Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 22/2004 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD44DS7EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 22/2004 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich ...
b)
dohľad nad dodržiavaním zákona,
c)
medzinárodnú spoluprácu v elektronickom obchode.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na služby informačnej spoločnosti, ktorých predmetom sú

a)
dane a poplatky,2)
b)
lotérie a iné podobné hry3) okrem spotrebiteľských hier a súťaží zameraných na podporu predaja tovaru ...
c)
chránené osobné údaje v informačných systémoch,4)
d)
služby notárov v rozsahu výkonu ich verejnej právomoci,5)
e)
služby advokátov6) pri zastupovaní klienta v konaní pred súdmi,
f)
úkony súdnych exekútorov,7)
g)
dohody a konanie, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy o ochrane hospodárskej súťaže.8)
§ 2
Definície pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

službou informačnej spoločnosti služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení ...

b)

poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „poskytovateľ služieb“) fyzická osoba alebo ...

c)

príjemcom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „príjemca služieb“) fyzická osoba alebo právnická ...

d)

komerčnou komunikáciou informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe, ktorá vykonáva povolanie ...

1.

informácií umožňujúcich priamy styk s poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronického zariadenia, ...

2.

informácií o tovare, službe, podnikateľovi9) alebo osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované ...

e)

koordinovanou oblasťou všeobecné a osobitné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky ...

§ 3
Sloboda poskytovania služieb informačnej spoločnosti
(1)

Služby informačnej spoločnosti môže poskytovať každá fyzická osoba a právnická osoba. Na poskytovanie ...

(2)

Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti možno obmedziť, ak poskytovateľ služieb porušuje povinnosti ...

(3)

Odsek 1 sa vzťahuje aj na poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti z iného ...

(4)

Poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti podľa odseku 3, sa posudzuje podľa ...

(5)

Súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa ...

a)
vyzval členský štát, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, aby prijal primerané opatrenia, ktoré zabezpečia ...
b)
tento členský štát takéto opatrenia neprijal alebo prijaté opatrenia boli neprimerané tomuto účelu a
c)
oznámil Európskej komisii (ďalej len „komisia") a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb ...
(6)

Od povinností ustanovených v odseku 5 písm. a) až c) je súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) ...

(7)

Poskytovateľ služieb vykonávajúci regulované povolanie,10) ktorý je členom samosprávnej stavovskej organizácie ...

§ 4
Všeobecné informačné povinnosti
(1)

Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie: ...

a)
názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, ...
b)
daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,12)
c)
adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
d)
označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
e)
názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.
(2)

Pri komerčnej komunikácii osôb podľa § 3 ods. 7 musí poskytovateľ služieb príjemcovi služby na elektronickom ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 a 2 musia byť príjemcovi služby ľahko a trvalo prístupné a rozlíšiteľné od ...

(4)

Ak poskytovateľ služieb uskutočňuje komerčnú komunikáciu v mene alebo na účet inej osoby, musí byť táto ...

(5)

Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, ...

(6)

Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich ...

§ 5
Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení
(1)

Na uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy,14) ak tento ...

(2)

Ak sa vyžaduje, aby písomný právny úkon bol prezentovaný alebo uchovaný v origináli, elektronický dokument14a) ...

(3)

Poskytovateľ služieb je povinný

a)
príjemcovi služieb vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia zistiť a opraviť chyby jeho úkonov na elektronickom ...
b)
príjemcu služieb pred odoslaním jeho objednávky jednoznačne a zrozumiteľne informovať o
1.
úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,
2.
technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
3.
tom, či zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a či je príjemcovi služieb dostupná,
4.
jazyku ponúkanom na uzatvorenie zmluvy.
(4)

Informácie uvedené v odseku 3 písm. b) musia byť v štátnom jazyku.15)

(5)

Poskytovateľ služieb je povinný príjemcu služieb informovať o

a)
zmluvných lehotách a zmluvných podmienkach tak, aby si príjemca služieb mohol podstatné náležitosti ...
b)
osobitných spravovacích poriadkoch, ak sú na poskytovanie služby ustanovené.
(6)

Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení.

(7)

Ak zmluvu prostredníctvom elektronických zariadení uzatvárajú medzi sebou podnikatelia,9) odseky 3 až ...

(8)

Prostredníctvom elektronických zariadení nemožno uzatvoriť zmluvu,

a)
na ktorú je potrebné podľa osobitného predpisu rozhodnutie súdu, orgánu verejnej správy alebo notára, ...
b)
o zabezpečení záväzkov;16) to neplatí, ak je aspoň jednou zmluvnou stranou banka alebo pobočka zahraničnej ...
§ 6
Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb
(1)

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú ...

a)
nedal podnet na prenos informácií,
b)
nevybral príjemcu informácií,
c)
nezostavil ani neupravil informácie.
(2)

Prenosom informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo poskytnutím prístupu do elektronickej komunikačnej ...

(3)

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ...

a)
neupravuje informácie,
b)
dodržiava podmienky prístupu k informáciám,
c)
dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví, ...
d)
nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených informácií,
e)
bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni potom, ako ...
(4)

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť ...

(5)

Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4, nie ...

§ 7
Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu17) a ...

§ 8
Medzinárodná spolupráca v elektronickom obchode
(1)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v medzinárodnej spolupráci v elektronickom obchode poskytuje ...

a)
komisii a štátnym orgánom členských štátov, a to najmä prostredníctvom elektronických zariadení na určené ...
b)
poskytovateľom služieb a príjemcom služieb o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, najmä o
1.
zmluvných právach a povinnostiach, vybavovaní sťažností, reklamácií, uplatnení nárokov na náhradu škody ...
2.
inštitúciách, združeniach alebo orgánoch verejnej správy, od ktorých môžu získať ďalšie informácie alebo ...
(2)

Slovenská obchodná inšpekcia a samosprávne stavovské organizácie sú kontaktným miestom pre príslušné ...

§ 8a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začatý ...

(2)

Konania v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začaté ...

§ 9

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V § 2 písm. f) sa na konci dopĺňajú slová „a služieb informačnej spoločnosti7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

2.

V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zakáže poskytovanie služby informačnej spoločnosti,18a) ak preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
§ 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 22/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34/ES ...

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 6)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 8)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 9)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 2 písm. b) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...
 • 11)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11a)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 ...
 • 11b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch ...
 • 14a)  § 2 písm. c) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 16)  § 544 až 558 Občianskeho zákonníka. § 299 až 323 Obchodného zákonníka.
 • 16a)  § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16b)  § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16c)  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 17a)  § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17b)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore