Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo EÚ, Správne poplatky, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD2794DS10EUPP7ČL1

Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom ...

§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon správcovskej činnosti, postup podávania žiadosti o zápis do zoznamu správcov, postup podávania ...

§ 2
Správca a správcovská činnosť
(1)

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov (§ 21).

(2)

Správcovskú činnosť môže vykonávať len správca.2)

DRUHÁ ČASŤ

SPRÁVCA

§ 3
Základné povinnosti správcu
(1)

Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne a svedomito; správca je povinný ...

(2)

Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich ...

(3)

Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov.

(4)

Ak správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody, je povinný ...

(5)

Správca nesmie ovplyvňovať výber správcov pri ich ustanovovaní do funkcie v príslušných konaniach podľa ...

(6)

Správca nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, prijať dar ani inú ...

(7)

Správca môže požiadať o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu1) len z dôvodov ...

(8)

Správca je povinný používať pri výkone správcovskej činnosti, najmä pri vedení správcovského spisu, ...

(9)

Zápis a zmenu údajov a vkladanie príloh prihlášky do registra úpadcov podľa osobitného predpisu1) vykonáva ...

§ 4
Vylúčenie správcu
(1)

Správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, v ktorej vykonáva ...

(2)

Správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti vždy, ak

a)
je spriaznenou osobou veriteľa prihlásenej pohľadávky,
b)
je spriaznenou osobou dlžníka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dlžníka,
c)
s ním spriaznená osoba je spriaznenou osobou dlžníka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dlžníka, ...
d)
je veriteľom alebo dlžníkom dlžníka alebo osoby spriaznenej s dlžníkom,
e)
s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom dlžníka alebo veriteľom alebo dlžníkom osoby spriaznenej ...
f)
v posledných troch rokoch zabezpečil záväzky dlžníka,
g)
v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky dlžníka alebo záväzky s dlžníkom ...
h)
je s dlžníkom v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa má rozhodnúť ich spor,
i)
poskytol dlžníkovi vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo má akékoľvek práva alebo ...
j)
poskytol dlžníkovi audítorské služby alebo právne služby,
k)
s ním spriaznená osoba v posledných troch rokoch poskytla dlžníkovi audítorské služby alebo právne služby, ...
l)
v posledných troch rokoch prijal od dlžníka dar alebo inú výhodu,
m)
v posledných dvoch rokoch bol zamestnancom dlžníka,
n)
v posledných dvoch rokoch bola s ním spriaznená osoba vedúcim zamestnancom dlžníka.
(3)

Ak správca vykonáva správcovskú činnosť vo viacerých veciach, je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti ...

(4)

Ak ide o banku, inštitúciu elektronických peňazí, obchodníka s cennými papiermi, správcovskú spoločnosť, ...

(5)

Spriaznenou osobou na účely tohto zákona sa rozumie osoba podľa osobitného predpisu.4)

§ 5
Všeobecná informačná povinnosť
(1)

Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu každú skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom ...

(2)

Správca, ktorý pri výkone správcovskej činnosti zistí skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný trestný ...

§ 6
Mlčanlivosť
(1)

Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na správcu vzťahuje aj na zamestnancov správcu, osoby ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácii

a)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania a Policajnému zboru na účely plnenia úloh ...
b)
súdu na účely súdneho konania,
c)
ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,
d)
daňovému orgánu a colnému orgánu na účely daňového konania alebo colného konania,
e)
účastníkom konania vo veciach týkajúcich sa dlžníka,
f)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,
g)
orgánom dohľadu alebo dozoru nad dlžníkom, ktorý podlieha dohľadu alebo dozoru podľa osobitných predpisov,7) ...
h)
Fondu ochrany vkladov a Garančnému fondu investícií, ak ide o dlžníka, za ktorého sa vyplácajú náhrady ...
i)
pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,9)
j)
Sociálnej poisťovni vo veciach sociálneho poistenia,
k)
v iných veciach, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosťou správcu.
(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ...

(5)

Správca nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom alebo osobám, ktoré poveril vykonaním ...

(6)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov10) nie je týmto zákonom dotknutá.

§ 7
Kancelária správcu
(1)

Správca je povinný mať zriadenú kanceláriu. Správca je povinný kanceláriu riadne označiť a zabezpečiť ...

(2)

Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca pri zápise ...

(3)

Do funkcie správcu možno v konkurznom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) ustanoviť ...

(4)

Písomnosti určené správcovi sa doručujú na adresu jeho kancelárie; v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom ...

§ 8
Správcovský spis
(1)

Správca je povinný viesť vo veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, správcovský spis (ďalej len ...

(2)

Spis je správca povinný viesť prehľadne, zrozumiteľne a dostatočne podrobne. Spis obsahuje údaje o postupe ...

(3)

Správca, ktorý bol odvolaný z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu,1) bez zbytočného ...

(4)

Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa tohto zákona, súd, účastníci konania, ...

§ 9
Spisový prehľad

Správca je povinný v každom spise viesť spisový prehľad vykonaných úkonov. Na požiadanie je správca ...

§ 10
Peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu
(1)

Peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu podľa osobitného predpisu1) správca uloží na účet v banke ...

(2)

Ak bol správca počas konkurzu podľa osobitného predpisu1) odvolaný, právo nakladať s peňažnými prostriedkami ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú rovnako na peňažné prostriedky, ktoré dlžník poskytol správcovi ...

§ 11
Zamestnanci správcu a poverené osoby
(1)

Správca na účel zabezpečenia riadneho výkonu správcovskej činnosti zamestnáva potrebný počet zamestnancov ...

(2)

Správca môže svojho zamestnanca poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Ak je to ...

§ 12
Zodpovednosť za škodu
(1)

Správca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti. Na zodpovednosť ...

(2)

Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, správca sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol ...

(3)

Štát nezodpovedá za škodu spôsobenú správcom.

§ 13
Povinné zmluvné poistenie

Správca je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, za ktorej vznik ...

§ 14
Preukazovanie poistenia
(1)

Správca je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie predložiť ministerstvu poistnú zmluvu a doklad ...

(2)

Zánik, zmenu alebo doplnenie poistnej zmluvy správca a poistiteľ sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť ...

§ 15
Priamy nárok poškodeného

Náhradu škody, za ktorej vznik podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) zodpovedá správca a ktorú ...

TRETIA ČASŤ

VZDELÁVANIE SPRÁVCOV

§ 16
Správcovská skúška a odborná príprava
(1)

Účelom správcovskej skúšky je zistiť odborné právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádzača potrebné ...

(2)

Správcovská skúška sa koná v štátnom jazyku pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Členov skúšobnej komisie, ...

(3)

Správcovskú skúšku možno vykonať až po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka ...

§ 17
Ďalšie vzdelávanie správcov
(1)

Správca-fyzická osoba je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti ...

(2)

Ďalšie vzdelávanie správcov pozostáva z ich účasti na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách, ...

(3)

Riadne vykonávanie ďalšieho vzdelávania správca preukazuje získanými kreditnými bodmi. Riadne vykonanie ...

(4)

Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých správcov, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúcej ...

(5)

Účelom preskúšania je zistiť, či správca má potrebné odborné vedomosti a schopnosti na riadny výkon ...

(6)

Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, správca je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ...

§ 18
Zabezpečenie vzdelávania správcov

Odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie správcov zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VÝKONE SPRÁVCOVSKEJ ČINNOSTI

§ 19
Ministerstvo
(1)

Orgánom štátnej správy vo výkone správcovskej činnosti je ministerstvo.

(2)

Ministerstvo

a)
vedie zoznam správcov a zverejňuje údaje zapísané do zoznamu správcov,
b)
rozhoduje o zápise do zoznamu správcov, pozastavení výkonu správcovskej činnosti a o vyčiarknutí zo ...
c)
poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky informácie potrebné na zriadenie a zrušenie elektronickej ...
d)
vykonáva dohľad nad správcami a ukladá správcom sankcie podľa tohto zákona,
e)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 20
Zoznam správcov
(1)

Zoznam správcov je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov o správcoch. Zoznam správcov vedie ministerstvo. ...

(2)

Zoznam správcov sa člení na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické ...

(3)

Do zoznamu správcov, ak ide o fyzickú osobu, sa zapisuje:

a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia správcu,
b)
adresy jednotlivých kancelárií správcu,
c)
deň zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov,
d)
deň a dôvod pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správcovi,
e)
deň vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov a
f)
uložené pokuty.
(4)

Do zoznamu správcov, ak ide o právnickú osobu, sa zapisuje:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia spoločníkov správcu,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia štatutárnych orgánov správcu s uvedením dňa vzniku, ...
d)
adresy jednotlivých kancelárií správcu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zástupcu kancelárie správcu,
f)
deň zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov,
g)
deň pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správcovi,
h)
deň vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov,
i)
uložené pokuty.
(5)

Údaje zapísané do zoznamu správcov s výnimkou údajov o trvalom pobyte sú verejne prístupné; ministerstvo ...

(6)

Zápis právnickej osoby alebo fyzickej osoby do zoznamu správcov, pozastavenie výkonu správcovskej činnosti ...

(7)

Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca sa preukazom ...

(8)

Vznik, zmenu alebo zánik skutočností zapisovaných do zoznamu správcov je správca povinný bez zbytočného ...

§ 20a
Ak osobitný predpis10a) ustanovuje, že správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu pomocou technických ...
a)

v konkurznom konaní voči právnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí majú zriadenú ...

b)

v konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ...

§ 21
Predpoklady zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov
(1)

Do zoznamu správcov možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

a)
je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody ...
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu,
d)
je bezúhonná a dôveryhodná,
e)
je odborne spôsobilá.
(2)

Bezúhonná na účely tohto zákona nie je fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(3)

Dôveryhodná na účely tohto zákona nie je fyzická osoba,

a)
ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 písm. g) alebo ktorá bola spoločníkom právnickej ...
b)
ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, ...
c)
proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný ...
d)
ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa ...
e)
ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku ...
f)
ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa ...
g)
na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
h)
proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,
i)
ktorá v čestnom vyhlásení podľa tohto zákona vedome uviedla nepravdivé údaje.
(4)

Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie ...

§ 22
Predpoklady zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov
(1)

Do zoznamu správcov možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť, ak

a)
jej spoločníkmi sú len správcovia-fyzické osoby,
b)
jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c)
na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia,
d)
má sídlo na území Slovenskej republiky a
e)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.
(2)

Do zoznamu správcov možno zapísať komanditnú spoločnosť, ak

a)
jej komplementármi sú len správcovia-fyzické osoby,
b)
jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c)
na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
d)
má sídlo na území Slovenskej republiky a
e)
je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.
§ 23
Predpoklady zápisu zahraničnej právnickej osoby do zoznamu správcov

Do zoznamu správcov možno zapísať aj zahraničnú právnickú osobu,13) ak

a)

má sídlo v členskom štáte,

b)

jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,

c)

na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,

d)

jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia-fyzické osoby,

e)

jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne ...

f)

je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

§ 24
Žiadosť o zápis do zoznamu správcov
(1)

Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do ...

(2)

Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať meno a priezvisko fyzickej ...

(3)

Žiadosť právnickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať obchodné meno právnickej ...

(4)

Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ...

(5)

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej ...

(6)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj na jednotnom kontaktnom mieste. Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva ...

(7)

Správca môže písomne požiadať ministerstvo o zápis do príslušného oddielu zoznamu správcov; o zápise ...

(8)

Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej ...

§ 25
Pozastavenie výkonu správcovskej činnosti
(1)

Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej činnosti správcovi-fyzickej osobe, ak

a)
o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b)
v rozsudku súdu prvého stupňa mu bola vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého ...
c)
je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
d)
je spoločníkom správcu-právnickej osoby,
e)
súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov.
(2)

Ministerstvo môže pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi-fyzickej osobe, ak

a)
orgán činný v trestnom konaní proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný ...
b)
súd koná o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony.
(3)

Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej činnosti správcovi-právnickej osobe, ak

a)
o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b)
jeho spoločníkovi bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný ...
c)
jeho spoločník je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(4)

Ministerstvo môže pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi-právnickej osobe, ak

a)
orgán činný v trestnom konaní vedie proti jeho spoločníkovi trestné stíhanie za úmyselný trestný čin ...
b)
súd koná o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony všetkých jeho spoločníkov.
(5)

Pozastaviť výkon správcovskej činnosti z dôvodu uvedeného v odseku 2 alebo v odseku 4 možno, len ak ...

(6)

Ak súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov, súd o tom bezodkladne informuje ministerstvo ...

(7)

O pozastavení výkonu správcovskej činnosti rozhodne ministerstvo bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí ...

(8)

Počas pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správca nemôže vykonávať správcovskú činnosť; správcovi ...

§ 26
Vyčiarknutie správcu zo zoznamu správcov
(1)

Ministerstvo vyčiarkne správcu-fyzickú osobu zo zoznamu správcov, ak

a)
o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal,
d)
nemá uzatvorenú poistnú zmluvu podľa § 13 alebo nesplnil povinnosť podľa § 14 ods. 1; to neplatí, ak ...
e)
nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov podľa § 21 ods. 1 písm. a) až c),
f)
nie je bezúhonný alebo nespĺňa predpoklady na dôveryhodnosť podľa § 21 ods. 3 písm. a), g) alebo i),
g)
napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené ...
h)
nemá riadne zriadenú kanceláriu,
i)
v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ...
j)
ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená ...
(2)

Ministerstvo vyčiarkne správcu-právnickú osobu zo zoznamu správcov, ak

a)
o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,
b)
bol zrušený s likvidáciou alebo súd rozhodol o jeho neplatnosti,
c)
viac ako dva mesiace nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov podľa § 22 ods. 1 písm. a) až ...
d)
nemá uzatvorenú poistnú zmluvu podľa § 13 alebo nesplnil povinnosť podľa § 14 ods. 1; to neplatí, ak ...
e)
napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené ...
f)
nemá riadne zriadenú kanceláriu,
g)
v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ...
h)
ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená ...
i)
nie je bezúhonná.
(3)

O vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov rozhodne ministerstvo bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí ...

(4)

Na základe písomnej žiadosti správcu ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ktorý ...

(5)

Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je správca povinný odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz správcu. ...

(6)

Ministerstvo nevyčiarkne správcu zo zoznamu správcov na jeho žiadosť, ak je proti nemu vedené konanie ...

PIATA ČASŤ

DOHĽAD A SANKCIE

§ 27
Dohľad
(1)

Dohľad nad výkonom správcovskej činnosti (ďalej len „dohľad“) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vykonáva ...

(2)

Predmetom dohľadu je dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu.1)

§ 28
Výkon dohľadu
(1)

Dohľad sa vykonáva

a)
pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a ...
b)
získavaním a vyhodnocovaním informácií o správcoch inak ako dohľadom podľa písmena a).
(2)

Pri výkone dohľadu ministerstvo zisťuje objektívny stav a ďalšie dôležité skutočnosti o správcoch, najmä ...

§ 29
Poverená a prizvaná osoba
(1)

Dohľad vykonáva ministerstvom poverený štátny zamestnanec ministerstva alebo sudca vykonávajúci na ministerstve ...

(2)

Poverenie ministerstva na vykonanie dohľadu má písomnú formu a obsahuje označenie dohliadaného správcu, ...

(3)

Prizvanej osobe patrí za účasť na výkone dohľadu odmena podľa odmeňovacieho poriadku ministerstva na ...

(4)

Ministerstvo uhradí zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec bol prizvaný na výkon dohľadu, náhradu za ...

§ 30
Vylúčenie z výkonu dohľadu
(1)

Poverená osoba alebo prizvaná osoba je z výkonu dohľadu vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k veci, ...

(2)

Ak sa poverená osoba alebo prizvaná osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce, že je z výkonu dohľadu vylúčená, ...

(3)

Ak má dohliadaný správca pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby alebo prizvanej osoby, môže podať ...

(4)

O vylúčení poverenej osoby alebo prizvanej osoby z výkonu dohľadu rozhodne do troch dní od oznámenia ...

§ 31
Práva a povinnosti poverenej a prizvanej osoby
(1)

Poverená osoba a prizvaná osoba sú pri výkone dohľadu oprávnené

a)
vstupovať do kancelárie a iných priestorov dohliadaného správcu vrátane dopravných prostriedkov dohliadaného ...
b)
nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov dohliadaného správcu a robiť z nich kópie a odpisy,
c)
v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy dohliadaného správcu,
d)
vyžadovať od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov všetky informácie týkajúce ...
e)
vyžadovať od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov aj inú súčinnosť potrebnú ...
(2)

Poverené osoby a prizvané osoby sú pri výkone dohľadu povinné

a)
preukázať sa dohliadanému správcovi pri začatí dohľadu v kancelárii písomným poverením ministerstva ...
b)
vydať dohliadanému správcovi potvrdenie o prevzatí písomností a iných záznamov premiestňovaných mimo ...
c)
ak pri výkone dohľadu zistia skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný trestný čin, bez zbytočného odkladu ...
§ 32
Práva a povinnosti dohliadanej osoby
(1)

Dohliadaný správca, jeho zamestnanci, prípadne jeho spoločníci sú pri výkone dohľadu povinní poskytovať ...

(2)

Dohliadaný správca, jeho zamestnanci, prípadne jeho spoločníci majú právo odmietnuť poskytnutie súčinnosti ...

(3)

Správca je povinný predložiť ministerstvu na jeho požiadanie v ním určenej lehote vyžiadaný spis. Prevzatý ...

§ 33
Protokol
(1)

Po vykonanom dohľade v kancelárii dohliadaného správcu poverené osoby vyhotovia protokol o vykonanom ...

(2)

Protokol obsahuje označenie dohliadaného správcu, miesto a čas vykonania dohľadu, predmet dohľadu, mená, ...

(3)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie povinností v konkrétnej veci, ministerstvo doručí odpis protokolu ...

§ 34
Mlčanlivosť o získaných informáciách

Poverené osoby, prizvané osoby a všetky ďalšie osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich ...

§ 35
Trovy dohľadu

Trovy ministerstva spojené s dohľadom platí ministerstvo a trovy dohliadaného správcu spojené s dohľadom ...

§ 36
Pokuty
(1)

Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo ...

(2)

Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky porušenia ...

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však ...

(4)

Výnos pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 36a
Priestupok
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu.

(2)

Priestupok podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5 000 eur.

(4)

Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.14c)

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)

Orgán verejnej moci je povinný informovať ministerstvo o každom vydanom rozhodnutí, ktoré sa môže dotýkať ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

§ 38
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o náležitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ďalších evidenčných pomôcok, ...

b)

podrobnosti o rozsahu, obsahu, forme, termínoch, spôsobe vykonania a spôsobe preukazovania riadneho ...

c)

ďalšie podrobnosti o údajoch zapisovaných do zoznamu správcov.

d)

podrobnosti o používaní programových a technických prostriedkov určených ministerstvom.

Prechodné ustanovenia

§ 39

Advokát zapísaný do zoznamu správcov vedenom podľa doterajších predpisov16) (ďalej len „starý zoznam ...

§ 40
(1)

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný predložiť ministerstvu do 60 dní od ...

(2)

Ak správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 nie je bezúhonný podľa tohto zákona, nepredloží ...

§ 41

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný do 31. decembra 2005 úspešne zložiť ...

§ 42

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona ...

§ 43

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný do 60 dní od účinnosti tohto zákona ...

§ 44
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad aj nad činnosťou osôb vykonávajúcich činnosť predbežného správcu, správcu ...

(2)

Predmetom dohľadu v konaniach podľa osobitného predpisu16) je dodržiavanie ustanovení osobitného predpisu.16) ...

(3)

Ministerstvo uloží osobe vykonávajúcej činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného ...

(4)

Ministerstvo vyčiarkne správcu z nového zoznamu správcov, ak napriek uloženej pokute opakovane do jedného ...

(5)

Povinnosti podľa § 3 ods. 1, 3, 5 a 6 a § 5 ods. 2 sa vzťahujú aj na osoby vykonávajúce činnosť predbežného ...

§ 45

V konaniach podľa osobitného predpisu16) môže súd ustanoviť do funkcie len správcu zapísaného do nového ...

§ 46
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013

Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred 1. júnom 2013 ministerstvo vydá preukaz správcu, ak o ...

§ 47
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Správcu zapísaného do zoznamu správcov pred 1. januárom 2014 ministerstvo bez zbytočného odkladu zapíše ...

§ 48
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Správca je povinný používať programové a technické prostriedky schválené ministerstvom podľa § 3 ods. ...

§ 49
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zt), ktoré znie:

„zt)
výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu.23q)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu23q) znie:

„23q)
Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

Položka 5 sa dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:

„h) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) . . . . . . . . . . . . . ...

V položke 5 sa k poznámke na konci pripájajú tieto vety:

„Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

1.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12)
Obchodný zákonník.“.

2.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť môže okrem poskytovania právnych služieb ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

Príloha č. 1 k zákonu č. 586/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

„v Českej republike ................Advokát v Estónskej republike.......... Vandeadvokaat v Cyperskej ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Napríklad § 54 ods. 3 až 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 9 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 6)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 3, 6 a 7 zákona č. 367/2000 Z. z. v znení zákona č. 445/2002 Z. z.
 • 10)  Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10a)  § 40 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Zákon Slovenskej národnej rady č. ...
 • 12)  § 21, 24, 25, 42a a 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 13)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 13a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 14)  § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 14a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 14aa)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14b)  Zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 14c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore