Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 30.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38JUD12778DS31EUPP3ČL0

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 447/2008 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 526/2023


§ 18
Posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku

(1)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú
a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu13) po odpočítaní
1.
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie a na dobrovoľné verejné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
4.
výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,
b)
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,14) okrem úveru a pôžičky,
c)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,15) ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
náhrady výdavkov pri výkone práce v zahraničí do výšky ustanovenej osobitným predpisom,16)
e)
peňažný príspevok na opatrovanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov,17)
g)
štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme poskytované podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Daňová strata sa zohľadňuje podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú
a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,20)
b)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa poskytnutý podľa osobitného predpisu,21)
c)
peňažné príspevky na kompenzáciu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e)
invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok spätne vyplatené podľa osobitného predpisu,22)
f)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,23)
g)
štipendiá, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhrada za
1.
stratu zdaniteľného príjmu,
2.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
3.
škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,
4.
škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
i)
jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,
j)
daňový bonus podľa osobitného predpisu,13)
k)
príjem získaný z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí uvedených v odseku 19,
l)
odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,26)
m)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,27)
n)
13. dôchodok,28)
o)
odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
p)
peňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)
2.
z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
r)
odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky29a) za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách,
s)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,29b)
t)
odmena za výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
u)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,29c)
v)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
w)
príspevok za ubytovanie odídenca,29d)
y)
rodičovský dôchodok,29f)
z)
príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie podľa osobitného predpisu.29g)
(4)
Pri zisťovaní výšky príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na stratu alebo pokles príjmu z dôvodu účasti na štrajku.
(5)
Peňažný príspevok na opatrovanie sa nepovažuje za príjem na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažnom príspevku na opatrovanie vo výške, v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe uvedenej v § 40 ods. 3, ak sa príjem tejto fyzickej osoby ako spoločne posudzovanej osoby podľa odseku 7 započítava s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú fyzická osoba opatrovala v kalendárnom roku podľa odseku 8. Na účely peňažného príspevku na opatrovanie sa za príjem zo zamestnania podľa § 40 ods. 13 nepovažuje preplatok na dani z príjmov, preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné na nemocenské poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na dôchodkové poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na poistenie v nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu, suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi a suma príspevku za ubytovanie odídenca.
(6)
Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za mesačný príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.29) U dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia, sa príjem nezisťuje a na takéto dieťa sa hľadí ako na fyzickú osobu bez príjmu.
(7)
Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy
a)
u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b)
u rodičov s nezaopatreným dieťaťom7) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,30)
c)
u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,30)
d)
u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,30) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
(8)
Príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva.
(9)
Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 8 príslušný orgán vyzve fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, aby predložila doklady o výške príjmu.
(10)
Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok podľa odseku 8 sa započítavajú príjmy, ktoré fyzickej osobe patrili za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 8 bez ohľadu na to, kedy boli vyplatené.
(11)
Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa započítavajú príjmy osôb uvedených v odseku 7, ak tieto osoby patria do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby, v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 8. Príslušný orgán môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa z okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, vylúčiť osobu, o ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukáže, že s ňou v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem, alebo v jeho časti, spoločne nezdieľala domácnosť30) a spoločne sa nepodieľala na úhrade spoločných potrieb.
(12)
Pri zisťovaní príjmu, pri prehodnocovaní príjmu a pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu29) platné v čase rozhodovania o peňažných príspevkoch na kompenzáciu alebo v čase prehodnocovania príjmu u opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ak § 45 ods. 9 až 11 neustanovuje inak.
(13)
Ak osoby uvedené v odseku 7 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 8, započítava sa ich príjem len za časť kalendárneho roka, počas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(14)
Pri zisťovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa neprihliada na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, ku ktorým došlo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 8.
(15)
Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa určí tak, že súčet príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a započítavajú podľa odseku 7, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a započítavajú.
(16)
Hranice príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu sú ustanovené v prílohách č. 10 až 14.
(17)
Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného v odseku 19 a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím možno považovať len podiel majetku pripadajúci na túto fyzickú osobu.
(18)
Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 15, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 50 000 eur; vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Prílohou vyhlásenia sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa odseku 19 písm. g). Podpis fyzickej osoby a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na vyhlásení overí príslušný orgán bez poplatku.
(19)
Za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú
a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b)
poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c)
hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d)
jedno osobné motorové vozidlo,
e)
nehnuteľné vecialebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté
1.
v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)
2.
nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo
3.
na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,
f)
hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi,
g)
časť majetku,
1.
s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky samostatne s majetkom nakladať, alebo
2.
ktorá je predmetom záložného práva, a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti.
(20)
Ak sú pochybnosti o ohodnotení majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príslušný orgán zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom32) a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
4)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
6a)
§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 74 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
7)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
8)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 551/2010 Z. z.
9aa)
§ 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 49 ods. 10 a 12 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
12)
§ 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až h) a k) až t) a § 5 ods. 7 písm. f) až j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
18)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
19)
§ 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad zákon č. 235/ 1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
22)
§ 263a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
23)
Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29a)
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29b)
§ 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29c)
§ 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
29d)
§ 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29f)
§ 66b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 352/2022 Z. z.
29g)
Zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
32)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
35)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
37)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40a)
§ 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
44)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
45)
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
47)
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47a)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47b)
§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47c)
§ 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
47d)
§ 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
47e)
Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
51)
§ 45, 48, 56, 60 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
51a)
§ 367 Civilného mimosporového poriadku.§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
52)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
52a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52aa)
Príloha č. 3 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
53)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
53a)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore