Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD94 DS11 EU PP19 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2012 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 309/2018

Legislatívny proces k zákonu 309/2018§ 9

(1)
Úrad
a)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
vykonáva
1.
cenovú reguláciu podľa § 11, 12 a 14 vrátane osobitných predpisov,11a)
2.
vecnú reguláciu podľa § 13, 15 a 23 vrátane osobitných predpisov,11b)
3.
mimoriadnu reguláciu podľa § 16,
4.
reguláciu kvality podľa § 22,
5.
kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa § 40, osobitných predpisov,12) všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov13) a právoplatných rozhodnutí úradu osobami, ktoré vykonávajú regulované činnosti, podľa § 31 až 35,
6.
dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 26 ods. 11,
7.
dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,
8.
dohľad nad zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,13a)
c)
rozhoduje
1.
vo veciach podľa § 11 až 17,
2.
o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 25 až 28,
3.
o uložení pokuty za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch,14)
4.
o použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno efektívne použiť na garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity, udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích vedení prostredníctvom investícií do sústav, najmä do nových spojovacích vedení,
d)
posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,15)
e)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
f)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov prostredníctvom výmeny informácií na účel
1.
podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom podľa osobitných predpisov16) a o tejto spolupráci informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty,
2.
podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí na regionálnej úrovni vrátane cezhraničných otázok,
3.
vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných sietí mali na regionálnej úrovni jeden alebo viaceré integrované systémy, ktoré pokrývajú dva alebo viaceré integrované systémy na účely prideľovania kapacity a kontroly bezpečnosti sústavy a siete,
4.
prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných sietí umožnia
4.1. vzájomnú výmenu plynu,
4.2. prideľovanie cezhraničnej kapacity,
4.3. spolupracovať pri rozvoji pravidiel riadenia preťaženia sústavy a siete,
5.
sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu,7)
g)
uzatvára dohody s regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu,
h)
spolupracuje s agentúrou, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
i)
vydáva ročnú správu o činnosti úradu,
j)
organizuje výberové konanie podľa osobitného predpisu17) na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny a dodávateľa, ktorý zabezpečuje prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly,
k)
rieši spory podľa § 37 a 38,
l)
vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu,17a)
m)
zabezpečuje uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v oblasti regulácie,
n)
sleduje a vyhodnocuje spotrebu koncových odberateľov elektriny, koncových odberateľov plynu a koncových odberateľov tepla,
o)
vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového odberateľa plynu, odberateľa, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) a rozhoduje o uložení sankcie za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v osobitnom predpise.17b)
(2)
Úrad má právo žiadať informácie o všetkých úkonoch týkajúcich sa obchodnej verejnej súťaže organizovanej regulovaným subjektom, ktorý
a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku,
b)
vykonáva prenos elektriny alebo prepravu plynu a nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(3)
Úrad vypracuje
a)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje v spolupráci s ministerstvom metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky ohľadom optimalizácie využívania elektriny a plynu vrátane poskytovania služieb odberateľom elektriny a odberateľom plynu zameraných na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, uplatňovania cien a podmienok dodávky elektriny a dodávky plynu spôsobom zameraným na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, zavádzania inteligentných meracích systémov a modernizácie sústav a sietí zameranej na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie,
b)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky ohľadom opatrení na ochranu zraniteľných odberateľov,
c)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre dodávateľov elektriny ohľadom spôsobu určenia podielu jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia a vplyvu výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom elektriny na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia na životné prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny,
d)
do 31. mája 2013 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, a prijme do 30. júna 2013 a následne každé dva roky opatrenia vyplývajúce zo správy,
e)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy, prevádzkovateľov distribučnej siete, dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu ohľadom spôsobu, rozsahu a podmienok vedenia evidencie sťažností odberateľov elektriny a odberateľov plynu a ohľadom rozsahu údajov a spôsobe predkladania údajov z evidencie sťažností úradu,
f)
do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s ministerstvom, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby; túto koncepciu úrad predloží vláde.
(4)
Úrad môže v prípade závažného opakovaného porušovania povinností prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,18) ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, neodstráni v primeranej lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako tri mesiace, rozhodnúť o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete podľa osobitného predpisu.19)
(5)
Závažným opakovaným porušovaním povinností podľa odseku 4 sa rozumie porušovanie povinností, za ktoré úrad prevádzkovateľovi prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov dvakrát právoplatne uložil pokutu presahujúcu sumu 5 000 000 eur, ak žiadna z týchto pokút nebola zrušená alebo znížená pod 5 000 000 eur.
(6)
Ak úrad rozhodne o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete podľa osobitného predpisu,19) úrad
a)
schvaľuje podmienky výberového konania, na základe ktorého vlastník prepravnej siete vyberá nezávislého prevádzkovateľa siete,
b)
vydáva predchádzajúci súhlas
1.
s vymenovaním, ustanovením alebo odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu,20)
2.
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete,
c)
monitoruje zmluvné vzťahy a komunikáciu medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovateľom siete na účel zabezpečenia dodržiavania ich povinností podľa osobitného predpisu,19)
d)
rozhoduje na návrh nezávislého prevádzkovateľa siete alebo vlastníka prepravnej siete o uložení povinnosti nezávislému prevádzkovateľovi siete alebo vlastníkovi prepravnej siete v sporoch týkajúcich sa povinností nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete podľa osobitného predpisu,19)
e)
schvaľuje desaťročný plán rozvoja siete, ktorý úradu každoročne predkladá nezávislý prevádzkovateľ siete, a investície, o ktorých realizácii rozhodol nezávislý prevádzkovateľ siete,
f)
schvaľuje zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa osobitného predpisu,19)
g)
prijíma opatrenia na zabezpečenie, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovateľ siete, zahŕňali náhradu pre vlastníka prepravnej siete, ktorá tvorí primeranú kompenzáciu za používanie aktív prepravnej siete a nové investície do prepravnej siete za predpokladu, že sú hospodárne a efektívne,
h)
vykonáva kontroly v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovateľa siete vrátane neohlásených kontrol,
i)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne všetky informácie o možných porušeniach pravidiel hospodárskej súťaže zo strany vlastníka prepravnej siete.
zobraziť paragraf
§ 13
Vecná regulácia

(1)
Vecnou reguláciou je rozhodovanie o
a)
vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností podľa osobitných predpisov,23)
b)
súhlase s výstavbou priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
c)
vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej činnosti alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1,
d)
rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
e)
udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia,
f)
udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o určení pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení,
g)
udelení výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie podľa tohto zákona pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov z pridelenia nových prepojovacích vedení,
h)
prijatí opatrení podľa § 10 písm. g),
i)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
2.
vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
skončením pracovného pomeru zamestnanca prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údržby alebo rozvoja siete prevádzkovateľa prepravnej siete výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru,
4.
voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,
5.
podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu,
6.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete,
j)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad,
k)
uložení povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa osobitného predpisu,24)
l)
ustanovení znalca na odborné posúdenie skutočností dôležitých na výkon činnosti úradu,
m)
návrhu prevádzkovateľa prepravnej siete o návrhu kapacity spätného toku a o žiadosti o vyňatie z povinnosti umožniť spätný tok podľa osobitného predpisu,25)
n)
zrušení miesta pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny a prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu,
o)
zániku oprávnení držiteľa povolenia k cudzej nehnuteľnosti a povinností zodpovedajúcich takýmto oprávneniam podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení
a)
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka,
b)
dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
c)
pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,
d)
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov,
e)
dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere,
f)
podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete iným častiam vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
obchodných zmlúv a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne integrovaným podnikom vrátane návrhov ich zmien podľa osobitného predpisu,27)
h)
programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,
i)
zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2,
j)
zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy a do prepravnej siete podľa osobitného predpisu,28)
k)
pravidiel testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu podľa osobitného predpisu,29)
l)
pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a primeraných cien za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu,30)
m)
obchodných podmienok dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu,
n)
podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri cezhraničnej infraštruktúre podľa osobitných predpisov.11b)
(3)
Vecnou reguláciou je aj vydanie
a)
potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o pôvode biometánu podľa osobitného predpisu,31)
b)
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie,
c)
potvrdenia o registrácii podľa § 23,
d)
stanoviska k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW,
e)
potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.
(4)
Úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c), e), m) a n) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore