Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.10.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lekárne, liečivá, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD6DS19EUPP5ČL0

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 396/2020

Legislatívny proces k zákonu 396/2020§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky

(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register prevádzkovateľov daňových skladov,
b)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktoré denaturujú lieh,
c)
register oprávnených príjemcov,
d)
register daňových skladov,
e)
register registrovaných odosielateľov,
f)
register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov,
g)
register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov,
h)
evidenciu užívateľských podnikov,
i)
zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,
j)
zoznam dovozcov spotrebiteľského balenia,
k)
zoznam prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
l)
zoznam liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
m)
zoznam výrobných zariadení podľa podnikov na výrobu liehu,
n)
zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok,
o)
evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane,
p)
zoznam príjemcov (odberateľov) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
q)
evidenciu súkromných výrobcov destilátu,
r)
register prevádzkovateľov daňových skladov na výrobu výživových doplnkov,
s)
register schválených odosielateľov,
t)
register schválených príjemcov,
u)
evidenciu prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.
(2)
Elektronická báza údajov podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, adresy jeho daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje dovozcu spotrebiteľského balenia,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h)
výrobné číslo a typ výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
i)
identifikačné čísla kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok, dátum ich odovzdania,
j)
obchodný názov a množstvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného alkoholického nápoja osobou podľa odseku 1 písm. a) až j),
k)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
l)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
m)
identifikačné údaje osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane,
n)
identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
o)
identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu,
p)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
q)
identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
r)
identifikačné údaje schváleného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
s)
identifikačné údaje prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru.
(3)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) alebo ním poverený colný úrad je povinný, podľa osobitného predpisu,46) viesť centrálnu elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
(4)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú bázu údajov vydaných povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 32 ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
zobraziť paragraf
§ 66
Malý samostatný pivovar

(1)
Malým samostatným pivovarom je pivovar, ktorý v rámci podnikania vyrába alkoholický nápoj, ktorým je pivo, a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl,
b)
nevyrába pivo na základe licencie,78)
c)
výrobné priestory a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými priestormi a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
d)
nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.
(2)
Ročnou výrobou piva sa na účely tohto zákona rozumie celkové množstvo piva v hl, ktoré bolo v kalendárnom roku vyrobené v malom samostatnom pivovare. Ak výroba piva v malom samostatnom pivovare začne v priebehu kalendárneho roka, predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby piva od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby piva v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.
(3)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov. Žiadosť o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
predpokladanú ročnú výrobu piva v hl,
c)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce vyrábať.
(4)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
technická dokumentácia a nákres zariadenia na výrobu piva,
b)
technologický opis postupu výroby piva s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín,
c)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. c).
(5)
Žiadateľ uvedený v odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nevyrába pivo na základe licencie,78)
b)
výrobné priestory a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými priestormi a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
c)
nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.
(6)
Colný úrad pred zaradením do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ uvedený v odseku 3 spĺňa podmienky podľa odseku 5, colný úrad takéhoto žiadateľa zaeviduje a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 3 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. a) a b) a skutočnosť, že celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl, oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, okrem zmeny skutočností a údajov uvedených v odseku 4 písm. a) a b), ktorých zmenu je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov alebo vydá nové osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov. Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorým je december predchádzajúceho kalendárneho roka.
(8)
Ak celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl, alebo nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 5 písm. a) až c), je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru povinný uplatniť základnú sadzbu dane na celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku.
(9)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný viesť evidenciu piva vyrobeného v malom samostatnom pivovare v hl podľa dní s uvedením
a)
množstva vyrobeného piva, osobitne podľa obchodného názvu piva,
b)
množstva vydaného piva, osobitne podľa obchodného názvu piva a
c)
stavu zásob piva, osobitne podľa obchodného názvu piva.
(10)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia piva v malom samostatnom pivovare, ak odsek 12 neustanovuje inak. Platiteľom dane je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru.
(11)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa uplatní § 12 primerane.
(12)
Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 8, je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 8, a zaplatiť daň. V dodatočnom daňovom priznaní vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka, a uvedie rozdiel medzi daňou vypočítanou podľa základnej sadzby dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní a zaplatí daň. Z rozdielu dane sa neuplatní sankcia podľa osobitného predpisu.79)
(13)
Colný úrad vyradí prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, ak
a)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
b)
celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl,
c)
požiada o vyradenie z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.
(14)
Prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru, ktorý bol vyradený z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov podľa odseku 13 písm. a) a b), môže colný úrad opäť zaradiť do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov najskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bol vyradený z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.
(15)
Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatní znížená sadzba dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
zobraziť paragraf
§ 70
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom,
b)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať alkoholický nápoj s daňou,
c)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
vydá alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
e)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
f)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie podľa písmena i),
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
h)
poruší povinnosti uvedené v § 42 ods. 2,
i)
vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, alebo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, okrem prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a okrem osoby, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18,
j)
poruší povinnosti uvedené v § 47 ods. 5,
k)
vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom podľa § 49 ods. 4,
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6 písm. a) a b),
m)
uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 49 ods. 10 okrem údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu,62)
n)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
o)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10, okrem odberateľa kontrolných známok, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 51 ods. 4, 11 a 12,
p)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
q)
poruší povinnosť uvedenú v § 52 ods. 1 písm. c) alebo v § 53 ods. 13, 15 až 17,
r)
nepreukáže použitie kontrolných známok podľa tohto zákona (§ 53) okrem kontrolných známok zničených podľa § 53 ods. 19 písm. d),
s)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 54,
t)
je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
u)
je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 15,
v)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky,
w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie podľa písmena r),
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne
1.
0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov,
2.
0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,
y)
nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, ak nejde o porušenie podľa písmen aa) až ac),
z)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,
aa)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ab)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, pričom spotrebiteľské balenie bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ac)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou označil spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí,83a)
ad)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a extrakty inému odberateľovi ako užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
ae)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a použije alkoholický nápoj na výrobu iných výrobkov než na výrobu extraktov a macerátov alebo na výrobu výživových doplnkov,
af)
vyrobí pivo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez osvedčenia o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, okrem podniku na výrobu piva, ktorý vyrobil pivo v daňovom voľnom obehu,
ag)
nesplní oznamovaciu povinnosť v lehote podľa § 66 ods. 7 a neoznámi skutočnosti a údaje uvedené v § 66 odseku 3 písm. c), odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 písm. a) a b) a skutočnosť, že celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl,
ah)
ukončí prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na inom mieste než na mieste priameho dodania alebo na mieste prijatia uvedenom v elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente,
ai)
ukončí prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na inom mieste než na mieste prijatia uvedenom v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo zjednodušenom dokumente,
aj)
nesplní povinnosť podľa § 66 ods. 8.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň, za správny delikt podľa odseku 1 písm. a),
b)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja predaného oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b),
c)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo alebo víno, alebo najmenej však 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
e)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e), najmenej však 165 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej však 1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
f)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého bez vydaného odberného poukazu, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) najmenej však 331 eur, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)
h)
od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a j),
i)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 33 193 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. i), a takýto lieh zabezpečí,18)
j)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. k), a takýto lieh zabezpečí,18)
k)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) a m),
l)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n),
m)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o) a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
n)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 660 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. p), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
o)
od 332 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. q),
p)
od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),
q)
od 332 eur do 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t),
r)
od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. u),
s)
vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),
t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. w),
u)
4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej však 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. x),
v)
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),
w)
do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),
x)
20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),
y)
od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),
z)
od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac),
aa)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch a macerátoch vydaných inému odberateľovi než užívateľskému podniku za správny delikt podľa odseku 1 písm. ad), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
ab)
vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja použitého na výrobu iných výrobkov ako macerátov a extraktov a výživových doplnkov za správny delikt podľa odseku 1 písm. ae), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
ac)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva piva vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez osvedčenia o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),
ad)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ag),
ae)
od 100 eur do 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ah) alebo písm. ai),
af)
do 331 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aj).
(3)
Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. s), t) a u) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.82)
(4)
Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí18) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína a piva stane majetkom štátu,18) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína a piva sa primerane použije osobitný predpis.72)
(5)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore