Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 20/2012 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 26.01.2012
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 20/2012 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 52/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ...

§ 1
Označenie hovädzieho dobytka
(1)

Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.

(2)

Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ hovädzieho dobytka, v ktorého ...

(3)

Na účely tejto vyhlášky je držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske ...

(4)

Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom ...

(5)

Trvalé označenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka ...

a)
dvomi plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, ktoré je identifikačným kódom zvieraťa (ďalej ...
b)
jednou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického ušného štítku alebo injektovateľného ...
(6)

Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť trvalé ...

§ 2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1)

Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Pri používaní ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou ...

(3)

Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, jedinec hovädzieho ...

(4)

Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej ...

§ 3
Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia

Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený ...

§ 4
Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora

Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu ...

§ 5
Registrácia chovu hovädzieho dobytka
(1)

Žiadosť o registráciu nového chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého ...

(2)

Registračné číslo sa chovu1) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny ...

(3)

Oznámenie o zrušení chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je ...

(4)

Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa. ...

§ 6
Centrálny register hospodárskych zvierat

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje

a)

registračné číslo chovu,

b)

názov a adresa chovu,

c)

identifikačné údaje o držiteľovi v rozsahu

1.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2.

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...

3.

názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko, dátum narodenia ...

d)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby, ak kontaktná osoba nie ...

e)

údaje o zvierati

1.

identifikačný kód zvieraťa,

2.

identifikačný kód matky,

3.

deň, mesiac a rok narodenia,

4.

pohlavie,

5.

plemeno alebo farba srsti,

6.

úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,

7.

kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

8.

každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka ...

9.

dátum premiestnenia zvieraťa,

10.

miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,

11.

dátum úhynu zvieraťa,

12.

druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené,

f)

geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie. ...

§ 7
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka
(1)

Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka sa do siedmich dní odo dňa zmeny zasiela poverenej osobe na ...

(2)

Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, po potvrdení zašle ...

(3)

Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka alebo doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zašle preukázateľným ...

(4)

Ak poverená osoba zistí, že údaje v hlásení zmien v chove hovädzieho dobytka alebo v doklade o premiestnení ...

§ 8
Sprievodný doklad zvieraťa
(1)

Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, obsahuje údaje ...

(2)

Držiteľ po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.

(3)

Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom premiestnení z chovu do chovu.

(4)

Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa do siedmich dní oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na ...

(5)

Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho pas posledný držiteľ vráti ...

§ 9
Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní
(1)

Prvý držiteľ vystaví pri premiestnení teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku ...

(2)

Pri premiestnení teľaťa bez pasu do spracovateľského závodu sa použije sprievodný doklad podľa odseku ...

(3)

Ak ide o teľa, ktoré nie je určené na premiestnenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

§ 10
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove
(1)

Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje:

a)
registračné číslo chovu,
b)
názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,
c)
údaje o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
údaje o zvierati:
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky zvieraťa,
3.
deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,
4.
pohlavie zvieraťa,
5.
plemeno a farbu srsti zvieraťa; ak neexistuje údaj o plemene zvieraťa, uvedie sa len farba srsti zvieraťa, ...
6.
úžitkové zameranie kravy – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena v chove hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum tejto zmeny.
(2)

Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je uvedený v prílohe č. 7.

(3)

Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ...

§ 11
Prechodné ustanovenie

Hovädzí dobytok označený podľa doterajších predpisov sa považuje za hovädzí dobytok označený podľa tejto ...

§ 11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015

Elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku a injektovateľného transpondéra sa ...

§ 11b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020

Jedinec hovädzieho dobytka, ktorý je narodený na území Slovenskej republiky, alebo jedinec hovädzieho ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ...

§ 12a
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú ...

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

  INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO DOBYTKA V CHOVE

  Prevziať prílohu - Vzor 07

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje ...
 • 1a)  Príloha I nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych ...
 • 3)  § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...
 • 6)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore