Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD1027 DS14 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 251/2012 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 309/2018

Legislatívny proces k zákonu 309/2018§ 34
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny

(1)
Dodávateľ elektriny má právo
a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou so zúčtovateľom odchýlok,
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,
d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a údajov a opravných údajov od prevádzkovateľa sústavy na účely vyúčtovania dodávok elektriny v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny odberateľovi elektriny, s ktorým má dodávateľ elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ak odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu o združenej dodávke elektriny aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia.
(2)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho miestnej distribučnej sústavy a preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku v súlade s § 15 ods. 7,
b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou, ako aj informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku53) organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
poskytovať odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny v súlade so zverejneným energetickým mixom dodávky elektriny, pričom pri poskytovaní týchto informácií zohľadní aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe dodávky elektriny môže dodávateľ na vyúčtovaní dodávok elektriny zmeniť len uplatnením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
d)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia v predchádzajúcom roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny, alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií; pri poskytovaní týchto informácií zohľadní dodávateľ aj elektrinu nakúpenú alebo vyrobenú v iných členských štátoch a v tretích štátoch; informácie je povinný poskytnúť na požiadanie aj ministerstvu a úradu,
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
f)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada a splní obchodné podmienky dodávateľa elektriny,
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby a predložiť ich a každú ich zmenu na schválenie úradu najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti; nový dodávateľ elektriny predkladá obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby úradu na schválenie do 30 dní po doručení povolenia; obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách,66) musia obsahovať spôsob predaja elektriny a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa elektriny v domácnosti,
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ elektriny povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny,
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
g)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie, zo zdrojov kombinovanej výroby a z domáceho uhlia,
h)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
i)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny a na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny,
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) odberateľovi elektriny, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na požiadanie ich zaslaním odberateľovi elektriny,
l)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
m)
bezodplatne umožniť odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,
n)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa zmlúv o dodávke elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii; na účely tohto ustanovenia sa zmluvou o dodávke elektriny rozumie zmluva o dodávke elektriny okrem zmluvy ohľadom derivátu týkajúceho sa elektriny; derivátom týkajúcim sa elektriny je finančný nástroj podľa osobitného predpisu,67) ktorý sa týka elektriny,
o)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, alebo prevádzkovateľmi prenosovej sústavy týkajúcich sa derivátov týkajúcich sa elektriny počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá Komisia, a tieto údaje poskytovať na požiadanie ministerstvu, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti a Komisii,
p)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať údaje z evidencie sťažností úradu do 28. februára nasledujúceho roka,
q)
požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vyradenie odberného miesta odberateľa elektriny zo svojej bilančnej skupiny ku dňu ukončenia zmluvy o dodávke elektriny,
r)
ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby67a) určenému podľa § 35 ods. 1 písm. m) spôsobom zrozumiteľným pre odberateľa elektriny
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
3.
aktuálne namerané údaje, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
s)
sprístupniť odberateľovi elektriny informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
t)
umožniť odberateľovi elektriny vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej faktúre a písomný alebo elektronický spôsob doručovania vyúčtovacej faktúry.
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný uviesť na vyhotovenej faktúre za dodávku elektriny alebo v materiáli zasielanom súčasne s takouto faktúrou a v propagačných materiáloch zasielaných koncovým odberateľom elektriny. Informácie podľa odseku 2 písm. c) je dodávateľ elektriny povinný uvádzať spôsobom, ktorý je pre odberateľa elektriny zrozumiteľný a ktorý umožní ich jednoduchú porovnateľnosť s obdobnými informáciami poskytovanými inými dodávateľmi dodávajúcimi elektrinu na vymedzenom území.
(4)
Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ak obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. f) tretieho bodu alebo ak sa úrad dôvodne domnieva, že dodávateľ elektriny uplatňuje obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby neprimeraným alebo diskriminačným spôsobom.
(5)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu do 30 dní odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti úradu podľa odseku 4 návrh zmeny obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby v rozsahu vyžadovanom úradom. Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o zmenu návrhu podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa jeho predloženia, ak je návrh podľa predchádzajúcej vety v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi;68) ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije primerane.
(6)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby v súlade s návrhom predloženým úradu, ak úrad nepožiada o zmenu takéhoto návrhu v lehote podľa odseku 5, do 40 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty.
(7)
Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,
2.
adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,
3.
adresu odberného miesta,
4.
číslo odberného miesta,
5.
dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti.
(8)
Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c) alebo d) týkajúce sa časti elektriny nakúpenej na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia, použije namiesto skutočných údajov týkajúcich takejto časti elektriny súhrnné štatistické údaje za predchádzajúci rok týkajúce sa elektriny vyrobenej v tých členských štátoch, v ktorých sú takéto údaje dostupné.
(9)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.
(10)
Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný
a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra kalendárneho roka,
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
zobraziť paragraf
§ 37
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou

(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Vlastníkom 100 % akcií je prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(2)
Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(3)
Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať majetkovo, právne a riadiacimi činnosťami na výkone činností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a subjektov zúčtovania.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
súvisiace činnosti, najmä
1.
správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
2.
centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu,
d)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,4a)
e)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu.4a)
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo
a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a ostatných subjektov zúčtovania,
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a výrobcu elektriny a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností, v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu,
c)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcov elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností v rozsahu a kvalite podľa osobitného predpisu,4a)
d)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a zrušiť registráciu subjektu zúčtovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.2)
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a)
organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými pravidlami zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúčtovania,
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
f)
uverejňovať na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulačnej elektriny v rozsahu podľa pravidiel trhu,
g)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu a úradu,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami,
i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom sídle,
j)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania v rozsahu podľa pravidiel trhu,
l)
sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upraví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
m)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ktorý má v príslušnej distribučnej sústave registrované odberné miesto,
n)
na požiadanie sprístupniť údaje poskytnuté výrobcom elektriny podľa odseku 5 písm. b) a c), ak ide o výrobcu, ktorý si uplatňuje právo na podporu podľa osobitného predpisu,68a) prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené alebo na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza, a výkupcovi elektriny, s ktorým má výrobca elektriny uzavretú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,
o)
zostavovať energetický mix dodávky elektriny za predchádzajúci kalendárny rok a zverejňovať ho na svojom webovom sídle každoročne do 31. mája.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracovať a predložiť úradu na schválenie obchodné podmienky organizovania a vyhodnocovania organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a podmienky vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok v rozsahu podľa pravidiel trhu a po schválení úradom ich zverejniť na svojom webovom sídle.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania a umožniť obchodovať na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou každému subjektu zúčtovania, ktorý o to požiada, ak spĺňa obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou a poskytuje účastníkom trhu s elektrinou, ministerstvu a úradu údaje podľa § 95 ods. 2 písm. i).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore