Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 15.03.2024

Platnosť od: 28.07.2015
Účinnosť od: 15.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Dane z príjmu, Bezpečnosť a obrana štátu, Občianske súdne konanie, Informácie a informačný systém, Osobné práva, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Ľudské práva, Verejný ochranca práv
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUDDS8EUPPČL0

Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 15.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 176/2015 s účinnosťou od 15.03.2024 na základe 40/2024


§ 15
Podmienky voliteľnosti

(1)
Za komisára možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
je bezúhonná,
e)
je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami a
f)
písomne súhlasila s kandidatúrou za komisára.
(2)
Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ten, komu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky, trestný čin neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo psychotropnú látku, trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, trestný čin neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.10a) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(4)
Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e) sa preukazuje podporným stanoviskom najmenej piatich reprezentatívnych organizácií. Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely tohto zákona považuje občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak má predmet činnosti v oblasti
a)
presadzovania a ochrany práv detí a pôsobí najmenej päť rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za komisára pre deti,
b)
presadzovania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím a pôsobí najmenej päť rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(5)
Splnenie podmienok voliteľnosti overuje príslušný výbor národnej rady.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore