Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lekárne, liečivá, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD15 DS18 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 9
Užívateľský podnik

(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65. Osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 len na základe poukazu na odber alkoholického nápoja oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz“), o vydanie ktorého požiada colný úrad. Alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je zakázané vydať bez odberného poukazu.
(2)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s trvalým pobytom (ďalej len „identifikačné údaje“) osoby, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území a chce odoberať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, predpokladané množstvo jeho ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane.
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, normy spotreby alkoholického nápoja na jednotlivé účely použitia podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, zoznam výrobkov, na ktorých výrobu sa má použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
f)
vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane v užívateľskom podniku podľa odseku 17 a v užívateľskom podniku, ktorý používa alkoholický nápoj, ktorým je lieh na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a),
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorým je nedenaturovaný lieh a ktorý žiadateľ používa, alebo predpokladá použiť na účely oslobodené od dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 2 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 2 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami podľa osobitných predpisov25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie.
(5)
Ak žiadateľ podľa odseku 1 chce používať víno, medziprodukt alebo pivo oslobodené od dane, nie je povinný k žiadosti podľa odseku 2 priložiť doklady podľa odseku 3 písm. b) a f), zoznam výrobkov a splniť podmienky podľa odseku 4 písm. b) a h). K žiadosti podľa odseku 2 je povinný predložiť normy spotreby vína, medziproduktu alebo piva oslobodeného od dane, ak sa má víno, medziprodukt alebo pivo použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese.
(6)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál a splnenie podmienok podľa odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ podľa odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. d), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 2, určí lehotu platnosti odberného poukazu, a ak je obmedzená lehota jeho platnosti aj povolené množstvo odberu alkoholického nápoja oslobodeného od dane. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie odovzdá dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(8)
Užívateľský podnik je povinný odovzdať odberný poukaz dodávateľovi alkoholického nápoja najneskôr pri prvom odbere alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane na daňovom území, alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného členského štátu na účely oslobodené od dane.
(9)
Užívateľský podnik, ktorý chce používať aj zdanený alkoholický nápoj, je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu vopred; o odbere a použití zdaneného alkoholického nápoja je povinný viesť samostatnú evidenciu. Užívateľský podnik je povinný zabezpečiť samostatné skladovanie alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené.
(10)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a odseku 2 písm. b) a d) a odseku 3 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, okrem údajov podľa odseku 2 písm. c), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní užívateľskému podniku pôvodný odberný poukaz alebo mu vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 2. Pri zmene účelu použitia podľa odseku 2 písm. c) môže užívateľský podnik použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní užívateľskému podniku pôvodný odberný poukaz alebo mu vydá nový odberný poukaz.
(11)
Užívateľský podnik je povinný alkoholický nápoj oslobodený od dane bezodkladne po prevzatí umiestniť v mieste uskladnenia, ktoré je uvedené v prílohe k žiadosti podľa odseku 2, a použiť ho iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(12)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
c)
obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a miesto jeho uskladnenia,
d)
účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke.
(13)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
alkoholický nápoj oslobodený od dane bol opakovane použitý na iné účely ako účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty alebo výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. c) až f), odseku 18 alebo vstúpi do likvidácie,
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo, ak podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takejto fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.
(14)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 13 písm. a), b), d) až g), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 13 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu alebo ak o to požiada užívateľský podnik. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 15 ods. 11 a 12 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.
(15)
Pri odbere alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie Európskej únie užívateľský podnik postupuje podľa § 19 primerane.
(16)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže alkoholický nápoj oslobodený od dane dodať osobe, ktorá má na takýto alkoholický nápoj odberný poukaz, alebo daňovému skladu; v takomto prípade sa na prepravu alkoholického nápoja vzťahuje § 17 primerane a § 70 ods. 1 písm. d) až f) sa nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu alkoholický nápoj oslobodený od dane. Ak nie je možné zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane dodať osobe podľa prvej vety, colný úrad vyzve platiteľa dane na podanie daňového priznania a určí lehotu na zaplatenie dane. Ak platiteľ dane požiadal o zničenie alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 55 ods. 2 a tento lieh bol zničený v lehote na podanie daňového priznania, v daňovom priznaní uvedie ako oslobodené to množstvo liehu, ktoré bolo zničené podľa § 55 ods. 2; ak bol lieh zničený podľa § 55 ods. 2 po lehote na podanie daňového priznania, uplatní sa postup podľa § 13.
(17)
Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca v užívateľskom podniku podľa odseku 18 a v užívateľskom podniku, ktorý používa lieh na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a). Takýto užívateľský podnik je povinný strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu a je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru.
(18)
Ak užívateľský podnik používa vo výrobe alkoholický nápoj, ktorým je lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh merať objemovým meradlom na lieh podľa § 45 ods. 1 písm. a) spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4; § 47 ods. 5 písm. a) týmto nie je dotknutý. Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť objemové meradlo na lieh alebo ak použitie objemového meradla na lieh nie je technologicky možné, užívateľský podnik je povinný množstvo regenerovaného liehu zisťovať určenými meradlami podľa osobitných predpisov,25) a to meraním objemu liehu alebo hmotnosti liehu spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4; získaný lieh alebo nakúpený lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami podľa osobitných predpisov25) na zisťovanie zásob liehu alebo v nádržiach umožňujúcich meranie množstva liehu z hmotnosti určenými meradlami podľa osobitných predpisov.25)
(19)
Na zariadenie na regeneráciu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie, na meranie a zisťovanie množstva regenerovaného liehu a na zisťovanie zásob liehu sa použije § 44 a 45.
(20)
Užívateľský podnik môže lieh získaný spôsobom podľa odseku 18 použiť len na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom.
zobraziť paragraf
§ 15
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného a skladovaného alkoholického nápoja,
b)
predpokladaný ročný objem výroby alkoholického nápoja, skladovania alkoholického nápoja a predaja alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu alkoholického nápoja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania alkoholického nápoja, spracovania alkoholického nápoja a predaja alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad alkoholického nápoja.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu,32) ak bude v daňovom sklade vyrábať alebo spracovávať lieh; to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 46 ods. 2 a 3,
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja pred neoprávneným použitím,
d)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. g),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 16,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
f)
vytvorí primerané podmienky na výkon daňového dozoru v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
h)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Ak je žiadateľom o registráciu a vydanie povolenia osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať, spracúvať, prijímať, odosielať alebo skladovať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, je povinná k žiadosti podľa odseku 1 okrem príloh podľa odseku 2 písm. a), b), d) až g) priložiť aj
a)
technickú dokumentáciu a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, v ktorom sa bude vyrábať lieh s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technickú dokumentáciu a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení, vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane; to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 46 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení a na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 46 ods. 3,
b)
opis činnosti a opis skladu alkoholického nápoja, spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja, ktorým je lieh, pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu, opis skladovacích priestorov v sklade liehu podľa § 46 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení a zariadenia na skladovanie liehu v sklade liehu podľa § 46 ods. 3.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 3 a 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 4 a § 42 až 46 alebo § 61 alebo § 62 a 67 alebo § 68, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu zároveň uvedie druh vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného alebo skladovaného alkoholického nápoja, ktorý sa bude v daňovom sklade vyrábať, spracúvať, prijímať, odosielať alebo skladovať.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) až e), odseku 4 písm. e) až g) a odseku 5 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.
(8)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 16 ods. 12,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 16,
3.
určenej colným úradom podľa § 16 ods. 17 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16 ods. 16, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(9)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. a) až f),
c)
v daňovom sklade, v ktorom sa vyrába, spracúva alebo skladuje alkoholický nápoj, ktorým je lieh, došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobných zariadení, skladovacích zariadení, kontrolných liehových meradiel podľa § 45 ods. 1 a ich zabezpečenia,
d)
prevádzkovateľ daňového skladu skladuje alebo prechováva alkoholický nápoj, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,
e)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje pri uvedení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu ustanovenia § 51,
f)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v písmenách c) až e), porušuje platné právne predpisy z oblasti výroby a uvádzania liehu na trh a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
g)
prevádzkovateľ daňového skladu požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
h)
prevádzkovateľovi daňového skladu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného predpisu.32)
(10)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela alkoholický nápoj, pričom prihliada na závažnosť dôvodov. Colný úrad zmení vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa denaturuje lieh, ak prevádzkovateľ daňového skladu nevykonáva denaturáciu liehu podľa tohto zákona alebo zariadenie podľa § 47 ods. 4 už nie je vhodné na denaturáciu; ustanovenie odseku 6 tým nie je dotknuté. Ak prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa predchádzajúcej vety a bolo mu vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa lieh iba denaturuje, colný úrad toto povolenie odníme.
(11)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu alebo dedič podľa odseku 8 písm. b), alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob alkoholického nápoja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(12)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 písm. c) až f), môže colný úrad vydať nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Pri odňatí povolenia podľa odseku 10 môže colný úrad vydať nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(13)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu prevzal preukázateľne zdanený alkoholický nápoj, ktorým je lieh, v spotrebiteľskom balení označený kontrolnou známkou ním uvedený do daňového voľného obehu, a z tohto liehu nemožno vrátiť daň podľa § 13 ods. 1 písm. c), je povinný o jeho prevzatí a výdaji viesť samostatnú evidenciu a zabezpečiť skladovanie v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené od uskladnenia liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré je v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 15a
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov

(1)
Na účely tohto zákona sa výživovým doplnkom rozumie potravina48) s obsahom alkoholického nápoja.
(2)
Osoba, ktorá chce v pozastavení dane alkoholický nápoj prijímať a používať na výrobu macerátov a extraktov určených na výrobu výživových doplnkov a na výrobu výživových doplnkov, okrem prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
obchodný názov vyrábaných výrobkov,
c)
predpokladané množstvo ročnej spotreby alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja.
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske účely a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja, normy spotreby alkoholického nápoja podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 2 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 2 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie; ak sa množstvo alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami,25) overenie zmiešavacích zariadení, skladovacích nádrží a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.
(5)
Ak žiadateľ chce používať na výrobu výživových doplnkov víno, medziprodukt alebo pivo, nie je povinný k žiadosti podľa odseku 2 priložiť doklady podľa odseku 3 písm. b) a splniť podmienku podľa odseku 4 písm. h).
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách podľa odseku 3, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese a splnenie podmienok podľa odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak bolo užívateľskému podniku vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ustanovenia § 9 ods. 13 písm. d) a ods. 14 sa neuplatnia.
(7)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(8)
V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov je na základe povolenia vydaného podľa odseku 6 možné v pozastavení dane prijímať alkoholický nápoj, vyrábať maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov a vyrábať výživové doplnky. Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov môže maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov dodať užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo použiť na výrobu výživových doplnkov. Prítomnosť zamestnanca colného úradu sa v daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov nevyžaduje.
(9)
Ustanovenia § 10 až 13, 17, 18, 21 až 23 sa použijú pre prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov rovnako.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 4 písm. b) nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného alkoholického nápoja,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac prevyšuje o viac ako 20 % zloženú zábezpeku na daň; prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti,
c)
do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 11, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(11)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(13)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 12 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania tejto žiadosti a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob alkoholického nápoja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(14)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 2, odseku 3 písm. b) až e) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku, okrem údajov podľa odseku 3 písm. c), keď je povinný zmenu údajov oznámiť 15 dní vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.
(15)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov zaniká
a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola zložená,
2.
doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(16)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov skladuje alebo prechováva alkoholický nápoj, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,
d)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov,
e)
prevádzkovateľovi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ak prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába alebo nevydáva maceráty a extrakty alebo výživové doplnky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Ak chce prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 6, prijímať a používať alkoholický nápoj na iné účely ako účely uvedené v odseku 8, je povinný požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a splniť podmienky podľa § 15. Pri vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
(19)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov
a)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob alkoholického nápoja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(20)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého alkoholického nápoja,
b)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) alkoholického nápoja,
c)
vyrobených extraktov a macerátov a výživových doplnkov,
d)
vydaných extraktov a macerátov a výživových doplnkov,
e)
stavu zásob extraktov a macerátov a výživových doplnkov,
f)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(21)
Na vedenie evidencie podľa odseku 20 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(22)
Osoba, ktorá chce používať na výrobu extraktov a macerátov a na výrobu výživových doplnkov iba zdanený alkoholický nápoj, nie je povinná podať žiadosť podľa odseku 2. O prijatí a použití zdaneného alkoholického nápoja vedie samostatnú evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prevzatého alkoholického nápoja, použitého alkoholického nápoja a stavu zásob alkoholického nápoja.
(23)
Ak sa výživový doplnok, na výrobu ktorého bol použitý alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nachádza v spotrebiteľskom balení, povinnosť označovať toto spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou podľa § 51 ods. 3 sa naň nevzťahuje.
zobraziť paragraf
§ 16
Zábezpeka na daň

(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka35) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65.
(4)
Povinnosť zloženia zábezpeky na daň sa nevzťahuje na lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.31)
(5)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 17 a 18 tým nie sú dotknuté.
(6)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, okrem zábezpeky na daň na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo alkoholického nápoja, na ktoré je zložená zábezpeka na daň; prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(8)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,35) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob alkoholických nápojov, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(10)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 9 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob alkoholického nápoja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu alkoholického nápoja, môže požiadať colný úrad o upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(12)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 17 a 18 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(14)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorý
a)
vykazuje v súvahe z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 mesiacov, za ktoré sa zostavuje riadna účtovná závierka,21) a to počas
1.
dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich účtovných období pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedného účtovného obdobia pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky, a ktorý
c)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 70 ods. 1 písm. g), h), o), p), r) a v), a to
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(15)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 11 a v prílohách k žiadosti.
(16)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 12, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(17)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
zobraziť paragraf
§ 19
Oprávnený príjemca

(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem alkoholického nápoja požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja prijímaného v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
c)
údaj o množstve alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého množstva alkoholického nápoja, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov a spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja pred neoprávneným použitím, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného členského štátu v pozastavení dane,
c)
opis skladovacích zariadení podľa § 42 ods. 1, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného členského štátu v pozastavení dane,
d)
technická dokumentácia zariadení na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ktorým je lieh, jeho teploty a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie liehu, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorým je
a)
víno, medziprodukt alebo pivo, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
b)
lieh, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 4 až 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(8)
Osoba, ktorá chce prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva alkoholického nápoja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; ustanovenie § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať lieh a daň pripadajúca na toto množstvo liehu je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr deň pred prijatím tohto liehu
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane, a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace, ak prijíma alkoholický nápoj, ktorým je lieh, alebo za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak prijíma alkoholický nápoj, ktorým je víno, medziprodukt alebo pivo, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň; pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, môže colný úrad vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok, ak je oprávnený príjemca odberateľom kontrolných známok, ku dňu podania žiadosti do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
d)
dňom uplynutia lehoty na doplnenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),
g)
dňom, keď oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, príležitostne prijme celé množstvo alkoholického nápoja, ktoré má uvedené v povolení prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane,
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma alkoholický nápoj, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Ak sa odníme povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 17, môže byť vydané nové povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 20
Registrovaný odosielateľ

(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.4) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať alkoholický nápoj po jeho prepustení do voľného obehu4) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja odosielaného v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke,
c)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 19 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane sa použije § 19 primerane.
zobraziť paragraf
§ 49
Pestovateľské pálenie ovocia

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie osvedčenia o registrácii. Žiadosť musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu.84)
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, vydané podľa osobitného predpisu,32)
b)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
c)
nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o overení objemového meradla na lieh podľa § 45 ods. 1 písm. a) a doklad o overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. d).
(3)
Žiadateľ uvedený v odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
b)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
c)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním osvedčenia o registrácii preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a porovná skutkový stav výrobného zariadenia s nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad takéhoto žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatní znížená sadzba dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(6)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamuje colnému úradu
a)
začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 15 dní vopred,
b)
prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď.
(7)
Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby, ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov.62) Ak v uvedenej lehote pestovateľ neprevezme lieh, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na prevzatie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad o zničenie tohto liehu.
(8)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť evidenciu pestovateľov, ktorým vyrobil lieh, s uvedením
a)
množstva a druhu prijatého kvasu63) v litroch, o ktorého spracovanie pestovateľ požiadal,
b)
množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa a dátumu jeho výroby,
c)
množstva liehu v l a. prevzatého pestovateľom a dátumu jeho prevzatia,
d)
výšky dane zaplatenej pestovateľom prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.
(9)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, ak odsek 12 neustanovuje inak. Platiteľom dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu.62) Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.62) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu.
(10)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa uplatní § 12 primerane. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia uvedie v daňovom priznaní ako oslobodené to množstvo liehu z množstva liehu vyrobeného v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ktoré bolo zničené podľa § 55 ods. 2 do dňa podania daňového priznania, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento lieh vyrobený. Prílohou k daňovému priznaniu je zoznam pestovateľov s uvedením množstva liehu v l a. vyrobeného pre jednotlivých pestovateľov a množstvo liehu v l a. skutočne prevzatého jednotlivými pestovateľmi a s uvedením dátumu výroby liehu a kópie žiadostí o výrobu destilátu.62)
(11)
Daň z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia možno vrátiť prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie, ak zaplatil daň z liehu, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a ktorý bol zničený podľa § 55 ods. 2. Vrátenie dane uplatní prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane; vrátenie dane z tohto liehu sa započíta s daňovou povinnosťou. Ak vrátenie dane prevýši daňovú povinnosť, na vrátenie dane sa uplatní § 13 primerane.
(12)
Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, že údaje uvedené v žiadosti o výrobu destilátu62) sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie13) bolo vyrobené viac ako 43 l a., a ak sa pri výpočte výšky dane použila znížená sadzba dane, je platiteľom dane pestovateľ. Výška dane sa vypočíta ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 43 l a.
(13)
Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
(14)
Colný úrad prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia osvedčenie o registrácii odníme, ak
a)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3,
b)
v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobného zariadenia,
c)
skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,
d)
požiada o zrušenie registrácie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
e)
mu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného predpisu.32)
(15)
Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii, ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(16)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povoliť opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. Lehota na podanie žiadosti, na rozhodnutie o žiadosti a na vykonanie opätovnej rektifikácie je maximálne desať dní odo dňa výroby liehu, ktorý má byť opätovne rektifikovaný. Dňom výroby liehu sa na tento účel považuje deň, keď bol lieh opätovne rektifikovaný.
zobraziť paragraf
§ 52

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu (ďalej len „dovozca spotrebiteľského balenia“), je povinná
a)
požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, pričom uvedie tieto údaje:
1.
identifikačné údaje žiadateľa,
2.
povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis,20)
b)
pred vydaním kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu; na zábezpeku na daň sa § 16 použije primerane, colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie prepustené do voľného obehu,4) ak sa colný úrad s dovozcom spotrebiteľského balenia nedohodne inak; ustanovenie § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije,
c)
dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu,
d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. e).
(2)
Osoba, ktorá chce spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovať na daňové územie na podnikateľské účely [ďalej len „príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1“], musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa.
(3)
Žiadateľ, ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) podľa § 26 ods. 1, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1, do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo odseku 2 oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) a c) alebo zmenu podmienok podľa odseku 3 oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku. Dovozca spotrebiteľského balenia oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. d) do 15 dní pred dovezením neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z územia tretieho štátu. Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa § 26 ods. 2 písm. d) do 15 dní pred prijatím neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z iného členského štátu. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu spotrebiteľského balenia alebo príjemcu (odberateľa) liehu podľa § 26 ods. 1 z evidencie vedenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 a vráti zloženú zábezpeku na daň podľa ods. 1 písm. b), ak
a)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia alebo prepravu spotrebiteľského balenia liehu na daňové územie na podnikateľské účely,
b)
požiada o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 1 alebo odseku 2,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 54
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení alebo predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“), ak odsek 9 neustanovuje inak. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15, 19, 31 a 32 a evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5 a na osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností70) (ďalej len „oprávnenie na distribúciu“).
(3)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(4)
Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a)
zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.
(5)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť,70)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem odňatia podľa odseku 21 písm. a) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj,
d)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinná
a)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
b)
viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),
c)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 4 písm. a) a odseku 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(8)
Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu.
(9)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať údaje podľa odseku 3.
(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, a údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba.
(11)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť70) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b)
skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c)
má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur, alebo ak nedosahuje ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia, musí mať splatené vklady do základného imania vo výške minimálne 100 000 eur,
d)
minimálny počet jeho zamestnancov v pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
f)
nemá nedoplatky voči colnému úradu,
g)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 21 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
j)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad pred vydaním oprávnenia na distribúciu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15 a 19 alebo evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa vyrába, skladuje, prijíma alebo odosiela spotrebiteľské balenie, ku dňu vydania povolenia na prijatie liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo ku dňu zaradenia do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1. Ak oprávnený príjemca, ktorý má povolenie prijať lieh v pozastavení dane príležitostne, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety, nespĺňa podmienky podľa odseku 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti prijal v pozastavení dane alebo doviezol z územia tretieho štátu, alebo prepravil podľa § 26 ods. 1 na podnikateľské účely.
(14)
Osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ďalej len „osoba oprávnená na distribúciu“), je povinná
a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 11 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu,
c)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
e)
viesť evidenciu podľa odseku 15.
(15)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13 a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
a)
počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
b)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,
c)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,
d)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,
e)
stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
f)
zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.
(16)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia
a)
identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu,
c)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj,
d)
čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia.
(17)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa odseku 15 za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Zaručený elektronický podpis38) sa nevyžaduje. Osoba oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, je povinná oznámiť elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a čiarový kód EAN za každý nový druh spotrebiteľského balenia, ktoré chce uvádzať do daňového voľného obehu, a to najneskôr v deň uvedenia spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu alebo pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia. Ak má jeden sortiment spotrebiteľského balenia pridelených viac čiarových kódov EAN, oznámi osoba oprávnená na distribúciu všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené. Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť elektronicky colnému úradu a súčasne viesť v evidencii čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.
(18)
Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebiteľského balenia, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.
(19)
Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.
(20)
Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dňom
a)
úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b)
zániku živnostenského oprávnenia71) na obchodnú živnosť,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj alebo odňatí oprávnenia na distribúciu.
(21)
Colný úrad odníme
a)
povolenie na predaj, ak držiteľ povolenia
1.
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza, alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 7, 8 a 19 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie povolenia na predaj,
b)
oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na distribúciu
1.
prestala spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 11,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 13 až 17 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie oprávnenia na distribúciu,
5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.
(22)
Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské balenie len so súhlasom colného úradu; ustanovenia § 70 ods. 1 písm. s) a t) sa nepoužijú. Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, alebo ktorej colný úrad odňal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná colnému úradu oznámiť v lehote určenej colným úradom údaje podľa odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to podľa stavu ku dňu zániku alebo odňatia povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu; osoba, ktorá bola držiteľom oprávnenia na distribúciu, je povinná tieto údaje oznámiť elektronicky. Osoba, ktorej zaniklo alebo bolo odňaté oprávnenie na distribúciu, a ktorá so súhlasom colného úradu predala zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná colnému úradu spôsobom podľa odseku 17 oznámiť údaje podľa odseku 15 písm. b) až d).
(23)
Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
a)
v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebiteľskom balení oslobodený od dane podľa § 40,
b)
vyrába výživové doplnky,
c)
predáva len výživové doplnky.
(24)
Finančné riaditeľstvo vedie elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj,
b)
dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj,
c)
identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu,
d)
dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.
(25)
Finančné riaditeľstvo elektronickú bázu údajov podľa odseku 24 zverejňuje na svojom webovom sídle.
(26)
Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.
(27)
Údaje podľa odseku 4 písm. b) a odseku 10 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore