Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69038
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019


Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lekárne, liečivá, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD15 DS5 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018, 290/2018 a 352/2018


§ 5
Základ dane, výpočet dane

(1)
Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je
a)
lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu (ďalej len „l a.“) pri teplote 20 °C; alkoholom sa na účely tohto zákona rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí a vypočíta spôsobom podľa osobitného predpisu,11)
b)
víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“),
c)
medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hl,
d)
pivo, je množstvo piva vyjadrené v hl,
e)
lieh, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromnou výrobou destilátu,11b) je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu11c) oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.32)
(2)
Daň z alkoholického nápoja, ktorým je
a)
lieh, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 2,
b)
víno, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 4,
c)
medziprodukt, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 5,
d)
pivo, sa vypočíta ako súčin základu dane, percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) v pive a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 6.
(3)
Základ dane z alkoholického nápoja, ktorým je
a)
lieh, vyjadrený v hl a. sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta,
b)
víno, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta,
c)
medziprodukt, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta,
d)
pivo, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta, percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) v pive sa zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto matematicky.
(4)
Ak sa na daňovom území na výrobu
a)
medziproduktu použije preukázateľne zdanený lieh, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a daňou z liehu pripadajúcou na použitý lieh,
b)
medziproduktu použije preukázateľne zdanené víno, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a daňou pripadajúcou na použité víno,
c)
liehu použije preukázateľne zdanené pivo, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo liehu a daňou pripadajúcou na použité pivo,
d)
liehu použije preukázateľne zdanené víno, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo liehu a daňou pripadajúcou na použité víno,
e)
liehu použije preukázateľne zdanený medziprodukt, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo liehu a daňou pripadajúcou na použitý medziprodukt.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil medziprodukt s použitím zdaneného liehu alebo vína, a takýto medziprodukt dodal mimo daňového územia alebo dodal na účely oslobodené od dane podľa § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65, postupuje pri vrátení dane z liehu alebo z vína podľa § 13. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil lieh s použitím zdaneného piva, vína alebo medziproduktu a takýto lieh dodal mimo daňového územia alebo dodal na účely oslobodené od dane podľa § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65, postupuje pri vrátení dane z liehu podľa § 13.
zobraziť paragraf
§ 10
Vznik daňovej povinnosti

(1)
Daňová povinnosť, ak § 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak, vzniká uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daňovom sklade,
c)
prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
1.
v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,
f)
vyňatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane, okrem prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije užívateľský podnik na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
zobraziť paragraf
§ 12
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane

(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak sa v odsekoch 3 a 4, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným podľa osobitného predpisu26) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak sa v odsekoch 2, 4 a 7, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo alkoholického nápoja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.
(8)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom

(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register prevádzkovateľov daňových skladov,
b)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktoré denaturujú lieh,
c)
register oprávnených príjemcov,
d)
register daňových skladov,
e)
register registrovaných odosielateľov,
f)
register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov,
g)
register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov,
h)
evidenciu užívateľských podnikov,
i)
zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,
j)
zoznam dovozcov spotrebiteľského balenia,
k)
zoznam prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
l)
zoznam liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
m)
zoznam výrobných zariadení podľa podnikov na výrobu liehu,
n)
zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok,
o)
evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane,
p)
zoznam príjemcov (odberateľov) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
q)
evidenciu súkromných výrobcov destilátu,
(2)
Elektronická báza údajov podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, adresy jeho daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje dovozcu spotrebiteľského balenia,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h)
výrobné číslo a typ výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
i)
identifikačné čísla kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok, dátum ich odovzdania,
j)
obchodný názov a množstvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného alkoholického nápoja osobou podľa odseku 1 písm. a) až j),
k)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
l)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
m)
identifikačné údaje osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane,
n)
identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
o)
identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu,
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný, podľa osobitného predpisu,46) viesť centrálnu elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
(4)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú bázu údajov vydaných povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 32 ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
zobraziť paragraf
§ 49a
Súkromná výroba destilátu

(1)
Súkromný výrobca destilátu je povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, a to najneskôr do 15 dní od obdržania potvrdenia o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu.32) Súkromný výrobca destilátu v žiadosti uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum nadobudnutia destilačného zariadenia a adresu miesta, kde sa destilačné zariadenie nachádza. Prílohami k žiadosti sú
a)
potvrdenie o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu,32)
b)
technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa osobitného predpisu.32)
(2)
Colný úrad pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 1 a porovná technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia podľa odseku 1 so skutkovým stavom destilačného zariadenia. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 pravdivé a sú splnené podmienky podľa odseku 1, colný úrad zaeviduje súkromného výrobcu destilátu a vydá mu potvrdenie o evidencii do 30 dní od obdržania žiadosti. Najneskôr v deň vydania potvrdenia podľa druhej vety colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.
(3)
Poškodenie alebo odstránenie uzáver umiestnených colným úradom podľa odseku 2 a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je zakázané. Súkromný výrobca destilátu je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu uzáver podľa odseku 2 a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.
(4)
Súkromný výrobca destilátu je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť colnému úradu na príslušnom tlačive oznámenie o výrobe destilátu. Vzor tlačiva podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Súkromný výrobca destilátu v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
b)
druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má destilát vyrobiť,
c)
predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a.
(5)
Ak súkromný výrobca destilátu doručí colnému úradu oznámenie v súlade s odsekom 4, colný úrad najneskôr v deň uvedený v oznámení ako dátum výroby destilátu povolí použitie destilačného zariadenia uvoľnením uzáver destilačného zariadenia na dobu nevyhnutnú na výrobu liehu podľa údajov uvedených v oznámení. O povolení použitia destilačného zariadenia colný úrad vykoná záznam, v ktorom uvedie dobu, počas ktorej je súkromný výrobca destilátu oprávnený destilačné zariadenie používať. Po uplynutí doby, na ktorú bolo použitie destilačného zariadenia povolené, colný úrad destilačné zariadenie opatrí uzáverami, o čom vykoná záznam. Colný úrad neuvoľní uzávery destilačného zariadenia, ak súkromný výrobca destilátu v príslušnom kalendárnom roku vyrobil maximálne povolený objem liehu v l a. podľa osobitného predpisu.32)
(6)
Súkromný výrobca destilátu je povinný viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne druhu vyrobeného destilátu s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.
(7)
Na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní znížená sadzba dane.
(8)
Daňová povinnosť pri výrobe alkoholického nápoja uvedeného v § 5 ods. 1 písm. e) vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku. Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti je súkromný výrobca destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa prvej vety a v tejto lehote zaplatiť daň.
(9)
Zdaňovacím obdobím pri výrobe alkoholického nápoja podľa § 5 ods. 1 písm. e) je kalendárny rok.
(10)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, že destilačné zariadenie už nemá v držbe a tiež akúkoľvek inú zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa odseku 1.
(11)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol odsúdený za trestný čin63a) alebo ak bol uznaný vinným z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) alebo priestupku podľa osobitného predpisu.32)
(12)
Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(13)
Colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu
a)
na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b)
ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,63a)
c)
ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) alebo priestupku podľa osobitného predpisu,32)
d)
ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej podľa osobitného predpisu,32)
e)
ak colný úrad zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(14)
O výmaze podľa odseku 13 colný úrad upovedomí súkromného výrobcu destilátu a orgán, ktorý vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu podľa osobitného predpisu.32)
(15)
Ak colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku 13, žiadosť podľa odseku 1 možno podať najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.
(16)
Na súkromnú výrobu destilátu sa ustanovenia § 14, 15 a 45 nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 51

(1)
Spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal64) naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.
(2)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka určená na označovanie spotrebiteľského balenia, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí finančné riaditeľstvo.
(3)
Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak sa v odseku 9 neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 (ďalej len „odberateľ kontrolných známok“).
(4)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, ak prijal spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, alebo ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia, ak dováža z územia tretieho štátu spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou, a to najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej osobe; ustanovenie § 10 ods. 1 písm. c) a h) a § 26 tým nie je dotknuté.
(5)
Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 53 ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky, ochranné prvky a údaje, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10, ak sa tak dohodne finančné riaditeľstvo s tlačiarňou. Iný rozmer kontrolnej známky ako ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo so súhlasom tlačiarne na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok.
(6)
Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebiteľského balenia bola kontrolná známka pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia. Ak sa miesto na otvorenie spotrebiteľského balenia prekrýva priehľadnou ochrannou fóliou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou; v odôvodnených prípadoch môže finančné riaditeľstvo na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok povoliť nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté.
(7)
Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste vrátane skladových a účelových priestorov prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.
(8)
Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný okrem spotrebiteľského balenia podľa odseku 9.
(9)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na lieh, ktorý je
a)
vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)
tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení podľa odseku 1 na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely,
c)
oslobodený od dane podľa § 7, 8 alebo § 40,
d)
vyvážaný na územie tretieho štátu,
e)
prepravovaný do iného členského štátu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely podľa § 26,
f)
určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,
h)
dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
i)
určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,45)
j)
prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 28),
k)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 29),
l)
prijatý osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19)
m)
vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a,
(10)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia, jej rozmery a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Ak došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení, môže toto spotrebiteľské balenie označiť novou kontrolnou známkou len odberateľ kontrolných známok, ktorý ho uviedol do daňového voľného obehu alebo označil podľa odseku 4; ak osoba, ktorá uviedla spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu alebo označila podľa odseku 4, už nie je odberateľom kontrolných známok, môže označiť spotrebiteľské balenie iný odberateľ kontrolných známok novou kontrolnou známkou. Označiť spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu novou kontrolnou známkou môže odberateľ kontrolných známok len v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu. Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce odstrániť poškodenú kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, je povinný požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti.
(12)
Odberateľ kontrolných známok môže v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu označiť v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a)
došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľské balenie,
b)
colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a v rámci úradného zisťovania nebolo preukázané, že spotrebiteľské balenie bolo označené falzifikátom kontrolnej známky.
(13)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou podľa odseku 12 písm. a), je povinný požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti; ak chce spotrebiteľské balenie označiť novou kontrolnou známkou odberateľ kontrolných známok, ktorý toto spotrebiteľské balenie neuviedol do daňového voľného obehu, k žiadosti priloží svoj súhlas s označením spotrebiteľského balenia svojou kontrolnou známkou.
(14)
Ak osoba, ktorej colný úrad spotrebiteľské balenie zabezpečil a odstránil zo spotrebiteľského balenia kontrolnú známku a v rámci úradného zisťovania nebolo preukázané, že spotrebiteľské balenie bolo označené falzifikátom kontrolnej známky, chce, aby sa takéto spotrebiteľské balenie označilo novou kontrolnou známkou, je povinná požiadať colný úrad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) o súhlas colného úradu s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou a k žiadosti priloží aj súhlas odberateľa kontrolných známok s označením spotrebiteľského balenia jeho kontrolnou známkou. Spotrebiteľské balenie podľa prvej vety je možné vrátiť osobe až po udelení súhlasu colného úradu s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou.
(15)
Ak osoba podľa odseku 14 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) nepožiada colný úrad o súhlas s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou, colný úrad po uplynutí tejto lehoty bezodkladne takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení spotrebiteľského balenia spotrebiteľské balenie prepadá v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť; za takto zničené spotrebiteľské balenie colný úrad neposkytuje náhradu.
(16)
V daňovom voľnom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším v daňovom voľnom obehu, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa druhej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu, a predaj liehu s objemom vyšším ako 0,5 litra je zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa prvej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.
(17)
Osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa odseku 16, predloží colnému úradu žiadosť o súhlas s predajom, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať, a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu. Ak spotrebiteľské balenie vyrobil alebo prijal prevádzkovateľ daňového skladu alebo ho prijal oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a daň ešte nebola zaplatená, k žiadosti priloží doklad o nadobudnutí spotrebiteľského balenia. Colný úrad preverí údaje v žiadosti a v prílohe a ak žiadateľ preukázal dôvody na predaj spotrebiteľského balenia za takúto cenu, môže rozhodnúť o vydaní súhlasu s predajom.
zobraziť paragraf
§ 54
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení alebo predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“), ak odsek 9 neustanovuje inak. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15, 19, 31 a 32 a evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5 a na osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností70) (ďalej len „oprávnenie na distribúciu“).
(3)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(4)
Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a)
zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.
(5)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť,70)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem odňatia podľa odseku 21 písm. a) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj,
d)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinná
a)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
b)
viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),
c)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 4 písm. a) a odseku 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(8)
Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu.
(9)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať údaje podľa odseku 3.
(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, a údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba.
(11)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť70) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b)
skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c)
má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur, alebo ak nedosahuje ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia, musí mať splatené vklady do základného imania vo výške minimálne 100 000 eur,
d)
minimálny počet jeho zamestnancov v pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
f)
nemá nedoplatky voči colnému úradu,
g)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,23)
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 21 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
j)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad pred vydaním oprávnenia na distribúciu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15 a 19 alebo evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa vyrába, skladuje, prijíma alebo odosiela spotrebiteľské balenie, ku dňu vydania povolenia na prijatie liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo ku dňu zaradenia do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1. Ak oprávnený príjemca, ktorý má povolenie prijať lieh v pozastavení dane príležitostne, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety, nespĺňa podmienky podľa odseku 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti prijal v pozastavení dane alebo doviezol z územia tretieho štátu, alebo prepravil podľa § 26 ods. 1 na podnikateľské účely.
(14)
Osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ďalej len „osoba oprávnená na distribúciu“), je povinná
a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 11 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu,
c)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
e)
viesť evidenciu podľa odseku 15.
(15)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13 a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
a)
počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
b)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,
c)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,
d)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,
e)
stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
f)
zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.
(16)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia
a)
identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu,
c)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj,
d)
čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia.
(17)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa odseku 15 za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Zaručený elektronický podpis38) sa nevyžaduje. Osoba oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, je povinná oznámiť elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a čiarový kód EAN za každý nový druh spotrebiteľského balenia, ktoré chce uvádzať do daňového voľného obehu, a to najneskôr v deň uvedenia spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu alebo pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia. Ak má jeden sortiment spotrebiteľského balenia pridelených viac čiarových kódov EAN, oznámi osoba oprávnená na distribúciu všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené. Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť elektronicky colnému úradu a súčasne viesť v evidencii čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.
(18)
Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebiteľského balenia, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.
(19)
Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.
(20)
Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dňom
a)
úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b)
zániku živnostenského oprávnenia71) na obchodnú živnosť,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj alebo odňatí oprávnenia na distribúciu.
(21)
Colný úrad odníme
a)
povolenie na predaj, ak držiteľ povolenia
1.
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza, alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 7, 8 a 19 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie povolenia na predaj,
b)
oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na distribúciu
1.
prestala spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 11,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 13 až 17 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie oprávnenia na distribúciu,
5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.
(22)
Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské balenie len so súhlasom colného úradu; ustanovenia § 70 ods. 1 písm. s) a t) sa nepoužijú. Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, alebo ktorej colný úrad odňal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná colnému úradu oznámiť v lehote určenej colným úradom údaje podľa odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to podľa stavu ku dňu zániku alebo odňatia povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu; osoba, ktorá bola držiteľom oprávnenia na distribúciu, je povinná tieto údaje oznámiť elektronicky. Osoba, ktorej zaniklo alebo bolo odňaté oprávnenie na distribúciu, a ktorá so súhlasom colného úradu predala zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná colnému úradu spôsobom podľa odseku 17 oznámiť údaje podľa odseku 15 písm. b) až d).
(23)
Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebiteľskom balení oslobodený od dane podľa § 40.
(24)
Finančné riaditeľstvo vedie elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj,
b)
dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj,
c)
identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu,
d)
dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.
(25)
Finančné riaditeľstvo elektronickú bázu údajov podľa odseku 24 zverejňuje na svojom webovom sídle.
(26)
Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.
(27)
Údaje podľa odseku 4 písm. b) a odseku 10 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 69

(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom alkoholického nápoja, tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, a tiež daňovú kontrolu.80)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok, dopravný zásobník alebo kontrolovaný alkoholický nápoj.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s alkoholickým nápojom, alebo v ktorých sa nachádza destilačné zariadenie súkromného výrobcu destilátu, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo sa môže nachádzať alkoholický nápoj,
b)
zisťovať stav zásob alkoholického nápoja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe alkoholického nápoja, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať výrobné zariadenia, skladovacie zariadenia, prepravné obaly, zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo sa môže nachádzať alkoholický nápoj alebo tovary z neho vyrobené,
d)
vykonávať kontrolu použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa príslušných ustanovení tohto zákona, zisťovať stav zásob tovarov vyrobených z alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e)
zastavovať vozidlá, ktoré prepravujú alkoholický nápoj alebo o ktorých sa dá predpokladať, že by mohli prepravovať alkoholický nápoj, zisťovať množstvo nimi prepravovaného alkoholického nápoja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
f)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až e) v technologicky odôvodnenom množstve; spôsob odoberania vzoriek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4,
g)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
h)
porovnávať zistené straty alkoholického nápoja, ktorým je víno pri výrobe, skladovaní a preprave v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú víno oslobodené od dane na účely podľa § 60 ods. 1 písm. a) so stratami v prípustnej výške ustanovenej osobitným predpisom,77)
i)
zisťovať prirodzené úbytky alkoholického nápoja, ktorým je pivo pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určovať so súhlasom finančného riaditeľstva najviac prípustnú výšku strát piva v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú pivo oslobodené od dane na účely podľa § 7 ods. 2 písm. a),
j)
zisťovať výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a iné prirodzené úbytky alkoholického nápoja, ktorým je lieh pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určiť výšku strát liehu v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch pre jednotlivé druhy strát; podľa zistení podať návrh na úpravu platných noriem strát vydaných podľa osobitného predpisu,15)
k)
zisťovať a preverovať normy spotreby alkoholického nápoja, ktorým je lieh v podnikoch, ktoré používajú lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, a na základe dlhodobého sledovania upraviť normy spotreby liehu,
l)
vyzvať odberateľa kontrolných známok o predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne a nachádzajú sa mimo daňového územia, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.
(4)
Colný úrad je povinný kontrolovať výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh, pričom overuje zhodu výrobného zariadenia, stav a umiestnenie uzáver colného úradu s dokumentáciou predloženou v žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a v žiadosti o registráciu prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Finančné riaditeľstvo vypracuje jedenkrát ročne správu o poznatkoch získaných z údajov z evidencie vedenej podľa § 34 až 39 a § 56 až 59, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5)
Colný úrad je pri každej denaturácii alkoholického nápoja, ktorým je lieh, povinný odobrať vzorky z liehu určeného na denaturáciu liehu a z denaturovaného liehu a oprávnený odobrať vzorky z denaturačného prostriedku. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý denaturuje lieh, je povinný poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly a umožniť colnému úradu bezplatný odber vzoriek.
(6)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona a u osôb evidovaných podľa § 9, 63 a § 66 sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.81)
(8)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam27) alebo vykoná daňovú kontrolu.
(9)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení alkoholického nápoja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(10)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 okrem odseku 7.
(11)
Oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly podľa odseku 3 písm. b), c), f), g) a j) a odseku 4 sa použijú primerane vo vzťahu k súkromnému výrobcovi destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly a poskytnúť colnému úradu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru a daňovej kontroly.
zobraziť paragraf
§ 70
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom,
b)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať alkoholický nápoj s daňou,
c)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
vydá alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
e)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
f)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie podľa písmena i),
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
h)
poruší povinnosti uvedené v § 42 ods. 2,
i)
vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, okrem prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a okrem osoby, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18,
j)
poruší povinnosti uvedené v § 47 ods. 5,
k)
vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom podľa § 49 ods. 4,
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6,
m)
uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 49 ods. 10 okrem údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu,62)
n)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
o)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10, okrem odberateľa kontrolných známok, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 51 ods. 4, 11 a 12,
p)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
q)
poruší povinnosť uvedenú v § 52 ods. 1 písm. c) alebo v § 53 ods. 13, 15 až 17,
r)
nepreukáže použitie kontrolných známok podľa tohto zákona (§ 53) okrem kontrolných známok zničených podľa § 53 ods. 19 písm. d),
s)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 54,
t)
je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
u)
je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 15,
v)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky,
w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie podľa písmena r),
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne
1.
0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov,
2.
0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,
y)
nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, ak nejde o porušenie podľa písmen aa) až ac),
z)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,
aa)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ab)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, pričom spotrebiteľské balenie bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ac)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou označil spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí,83a)
ad)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a extrakty inému odberateľovi ako užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
ae)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a použije alkoholický nápoj na výrobu iných výrobkov než na výrobu extraktov a macerátov alebo na výrobu výživových doplnkov.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň, za správny delikt podľa odseku 1 písm. a),
b)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja predaného oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b),
c)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo alebo víno, alebo najmenej však 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
e)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e), najmenej však 165 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej však 1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
f)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého bez vydaného odberného poukazu, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja, za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)
h)
od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a j),
i)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 33 193 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. i), a takýto lieh zabezpečí,18)
j)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. k), a takýto lieh zabezpečí,18)
k)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) a m),
l)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n),
m)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o) a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
n)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 660 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. p), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
o)
od 332 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. q),
p)
od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),
q)
od 332 eur do 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t),
r)
od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. u),
s)
vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),
t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. w),
u)
4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej však 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. x),
v)
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),
w)
od 10 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),
x)
20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),
y)
od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),
z)
od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac),
aa)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch a macerátoch vydaných inému odberateľovi než užívateľskému podniku za správny delikt podľa odseku 1 písm. ad), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
ab)
vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja použitého na výrobu iných výrobkov ako macerátov a extraktov a výživových doplnkov za správny delikt podľa odseku 1 písm. ae), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh.
(3)
Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. s), t) a u) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.82)
(4)
Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí18) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína a piva stane majetkom štátu,18) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína a piva sa primerane použije osobitný predpis.72)
(5)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
zobraziť paragraf
§ 71
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) alebo § 8 ods. 2 na iný ako určený účel,
c)
uvedie nepravdivé údaje v žiadosti o výrobu destilátu,62)
d)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
e)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10,
f)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
g)
vyrobí lieh, okrem súkromného výrobcu destilátu pri súkromnej výrobe destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,32)
h)
pri súkromnej výrobe destilátu nepožiada colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu v lehote podľa § 49a ods. 1,
i)
pri súkromnej výrobe destilátu uvedie v žiadosti podľa § 49a ods. 1 nepravdivé údaje,
j)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 3 druhej vety,
k)
pri súkromnej výrobe destilátu neoznámi colnému úradu výrobu destilátu v lehote podľa § 49a ods. 4,
l)
pri súkromnej výrobe destilátu v oznámení podľa § 49a ods. 4 uvedie nepravdivé údaje,
m)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 6,
n)
pri súkromnej výrobe destilátu nepodá daňové priznanie v lehote podľa § 49a ods. 8 tretej vety alebo v daňovom priznaní podľa § 49a ods. 8 tretej vety uvedenie nepravdivé údaje,
o)
pri súkromnej výrobe destilátu nezaplatí daň v súlade s § 49a ods. 8 treťou vetou,
p)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 10 alebo ods. 11,
q)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší zákaz podľa § 49a ods. 12,
r)
pri súkromnej výrobe destilátu vyrobí destilát s obsahom etylalkoholu v rozpore s osobitným predpisom32) alebo v objeme v rozpore s osobitným predpisom,32)
s)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 69 ods. 11 druhej vety.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za priestupok podľa odseku 1 písm. a), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 1660 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) alebo § 8 ods. 2 použitého na iný ako určený účel, najmenej však 166 eur,
c)
do 166 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. d),
e)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. e), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
f)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 660 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. f), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
g)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 3 319 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. g), a takýto lieh zabezpečí,18)
h)
od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).
(3)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí29) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína a piva stane majetkom štátu,11) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína a piva sa primerane použije osobitný predpis.72)
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.83)
zobraziť paragraf
§76d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019

(1)
Osoba, ktorá chce od 1. mája 2019 v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu macerátov a extraktov a na výrobu výživových doplnkov, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 28. februára 2019. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
obchodný názov vyrábaných výrobkov,
c)
predpokladané množstvo ročnej spotreby alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske účely a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja, normy spotreby alkoholického nápoja podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. e),
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 1, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 1 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie; ak sa množstvo alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami,25) overenie zmiešavacích zariadení, skladovacích nádrží a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 a v prílohách podľa odseku 2, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ podľa odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov najneskôr do 30. apríla 2019.
(5)
Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 a používa alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu výživových doplnkov a chce v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu výživových doplnkov, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Colný úrad k 30. aprílu 2019 odníme odberný poukaz vydaný podľa § 9 a vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 15a ods. 6 tretej vety. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov sa použijú odseky 1 až 4 rovnako.
(6)
Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a má k 30. aprílu 2019 zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, tento alkoholický nápoj sa považuje za alkoholický nápoj oslobodený od dane do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov; takýto alkoholický nápoj sa ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia považuje za alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(7)
Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov bola zamietnutá a táto osoba má ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(8)
Ak má užívateľský podnik podľa § 9 vydaný odberný poukaz na použitie alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 a použije tento alkoholický nápoj len na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2019, nie je povinný požiadať o vydanie nového odberného poukazu.
(9)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9 osobou, ktorá chce používať alkoholický nápoj oslobodený od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, nebolo ukončené do 30. apríla 2019 a táto osoba chce byť prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
(10)
Ak osoba podľa odseku 5 nepožiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a k 30. aprílu 2019 má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) na výrobu a prípravu výživových doplnkov v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. mája 2019 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(11)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9, ktorá obsahuje účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu výživových doplnkov, nebolo ukončené do 30. apríla 2019, v konaní sa nepokračuje, ak odsek 9 neustanovuje inak.
(12)
Výživové doplnky, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, možno predávať do vypredania zásob. Osoba, ktorá má v držbe výživové doplnky podľa prvej vety, je povinná k 30. aprílu 2019 vykonať v súlade s osobitným predpisom21) inventarizáciu zásob a inventarizačný zápis uchovať desať rokov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore