Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024

Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD41DS33EUPP15ČL0

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 210/2023

Legislatívny proces k zákonu 210/2023§ 66a
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok k 31. decembru, do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa vyhotovuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu zo dňa, v ktorom bola účastníkovi pripísaná táto suma na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky nespoplatňuje.
(2)
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému účtu. Na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu.
(3)
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
c)
osobné údaje účastníka vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, a ak ide o účastníka, za ktorého zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku spolu s uvedením celkového obdobia, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b),
d)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok,
e)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),
f)
informáciu o príspevkoch účastníka a príspevkoch zamestnávateľa ku dňu podľa písmena d), ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas posledných 12 mesiacov,
g)
rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov,
h)
informáciu o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky, ku ktorým došlo počas obdobia, za ktoré sa zostavuje výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
i)
informáciu o prognózach dôchodkových dávok na základe veku uvedeného v písmene c), ktoré zahŕňajú aj optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov,
j)
upozornenie, že prognózy uvedené v písmene i) sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok,
k)
informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o
1.
možnostiach účastníka spojených s jeho účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení,
2.
dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),
3.
vplyve skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu na výšku predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
4.
pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu,
5.
dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.
(4)
Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
c)
osobné údaje poberateľa dávky,
d)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze dôchodkových dávok,
e)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),
f)
rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov poberateľa dávky za posledných 12 mesiacov,
g)
informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o
1.
dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),
2.
pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorým ustanoví
a)
vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
b)
vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky a
c)
pravidlá na určenie prognóz dôchodkových dávok.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok na požiadanie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zasiela účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok aj k inému dátumu ako podľa odseku 1 prvej vety, primerane upraví informácie podľa odseku 3 písm. e), f) a g) a odseku 4 písm. e) a f) podľa obdobia, za ktoré ich zasiela. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok zaslanom účastníkovi podľa odseku 1 tretej vety neuvedie informáciu
a)
o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa odseku 3 písm. d) a
b)
podľa odseku 3 písm. f) a g).
(8)
Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka alebo výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 1 uhrádza účastník alebo poberateľ dávky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť zverejní predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok podľa odseku 3 písm. i) na svojom webovom sídle a na žiadosť ich poskytne účastníkovi a poberateľovi dávky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore