Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69037
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD56 DS25 EU PP15 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 109/2018


§ 4a
Potenciálny účastník


Potenciálny účastník je záujemca o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“).
zobraziť paragraf
§ 5
Účastník

(1)
Účastník podľa tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu,
b)
iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.
(2)
Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec začal vykonávať prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b). Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je povinný uzatvoriť do 30 dní od začatia výkonu tejto práce účastnícku zmluvu. Ak zanikne účastnícka zmluva zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b), je tento zamestnanec povinný uzatvoriť novú účastnícku zmluvu do 30 dní.
zobraziť paragraf
§ 6a
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá
a)
vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,
b)
je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstva,
c)
je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti zamestnanca a
d)
vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne medzi zamestnávateľom, zamestnancom alebo ich zástupcami, alebo so samostatne zárobkovo činnou osobou v súlade s právnymi predpismi domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
zobraziť paragraf
§ 6b
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť alebo má zámer vykonávať činnosť (ďalej len „hostiteľský členský štát“).
(2)
Hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je členský štát Európskej únie, Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo a Nórske kráľovstvo, v ktorom nemá táto spoločnosť sídlo, ale vykonáva na území tohto štátu činnosť.
zobraziť paragraf
§ 6c
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu


Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických osôb alebo fyzických osôb, koná ako zamestnávateľ alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba a má zámer platiť alebo platí príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu alebo platí príspevky zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonať cezhraničný prevod do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 37d. Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu nie je zamestnávateľ podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 6d
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti


Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, v ktorom má táto spoločnosť sídlo.
zobraziť paragraf
§ 6f
Príslušný orgán


Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstva, ktorý na území tohto štátu vykonáva dohľad nad činnosťou zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
zobraziť paragraf
§ 6ga
Potenciálny člen


Potenciálny člen je záujemca o zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie, ktorý je spôsobilý nadobúdať práva a povinnosti z dôchodkového plánu.
zobraziť paragraf
§ 6j
Kľúčová funkcia


Kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu.
zobraziť paragraf
§ 6k
Finančná inštitúcia


Finančná inštitúcia je správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, samosprávny investičný fond, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, zahraničná banka, zahraničná banka so sídlom na území iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, poisťovňa, poisťovňa z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zahraničná poisťovňa, zaisťovňa, zaisťovňa z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zahraničná zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, zahraničný centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
zobraziť paragraf
§ 16
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku

(1)
Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak
a)
mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,5)
b)
mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu5a) alebo
c)
dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,5b) platný v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.
(3)
Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok.
(4)
Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.
(5)
Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku.
(6)
Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, na vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako 75 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o vyplácanie tohto dôchodku.
zobraziť paragraf
§ 18
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania

(1)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu
a)
invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,5) ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy a ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
b)
splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
d)
zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.
(2)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti podľa § 20 ods. 4 požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.
(3)
Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa § 20 ods. 3, ak účastník súčasne požiada o tento prevod.
(4)
Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej vyplatenia, ak účastník súčasne požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku.
(5)
Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu vyplatenia, ak účastník splnil podmienky uvedené v odseku 1.
(6)
Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.
zobraziť paragraf
§ 20
Výplata dávok

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom. Účastník podáva žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť do poisťovne,7) ktorú si zvolí účastník, sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu tejto sumy do poisťovne; táto suma sa znižuje o sumu vyplateného jednorazového vyrovnania, ak účastník žiada o jednorazové vyrovnanie podľa § 18 ods. 3.
(3)
Poisťovňa vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených týmto zákonom, a to na základe poistnej zmluvy8) uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom. Poisťovňa na účely tohto zákona je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a zahraničná poisťovňa podľa osobitného predpisu.7) Poistná zmluva sa môže uzatvoriť najskôr po podaní žiadosti o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.
(4)
Žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
b)
druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov,
c)
požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
d)
vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia podľa § 21, ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne podľa odseku 2,
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
f)
prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.
(5)
Žiadosť podľa odseku 4 musí byť účastníkom podpísaná a pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak totožnosť žiadateľa overila osoba poverená doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(6)
Ak žiadosť podľa odseku 4 neobsahuje predpísané náležitosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníka do 15 dní od doručenia tejto žiadosti písomne vyzvať na odstránenie nedostatkov. Výzva na odstránenie nedostatkov musí obsahovať odôvodnenie.
(7)
Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v lehote podľa účastníckej zmluvy, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 4.
(8)
Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská republika a do Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarska, doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na manipulačný poplatok z dôvodu takého vyplácania dávky.
zobraziť paragraf
§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Správa doplnkového dôchodkového fondu je
a)
výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,
b)
riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
administrácia, ktorou je
1.
vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
2.
vyplácanie dávok,
3.
vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
4.
vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
5.
vedenie obchodnej dokumentácie,
6.
zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
7.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
8.
vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
9.
určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
10.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
11.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
12.
informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,
13.
vnútorná kontrola,
14.
poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,
15.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,
16.
vnútorný audit,
d)
propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)
(3)
Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného predpisu8) pre prípad invalidity alebo smrti účastníka alebo môže sprostredkovať toto poistenie, ak jej bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Doplnková dôchodková spoločnosť musí byť bezúhonná osoba nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(6)
Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka obsahovať označenie „doplnková dôchodková spoločnosť“ alebo skrátené označenie „d.d.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur alebo ich ekvivalent v cudzej mene a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 23 ods. 2 v plnom rozsahu.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
(10)
Zakazuje sa
a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára dôchodkových fondov (ďalej len „depozitár“) a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. g),
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“) je na území Slovenskej republiky,
h)
stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
i)
vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
j)
organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov,
k)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,
l)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
m)
štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu účastníkov a poberateľov dávok s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu; rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu je vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
n)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára.
o)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
p)
akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
q)
v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci zodpovední za riadenie investícií,
r)
zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
s)
odborná spôsobilosť zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom,15a) je preukázaná podľa osobitného predpisu.15b)
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
výšku základného imania,
c)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona, osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
e)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
g)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
i)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,
j)
zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril zmluvu o zverení činností podľa § 37 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia sú tieto dokumenty:
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. d), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
d)
vyhlásenie zakladateľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,
e)
doklad o splatení základného imania,
f)
návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
g)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitárom,
h)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
i)
zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril,
j)
kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“),
k)
obchodný plán budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
l)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
m)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ak boli doklady, ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia, predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia v lehote do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o udelenie povolenia.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 1. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(10)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je
a)
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu a najmenej trojročná prax v riadiacej funkcii v oblasti finančného trhu, ak ide o
1.
člena predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
2.
člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
3.
prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo
4.
vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára,
b)
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať, ak ide o osobu zodpovednú za výkon funkcie
1.
vnútornej kontroly,
2.
riadenia rizík alebo
3.
vnútorného auditu,
c)
najmenej trojročná prax v riadení investícií v sektore kapitálového trhu, ak ide o zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií,
d)
základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,15b) ak ide o zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom.
(11)
Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá
a)
nepôsobila v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to počas posledných desiatich rokov,
b)
nepôsobila v období jedného roka pred nariadením alebo zavedením nútenej správy vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkové dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to počas posledných desiatich rokov,
c)
nepôsobila v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to počas posledných desiatich rokov,
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď doplnková dôchodková spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
e)
nemala počas posledných desiatich rokov právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,18)
f)
počas posledných desiatich rokov spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo z iných vnútorných predpisov.
(12)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo. Štátny príslušník iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva alebo právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva môže bezúhonnosť preukázať
a)
výpisom z registra trestov vydaným v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo,
b)
dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo, ak sa výpis z registra trestov podľa písmena a) nevydáva,
c)
čestným vyhlásením o bezúhonnosti osvedčeným notárom v Slovenskej republike alebo príslušným súdnym orgánom, správnym orgánom alebo notárom v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo, ak sa potvrdenie o bezúhonnosti podľa písmena b) nevydáva.
(13)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy18a) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.18a)
(14)
Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa osobitného predpisu.20)
(15)
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára sa posudzuje podľa osobitného predpisu.20a)
(16)
Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 11písm. a) až d), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 2 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až d).
zobraziť paragraf
§ 26
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,22)
b)
zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 22 ods. 8,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady a na vymenovanie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie a prokuristu; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,
d)
vrátenie povolenia,
e)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
f)
prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
g)
zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
h)
zverenie výkonu činností podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
i)
zmenu depozitára,
j)
vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,
k)
zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
l)
zrušenie doplnkového dôchodkového fondu,
m)
cezhraničný prevod podľa § 37d.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
a)
odseku 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c), e) až g) a p) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
odseku 1 písm. b) sa vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podmienka pre základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8,
c)
odseku 1 písm. c) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d),
d)
odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový dôchodkový fond, správa doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo má vyrovnané všetky záväzky voči účastníkom a poberateľom dávok vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zrušených doplnkových dôchodkových fondov,
e)
odseku 1 písm. e) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou sa doplnková dôchodková spoločnosť zlučuje, a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 38 súvisiacich so zlúčením,
f)
odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že správa doplnkových dôchodkových fondov prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť s platným povolením, prechodom správy doplnkového dôchodkového fondu nie sú ohrozené záujmy účastníkov a poberateľov dávok a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 51; pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l) a n),
g)
odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m),
h)
odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 37,
i)
odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l) a n),
j)
odseku 1 písm. j) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a n) a predložený predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond,
k)
odseku 1 písm. k) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a § 50,
l)
odseku 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť výkon činností súvisiacich so zrušením doplnkového dôchodkového fondu,
m)
odseku 1 písm. m) musia byť splnené podmienky podľa § 37d.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.23)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú podľa
a)
odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť priamy podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo osoba, ktorá sa plánuje stať materskou spoločnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
odseku 1 písm. b), d), g) až i) a m) doplnková dôchodková spoločnosť,
c)
odseku 1 písm. c) doplnková dôchodková spoločnosť alebo akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
odseku 1 písm. e) spoločne doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
odseku 1 písm. f) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové fondy, alebo ich nútený správca,
f)
odseku 1 písm. j) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový fond,
g)
odseku 1 písm. k) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
h)
odseku 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zrušuje doplnkový dôchodkový fond.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhoduje Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, v ostatných prípadoch uvedených v odseku 1 rozhoduje Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Predloženie notárskej zápisnice podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak sa podľa Obchodného zákonníka nevyžaduje jej vyhotovenie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(8)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9)
Právne úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, sú neplatné, ak boli vykonané bez tohto prechádzajúceho súhlasu.
zobraziť paragraf
§ 27
Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na
a)
organizáciu a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 28,
b)
výkon kľúčovej funkcie podľa § 29 až 29b,
c)
postupy vedenia účtovníctva podľa § 30,
d)
vedenie obchodnej dokumentácie podľa § 31,
e)
konflikt záujmov podľa § 32 a 32a,
f)
primeranosť vlastných zdrojov podľa § 33.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť práva účastníka vyplývajúce z jeho doplnkového dôchodkového sporenia a práva poberateľa dávky podľa pravidiel obozretného podnikania.
zobraziť paragraf
§ 28
Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinný systém organizácie a riadenia primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Systém organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zahŕňa primeranú a transparentnú organizačnú štruktúru s jednoznačným oddelením zodpovedností, ako aj účinný systém zabezpečujúci výmenu informácií. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za riadenie investícií a osobami zodpovednými za výkon kľúčovej funkcie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách určiť a upraviť zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať záložný plán, ktorý obsahuje primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitého uchovania základných údajov a funkcií a na nepretržité poskytovanie jej služieb a výkon činností pri poruche jej systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania služieb a výkonu činností.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonať a zdokumentovať vlastné posúdenie rizík primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Vlastné posúdenie rizík sa zohľadňuje v strategických rozhodnutiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a vykonáva sa najmenej raz za tri roky a bez zbytočného odkladu po každej podstatnej zmene v rizikovom profile doplnkového dôchodkového fondu, ktorý spravuje.
(5)
Vlastné posúdenie rizík obsahuje najmä
a)
opis toho, ako je vlastné posúdenie rizík začlenené do organizácie, riadenia a rozhodovacích procesov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
posúdenie účinnosti systému riadenia rizík,
c)
opis spôsobu, akým doplnková dôchodková spoločnosť predchádza konfliktu záujmov, ak kľúčovú funkciu vykonáva v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rovnaká osoba alebo rovnaký útvar ako u zamestnávateľa podľa § 32 ods. 17,
d)
kvalitatívne posúdenie operačného rizika,
e)
posúdenie nových alebo vznikajúcich rizík vrátane rizík týkajúcich sa zmeny klímy, využívania zdrojov a životného prostredia, sociálnych rizík a rizík vyplývajúcich z regulačných zmien, ak by mali vplyv na zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak doplnková dôchodková spoločnosť postupuje podľa odseku 7.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť metódy a postupy na identifikovanie a posúdenie rizík, ktorým je alebo by mohla byť vystavená a ktoré by mohli mať vplyv na jej schopnosť plniť si povinnosti voči účastníkom alebo poberateľom dávok.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa jej majetku zohľadniť environmentálny faktor, sociálny faktor a faktor organizácie a riadenia.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať vnútorné predpisy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti a na zabezpečenie vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon jej činnosti a umožnili riadne nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch v prospech a v záujme účastníkov a poberateľov dávok. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúma a upraví vnútorné predpisy v súvislosti s každou podstatnou zmenou, najmenej raz za tri roky. Vnútorné predpisy schvaľuje predstavenstvo alebo dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.
(10)
Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za
a)
výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 22 ods. 2 písm. c) alebo jej časť,
b)
výkon funkcie riadenia rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
výkon funkcie vnútornej kontroly alebo výkon funkcie vnútorného auditu nesmie súčasne vykonávať iné činnosti podľa § 22 ods. 2.
(11)
Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.
(12)
Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
(13)
Osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie je povinná bez zbytočného odkladu informovať predstavenstvo a dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak zistí
a)
významné riziko plynúce z nedodržania podstatnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorej porušenie by mohlo mať významný vplyv na záujmy účastníkov a poberateľov dávok, alebo
b)
závažné porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu vzťahujúceho sa na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(14)
Ak predstavenstvo a dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti neprijme primerané a včasné opatrenie vo vzťahu k informácii podľa odseku 13, osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie je povinná o tomto bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska. Právo osoby zodpovednej za výkon kľúčovej funkcie nevypovedať vo vlastný neprospech tým nie je dotknuté.
(15)
Osoba zodpovedná za výkon kľúčovej funkcie musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v ktorej sa kľúčová funkcia vykonáva.
zobraziť paragraf
§ 29
Funkcia vnútornej kontroly

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú funkciu vnútornej kontroly. Funkcia vnútornej kontroly obsahuje
a)
rámec vnútornej kontroly,
b)
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, vnútorných predpisov a pravidiel činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a
c)
kontrolu procesov a postupov upravujúcich oznamovanie informácií na všetkých úrovniach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať osobu zodpovednú za výkon funkcie vnútornej kontroly o vykonanie kontroly doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitára a Národnú banku Slovenska o porušení povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, rozhodnutím Národnej banky Slovenska, štatútom doplnkového dôchodkového fondu, vnútorným predpisom a pravidlami činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie.
(5)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútornej kontroly je povinná každoročne do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
zobraziť paragraf
§ 29a
Funkcia riadenia rizík

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od funkcie riadenia investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spĺňali požiadavky podľa § 55 až 55e.
(4)
Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:
a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného doplnkového dôchodkového fondu vrátane limitov pre celkové riziko a riziko protistrany podľa § 55a až 55d,
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade o
1.
súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde, a rizikovým profilom schváleným pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
2.
dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu,
3.
primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri zistených nedostatkoch,
e)
poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu, prokuristovi a vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva o aktuálnej úrovni rizika, ktoré podstupuje každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond, a o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného trhu24g) podľa § 55e,
g)
preskúmanie a vymedzenie environmentálneho faktora, sociálneho faktora a faktora organizácie a riadenia, ak doplnková dôchodková spoločnosť takéto faktory pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa jej majetku alebo majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadňuje.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia rizík primerané právomoci a prístup k všetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 29b
Funkcia vnútorného auditu

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť účinnú funkciu vnútorného auditu primeranú jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností.
(2)
Funkcia vnútorného auditu je vykonávaná nezávisle a oddelene od iných činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom žiadnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe zodpovednej za výkon funkcie vnútorného auditu dostatočné právomoci a prístup k všetkým informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 3.
(3)
Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie hodnotenie primeranosti a účinnosti
a)
funkcie vnútornej kontroly,
b)
systému organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a
c)
zvereného výkonu činností podľa § 37.
(4)
Osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť každé svoje zistenie a odporúčanie
a)
predstavenstvu a dozornej rade, ktoré určia, aké opatrenia budú prijaté vo vzťahu ku každému zo zistení a odporúčaní a zabezpečia vykonanie uvedených opatrení,
b)
depozitárovi, ak ide o zistenie a odporúčanie týkajúce sa jeho činnosti.
zobraziť paragraf
§ 31
Obchodná dokumentácia

(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku v iných doplnkových dôchodkových fondoch.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie zmluvných strán, a musí obsahovať najmä
a)
poradové číslo zmluvy alebo pokynu,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
c)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti alebo dátum uskutočnenia obchodu,
d)
údaje o predmete zmluvy alebo obchodu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania doplnkového dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je doplnková dôchodková spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu. Dokumentáciu týkajúcu sa účastníkov a poberateľov dávok je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uchovávať najmenej päť rokov odo dňa zániku účastníckej zmluvy.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže doplnková dôchodková spoločnosť uchovávať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a doplnková dôchodková spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.
zobraziť paragraf
§ 32
Konflikt záujmov

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná identifikovať jednotlivé druhy konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu vykonávania jednotlivých činností pri správe doplnkových dôchodkových fondov a ktorých existencia môže poškodiť účastníkov a poberateľov dávok, a predchádzať konfliktu záujmov medzi
a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, účastníkmi a poberateľmi dávok,
b)
účastníkmi a poberateľmi dávok alebo medzi účastníkmi navzájom,
c)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a skupinou s úzkymi väzbami,15) ktorej je súčasťou.
(2)
Organizačná štruktúra doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov účastníkov a poberateľov dávok konfliktom záujmov podľa odseku 1.
(3)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie do úvahy najmä, či člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií alebo osoba, ktorej bola zverená činnosť riadenia investícií (ďalej len „príslušná osoba“), doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba, ktorá je prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, je v takej situácii, že doplnková dôchodková spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor doplnkového dôchodkového fondu,
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej doplnkovému dôchodkovému fondu alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet doplnkového dôchodkového fondu a tento záujem sa odlišuje od záujmu doplnkového dôchodkového fondu,
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami doplnkového dôchodkového fondu,
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre doplnkový dôchodkový fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie sú doplnkovým dôchodkovým fondom,
e)
získava alebo získa podľa § 34d v súvislosti s činnosťou spravovania doplnkových dôchodkových fondov od osoby, ktorá nie je doplnkovým dôchodkovým fondom, prospech v akejkoľvek forme, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov vziať do úvahy záujmy
a)
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, alebo vyplývajúcich z vykonávania činností, záujmy účastníkov a poberateľov dávok a povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči doplnkovému dôchodkovému fondu,
b)
účastníkov dvoch alebo viacerých spravovaných doplnkových dôchodkových fondov.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať
a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond,
c)
cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie rizík alebo riadenie investícií podľa § 37, okrem podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov, podielových listov špeciálnych podielových fondov alebo iných subjektov kolektívneho investovania.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej
a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka,27)
b)
vykonáva kontrolu27a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka.27)
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka27) okrem prípadov, v ktorých doplnková dôchodková spoločnosť zabezpečí a preukáže, že takéto obchody sú výhradne v záujme účastníkov a poberateľov dávok; to neplatí pre anonymné obchody.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom na účte nepriradených platieb inak ako spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného doplnkového dôchodkového fondu. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s doplnkovým dôchodkovým fondom, ktorý táto doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.
(10)
Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly alebo vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a doplnková dôchodková spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami15) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.29)
(11)
Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady
a)
depozitára, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť uzatvorila zmluvu o výkone depozitárskych služieb,
b)
inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(12)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska, Sociálnej poisťovne nesmú byť členmi predstavenstva, členmi dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(13)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami účastníkov a poberateľov dávok.
(14)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde ku konfliktu záujmov s účastníkmi a poberateľmi dávok. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto účastníkov a poberateľov dávok.
(15)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto doplnková dôchodková spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto doplnkovom dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku doplnkového dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.
(16)
Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.
(17)
Osoba alebo útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávajúci kľúčovú funkciu nesmie vykonávať obdobnú kľúčovú funkciu u zamestnávateľa, ak v druhej vete nie je ustanovené inak. S prihliadnutím na povahu, rozsah a zložitosť činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže kľúčovú funkciu vykonávať rovnaká osoba alebo útvar ako u zamestnávateľa, ak doplnková dôchodková spoločnosť má vytvorený systém na predchádzanie konfliktu záujmov a na jeho riešenie.
zobraziť paragraf
§ 32b
Zásady odmeňovania

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať jasné, transparentné a účinné zásady odmeňovania primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania na
a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
zamestnancov, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu,
c)
osobu zodpovednú za výkon kľúčovej funkcie,
d)
osobu, ktorej bol zverený výkon činnosti podľa § 37, ak sa na ňu nevzťahujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov.29a)
(3)
Zásady odmeňovania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musia
a)
byť v súlade so systémom riadenia rizík a nepodnecovať prijímanie rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútom a inými dokumentmi doplnkového dôchodkového fondu,
b)
byť ustanovené, vykonávané a udržiavané v súlade s činnosťami, cieľmi, dlhodobým záujmom, finančnou stabilitou a výkonnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podporovať obozretné a účinné riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
zahŕňať opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov a
d)
byť v súlade s dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok.
zobraziť paragraf
§ 34
Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti

(1)
Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme účastníkov a poberateľov dávok; tým nie je dotknuté oprávnenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 37. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadniť dlhodobý charakter doplnkového dôchodkového sporenia, a to aj s ohľadom na štruktúru účastníkov a poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Pri správe doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná najmä
a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov doplnkových dôchodkových fondov, pravidiel a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
b)
konať pri výkone svojej činnosti čestne, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
d)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti a uplatňovať vo vzťahu k účastníkom a poberateľom dávok princíp rovnakého zaobchádzania.
(3)
Povinnosťou konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany podľa odseku 2 písm. a) a b) sa rozumie najmä
a)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami účastníkov a poberateľov dávok, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy účastníkov a poberateľov dávok pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými účastníkmi a poberateľmi dávok,
b)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je doplnková dôchodková spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky v doplnkovom dôchodkovom fonde boli ocenené presne,
c)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných alebo neúčelných nákladov na ťarchu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku a rizík, ktorým je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
b)
zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za riadenie investícií mali primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých je možné majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 55, a ak je to primerané po zohľadnení povahy plánovanej investície, pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a likviditu, a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe aktuálnych informácií.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde budú vykonané v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného doplnkového dôchodkového fondu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že doplnková dôchodková spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(7)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok podľa odseku 2 písm. a) a b) a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. c), a spôsob preukazovania týchto konaní doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu, a nesmie vykonávať manipuláciu s trhom.30)
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníkom a poberateľom dávok nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona a štatútu doplnkového dôchodkového fondu.
(10)
V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 9 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu31) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná na žiadosť účastníka a poberateľa dávky preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že doplnková dôchodková spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(11)
Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky účastníkov a poberateľov dávok na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
(12)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov účastníkov a poberateľov dávok.
(13)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 12 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(14)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 12 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
b)
súdu,
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
d)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ich úloh,
e)
daňovým orgánom na účely daňového konania.
(15)
Ustanoveniami odsekov 12 až 14 nie je dotknutá osobitným predpisom32) ustanovená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(16)
Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.
zobraziť paragraf
§ 36
Oznamovacia povinnosť

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči účastníkom a poberateľom dávok alebo voči potenciálnym účastníkom.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje zrušiť kvalifikovanú účasť na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo znížiť podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 20 %, 30 % alebo pod 50 %, alebo tak, že doplnková dôchodková spoločnosť by prestala byť jej dcérskou spoločnosťou v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, musí tieto skutočnosti písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo právnickej osoby,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu jej základného imania, pri ktorej dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu 10 %, 20 %, 30 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pod 50 %, 30 %, 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
zobraziť paragraf
§ 37
Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov

(1)
Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť môže po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. h) na základe zmluvy o zverení činností33) zveriť jednu činnosť alebo viac činností uvedených v § 22 ods. 2 okrem činnosti uvedenej v § 22 ods. 2 písm. b), ktorú možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólia podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo, a okrem činnosti uvedenej v § 22 ods. 2 písm. c) trinástom bode a šestnástom bode, inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť žiadnu z týchto činností inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, depozitárovi alebo osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkov alebo poberateľov dávok.
(2)
Výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov možno zveriť, ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak
a)
je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zveriť jednu činnosť alebo viac činností inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti,
b)
je v štatúte doplnkového dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
d)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
e)
to nebráni spravovaniu doplnkového dôchodkového fondu v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok,
f)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o zverení činnosti,33)
g)
so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, fyzická osoba a právnická osoba uvedené v odseku 1 majú vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností.
h)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
i)
nedôjde k nadmernému zvýšeniu operačného rizika.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti,33) zmeny tejto zmluvy a informovať Národnú banku Slovenska o skončení tejto zmluvy.
(4)
Zverením výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené účastníkom a poberateľom dávky pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť činnosti v takom rozsahu, že nebude schopná kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť za výkon zverených činností, alebo nebude schopná prijímať rozhodnutia týkajúce sa výkonu odborných činností. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosti podľa tohto zákona inak ako na základe povolenia.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávať zverenú činnosť spoľahlivo, profesionálne a účinne, a
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 prijať postupy na nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti inou osobou podľa odseku 1 najmä, ak ide o riziká spojené so zmluvou podľa odseku 1; na tento účel je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vytvoriť dostatočné materiálno-technické a personálne predpoklady.
zobraziť paragraf
§ 37a
Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie obsahuje
a)
názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území má doplnková dôchodková spoločnosť zámer vykonávať činnosť,
b)
plán činností,
c)
dôchodkový plán,
d)
označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vykonávať túto činnosť v súlade s predpismi sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a s predpismi hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu vyžaduje v oznámení, ktoré doručí Národnej banke Slovenska podľa odseku 5, aby doplnková dôchodková spoločnosť investovala majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa hostiteľského členského štátu podľa požiadaviek uvedených v tomto oznámení, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná tieto požiadavky odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu dodržiavať. Doplnková dôchodková spoločnosť je odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu povinná majetok podľa predchádzajúcej vety oddeliť od ostatného spravovaného majetku, ak to vyžaduje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a ak ich považuje za primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam podľa odseku 1 písm. b), zašle toto oznámenie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1. Národná banka Slovenska informuje o zaslaní oznámenia podľa prvej vety bez zbytočného odkladu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o zaslaní oznámenia podľa prvej vety. V informácii uvedie najmä podmienky, ktoré v rozhodnutí uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať svoju činnosť.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, za primerané, vydá do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 v konaní podľa osobitného predpisu9) rozhodnutie o tom, že odmietla zaslať oznámenie podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Rozhodnutie sa doručuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu zaslať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, oznámenie o predpisoch sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a o predpisoch hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu, ktoré Národnej banke Slovenska zaslal príslušný orgán hostiteľského členského štátu. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu až po doručení oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa prvej vety alebo po márnom uplynutí lehoty šiestich týždňov od doručenia oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) pred ich uskutočnením. Národná banka Slovenska po doručení oznámenia podľa prvej vety postupuje podľa odsekov 3 až 5 rovnako. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uskutočniť zmenu podľa prvej vety len v súlade s postupom podľa odseku 5 druhej vety.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a má zámer vyberať príspevky od ďalšieho zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť, označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, ktorý má zámer platiť príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a dôchodkový plán. Na postup Národnej banky Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti platia odseky 3 až 5 rovnako.
(8)
Národná banka Slovenska informuje doplnkovú dôchodkovú spoločnosť vykonávajúcu činnosť na území hostiteľského členského štátu o zmenách v predpisoch sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a v predpisoch hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči potenciálnym členom, členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu, bez zbytočného odkladu po tom, ako ju o tejto skutočnosti informoval príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
zobraziť paragraf
§ 37b
Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky

(1)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na základe oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska do šiestich týždňov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
a)
predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, ktoré sa na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky budú vzťahovať; predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, sú predpisy upravujúce najmä účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, podmienky vyplácania dávok doplnkového dôchodkového sporenia a právne vzťahy medzi účastníkom, poberateľom dávky, zamestnávateľom a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
predpisy upravujúce informačnú povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok, ktoré sa budú vzťahovať na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska môže vyžadovať v oznámení podľa odseku 2, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, majetok nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa
a)
investovala najmenej vo výške 70 % tohto majetku do akcií a dlhopisov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov,
b)
investovala najviac do výšky 5 % tohto majetku do akcií, dlhopisov a ostatných finančných nástrojov33a) vydaných jedným emitentom,
c)
oddelila od ostatného majetku.
(4)
Majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti nadobudnutý vykonávaním činnosti na území Slovenskej republiky sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(5)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky až po doručení oznámenia podľa odseku 2 príslušnému orgánu jej domovského členského štátu, alebo po márnom uplynutí lehoty šiestich týždňov od doručenia oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska.
(6)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, o zmenách v predpisoch podľa odseku 2.
zobraziť paragraf
§ 37c
Vykonanie cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonať cezhraničný prevod majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo jeho časti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území domovského členského štátu, uzatvorí s touto zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou písomnú dohodu, v ktorej sa ustanovia podmienky cezhraničného prevodu.
(2)
S cezhraničným prevodom musí vopred prejaviť súhlas väčšina účastníkov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť poskytne účastníkom a poberateľom dávok podľa prvej vety informácie o podmienkach cezhraničného prevodu pred podaním žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod. Žiadosť o povolenie na cezhraničný prevod podáva zamestnanecká dôchodková spoločnosť príslušnému orgánu domovského členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod, ktorú Národnej banke Slovenska postúpil príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, posúdi
a)
primeranosť ochrany dlhodobých záujmov tých účastníkov a poberateľov dávok, ktorých majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu,
b)
zachovanie individuálnych nárokov účastníkov a poberateľov dávok pri cezhraničnom prevode a
c)
zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, a jeho súlad s týmto zákonom.
(4)
Výsledky posúdenia žiadosti o povolenie na cezhraničný prevod oznámi Národná banka Slovenska príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do ôsmich týždňov od prijatia tejto žiadosti.
(5)
Ak má zamestnanecká dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska do štyroch týždňov od doručenia informácie o rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, informuje tento príslušný orgán o predpisoch uvedených v § 37b ods. 2.
(6)
Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok nemá byť predmetom cezhraničného prevodu.
zobraziť paragraf
§ 37d
Vykonanie cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. m).
(2)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod obsahuje
a)
písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
opis dôchodkového plánu,
c)
opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má previesť,
d)
názov, sídlo a ústredie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a názov domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
e)
názov a sídlo zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
f)
súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
g)
názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a pracovného práva upravujúce zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie sa vzťahujú na prevádzaný dôchodkový plán.
(3)
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu postúpi na posúdenie žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod musia byť splnené tieto podmienky:
a)
zlučiteľnosť systému organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s navrhovaným cezhraničným prevodom, bezúhonnosť a odborná spôsobilosť členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií a osôb zodpovedných za výkon funkcie riadenia rizík a výkon funkcie vnútorného auditu,
b)
primeranosť ochrany dlhodobých záujmov účastníkov a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti počas cezhraničného prevodu a aj po ňom,
c)
súlad štruktúry majetku, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, s týmto zákonom a podmienka, že majetok je dostatočný na plnenie záväzkov vyplývajúcich z dôchodkového plánu,
d)
súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, s cezhraničným prevodom, a ak je to rozhodujúce, aj súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
e)
súhlasný výsledok posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O rozhodnutí podľa prvej vety informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do dvoch týždňov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod skôr, ako jej príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti neoznámi výsledky posúdenia tejto žiadosti podľa odseku 3.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod zamietne, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť prijme majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.
(8)
Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu.
(9)
Ak má doplnková dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska podľa § 37a ods. 5 oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predpisy uvedené v oznámení zaslanom príslušným orgánom hostiteľského členského štátu do jedného týždňa od ich doručenia príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu po doručení oznámenia podľa prvej vety alebo po uplynutí siedmich týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný prevod.
(10)
Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vykonanie nezáväznej mediácie,33aa) ak nesúhlasí s postupom, obsahom činnosti alebo s nečinnosťou príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo ak nesúhlasí s výsledkom jeho posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.
zobraziť paragraf
§ 48
Štatút doplnkového dôchodkového fondu

(1)
Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne úplné znenie a oboznámiť účastníkov a poberateľov dávok s jeho zmenami.
(4)
Náležitosti štatútu, jeho rozsah, obsah a štruktúru informácií, ktoré má štatút obsahovať, ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(5)
Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa dávky.
zobraziť paragraf
§ 48a
Správa o investičnej politike


Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo bez zbytočného odkladu po každej významnej zmene investičnej politiky prehodnotiť zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu a vypracovať správu o investičnej politike za každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond. Súčasťou správy o investičnej politike je informácia o
a)
druhoch finančných nástrojov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, o rizikách spojených s týmito finančnými nástrojmi a o kvantitatívnych obmedzeniach a metódach, ktoré boli použité na hodnotenie rizík spojených s obchodmi s finančnými nástrojmi,
b)
postupe použitom pri riadení investičného rizika a strategickom umiestnení majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vzhľadom na charakter záväzkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok a
c)
zohľadňovaní environmentálnych faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia.
zobraziť paragraf
§ 53

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zásadou obozretného podnikania, s pravidlami investovania podľa odsekov 2 až 6 len do druhov aktív podľa § 53a a v súlade s pravidlami na obmedzenie a rozloženie rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 53b. Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri investičných rozhodnutiach týkajúcich sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zohľadniť environmentálny faktor, sociálny faktor a faktor organizácie a riadenia.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok. V prípade možného konfliktu záujmov je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zabezpečiť, že majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde investuje v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde prevažne do aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, musí byť na obozretnej úrovni, pričom doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pred takouto investíciou posúdiť všetky riziká súvisiace s touto investíciou a jej možný vplyv na výnosnosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná určiť vnútorné limity pre riziká spojené s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, priebežne sledovať ich plnenie a prijať opatrenia, ak hrozí prekročenie týchto limitov.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde náležite rozložiť takým spôsobom, aby nedošlo k nadmernému spoliehaniu sa na určitý druh aktív alebo určitého emitenta alebo neprimeranému vystaveniu sa riziku voči akémukoľvek druhu aktíva, emitentovi alebo skupine osôb alebo kumulácii rizík v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ako celku. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vystaviť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde neprimeranej koncentrácii rizika voči aktívam vydaným tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny, a to priamou investíciou alebo nepriamou investíciou prostredníctvom iných nástrojov alebo produktov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku takého emitenta alebo skupiny emitentov. Ak investície do určitých druhov aktív preukazujú vysokú úroveň rizika, či už z dôvodu povahy aktíva alebo kvality emitenta, musia sa obmedziť na obozretnú úroveň.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika podľa § 53b takým spôsobom, že okrem priamych investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách podľa § 53a ods. 1 písm. b), derivátov podľa § 53a ods. 2 investuje zároveň majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde aj do finančných nástrojov uvedených v § 53b ods. 9 alebo iných nástrojov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku voči tomu istému emitentovi, tej istej banke, tej istej protistrane alebo ich výnos je odvodený od rovnakých aktív, ako tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde. Investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do iných nástrojov podľa prvej vety musí doplnková dôchodková spoločnosť zohľadniť aj na účely splnenia povinnosti podľa odseku 4.
(6)
Pri predaji alebo kúpe prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a uzatváraní obchodu s derivátom je doplnková dôchodková spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere a nástroje peňažného trhu a uzatvoriť obchod s derivátom za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť na finančnom trhu v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie predávať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu ani ich poskytovať z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po ich dodaní.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie kupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu ani ich nadobúdať do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou ich dodania po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uskutočňovať nekrytý predaj finančných nástrojov. Nekrytým predajom finančných nástrojov je každý obchod, pri ktorom doplnková dôchodková spoločnosť vystavuje doplnkový dôchodkový fond riziku, že bude musieť kúpiť finančný nástroj za vyššiu cenu, než je cena, ktorá bola dohodnutá pri obchode, a tak mu vytvoriť stratu alebo vystaviť ho riziku, že nebude schopná dodať finančné nástroje, ktoré sa uzavretím obchodu zaviazala dodať.
(10)
Nekrytý predaj podľa odseku 9 zahŕňa aj predaj nakrátko. Predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo dlhovému nástroju je každý predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, vrátane takého predaja, ak v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku doplnková dôchodková spoločnosť vypožičala akciu alebo dlhový nástroj alebo uzavrela zmluvu o ich výpožičke do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na účely ich dodania pri vyrovnaní obchodu. Predaj nakrátko nezahŕňa
a)
predaj majetku z doplnkového dôchodkového fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenou medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a protistranou, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za dohodnutú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala spätne predať tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú dohodnutú cenu,
b)
prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)
uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému dátumu v budúcnosti len vo forme finančného vyrovnania.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať splnenie povinností podľa odsekov 1 až 9; ak doplnková dôchodková spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, platí, že ich porušila.
(12)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe plnenia povinností podľa odsekov 1 až 9 a 11 a spôsoby preukázania ich splnenia.
zobraziť paragraf
§ 54

(1)
Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53f sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmeny týkajúcej sa správy doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 53a až 53f len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri cezhraničnom prevode podľa § 37c a 37d alebo pri zlúčení doplnkových dôchodkových fondov. Ak k prekročeniu limitov a obmedzení podľa § 53a až 53f dôjde v dôsledku zlúčenia doplnkových dôchodkových fondov, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov od ich zlúčenia, ak Národná banka Slovenska neurčila dlhšiu lehotu.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53f z dôvodov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť nemôže ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknutá povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti postupovať podľa prvej vety aj pri vedomom porušení limitov a obmedzení podľa tohto zákona v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Transakcie uskutočňované na účely zosúladenia zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona majú prednosť pred ostatnými transakciami. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká uložením sankcie podľa tohto zákona.
(4)
Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sankciu za porušenie limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53f. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska opakovane predĺžiť na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr desať pracovných dní pred uplynutím lehoty na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je to v záujme ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska, ak čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde klesla o jednu tretinu oproti priemernej čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
a)
zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci
1.
včasné identifikovanie, priebežné meranie a riadenie všetkých významných rizík, ktorým sú alebo ktorým by mohol byť vystavený majetok účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
3.
priebežné sledovanie, meranie a zabezpečenie dodržiavania limitu celkového rizika týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5,
4.
riadny výkon funkcie riadenia rizík podľa § 29a,
b)
používať postupy na presné a spoľahlivé ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozlišuje najmä
a)
kreditné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,
b)
trhové riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta,
c)
operačné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo z vonkajších udalostí a zahŕňa právne riziko a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania vykonávaných v mene doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeranú a zdokumentovanú politiku riadenia rizík, v ktorej identifikuje riziká, ktorým sú alebo ktorým by mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje.
(4)
Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby doplnková dôchodková spoločnosť mohla pre každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, posúdiť vystavenie doplnkového dôchodkového fondu rizikám podľa odseku 2, ako aj vystavenie doplnkového dôchodkového fondu všetkým ostatným významným rizikám. Na účely riadenia rizík sa za významné riziká považujú také riziká, ktoré môžu byť očakávané s primeranou pravdepodobnosťou, že sa dotknú záujmov účastníkov a poberateľov dávok.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä
a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti plnenie povinností podľa odsekov 10 až 12 a podľa § 55a, a
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby politika riadenia rizík podľa odsekov 3 až 5 vymedzovala podmienky, obsah a pravidelnosť správ o výkone funkcie riadenia rizík podávaných vrcholovému manažmentu a dozornej rade.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 3 až 6 zohľadniť povahu, rozsah a zložitosť svojej činnosti a doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať
a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako aj postupov, nástrojov a opatrení podľa odsekov 10 až 12 a podľa § 55a,
b)
mieru, do akej doplnková dôchodková spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a opatrenia podľa odsekov 10 až 12 a podľa § 55a,
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov riadenia rizík.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú zmenu v systéme riadenia rizík.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia na
a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje,
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(11)
Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 10 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a musia byť v súlade s rizikovými profilmi týchto doplnkových dôchodkových fondov.
(12)
Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 10 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná
a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a aby opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak doplnková dôchodková spoločnosť meria trhové riziko alebo vypočítava celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5 spôsobom podľa § 55a ods. 1 písm. b),
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravovaný doplnkový dôchodkový fond, ak doplnková dôchodková spoločnosť meria trhové riziko alebo vypočítava celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. 4 a 5 spôsobom podľa § 55a ods. 1 písm. b),
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý doplnkový dôchodkový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných limitov podľa písmena d) príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
f)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany,
g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu.
(13)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a)
ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,
b)
podrobnosti o
1.
systéme riadenia rizík pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 12 písm. b),
3.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 12 písm. c),
4.
kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadavkách na stresové testovanie podľa tretieho bodu.
zobraziť paragraf
§ 56

(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(2)
Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky,41) ktorá
a)
má povolenie podľa osobitných predpisov41a) na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove a v správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a
b)
nie je v nútenej správe.
(3)
Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá nie je bezúhonná osoba.
(4)
Depozitár doplnkového dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami účastníkov a poberateľov dávok. Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv účastníkov a poberateľov dávok podľa § 46.
(5)
Všetky doplnkové dôchodkové fondy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tieto doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „spravujúca doplnková dôchodková spoločnosť“) musia mať toho istého depozitára.
(6)
Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,41b) ak v odsekoch 1 až 5 a v § 56a až 56e nie je ustanovené inak.
zobraziť paragraf
§ 56a

(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“).
(2)
V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu podľa § 56c ods. 2, prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má depozitár právo získavať všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností, a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3)
Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
(4)
Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,41c) povolenie na poskytovanie investičných služieb41d) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca platnosť.
(5)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.
(8)
Ak doplnková dôchodková spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár určený Národnou bankou Slovenska sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska.
(9)
Depozitár, ktorý prestal pre doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie o výkone depozitárskej činnosti súvisiace s odovzdávaným majetkom novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie výplaty dávok podľa tohto zákona. Ustanovenia prvej a druhej vety sa primerane vzťahujú aj na majetok na účte nepriradených platieb.
(10)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do konkurzu alebo reštrukturalizácie, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa doplnkových dôchodkových fondov, alebo do zrušenia všetkých doplnkových dôchodkových fondov spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa § 52.
zobraziť paragraf
§ 56c

(1)
Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, čestne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä
a)
vykonávať pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom doplnkového dôchodkového fondu,
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných doplnkových dôchodkových fondov spravujúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
e)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v doplnkových dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
f)
kontrolovať výpočet hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(3)
Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.
(4)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že doplnková dôchodková spoločnosť porušila tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút doplnkového dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 53 až 55.
(5)
Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, o účte nepriradených platieb a o doplnkových dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to Národnej banke Slovenska, službe kriminálnej polície Policajného zboru alebo službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.41f)
(6)
Depozitár plní len tie pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s depozitárskou zmluvou a so štatútmi doplnkových dôchodkových fondov. Ak pokyn doplnkovej dôchodkovej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, všeobecne záväzným právnym predpisom, depozitárskej zmluve alebo štatútu doplnkového dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to doplnkovú dôchodkovú spoločnosť; ak doplnková dôchodková spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.
(7)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti okrem údajov a dokladov o doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.
(8)
Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.
(9)
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(10)
Ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných činností, ktoré môžu vytvárať konflikt záujmov, ak možné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené účastníkom, poberateľom dávok a predstavenstvu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo dozornej rade doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa doplnkového dôchodkového fondu alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi ním a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, doplnkovými dôchodkovými fondmi, účastníkmi alebo poberateľmi dávok.
zobraziť paragraf
§ 57
Účastnícka zmluva

(1)
Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou jednu alebo viac účastníckych zmlúv.
(2)
V účastníckej zmluve sa doplnková dôchodková spoločnosť zaväzuje umožniť účastníkovi platiť príspevky za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zaväzuje sa účastníkovi vyplácať dávky alebo previesť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne,7) ak si účastník zvolil vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.
(3)
Účastnícka zmluva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, do ktorého je zapísaná, a číslo zápisu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 4,
e)
dátum a miesto uzatvorenia účastníckej zmluvy,
f)
podpisy zmluvných strán.
(4)
Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť potenciálneho účastníka
a)
so štatútom doplnkového dôchodkového fondu,
b)
s kľúčovými informáciami,
c)
o spôsobe zohľadňovania environmentálnych faktorov vrátane klimatických faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia,
d)
o podmienkach vyplácania dávok podľa tohto zákona a
e)
o možnostiach, ako získať ďalšie informácie.
(5)
Účastnícka zmluva zaniká len
a)
vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
b)
vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,
c)
prevodom majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
d)
na základe rozhodnutia súdu,
e)
zrušením osobného účtu účastníka podľa § 64 ods. 2,
f)
odstúpením od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa osobitného predpisu,41h)
g)
uplynutím obdobia dvoch rokov odo dňa jej uzatvorenia, počas ktorého nebol v prospech účastníckej zmluvy zaplatený žiadny príspevok,
h)
uplynutím obdobia dvoch rokov, počas ktorého hodnota osobného účtu bola nulová,
i)
prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
j)
ukončením obchodného vzťahu podľa osobitného predpisu41i) alebo
k)
prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre skôr uzatvorenú účastnícku zmluvu (ďalej len „zanikajúca účastnícka zmluva“) na osobný účet účastníka vedený pre účastnícku zmluvu uzatvorenú ako poslednú (ďalej len „nástupnícka účastnícka zmluva“), pričom zaniká zanikajúca účastnícka zmluva.
(6)
Účastnícka zmluva nezaniká z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. a) až c) účastníkovi, ktorý je zamestnancom, počas výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b).
(7)
Účastnícka zmluva nesmie podmieňovať práva účastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skutočnosťami, ktoré sťažujú alebo znemožňujú uplatňovanie práv účastníka priznaných týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účastnícka zmluva nesmie upravovať podmienky vyplácania dávok.
(8)
Na účastnícku zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 61

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu na účely evidencie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek. Ak je fyzická osoba účastníkom vo viacerých doplnkových dôchodkových fondoch, doplnková dôchodková spoločnosť vedie pre tohto účastníka jeden osobný účet. Ak je fyzická osoba účastníkom a súčasne poberateľom dávky, doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie takému účastníkovi jeden osobný účet účastníka a jeden osobný účet poberateľa dávky pre jednu účastnícku zmluvu. Evidenciu počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte vedie doplnková dôchodková spoločnosť oddelene od osobných účtov ostatných účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Osobný účet účastníka obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62  pripísaním príspevkov účastníka na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 pripísaním príspevkov zamestnávateľa na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b),
g)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek,
h)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom účte.
(3)
Zápisy na osobnom účte osobitne v členení na doplnkové dôchodkové fondy, ak si účastník zvolil platenie príspevkov do viacerých doplnkových dôchodkových fondov, obsahujú
a)
dátum pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
b)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek ku dňu ich pripísania,
c)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára, ktorý bol podkladom na pripísanie doplnkových dôchodkových jednotiek,
d)
výšku príspevku účastníka pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
výšku príspevku zamestnávateľa pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
dátum pripísania príspevku podľa písmena c).
(4)
Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,
c)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 43 ods. 5, a dátum ich pripísania na osobný účet poberateľa dávky,
e)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa písmena d),
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, a dátum ich odpísania z osobného účtu poberateľa dávky,
g)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,
h)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),
i)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(5)
S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa dávky možno nakladať len v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť účastníkovi na jeho požiadanie prostredníctvom pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu informáciu o tom, ako skončenie pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu ovplyvní výšku jeho predpokladaných dôchodkových dávok. Táto informácia obsahuje najmä
a)
prognózy dôchodkových dávok v súlade s § 66a, v ktorých nebudú zohľadnené príspevky zamestnávateľa v období od vyhotovenia tejto informácie,
b)
predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť pre každého účastníka a poberateľa dávky bezplatný pasívny elektronický prístup k jeho osobnému účtu.
zobraziť paragraf
§ 62

(1)
Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný príspevok a majetok prevedený podľa § 63 a 64 alebo prevedený zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa § 64c, pripíše príslušná doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi na jeho osobný účet taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku a majetku prevedeného podľa § 63 a 64 alebo prevedeného zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa § 64c a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Ak dôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na účet nepriradených platieb, pripíše doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi doplnkové dôchodkové jednotky zodpovedajúce výške príspevku a výnosu z neho na jeho osobný účet najneskôr k prvému pracovnému dňu, ktorý nasleduje po dni identifikácie účastníka. Za deň identifikácie platby od účastníka sa považuje pracovný deň, v ktorom sa stali doplnkovej dôchodkovej spoločnosti známe všetky povinné náležitosti tejto platby. Na určenie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek podľa prvej vety sa použije aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky príslušného doplnkového dôchodkového fondu platná k prvému pracovnému dňu, ktorý nasleduje po dni identifikácie účastníka. Ak nedôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na účet nepriradených platieb, doplnková dôchodková spoločnosť bez zbytočného odkladu vráti príspevok a výnos z neho tomu, od koho ich dostala.
zobraziť paragraf
§ 64a
Konsolidácia účastníckych zmlúv

(1)
Ak účastník, ktorý má s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvorených viac účastníckych zmlúv, na základe ktorých sa nevypláca dávka, požiada túto doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o konsolidáciu účastníckych zmlúv, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a)
v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka (ďalej len „deň konsolidácie“),
1.
uzavrieť evidenciu zápisov na osobnom účte účastníka vedenom pre zanikajúcu účastnícku zmluvu,
2.
odpísať z osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu všetky doplnkové dôchodkové jednotky,
b)
do piatich pracovných dní odo dňa konsolidácie
1.
previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu zo dňa konsolidácie na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu, ktorý účastník určil v nástupníckej účastníckej zmluve,
2.
pripísať na osobný účet účastníka vedený pre nástupnícku účastnícku zmluvu počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vedeného pre zanikajúcu účastnícku zmluvu a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu, ktorý určil účastník v nástupníckej účastníckej zmluve zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
3.
pripočítať k počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka vedenom pre nástupnícku účastnícku zmluvu počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka vedenom pre zanikajúcu účastnícku zmluvu, ak doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve a v nástupníckej účastníckej zmluve, je totožný.
(2)
Ak doplnkový dôchodkový fond, ktorý si účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve a v nástupníckej účastníckej zmluve, nie je totožný, účastník je do dňa predchádzajúceho pripísaniu prenášaných doplnkových dôchodkových jednotiek na osobný účet účastníka vedený pre nástupnícku účastnícku zmluvu, účastníkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý účastník určil v zanikajúcej účastníckej zmluve.
(3)
Na účely výplaty dávok na základe nástupníckej účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zohľadniť
a)
obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), ak ide o výplatu dávky podľa § 15 písm. b),
b)
obdobie odo dňa uzatvorenia zanikajúcej účastníckej zmluvy získané počas platnosti zanikajúcej účastníckej zmluvy, ak ide o výplatu dávky podľa § 15 písm. d).
zobraziť paragraf
§ 64b
Prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Ak odchádzajúci zamestnanec, ktorému nie je vyplácaná dávka z výplatného doplnkového dôchodkového fondu, písomne požiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote jeho osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti uvedenej v zozname registrovaných zamestnaneckých dôchodkových spoločností zverejnenom na webovom sídle Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) podľa osobitného predpisu,41j) doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zníženú o náklady a poplatky podľa odseku 3 na účet zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do 30 dní odo dňa, kedy boli doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dostatočne preukázané všetky náležitosti tohto prevodu.
(2)
V deň prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti odpíše doplnková dôchodková spoločnosť z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové jednotky doplnkového dôchodkového fondu a zruší osobný účet účastníka.
(3)
Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti znáša účastník.
zobraziť paragraf
§ 64c
Prevod dôchodkových práv účastníka zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná prijať peňažný ekvivalent zodpovedajúci nadobudnutým dôchodkovým právam účastníka v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „suma zodpovedajúca dôchodkovým právam“), ktoré má záujem previesť zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a)
časť sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam, ktorú zamestnanecká dôchodková spoločnosť označila ako sumu zodpovedajúcu príspevkom zaplatených účastníkom, zamestnávateľom a ich zhodnoteniu, evidovať ako príspevky účastníka, príspevky zamestnávateľa a ich zhodnotenie podľa toho, ako ich označila zamestnanecká dôchodková spoločnosť,
b)
evidovať celú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam ako príspevky, ktoré zaplatil zamestnávateľ za svojho zamestnanca, ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť nepostupovala podľa písmena a).
(3)
Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti znáša účastník.
zobraziť paragraf
§ 65
Informácie pre verejnosť

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať najmä
a)
informácie podľa § 42 ods. 1,
b)
rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. k) a kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, s ktorým sa zlúčili zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
c)
aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
d)
údaj o čistej hodnote majetku v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň,
e)
údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň,
f)
vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s ich grafickým zobrazením za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky v doplnkovom dôchodkovom fonde,
g)
kľúčové informácie podľa § 66,
h)
aktuálne údaje o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
i)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37 a v akom rozsahu,
j)
ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora, ročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora, polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch,
k)
informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia,
l)
informácie o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
m)
zásady odmeňovania,
n)
správu o investičnej politike; na požiadanie poskytne správu o investičnej politike účastníkovi a poberateľovi dávok.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a)
označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia doplnkového dôchodkového fondu a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b)
údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta,
d)
údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov,
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu doplnkového dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz za mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné správy podľa odseku 2 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na svojom webovom sídle do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zverejnený dátum poslednej aktualizácie a neaktuálne údaje na tomto webovom sídle musia byť zachované a verejnosti prístupné.
(4)
Správy, údaje a informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť zverejňuje na svojom webovom sídle, je povinná zverejniť tak, aby boli prístupné bez obmedzenia, bezplatne, aby mali podobu dátového súboru alebo textového súboru, ktorý je vhodný na stiahnutie v bežne používanom formáte a boli dostupné nepretržite až do zániku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Prevádzka na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže byť z dôvodu technickej údržby alebo skvalitňovania systémov obmedzená alebo vylúčená na čas nevyhnutne potrebný pre vykonávanú údržbu.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu
a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami doplnkových dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.
(6)
Ak nie je v lehote podľa odseku 5 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
(7)
Správy podľa odseku 5 musia obsahovať objektívne informácie o vývoji hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho výsledkoch a o vývoji hospodárenia s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(8)
Obsah, rozsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup, metodiku a miesto predkladania správ podľa odseku 5 Národnej banke Slovenska ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky poskytnúť ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom a o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane správy o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
(10)
Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne informuje o možnosti využiť odbornú pomoc spočívajúcu v poskytnutí informácií a odporúčaní podľa osobitného predpisu41k) v súvislosti s investovaním vyplatenej sumy za účelom zabezpečenia sa na dôchodok.
zobraziť paragraf
§ 65b
Zásady poskytovania informácií potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa tohto zákona potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok tak, aby informácie boli
a)
aktuálne,
b)
zostavené bez použitia odbornej terminológie, pravdivé, zrozumiteľné a obsahovo aj pojmovo jednotné,
c)
nezavádzajúce,
d)
prístupné v bežne používanom formáte a ľahko čitateľné,
e)
poskytované v slovenskom jazyku; ak doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, poskytuje informácie v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu,
f)
poskytované bezplatne, ak v § 66a ods. 8 nie je ustanovené inak,
g)
dostupné v
1.
elektronickej podobe prostredníctvom nástroja, ktorý umožňuje účastníkovi alebo poberateľovi dávky uchovávať im adresované informácie spôsobom dostupným na budúce použitie počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií prostredníctvom webového sídla,
2.
listinnej podobe, ak tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje potenciálnym účastníkom, účastníkom a poberateľom dávok, obsahujú upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.
zobraziť paragraf
§ 66
Kľúčové informácie

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde kľúčové informácie, ktorých obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob ich priebežnej aktualizácie a lehoty na ich zverejnenie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska; opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade s príslušnými časťami štatútu doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť kľúčové informácie potenciálnemu účastníkovi, a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením účastníckej zmluvy.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi42) na požiadanie kľúčové informácie o každom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje. Finančný agent42) je povinný bezplatne poskytnúť kľúčové informácie potenciálnemu účastníkovi, a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením účastníckej zmluvy.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ich zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.
zobraziť paragraf
§ 66a
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok k 31. decembru, do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa vyhotovuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu alebo prevodu zaslať účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu zo dňa, v ktorom bola účastníkovi pripísaná táto suma na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky nespoplatňuje.
(2)
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi a poberateľovi dávky v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému účtu. Na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu.
(3)
Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
c)
osobné údaje účastníka vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, a ak ide o účastníka, za ktorého zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b), vrátane uvedenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku spolu s uvedením celkového obdobia, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky z dôvodu výkonu práce podľa § 2 ods. 2 písm. b),
d)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok,
e)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),
f)
informáciu o príspevkoch účastníka a príspevkoch zamestnávateľa ku dňu podľa písmena d), ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas posledných 12 mesiacov,
g)
rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov,
h)
informáciu o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky, ku ktorým došlo počas obdobia, za ktoré sa zostavuje výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
i)
informáciu o prognózach dôchodkových dávok na základe veku uvedeného v písmene c), ktoré zahŕňajú aj optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov,
j)
upozornenie, že prognózy uvedené v písmene i) sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok,
k)
informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o
1.
možnostiach účastníka spojených s jeho účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení,
2.
dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),
3.
vplyve skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu na výšku predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
4.
pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu,
5.
dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.
(4)
Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
b)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
c)
osobné údaje poberateľa dávky,
d)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného účtu a výkaze dôchodkových dávok,
e)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu podľa písmena d) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu poberateľa dávky ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena d),
f)
rozpis a celkovú sumu odplát, nákladov a poplatkov poberateľa dávky za posledných 12 mesiacov,
g)
informáciu o tom, kde možno získať ďalšie informácie najmä o
1.
dokumentoch uvedených v § 30 ods. 1, § 48a a § 65 ods. 1 písm. j),
2.
pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorým ustanoví
a)
vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka,
b)
vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky a
c)
pravidlá na určenie prognóz dôchodkových dávok.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky aktuálny výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok na požiadanie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zasiela účastníkovi výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok a poberateľovi dávky výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok aj k inému dátumu ako podľa odseku 1 prvej vety, primerane upraví informácie podľa odseku 3 písm. e), f) a g) a odseku 4 písm. e) a f) podľa obdobia, za ktoré ich zasiela. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo prevádza sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, vo výpise z osobného účtu a výkaze predpokladaných dôchodkových dávok zaslanom účastníkovi podľa odseku 1 tretej vety neuvedie informáciu
a)
o sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa odseku 3 písm. d) a
b)
podľa odseku 3 písm. f) a g).
(8)
Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka alebo výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 1 uhrádza účastník alebo poberateľ dávky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť zverejní predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok podľa odseku 3 písm. i) na svojom webovom sídle a na žiadosť ich poskytne účastníkovi a poberateľovi dávky.
zobraziť paragraf
§ 66b
Informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorej obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob jej priebežnej aktualizácie a lehoty na jej poskytovanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaslať mu informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia v
a)
elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty,
b)
listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti, inak na poslednú známu adresu trvalého pobytu, ak účastník o zaslanie informácie v listinnej podobe požiada.
zobraziť paragraf
§ 67
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska a Štatistickému úradu Slovenskej republiky

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska
a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok a ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka a polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka,
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre,
d)
bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) aj polročnú účtovnú závierku.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie
a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a predajov finančných nástrojov z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,
b)
informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2,
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
zoznam účastníkov a poberateľov dávok,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu podľa § 48a.
(5)
Povinnosti podľa odsekov 3 a 4 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná plniť v rozsahu a spôsobom, ktoré určí vo vyžiadaní Národná banka Slovenska.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou Národnej banke Slovenska informácie o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Poskytované informácie musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý a verný obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.43)
(9)
Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť predkladala informácie v rovnakom rozsahu a spôsobom ako doplnková dôchodková spoločnosť podľa tohto zákona.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na území hostiteľského členského štátu na účely dohľadu.
(11)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska údaje a informácie potrebné na výkon dohľadu vo forme výkazov, hlásení, prehľadov a správ, ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 67c
Informačné povinnosti účastníka a poberateľa dávky


Účastník a poberateľ dávky je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zmenu údajov uvedených v účastníckej zmluve a v žiadosti o výplatu dávky.
zobraziť paragraf
§ 69

(1)
Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.9) Na účely výkonu dohľadu sú osoby poverené výkonom dohľadu povinné mať náležité odborné vedomosti a oprávnenia podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)
(2)
Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a na účte nepriradených platieb, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia doplnkových dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre účastníkov, poberateľov dávok a na minimalizáciu investičných rizík. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa určenej minimálnej frekvencie a rozsahu, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy účastníkov a poberateľov dávok a záujmy členov a poberateľov dôchodkových dávok v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.
(4)
Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.9)
(5)
Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, doklady a informácie nevyhnutne potrebné na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska potrebné údaje, doklady a informácie Národnej banke Slovenska poskytnúť.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva. Zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná umožniť vykonanie dohľadu osobám povereným výkonom dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.
(8)
Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.
(9)
Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území hostiteľského členského štátu, a zamestnaneckých dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska v registri podľa prvej vety eviduje aj názov hostiteľského členského štátu, na území ktorého doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť. Údaje z tohto registra Národná banka Slovenska poskytuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).
(10)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií možný vplyv svojich rozhodnutí alebo postupov na stabilitu dotknutých finančných systémov v Európskej únii, a to najmä v mimoriadnych situáciách.
(11)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu využíva kontrolný a monitorovací systém vrátane testovania schopností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vysporiadať sa s možnými budúcimi udalosťami alebo zmenami ekonomických podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jej celkovú finančnú situáciu, ktorý jej umožní včas identifikovať zhoršujúcu sa finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a následne kontrolovať spôsob riešenia takejto situácie.
(12)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania v oblasti regulácie doplnkového dôchodkového sporenia a právne záväzné akty Európskej únie, ktoré súvisia s činnosťou zamestnaneckých dôchodkových spoločností,
b)
súhrnné štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch súvisiacich s uplatňovaním pravidiel obozretného podnikania,
c)
hlavný cieľ obozretného dohľadu a informácie o hlavných funkciách a činnostiach útvaru dohľadu nad finančných trhom,
d)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie.
zobraziť paragraf
§ 70
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu

(1)
Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná
a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v rozsahu jej činností vykonávaných na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
e)
depozitárom,
f)
núteným správcom,
g)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým zverila doplnková dôchodková spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 37,
h)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,
b)
dodržiavanie štatútu doplnkového dôchodkového fondu a stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) v investičných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,
d)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie,
e)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska,
f)
dodržiavanie funkcie vnútornej kontroly podľa § 29, funkcie riadenia rizík podľa § 29a a funkcie vnútorného auditu podľa § 29b.
(3)
Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd alebo iný orgán podľa osobitného predpisu45) a plnenie povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca vykonávajúceho prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky za týchto zamestnancov.
zobraziť paragraf
§ 70a

(1)
Príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení Národnej banke Slovenska vykonať dohľad na mieste v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, pri výkone dohľadu nad touto spoločnosťou a spolupracovať s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pri výkone dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a zabezpečiť výmenu informácií pri výkone tohto dohľadu.
(3)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, požiada Národnú banku Slovenska o vykonanie dohľadu nad touto spoločnosťou, je Národná banka Slovenska povinná tejto žiadosti vyhovieť.
(4)
Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o vykonanie dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území tohto štátu.
(5)
Činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska len v rozsahu dodržiavania predpisov podľa § 37b ods. 2 a v rozsahu dodržiavania pravidiel podľa § 37b ods. 3, ak Národná banka Slovenska uplatní požiadavku podľa § 37b ods. 3.
(6)
Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska okrem dodržiavania predpisov a požiadaviek podľa § 37a ods. 2.
(7)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, porušuje predpisy a požiadavky podľa § 37a ods. 2, Národná banka Slovenska v koordinácii s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu prijme opatrenia na skončenie protiprávneho stavu.
(8)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, porušila predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, bez zbytočného odkladu vyzve túto spoločnosť, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.
(9)
Ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť podľa odseku 8 v určenej lehote neuskutoční nápravu, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach. Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.45aa)
(10)
Ak napriek prijatým opatreniam podľa odseku 8 zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, naďalej porušuje predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie činnosti tejto spoločnosti.
(11)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, odoberie povolenie tejto spoločnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania činnosti touto spoločnosťou na území Slovenskej republiky.
(12)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
zobraziť paragraf
§ 70b
Medzinárodná spolupráca pri poskytovaní informácií a výkone dohľadu

(1)
Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom oznamuje najmenej raz za dva roky Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) pravidlá vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. Predmetom oznámenia nie sú predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré sa vzťahujú na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov Európskej únie pri výkone ich povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho doplnkové dôchodkové sporenie vrátane výmeny informácií potrebných na tento účel. Národná banka Slovenska je oprávnená využiť svoje právomoci na účely spolupráce, a to aj vtedy, ak sa vyšetrovaný prípad netýka porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu v Slovenskej republike.
zobraziť paragraf
§ 71
Sankcie

(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch45a) upravujúcich ich povinnosti, v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, v stanovách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v povolení alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b)
uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na náklady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu inou osobou, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 37,
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagácie alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených platieb a súčasne nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,
n)
uložiť pokutu až do výšky 650 000 eur,
o)
nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu,
p)
odobrať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti povolenie podľa § 76,
q)
odobrať iné povolenie podľa tohto zákona alebo
r)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou,
s)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, skončenie vykonávania činnosti uvedenej v oznámení podľa § 37a ods. 1 písm. b) alebo nariadiť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, skončiť vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, členovi dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, prokuristovi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, osobe zodpovednej za výkon kľúčovej funkcie za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, štatútu doplnkového dôchodkového fondu, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 23 ods. 11, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(3)
Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, obdobia trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 70 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.
(4)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,45b) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Nedostatky v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.45c)
(5)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa § 71 ods. 1 písm. n).
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(7)
Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 70 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať Národnej banke Slovenska zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.
(9)
Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu výrok svojho vykonateľného rozhodnutia o uložení sankcie podľa odsekov 1 až 3 vrátane identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3. Národná banka Slovenska môže odložiť zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety, rozhodnúť o jeho nezverejnení alebo ho zverejniť bez uvedenia identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3, ak by zverejnenie identifikačných údajov osoby alebo osôb, ktorým bola uložená sankcia podľa odsekov 1 až 3, bolo neprimerané povahe porušenia alebo ak by zverejnenie výroku rozhodnutia podľa prvej vety predstavovalo ohrozenie stability finančných trhov alebo prebiehajúceho dohľadu.
(10)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií, osobou zodpovednou za výkon kľúčovej funkcie alebo prerokovať nedostatky v činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(11)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) sankciu podľa odseku 1 písm. p) a s).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]7)  Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]18)  § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.§ 139 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]20)  § 48 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]22)  § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]34)  Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 209, 25. 7. 1998).

2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

3.
Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28. 10. 2008).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30. 4. 2014).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 23. 12. 2016).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore