Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 21.07.2020


Platnosť od: 19.06.2018
Účinnosť od: 21.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 21.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 170/2018 s účinnosťou od 21.07.2020 na základe 198/2020

Legislatívny proces k zákonu 198/2020
Legislatívny proces k zákonu 170/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo ...
b)
pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti cestovného ruchu,
c)
niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu,
d)
zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu

a)
poskytované na čas kratší ako 24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie,
b)
poskytované príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku, alebo
c)
zakúpené na základe rámcovej zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb cestovného ruchu v súvislosti ...
(3)

Na oblasti upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitný predpis,1) ak tento zákon ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
službou cestovného ruchu
1.
preprava,
2.
ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
3.
prenájom motorových vozidiel2) alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje ...
4.
iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených v prvom ...
b)
cestujúcim fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ...
c)
obchodníkom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby ...
d)
ochranou pre prípad úpadku4) zabezpečenie garancie plnenia v rozsahu podľa tohto zákona na základe zmluvy ...
e)
poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku
1.
poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Európskej únie, pobočka zahraničnej poisťovne alebo ...
2.
banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka so sídlom na území iného členského štátu Európskej ...
f)
predajným miestom prevádzkareň8) alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú ...
g)
trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo obchodníkovi uchovať jemu adresované ...
h)
neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ...
i)
začatím zájazdu začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej zájazd,
j)
repatriáciou návrat cestujúceho na miesto odchodu alebo na iné miesto, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. ...
§ 3
Zájazd
(1)

Zájazdom je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zakúpených ...

a)
ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa ...
b)
bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ...
1.
zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa cestujúci zaviazal k úhrade ich ...
2.
ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,
3.
ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením, ...
4.
kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb ...
5.
zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých ...
(2)

Zájazdom nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v § 2 písm. a) prvom bode, ...

a)
tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ...
b)
si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania služby cestovného ...
§ 4
Spojené služby cestovného ruchu
(1)

Spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu ...

a)
sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom ...
b)
cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného ...
(2)

Spojenými službami cestovného ruchu nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedeného ...

Cestovná kancelária a cestovná agentúra
§ 5
(1)

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo prevádzkovanie cestovnej agentúry je podnikaním na základe ...

(2)

Cestovnou kanceláriou je obchodník, ktorý kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, ...

(3)

Cestovná kancelária má výlučné právo

a)
uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchodníka alebo spolu s iným obchodníkom, ...
b)
zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu, ...
c)
sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.
(4)

Cestovná kancelária ďalej

a)
vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej ...
b)
ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
c)
sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné ...
d)
sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene ...
e)
predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.
(5)

Cestovnou agentúrou je obchodník, ktorý v rozsahu predmetu podnikania

a)
vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej ...
b)
ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
c)
sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné ...
d)
sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene ...
e)
predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.
(6)

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie ...

§ 6
(1)

Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu, štatutárny orgán cestovnej kancelárie, vedúci ...

(2)

Za dôveryhodného sa na účely prevádzkovania cestovnej kancelárie nepovažuje ten, kto

a)
pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo ...
b)
pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo ...
c)
pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo ...
(3)

Dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 1 preukazuje cestovná kancelária orgánu dohľadu nad dodržiavaním ...

(4)

Cestovná kancelária je povinná bezodkladne oznámiť orgánu dohľadu všetky zmeny osôb uvedených v odseku ...

§ 7
(1)

Cestovná agentúra je povinná

a)
označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné ...
b)
informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo spojenej služby cestovného ...
c)
pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu predložiť orgánu dohľadu ...
(2)

Cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného štátu, ...

§ 8
(1)

Cestovná kancelária je povinná

a)
označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné ...
b)
informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu, spojenej služby cestovného ...
c)
plniť povinnosti podľa § 11 a 12,
d)
písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť ...
e)
zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku najmenej v rozsahu podľa § 9 ods. 2 po celý čas prevádzkovania ...
(2)

Cestovná kancelária je povinná pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu dodržať ...

(3)

Oddelená ponuka a oddelený predaj služieb cestovného ruchu alebo samostatné účtovanie položiek toho ...

Ochrana pre prípad úpadku
§ 9
(1)

Cestujúci, ktorý zaplatil cestovnej kancelárii za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu ...

a)
nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala cestovná kancelária ...
b)
nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo ...
c)
nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou čiastočne poskytnutého ...
(2)

Cestovná kancelária je povinná pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku dohodnúť ...

(3)

Cestovná kancelária a poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku sú povinní uzatvoriť zmluvu zabezpečujúcu ...

(4)

Ochrana pre prípad úpadku sa musí vzťahovať na odôvodnene predpokladané náklady, ktoré zahŕňajú najmä ...

(5)

Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku je povinný plniť len do sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad ...

(6)

Zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku sa preukazuje predložením rovnopisu alebo úradne osvedčenej kópie ...

(7)

Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku odovzdá cestovnej kancelárii po uzatvorení zmluvy zabezpečujúcej ...

(8)

Obchodník so sídlom mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky ...

§ 10
(1)

Na ochranu pre prípad úpadku vo forme poistenia sa primerane vzťahuje Občiansky zákonník a osobitný ...

(2)

Na ochranu pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky sa primerane vzťahuje Obchodný zákonník a osobitný ...

(3)

Poistenie pre prípad úpadku možno uzatvoriť len s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku podľa § 2 ...

(4)

Bankovú záruku je možné dohodnúť len s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku podľa § 2 písm. e) druhého ...

§ 11
(1)

Cestovná kancelária poskytne pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku poskytovateľovi ...

a)
ponúkaných druhoch zájazdov a predpokladanom počte predaných zájazdov a počte cestujúcich,
b)
spojených službách cestovného ruchu, ktoré bude sprostredkúvať, a tiež o tom, či bude ich súčasťou aj ...
c)
predpokladanom počte sprostredkovaných spojených služieb cestovného ruchu a počte cestujúcich,
d)
predpokladanej sume platieb prijatých od cestujúcich alebo v ich mene za zájazdy a služby cestovného ...
(2)

Na žiadosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku je cestovná kancelária povinná predložiť poskytovateľovi ...

(3)

Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa ...

(4)

Cestovná kancelária je povinná poskytnúť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku pred uzatvorením ...

(5)

Cestovná kancelária je povinná

a)
informovať orgán dohľadu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a oznámiť ...
b)
bezodkladne oznámiť orgánu dohľadu zmenu údajov zapísaných v zozname podľa § 30 ods. 2 písm. a) a b). ...
(6)

Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku je povinný bezodkladne informovať orgán dohľadu o poskytnutí ...

(7)

Cestovná kancelária a poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku sú povinní bezodkladne informovať orgán ...

§ 12
(1)

Cestovná kancelária je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.14) ...

(2)

V poznámkach každej účtovnej závierky je cestovná kancelária povinná okrem náležitostí podľa osobitných ...

a)
tržieb z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy ...
b)
tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje ...
c)
tržieb z predaja služieb cestovného ruchu.
(3)

Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa ...

(4)

Cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. Údaje ...

(5)

Ak je z údajov uvedených v účtovnej závierke alebo priebežnej účtovnej závierke alebo z iných údajov ...

(6)

Orgán dohľadu posúdi údaje zaslané cestovnou kanceláriou podľa odseku 4, a ak z predložených informácií ...

(7)

Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu v lehote určenej orgánom dohľadu, zmluva zabezpečujúca ochranu ...

§ 13
(1)

Ak cestovnej kancelárii hrozí úpadok alebo je v úpadku, je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne ...

(2)

Ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku svojho úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu ...

(3)

Ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu, poskytovateľ ochrany pre prípad ...

a)
poskytne finančné plnenie cestovnej kancelárii na účely zabezpečenia repatriácie vrátane nevyhnutného ...
b)
poskytne finančné plnenie podnikateľovi na účely zabezpečenia repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania ...
c)
zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného ...
(4)

Cestovná kancelária, podnikateľ, s ktorým cestovná kancelária uzatvorila zmluvu podľa § 11 ods. 2, alebo ...

(5)

Ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, ...

(6)

Cestovná kancelária je povinná pri zabezpečovaní repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania ...

(7)

Ak sa preukáže, že nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce ...

(8)

Ak sa poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku dozvie, že cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady ...

(9)

Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči cestovnej kancelárii v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ...

(10)

Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona sa vzťahuje na cestujúceho bez ohľadu na jeho bydlisko, ...

Predzmluvné informácie
§ 14
Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde
(1)

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná pred uzatvorením zmluvy ...

(2)

Podľa druhu zájazdu je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd povinná poskytnúť ...

a)
základných znakoch služieb cestovného ruchu, ktorými sú
1.
cieľové miesto alebo miesta, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, ...
2.
druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte ...
3.
názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; ...
4.
spôsob, rozsah a forma stravovania,
5.
program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,
6.
informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je ...
7.
informácia o cudzom jazyku, ak je iná služba cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) štvrtého bodu poskytovaná ...
8.
informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho ...
b)
názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby, telefónnom ...
c)
celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky ...
d)
platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach ...
e)
podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote podľa§ 21 ods. 3 ...
f)
všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej ...
g)
práve cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením ...
h)
poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho ...
(3)

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná pred uzatvorením zmluvy ...

(4)

Ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca ...

(5)

Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov meno a priezvisko, ...

(6)

Informácie podľa odsekov 1 až 4 sa poskytujú jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom; ak sa tieto ...

(7)

Informácie podľa odseku 2 písm. a), c) až e) a g) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde a môžu ...

(8)

Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd neposkytne pred uzatvorením zmluvy ...

§ 15
Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu
(1)

Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo ...

a)
nevzťahuje žiadne z práv, ktoré sa podľa tohto zákona vzťahujú výlučne na zájazdy, pričom každý poskytovateľ ...
b)
bude vzťahovať ochrana pre prípad úpadku cestovnej kancelárie podľa § 9 a 13.
(2)

Cestovná kancelária, ktorá sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu, je povinná poskytnúť cestujúcemu ...

(3)

Ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky, cestovná kancelária je povinná pred ...

(4)

Ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa ...

(5)

Obchodník, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, ktorá viedla k vytvoreniu ...

Zmluva o zájazde a poskytovanie zájazdu
§ 16
Zmluva o zájazde
(1)

Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, ...

(2)

Ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, zmluvu o ...

(3)

Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito; ak je v písomnej forme, musí ...

(4)

Zmluva o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde musí obsahovať informácie uvedené v ...

a)
osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,
b)
informáciu o tom, že cestovná kancelária
1.
zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa § 22 a
2.
je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
c)
názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje,
d)
meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou ...
e)
informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho podľa § 22 ods. 2,
f)
informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým16) alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť ...
g)
informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti ...
h)
informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu podľa § 18.
(5)

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná bezodkladne po uzatvorení ...

(6)

Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, cestovná kancelária ...

(7)

Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, ...

(8)

Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených online procesov rezervovania meno a priezvisko, ...

(9)

Cestovná kancelária je povinná v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu ...

§ 17
Dôkazné bremeno

Dôkazné bremeno, že informácie podľa § 14 až 16 boli riadne poskytnuté, znáša cestovná kancelária alebo ...

Zmena zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu
§ 18
Postúpenie zmluvy o zájazde
(1)

Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa ...

(2)

Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu ...

(3)

Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov ...

§ 19
Zmena ceny zájazdu
(1)

V zmluve o zájazde možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu ...

(2)

Cenu zájazdu je možné zvýšiť podľa odseku 1 len ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa

a)
ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
b)
výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá ...
c)
výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.
(3)

Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s ...

(4)

Ak zvýšenie ceny podľa odsekov 1 a 2 prekročí osem percent celkovej ceny zájazdu, uplatňuje sa § 20 ...

(5)

Cestovná kancelária poskytne cestujúcemu pri znížení ceny podľa odseku 1 rozdiel medzi pôvodnou cenou ...

§ 20
Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde
(1)

Cestovná kancelária nie je oprávnená pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť iné podmienky zmluvy o ...

(2)

Ak je cestovná kancelária pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov ...

(3)

Cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 2 bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným ...

a)
navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
b)
práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde ...
c)
skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva ...
d)
cene náhradného zájazdu podľa odseku 4, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.
(4)

Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b), ponúknuť ...

(5)

Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde podľa odseku 2 alebo prijatia náhradného zájazdu podľa odseku ...

§ 21
Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu
(1)

Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. V zmluve o zájazde ...

(2)

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ...

(3)

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu ...

a)
počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a ...
1.
20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2.
7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3.
48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b)
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná ...
(4)

Pri odstúpení od zmluvy o zájazde podľa odsekov 1 až 3 je cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu ...

(5)

Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj ...

§ 22
Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu
(1)

Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia ...

(2)

Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, týmto zákonom ...

(3)

Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby ...

(4)

Určenie lehoty podľa odseku 3 nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu ...

(5)

Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ...

a)
rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre ...
b)
nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb ...
(6)

Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku ...

(7)

Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ...

a)
vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených, ...
b)
odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za ...
(8)

Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu ...

a)
nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a),
b)
zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b),
c)
cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže ...
d)
cestujúci podľa odseku 7 písm. a) vykoná nápravu sám.
(9)

Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd ...

(10)

Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7. Ak cestovná ...

(11)

Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 6 a odseku ...

(12)

Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa ...

(13)

Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou20) ...

(14)

Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia ...

§ 23
Náhrada škody
(1)

Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa § 22 ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo ...

(2)

Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy ...

a)
cestujúcim,
b)
treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak ...
c)
neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
(3)

Ak medzinárodná zmluva,21) ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, ...

(4)

Okrem skutočností podľa odseku 3 je v zmluve o zájazde možné obmedziť náhradu škody, ktorú má uhradiť ...

(5)

Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa tohto zákona nemá vplyv na práva cestujúcich podľa ...

§ 24

Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 nahradí škodu, poskytne primeranú zľavu alebo ...

§ 25
Kontakt s cestovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry a povinnosť poskytnúť pomoc
(1)

Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa ...

(2)

Cestovná kancelária je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to ...

a)
vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade ...
b)
pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
(3)

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, ...

Spoločné ustanovenia
§ 26

Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra usadená v Slovenskej republike predáva zájazdy obchodníka ...

§ 27
(1)

Vyhlásenie cestovnej kancelárie, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba ...

(2)

Cestujúci sa nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva. Zmluvné dojednania alebo vyhlásenia ...

§ 28
Zodpovednosť za chyby pri rezervovaní
(1)

Obchodník zodpovedá za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania, ktoré spôsobil. ...

(2)

Obchodník nezodpovedá za chyby pri rezervácii spôsobené cestujúcim alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi ...

§ 29
Kontaktné miesto
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) plní úlohy kontaktného ...

a)
uľahčuje spoluprácu a dohľad nad obchodníkmi, ktorí podnikajú cezhranične,
b)
poskytuje všeobecné informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku,
c)
odpovedá na žiadosť kontaktného miesta iného členského štátu Európskej únie o overenie zabezpečenia ...
(2)

Ministerstvo hospodárstva na žiadosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry preverí, či obchodník ...

§ 30
Zoznam cestovných kancelárií
(1)

Orgán dohľadu vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálny zoznam cestovných kancelárií (ďalej ...

(2)

Do zoznamu sa zapisuje

a)
identifikačné číslo organizácie a obchodné meno cestovnej kancelárie,
b)
sídlo alebo miesto podnikania cestovnej kancelárie,
c)
údaje o zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, ktorými sú názov poskytovateľa ochrany v prípade ...
d)
informácia o zákaze cestovnej kancelárie uzatvárať zmluvy o zájazde a sprostredkovať spojené služby ...
(3)

Orgán dohľadu vyčiarkne cestovnú kanceláriu zo zoznamu bezodkladne po tom, ako jej živnostenské oprávnenie ...

§ 31
Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr
(1)

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia. Orgán dohľadu kontroluje dodržiavanie povinností cestovných ...

(2)

Ak má orgán dohľadu dôvodné pochybnosti o tom, či cestovná kancelária spĺňa požiadavky na prevádzkovanie ...

(3)

Ak orgán dohľadu na základe kontroly zistí, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu ...

(4)

Správneho deliktu sa dopustí obchodník, ktorý poruší povinnosť

a)
podľa § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. e), § 9 ods. 2 alebo ods. 3, § 11 ods. 1 alebo ods. 7, § 12 ods. ...
b)
podľa § 5 ods. 6, § 6 ods. 4, § 7 ods. 1 písm. c), § 7 ods. 2, § 8 ods. 1 písm. d), § 8 ods. 2, § 11 ...
c)
podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 až 7, § 15 ods. 1 až 4, § 16 ...
d)
podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, § 22 ods. 8 a 10, § 25 ods. ...
(5)

Orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa

a)
odseku 4 písm. a) pokutu od 2 000 eur do 70 000 eur,
b)
odseku 4 písm. b) pokutu od 500 eur do 20 000 eur,
c)
odseku 4 písm. c) pokutu od 200 eur do 10 000 eur,
d)
odseku 4 písm. d) pokutu od 100 eur do 5 000 eur.
(6)

Ak je to možné, orgán dohľadu okrem pokuty uloženej podľa odseku 5 nariadi porušiteľovi zdržať sa protiprávneho ...

(7)

Orgán dohľadu uloží pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty, ak obchodník opakovane poruší ...

(8)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania ...

(9)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(10)

Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti ...

(11)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

§ 32

Uvádzanie nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku podľa § 11 ods. 1 alebo ods. ...

§ 33
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Platnosť živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry získaného ...

(2)

Cestovné kancelárie, ktoré získali živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie pred ...

(3)

Cestovné kancelárie, ktoré získajú živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie po ...

(4)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do ...

(5)

Zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorené podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 zostávajú v platnosti. ...

(6)

Zmluvy o ochrane pre prípad úpadku uzatvorené pred 1. januárom 2019 zostávajú v platnosti. Ustanovenia ...

§ 33a
Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19
(1)

Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej ...

a)
navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo
b)
zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa písmena ...
(2)

Ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde podľa odseku 1 písm. a) a cena zájazdu, ktorý je predmetom ...

(3)

Oznámenie o náhradnom zájazde má písomnú formu a doručuje sa na trvanlivom nosiči spôsobom, akým bola ...

a)
sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde,
b)
tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim ...
c)
práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18.
(4)

Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní ...

a)
počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie ...
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol ...
c)
osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o ...
d)
osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením, ...
e)
osobou vo veku 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia v občianskom preukaze alebo inom ...
(5)

Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní ...

(6)

Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietne náhradný zájazd podľa odseku 4, cestovná kancelária ...

(7)

Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do ...

(8)

Ak je cena za náhradný zájazd rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné ...

(9)

Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, ...

(10)

Ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy ...

(11)

Ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § ...

(12)

Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej ...

(13)

Cestovná kancelária nie je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike ...

(14)

Ochrana pre prípad úpadku, ktorá sa vzťahuje na zmluvu o zájazde, sa v rovnakom rozsahu vzťahuje na ...

§ 33b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) v doterajšom znení, ktoré ...

§ 34
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných ...

§ 35
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 40a sa slová „§ 589, § 701 ods. 1 a § 741b ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 589 a § 701 ods. 1“.

2.

V § 614 ods. 3 sa za slovo „nedodal,“ vkladajú slová „alebo ak uplynie lehota podľa odseku 2 prvej vety ...

3.

V ôsmej časti ôsmej hlave sa vypúšťa štvrtý oddiel vrátane nadpisu.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce ...

2.

V § 17 ods. 7 sa slová „v odseku 3 písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „v odseku 3 písm. a), d) a f)“.

3.

V § 38 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako aj bezmäsitých jedál,“.

4.

V prílohe č. 1 Remeselné živosti skupina 114 Ostatné, živnosť č. 32 znie: „Pohostinská činnosť a výroba ...

Čl. IV

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 170/2018 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...

V § 5 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
o zabezpečení záväzkov.16)“.

Čl. VI

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

V § 4a ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ju uhradil, predávajúci je povinný spotrebiteľovi ...

2.

V § 6 ods. 9 sa za slová „bez zbytočného odkladu“ vkladajú slová „zverejniť na svojom webovom sídle ...

3.

V § 10a odsek 3 znie:

„(3) Ak pre predávajúceho vyplýva z osobitného predpisu15c) povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi ...

4.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22b sa citácia „§ 741i Občianskeho zákonníka“ nahrádza citáciou „§ 22 ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24c sa citácia „Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25f sa citácia „§ 4 ods. 2 až 4 a § 7 až 11a zákona č. 281/2001 Z. z. ...

Čl. VII

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe ...

1.

V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

2.

V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Tento zákon sa okrem § 3 ods. 7, § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 až 3 nevzťahuje na zmluvy o zájazde.10a)“. ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „obdobie“ vkladajú slová „a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho ...

4.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „tovaru“ vkladajú slová „alebo do začatia poskytovania služby“.

5.

V § 7 ods. 6 písm. i) sa za slovami „zvukovoobrazových záznamov“ vypúšťa čiarka a slovo „kníh“.

6.

V § 7 ods. 6 písm. k) sa slová „ako ubytovací účel“ nahrádzajú slovami „účel ako na účel bývania“.

7.

V § 10 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne ...

8.

Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 170/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k zákonu č. 170/2018 Z. z.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 170/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2

  Príloha č. 3k zákonu č. 170/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 2)  § 3 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 3)  § 75 ods. 5 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 5)  § 313 až 322 Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 4 ods. 1, 4 a 6 a § 18 až 20 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 2 ods. 1, 5, 7 a 8, § 6 ods. 1, § 11 ods. 1 a 2, § 16 a 17 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o ...
 • 8)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Body 50 a 51 prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 ...
 • 10)  § 8a zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 11)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým ...
 • 16)  § 8 a 9 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení ...
 • 19)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú ...
 • 20)  Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne ...
 • 21)  Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 22)  Nariadenie (ES) č. 261/2004.Nariadenie (ES) č. 1371/2007.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 23)  § 2 písm. c) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24)  § 60b ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.
 • 25)  Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 6 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 128/2002 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.
 • 27)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore