Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD94 DS9 EU PP19 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2012 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 309/2018 a 177/2018


§ 2
Základné ustanovenia


Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
sieťovými odvetviami
1.
elektroenergetika,
2.
plynárenstvo,
3.
tepelná energetika,
4.
vodné hospodárstvo,
b)
tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál vodného toku a energetická voda,
c)
regulovanými činnosťami
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,
2.
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
3.
výkon činnosti výkupcu elektriny,
4.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,
5.
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
6.
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,3)
7.
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,4)
8.
odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,5)
d)
regulačným obdobím obdobie určené regulačnou politikou, počas ktorého sa uplatňuje určený rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie,
e)
ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad,
f)
primeraným ziskom zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, obvyklé podnikateľské riziko, vývoj dopytu na trhu a na ochranu spotrebiteľa a ktorý zohľadňuje aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
g)
maximálnou cenou cena, ktorú nie je možné prekročiť,
h)
pevnou cenou cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na technickú jednotku,
i)
štandardmi kvality súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností,
j)
dodávkou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
1.
dodávka elektriny do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti,
2.
dodávka elektriny do odberných miest, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a príslušenstva bytového domu;6) to neplatí pre odberné miesto, ktoré je miestom odberu elektriny do odberného zariadenia prevádzkovaného na podnikateľské účely,
k)
malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
l)
zraniteľným odberateľom
1.
odberateľ elektriny v domácnosti,
2.
odberateľ plynu v domácnosti,
3.
malý podnik,
m)
veľkoobchodným energetickým produktom zmluvy a deriváty podľa osobitného predpisu7) nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje,
n)
dôvernou informáciou informácia podľa osobitného predpisu,7) ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisí s veľkoobchodným energetickým produktom a ktorá by pravdepodobne mala výrazný vplyv na cenu veľkoobchodného energetického produktu, ak by sa zverejnila,
o)
energetickou chudobou stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti8) na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti,8)
p)
tarifou za prevádzkovanie systému pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane korekcie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
q)
tarifou za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a tvorí zložku tarify za prevádzkovanie systému,
r)
tarifou za systémové služby pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na technickú jednotku, ktorá zohľadňuje povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb a iné povolené náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb; tarifa za systémové služby sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny.
zobraziť paragraf
§ 7
Členovia rady

(1)
Členov rady vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Z členov rady prezident Slovenskej republiky na návrh rady vymenuje predsedu rady. Prezident Slovenskej republiky na návrh rady odvolá predsedu rady. Členstvo v rade je verejnou funkciou.
(2)
Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak členstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády.
(4)
Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol dodržaný odsek 3. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od zániku členstva podľa odseku 16. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
(5)
Člen rady nesmie
a)
byť zamestnancom úradu,
b)
byť zamestnancom regulovaných subjektov,
c)
podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb,
d)
mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
e)
byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(6)
Obmedzenia podľa odseku 5 písm. b) až e) je člen rady povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku funkcie člena rady.
(7)
Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:
a)
technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii,
b)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
bezúhonnosť.
(8)
Člen rady sa považuje za bezúhonného, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(9)
Členstvo v rade je nezlučiteľné
a)
s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
s funkciou člena vlády,
c)
s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy,
d)
s funkciou alebo s členstvom v orgáne územnej samosprávy.
(10)
Členom rady nemôže byť ten, koho blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom úradu, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(11)
Člen rady pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.
(12)
Členovi rady patrí mesačne odmena vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Predsedovi rady patrí mesačne odmena vo výške 1,5-násobku odmeny člena rady a podpredsedovi rady vo výške 1,3-násobku odmeny člena rady.
(13)
Člen rady sa podľa pokynov predsedu rady zúčastňuje na rokovaniach so štátnymi orgánmi a regulovanými subjektmi o stratégii riadenia regulácie.
(14)
Ak rada vyšle svojho člena na pracovnú cestu, úrad mu poskytne náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu.11)
(15)
Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia považuje za zamestnanca v pracovnom pomere.
(16)
Členstvo v rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)
Vzdaním sa funkcie členstvo v rade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(18)
Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená,
c)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
e)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.
(19)
Prezident Slovenskej republiky odvolá všetkých členov rady, ak rada v troch po sebe nasledujúcich voľbách neschváli návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady. Po odvolaní rada vykonáva svoju pôsobnosť až do vymenovania novej rady.
zobraziť paragraf
§ 9

(1)
Úrad
a)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
vykonáva
1.
cenovú reguláciu podľa § 11, 12 a 14 vrátane osobitných predpisov,11a)
2.
vecnú reguláciu podľa § 13, 15 a 23 vrátane osobitných predpisov,11b)
3.
mimoriadnu reguláciu podľa § 16,
4.
reguláciu kvality podľa § 22,
5.
kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa § 40, osobitných predpisov,12) všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov13) a právoplatných rozhodnutí úradu osobami, ktoré vykonávajú regulované činnosti, podľa § 31 až 35,
6.
dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 26 ods. 11,
7.
dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,
c)
rozhoduje
1.
vo veciach podľa § 11 až 17,
2.
o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 25 až 28,
3.
o uložení pokuty za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v tomto zákone a v osobitných predpisoch,14)
4.
o použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno efektívne použiť na garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity, udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích vedení prostredníctvom investícií do sústav, najmä do nových spojovacích vedení,
d)
posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,15)
e)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
f)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov prostredníctvom výmeny informácií na účel
1.
podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom podľa osobitných predpisov16) a o tejto spolupráci informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty,
2.
podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí na regionálnej úrovni vrátane cezhraničných otázok,
3.
vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných sietí mali na regionálnej úrovni jeden alebo viaceré integrované systémy, ktoré pokrývajú dva alebo viaceré integrované systémy na účely prideľovania kapacity a kontroly bezpečnosti sústavy a siete,
4.
prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných sietí umožnia
4.1. vzájomnú výmenu plynu,
4.2. prideľovanie cezhraničnej kapacity,
4.3. spolupracovať pri rozvoji pravidiel riadenia preťaženia sústavy a siete,
5.
sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu,7)
g)
uzatvára dohody s regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu,
h)
spolupracuje s agentúrou, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
i)
vydáva ročnú správu o činnosti úradu,
j)
organizuje výberové konanie podľa osobitného predpisu17) na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny a dodávateľa, ktorý zabezpečuje prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly,
k)
rieši spory podľa § 37 a 38,
l)
vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu,17a)
m)
zabezpečuje uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v oblasti regulácie,
n)
sleduje a vyhodnocuje spotrebu koncových odberateľov elektriny, koncových odberateľov plynu a koncových odberateľov tepla,
o)
vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového odberateľa plynu, odberateľa, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) a rozhoduje o uložení sankcie za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v osobitnom predpise.17b)
(2)
Úrad má právo žiadať informácie o všetkých úkonoch týkajúcich sa obchodnej verejnej súťaže organizovanej regulovaným subjektom, ktorý
a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku,
b)
vykonáva prenos elektriny alebo prepravu plynu a nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
(3)
Úrad vypracuje
a)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje v spolupráci s ministerstvom metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky ohľadom optimalizácie využívania elektriny a plynu vrátane poskytovania služieb odberateľom elektriny a odberateľom plynu zameraných na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, uplatňovania cien a podmienok dodávky elektriny a dodávky plynu spôsobom zameraným na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie, zavádzania inteligentných meracích systémov a modernizácie sústav a sietí zameranej na zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie,
b)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynárenské podniky ohľadom opatrení na ochranu zraniteľných odberateľov,
c)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre dodávateľov elektriny ohľadom spôsobu určenia podielu jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia a vplyvu výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom elektriny na účel jej dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného územia na životné prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny,
d)
do 31. mája 2013 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, a prijme do 30. júna 2013 a následne každé dva roky opatrenia vyplývajúce zo správy,
e)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy, prevádzkovateľov distribučnej siete, dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu ohľadom spôsobu, rozsahu a podmienok vedenia evidencie sťažností odberateľov elektriny a odberateľov plynu a ohľadom rozsahu údajov a spôsobe predkladania údajov z evidencie sťažností úradu,
f)
do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s ministerstvom, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby; túto koncepciu úrad predloží vláde.
(4)
Úrad môže v prípade závažného opakovaného porušovania povinností prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,18) ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, neodstráni v primeranej lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako tri mesiace, rozhodnúť o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete podľa osobitného predpisu.19)
(5)
Závažným opakovaným porušovaním povinností podľa odseku 4 sa rozumie porušovanie povinností, za ktoré úrad prevádzkovateľovi prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov dvakrát právoplatne uložil pokutu presahujúcu sumu 5 000 000 eur, ak žiadna z týchto pokút nebola zrušená alebo znížená pod 5 000 000 eur.
(6)
Ak úrad rozhodne o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete podľa osobitného predpisu,19) úrad
a)
schvaľuje podmienky výberového konania, na základe ktorého vlastník prepravnej siete vyberá nezávislého prevádzkovateľa siete,
b)
vydáva predchádzajúci súhlas
1.
s vymenovaním, ustanovením alebo odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu,20)
2.
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete,
c)
monitoruje zmluvné vzťahy a komunikáciu medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovateľom siete na účel zabezpečenia dodržiavania ich povinností podľa osobitného predpisu,19)
d)
rozhoduje na návrh nezávislého prevádzkovateľa siete alebo vlastníka prepravnej siete o uložení povinnosti nezávislému prevádzkovateľovi siete alebo vlastníkovi prepravnej siete v sporoch týkajúcich sa povinností nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete podľa osobitného predpisu,19)
e)
schvaľuje desaťročný plán rozvoja siete, ktorý úradu každoročne predkladá nezávislý prevádzkovateľ siete, a investície, o ktorých realizácii rozhodol nezávislý prevádzkovateľ siete,
f)
schvaľuje zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa osobitného predpisu,19)
g)
prijíma opatrenia na zabezpečenie, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovateľ siete, zahŕňali náhradu pre vlastníka prepravnej siete, ktorá tvorí primeranú kompenzáciu za používanie aktív prepravnej siete a nové investície do prepravnej siete za predpokladu, že sú hospodárne a efektívne,
h)
vykonáva kontroly v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovateľa siete vrátane neohlásených kontrol,
i)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne všetky informácie o možných porušeniach pravidiel hospodárskej súťaže zo strany vlastníka prepravnej siete.
zobraziť paragraf
§ 10

Úrad ďalej
a)
určuje
1.
kritéria pre výber dodávateľa poslednej inštancie,
2.
individuálne sadzby tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,
3.
tarifu za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
vyhodnocuje
1.
evidenciu21) vedenú regulovaným subjektom,
2.
štandardy kvality,
c)
sleduje
1.
technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z územia tretích štátov,
2.
vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy alebo desaťročného plánu rozvoja siete,
3.
trh s elektrinou a trh s plynom,
4.
uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a na riešenie preťaženia sústavy a siete, vyhodnocuje tieto opatrenia a ukladá nové opatrenia na riešenie týchto stavov,
5.
stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu,
d)
predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre správu o činnosti úradu,
e)
plní voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov, a poskytuje orgánom Európskej únie informácie o regulovaných činnostiach,
f)
uverejňuje na svojom webovom sídle
1.
regulačnú politiku,
2.
právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,
3.
správu o činnosti úradu,
4.
zoznam držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,
5.
zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných činností,
6.
zoznam držiteľov potvrdenia o registrácii podľa § 23,
7.
výsledky sledovaní podľa písmena c),
8.
vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality,
9.
výsledky konzultácií týkajúce sa desaťročného plánu rozvoja sústavy a desaťročného plánu rozvoja siete,
10.
kritériá na výber dodávateľa poslednej inštancie,
11.
odporúčania v záujme ochrany odberateľa,
12.
štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla,
13.
informácie pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho právach, platných právnych predpisoch a dostupných prostriedkoch na urovnávanie sporov,
g)
prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a prispieva k ochrane zraniteľných odberateľov a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby v súlade s koncepciou podľa § 9 ods. 3 písm. f),
h)
posudzuje v spolupráci s ministerstvom analýzu o zavedení inteligentných meracích systémov,
i)
informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu a agentúru o porušení osobitného predpisu7) pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,
j)
vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného predpisu,7)
k)
posudzuje podmienky uplatňovania dohodnutého prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu do zásobníka na vymedzenom území pri zohľadnení
1.
skutočnej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávky plynu pre účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území, a potrebe nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávok plynu na zabezpečenie hospodárskej súťaže na trhu s plynom,
2.
predpokladaného vývoja ponuky uskladňovacej kapacity a voľnej uskladňovacej kapacity v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území a ďalších nástrojov na zabezpečenie flexibility dodávok plynu,
3.
počtu účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území a využívajú uskladňovaciu kapacitu ponúkanú prevádzkovateľmi zásobníkov s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území,
l)
poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vykonávanie činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa osobitného predpisu.21a)
zobraziť paragraf
§ 11
Cenová regulácia

(1)
Cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha
a)
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,
c)
pripojenie do sústavy,
d)
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
e)
prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
f)
dodávka elektriny zraniteľným odberateľom,
g)
poskytovanie podporných služieb,
h)
poskytovanie systémových služieb,
i)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie21b) vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
k)
výkon činnosti výkupcu elektriny,
l)
tarifa za prevádzkovanie systému.
(2)
Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha
a)
pripojenie do siete,
b)
poskytovanie podporných služieb v plynárenstve,
c)
prístup do prepravnej siete a preprava plynu,
d)
prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu,
e)
dodávka plynu zraniteľným odberateľom,
f)
dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie,
g)
výkup plynárenského zariadenia.
(3)
Cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha
a)
výroba a dodávka tepla,
b)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
c)
distribúcia a dodávka tepla.
(4)
Cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha
a)
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
b)
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
c)
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
d)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f)
čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
g)
odber povrchovej vody z vodných tokov,
h)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
i)
odber energetickej vody z vodných tokov.
zobraziť paragraf
§ 12
Spôsob vykonávania cenovej regulácie

(1)
Spôsobom vykonávania cenovej regulácie je
a)
priame určenie pevnej ceny,
b)
priame určenie maximálnej ceny,
c)
určenie spôsobu výpočtu pevnej ceny,
d)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
e)
určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného zisku,
f)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie,
g)
priame určenie tarify a určenie spôsobu výpočtu tarify alebo rozdelenie nákladov podľa osobitných predpisov.11a)
(2)
Maximálna cena a pevná cena môže byť určená aj porovnaním
a)
ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti s oprávnenými nákladmi na rovnaké regulované činnosti v Slovenskej republike alebo členských štátoch, alebo
b)
ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé časti regulovaných činností s oprávnenými nákladmi na jednotlivé časti rovnakých regulovaných činností v Slovenskej republike alebo členských štátoch, alebo
c)
jednotlivých zložiek tvoriacich štruktúru ceny za regulované činnosti so zložkami tvoriacimi štruktúru ceny rovnakých regulovaných činností v Slovenskej republike alebo členských štátoch, alebo
d)
ceny za regulovanú činnosť s cenou za rovnakú regulovanú činnosť v Slovenskej republike alebo členských štátoch.
(3)
Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnosť a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Ekonomickou efektívnosťou sa rozumie veličina vyjadrujúca vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými účinkami.
(4)
Maximálna cena a pevná cena môže byť viaczložková.
(5)
Jednotlivé spôsoby vykonávania cenovej regulácie podľa odseku 1 možno kombinovať.
(6)
Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v kalendárnom roku vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025, individuálnu sadzbu tarify za systémové služby; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v kalendárnom roku a rezervovanej kapacity a pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania sa rozumie odchýlka určená ako podiel hodnoty priemeru absolútnych hodnôt hodinovej odchýlky subjektu zúčtovania a vyššia hodnota z priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých odberov a priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok z registrovaného denného diagramu za obdobie predchádzajúcich štyroch mesiacov.
(7)
Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorých
a)
spotreba elektriny je najmenej 1 GWh,
b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností22) je uvedený v zozname podľa § 40 ods. 1 písm. o),
c)
elektroenergetická náročnosť podniku je najmenej vo výške podľa § 40 ods. 1 písm. o).
(8)
Koncový odberateľ elektriny je povinný preukázať splnenie podmienok podľa odseku 7 za tri roky predchádzajúce začatiu konania podľa tohto paragrafu správou zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 40 ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanou v zozname podľa osobitného predpisu.22a) Koncový odberateľ elektriny, ktorý existuje pred začatím konania podľa tohto paragrafu menej ako tri roky, je povinný predkladať správu podľa predchádzajúcej vety za celé obdobie trvania existencie koncového odberateľa elektriny.
(9)
Tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na spotrebovanú elektrinu podľa § 40 ods. 1 písm. n), ak osobitný predpis17a) neustanovuje inak, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ju uhrádza priamo alebo prostredníctvom subjektu zúčtovania koncový odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, ktorý spotrebuje ním vyrobenú elektrinu.
(10)
Cenová regulácia prístupu do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy sa pri výrobcovi elektriny, ktorý je aj odberateľom elektriny, uplatňuje len na jeden prístup do prenosovej sústavy alebo jeden prístup do distribučnej sústavy.
(11)
Cenová regulácia regulovaných činností podľa § 11 ods. 4 písm. g) až i) sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny.
(12)
Ak existuje účinná konkurencia paralelných plynovodov, úrad určí pre prepravu plynu cenu podľa odseku 2 písm. d).
zobraziť paragraf
§ 13
Vecná regulácia

(1)
Vecnou reguláciou je rozhodovanie o
a)
vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností podľa osobitných predpisov,23)
b)
súhlase s výstavbou priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
c)
vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej činnosti alebo skupiny regulovaných činností z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1,
d)
rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
e)
udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia,
f)
udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o určení pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení,
g)
udelení výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie podľa tohto zákona pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov z pridelenia nových prepojovacích vedení,
h)
prijatí opatrení podľa § 10 písm. g),
i)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
2.
vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
skončením pracovného pomeru zamestnanca prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sa prevádzky, údržby alebo rozvoja siete prevádzkovateľa prepravnej siete výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru,
4.
voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,
5.
podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu,
6.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete,
j)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť súlad,
k)
uložení povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa osobitného predpisu,24)
l)
ustanovení znalca na odborné posúdenie skutočností dôležitých na výkon činnosti úradu,
m)
návrhu prevádzkovateľa prepravnej siete o návrhu kapacity spätného toku a o žiadosti o vyňatie z povinnosti umožniť spätný tok podľa osobitného predpisu,25)
n)
zrušení miesta pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny a prevádzkovateľa distribučnej sústavy na prenosovú sústavu,
o)
zániku oprávnení držiteľa povolenia k cudzej nehnuteľnosti a povinností zodpovedajúcich takýmto oprávneniam podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení
a)
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete alebo prevádzkovateľa zásobníka,
b)
dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
c)
pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,
d)
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov,
e)
dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere,
f)
podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, podmienok poskytovania služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete iným častiam vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete,
g)
obchodných zmlúv a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne integrovaným podnikom vrátane návrhov ich zmien podľa osobitného predpisu,27)
h)
programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,
i)
zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2,
j)
zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy a do prepravnej siete podľa osobitného predpisu,28)
k)
pravidiel testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu podľa osobitného predpisu,29)
l)
pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a primeraných cien za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu,30)
m)
obchodných podmienok dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu,
n)
podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri cezhraničnej infraštruktúre podľa osobitných predpisov.11b)
(3)
Vecnou reguláciou je aj vydanie
a)
potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o pôvode biometánu, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu,31)
b)
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie,
c)
potvrdenia o registrácii podľa § 23,
d)
stanoviska k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW,
e)
potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.
(4)
Úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c), e), m) a n) sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom.
zobraziť paragraf
§ 14
Konanie o cenovej regulácii

(1)
Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“) sa začína doručením návrhu ceny tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností a podmienok ich uplatnenia (ďalej len „návrh ceny“) regulovaným subjektom úradu alebo z podnetu úradu.
(2)
Cenové konanie pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. g), h) a k) sa začína na podnet úradu. Ministerstvo oznámi úradu osobu vybranú alebo určenú31a) na činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. k) do 15 dní od jej výberu alebo určenia ministerstvom.
(3)
Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Ak sa začalo cenové konanie na podnet úradu, je účastníkom konania regulovaný subjekt, ktorého má úrad v úmysle cenovo regulovať. Účastníkom cenového konania je aj ministerstvo, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 1 písm. d), § 11 ods. 1 písm. e) pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, § 11 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 2 písm. d) pre prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest, alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm. a) až c).
(4)
Návrh ceny obsahuje
a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady podľa § 40 ods. 1,
c)
doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu,32)
d)
vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.
(5)
Návrh ceny na prvý rok regulačného obdobia je regulovaný subjekt povinný predložiť úradu do
a)
31. júla posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 2 písm. a) až d),
b)
31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až d) a § 11 ods. 4. písm. g) až i),
c)
30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre regionálne distribučné sústavy, § 11 ods. 1 písm. i), § 11 ods. 2 písm. e) až g), § 11 ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a), b), d) až f),
d)
31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre miestne distribučné sústavy a § 11 ods. 1 písm. f) a l),
e)
do 30. novembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný subjekt nakupuje od iného regulovaného subjektu podľa § 11 ods. 4 písm. c).
(6)
Povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) a neuplatňuje si právo na doplatok alebo príplatok podľa osobitného predpisu.32a)
(7)
Regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia, vypracovaný podľa § 40 ods. 1, na schválenie do 15 dní od doručenia povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii.
(8)
Ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie podľa osobitného predpisu33) a je držiteľom potvrdenia o registrácii podľa § 23, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 v lehote podľa odseku 5 písm. c) alebo písm. e) a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia. Úrad na základe oznámenia vydá regulovanému subjektu potvrdenie o cene.
(9)
Ak je doručený návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako päť dní, odstránil nedostatky; súčasne ho poučí o možnosti zastavenia konania. Ak účastník cenového konania neodstráni nedostatky návrhu ceny, úrad konanie zastaví alebo určí cenu v rámci toho istého konania podľa podkladov, ktoré má k dispozícii. Úrad konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu32) pred jeho podaním.
(10)
Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), c), d), f), g), h), i), j) a k), ods. 2 a ods. 4 písm. g) až i) a do 60 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) a e) a ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a) až f). Úrad cenové konanie pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) zastaví, ak by vydaním cenového rozhodnutia došlo k prekročeniu celkového inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou uverejneného ministerstvom pre príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu.33a)
(11)
Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Cenové rozhodnutie podpisuje predseda úradu a podpredseda úradu.
(12)
Cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.
(13)
Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým určí ceny a podmienky uplatňovania cien, ak dôjde k oneskoreniu pri schvaľovaní alebo určovaní cien. Rozdiel medzi predbežnou cenou a konečnou cenou sa zohľadní v konečnej cene.
(14)
Úrad môže vydať cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a), na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom alebo príplatkom podľa osobitného predpisu.34) Ak úrad vydá cenové rozhodnutie podľa prvej vety, na regulovaný subjekt sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrh ceny podľa odseku 5 písm. b). Ak v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom alebo príplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku alebo technológie výroby elektriny, je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala.
(15)
Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, až po ich schválení najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu.32) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.
(16)
Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,32) úrad na toto doplnenie neprihliada.
(17)
Ustanovenia odseku 15 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu,32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukázať úradu splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať návrh ceny a doplnenie návrhu ceny na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.
(18)
Na cenové konanie podľa § 12 ods. 1 písm. g) sa právny predpis vydaný podľa § 40 ods. 1 použije primerane.
zobraziť paragraf
§ 23
Potvrdenie o registrácii

(1)
Osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu, je povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,40) ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
regulovanú činnosť, ktorú žiadateľ vykonáva podľa § 11 ods. 4 písm. a) až f),
c)
miesto výkonu regulovanej činnosti; miestom výkonu regulovanej činnosti sa rozumie najmä kraj, okres, obec, časť obce alebo ulica,
d)
popis vodohospodárskeho zariadenia používaného na výkon regulovanej činnosti, a to najmä
1.
kategóriu verejného vodovodu41) alebo verejnej kanalizácie,42)
2.
celkovú dĺžku vodovodnej siete alebo kanalizačnej siete,
3.
celkový počet vodovodných prípojok alebo kanalizačných prípojok,
4.
celkový počet odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu alebo počet producentov odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou,
5.
celkové množstvo dodávanej pitnej vody verejným vodovodom všetkým odberateľom pitnej vody za rok alebo celkové množstvo odvádzanej odpadovej vody verejnou kanalizáciou od všetkých producentov odpadovej vody za rok,
6.
projektovanú a skutočne využívanú kapacitu čistiarne odpadových vôd,
7.
dátum začatia výkonu regulovanej činnosti od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.
(3)
K žiadosti osoba podľa odseku 1 prikladá
a)
doklad preukazujúci vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa využíva na vykonávanie regulovanej činnosti,
b)
informáciu o zabezpečení prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu.43)
(4)
Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2 a osoba podľa odseku 1 predloží doklady podľa odseku 3, úrad vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti potvrdenie o registrácii.
(5)
Regulovaný subjekt je povinný úradu písomne oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii úradu do 15 dní od vzniku tejto zmeny a zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného vzťahu k majetku, ktorý sa používa na výkon regulovanej činnosti 15 dní pred jeho zánikom.
zobraziť paragraf
§ 24
Pravidlá trhu

(1)
Pravidlá trhu transparentným a nediskriminačným spôsobom upravujú podmienky fungovania trhu s elektrinou, podmienky fungovania trhu s plynom a podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike a plynárenstve vrátane obchodných podmienok.
(2)
Pravidlá trhu upravujú najmä podmienky
a)
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
b)
cezhraničnej výmeny elektriny,
c)
pripojenia do sústavy a siete,
d)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
e)
distribúcie elektriny a plynu,
f)
uskladňovania plynu,
g)
dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie a dodávky plynu vrátane dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
h)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
k)
vyvažovania sústavy a siete,
l)
prevzatia zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a za odchýlky sústavy a siete, spôsob vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok a regulačnej elektriny účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a odchýlky sústavy a siete,
m)
predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a riešenia preťaženia sústavy a siete,
n)
priraďovania a zásady používania typových diagramov odberu elektriny a odberu plynu,
o)
prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
p)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
q)
poskytovania informácií o prevádzke a meraniach v elektrizačnej sústave účastníkmi trhu prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
r)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
s)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,
t)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát v elektroenergetike,
u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny a zmene dodávateľa plynu,
v)
ochrany zraniteľných odberateľov,
w)
poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase.
(3)
Pravidlá trhu upravujú aj spôsob uplatnenia podmienok uvedených v odseku 2 na trhu s elektrinou a na trhu s plynom vrátane lehôt pre prístup do sústavy a siete, lehôt na pripojenie do sústavy a siete, lehôt na dodávku elektriny a plynu a lehôt na poskytovanie služby, ako aj náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.
zobraziť paragraf
§ 36
Správne delikty

(1)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa regulovaný subjekt dopustí, ak
a)
nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),
b)
nepredloží návrh ceny v lehote podľa § 14 ods. 5, 7 alebo 14,
c)
nepredloží návrh ceny na schválenie podľa § 44 ods. 2,
d)
neoznámi úradu cenu podľa § 14 ods. 8,
e)
nepredloží návrh prevádzkového poriadku na schválenie podľa § 15 ods. 6,
f)
neeviduje, nevyhodnocuje alebo nezverejňuje údaje o štandardoch kvality alebo ich na požiadanie nepredloží úradu,
g)
nezverejňuje na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov,
h)
neeviduje podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,
i)
nearchivuje údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,
j)
nezaslal do konca februára úradu prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
nespĺňa požadovanú úroveň štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. g),
l)
nepredloží úradu vyhodnotenie štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. h),
m)
neuhradí svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 22 ods. 5,
n)
neoznámi zmenu údajov v potvrdení o registrácii alebo zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného vzťahu k majetku, ktorý sa používa na výkon regulovanej činnosti podľa § 23 ods. 5,
o)
neoznámi úradu zmeny podľa § 26 ods. 9 a skutočnosti podľa § 28 ods. 9,
p)
nevykonáva regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu podľa § 14 až 17 a § 29 ods. 1 písm. a) alebo nedodrží cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,
q)
pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla nezúčtuje náklady, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady, v lehote a spôsobom ustanoveným úradom,
r)
nedodrží pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,
s)
neposkytne úradu na požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním určeného spôsobu regulácie ceny alebo cenového rozhodnutia úradu alebo elektronicky podklady z uzavierania koncových stavov analytických účtov,
t)
nepredloží úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ak ide o prepojený podnik, do 15. júla kalendárneho roku za predchádzajúci rok,
u)
nevedie, neuchováva počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania regulovanej činnosti alebo na požiadanie nepredloží úradu evidenciu o cene tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností vrátane kalkulácie nákladov a zisku,
v)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia,
w)
neposkytne úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách určených úradom,
x)
neposkytne úradu a Európskej komisii bezodplatne pravdivé údaje, podklady, doklady alebo akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom,
y)
neinformuje do konca februára kalendárneho roku úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti,
z)
nedodrží podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
aa)
neumožní úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11, dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,
ab)
nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva podľa osobitného predpisu,51) obchodnú verejnú súťaž podľa § 29 ods. 3 alebo nesplní povinnosti podľa § 29 ods. 2, 4 alebo 5,
ac)
poruší povinnosti spojené s výkonom kontroly podľa § 31 až 35,
ad)
poruší povinnosti podľa osobitných predpisov,54)
ae)
nezapracuje pravidlá trhu do prevádzkového poriadku alebo prevádzkový poriadok nepredloží na schválenie úradu podľa § 15 ods. 6 alebo § 45 ods. 4 a 5,
af)
nedodrží pravidlá trhu,
ag)
nepredloží úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi elektriny a koncovému odberateľovi plynu,
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
alebo neumožní úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov,
ah)
nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok,
ai)
nezapracuje osobitné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok dodávky alebo nepredloží obchodné podmienky dodávky na schválenie úradu podľa § 45 ods. 6,
aj)
nezosúladí zmluvu o poskytovaní služieb s týmto zákonom podľa § 45 ods. 7,
ak)
nedodrží rozhodnutie agentúry podľa § 21a.
(2)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí aj osoba, ktorá
a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike a plynárenstve bez povolenia alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti,
b)
vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike bez povolenia,55)
c)
vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu bez potvrdenia o registrácii podľa § 23,
d)
podlieha kontrole podľa § 31 a porušila povinnosti spojené s výkonom kontroly,
e)
nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok.
(3)
Úrad uloží regulovanému subjektu pokutu
a)
od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), z), ab), ad) a aj),
b)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až m), p), q), s) až x), y), aa), ac), ae) až ai) a ak),
c)
od 100 eur do 1 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a n).
(4)
Úrad uloží pokutu za správny delikt osobe podľa odseku 2 od 100 eur do 100 000 eur.
(5)
Ak sa dopustí správneho deliktu vertikálne integrovaný podnik, uloží mu úrad pokutu od 500 eur do 10 % z obratu za rok predchádzajúci roku, v ktorom vertikálne integrovaný podnik povinnosť porušil.
(6)
Ak úrad vyčísli kladný rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný zisk alebo rozsah prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania rozhodnutia úradu, uloží pokutu do výšky zisteného rozdielu alebo rozsahu.
(7)
Pri určovaní výšky pokuty úrad prihliada najmä na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho stavu; úrad prihliadne aj na to, či sa regulovaný subjekt alebo osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila správneho deliktu opakovane do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(8)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil, že došlo k správnemu deliktu, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k správnemu deliktu.
(9)
V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu.
(10)
Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 40
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
rozsah cenovej regulácie,
b)
spôsob vykonávania cenovej regulácie,
c)
postup a podmienky uplatňovania cien,
d)
podmienky vykonávania regulovaných činností,
e)
rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
f)
termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov započítaných do ceny poskytnutých regulovaných tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností,
g)
rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
h)
spôsob určenia výšky primeraného zisku; úrad môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodárskom záujme ustanoviť aj najvyššiu mieru primeraného zisku,
i)
podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny,
j)
spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov za regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 4 písm. a) až f),
k)
spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene, ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie III. kategórie,
l)
rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov o tovaroch a s nimi súvisiacich regulovaných činnostiach,
m)
spôsob a termín zúčtovania nákladov, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady,
n)
podrobnosti o uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a o individuálnych sadzbách tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,
o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b), výšku elektroenergetickej náročnosti podniku podľa § 12 ods. 7 písm. c) a rozsah a štruktúru správy podľa § 12 ods. 8.
(2)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
štandardy kvality a ich ukazovatele podľa § 22 a lehoty súvisiace s ich dodržiavaním,
b)
spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania štandardov kvality regulovaným subjektom,
c)
spôsob uverejňovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,
d)
spôsob archivovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,
e)
požadovanú úroveň štandardov kvality,
f)
výšku kompenzačnej platby a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality,
g)
spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby.
(3)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií pre výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a pre dodávateľa elektriny, a to
a)
spôsob vyhlasovania aukcie,
b)
obsah oznámenia o aukcii,
c)
podmienky účasti v aukcii,
d)
pravidlo určenia najnižšieho podania,
e)
obsah ponuky a podklady k ponuke,
f)
priebeh aukcie,
g)
zriaďovanie komisie,
h)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i)
vyhodnocovanie ponúk,
j)
oznamovanie výsledku aukcie.
(4)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 24, ktorý ustanoví pravidlá trhu, a to podmienky
a)
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu a na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
b)
cezhraničnej výmeny elektriny,
c)
pripojenia do sústavy a siete,
d)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
e)
distribúcie elektriny a plynu,
f)
uskladňovania plynu a poskytnutia nevyužitej uskladňovacej kapacity,
g)
dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky plynu,
h)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výroby elektriny z domáceho uhlia,
k)
zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom,
l)
vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok sústavy a siete,
m)
podrobnosti zverejňovania informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
n)
predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete a riešenia preťaženia národnej sústavy alebo siete,
o)
použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,
p)
činnosti a úlohy plynárenského dispečingu,
q)
vyúčtovania za dodávku elektriny odberateľom elektriny a dodávku plynu odberateľom plynu,
r)
vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
s)
vyúčtovania elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
t)
postupu pri registrácii účastníkov trhu, zmene dodávateľa elektriny, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny,
u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny a zmene dodávateľa plynu,
v)
rozsahu poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na účel vedenia centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizačnej sústave,
w)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,
x)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,
y)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
z)
spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
aa)
výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
ab)
náležitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,
ac)
poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase.
(5)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre veľkoobchodný trh s elektrinou a veľkoobchodný trh s plynom, a to
a)
podmienky evidovania údajov účastníkom trhu s elektrinou a účastníkom trhu s plynom pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,
b)
spôsob, rozsah a lehoty oznamovania a zverejňovania dôverných informácií,
c)
podmienky registrácie v registri vedenom úradom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom.
(6)
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré je navrhovateľ povinný k návrhu doložiť.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore