Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025

Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.12.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Kontrolné orgány, Štátna hospodárska politika, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST55JUD651DS49EUPP65ČL0

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 87/2024 a 108/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a pôsobnosť zákona

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

§ 2 - Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením podľa osobitného predpisu3) zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 4 - Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5 - Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu.5)

§ 6 - Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“) alebo má uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len „dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom“). Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 7 - Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia
(1)

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.6)

(2)

Za zomretého podľa tohto zákona sa považuje aj fyzická osoba vyhlásená súdom za mŕtvu.

§ 9 - Zákaz diskriminácie

Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis.6a)

§ 10 - Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11 - Poistiteľ

Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa,8) poisťovňa z iného členského štátu8a) alebo zahraničná poisťovňa,8b) ktoré sú na území Slovenskej republiky oprávnené vykonávať poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.8c)

DRUHÁ ČASŤ

OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 14 - Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je sporiteľ, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu,3) najskôr od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení do dňa, ktorý predchádza dňu, od ktorého je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

(2)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu3) a za ktorú Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie, ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu, a to do dňa, ktorý predchádza dňu, od ktorého je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

§ 15 - Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká

a)

dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak fyzická osoba nedovŕšila 40 rokov veku,

b)

fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2 a ktorá

1.

je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,

2.

nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.

(2)

Vek podľa odseku 1 sa zvyšuje spôsobom podľa § 92 ods. 5 písm. b).

(3)

Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorý predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zaslať fyzickej osobe podľa odseku 1 informáciu o

a)

práve tejto fyzickej osoby uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,

b)

názve a sídle všetkých dôchodkových správcovských spoločností, s ktorými môže táto fyzická osoba uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,

c)

povinnosti Sociálnej poisťovne určiť tejto fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d)

práve tejto fyzickej osoby prejaviť vôľu nebyť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,

e)

práve sporiteľa, ktorý prejaví vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, opätovne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕši vek podľa odsekov 1 a 2.

(5)

Informácia podľa odseku 4 musí byť zostavená zrozumiteľne a bez použitia odbornej terminológie.

§ 16 - Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

a)

vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu;3) to neplatí, ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení zanikla z dôvodu, že sporiteľ sa stal poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, a

b)

zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

§ 17a - Zánik právneho postavenia sporiteľa
(1)

Sporiteľovi podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorý pred uplynutím lehoty 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo toto oznámenie doručené Sociálnej poisťovni, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ môže prejaviť vôľu podľa prvej vety raz a tento prejav vôle nemožno vziať späť.

(2)

Sporiteľovi, ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3) alebo ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku a ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené oznámenie Európskej únie alebo jej inštitúcie o tomto súhlase, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

§ 19 - Prerušenie účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastneným na starobnom dôchodkovom sporení sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období, v ktorom sa im prerušuje povinné dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.19)

(2)

Vznik prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto účasti a skončenie prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako vznik tejto účasti.

TRETIA ČASŤ

PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

§ 20 - Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) sú

a)

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“),

b)

dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“).

§ 21 - Platitelia príspevkov
(1)

Povinné príspevky platí

a)

zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,

b)

samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

d)

štát,

e)

Sociálna poisťovňa.

(2)

Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, za ktorú platí štát poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 2.

(4)

Povinné príspevky sú aj dôchodkové práva prevedené z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie do starobného dôchodkového sporenia.

(5)

Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, a to najdlhšie do dňa vydania certifikátu podľa § 45 alebo do dňa podania žiadosti podľa § 46d. Ak na základe žiadosti podľa § 44 alebo na základe žiadosti podľa § 46d nebola uzatvorená zmluva o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „zmluva o poistení dôchodku“) alebo dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, sporiteľ platí dobrovoľné príspevky aj po skončení záväznosti ponúk vyhotovených sporiteľovi cez centrálny informačný ponukový systém (ďalej len „ponukový systém“) alebo odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 46d. Ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dobrovoľné príspevky sa môžu za obdobie odo dňa vydania certifikátu alebo podania žiadosti podľa § 46d dodatočne doplatiť.

(6)

Dobrovoľné príspevky zaplatené po vydaní certifikátu podľa § 45 alebo po podaní žiadosti podľa § 46d, ak bola uzatvorená zmluva o poistení dôchodku alebo dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť

a)

prevedie na bežný účet nepriradených platieb (ďalej len „účet nepriradených platieb“) dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

b)

prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a),

c)

prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b),

d)

vyplatí fyzickej osobe, ktorá ich zaplatila, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c).

§ 21a - Spôsob určenia povinných príspevkov

Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

§ 22 - Sadzba povinných príspevkov

Sadzba povinných príspevkov je

a)

od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu,

b)

v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu,

c)

v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,

d)

v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,

e)

v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,

f)

v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,

g)

v rokoch 2022 a 2023 5,50 % z vymeriavacieho základu,

h)

v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 4 % z vymeriavacieho základu.

§ 23 - Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu.20)

(3)

Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(4)

Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 25, úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu sa vykoná rovnako ako úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20)

(5)

Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 7 je ňou určená suma podľa osobitného predpisu.21)

(6)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu,3) je vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu.20)

(7)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí povinné príspevky podľa § 21 ods. 2, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(8)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 23a - Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 23 ods. 1, 4 a 8 platia rovnako.

§ 24 - Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a zamestnávateľa je obdobie rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa podľa osobitného predpisu.29)

§ 25 - Vylúčenie povinnosti platiť povinné príspevky
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť povinné príspevky v období, v ktorom povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.30)

(2)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť povinné príspevky v období, v ktorom dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.31)

(3)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť povinné príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné podľa osobitného predpisu.32)

§ 26 - Odvod príspevkov
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Za štát odvádza povinné príspevky za osoby uvedené v § 21 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

(3)

Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol.

§ 27 - Platenie povinných príspevkov a ich postupovanie
(1)

Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov, ktorými sú povinné príspevky, sa nepoužije osobitný predpis.33)

(2)

Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak.

(3)

Sociálna poisťovňa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dňa vydania certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponúk vyhotovených sporiteľovi cez ponukový systém.

(4)

Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále nepostúpené podľa odseku 3

a)

postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

b)

postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a),

c)

postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b),

d)

postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, odo dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom skončila záväznosť ponúk vyhotovených sporiteľovi cez ponukový systém, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c),

e)

vyplatí fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena a) alebo písmena d) a ani poistiteľa podľa písmena b) alebo písmena c).

(5)

Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, povinné príspevky sa platia len za túto časť. Na určenie vymeriavacieho základu na platenie povinných príspevkov platí § 23 ods. 4 rovnako.

(7)

Povinné príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne podľa osobitného predpisu.34)

(8)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platí povinné príspevky z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru odo dňa, od ktorého platí poistné z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru podľa osobitného predpisu.35)

(9)

Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zmení vymeriavací základ, povinné príspevky sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

(10)

Povinné príspevky sa platia

a)

bezhotovostným prevodom,

b)

poštovým poukazom.

§ 28 - Splatnosť povinných príspevkov
(1)

Povinné príspevky sú splatné v deň splatnosti poistného podľa osobitného predpisu.3)

(2)

Ak sa platba povinných príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods. 1 uskutočnila oneskorene, povinné príspevky sa považujú za zaplatené včas, ak

a)

pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti povinných príspevkov podľa odseku 1,

b)

pri platení poštovým poukazom sa povinné príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku 1.

§ 28a - Vrátenie povinných príspevkov a penále
(1)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky vo vyššej sume, ako mala postúpiť, zúčtuje sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi postúpenou sumou povinných príspevkov a správnou sumou povinných príspevkov so sumou povinných príspevkov, ktoré postúpi po zistení tejto skutočnosti.

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, ak

a)

sporiteľovi do 1 roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení alebo

b)

sporiteľ dovŕšil 53 rokov veku.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, oznámiť elektronickými prostriedkami túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná do 90 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že postúpi povinné príspevky alebo že neeviduje povinné príspevky postúpené bez právneho dôvodu. Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety vráti povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa druhej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, a to z vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

(5)

Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu.

(6)

Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 5 platia rovnako.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÔCHODKY

PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 29
(1)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, a to formou

a)

doživotného dôchodku,

b)

dočasného dôchodku,

c)

programového výberu.

(2)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný dôchodok, a to

a)

vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,

b)

sirotský dôchodok.

(3)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „výnos z investovania“).

DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 30 - Podmienka vyplácania starobného dôchodku

Starobný dôchodok sa vypláca najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek.

§ 31 - Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku

Predčasný starobný dôchodok sa vypláca najskôr, ak

a)

sporiteľovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu36b) alebo

b)

súčet súm predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu vznikol nárok, a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32 - Doživotný dôchodok
(1)

Doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca do smrti poberateľa tohto dôchodku.

(2)

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku, najskôr však v deň vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm doživotného dôchodku a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku

a)

zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa § 40a alebo

b)

poistiteľ prevedie podľa § 40a.

§ 33 - Dočasný dôchodok
(1)

Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku; ak smrť sporiteľa nastane pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, poistiteľ vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok do smrti poberateľa tohto dôchodku.

(2)

Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da. Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku a rodičovský dôchodok podľa osobitného predpisu38e) a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.38f)

(3)

Vyplácanie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2.

(4)

Doba vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2 je päť rokov, sedem rokov alebo desať rokov. Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa predchádzajúcej vety určí sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku.

(5)

Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.

(6)

Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, za splnené.

§ 33a - Programový výber
(1)

Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.

(2)

Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da. Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku a rodičovský dôchodok podľa osobitného predpisu38e) a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.38f)

(3)

Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 2.

(4)

Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorená aj z dobrovoľných príspevkov; na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov alebo jej časť.

(5)

Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odsekov 2 a 4 alebo mesačnú sumu tohto dôchodku určí sporiteľ v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

(6)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom v sume nižšej ako suma podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; to neplatí, ak ide o poslednú splátku starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.

(8)

Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom za splnené.

Pozostalostné dôchodky
§ 34 - Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Vdovský dôchodok sa vypláca vdove, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie vdovského dôchodku a vdova požiadala o vyplácanie vdovského dôchodku.

(2)

Vdovský dôchodok sa vypláca vdove odo dňa podania žiadosti o jeho výplatu. Dobu vyplácania vdovského dôchodku určí sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku, a to jeden rok alebo dva roky odo dňa začatia vyplácania prvého pozostalostného dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku. Doba vyplácania vdovského dôchodku sa prerušuje, ak sa vdovský dôchodok nevypláca.

(3)

Vdova podľa tohto zákona je manželka zomretého poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku v čase jeho smrti.

(4)

Ak niet pozostalej osoby

a)

v čase smrti poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, suma určená na výplatu vdovského dôchodku je predmetom dedenia po zomretom poberateľovi,

b)

suma nevyplateného vdovského dôchodku je predmetom dedenia.

(5)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi platia odseky 1 až 4 rovnako.

§ 36 - Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku
(1)

Vdovský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca poistiteľ v sume doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela, ak § 43 neustanovuje inak.

(2)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37 - Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1)

Sirotský dôchodok sa vypláca sirote, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie sirotského dôchodku a sirota požiadala o vyplácanie sirotského dôchodku. Sirotský dôchodok sa vypláca všetkým sirotám, ktoré požiadali o jeho vyplácanie.

(2)

Sirota podľa tohto zákona je dieťa zomretého rodiča alebo osvojiteľa, ktorí boli ku dňu smrti poberateľmi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku.

(3)

Na vyplácanie sirotského dôchodku platí § 34 ods. 2 a 4 rovnako.

§ 39 - Suma sirotského dôchodku

Sirotský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca poistiteľ v sume doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa siroty, ak § 43 neustanovuje inak.

TRETIA HLAVA
DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 40
(1)

Oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, vzniká smrťou sporiteľa právo na vyplatenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa ku dňu, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa, zníženej o sumu povinných príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu a vyžiadané Sociálnou poisťovňou, a o sumu oprávnene vynaložených nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny a zvýšenej o sumu povinných príspevkov, ktoré ešte Sociálna poisťovňa nepostúpila. Ak sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa tento majetok predmetom dedenia.

(2)

Oprávnenej osobe nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa odseku 1, ak táto na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť sporiteľa.

(3)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo dediča dôchodková správcovská spoločnosť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Sociálnej poisťovne, že neeviduje povinné príspevky postúpené bez právneho dôvodu, odo dňa vrátenia povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu alebo odo dňa pripísania postúpených povinných príspevkov,

a)

vyplatí sumu podľa odseku 1 alebo

b)

prevedie sumu podľa odseku 1 na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, a dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu prevedie túto sumu na bežný účet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, a pripíše na osobný dôchodkový účet tohto sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

(4)

Ak je písomná žiadosť podľa odseku 3 doručená po doručení oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 3, lehota na vyplatenie alebo prevedenie sumy začína plynúť odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť ku dňu, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, odpíše z osobného dôchodkového účtu zomretého všetky dôchodkové jednotky. Dôchodková správcovská spoločnosť zruší osobný dôchodkový účet najneskôr ku dňu výplaty sumy alebo ku dňu prevedenia prostriedkov podľa odseku 3.

§ 40a
(1)

Oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku, vzniká smrťou tohto poberateľa právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5 ku dňu, v ktorom sa poistiteľ dozvedel o smrti tohto poberateľa. Ak poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku neurčil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa suma podľa prvej vety predmetom dedenia.

(2)

Oprávnenej osobe podľa odseku 1 nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5, ak táto na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť poberateľa doživotného dôchodku.

(3)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo dediča, ktorému podľa odseku 1 vzniklo právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5, poistiteľ do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti

a)

vyplatí túto sumu alebo

b)

prevedie túto sumu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo dedič sporiteľom, a dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu prevedie túto sumu na bežný účet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo dedič sporiteľom, a pripíše na osobný dôchodkový účet tohto sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 41 - Výplata starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku
(1)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok je splatný najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca. Splatnosť prvej splátky predčasného starobného dôchodku vyplácaného poberateľovi, ktorý splnil podmienky podľa § 31 písm. b) a ktorého predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) je nižší ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,37) môže poistiteľ odložiť o jeden kalendárny mesiac.

(2)

Mesačnú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku môže dôchodková správcovská spoločnosť a poistiteľ znížiť o oprávnene vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poistiteľa na ich výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.

(3)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku alebo jeho zákonnému zástupcovi alebo osobe, ktorej bola sirota zverená rozhodnutím súdu. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku, ktorý je vo výkone väzby,40) vo výkone trestu odňatia slobody41) alebo vo výkone detencie,41a) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu.

§ 42 - Zvyšovanie doživotného dôchodku
(1)

Ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo zvyšovanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, vykoná sa každoročne ku dňu, ktorý sa číselne dňom a mesiacom zhoduje s dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a to o percento platné ku dňu predloženia ponuky podľa § 46.

(2)

Percento zvyšovania dôchodkov podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Pri určení percenta zvyšovania dôchodku sa zohľadní hlavný cieľ Európskej centrálnej banky. Opatrenie podľa prvej vety môže nadobudnúť účinnosť najskôr uplynutím 90 dní od jeho platnosti.

§ 42a - Podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)

Výnosy z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktoré vzniknú v účtovnom období vyšším zhodnotením prostriedkov technických rezerv, ako sa pôvodne predpokladalo pri výpočte mesačnej sumy dôchodku (ďalej len „prebytok z výnosov“), sa určia ako súčin sumy prostriedkov technických rezerv ku dňu skončenia tohto účtovného obdobia a rozdielu vypočítanej percentuálnej miery zhodnotenia aktív pre poistné odvetvie poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia,8c) a garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitého pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Prebytok z výnosov sa rozdelí medzi poistených a poistiteľa pomerom dohodnutým v zmluve o poistení dôchodku, pričom časť prebytku z výnosov určená poisteným nesmie byť menej ako 90 % z prebytku z výnosov.

(2)

Podiel poisteného na časti prebytku z výnosov určenej poisteným (ďalej len „podiel na prebytku z výnosov“) zodpovedá podielu mesačnej sumy dôchodku poisteného a súčtu všetkých mesačných súm dôchodkov všetkých poistených k poslednému mesiacu účtovného obdobia.

(3)

Prebytok z výnosov za príslušné účtovné obdobie sa rozdeľuje v nasledujúcom účtovnom období.

(4)

Podiel na prebytku z výnosov sa

a)

vyplatí jednorazovo v účtovnom období, v ktorom sa prebytok z výnosov rozdeľuje, alebo

b)

vypláca zvýšením mesačnej sumy vyplácaného dôchodku.

§ 43 - Súbeh dôchodkov

Ak sa po zomretom poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca pozostalostný dôchodok viacerým pozostalým osobám, suma každého pozostalostného dôchodku sa upraví rovnakým dielom tak, aby súčet súm pozostalostných dôchodkov zodpovedal sume doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku zomretého poberateľa ku dňu jeho smrti.

§ 44 - Žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok
(1)

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ bezplatne požiadať

a)

v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,

b)

v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu sporiteľa alebo v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak sa sporiteľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nemôže podať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu,

c)

v ústredí Sociálnej poisťovne, ak sporiteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a žiada o dôchodok v Sociálnej poisťovni, alebo

d)

prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla tohto ústavu, ak je sporiteľ vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.

(2)

Ak sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) sporiteľ môže o predčasný starobný dôchodok požiadať len v Sociálnej poisťovni.

(3)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa po prijatí žiadosti podľa odseku 1 zadá cez ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu v deň, v ktorom

a)

sporiteľovi chýba 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, ak žiada o starobný dôchodok, žiadosť bola prijatá najneskôr 30 dní pred dovŕšením dôchodkového veku a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu; žiadosť podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa príjme najskôr v deň, v ktorom sporiteľovi chýba 60 dní do dovŕšenia dôchodkového veku,

b)

bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľovi chýba menej ako 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, žiada o starobný dôchodok a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,

c)

bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti dozvedela, žiada o starobný dôchodok a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu,

d)

bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sa sporiteľovi vypláca predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3) žiada o predčasný starobný dôchodok podľa § 31 písm. a) a sporiteľ v žiadosti podľa odseku 1 neurčí neskorší deň zadania pokynu.

(4)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, Sociálna poisťovňa na základe žiadosti podľa odseku 2 zadá cez ponukový systém pokyn na vydanie certifikátu v deň, ktorý v žiadosti určí sporiteľ, najskôr v deň, v ktorom

a)

sporiteľovi chýbajú 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,

b)

je Sociálnej poisťovni známa suma predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu mu vznikne nárok po splnení podmienok podľa osobitného predpisu,36c) a

c)

sporiteľ získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

(5)

Pokyn na vydanie certifikátu sa nezadá odo dňa, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv, do piateho pracovného dňa nasledujúceho po dni prestupu sporiteľa; dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, alebo Sociálna poisťovňa o nezadaní pokynu na vydanie certifikátu informuje sporiteľa.

(6)

Spôsob podania žiadosti určí dôchodková správcovská spoločnosť, ak sa žiadosť podáva v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a Sociálna poisťovňa, ak sa žiadosť podáva v Sociálnej poisťovni.

(7)

V žiadosti sporiteľ určí spôsob zaslania ponukového listu, a to listinne alebo elektronicky.

(8)

V žiadosti sporiteľ môže určiť, v akom rozsahu sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte.

(9)

Postup vybavovania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 nie je konaním vo veciach sociálneho poistenia ani správnym konaním.

§ 45 - Certifikát
(1)

Certifikát je elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vyjadrenej v eurách ku dňu odpísania dôchodkových jednotiek z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 3 vydané cez ponukový systém. Ak sporiteľ určil rozsah, v akom sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov zahrnie do sumy uvedenej v certifikáte, suma podľa predchádzajúcej vety sa zníži o sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov, ktorú sporiteľ do sumy uvedenej v certifikáte nezahrnul.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť vydá certifikát tretí pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bol zadaný pokyn cez ponukový systém.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť v deň vydania certifikátu odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky s poslednou známou aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky.

(4)

Ak sporiteľ neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom a dôchodková správcovská spoločnosť previedla podľa § 46g ods. 6 alebo § 46h ods. 7 majetok v hodnote, ktorá je nižšia ako suma uvedená v certifikáte, alebo došlo k odstúpeniu od zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu pripíše na osobný dôchodkový účet sporiteľa počet dôchodkových jednotiek zodpovedajúci podielu hodnoty zostatku majetku sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa; odsek 5 sa nepoužije. Ak mal sporiteľ v deň vydania certifikátu dva osobné dôchodkové účty, dôchodková správcovská spoločnosť pripíše dôchodkové jednotky podľa predchádzajúcej vety tak, aby aktuálny pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch zodpovedal pomeru rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch ku dňu vydania certifikátu.

(5)

Za sumu uvedenú v certifikáte sa považuje aj časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa vyjadrenej v eurách ku dňu zadania pokynu, ktorú sa sporiteľ rozhodol použiť na ponuku podľa § 46 ods. 4, § 46a ods. 4 a § 46b ods. 3.

(6)

Ak suma uvedená v certifikáte je nižšia ako suma podľa § 46e ods. 9, dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí sporiteľovi túto sumu jednorazovo.

§ 46 - Ponuka doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku
(1)

Poistiteľ v deň vydania certifikátu cez ponukový systém

a)

vyhotoví sporiteľovi ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku

1.

bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,

2.

so zvyšovaním dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,

3.

bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,

4.

bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky,

5.

so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,

6.

so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky alebo

b)

oznámi sporiteľovi, že ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku nevyhotoví z dôvodu, že suma uvedená v certifikáte nepostačuje na výplatu

1.

doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v sume podľa § 46e ods. 8 alebo

2.

doživotného predčasného starobného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 31 písm. b).

(2)

Ponuka podľa odseku 1 písm. a) je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 písm. a) určí poistiteľ použitím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Na ohodnotenie rizika pri určení sumy dôchodku uvedenej v ponuke podľa odseku 1 písm. a) použije poistiteľ vlastné vierohodné predpoklady určené na základe dostupných údajov, pričom použitá pravdepodobnosť úmrtnosti zohľadňuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberateľa dôchodku.

(4)

Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2, rozhodne počas záväznosti ponuky podľa odseku 1 písm. a) použiť len časť sumy uvedenej v certifikáte na ponuku podľa odseku 1 písm. a), mesačná suma dôchodku uvedená v ponuke sa mu zníži tak, aby sa rovnala mesačnej sume dôchodku, ktorá by bola v čase vyhotovenia ponuky určená na základe tejto časti sumy.

§ 46a - Ponuka dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku
(1)

Poistiteľ môže vyhotoviť sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém ponuku dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.

(2)

Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 určí poistiteľ použitím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Na ohodnotenie rizika pri určení sumy dôchodku uvedenej v ponuke podľa odseku 1 použije poistiteľ vlastné vierohodné predpoklady určené na základe dostupných údajov, pričom použitá pravdepodobnosť úmrtnosti zohľadňuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberateľa dôchodku.

(4)

Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2, rozhodne počas záväznosti ponuky podľa odseku 1 použiť len časť sumy uvedenej v certifikáte na ponuku podľa odseku 1, mesačná suma dôchodku uvedená v ponuke sa mu zníži tak, aby sa rovnala mesačnej sume dôchodku, ktorá by bola v čase vyhotovenia ponuky určená na základe tejto časti sumy.

§ 46b - Ponuka programového výberu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže sporiteľovi v deň vydania certifikátu na základe výsledkov ponukového systému ponúknuť vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.

(2)

Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2, môže počas záväznosti ponuky podľa odseku 1 použiť len časť sumy uvedenej v certifikáte na ponuku podľa odseku 1.

§ 46c - Ponukový list
(1)

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu spôsobom uvedeným v žiadosti podľa § 44 ods. 7 ponukový list.

(2)

Súčasťou ponukového listu sú

a)

ponuky podľa § 46, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku,

b)

ponuky podľa § 46a a 46b, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3,

c)

oznámenie, že žiaden poistiteľ nevyhotovil ponuku podľa § 46, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky podľa písmena a),

d)

oznámenie, že sporiteľ splnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 33 ods. 2 alebo ods. 3 a § 33a ods. 2 alebo ods. 3, ale žiaden poistiteľ ani dôchodková správcovská spoločnosť ponuku podľa § 46a a 46b nevyhotovili, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky podľa písmena b),

e)

ďalšie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.

(3)

Vzor ponukového listu, ktorý môže byť zostavený bez použitia odbornej terminológie, ustanoví ministerstvo opatrením.

§ 46d - Žiadosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu
(1)

Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak

a)

podal žiadosť podľa § 44 a nebola mu predložená ponuka podľa § 46, 46a a 46b,

b)

spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4 a nemá záväznú ponuku podľa § 46, 46a a 46b.

c)

sa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 8 považujú za splnené a nemá záväznú ponuku podľa § 46, 46a a 46b alebo

d)

spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, mu nepredložila záväznú ponuku podľa § 46b, a to do

1.

konca kalendárneho roka, v ktorom bola sporiteľovi vyhotovená ponuka podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. januára do 31. októbra kalendárneho roka,

2.

30 dní od skončenia záväznosti ponúk podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. novembra do 31. decembra kalendárneho roka.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorí so sporiteľom, ktorý požiadal podľa odseku 1 o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(3)

Na žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 sa § 44 nepoužije.

§ 46da - Referenčná suma
(1)

Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená k 30. novembru kalendárneho roka.

(2)

Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)

a)

na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého trvá ku dňu, ku ktorému sa referenčná suma určuje,

b)

ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) vznikol poistencovi, ktorý je alebo bol sporiteľom, a

c)

ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.

(3)

Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila.

§ 46e - Ponukový systém
(1)

Sociálna poisťovňa je správca42) ponukového systému.

(2)

Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje

a)

o vzniku, zmene a zániku zmluvy o poistení dôchodku,

b)

o vzniku, zmene a zániku dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

c)

potrebné na účely vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. b),

d)

o splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sporiteľovi, ak mu bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) alebo sa mu vypláca invalidný dôchodok, aj keď splnil podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,42a)

e)

o dovŕšení dôchodkového veku, ak bol určený podľa osobitného predpisu,42b)

f)

o sume starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku vyplácaného poberateľovi,

g)

o sume dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu3) vyplácanej fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporiteľ,

h)

o sume výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu38b) a čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) vyplácaných fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporiteľ,

i)

o úmrtí poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku a o osobách, ktoré splnili podmienky nároku na výplatu pozostalostného dôchodku podľa osobitného predpisu3) po tomto poberateľovi,

j)

o najnižších mesačných sumách doživotného starobného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poistitelia záujem vyplácať,

k)

o mediáne podľa odseku 9,

l)

potrebné pre Sociálnu poisťovňu, poistiteľa a dôchodkovú správcovskú spoločnosť na účely tohto zákona, dohodnuté v zmluve podľa odseku 11,

m)

o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi,

n)

o zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv,

o)

o percentuálnej výške garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitej pri výpočte mesačnej sumy dôchodku,

p)

o referenčnej sume podľa § 46da.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. b), f), l) a m).

(4)

Poistiteľ poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. a), f), j), l) a o).

(5)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. h).

(6)

Prístup k údajom v ponukovom systéme má

a)

dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dňa doručenia žiadosti podľa § 44,

b)

dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dňa, keď jej sporiteľ adresoval prejav vôle uzavrieť dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

c)

poistiteľ o sporiteľovi alebo poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku a o pozostalých osobách z tejto zmluvy,

d)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi, a to k údajom podľa odseku 2 písm. f) až h) a m).

(7)

Sociálna poisťovňa poskytuje údaje

a)

podľa odseku 2 písm. f) až h), j) až m) a o) vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb ministerstvu, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Národnej banke Slovenska na štatistické a analytické účely,

b)

z ponukového systému vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu42ba) v rozsahu a na účel podľa osobitného predpisu.42bb)

(8)

Najneskôr pred predložením prvej ponuky podľa § 46 ods. 1 písm. a) alebo oznámenia podľa § 46 ods. 1 písm. b) poistiteľ zaeviduje do ponukového systému najnižšiu mesačnú sumu doživotného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktorú má poistiteľ záujem vyplácať.

(9)

Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 8 k prvému dňu kalendárneho roka. Hodnota podľa predchádzajúcej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená.

(10)

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní

a)

referenčnú sumu podľa § 46da do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje,

b)

priemernú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, pozostalostného dôchodku a výnosu z investovania do 31. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý sa tieto priemerné sumy určujú.

(11)

Sociálna poisťovňa uzavrie s poistiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, ktorej obsahom budú práva a povinnosti pri používaní ponukového systému. Náležitosti zmluvy podľa predchádzajúcej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením.

Zmluva o poistení dôchodku
§ 46f
(1)

Zmluvou o poistení dôchodku sa poistiteľ zaväzuje, že za jednorazové poistné podľa podmienok ustanovených v tomto zákone

a)

bude poistenému alebo pozostalej osobe vyplácať dohodnutý dôchodok,

b)

vyplatí alebo prevedie oprávnenej osobe podľa § 40a ods. 1 sumu podľa § 32 ods. 2.

(2)

Poistený na účely tohto zákona môže byť výlučne poistník. Poistník podľa tohto zákona je sporiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku. Pozostalá osoba môže byť len vdova, vdovec a sirota.

(3)

Zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca

a)

doživotný dôchodok, sa poisťuje riziko

1.

dlhovekosti, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca,

2.

smrti poisteného, pričom povinnosť poistiteľa plniť vzniká, ak

2a.

bol v zmluve o poistení dôchodku dohodnutý aj pozostalostný dôchodok,

2b.

poistený zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku,

b)

dočasný dôchodok, sa poisťuje riziko dožitia, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca.

(4)

Iné riziká, ako sú uvedené v odseku 3, nemožno v zmluve o poistení dôchodku poistiť.

(5)

Zmluvu o poistení dôchodku možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky, na základe ktorej budú splnené podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať predčasný starobný dôchodok podľa § 31 písm. b), možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky, v ktorej uvedená suma doživotného predčasného starobného dôchodku v súčte so sumou predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu36c) je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)

(6)

Jednorazové poistné je suma uvedená v certifikáte. Dohodnutá suma dôchodku je suma uvedená v ponuke podľa § 46 a 46a. Dohodnuté poistné a dohodnutú sumu dôchodku možno zvýšiť, len ak boli poistiteľovi povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 4 písm. b) a c) alebo ak si poistník dohodol v zmluve o poistení dôchodku výplatu podielu na prebytku z výnosov podľa § 42a ods. 4 písm. b).

(7)

Ak si sporiteľ uplatnil právo podľa § 46 ods. 4 alebo § 46a ods. 4, poistiteľ s ním uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku.

(8)

Ak zmluvu o poistení dôchodku uzatvára za sporiteľa splnomocnenec, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

(9)

Zmluvu o poistení dôchodku možno dohodou meniť, len ak

a)

jednorazové poistné nebolo zaplatené v sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o jej uzatvorení,

b)

suma uvedená v ponuke podľa § 46 alebo § 46a bola určená na základe nesprávneho údaja o veku sporiteľa, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o jej uzatvorení,

c)

sa mení vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa odseku 12,

d)

si poistník dohodne zmenu spôsobu výplaty dôchodku a podielu na prebytku z výnosov podľa odseku 11,

e)

sa mení dohodnutá suma dôchodku z dôvodov podľa odseku 6 alebo

f)

sa mení oprávnená osoba podľa § 40a ods. 1.

(10)

Od zmluvy o poistení dôchodku možno odstúpiť len z dôvodov a v lehote podľa odseku 9 písm. a) a b); odstupné nemožno dojednať. Ak dôjde k odstúpeniu podľa predchádzajúcej vety, sumu dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení dôchodku poistený nie je povinný vrátiť. Jednorazové poistné znížené o sumu dôchodku vyplateného na základe zmluvy o poistení dôchodku je poistiteľ povinný vrátiť do troch pracovných dní odo dňa odstúpenia.

(11)

Zmluva o poistení dôchodku obsahuje najmä spôsob výplaty dôchodku, percentuálnu výšku garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitú pri výpočte mesačnej sumy dôchodku, pomer, ktorým sa prebytok z výnosov rozdelí medzi poistiteľa a poistených podľa § 42a ods. 1, a spôsob výplaty podielu na prebytku z výnosov podľa § 42a ods. 4.

(12)

Ak je v zmluve o poistení dôchodku dohodnuté vyplácanie pozostalostného dôchodku

a)

len podľa § 29 ods. 2 písm. a), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. b) alebo ho zmeniť na vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. b),

b)

len podľa § 29 ods. 2 písm. b), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. a) alebo ho zmeniť na vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ods. 2 písm. a) alebo

c)

podľa § 29 ods. 2 písm. a) a b) možno dohodnúť vyplácanie len jedného z týchto pozostalostných dôchodkov.

(13)

Poistiteľ môže žiadať od sporiteľa informácie týkajúce sa ohodnotenia rizika dožitia poistníka len po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku. Sporiteľ nie je povinný informácie podľa predchádzajúcej vety poskytnúť.

(14)

Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, a jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok.

(15)

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej zmluvy o poistení dôchodku.

(16)

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu.42c)

(17)

Ak poistník určil pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.

(18)

Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu a bez zbytočného odkladu zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou právnická osoba.

(19)

Zmena kontaktných údajov, osobných údajov a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku uvedených v zmluve o poistení dôchodku sa nepovažuje za zmenu zmluvy o poistení dôchodku.

§ 46g
(1)

Poistiteľ zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku bez zbytočného odkladu od jej uzatvorenia.

(2)

Poistiteľ zaeviduje cez ponukový systém údaje zo zmluvy o poistení dôchodku, ktorej predchádzalo zaevidovanie podľa odseku 1 vykonané týmto poistiteľom.

(3)

Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jedno zaevidovanie podľa odsekov 1 a 2 pre zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, a len jedno zaevidovanie podľa odsekov 1 a 2 pre zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok.

(4)

Povinnosť poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku vzniká prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa odseku 1. Ak neboli splnené podmienky podľa § 31 písm. a), povinnosť poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca predčasný starobný dôchodok, vzniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom skončila záväznosť ponuky podľa § 46.

(5)

Ak poistník zomrel predo dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu jednorazového poistného zaplateného na základe tejto zmluvy

a)

zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa § 40a alebo

b)

poistiteľ prevedie podľa § 40a.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie poistiteľovi, s ktorým poistník uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, peňažné prostriedky v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte alebo po dohode s poistiteľom iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte do troch pracovných dní od zaevidovania údajov zo zmluvy o poistení dôchodku podľa odseku 2. Peňažné prostriedky alebo iný majetok prevedený podľa predchádzajúcej vety sú jednorazové poistné.

(7)

Investičné riziko spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv spojených s krytím tohto rizika znáša výlučne poistiteľ.

(8)

Zmluvu o poistení dôchodku nemožno vypovedať a nemôže zaniknúť dohodou. V zmluve o poistení dôchodku nemožno dojednať zmluvnú pokutu. Dôchodok nemôže poistiteľ započítať s pohľadávkou voči poistenému, ktorá nevznikla na základe zmluvy o poistení dôchodku.

(9)

Ak v odsekoch 1 až 8 a § 46 ods. 2, § 46a ods. 2 a § 46f nie je neustanovené inak, na zmluvu o poistení dôchodku sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka okrem ustanovení § 43a ods. 2, § 788 ods. 2 písm. f) a ods. 3, § 792a ods. 2 písm. d), g) až i), § 794, § 796, § 797 ods. 3, § 798, § 799 ods. 2 a 3, § 800 až 802a, § 803 ods. 2 a 4, § 804, 816, 817, 819 a § 842 až 844 Občianskeho zákonníka.

§ 46h - Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom bez zbytočného odkladu od jej uzatvorenia.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorej predchádzalo zaevidovanie podľa odseku 1 vykonané touto dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(3)

Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nastane prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa odseku 1. Ak neboli splnené podmienky podľa § 31 písm. a), účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa vypláca predčasný starobný dôchodok, nastane v deň nasledujúci po dni, v ktorom skončila záväznosť ponuky podľa § 46b.

(4)

Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jednu evidenciu podľa odsekov 1 a 2.

(5)

Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak sporiteľ požiadal podľa § 46d dôchodkovú správcovskú spoločnosť o uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená na základe žiadosti podľa § 46d. Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorá bola uzatvorená na základe žiadosti podľa § 46d, nastane prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané zaevidovanie podľa predchádzajúcej vety.

(7)

Ak sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej nebol sporiteľom, prevedie dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a ktorej súčasťou nie je dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom, tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, peňažné prostriedky v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte alebo po dohode s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, iný majetok v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte do troch pracovných dní od zaevidovania údajov z dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa odseku 2.

(8)

Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. Ak aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa je tvorená aj z dobrovoľných príspevkov, môže tento sporiteľ uzatvoriť jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4 a jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom

a)

podľa § 33a ods. 2 alebo

b)

podľa § 33a ods. 3.

(9)

V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

(10)

V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu.42c)

(11)

Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorená na základe záväznej ponuky podľa § 46b alebo na základe žiadosti podľa § 46d medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je súčasťou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ustanovenia § 64a, 64b a 97 sa nepoužijú.

(12)

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno dohodou meniť, len ak

a)

majetok podľa odseku 7 nebol prevedený v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dňa zaevidovania poznámky o jej uzatvorení,

b)

sa sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zmene obdobia výplaty starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 4 alebo na zmene mesačnej sumy tohto dôchodku,

c)

si sporiteľ dohodne zmenu spôsobu výplaty tohto dôchodku alebo

d)

boli dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).

(13)

Od dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno odstúpiť len z dôvodu a v lehote podľa odseku 12 písm. a); odstupné nemožno dojednať. Ak dôjde k odstúpeniu podľa predchádzajúcej vety, sumu dôchodku vyplateného na základe dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sporiteľ nie je povinný vrátiť. Majetok podľa odseku 7 znížený o sumu dôchodku vyplateného na základe dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vrátiť do troch pracovných dní odo dňa odstúpenia.

(14)

Zmena kontaktných údajov, osobných údajov, údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku a spôsobu zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa uvedených v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nepovažuje za zmenu dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

PIATA HLAVA
VÝNOS Z INVESTOVANIA

§ 46i
(1)

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde, ktoré vznikli po dni, v ktorom sporiteľ požiadal o jeho vyplácanie, najskôr po dovŕšení dôchodkového veku sporiteľa. Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia.

(2)

Výnos z investovania sa vypláca sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a požiadal o jeho vyplácanie dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorej je sporiteľom. Výplatu výnosu z investovania si sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

(3)

Sumu vyplácaného výnosu z investovania môže dôchodková správcovská spoločnosť znížiť o oprávnene vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jeho výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.

PIATA ČASŤ

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 47 - Dôchodková správcovská spoločnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného43) Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona.

(2)

Správou dôchodkových fondov sa rozumie

a)

riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie

1.

vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,

2.

vedenie účtu nepriradených platieb,

3.

vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predčasného starobného dôchodku programovým výberom a vyplácanie výnosu z investovania,

4.

vedenie zoznamu sporiteľov,

5.

určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,

6.

vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,

7.

vedenie obchodnej dokumentácie,

8.

zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,

9.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,

10.

vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde,

11.

rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

12.

plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde,

13.

informovanie sporiteľov a vybavovanie ich sťažností,

14.

vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia,

15.

riadenie rizík v dôchodkovom fonde,

c)

propagácia a reklama dôchodkových fondov,

d)

výber dobrovoľných príspevkov.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. 4 a môže vytvoriť dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5, a to spôsobom a na účel podľa tohto zákona.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Dôchodková správcovská spoločnosť musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(6)

Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.“ alebo skratku „d. s. s., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.

(8)

Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 48 ods. 1 v plnom rozsahu.

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

(10)

Zakazuje sa

a)

zmena predmetu činnosti, zmena právnej formy a cezhraničná zmena právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválená Národnou bankou Slovenska,

b)

zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

splynutie, rozdelenie a cezhraničná premena dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)

§ 47a
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore starobného dôchodkového sporenia len samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu.45a) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu.45b)

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.45c)

(3)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.45d)

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 3 postupom podľa osobitného predpisu.45e)

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 2.

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte (§ 101) vedenom v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. j) ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska,

b)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu; právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „nečlenský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,

h)

sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie na účely tohto zákona miesto, z ktorého je z väčšej miery ako zo sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti riadená činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti podnikateľského subjektu potrebné na výkon dohľadu,

i)

stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,

j)

vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov (§ 110) a na ponukový systém,

k)

organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti (§ 61),

l)

výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,

m)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,

n)

štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil dôchodkového fondu; za rizikový profil dôchodkového fondu sa na účely tohto zákona považuje vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu,

o)

kľúčové informácie o dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) sú zostavené v súlade s týmto zákonom,

p)

zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba,

q)

akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba.

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,

c)

výšku základného imania,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,

e)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,

f)

údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

g)

opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme, systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a systéme na pripojenie na register poistencov a sporiteľov (§ 110) a na ponukový systém,

h)

názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať,

i)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,

j)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,

k)

postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov,

l)

informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

m)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,

e)

návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti,

f)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov48a) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,

g)

doklad o splatení základného imania,

h)

návrhy štatútov dôchodkových fondov,

i)

návrh kľúčových informácií,

j)

zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitárom,

k)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov48a) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,

l)

obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť podala žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5)

Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.

(6)

Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu,50) najneskôr do šiestich mesiacov.

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2.

(10)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba so skončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorá má trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a má trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej oblasti finančného trhu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v organizačnej štruktúre najmenej dvoch zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií ako zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí mať najmenej trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu v riadení investícií.

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

a)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

c)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,

d)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď dôchodková správcovská spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,

e)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,51)

f)

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.

(12)

Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava alebo kde má sídlo. Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,48a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(13)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až d).

(14)

Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa

a)

považuje osoba, ktorá

1.

hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona v záujme ochrany sporiteľov,

2.

preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a

3.

nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

nepovažuje

1.

osoba, ktorá nie je bezúhonná osoba,

2.

fyzická osoba, ktorá bola vedúcim zamestnancom alebo pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,

3.

osoba, ktorá vstúpila do likvidácie,

4.

osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorej bol zamietnutý pre nedostatok majetku,

5.

osoba počas piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.49)

(15)

Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska k žiadosti o povolenie podľa odseku 1, sú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(16)

Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti len banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ak majú povolenie na výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo.

(17)

Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti iba právnické osoby uvedené v odseku 16.

(18)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických osôb uvedených v odseku 16.

(19)

Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môže byť len právnická osoba uvedená v odseku 16.

(20)

Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môžu byť len právnické osoby uvedené v odseku 16.

(21)

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Výkon hlasovacích práv akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti uvedených v odsekoch 19 a 20 nemôžu obmedziť stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(22)

Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.

(23)

Člen predstavenstva a prokurista depozitára musia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa osobitného predpisu.51a) Na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť sú preukázané, ak boli preukázané podľa osobitného predpisu.51a)

§ 49 - Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu príslušného štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území príslušného štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti právnickej osobe, ktorá je
a)

dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,

c)

kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu.

§ 50
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,

b)

predmet činnosti,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,

d)

schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

názvy dôchodkových fondov,

f)

schválenie štatútov dôchodkových fondov,

g)

schválenie kľúčových informácií,

h)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(3)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí dôchodková správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.

(4)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 48 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 48 alebo 49 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela. Zmeny v kľúčových informáciách, pri ktorých náležitosti kľúčových informácii zostanú v súlade s týmto zákonom, sa nepovažujú za zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie o povolení alebo jeho zmena nadobudli právoplatnosť.

(6)

Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska o povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia po jej zápise do obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia.

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 48 ods. 2 písm. a) až e), g) až m), p) a r).

§ 51
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a)

dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak dôchodková správcovská spoločnosť má byť zrušená z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,49)

c)

dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. h),

d)

ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra podľa § 50 ods. 5,

e)

ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a e).

(3)

Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnosti uvedenej v odseku 1 písm. d).

(4)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 52 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,56) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,

b)

zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c)

zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,

d)

zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

e)

prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

f)

zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

g)

zmenu štatútu dôchodkového fondu,

h)

vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

i)

vytvorenie nového dôchodkového fondu,

j)

zlúčenie dôchodkových fondov.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c),e) až g) a q) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu a musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 19 a 20,

b)

podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 60) a podmienka pre základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8,

c)

podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),

d)

podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť zlučuje a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 súvisiacich so zlúčením,

e)

podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázané, že správa dôchodkových fondov prechádza na dôchodkovú správcovskú spoločnosť s platným povolením na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí byť preukázané, že prechodom správy dôchodkových fondov nie sú ohrozené záujmy sporiteľov a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 79; pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),

f)

podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),

g)

podľa odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),

h)

podľa odseku 1 písm. h) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny dôchodkový fond a dôchodková správcovská spoločnosť musí preukázať, že správa dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov,

i)

podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí byť predložený predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový dôchodkový fond,

j)

podľa odseku 1 písm. j) sa na dôchodkový fond, s ktorým sa dôchodkové fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením dôchodkových fondov vytvorí (ďalej len „nástupnícky dôchodkový fond“), rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) až l), n) a o).

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)

(4)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)

podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá plánuje stať sa materskou spoločnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

podľa odseku 1 písm. b), f) až h) dôchodková správcovská spoločnosť,

c)

podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,

e)

podľa odseku 1 písm. e) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové fondy alebo ich nútený správca,

f)

podľa odseku 1 písm. i) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond vytvára,

g)

podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá dôchodkové fondy zlučuje.

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo jej doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od jej doručenia alebo doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b), d) až j) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu,43) ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e) obsahovať

a)

názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť,

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,

c)

schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prechode správy dôchodkových fondov mení aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie zmeny depozitára dôchodkových fondov,

e)

určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov,

f)

súhlas na zlúčenie týchto dôchodkových fondov, ak sa prechod správy týka dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 4.

(7)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i) obsahovať

a)

názov novovytváraného dôchodkového fondu,

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára novovytváraného dôchodkového fondu,

c)

schválenie štatútu a kľúčových informácií novovytváraného dôchodkového fondu.

(8)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. j) obsahovať

a)

názov zanikajúceho dôchodkového fondu a názov nástupníckeho dôchodkového fondu,

b)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho dôchodkového fondu,

c)

schválenie štatútu a kľúčových informácií nástupníckeho dôchodkového fondu alebo schválenie zmeny štatútu a zmeny kľúčových informácií nástupníckeho dôchodkového fondu.

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

(10)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. g) sa nevyžaduje, ak bol vydaný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. f) a výlučným dôvodom zmeny štatútu dôchodkového fondu je zmena depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(11)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.

(12)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), f), g), i) a j) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(13)

Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho súhlasu s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. a).

(14)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1.

§ 53 - Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na

a)

organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),

b)

výkon vnútornej kontroly (§ 55),

c)

postupy vedenia účtovníctva (§ 56),

d)

vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],

e)

konflikt záujmov (§ 58),

f)

sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).

(2)

Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu.

(3)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o pravidlách obozretného podnikania.

§ 54 - Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti.

(3)

Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia

a)

zabezpečovať

1.

riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

2.

dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľov,

3.

efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a

b)

minimalizovať riziko ohrozenia záujmov záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľov v dôsledku konfliktu záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a záujemcami o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo sporiteľmi alebo medzi sporiteľmi navzájom.

(4)

V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá predstavenstvo.

(5)

Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za

a)

výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) alebo jej časť,

b)

riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde,

c)

vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.

(7)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom tak, že na zastupovanie a podpisovanie je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch z nich.

(9)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.

§ 54a - Ochrana osobných údajov
(1)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a oprávnených osôb uvedených v § 40 ods. 1, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a na účely uvedené v odseku 3 sú záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporitelia a oprávnené osoby uvedené v § 40 ods. 1 aj bez súhlasu dotknutých osôb58a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej žiadosť

a)

poskytnúť

1.

osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,

2.

identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti a

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a oprávnených osôb a na účely uvedené v odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení požadovať od záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a oprávnených osôb údaje podľa odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 1 písm. b). Záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporitelia a oprávnené osoby sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a oprávnených osôb, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, na účel ochrany a domáhania sa práv dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči sporiteľom a oprávneným osobám, na účel zdokumentovania činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je dôchodková správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti.

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) sprístupniť a poskytovať58e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone.58f)

§ 54b - Vybavovanie sťažností
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaviesť funkčný systém na vybavovanie sťažností a ich evidenciu, ktorý umožní spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu, zmiernenie a odstránenie možných individuálnych, opakujúcich sa alebo systémových problémov vrátane potenciálnych právnych a operačných rizík.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná riadne informovať sporiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia sťažností vrátane informácií o tom, kde možno sťažnosť uplatniť.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prijať sťažnosť počas celej prevádzkovej doby v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni,58g) v ktorej je prijatie sťažnosti možné vzhľadom na druh poskytovaných služieb. Dôchodková správcovská spoločnosť je zároveň povinná prijímať sťažnosti aj v elektronickej podobe.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri uplatnení sťažnosti vydať sporiteľovi potvrdenie o uplatnení sťažnosti. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení sťažnosti doručiť sporiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti. Potvrdenie o uplatnení sťažnosti sa nemusí doručovať, ak sporiteľ má možnosť preukázať uplatnenie sťažnosti iným spôsobom.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sťažnosť vybaviť bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno sťažnosť vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v zložitých prípadoch možno sťažnosť vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia sťažnosti, pričom dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľa o dôvodoch vybavovania sťažnosti v lehote dlhšej ako 30 dní. Vybavením sťažnosti sa rozumie ukončenie procesu vybavovania sťažnosti vyhovením sťažnosti alebo odôvodneným zamietnutím sťažnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o vybavení sťažnosti vydať písomný doklad bezodkladne po jej vybavení.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska predložiť kópiu potvrdenia o uplatnení sťažnosti, kópiu dokladu o vybavení sťažnosti a oznámiť dôvody, pre ktoré nie je možné sťažnosť vybaviť bezodkladne.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu o sťažnostiach a predložiť ju na požiadanie Národnej banke Slovenska. Evidencia o sťažnostiach musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia sťažnosti, dátume a spôsobe vybavenia sťažnosti a poradové číslo dokladu o uplatnení sťažnosti.

§ 55 - Vnútorná kontrola
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Systém vnútornej kontroly vypracúva a udržiava dôchodková správcovská spoločnosť aj za každý dôchodkový fond. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných dôchodkových fondov, stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávaných jedným alebo viacerými zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečiť vykonávanie

a)

kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností vrátane sledovania realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov,

b)

kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

(3)

Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom.

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a Národnú banku Slovenska o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacej o porušení povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi spravovaných dôchodkových fondov, stanovami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidlami obozretného podnikania a inými vnútornými predpismi a postupmi v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom jej dozornej rady, jej prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti ani jej zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií.

(6)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.

(7)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, štruktúru a obsah správy podľa prvej vety.

(8)

Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly doplnenie plánu podľa odseku 6 a správy podľa odseku 7. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný vykonať doplnenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.

§ 55a - Riadenie rizík a meranie rizík
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná

a)

zaviesť systém riadenia rizík, ktorým sa rozumie prijatie primeraných a účinných postupov, nástrojov a opatrení na včasnú a primeranú identifikáciu, priebežné meranie a riadenie významných rizík, ktorým je vystavený alebo ktorým by mohol byť vystavený majetok v dôchodkovom fonde, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje,

b)

upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,

c)

zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná

a)

zaviesť opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na jeho celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,

b)

vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak dôchodková správcovská spoločnosť používa prístup hodnoty v riziku,

c)

vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravovaný dôchodkový fond, ak dôchodková správcovská spoločnosť používa prístup hodnoty v riziku,

d)

zaviesť a uplatňovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý dôchodkový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný dôchodkový fond, a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu,

e)

zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) príslušného dôchodkového fondu,

f)

zaviesť a uplatňovať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v záujme sporiteľov.

(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa za významné riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou istoty, že sa dotknú záujmov sporiteľov, považujú

a)

kreditné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzatvoreného obchodu nesplní svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,

b)

trhové riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy a ceny akcií,

c)

operačné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a systémami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo vonkajších udalostí a zahŕňa právne a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania v rámci správy majetku v dôchodkovom fonde.

(4)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná určiť osobu zodpovednú za riadenie rizík vykonávaných nezávisle a oddelene od iných činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5)

Osoba zodpovedná za riadenie rizík zabezpečuje najmä

a)

vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,

b)

sledovanie súladu medzi aktuálnymi úrovňami rizík a systémom vnútorných limitov podľa odseku 2 písm. d) a s limitmi celkového rizika podľa § 82c ods. 2,

c)

predkladanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti

1.

o súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom dôchodkovom fonde, a rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu,

2.

o dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného dôchodkového fondu,

3.

o primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri zistených nedostatkoch,

d)

poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika, s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,

e)

preskúmavanie a podporu opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)

podrobnosti o systéme riadenia rizík,

b)

podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík,

c)

ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,

d)

dodatočné náležitosti ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde,

e)

podrobnosti

1.

o vykonávaní spätného testovania podľa odseku 2 písm. b),

2.

o vykonávaní stresového testovania podľa odseku 2 písm. c) alebo

f)

kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.

§ 56 - Vedenie účtovníctva
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.59) Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor“) a musí ju schváliť valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 48 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 48 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je dôchodková správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu.

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.

(4)

Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(6)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a)

svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,

b)

môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.

(7)

Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami,48) platí odsek 6 rovnako.

(8)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.

§ 57 - Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku v iných dôchodkových fondoch.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov a musí obsahovať najmä

a)

poradové číslo zmluvy,

b)

údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,

d)

dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,

e)

údaje o predmete zmluvy.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže dôchodková správcovská spoločnosť uchovávať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a dôchodková správcovská spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.

Konflikt záujmov
§ 58
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľmi, medzi sporiteľmi navzájom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a skupinou s úzkymi väzbami,48) ktorej je súčasťou.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a)

cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej

a)

členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka,60)

b)

vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka.60)

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka;60) to neplatí pre anonymné obchody. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s derivátovými nástrojmi súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou s kvalifikovanou účasťou46) na základnom imaní v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s dôchodkovým fondom, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

(7)

Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti, zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly alebo zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a dôchodková správcovská spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami48) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.62)

(8)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady

a)

depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorila depozitársku zmluvu,

b)

inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

(9)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(10)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami sporiteľov.

§ 59
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde k stretu záujmov so sporiteľmi. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto sporiteľov.

(2)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi vedúci zamestnanci47) a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty z majetku v dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto dôchodková správcovská spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty do majetku v tomto dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, prokuristi, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za odborné činnosti a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.

(3)

Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku dôchodkového fondu, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.

§ 60 - Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2)

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak

a)

nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových výdavkov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne a

b)

pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,005.

(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61
(1)

Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľov; tým nie je dotknuté oprávnenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 67 ods. 1 inej osobe podľa § 67.

(2)

Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná najmä

a)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov dôchodkových fondov, pravidiel a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,

b)

konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany,

c)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany,

d)

účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,

e)

vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy sporiteľov pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými sporiteľmi,

f)

uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom princíp rovnakého zaobchádzania.

(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)

hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým profilom vymedzeným v štatúte dôchodkového fondu,

b)

predchádzanie riziku finančných strát,

c)

analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,

d)

porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov, cien, dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov,

e)

uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech majetku v dôchodkovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzatvorených mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,

f)

vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech dôchodkového fondu.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(5)

Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov a zahraničnej burzy cenných papierov do majetku v dôchodkovom fonde kupovať alebo z majetku v dôchodkovom fonde predávať len prijímaním alebo podávaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody).

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 3 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných papierov.63)

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu dôchodkového fondu.

(9)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu64) je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na žiadosť sporiteľa preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(10)

Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 62 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov sporiteľov.

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

Sociálnej poisťovni,

b)

Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,

c)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)

d)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)

e)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,66)

f)

daňovým orgánom na účely daňového konania.67)

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.68)

(5)

Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.

§ 63 - Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na odplatu za správu dôchodkového fondu.

(2)

Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková správcovská spoločnosť; zmena odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. Informáciu podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mať zverejnenú na svojom webovom sídle nepretržite najmenej 60 dní od jej uverejnenia.

(4)

Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

§ 63a - Odplata za správu dôchodkového fondu
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v dôchodkovom fonde okrem

a)

daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,

b)

poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,

c)

poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,

d)

poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,

e)

poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich so správou cenných papierov, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky a

f)

pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom fonde k celkovému majetku spravovanému dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(2)

Náklady podľa odseku 1 písm. a) až f) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.

(3)

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(4)

Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítaný podľa § 75 ods. 4.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty za správu dôchodkového fondu hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

§ 63d - Individuálna garancia
(1)

Individuálna garancia je suma určená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ku dňu vydania certifikátu ako rozdiel

a)

sumy, ktorá sa rovná súčtu

1.

povinných príspevkov a penále pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a

2.

sumy, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond pri

2a.

prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2b.

zmene pomeru rozloženia majetku sporiteľa podľa § 92 a

2c.

prestupe sporiteľa z iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a

b)

sumy, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond z dôvodu

1.

prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

2.

prestupu sporiteľa do iného dôchodkového fondu spravovaného inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

3.

vrátenia povinných príspevkov a penále podľa § 28a,

4.

vyplatenia výnosu z investovania a

5.

zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Ak je hodnota individuálnej garancie vyššia ako suma prislúchajúca časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, suma v certifikáte sa zvýši o rozdiel medzi hodnotou individuálnej garancie a sumou prislúchajúcou časti majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určenou na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

(3)

Ak je majetok sporiteľa určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nižší ako suma uvedená v certifikáte, na základe ktorého sporiteľ uzatvára zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná doplatiť rozdiel z vlastného majetku na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

(4)

Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

(5)

Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov.

§ 63e - Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 1 a 2 vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, nesmú presiahnuť 8 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení vrátane jej zmien. Na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b, vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace, sa nesmú vynakladať žiadne výdavky; to neplatí, ak ide o nevyhnutné administratívno-technické výdavky spojené s uzatvorením takejto zmluvy.

(2)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na propagáciu a reklamu podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 112 ods. 1 a 3 za kalendárny rok, sú najviac vo výške 1000-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64
(1)

Sporiteľ podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

(2)

Fyzická osoba, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a ods. 1, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕšila vek podľa § 15 ods. 1 a 2.

(3)

Pri prestupe podľa § 64b sporiteľ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

(4)

V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odseku 2 uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to neplatí

a)

v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 2, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, alebo

b)

ak má sporiteľ uzatvorené dve dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dôvodu podľa § 46h ods. 8 druhej vety.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

a)

s kľúčovými informáciami, a to v dostatočnom časovom predstihu,

b)

so štatútom dôchodkového fondu,

c)

so správou o hospodárení s majetkom každého dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a

d)

so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť sporiteľa s kľúčovými informáciami v dostatočnom časovom predstihu pred zmenou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu zmeny dôchodkového fondu, zmeny pomeru platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov alebo zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch podľa odseku 10.

(7)

Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sú splnené, aj ak ich dôchodková správcovská spoločnosť splní prostredníctvom finančného agenta podľa § 47a ods. 1.

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním alebo so zmenou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(9)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, ktorý ju zapísal, a číslo zápisu,

b)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,

c)

názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,

d)

záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ zvolil,

e)

dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

f)

vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinností podľa odsekov 5 a 6 a potvrdenie tejto skutočnosti sporiteľom,

g)

podpisy zmluvných strán.

(10)

V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa môže dohodnúť pomer platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov a k určitému dňu pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, ktorým sa rozumie pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch.

(11)

Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.

(12)

Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom

a)

úmrtia sporiteľa,

b)

prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b,

c)

zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a,

d)

nadobudnutia účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej nebol sporiteľom, ak po prevedení majetku na základe tejto dohody hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebol prevedený majetok v tejto hodnote a

1.

došlo k dohode podľa § 46h ods. 12 písm. a) alebo

2.

uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,

e)

vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak sporiteľ nemá druhý osobný dôchodkový účet s kladným zostatkom,

f)

vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového poistného na základe tejto zmluvy hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej bol tento majetok prevedený, má nulový zostatok alebo ak nebolo zaplatené jednorazové poistné v tejto sume a

1.

došlo k dohode podľa § 46f ods. 9 písm. a) alebo písm. b) alebo

2.

uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku,

g)

vyplatenia sumy podľa § 45 ods. 6.

(13)

Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

(14)

Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určenou Sociálnou poisťovňou je uzatvorená dňom určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; prejav vôle sporiteľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nevyžaduje. Zmluva podľa druhej vety obsahuje náležitosti podľa odseku 9 písm. a), b) a g) a názov indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi informáciu o tom, že sa stal sporiteľom a o pasívnom elektronickom prístupe k jeho osobnému dôchodkovému účtu, do 15 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o jej určení sporiteľovi.

§ 64a - Register zmlúv
(1)

Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.

(2)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.

(3)

Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak

a)

obsahuje neúplné alebo chybné údaje,

b)

fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 alebo § 64b,

c)

bola uzatvorená v rozpore s § 64 ods. 1,

d)

sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu na vydanie certifikátu pre tohto sporiteľa a záväznosť ponúk podľa § 46, § 46a alebo § 46b trvá.

(4)

Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa zapíše do registra zmlúv tú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá jej bola doručená ako prvá.

(5)

Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv. O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila.

(6)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov podľa odseku 3 dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať fyzickú osobu, ktorá zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorila, o jej nezapísaní do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3. Ak dôchodková správcovská spoločnosť odstráni dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa druhej vety a zašle opätovne údaje z tejto zmluvy podľa § 65 ods. 3 Sociálnej poisťovni, Sociálna poisťovňa zapíše túto zmluvu do registra zmlúv ku dňu, v ktorom bola zmluva spĺňajúca náležitosti podľa tohto zákona doručená Sociálnej poisťovni.

(7)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a), táto zmluva zaniká dňom, ktorým Sociálna poisťovňa oznámila dôchodkovej správcovskej spoločnosti nezapísanie tejto zmluvy do registra zmlúv. O zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla.

(8)

Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zanikla, zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nemala byť zapísaná do registra zmlúv z dôvodu uvedeného v odseku 3, ak sa tento dôvod zistí po jej zapísaní do registra zmlúv, a zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla. Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv. O tejto skutočnosti je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je vymazaná z registra zmlúv.

(9)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa odseku 3 zapísaná do registra zmlúv, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu nominálnej hodnote zaplatených povinných príspevkov a penále na bežný účet dôchodkového fondu. Suma zodpovedajúca rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu podľa prvej vety a sumou prevedenou podľa prvej vety je spoločným majetkom sporiteľov dôchodkového fondu.

(10)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa odseku 3 zapísaná do registra zmlúv, a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených povinných príspevkov a penále na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a previesť z bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou nominálnej hodnote zaplatených povinných príspevkov a penále a sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

(11)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv, alebo zaplatila penále podľa osobitného predpisu36a) z týchto povinných príspevkov, je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie týchto povinných príspevkov alebo penále.

(12)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná do

a)

piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov evidovaných na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, a

b)

troch pracovných dní odo dňa prevodu podľa písmena a) zrušiť osobný dôchodkový účet sporiteľa.

(13)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne sumu podľa odsekov 9, 10 a 12, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné prostriedky nárok.

§ 64aa - Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1)

Sociálna poisťovňa určí do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 1 sporiteľovi, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote podľa § 64 ods. 1

a)

neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo

b)

nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie s prejavom vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2)

Sociálna poisťovňa určuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.

(3)

Sociálna poisťovňa do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámi

a)

sporiteľovi určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti; súčasťou tohto oznámenia je názov určenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o práve sporiteľa prejaviť vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,

b)

dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že bola určená sporiteľovi; súčasťou tohto oznámenia je meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia tohto sporiteľa.

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná previesť povinné príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 64b - Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.

(2)

Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola zapísaná do registra zmlúv

a)

do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv,

b)

po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv.

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)

bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, informovať o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje,

b)

súčasne so zápisom zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, zaevidovať túto skutočnosť v ponukovom systéme.

(4)

Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

a)

odo dňa zadania pokynu na vydanie certifikátu do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, § 46a a 46b,

b)

odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo

c)

v období jedného roka odo dňa uzatvorenia

1.

prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo

2.

zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2.

§ 65 - Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a o jej zmene.

(2)

Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu. Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu oprávnenej osoby podľa § 40 ods. 1, ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla oprávnenej osoby podľa § 40 ods. 1, ak je oprávnenou osobou právnická osoba.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo jej zmeny zabezpečiť zaslanie údajov z tejto zmluvy elektronicky v štruktúre a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa osobitného predpisu68a) previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

(5)

Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho zamestnanca uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu podľa § 95 ods. 1; podrobnosti môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 66 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči sporiteľom a záujemcom o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,57) alebo má v pláne prestať byť materskou spoločnosťou tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu.

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode57) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu v rozsahu, v ktorom sa neprekrývajú s oznamovacími povinnosťami podľa tohto zákona.

§ 67 - Zverenie výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností uvedených v § 47 ods. 2 okrem činností uvedených v § 47 ods. 2 písm. a) a b) prvom, štvrtom, piatom, siedmom, jedenástom a štrnástom bode inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Dôchodková správcovská spoločnosť nemôže zveriť žiadnu z činností uvedených v predchádzajúcej vete inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi; depozitár môže na základe písomného plnomocenstva vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) desiateho bodu. Výkon týchto činností dôchodková správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti a sporiteľov. Zverené činnosti môže fyzická osoba a právnická osoba vykonávať iba na území Slovenskej republiky.

(2)

Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak

a)

je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností inej osobe,

b)

je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,

c)

to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d)

to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov,

e)

to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov,

f)

to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,

g)

sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového fondu,

h)

so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností,

i)

je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti inej osobe.

j)

osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti inej osobe, zmeny tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu informovať o skončení tejto zmluvy.

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené sporiteľom pri správe majetku v dôchodkovom fonde.

TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 68 - Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa § 48, ktorá vytvorila a spravuje dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť“), pričom obchodné imanie zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prechádza na existujúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť“).

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 4 zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spôsobom podľa § 79. Ak zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť spravuje aj dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5, pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy týchto dôchodkových fondov na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť bez zlučovania týchto dôchodkových fondov s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

(5)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.

(6)

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie byť na ujmu sporiteľov a veriteľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(7)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 69 - Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. e) dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov, prechodu práv a povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom, a to na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť“).

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak

a)

zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),

b)

nezačne vytvárať a spravovať dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 v lehote šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra,

c)

bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 73 ods. 3.

(3)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. e) oznámiť sporiteľom, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov a ďalších práv a povinností podľa odseku 1 týka, svoje obchodné meno a sídlo a súčasne zaslať týmto osobám informácie o štatúte dôchodkového fondu a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim vykonáva.

(4)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá má byť zrušená, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5)

Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou bez zbytočného odkladu až po tom, čo Národná banka Slovenska právoplatne rozhodla o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. h) a prebehne postup podľa odseku 1.

(6)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.45)

§ 70 - Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa § 69 ods. 2 písm. a), ak valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti nerozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 69 ods. 5 do 30 dní alebo ak bola dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelená sankcia podľa § 115 ods. 1 písm. p).

§ 71 - Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní nútenej správy podľa § 118.

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu69) súdom, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. V oznámení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, ktorému súdu je návrh na vyhlásenie konkurzu určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a k oznámeniu priložiť kópiu návrhu na vyhlásenie konkurzu.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, najneskôr v deň, keď jej bolo doručené uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť.

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť o nariadení nútenej správy nad všetkými dôchodkovými fondmi tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Účelom nútenej správy je ochrana majetku v dôchodkovom fonde a zabezpečenie ochrany záujmov sporiteľov pre prípad, že na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude konkurz vyhlásený alebo zamietnutý pre nedostatok majetku. Ostatné ustanovenia tohto zákona o nútenej správe podľa § 118 platia rovnako.

(6)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a)

určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku,

b)

určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; na túto dôchodkovú správcovskú spoločnosť prechádza správa dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, plynúce zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom.

ŠIESTA ČASŤ

DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

PRVÁ HLAVA
Dôchodkový fond

§ 72
(1)

Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním, výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále (ďalej len „majetok v dôchodkovom fonde“). Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, metódy a postupy určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 48.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia podľa odseku 2.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje

a)

jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a

b)

jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy.

(6)

Dôchodkový fond podľa odseku 4 písm. a) musí mať v názve slovo „garantovaný“ a dôchodkový fond podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí mať v názve slovo „negarantovaný“.

(7)

Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu finančných nástrojov,70) ktorým sa má zabezpečiť zväčšenie majetku v dôchodkovom fonde (odsek 1), vytvoreným portfóliom,71) podľa miery rizika zhodnocovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len „miera rizika“) a v názve.

(8)

Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený názov; súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „indexový negarantovaný dôchodkový fond“, „dlhopisový garantovaný dôchodkový fond“ alebo uvedením neskráteného názvu dôchodkového fondu podľa odseku 5. Okrem neskráteného názvu možno ako rovnocenný používať skrátený názov, pričom slovo „indexový“ možno nahradiť skratkou „i.“, slovo „dlhopisový“ možno nahradiť skratkou „d.“ a slová „dôchodkový fond“ možno nahradiť skratkou „d. f.“. Názov dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba; to neplatí, ak osobitný predpis71a) ustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkového fondu.

(9)

Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(10)

Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.

(11)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vytvárania dôchodkového fondu.

§ 73
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, keď začala vytvárať ňou spravované dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov súčtom vo všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch najmenej 50 000.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň, v ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo porušeniu podmienky podľa odseku 1.

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov podľa odseku 1, Národná banka Slovenska odoberie jej povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 74
(1)

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Vykonávať práva k majetku v dôchodkovom fonde a nakladať s ním možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s týmto majetkom v iných dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

§ 74a - Účet nepriradených platieb
(1)

Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a poplatky za poskytovanie platobných služieb v súvislosti s účtom nepriradených platieb znáša dôchodková správcovská spoločnosť.

(3)

Výnosy plynúce z peňažných prostriedkov na účte nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4)

Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri prestupe sporiteľa a platby dobrovoľných príspevkov musia byť realizované prostredníctvom účtu nepriradených platieb. Účet nepriradených platieb možno použiť na vedenie peňažných prostriedkov sporiteľa, ktorých suma je uvedená v certifikáte, a to odo dňa vydania certifikátu, alebo na vedenie peňažných prostriedkov po zomretom sporiteľovi. Z účtu nepriradených platieb možno vykonať prevod dobrovoľných príspevkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 21 ods. 6 písm. a), prevod dobrovoľných príspevkov poistiteľovi podľa § 21 ods. 6 písm. b) a c), prevod sumy podľa § 40 ods. 1 na osobný dôchodkový účet oprávnenej osoby alebo dediča, ak sú sporiteľmi, výplatu dobrovoľných príspevkov fyzickej osobe podľa § 21 ods. 6 písm. d) a výplatu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa podľa § 40 ods. 1.

(5)

Peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie sú súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmú byť použité na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)

§ 75 - Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku
(1)

Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

(3)

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond podľa § 72 ods. 10, je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.

(4)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami. Na účely určenia odplaty podľa § 63a sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta aj predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu podľa § 63a.

(5)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu.

(6)

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.

§ 76 - Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou
(1)

Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu72) týkajúce sa cenných papierov.

§ 77 - Štatút dôchodkového fondu
(1)

Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa § 48 ods. 6. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti. Ak ide o skutočnosti podľa § 52 ods. 10, sú zmeny štatútu účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorému predchádza rozhodnutie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti o zmenách štatútu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na webovom sídle aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov s príslušnými zmenami.

(4)

Štatút obsahuje najmä

a)

názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,

b)

obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,

c)

obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,

d)

zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,

e)

zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

f)

výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,

g)

informáciu o individuálnej garancii,

h)

podrobný popis referenčnej hodnoty indexového negarantovaného dôchodkového fondu spolu s uvedením jednotlivých zložiek a pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek tejto referenčnej hodnoty a pravidlá a postup pri preskúmaní a zmene tejto referenčnej hodnoty,

i)

postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov o týchto zmenách,

j)

vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 78 - Zánik dôchodkových fondov
(1)

Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79 alebo § 79a.

(2)

Zakazuje sa

a)

splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,

b)

premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

Zlúčenie dôchodkových fondov

§ 79 - (1) Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 11 možno iba a) súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať preberajúce dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d), b) súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona.
(2)

Zlúčenie dôchodkových fondov podľa odseku 1 je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje

a)

zlúčenie indexového negarantovaného dôchodkového fondu s iným ako indexovým negarantovaným dôchodkovým fondom a

b)

zlúčenie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým garantovaným dôchodkovým fondom.

(4)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(5)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na ktorú prešla správa dôchodkových fondov.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, skončí každému sporiteľovi ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov vedenie osobného dôchodkového účtu.

(7)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, nový osobný dôchodkový účet podľa § 96 a 97.

(8)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových fondov oznámiť sporiteľom, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy dôchodkových fondov. V oznámení sporiteľom uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou prvýkrát bez zbytočného odkladu po prechode správy dôchodkových fondov a opätovne v lehote 30 dní po prvom zverejnení.

(9)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(10)

Zlúčením dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 9 zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone činnosti depozitára postupovať podľa § 100 ods. 9.

(11)

Depozitár podľa odseku 10 je povinný preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.

§ 79a
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 9 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa § 79.

(2)

Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch s majetkom v nástupníckom dôchodkovom fonde, pri ktorom sa

a)

majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a záväzkov iného nástupníckeho dôchodkového fondu vytvoreného pred dňom zlučovania, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu, alebo

b)

majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho dôchodkového fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu.

(3)

Zlúčiť možno len dôchodkové fondy spravované tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Zanikajúcim dôchodkovým fondom môže byť len dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5. Nástupníckym dôchodkovým fondom môže byť ktorýkoľvek dôchodkový fond.

(4)

Zanikajúce dôchodkové fondy zanikajú dňom účinnosti zlúčenia; k tomuto dňu sa sporitelia v týchto dôchodkových fondoch stávajú sporiteľmi v nástupníckom dôchodkovom fonde.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy podľa odseku 1 pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 4 a do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vydaní predchádzajúceho súhlasu zverejniť toto rozhodnutie, kľúčové informácie nástupníckeho dôchodkového fondu a informovať dotknutých sporiteľov podľa postupu určeného v štatúte na oboznamovanie sporiteľov so zmenami štatútu a kľúčových informácií. Informácie podľa prvej vety obsahujú najmä stručný popis investičnej stratégie a hlavných rizík nástupníckeho dôchodkového fondu.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť určí deň, ku ktorému sa vypočíta konečný počet dôchodkových jednotiek v zanikajúcom dôchodkovom fonde, a čistú hodnotu majetku zanikajúceho dôchodkového fondu.

(7)

Za deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr tretí pracovný deň odo dňa podľa odseku 6. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o dni určenom podľa odseku 6 a o určenom dni účinnosti zlúčenia najmenej desať dní vopred.

(8)

Zlúčenie dôchodkových fondov nemožno vyhlásiť za neplatné.

(9)

Ak v dôsledku zlúčenia dôchodkových fondov dôjde k nedodržaniu obmedzení pre zloženie majetku v nástupníckom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona alebo podľa štatútu nástupníckeho dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku s ustanoveniami tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zlúčenia dôchodkových fondov. V odôvodnených prípadoch a v záujme ochrany majetku sporiteľov môže Národná banka Slovenska na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu podľa prvej vety predĺžiť.

DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

§ 80 - Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch
(1)

Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do majetku vymedzeného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.

(2)

Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným predpisom.74)

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v dôchodkovom fonde a ochranu sporiteľov.

§ 81 - Majetok v dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu za podmienok ustanovených týmto zákonom tvoriť len

a)

prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na

1.

trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,

2.

trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo

3.

inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou; ak členský štát nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, sa iným regulovaným trhom rozumie trh spĺňajúci podmienky rovnocenné podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „regulovaný trh“),

b)

prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov; podmienka podania žiadosti o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahuje na štátne dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo iným členským štátom Európskej únie,

c)

podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie (ďalej len „zahraničný subjekt kolektívneho investovania“) podľa osobitného predpisu,73)

d)

cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene c) (ďalej len „iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania“), ak

1.

tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s úrovňou dohľadu tak, ako ho ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,

2.

investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania,

3.

úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú v súlade s osobitným predpisom73) a v prípade iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa o jeho majetku účtuje oddelene a

4.

tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,

e)

nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, ktoré sú obchodované na peňažnom trhu, sú likvidné, ich hodnota je kedykoľvek presne určiteľná a boli vydané alebo zaručené

1.

ministerstvom financií alebo Národnou bankou Slovenska,

2.

členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,

3.

centrálnou bankou členského štátu,

4.

orgánmi miestnej správy členského štátu,

5.

Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, Medzinárodným finančným združením, Rozvojovou bankou Rady Európy, Medziamerickou rozvojovou bankou, Ázijskou rozvojovou bankou, Africkou rozvojovou bankou, Karibskou rozvojovou bankou, Severskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Európskym investičným fondom, Medzinárodným menovým fondom, Bankou pre medzinárodné zúčtovanie alebo Multilaterálnou agentúrou pre investičné záruky,

6.

emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo

7.

finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia,

f)

peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na bežnom účte a na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu; výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou sadzbou,

g)

pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde, ak tieto obchody slúžia na zabezpečenie majetku voči trhovému riziku alebo na zmierňovanie trhového rizika a na udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku v dôchodkovom fonde; dôchodková správcovská spoločnosť musí byť spôsobilá preukázať, že ide výlučne o zabezpečovací obchod.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne kontrolovať, či otvorený podielový fond, zahraničný subjekt kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania dodržiava zameranie a ciele investičnej stratégie uvedené v štatúte otvoreného podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho investovania a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo v inom obdobnom dokumente. Cenné papiere nadobúdané do majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) a d), ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v odseku 3 písm. a), sa na účely tohto zákona považujú za cenné papiere podľa odseku 3 písm. b).

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorými sú len

a)

kapitálové cenné papiere,76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte alebo ktoré sú súčasťou iného finančného indexu podľa § 81 ods. 7, ak je názov takéhoto iného finančného indexu uvedený v štatúte spolu s jeho skráteným označením a obchodným menom tvorcu iného finančného indexu,

b)

cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo iného finančného indexu uvedeného v písmene a) a ktoré zároveň sú podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

c)

dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený

1.

pevnou sumou,

2.

pevnou úrokovou sadzbou,

3.

pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu, alebo

4.

rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.

(4)

Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) až f) a odseku 3 musí byť v súlade s ustanoveniami § 90.

(5)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť

a)

akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,

c)

finančné nástroje, ktorých súčasťou je finančný derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou finančných nástrojov uvedených v odseku 1,

d)

nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej hodnoty je naviazané na podmienku, okrem podmienky na predčasné splatenie menovitej hodnoty,

e)

dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu k pohyblivej úrokovej sadzbe,

f)

cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov, ak takýto finančný index obsahuje iné podkladové aktíva, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3,

g)

podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak sú s ich vydaním a vyplatením spojené poplatky pre ich emitenta;

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré

a)

nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo

b)

podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto otvorenom podielovom fonde a zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

(7)

Iný finančný index na účely tohto zákona je index, ktorý

a)

je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,

b)

s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,

c)

je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index.

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo sa rozumie podmienkami rovnocennými podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, podrobnosti o postupe, spôsobe a priebežnom sledovaní zverejňovaných informácií a o spôsobe hodnotenia a preverovania týchto informácií pri nadobúdaní cenných papierov podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 3 písm. b) do majetku v dôchodkovom fonde a čo sa rozumie referenčnými úrokovými sadzbami na finančnom trhu.

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, postup pri výpočte poplatkov uvedených v odseku 5 písm. g), ako aj spôsob ich úhrady.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)

Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota prevoditeľných cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde; obmedzenie podľa prvej vety sa nepoužije. Na účely obmedzení podľa prvej vety a druhej vety sa otvorený podielový fond, zahraničný subjekt kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania považujú za emitenta.

(2)

V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.

(3)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania vydaných jednou skupinou právnických osôb, vkladov u tej istej skupiny právnických osôb a majetkovej angažovanosti voči tej istej skupine právnických osôb pri obchodoch s finančnými derivátmi alebo na zabezpečenie rizika nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Skupinou právnických osôb podľa prvej vety sa rozumejú právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu77a) alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov.

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom alebo Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodným menovým fondom nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(5)

Ak sú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dodržané pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond ustanovené týmto zákonom, Národná banka Slovenska na základe návrhu dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválením štatútu dôchodkového fondu určí, že až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom. Tieto prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu musia byť denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky. Majetok v dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(6)

Ak prevoditeľné cenné papiere z nových emisií neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do 180 dní predať.

(7)

Hodnota hypotekárnych záložných listov78) a krytých dlhopisov78a) vydaných jednou bankou alebo dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota hypotekárnych záložných listov a dlhových cenných papierov nadobudnutých do majetku v dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(8)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako

a)

10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. 1 písm. c),

b)

10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo jedného iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania.

(9)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(10)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v negarantovanom dôchodkovom fonde až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak podľa štatútu tohto dôchodkového fondu nie je jeho investičnou stratégiou kopírovanie zloženia finančného indexu.

(11)

Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podľa § 81 ods. 1 písm. f) nesmú tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde; to neplatí pre peňažné prostriedky na bežných účtoch u depozitára.

(12)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť

a)

viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a

b)

akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.79)

(13)

Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. b) v majetku v dôchodkovom fonde podľa § 72 ods. 5, ak podľa jeho štatútu je investičnou stratégiou tohto dôchodkového fondu kopírovanie zloženia finančného indexu.

§ 82a - Investovanie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom a v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť aj

a)

cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých kovov a ktoré sú zároveň podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

b)

certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.

(2)

Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(3)

Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. V majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa odseku 1.

(4)

Drahými kovmi sa na účely tohto zákona rozumejú zlato, striebro, platina a paládium.

§ 82b
(1)

V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového fondu môže majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde bez ohľadu na obmedzenie podľa § 81 ods. 1 písm. g), ods. 5 písm. c), d) a f) a ods. 6 tvoriť aj derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov (ďalej len „derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov“), s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v § 81 ods. 1 písm. a), na komoditnej burze podľa osobitného predpisu79a) alebo na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte.

(2)

Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri dodržaní limitov podľa tohto zákona tvoriť súčasť investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov sa na účely výpočtu limitov podľa § 82a započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto derivátov.

(3)

Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, obsahuje derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.

(4)

Do majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nemožno nadobúdať derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, ktorý vyžaduje dodanie podkladového nástroja tohto derivátu, alebo ak protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s derivátmi drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov, pri ktorých by sa vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s derivátmi drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

§ 82c - Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov a jeho výpočet
(1)

Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 15 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde ako

a)

dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov podľa § 82b ods. 3, ktoré nesmú presiahnuť určené percentuálne podiely podľa odseku 1, alebo

b)

trhové riziko majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde ako riziko podľa odseku 2 písm. a), je povinná toto celkové riziko vypočítavať záväzkovým prístupom. Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde ako riziko podľa odseku 2 písm. b), je povinná toto celkové riziko vypočítavať prístupom hodnoty v riziku; hodnotou v riziku sa rozumie ukazovateľ maximálnej očakávanej straty na danej úrovni spoľahlivosti v konkrétnom časovom období.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde bola vhodná pre daný druh dôchodkového fondu, pričom je povinná zohľadniť investičnú stratégiu daného dôchodkového fondu, druhy a zložitosť derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ako aj ich podiel na majetku v týchto fondoch.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje zahŕňajúce repo obchody alebo pôžičky cenných papierov, a to len na účely efektívneho riadenia investícií v majetku v týchto dôchodkových fondoch a za podmienok a dodržania limitov uvedených v štatúte príslušného dôchodkového fondu; ustanovenie § 84 ods. 5 sa nepoužije. Ak dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde používa postupy a nástroje podľa prvej vety, ktorých cieľom je zvýšenie pákového efektu alebo úrovne trhového rizika majetku v dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zohľadniť tieto operácie pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov.

§ 82d - Záväzkový prístup
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkový prístup, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, a to bez ohľadu na to, či sú použité ako súčasť investičnej stratégie daného dôchodkového fondu na účely zníženia rizika alebo na účely efektívneho riadenia investícií majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(2)

Pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom je dôchodková správcovská spoločnosť povinná každú pozíciu v deriváte drahého kovu alebo v deriváte indexu drahých kovov konvertovať na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto derivátu drahých kovov alebo derivátu indexu drahých kovov.

(3)

Ak použitie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takéhoto derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých kovov zahrnúť do záväzkov.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde zohľadniť opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrenia na vzájomné započítanie, len ak tieto opatrenia prihliadajú na zjavné a významné riziká a vedú k jasnému zníženiu úrovne rizika.

(5)

Ak možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa štatútu týchto dôchodkových fondov používať postupy a nástroje podľa § 82c ods. 5 vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a použitie týchto postupov a nástrojov vytvára ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky, použitie týchto postupov a nástrojov je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zohľadniť pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)

metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov,

b)

kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa odseku 3,

c)

spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa odseku 4 pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom,

d)

spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom,

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom.

§ 82e - Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 55a ods. 2 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s definovaným rizikovým profilom iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu a k investičnej stratégii príslušného dôchodkového fondu použiť na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku. Na účely tohto zákona sa relatívnou hodnotou v riziku rozumie pomer medzi hodnotou v riziku majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a hodnotou v riziku referenčného ukazovateľa alebo referenčného portfólia. Na účely tohto zákona sa absolútnou hodnotou v riziku rozumie hodnota v riziku v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určená ako percento čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa odseku 3 je pre daný druh dôchodkového fondu primeraná. Rozhodnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o používaní príslušnej metódy a jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia byť riadne zdokumentované.

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)

spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou relatívnej hodnoty v riziku,

b)

spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou absolútnej hodnoty v riziku,

c)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d)

maximálny limit, ktorý nemožno prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde prístupom hodnoty v riziku.

§ 83
(1)

Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pri rešpektovaní pravidiel odbornej starostlivosti a pravidiel obozretného podnikania ich bez zbytočného odkladu predať, najneskôr však do 180 dní od skončenia obchodovania s týmito prevoditeľnými cennými papiermi. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak poskytovať tieto cenné papiere z majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní týchto cenných papierov.

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak nadobúdať tieto cenné papiere do majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania týchto cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.

§ 84
(1)

Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 81 a 82.

(3)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od čerpania úveru alebo pôžičky.

(4)

Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.

(5)

V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a)

pôžičky cenných papierov a

b)

predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde.

(6)

Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva dôchodková správcovská spoločnosť v súlade so štatútom dôchodkového fondu a len v záujme sporiteľov.

§ 85 - Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov
(1)

Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,

c)

kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a

d)

cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).

(2)

Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere,

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere a

c)

dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).

(3)

Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,

c)

nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a

d)

peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).

(4)

Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu,

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.

§ 86 - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
(1)

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika.

(2)

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

§ 88 - Indexový negarantovaný dôchodkový fond
(1)

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty zostavenej podľa odsekov 2 až 5.

(2)

Referenčnú hodnotu zostavuje dôchodková správcovská spoločnosť podľa podmienok ustanovených v tomto zákone. Dôchodková správcovská spoločnosť uvedie referenčnú hodnotu v štatúte indexového negarantovaného dôchodkového fondu a v kľúčových informáciách a zverejňuje ju na svojom webovom sídle.

(3)

Referenčná hodnota môže byť zložená z jedného alebo viacerých finančných indexov alebo iných finančných indexov, ktoré sú zložené z akcií.

(4)

Pri zostavovaní referenčnej hodnoty je dôchodková správcovská spoločnosť povinná

a)

rozložiť riziko v referenčnej hodnote, ktorým sa na účely tohto ustanovenia rozumie rozloženie makroekonomického rizika, geografického rizika a odvetvového rizika,

b)

zabezpečiť, aby referenčnú hodnotu tvorili finančné indexy alebo iné finančné indexy, v ktorých sú finančné nástroje naviazané najmä na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

c)

vyhýbať sa nadmernému spoliehaniu sa na rozvíjajúce sa krajiny.

(5)

Ak referenčnú hodnotu tvorí jedna zložka podľa odseku 3, rozloženie rizika musí byť zabezpečené v rámci tejto jednej zložky. Ak referenčnú hodnotu tvorí viac zložiek, rozloženie rizika možno dosiahnuť aj určením pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek v referenčnej hodnote.

(6)

Hodnota finančných nástrojov, ktorých vývoj hodnoty je odvodený od zloženia referenčnej hodnoty, musí tvoriť najmenej 90 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

(7)

Hodnota akciových investícií musí tvoriť najmenej 95 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote a postup pri zmene referenčnej hodnoty. Pravidlá a postup podľa prvej vety dôchodková správcovská spoločnosť zverejní na svojom webovom sídle.

§ 88b
(1)

V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty alebo metódou umorovanej hodnoty. V inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty.

(2)

Metódu umorovanej hodnoty môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť len na určenie hodnoty dlhopisov, iných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ak

a)

boli vydané alebo zaručené štátom, centrálnou bankou štátu, Európskou úniou, Európskou centrálnou bankou, Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom, Európskou investičnou bankou alebo Európskou bankou pre obnovu a rozvoj,

b)

rating emitenta, emisie alebo emisného programu v čase nadobudnutia do dôchodkového fondu je najmenej na úrovni ratingového hodnotenia Slovenskej republiky,

c)

boli denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky,

d)

ich výnos je určený pevnou sumou, pevnou úrokovou sadzbou, pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu alebo rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná rozhodnúť o metóde, ktorou bude určovať hodnotu finančného nástroja podľa odseku 2 v čase jeho nadobudnutia do dôchodkového fondu, a toto rozhodnutie je pre ňu záväzné a nemenné.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predať finančný nástroj, ktorého hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty; to neplatí, ak

a)

tento finančný nástroj predáva najviac 30 dní pred dňom jeho splatnosti alebo

b)

dôchodková správcovská spoločnosť identifikovala udalosti alebo zmeny ekonomických podmienok, na základe ktorých by mohlo dôjsť k významnému zníženiu úverovej spôsobilosti emitenta alebo ručiteľa, ktoré by mohlo poškodiť záujmy sporiteľov.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o predaji finančného nástroja podľa odseku 4 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj.

§ 89
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82, 86 a 88 sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 10.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 82, 86 a 88 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v dôchodkovom fonde, a pri zlúčení dôchodkových fondov.

(3)

Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82, 86 a 88 z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo z dôvodov uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82, 86 a 88 s prihliadnutím na záujmy sporiteľov.

(4)

Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82, 86 a 88. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 82, 86 a 88. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

(5)

Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82, 86 a 88 majú prednosť pred ostatnými transakciami.

§ 90 - Pravidlá používania ratingu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emisie alebo emisného programu na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), ktoré sú

a)

vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty finančného trhu,

b)

vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskej únie pre subjekty finančného trhu,

c)

vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo

d)

zaručené členským štátom.

(2)

Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská spoločnosť rating emitenta takéhoto dlhopisu a iného dlhového cenného papiera alebo rating subjektu, ktorý na tento dlhopis a iný dlhový cenný papier poskytol záruku.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emitenta na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do

a)

nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu,

b)

peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),

c)

dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ako podľa odseku 1.

(4)

Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská spoločnosť rating ratingovej agentúry uvedenej v zozname, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu79a) a ktorý zverejní vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde iba vyžiadaný dlhodobý medzinárodný rating. Ak ide o rating štátu a jeho centrálnej banky, môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť aj nevyžiadaný rating.

(6)

Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené na základe požiadavky hodnoteného subjektu, pri ktorom hodnotený subjekt spolupracoval.

(7)

Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. Investičným pásmom je investičné pásmo definované ratingovou agentúrou, ktorá príslušný rating udelila.

(8)

Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky vedie bežný účet alebo vkladový účet pre dôchodkový fond dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9)

Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije dôchodková správcovská spoločnosť posledný zverejnený rating.

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová agentúra zníži rating finančného nástroja nachádzajúceho sa v majetku v dôchodkovom fonde na úroveň špekulatívneho pásma, alebo ak sa rating z akéhokoľvek dôvodu prestane zverejňovať, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná takýto finančný nástroj predať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 180 dní od zistenia takejto skutočnosti; to neplatí pre finančné nástroje, ktorých hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty. Lehotu podľa predchádzajúcej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 92 - Predvolená investičná stratégia
(1)

Predvolená investičná stratégia je pomer rozloženia majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.

(2)

Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii je sporiteľ,

a)

ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení, a to odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo

b)

ktorý doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii nie je sporiteľ, ktorý doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti písomný prejav vôle nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za prejav vôle sporiteľa nebyť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii sa považuje aj zmena v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 10.

(4)

Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, musí mať do dovŕšenia ustanoveného veku 100 % čistej hodnoty svojho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

(5)

Ustanovený vek

a)

v roku 2023 je 50 rokov veku,

b)

sa zvyšuje o jeden rok od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom je prvýkrát dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa podľa osobitného predpisu,3) ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol vyšší ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa.

(6)

Dovŕšením ustanoveného veku a dovŕšením každého ďalšieho roku veku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii sa podiel čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v porovnaní s predchádzajúcim ustanoveným podielom čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o štyri percentuálne body v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

(7)

Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii nezodpovedá odseku 6, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odo dňa určeného podľa odseku 6 alebo odo dňa doručenia prejavu vôle podľa odseku 2 písm. b) previesť tomuto sporiteľovi ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu; podmienka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu.

(8)

Pomer podľa odseku 6 nemôže byť po dni prevodu zmenený v neprospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu inak ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky.

(9)

Ak sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento účet zriadiť; to neplatí, ak ide o sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii podľa odseku 4.

(10)

Pomer platenia príspevkov sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii do jednotlivých dôchodkových fondov zodpovedá pomeru rozloženia majetku podľa odsekov 4 a 6.

§ 93
(1)

Sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii,

a)

môže v rovnakom čase sporiť

1.

v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo

2.

vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ak sa na tom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodne,

b)

musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne taký podiel čistej hodnoty majetku aký by mal, ak by bol sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

(2)

Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, minimálny podiel čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je polovica minimálneho podielu čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkom fonde uvedeného v odseku 1 písm. b); § 92 ods. 7 až 10 sa použijú primerane.

(3)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sporiteľ žiada previesť časť čistej hodnoty majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, predchádzajúca veta sa použije primerane.

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

§ 94
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi osobný dôchodkový účet na účely evidencie počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi osobný dôchodkový účet pre každý dôchodkový fond, v ktorom si sporiteľ sporí. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vedie dôchodková správcovská spoločnosť oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov iných sporiteľov.

(3)

Osobný dôchodkový účet obsahuje

a)

číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,

c)

názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,

d)

počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z povinných príspevkov a počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z dobrovoľných príspevkov,

e)

údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.

(4)

Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek obsahujú

a)

dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov,

b)

počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov s uvedením obdobia, za ktoré boli pripísané, a počet dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov,

c)

súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,

d)

výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

(5)

Sporiteľovi, ktorému sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 alebo ods. 4 a ktorého majetok je aj v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť písomne oznámi do desiatich dní odo dňa, keď mu čistá hodnota majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde prvýkrát klesne pod 10 % čistej hodnoty majetku, z ktorej sa dôchodok programovým výberom začal vyplácať, že ak nepožiada o presun majetku z iného dôchodkového fondu, vyplácanie dôchodku programovým výberom skončí okamihom, keď bude čistá hodnota sporiteľovho majetku vo fonde, z ktorého sa mu programový výber vypláca, nulová a zvyšný majetok bude sporiteľovi vyplatený až potom, ako požiada o jeho presun do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a následne o jeho výplatu programovým výberom. Povinnosť písomného oznámenia podľa predchádzajúcej vety dôchodkovej správcovskej spoločnosti nevzniká, ak obdobie vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom je kratšie ako tri mesiace.

§ 95
(1)

V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola platba pripísaná na účet nepriradených platieb vedený u depozitára identifikovaná, pripíše príslušná dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi na jeho osobný dôchodkový účet taký počet dôchodkových jednotiek príslušného dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty identifikovanej platby príspevkov alebo penále a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu z prvého pracovného dňa, ktorý predchádza dňu identifikácie platby, a príslušnú sumu bez zbytočného odkladu poukáže z účtu nepriradených platieb na bežný účet dôchodkového fondu. Za deň identifikácie platby sa považuje prvý pracovný deň, v ktorom sa stali dôchodkovej správcovskej spoločnosti známe všetky povinné náležitosti tejto platby. Dôchodková správcovská spoločnosť pritom dodržiava zvolený alebo povinne upravený pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch. Ak sumu nie je možné rozdeliť bez zvyšku, suma sa rozdelí tak, že na celý eurocent nahor sa zaokrúhli suma, ktorá má byť poukázaná na bežný účet dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, a na celý eurocent nadol sa zaokrúhli suma, ktorá má byť poukázaná na bežný účet iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

(2)

Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov a penále podľa § 28a ods. 2, dôchodková správcovská spoločnosť v deň prevodu podľa § 28a ods. 4 odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy určenej podľa § 28a ods. 4 prvej vety alebo druhej vety a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu a v aktuálnom pomere sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch a príslušnú sumu bezodkladne poukáže z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade zrušenia osobného dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu pred jeho zrušením všetky dôchodkové jednotky; toto ustanovenie sa primerane použije aj pri prevode súm podľa § 64a ods. 9, 10 a 12 alebo § 65 ods. 4 Sociálnej poisťovni.

(3)

Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, nemožno jednoznačne určiť, ktorého sporiteľa sa taká platba týka, môžu byť dôchodkové jednotky dôchodkového fondu súvisiace s touto platbou pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa až po jednoznačnom určení platby ku dňu, v ktorom došlo k identifikácii sporiteľa, ktorého sa táto platba týka. Počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa pripíšu na osobný dôchodkový účet ku dňu identifikácie platby sporiteľa, sa určí postupom podľa odseku 1.

§ 96
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, upraví dôchodková správcovská spoločnosť evidenciu zápisov na osobných dôchodkových účtoch sporiteľa, ktoré súvisia s dotknutými dôchodkovými fondmi. Každý dôchodkový fond, v ktorom sporiteľ pôvodne sporil, sa na tento účel nazýva výstupný dôchodkový fond a každý dôchodkový fond, do ktorého sporiteľ prestupuje alebo do ktorého má byť presunutá suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa alebo jej časť, sa na tento účel nazýva vstupný dôchodkový fond.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa alebo dňa zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou previesť príslušnú časť alebo celú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa, zo dňa prestupu alebo zo dňa zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, na bežný účet vstupného dôchodkového fondu. Ak deň prestupu sporiteľa alebo zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu alebo deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch spravovaných tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.

(3)

V deň prestupu sporiteľa alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky výstupného dôchodkového fondu alebo ich príslušnú časť a pripíše taký počet dôchodkových jednotiek vstupného dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu prevádzanej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vstupného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prestupu sporiteľa.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri postupe podľa odsekov 1 až 3 dodržiava zvolený alebo povinne upravený pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch.

§ 97
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, zruší všetky osobné dôchodkové účty sporiteľa. Sporiteľ je v deň prestupu určenom podľa § 64b ods. 2 sporiteľom v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu z bežného účtu dôchodkového fondu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje, pričom je povinná uviesť, aká časť z tejto sumy zodpovedá aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.

(3)

Pred zrušením osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, odpíše z osobného dôchodkového účtu všetky dôchodkové jednotky sporiteľa. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, postupuje primerane podľa § 95 ods. 1.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše na jeden alebo viac osobných dôchodkových účtov sporiteľa dôchodkové jednotky v súlade s § 95 ods. 1.

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 99 - Depozitár
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde a peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.

(2)

Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky,80) ktorá má povolenie podľa osobitných predpisov81) na vykonávanie činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove alebo v správe finančných nástrojov a ktorá nie je v nútenej správe.

(3)

Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond (ďalej len „spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť“), akcionárom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ktorá je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, k akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a k zakladateľom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá nie je bezúhonná.

(4)

Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami sporiteľov. Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv sporiteľov podľa § 74.

(5)

Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého depozitára.

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 100
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“).

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie na poskytovanie investičných služieb84) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí84a) depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca platnosť.

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.

(8)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár určený Národnou bankou Slovenska sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska.

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom.

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do konkurzu, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov.

§ 101
(1)

Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, bežný účet85) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý dôchodkový fond spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť jeden účet nepriradených platieb.

(2)

Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť si nesmie otvoriť bežné účty v banke a v zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky odlišnej od depozitára. Dôchodková správcovská spoločnosť si môže otvoriť vkladové účty86) aj v banke a v zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky odlišnej od depozitára.

(4)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.

(5)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde nesmie mať dôchodková správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 6.

(8)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.

(9)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť nedostáva priamo.

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára.

§ 102
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme sporiteľov.

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)

vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu dôchodkového fondu,

b)

kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkového fondu,

c)

kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde,

d)

kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu,

e)

kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných dôchodkových fondov spravujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

f)

kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných dôchodkových fondov,

g)

zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,

h)

kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 81 až 83 a § 86 a 88.

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to Národnej banke Slovenska, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.87)

(6)

Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkových fondov. Ak pokyn dôchodkovej správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to dôchodkovú správcovskú spoločnosť; ak dôchodková správcovská spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak zákon nestanovuje inak.

§ 103 - Zodpovednosť depozitára
(1)

Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov zo štatútu dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy uzatvorenej medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 67 ods. 4.

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskych zmlúv nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté povolenie na poskytovanie investičných služieb.

§ 104 - Platobná schopnosť depozitára

Majetok v dôchodkových fondoch a peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb podľa § 101 ods.1, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto zákona depozitárovi, nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči depozitárovi podľa osobitných predpisov,88) predmetom výkonu nútenej správy nad depozitárom a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty49) depozitára.

ÔSMA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 105 - Informácie pre verejnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za sedem dní zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou

a)

aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,

b)

čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63 ods. 1.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu

a)

najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,

b)

najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,

c)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,

d)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) a b) a v polročných správach podľa odseku 3 písm. c) a d) uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(5)

Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 3 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

(6)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú

a)

informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,

c)

informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,

e)

iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 10 Národná banka Slovenska.

(7)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú

a)

informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,

b)

informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska a menového hľadiska,

c)

grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,

d)

informácie o vývoji počtu sporiteľov,

e)

iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 10 Národná banka Slovenska.

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného dôvodu ako podľa odseku 8, je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o prevode správy dôchodkových fondov a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.

(10)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o informáciách podľa odseku 6 písm. a) až d) a podľa odseku 7 písm. a) až d), ako aj rozsah iných informácií podľa odseku 6 písm. e) a podľa odseku 7 písm. e), ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.

(11)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok88a) za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom.

§ 105a - Zásady poskytovania informácií dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa tohto zákona záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľovi tak, aby informácie boli

a)

aktuálne,

b)

zostavené bez použitia odbornej terminológie; to neplatí, ak je použitie odbornej terminológie nevyhnutné vzhľadom na povahu poskytovanej informácie,

c)

pravdivé, obsahovo a pojmovo jednotné,

d)

nezavádzajúce,

e)

prístupné v bežne používanom formáte,

f)

zrozumiteľné a ľahko čitateľné, a to aj vtedy, ak sú poskytované informácie v listinnej podobe vytlačené čierno-bielo,

g)

poskytované v slovenskom jazyku,

h)

poskytované bezplatne, ak v § 108 ods. 8 nie je ustanovené inak,

i)

dostupné v

1.

elektronickej podobe prostredníctvom nástroja, ktorý umožňuje sporiteľovi uchovávať jemu adresované informácie spôsobom dostupným na budúce použitie počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií prostredníctvom webového sídla,

2.

listinnej podobe, ak tak ustanovuje tento zákon.

(2)

Informácie, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľovi, obsahujú upozornenie, že s uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu nie je zárukou budúcich výnosov dôchodkového fondu.

§ 106 - Kľúčové informácie
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom dôchodkovom fonde kľúčové informácie, ktorých obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob ich priebežnej aktualizácie a lehoty na ich zverejnenie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska.

(2)

Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade so štatútom dôchodkového fondu.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi podľa § 47a ods. 1 na požiadanie kľúčové informácie o každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ich zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.

§ 107 - Webové sídlo
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí obsahovať najmä

a)

informácie podľa § 105,

b)

aktuálne znenie kľúčových informácií,

c)

aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d)

údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f)

aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením

1.

obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,

2.

mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,

g)

informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,

h)

mesačnú správu podľa odseku 3,

i)

informáciu o dôchodkoch podľa § 108a,

j)

predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkov podľa § 108 ods. 3 písm. k).

(2)

Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na svojom webovom sídle zverejňovať v lehotách podľa § 105 ods. 3.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä

a)

označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia dôchodkového fondu, aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,

b)

informáciu o zhodnotení majetku dôchodkového fondu v percentuálnom vyjadrení za mesiac, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje, a informáciu o zhodnotení majetku dôchodkového fondu v percentuálnom vyjadrení od dátumu vytvorenia dôchodkového fondu do posledného dňa v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje,

c)

údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie

1.

podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,

2.

podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,

3.

podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,

4.

podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,

5.

modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,

d)

podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde a údaje o geografickom riziku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov s uvedením krajiny sídla emitenta,

e)

údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,

f)

údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,

g)

údaje podľa písmena f) musia tvoriť v prípade dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov, v prípade iného ako dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu akciových investícií a 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu dlhopisových a peňažných investícií,

h)

vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde; toto vyjadrenie sa zverejňuje za predchádzajúci štvrťrok a je súčasťou mesačnej správy zverejňovanej v januári, apríli, júli a októbri.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz za sedem dní. Webové sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať dátum poslednej aktualizácie a údaje na tomto webovom sídle nesmú byť nahradené aktuálnymi, ale musí byť zachovaná a verejnosti prístupná ich história. Mesačné správy podľa odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na webovom sídle do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca. Ak posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na vyhotovenie mesačnej správy údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza dňu vyhotovenia mesačnej správy.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť zabezpečený pasívny prístup sporiteľa k pravidelne aktualizovaným údajom týkajúcim sa jeho osobného dôchodkového účtu, obsahujúcim

a)

údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,

b)

aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,

c)

aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte.

§ 108 - Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu pripísania dôchodkových jednotiek na jeho osobný účet najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Vyhotovenie a zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi nespoplatňuje.

(2)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa zasiela dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty, ktorú sporiteľ určil na účely zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu, a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému dôchodkovému účtu. Ak dôchodková správcovská spoločnosť neeviduje adresu elektronickej pošty sporiteľa podľa prvej vety, zasiela výpis z osobného dôchodkového účtu v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu sporiteľa, ak sporiteľ neurčil inú adresu na doručovanie výpisu z osobného dôchodkového účtu. Ak dôchodková správcovská spoločnosť preukáže, že výpis z osobného dôchodkového účtu v listinnej podobe za predchádzajúci kalendárny rok nebolo možné dodať88b) na adresu trvalého pobytu sporiteľa alebo na inú adresu, ktorú sporiteľ určil na doručovanie výpisu z osobného dôchodkového účtu, povinnosť zasielať výpisy z osobného dôchodkového účtu podľa druhej vety sa považuje za splnenú sprístupnením výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľovi prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu. Ak sporiteľ požiada dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby mu výpis z osobného dôchodkového účtu sprístupňovala výlučne prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu, povinnosť podľa prvej vety a druhej vety sa považuje za splnenú. Na žiadosť sporiteľa je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zaslať výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti.

(3)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 prvej vety a odseku 7 obsahuje najmä

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,

c)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu sporiteľa,

d)

názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,

e)

dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného dôchodkového účtu,

f)

dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa,

g)

sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena e),

h)

informáciu o príspevkoch sporiteľa ku dňu podľa písmena e), ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa počas posledných 12 mesiacov,

i)

informáciu o sume zhodnotenia osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e),

j)

informáciu o odplatách, nákladoch a poplatkoch, ktoré pripadajú na sporiteľa,

k)

informáciu o prognóze dôchodku na základe dôchodkového veku podľa písmena f), ktorá zahŕňa základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov, ak sporiteľ nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom,

l)

meno a priezvisko oprávnenej osoby, ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená fyzická osoba, a názov a identifikačné číslo právnickej osoby, ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená právnická osoba.

(4)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 druhej vety a tretej vety obsahuje najmä

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,

c)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu sporiteľa,

d)

názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,

e)

dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného dôchodkového účtu,

f)

dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa,

g)

sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e).

(5)

Ak má sporiteľ zriadených viac osobných dôchodkových účtov, dôchodková správcovská spoločnosť vyhotoví jeden výpis z osobného dôchodkového účtu.

(6)

Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktorým ustanoví

a)

obsah a vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa,

b)

spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku sporiteľa,

c)

spôsob určenia odplát, nákladov a poplatkov, ktoré pripadajú na sporiteľa,

d)

parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis z osobného dôchodkového účtu na požiadanie do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti sporiteľa.

(8)

Náklady na vyhotovenie a zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu častejšie ako v lehote uvedenej v odseku 1 uhrádza sporiteľ.

§ 108a - Informácia o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť a zaslať sporiteľovi informáciu o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia. Vzor, obsah, štruktúru a formu informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia, podmienky a spôsob jej priebežnej aktualizácie a lehoty na jej zasielanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo.

§ 109 - Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a)

najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok; účtovnú závierku overenú audítorom a správu audítora, ktoré sú súčasťou ročných správ, ukladá dôchodková správcovská spoločnosť podľa § 105 ods. 11, ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená; ak účtovná závierka nie je overená, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, že ukladá neoverenú účtovnú závierku, pričom správu audítora uloží do registra účtovných závierok bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po tom, keď jej táto správa bola doručená,

b)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ktorých súčasťou sú polročné účtovné závierky,

c)

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov,

d)

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka,

e)

bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska deň nadobudnutia účinnosti zmien štatútu.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie

a)

podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných nástrojov z majetku dôchodkového fondu vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,

b)

poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, poplatky za investičné analýzy a iné poplatky spojené s investovaním majetku v dôchodkových fondoch,

c)

informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

zoznam sporiteľov,

e)

iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.

(6)

Poistiteľ je v lehote určenej Národnou bankou Slovenska povinný predložiť Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje, doklady, informácie a iné podklady a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou poistiteľa podľa tohto zákona a ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na vykonávanie svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.43)

§ 110
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,89) ktorý vedie Sociálna poisťovňa. Dáta podľa prvej vety sú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorých štruktúru určí Sociálna poisťovňa.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä

a)

údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,

b)

podrobný rozpis povinných príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak posledný deň sledovaného obdobia príslušného kalendárneho mesiaca pripadne na deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na všetky výpočty údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza poslednému dňu sledovaného obdobia. Informácie podľa prvej vety musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.90)

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné.

DEVIATA ČASŤ

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA

§ 112
(1)

Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala sporiteľom alebo aby ním ostala.

(2)

Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti a ponúkať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o hospodárskej situácii dôchodkového fondu a dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pri propagácii tovaru alebo služby, produktu alebo plnenia sa nesmie podmieňovať ponúkané plnenie alebo výhoda statusom sporiteľa. Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením.

(3)

Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na trhu, a to najmä oznámenie, inzerát, plagát, voľne prístupné webové sídlo a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jej dôchodkových fondoch, ktoré sa majú zverejniť, a to napríklad v rozhlase alebo prostredníctvom televízie.

(4)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.

(5)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

(6)

Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska zverejnená.

(7)

Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom predpise.92)

(8)

Národná banka Slovenska reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ak nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 alebo ak obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, štatútom dôchodkových fondov, s obsahom kľúčových informácií, alebo ak obsahuje informácie, ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli byť zavádzajúce.

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 113
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.43)

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre sporiteľov a na minimalizáciu investičných rizík.

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy sporiteľov a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.43)

(5)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska požadované údaje, doklady a informácie Národnej banke Slovenska poskytnúť.

(6)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená získavať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou

a)

od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií s majetkom v dôchodkovom fonde s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dôchodkového fondu,

b)

od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať, že majetok v dôchodkovom fonde je investovaný v súlade s pravidlami podľa § 81 až 90; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie pravidiel o vynakladaní odbornej starostlivosti podľa § 61.

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva.

(9)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.

(10)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.

§ 114 - Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b)

členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

depozitárom,

e)

núteným správcom,

f)

osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 67,

g)

osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár,

h)

podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

i)

fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63e.

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)

b)

dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,

d)

plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,

e)

dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.

(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd64) alebo iný orgán podľa osobitného predpisu.93)

§ 115 - Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch93a) upravujúcich ich povinnosti, v štatúte dôchodkového fondu, v stanovách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,

b)

uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

c)

nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,

e)

uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,

f)

nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

g)

nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe dôchodkového fondu inou osobou, ktorej dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 67,

h)

nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,

i)

nariadiť zmenu depozitára,

j)

odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,

k)

pozastaviť výkon akcionárskych práv,

l)

nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,

m)

pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde a súčasne nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,

n)

uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak,

o)

nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,

p)

odobrať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa tohto zákona,

q)

nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členovi dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti alebo zamestnancovi zodpovednému za vnútornú kontrolu za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, štatútu dôchodkového fondu alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 48 ods. 11, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.

(3)

Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku výdavkov podľa § 63e, pokutu vo výške trojnásobku rozdielu výšky výdavkov, ktoré vynaložila dôchodková správcovská spoločnosť a fyzická osoba a právnická osoba v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a výšky výdavkov podľa § 63e.

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť podľa tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže Národná banka Slovenska uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.

(5)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 114 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.

(6)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do konca piateho roku odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti rozhodujúcej pre ich uloženie. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,93b) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.94) Nedostatky v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.94a)

(7)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(9)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať Národnej banke Slovenska zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, s členmi jej dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom47) a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.

§ 116 - Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a)

ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,

2.

plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,

3.

iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,

b)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; tieto obchody môže dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.

(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť

a)

závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej činnosti,

b)

vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti viedla k zníženiu základného imania pod hodnotu podľa § 47 ods. 8.

(3)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska určí v rozhodnutí podľa prvej vety aj lehotu, v ktorej je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splniť podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov.

(4)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh opatrení na jej ozdravenie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na jej ozdravenie. Návrh opatrení na ozdravenie musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska je povinná do 20 dní od doručenia návrhu opatrení na ozdravenie tieto opatrenia schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodnutie o zamietnutí predložených opatrení na ozdravenie, považujú sa navrhnuté opatrenia za schválené.

(5)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na ozdravenie, sa výkon práva sporiteľa uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.

§ 117 - Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 52 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 52 na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 52 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu,97) ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je dôchodková správcovská spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 2 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(4)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím je dôchodková správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2 alebo odseku 3 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa odseku 2, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52.

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonom alebo s jej stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

§ 118 - Nútená správa dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy.

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)

ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,

b)

zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.

(3)

Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a)

pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde (§ 119),

b)

odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. p)],

c)

bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ 71 ods. 5),

d)

bolo voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest zrušenia právnickej osoby alebo trest prepadnutia majetku,

e)

tak ustanovuje tento zákon.

(4)

Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.

(6)

Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska správu o odovzdaní správy dôchodkového fondu nútenému správcovi.

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.

(8)

Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 71 ods. 6 skončená dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 alebo § 71 ods. 6 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti určenej v rozhodnutí Národnej banky Slovenska podľa § 120 ods. 3 alebo § 71 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banky Slovenska.

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov sporiteľov, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a je povinný

a)

hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov sporiteľov,

c)

viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.

(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu.

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o jej skončení.

(13)

Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)

sa nútený správca zruší,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119 - Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia Národnej banky Slovenska o pozastavení nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde môže dôchodková správcovská spoločnosť nakladať s týmto majetkom len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.

§ 120 - Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak

a)

dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote určenej v rozhodnutí podľa § 116 ods. 3,

b)

dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik a činnosť vykonávať činnosti uvedené v tomto povolení; tým nie je dotknuté ustanovenie § 51 ods. 1 písm. e),

c)

dôchodková správcovská spoločnosť prestala byť bezúhonná,

d)

tak ustanovuje tento zákon.

(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti aj vtedy, ak

a)

toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,

c)

dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej sankcie podľa tohto zákona neviedlo k náprave,

d)

dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v tomto povolení,

e)

dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému správcovi podľa § 118 ods. 6.

(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 115 ods. 1 písm. p), súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu dôchodkových fondov spravovaných dotknutou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a určí núteného správcu.

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.

(5)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.

(6)

Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska podá návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra.

JEDENÁSTA ČASŤ

ZÁRUKY

§ 121
(1)

Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity za škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom alebo iným konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré mali za následok poškodenie majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3)

Sociálna poisťovňa prevedie bez zbytočného odkladu na účet toho dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, finančné prostriedky v rozsahu náhrady škody podľa rozhodnutia súdu. Po prevedení finančných prostriedkov podľa prvej vety Sociálna poisťovňa sa stáva veriteľom a dôchodková správcovská spoločnosť sa stáva dlžníkom.

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 123
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia, s výnimkou činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c), najskôr od 1. januára 2005.

(2)

Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra 2004.

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom 2005, lehota podľa § 51 ods. 1 písm. e) začne plynúť najskôr od 1. januára 2005.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu najneskôr do 31. marca 2005.

§ 123a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo zániku schválení a predchádzajúcich súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006.

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 123b
(1)

Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.

(2)

Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok za udelenie tohto povolenia a o ktorého žiadosti Národná banka Slovenska nerozhodla do 31. decembra 2006, je Národná banka Slovenska povinná tento poplatok vrátiť.

§ 123c

Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou na zverenie výkonu činnosti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, zanikajú 28. februára 2007.

§ 123d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2007.

(2)

Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa nepostúpila na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu,1) sa po 31. decembri 2006 vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2006, ak Národná banka Slovenska do 30. júna 2007 zistila, že Sociálna poisťovňa nepostúpila tieto príspevky.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 123e

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila do 31. decembra 2007 zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, môže túto zmluvu uzatvoriť do 30. júna 2008. Na fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007, ktorá do 30. júna 2008 uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sa vzťahuje právna úprava účinná od 1. januára 2008, ktorá platí na osoby uvedené v § 14 ods. 5.

§ 123f
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže do 30. júna 2008 doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého vzniku tejto účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 123g
(1)

Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa § 14 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007 a ktorému by táto povinná účasť mala trvať aj po 31. decembri 2007, je po tomto dni zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5, ak do 30. júna 2008 nedoručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1.

(3)

Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ako zamestnanec z dôvodu výkonu činnosti príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby, zaniká od 1. januára 2008 povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu.

§ 123h

Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý Národná banka Slovenska začala pred 1. januárom 2008 a do 31. decembra 2007 neskončila, skončí Národná banka Slovenska po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného do 31. decembra 2007.

§ 123i
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.

§ 123j - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä

a)

pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, hodnoty dôchodkových jednotiek a aktuálnej hodnoty osobných dôchodkových účtov sporiteľov, hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

b)

opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,

c)

spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým sporiteľom a jednotlivým poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu a hodnote ich dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a kľúčových informácií dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojom webovom sídle a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk so sporiteľmi, poberateľmi dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému sporiteľovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; ostatným sporiteľom a poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,98) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.98)

(5)

Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim sporiteľom informáciu o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky a o aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie týchto aktuálnych hodnôt zo slovenskej meny na eurá vykonané podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Dôchodkové správcovské spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na eurá vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.98)

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.

§ 123k - Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008

Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa vzťahuje § 123f primerane. Písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1 nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu.

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 123l

Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 123m
(1)

Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení, ak do 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2)

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však 1. januára 2009, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká

a)

1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred 1. januárom 2009,

b)

dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 v období od 1. januára 2009 do 30. júna 2009.

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však po 31. decembri 2008 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 123n

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.

§ 123o

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý dôchodkový fond spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.

§ 123p - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Ak plynutie lehoty podľa § 64 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2010 malo skončiť po 31. decembri 2010, sporiteľ podľa § 14 ods. 5 môže v tejto lehote oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení; na účasť týchto sporiteľov na starobnom dôchodkovom sporení v období do 31. decembra 2010 sa vzťahuje právna úprava účinná do 31. decembra 2010. Ustanovením prvej vety nie je dotknutý vznik účasti sporiteľov podľa prvej vety na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2011 podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2011, ak títo sporitelia v lehote podľa prvej vety neoznámia príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodli byť zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011

§ 123q
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti vyplatí fyzickej osobe, ktorej zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu podľa § 123g ods. 2 účinného od 1. januára 2008, sumu vyjadrenú v peniazoch rovnajúcu sa hodnote počtu dôchodkových jednotiek, ktorý mala na osobnom dôchodkovom účte k 31. decembru 2007 z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3); tieto údaje poskytuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezplatne Sociálna poisťovňa. Vyplácaná suma musí zodpovedať hodnote počtu dôchodkových jednotiek ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty. Vyplácaná suma podľa prvej vety sa môže znížiť najviac o odplaty, ktoré boli od 1. januára 2008 do 31. marca 2012 z osobného dôchodkového účtu preukázateľne uhradené; podrobnosti o výpočte výšky vyplácanej sumy a jej výplate môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nevyplatí sumu podľa odseku 1, ak fyzická osoba získala najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia.

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 môže fyzická osoba podať po dovŕšení dôchodkového veku alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu;3) túto skutočnosť preukazuje žiadateľ. Dôchodková správcovská spoločnosť je sumu podľa odseku 1 povinná vyplatiť žiadateľovi do 60 dní od doručenia žiadosti.

§ 123r
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi v inom ako dlhopisovom dôchodkovom fonde písomné oznámenie o zrušení povinnosti dopĺňať majetok podľa § 63d v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde, ako aj o zmene názvov týchto fondov od 1. apríla 2012 s poučením, že ak má sporiteľ záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v starobnom dôchodkovom sporení, môže prestúpiť do dlhopisového dôchodkového fondu; súčasťou listovej zásielky tohto oznámenia musí byť aj návratka na prestup sporiteľa do dlhopisového dôchodkového fondu, ktorej obsahom je dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo žiadosť, ak ide o sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, s poučením, že túto návratku musí sporiteľ, ktorý má záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, podpísať a zaslať na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako doporučenú listovú zásielku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi písomné oznámenie obsahujúce informáciu o základných zmenách podľa tohto zákona.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť do 30. novembra 2011 na svojom webovom sídle informácie podľa odseku 1 vrátane vzoru návratky na prestup sporiteľa do dlhopisového dôchodkového fondu s poučením, že návratku musí sporiteľ, ktorý má záujem na zachovaní povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok do dôchodkového fondu v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, podpísať a zaslať na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako doporučenú listovú zásielku.

§ 123s

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 a preukázanie splnenia podmienok zápisu tejto zmluvy do registra zmlúv je spojené s neprimeranými ťažkosťami, je sporiteľ a táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatvorenú v súlade s týmto zákonom, ak na výzvu Sociálnej poisťovne nedoručí v lehote šiestich mesiacov od doručenia výzvy Sociálnej poisťovne písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Doručením písomného oznámenia podľa prvej vety fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení. Na výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv a na prevod sumy zodpovedajúcej nominálnej hodnote zaplatených príspevkov po doručení písomného oznámenia podľa prvej vety sa použije § 64a ods. 8 až 10.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012

§ 123t
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorej dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa podľa zákona účinného do 31. marca 2012, je sporiteľ podľa zákona účinného od 1. apríla 2012; to neplatí, ak jej účasť na starobnom dôchodkovom sporení zanikla podľa § 17a, § 123f alebo podľa § 123m.

(2)

Dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,3) ktoré fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo pred 1. aprílom 2012 a netrvalo nepretržite najmenej 150 dní, sa nepovažuje za prvé dôchodkové poistenie podľa zákona účinného od 1. apríla 2012, ak táto fyzická osoba sa do šiestich mesiacov od vzniku tohto prvého dôchodkového poistenia nerozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona účinného do 31. marca 2012.

(3)

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012, ktorej prvé dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) vzniknuté a zaniknuté pred 1. aprílom 2012 netrvalo nepretržite najmenej 150 dní a rozhodla sa byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od vzniku tohto prvého dôchodkového poistenia, je sporiteľ podľa zákona účinného od 1. apríla 2012. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvoril sporiteľ uvedený v prvej vete, sa považuje za zmluvu uzatvorenú v súlade s týmto zákonom.

(4)

Ak fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) pred 1. aprílom 2012 a trvá aj po 31. marci 2012 a do 31. marca 2012 neuplynula šesťmesačná lehota na rozhodnutie byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, táto lehota plynie aj po 31. marci 2012; na zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej týmto sporiteľom do registra zmlúv a na právne účinky tohto zápisu sa vzťahuje zákon účinný do 31. marci 2012. Podmienka nepretržitého trvania dôchodkového poistenia podľa zákona účinného do 31. marca 2012 sa nevyžaduje. Fyzická osoba podľa prvej vety je sporiteľ podľa tohto zákona.

§ 123u

Dôchodková správcovská spoločnosť k 31. marcu 2012 odpočíta odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde z garančného účtu alebo doplní majetok v dôchodkovom fonde podľa zákona účinného do 31. marca 2012; polovicu zostatku na garančnom účte pripíše na bežný účet príslušného dôchodkového fondu a polovicu zostatku pripíše na bežný účet dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 123v
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov so zákonom účinným od 1. apríla 2012 najneskôr do 30. septembra 2013.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde so zákonom účinným od 1. apríla 2012 najneskôr do 31. decembra 2012; iné povinnosti ustanovené zákonom účinným od 1. apríla 2012 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať bez ohľadu na znenie štatútu dôchodkového fondu.

(3)

Na základe písomnej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska predĺžiť lehotu podľa odseku 2 na zosúladenie majetku v dôchodkovom fonde podľa § 88 ods. 1 druhej vety najviac o 12 mesiacov.

§ 123w
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za mesiac marec 2012 sa vypočítajú k 31. marcu 2012 a zúčtujú sa 31. marca 2012 spôsobom podľa zákona účinného do 31. marca 2012, pričom sa dodrží postup podľa odsekov 2 a 3.

(2)

Na účely výpočtu odplaty za správu dôchodkového fondu sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu za správu dôchodkového fondu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta aj druhá predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

(3)

Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky. Predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky je podiel druhej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu.

§ 123x

Na účely § 63d prvým sledovaným obdobím je obdobie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, druhým sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, tretím sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014, štvrtým sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015 a piatym sledovaným obdobím je obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016.

§ 123y

Ustanovenie § 92 ods. 1 účinné od 1. apríla 2012 musí byť prvý raz splnené k 1. júlu 2012. Sporiteľ starší ako 54 rokov nemôže v období od 1. apríla 2012 do 30. júna 2012 presunúť čistú hodnotu majetku ani jej časť do zmiešaného dôchodkového fondu, do akciového dôchodkového fondu ani do indexového dôchodkového fondu.

§ 123z
(1)

Konzervatívny dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 dlhopisový dôchodkový fond.

(2)

Štatút konzervatívneho dôchodkového fondu schválený podľa zákona účinného do 31. marca 2012 sa považuje od 1. apríla 2012 za štatút dlhopisového dôchodkového fondu.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 1. apríla 2012 vo vzťahu k sporiteľom a k tretím osobám používať výlučne označenie dlhopisový dôchodkový fond. Zmenu názvu konzervatívneho dôchodkového fondu na dlhopisový dôchodkový fond je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť na svojom webovom sídle do 10. apríla 2012.

(4)

Vyvážený dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 zmiešaný dôchodkový fond; odseky 2 a 3 platia primerane.

(5)

Rastový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 akciový dôchodkový fond; odseky 2 a 3 platia primerane.

§ 123aa

Ustanovenie § 88a sa do 31. marca 2013 neuplatňuje.

§ 123ab

Výpis z osobného dôchodkového účtu za rok 2011 musí spĺňať ustanovenia zákona účinného do 31. marca 2012.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012

§ 123ac
(1)

Fyzická osoba, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle tejto fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa.

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká

a)

účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,

b)

právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a

c)

zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ak bola uzatvorená.

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že fyzická osoba podľa odseku 1 uplatnila svoje právo podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z príspevkov a ich aktuálnej hodnoty zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 123ad

Fyzická osoba, ktorá k 1. septembru 2012 nie je sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 123ae - Sporiteľom podľa tohto zákona je aj ten, komu vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012. Na sporiteľa podľa prvej vety sa aj po 31. decembri 2012 až do uplynutia 730 dní od vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vzťahujú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012 upravujúce jeho účasť na starobnom dôchodkovom sporení, určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou vrátane možnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 17a ods. 2 okrem § 64aa ods. 1 tretej vety; sporiteľ podľa prvej vety, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Sociálna poisťovňa prvýkrát postúpi povinné príspevky za sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, odo dňa vzniku starobného dôchodkového sporenia podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012 na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie sporiteľovi osobný dôchodkový účet. Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa § 17a ods. 2 zákona účinného do 31. decembra 2012 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že fyzická osoba uplatnila svoje právo podľa § 17a ods. 2 zákona účinného do 31. decembra 2012. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety
a)

previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a ich aktuálnej hodnoty ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a

b)

vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, ktorej majetkom je táto suma.

§ 123af

Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe uvedenej v § 123q ods. 1 aj sumu podľa § 123q ods. 1 zodpovedajúcu aktuálnej hodnote príspevkov pripísaných po 31. decembri 2007, ak ide o príspevky za obdobie pred 1. januárom 2008, ktoré boli pripísané z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Ak bola fyzická osoba, ktorá podáva žiadosť podľa § 123q ods. 1, sporiteľom vo viacerých dôchodkových fondoch alebo vo viacerých dôchodkových správcovských spoločnostiach, pri výpočte sumy sa zohľadní aj skutočnosť, že pri prestupe do iného dôchodkového fondu alebo do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa počet dôchodkových jednotiek primerane upravil. Sociálna poisťovňa je povinná poskytovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam údaje na tento účel najneskôr v lehote 25 dní od ich vyžiadania a dôchodkové správcovské spoločnosti sú povinné poskytovať si navzájom na tento účel informácie do 5 dní od ich vyžiadania.

§ 123ag
(1)

Dlhopisový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút dlhopisového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

(2)

Akciový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 akciový negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút akciového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút akciového negarantovaného dôchodkového fondu.

(3)

Zmiešaný dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5 s názvom zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút zmiešaného dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu.

(4)

Indexový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5 s názvom indexový negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút indexového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2013; Národná banka Slovenska môže túto lehotu predĺžiť najviac o 18 mesiacov.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2013. Ustanovenia štatútu dôchodkového fondu, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú v tejto časti neplatné; do zosúladenia ustanovení štatútu dôchodkového fondu platia ustanovenia zákona.

(6)

Dôchodkové fondy nemožno zlúčiť podľa § 79a pred 1. májom 2013.

(7)

V roku 2013 zasiela dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového účtu podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012.

§ 123ah
(1)

Príspevky podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa po 31. decembri 2012 považujú za povinné príspevky.

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. januárom 2013, používa pojem „príspevky na starobné dôchodkové sporenie“, rozumejú sa tým „povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie“.

§ 123ai
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý je k 1. januáru 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v danom dôchodkovom fonde, je povinný toto tlačivo vyplniť, podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013.

(2)

Sporiteľ, ktorý je k 1. januáru 2013 a k 29. aprílu 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sa dňom 30. apríla 2013 stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ak nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa sporiteľ podľa prvej vety stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom ustanovenia tohto zákona upravujúce prestup sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa na vykonanie tejto povinnosti použijú primerane; za deň prestupu sa považuje 30. apríl 2013. Pri výkone povinnosti podľa predchádzajúcej vety dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná speňažiť majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; ustanovenie § 58 ods. 6 sa v tomto prípade do 30. apríla 2013 neuplatňuje. Ak sporiteľ podľa prvej vety nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1, právny úkon vykonaný pred 29. aprílom 2013, ktorého obsahom je jeho prejav vôle byť sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorého právne účinky trvajú k 29. aprílu 2013, sa stáva v tejto časti 30. apríla 2013 neplatný, a tento sporiteľ sa stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa prvej vety.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona po presune majetku podľa odseku 2 najneskôr do 31. decembra 2013.

(4)

Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na tú časť čistej hodnoty majetku sporiteľa, ktorá sa nachádza v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

§ 123aj
(1)

Prvé sledované obdobie podľa § 63d pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond začína plynúť 1. januára 2013.

(2)

V dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť po 1. januári 2013 prvýkrát povinná doplniť majetok podľa § 63d po uplynutí prvého sledovaného obdobia; ustanovenie § 123x sa nepoužije.

§ 123ak

Ak fyzická osoba uplatní svoje právo podľa § 123ac po 31. decembri 2012, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tejto fyzickej osobe bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa § 123ac ods. 3 prvej vety vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 123al
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 123ad v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013, je sporiteľ, ak táto zmluva bola zapísaná do registra zmlúv.

(2)

Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení od tohto dňa. Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni nasleduje ako prvé v poradí.

(3)

Sporiteľovi podľa odseku 1 zaniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku.

(4)

Sociálna poisťovňa bez zbytočného odkladu postúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa podľa odseku 1 za obdobie pred 1. januárom 2013. Na príspevky podľa prvej vety sa nevzťahujú ustanovenia o povinnosti Sociálnej poisťovne platiť penále podľa osobitného predpisu.3)

§ 123am - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 10. júna 2013

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami § 47a ods. 2 až 4 do 30. júna 2014.

§ 123an - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Na žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podanú pred 1. januárom 2015 sa neprihliada. Dôchodková správcovská spoločnosť oznámi túto skutočnosť sporiteľovi, ak bola žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia doručená

a)

pred 1. júlom 2014 do 15. júla 2014,

b)

po 1. júli 2014 do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi, ktorý dovŕši 60 rokov veku pred 1. januárom 2015, list obsahujúci informáciu o dôchodkoch podľa § 94 ods. 12 najneskôr do 31. decembra 2014.

§ 123ana - Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014

Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od 1. decembra 2014 nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

§ 123ao
(1)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa pred 1. januárom 2015, Sociálna poisťovňa a dôchodková správcovská spoločnosť postupujú pri vrátení povinných príspevkov a penále, ako aj pri vyplatení peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého podľa zákona účinného do 31. decembra 2014.

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. januára 2015 a osobitného predpisu;43) na lehoty, ktoré sa pred 1. januárom 2015 neskončili, platia ustanovenia zákona účinného od 1. januára 2015 a osobitného predpisu.93b)

(3)

Percento zvyšovania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku podľa § 42 je 2 %, ak Národná banka Slovenska opatrením podľa § 42 ods. 2 neustanoví inak.

§ 123ap

Ustanovenia § 123q sa od 1. januára 2015 nepoužijú.

Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015

§ 123aq
(1)

Fyzická osoba, ktorá je k 15. marcu 2015 sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle tejto fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa, ak

a)

neuzatvorila dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom okrem dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4,

b)

neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku a

c)

nedohodla si vyplácanie výnosu z investovania v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

(2)

Dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1 zaniká fyzickej osobe

a)

účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti,

b)

právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a

c)

zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.

(3)

Ak bolo písomné oznámenie podľa odseku 1 doručené Sociálnej poisťovni po podaní žiadosti o starobný dôchodok alebo po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok, považuje sa táto žiadosť za vzatú späť.

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou mala táto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, že si uplatnila právo podľa odseku 1.

(5)

Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 4

a)

previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu,

b)

vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

(6)

Ak boli sporiteľovi odpísané z osobného dôchodkového účtu dôchodkové jednotky z dôvodu vydania certifikátu a dôchodková správcovská spoločnosť nepripísala na osobný dôchodkový účet sporiteľa dôchodkové jednotky podľa § 45 ods. 4, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 4

a)

previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z povinných príspevkov,

b)

vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z dobrovoľných príspevkov,

c)

vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, ak má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov.

(7)

Lehota na doručenie písomného oznámenia podľa odseku 1 je zachovaná, ak je toto oznámenie odovzdané na poštovú prepravu najneskôr 15. júna 2015.

§ 123ar

Fyzická osoba, ktorá k 15. marcu 2015 nie je sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vzniklo dôchodkové poistenie.

§ 123as - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 123at - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2018

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2017. Sociálna poisťovňa zverejní referenčnú sumu podľa prvej vety 1. februára 2018.

§ 123au - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2019 najneskôr do 29. februára 2020.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 31. decembra 2020 zaslať sporiteľovi, ktorému dôchodková správcovská spoločnosť zasiela výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa § 94 ods. 6 v listinnej podobe, výzvu na oznámenie jeho adresy elektronickej pošty.

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

§ 123av

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa ustanovenie § 27 ods. 10 písm. c) neuplatňuje.

§ 123aw

Povinné príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, nie sú povinní zaplatiť za obdobie podľa osobitného predpisu,99) ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.99)

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

§ 123ax

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.

§ 123ay

Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.

§ 123az

Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.

§ 123ba
(1)

Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.

(2)

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku

a)

2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,

b)

2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023

§ 123bb
(1)

Na vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osoby, ktorej vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) do 30. apríla 2023, sa vzťahuje § 15 ods. 1 až 3 a § 17a v znení účinnom do 30. apríla 2023.

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná písomne informovať fyzickú osobu podľa odseku 1 o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Na uzatvorenie prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi fyzickou osobou podľa odseku 1 a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa vzťahuje § 64 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. apríla 2023, ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4)

Podmienka podľa § 64 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.

(5)

Sporiteľ je aj fyzická osoba podľa § 6 druhej vety v znení účinnom do 30. apríla 2023.

§ 123bc
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s pravidlami obmedzenia a rozloženie rizika pre dôchodkový fond najneskôr do 31. decembra 2028.

(2)

Ak by v dôsledku povinnosti zosúladiť majetok sporiteľa podľa § 123be ods. 2 alebo zmeny ekonomických podmienok mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov sporiteľov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu finančné nástroje podľa § 88b ods. 2, ktoré nadobudla do majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu pred 1. májom 2023 a ktorých hodnota sa určuje metódou umorovanej hodnoty,

a)

počas plynutia lehoty podľa odseku 1 predať aj pred dňom ich splatnosti alebo

b)

po 31. decembri 2028 ponechať v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do dňa ich splatnosti a neuplatňovať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vo vzťahu k týmto finančným nástrojom.

(3)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 1 predĺžiť najviac o jeden rok, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o

a)

predaji finančného nástroja podľa odseku 2 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj pred dňom jeho splatnosti,

b)

finančných nástrojoch podľa odseku 2, ktoré ponechala v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu po 31. decembri 2028 spolu s odôvodnením ich ponechania.

§ 123bd

Sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v § 123be ods. 2, § 123bf ods. 3 alebo § 123bg ods. 3 nie je ustanovené inak; ustanovenie § 92 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2023 tým nie je dotknuté.

§ 123be
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,

a)

ktorý sa narodil po roku 1968,

b)

ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,

c)

ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022

1.

nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

2.

nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a

d)

o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(2)

Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.

(3)

Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak

a)

sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

b)

sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo

c)

dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(5)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

§ 123bf
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,

a)

ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,

b)

ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,

c)

ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022

1.

nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,

2.

nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a

d)

o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(2)

Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.

(3)

Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.

§ 123bg
(1)

Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že

a)

nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a

b)

má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

(2)

Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.

(3)

Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,

a)

od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,

b)

na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.

§ 123bh

Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.

§ 123bi

Na rozloženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení pred 1. májom 2023, sa do 30. júna 2023 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. apríla 2023.

§ 123bia - Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2023

Zamestnávateľ nie je povinný za obdobie podľa osobitného predpisu100) zaplatiť povinné príspevky za zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení z časti vymeriavacieho základu, z ktorej nie je povinný zaplatiť poistné na starobné poistenie podľa osobitného predpisu.100)

§ 123bib - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024

Sťažnosti uplatnené a nevybavené pred 1. júlom 2024 sa vybavia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení sťažností pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.

TRINÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 125 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia,

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika.

§ 126 - Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2012

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 87/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu,

2.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.

§ 127 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 146/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte výšky sumy vyplácanej fyzickej osobe, ktorej od 1. januára 2008 zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.1)“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ako 1a.
3.
V § 66 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

4.
Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak
a)
splnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,1)

b)
bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a

c)
suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)“.

5.
V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), sa zníži o polovicu pomernej sumy predčasného starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6.
V § 87 písm. a) sa slová „62 %“ nahrádzajú slovami „55 %“.
7.
V § 116 ods. 3 sa za slovo „cudziny“ vkladá čiarka a slová „ktorá nie je členským štátom Európskej únie,“.
8.
V § 122 ods. 2 písm. i), § 123 ods. 2 písm. a) a v nadpise § 128 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity“.
9.
V § 122 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách a na penále uložených v starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

10.
V § 128 ods. 11 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len „rezervný fond")“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity“.
11.
V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
štát.“.

12.
V nadpise a celom texte § 129, v § 138 ods. 14 a ods. 15 písm. a), § 139, § 140 ods. 5 a 6 a v § 149 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity“.
13.
V § 131 odsek 1 znie:

„(1)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,

b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 14 % z vymeriavacieho základu,

c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu,

d)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu,

e)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu,

f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu.“.

14.
V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 5 % z vymeriavacieho základu,

b)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu,

c)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu,

d)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu,

e)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15.
§ 137 vrátane nadpisu znie:

㤠137
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre
a)
zamestnávateľa 4,75 % z vymeriavacieho základu,

b)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,

c)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,

d)
štát 2 % z vymeriavacieho základu.“.

16.
V § 138 ods. 19 sa za slovo „štátu“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
17.
Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý znie:

㤠152a
Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) povolenie splátok dlžných súm príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) premlčanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) odpísanie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) a na uplatňovanie pohľadávok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania platia § 144 až 152 rovnako.“.

18.
V § 156 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,“.

Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).

19.
V § 157 ods. 3 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity, základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ a za slová „pohľadávky na poistnom“ sa vkladajú slová „pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
20.
V § 158 písmeno g) znie:

„g)
rezervný fond solidarity,“.

21.
V § 158 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

22.
V § 159 písmeno a) znie:

„a)
poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

23.
V § 159 písm. d) sa za slovo „poistnom,“ vkladajú slová „príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
24.
V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1).“.

25.
§ 167 vrátane nadpisu znie:

㤠167
Rezervný fond solidarity
(1)
Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v príslušnom základnom fonde, na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na úhradu škody podľa osobitného predpisu.91a) Rezervný fond solidarity nesmie byť použitý na iný účel, než na ktorý je určený podľa prechádzajúcej vety. Sociálna poisťovňa je povinná uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ podľa osobitného predpisu,1) z rezervného fondu solidarity do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.

(2)
Rezervný fond solidarity sa tvorí
a)
z poistného do rezervného fondu solidarity,

b)
z pokuty a penále,

c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu, na pokute a na penále,

d)
z úrokov,

e)
z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,

f)
z ostatných príjmov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

„91a)
§ 121 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

26.
Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠167a
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) Sociálnou poisťovňou príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.1)

(2)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí
a)
z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)

b)
z pokuty a penále,

c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokute a na penále,

d)
z úrokov.“.

27.
V § 168 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“.
28.
V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

29.
V § 170 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“.
30.
V § 170 odsek 5 znie:

„(5)
Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia a o výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) a to tak, aby fyzické osoby a právnické osoby povinné odvádzať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) a poberatelia dávok nemohli byť identifikované.“.

31.
V § 172 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
32.
V § 172 odsek 2 znie:

„(2)
V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov sociálneho poistenia a účastníkov právnych vzťahov starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom Sociálna poisťovňa.“.

33.
V § 172 odsek 5 znie:

„(5)
Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, o poistnom v sporných prípadoch, príspevku na starobné dôchodkové sporenie1) v sporných prípadoch, o pokute, penále, povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty, penále, o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo o znížení penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy.“.

34.
V § 173 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
35.
V § 177 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
36.
V § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:

„8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

37.
V § 178 ods. 1 písm. a) desiaty bod znie:

„10.
o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále,“.

38.
V § 178 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
vyberať a vymáhať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále a vymáhať pohľadávky na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokutách, penále a na dávke garančného poistenia,“.

39.
V § 179 ods. 1 písm. f) sa za slová „pohľadávky na poistnom,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
40.
V § 180 ods. 1 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
41.
V § 203 ods. 4 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
42.
V § 210 ods. 1 písm. f) sa za slová „o poistnom“ vkladajú slová „a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie1)“.
43.
V § 210 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
44.
V § 212 ods. 3 písm. c) sa za slová „o poistnom,“ vkladajú slová „o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
45.
V § 214 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
46.
Nadpis štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

47.
Nadpis prvej hlavy štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

48.
V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, v ktorých sa zhromažďujú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,1)“.

49.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
previesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich pripísania na účet Sociálnej poisťovne v Národnej banke Slovenska alebo odo dňa ich prevedenia podľa § 167 ods. 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:

„100a)
§ 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

50.
V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) v členení na jednotlivých zamestnancov a na jednotlivé druhy poistenia a na starobné dôchodkové sporenie1) a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

51.
V § 231 ods. 1 písm. g) sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
52.
V § 231 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
53.
V § 231 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
54.
Nadpis § 232 znie:

„Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia“.

55.
V § 232 odsek 1 znie:

„(1)
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom; táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.“.

56.
V § 232 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,“.

57.
V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie,“.

58.
V § 233 ods. 2 písm. d) sa za slová „z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca,“.
59.
V § 233 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
60.
V § 233 ods. 11 sa za slovo „poistení“ vkladajú slová „a starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
61.
§ 235 vrátane nadpisu znie:

㤠235
Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby
V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické osoby povinné uvádzať identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorej sa žiadosť, oznámenie alebo podanie týka. Ak ide o sirotský dôchodok alebo pozostalostnú úrazovú rentu jednostranne osiroteného dieťaťa, uvádza sa aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia žijúceho rodiča, a ak ide o sirotský dôchodok alebo pozostalostnú úrazovú rentu obojstranne osiroteného dieťaťa, aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zomretého rodiča, ktorý zomrel posledný. Zákonný zástupca uvádza identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré by bola povinná uvádzať fyzická osoba, ktorú zastupuje. Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia je rodné číslo.“.

62.
Nadpis tretej hlavy štvrtej časti znie:

„POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

63.
§ 240 vrátane nadpisu znie:

㤠240
Penále
(1)
Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) ktoré neodviedli poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)
Predpísané penále podľa odseku 1 nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za kontrolované obdobie. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie nie je vyššie ako 100 Sk.

(3)
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť zaplatiť penále alebo znížiť penále, ak táto osoba zaplatila dlžné sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) najneskôr v deň podania žiadosti a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádza poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) včas a v správnej sume.“.

64.
Nadpis šiestej časti znie:

„DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA“.

65.
V § 246 ods. 1 sa za slová „poistenia v nezamestnanosti“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
66.
Za § 293 sa vkladá § 293a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠293a
Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004
(1)
Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8.

(2)
Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004 sa zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.

(3)
Dôchodkové dávky priznané od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.

(4)
Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky znížené o 4 %. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa prvej vety sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. augusta 2004.

(5)
Dôchodkové dávky priznané od 1. decembra 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania po zvýšení podľa odseku 3 o percento určené podľa odseku 4. Na zvýšenie dôchodkovej dávky podľa prvej vety je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.

(6)
Invalidný dôchodok, ktorý sa v období od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácal z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51) nemocenského, platu alebo služobného príjmu podľa osobitného predpisu57) priznaných pred vznikom nároku na invalidný dôchodok, sa zvýši podľa odsekov 2 až 5 odo dňa vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku.

(7)
Dôchodková dávka, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu podľa odsekov 2 až 5 od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

(8)
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšených podľa odsekov 2 a 5.

(9)
V prípade, ak úhrn súm zvýšených dôchodkov poberateľa v roku 2004 podľa § 82 by bol vyšší o viac ako 100 Sk ako podľa odseku 4, rozdiel doplatí Sociálna poisťovňa jednorazovo do 31. januára 2005.“.

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.
2.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálneho poistenia,21)“ vkladajú slová „starobného dôchodkového sporenia“.
3.
V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu“.
4.
V § 11 ods. 2 sa za slová „sociálneho poistenia,“ vkladajú slová „starobného dôchodkového sporenia“.

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z. a zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť24a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 3 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, § 113 až 115, § 120, 124, článku II a článku III šiesteho bodu, osemnásteho bodu, päťdesiateho ôsmeho bodu a šesťdesiateho šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2004 a článku I § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004.

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180,19. 7. 2000).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002) v platnom znení.

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15. 7. 2010).

  Príloha č. 3 k zákonu č. 43/2004 Z. z.

  VYHLÁSENIE

  Podpísaný

  .........................................................................................................................................................................

  (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko)

  týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok podľa § 63d zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S vedomím tejto skutočnosti som rozhodnutý zostať sporiteľom v dôchodkovom fonde, v ktorom som k dnešnému dňu sporiteľom.

  V .................................. dňa ................... 2013

  ........................................

  Podpis

  Poučenie: Podľa § 123ai zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z. z., je sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, povinný toto vyhlásenie podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013, inak sa dňom 30. apríla 2013 stane sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

 • 5)

  § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

 • 6)

  § 27 zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 6a)

  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

 • 8)

  § 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8a)

  § 2 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z.

 • 8b)

  § 2 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.

 • 8c)

  Príloha č. 1 časť A siedmy bod zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.

 • 19)

  § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 20)

  § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

 • 21)

  § 138 ods. 9 písm. b) a ods. 12 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 139 zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 30)

  § 140 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  § 140 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 140 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 34)

  § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 35)

  § 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 36a)

  § 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.

 • 36b)

  § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36c)

  § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 38)

  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 38a)

  § 40 zákona č. 328/2002 Z. z.

 • 38b)

  § 126 a 143c ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.

 • 38c)

  § 46 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.

 • 38d)

  § 51 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38e)

  § 66b a § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38f)

  § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.

 • 40)

  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 41a)

  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 42)

  § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 42a)

  § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 42b)

  § 179 ods. 1 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.

 • 42ba)

  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

 • 42bb)

  Napríklad § 32a ods. 1 písm. a) šiesty bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z., § 24 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

 • 42c)

  § 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.

 • 43)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 45)

  Obchodný zákonník.

 • 45a)

  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 45b)

  § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z.

 • 45c)

  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.

 • 45d)

  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.

 • 45e)

  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.

 • 46)

  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

 • 47)

  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

 • 48)

  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 48a)

  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 49)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.

 • 51)

  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

 • 51a)

  § 7 ods. 14 až 16 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 52)

  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 53)

  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 54)

  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 56)

  § 66b Obchodného zákonníka.

 • 57)

  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona č. 465/2002 Z. z.

 • 58a)

  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 58b)

  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.

 • 58c)

  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 58d)

  § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.

 • 58e)

  § 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 122/2013 Z. z.

 • 58f)

  § 31 zákona č. 122/2013 Z. z.

 • 58g)

  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 • 59)

  § 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 • 60)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 61)

  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ 43 zákona č. 95/2002 Z. z.

 • 62)

  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

 • 63)

  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.

 • 64)

  Civilný sporový poriadok.

 • 65)

  Trestný poriadok.

 • 66)

  § 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 67)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 • 68)

  Trestný zákon.

 • 68a)

  § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 69)

  § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 70)

  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 71)

  § 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 71a)

  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 72)

  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 73)

  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

 • 74)

  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 75)

  § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 76)

  § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 77)

  § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 77a)

  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 78)

  § 27g zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.§ 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/ 2017 Z. z.

 • 78a)

  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 79)

  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 79a)

  Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

 • 79b)

  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 80)

  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 81)

  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 82)

  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 83)

  § 9 ods. 1 a § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 84)

  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.

 • 84a)

  Napríklad § 8 a 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 85)

  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.

 • 86)

  § 716 až 719a Obchodného zákonníka.

 • 87)

  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., § 91 ods. 4 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 88)

  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 88a)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

 • 88b)

  § 34 ods. 3 písm. d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 89)

  § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.

 • 90)

  Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.

 • 91)

  Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 92)

  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 93)

  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

 • 93a)

  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 93b)

  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 94)

  Napríklad Trestný poriadok, Zákonník práce.

 • 94a)

  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.

 • 95)

  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

 • 96)

  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 • 97)

  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 98)

  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.

 • 99)

  § 293ex ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 95/2020 Z. z.

 • 100)

  § 293fzh ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 274/2023 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore