Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 15.01.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 15.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana spotrebiteľa, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Trestné právo hmotné, Pomocné vedy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST56JUD6617DS62EUPP12ČL5

Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 15.01.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 576/2004 s účinnosťou od 15.01.2022 na základe 2/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú ...

(2)

Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania ...

(3)

Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť ...

(4)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ...

(5)

Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pracovníkov ...

(6)

Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách ...

(7)

Prevencia na účely tohto zákona je

a)
výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia zdravia osobe,
b)
aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,
c)
vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ...
d)
aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu zdravotného stavu osoby,
e)
aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb v súvislosti s prácou, ich odstraňovanie a predchádzanie ...
f)
populačný skríning, ktorý je organizovanou, kontinuálnou a vyhodnocovanou činnosťou zameranou na zachytenie ...
g)
oportúnny skríning, ktorý je činnosťou zameranou na zachytenie onkologickej choroby alebo zachytenie ...
(8)

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad ...

(9)

Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia ...

(10)

Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu ...

(11)

Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.

(12)

Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských ...

(13)

Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou ...

(14)

Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri

a)
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii,
b)
riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) a ...
(15)

Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä

a)
vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b)
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov ...
c)
výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej ...
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného ...
(16)

Rozsah ošetrovateľskej praxe je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej starostlivosti, ...

(17)

Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného ...

(18)

Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie starostlivosti pôrodnej asistentky metódou ošetrovateľského ...

a)
určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b)
vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej ...
c)
starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného ...
(19)

Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania ...

(20)

Ambulantná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej ...

(21)

Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť ...

(22)

Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ...

(23)

Zdravotný obvod určí poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi ...

(24)

Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ...

(25)

Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných ...

(26)

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť ...

(27)

Urgentná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť nepresahujúca 24 hodín poskytovaná osobe ...

(28)

Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti ...

(29)

Zubno-lekárska pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej ...

(30)

Pevný bod je mesto alebo obec, ktorý je z hľadiska geografickej a demografickej dostupnosti určený na ...

(31)

Spádové územie je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené najmenej ...

(32)

Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť okrem poskytovania ...

(33)

Doplnkové ordinačné hodiny sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín ...

(34)

Neodkladnou prepravou letúnom je neodkladná preprava podľa odseku 3 vykonaná v zásahovom území2ba) letúnom ...

(35)

Zdravotný obvod určí poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a poskytovateľovi ...

§ 2a - Doplnkové ordinačné hodiny
(1)

Doplnkové ordinačné hodiny musia byť určené tak, aby

a)
ich rozsah za kalendárny týždeň nepresiahol 30 % schválených ordinačných hodín v kalendárnom týždni,
b)
počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nepresiahol 30 % z ...
c)
v pracovný deň
1.
začínali najskôr od 13. hodiny a trvali nepretržite až do konca pracovnej doby, alebo
2.
začínali kedykoľvek, ak v tento deň nie sú určené ordinačné hodiny a nejde o poskytovateľa všeobecnej ...
(2)

Zdravotná starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po ...

(3)

Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza osoba podľa cenníka ...

(4)

Doplnkové ordinačné hodiny nemožno určiť, ak

a)
rozsah ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín je za týždeň menší ako 30 hodín,
b)
ide o ambulantnú pohotovostnú službu,
c)
ide o poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti,
d)
poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie ...
(5)

Na vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti ...

(6)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny, musí spolu s ordinačnými ...

§ 3 - Zoznam zdravotných výkonov
(1)

Zoznam zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ktoré sa vykonávajú pri chorobách uvedených ...

(2)

Do zoznamu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré vedú k

a)
záchrane života,
b)
vyliečeniu choroby,
c)
zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
účinnej prevencii,
f)
zisteniu choroby,
g)
zmierneniu prejavov choroby.
(3)

Pri zaraďovaní zdravotných výkonov do zoznamu zdravotných výkonov sa okrem kritérií uvedených v odseku ...

a)
účinnosť zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby,
b)
prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby v súvislosti so znižovaním chorobnosti ...
c)
zlepšenie prevencie, diagnostiky alebo liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami prevencie, diagnostiky ...
(4)

Zo zoznamu zdravotných výkonov možno vyradiť zdravotné výkony, ak je preukázateľné, že z hľadiska prevencie, ...

a)
sa týmito zdravotnými výkonmi nedosahujú uspokojivé výsledky alebo
b)
existujú účinnejšie zdravotné výkony obsiahnuté v zozname zdravotných výkonov.
(5)

Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Komisiu pre zdravotné výkony ako svoj poradný orgán na odborné posudzovanie ...

(6)

Komisia pre zdravotné výkony má jedenásť členov, z ktorých troch členov navrhuje ministerstvo zdravotníctva, ...

(7)

Činnosť Komisie pre zdravotné výkony upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(8)

Zoznam zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ...

§ 4 - Úvodné ustanovenia
(1)

Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ ...

(2)

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.

(3)

Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá ...

(4)

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone ...

(5)

Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ ...

(6)

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ...

(7)

Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej vety ...

(8)

Zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník v škole (§ 10b), je poskytnutá správne, ...

§ 5 - Posudzovanie etických otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)

Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho ...

(2)

Etickú komisiu zriaďuje

a)
ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...
b)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva na posudzovanie ...
c)
samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických ...
d)
poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho ...
(3)

Etická komisia má najmenej piatich členov; skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov, z pracovníkov iných ...

(4)

Členovia etickej komisie sú povinní

a)
oznámiť zriaďovateľovi etickej komisie skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt ...
b)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; ...
(5)

Etická komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania. ...

(6)

Etická komisia vydáva svoje stanoviská v písomnej forme; v každom stanovisku je povinná uviesť odôvodnenie ...

(7)

Činnosť etickej komisie upraví štatút, ktorý vydá zriaďovateľ príslušnej etickej komisie.

(8)

Etické otázky vznikajúce pri klinickom skúšaní humánnych liekov, klinickom skúšaní zdravotníckych pomôcok ...

§ 6 - Poučenie a informovaný súhlas
(1)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ...

a)
osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila, ...
b)
zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené ...
(2)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, ...

a)
bolo osobe poskytnuté poučenie,
b)
osoba odmietla poučenie,
c)
osoba udelila informovaný súhlas,
d)
odmietla udeliť informovaný súhlas alebo
e)
osoba informovaný súhlas odvolala.
(3)

Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia ...

(4)

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo ...

(5)

Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje

a)
v prípadoch uvedených v § 6b, § 27 ods. 1 a v § 40 ods. 2,
b)
pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze,
c)
pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného ...
d)
po predchádzajúcom poučení
1.
pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od darcu ľudského orgánu, ľudského ...
2.
pri transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od príjemcu ľudského orgánu, ...
(6)

Informovaný súhlas dáva, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),

a)
osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b)
zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať ...
(7)

Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v ...

(8)

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať. ...

(9)

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade

a)
neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b)
ochranného liečenia uloženého súdom a poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia ...
c)
ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje ...
d)
ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej ...
(10)

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného ...

(11)

(12)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ktorý diagnostikoval osobe chorobu patologického hráčstva, je povinný ...

§ 6a - Poučenie a informovaný súhlas v osobitných prípadoch

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 11), ...

§ 6b - Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva
(1)

Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom ...

(2)

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a ...

a)
účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,
b)
fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,
c)
aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať ...
d)
alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
1.
utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 11),6a)
2.
osvojenia dieťaťa po narodení,6b)
3.
finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, ...
(3)

Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva ...

(4)

V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného ...

§ 6c - Splnomocnenie
(1)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým

a)
ustanoví podrobnosti o informáciách poskytovaných žene podľa § 6b ods. 2 a vzor písomných informácií ...
b)
ustanoví podrobnosti hlásenia o poskytnutí informácií podľa 6b ods. 3,
c)
určí organizáciu zriadenú ministerstvom zdravotníctva zodpovednú za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia ...
(2)

Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovej stránke zoznam občianskych združení, neziskových ...

§ 7 - Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti
(1)

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako

a)
ambulantná starostlivosť
1.
všeobecná
1.1.
pre dospelých
1.2.
pre deti a dorast,
2.
špecializovaná
2.1.
gynekologická
2.2.
zubno-lekárska,
3.
špecializovaná iná,
4.
záchranná zdravotná služba,
b)
ústavná starostlivosť,
c)
lekárenská starostlivosť,
d)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci,
e)
zdravotná starostlivosť v škole.6d)
(2)

Všeobecná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 1.1 a 1.2 a špecializovaná ambulantná ...

(3)

V rámci zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje zubno-lekárska pohotovostná služba najmenej ...

(4)

Záchranná zdravotná služba sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7a)

(5)

V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná pohotovostná služba najmenej v rozsahu ...

(6)

V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje pevná ambulantná pohotovostná služba v rozsahu ...

(7)

Ústavnú pohotovostnú službu vykonávajú zdravotnícki pracovníci určení poskytovateľom na základe pracovnoprávneho ...

(8)

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) osobám, ktorým sa poskytujú sociálne ...

(9)

Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste sa poskytuje ako iná špecializovaná ambulantná starostlivosť ...

§ 8 - Ambulantná starostlivosť
(1)

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie ...

(2)

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len "všeobecný lekár") ...

a)
určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo
b)
určený zdravotnícky asistent.
(3)

Všeobecným lekárom podľa odseku 2 je

a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú ...
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť ...
(4)

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom ...

(5)

Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú ...

a)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, ...
b)
na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí ...
c)
do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná ...
d)
v prípade dispenzarizácie,
e)
v prípade ochranného ambulantného liečenia,
f)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v ...
(6)

O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vyhotoviť ...

(7)

Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou ...

(8)

Na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 5 písm. b) sa vyžaduje odporúčanie ...

(9)

Výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa poskytuje prostredníctvom elektronického ...

(10)

Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti môže na žiadosť osoby poskytovať domácu starostlivosť mimo ordinačných ...

(11)

Ak si zdravotný stav osoby vyžaduje dispenzarizáciu, ošetrujúci lekár zaradí osobu na dispenzarizáciu ...

§ 8a - Ambulantná pohotovostná služba
(1)

Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje ako

a)
pevná ambulantná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného ...
b)
doplnková ambulantná pohotovostná služba poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch ...
(2)

V rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí ...

(3)

Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor podľa osobitného predpisu7e) prostredníctvom ...

a)
všeobecný lekár alebo lekár s profesijným titulom internista alebo lekár zaradený do špecializačného ...
b)
pediater, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.
(4)

Organizátor doručí najneskôr do desiateho kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý ...

(5)

Oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby obsahuje zoznam lekárov, ...

(6)

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v rozsahu podľa ...

(7)

Ak organizátor informoval samosprávny kraj podľa odseku 6, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(8)

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 7 v ambulancii, ...

(9)

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ...

(10)

Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 9 obsahuje miesto ...

(11)

Poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 8 zabezpečuje poskytovateľ poskytujúci ...

(12)

Poskytovanie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ...

(13)

Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ustanoví všeobecne ...

§ 8b - Zubno–lekárska pohotovostná služba
(1)

Zubno-lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia poskytujúci zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť ...

(2)

Zubno-lekárska pohotovostná služba sa poskytuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej ...

(3)

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby obsahuje miesto poskytovania zubno-lekárskej ...

(4)

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom ...

§ 8c - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii
(1)

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii zabezpečuje držiteľ povolenia na ...

a)
dospelých prostredníctvom lekára s profesijným titulom
1.
všeobecný lekár,
2.
internista,
3.
angiológ,
4.
diabetológ
5.
endokrinológ,
6.
gastroenterológ,
7.
geriater,
8.
hematológ,
9.
transfúziológ,
10.
hepatológ,
11.
infektológ,
12.
kardiológ,
13.
klinický farmakológ,
14.
klinický onkológ,
15.
imunoalergológ,
16.
nefrológ,
17.
lekár nukleárnej medicíny,
18.
pneumoftizeológ,
19.
lekár pracovného lekárstva,
20.
reumatológ,
b)
deti a dorast prostredníctvom lekára s profesijným titulom
1.
pediater,
2.
pediatrický endokrinológ,
3.
pediatrický gastroenterológ,
4.
pediatrický hematológ a onkológ,
5.
pediatrický kardiológ,
6.
pediatrický nefrológ,
7.
pediatrický pneumoftizeológ,
8.
pediatrický reumatológ,
9.
pediater intenzívnej medicíny,
10.
pediatrický neurológ,
11.
pediatrický anestéziológ,
12.
pediatrický gynekológ,
13.
pediatrický urológ,
14.
imunoalergológ,
15.
infektológ.
(2)

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre dospelých a držiteľ povolenia na ...

(3)

Zdravotná starostlivosť v epidemiologickej ambulancii sa poskytuje podľa rozpisu určeného samosprávnym ...

§ 8d - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pohotovostnej služby počas krízovej situácie

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ...

§ 9 - Ústavná starostlivosť
(1)

Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe

a)
odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej ...
b)
rozhodnutia súdu alebo
c)
žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje ...
(2)

Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje uvedené v § 19 ...

(3)

O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ...

(4)

O prijatí do ústavnej starostlivosti osoby v detencii rozhoduje lekár detenčného ústavu. Zbor väzenskej ...

(5)

Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas podľa § 6 ods. 9 písm. d), ...

(6)

Ak pominú dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas, ...

(7)

Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti

a)
po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b)
pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo
c)
na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ...
(8)

Ak ide o prepustenie z ústavnej starostlivosti osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ošetrujúci ...

(9)

Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár

a)
poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,
b)
poskytne jej potrebné lieky na tri dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti a túto skutočnosť ...
c)
vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodkladne odošle ...
1.
inému ošetrujúcemu lekárovi, ak k prijatiu do ústavnej starostlivosti došlo na základe jeho odporúčania, ...
2.
inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej ...
d)
uvedie v prepúšťacej správe, ak ide o dieťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia, ...
1.
ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako zmluvného lekára dieťaťa,
2.
v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa ...
e)
založí rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.
(10)

Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka

a)
poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o ošetrovateľskej starostlivosti a o ďalšom ošetrovateľskom ...
b)
ak sa vyžaduje pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu ...
c)
založí rovnopis ošetrovateľskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie, ak sa ošetrovateľská ...
(11)

Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci ...

(12)

Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický ...

§ 9a - Ústavná pohotovostná služba
(1)

Ústavná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ...

a)
urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu8f) alebo na urgentnom príjme 2. typu8f) ...
b)
zdravotná starostlivosť v ambulancii ústavnej pohotovostnej služby.
(2)

Zdravotnícky pracovník poskytovateľa ústavnej starostlivosti v nemocnici, ktorý poskytoval urgentnú ...

a)
nevyžaduje poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby alebo
b)
vyžaduje poskytovanie ústavnej starostlivosti.
(3)

Zdravotnícky pracovník poskytovateľa ústavnej starostlivosti v nemocnici, ktorý poskytoval urgentnú ...

§ 10 - Lekárenská starostlivosť

Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.9)

§ 10a - Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci
(1)

Zariadenie sociálnej pomoci môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak ju poskytujú zamestnanci, ...

(2)

Zariadenie sociálnej pomoci, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, je povinné

a)
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými ...
b)
spĺňať základné materiálno-technické vybavenie podľa prílohy č. 1,
c)
viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19 ods. 2.
(3)

Zariadenie sociálnej pomoci, ktoré má uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou zmluvu podľa osobitného predpisu,9ab) ...

(4)

Zodpovedná osoba nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu poskytovateľa.

(5)

Zodpovedná osoba musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ...

a)
komunite,
b)
pediatrii,
c)
psychiatrii,
d)
odboroch vnútorného lekárstva,
e)
odboroch chirurgie alebo
f)
onkológii.
(6)

Zariadenie sociálnej pomoci podľa odseku 3 poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť osobe umiestnenej ...

(7)

Indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci podľa ...

§ 10b - Zdravotná starostlivosť v škole
(1)

V škole môže byť deťom alebo žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, ak ju poskytuje ...

(2)

Škola, v ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, je povinná

a)
poskytovať zdravotnú starostlivosť správne v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými ...
b)
viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu podľa § 19 ods. 2,
c)
zabezpečiť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne materiálno-technické vybavenie.
(3)

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie školy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole ...

(4)

Návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením9ac) v škole ...

(5)

Zdravotnú dokumentáciu dieťaťa a žiaka vedie škola v písomnej forme. Súčasťou zdravotnej dokumentácie ...

§ 11 - Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)

Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(2)

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie ...

(4)

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania ...

(5)

Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa ...

(6)

Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na

a)
osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
b)
žiadateľa o azyl,12)
c)
osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu.6) ...
(7)

Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom

a)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b)
Policajného zboru,
c)
Slovenskej informačnej služby,
d)
Národného bezpečnostného úradu,
e)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f)
Horskej záchrannej služby,
g)
Hasičského a záchranného zboru,

ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

(8)

Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť sa lekárskym ...

(9)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na

a)
ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
b)
informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c)
informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach ...
d)
odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno ...
e)
rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
f)
zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich ...
g)
zmiernenie utrpenia,
h)
humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
(10)

Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom14) a na odmietnutie ...

(11)

Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu ...

(12)

Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi ...

(13)

Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve ...

(14)

Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná

a)
správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
b)
označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie, ...
c)
určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.
§ 12 - Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody ...

(2)

Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak

a)
by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
b)
osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo ...
c)
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má ...
(3)

Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu ...

(4)

Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. a) sa nevzťahujú na osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný ...

(5)

Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodov ...

(6)

Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo ...

(7)

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na ...

(8)

U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, sa dohoda ...

(9)

Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa odseku 6 z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. a) a b); ...

(10)

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa ...

(11)

U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, dohoda ...

(12)

Poskytovateľ nemôže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ...

(13)

Osobe, na ktorú sa nevzťahuje právo na výber poskytovateľa podľa § 11 ods. 7 písm. a) a ktorej príslušnosť ...

§ 12a - Dočasná pracovná neschopnosť
(1)

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je

a)
všeobecný lekár (§ 8 ods. 3) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ...
b)
lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie ...
(2)

Lekár podľa odseku 1 písm. b) uzná dočasnú pracovnú neschopnosť aj sprievodcovi osoby v ústavnej starostlivosti ...

(3)

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o ...

(4)

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu podľa ...

(5)

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne ...

(6)

Osoba, ktorej potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavil ošetrujúci lekár podľa odseku 1 ...

(7)

Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) môže dočasne práceneschopnej ...

(8)

Čas vychádzok a zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti ošetrujúci lekár ...

(9)

Ak osoba počas dočasnej pracovnej neschopnosti poberá nemocenské, príslušný ošetrujúci lekár jej vydá ...

(10)

Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci ...

(11)

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorá má schválenú žiadosť o udelenie súhlasu podľa osobitného zákona14b) ...

(12)

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa má poskytnúť ústavná starostlivosť v inom členskom štáte ...

(13)

Dočasná pracovná neschopnosť osoby podľa odsekov 11 a 12 sa začína dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia, ...

(14)

Dočasne práceneschopná osoba podľa odsekov 11 a 12 je povinná dostaviť sa k ošetrujúcemu lekárovi podľa ...

(15)

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa poskytla neodkladná starostlivosť spojená s hospitalizáciou ...

(16)

Ak na poskytnutú neodkladnú starostlivosť podľa odseku 15 nadväzuje ústavná starostlivosť v Slovenskej ...

§ 12b - Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby
(1)

Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby je osobná a celodenná starostlivosť blízkej osoby ...

(2)

Potrebu osobnej starostlivosti chorej osobe posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ...

a)
lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo ...
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, ...
(3)

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti,

a)
vyznačí v prepúšťacej správe indikáciu osobnej starostlivosti, ak ide o lekára podľa odseku 2 písm. ...
b)
potvrdí vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti a prvé poskytovanie osobnej starostlivosti ...
1.
najneskôr v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak o ...
2.
v deň, keď zistil potrebu poskytovania osobnej starostlivosti chorej osobe, ak o potrebe poskytovania ...
c)
oznámi skutočnosti podľa písmena b) všeobecnému lekárovi.
(4)

Všeobecný lekár

a)
na predpísanom tlačive14a) potvrdzuje
1.
prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti,
2.
vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti,
3.
trvanie poskytovania osobnej starostlivosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a
4.
ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti,
b)
určuje termín, kedy je chorá osoba povinná dostaviť sa na kontrolu potreby poskytovania osobnej starostlivosti, ...
c)
zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii potrebu poskytovania osobnej starostlivosti,
d)
poskytuje súčinnosť Sociálnej poisťovni pri kontrole posudzovania potreby poskytovania osobnej starostlivosti ...
(5)

Osoba, ktorej príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 3 alebo všeobecný lekár potvrdil poskytovanie ...

(6)

Chorá osoba, ktorej sa poskytuje osobná starostlivosť, je povinná dostaviť sa k všeobecnému lekárovi ...

(7)

Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z toho istého dôvodu ...

§ 13 - Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú

a)

poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,

b)

poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,

c)

spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely ...

d)

pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,

e)

vypracovanie lekárskeho posudku,

f)

poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4.

§ 14 - Preprava
(1)

Ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva prepravu

a)
osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi ...
b)
biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie a biologického materiálu určeneného na akútne ...
c)
krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy,
d)
sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
e)
na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krízovej situácie ...
1.
zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 ...
2.
osoby na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
(2)

Prepravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, alebo prepravu osoby v detencii ...

(3)

Prepravu osoby, ktorá je v cele policajného zaistenia, zabezpečuje Policajný zbor; to neplatí, ak si ...

(4)

Prepravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, ...

(5)

Preprava osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a jej sprievodcu, preprava biologického ...

(6)

Preprava krvi určenej na transfúziu a preprava transfúznych liekov podľa odseku 1 písm. c) a odsekov ...

§ 15 - Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti
(1)

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu ...

(2)

Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá;16) to neplatí, ak sprievodcom ...

§ 16 - Lekársky posudok
(1)

Lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia

a)
zdravotnej spôsobilosti na prácu,
b)
zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
c)
bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach ...
(2)

Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár. ...

(3)

Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej ...

§ 17 - Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
(1)

Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, ...

(2)

Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní ...

(3)

Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr ...

a)
požiadať úrad pre dohľad o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu,18) ak predmetom žiadosti je ...
b)
obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu,19) ak predmetom žiadosti je ...

TRETIA ČASŤ

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 18 - Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)

Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade ...

(2)

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie ...

(3)

Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona alebo ...

(4)

Osoba, o ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia, je oprávnená zakázať poskytovanie a sprístupňovanie ...

§ 19 - Vedenie zdravotnej dokumentácie
(1)

Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odseku 2. ...

(2)

Zdravotná dokumentácia obsahuje

a)
osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, ...
b)
údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6),
c)
údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o ...
d)
údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych ...
e)
údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o osobnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a ...
g)
epidemiologicky závažné skutočnosti,
h)
identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
i)
identifikačné údaje poskytovateľa.
(3)

Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie ...

(4)

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 11), ...

(5)

Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu ...

(6)

Zdravotná dokumentácia je aj súbor údajov o odobratom, spracovanom, testovanom, konzervovanom, skladovanom ...

(7)

Ak sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť v doplnkových ordinačných hodinách alebo ako domáca starostlivosť ...

Formy vedenia zdravotnej dokumentácie

§ 20
(1)

Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom ...

(2)

Zdravotná dokumentácia u poskytovateľa sa vedie v písomnej forme, ak

a)
tento zákon ustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5),
b)
je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém, ...
c)
ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke. ...
(3)

Zdravotná dokumentácia sa môže viesť u poskytovateľa v písomnej forme aj v prípade, že poskytovateľ ...

(4)

Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým ...

(5)

Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom ...

(6)

Zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom, len ...

a)
bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú podľa štandardov zdravotníckej informatiky21a) najmenej ...
b)
o vytvorených záložných kópiách dátových súborov sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mieste ...
c)
pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia a údaje ...
d)
archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií znemožňuje ...
(7)

Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ustanoví všeobecne ...

§ 21 - Zápis do zdravotnej dokumentácie
(1)

Zápis do elektronickej zdravotnej knižky sa vykonáva vytvorením príslušného elektronického zdravotného ...

(2)

Oprava elektronického zdravotného záznamu sa vykonáva stornovaním pôvodného zdravotného záznamu. Opravu ...

(3)

Zápis do zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 obsahuje

a)
dátum a čas zápisu,
b)
spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného ...
c)
dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
d)
rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ...
e)
výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva ...
f)
identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
g)
identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.
(4)

Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii podľa § ...

(5)

Zápis v zdravotnej dokumentácii podľa § 20 ods. 2 a 3 musí byť pravdivý a čitateľný.

(6)

Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii podľa § 20 ods. 2 a 3 sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje ...

§ 22 - Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie
(1)

Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať ...

(2)

Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 ...

(3)

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii podľa § 20 ods. 2 a 3 nemali ...

(4)

Poskytovateľ v súvislosti s odberom, testovaním, konzervovaním, distribúciou, charakteristikou, transplantáciou ...

a)
odberu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,
b)
transplantácie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a
c)
likvidácie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.
(5)

Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych ...

(6)

Poskytovateľ zodpovedá za neoprávnený prístup zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby k údajom z ...

§ 23 - Odovzdanie zdravotnej dokumentácie a jej prevzatie do úschovy
(1)

Pri zmene poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti z dôvodu zániku dohody o poskytovaní zdravotnej ...

(2)

Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe22) a pri dočasnom pozastavení ...

(3)

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej ...

(4)

Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe22) a pri dočasnom pozastavení ...

(5)

Pri zániku platnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe24) a pri zániku platnosti povolenia ...

a)
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním postup ...
b)
ochraňovať zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu ...
(6)

Lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý prevzal zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 do ...

(7)

Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo ...

(8)

Pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie podľa odsekov 3 až 7 nesmie dôjsť k jej poškodeniu, zničeniu alebo ...

§ 24 - Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)

Údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie ...

a)
chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
b)
prehľad o doterajšej liečbe,
c)
údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
(2)

Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu ...

(3)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej ...

(4)

Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, ak v písmene a) nie je ustanovené inak, bezodkladne ...

a)
registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu,26) vojakovi ...
b)
príslušnému orgánu27) na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti ...
c)
inšpektorátu práce29) a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov30) na účely vyšetrovania pracovného ...
d)
príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,31)
e)
osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania ...
f)
orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,
g)
lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.31a)
§ 25 - Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)

Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu ...

a)
tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
b)
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, ...
c)
osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva34) osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným ...
d)
za podmienok uvedených v odseku 9 manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému ...
e)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely ...
f)
úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) a na účely prešetrovania sťažností37a) ...
g)
ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru ...
h)
všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom ...
i)
posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom ...
j)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa ...
k)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala ...
l)
poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39) na účely kontrolnej ...
m)
príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania, ...
n)
odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému ...
o)
osobám oprávneným na výkon klinického auditu podľa osobitného predpisu39aa) v nevyhnutnom rozsahu na ...
p)
komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným ...
q)
inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osobe poverenej zadávateľom ...
(2)

Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie, okrem osoby podľa odseku 1 písm. r), má právo ...

(3)

Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná ...

(4)

Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie ...

(5)

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi [odsek 1 písm. k)] aj formou vydania zdravotnej ...

(6)

Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je poskytovateľ povinný zabezpečiť ...

(7)

Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho dožiadanie spracúva znalecký ...

(8)

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a osoba poverená podľa odseku 1 písm. p) vykonávajú nahliadanie ...

(9)

Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa odseku 1 písm. d), je povinná ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

PRVÁ HLAVA
BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM

Všeobecné podmienky
§ 26
(1)

Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, ...

(2)

Biomedicínsky výskum sa vykonáva za podmienok ustanovených týmto zákonom; to neplatí pre klinické skúšanie ...

(3)

Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie ...

(4)

Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva a takýto ...

a)
je vedecky zdôvodnený,
b)
spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,
c)
sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade s príslušnými vedeckými a etickými ...
d)
sa posúdi a schváli podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.9)
(5)

Biomedicínsky výskum schvaľuje

a)
v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti poskytovateľ ústavnej starostlivosti po jeho preskúmaní ...
b)
v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou ...
(6)

Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo viacerých zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, ...

(7)

Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na viacerých pracoviskách zdravotníckych zariadení ambulantnej ...

(8)

Biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka ...

(9)

Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na

a)
živom ľudskom plode alebo zárodku,
b)
osobe vo väzbe, osobe vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobe v detencii,
c)
vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú službu, ...
d)
osobe v ústavnej starostlivosti podľa § 6 ods. 9 písm. c),
e)
cudzincovi.
(10)

Ak je do biomedicínskeho výskumu zaradená osoba, ktorá je účastníkom verejného zdravotného poistenia,39a) ...

§ 27
(1)

Podmienkou účasti na biomedicínskom výskume, ak odsek 4 neustanovuje inak, je písomný informovaný súhlas ...

(2)

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a ...

a)
možnosti účastníka výskumu kedykoľvek informovaný súhlas odvolať aj bez uvedenia dôvodu,
b)
účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno predpokladať, a očakávanom prínose tohto výskumu,
c)
podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a postupov spojených s účasťou na tomto výskume, najmä takých, ...
d)
iných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k dispozícii,
e)
opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo psychických reakcií, ktoré by sa mohli ...
f)
opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov účastníka výskumu,
g)
opatreniach na zabezpečenie využitia informácií o zdravotnom stave účastníka výskumu získaných v súvislosti ...
h)
opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzácie v prípade poškodenia zdravia účastníka výskumu v ...
i)
predpokladanom využití výsledkov, údajov alebo biologických materiálov získaných počas tohto výskumu ...
j)
stanovisku etickej komisie,
k)
zdrojoch financovania tohto výskumu.
(3)

Odmietnutie účasti na biomedicínskom výskume, informovaný súhlas účastníka výskumu a jeho odvolanie ...

(4)

Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastňovať biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením ...

(5)

Z biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením sa musia vylúčiť zdravé osoby, ktoré boli ...

§ 28 - Posudzovanie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu
(1)

Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo na ...

(2)

Posúdenie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu sa musí zakladať na primeranej odbornosti ...

(3)

Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu sa posudzuje na základe informácií obsiahnutých ...

(4)

Etická komisia môže pred vydaním svojho stanoviska požiadať o doplnenie dokumentácie posudzovaného projektu ...

(5)

Etická komisia vydá stanovisko o etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu do 90 dní od ...

(6)

Etická komisia, zodpovedný riešiteľ a ten, kto schvaľuje vykonanie biomedicínskeho výskumu (§ 26 ods. ...

§ 29 - Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov výskumu
(1)

Pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho výskumu je zodpovedný riešiteľ povinný uplatniť všetky potrebné ...

(2)

Biomedicínsky výskum možno vykonávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má zodpovedajúcu odbornú ...

(3)

Lekár je povinný pred zaradením každého účastníka do biomedicínskeho výskumu dôkladne zhodnotiť jeho ...

(4)

Ak je účastníkom výskumu žena v reprodukčnom veku, lekár je povinný venovať osobitnú pozornosť možnému ...

(5)

Účasť na biomedicínskom výskume nesmie oddialiť alebo znemožniť poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti ...

(6)

Pre účastníkov výskumu zaradených do kontrolných skupín sa musí zabezpečiť použitie overených postupov ...

(7)

Použitie placeba je dovolené len v tých prípadoch, ak neexistujú metódy s overenou účinnosťou alebo ...

(8)

Placebo podľa odseku 7 je forma liečby bez špecifického vplyvu na liečený stav s cieľom simulovať účinnú ...

(9)

Biomedicínsky výskum spojený s lekárskym ožiarením možno vykonať, ak

a)
veľkosť dávky ožiarenia účastníka výskumu, u ktorého sa od tohto ožiarenia neočakáva priamy prospech ...
b)
veľkosť dávky ožiarenia účastníka výskumu, u ktorého sa očakáva, že bude mať pri diagnostike alebo liečbe ...
c)
pri diagnostike nie sú prekročené diagnostické referenčné úrovne podľa osobitného predpisu,40b)
d)
návrh na biomedicínsky výskum spojený s lekárskym ožiarením kladne posúdil Úrad verejného zdravotníctva ...
(10)

Pri biomedicínskom výskume spojenom s lekárskym ožiarením sa musí postupovať podľa štandardných postupov ...

(11)

Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením zistí prekročenie medzných ...

(12)

Zodpovedný riešiteľ biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením je povinný do 30 dní po ...

a)
priebeh výskumu, cieľ, odôvodnenie a popis postupov pri lekárskom ožiarení,
b)
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie, ...
c)
popis individuálneho prínosu alebo spoločenského prínosu,
d)
počet účastníkov výskumu, ktorí boli vystavení ožiareniu, ich vekové zloženie, pohlavie a spôsob zabezpečenia ...
e)
výšku osobných dávok účastníkov výskumu a analýzu ich možnej zdravotnej ujmy spojenej s ožiarením, aktivitu ...
f)
informácie o prekročení určených medzných dávok ožiarenia účastníkov výskumu,
g)
informácie o každom neplánovanom ožiarení alebo havarijnom ožiarení.
§ 30 - Dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu a postup pri zistení nových závažných poznatkov
(1)

Zodpovedný riešiteľ je povinný v určených časových intervaloch, najmenej jedenkrát za rok písomne informovať ...

(2)

Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu objavia nové vedecké poznatky, závažné nežiaduce udalosti alebo ...

(3)

Ak je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie účastníkov výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť ...

(4)

Po prijatí informácie podľa odseku 2 je povinný ten, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 ...

(5)

Zodpovedný riešiteľ je povinný včas informovať účastníkov výskumu alebo ich zákonných zástupcov o nových ...

(6)

Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, a príslušnú ...

§ 31 - Nakladanie s novými vedeckými informáciami a poznatkami o zdravotnom stave účastníkov biomedicínskeho ...
(1)

Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu získajú informácie významné z hľadiska súčasného alebo budúceho ...

(2)

Zodpovedný riešiteľ je povinný pri ukončení biomedicínskeho výskumu písomne informovať toho, kto biomedicínsky ...

(3)

Zodpovedný riešiteľ je povinný výsledky biomedicínskeho výskumu v primeranom čase a primeraným spôsobom ...

§ 32 - Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas
(1)

Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať ...

a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá je spôsobilá dať informovaný ...
b)
bola spôsobom primeraným svojmu zdravotnému stavu a svojim rozumovým schopnostiam informovaná o tomto ...
c)
neprejavuje s účasťou na tomto výskume zrejmý nesúhlas vyjadrený spôsobom, ktorý zodpovedá možnostiam ...
(2)

Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno výnimočne ...

a)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom ...
b)
výskum predstavuje pre účastníka výskumu len
1.
riziko, ktoré podľa súčasného stavu vedeckého poznania predstavuje možnosť malého a krátko trvajúceho ...
2.
záťaž, pri ktorej miera nepohodlia účastníka výskumu je malá a trvá veľmi krátko (ďalej len „zanedbateľná ...
(3)

Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len na základe ...

§ 33 - Biomedicínsky výskum s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy
(1)

Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ...

a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá ...
b)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech aj pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii ...
c)
očakávaný prospech z výskumu nepredstavuje pre zúčastnenú ženu riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným ...
d)
pri posudzovaní vedeckých a etických aspektov tohto výskumu sa za jeho účastníka považuje nielen zúčastnená ...
(2)

Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak

a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá ...
b)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii ...
c)
výskum predstavuje pre zúčastnenú ženu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 ...
d)
sa zamedzí akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na zdravie počatého alebo narodeného dieťaťa, ktorý možno ...
(3)

Biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením sa nemôžu zúčastniť tehotné ženy. Biomedicínskeho ...

§ 34 - Biomedicínsky výskum s účasťou osoby v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť
(1)

Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby, ktorá sa nachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú ...

a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá sa nenachádza v stave vyžadujúcom ...
b)
projekt tohto výskumu bol posúdený a schválený aj pre účasť osôb, ktoré sa nachádzajú v stave vyžadujúcom ...
c)
súhlas možno predpokladať,
d)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom ...
e)
výskum predstavuje pre účastníka výskumu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. ...
(2)

Zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť informovanie účastníkov biomedicínskeho výskumu podľa odseku ...

DRUHÁ HLAVA
Odber krvi na transfúziu na prípravu transfúznych liekov

§ 39
(1)

Darcom krvi môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov.

(2)

Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov možno vykonať len vtedy, ak

a)
mu predchádza informovaný súhlas,
b)
sa pred odberom krvi vykonajú potrebné vyšetrenia darcu krvi,
c)
sa neohrozí zdravotný stav darcu krvi a
d)
nie je zdravotná kontraindikácia na odber krvi.
(3)

Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba počas výkonu väzby, počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ...

TRETIA HLAVA
STERILIZÁCIA

§ 40 - Sterilizácia
(1)

Sterilizácia na účely tohto zákona je zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných ...

(2)

Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom ...

(3)

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a ...

a)
alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva,
b)
možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žiadosti o sterilizáciu,
c)
medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti,
d)
možnom zlyhaní sterilizácie.
(4)

Žiadosť o sterilizáciu sa podáva poskytovateľovi, ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ...

(5)

Sterilizáciu nemožno vykonať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.

(6)

Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby,
b)
vzory informovaného súhlasu podľa písmena a) v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.

PIATA ČASŤ

POSTUP PRI ÚMRTÍ

§ 41 - Oznámenie úmrtia
(1)

Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti alebo našiel mŕtve ...

(2)

Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti

a)
osobám blízkym33) zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého ...
b)
úradu pre dohľad.42)
(3)

Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, ...

§ 43 - Určovanie smrti
(1)

Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

(2)

Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. ...

(3)

Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu ...

(4)

Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne ...

(5)

Členom konzília podľa odseku 4 musí byť ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

(6)

Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ...

(7)

Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti.

(8)

Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len

a)
prehliadku mŕtveho tela,
b)
pitvu vrátane príslušných vyšetrení,14)
c)
zdravotné výkony potrebné na účely odberu ľudských orgánov, ľudských tkanív a ľudských buniek,45)
d)
zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu,
e)
vyberanie implantovaných zdravotníckych pomôcok, ak je to účelné, okrem zubno- lekárskych pevných protetických ...
f)
ďalšie úkony ustanovené osobitným predpisom.46)

ŠIESTA ČASŤ

LEKÁRSKE OŽIARENIE

§ 44 - Postup pri lekárskom ožiarení
(1)

Lekárske ožiarenie je ožiarenie ionizujúcim žiarením

a)
osoby s príznakmi choroby,
b)
osoby bez príznakov choroby v súvislosti s určením jej choroby,
c)
osoby v súvislosti s liečbou,
d)
osoby v súvislosti s vykonávaním preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu,46a)
e)
osoby v súvislosti s vykonávaním skríningového programu,
f)
osoby, ktorá sa dobrovoľne zúčastní na biomedicínskom výskume spojenom s lekárskym ožiarením, alebo
g)
osoby, ktorá sprevádza pacienta alebo ho opatruje.
(2)

Lekárske ožiarenie podľa odseku 1 zahŕňa diagnostiku v rádiológii, diagnostiku alebo liečbu v intervenčnej ...

(3)

Lekárske ožiarenie je odôvodnené, ak sa preukáže jeho dostatočný prínos v porovnaní s individuálnou ...

(4)

Ožiarenie osoby, ktorá mimo svojich povinností vedome a dobrovoľne sprevádza alebo opatruje pacienta, ...

(5)

Klinická zodpovednosť je zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie za ...

(6)

Klinická zodpovednosť podľa odseku 5 zahŕňa aj získavanie informácií o predchádzajúcom lekárskom ožiarení ...

§ 44a - Indikovanie lekárskeho ožiarenia
(1)

Lekárske ožiarenie indikuje zubný lekár alebo lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných ...

(2)

Indikujúci lekár pred indikovaním lekárskeho ožiarenia je povinný

a)
posúdiť informácie o zdravotnom stave pacienta,
b)
vyžiadať si údaje o predchádzajúcom lekárskom ožiarení pacienta alebo zdravotnú dokumentáciu a tieto ...
c)
zistiť, či pacient nebol vystavený významnému ožiareniu pri práci alebo lekárskemu ožiareniu, ktoré ...
d)
zohľadniť prínos a riziko alternatívnych metód, ktoré by viedli k splneniu cieľa pri menšej dávke ožiarenia ...
e)
u ženy v reprodukčnom veku zistiť, či nie je tehotná, alebo či nie je dojčiaca matka a tieto údaje zaznamenať ...
f)
zohľadniť pri aplikácii rádioaktívnej látky dojčiacej matke jeho naliehavosť s ohľadom na veľkosť ožiarenia ...
(3)

Lekár v špecializačnom odbore rádiológia (ďalej len „rádiológ“) môže indikovať rádiologické vyšetrenie, ...

(4)

Rádiológ môže po konzultácii s ošetrujúcim lekárom zvážiť potrebu vykonať opakované rádiologické vyšetrenie ...

(5)

Lekár v špecializačnom odbore nukleárna medicína (ďalej len „lekár nukleárnej medicíny“) môže indikovať ...

§ 44b - Vykonávanie lekárskeho ožiarenia
(1)

Lekárske ožiarenie vykonáva podľa štandardných postupov40d) poskytovateľom určený ošetrujúci zdravotnícky ...

(2)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, je povinný pred lekárskym ožiarením ...

a)
vykonať lekárske ožiarenie len na základe odôvodnenej indikácie uvedenej v žiadosti o vykonanie lekárskeho ...
b)
zabezpečiť, aby dávka lekárskeho ožiarenia pri diagnostike bola optimalizovaná podľa osobitného predpisu,47a) ...
c)
zabezpečiť, aby pri liečbe bola dávka lekárskeho ožiarenia v cieľovom objeme pre každé ožiarenie osoby, ...
d)
obmedziť podľa osobitného predpisu47b) ožiarenie osoby, ktorá pacienta sprevádza alebo ho opatruje,
e)
venovať osobitnú pozornosť výberu vhodného prístroja a príslušenstva pri ožiarení
1.
dieťaťa,
2.
osoby v rámci skríningového programu,
3.
osoby, ktorej sa má aplikovať vysoká dávka ožiarenia,
4.
ženy, u ktorej nemožno tehotenstvo vylúčiť; pri ožiarení v oblasti brucha a panvy zohľadniť ožiarenie ...
(3)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný po aplikácii rádioaktívnej látky osobe, ktorej sa poskytuje ...

§ 44c - Osobitná ochrana tehotnej ženy a dojčiacej matky pri lekárskom ožiarení
(1)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, je povinný

a)
venovať osobitnú pozornosť výberu vhodného prístroja a príslušenstva pri ožiarení
1.
tehotnej ženy, pri ožiarení v oblasti brucha a panvy zohľadniť ožiarenie tehotnej ženy a plodu,
2.
dojčiacej matky, ktorej sa má aplikovať rádioaktívna látka, zohľadniť ožiarenie dojčiacej matky a dojčeného ...
b)
preukázateľne informovať
1.
tehotnú ženu o možnom riziku spojenom s lekárskym ožiarením jej plodu a tento údaj zaznamenať do zdravotnej ...
2.
dojčiacu matku, u ktorej je plánovaná aplikácia rádioaktívnej látky, o možnom riziku spojenom s dojčením ...
3.
dojčiacu matku po aplikácii rádioaktívnej látky o nutnosti prerušiť dojčenie na čas, ktorý určí ošetrujúci ...
(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť tehotnej žene, ktorá sa podrobila lekárskemu ...

§ 44d - Popis vyšetrenia a záznam vyšetrenia
(1)

Ošetrujúci lekár po vykonaní lekárskeho ožiarenia je povinný bezodkladne vyhotoviť pre indikujúceho ...

a)
vstupná dávka alebo údaj potrebný na jej odhad pri diagnostike,
b)
špecifikácia aplikovanej rádioaktívnej látky vrátane jej chemickej formy a aktivity, alebo
c)
veľkosť dávky v cieľovom objeme, veľkosť povrchovej dávky a časový postup lekárskeho ožiarenia pri liečbe. ...
(2)

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ktorý lekárske ožiarenie vykonal, je povinný bezodkladne vyhotoviť ...

SIEDMA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 45 - Ministerstvo zdravotníctva
(1)

Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti

a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,
b)
odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c)
vydáva štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické ...
d)
riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,
e)
koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,
f)
spravuje sieť a sústavu študijných odborov na stredných zdravotníckych školách,
g)
riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve48) a určuje a spravuje sieť stredných zdravotníckych ...
h)
riadi, kontroluje a spravuje sieť študijných odborov, študijných programov a zdravotníckych vysokých ...
i)
riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,50)
j)
vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných ...
k)
vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
l)
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,4)
m)
plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok ...
n)
je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Európskej ...
o)
vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informačný ...
p)
uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu a vedie o nej evidenciu,
q)
zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...
r)
zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia ...
s)
zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ...
t)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,
u)
je orgánom príslušným na vydávanie potvrdení podľa osobitného predpisu,52a)
v)
zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu,
w)
usmerňuje posudzovanie dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností zdravotníckych ...
z)
usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi,
aa)
metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií,
ab)
určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu ...
ac)
je príslušným orgánom na vydávanie rozhodnutí o uznaní dokladov o špecializácii podľa osobitného predpisu,52aab) ...
ad)
je príslušným orgánom na vydávanie rozhodnutí o uznaní certifikátov podľa osobitného predpisu,52aac)
ae)
vydáva súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky,52aad) ...
af)
je príslušným orgánom na vydávanie európskeho profesijného preukazu na účely výkonu zdravotníckeho povolania,52aae) ...
ag)
je príslušným orgánom na vydávanie potvrdení, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej ...
ah)
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov v oblasti výmeny informácií, ktoré by mohli ...
ai)
vydáva stanoviská k akreditácii študijných programov v zdravotníckych študijných odboroch,52aah)
aj)
vydáva stanoviská na udelenie oprávnenia na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej ...
ak)
overuje ovládanie štátneho jazyka podľa osobitného predpisu,52aaj)
al)
poskytuje Národnému inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve52aak) anonymizované údaje v ...
(2)

Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom Národného centra zdravotníckych informácií.

(3)

Ministerstvo zdravotníctva je zriaďovateľom národnej transplantačnej organizácie.52ab)

(4)

Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ...

§ 46 - Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva
(1)

Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva ...

a)
vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky,
b)
zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických ...
c)
určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej ...
d)
preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (§ 23 ods. ...
e)
schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti [§ 26 ods. 5 písm. ...
f)
zabezpečuje zastupovanie53) v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom ...
g)
vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
h)
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,4) ...
i)
určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu26) a lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej ...
j)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,
k)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu ...
l)
určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel ...
m)
schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ...
n)
určuje rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby podľa § 7 ods. 3 a rozpis ...
o)
určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu ...
p)
oznamuje bezodkladne ministerstvu zdravotníctva, v akom rozsahu zabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej ...
q)
poskytuje údaje podľa písmena m) a podľa osobitného zákona53b) ministerstvu zdravotníctva, úradu pre ...
r)
plní úlohy v súvislosti so zabezpečovaním verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej ...
s)
určí zdravotný obvod (§ 2 ods. 23) poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých ...
(2)

Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja a sestru ...

(3)

Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti ...

(2)

Činnosti podľa odseku 1 pre Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad zabezpečuje Ministerstvo ...

(3)

Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ...

(4)

Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom ...

§ 48
(1)

Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za ...

(2)

Konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ...

§ 48a

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast podľa § 8 ods. 2 môžu poskytovať aj lekári, ktorí ...

§ 48b
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred účinnosťou tohto zákona používa pojem ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred účinnosťou tohto zákona používa pojem ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred účinnosťou tohto zákona používa pojem ...

§ 49

Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa ...

§ 49a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 49b

Prvé hlásenie podľa § 45 ods. 9 sa podá Európskej komisii najneskôr do 7. apríla 2009.

§ 49c

Do zriadenia národnej transplantačnej organizácie plní jej úlohy Slovenská zdravotnícka univerzita okrem ...

§ 49d - Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.55)

§ 49e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydané pred 1. júlom 2014 sa považuje za potvrdenie o dočasnej ...

§ 49f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Do 31. decembra 2017 sa údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu zaznamenávať v elektronickej zdravotnej ...

(2)

Do 31. decembra 2017 môže odporúčanie podľa § 8 obsahovať identifikátor záznamu o odporúčaní lekára ...

§ 49h - Prechodné ustanovenie k úprava účinným od 1. novembra 2017

Pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci, ktorú prevádzkuje ...

§ 49i - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 ...

§ 49j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)

Dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzatvorené podľa doterajšieho predpisu zostávajú ...

(2)

Do 31. decembra 2022 je osoba oprávnená uzatvoriť dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej ...

(3)

Do 31. decembra 2022 je osoba oprávnená odstúpiť od dohody o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti ...

§ 49k - Prechodné ustanovenia počas trvania krízovej situácie
(1)

Počas krízovej situácie je všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou oprávnený po overení totožnosti ...

(2)

Počas krízovej situácie môže činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo ...

a)
spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu,
b)
bezúhonná podľa osobitného predpisu;56) bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením,
c)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom alebo má s poskytovateľom ...
(3)

Osoba podľa odseku 2 je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti ...

(4)

Povinnosti mlčanlivosti môže osobu podľa odseku 2 zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo ...

(5)

Osoba podľa odseku 2 sa považuje za odborne spôsobilú na výkon činností podľa odseku 2.

(6)

Počas krízovej situácie je ministerstvo zdravotníctva oprávnené usmerňovať a koordinovať činnosť poskytovateľov ...

§ 49l - Prechodné ustanovenia v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

Ustanovenie § 26 ods. 2 a 8 sa neuplatňujú od 26. mája 2020 do 25. mája 2021.

(2)

Od 26. mája 2020 do 25. mája 2021 sa biomedicínsky výskum môže vykonávať len za podmienok ustanovených ...

§ 49m - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021

Samosprávny kraj poskytne údaje o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách, ktoré boli ...

§ 49n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním humánneho lieku, sa ...

§ 50
(1)

Zrušujú sa smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1972 ...

(2)

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1988 Zb. o ...

Čl. II

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného ...

2.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ide o spracúvanie údajov v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z.

  Základné materiálno-technické vybavenie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci

  1.

  tlakomer a fonendoskop,

  2.

  glukomer,

  3.

  teplomer,

  4.

  ústne lopatky,

  5.

  emitná miska,

  6.

  krajčírsky centimeter,

  7.

  jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,

  8.

  Esmarchovo ovínadlo,

  9.

  tampóny na dezinfekciu kože,

  10.

  dezinfekčný roztok,

  11.

  indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

  12.

  sterilné štvorce a nesterilné štvorce,

  13.

  sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),

  14.

  sterilné ovínadlá a nesterilné ovínadlá,

  15.

  preväzové nožnice,

  16.

  leukoplast,

  17.

  jednorazové podložky,

  18.

  sterilné jednorazové rukavice a nesterilné jednorazové rukavice,

  19.

  ochranná tvárová maska,

  20.

  dóza alebo vrecko na odpadový materiál,

  21.

  pomôcky na podávanie infúznej liečby,

  22.

  odsávačka a sterilné odsávacie katétre,

  23.

  sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekačky,

  24.

  chladnička na lieky s kalibrovaným teplomerom,

  25.

  skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,

  26.

  kartotečná skrinka,

  27.

  polohovateľná posteľ, ak sa ošetrovateľská starostlivosť poskytuje imobilnému pacientovi,

  28.

  antidekubitové pomôcky, ak sa ošetrovateľská starostlivosť poskytuje imobilnému pacientovi.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 576/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských ...

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5.

  Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej ...

  7.

  Vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES ...

  9.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité ...

  10.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide ...

  11.

  Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

  Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 2a)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2aa)  § 5 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 2b)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 2ba)  § 2 ods. 6 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 2c)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 3 ods. 1 až 4 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 4)  Zákon č. 578/2004 Z. z.
 • 4a)  § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.§ 324 až 344 Civilného sporového poriadku a § 365 Civilného mimosporového ...
 • 4aa)  § 22 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 4aaa)  § 5 a príloha č. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 4aaaa)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona ...
 • 4ab)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 4ac)  § 6b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 5)  § 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.§ 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o ...
 • 5a)  § 3 a 4 zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ...
 • 6)  § 72 Trestného zákona.§ 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.§ 37 ods. 2 a 3 zákona č. 36/2005 ...
 • 6a)  § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 6aa)  § 3 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z.
 • 6aaa)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 6ab)  § 10 ods. 1 písm. m) a n) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 6ac)  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 6ad)  § 79 ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 6b)  § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 137 ods. 2, § 141 a § ...
 • 6c)  § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. ...
 • 6d)  § 152a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 2/2022 Z. z.
 • 7)  § 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 7a)  Zákon č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7b)  § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7c)  § 12 ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 7d)  § 12 ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 7e)  § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 8a)  § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 8b)  § 5 ods. 1 písm. b) ôsmy bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 8c)  § 5 ods. 1 písm. b) štvrtý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 8ca)  § 6 ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8d)  § 5 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 8e)  § 5 ods. 1 písm. b) deviaty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 8f)  § 7 ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9a)  § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 9aa)  § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9ab)  § 27 ods. 1 písm. a), d), g) a l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9ac)  § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 10)  § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 11)  § 9 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z.
 • 12)  § 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 12a)  § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a ...
 • 13)  § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 14)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 14a)  Napríklad § 233 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 ...
 • 14aa)  § 5 ods. 2 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 14b)  § 9f zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 14c)  § 9d zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 15)  § 13 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15a)  § 13 ods. 6 a § 141 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • 18)  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 19)  § 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
 • 20a)  § 23 ods. 5 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 20aa)  § 5 a 6 a príloha č. 2 prvý bod k zákonu č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20ab)  § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 21a)  § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21b)  § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 9 ods. 2 a § 28 ods. 7 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 22)  § 10 a 73 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 23)  § 18 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 24)  § 10 a 75 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 25)  § 20 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 26)  § 10 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 26a)  § 12 ods. 7 a 8 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 26b)  § 14 ods. 4 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 378/2015 Z. z.
 • 26c)  § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...
 • 28)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. § 6 zákona č. 600/2003 Z. z. ...
 • 29)  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 30)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...
 • 31)  Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 31a)  § 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 31b)  § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z.
 • 32)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 33)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 34)  § 31 Občianskeho zákonníka.
 • 34a)  § 29n ods. 1, § 29n ods. 3 písm. a) a § 29 ods. 2 písm. e) bod 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších ...
 • 35)  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení ...
 • 36)  § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 37)  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 37a)  § 43 ods. 13 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 38)  § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 116 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o ...
 • 38a)  § 14 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38b)  § 15, 16 a 84 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 38c)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 95/2002 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 39a)  § 3 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 39aa)  § 9b ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 39aaa)  § 111a až § 111h zákona č. 362/2011 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. ...
 • 39ab)  § 10 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím ...
 • 40)  § 15 ods. 12 zákona č. 140/1998 Z. z.
 • 40a)  § 110 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 40b)  § 9a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 40c)  § 32 ods. 4 písm. a) bod 7 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 40d)  § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 41)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 41a)  § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41b)  § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 17 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 43)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 44)  § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 45)  § 5 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 46)  Zákon č. 131/2010 Z. z.
 • 46a)  § 2 a príloha č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46b)  § 109 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 47)  § 63 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 47a)  § 109 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 47b)  § 111 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 48)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 48a)  § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 49)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 50)  § 39 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 51)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 52)  § 36 a 37 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 52a)  § 12a zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 52aa)  § 28 písm. f) zákona č. 293 /2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 52aaa)  § 32 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
 • 52aab)  § 3 ods. 2 písm. f) a § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a ...
 • 52aac)  § 3 ods. 2 písm. f) a § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.§ 35 ods. 3 a § 37a zákona č. 578/2004 ...
 • 52aad)  § 30 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52aae)  § 44 až 48 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 52aaf)  § 50 ods. 1 písm. f) a § 59 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 52aag)  § 51 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 52aah)  § 83 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52aai)  § 49a ods. 1 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52aaj)  § 55 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 52aak)  Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení ...
 • 52ab)  § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 53)  § 18 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 53a)  § 4 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 53aa)  § 79 ods. 1 písm. ap) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 53aaa)  § 12 ods. 3 písm. t) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 53aaaa)  § 5 ods. 7 a 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 53b)  § 5b ods. 3 písm. d) a § 79 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 53c)  § 6d a 6e zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 53d)  § 6d zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.
 • 54)  Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 ...
 • 55)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 38 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 57)  § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore