Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2021 do 04.08.2021

Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 04.08.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Colné orgány, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD18043DS26EUPPČL2

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2021 do 04.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 221/2021

Legislatívny proces k zákonu 221/2021

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Juraja KRÚPU a Petry KRIŠTÚFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 221/2021, dátum vydania: 02.06.2021

 

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú ako iniciatívny materiál poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Marcinková, Juraj Krúpa a Petra Krištúfková.

Cieľom návrhu zákona je zvýšiť výšku materského poberaného policajtkou, policajtom, profesionálnou vojačkou alebo profesionálnym vojakom (ďalej len „poberateľ dávky“) z doteraz ustanovených 70 % čistého denného služobného platu na 75 % čistého denného služobného platu. Účelom návrhu zákona je zlepšenie sociálnej situácie a zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených nákladov na dieťa a poberateľa dávky v čase, kedy poberateľovi nie je umožnené z dôvodu tehotnosti alebo trvalej starostlivosti o novonarodené dieťa vykonávať štátnu službu. Na základe uvedeného bude výška materského poberaného podľa zákona č. 328/2002 Z. z. ustanovená obdobne, ako je stanovená výška materského poberaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

B. Osobitná časť

K Čl. I

Navrhuje sa zvýšenie dávky materské zo súčasných 70 % čistého denného služobného platu na 75 % čistého denného služobného platu.

Materské vo výške 75 % čistého denného služobného platu sa navrhuje poskytnúť aj policajtke a profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie podľa zákona č. 328/2002 Z. z. skončilo počas trvania tehotenstva, avšak nárok na materské jej vznikol do ôsmich mesiacov od skončenia služobného pomeru.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona, vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu, od 1. júna 2021.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Marcinková, Juraj Krúpa a Petra Krištúfková

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:

a) v primárnom práve,

b) v sekundárnom práve,

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona sa body 4 a 5 nevypĺňajú.

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V roku 2021 sa v nadväznosti na navrhované zvýšenie sumy materského o 5 % zo súčasných 70 % na 75 % čistého denného služobného platu policajta alebo vojaka predpokladá dopad na rozpočet verejnej správy vo výške približne 166 000 eur. V nasledujúcich rokoch 2022 a 2023 sa predpokladá dopad na rozpočet verejnej správy o približne rovnakú sumu. Pri stanovení nákladov sme vychádzali z priemerného počtu 610 poberateľov materského v roku 2020.

Materské ako dávka nemocenského zabezpečenia je poskytované z prostriedkov osobitných účtov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky, resp. Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, nakoľko jeho cieľom je zvýšiť finančné zabezpečenie policajtov a vojakov v čase, kedy z dôvodu tehotnosti alebo trvalej starostlivosti o novonarodené dieťa nemôžu vykonávať štátnu službu. Pozitívne ovplyvnenými skupinami majú byť policajtky, policajti, profesionálne vojačky a profesionálni vojaci, ktorým vznikne nárok na materské podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore