Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.03.2024

Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD41DS32EUPP15ČL0

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Správa doplnkového dôchodkového fondu je
a)
výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,
b)
riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
administrácia, ktorou je
1.
vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
2.
vyplácanie dávok,
3.
vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
4.
vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
5.
vedenie obchodnej dokumentácie,
6.
zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
7.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
8.
vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
9.
určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
10.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
11.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
12.
informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,
13.
vnútorná kontrola,
14.
poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,
15.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,
16.
vnútorný audit,
d)
propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)
(3)
Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného predpisu8) pre prípad invalidity alebo smrti účastníka alebo môže sprostredkovať toto poistenie, ak jej bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Doplnková dôchodková spoločnosť musí byť bezúhonná osoba nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(6)
Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka obsahovať označenie „doplnková dôchodková spoločnosť“ alebo skrátené označenie „d.d.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur alebo ich ekvivalent v cudzej mene a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 23 ods. 2 v plnom rozsahu.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
(10)
Zakazuje sa
a)
zmena predmetu činnosti, zmena právnej formy a cezhraničná zmena právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
splynutie, rozdelenie a cezhraničná premena doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore