Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025

Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.04.2024
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD436DS19EUPP13ČL2

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 251/2012 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 256/2022 a 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023
Legislatívny proces k zákonu 256/2022§ 12
Výstavba energetického zariadenia

(1)
Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)
Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 5 MW v prípade výroby elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia alebo veterná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
c)
výrobu plynu,
d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie existujúcej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do napäťovej úrovne 22 kV vrátane okrem prípadu, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným územím alebo časťou vymedzeného územia,
e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia,
f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka,
h)
prenos alebo distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
i)
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak sa nezvýši inštalovaný výkon existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
j)
uskladňovanie elektriny, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW vrátane, alebo
k)
priame prepojenie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu s odberateľom plynu.
(3)
Ministerstvo posudzuje súlad žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s energetickou politikou schválenou vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(4)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum narodenia členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území, do ktorej má byť elektroenergetické zariadenie pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy, a to z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie na jeden rok bežnej prevádzky,
5.
energetickú účinnosť energetického zariadenia, ak nejde o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie alebo veternej energie alebo zariadenie na distribúciu a prenos elektriny,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW,
8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo bezpečnosť dodávok ropy,
8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného uhľovodíka na vymedzenom území,
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný záväzným stanoviskom obce; pri výstavbe elektroenergetického zariadenia, ktoré slúži na prenos alebo distribúciu elektriny, môže byť súlad investičného zámeru s územným plánom obce nahradený súladom s Koncepciou územného rozvoja regiónov, alebo územným plánom mikroregiónu preukázaný záväzným stanoviskom samosprávneho kraja,
10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2.
plynárenského zariadenia do siete,
10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,
11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k
11.1.
dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie 5) na hrubej konečnej energetickej spotrebe podľa osobitného predpisu, 29)
11.2.
úspore emisií, 30)
11.3.
zlepšeniu kvality životného prostredia, ak nie je predpokladaný prínos podľa bodov 11.1. a 11.2.,
12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom,
13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla alebo odpadového tepla,
14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby, 30a) ak ide o elektroenergetické zariadenie spaľujúce palivá alebo využívajúce geotermálnu energiu,
15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania teplom, 30b) ak ide o zariadenie, ktoré môže mať vplyv na centralizované zásobovanie teplom,
16.
alternatívy k výstavbe energetického zariadenia.
(5)
Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa
a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.1., 10.1. a 14.,
b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.1., 8.1. a 10.1.,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.2. a 10.2.,
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2., 3.2., 8.2. a 10.2.,
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.3. a 10.3.,
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 3.4. a 10.4.
(6)
Súčasťou písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na distribúciu elektriny alebo distribúciu plynu je stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej má byť takéto zariadenie pripojené, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorej kapacita nie je úplne využitá a ktorá pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere,
b)
podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. q) alebo plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) plánuje v záujmovej oblasti vybudovať distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, ktorá pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(7)
Súčasťou písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MW je preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 5 ods. 4 alebo § 9 ods. 2.
(8)
Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; táto lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Ak žiadosť o vydanie osvedčenia nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej ministerstvom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Ak investičný zámer žiadateľa o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia nie je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia musia byť objektívne, nediskriminačné, riadne podložené a náležite odôvodnené.
(9)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoručí žiadateľovi stanovisko podľa odseku 5 alebo odseku 6 do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti a žiadateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu, má sa za to, že investičný zámer nemá negatívne vplyvy podľa odseku 5 a na účel posúdenia podľa odseku 6 sa má za to, že v oblasti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vzťahuje, nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, alebo že jej existujúca alebo plánovaná kapacita je využitá a prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete neplánuje vybudovať svoju distribučnú sústavu alebo svoju distribučnú sieť. Pri vydávaní stanoviska podľa odseku 5 alebo odseku 6, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete postupuje podľa svojho prevádzkového poriadku.
(10)
Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete vo vyjadrení podľa odseku 6 uvedie, že
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorej kapacita nie je úplne využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere, alebo
b)
podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2 písm. q) alebo plánu rozvoja distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. f) sa plánuje v záujmovej oblasti vybudovať distribučná sústava alebo distribučná sieť, ktorá pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(11)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu plánovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podľa odseku 10, ministerstvo môže vydať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia inému žiadateľovi.
(12)
Platnosť stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odseku 5 písm. a) a podľa odseku 6 a stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa odseku 5 písm. b) končí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho vydania, ak počas tejto doby nie je podaná žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Platnosť stanoviska podľa prvej vety končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o vydanie osvedčenia, alebo zamietnutím žiadosti o vydanie osvedčenia.
(13)
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie, dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy a dokladom na pripojenie distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu, do distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 6 a 7. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj podľa osobitného predpisu.31)
(14)
Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie súladu s energetickou politikou, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle.
(15)
Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a zverejňuje zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia podľa odseku 8, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. a) a písm. b) prvého bodu a druhého bodu okrem dátumu narodenia fyzickej osoby a dátumu narodenia členov štatutárneho orgánu na webovom sídle ministerstva.
(16)
Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadateľ, ktorému ministerstvo vydalo osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia raz ročne písomne informovať ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby energetického zariadenia.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2)
Zákon č. 250/2012 Z. z.
3)
§ 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
4)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
4a)
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4aa)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
4ab)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/943.
4ac)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/943.
4b)
Čl. 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 363, 18. 12. 2014).
4c)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/943.
4d)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 34a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6aa)
Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (Ú. v. EÚ L 280, 28. 10. 2017).
6b)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ba)
§ 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
6bb)
Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c)
§ 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z.
7)
§ 2, § 13 a § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.§ 119, § 120 ods. 1, § 121 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.
7a)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2019/943.
8)
§ 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
9)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 25 až 29, § 32 až 40 a § 56 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.
11)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
12)
§ 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12a)
§ 112 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.
13)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).
14)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14a)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
§ 23 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 3 a § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. § 22 a § 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16a)
§ 5a ods. 1 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
17)
§ 25 až 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
17a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
18)
§ 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
19)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
21)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22)
§ 4 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
23)
§ 4 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z.
24)
§ 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
25)
§ 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
26)
§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
27)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení. Nariadenie (EÚ) 2019/943.
28a)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
28b)
Čl. 2 ods. 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
28c)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
29)
§ 9a zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
30)
§ 2 písm. e) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30a)
§ 14 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
30b)
§ 6 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
§ 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
31a)
Čl. 2 ods. 25 nariadenia (EÚ) 2019/943.
32)
§ 9 ods. 1 písm. b) tretí bod, § 10 písm. k) a § 16 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
32a)
Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
34a)
§ 2 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34aa)
§ 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
34ab)
Vyhláška č. 236/2016 Z. z.
35)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.
36)
Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
37)
§ 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
38)
§ 37 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38a)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38b)
§ 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38c)
§ 11 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.
38ca)
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38cb)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
38cc)
§ 4 ods. 6 písm. l) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38d)
§ 10 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.
38e)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.
39)
§ 10 písm. a) prvý bod zákona č. 250/2012 Z. z.
40)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2018 Z. z.
40a)
§ 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
40b)
Čl. 57 nariadenia (EÚ) 2019/943.
41)
Napríklad § 24 zákona č. 250/2012 Z. z.
41a)
§ 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.
41b)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 112, 27. 4. 2016).
42)
Napríklad § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
43)
§ 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
43a)
§ 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
43b)
§ 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.
43c)
§ 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
43d)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).
43e)
Čl. 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/943 a čl. 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/1222.
44)
Čl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
45)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
45a)
§ 29 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 276/2020 Z. z.
46)
Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
47)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
48)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
49)
Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
50)
§ 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
50a)
§ 2 písm. ad) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
50b)
Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I, 7. 10. 2022).
50c)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
50d)
Nariadenie (EÚ) 2022/1854.
50e)
§ 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50f)
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
50g)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
50h)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
50i)
Napríklad zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákon v znení neskorších predpisov.
50j)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
51)
§ 40 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z.
52)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
53)
§ 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z.
53a)
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015).
54)
Nariadenie (EÚ) 2019/943.
54a)
§ 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
54b)
Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Ú. v. EÚ L 223, 18. 8. 2016).
55)
§ 10 ods. 6 zákona č. 308/2018 Z. z.
55a)
§ 14 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
55aa)
§ 9a zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 256/2022 Z. z.
55ab)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/679 v platnom znení, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
56)
§ 25 zákona č. 250/2012 Z. z.
57)
§ 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
58)
Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
59)
§ 17 až 20 Obchodného zákonníka.
60)
§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
60a)
§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
60aa)
§ 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60ab)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.
60b)
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.
61)
§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61b)
§ 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
§ 63 Zákonníka práce.
63)
§ 68 Zákonníka práce.
64)
§ 63 ods. 4 a 5 a § 68 ods. 2 Zákonníka práce.
66)
§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
67)
§ 5 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
67a)
§ 3 písm. h) zákona č. 321/2014 Z. z.
67b)
§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
68)
Napríklad § 52 až 54 Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 250/2012 Z. z.
68a)
§ 3 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
68b)
Napríklad zákon č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70)
§ 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
70a)
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71)
§ 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
72)
Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72a)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
72b)
Čl. 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1938.
73)
Čl. 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
74)
Čl. 6 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
75)
Napríklad § 591 Obchodného zákonníka,§ 42 Zákonníka práce.
75a)
Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
76)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
77)
Napríklad zákon č. 250/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
78)
Čl. 8 ods. 10 a čl. 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
79)
§ 9 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
80)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
80a)
§ 23 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
80aa)
§ 2 písm. b) desiaty bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.
80b)
Čl. 2 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2017/1938.
80c)
§ 10 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81)
§ 11 zákona č. 250/2012 Z. z.
82)
Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
83)
Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
84)
Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
84a)
Položka 2710 kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v . ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
84b)
Čl. 3m ods. 3 písm. d) a ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení.
84c)
Čl. 3m ods. 8 nariadenia (EÚ) 833/2014 v platnom znení.
85)
§ 8 zákona č. 250/2012 Z. z.
86)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
87)
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
87a)
Čl. 4 ods. 3, 5 a 6 a čl. 41 ods. 1 a 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017) v platnom znení.
87b)
Čl. 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017). Čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2017/2196.
88)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
89)
Čl. 13 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
90)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a o zrušení smernice 2005/89/ES (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
91)
Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
92)
§ 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
94)
Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
94a)
§ 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
95)
Nariadenie vlády č. 246/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
96)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
96a)
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
97)
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore