Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.04.2021


Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 01.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Colné orgány, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31 JUD18041 DS25 EU PP ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.04.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 01.04.2021 na základe 426/2020

Legislatívny proces k zákonu 426/2020

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Michala ŠIPOŠA, Lucie DRÁBIKOVEJ, Anny ANDREJUVOVEJ a Marka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 426/2020, dátum vydania: 29.12.2020

 

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Michal Šipoš, Anna Andrejuvová, Lucia Drábiková, Anna Mierna a Marek Šefčík.

Predmetom návrhu zákona je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“ novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (čl. I). Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom podľa uváženia poistenkyne, akými sú napr. strava, ošatenie a iné.

S uvedeným zámerom zabezpečiť príjem na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom súvisia aj navrhované zmeny v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. II), zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. III) a zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. IV). Novelami predmetných právnych predpisov sa navrhuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ako aj zavedenie dávky tehotenské v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Sledované vybrané vplyvy navrhovaného opatrenia podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy a v analýze sociálnych vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

2

B. Osobitná časť

K čl. I (novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

K bodu 1 [§ 13 ods. 1 písm. d)]

Navrhuje sa rozšíriť okruh dávok poskytovaných z nemocenského poistenia o „tehotenské“, účelom ktorého bude zabezpečiť poistenkyni príjem na zvýšené výdavky spojené s tehotenstvom, podľa uváženia poistenkyne, napr. na stravu, oblečenie, bývanie a podobne.

K bodu 2 (§ 32 nový odsek 5)

Navrhuje sa, aby v prípade zániku nemocenského poistenia tehotnej poistenkyne, ktorá by splnila podmienky nároku na tehotenské vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia (vrátane podmienky získania 270 dní nemocenského poistenia) v ochrannej lehote, ktorá jej má zaniknúť z dôvodu, že sa na ňu začal vzťahovať osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, sa ochranná lehota zachovala, t.j. aby jej vznikol nárok na tehotenské zo systému sociálneho poistenia.

K bodu 3 [§ 47a až § 47c]

§ 47a ods. 1

Obdobne ako v prípade materského sa navrhuje, aby podmienkou nároku na tehotenské bolo získanie aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch ku dňu, od ktorého začína plynúť 27. týždeň pred predpokladaným lekárom určeným dňom pôrodu. Uvedené za cieľ prechádzať účelovým vznikom nemocenského poistenia v záujme získania nároku na tehotenské. Rovnako ako pri materskom, aj pri tehotenskom sa navrhuje započítavať do obdobia 270 dní nemocenského poistenia potrebného na vznik nároku aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky pri zamestnancovi, ako aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. Uvedené sa navrhuje, aby aj v prípade „reťazových pôrodov“ bol zachovaný nárok na tehotenské rovnako ako pri materskom.

§ 47a ods. 2

Navrhuje sa, aby nárok na tehotenské vznikol od prvého dňa 27. týždňa pred predpokladaným lekárom určeným dňom pôrodu a zanikol dňom ukončenia tehotenstva (dňom kedy došlo k potratu alebo k umelému prerušeniu tehotenstva, resp. najneskôr dňom pôrodu). Podmienka vzniku nároku od 27. týždňa pred predpokladaným lekárom určeným dňom pôrodu bola navrhnutá s ohľadom na hranicu, do kedy možno v zmysle zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov vykonať umelé prerušenie tehotenstva, ako aj s ohľadom na častejšie riziko spontánneho potratu počas prvých 12 týždňov tehotenstva.

Deň začatia poskytovania tehotenského sa určí odpočítaním 27 týždňov od predpokladaného lekárom určeného dňa pôrodu. Lekárom určený predpokladaný deň pôrodu je inštitút zaužívaný v právnom poriadku. Preto sa navrhuje od neho odvíjať nárok na tehotenské, čím sa sleduje zjednodušenie určenia dňa, od ktorého bude vznikať nárok na tehotenské.

§ 47a ods. 3

3

Navrhujeme ustanovenie, ktoré umožní poskytovanie tehotenského aj mamičkám, ktoré otehotnejú v čase prerušenia nemocenského poistenia v zásade z dôvodu poberania rodičovského príspevku na skôr narodené dieťa. V spojení s ustanovením odseku 1 sa zabezpečí, aby v prípade „reťazových pôrodov“ vznikol nárok na tehotenské.

§ 47b

Navrhuje sa ustanoviť, aby sa tehotenské, rovnako, ako ostatné dávky nemocenského poistenia, poskytovalo za kalendárne dni.

§ 47c

Výška tehotenského sa navrhuje určiť na úrovni 15 % denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky (denný vymeriavací základ). Zároveň sa navrhuje, aby výška tehotenského nebola nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura. Minimálna výška platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nárok na tehotenské vznikol z jedného poistenia alebo z viacerých poistení. Uvedené sa navrhuje ako minimálny štandard zabezpečenia navýšenia príjmu na úhradu zvýšených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom.

K bodu 4 (§ 54 ods. 5)

Ak nárok na tehotenské vznikne poistenkyni, ktorá je z dôvodu tehotenstva alebo materstva preradená na inú, horšie platenú prácu, navrhuje sa určiť sumu tehotenského z vymeriavacích základov zistených za obdobie pred preradením.

K bodom 5 a 6 (§ 156 a § 233)

Navrhuje sa zaviesť povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a skončenie tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Bez takéhoto ustanovenia by Sociálna poisťovňa nemala právny základ na získanie informácie o očakávanom dni pôrodu na žiadosti o tehotenské. V súčasnosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť potvrdiť iba dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu tehotenstva a materstva. Poistenkyne, ktoré si budú chcieť uplatniť nárok na tehotenské, nie dočasne práceneschopné.

Rovnako je na účely tehotenského nevyhnutný údaj o ukončení tehotenstva, najmä ak sa tehotenstvo neskončí pôrodom.

K bodu 7 (prechodné ustanovenie § 293ff)

Navrhuje sa, aby od účinnosti právnej úpravy priznávania novej dávky tehotenského vznikol nárok na túto dávku aj tehotným mamičkám, ktoré v čase nadobudnutia účinnosti novely vo vyššom štádiu tehotenstva, ako vyžaduje zákon, ale k tomuto dňu spĺňajú všetky podmienky na vznik nároku na tehotenské. Ich nárok na základe žiadosti o tehotenské Sociálna poisťovňa posúdi a určí výšku tehotenského nie k prvému dňu 27. týždňa pred lekárom určeným predpokladaným dňom pôrodu, ale ku dňu účinnosti zákona, ktorým bude tehotenské zavedené do právneho poriadku SR.

K čl. II (novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

4

K bodom 1 až 4

Vzhľadom na to, že novonavrhované štipendium sa poskytovať z prostriedkov štátneho rozpočtu, je potrebné ho zahrnúť do dotácie na sociálnu podporu študentov a následne aj do štipendijného fondu vysokej školy, keďže v nich zohľadňované aj ostatné štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zároveň je potrebné jeho poskytovanie evidovať aj v registri študentov.

K bodu 5

V nadväznosti na návrh poskytovania tehotenského príspevku sa obdobným spôsobom navrhuje poskytovanie tehotenského štipendia, t.j. od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t.j. od skončenia 12. týždňa tehotenstva) mesačne 200 eur. Zároveň vzhľadom na možnú potrebu úpravy výšky príspevku sa navrhuje, aby výšku príspevku mohla meniť vláda nariadením (obdobne ako sa menia sumy životného minima opatrením).

Okruhom oprávnených všetky tehotné študentky, bez ohľadu na formu štúdia a stupeň štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu alebo súkromnú vysokú školu.

Tehotenské štipendium sa navrhuje priznávať a poskytovať obdobným mechanizmom ako sociálne štipendiá s jedným rozdielom navrhuje sa, aby sa na jeho priznávanie nevzťahoval správny poriadok (t.j. rovnako, ako pri motivačných štipendiách).

Zároveň sa navrhuje, aby nedochádzalo k súbežnému poskytovaniu tehotenského štipendia a tehotenského (vyplácaného Sociálnou poisťovňou).

K čl. III (novela zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov)

V systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zavádza „tehotenské“ ako nový druh dávky nemocenského zabezpečenia pre policajtky a profesionálne vojačky vo výške 200 eur mesačne. Jej účelom je, podobne ako v prípade obdobnej dávky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými napr. strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a riešenie problematiky demografického vývoja. Výpočet predpokladaných nákladov na výplatu tehotenského vychádza z priemerného počtu tehotných profesionálnych vojačiek v roku 2019 (105), pričom sa očakáva, že dávku bude profesionálna vojačka poberať 5 ukončených mesiacov.

K čl. IV (novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

K bodu 1

Vzhľadom na to, že na policajné školy sa nevzťahuje § 149 zákona č. 245/2008 Z. z., t.j. ustanovenie o doterajších „stredoškolských“ štipendiách, navrhuje sa toto obmedzenie zachovať aj pri novonavrhovanom štipendium.

Iná situácia platí pri školách požiarnej ochrany, na ktoré sa ustanovenie o doterajších štipendiách vzťahuje primerane. Preto sa navrhuje rovnaký prístup aj pri novonavrhovanom štipendiu.

K bodu 2

5

V nadväznosti na návrh poskytovania tehotenského príspevku sa obdobným spôsobom navrhuje poskytovanie tehotenského štipendia, t.j. od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t.j. od skončenia 12. týždňa tehotenstva) mesačne 200 eur.

Zároveň vzhľadom na možnú potrebu úpravy výšky sa navrhuje, aby výšku mohla meniť vláda nariadením (obdobne ako sa menia sumy životného minima opatrením).

Okruhom oprávnených tehotné žiačky stredných škôl po dovŕšení 18. roku veku, bez ohľadu na formu štúdia, ako aj bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom strednej školy.

Tehotenské štipendium sa navrhuje priznávať a poskytovať obdobným mechanizmom ako študentkám vysokých škôl s tým, že rozhodovať bude riaditeľ školy. Keďže pri rozhodovaní riaditeľa strednej školy o priznaní štipendia podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. sa postupuje podľa Správneho poriadku, navrhuje sa zachovanie tohto princípu aj pri rozhodovaní o tehotenskom štipendiu.

Zároveň sa navrhuje, aby nedochádzalo k súbežnému poskytovaniu tehotenského štipendia a tehotenského (vyplácaného Sociálnou poisťovňou).

K čl. V (novela zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré

zákony)

Navrhuje sa posunutie účinnosti právnej úpravy poskytovania tzv. dlhodobého ošetrovného, právnej úpravy predĺženia poskytovania tzv. krátkodobého ošetrovného z doterajších 10 na 14 dní a právnej úpravy prerušenia povinného poistenia a odpustenia povinnosti zaplatiť poistné z dôvodu potreby ošetrovania, a to z 1. januára 2021 na 1. apríl 2021.

K čl. VI (účinnosť)

Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I až IV, obsahujúcich právnu úpravu tehotenského, resp. tehotenského štipendia, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. apríla 2021.

6

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Michal Šipoš, Anna Andrejuvová, Lucia Drábiková, Anna Mierna a Marek Šefčík

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a.v primárnom práve, a to

čl. 8, 9, 107, 108, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016)

čl. 3 ods. 3 a čl. 6 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)

čl. 21, 23, 24, 33 a 34 Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016) a

b.v sekundárnom práve, a to

−Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. L 166, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5) v platnom znení, gestor: MPSVaR SR,

−Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. L 284, 30.10.2009) v platnom znení, gestor: MPSVaR SR,

c.judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

nie je upravená.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a.Lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení

bezpredmetné,

b.Informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája

7

2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

bezpredmetné,

c.Informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav

bezpredmetné.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne.

DOLOŽKA

8

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

Od návrhu zákona sa očakáva negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, pričom v roku negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sa v roku 2021 predpokladajú vo výške 40 924 272 eur, v roku 2022 vo výške 64 175 965 eur a v roku 2023 vo výške 67 911 597 eur.

Tehotenské ako nemocenská dávka bude poskytované z prostriedkov Sociálnej poisťovne, tehotenské štipendium bude poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výdavky MŠVVŠ SR, MO SR, MV SR, MS SR, MF SR, NBÚ, SIS a Sociálnej poisťovne súvisiace s realizáciou predmetného materiálu budú zabezpečené v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.

Navrhovaná zmena sa pozitívne dotkne tehotných poistenkýň a tehotných študentiek stredných a vysokých škôl. Predpokladá sa, že sa navrhovaná zmena bude týkať viac ako 20 tisíc poistenkýň. Čo sa týka predpokladaného počtu poberateliek tehotenského štipendia, ten je odhadovaný na zhruba 750 osôb mesačne. Pri stanovení tohto počtu sme vychádzali z počtu poberateľov rodičovského príspevku, na ktorých je súčasne vyplácaný príspevok na dieťa – nezaopatrené dieťa pripravujúce sa na budúce povolanie.

Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

9

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore