Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 19.01.2021

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 19.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc, Rodičovské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27JUD1881DS12EUPP17ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 601/2003 s účinnosťou od 19.01.2021 na základe 9/2021

Legislatívny proces k zákonu 601/2003

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, ...

§ 2 - Sumy životného minima

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, ...

a)

178,92 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú1) fyzickú osobu,

b)

124,81 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

c)

81,66 eura mesačne, ak ide

1.

o zaopatrené neplnoleté dieťa,

2.

o nezaopatrené dieťa.2)

§ 3 - Započítavanie príjmov

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú

a)

u posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,

b)

u rodičov s nezaopatreným dieťaťom2) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho ...

c)

u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba, ...

d)

u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti;3) ak toto dieťa ...

e)

u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

§ 4 - Príjmy
(1)

Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú

a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu4) po odpočítaní
1.
poistného na povinné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie ...
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,4)
4.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného ...
b)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých náhrad ...
c)
sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným ...
d)
náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,6)
e)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.8) ...
(2)

V prípade straty9) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje. ...

(3)

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú

a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,10)
b)
peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého ...
c)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,11)
e)
štipendiá,
f)
jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu,12)
g)
príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,13)
h)
resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu,14)
i)
13. dôchodok,15)
j)
finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti ...
k)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada ...
l)
zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu,18)
m)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,19)
n)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru ...
§ 5 - Úprava súm životného minima
(1)

Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, ak v odseku 6 nie je ustanovené ...

(2)

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2

a)
sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej ...
b)
sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým ...
(3)

Sumy podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

(4)

Nízkopríjmové domácnosti podľa tohto zákona sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu ...

(5)

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie ...

(6)

Sumy životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka neupravia, ak sa koeficient, ktorým by ...

(7)

Sumy životného minima upravené podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych ...

§ 6 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych ...

Čl. IV

Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo „dlhodobý“ nahrádza slovom „prechodný“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. ...

3.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Výška príspevku (1) Výška príspevku je 2 100 Sk. (2) Sumu podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

5.

V § 5 sa slovo „dlhodobého“ nahrádza slovom „prechodného“.

6.

Nadpis pod § 9 znie:

„Vrátenie príspevku“.

7.

V § 9 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 3)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 5)  § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 6)  Zákon č. 283/2002 Z. z.
 • 7)  § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých ...
 • 8)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu ...
 • 9)  § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 10)  Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne ...
 • 10a)  § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12)  Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene ...
 • 13)  § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 14)  § 70 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 32 až 38 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene ...
 • 18)  § 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2019 Z. z.
 • 19)  § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore