Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST47JUD901DS40EUPP33ČL0

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 234/2019 a 275/2020

Legislatívny proces k zákonu 275/2020
Legislatívny proces k zákonu 234/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a pôsobnosť zákona

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, ...

§ 2 - Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 4 - Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5 - Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného ...

§ 6 - Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 7 - Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia
(1)

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť fyzickej ...

(2)

Za zomretého podľa tohto zákona sa považuje aj fyzická osoba vyhlásená súdom za mŕtvu.

§ 9 - Zákaz diskriminácie

Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis.6a)

§ 10 - Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11 - Poistiteľ

Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa,8) poisťovňa z iného členského štátu8a) alebo zahraničná poisťovňa,8b) ...

DRUHÁ ČASŤ

OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 14 - Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je sporiteľ, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného ...

(2)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta ...

§ 15 - Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Sporiteľovi, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca ...

(2)

Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho ...

(3)

Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného ...

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) ...

§ 16 - Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom ...

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

a)

vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu;3) to neplatí, ak účasť na starobnom ...

b)

zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

§ 17a - Zánik právneho postavenia sporiteľa

Sporiteľovi, ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok ...

§ 19 - Prerušenie účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) ...

(2)

Vznik prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto účasti ...

TRETIA ČASŤ

PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

§ 20 - Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) sú

a)

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“),

b)

dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“).

§ 21 - Platitelia príspevkov
(1)

Povinné príspevky platí

a)
zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...
d)
štát,
e)
Sociálna poisťovňa.
(2)

Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, za ktorú platí štát ...

(3)

Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení podľa ...

(4)

Povinné príspevky sú aj dôchodkové práva prevedené z dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie ...

(5)

Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom ...

(6)

Dobrovoľné príspevky zaplatené po vydaní certifikátu podľa § 45 alebo po podaní žiadosti podľa § 46d, ...

a)
prevedie na bežný účet nepriradených platieb (ďalej len „účet nepriradených platieb“) dôchodkovej správcovskej ...
b)
prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca ...
c)
prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca ...
d)
vyplatí fyzickej osobe, ktorá ich zaplatila, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa písmena ...
§ 21a - Spôsob určenia povinných príspevkov

Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom ...

§ 22 - Sadzba povinných príspevkov

Sadzba povinných príspevkov je

a)

od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu,

b)

v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu,

c)

v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,

d)

v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,

e)

v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,

f)

v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,

g)

v roku 2022 5,50 % z vymeriavacieho základu,

h)

v roku 2023 5,75 % z vymeriavacieho základu,

i)

v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 6 % z vymeriavacieho základu.

§ 23 - Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) ...

(3)

Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na ...

(4)

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20)

(5)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) ...

(6)

Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností, z ktorých je povinne dôchodkovo poistený podľa osobitného ...

(7)

Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci ...

(8)

Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 7 je ňou určená suma, ktorá je najmenej v sume ...

(9)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za poberateľa úrazovej renty ...

(10)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí povinné príspevky podľa § 21 ods. 2, je vymeriavací základ, ...

(11)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 23a - Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca ...

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací ...

§ 24 - Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo ...

§ 25 - Vylúčenie povinnosti platiť povinné príspevky
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

(2)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...

(3)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť povinné príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je ...

§ 26 - Odvod príspevkov
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky odvádzať, ak ...

(2)

Za štát odvádza povinné príspevky za osoby uvedené v § 21 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí ...

(3)

Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol. ...

§ 27 - Platenie povinných príspevkov a ich postupovanie
(1)

Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne ...

(2)

Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej ...

(3)

Sociálna poisťovňa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dňa vydania certifikátu do dňa skončenia ...

(4)

Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále nepostúpené podľa odseku 3

a)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ uzatvoril ...
b)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca ...
c)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej vypláca ...
d)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú ...
e)
vyplatí fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa ...
(5)

Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny ...

(6)

Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, povinné ...

(7)

Povinné príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné ...

(8)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

(9)

Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...

(10)

Povinné príspevky sa platia

a)
bezhotovostným prevodom,
b)
poštovým poukazom,
c)
v hotovosti.
§ 28 - Splatnosť povinných príspevkov
(1)

Povinné príspevky sú splatné v deň splatnosti poistného podľa osobitného predpisu.3)

(2)

Ak sa platba povinných príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods. 1 ...

a)
pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti povinných príspevkov ...
b)
pri platení poštovým poukazom sa povinné príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku ...
§ 28a - Vrátenie povinných príspevkov a penále
(1)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky vo vyššej sume, ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

a)
sporiteľovi do 1 roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová účasť na ...
b)
sporiteľ dovŕšil 53 rokov veku.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela ...

a)
povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa predchádzajúcej vety, z majetku zodpovedajúceho aktuálnej ...
b)
sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa ...

(5)

Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať ...

(6)

Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 5 platia rovnako.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÔCHODKY

PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 29
(1)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok ...

a)
doživotného dôchodku,
b)
dočasného dôchodku,
c)
programového výberu.
(2)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný ...

a)
vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
b)
sirotský dôchodok.
(3)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca výnos z investovania ...

DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 30 - Podmienka vyplácania starobného dôchodku

Starobný dôchodok sa vypláca najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil dôchodkový ...

§ 31 - Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku

Predčasný starobný dôchodok sa vypláca najskôr, ak

a)

sporiteľovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu36b) alebo ...

b)

súčet súm predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu vznikol ...

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32 - Doživotný dôchodok
(1)

Doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca do smrti poberateľa ...

(2)

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného ...

a)
zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod ...
b)
poistiteľ prevedie podľa § 40a.
§ 33 - Dočasný dôchodok
(1)

Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej ...

(2)

Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ...

(3)

Vyplácanie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 31 ...

(4)

Doba vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku ...

(5)

Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v ...

(6)

Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa ...

§ 33a - Programový výber
(1)

Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný ...

(2)

Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ...

(3)

Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) programovým ...

(4)

Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť ...

(5)

Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa ...

(6)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný starobný ...

(8)

Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa ...

Pozostalostné dôchodky
§ 34 - Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Vdovský dôchodok sa vypláca vdove, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie vdovského dôchodku ...

(2)

Vdovský dôchodok sa vypláca vdove odo dňa podania žiadosti o jeho výplatu. Dobu vyplácania vdovského ...

(3)

Vdova podľa tohto zákona je manželka zomretého poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného ...

(4)

Ak niet pozostalej osoby

a)
v čase smrti poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, ...
b)
suma nevyplateného vdovského dôchodku je predmetom dedenia.
(5)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi platia odseky 1 až 4 rovnako.

§ 36 - Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku
(1)

Vdovský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

(2)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37 - Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1)

Sirotský dôchodok sa vypláca sirote, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie sirotského ...

(2)

Sirota podľa tohto zákona je dieťa zomretého rodiča alebo osvojiteľa, ktorí boli ku dňu smrti poberateľmi ...

(3)

Na vyplácanie sirotského dôchodku platí § 34 ods. 2 a 4 rovnako.

§ 39 - Suma sirotského dôchodku

Sirotský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

TRETIA HLAVA
DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 40
(1)

Oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, vzniká smrťou sporiteľa ...

(2)

Oprávnenej osobe nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa odseku 1, ak táto na základe právoplatného ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo dediča dôchodková správcovská spoločnosť do piatich ...

a)
vyplatí sumu podľa odseku 1 alebo
b)
prevedie sumu podľa odseku 1 na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej ...
(4)

Ak je písomná žiadosť podľa odseku 3 doručená po doručení oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť ku dňu, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, odpíše z osobného ...

§ 40a
(1)

Oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku, vzniká smrťou ...

(2)

Oprávnenej osobe podľa odseku 1 nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo dediča, ktorému podľa odseku 1 vzniklo ...

a)
vyplatí túto sumu alebo
b)
prevedie túto sumu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 41 - Výplata starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku
(1)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok je splatný najneskôr do ôsmeho ...

(2)

Mesačnú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku môže dôchodková ...

(3)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca poberateľovi starobného ...

§ 42 - Zvyšovanie doživotného dôchodku
(1)

Ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo zvyšovanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného ...

(2)

Percento zvyšovania dôchodkov podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením, ktoré ...

§ 42a - Podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)

Výnosy z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktoré vzniknú v účtovnom období vyšším zhodnotením ...

(2)

Podiel poisteného na časti prebytku z výnosov určenej poisteným (ďalej len „podiel na prebytku z výnosov“) ...

(3)

Prebytok z výnosov za príslušné účtovné obdobie sa rozdeľuje v nasledujúcom účtovnom období.

(4)

Podiel na prebytku z výnosov sa

a)
vyplatí jednorazovo v účtovnom období, v ktorom sa prebytok z výnosov rozdeľuje, alebo
b)
vypláca zvýšením mesačnej sumy vyplácaného dôchodku.
§ 43 - Súbeh dôchodkov

Ak sa po zomretom poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

§ 44 - Žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok
(1)

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ bezplatne požiadať

a)
v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ...
b)
v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu sporiteľa alebo v pobočke Sociálnej ...
c)
v ústredí Sociálnej poisťovne, ak sporiteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a žiada o ...
d)
prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu ...
(2)

Ak sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) ...

(3)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa po ...

a)
sporiteľovi chýba 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková správcovská ...
b)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľovi chýba menej ako 30 dní do dovŕšenia dôchodkového ...
c)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, najskôr v deň, v ktorom sa ...
d)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sa sporiteľovi vypláca predčasný starobný dôchodok podľa osobitného ...
(4)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, Sociálna poisťovňa na základe žiadosti podľa odseku 2 zadá cez ...

a)
sporiteľovi chýbajú 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
b)
je Sociálnej poisťovni známa suma predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ...
c)
sporiteľ získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
(5)

Pokyn na vydanie certifikátu sa nezadá odo dňa, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom ...

(6)

Spôsob podania žiadosti určí dôchodková správcovská spoločnosť, ak sa žiadosť podáva v dôchodkovej správcovskej ...

(7)

V žiadosti sporiteľ určí spôsob zaslania ponukového listu, a to listinne alebo elektronicky.

(8)

V žiadosti sporiteľ môže určiť, v akom rozsahu sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových ...

(9)

Postup vybavovania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 nie je konaním vo veciach sociálneho poistenia ani správnym ...

§ 45 - Certifikát
(1)

Certifikát je elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť vydá certifikát tretí pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bol ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť v deň vydania certifikátu odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa ...

(4)

Ak sporiteľ neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku ...

(5)

Za sumu uvedenú v certifikáte sa považuje aj časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa ...

(6)

Ak suma uvedená v certifikáte je nižšia ako suma podľa § 46e ods. 9, dôchodková správcovská spoločnosť ...

§ 46 - Ponuka doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku
(1)

Poistiteľ v deň vydania certifikátu cez ponukový systém

a)
vyhotoví sporiteľovi ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...
1.
bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
2.
so zvyšovaním dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
3.
bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
4.
bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky,
5.
so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
6.
so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky alebo
b)
oznámi sporiteľovi, že ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...
1.
doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v sume podľa ...
2.
doživotného predčasného starobného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 31 písm. ...
(2)

Ponuka podľa odseku 1 písm. a) je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 písm. a) určí poistiteľ použitím poistno-matematických ...

(4)

Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného ...

§ 46a - Ponuka dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku
(1)

Poistiteľ môže vyhotoviť sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém ponuku dočasného ...

(2)

Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 určí poistiteľ použitím poistno-matematických metód tak, ...

(4)

Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného ...

§ 46b - Ponuka programového výberu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže sporiteľovi v deň vydania certifikátu na základe výsledkov ponukového ...

(2)

Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného ...

§ 46c - Ponukový list
(1)

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu spôsobom ...

(2)

Súčasťou ponukového listu sú

a)
ponuky podľa § 46, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo ...
b)
ponuky podľa § 46a a 46b, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného ...
c)
oznámenie, že žiaden poistiteľ nevyhotovil ponuku podľa § 46, ak súčasťou ponukového listu nie sú ponuky ...
d)
oznámenie, že sporiteľ splnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného ...
e)
ďalšie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.
(3)

Vzor ponukového listu, ktorý môže byť zostavený bez použitia odbornej terminológie, ustanoví ministerstvo ...

§ 46d - Žiadosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu
(1)

Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom ...

a)
podal žiadosť podľa § 44 a nebola mu predložená ponuka podľa § 46, 46a a 46b,
b)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom ...
c)
sa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom ...
d)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom ...
1.
konca kalendárneho roka, v ktorom bola sporiteľovi vyhotovená ponuka podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ...
2.
30 dní od skončenia záväznosti ponúk podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. novembra ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorí so sporiteľom, ktorý požiadal podľa odseku 1 o vyplácanie ...

(3)

Na žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku ...

§ 46da - Referenčná suma
(1)

Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená k 30. ...

(2)

Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)

a)
na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého trvá ...
b)
ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak nárok ...
c)
ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.
(3)

Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila.

§ 46e - Ponukový systém
(1)

Sociálna poisťovňa je správca42) ponukového systému.

(2)

Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje

a)
o vzniku, zmene a zániku zmluvy o poistení dôchodku,
b)
o vzniku, zmene a zániku dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c)
potrebné na účely vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. b),
d)
o splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sporiteľovi, ak ...
e)
o dovŕšení dôchodkového veku, ak bol určený podľa osobitného predpisu,42b)
f)
o sume starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku vyplácaného ...
g)
o sume dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu3) vyplácanej fyzickej osobe, ktorá je alebo bola ...
h)
o sume výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného ...
i)
o úmrtí poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku a ...
j)
o najnižších mesačných sumách doživotného starobného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných ...
k)
o mediáne podľa odseku 9,
l)
potrebné pre Sociálnu poisťovňu, poistiteľa a dôchodkovú správcovskú spoločnosť na účely tohto zákona, ...
m)
o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi,
n)
o zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv,
o)
o percentuálnej výške garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitej pri ...
p)
o referenčnej sume podľa § 46da.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. b), f), l) ...

(4)

Poistiteľ poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. a), f), j), l) a o).

(5)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytuje Sociálnej poisťovni ...

(6)

Prístup k údajom v ponukovom systéme má

a)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...
b)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...
c)
poistiteľ o sporiteľovi alebo poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ...
d)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely posudzovania ...
(7)

Sociálna poisťovňa poskytuje údaje podľa odseku 2 písm. f) až h), j) až m) a o) ministerstvu, Ministerstvu ...

(8)

Najneskôr pred predložením prvej ponuky podľa § 46 ods. 1 písm. a) alebo oznámenia podľa § 46 ods. 1 ...

(9)

Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 8 k prvému dňu kalendárneho ...

(10)

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní

a)
referenčnú sumu podľa § 46da do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje,
b)
priemernú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, pozostalostného dôchodku a výnosu ...
(11)

Sociálna poisťovňa uzavrie s poistiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, ktorej obsahom ...

Zmluva o poistení dôchodku
§ 46f
(1)

Zmluvou o poistení dôchodku sa poistiteľ zaväzuje, že za jednorazové poistné podľa podmienok ustanovených ...

a)
bude poistenému alebo pozostalej osobe vyplácať dohodnutý dôchodok,
b)
vyplatí alebo prevedie oprávnenej osobe podľa § 40a ods. 1 sumu podľa § 32 ods. 2.
(2)

Poistený na účely tohto zákona môže byť výlučne poistník. Poistník podľa tohto zákona je sporiteľ, ktorý ...

(3)

Zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca

a)
doživotný dôchodok, sa poisťuje riziko
1.
dlhovekosti, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za ...
2.
smrti poisteného, pričom povinnosť poistiteľa plniť vzniká, ak
2a.
bol v zmluve o poistení dôchodku dohodnutý aj pozostalostný dôchodok,
2b.
poistený zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku,
b)
dočasný dôchodok, sa poisťuje riziko dožitia, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý ...
(4)

Iné riziká, ako sú uvedené v odseku 3, nemožno v zmluve o poistení dôchodku poistiť.

(5)

Zmluvu o poistení dôchodku možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky, na základe ktorej budú splnené ...

(6)

Jednorazové poistné je suma uvedená v certifikáte. Dohodnutá suma dôchodku je suma uvedená v ponuke ...

(7)

Ak si sporiteľ uplatnil právo podľa § 46 ods. 4 alebo § 46a ods. 4, poistiteľ s ním uzatvorí zmluvu ...

(8)

Ak zmluvu o poistení dôchodku uzatvára za sporiteľa splnomocnenec, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve ...

(9)

Zmluvu o poistení dôchodku možno dohodou meniť, len ak

a)
jednorazové poistné nebolo zaplatené v sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dňa evidencie ...
b)
suma uvedená v ponuke podľa § 46 alebo § 46a bola určená na základe nesprávneho údaja o veku sporiteľa, ...
c)
sa mení vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa odseku 12,
d)
si poistník dohodne zmenu spôsobu výplaty dôchodku a podielu na prebytku z výnosov podľa odseku 11,
e)
sa mení dohodnutá suma dôchodku z dôvodov podľa odseku 6 alebo
f)
sa mení oprávnená osoba podľa § 40a ods. 1.
(10)

Od zmluvy o poistení dôchodku možno odstúpiť len z dôvodov a v lehote podľa odseku 9 písm. a) a b); ...

(11)

Zmluva o poistení dôchodku obsahuje najmä spôsob výplaty dôchodku, percentuálnu výšku garantovaného ...

(12)

Ak je v zmluve o poistení dôchodku dohodnuté vyplácanie pozostalostného dôchodku

a)
len podľa § 29 ods. 2 písm. a), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ...
b)
len podľa § 29 ods. 2 písm. b), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa § 29 ...
c)
podľa § 29 ods. 2 písm. a) a b) možno dohodnúť vyplácanie len jedného z týchto pozostalostných dôchodkov. ...
(13)

Poistiteľ môže žiadať od sporiteľa informácie týkajúce sa ohodnotenia rizika dožitia poistníka len po ...

(14)

Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný ...

(15)

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré nesúvisia ...

(16)

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie ...

(17)

Ak poistník určil pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 fyzickú osobu, zmluva ...

(18)

Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta ...

(19)

Zmena kontaktných údajov, osobných údajov a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku uvedených ...

§ 46g
(1)

Poistiteľ zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku bez zbytočného ...

(2)

Poistiteľ zaeviduje cez ponukový systém údaje zo zmluvy o poistení dôchodku, ktorej predchádzalo zaevidovanie ...

(3)

Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jedno zaevidovanie podľa odsekov 1 a 2 pre ...

(4)

Povinnosť poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku vzniká prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(5)

Ak poistník zomrel predo dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu ...

a)
zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod ...
b)
poistiteľ prevedie podľa § 40a.
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie poistiteľovi, s ktorým poistník uzatvoril zmluvu o poistení ...

(7)

Investičné riziko spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv spojených s krytím tohto rizika ...

(8)

Zmluvu o poistení dôchodku nemožno vypovedať a nemôže zaniknúť dohodou. V zmluve o poistení dôchodku ...

(9)

Ak v odsekoch 1 až 8 a § 46 ods. 2, § 46a ods. 2 a § 46f nie je neustanovené inak, na zmluvu o poistení ...

§ 46h - Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení dohody o vyplácaní ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku ...

(3)

Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nastane prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(4)

Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jednu evidenciu podľa odsekov 1 a 2.

(5)

Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak sporiteľ požiadal podľa § 46d dôchodkovú správcovskú spoločnosť o uzatvorenie ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní dôchodku ...

(7)

Ak sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ...

(8)

Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ak v druhej vete ...

a)
podľa § 33a ods. 2 alebo
b)
podľa § 33a ods. 3.
(9)

V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nemožno ponúkať tovary a ...

(10)

V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nesmie vykonávať finančné ...

(11)

Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorená na základe záväznej ponuky podľa § 46b alebo ...

(12)

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno dohodou meniť, len ak

a)
majetok podľa odseku 7 nebol prevedený v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte, a to do ...
b)
sa sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zmene obdobia výplaty starobného dôchodku ...
c)
si sporiteľ dohodne zmenu spôsobu výplaty tohto dôchodku alebo
d)
boli dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d). ...
(13)

Od dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno odstúpiť len z dôvodu a v lehote podľa odseku ...

(14)

Zmena kontaktných údajov, osobných údajov, údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku a spôsobu ...

PIATA HLAVA
VÝNOS Z INVESTOVANIA

§ 46i
(1)

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku ...

(2)

Výnos z investovania sa vypláca sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je poberateľom starobného ...

(3)

Sumu vyplácaného výnosu z investovania môže dôchodková správcovská spoločnosť znížiť o oprávnene vynaložené ...

PIATA ČASŤ

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 47 - Dôchodková správcovská spoločnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

(2)

Správou dôchodkových fondov sa rozumie

a)
riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde ...
b)
administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
1.
vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,
2.
vedenie účtu nepriradených platieb,
3.
vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predčasného starobného dôchodku programovým výberom ...
4.
vedenie zoznamu sporiteľov,
5.
určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,
6.
vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,
7.
vedenie obchodnej dokumentácie,
8.
zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,
9.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,
10.
vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom ...
11.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
12.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych ...
13.
informovanie sporiteľov a vybavovanie ich sťažností,
14.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska ...
15.
riadenie rizík v dôchodkovom fonde,
c)
propagácia a reklama dôchodkových fondov,
d)
výber dobrovoľných príspevkov.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. 4 a môže ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona.

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Dôchodková ...

(6)

Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(7)

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská ...

(8)

Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené pred ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

(10)

Zakazuje sa

a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti ...
b)
zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)
§ 47a
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore starobného dôchodkového ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú ...

(3)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 2.

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva Národnej ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti na ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej ...
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov ...
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskej ...
h)
sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa ...
i)
stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
j)
vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické ...
k)
organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného ...
l)
výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,
m)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ...
n)
štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov ...
o)
kľúčové informácie o dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) sú zostavené v súlade s týmto ...
p)
zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba,
q)
akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba.
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; v zozname ...
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...
f)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
g)
opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...
h)
názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,
j)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov ...
k)
postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov,
l)
informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
m)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
e)
návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. ...
g)
vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu ...
h)
doklad o splatení základného imania,
i)
návrhy štatútov dôchodkových fondov,
j)
návrh kľúčových informácií,
k)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej ...
l)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ...
m)
obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich ...
(5)

Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti ...

(6)

Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov ...

(10)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, člena ...

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných ...

a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim ...
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej ...
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim ...
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim ...
e)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona ...
f)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich ...
(12)

Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo ...

(13)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d), môže Národná banka ...

(14)

Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa

a)
považuje osoba, ktorá
1.
hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že ...
2.
preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej ...
3.
nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním ...
b)
nepovažuje
1.
osoba, ktorá nie je bezúhonná osoba,
2.
fyzická osoba, ktorá bola vedúcim zamestnancom alebo pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo ...
3.
osoba, ktorá vstúpila do likvidácie,
4.
osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorej bol zamietnutý ...
5.
osoba počas piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie ...
(15)

Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska ...

(16)

Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení ...

(17)

Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu mať pri založení ...

(18)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických osôb ...

(19)

Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

(20)

Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

(21)

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Výkon ...

(22)

Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej ...

(23)

Člen predstavenstva a prokurista depozitára musia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti ...

§ 49 - Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...
a)

dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...

c)

kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú ...

§ 50
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov ...
d)
schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
názvy dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútov dôchodkových fondov,
g)
schválenie kľúčových informácií,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(3)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré ...

(4)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis ...

(6)

Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného ...

§ 51
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a)
dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného ...
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
c)
dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik ...
d)
ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...
e)
ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra nezačala ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku ...

(3)

Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu informovať ...

(4)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 52 - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
b)
zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § ...
c)
zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej ...
d)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou ...
e)
prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového ...
f)
zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
zmenu štatútu dôchodkového fondu,
h)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
i)
vytvorenie nového dôchodkového fondu,
j)
zlúčenie dôchodkových fondov.
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c),e) až g) a q) a musí ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou správcovskou ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázané, že správa dôchodkových fondov prechádza na dôchodkovú správcovskú ...
f)
podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),
g)
podľa odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),
h)
podľa odseku 1 písm. h) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny ...
i)
podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí byť predložený ...
j)
podľa odseku 1 písm. j) sa na dôchodkový fond, s ktorým sa dôchodkové fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením ...
(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)

(4)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom ...
b)
podľa odseku 1 písm. b), f) až h) dôchodková správcovská spoločnosť,
c)
podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
podľa odseku 1 písm. e) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové fondy ...
f)
podľa odseku 1 písm. i) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond vytvára,
g)
podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá dôchodkové fondy zlučuje.
(5)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od jej ...

(6)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa ...

a)
názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza ...
c)
schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prechode správy dôchodkových fondov ...
e)
určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov,
f)
súhlas na zlúčenie týchto dôchodkových fondov, ak sa prechod správy týka dôchodkových fondov podľa § ...
(7)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa ...

a)
názov novovytváraného dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára novovytváraného dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a kľúčových informácií novovytváraného dôchodkového fondu.
(8)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa ...

a)
názov zanikajúceho dôchodkového fondu a názov nástupníckeho dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a kľúčových informácií nástupníckeho dôchodkového fondu alebo schválenie zmeny štatútu ...
(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ...

(10)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. g) sa nevyžaduje, ak bol vydaný ...

(11)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. ...

(12)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), f), g), i) a j) určí ...

(13)

Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ...

(14)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov ...

§ 53 - Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú ...

a)
organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),
b)
výkon vnútornej kontroly (§ 55),
c)
postupy vedenia účtovníctva (§ 56),
d)
vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],
e)
konflikt záujmov (§ 58),
f)
sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).
(2)

Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný ...

(3)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

§ 54 - Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na ...

(3)

Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia

a)
zabezpečovať
1.
riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
2.
dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ...
3.
efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a
b)
minimalizovať riziko ohrozenia záujmov záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ...
(4)

V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný ...

(5)

Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za

a)
výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 47 ...
b)
riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde, ...
c)
vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom ...
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru ...

(7)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných ...

(8)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom tak, ...

(9)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie ...

§ 54a - Ochrana osobných údajov
(1)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a ...

a)
poskytnúť
1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu ...
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a ...

(3)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov a ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť alebo ...

§ 55 - Vnútorná kontrola
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia ...

a)
kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie opatrení na ...
b)
kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný za výkon ...
(3)

Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej ...

(6)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť ...

(7)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť ...

(8)

Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly doplnenie ...

§ 55a - Riadenie rizík a meranie rizík
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná

a)
zaviesť systém riadenia rizík, ktorým sa rozumie prijatie primeraných a účinných postupov, nástrojov ...
b)
upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,
c)
zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v dôchodkovom fonde.
(2)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná

a)
zaviesť opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené ...
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede ...
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych ...
d)
zaviesť a uplatňovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie ...
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena ...
f)
zaviesť a uplatňovať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných ...
(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa za významné riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou istoty, že ...

a)
kreditné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná ...
b)
trhové riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií ...
c)
operačné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných ...
(4)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná určiť osobu zodpovednú za riadenie rizík ...

(5)

Osoba zodpovedná za riadenie rizík zabezpečuje najmä

a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
sledovanie súladu medzi aktuálnymi úrovňami rizík a systémom vnútorných limitov podľa odseku 2 písm. ...
c)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti
1.
o súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom dôchodkovom ...
2.
o dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného dôchodkového fondu,
3.
o primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri ...
d)
poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o každom skutočnom ...
e)
preskúmavanie a podporu opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného ...
(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

a)
podrobnosti o systéme riadenia rizík,
b)
podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík,
c)
ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,
d)
dodatočné náležitosti ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde týkajúce sa merania ...
e)
podrobnosti
1.
o vykonávaní spätného testovania podľa odseku 2 písm. b),
2.
o vykonávaní stresového testovania podľa odseku 2 písm. c) alebo
f)
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.
§ 56 - Vedenie účtovníctva
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, a to ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej ...

(4)

Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) ...

(6)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez zbytočného ...

a)
svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke. ...
(7)

Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s dôchodkovou ...

(8)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania ...

§ 57 - Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie ...

a)
poradové číslo zmluvy,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
d)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,
e)
údaje o predmete zmluvy.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu ...

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ...

Konflikt záujmov
§ 58
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou správcovskou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a)
cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej ...
b)
cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond. ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané ...

a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec ...
b)
vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov ...

(7)

Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti ...

(8)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť členom ...

a)
depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorila depozitársku zmluvu,
b)
inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
(9)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády ...

(10)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

§ 59
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ...

(2)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi vedúci zamestnanci47) a zamestnanci zodpovední ...

(3)

Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného ...

§ 60 - Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2)

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak

a)
nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková ...
b)
pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ...
(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov ...

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61
(1)

Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť samostatne, ...

(2)

Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková správcovská ...

a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných ...
b)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany, ...
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany, ...
d)
účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,
e)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu ...
f)
uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom princíp rovnakého zaobchádzania.
(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)
hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým ...
b)
predchádzanie riziku finančných strát,
c)
analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom ...
e)
uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech ...
f)
vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať ...

(5)

Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu burzy ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia ...

(9)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu64) ...

(10)

Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov na náhradu škody z dôvodu porušenia ...

§ 62 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu. ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Sociálnej poisťovni,
b)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
c)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených ...
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania.67)
(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť ...

(5)

Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa ...

§ 63 - Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na

a)
odplatu za správu dôchodkového fondu,
b)
odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,
c)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.
(2)

Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková správcovská ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(4)

Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom ...

§ 63a - Odplata za správu dôchodkového fondu
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so ...

a)
daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,
b)
poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,
c)
poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,
d)
poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)
poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich ...
f)
pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom ...
(2)

Náklady podľa odseku 1 písm. a) až f) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.

(3)

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená v štatúte ...

(4)

Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej hodnote majetku ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu ...

§ 63b - Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na ...

§ 63c - Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
(1)

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť v deň určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku v príslušnom ...

§ 63d - Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do garantovaného dôchodkového fondu
(1)

Ak v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, ...

(2)

Pokles hodnoty dôchodkovej jednotky v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v sledovanom období ...

(3)

Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sa v štatúte dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 5 písm. ...

§ 63e - Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby ...
(1)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby ...

(2)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby ...

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64
(1)

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická ...

a)
ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
b)
ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku.
(2)

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť aj ...

(3)

Pri prestupe podľa § 64b sporiteľ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o starobnom ...

(4)

V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odsekov 1 a 2 uzatvorenú iba jednu účinnú ...

a)
v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe sporiteľa ...
b)
ak má sporiteľ uzatvorené dve dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dôvodu podľa § 46h ods. ...
(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

a)
s kľúčovými informáciami, a to v dostatočnom časovom predstihu,
b)
so štatútom dôchodkového fondu,
c)
so správou o hospodárení s majetkom každého dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť ...
d)
so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť sporiteľa s kľúčovými informáciami v dostatočnom ...

(7)

Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sú splnené, aj ak ich dôchodková správcovská spoločnosť splní prostredníctvom ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním ...

(9)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia ...
c)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
d)
záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ zvolil,
e)
informáciu, z ktorej vyplýva, v ktorom dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná ...
f)
prejav vôle osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, platiť dobrovoľné príspevky ...
g)
dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
h)
vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinností podľa odsekov 5 a 6 a potvrdenie ...
i)
podpisy zmluvných strán.
(10)

Informácia podľa odseku 9 písm. e) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(11)

V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa môže dohodnúť pomer platenia príspevkov do jednotlivých ...

(12)

Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí pre prípad ...

(13)

Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných ...

a)
úmrtia sporiteľa,
b)
prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
c)
zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a,
d)
nadobudnutia účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi sporiteľom ...
1.
došlo k dohode podľa § 46h ods. 12 písm. a) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým ...
e)
vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ...
f)
vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového poistného ...
1.
došlo k dohode podľa § 46f ods. 9 písm. a) alebo písm. b) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku,
g)
vyplatenia sumy podľa § 45 ods. 6.
(14)

Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ...

(15)

Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť aj fyzická ...

§ 64a - Register zmlúv
(1)

Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.

(2)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.

(3)

Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak

a)
obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b)
fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nespĺňa podmienky na uzatvorenie ...
c)
sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna poisťovňa ...
d)
sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu na vydanie ...
(4)

Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna ...

(5)

Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis zmluvy o ...

(6)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného ...

(7)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ...

(8)

Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ...

(9)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, ...

(10)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla ...

(11)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky za fyzickú osobu, ...

(12)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § ...

a)
piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom ...
b)
troch pracovných dní odo dňa prevodu podľa písmena a) zrušiť osobný dôchodkový účet sporiteľa.
(13)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne ...

§ 64b - Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

(2)

Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa ...

(3)

Akceptačný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporiteľa, adresu jeho trvalého pobytu, identifikačné ...

(4)

Akceptačný list sa vydáva na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa.

(5)

Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

a)
do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň ...
b)
po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň ...
(6)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou ...
b)
súčasne so zápisom zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ...
(7)

Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti odo dňa

a)
zadania pokynu na vydanie certifikátu podľa § 45 do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § 46, 46a ...
b)
uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
§ 65 - Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(2)

Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho zamestnanca uzatvoriť ...

§ 66 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie ...

§ 67 - Zverenie výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností uvedených ...

(2)

Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu činnosti ...

a)
je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť jednu ...
b)
je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku ...
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov,
e)
to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov,
f)
to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku ...
g)
sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového ...
h)
so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne ...
i)
je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti inej ...
j)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska ...

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť ...

TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 68 - Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej ...

(5)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou ...

(6)

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie ...

(7)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ...

§ 69 - Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak

a)
zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),
b)
nezačne vytvárať a spravovať dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 v lehote šiestich mesiacov od zápisu ...
c)
bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 73 ods. ...
(3)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá má byť zrušená, ...

(5)

Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej ...

(6)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.45) ...

§ 70 - Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ...

(2)

Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť ...

§ 71 - Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol doručený ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 ...

(6)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a)
určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej ...
b)
určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom právoplatnosti ...

ŠIESTA ČASŤ

DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

PRVÁ HLAVA
Dôchodkový fond

§ 72
(1)

Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63d, majetok nadobudnutý z týchto ...

(2)

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje

a)
jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
b)
jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.
(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť a spravovať ...

a)
zaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „garantovaný dôchodkový fond“) alebo
b)
nezaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „negarantovaný dôchodkový fond“).
(6)

Garantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo „garantovaný“ a negarantovaný dôchodkový fond musí ...

(7)

Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu ...

(8)

Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený názov; súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj ...

(9)

Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(10)

Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku ...

(11)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska ...

§ 73
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov podľa ...

§ 74
(1)

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia ...

§ 74a - Účet nepriradených platieb
(1)

Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie je súčasťou majetku ...

(2)

Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a poplatky za poskytovanie platobných služieb ...

(3)

Výnosy plynúce z peňažných prostriedkov na účte nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej správcovskej ...

(4)

Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri ...

(5)

Peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie sú súčasťou konkurznej ...

§ 75 - Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku
(1)

Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest. ...

(3)

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond podľa § 72 ods. 10, je ...

(4)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho ...

(5)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom ...

(6)

Na účel výpočtu odplaty podľa § 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta predbežná aktuálna ...

(7)

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská ...

§ 76 - Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou
(1)

Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa na majetku ...

(2)

Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch nemožno ...

§ 77 - Štatút dôchodkového fondu
(1)

Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa § 48 ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť ...

(4)

Štatút obsahuje najmä

a)
názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné ...
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej ...
d)
zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom ...
e)
zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f)
výšku odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, výšku odplaty za správu dôchodkového fondu a výšku ...
g)
uvedenie povinnosti alebo záväzku dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok v dôchodkovom ...
h)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov o týchto zmenách,
i)
vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú ...
(5)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať majetok do dôchodkového ...

§ 78 - Zánik dôchodkových fondov
(1)

Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79 alebo § 79a.

(2)

Zakazuje sa

a)
splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,
b)
premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

Zlúčenie dôchodkových fondov

§ 79 - (1) Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 12 možno iba
a)

súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové fondy s inou ...

b)

súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa ...

(2)

Zlúčenie dôchodkových fondov podľa odseku 1 je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje

a)
zlúčenie akciového negarantovaného dôchodkového fondu s iným ako akciovým negarantovaným dôchodkovým ...
b)
zlúčenie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým garantovaným dôchodkovým ...
(4)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu ...

(5)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú ...

(7)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ktorého ...

(8)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových fondov ...

(9)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala ...

(10)

Zlúčením dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 9 zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár ...

(11)

Depozitár podľa odseku 10 je povinný preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ...

(12)

Ak je pri zlučovaní podľa odsekov 1 až 11 zanikajúcim dôchodkovým fondom dlhopisový garantovaný dôchodkový ...

§ 79a
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 11 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa § 79.

(2)

Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch s ...

a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a ...
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a ...
(3)

Zlúčiť možno len dôchodkové fondy spravované tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Zanikajúcim ...

(4)

Zanikajúce dôchodkové fondy zanikajú dňom účinnosti zlúčenia; k tomuto dňu sa sporitelia v týchto dôchodkových ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť určí deň, ku ktorému sa vypočíta konečný počet dôchodkových jednotiek ...

(7)

Za deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr tretí pracovný deň odo dňa podľa odseku 6. Dôchodková ...

(8)

Zlúčenie dôchodkových fondov nemožno vyhlásiť za neplatné.

(9)

Ak v dôsledku zlúčenia dôchodkových fondov dôjde k nedodržaniu obmedzení pre zloženie majetku v nástupníckom ...

(10)

Zlúčenie garantovaného dôchodkového fondu sa zakazuje, ak je nástupníckym dôchodkovým fondom negarantovaný ...

(11)

Ak je zanikajúcim dôchodkovým fondom garantovaný dôchodkový fond a zlúčenie podľa odsekov 2 až 9 sa ...

DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

§ 80 - Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch
(1)

Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do majetku ...

(2)

Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie ...

§ 81 - Majetok v dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu za podmienok ustanovených týmto zákonom tvoriť len

a)
prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na
1.
trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
2.
trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo ...
3.
inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý ...
b)
prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že ...
c)
podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania ...
d)
cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene c) (ďalej ...
1.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych ...
2.
investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom zahraničnom ...
3.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...
4.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení ...
e)
nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, ...
1.
ministerstvom financií alebo Národnou bankou Slovenska,
2.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,
3.
centrálnou bankou členského štátu,
4.
orgánmi miestnej správy členského štátu,
5.
Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre ...
6.
emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo
7.
finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie ...
f)
peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na bežnom účte a na vkladovom ...
g)
pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne kontrolovať, či otvorený podielový fond, zahraničný ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorými ...

a)
kapitálové cenné papiere,76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej ...
b)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu burzy cenných papierov alebo ...
c)
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený
1.
pevnou sumou,
2.
pevnou úrokovou sadzbou,
3.
pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu, ...
4.
rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.
(4)

Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) až f) ...

(5)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť

a)
akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková ...
c)
finančné nástroje, ktorých súčasťou je finančný derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou finančných ...
d)
nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej ...
e)
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu k pohyblivej ...
f)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov, ...
g)
podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania ...
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených ...

a)
nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo
b)
podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto otvorenom ...
(7)

Iný finančný index na účely tohto zákona je index, ktorý

a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index.
(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov ...

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)

Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných rovnakým ...

(2)

V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných ...

(3)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových listov otvorených ...

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným ...

(5)

Ak sú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dodržané pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový ...

(6)

Ak prevoditeľné cenné papiere z nových emisií neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na ...

(7)

Hodnota hypotekárnych záložných listov78) a krytých dlhopisov78a) vydaných jednou bankou alebo dlhových ...

(8)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako

a)
10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. 1 písm. ...
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...
(9)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty ...

(10)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v negarantovanom dôchodkovom fonde ...

(11)

Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej zahraničnej banke konajúcej ...

(12)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ktoré ...

a)
viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a
b)
akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný ...
(13)

Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere podľa ...

§ 82a - Investovanie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom a v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť ...

a)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých kovov ...
b)
certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.
(2)

Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ...

(3)

Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej ...

(4)

Drahými kovmi sa na účely tohto zákona rozumejú zlato, striebro, platina a paládium.

§ 82b
(1)

V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového fondu môže majetok ...

(2)

Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri dodržaní limitov ...

(3)

Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(4)

Do majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nemožno nadobúdať derivát drahého kovu ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

§ 82c - Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov a jeho výpočet
(1)

Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok v inom ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko derivátov drahého kovu alebo ...

a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo derivátov ...
b)
trhové riziko majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom ...

§ 82d - Záväzkový prístup
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako ...

(3)

Ak použitie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov nevytvára dodatočné zvýšenie ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov ...

(5)

Ak možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

a)
metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa odseku ...
b)
kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú dodatočné ...
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika derivátov drahého ...
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...
§ 82e - Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého kovu alebo ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

a)
spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako ...
b)
spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ako ...
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý nemožno prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...
§ 83
(1)

Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené ...

§ 84
(1)

Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo do majetku ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na zabezpečenie ...

(3)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné ...

(4)

Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom ...

(5)

V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a)
pôžičky cenných papierov a
b)
predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou majetku ...
(6)

Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva ...

§ 85 - Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov
(1)

Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej ...
c)
kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a
d)
cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).
(2)

Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej ...
c)
dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).
(3)

Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej ...
c)
nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a
d)
peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).
(4)

Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania majetku ...

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej ...
§ 86 - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
(1)

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície ...

(2)

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, ...

§ 88 - Akciový negarantovaný dôchodkový fond
(1)

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v ...

(2)

Majetok v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, ...

§ 88b
(1)

V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty alebo ...

(2)

Metódu umorovanej hodnoty môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť len na určenie hodnoty dlhopisov, ...

a)
boli vydané alebo zaručené štátom, centrálnou bankou štátu, Európskou úniou, Európskou centrálnou bankou, ...
b)
rating emitenta, emisie alebo emisného programu v čase nadobudnutia do dôchodkového fondu je najmenej ...
c)
boli denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky,
d)
ich výnos je určený pevnou sumou, pevnou úrokovou sadzbou, pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná rozhodnúť o metóde, ktorou bude určovať hodnotu finančného ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predať finančný nástroj, ktorého hodnota sa určuje metódou ...

a)
tento finančný nástroj predáva najviac 30 dní pred dňom jeho splatnosti alebo
b)
dôchodková správcovská spoločnosť identifikovala udalosti alebo zmeny ekonomických podmienok, na základe ...
(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o predaji ...

§ 89
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82, 86 a 88 sa nepoužijú na ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82, 86 a 88 z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková ...

(4)

Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia ...

(5)

Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami ...

§ 90 - Pravidlá používania ratingu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich ...

a)
vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty ...
b)
vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskej únie pre subjekty finančného ...
c)
vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo
d)
zaručené členským štátom.
(2)

Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich ...

a)
nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu,
b)
peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),
c)
dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ako ...
(4)

Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom ...

(6)

Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené na základe ...

(7)

Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. Investičným ...

(8)

Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej ...

(9)

Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije dôchodková ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová agentúra ...

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 92
(1)

Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, musí mať sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v ...

a)
52 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
b)
53 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
c)
54 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
d)
55 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
e)
56 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
f)
57 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
g)
58 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
h)
59 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
i)
60 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
j)
61 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek ...
(2)

Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho ...

(3)

Ak sporiteľ, ktorý s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým ...

(4)

V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou ...

(5)

Požiadavka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

§ 93
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového fondu, ...

(3)

Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa nezodpovedá § 92 ods. 1 a 2, je príslušná dôchodková ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

§ 94
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi osobný dôchodkový účet na účely ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi najviac dva osobné dôchodkové účty, ak si sporiteľ ...

(3)

Osobný dôchodkový účet obsahuje

a)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
c)
názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
d)
počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z povinných príspevkov ...
e)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.
(4)

Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek obsahujú

a)
dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a dátum pripísania dôchodkových ...
b)
počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov s uvedením obdobia, za ktoré boli pripísané, ...
c)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d)
výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových jednotiek ...
(5)

Sporiteľovi, ktorému sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom ...

§ 95
(1)

V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola platba pripísaná na účet nepriradených platieb ...

(2)

Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných príspevkov ...

(3)

Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, ...

§ 96
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa alebo ...

(3)

V deň prestupu sporiteľa alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodková ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri postupe podľa odsekov 1 až 3 dodržiava zvolený alebo povinne upravený ...

§ 97
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných dní ...

(3)

Pred zrušením osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť, ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše na jeden alebo dva osobné ...

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať inak ako ...

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 99 - Depozitár
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde a peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi ...

(2)

Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky ...

(3)

Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom ...

(4)

Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej ...

(5)

Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého depozitára. ...

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 100
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o výkone ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. ...

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie na ...

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty ...

(8)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného ...

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať ...

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu dôchodkovej ...

§ 101
(1)

Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzavretú depozitársku ...

(2)

Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť si nesmie otvoriť bežné účty v banke a v zahraničnej banke konajúcej ...

(4)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných papierov ...

(5)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových ...

(8)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská ...

(9)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára. ...

§ 102
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou ...

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)
vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným ...
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom ...
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom ...
d)
kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu, ...
e)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako ...
f)
kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných dôchodkových ...
g)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v ...
h)
kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.
(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení ...

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila tento zákon, ...

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o ...

(6)

Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom ...

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať ...

§ 103 - Zodpovednosť depozitára
(1)

Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich ...

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskych ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov pri vymáhaní škody, ktorú ...

§ 104 - Platobná schopnosť depozitára

Majetok v dôchodkových fondoch a peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb podľa § 101 ods.1, ...

ÔSMA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 105 - Informácie pre verejnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za sedem dní ...

a)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,
b)
čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej tlači s ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách ...

a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom ...
b)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových ...
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným ...
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) a b) a v polročných ...

(5)

Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská ...

(6)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú

a)
informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
b)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej ...
c)
informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 10 Národná banka Slovenska.
(7)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú

a)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom ...
b)
informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska ...
c)
grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,
d)
informácie o vývoji počtu sporiteľov,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 10 Národná banka Slovenska.
(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou správcovskou ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného dôvodu ako ...

(10)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov ...

(11)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ...

§ 105a - Zásady poskytovania informácií dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa tohto zákona záujemcovi o uzatvorenie ...

a)
aktuálne,
b)
zostavené bez použitia odbornej terminológie; to neplatí, ak je použitie odbornej terminológie nevyhnutné ...
c)
pravdivé, obsahovo a pojmovo jednotné,
d)
nezavádzajúce,
e)
prístupné v bežne používanom formáte,
f)
zrozumiteľné a ľahko čitateľné, a to aj vtedy, ak sú poskytované informácie v listinnej podobe vytlačené ...
g)
poskytované v slovenskom jazyku,
h)
poskytované bezplatne, ak v § 108 ods. 8 nie je ustanovené inak,
i)
dostupné v
1.
elektronickej podobe prostredníctvom nástroja, ktorý umožňuje sporiteľovi uchovávať jemu adresované ...
2.
listinnej podobe, ak tak ustanovuje tento zákon.
(2)

Informácie, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom ...

§ 106 - Kľúčové informácie
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom dôchodkovom fonde kľúčové ...

(2)

Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade so štatútom dôchodkového fondu.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi podľa § 47a ods. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ...

§ 107 - Webové sídlo
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí obsahovať najmä

a)
informácie podľa § 105,
b)
aktuálne znenie kľúčových informácií,
c)
aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d)
údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej ...
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom ...
g)
informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,
h)
mesačnú správu podľa odseku 3,
i)
informáciu o dôchodkoch podľa § 108a,
j)
predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkov podľa § 108 ods. 3 písm. k).
(2)

Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky je dôchodková správcovská ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji ...

a)
označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote majetku ...
b)
informáciu o zhodnotení majetku dôchodkového fondu v percentuálnom vyjadrení za mesiac, za ktorý sa ...
c)
údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,
d)
podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v dôchodkovom ...
e)
údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené ...
f)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, a ...
g)
údaje podľa písmena f) musia tvoriť v prípade dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu 15 emisií ...
h)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu dôchodkového ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť ...

a)
údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,
b)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,
c)
aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej ...
§ 108 - Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ...

(2)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa zasiela dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi v ...

(3)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 prvej vety a odseku 7 obsahuje najmä

a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu sporiteľa,
d)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
e)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného dôchodkového účtu,
f)
dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa,
g)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e) a ...
h)
informáciu o príspevkoch sporiteľa ku dňu podľa písmena e), ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový ...
i)
informáciu o sume zhodnotenia osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e),
j)
informáciu o odplatách, nákladoch a poplatkoch, ktoré pripadajú na sporiteľa,
k)
informáciu o prognóze dôchodku na základe dôchodkového veku podľa písmena f), ktorá zahŕňa základný ...
l)
meno a priezvisko oprávnenej osoby, ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená fyzická osoba, ...
(4)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 druhej vety a tretej vety obsahuje najmä

a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu sporiteľa,
d)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
e)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného dôchodkového účtu,
f)
dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa,
g)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e).
(5)

Ak má sporiteľ zriadené dva osobné dôchodkové účty, dôchodková správcovská spoločnosť vyhotoví jeden ...

(6)

Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktorým ustanoví

a)
obsah a vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa,
b)
spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku sporiteľa,
c)
spôsob určenia odplát, nákladov a poplatkov, ktoré pripadajú na sporiteľa,
d)
parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov.
(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis z osobného dôchodkového ...

(8)

Náklady na vyhotovenie a zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu častejšie ako v lehote uvedenej ...

§ 108a - Informácia o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť a zaslať sporiteľovi informáciu o dôchodkoch zo ...

§ 109 - Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom ...
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným ...
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich ...
d)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej ...
e)
bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie

a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných nástrojov ...
b)
poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, ...
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
d)
zoznam sporiteľov,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.
(6)

Poistiteľ je v lehote určenej Národnou bankou Slovenska povinný predložiť Národnej banke Slovenska ňou ...

§ 110
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov údaje potrebné ...

a)
údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
b)
podrobný rozpis povinných príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej ...
c)
podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať Národnej ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky ...

DEVIATA ČASŤ

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA

§ 112
(1)

Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala sporiteľom ...

(2)

Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce ...

(3)

Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na trhu, ...

(4)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy o starobnom ...

(5)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod ...

(6)

Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...

(7)

Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom ...

(8)

Národná banka Slovenska reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ak ...

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 113
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného trhu ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy sporiteľov a postupovať tak, aby ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi ...

(5)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu ...

(6)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená získavať elektronickým prevodom dát bezpečnou ...

a)
od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií ...
b)
od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým sporením. ...
(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať, ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní ...

(9)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi ...

(10)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná ...

§ 114 - Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
depozitárom,
e)
núteným správcom,
f)
osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 67,
g)
osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len dôchodková ...
h)
podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
i)
fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej správcovskej ...
(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)
b)
dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,
d)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,
e)
dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.
(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

§ 115 - Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú ...

a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...
b)
uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej ...
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora, ...
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy, ...
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe ...
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde a ...
n)
uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak,
o)
nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,
p)
odobrať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa tohto ...
q)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členovi ...

(3)

Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku výdavkov ...

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala majetkový ...

(5)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, ...

(6)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila ...

(7)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa ...

(9)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, Národná banka Slovenska ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti ...

§ 116 - Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a)
ozdravný program, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...
2.
plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien a ...
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; tieto ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ...

a)
závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...
b)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej ...
(3)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia ...

(4)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh ...

(5)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia ...

§ 117 - Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra ...

(3)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska ...

(4)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv ...

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia ...

§ 118 - Nútená správa dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)
ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie ...
b)
zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami ...
(3)

Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde (§ ...
b)
odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. p)], ...
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ 71 ods. ...
d)
dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 63d v ustanovenej lehote,
e)
bolo voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno ...
f)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)

Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového fondu. ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť dôchodkovej ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej správcovskej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a je povinný

a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov sporiteľov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.
(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy ...

(13)

Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený správca ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119 - Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. 1 písm. ...

§ 120 - Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

a)
dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote určenej ...
b)
dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik a činnosť ...
c)
dôchodková správcovská spoločnosť prestala byť bezúhonná,
d)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

a)
toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,
c)
dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej ...
d)
dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v tomto povolení, ...
e)
dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému správcovi podľa ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(5)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle Národná ...

(6)

Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ZÁRUKY

§ 121
(1)

Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity za škodu spôsobenú rozhodnutím, ...

(2)

O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3)

Sociálna poisťovňa prevedie bez zbytočného odkladu na účet toho dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 123
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik ...

(2)

Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra 2004.

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom 2005, lehota ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto zákonom a podať ...

§ 123a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie ...

§ 123b
(1)

Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.

(2)

Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok ...

§ 123c

Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou na zverenie ...

§ 123d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto zákonom najneskôr ...

(2)

Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa nepostúpila ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 123e

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila ...

§ 123f
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže do ...

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 ...

§ 123g
(1)

Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa § 14 ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 123h

Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

§ 123i
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami ...

§ 123j - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia ...

a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku ...
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej ...
c)
spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Dôchodková ...

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji ...

(5)

Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura ...

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 123k - Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008

Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa vzťahuje § ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 123l

Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom ...

§ 123m
(1)

Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorému ...

(2)

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr ...

a)
1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred 1. januárom ...
b)
dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie ...
(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1, ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 123n

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami ...

§ 123o

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý dôchodkový ...

§ 123p - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Ak plynutie lehoty podľa § 64 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2010 malo skončiť po 31. decembri ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011

§ 123q
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti vyplatí fyzickej osobe, ktorej zanikla ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nevyplatí sumu podľa odseku 1, ak fyzická osoba získala najmenej 10 ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 môže fyzická osoba podať po dovŕšení dôchodkového veku alebo po priznaní predčasného ...

§ 123r
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi v inom ako dlhopisovom ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť do 30. novembra 2011 na svojom webovom sídle ...

§ 123s

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2005 do ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012

§ 123t
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorej dôchodkovú správcovskú ...

(2)

Dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,3) ktoré fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom ...

(3)

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012, ktorej prvé dôchodkové poistenie ...

(4)

Ak fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo dôchodkové poistenie ...

§ 123u

Dôchodková správcovská spoločnosť k 31. marcu 2012 odpočíta odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom ...

§ 123v
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov so zákonom účinným ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde so zákonom ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska predĺžiť ...

§ 123w
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za mesiac ...

(2)

Na účely výpočtu odplaty za správu dôchodkového fondu sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná čistá hodnota ...

(3)

Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná ...

§ 123x

Na účely § 63d prvým sledovaným obdobím je obdobie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, druhým sledovaným ...

§ 123y

Ustanovenie § 92 ods. 1 účinné od 1. apríla 2012 musí byť prvý raz splnené k 1. júlu 2012. Sporiteľ ...

§ 123z
(1)

Konzervatívny dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 dlhopisový ...

(2)

Štatút konzervatívneho dôchodkového fondu schválený podľa zákona účinného do 31. marca 2012 sa považuje ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 1. apríla 2012 vo vzťahu k sporiteľom a k tretím osobám ...

(4)

Vyvážený dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 zmiešaný dôchodkový ...

(5)

Rastový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 akciový dôchodkový ...

§ 123aa

Ustanovenie § 88a sa do 31. marca 2013 neuplatňuje.

§ 123ab

Výpis z osobného dôchodkového účtu za rok 2011 musí spĺňať ustanovenia zákona účinného do 31. marca ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012

§ 123ac
(1)

Fyzická osoba, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. januára ...

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká

a)
účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a
c)
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ak bola uzatvorená.
(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 ...

§ 123ad

Fyzická osoba, ktorá k 1. septembru 2012 nie je sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 123ae - Sporiteľom podľa tohto zákona je aj ten, komu vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení v ...
a)

previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej ...

b)

vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu zodpovedajúcu ...

§ 123af

Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe uvedenej v § 123q ods. 1 aj sumu podľa § 123q ...

§ 123ag
(1)

Dlhopisový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dlhopisový ...

(2)

Akciový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 akciový negarantovaný ...

(3)

Zmiešaný dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový ...

(4)

Indexový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s ustanoveniami tohto ...

(6)

Dôchodkové fondy nemožno zlúčiť podľa § 79a pred 1. májom 2013.

(7)

V roku 2013 zasiela dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového účtu podľa právnej ...

§ 123ah
(1)

Príspevky podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa po 31. decembri 2012 považujú za povinné príspevky. ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. januárom 2013, používa ...

§ 123ai
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý je k 1. ...

(2)

Sporiteľ, ktorý je k 1. januáru 2013 a k 29. aprílu 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(4)

Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na tú ...

§ 123aj
(1)

Prvé sledované obdobie podľa § 63d pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond začína plynúť 1. januára ...

(2)

V dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť po 1. januári 2013 prvýkrát povinná doplniť ...

§ 123ak

Ak fyzická osoba uplatní svoje právo podľa § 123ac po 31. decembri 2012, dôchodková správcovská spoločnosť ...

§ 123al
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 123ad v období od 1. ...

(2)

Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho ...

(3)

Sporiteľovi podľa odseku 1 zaniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dňom zániku dôchodkového ...

(4)

Sociálna poisťovňa bez zbytočného odkladu postúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie sporiteľa ...

§ 123am - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 10. júna 2013

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami § 47a ods. 2 až ...

§ 123an - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Na žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podanú pred 1. januárom 2015 sa ...

a)
pred 1. júlom 2014 do 15. júla 2014,
b)
po 1. júli 2014 do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi, ktorý dovŕši 60 rokov veku pred 1. januárom 2015, ...

§ 123ana - Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014

Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od 1. decembra 2014 nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

§ 123ao
(1)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa pred 1. januárom 2015, Sociálna ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. ...

(3)

Percento zvyšovania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ...

§ 123ap

Ustanovenia § 123q sa od 1. januára 2015 nepoužijú.

Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015

§ 123aq
(1)

Fyzická osoba, ktorá je k 15. marcu 2015 sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 ...

a)
neuzatvorila dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom okrem dohody o vyplácaní dôchodku programovým ...
b)
neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku a
c)
nedohodla si vyplácanie výnosu z investovania v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
(2)

Dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1 zaniká fyzickej osobe

a)
účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti,
b)
právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a
c)
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
(3)

Ak bolo písomné oznámenie podľa odseku 1 doručené Sociálnej poisťovni po podaní žiadosti o starobný ...

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 ...

(5)

Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu ...

a)
previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových ...
b)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných ...
(6)

Ak boli sporiteľovi odpísané z osobného dôchodkového účtu dôchodkové jednotky z dôvodu vydania certifikátu ...

a)
previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z povinných ...
b)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z dobrovoľných príspevkov,
c)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných ...
(7)

Lehota na doručenie písomného oznámenia podľa odseku 1 je zachovaná, ak je toto oznámenie odovzdané ...

§ 123ar

Fyzická osoba, ktorá k 15. marcu 2015 nie je sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna ...

§ 123as - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 123at - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2018

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. ...

§ 123au - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 31. decembra 2020 zaslať sporiteľovi, ktorému dôchodková ...

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

§ 123av

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

§ 123aw

Povinné príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom ...

TRINÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 125 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o odbornej ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej ...

§ 126 - Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2012

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 87/2005 Z. z., ktorou ...

2.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového ...

§ 127 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 146/2012 Z. ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.1)“. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ako ...

3.

V § 66 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa zníži o polovicu ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

4.

Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), má nárok na predčasný starobný dôchodok, ...

5.

V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6.

V § 87 písm. a) sa slová „62 %“ nahrádzajú slovami „55 %“.

7.

V § 116 ods. 3 sa za slovo „cudziny“ vkladá čiarka a slová „ktorá nie je členským štátom Európskej únie,“. ...

8.

V § 122 ods. 2 písm. i), § 123 ods. 2 písm. a) a v nadpise § 128 sa slová „rezervného fondu sociálneho ...

9.

V § 122 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

10.

V § 128 ods. 11 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len „rezervný fond")“ nahrádzajú ...

11.

V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
štát.“.

12.

V nadpise a celom texte § 129, v § 138 ods. 14 a ods. 15 písm. a), § 139, § 140 ods. 5 a 6 a v § 149 ...

13.

V § 131 odsek 1 znie:

„(1) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného ...

14.

V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15.

§ 137 vrátane nadpisu znie:

„§ 137 Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity ...

16.

V § 138 ods. 19 sa za slovo „štátu“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

17.

Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý znie:

„§ 152a Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na starobné ...

18.

V § 156 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,“.

Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).

19.

V § 157 ods. 3 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity, základného ...

20.

V § 158 písmeno g) znie:

„g)
rezervný fond solidarity,“.

21.

V § 158 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

22.

V § 159 písmeno a) znie:

„a)
poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

23.

V § 159 písm. d) sa za slovo „poistnom,“ vkladajú slová „príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1)“. ...

24.

V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú ...

25.

§ 167 vrátane nadpisu znie:

„§ 167 Rezervný fond solidarity (1) Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

„91a)
§ 121 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

26.

Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 167a Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (1) Základný fond príspevkov na starobné ...

27.

V § 168 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov ...

28.

V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

29.

V § 170 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie príspevkov ...

30.

V § 170 odsek 5 znie:

„(5) Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia a o výbere, registrácii ...

31.

V § 172 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia ...

32.

V § 172 odsek 2 znie:

„(2) V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

33.

V § 172 odsek 5 znie:

„(5) Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia ...

34.

V § 173 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

35.

V § 177 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

36.

V § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:

„8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

37.

V § 178 ods. 1 písm. a) desiaty bod znie:

„10. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a ...

38.

V § 178 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vyberať a vymáhať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále a vymáhať ...

39.

V § 179 ods. 1 písm. f) sa za slová „pohľadávky na poistnom,“ vkladajú slová „príspevku na starobné ...

40.

V § 180 ods. 1 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového ...

41.

V § 203 ods. 4 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia ...

42.

V § 210 ods. 1 písm. f) sa za slová „o poistnom“ vkladajú slová „a o príspevku na starobné dôchodkové ...

43.

V § 210 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“. ...

44.

V § 212 ods. 3 písm. c) sa za slová „o poistnom,“ vkladajú slová „o príspevku na starobné dôchodkové ...

45.

V § 214 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“. ...

46.

Nadpis štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“. ...

47.

Nadpis prvej hlavy štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

48.

V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ...

49.

V § 226 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) previesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:

„100a)
§ 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

50.

V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny ...

51.

V § 231 ods. 1 písm. g) sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia v ...

52.

V § 231 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

53.

V § 231 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

54.

Nadpis § 232 znie:

„Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia“.

55.

V § 232 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného ...

56.

V § 232 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,“.

57.

V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie ...

58.

V § 233 ods. 2 písm. d) sa za slová „z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca,“. ...

59.

V § 233 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom ...

60.

V § 233 ods. 11 sa za slovo „poistení“ vkladajú slová „a starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom ...

61.

§ 235 vrátane nadpisu znie:

„§ 235 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby V žiadostiach, oznámeniach a podaniach ...

62.

Nadpis tretej hlavy štvrtej časti znie:

„POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

63.

§ 240 vrátane nadpisu znie:

„§ 240 Penále (1) Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné ...

64.

Nadpis šiestej časti znie:

„DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA“.

65.

V § 246 ods. 1 sa za slová „poistenia v nezamestnanosti“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia ...

66.

Za § 293 sa vkladá § 293a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293a Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 (1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.

2.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálneho poistenia,21)“ vkladajú slová „starobného dôchodkového ...

3.

V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu“. ...

4.

V § 11 ods. 2 sa za slová „sociálneho poistenia,“ vkladajú slová „starobného dôchodkového sporenia“.

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť24a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: ...

V § 3 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, ...

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

  ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 43/2004 Z. z.

  VYHLÁSENIE

  Podpísaný

  ......................................................................................................................................................................... ...

  (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko)

  týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom ...

  V .................................. dňa ................... 2013

  ........................................

  Podpis

  Poučenie: Podľa § 123ai zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 3)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 5)  § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 6)  § 27 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 6a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 7)  § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8a)  § 2 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 8b)  § 2 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 8c)  Príloha č. 1 časť A siedmy bod zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 19)  § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 20)  § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 29)  § 139 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 30)  § 140 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 31)  § 140 ods. 1 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 32)  § 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 33)  § 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 34)  § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 35)  § 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 36a)  § 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 36b)  § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36c)  § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 38)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 38a)  § 40 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 38b)  § 126 a 143c ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
 • 38c)  § 46 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.
 • 38d)  § 51 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38e)  § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 41a)  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 42)  § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42a)  § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  § 179 ods. 1 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 42c)  § 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 43)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 45)  Obchodný zákonník.
 • 45a)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 45b)  § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 45c)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 45d)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 45e)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 46)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 47)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 48)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 48a)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 50)  § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 51)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...
 • 51a)  § 7 ods. 14 až 16 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51aa)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
 • 52)  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 53)  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 54)  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 57)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 58a)  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 58b)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 58c)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 58d)  § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 58e)  § 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 58f)  § 31 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 59)  § 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 60)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 61)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ ...
 • 62)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. ...
 • 63)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 64)  Civilný sporový poriadok.
 • 65)  Trestný poriadok.
 • 66)  § 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
 • 67)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 68)  Trestný zákon.
 • 68a)  § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71)  § 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71a)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 72)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 74)  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 ...
 • 75)  § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 76)  § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 77)  § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77a)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 78)  § 27g zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.§ 122ya zákona č. 483/2001 Z. z. v znení ...
 • 78a)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79a)  Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 79b)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 81)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 82)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  § 9 ods. 1 a § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 84a)  Napríklad § 8 a 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 85)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.
 • 86)  § 716 až 719a Obchodného zákonníka.
 • 87)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 88)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 88a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 88b)  § 34 ods. 3 písm. d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 89)  § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 90)  Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.
 • 91)  Obchodný zákonník a Zákonník práce
 • 92)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 93)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 93a)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších ...
 • 93b)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Napríklad Trestný poriadok, Zákonník práce.
 • 94a)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 95)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 96)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 97)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 99)  § 293ex ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 95/2020 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore