Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021


Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38 JUD91 DS33 EU PP33 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, ...

§ 2
Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 4
Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa ...

§ 6
Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

§ 7
Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia
(1)

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť ...

(2)

Za zomretého podľa tohto zákona sa považuje aj fyzická osoba vyhlásená súdom za mŕtvu.

§ 9
Zákaz diskriminácie

Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis.6a) ...

§ 10
Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11
Poistiteľ

Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa,8) poisťovňa z iného členského štátu8a) alebo ...

DRUHÁ ČASŤ

OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je sporiteľ, ktorý je dôchodkovo poistený ...

(2)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová ...

§ 15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Sporiteľovi, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho ...

(2)

Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho ...

(3)

Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa ...

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného ...

§ 16
Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom ...

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení ...

a)

vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu;3) to neplatí, ak účasť ...

b)

zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

§ 17a
Zánik právneho postavenia sporiteľa

Sporiteľovi, ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný ...

§ 19
Prerušenie účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)

Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného ...

(2)

Vznik prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto ...

TRETIA ČASŤ

PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

§ 20
Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) sú

a)

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“),

b)

dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“). ...

§ 21
Platitelia príspevkov
(1)

Povinné príspevky platí

a)
zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...
d)
štát,
e)
Sociálna poisťovňa.
(2)

Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, za ktorú ...

(3)

Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení ...

(4)

Povinné príspevky sú aj dôchodkové práva prevedené z dôchodkového systému Európskej únie ...

(5)

Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o ...

(6)

Dobrovoľné príspevky zaplatené po vydaní certifikátu podľa § 45 alebo po podaní žiadosti podľa ...

a)
prevedie na bežný účet nepriradených platieb (ďalej len „účet nepriradených platieb“) dôchodkovej ...
b)
prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej ...
c)
prevedie poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej ...
d)
vyplatí fyzickej osobe, ktorá ich zaplatila, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa ...
§ 21a
Spôsob určenia povinných príspevkov

Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého ...

§ 22
Sadzba povinných príspevkov

Sadzba povinných príspevkov je

a)

od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu,

b)

v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu,

c)

v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,

d)

v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,

e)

v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,

f)

v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,

g)

v roku 2022 5,50 % z vymeriavacieho základu,

h)

v roku 2023 5,75 % z vymeriavacieho základu,

i)

v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 6 % z vymeriavacieho základu.

§ 23
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného ...

(3)

Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej ...

(4)

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20) ...

(5)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného ...

(6)

Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností, z ktorých je povinne dôchodkovo poistený ...

(7)

Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom ...

(8)

Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 7 je ňou určená suma, ktorá je najmenej ...

(9)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za poberateľa úrazovej ...

(10)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí povinné príspevky podľa § 21 ods. 2, je vymeriavací ...

(11)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 23a
Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca ...

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací ...

§ 24
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne ...

§ 25
Vylúčenie povinnosti platiť povinné príspevky
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

(2)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...

(3)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť povinné príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec ...

§ 26
Odvod príspevkov
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky ...

(2)

Za štát odvádza povinné príspevky za osoby uvedené v § 21 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych ...

(3)

Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol. ...

§ 27
Platenie povinných príspevkov a ich postupovanie
(1)

Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie ...

(2)

Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále na účet nepriradených platieb dôchodkovej ...

(3)

Sociálna poisťovňa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dňa vydania certifikátu do dňa ...

(4)

Sociálna poisťovňa povinné príspevky a penále nepostúpené podľa odseku 3

a)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sporiteľ ...
b)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej ...
c)
postupuje poistiteľovi, s ktorým sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej ...
d)
postupuje na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ ...
e)
vyplatí fyzickej osobe, za ktorú boli zaplatené, ak niet dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
(5)

Povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 ...

(6)

Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, ...

(7)

Povinné príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť ...

(8)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

(9)

Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom ...

(10)

Povinné príspevky sa platia

a)
bezhotovostným prevodom,
b)
poštovým poukazom,
c)
v hotovosti.
§ 28
Splatnosť povinných príspevkov
(1)

Povinné príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom ...

(2)

Povinné príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného, ...

(3)

Ak sa platba povinných príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § ...

a)
pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti povinných ...
b)
pri platení poštovým poukazom sa povinné príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa ...
§ 28a
Vrátenie povinných príspevkov a penále
(1)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky vo vyššej ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej ...

a)
sporiteľovi do 1 roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikla nová účasť ...
b)
sporiteľ dovŕšil 53 rokov veku.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa ...

a)
povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa predchádzajúcej vety, z majetku zodpovedajúceho ...
b)
sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne ...

(5)

Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže ...

(6)

Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 5 platia rovnako.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÔCHODKY

PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 29
(1)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný ...

a)
doživotného dôchodku,
b)
dočasného dôchodku,
c)
programového výberu.
(2)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný ...

a)
vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
b)
sirotský dôchodok.
(3)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca výnos ...

DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 30
Podmienka vyplácania starobného dôchodku

Starobný dôchodok sa vypláca najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil ...

§ 31
Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku

Predčasný starobný dôchodok sa vypláca najskôr, ak

a)

sporiteľovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu36b) ...

b)

súčet súm predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) na ktorého výplatu ...

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32
Doživotný dôchodok
(1)

Doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca do ...

(2)

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného ...

a)
zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo ...
b)
poistiteľ prevedie podľa § 40a.
§ 33
Dočasný dôchodok
(1)

Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca počas ...

(2)

Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno ...

(3)

Vyplácanie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku ...

(4)

Doba vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku ...

(5)

Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne ...

(6)

Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej ...

§ 33a
Programový výber
(1)

Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný ...

(2)

Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno ...

(3)

Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) programovým ...

(4)

Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno ...

(5)

Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom ...

(6)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný ...

(8)

Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej ...

Pozostalostné dôchodky
§ 34
Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Vdovský dôchodok sa vypláca vdove, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie vdovského ...

(2)

Vdovský dôchodok sa vypláca vdove odo dňa podania žiadosti o jeho výplatu. Dobu vyplácania vdovského ...

(3)

Vdova podľa tohto zákona je manželka zomretého poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo ...

(4)

Ak niet pozostalej osoby

a)
v čase smrti poberateľa doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...
b)
suma nevyplateného vdovského dôchodku je predmetom dedenia.
(5)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi platia odseky 1 až 4 rovnako.

§ 36
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku
(1)

Vdovský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...

(2)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37
Podmienky vyplácania sirotského dôchodku
(1)

Sirotský dôchodok sa vypláca sirote, ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo vyplácanie sirotského ...

(2)

Sirota podľa tohto zákona je dieťa zomretého rodiča alebo osvojiteľa, ktorí boli ku dňu smrti ...

(3)

Na vyplácanie sirotského dôchodku platí § 34 ods. 2 a 4 rovnako.

§ 39
Suma sirotského dôchodku

Sirotský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...

TRETIA HLAVA
DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 40
(1)

Oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, vzniká smrťou ...

(2)

Oprávnenej osobe nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa odseku 1, ak táto na základe právoplatného ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo dediča dôchodková správcovská spoločnosť ...

a)
vyplatí sumu podľa odseku 1 alebo
b)
prevedie sumu podľa odseku 1 na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
(4)

Ak je písomná žiadosť podľa odseku 3 doručená po doručení oznámenia Sociálnej poisťovne ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť ku dňu, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, odpíše ...

§ 40a
(1)

Oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku, ...

(2)

Oprávnenej osobe podľa odseku 1 nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo dediča, ktorému podľa odseku ...

a)
vyplatí túto sumu alebo
b)
prevedie túto sumu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 41
Výplata starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku
(1)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok je splatný najneskôr ...

(2)

Mesačnú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku ...

(3)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca poberateľovi ...

§ 42
Zvyšovanie doživotného dôchodku
(1)

Ak sa v zmluve o poistení dôchodku dohodlo zvyšovanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného ...

(2)

Percento zvyšovania dôchodkov podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením, ...

§ 42a
Podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)

Výnosy z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktoré vzniknú v účtovnom období vyšším ...

(2)

Podiel poisteného na časti prebytku z výnosov určenej poisteným (ďalej len „podiel na prebytku ...

(3)

Prebytok z výnosov za príslušné účtovné obdobie sa rozdeľuje v nasledujúcom účtovnom období. ...

(4)

Podiel na prebytku z výnosov sa

a)
vyplatí jednorazovo v účtovnom období, v ktorom sa prebytok z výnosov rozdeľuje, alebo
b)
vypláca zvýšením mesačnej sumy vyplácaného dôchodku.
§ 43
Súbeh dôchodkov

Ak sa po zomretom poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...

§ 44
Žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok
(1)

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ bezplatne požiadať

a)
v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...
b)
v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu sporiteľa alebo v pobočke ...
c)
v ústredí Sociálnej poisťovne, ak sporiteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ...
d)
prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody v pobočke ...
(2)

Ak sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného ...

(3)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť alebo Sociálna poisťovňa ...

a)
sporiteľovi chýba 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr v deň, v ktorom sa dôchodková ...
b)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľovi chýba menej ako 30 dní do dovŕšenia dôchodkového ...
c)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, najskôr v deň, v ...
d)
bola prijatá žiadosť podľa odseku 1, ak sa sporiteľovi vypláca predčasný starobný dôchodok ...
(4)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, Sociálna poisťovňa na základe žiadosti podľa odseku 2 zadá ...

a)
sporiteľovi chýbajú 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
b)
je Sociálnej poisťovni známa suma predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,36c) ...
c)
sporiteľ získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
(5)

Pokyn na vydanie certifikátu sa nezadá odo dňa, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o ...

(6)

Spôsob podania žiadosti určí dôchodková správcovská spoločnosť, ak sa žiadosť podáva v ...

(7)

V žiadosti sporiteľ určí spôsob zaslania ponukového listu, a to listinne alebo elektronicky.

(8)

V žiadosti sporiteľ môže určiť, v akom rozsahu sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote dôchodkových ...

(9)

Postup vybavovania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 nie je konaním vo veciach sociálneho poistenia ani ...

§ 45
Certifikát
(1)

Certifikát je elektronické potvrdenie o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť vydá certifikát tretí pracovný deň nasledujúci po dni, ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť v deň vydania certifikátu odpíše z osobného dôchodkového ...

(4)

Ak sporiteľ neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku alebo ak sporiteľ uzatvoril zmluvu o poistení ...

(5)

Za sumu uvedenú v certifikáte sa považuje aj časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu ...

(6)

Ak suma uvedená v certifikáte je nižšia ako suma podľa § 46e ods. 9, dôchodková správcovská ...

§ 46
Ponuka doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku
(1)

Poistiteľ v deň vydania certifikátu cez ponukový systém

a)
vyhotoví sporiteľovi ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...
1.
bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
2.
so zvyšovaním dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov,
3.
bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
4.
bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky,
5.
so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden rok,
6.
so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva roky alebo
b)
oznámi sporiteľovi, že ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...
1.
doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v ...
2.
doživotného predčasného starobného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 31 ...
(2)

Ponuka podľa odseku 1 písm. a) je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 písm. a) určí poistiteľ použitím poistno-matematických ...

(4)

Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného ...

§ 46a
Ponuka dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku
(1)

Poistiteľ môže vyhotoviť sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém ponuku dočasného ...

(2)

Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sumu dôchodku uvedenú v ponuke podľa odseku 1 určí poistiteľ použitím poistno-matematických ...

(4)

Ak sa sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného ...

§ 46b
Ponuka programového výberu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže sporiteľovi v deň vydania certifikátu na základe ...

(2)

Ponuka podľa odseku 1 je záväzná 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná.

(3)

Sporiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného ...

§ 46c
Ponukový list
(1)

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu ...

(2)

Súčasťou ponukového listu sú

a)
ponuky podľa § 46, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie doživotného starobného dôchodku ...
b)
ponuky podľa § 46a a 46b, na základe ktorých možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku ...
c)
oznámenie, že žiaden poistiteľ nevyhotovil ponuku podľa § 46, ak súčasťou ponukového listu ...
d)
oznámenie, že sporiteľ splnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného ...
e)
ďalšie informácie týkajúce sa vyplácania dôchodkov a výnosu z investovania.
(3)

Vzor ponukového listu, ktorý môže byť zostavený bez použitia odbornej terminológie, ustanoví ...

§ 46d
Žiadosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu
(1)

Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu ...

a)
podal žiadosť podľa § 44 a nebola mu predložená ponuka podľa § 46, 46a a 46b,
b)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým ...
c)
sa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým ...
d)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým ...
1.
konca kalendárneho roka, v ktorom bola sporiteľovi vyhotovená ponuka podľa § 46, 46a a 46b, ak ...
2.
30 dní od skončenia záväznosti ponúk podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorí so sporiteľom, ktorý požiadal podľa odseku 1 o ...

(3)

Na žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného ...

§ 46da
Referenčná suma
(1)

Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená ...

(2)

Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)

a)
na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého ...
b)
ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak ...
c)
ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.
(3)

Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila. ...

§ 46e
Ponukový systém
(1)

Sociálna poisťovňa je správca42) ponukového systému.

(2)

Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje

a)
o vzniku, zmene a zániku zmluvy o poistení dôchodku,
b)
o vzniku, zmene a zániku dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c)
potrebné na účely vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. b),
d)
o splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sporiteľovi, ...
e)
o dovŕšení dôchodkového veku, ak bol určený podľa osobitného predpisu,42b)
f)
o sume starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku vyplácaného ...
g)
o sume dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu3) vyplácanej fyzickej osobe, ktorá je alebo ...
h)
o sume výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku ...
i)
o úmrtí poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného ...
j)
o najnižších mesačných sumách doživotného starobného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a ...
k)
o mediáne podľa odseku 9,
l)
potrebné pre Sociálnu poisťovňu, poistiteľa a dôchodkovú správcovskú spoločnosť na účely ...
m)
o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi,
n)
o zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv,
o)
o percentuálnej výške garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitej ...
p)
o referenčnej sume podľa § 46da.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Poistiteľ poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. a), f), j), l) a o).

(5)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytuje Sociálnej poisťovni ...

(6)

Prístup k údajom v ponukovom systéme má

a)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom ...
b)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom ...
c)
poistiteľ o sporiteľovi alebo poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného ...
d)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely posudzovania ...
(7)

Sociálna poisťovňa poskytuje údaje podľa odseku 2 písm. f) až h), j) až m) a o) ministerstvu ...

(8)

Najneskôr pred predložením prvej ponuky podľa § 46 ods. 1 písm. a) alebo oznámenia podľa § ...

(9)

Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 8 k prvému ...

(10)

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní

a)
referenčnú sumu podľa § 46da do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje, ...
b)
priemernú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, pozostalostného dôchodku ...
(11)

Sociálna poisťovňa uzavrie s poistiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, ktorej ...

Zmluva o poistení dôchodku
§ 46f
(1)

Zmluvou o poistení dôchodku sa poistiteľ zaväzuje, že za jednorazové poistné podľa podmienok ...

a)
bude poistenému alebo pozostalej osobe vyplácať dohodnutý dôchodok,
b)
vyplatí alebo prevedie oprávnenej osobe podľa § 40a ods. 1 sumu podľa § 32 ods. 2.
(2)

Poistený na účely tohto zákona môže byť výlučne poistník. Poistník podľa tohto zákona je ...

(3)

Zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca

a)
doživotný dôchodok, sa poisťuje riziko
1.
dlhovekosti, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku ...
2.
smrti poisteného, pričom povinnosť poistiteľa plniť vzniká, ak
2a.
bol v zmluve o poistení dôchodku dohodnutý aj pozostalostný dôchodok,
2b.
poistený zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku,
b)
dočasný dôchodok, sa poisťuje riziko dožitia, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok ...
(4)

Iné riziká, ako sú uvedené v odseku 3, nemožno v zmluve o poistení dôchodku poistiť.

(5)

Zmluvu o poistení dôchodku možno uzatvoriť len na základe záväznej ponuky, na základe ktorej ...

(6)

Jednorazové poistné je suma uvedená v certifikáte. Dohodnutá suma dôchodku je suma uvedená v ...

(7)

Ak si sporiteľ uplatnil právo podľa § 46 ods. 4 alebo § 46a ods. 4, poistiteľ s ním uzatvorí ...

(8)

Ak zmluvu o poistení dôchodku uzatvára za sporiteľa splnomocnenec, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve ...

(9)

Zmluvu o poistení dôchodku možno dohodou meniť, len ak

a)
jednorazové poistné nebolo zaplatené v sume uvedenej v certifikáte, a to do troch mesiacov odo dňa ...
b)
suma uvedená v ponuke podľa § 46 alebo § 46a bola určená na základe nesprávneho údaja o veku ...
c)
sa mení vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa odseku 12,
d)
si poistník dohodne zmenu spôsobu výplaty dôchodku a podielu na prebytku z výnosov podľa odseku ...
e)
sa mení dohodnutá suma dôchodku z dôvodov podľa odseku 6 alebo
f)
sa mení oprávnená osoba podľa § 40a ods. 1.
(10)

Od zmluvy o poistení dôchodku možno odstúpiť len z dôvodov a v lehote podľa odseku 9 písm. a) ...

(11)

Zmluva o poistení dôchodku obsahuje najmä spôsob výplaty dôchodku, percentuálnu výšku garantovaného ...

(12)

Ak je v zmluve o poistení dôchodku dohodnuté vyplácanie pozostalostného dôchodku

a)
len podľa § 29 ods. 2 písm. a), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa ...
b)
len podľa § 29 ods. 2 písm. b), možno k nemu dohodnúť vyplácanie pozostalostného dôchodku podľa ...
c)
podľa § 29 ods. 2 písm. a) a b) možno dohodnúť vyplácanie len jedného z týchto pozostalostných ...
(13)

Poistiteľ môže žiadať od sporiteľa informácie týkajúce sa ohodnotenia rizika dožitia poistníka ...

(14)

Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca ...

(15)

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku nemožno ponúkať tovary a služby, ktoré ...

(16)

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poistení dôchodku sa nesmie vykonávať finančné sprostredkovanie ...

(17)

Ak poistník určil pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 fyzickú osobu, ...

(18)

Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla ...

(19)

Zmena kontaktných údajov, osobných údajov a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku ...

§ 46g
(1)

Poistiteľ zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku bez zbytočného ...

(2)

Poistiteľ zaeviduje cez ponukový systém údaje zo zmluvy o poistení dôchodku, ktorej predchádzalo ...

(3)

Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jedno zaevidovanie podľa odsekov ...

(4)

Povinnosť poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku vzniká prvý deň kalendárneho mesiaca ...

(5)

Ak poistník zomrel predo dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ...

a)
zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo ...
b)
poistiteľ prevedie podľa § 40a.
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie poistiteľovi, s ktorým poistník uzatvoril zmluvu ...

(7)

Investičné riziko spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv spojených s krytím ...

(8)

Zmluvu o poistení dôchodku nemožno vypovedať a nemôže zaniknúť dohodou. V zmluve o poistení ...

(9)

Ak v odsekoch 1 až 8 a § 46 ods. 2, § 46a ods. 2 a § 46f nie je neustanovené inak, na zmluvu o ...

§ 46h
Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje v ponukovom systéme poznámku o uzatvorení dohody ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní ...

(3)

Účinnosť dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nastane prvý deň kalendárneho mesiaca ...

(4)

Cez ponukový systém možno pre jedného sporiteľa vykonať len jednu evidenciu podľa odsekov 1 a ...

(5)

Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak sporiteľ požiadal podľa § 46d dôchodkovú správcovskú spoločnosť ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť zaeviduje cez ponukový systém údaje z dohody o vyplácaní ...

(7)

Ak sporiteľ uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou ...

(8)

Sporiteľ má právo uzatvoriť len jednu dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ak v ...

a)
podľa § 33a ods. 2 alebo
b)
podľa § 33a ods. 3.
(9)

V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom nemožno ponúkať ...

(10)

V súvislosti s uzatvorením dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nesmie vykonávať ...

(11)

Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorená na základe záväznej ponuky podľa ...

(12)

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno dohodou meniť, len ak

a)
majetok podľa odseku 7 nebol prevedený v hodnote zodpovedajúcej sume uvedenej v certifikáte, a to ...
b)
sa sporiteľ dohodne s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zmene obdobia výplaty starobného ...
c)
si sporiteľ dohodne zmenu spôsobu výplaty tohto dôchodku alebo
d)
boli dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky postúpené podľa § 27 ods. 4 písm. ...
(13)

Od dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom možno odstúpiť len z dôvodu a v lehote podľa ...

(14)

Zmena kontaktných údajov, osobných údajov, údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku ...

PIATA HLAVA
VÝNOS Z INVESTOVANIA

§ 46i
(1)

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov ...

(2)

Výnos z investovania sa vypláca sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je poberateľom ...

(3)

Sumu vyplácaného výnosu z investovania môže dôchodková správcovská spoločnosť znížiť o ...

PIATA ČASŤ

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Správou dôchodkových fondov sa rozumie

a)
riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom ...
b)
administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
1.
vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,
2.
vedenie účtu nepriradených platieb,
3.
vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predčasného starobného dôchodku programovým ...
4.
vedenie zoznamu sporiteľov,
5.
určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,
6.
vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,
7.
vedenie obchodnej dokumentácie,
8.
zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,
9.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,
10.
vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok ...
11.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
12.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z ...
13.
informovanie sporiteľov a vybavovanie ich sťažností,
14.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej ...
15.
riadenie rizík v dôchodkovom fonde,
c)
propagácia a reklama dôchodkových fondov,
d)
výber dobrovoľných príspevkov.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto ...

(6)

Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(7)

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská ...

(8)

Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. ...

(10)

Zakazuje sa

a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu ...
b)
zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)
§ 47a
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ...

(3)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 2.

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov ...
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť ...
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom ...
h)
sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím ...
i)
stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
j)
vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické ...
k)
organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá ...
l)
výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,
m)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov ...
n)
štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu ...
o)
informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.
p)
zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba,
q)
akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba.
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené, ...
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; ...
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...
f)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej ...
g)
opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...
h)
názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať, ...
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,
j)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov ...
k)
postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov,
l)
informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
m)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
e)
návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...
g)
vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie ...
h)
doklad o splatení základného imania,
i)
návrhy štatútov dôchodkových fondov,
j)
návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,
k)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej ...
l)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...
m)
obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov ...
(5)

Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním ...

(6)

Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

(10)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá ...

a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej ...
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...
e)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...
f)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...
(12)

Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(13)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d), môže Národná ...

(14)

Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa

a)
považuje osoba, ktorá
1.
hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, ...
2.
preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej ...
3.
nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky ...
b)
nepovažuje
1.
osoba, ktorá nie je bezúhonná osoba,
2.
fyzická osoba, ktorá bola vedúcim zamestnancom alebo pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu ...
3.
osoba, ktorá vstúpila do likvidácie,
4.
osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorej bol zamietnutý ...
5.
osoba počas piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, ...
(15)

Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska ...

(16)

Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri ...

(17)

Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu ...

(18)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických ...

(19)

Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

(20)

Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej ...

(21)

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. ...

(22)

Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka ...

(23)

Člen predstavenstva a prokurista depozitára musia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti ...

§ 49
Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...
a)

dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...

c)

kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto ...

§ 50
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia, ...

a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje, ...
b)
predmet činnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie ...
d)
schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
názvy dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútov dôchodkových fondov,
g)
schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(3)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ...

(4)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh ...

(6)

Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez ...

§ 51
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a)
dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich ...
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
c)
dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na ...
d)
ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej ...
e)
ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú ...

(3)

Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu ...

(4)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 52
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
b)
zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie ...
c)
zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov ...
d)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou ...
e)
prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného ...
f)
zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
zmenu štatútu dôchodkového fondu,
h)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
i)
vytvorenie nového dôchodkového fondu,
j)
zlúčenie dôchodkových fondov.
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c),e) až g) a ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázané, že správa dôchodkových fondov prechádza na dôchodkovú ...
f)
podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),
g)
podľa odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),
h)
podľa odseku 1 písm. h) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje ...
i)
podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí byť ...
j)
podľa odseku 1 písm. j) sa na dôchodkový fond, s ktorým sa dôchodkové fondy zlučujú alebo ktorý ...
(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)

(4)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel ...
b)
podľa odseku 1 písm. b), f) až h) dôchodková správcovská spoločnosť,
c)
podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
podľa odseku 1 písm. e) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové ...
f)
podľa odseku 1 písm. i) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond vytvára, ...
g)
podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá dôchodkové fondy zlučuje. ...
(5)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov ...

(6)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia ...

a)
názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú ...
c)
schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prechode správy dôchodkových ...
e)
určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov,
f)
súhlas na zlúčenie týchto dôchodkových fondov, ak sa prechod správy týka dôchodkových fondov ...
(7)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia ...

a)
názov novovytváraného dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára novovytváraného dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a informačného prospektu novovytváraného dôchodkového fondu.
(8)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia ...

a)
názov zanikajúceho dôchodkového fondu a názov nástupníckeho dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového fondu alebo schválenie ...
(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich ...

(10)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. g) sa nevyžaduje, ak bol ...

(11)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku ...

(12)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), f), g), i) a ...

(13)

Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej ...

(14)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

§ 53
Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ...

a)
organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),
b)
výkon vnútornej kontroly (§ 55),
c)
postupy vedenia účtovníctva (§ 56),
d)
vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],
e)
konflikt záujmov (§ 58),
f)
sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).
(2)

Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný ...

(3)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

§ 54
Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a ...

(3)

Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia

a)
zabezpečovať
1.
riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...
2.
dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ...
3.
efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a
b)
minimalizovať riziko ohrozenia záujmov záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ...
(4)

V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec ...

(5)

Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za

a)
výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť ...
b)
riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom ...
c)
vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom ...
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú ...

(7)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných ...

(8)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom ...

(9)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone ...

§ 54a
Ochrana osobných údajov
(1)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov ...

a)
poskytnúť
1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu ...
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov ...

(3)

Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sporiteľov ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť ...

§ 55
Vnútorná kontrola
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme ...

a)
kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie ...
b)
kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný ...
(3)

Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej ...

(6)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka ...

(7)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť ...

(8)

Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly ...

§ 55a
Riadenie rizík a meranie rizík
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná

a)
zaviesť systém riadenia rizík, ktorým sa rozumie prijatie primeraných a účinných postupov, nástrojov ...
b)
upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,
c)
zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v dôchodkovom fonde. ...
(2)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná

a)
zaviesť opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká ...
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré ...
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce ...
d)
zaviesť a uplatňovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných ...
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa ...
f)
zaviesť a uplatňovať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému ...
(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa za významné riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou ...

a)
kreditné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník ...
b)
trhové riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty ...
c)
operačné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných ...
(4)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná určiť osobu zodpovednú za ...

(5)

Osoba zodpovedná za riadenie rizík zabezpečuje najmä

a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
sledovanie súladu medzi aktuálnymi úrovňami rizík a systémom vnútorných limitov podľa odseku ...
c)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti
1.
o súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom dôchodkovom ...
2.
o dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného dôchodkového fondu, ...
3.
o primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení ...
d)
poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o každom skutočnom ...
e)
preskúmavanie a podporu opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo ...
(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

a)
podrobnosti o systéme riadenia rizík,
b)
podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík,
c)
ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,
d)
dodatočné náležitosti informačného prospektu dôchodkového fondu a ročnej správy o hospodárení ...
e)
podrobnosti
1.
o vykonávaní spätného testovania podľa odseku 2 písm. b),
2.
o vykonávaní stresového testovania podľa odseku 2 písm. c) alebo
f)
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.
§ 56
Vedenie účtovníctva
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky ...

(4)

Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného ...

(6)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez ...

a)
svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej ...
(7)

Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria ...

(8)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania ...

§ 57
Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú ...

a)
poradové číslo zmluvy,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
d)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,
e)
údaje o predmete zmluvy.
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu ...

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových ...

Konflikt záujmov
§ 58
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a)
cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní ...
b)
cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere ...

a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec ...
b)
vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(7)

Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej ...

(8)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť ...

a)
depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorila depozitársku zmluvu,
b)
inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
(9)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom ...

(10)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

§ 59
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku ...

(2)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi vedúci zamestnanci47) a zamestnanci zodpovední ...

(3)

Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj ...

§ 60
Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2)

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak

a)
nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ...
b)
pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových ...
(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61
(1)

Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť ...

(2)

Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková ...

a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne ...
b)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ...
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a v záujme ich ...
d)
účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností, ...
e)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov, a ak sa nemožno vyhnúť ...
f)
uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom princíp rovnakého zaobchádzania.
(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)
hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým ...
b)
predchádzanie riziku finančných strát,
c)
analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom ...
e)
uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech ...
f)
vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne ...

(5)

Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom nahradiť všetky škody vzniknuté ...

(9)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa osobitného ...

(10)

Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov na náhradu škody z dôvodu ...

§ 62
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Sociálnej poisťovni,
b)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
c)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ...
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania.67)
(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo ...

(5)

Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích ...

§ 63
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na

a)
odplatu za správu dôchodkového fondu,
b)
odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,
c)
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.
(2)

Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej ...

(4)

Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku ...

§ 63a
Odplata za správu dôchodkového fondu
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené ...

a)
daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,
b)
poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,
c)
poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,
d)
poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)
poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich ...
f)
pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom ...
(2)

Náklady podľa odseku 1 písm. a) až f) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.

(3)

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená ...

(4)

Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej hodnote ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty ...

§ 63b
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných ...

§ 63c
Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
(1)

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť v deň určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku ...

§ 63d
Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do garantovaného dôchodkového ...
(1)

Ak v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej ...

(2)

Pokles hodnoty dôchodkovej jednotky v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v sledovanom období ...

(3)

Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sa v štatúte dôchodkového fondu podľa § 72 ...

§ 63e
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické ...
(1)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické ...

(2)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické ...

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64
(1)

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť ...

a)
ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
b)
ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku.
(2)

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť ...

(3)

Pri prestupe podľa § 64b sporiteľ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o ...

(4)

V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odsekov 1 a 2 uzatvorenú iba jednu ...

a)
v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv pri prestupe ...
b)
ak má sporiteľ uzatvorené dve dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom z dôvodu podľa ...
(5)

Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská spoločnosť ...

(6)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie ...
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia ...
c)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
d)
záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ ...
e)
informáciu, z ktorej vyplýva, v ktorom dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť ...
f)
prejav vôle osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, platiť dobrovoľné ...
g)
dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
h)
vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a potvrdenie ...
i)
podpisy zmluvných strán.
(7)

Informácia podľa odseku 6 písm. e) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(8)

V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení sa môže dohodnúť pomer platenia príspevkov do jednotlivých ...

(9)

Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí ...

(10)

Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou ...

a)
úmrtia sporiteľa,
b)
prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
c)
zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a,
d)
nadobudnutia účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi sporiteľom ...
1.
došlo k dohode podľa § 46h ods. 12 písm. a) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku ...
e)
vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým ...
f)
vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového ...
1.
došlo k dohode podľa § 46f ods. 9 písm. a) alebo písm. b) alebo
2.
uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, ...
g)
vyplatenia sumy podľa § 45 ods. 6.
(11)

Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje ...

(12)

Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť ...

§ 64a
Register zmlúv
(1)

Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.

(2)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv. ...

(3)

Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak

a)
obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b)
fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nespĺňa podmienky na uzatvorenie ...
c)
sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna ...
d)
sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu ...
(4)

Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna ...

(5)

Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis ...

(6)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez ...

(7)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných ...

(8)

Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

(9)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo ...

(10)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo ...

(11)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinné príspevky za fyzickú ...

(12)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa ...

a)
piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom ...
b)
troch pracovných dní odo dňa prevodu podľa písmena a) zrušiť osobný dôchodkový účet sporiteľa. ...
(13)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu na účet ...

§ 64b
Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

(2)

Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná ...

(3)

Akceptačný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporiteľa, adresu jeho trvalého pobytu, identifikačné ...

(4)

Akceptačný list sa vydáva na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa.

(5)

Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

a)
do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...
b)
po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý ...
(6)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou ...
b)
súčasne so zápisom zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou ...
(7)

Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti odo dňa

a)
zadania pokynu na vydanie certifikátu podľa § 45 do dňa skončenia záväznosti ponuky podľa § ...
b)
uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
§ 65
Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(2)

Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho zamestnanca ...

§ 66
Oznamovacia povinnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná ...

§ 67
Zverenie výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností ...

(2)

Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu ...

a)
je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť ...
b)
je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám ...
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov,
e)
to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov,
f)
to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa ...
g)
sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového ...
h)
so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, ...
i)
je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti ...
j)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke ...

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá ...

TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 68
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej ...

(5)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou ...

(6)

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona ...

(7)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného ...

§ 69
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ...

a)
zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),
b)
nezačne vytvárať a spravovať dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 v lehote šiestich mesiacov ...
c)
bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § ...
(3)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti ...

(4)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ...

(5)

Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej ...

(6)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného ...

§ 70
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ...

(2)

Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala ...

§ 71
Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v ...

(6)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a)
určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na ...
b)
určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom ...

ŠIESTA ČASŤ

DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

PRVÁ HLAVA
Dôchodkový fond

§ 72
(1)

Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63d, majetok nadobudnutý ...

(2)

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje

a)
jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
b)
jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.
(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť ...

a)
zaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „garantovaný dôchodkový fond“) ...
b)
nezaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „negarantovaný dôchodkový ...
(6)

Garantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo „garantovaný“ a negarantovaný dôchodkový ...

(7)

Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa ...

(8)

Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený názov; súčasťou názvu dôchodkového fondu ...

(9)

Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(10)

Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania ...

(11)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

§ 73
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej ...

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov ...

§ 74
(1)

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia ...

§ 74a
Účet nepriradených platieb
(1)

Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie je súčasťou ...

(2)

Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a poplatky za poskytovanie platobných ...

(3)

Výnosy plynúce z peňažných prostriedkov na účte nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej ...

(4)

Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

(5)

Peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 3 nie sú súčasťou ...

§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku
(1)

Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných ...

(3)

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond podľa ...

(4)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde ...

(5)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku ...

(6)

Na účel výpočtu odplaty podľa § 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta predbežná ...

(7)

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková ...

§ 76
Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou
(1)

Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa ...

(2)

Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch ...

§ 77
Štatút dôchodkového fondu
(1)

Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu ...

(4)

Štatút obsahuje najmä

a)
názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo ...
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej ...
d)
zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom ...
e)
zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f)
výšku odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, výšku odplaty za správu dôchodkového ...
g)
uvedenie povinnosti alebo záväzku dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok v dôchodkovom ...
h)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov o týchto zmenách,
i)
vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte ...
(5)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať majetok ...

§ 78
Zánik dôchodkových fondov
(1)

Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79 alebo § 79a.

(2)

Zakazuje sa

a)
splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,
b)
premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

Zlúčenie dôchodkových fondov

§ 79
(1) Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 12 možno iba
a)

súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové ...

b)

súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť ...

(2)

Zlúčenie dôchodkových fondov podľa odseku 1 je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje

a)
zlúčenie akciového negarantovaného dôchodkového fondu s iným ako akciovým negarantovaným dôchodkovým ...
b)
zlúčenie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým garantovaným ...
(4)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových ...

(5)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu ...

(7)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ...

(8)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových ...

(9)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ...

(10)

Zlúčením dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 9 zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. ...

(11)

Depozitár podľa odseku 10 je povinný preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť ...

(12)

Ak je pri zlučovaní podľa odsekov 1 až 11 zanikajúcim dôchodkovým fondom dlhopisový garantovaný ...

§ 79a
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 11 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa § 79.

(2)

Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch ...

a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku ...
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku ...
(3)

Zlúčiť možno len dôchodkové fondy spravované tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. ...

(4)

Zanikajúce dôchodkové fondy zanikajú dňom účinnosti zlúčenia; k tomuto dňu sa sporitelia v ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť určí deň, ku ktorému sa vypočíta konečný počet dôchodkových ...

(7)

Za deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr tretí pracovný deň odo dňa podľa ...

(8)

Zlúčenie dôchodkových fondov nemožno vyhlásiť za neplatné.

(9)

Ak v dôsledku zlúčenia dôchodkových fondov dôjde k nedodržaniu obmedzení pre zloženie majetku ...

(10)

Zlúčenie garantovaného dôchodkového fondu sa zakazuje, ak je nástupníckym dôchodkovým fondom ...

(11)

Ak je zanikajúcim dôchodkovým fondom garantovaný dôchodkový fond a zlúčenie podľa odsekov 2 ...

DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

§ 80
Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch
(1)

Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do ...

(2)

Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie ...

§ 81
Majetok v dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu za podmienok ustanovených týmto zákonom tvoriť len

a)
prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na
1.
trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
2.
trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, ...
3.
inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru ...
b)
prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, ...
c)
podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...
d)
cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene ...
1.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa ...
2.
investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom ...
3.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...
4.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné ...
e)
nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné ...
1.
Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou bankou Slovenska,
2.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,
3.
centrálnou bankou členského štátu,
4.
orgánmi miestnej správy členského štátu,
5.
Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou ...
6.
emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo
7.
finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak ...
f)
peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na bežnom účte ...
g)
pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne kontrolovať, či otvorený podielový ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) ...

a)
kapitálové cenné papiere,76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo ...
b)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu burzy cenných papierov ...
c)
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený
1.
pevnou sumou,
2.
pevnou úrokovou sadzbou,
3.
pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom ...
4.
rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.
(4)

Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) ...

(5)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť

a)
akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou ...
c)
finančné nástroje, ktorých súčasťou je finančný derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou ...
d)
nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo ...
e)
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu ...
f)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných ...
g)
podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...
(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové ...

a)
nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo
b)
podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto ...
(7)

Iný finančný index na účely tohto zákona je index, ktorý

a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index.
(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)

Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných ...

(2)

V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných ...

(3)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových ...

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ...

(5)

Ak sú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dodržané pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika ...

(6)

Ak prevoditeľné cenné papiere z nových emisií neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté ...

(7)

Hodnota hypotekárnych záložných listov78) a krytých dlhopisov78a) vydaných jednou bankou alebo ...

(8)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako

a)
10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. ...
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...
(9)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej ...

(10)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v negarantovanom dôchodkovom ...

(11)

Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej zahraničnej banke ...

(12)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ...

a)
viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a
b)
akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať ...
(13)

Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere ...

§ 82a
Investovanie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
(1)

Majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom a v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť ...

a)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých ...
b)
certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.
(2)

Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § ...

(3)

Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % ...

(4)

Drahými kovmi sa na účely tohto zákona rozumejú zlato, striebro, platina a paládium.

§ 82b
(1)

V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového fondu ...

(2)

Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri dodržaní ...

(3)

Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(4)

Do majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nemožno nadobúdať derivát drahého ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

§ 82c
Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov a jeho výpočet
(1)

Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko derivátov drahého ...

a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo ...
b)
trhové riziko majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom ...

§ 82d
Záväzkový prístup
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v inom ...

(3)

Ak použitie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov nevytvára dodatočné ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu ...

(5)

Ak možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov ...

a)
metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa ...
b)
kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú ...
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika derivátov ...
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých ...
§ 82e
Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov ...

a)
spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...
b)
spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý nemožno prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých ...
§ 83
(1)

Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere ...

§ 84
(1)

Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na ...

(3)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je ...

(4)

Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom ...

(5)

V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a)
pôžičky cenných papierov a
b)
predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou ...
(6)

Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva ...

§ 85
Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov
(1)

Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...
c)
kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a
d)
cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).
(2)

Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...
c)
dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).
(3)

Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...
c)
nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a
d)
peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).
(4)

Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania ...

a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...
§ 86
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
(1)

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície ...

(2)

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému ...

§ 88
Akciový negarantovaný dôchodkový fond
(1)

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty ...

(2)

Majetok v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému ...

§ 88b
(1)

V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty alebo ...

(2)

Metódu umorovanej hodnoty môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť len na určenie hodnoty ...

a)
boli vydané alebo zaručené štátom, centrálnou bankou štátu, Európskou úniou, Európskou centrálnou ...
b)
rating emitenta, emisie alebo emisného programu v čase nadobudnutia do dôchodkového fondu je najmenej ...
c)
boli denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky,
d)
ich výnos je určený pevnou sumou, pevnou úrokovou sadzbou, pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná rozhodnúť o metóde, ktorou bude určovať hodnotu ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predať finančný nástroj, ktorého hodnota sa určuje ...

a)
tento finančný nástroj predáva najviac 30 dní pred dňom jeho splatnosti alebo
b)
dôchodková správcovská spoločnosť identifikovala udalosti alebo zmeny ekonomických podmienok, ...
(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska ...

§ 89
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82, 86 a 88 sa nepoužijú ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82, 86 a 88 z dôvodov, ktoré nemôže ...

(4)

Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie ...

(5)

Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi ...

§ 90
Pravidlá používania ratingu
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov ...

a)
vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty ...
b)
vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskej únie pre subjekty ...
c)
vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo
d)
zaručené členským štátom.
(2)

Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov ...

a)
nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho ...
b)
peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),
c)
dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ...
(4)

Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku ...

(6)

Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené ...

(7)

Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. ...

(8)

Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky ...

(9)

Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová ...

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 92
(1)

Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, musí mať sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde ...

a)
52 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
b)
53 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
c)
54 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
d)
55 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
e)
56 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
f)
57 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
g)
58 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
h)
59 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
i)
60 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
j)
61 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových ...
(2)

Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie ...

(3)

Ak sporiteľ, ktorý s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku ...

(4)

V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou ...

(5)

Požiadavka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

§ 93
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového ...

(3)

Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa nezodpovedá § 92 ods. 1 a 2, je príslušná ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

§ 94
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi osobný dôchodkový účet ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi najviac dva osobné dôchodkové účty, ...

(3)

Osobný dôchodkový účet obsahuje

a)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
c)
názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
d)
počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z povinných ...
e)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.
(4)

Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek obsahujú

a)
dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a dátum pripísania ...
b)
počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov s uvedením obdobia, za ktoré ...
c)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d)
výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových ...
(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového ...

(6)

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa zasiela dôchodková správcovská spoločnosť ...

(7)

Obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa ustanoví opatrenie, ktoré ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné ...

(9)

Na základe dohody sporiteľa s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou môže výpis ...

(10)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis ...

(11)

Náklady spojené s úpravou výpisu z osobného dôchodkového účtu podľa odseku 9 a náklady na ...

(12)

Dôchodková správcovská spoločnosť zasiela sporiteľovi spolu s výpisom podľa odseku 5 písomné ...

a)
možnosti bezplatného zaslania písomnej informácie o dôchodkoch na žiadosť sporiteľa,
b)
možnosti bezplatného poskytnutia písomnej informácie o dôchodkoch v dôchodkovej správcovskej ...
c)
zverejnení informácie o dôchodkoch na svojom webovom sídle a na webovom sídle Sociálnej poisťovne, ...
d)
možnosti sporiteľa znížiť si minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom ...
(13)

Informáciu o dôchodkoch podľa odseku 12 písm. a) až c) zostaví dôchodková správcovská spoločnosť ...

(14)

Informácia o dôchodkoch podľa odseku 12 písm. a) až c) musí byť pravdivá, zrozumiteľná a zostavená ...

(15)

Sporiteľovi, ktorému sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým ...

§ 95
(1)

V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola platba pripísaná na účet nepriradených ...

(2)

Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie povinných ...

(3)

Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu ...

§ 96
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa ...

(3)

V deň prestupu sporiteľa alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri postupe podľa odsekov 1 až 3 dodržiava zvolený alebo ...

§ 97
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných ...

(3)

Pred zrušením osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 dôchodková správcovská ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše na jeden alebo dva ...

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať ...

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 99
Depozitár
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde a peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb sa musí zveriť ...

(2)

Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom ...

(3)

Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom ...

(4)

Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov ...

(5)

Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého ...

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 100
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. ...

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie ...

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej ...

(8)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho ...

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu ...

§ 101
(1)

Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzavretú depozitársku ...

(2)

Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť si nesmie otvoriť bežné účty v banke a v zahraničnej banke ...

(4)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných ...

(5)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových ...

(8)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková ...

(9)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia ...

§ 102
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou ...

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)
vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne ...
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so ...
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom ...
d)
kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového ...
e)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
f)
kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných ...
g)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota ...
h)
kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.
(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ...

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila ...

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie ...

(6)

Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto ...

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať ...

§ 103
Zodpovednosť depozitára
(1)

Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností ...

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov pri vymáhaní škody, ...

§ 104
Platobná schopnosť depozitára

Majetok v dôchodkových fondoch a peňažné prostriedky na účte nepriradených platieb podľa § ...

ÔSMA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 105
Informácie pre verejnosť
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz ...

a)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,
b)
čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo ...

a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným ...
b)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom ...
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení ...
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) ...

(5)

Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková ...

(6)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú

a)
informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
b)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej ...
c)
informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa ...
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.
(7)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú

a)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom ...
b)
informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska ...
c)
grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,
d)
informácie o vývoji počtu sporiteľov,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.
(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 3 zverejniť v periodickej ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného ...

(11)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

(12)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného ...

§ 106
Informačný prospekt
(1)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli sporitelia ...

(2)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať ...

(3)

Ak je investičnou stratégiou dôchodkového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú ...

(4)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia ...

(5)

Informačný prospekt môže mať listinnú podobu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte. Pravidlá ...

(8)

Informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi spolu so štatútom tohto dôchodkového ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na svojom webovom sídle informačné ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať bez zbytočného odkladu po každej zmene ...

§ 107
Webové sídlo
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí obsahovať ...

a)
informácie podľa § 105,
b)
aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou ...
c)
aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ...
d)
údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením ...
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej ...
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom ...
g)
informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa ...
h)
mesačnú správu podľa odseku 3,
i)
informáciu o dôchodkoch podľa § 94 ods. 14.
(2)

Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné ...

a)
označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote ...
b)
údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,
c)
podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku ...
d)
údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie ...
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom ...
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu ...
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu ...
(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne ...

a)
údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,
b)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,
c)
aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty ...
§ 108

Informácie uvedené v § 105 až 107 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytovať ...

§ 109
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným ...
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení ...
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov ...
d)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku ...
e)
bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie ...

a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných ...
b)
poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného ...
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej ...
d)
zoznam sporiteľov,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.
(6)

Poistiteľ je v lehote určenej Národnou bankou Slovenska povinný predložiť Národnej banke Slovenska ...

§ 110
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov ...

a)
údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
b)
podrobný rozpis povinných príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej ...
c)
podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej ...
(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky ...

DEVIATA ČASŤ

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA

§ 112
(1)

Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala ...

(2)

Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo ...

(3)

Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na ...

(4)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy ...

(5)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(6)

Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...

(7)

Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené ...

(8)

Národná banka Slovenska reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ...

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 113
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy sporiteľov a postupovať ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami ...

(5)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto ...

(6)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená získavať elektronickým prevodom dát ...

a)
od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu ...
b)
od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým ...
(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu ...

(9)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými ...

(10)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, ...

§ 114
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...
c)
akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
depozitárom,
e)
núteným správcom,
f)
osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa ...
g)
osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená ...
h)
podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
i)
fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej ...
(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)
b)
dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,
d)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,
e)
dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.
(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

§ 115
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo ...

a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...
b)
uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej ...
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska ...
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo ...
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri ...
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu, ...
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde ...
n)
uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak,
o)
nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,
p)
odobrať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa ...
q)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku ...

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala ...

(5)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, ...

(6)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska ...

(7)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená ...

(9)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, Národná banka ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky ...

§ 116
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a)
ozdravný program, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...
2.
plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien ...
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ...

a)
závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...
b)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej ...
(3)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala ...

(4)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska ...

(5)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať ...

§ 117
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej ...

(3)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka ...

(4)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného ...

§ 118
Nútená správa dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)
ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie ...
b)
zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ...
(3)

Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde ...
b)
odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. ...
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ ...
d)
dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 63d v ustanovenej lehote,
e)
bolo voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ...
f)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)

Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a je povinný

a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov sporiteľov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.
(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení ...

(13)

Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska, ...
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119
Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. ...

§ 120
Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

a)
dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote ...
b)
dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik ...
c)
dôchodková správcovská spoločnosť prestala byť bezúhonná,
d)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...

a)
toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,
c)
dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie ...
d)
dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej ...
e)
dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(5)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle ...

(6)

Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ZÁRUKY

§ 121
(1)

Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity za škodu spôsobenú rozhodnutím, ...

(2)

O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3)

Sociálna poisťovňa prevedie bez zbytočného odkladu na účet toho dôchodkového fondu, ktorý ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 123
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(2)

Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra ...

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto ...

§ 123a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na ...

§ 123b
(1)

Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.

(2)

Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok ...

§ 123c

Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou ...

§ 123d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto ...

(2)

Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 123e

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila ...

§ 123f
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže ...

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa ...

§ 123g
(1)

Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 123h

Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

§ 123i
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde ...

§ 123j
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo ...

a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty ...
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom ...
c)
spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ...
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku ...

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných ...

(5)

Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia ...

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov ...

§ 123k
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008

Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 123l

Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu ...

§ 123m
(1)

Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ...

(2)

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku ...

a)
1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred ...
b)
dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni ...
(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 123n

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde ...

§ 123o

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý ...

§ 123p
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Ak plynutie lehoty podľa § 64 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2010 malo skončiť po 31. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011

§ 123q
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti vyplatí fyzickej osobe, ktorej ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nevyplatí sumu podľa odseku 1, ak fyzická osoba získala ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 môže fyzická osoba podať po dovŕšení dôchodkového veku alebo po priznaní ...

§ 123r
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi v inom ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť do 30. novembra 2011 na svojom webovom ...

§ 123s

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012

§ 123t
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorej dôchodkovú ...

(2)

Dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,3) ktoré fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 ...

(3)

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012, ktorej prvé dôchodkové poistenie ...

(4)

Ak fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo dôchodkové poistenie ...

§ 123u

Dôchodková správcovská spoločnosť k 31. marcu 2012 odpočíta odplatu za zhodnotenie majetku v ...

§ 123v
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov so zákonom ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska ...

§ 123w
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za mesiac ...

(2)

Na účely výpočtu odplaty za správu dôchodkového fondu sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná ...

(3)

Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta ...

§ 123x

Na účely § 63d prvým sledovaným obdobím je obdobie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, druhým ...

§ 123y

Ustanovenie § 92 ods. 1 účinné od 1. apríla 2012 musí byť prvý raz splnené k 1. júlu 2012. ...

§ 123z
(1)

Konzervatívny dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 ...

(2)

Štatút konzervatívneho dôchodkového fondu schválený podľa zákona účinného do 31. marca 2012 ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 1. apríla 2012 vo vzťahu k sporiteľom a k ...

(4)

Vyvážený dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 zmiešaný ...

(5)

Rastový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 akciový ...

§ 123aa

Ustanovenie § 88a sa do 31. marca 2013 neuplatňuje.

§ 123ab

Výpis z osobného dôchodkového účtu za rok 2011 musí spĺňať ustanovenia zákona účinného ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012

§ 123ac
(1)

Fyzická osoba, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do ...

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká

a)
účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom ...
b)
právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a
c)
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ak bola uzatvorená.
(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa ...

§ 123ad

Fyzická osoba, ktorá k 1. septembru 2012 nie je sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 123ae
Sporiteľom podľa tohto zákona je aj ten, komu vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...
a)

previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na ...

b)

vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu ...

§ 123af

Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe uvedenej v § 123q ods. 1 aj sumu podľa ...

§ 123ag
(1)

Dlhopisový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 ...

(2)

Akciový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 akciový ...

(3)

Zmiešaný dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 ...

(4)

Indexový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s ustanoveniami ...

(6)

Dôchodkové fondy nemožno zlúčiť podľa § 79a pred 1. májom 2013.

(7)

V roku 2013 zasiela dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového účtu ...

§ 123ah
(1)

Príspevky podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa po 31. decembri 2012 považujú za povinné ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. januárom ...

§ 123ai
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý ...

(2)

Sporiteľ, ktorý je k 1. januáru 2013 a k 29. aprílu 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom ...

(4)

Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú ...

§ 123aj
(1)

Prvé sledované obdobie podľa § 63d pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond začína plynúť ...

(2)

V dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť po 1. januári 2013 prvýkrát povinná ...

§ 123ak

Ak fyzická osoba uplatní svoje právo podľa § 123ac po 31. decembri 2012, dôchodková správcovská ...

§ 123al
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 123ad v období ...

(2)

Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému ...

(3)

Sporiteľovi podľa odseku 1 zaniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dňom zániku ...

(4)

Sociálna poisťovňa bez zbytočného odkladu postúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie ...

§ 123am
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 10. júna 2013

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami § 47a ...

§ 123an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Na žiadosť o vyplácanie dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podanú pred 1. januárom ...

a)
pred 1. júlom 2014 do 15. júla 2014,
b)
po 1. júli 2014 do 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi, ktorý dovŕši 60 rokov veku pred 1. januárom ...

§ 123ana
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014

Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od 1. decembra 2014 nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

§ 123ao
(1)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa pred 1. januárom 2015, Sociálna ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa zákona účinného ...

(3)

Percento zvyšovania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

§ 123ap

Ustanovenia § 123q sa od 1. januára 2015 nepoužijú.

Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015

§ 123aq
(1)

Fyzická osoba, ktorá je k 15. marcu 2015 sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna ...

a)
neuzatvorila dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom okrem dohody o vyplácaní dôchodku ...
b)
neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku a
c)
nedohodla si vyplácanie výnosu z investovania v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
(2)

Dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1 zaniká fyzickej osobe

a)
účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti,
b)
právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a
c)
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
(3)

Ak bolo písomné oznámenie podľa odseku 1 doručené Sociálnej poisťovni po podaní žiadosti o ...

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa ...

(5)

Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného ...

a)
previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu ...
b)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek ...
(6)

Ak boli sporiteľovi odpísané z osobného dôchodkového účtu dôchodkové jednotky z dôvodu vydania ...

a)
previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu uvedenú v certifikáte tvorenú ...
b)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z dobrovoľných príspevkov, ...
c)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek ...
(7)

Lehota na doručenie písomného oznámenia podľa odseku 1 je zachovaná, ak je toto oznámenie odovzdané ...

§ 123ar

Fyzická osoba, ktorá k 15. marcu 2015 nie je sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. ...

§ 123as
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 123at
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2018

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou ...

TRINÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 125
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej ...

§ 126
Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2012

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 87/2005 Z. z., ktorou ...

2.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového ...

§ 127
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 146/2012 ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ...

3.

V § 66 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa zníži ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

4.

Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), má nárok na predčasný starobný ...

5.

V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6.

V § 87 písm. a) sa slová „62 %“ nahrádzajú slovami „55 %“.

7.

V § 116 ods. 3 sa za slovo „cudziny“ vkladá čiarka a slová „ktorá nie je členským štátom ...

8.

V § 122 ods. 2 písm. i), § 123 ods. 2 písm. a) a v nadpise § 128 sa slová „rezervného fondu ...

9.

V § 122 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

10.

V § 128 ods. 11 sa slová „rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len „rezervný fond")“ ...

11.

V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
štát.“.

12.

V nadpise a celom texte § 129, v § 138 ods. 14 a ods. 15 písm. a), § 139, § 140 ods. 5 a 6 a v ...

13.

V § 131 odsek 1 znie:

„(1) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa ...

14.

V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15.

§ 137 vrátane nadpisu znie:

„§ 137 Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity ...

16.

V § 138 ods. 19 sa za slovo „štátu“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

17.

Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý znie:

„§ 152a Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na ...

18.

V § 156 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,“.

Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).

19.

V § 157 ods. 3 sa slová „rezervného fondu“ nahrádzajú slovami „rezervného fondu solidarity, ...

20.

V § 158 písmeno g) znie:

„g)
rezervný fond solidarity,“.

21.

V § 158 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

22.

V § 159 písmeno a) znie:

„a)
poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

23.

V § 159 písm. d) sa za slovo „poistnom,“ vkladajú slová „príspevkoch na starobné dôchodkové ...

24.

V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za poberateľov invalidného dôchodku, ...

25.

§ 167 vrátane nadpisu znie:

„§ 167 Rezervný fond solidarity (1) Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

„91a)
§ 121 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

26.

Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 167a Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (1) Základný fond príspevkov ...

27.

V § 168 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výbere, registrácii a postúpení ...

28.

V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

29.

V § 170 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie ...

30.

V § 170 odsek 5 znie:

„(5) Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia ...

31.

V § 172 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového ...

32.

V § 172 odsek 2 znie:

„(2) V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v ...

33.

V § 172 odsek 5 znie:

„(5) Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia ...

34.

V § 173 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového sporenia ...

35.

V § 177 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného dôchodkového sporenia ...

36.

V § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:

„8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.

37.

V § 178 ods. 1 písm. a) desiaty bod znie:

„10. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

38.

V § 178 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vyberať a vymáhať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále ...

39.

V § 179 ods. 1 písm. f) sa za slová „pohľadávky na poistnom,“ vkladajú slová „príspevku ...

40.

V § 180 ods. 1 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a vo veciach starobného ...

41.

V § 203 ods. 4 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového ...

42.

V § 210 ods. 1 písm. f) sa za slová „o poistnom“ vkladajú slová „a o príspevku na starobné ...

43.

V § 210 ods. 1 písm. h) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné ...

44.

V § 212 ods. 3 písm. c) sa za slová „o poistnom,“ vkladajú slová „o príspevku na starobné ...

45.

V § 214 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poistného,“ vkladajú slová „príspevku na starobné ...

46.

Nadpis štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM ...

47.

Nadpis prvej hlavy štvrtej časti znie:

„PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

48.

V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového ...

49.

V § 226 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) previesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) príslušnej dôchodkovej správcovskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:

„100a)
§ 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

50.

V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný ...

51.

V § 231 ods. 1 písm. g) sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového ...

52.

V § 231 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia ...

53.

V § 231 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia ...

54.

Nadpis § 232 znie:

„Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia“. ...

55.

V § 232 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného ...

56.

V § 232 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,“.

57.

V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, ...

58.

V § 233 ods. 2 písm. d) sa za slová „z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti ...

59.

V § 233 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

60.

V § 233 ods. 11 sa za slovo „poistení“ vkladajú slová „a starobnom dôchodkovom sporení v ...

61.

§ 235 vrátane nadpisu znie:

„§ 235 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby V žiadostiach, oznámeniach ...

62.

Nadpis tretej hlavy štvrtej časti znie:

„POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

63.

§ 240 vrátane nadpisu znie:

„§ 240 Penále (1) Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky ...

64.

Nadpis šiestej časti znie:

„DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA“.

65.

V § 246 ods. 1 sa za slová „poistenia v nezamestnanosti“ vkladajú slová „a starobného dôchodkového ...

66.

Za § 293 sa vkladá § 293a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293a Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 (1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.

2.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálneho poistenia,21)“ vkladajú slová „starobného ...

3.

V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo starobného dôchodkového sporenia podľa ...

4.

V § 11 ods. 2 sa za slová „sociálneho poistenia,“ vkladajú slová „starobného dôchodkového ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť24a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

V § 3 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dôchodková správcovská spoločnosť11a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § ...

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE

  ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 43/2004 Z. z.

  VYHLÁSENIE

  Podpísaný

  ......................................................................................................................................................................... ...

  (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko)

  týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, ...

  V .................................. dňa ................... 2013

  ........................................

  Podpis

  Poučenie: Podľa § 123ai zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 3)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 5)  § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 6)  § 27 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 6a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 7)  § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 8a)  § 2 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 8b)  § 2 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 8c)  Príloha č. 1 časť A siedmy bod zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z. ...
 • 19)  § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 20)  § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 29)  § 139 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 30)  § 140 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 31)  § 140 ods. 1 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 32)  § 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 33)  § 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 35)  § 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 36)  § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 36a)  § 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 36b)  § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36c)  § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 38)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 38a)  § 40 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 38b)  § 126 a 143c ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.
 • 38c)  § 46 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.
 • 38d)  § 51 a 129 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 42)  § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 42a)  § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  § 179 ods. 1 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 42c)  § 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...
 • 43)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 45)  Obchodný zákonník.
 • 45a)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...
 • 45b)  § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 45c)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 45d)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 45e)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 46)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 47)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 48)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 48a)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 50)  § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 51)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...
 • 51a)  § 7 ods. 14 až 16 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51aa)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...
 • 52)  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 53)  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 54)  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 57)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 58a)  § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 58b)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 58c)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 58d)  § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 58e)  § 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 58f)  § 31 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 59)  § 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 60)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 61)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 ...
 • 62)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 63)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 64)  Civilný sporový poriadok.
 • 65)  Trestný poriadok.
 • 66)  § 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 67)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 68)  Trestný zákon.
 • 68a)  § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71)  § 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71a)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 72)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 74)  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 75)  § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 76)  § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 77)  § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77a)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 78)  § 27g zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.§ 122ya zákona č. 483/2001 Z. ...
 • 78a)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79a)  Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 79b)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 81)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 82)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  § 9 ods. 1 a § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 84a)  Napríklad § 8 a 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 85)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.
 • 86)  § 716 až 719a Obchodného zákonníka.
 • 87)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 88)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. ...
 • 88a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 89)  § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 90)  Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.
 • 91)  Obchodný zákonník a Zákonník práce
 • 92)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 93)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 93a)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení ...
 • 93b)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Napríklad Trestný poriadok, Zákonník práce.
 • 94a)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 95)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 96)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 97)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore