Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70498
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD1018 DS14 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 251/2012 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 162/2018, 309/2018 a 177/2018


§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecne
1.
energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom (ďalej len „tlaková nádoba“) a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
2.
vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
3.
časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
4.
územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
5.
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
6.
bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,
7.
vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
8.
prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov,
9.
zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu v určenom čase určenými podľa pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom ustanovených podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „pravidlá trhu“),
10.
regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom2) a za regulované ceny,2)
11.
pripojením do sústavy alebo do siete zabezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo v sieti a fyzické pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete,
12.
prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o
12.1.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, pričom prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo využívať prenosovú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej prenosovej kapacity a ak ide o výrobcu elektriny, prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy,
12.2.
prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity a ak ide o výrobcu elektriny, prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu do distribučnej sústavy,
12.3.
prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, pričom prístupom do prepravnej siete sa rozumie právo využívať prepravnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity,
12.4.
prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, pričom prístupom do distribučnej siete sa rozumie právo využívať distribučnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity,
12.5.
prístupe do ťažobnej siete a doprave plynu, pričom prístupom do ťažobnej siete sa rozumie právo využívať ťažobnú sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej kapacity,
12.6.
prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, pričom prístupom do zásobníka sa rozumie právo využívať zásobník v rozsahu zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity,
13.
prevádzkovou bezpečnosťou nepretržitá prevádzka prenosovej sústavy a distribučnej sústavy alebo prepravnej siete a distribučnej siete za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať,
14.
univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite3) za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny,
15.
inteligentným meracím systémom súbor zložený z určených meradiel4) a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu, ako aj poskytovanie týchto údajov účastníkom trhu,
16.
kontrolou možnosť vykonávať na základe právnych alebo faktických skutočností rozhodujúci vplyv na činnosť podniku, najmä prostredníctvom
16.1.
vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti,
16.2.
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku,
b)
v elektroenergetike
1.
zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie,
2.
prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
3.
prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy,
4.
distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny,
5.
distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia a elektronické komunikačné siete potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov,
6.
priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája
6.1.
výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,
6.2.
výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy,
7.
spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo prenosovou sústavou tretích štátov,
8.
sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy,
9.
elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny,
10.
podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy,
11.
systémovou službou služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území; zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny,
12.
odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,
13.
meracím bodom miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy vybavené určeným meradlom,4)
14.
typovým diagramom odberu postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania, využívaná na potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania,
15.
dodávkou elektriny predaj elektriny,
16.
domácim uhlím uhlie vyťažené na vymedzenom území,
17.
regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy medzi okamžitou spotrebou a výrobou elektriny v sústave na vymedzenom území,
18.
odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase,
19.
odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny,
20.
činnosťou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok, organizovanie a zabezpečenie zúčtovania podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a súvisiace činnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu4a) alebo pravidiel trhu,
21.
organizovaným krátkodobým cezhraničným trhom s elektrinou cezhraničný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúčastňujú subjekty zúčtovania,
22.
vyhodnotením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
23.
rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu odberateľov pri využívaní elektriny bez potreby uskutočnenia opatrení na zníženie spotreby elektriny,
24.
meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny určeným meradlom4) na svorkách generátora inštalovaného v zariadení na výrobu elektriny,
25.
regionálnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
26.
miestnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest,
27.
riadením energetickej efektívnosti postup zameraný na ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny s cieľom znížiť primárnu spotrebu elektriny; ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny je možné dosiahnuť uprednostnením takých investícií, ktorými sa zabezpečí energetická účinnosť, pred opatreniami, ktoré zakladajú vynaloženie dodatočných investícií na zvýšenie výrobnej kapacity alebo opatreniami zameranými na prerušenie dodávok elektriny, ak sú uprednostnené investície účinnejším a ekonomicky výhodnejším riešením s prihliadnutím aj na ich pozitívny vplyv na životné prostredie,
28.
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW,
29.
elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať,
30.
nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla,
31.
nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,
32.
verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby,
33.
zúčtovaním podpory výroby elektriny vyhodnotenie a zúčtovanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, výkupu vyrobenej elektriny a úhrada podpory podľa osobitného predpisu,4a)
34.
činnosťou výkupcu elektriny výkup elektriny od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,4a)
35.
energetickým mixom dodávky elektriny hodnota podielov jednotlivých zdrojov energie v dodanej elektrine zverejňovaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou okrem elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, pre ktorú boli vydané záruky pôvodu podľa osobitného predpisu,4a)
36.
dodávaním elektriny výrobcom elektriny do sústavy fyzický tok elektriny od výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,
c)
v plynárenstve
1.
plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto plyny spĺňajú podmienky na prepravu plynu alebo podmienky distribúcie plynu,
2.
výrobou plynu ťažba zemného plynu alebo výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy5) alebo výroba plynu z iného plynného uhľovodíka,
3.
prepravou plynu doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
4.
distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,
5.
distribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia, okrem plynovodov, ktoré sú súčasťou iných sietí,
6.
prepravnou sieťou sieť kompresorových staníc a sieť najmä vysokotlakových plynovodov, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na dopravu plynu na vymedzenom území, okrem ťažobnej siete a zásobníka a vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia,
7.
zásobníkom zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu vrátane doplnkových služieb týkajúcich sa vtláčania do zásobníka, ťažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do alebo zo siete okrem tých zásobníkov6) alebo ich častí, ktoré sa používajú na zabezpečenie ťažobných činností alebo ktoré sú výlučne vyhradené pre prevádzkovateľov prepravnej siete alebo pre prevádzkovateľov distribučnej siete na účely zabezpečenia ich činnosti,
8.
zariadením na skvapalňovanie zemného plynu zariadenie používané na skvapalnenie zemného plynu alebo na dovoz, vykládku alebo spätné splyňovanie skvapalneného zemného plynu a ktoré zahŕňa podporné služby a dočasné uskladňovanie skvapalneného zemného plynu na nevyhnutnú dobu potrebnú na spätné splyňovanie a následné dodanie plynu do prepravnej siete,
9.
sieťou prepravná sieť, distribučná sieť, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu, zásobník, zariadenie na poskytovanie podporných služieb a zariadenie potrebné na zabezpečenie prístupu do siete,
10.
priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je súčasťou prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka alebo ťažobnej siete na vymedzenom území,
11.
odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,4)
12.
dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom,
13.
podpornou službou služba potrebná na prístup do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení potrebných na vyvažovanie siete, zariadení potrebných na zmiešavanie plynu alebo zariadení potrebných na vstrekovanie inertných plynov okrem zariadení potrebných na zabezpečenie vlastnej činnosti prevádzkovateľa siete,
14.
akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu v plynovode jeho stlačením v plynárenských prepravných sieťach a distribučných sieťach; nezahŕňa uskladnenie plynu v zariadeniach, ktoré sú vyhradené pre prevádzkovateľov týchto sietí na zabezpečenie vlastnej činnosti,
15.
vyvažovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu zo siete alebo akumuláciou plynu v sieti,
16.
kombinovanou sieťou sieť, ktorá zahŕňa prepravnú sieť, distribučnú sieť a zásobník alebo niektorú z týchto kombinácií,
17.
ťažobnou sieťou sieť plynovodov, ktoré sú určené na dopravu vyťaženého zemného plynu z miesta ťažby zemného plynu do miesta spracovania zemného plynu alebo do miesta odovzdania zemného plynu do prepravnej siete, do distribučnej siete alebo do zásobníka,
18.
plynovým zariadením plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie,
19.
plynárenským zariadením zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu a priamy plynovod,
20.
odberným plynovým zariadením zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu,
21.
hlavným uzáverom plynu zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,
22.
typovým diagramom dodávky plynu náhradná metóda na určenie denných odberov plynu, zúčtovanie odchýlok a na účely náhradného odpočtu u skupín koncových odberateľov plynu, ktorých údaje o odbere plynu nie sú dodávateľovi plynu na dennej báze k dispozícii,
23.
dohodnutým prístupom do siete prístup do siete dohodnutý účastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými obchodnými podmienkami prístupu do siete,
24.
odchýlkou účastníka trhu s plynom odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu plynu a dodaným alebo odobratým množstvom plynu v reálnom čase.
zobraziť paragraf
§ 3

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecne
1.
podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,
2.
prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretože tento iný podnik alebo tieto podniky sú majetkovo alebo personálne prepojené, a tým majú rozhodujúci podiel na hlasovacích právach,
3.
majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach preto, že majú podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv,
4.
personálnym prepojením stav, keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov je tá istá osoba alebo tie isté osoby alebo aspoň ich väčšina s rozhodujúcim podielom na hlasovacích právach v tomto orgáne, alebo keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podniku a iného podniku alebo podnikov sú blízke osoby; rozhodujúcim podielom sa rozumie nadpolovičná väčšina na hlasovacích právach,
5.
integrovaným podnikom vertikálne integrovaný podnik alebo horizontálne integrovaný podnik,
6.
vertikálne integrovaným podnikom vertikálne integrovaný elektroenergetický podnik alebo vertikálne integrovaný plynárenský podnik,
7.
horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v elektroenergetike, alebo podnik vykonávajúci jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu alebo dodávka plynu a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v plynárenstve,
8.
zúčtovateľom odchýlok osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok,
9.
dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“),
10.
malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
11.
dodávateľom poskytujúcim univerzálnu službu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý dodáva elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny v domácnosti, odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom,
b)
v elektroenergetike
1.
výrobcom elektriny osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny,
2.
prevádzkovateľom prenosovej sústavy osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území,
3.
prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia,
4.
vertikálne integrovaným elektroenergetickým podnikom elektroenergetický podnik alebo skupina elektroenergetických podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností prenos elektriny alebo distribúcia elektriny a najmenej jednu z činností výroba elektriny alebo dodávka elektriny,
5.
elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny alebo nákup elektriny na účel ďalšieho predaja elektriny a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny,
6.
dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,
7.
odberateľom elektriny osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja, alebo koncový odberateľ elektriny,
8.
koncovým odberateľom elektriny odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,
9.
odberateľom elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
10.
odberateľom elektriny mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je využívaná na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti,
11.
oprávneným odberateľom elektriny osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny,
12.
subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky,
13.
účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
14.
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou osoba podľa § 37, ktorá má povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
15.
užívateľom sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy zmluvný vzťah,
16.
poskytovateľom podporných služieb účastník trhu s elektrinou, ktorý má v súvislosti s poskytovaním podporných služieb zmluvný vzťah so zúčtovateľom odchýlok a s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
17.
zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu,
c)
v plynárenstve
1.
výrobcom plynu osoba, ktorá ťaží zemný plyn, prevádzkuje ťažobnú sieť na ťažbu zemného plynu alebo vyrába bioplyn, plyn z biomasy5) alebo plyn z plynného uhľovodíka podľa tohto zákona,
2.
vertikálne integrovaným plynárenským podnikom plynárenský podnik alebo skupina plynárenských podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu, uskladňovanie plynu a jednu z činností výroba plynu alebo dodávka plynu,
3.
plynárenským podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu, nákup plynu na účel ďalšieho predaja plynu alebo uskladňovanie plynu vrátane trvalého uskladňovania skvapalneného zemného plynu a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ plynu,
4.
prevádzkovateľom prepravnej siete plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu podľa tohto zákona,
5.
prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa tohto zákona,
6.
dodávateľom plynu osoba, ktorá má povolenie na dodávku plynu,
7.
prevádzkovateľom zásobníka plynárenský podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie plynu podľa tohto zákona,
8.
prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu podľa tohto zákona,
9.
užívateľom siete osoba, ktorá plyn dodáva alebo plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má s prevádzkovateľom siete zmluvný vzťah,
10.
odberateľom plynu osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,
11.
koncovým odberateľom plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu,
12.
odberateľom plynu v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7)
13.
odberateľom plynu mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je využívaný na vlastnú spotrebu odberateľa plynu v domácnosti,
14.
oprávneným odberateľom plynu osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,
15.
prevádzkovateľom kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkovať kombinovanú sieť podľa tohto zákona,
16.
chráneným odberateľom odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je
16.1.
odberateľom plynu v domácnosti,
16.2.
malý podnik,
16.3.
odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa bodov 16.4 až 16.7 a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,
16.4.
prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,9)
16.5.
zariadením sociálnych služieb,10)
16.6.
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11)
16.7.
školou,12)
16.8.
odberateľom plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 16.1 až 16.7 v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom13) a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. a),
17.
zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.
zobraziť paragraf
§ 6
Oprávnenie na podnikanie v energetike

(1)
Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.
(2)
Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na
a)
výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
e)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
f)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
g)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
h)
činnosť výkupcu elektriny.
(3)
Činnosti podľa odseku 2 povoľuje úrad; povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností, na dobu neurčitú, ak žiadateľ nežiada inak.
(4)
Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti:
a)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
b)
výroba a dodávka plynu z biomasy,
c)
výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
e)
preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
f)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
g)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
h)
preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.
(5)
Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti podľa odseku 4, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti podľa odseku 4. Prílohou k oznámeniu je úradne osvedčená kópia dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu žiadateľa k energetickému zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy alebo skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách v dvoch vyhotoveniach. Lehota na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je 30 dní. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať. Úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti zmení alebo zruší, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov, nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky na základe, ktorých bolo toto potvrdenie vydané.
(6)
Povolenie na prenos elektriny a povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vydáva pre celé územie Slovenskej republiky.
(7)
Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn, ktoré má podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, je povinná požiadať úrad o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo plynu na vymedzenom území; k žiadosti je povinná priložiť úradne preložený doklad15) o oprávnení dodávať elektrinu alebo dodávať plyn podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „oprávnenie zahraničnej osoby“).
(8)
Povolenie osoby podľa odseku 7 dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území zanikne, ak zanikne oprávnenie zahraničnej osoby vydané v mieste jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(9)
Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa odseku 7 povinná oznámiť úradu bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
(10)
Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva elektrinu na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa elektriny podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(11)
Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva plyn na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa plynu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.2)
(12)
Povolenie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti nemožno previesť na inú osobu.
zobraziť paragraf
§ 7
Podmienky na vydanie povolenia

(1)
Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 odsek 7 je
a)
vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b)
úplná spôsobilosť na právne úkony,
c)
pobyt na území Slovenskej republiky;16) ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d)
bezúhonnosť,
e)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4,
f)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g)
určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť podľa písmena e).
(2)
Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 ods. 7 je
a)
umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. e) člena štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva,
c)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d)
určenie zodpovedného zástupcu,
e)
bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
f)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,16a) ak ide o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 2 písm. h).
(3)
Podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plynu je právoplatné rozhodnutie úradu o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný preukázať technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie; to neplatí, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o vydanie povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu alebo na činnosť výkupcu elektriny. Technické predpoklady podľa predchádzajúcej vety preukazuje žiadateľ o vydanie povolenia úradne osvedčenou kópiou dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k technologickej časti zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka alebo osvedčením o súlade investičného zámeru s energetickou politikou podľa § 12; žiadateľ o vydanie povolenia zároveň predloží úradu vyznačenie technologickej časti takého zariadenia na mape územia výkonu požadovanej činnosti v dvoch vyhotoveniach.
(5)
Žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území. Technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny preukazuje kópiou zmluvy o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“). Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný v prípade nových distribučných sústav a distribučných sietí okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12. Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu plynu je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 aj vtedy, ak bude prevádzkovať novú distribučnú sieť vybudovanú ako rozšírenie existujúcej distribučnej siete iného prevádzkovateľa.
(6)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia podľa tohto zákona, úrad žiadosť zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti musia byť objektívne, nediskriminačné a riadne podložené.
(7)
Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa § 6 ods. 2. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, nie starším ako tri mesiace, alebo, ak sa obdobné potvrdenie v tomto štáte nevydáva, čestným vyhlásením, ktoré vykoná zahraničná fyzická osoba pred príslušným súdnym orgánom, administratívnym orgánom alebo notárom tohto štátu, nie starším ako tri mesiace. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ o vydanie povolenia údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.17a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(8)
Na osoby, ktoré vykonávajú len činnosť dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa povinnosť preukázať odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. e), povinnosť určiť zodpovedného zástupcu podľa odseku 1 písm. g) a povinnosť určiť zodpovedného zástupcu podľa odseku 2 písm. d) nevzťahuje.
(9)
Vydaním povolenia na výrobu elektriny nie je dotknutá povinnosť držiteľa povolenia získať povolenia a súhlasy na využívanie jadrovej energie podľa osobitného predpisu.18)
zobraziť paragraf
§ 12
Výstavba energetického zariadenia

(1)
Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)
Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 500 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
c)
výrobu plynu,
d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do úrovne vysokého napätia okrem prípadu, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným územím alebo časťou vymedzeného územia,
e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia,
f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka.
(3)
Energetickú politiku schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva.
(4)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie na jeden rok bežnej prevádzky,
5.
energetickú efektívnosť energetického zariadenia,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území,
8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo bezpečnosť dodávok ropy,
8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka na vymedzenom území,
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný stanoviskom obce,
10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2.
plynárenského zariadenia do siete,
10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,
11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia
11.1.
k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie5) na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu,29)
11.2.
k úspore emisií,30)
12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom,
13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla; to neplatí pre jadrové zariadenia,
14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby,30a) ak ide o elektroenergetické zariadenie,
15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania teplom,30b) ak ide o zariadenie, ktoré môže mať vplyv na centralizované zásobovanie teplom.
(5)
Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa
a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.1, 10.1 a 14,
b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.2 a 10.2,
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2, 3.2, 8.2 a 10.2,
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.3 a 10.3,
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.4 a 10.4.
(6)
Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW je stanovisko úradu k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MW je preukázanie odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 4 alebo § 9 ods. 2.
(7)
Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; táto lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Ak investičný zámer žiadateľa nie je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo žiadosť zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti musia byť objektívne, nediskriminačné a riadne podložené.
(8)
Predpokladom na vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je, že na vymedzenom území alebo jeho časti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, ešte nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, alebo nie je taká sústava alebo sieť plánovaná v pláne rozvoja distribučnej sústavy alebo distribučnej siete na vybudovanie, alebo ak je úplne využitá kapacita súčasnej alebo navrhovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete.
(9)
Na účel posúdenia žiadosti ministerstvo požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo distribučnej siete o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sústava alebo distribučná sieť je využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere,
c)
sa podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo distribučnej siete podľa § 31 ods. 2 písm. q) a § 64 ods. 7 písm. f) v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sústava alebo distribučná sieť a či táto pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný predložiť vyjadrenie podľa odseku 9 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete v tomto termíne nepredloží vyjadrenie, znamená to, že v oblasti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť alebo že jej existujúca alebo plánovaná kapacita je využitá.
(11)
Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete vo vyjadrení podľa odseku 9 uvedie, že v oblasti v rámci vymedzeného územia alebo jeho časti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, už bola vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť alebo je plánovaná na vybudovanie a jej existujúca alebo plánovaná kapacita nie je využitá, v primeranom čase zohľadňujúcom vybudovanie energetického zariadenia podľa predloženého investičného zámeru vrátane opatrení na jej úpravu bude schopná pokryť potreby investičného zámeru uvedeného v žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.
(12)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu plánovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podľa odseku 11, ministerstvo môže vydať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia inému žiadateľovi.
(13)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie, dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy a dokladom na pripojenie distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu do distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 6 a 7. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj podľa osobitného predpisu.31)
(14)
Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie súladu s energetickou politikou, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle a vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“).
(15)
Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a zverejňuje zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia podľa odseku 7, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva.
(16)
Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadateľ, ktorému ministerstvo vydalo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia raz ročne písomne informovať ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby elektroenergetického zaradenia a plynárenského zariadenia.
zobraziť paragraf
§ 13
Výstavba priameho vedenia

(1)
Výrobca elektriny má právo na dopravu elektriny do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku prostredníctvom priameho vedenia. Rovnaké právo ako výrobca elektriny má aj odberateľ elektriny.
(2)
Výstavbu priameho vedenia možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca elektriny alebo odberateľ elektriny preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 3.
(3)
Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia je preukázanie
a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi elektriny alebo odberateľovi elektriny bol odmietnutý prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy,
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z účastníkov konania,
d)
že výstavba priameho vedenia nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s elektrinou.
(4)
Zoznam priamych vedení uverejňuje na svojom webovom sídle úrad a množstvo elektriny prepravené týmito vedeniami uverejňuje na svojom webovom sídle príslušný prevádzkovateľ priameho vedenia.
(5)
Prevádzkovateľ priameho vedenia je povinný uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
zobraziť paragraf
§ 15

(1)
Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na vymedzenom území, prístup do prepravnej siete a preprava plynu a prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu na vymedzenom území, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike, pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.
(2)
Účastníkom trhu s elektrinou je
a)
výrobca elektriny,
b)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy,
c)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d)
dodávateľ elektriny,
e)
odberateľ elektriny,
f)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,
g)
výkupca elektriny.
(3)
Účastníkom trhu s plynom je
a)
výrobca plynu,
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete,
c)
prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
prevádzkovateľ zásobníka,
e)
dodávateľ plynu,
f)
odberateľ plynu.
(4)
Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe
a)
regulovaného prístupu,
b)
dohodnutého prístupu.
(5)
Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.2)
(6)
Regulovaný prístup na trh s elektrinou má účastník trhu do prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
(7)
Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania, alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny; výkupca elektriny je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo preniesť zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta a odovzdávacie miesta pripojené do jeho miestnej distribučnej sústavy, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, na iný subjekt zúčtovania.
(8)
Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom a ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt, je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy na iný subjekt, tento subjekt sa stáva subjektom zúčtovania odchýlky siete.
(9)
Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 37 ods. 4 v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ priameho vedenia a výrobca elektriny je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 37 ods. 4 v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov. Za poskytnutie údajov v určenom termíne a za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá poskytovateľ údajov.
(10)
Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť záväzky súvisiace so zúčtovaním a s vysporiadením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a zúčtovaním a vysporiadaním odchýlok.
(11)
Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete.
(12)
Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii plynu v sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka a akumulácie plynu v sieti. Prevádzkovateľ ťažobnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný umožniť užívateľom siete vyjadriť sa k návrhu obchodných podmienok na prístup a využívanie ťažobnej siete, zásobníka alebo akumulácie plynu v sieti a k návrhu zmien týchto podmienok.
(13)
Dohodnutý prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka podľa odseku 12 môže úrad zmeniť na regulovaný prístup v súlade s osobitným predpisom.32) Regulovaný prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka môže úrad zmeniť na dohodnutý prístup do zásobníka v súlade s osobitným predpisom.
(14)
Právo výberu dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu podľa tohto zákona má každý odberateľ elektriny a odberateľ plynu.
(15)
Účastníci trhu s elektrinou a účastníci trhu s plynom sú povinní dodržiavať pravidlá trhu.
(16)
Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu, uzatvorenej na neurčitý čas, je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 17 ods. 4 až 6.
(17)
Ak oprávnený odberateľ elektriny alebo oprávnený odberateľ plynu iného členského štátu je oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu na území tohto členského štátu a spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy alebo siete, prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete na vymedzenom území je povinný uzatvoriť s týmto oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(18)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia odmietne uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu iného členského štátu, má právo taký oprávnený odberateľ elektriny alebo oprávnený odberateľ plynu požiadať Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) o vydanie rozhodnutia o prístupe do sústavy alebo o prístupe do siete na vymedzenom území. Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný rešpektovať rozhodnutie Komisie a uzatvoriť s oprávneným odberateľom elektriny alebo oprávneným odberateľom plynu zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
zobraziť paragraf
§ 16
Vedenie evidencie

(1)
Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka povinní viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu; krížovou dotáciou je čiastočné alebo úplné vyrovnanie straty alebo nákladov z jednej činnosti ziskom alebo výnosmi z inej činnosti.
(2)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní viesť evidenciu skutočností oddelene aj za inú činnosť, ktorú vykonávajú v rámci podnikania, ako je činnosť uvedená v odseku 1.
(3)
Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti a oddelene pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu v domácnosti a oddelene za inú činnosť, ktorú vykonáva v rámci podnikania.
(4)
Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné
a)
vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, množstvo dodanej elektriny alebo plynu za predchádzajúci kalendárny rok v členení podľa odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti a odberateľov elektriny alebo plynu mimo domácnosti a predložiť ich úradu každoročne do 15. júla,
b)
predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa začatia výkonu činnosti,
c)
predložiť úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.
(5)
Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov podľa odseku 4 písm. b) a c) úrad schváli na neurčitý čas, ak žiadateľ nežiada inak. Úradom schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov tieto osoby uplatnia od 1. januára nasledujúceho roka, ak úrad rozhodnutím neurčí inak. Na rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť k činnostiam podľa odsekov 1 až 3, sa použije pomer výnosov za činnosti podľa odsekov 1 až 3 k iným činnostiam, ktoré vykonávajú v rámci podnikania.
(6)
Predkladať pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na schválenie úradu nie je povinná osoba,
a)
ktorá je držiteľom povolenia, ale v tejto oblasti nevykonáva činnosť,
b)
u ktorej nenastala zmena v podnikateľskej činnosti a má schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na neurčitý čas,
c)
ktorá v rámci podnikania vykonáva len jednu z činností podľa odseku 1 a nevykonáva žiadnu inú činnosť; na túto osobu sa primerane vzťahuje odsek 3 a odsek 4 písm. a).
(7)
Na vedenie evidencie skutočností podľa odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia o rámcovej účtovnej osnove a o účtovnom rozvrhu podľa osobitného predpisu.33) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté povinnosti účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu.
(8)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, pripojiť k ročnej účtovnej závierke aj prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi a zverejniť ročnú účtovnú závierku v súlade s postupom určeným podľa osobitného predpisu.33) Ak zverejnenie ročnej účtovnej závierky nevyplýva z osobitného predpisu, sú povinní na požiadanie sprístupniť verejnosti ročnú účtovnú závierku. Prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi nie je súčasťou ročnej účtovnej závierky prevádzkovateľa podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 18
Dodávateľ poslednej inštancie

(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.
(2)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom podľa odseku 1 najviac počas troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezodkladne oznámi úradu.
(3)
Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6 alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, je prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete, do ktorej je odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu pripojený, povinný bezodkladne oznámiť odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(4)
Úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa osobitného predpisu.39) Rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie doručí úrad vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom. Na rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem oddielov 2 a 4 štvrtej časti a piatej časti. Odvolanie proti rozhodnutiu o výbere dodávateľa poslednej inštancie nemá odkladný účinok a ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi o odložení vykonateľnosti rozhodnutia sa nepoužijú.
(5)
Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa odseku 1, ak u odberateľa elektriny alebo odberateľa plynu bol zistený neoprávnený odber elektriny alebo plynu alebo ak pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn do odberného miesta z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(6)
Dodávka elektriny alebo plynu do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu. Pôvodný dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn do odberného miesta, ak
a)
nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny alebo prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v prípade dodávky elektriny alebo prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu; podrobnosti upravujú pravidlá trhu,
b)
nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; podrobnosti upravujú pravidlá trhu; tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. a),
c)
mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území podľa § 6 ods. 10.
(7)
Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn.
(8)
Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi poslednej inštancie uhradiť cenu za dodávku poslednej inštancie vrátane platieb podľa osobitného predpisu.40) Podrobnosti upravujú pravidlá trhu.
(9)
Ak zúčtovateľ odchýlok predčasne ukončí zmluvu o zúčtovaní odchýlky na základe porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informuje prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, prevádzkovateľa prenosovej sústavy a úrad.
(10)
Ak úrad zruší dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete, zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad bezodkladne zašle dotknutému dodávateľovi elektriny alebo dotknutému dodávateľovi plynu, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok.
(11)
Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa § 6 ods. 7 povinná písomne oznámiť prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
(12)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný bezodkladne písomne oznámiť vznik skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) a b) prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav alebo prevádzkovateľom distribučných sietí, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie, zúčtovateľovi odchýlok a úradu.
(13)
Podmienky začatia a ukončenia dodávky poslednej inštancie upravujú pravidlá trhu.
zobraziť paragraf
§ 18a

(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny, ktorý stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu.4a) Výkupca elektriny stratí spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a) ak mu bolo zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny alebo mu zanikne povolenie na činnosť výkupcu elektriny. Výkup elektriny podľa prvej vety dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny.
(2)
Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny, zmluva o povinnom výkupe elektriny zaniká dňom, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu.4a)
(3)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade s osobitným predpisom,4a) ktorý má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny, ktorý stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu.4a) Výkupca elektriny stratí spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu,4a) ak mu bolo zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny alebo mu zanikne povolenie na činnosť výkupcu elektriny. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku podľa prvej vety sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(4)
Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaniká dňom, keď výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa osobitného predpisu.4a)
(5)
Dodávateľ poslednej inštancie nemôže odmietnuť výkup elektriny od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo prevzatie zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny podľa odseku 3. Náklady vzniknuté dodávateľovi poslednej inštancie činnosťou výkupcu elektriny úrad zohľadní v konaní o cenovej regulácii podľa osobitného predpisu.81)
(6)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny podľa odseku 3 najviac počas troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezodkladne oznámi úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Ak úrad zruší výkupcovi elektriny povolenie na činnosť výkupcu elektriny, túto skutočnosť bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav a dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení povolenia úrad bezodkladne zašle dotknutému výkupcovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi poslednej inštancie.
(8)
Podmienky začatia a ukončenia výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie podľa tohto paragrafu upravujú pravidlá trhu.
zobraziť paragraf
§ 26
Základné zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou

(1)
Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať elektrinu v dohodnutom množstve a v dohodnutom časovom priebehu výkonu odberateľovi elektriny a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu.
(2)
Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť do prenosovej sústavy zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnuté technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy a kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť určený podiel nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia; technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy je technologické dimenzovanie zariadenia na pripojenie výrobcu, odberateľa, prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa určí pre každé jednotlivé miesto pripojenia, v súlade s pravidlami trhu. Kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je využiteľnosť technického dimenzovania pripojenia v každom jednotlivom mieste pripojenia do prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.
(3)
Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.
(4)
Zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou s výnimkou výrobcu elektriny dodávajúceho elektrinu do prenosovej sústavy množstvo elektriny vo výške rezervovanej kapacity v prenosovej sústave a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie prenosových a súvisiacich služieb. V zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa určí hodnota rezervovanej kapacity.
(5)
Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervovať distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a v prípade účastníka trhu s elektrinou iného ako výrobcu elektriny aj prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb.
(6)
Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje vyhodnocovať, zúčtovávať a vysporiadavať odchýlky subjektu zúčtovania a subjekt zúčtovania sa zaväzuje zaplatiť cenu a poplatky za služby poskytnuté zúčtovateľom odchýlok. Uzatvorením zmluvy o zúčtovaní odchýlky sa osoba, ktorá ju so zúčtovateľom odchýlok uzatvorila, stáva subjektom zúčtovania.
(7)
Zmluvou o zúčtovaní regulačnej elektriny sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje uhradiť dodávateľovi regulačnej elektriny, ktorý má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, platbu za regulačnú elektrinu dodanú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe údajov o množstve a cene regulačnej elektriny poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
(8)
Zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje účastník trhu s elektrinou prevziať zodpovednosť za odchýlku za iného účastníka trhu s elektrinou.
(9)
Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby.
(10)
Zmluvou o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa zaväzuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou umožniť účastníkovi trhu s elektrinou účasť na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, vysporiadavať uskutočnené obchody a uhradiť účastníkovi trhu s elektrinou platbu za uskutočnené obchody s elektrinou. Účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje uhradiť platbu za uskutočnené obchody s elektrinou a služby poskytnuté organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou účastníkovi trhu s elektrinou.
(11)
Zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaväzuje za podmienok určených pre cezhraničné prenosy elektriny a pravidlami spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav preniesť pre subjekt zúčtovania z vymedzeného územia alebo na vymedzené územie dohodnuté množstvo elektriny a subjekt zúčtovania sa zaväzuje dodržiavať podmienky určené pre cezhraničné prenosy elektriny.
(12)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy dohodnuté množstvo podporných služieb a dodať požadované množstvo regulačnej elektriny v určenej kvalite na žiadosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby; platbu za dodanú regulačnú elektrinu uhrádza zúčtovateľ odchýlok na základe zmluvy o zúčtovaní regulačnej elektriny.
(13)
Zmluvou o poskytovaní podporných služieb sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podporné služby a prevádzkovateľ prenosovej sústavy sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté podporné služby.
(14)
Zmluvou o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaväzujú na postupoch a podmienkach platieb spojených s prepravou elektriny medzi susednými prenosovými sústavami zapojenými do krátkodobého trhu s elektrinou.
(15)
Zmluvou o poskytovaní údajov sa účastník trhu s elektrinou zaväzuje poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sa zaväzuje údaje spracúvať spôsobom podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(16)
Zmluvou o povinnom výkupe elektriny sa zaväzuje výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou dodávať elektrinu výkupcovi elektriny a výkupca elektriny sa zaväzuje od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou odobrať všetku dodávanú elektrinu.
(17)
Zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje výkupca elektriny prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(18)
Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 17 upravujú pravidlá trhu. Tieto zmluvy musia mať písomnú formu.
zobraziť paragraf
§ 27
Práva a povinnosti výrobcu elektriny

(1)
Výrobca elektriny má právo
a)
pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h),
b)
dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
c)
dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
d)
navrhnúť na ekonomicky efektívnom princípe prevádzkovateľovi prenosovej sústavy zapojenie vlastných zariadení na výrobu elektriny na účely poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny,
e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(2)
Výrobca elektriny je povinný
a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom sústavy, ak výrobca elektriny dodáva elektrinu do sústavy,
c)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, so zúčtovateľom odchýlok, zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania, alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výkupcom elektriny,
d
) umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam,
e)
inštalovať a priebežne certifikovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb, ak celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny je vyšší ako 50 MW,
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
i)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému, najmä údaje o množstve elektriny meranej na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebúva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení a dodáva vyrobenú elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu pripojené a ktorej distribúcia elektriny v uplynulom roku bola nižšia ako 1 500 000 MWh,
k)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
l)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej elektrine v predchádzajúcom roku,
m)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu a úradu informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie,
n)
vypracovať plán rozvoja výroby elektriny na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra; to neplatí, ak celkový inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny je najviac 50 MW,
o)
dodržiavať kvalitu vyrábanej elektriny a služieb s tým spojených,
p)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
q)
zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
r)
poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny,
s)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(3)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(4)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
(5)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. f) až j), l), m) a r) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja; povinnosti podľa odseku 2 písm. b), k) a q) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike.
(6)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. a), b), c), e), f), g) a j) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ktorý nie je pripojený do sústavy.
zobraziť paragraf
§ 28
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy

(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; v prípade predchádzania ohrozeniu bezpečnosti a stability sústavy nakupovať podporné služby od poskytovateľov podporných služieb na vymedzenom území na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb uzavretej v súlade s prevádzkovým poriadkom,53) pri ohrození bezpečnosti prevádzky prenosovej sústavy na nevyhnutnú dobu aj priamo; priamy nákup podporných služieb a zmluvné podmienky priameho nákupu podporných služieb je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu a úradu,
c)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, regulačnú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a za podmienok ustanovených osobitným predpisom53a) redispečing a protiobchod,
f)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
g)
obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stave núdze alebo pri činnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,
3.
neoprávnenom odbere elektriny,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej výzve,
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
h)
zrušiť miesto pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu po predchádzajúcom vyjadrení dotknutého účastníka trhu s elektrinou na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
i)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy, na riadenie prevádzky sústavy, na riadenie preťaženia sústavy, na hodnotenie prevádzky sústavy, na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
j)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19, ako aj údaje potrebné na plnenie povinností súvisiacich so zverejňovaním v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o časovom priebehu prenosu, odobratom a dodanom množstve elektriny a mieste odberu elektriny zo sústavy a mieste dodávky elektriny do sústavy, o parametroch prepravovanej elektriny a o využití pridelenej prenosovej kapacity v súlade s uzatvorenými zmluvami,
l)
vyžadovať od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy vypracúvať alebo spolupracovať pri vypracúvaní plánov rozvoja sústavy vrátane sústavy mimo vymedzeného územia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,54)
m)
meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpečenie požadovanej úrovne spoľahlivosti prevádzky sústavy a zabezpečenie poskytovania systémových služieb,
n)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky v rozsahu podľa pravidiel trhu,
o)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný
a)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
b)
riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území,
c)
zabezpečiť vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami na základe objektívnych, transparentných a nediskriminačných postupov,
d)
zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy,
e)
dodržiavať minimálne normy pre údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej sústavy a rozvoj prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 19,
f)
zabezpečiť prevádzkyschopnosť sústavy,
g)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme prístup do sústavy vrátane prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách,
h)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny,
i)
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov; ustanovenie odseku 1 písm. b) tým nie je dotknuté,
j)
zabezpečiť meranie v prenosovej sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou,
k)
zabezpečiť poskytovanie systémových služieb na vymedzenom území vrátane služieb potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny a služieb poskytovaných ako reakcia na dopyt,
l)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
m)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a prenosu elektriny,
n)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny s poskytovateľmi podporných služieb; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,
o)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb s poskytovateľmi podporných služieb; v prípade subdodávok pri poskytovaní podporných služieb sa postupuje podľa pravidiel trhu,
p)
prijať kompenzačný mechanizmus pre cezhraničné toky elektriny a podieľať sa na systéme finančných kompenzácií,54)
q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia sústavy a vyberať platby vyplývajúce z riadenia preťaženia54) a koordinovať prevádzku sústavy so sústavou na území Európskej únie alebo so sústavou na území tretích štátov bez zvýhodnenia a diskriminácie medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými dodávkami,
r)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom prenosovú kapacitu,
s)
určiť pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej kapacity na účely operatívneho riadenia sústavy,
t)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy a podmienky jej rezervácie, ako aj podmienky na vrátenie nevyužitej pridelenej prenosovej kapacity a zverejňovať o tom informácie,
u)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je prenosová sústava prepojená,
v)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
w)
obmedziť prenos elektriny na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
x)
predkladať úradu informácie o celkovom objeme cezhraničnej výmeny elektriny vrátane elektriny poskytnutej v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav,
y)
predkladať úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí štvrťroka,
z)
predkladať úradu štvrťročne bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je ďalej povinný
a)
predkladať úradu každoročne do konca februára zoznam odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy, ktorí v priebehu roka zmenili dodávateľa elektriny, a údaje o množstve nakúpenej regulačnej elektriny, vlastnej spotrebe elektriny a stratách v prenosovej sústave za predchádzajúci rok,
b)
raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja sústavy“) a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. apríla druhého kalendárneho roka, v ktorom sa plní príslušný desaťročný plán rozvoja sústavy, spolu so správou o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy,
c)
vypracovať v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ročná, mesačná, týždenná, denná prevádzka; plán prípravy prevádzky v jednotlivých etapách odsúhlasuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je pre účastníkov trhu s elektrinou záväzný; podrobnosti ustanovia technické podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
d)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy,
e)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny,
f)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
g)
oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný obnoviť prenos elektriny bezodkladne po odstránení príčin,
h)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)
i)
pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území členských štátov a medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území s prenosovou sústavou na území tretích štátov,
j)
zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení pri zohľadnení vyváženosti medzi nákladmi na ich výstavbu a prospechom koncových odberateľov na vymedzenom území, pri výstavbe nových spojovacích vedení spolupracovať s dotknutými prevádzkovateľmi prenosových sústav členských štátov alebo tretích štátov,
k)
poskytovať ministerstvu na požiadanie informácie a návrhy na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na obdobie piatich rokov a perspektívu zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie piatich až pätnástich rokov na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa § 88 ods. 2 písm. j), informácie o dostupnosti výrobných rezervných kapacít na vymedzenom území, a ak je to potrebné, spolupracovať s prevádzkovateľmi prenosových sústav susediacich štátov; pri získavaní potrebných údajov zabezpečiť ochranu dôverných informácií,
l)
určiť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri určení minimálnych prevádzkových pravidiel spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav členských štátov a tretích štátov,
m)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
n)
zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav,
o)
poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových sústav a distribučných sústav členských štátov alebo tretích štátov, ak je to potrebné, informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti sústav v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi,
p)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a)
q)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených do prenosovej sústavy,
r)
poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa pravidiel trhu,
s)
zabezpečiť meranie elektriny v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje, ako aj informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)
t)
poskytovať súčinnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu,
u)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
v)
zabezpečiť na požiadanie ministerstva spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na účely vypracovania energetickej politiky a dokumentov pre rozvoj sústavy,
w)
na základe žiadosti dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,
x)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do jeho sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene odberateľa elektriny, merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
y)
poskytnúť informácie o právach odberateľov elektriny vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
z)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
aa)
postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného predpisu2) spôsobom, ktorý napomáha integrácii vnútorného trhu s elektrinou,
ab)
zabezpečiť inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu pre odberné miesto pri výmene určeného meradla a pre nové odberné miesto v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu,
ac)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje v rozsahu podľa pravidiel trhu,
ad)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný
a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti prenosovej sústavy vrátane kapacít prepojenia tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť prenosovej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do prenosových zariadení,
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elektriny, prevádzkyschopnosti prenosovej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny do prenosovej sústavy a
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.56) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu, je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa osobitného predpisu.57)
zobraziť paragraf
§ 31
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy

(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na automatizáciu riadenia v súlade s osobitným predpisom,2)
b)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom a na základe trhových postupov,
c)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
e)
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3.
neoprávnenom odbere elektriny, a to až do nahradenia škody spôsobenej neoprávneným odberom a splnenia podmienok podľa § 46 ods. 5, ak sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny,
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak výrobca elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej výzve alebo neplnení povinností podľa § 35 ods. 2 písm. g) a § 36 ods. 2 písm. d),
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
f)
vybaviť odberné miesto technickým zariadením regulujúcim veľkosť odberu,
g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy a na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
h)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
i)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
a)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú účinnosť,
b)
zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy,
c)
zabezpečiť prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme; v prípade odmietnutia prístupu do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy uviesť opodstatnené dôvody založené na objektívnych a technicky a ekonomicky odôvodnených kritériách,
d)
zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
e)
zabezpečiť distribúciu elektriny,
f)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
g)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou podľa odseku 1 písm. h),
h)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
i)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do sústavy a distribúcie elektriny,
j)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu,
k)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie distribučnej kapacity a zverejňovať o tom informácie,
l)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, s ktorou je sústava prepojená,
m)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
n)
poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav,
o)
pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do piatich pracovných dní, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
p)
obmedziť distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
q)
každoročne vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej sústavy za predchádzajúci rok; to neplatí, ak je do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojených najviac 100 000 odberných miest,
r)
vypracovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav na vymedzenom území a prevádzkovateľom prenosovej sústavy plán prípravy prevádzky sústavy na príslušný rok,
s)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy a vypracovať plány obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
t)
miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný obnoviť distribúciu elektriny bezodkladne po odstránení príčin; oznamovacia povinnosť nevzniká pri vykonávaní nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút v priebehu 24 hodín a pri operatívnom vypnutí časti zariadení potrebných na prevádzkovanie distribučnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike, stave núdze v elektroenergetike a vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vyvinúť primerané úsilie, aby zabránil škodám, ktoré z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny môžu odberateľom elektriny vzniknúť,
u)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,
v)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
w)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva,55)
x)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia,
y)
predkladať úradu každoročne do 31. januára zoznam odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, ktorí v priebehu predchádzajúceho roku zmenili dodávateľa elektriny,
z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na riadenie prevádzky sústavy a na hodnotenie prevádzky sústavy,
aa)
zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzavretej na jeden rok; prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ elektriny vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity; žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:
1.
závažná priemyselná havária,60)
2.
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom elektriny, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu,
ab)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný
a)
zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy,
b)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
c)
zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území,
d)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny, s ktorými má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny a dotknutým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pripojeným do distribučnej sústavy a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu podľa osobitného predpisu,4a)
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
f)
určiť pre odberateľa elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberateľ elektriny nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť určený typový diagram dodávateľovi elektriny a zúčtovateľovi odchýlok,
g)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať namerané a vyhodnotené údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi elektriny, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny do daného odberného miesta, ako aj poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a) pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,53)
h)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok druhy typových diagramov s príslušnými parametrami určené na nasledujúci rok do 30. septembra predchádzajúceho roka,
i)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a dodávateľovi elektriny údaje a opravné údaje na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy v rozsahu technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19,
k)
poskytnúť dispečingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území,
l)
na základe žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a predchádzajúcemu dodávateľovi elektriny,
m)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene odberateľa elektriny merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. b),
n)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
o)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho sústavy, a písomne informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa nadradenej distribučnej sústavy, písomne informovať týchto odberateľov elektriny o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do ich odberných miest, plánované prerušenie distribúcie elektriny vykonať až po tom, čo zraniteľný odberateľ elektriny potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie elektriny, a umožniť komunikáciu týchto odberateľov elektriny priamo s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a komunikácii so zraniteľnými odberateľmi elektriny ustanovujú pravidlá trhu; evidencia zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti obsahuje
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa elektriny,
p)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 42,
q)
zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu
1.
pre nové odberné miesto,
2.
pre existujúce odberné miesto pri výmene určeného meradla,
3.
pre existujúce odberné miesto pri uskutočnení významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv na zníženie spotreby elektriny,
r)
uhradiť dodávateľovi elektriny kompenzácie, ktoré dodávateľ elektriny vyplatil odberateľovi elektriny podľa § 17 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby, ak bolo spôsobené chybným alebo oneskoreným poskytnutím údajov o spotrebe elektriny zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
s)
po zmene dodávateľa elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe pôvodnému a novému dodávateľovi elektriny na základe odpočtu určeného meradla alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom alebo ním povereným dodávateľom elektriny,
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný
a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti distribučnej sústavy tak, aby sa zlepšila energetická efektívnosť distribučnej sústavy aj bez dodatočných nových investícií do distribučných zariadení,
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor energie vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry, investície potrebné na ich zavedenie a harmonogram zavádzania,
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a kombinovaných zariadení veľmi malých výkonov,60b)
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej sústavy zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia a ktoré nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov, v súlade s podmienkami schválenými úradom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety a predložiť ich na schválenie úradu najneskôr 40 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje; úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou podľa predchádzajúcej vety schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje, ak nie sú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.41)
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie, ak výrobca spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 32 ods. 8.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 15 dní po jej uzavretí.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, je povinný odovzdať údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca.
(12)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorého regionálnej distribučnej sústavy je jeho miestna distribučná sústava pripojená, zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ak prostredníctvom tejto miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy dodáva elektrinu výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy prevádzkujúci zariadenie na výrobu elektriny.
zobraziť paragraf
§ 32
Oddelenie prevádzkovania distribučnej sústavy

(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý z hľadiska právnej subjektivity, formy, organizácie a rozhodovania od činností, ktoré nesúvisia s distribúciou elektriny.
(2)
Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.
(3)
Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí
a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby, prenosu a dodávky elektriny integrovaného podniku,
b)
prijatím opatrení, ktorým sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy; osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy nesmú mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého integrovaného podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ani od nej prijímať podiel na zisku alebo iné majetkové plnenie; odmeňovanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej sústavy nesmie žiadnym spôsobom závisieť od hospodárskych výsledkov iných osôb ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy, sú nezávislé od rozhodovacích práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného podniku; prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí disponovať zdrojmi vrátane ľudských, technických, materiálnych a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na účely prevádzkovania, údržby, a rozvoja distribučnej sústavy; nevylučuje sa existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpečí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže schvaľovať ročný finančný plán prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určiť mieru zadlženia prevádzkovateľa distribučnej sústavy; integrovaný podnik nemá právo vydávať pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ani vydávať rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo modernizácie distribučnej sústavy vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú v súlade so schválenými ukazovateľmi finančného plánu,
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 31 ods. 5,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpečiť súlad po predchádzajúcom súhlase úradu. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť, aby ním vymenovaná alebo inak ustanovená osoba povinná zabezpečiť súlad
a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v elektroenergetike v dĺžke najmenej piatich rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku odbornej praxe v elektroenergetike musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad právnická osoba, požiadavku vysokoškolského vzdelania musí spĺňať jej zodpovedný zástupca,
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad sú aj zmluvné podmienky týkajúce sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a jej odmeňovania,
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, bola vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh podľa odseku 8 v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(5)
Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie
a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, alebo osoby, ktorá vykonáva nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, priamo alebo nepriamo kontrolu, alebo pre takúto osobu alebo osoby vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu alebo byť s takouto osobou alebo osobami priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribučnej sústave a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa,
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je priamo alebo sprostredkovane v inom zmluvnom vzťahu s osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, alebo osobou, ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného elektroenergetického podniku ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu; iným zmluvným vzťahom nie je zmluvný vzťah založený zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy, zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy, zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zmluvou o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa.
(6)
Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 4. Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné; úrad nevydá predchádzajúci súhlas s odvolaním, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa tohto odseku do 21 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
(7)
Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť v pracovnom pomere, výpoveďou62) alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa;63) lehoty podľa Zákonníka práce na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru64) počas konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad neplynú.
(8)
Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná
a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu súladu,
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)
Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad informácie a doklady potrebné na plnenie úloh podľa odseku 8 a poskytnúť jej ďalšiu potrebnú súčinnosť.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný konať tak, aby nedošlo k jeho zámene s dodávateľom elektriny alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku.
(11)
Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 31 ods. 5, 6, 9 a 10, povinnosti podľa odsekov 1 až 10 a povinnosti podľa § 96 ods. 21.
(12)
Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
§ 34
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny

(1)
Dodávateľ elektriny má právo
a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou so zúčtovateľom odchýlok,
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,
d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a údajov a opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny odberateľovi elektriny, s ktorým má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ak odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu o združenej dodávke elektriny aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia.
(2)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho miestnej distribučnej sústavy a preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 7,
b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou, ako aj informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
poskytovať odberateľovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu,
d)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu,
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
f)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada a splní obchodné podmienky dodávateľa elektriny,
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby a predložiť ich a každú ich zmenu na schválenie úradu najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti; nový dodávateľ elektriny predkladá obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby úradu na schválenie do 30 dní po doručení povolenia; obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách,66) musia obsahovať spôsob predaja elektriny a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa elektriny v domácnosti,
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ elektriny povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny,
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
g)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z domáceho uhlia,
h)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
i)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny a na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny,
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
l)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
m)
bezodplatne umožniť odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,
n)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa zmlúv o dodávke elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na účely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke elektriny rozumie zmluva o dodávke elektriny okrem zmluvy ohľadom derivátu týkajúceho sa elektriny; derivátom týkajúcim sa elektriny je finančný nástroj podľa osobitného predpisu,67) ktorý sa týka elektriny,
o)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,
p)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
q)
požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vyradenie odberného miesta odberateľa elektriny zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o dodávke elektriny,
r)
ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby67a) určenému podľa § 35 ods. 1 písm. m) spôsobom zrozumiteľným pre odberateľa elektriny
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
3.
aktuálne namerané údaje, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
s)
sprístupniť odberateľovi elektriny informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
t)
umožniť odberateľovi elektriny vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej faktúre a písomný alebo elektronický spôsob doručovania vyúčtovacej faktúry.
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenej faktúre za dodávku elektriny alebo v materiáli zasielanom súčasne s takouto faktúrou a v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny. Informácie podľa odseku 2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre odberateľa elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom území.
(4)
Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. f) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, že dodávateľ elektriny uplatňuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.
(5)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu do 30 dní odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti úradu podľa odseku 4 návrh zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby v rozsahu vyžadovanom úradom. Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o zmenu návrhu podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa jeho predloženia, ak je návrh podľa predchádzajúcej vety v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi;68) ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije primerane.
(6)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby v súlade s návrhom predloženým úradu, ak úrad nepožiada o zmenu takéhoto návrhu v lehote podľa odseku 5, do 40 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty.
(7)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,
2.
adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,
3.
adresu odberného miesta,
4.
číslo odberného miesta,
5.
dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti.
(8)
Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c) alebo d) týkajúce sa časti elektriny nakúpenej na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia, použije namiesto skutočných údajov týkajúcich takejto časti elektriny súhrnné štatistické údaje za predchádzajúci rok týkajúce sa elektriny vyrobenej v tých členských štátoch, v ktorých sú takéto údaje dostupné.
(9)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(10)
Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
zobraziť paragraf
§ 37
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou

(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Vlastníkom 100 % akcií je prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(2)
Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(3)
Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať majetkovo, právne a riadiacimi činnosťami na výkone činností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a subjektov zúčtovania.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
súvisiace činnosti, najmä
1.
správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
2.
centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu,
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo
a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a ostatných subjektov zúčtovania,
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a výrobcu elektriny a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností, v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
c)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a)
d)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a zrušiť registráciu subjektu zúčtovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.2)
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a)
organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúčtovania,
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
f)
uverejňovať na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulačnej elektriny v rozsahu podľa pravidiel trhu,
g)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu a úradu,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami,
i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom sídle,
j)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania v rozsahu podľa pravidiel trhu,
l)
sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upraví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
m)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ktorý má v príslušnej distribučnej sústave registrované odberné miesto,
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracovať a predložiť úradu na schválenie obchodné podmienky organizovania a vyhodnocovania organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a podmienky vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok v rozsahu podľa pravidiel trhu a po schválení úradom ich zverejniť na svojom webovom sídle.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania a umožniť obchodovať na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou každému subjektu zúčtovania, ktorý o to požiada, ak spĺňa obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou a poskytuje účastníkom trhu s elektrinou, ministerstvu a úradu údaje podľa § 95 ods. 2 písm. i).
zobraziť paragraf
§ 40
Meranie elektriny

(1)
Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribučnej sústave prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Meranie elektriny podľa prvej vety môže na základe zmluvy s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy vykonávať aj iná odborne spôsobilá osoba. Merať odber elektriny je možné len určeným meradlom.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom každoročne; pre odberateľa elektriny mimo domácnosti každoročne k 31. decembru, najneskôr do 30 dní po skončení roka. Fyzickým odpočtom určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom. Spotreba elektriny určená fyzickým odpočtom na odbernom mieste vykonanom v čase po riadne uzatvorenom konečnom zúčtovaní odchýlok daného odberného miesta za relevantné obdobie nemá vplyv na výšku odchýlky určenej na účely už riadne uzatvoreného konečného zúčtovania odchýlok; podrobnosti upravia pravidlá trhu.
(3)
Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje odberateľ elektriny a výrobca elektriny na vlastné náklady.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie až po určené meradlo.
(5)
Akýkoľvek zásah do určeného meradla a obvodov určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) je zakázaný.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)
(7)
Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preskúšanie. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné určené meradlo. Ak sa zistí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu,70) náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne informovať odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bezodkladne oznámi odberateľovi elektriny termín výmeny určeného meradla. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa elektriny o stave odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ sústavy povinný písomne informovať odberateľa elektriny o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne po dobu 60 dní na účel umožnenia kontroly stavu určeného meradla zo strany odberateľa elektriny. Pri každej výmene určeného meradla je prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný poskytnúť odberateľovi elektriny písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt, ktoré mu umožnia kontrolovať spotrebu elektriny; informáciu môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytnúť aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená.
(9)
Výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo poverenej osobe prístup k určenému meradlu a k zariadeniu na výrobu elektriny alebo odbernému elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia vyrobeného alebo odobratého množstva elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť výrobcovi elektriny alebo koncovému odberateľovi elektriny s tým súvisiace prerušenie dodávky elektriny.
(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť bezpečnosť určených meradiel podľa § 31 ods. 3 písm. p) a q), dátovej komunikácie a súkromia koncových odberateľov podľa osobitného predpisu.70a)
zobraziť paragraf
§ 41
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny

(1)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný zabezpečiť výrobca elektriny na vlastné náklady. Merať vyrobenú elektrinu je možné len určeným meradlom. Miestom merania sú svorky inštalovaného generátora v zariadení na výrobu elektriny.
(2)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)
(3)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny
a)
priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW alebo ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW v zariadení na výrobu elektriny, pre ktoré bolo výrobcovi elektriny priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu,4a)
b)
priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov v ostatných zariadeniach.
(4)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadení na meranie meteorologických údajov pri všetkých zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 100 kW, a namerané údaje poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.
(5)
Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený, o
a)
výmene určeného meradla,
b)
hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene.
(6)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny; odovzdávacím miestom je miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu.
(7)
Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne písomne oznámi úradu. Odsek 6 sa nevzťahuje na výrobcu elektriny, ktorému bolo priznané právo na podporu podľa osobitného predpisu.4a)
zobraziť paragraf
§ 46a
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy

(1)
Neoprávneným dodávaním elektriny do sústavy je
a)
pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
b)
dodávka elektriny užívateľom sústavy
1.
bez uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke elektriny alebo bez zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo v rozpore s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny,
2.
bez uzavretej zmluvy o zúčtovaní odchýlky, zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
3.
bez určeného meradla alebo meranej určeným meradlom,
3.1
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávanie elektriny do sústavy,
3.2
na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávku elektriny alebo
3.3
ktoré nebolo namontované príslušným prevádzkovateľom sústavy,
c)
dodávanie elektriny výrobcom elektriny do sústavy
1.
bez zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
2.
v priamej súvislosti s neoprávneným zásahom na priamom vedení alebo na zariadení sústavy,
d)
využitie prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy v rozpore s príslušným dispečerským poriadkom.
(2)
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy je zakázané. Ak prevádzkovateľovi sústavy vznikne škoda, túto škodu je povinný zaplatiť účastník trhu, ktorý neoprávnene dodával elektrinu do sústavy.
(3)
Pri neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy má prevádzkovateľ sústavy právo
a)
odpojiť zariadenie na výrobu elektriny od sústavy bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku odpojenia zariadenia na výrobu elektriny od sústavy,
b)
prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom mieste pripojenia ako zariadenie na výrobu elektriny, z ktorého je uskutočňované dodávanie elektriny do sústavy podľa odseku 1, ak odpojenie zariadenia na výrobu elektriny od sústavy podľa písmena a) nie je inak možné, a to bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prerušenia distribúcie elektriny.
zobraziť paragraf
§ 64
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete

(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo
a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky distribučnej siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným predpisom,52)
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účely zabezpečenia vyváženosti distribučnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho a vystupujúceho z distribučnej siete,
c)
odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity distribučnej siete,
d)
odmietnuť prístup do distribučnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade
a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
g)
neoprávneného odberu plynu,
h)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
i)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
j)
opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
k)
zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.
(3)
V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.
(4)
Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.
(5)
Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný
a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú efektívnosť,
b)
zabezpečovať rozvoj distribučnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a na základe ekonomických podmienok tak, aby kapacita siete dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s plynom na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
c)
zabezpečovať distribúciu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, k podporným službám a k akumulácii plynu v sieti,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do distribučnej sieti a distribúcie plynu,
f)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do distribučnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sieti,
g)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
h)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladať namerané údaje alebo údaje určené na základe typového diagramu dodávky účastníkovi trhu s plynom, s ktorým je uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu na danom odbernom mieste v objemovej jednotke a energetickej jednotke, v lehotách ustanovených v § 17 ods. 12, § 76 ods. 2 alebo pravidlami trhu alebo na požiadanie účastníka trhu s plynom,
i)
určiť pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie plynu; prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný oznámiť dodávateľovi plynu, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu plynu do daného odberného miesta, určený typový diagram elektronicky do troch pracovných dní odo dňa, keď o to dodávateľ plynu požiadal,
j)
zabezpečovať vyvažovanie distribučnej siete,
k)
zabezpečovať zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,
l)
obmedziť distribúciu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a odberateľa plynu do distribučnej siete,
n)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
o)
umožniť prístup účastníkovi trhu s plynom k určenému meradlu na účely merania plynu a na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je ďalej povinný
a)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
b)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
c)
predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,
d)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky zverejní každoročne do 31. októbra na nasledujúci rok,
e)
vypracovať každoročne havarijné plány,
f)
vypracúvať plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne do 30. novembra na nasledujúci rok, vrátane správy o plnení plánu rozvoja distribučnej siete,
g)
oznámiť ministerstvu vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
h)
na základe žiadosti dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa plynu bezodplatne umožniť priradenie odberného miesta odberateľa plynu k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; týmto nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi distribučnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu; ak pôvodný alebo nový dodávateľ plynu nepožiada prevádzkovateľa distribučnej siete o údaje o stave určeného meradla, určenie údajov o dodávke plynu sa pri zmene dodávateľa plynu uskutoční na základe údajov určených typovým diagramom dodávky alebo údajov nahlásených odberateľom plynu,
i)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené do siete prevádzkovateľa distribučnej siete, prostredníctvom jeho dodávateľa plynu alebo inému dodávateľovi plynu žiadajúcemu v mene odberateľa plynu merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e),
j)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi plynu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi plynu,
k)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do jeho siete, písomne informovať týchto odberateľov plynu o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie plynu do ich odberných miest, ktoré sa má uskutočniť v období od 1. novembra do 31. marca, plánované prerušenie distribúcie plynu v období od 1. novembra do 31. marca vykonať až po tom, čo zraniteľný odberateľ plynu potvrdil prijatie informácie o prerušení distribúcie plynu a umožniť komunikáciu týchto odberateľov plynu priamo s prevádzkovateľom distribučnej siete na účel nahlasovania porúch; podrobnosti o postupe pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti ustanovujú pravidlá trhu; evidencia zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti obsahuje
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa plynu,
l)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 77,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, ak odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území,
o)
poskytnúť prevádzkovateľovi prepravnej siete vyjadrenie podľa § 49 ods. 9 do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete,
p)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete,
2.
podmienky pripojenia účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, a to najmä
2.1. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
2.2. postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.3. vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.4. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete pre odberateľa plynu v domácnosti,
2.5. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a montáž meradla pre odberateľa plynu mimo domácnosti,
2.6. lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu,
q)
písomne oznámiť užívateľom distribučnej siete plánované zrušenie povolenia alebo zmenu povolenia, ktoré majú za následok ukončenie distribúcie plynu na časti vymedzeného územia najneskôr šesť mesiacov pred podaním žiadosti úradu,
r)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
s)
po zmene dodávateľa plynu do desať dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe novému dodávateľovi plynu a odberateľovi plynu.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej siete.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa distribučnej siete zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 8 písm. b). Prevádzkovateľ distribučnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť riadne plnenie úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 8.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť úradu každú zmluvu medzi ním a inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, do 30 dní po jej uzavretí.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity možno podať v týchto prípadoch:
a)
závažná priemyselná havária,60)
b)
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.
(13)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plynu, je povinný na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov plynu (ďalej len „predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete“) alebo na základe žiadosti vlastníka distribučnej siete, vykúpiť distribučnú sieť, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť po 1. septembri 2012, za regulovanú cenu určenú úradom, ktorá zohľadní aj ekonomickú efektívnosť vykupovanej distribučnej siete. Ak predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa distribučná sieť nachádza, k predaju distribučnej siete je potrebný predchádzajúci zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov, môže na výkup distribučných sietí v jednom kalendárnom roku použiť prostriedky, ktorých maximálna výška nesmie presiahnuť 50 % z ročnej hodnoty súčtu úradom určenej výšky primeraného zisku a úradom povolených plánovaných investícií.
(14)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný raz za desať rokov
a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej infraštruktúry,
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(15)
Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu.55a)
zobraziť paragraf
§ 76
Dodávka a meranie plynu

(1)
Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom, ktoré koncovému odberateľovi plynu bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom minimálne raz za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; fyzický odpočet u odberateľa plynu mimo domácnosti je povinný vykonať každoročne k 31. decembru v priebehu mesiaca december príslušného kalendárneho roka. Fyzickým odpočtom stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet na základe stavu počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu mimo domácnosti môže každoročne nahlásiť svojmu dodávateľovi plynu alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete skutočný stav počítadla určeného meradla k 31. decembru najneskôr do piatich kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka. Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo použiť typové diagramy dodávky, ak nemá k dispozícii údaje o skutočnom stave počítadla určeného meradla alebo údaje o stave počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného prevádzkovateľom distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný oznámiť dodávateľovi plynu údaje za odberné miesta odberateľov plynu mimo domácností do 10 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu povinný umožniť prístup k nameraným údajom alebo k údajom určeným použitím typových diagramov dodávky o dodávke plynu.
(4)
Ak dodávateľ plynu dodáva plyn pre jedného odberateľa plynu na rovnakej tlakovej úrovni do viacerých odberných miest, fakturuje dodané množstvo plynu spoločne za všetky odberné miesta, ako keby dodával plyn do jedného odberného miesta.
(5)
Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách.
(6)
Základom na účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom a odberateľom je dodané množstvo energie. Toto množstvo energie je súčinom spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie a dodaného objemu plynu.
(7)
Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na základe údajov oznámených prevádzkovateľom distribučnej siete podľa odseku 2 najneskôr nasledujúci kalendárny mesiac po ich oznámení prevádzkovateľom distribučnej siete. V obdobiach medzi termínmi pravidelných odčítaní skutočne nameraných údajov o dodávke plynu podľa odseku 2 dodávateľ plynu môže určiť množstvo dodaného plynu na účely vystavenia faktúry na základe typových diagramov dodávky, ak nemá k dispozícii údaje podľa stavu určeného meradla vzájomne odsúhlaseného dodávateľom plynu a odberateľom plynu. Dodávateľ plynu je povinný v každej faktúre za dodávku plynu uviesť číslo odberného miesta, pod ktorým je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(8)
Ak má odberateľ plynu alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu alebo odbere plynu určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, má právo požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť výmenu určeného meradla a predložiť určené meradlo na preskúšanie.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné meradlo alebo dohodnúť s odberateľom plynu spôsob vyúčtovania odobratého plynu. Ak sa zistí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu,70) náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.
(10)
Prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný písomne informovať odberateľa plynu o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 30 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ plynu súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla. Prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa plynu o stave odobratého množstva plynu a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ plynu nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ siete povinný písomne informovať odberateľa plynu o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne po dobu 60 dní na účel umožnenia kontroly stavu určeného meradla zo strany odberateľa plynu. Pri každej výmene určeného meradla je prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete povinný poskytnúť odberateľovi plynu písomne alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch odčítania meraných hodnôt, ktoré mu umožnia kontrolovať spotrebu plynu; informáciu môže prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete poskytnúť aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená.
(11)
Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) je zakázaný.
(12)
Podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávky, merania plynu, použitia typových diagramov dodávky a spôsob bilancovania siete ustanovia technické podmienky prevádzkovateľa siete podľa § 19 a pravidlá trhu.
zobraziť paragraf
§ 88

(1)
Štátnu správu v energetike vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
úrad,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“),
(2)
Ministerstvo
a)
zodpovedá za vypracovanie energetickej politiky na obdobie minimálne 20 rokov, zodpovedá za aktualizáciu energetickej politiky v minimálne päťročnom cykle s ohľadom na optimálne využitie domáceho surovinového, prírodného, technického a ľudského potenciálu,
b)
zabezpečuje plnenie prijatých záväzkov v oblasti energetiky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z členstva v medzinárodných organizáciách,
c)
zabezpečuje sledovanie dodržiavania bezpečnosti dodávky elektriny a plynu,
d)
prijíma opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu vrátane rozhodnutia o prerušení ťažby plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia podľa § 67 ods. 8,
e)
určuje rozsah kritérií technickej bezpečnosti sústavy a siete,
f)
určuje povinnosti a rozhoduje o uplatnení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24,
g)
rozhoduje o uplatnení opatrení, ak ide o
1.
ohrozenie celistvosti a integrity sústavy a siete,
2.
ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
h)
rozhoduje o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12,
i)
prijíma opatrenia na zabezpečenie zámerov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
j)
uverejňuje každoročne do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a o prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu; správy uverejňuje vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva a zasiela Komisii,
k)
zasiela Komisii žiadosť o udelenie výnimky z povinností, ktorých plnenie vyplýva zo spoločných pravidiel pre vnútorný trh s elektrinou a vnútorný trh s plynom,
l)
vydáva stanovisko k návrhu regulačnej politiky podľa osobitného predpisu85) v otázkach súvisiacich so súladom s energetickou politikou a energetickou bezpečnosťou,
m)
vydáva na návrh úradu stanovisko k zámeru zmeny spôsobu prístupu do zásobníka z dohodnutého prístupu na regulovaný prístup a z regulovaného prístupu na dohodnutý prístup podľa osobitného predpisu,32)
n)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti v energetike,
o)
rozhoduje o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete za prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý spĺňa požiadavky nezávislosti podľa § 30, 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 a oznamuje túto skutočnosť Komisii v súlade s osobitným predpisom,17)
p)
na žiadosť úradu vydáva stanovisko o ohrození bezpečnosti dodávok elektriny alebo dodávok plynu na vymedzenom území a na území Európskej únie podľa osobitného predpisu,57)
q)
uverejňuje na svojom webovom sídle praktické informácie pre odberateľov elektriny a odberateľov plynu o ich právach vypracované Komisiou,
r)
je zodpovedným orgánom a plní úlohy zodpovedného orgánu podľa osobitného predpisu86) okrem úloh, ktoré podľa tohto zákona plní prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území,
s)
žiada príslušné orgány iných členských štátov o posilnenie obojsmernej kapacity cezhraničného prepojenia prepravnej siete z dôvodu bezpečnosti podľa osobitného predpisu73) a prijíma obdobné žiadosti príslušných orgánov iných členských štátov,
t)
uverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach vo všeobecnom hospodárskom záujme týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu podľa osobitného predpisu,87)
u)
vydáva stanovisko k súladu výstavby priameho vedenia alebo výstavby priameho plynovodu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou,
v)
spolupracuje s úradom na vypracovaní metodického usmernenia pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky ohľadom optimalizácie využívania elektriny a plynu vrátane poskytovania služieb odberateľom elektriny a odberateľom plynu, zameraných na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, uplatňovania cien a podmienok dodávky elektriny a dodávky plynu spôsobom zameraným na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, zavádzania inteligentných meracích systémov a modernizácie sústav a sietí zameranej na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie,
w)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,87a)
x)
prideľuje úlohy zverené prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu,87b)
y)
rozhoduje o určení výkupcu elektriny.
(3)
Ministerstvo pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d) zohľadní
a)
význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektriny a plynu,
b)
význam transparentného a stabilného regulačného rámca,
c)
vplyv opatrení na cenu elektriny a plynu pre koncových odberateľov,
d)
vnútorný trh a možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti s bezpečnosťou dodávok elektriny a plynu,
e)
význam podpory hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a plynom,
f)
potrebu pravidelnej údržby, prípadne aj obnovy prenosovej sústavy, prepravnej siete, distribučnej sústavy a distribučnej siete na zachovanie výkonu sústav a sietí,
g)
význam podpory elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a podpory kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s elektrinou,
h)
potrebu zabezpečiť dostatočnú prepravnú, prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie trhu s elektrinou a plynom.
(4)
Opatrenia podľa odseku 2 písm. d) nesmú byť diskriminačné a nesmú predstavovať neprimerané zaťaženie účastníkov trhu vrátane nových účastníkov trhu a podnikov s malým podielom na trhu a nesmú vytvárať prekážky liberalizovanému trhu s elektrinou a plynom. Ministerstvo rozhodne o prerušení ťažby plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia podľa § 67 ods. 8, po zvážení prijatia dostupných opatrení zameraných na zaistenie technickej bezpečnosti siete na vymedzenom území vrátane možnosti cezhraničnej spolupráce, v súlade s osobitným predpisom.88)
(5)
Pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d), pri zabezpečovaní vhodného stupňa prepojenia medzi členskými štátmi ministerstvo osobitne zohľadňuje
a)
geografickú polohu štátu,
b)
zachovanie primeranej rovnováhy medzi nákladmi na výstavbu nových prepojení a úžitkom pre koncových odberateľov,
c)
zabezpečenie čo najúčinnejšieho využívania existujúcich spojovacích vedení.
(6)
Opatrenia podľa odseku 2 písm. d), f) a g) sa môžu ukladať ako
a)
tarifné opatrenia alebo netarifné opatrenia,
b)
povinnosť zabezpečiť alebo vykonať technické alebo organizačné opatrenia,
c)
povinnosť zdržať sa konania alebo činností,
d)
poskytnutie ekonomických stimulov.50)
(7)
Pri ukladaní opatrení podľa odseku 6 sa môže narušiť fungovanie trhu s elektrinou alebo trhu s plynom len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas potrebný na dosiahnutie účelu uloženého opatrenia. Pri uložených opatreniach nie je prípustné robiť rozdiely medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi zmluvami. Ministerstvo je povinné uložené opatrenia zrušiť, ak pominú dôvody ich uloženia. Zodpovednosť osoby, ktorej boli uložené opatrenia podľa odseku 6, za škodu spôsobenú v dôsledku plnenia uložených opatrení, je vylúčená.
(8)
Proti rozhodnutiu o uložení opatrenia podľa odseku 2 písm. f) a g) možno podať opravný prostriedok; rozklad nemá odkladný účinok.
(9)
Ministerstvo ďalej informuje Komisiu o
a)
prijatých opatreniach na plnenie povinnosti poskytnúť univerzálnu službu,
b)
opatreniach na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme vrátane opatrení na ochranu spotrebiteľa a životného prostredia a ich možnom vplyve na hospodársku súťaž; o zmenách prijatých opatrení informuje pravidelne každé dva roky,
c)
dôvodoch zamietnutia žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12,
d)
prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu,
e)
technických pravidlách, ktoré určujú technickokonštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do sústavy a siete,
f)
opatreniach podľa odseku 2 písm. f) a g),
g)
preventívnom akčnom pláne a núdzovom pláne podľa osobitného predpisu,47)
h)
skutočnostiach týkajúcich sa medzivládnych dohôd uzavretých s tretími štátmi v rozsahu podľa osobitného predpisu,89)
i)
spolupráci s iným členským štátom ohľadom bezpečnosti dodávok plynu na vnútornom trhu so zemným plynom; rovnako informuje aj ostatné členské štáty,
j)
výnimkách z uplatňovania § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu,
k)
dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa § 12 ods. 4, ak žiadosť neobsahuje náležitosti investičného zámeru podľa § 12 ods. 4 písm. b) siedmeho bodu, trinásteho bodu a štrnásteho bodu, najneskôr do troch mesiacov od zamietnutia žiadosti.
(10)
Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa odseku 2 písm. j)
a)
obsahovala celkovú schopnosť sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrine vrátane
1.
prevádzkovej bezpečnosti sústavy,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom elektriny na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie päť až pätnásť rokov odo dňa vypracovania správy,
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prenosovej sústavy a im známych investičných zámerov akejkoľvek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prenosovej kapacity na nasledujúcich desať rokov; ministerstvo pripraví správu v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
b)
zohľadnila
1.
zásady riadenia preťaženia sústavy ustanovené v osobitnom predpise,54)
2.
existujúce a plánované prenosové vedenia,
3.
predpokladaný vývoj objemu výroby, dodávky, cezhraničnej výmeny elektriny a spotreby elektriny pri zohľadnení opatrení riadenia na strane dopytu,
4.
regionálne, vnútroštátne a európske ciele udržateľného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré tvoria časť osi pre prioritné projekty ustanovené v osobitnom predpise.90)
(11)
Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu podľa odseku 2 písm. j) obsahovala
a)
výsledky monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a prijaté a predpokladané opatrenia na riešenie bezpečnosti dodávok plynu,
b)
posúdenie celkovej schopnosti siete pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po plyne vrátane
1.
prevádzkovej bezpečnosti siete,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou plynu a dopytom po plyne na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok plynu na obdobie päť až pätnásť rokov odo dňa vypracovania správy,
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľov zásobníkov a výrobcov plynu a im známych investičných zámerov akejkoľvek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prepravnej kapacity na nasledujúcich desať rokov; ministerstvo pripraví správu v spolupráci s prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľmi zásobníkov a výrobcami plynu,
5.
možných opatrení na pokrytie obvzlášť vysokého dopytu po plyne a riešenie výpadku jedného alebo viacerých dodávateľov plynu.
zobraziť paragraf
§ 89
Inšpekcia

(1)
Inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 4, § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 8 ods. 5, § 9, § 11 až 14, § 19 ods. 1 až 5, § 20 až 24, § 25 ods. 1, § 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s), § 28 ods. 2 písm. a) až h), r) až w), § 28 ods. 3 písm. b) až d), h), j) až o), v), y), § 28 ods. 4, § 31 ods. 2 písm. a) až e), j) až n), p) až s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) až c), j), k), n), p), § 31 ods. 4, § 33 ods. 1 až 8, § 34 ods. 2 písm. c) až e), g), i) až k), n), o), r) až t), § 35 a § 36 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 38 až 40, § 41 ods. 1 až 6, § 42 až 46, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) až g), j), § 49 ods. 6 písm. a), b), i), l), n), o), § 49 ods. 7 písm. b), d), f) až j), o), § 49 ods. 11 a 12, § 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o), § 64 ods. 7 písm. a), c), e) až g), j), l) až n), § 64 ods. 14 a 15, § 66, § 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o), § 67 ods. 8, 11 a 12, § 69 ods. 2 písm. b), f), g), j) až l), t) až v), § 70 ods. 1 písm. i) až m), § 70 ods. 2 písm. b), d), e), § 71 ods. 2 písm. b) a d), § 72 ods. 4 až 7, § 72 ods. 9 písm. a), b) až d), § 73, § 76 ods. 1, 3, 8 až 11, § 77 ods. 1 a 3, § 79 až 82, § 84 až 87, § 96 ods. 24 a 27 a podľa osobitných predpisov91) s osobitným zreteľom na plnenie povinností
a)
účastníkov trhu s elektrinou a plynom týkajúcich sa plnenia úloh
1.
vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3.
na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve a pri vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve,
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
b)
osôb, ktoré vykonávajú činnosti v energetike, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v rozsahu podľa písmena a),
c)
iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v písmene a),
d)
na vykonávanie činností v energetike a povinností v ochranných pásmach sústavy, ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení a v ochranných pásmach potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e)
vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektorát“),
(2)
Inšpekcia
a)
riadi výkon štátneho dozoru a činnosť inšpektorátov,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú pôsobnosť jedného inšpektorátu,
c)
poveruje výkonom dozoru podľa odseku 1 inšpektorát aj mimo jeho územnej pôsobnosti,
d)
rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam vydaným inšpektorátmi,
e)
vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,93)
f)
vykonáva skúšky inšpektorov inšpekcie a inšpektorátov, vedie evidenciu inšpektorov a vydaných preukazov,
g)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1.
(3)
Inšpektorát
a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,
d)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1.
(4)
Úlohy dozoru vykonávajú inšpekcia a inšpektorát prostredníctvom inšpektorov. Inšpektor je štátnym zamestnancom a jeho štátnozamestnanecké vzťahy upravuje osobitný predpis.94) Rozsah požiadaviek na odbornú spôsobilosť, podmienky a postup pri vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti ustanoví služobný predpis inšpekcie.
(5)
Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení kontrolovaných osôb, vykonávať potrebné zisťovania, nazerať do príslušných dokladov a vyžadovať potrebné vysvetlenia.
(6)
Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený ukladať opatrenia na mieste na odstránenie zistených nedostatkov. Z vykonaného dozoru vyhotoví inšpektor protokol, do ktorého zaznamená zistené nedostatky a uložené opatrenia. Protokol o výsledku vykonaného dozoru odovzdá držiteľovi povolenia alebo inej osobe, u ktorej bol dozor vykonaný.
(7)
Inšpektor pri výkone dozoru je povinný
a)
preukázať sa preukazom inšpektora,
b)
zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru dozvedel; táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti poverenia na vykonanie kontroly alebo skončení štátnozamestnaneckého pomeru s inšpekciou. O zbavení povinnosti mlčanlivosti rozhoduje ústredný riaditeľ inšpekcie.
(8)
Osoba podliehajúca dozoru podľa tohto zákona, je povinná poskytovať inšpektorom potrebnú súčinnosť, umožniť im vstup na pozemky, do objektov a zariadení, predložiť im potrebné materiály, dokumentáciu a podať požadované vysvetlenia.
(9)
Dozor podľa § 9, 11, 12, § 20 až 24, § 32 ods. 4 písm. d) a e), § 38, 42, 44, § 65 ods. 3 písm. b) a písm. d) až g), § 65 ods. 5, § 66 ods. 8, § 71, 72, § 77 až 79 a § 82 až 87 a podľa osobitných predpisov91) v energetických zariadeniach slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti štátu a vo vybraných objektoch a zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu vykonávajú inšpektori, ktorých po splnení kvalifikačných predpokladov a úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na inšpekcii vymenúvajú a odvolávajú vedúci týchto orgánov, do ktorých pôsobnosti patria.
(10)
Inšpekcia spolupracuje pri výkone dozoru podľa tohto zákona s úradom. Inšpekcia je v rámci spolupráce pri výkone dozoru povinná poskytnúť úradu bezodkladne informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré zistí pri výkone dozoru podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu.
(11)
Inšpekcia môže pri svojej činnosti požadovať od orgánov verejnej správy údaje a vysvetlenia nevyhnutné na kontrolnú činnosť. Orgány verejnej správy sú povinné inšpekcii poskytnúť požadované údaje a vysvetlenia.
zobraziť paragraf
§ 90
Úrad


Úrad
a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 4, § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), § 6 ods. 5, 7 až 12, § 8 ods. 5, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 15 až 18, § 19 ods. 6 až 8, § 26, § 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r) a t), § 27 ods. 3 a 4, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a) a b), e) až g), i), p) až u), w), x), z) až ac), § 28 ods. 5, § 29, § 30, § 31 ods. 2 písm. f) až i), o), t) až v), x), y), aa), ab), § 31 ods. 3 písm. d) až i), l), m), o), q) až s), § 31 ods. 5 až 12, § 32, § 33 ods. 9, § 34 ods. 2 písm. a) až d), f), h), l) až q), § 34 ods. 3 až 10, § 35, § 36 ods. 1 písm. a), § 37, § 41 ods. 7, § 47, § 48 ods. 2 písm. a), d), h), i), § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) až e), h), k) až p), § 49 ods. 8 až 10, § 50 až 63, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e) až i), m), n), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) až s), § 64 ods. 8 až 13, § 65, § 67 ods. 3 až 5, § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r), § 67 ods. 7, 9, 10, § 67a, § 68, § 69 ods. 2 písm. a), c) až i), m) až s), § 69 ods. 3 až 6, § 70 ods. 2 písm. a) a c), § 71 ods. 2 písm. a) a c), § 74, § 75, § 76 ods. 4 až 7, § 94, § 96 ods. 7, 11, 14, 15, 21, 22,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 2 v rozsahu kontrolnej pôsobnosti vymedzenej v písmene a),
d)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,
2.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete,
3.
vzorové obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby.
zobraziť paragraf
§ 91
Správne delikty a pokuty

(1)
Inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške
a)
od 50 000 eur do 500 000 eur za porušenie povinností
1.
ukladaných vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav, sietí, potrubí a zariadení na plnenie tlakových nádob,
3.
ukladaných na predchádzanie krízovej situácie a pri predchádzaní krízovej situácie a stavu núdze,
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
6.
uložených v § 25 ods. 1,
b)
od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností
1.
vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho vedenia alebo z rozhodnutia na výstavbu priameho plynovodu,
2.
v ochranných pásmach sústavy, v ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení a v ochranných pásmach potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
3.
uložených v § 4, § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 10, 11, 12, § 13 ods. 4, § 8 ods. 5 na podnikanie podľa § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 19 ods. 1 až 5, § 28 ods. 2 písm. a) až h), r) až w), § 28 ods. 3 písm. b) až d), h), j) až o), v), y), § 28 ods. 4, § 31 ods. 2 písm. a) až e), j) až n), p) až s), w), z), § 31 ods. 3 písm. a) až c), j), k), n), p), § 31 ods. 4, § 33 ods. 1 až 8, § 49 ods. 6 písm. a), b), i), l), n)o), § 49 ods. 7 písm. b), d), f) až j), o), § 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o), § 64 ods. 7 písm. a), c), e) až g), j), l) až n), § 66, § 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o), § 67 ods. 8, § 84 ods. 3, § 85 ods. 2 a § 85 ods. 4,
c)
od 500 eur do 300 000 eur za porušenie povinností uložených v § 9, § 22, § 27 ods. 2 písm. d) až i), l) až q) a s), § 34 ods. 2 písm. c) až e), g), i) až k), n), o), r) až t), § 38, § 40, § 41, § 48 ods. 2 písm. b), c), e) až g), j), § 69 ods. 2 písm. b), f), g), j) až l), § 73, § 76 ods. 1, 3, 8 až 11, za nesplnenie uložených opatrení podľa § 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov,95)
d)
od 100 eur do 30 000 eur za porušenie povinností
1.
poskytnúť spoluprácu alebo súčinnosť orgánom inšpekcie alebo ministerstvu pri výkone dozoru podľa tohto zákona,
2.
umožniť vstup na pozemky, do objektov a do zariadení orgánom inšpekcie pri výkone dozoru podľa tohto zákona,
3.
predložiť výkazy alebo poskytnúť informácie ministerstvu alebo inšpekcii v rozsahu, spôsobom a v termínoch podľa tohto zákona,
4.
ohlásiť začiatok, zmenu alebo ukončenie výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 5 na činnosti podľa § 6 ods. 4 písm. d) až h),
5.
podľa § 35 ods. 2 písm. b) až h), § 36 ods. 2 písm. a) až e), § 39, § 42, § 46, § 70 ods. 2 písm. b), d), e), § 71 ods. 2 písm. b), d), § 72, § 77 ods. 1, 3, § 82, § 89 ods. 1 písm. e) a § 96 ods. 24 a 27.
(2)
Úrad uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške
a)
do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo vlastníka siete za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka siete uložených v § 15 ods. 9, 12, 17, 18, § 16, § 19 ods. 6, 8, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), z) až ac), § 28 ods. 5, § 29, 30, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), b), c), f), h) až m), § 49 ods. 8 až 10, § 50 až 63, § 96 ods. 14, 16, 22,
b)
do 10 % celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností vertikálne integrovaného podniku uložených v § 15 ods. 9, 12, 17, 18, § 16, § 19 ods. 6, 8, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), z) až ac), § 28 ods. 5, § 29, 30, 32, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) až e), h), k) až p), § 49 ods. 8 až 10, § 50 až 63, § 65, § 67a, § 96 ods. 14, 16, 22,
c)
od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, § 19 ods. 7 alebo za porušenie povinností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo subjektu zúčtovania uložených v § 15 ods. 9 a 10, § 37 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,
d)
od 500 eur do 500 000 eur za porušenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete alebo prevádzkovateľa nového plynárenského zariadenia uložených v § 15 ods. 9, 12, 18, § 16, § 18 ods. 3, § 19 ods. 6, 7, 8, § 31 ods. 2 písm. f) až i), o), t) až v), x), y), aa), ab), § 31 ods. 3 písm. d) až i), l), m), o), q) až s), § 31 ods. 5 až 12, § 64 ods. 3, 4, § 64 ods. 6 písm. e) až i), m) a n), § 64 ods. 7 písm. b), d), h), i), k), o) až s), § 64 ods. 8 až 13, § 75 ods. 10, § 96 ods. 21 alebo prevádzkovateľa priameho vedenia uložených v § 15 ods. 9 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,
e)
od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie činností bez povolenia alebo bez oznámenia, pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) až c) alebo oznámenie podľa § 6 ods. 5 alebo za nesplnenie povinností uložených v § 4 ods. 7, § 6 ods. 7 až 12, § 8 ods. 5, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 17, § 17a, § 33 ods. 9, § 94, § 96 ods. 7,
f)
od 500 eur do 100 000 eur za porušenie povinností dodávateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ods. 16, § 16, § 18, § 34 ods. 2 písm. a) až d), f), h), l) až q), § 34 ods. 3 až 10, § 69 ods. 2 písm. a), c) až i), m) až s), § 69 ods. 3 až 6, § 76 ods. 4 až 7, § 96 ods. 11,
g)
od 500 eur do 50 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny alebo výrobcu plynu uložených v § 15 ods. 9, § 16 , § 27 ods. 2 písm. a) až c), j) až m), r) a t), § 27 ods. 3 a 4, § 41 ods. 7, § 48 ods. 2 písm. a), d). h), i) alebo za porušenie povinností prevádzkovateľa zásobníka plynu uložených v § 16, § 67 ods. 3 až 5, § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r), § 67 ods. 7, 9, 10 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,
h)
od 500 eur do 10 000 eur za nesplnenie opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
i)
od 100 eur do 5 000 eur za porušenie povinností odberateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ods. 7, § 18 ods. 8, § 35 ods. 2 písm. a), § 70 ods. 2 písm. a), c), § 71 ods. 2 písm. a), c).
(3)
Pri opakovanom porušení povinností do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty sa pokuta podľa odsekov 1 a 2 zvyšuje až na dvojnásobok.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia alebo úrad zistili porušenie povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 94
Dôvernosť informácií

(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ prepravnej siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný zachovať dôvernosť ohľadom obchodných informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) a iných obchodných informácií dôverného charakteru získaných pri svojej činnosti; to sa nevzťahuje na poskytovanie informácií podľa § 16. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ prepravnej siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka nesmie zverejniť informácie, ktoré sa týkajú jeho činnosti, diskriminujúcim spôsobom.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ prepravnej siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený poskytnúť informácie podľa odseku 1, ak má povinnosť poskytnúť informácie na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu.2)
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ prepravnej siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálnej integrovaného podniku,
a)
nesmie poskytnúť obchodné informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru získané pri svojej činnosti inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, okrem prípadov, keď je poskytnutie takých informácií nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s takou inou osobou,
b)
nesmie v súvislosti s predajom alebo nákupom elektriny alebo plynu, ktorý uskutočňuje iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, zneužívať obchodné informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo iné obchodné informácie dôverného charakteru získané od inej osoby v súvislosti s poskytovaním alebo dojednávaním prístupu do sústavy alebo siete.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, vlastník prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný zverejňovať informácie potrebné na skutočnú hospodársku súťaž a účinné fungovanie trhu s elektrinou alebo plynom transparentným a nediskriminačným spôsobom; táto povinnosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, a iné obchodné informácie dôverného charakteru.
zobraziť paragraf
§ 95
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
rozsah a podmienky, za ktorých je odberateľ plynu chráneným odberateľom podľa § 3 písm. c) bodu 16.8,
b)
rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 5,
c)
podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy podľa § 11,
d)
druhy, spôsob určenia a realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a opatrení zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike, podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze v elektroenergetike, podrobnosti o vyhlasovaní a oznamovaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a o ich odvolaní, a kategórie osôb, ktorým nemožno prerušiť alebo obmedziť dodávku elektriny,
e)
podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne podľa osobitného predpisu,44) o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie podľa § 21,
f)
spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu podľa § 22,
g)
podrobnosti o rozsahu technických podmienok podľa § 19 ods. 2 a 3,
h)
v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov podľa § 42
1.
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny,
2.
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny, u ktorých je zavedenie inteligentných meracích systémov účelné do desiatich rokov,
3.
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov,
4.
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
5.
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6.
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou,
7.
spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa,
8.
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových odberateľov,
i)
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny podľa § 46 ods. 2,
j)
podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu podľa § 64 ods. 6 písm. h) a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového podľa § 76 ods. 6,
k)
v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov podľa § 77
1.
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov plynu,
2.
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov plynu, u ktorých je zavedenie inteligentných meracích systémov účelné,
3.
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s plynom pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov,
4.
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
5.
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6.
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s plynom,
7.
spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa,
8.
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových odberateľov,
l)
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu podľa § 82 ods. 3,
m)
obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu.
(2)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, formu a termíny predkladania výstupov z evidencie na účely tohto zákona podľa § 16,
b)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania a uchovávania údajov o spotrebe prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. x) a § 31 ods. 3 písm. m),
c)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete, vlastníka prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete a doklady prikladané k žiadosti podľa § 32 ods. 6, § 58 ods. 5, § 62 ods. 7 a 8 a § 65 ods. 6,
d)
postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov a formu a obsah uchovávaných údajov podľa § 34 ods. 2 písm. n) a § 69 ods. 2 písm. f),
e)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania a uchovávania údajov o spotrebe prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľom distribučnej siete podľa § 49 ods. 7 písm. l) a § 64 ods. 7 písm. i),
f)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete a doklady prikladané k žiadosti podľa § 52,
g)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete a doklady prikladané k žiadosti podľa § 54,
h)
náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti podľa § 75 ods. 5,
i)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania údajov výrobcom elektriny, prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej sústavy a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
zobraziť paragraf
§ 96f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1)
Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny do 31. decembra 2018, ktorých predmetom je umožnenie prístupu výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, sa považujú za zmluvy podľa § 26 ods. 4 alebo ods. 5, aj keď neobsahujú záväzok prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prepraviť príslušné množstvo elektriny. Účastníci zmlúv sú povinní uviesť uzatvorené zmluvy do súladu s týmto zákonom do 31. marca 2019.
(2)
Pre výrobcov elektriny, ktorí využívajú prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a k 1. januáru 2019 nemajú uzatvorenú zmluvu v písomnej forme, ktorej predmetom je prístup výrobcu elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, platí, že majú prístup do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a o prenose elektriny podľa § 26 ods. 4 alebo prístup do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny podľa § 26 ods. 5 a vzťahujú sa na nich primerane práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv. Na účely určenia rozsahu rezervovanej kapacity výrobcov elektriny v takomto prípade platí, že využívajú prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy vo výške maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny. Účastníci zmlúv sú povinní uviesť uzatvorené zmluvy do súladu s týmto zákonom do 31. marca 2019.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore