Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 20/2012 účinný od 01.04.2020

Platnosť od: 26.01.2012
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 20/2012 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 52/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ...

§ 1
Označenie hovädzieho dobytka
(1)

Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.

(2)

Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ hovädzieho dobytka, v ktorého ...

(3)

Na účely tejto vyhlášky je držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske ...

(4)

Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom ...

(5)

Trvalé označenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka ...

a)
dvomi plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, ktoré je identifikačným kódom zvieraťa (ďalej ...
b)
jednou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického ušného štítku alebo injektovateľného ...
(6)

Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť trvalé ...

§ 2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1)

Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Pri používaní ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou ...

(3)

Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, jedinec hovädzieho ...

(4)

Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej ...

§ 3
Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia

Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený ...

§ 4
Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora

Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu ...

§ 5
Registrácia chovu hovädzieho dobytka
(1)

Žiadosť o registráciu nového chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého ...

(2)

Registračné číslo sa chovu1) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny ...

(3)

Oznámenie o zrušení chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je ...

(4)

Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa. ...

§ 6
Centrálny register hospodárskych zvierat

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje

a)

registračné číslo chovu,

b)

názov a adresa chovu,

c)

identifikačné údaje o držiteľovi v rozsahu

1.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2.

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...

3.

názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko, dátum narodenia ...

d)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby, ak kontaktná osoba nie ...

e)

údaje o zvierati

1.

identifikačný kód zvieraťa,

2.

identifikačný kód matky,

3.

deň, mesiac a rok narodenia,

4.

pohlavie,

5.

plemeno alebo farba srsti,

6.

úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,

7.

kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

8.

každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka ...

9.

dátum premiestnenia zvieraťa,

10.

miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,

11.

dátum úhynu zvieraťa,

12.

druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené,

f)

geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie. ...

§ 7
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka
(1)

Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka sa do siedmich dní odo dňa zmeny zasiela poverenej osobe na ...

(2)

Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, po potvrdení zašle ...

(3)

Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka alebo doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zašle preukázateľným ...

(4)

Ak poverená osoba zistí, že údaje v hlásení zmien v chove hovädzieho dobytka alebo v doklade o premiestnení ...

§ 8
Sprievodný doklad zvieraťa
(1)

Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, obsahuje údaje ...

(2)

Držiteľ po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.

(3)

Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom premiestnení z chovu do chovu.

(4)

Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa do siedmich dní oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na ...

(5)

Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho pas posledný držiteľ vráti ...

§ 9
Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní
(1)

Prvý držiteľ vystaví pri premiestnení teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku ...

(2)

Pri premiestnení teľaťa bez pasu do spracovateľského závodu sa použije sprievodný doklad podľa odseku ...

(3)

Ak ide o teľa, ktoré nie je určené na premiestnenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

§ 10
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove
(1)

Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje:

a)
registračné číslo chovu,
b)
názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,
c)
údaje o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
údaje o zvierati:
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky zvieraťa,
3.
deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,
4.
pohlavie zvieraťa,
5.
plemeno a farbu srsti zvieraťa; ak neexistuje údaj o plemene zvieraťa, uvedie sa len farba srsti zvieraťa, ...
6.
úžitkové zameranie kravy – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena v chove hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum tejto zmeny.
(2)

Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je uvedený v prílohe č. 7.

(3)

Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ...

§ 11
Prechodné ustanovenie

Hovädzí dobytok označený podľa doterajších predpisov sa považuje za hovädzí dobytok označený podľa tejto ...

§ 11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015

Elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku a injektovateľného transpondéra sa ...

§ 11b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020

Jedinec hovädzieho dobytka, ktorý je narodený na území Slovenskej republiky, alebo jedinec hovädzieho ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ...

§ 12a
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú ...

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO DOBYTKA V CHOVE

  Prevziať prílohu - Vzor 07

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje ...
 • 1a)  Príloha I nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych ...
 • 3)  § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...
 • 6)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore