Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 19.01.2007
Účinnosť od: 01.05.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD687 DS15 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2007 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 91/2019

Vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

K predpisu 39/2007, dátum vydania: 19.01.2007

23

Dôvodová správa

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

Zákon č. 488/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2003, pričom jeho prijatím bol dosiahnutý základný cieľ, ktorým bolo v období pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii úplne zosúladiť veterinárnu legislatívu Slovenskej republiky s „acquis communautaire “ Európskej únie vo veterinárnej oblasti. Prijatím zákona č. 488/2002 Z.z. sa vytvoril priestor na ustanovenie požiadaviek vo veterinárnej oblasti, ktorý umožnil úplné prebratie veterinárnej legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie a jej následnú úplnú implementáciu v Slovenskej republike.

Zákon č. 488/2002 Z. z. bol po nadobudnutí jeho účinnosti menený a doplnený najmä v súvislosti so zmenami legislatívy Európskeho spoločenstva s cieľom naplniť záväzky , ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Cieľom predloženého návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti je zosúladiť platnú právnu úpravu, upraviť veterinárne požiadavky a vytvoriť podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Navrhovaný zákon vytvára priestor pre implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004 , ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na overovanie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Uvedenými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady sa ustanovujú nové požiadavky na hygienu potravín všeobecne (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004), ako aj osobitné hygienické požiadavky pre potraviny živočíšneho pôvodu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 upravuje požiadavky na úradné kontroly a audity na overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva, ako aj na overenie požiadaviek v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, pričom nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ustanovuje ďalšie špecifické požiadavky na kontroly produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi.

Predloženým návrhom sa ustanovuje poskytnutie úhrady za náklady a škody, ak sa vyskytne niektorá z chorôb uvedených v prílohe č. 1 tohto zákona. Pri praktickej realizácii vznikla potreba prehodnotiť spôsob úhrady nákladov a škôd na základe podkladov, ktoré žiadateľ o úhradu nákladov a škôd predkladá ministerstvu a preto boli vyprecizované podmienky, kedy vznikne vlastníkovi zvierat nárok na ich úhradu. Ďalej sa upresnili podmienky, ktoré žiadateľ musí splniť, ďalej na ktoré osoby sa nárok na úhradu vzťahuje, s cieľom vytvoriť zrozumiteľný postup pre ministerstvo pri uhrádzaní nákladov a škôd žiadateľom, ktorí o náhradu požiadali.

Návrh zákona reflektuje aj na ďalšie zmeny legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, identifikácie a registrácie zvierat v oblasti dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, tranzitov cez Európske spoločenstvo a obchodu v rámci Európskeho spoločenstva a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Doložka finančných ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Odhad dopadu na verejné financie

Návrh zákona má dopad na štátny rozpočet vo forme zvýšenia rozpočtových výdavkov od roku 2007 takto:

1. Zvýšené náklady na vyšetrenie trichinel – 9 730 000 Sk

Jednou z doteraz používaných metód na vyšetrenie na trichinely bola kompresorická metóda, ktorá sa používala na vyšetrovanie trichinel predovšetkým na malých bitúnkoch. Na základe vedeckých podkladov táto metóda nie je dostatočne citlivá na zistenie niektorých trichinel, preto Európska komisia ustanovuje používanie takých metód, ktoré sú dostatočne citlivé, ale vyžadujú si vyššie finančné náklady. Zvýšené finančné náklady predstavujú rozdiel medzi doterajšími nákladmi na kompresorickú metódu a novo nariadenou metódou.

2. Akreditácia laboratórií – počas troch rokov - 3 000 000 Sk

Na základe nariadenia (ES) č.882/2004 laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy vzoriek odobratých pri úradných kontrolách musia byť akreditované podľa európskych noriem EN ISO/IEC 17 025, EN 45002 a EN 45 003. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na vyšetrovanie prítomnosti trichinel v mäse určitých druhov zvierat (domáce ošípané, diviaky, ostatné druhy zvierat) a vyšetrenie varom, ktoré sa vykonávajú ako súčasť prehliadky mäsa post mortem v laboratóriách na bitúnku úradnými veterinárnymi lekármi. Na zavedenie tohto stavu Európska komisia navrhla 4-ročné prechodné obdobie, dokedy tieto laboratóriá musia byť akreditované. Celkový počet laboratórií, ktoré musia byť akreditované je 30. Akreditácia laboratórií musí skončiť do roku 2009.

3. Nové schvaľovanie prevádzkarní – 5 013 000 Sk

Na základe novej hygienickej legislatívy sa vyžaduje „nové“ schvaľovanie prevádzkarní, ktoré sa týka už existujúcich schválených alebo povolených prevádzkarní ako aj niektorých prevádzkarní (sú v zákone špecifikované), ktoré doteraz nepodliehali schváleniu. Ide o činnosť, ktorá sa musí vykonať nad rámec plánovanej rutinnej činnosti príslušných orgánov veterinárnej správy.

4. Požiadavky na pečiatky so zdravotnými značkami – 1 000 000 Sk

Nové schválenie bitúnkov si vyžiada používanie nových pečiatok s novými zdravotnými značkami, a to na základe spôsobu určeného Európskou komisiou, kedy zdravotná značka bude obsahovať kódy určené Európskou komisiou.

Celkový odhad dopadov na verejné financie je 18 743 000,- Sk.

Zaradením choroby BSE do prílohy č. 1 „Choroby na ktoré sa vzťahuje úhrada škôd a nákladov“ tohto návrhu v prípade výskytu uvedenej choroby dôjde k nárastu požiadavky na výšku štátneho rozpočtu. Požiadavka na zvýšenie štátneho rozpočtu sa nedá určiť z dôvodu náhodného výskytu choroby BSE, početnosti stád a následne stanovenej výšky kohorty ako i hodnoty usmrtených zvierat.

V roku 2004 bolo z dôvodu výskytu BSE usmrtených 144 zvierat. Pri odhadovanej priemernej výške nákladov za hodnotu zvieraťa a jeho likvidáciu v hodnote 49 500,- Sk za kus úhrad škôd vo výške 100% by v roku 2004 predstavovala celkové náklady vo výške 7 128 000 Sk. Z vyššie uvedeného vyplýva nevyhnutnosť vytvorenia rezervy na úhradu vzniknutých škôd a nákladov.

Návrh zákona nezakladá nové požiadavky na rozpočet obcí a vyšších územných celkov, nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť, životné prostredie a podnikateľské prostredie. Zvýšené rozpočtové výdavky vyplývajúce z návrhu zákona budú hradené z rozpočtu kapitoly MP SR bez zvýšených nárokov na prostriedky štátneho rozpočtu.

Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Odhad dopadov na životné prostredie

Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.

Odhad dopadov na zamestnanosť.

Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.

Vplyv na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi zákonmi.

Doložka zlUčiteĽnostinávrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

3. Problematika návrhu právneho predpisu je v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únii upravená:

a)- v primárnom práve Európskych spoločenstiev:

V hlave II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, najmä čl. 37.

- v sekundárnom práve:

1.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín( Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

2.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení.

3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4. 2004) v platnom znení.

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004) v platnom znení.

5.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

6.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002) v platnom znení.

7.Rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990).

8.Nariadenie Komisie č. 349/2005 z 28. februára 2005, ktoré stanovuje pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat (Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005).

9.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie rady (ES) č. 820/97 ( Ú. v. ES L 204, 11.8.2000) v platnom znení.

10.Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000 z 25. augusta 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a rady pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 216, 26.8.2000).

11.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. ES L 146, 13.6.2003) v platnom znení.

12.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá na prevenciu, kontrolu a eradikáciu určitých transmisívnych spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001) v platnom znení.

13.Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 005, 9.1.2004).

14.Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 003, 5.1.2005).

15.Rozhodnutie Komisie 803/2003 (ES) z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pobyt psov, mačiek, fretiek vo vnútri spoločenstva (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003).

16.Rozhodnutie Komisie 2000/666/ES, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov, s výnimkou hydiny a podmienky karantény (Ú. v. ES L 278, 30.10.2000).

17.Nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov (Ú. v. EÚ L 019, 21.1.2005).

18.Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách na potraviny (Ú.v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

19.Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 , ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú.v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

20.Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse (Ú.v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

21.Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia an implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

22. Smernica Rady 78/1026/EHS z 18. decembra 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení o iných dokladov a odbornej spôsobilosti vo veterinárnom lekárstve a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva podnikať a slobody poskytovať služby (Ú. v. ES, L 362, 23.12.1978) v znení

smernice Rady 81/1057/EHS (Ú. v. ES, L 385, 31.12.1981),

smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES, L 341, 23.11.1989),

smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES, L 353, 17.12.1990),

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Ú. v. ES, L 206, 31.07.2001).

23. Smernica Rady 78/1027/EHS z 18. decembra 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam veterinárnych lekárov (Ú. v. ES, L 362, 23.12.1978) v znení

smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES, L 341, 23.11.1989),

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Ú. v. ES, L 206, 31.07.2001).

b)nie je upravená v práve EÚ,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)Záväzky vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Návrh zákona sa svojou problematikou dotýka prílohy č. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia, bod 6 – Poľnohospodárstvo, časť B I – právne predpisy v oblasti veterinárstva

b)V rámci Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení SR k EÚ nebolo v danej oblasti dohodnuté žiadne prechodné obdobie

c)Smernice uvedené v bodoch 22 a 23 boli prebraté k 1. máju 2004

d)Konanie voči SR nebolo začaté

e)Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 428/20002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 131/2004 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie: úplná

6.Gestor (spolupracujúce rezorty◊:

Bezpredmetné.

OSOBITNÁ ČASŤ

K § 1

Vymedzuje sa predmet zákona, ktorým je transponovaná veterinárna legislatíva EÚ na úseku obchodovania so živými zvieratami vrátane násadových vajec, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a ich uvádzanie na trh. Zákon sa vzťahuje aj na niektoré rastlinné produkty z hľadiska možnosti šírenia pôvodcov nákazlivých chorôb zvierat. Definuje sa právny záujem ochrany zdravia zvierat, ochrany zvierat a ochrany zdravia ľudí vo vzťahu k zvieratám a uvedeným produktom pri obchodovaní a uvádzaní týchto komodít na trh.

Návrh ďalej definuje požiadavky nevyhnuté pre fungovanie veterinárnej legislatívy – orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ktoré sú inštitucionálnym predpokladom implementácie tejto legislatívy, zárukou vykonávania potrebných kontrol, ručenia za veterinárnu certifikáciu, zavedenie a vykonávanie predpísaných opatrení na všetkých úrovniach najmä s ohľadom na vnútorný trh, spoločnú organizáciu trhu s členskými štátmi Európskej únie a vzťahy s tretími krajinami.

V súlade s čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na zabezpečenie overovania dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat je z vykonávania úradných kontrol podľa tohto zákona (tj. z rámca veterinárnych kontrol) vylúčené overovanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov o organizovaní trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré majú iný predmet a nie sú zlúčiteľné s predmetom úradných kontrol podľa vyššie uvedeného nariadenia (ES) č. 882/2004 ani podľa predmetu kontrol podľa SPS dohody.

K § 2

Návrh vymedzuje niektoré pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre zavedenie terminológie v súvislosti s kompatibilitou právneho jazyka predpisov Európskej únie. Takto vymedzené pojmy sú nevyhnutné pre rozlíšenie vzťahov s EÚ a vzťahov s tretími krajinami.

K § 3

Ustanovujú sa veterinárne požiadavky pri obchode so živými zvieratami a zárodočnými produktmi a pri ich vývoze, dovoze a tranzite a požiadavky na dovoz a tranzit produktom živočíšneho pôvodu v súlade s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Zosúlaďuje sa terminológia s platným nariadením EP a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov ( Ú. v. ES L 273, 10.10.2002) a pojem „odpady živočíšneho pôvodu.“ sa nahrádza týmto pojmom: “ živočíšne vedľajšie produkty“ v súlade s úradným prekladom uvedeného nariadenia EP a Rady.

Vzhľadom na veterinárne požiadavky na monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, ktoré sa vykonáva v živých zvieratách, z ktorých živočíšne produkty pochádzajú, v ich krmivách a napájacej vode, ako aj v samotných produktoch živočíšneho pôvodu sa v súlade s týmto zákonom a s nariadením vlády č. 320/2003 Z. z. upravuje požiadavka na bezpečnosť krmív.

Ustanovujú sa požiadavky na monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz v súlade s právnym aktom ES a EÚ ( smernica Rady č. 2003/99/ES prebratá do nariadenia vlády č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.)

Ustanovujú sa požiadavky na veterinárne kontroly pri dovoze, tranzite a vývoze do tretích krajín a v oblasti obchodu s členskými štátmi so živými zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a živočíšnymi vedľajšími produktmi, ako aj veterinárne kontroly v niektorých subsektoroch pri zdraví zvierat (napr. požiadavky na kontroly TSE, alebo požiadavky na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh produktov živočíšneho pôvodu), pre identifikáciu a registráciu zvierat, pri osobitnom označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, pre hygienu produktov živočíšneho pôvodu podľa nového „balíčka“ hygienických nariadení Európskeho parlamentu a Rady, vo všetkých prípadoch, kde po pristúpení SR k ES stratili účinnosť príslušné aproximačné nariadenia vlády SR, ktorými sa transponovali príslušné veterinárne požiadavky alebo, kde budú od 1. januára 2006 nahradené novými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady alebo na základe rozhodnutí Rady, novými nariadeniami EK.

K § 4

Upravuje sa organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, t.j. ministerstva, štátnej veterinárnej a potravinovej správy, krajských veterinárnych a potravinových správ, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Vzhľadom na nové nariadenia EP a Rady je potrebné preformulovať doterajšie znenie ustanovenia § 4 ods.3 tak, aby orgány veterinárnej správy mohli aj po 1. januári 2007 riadne vykonávať svoju hlavnú doterajšiu pôsobnosť v úradných kontrolách – veterinárne kontroly v podmienkach a v rozsahu upravenom uvedenými novými právne záväznými aktmi ES a EÚ.

K § 5

Ustanovenie vymedzuje pôsobnosť ministerstva pôdohospodárstva vo veterinárnej oblasti tak, aby bol zabezpečený jej rozvoj.

V pôsobnosti MP SR k spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti patrí aj koordinačná úloha v oblasti ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia, ktorá je pri veterinárnych kontrolách podľa tohoto zákona, potrebná na dosiahnutie cieľov nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na zabezpečenie overovania dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat.

V súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách sa ustanovuje právomoc pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR v záujme transparentnosti zverejňovať informácie o kontrolných činnostiach príslušných orgánov veterinárnej správy a umožniť verejnosti prístup k informáciám o rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat podľa čl.10 nariadenia (ES) č. 178/2002 (všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva).

Ustanovujú sa právomoci pre Ministerstvo pôdohospodárstva vo veterinárnej oblasti

-pre integrované viacročné plány kontrol a ich predkladanie EK, vymenúvanie a zrušovanie vymenovania kontrolných subjektov na osobitné úlohy súvisiace s veterinárnymi kontrolami, koordináciu, schvaľovanie a revíziu národných pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti (zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu) v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách ,

-na podporu vypracúvania , šírenia a používania vnútroštátnych príručiek SHP a príručiek na uplatňovanie zásad HACCP (generické príručky, sektorové príručky) pre produkty živočíšneho pôvodu a ich predkladanie EK podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín,

-na podporu poľovníckych organizácií pri školení poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia podľa nariadenia o osobitných hygienických predpisoch pre potraviny živočíšneho pôvodu ( nariadenie (ES) č. 853/2004), ktorá je potrebná na .školenie poľovníkov, aby sa stali po preskúšaní príslušným orgánom veterinárnej správy (krajskými veterinárnymi lekárom) tzv. „vyškolenými osobami“ a mohli vykonávať predbežné vyšetrenie ulovenej zveri a prehliadku vnútorných orgánov tejto zveri po usmrtení v súlade s vyššie uvedeným nariadením (ES) č. 853/2004.

K § 6

Upravuje sa pôsobnosť štátnej veterinárnej a potravinovej správy vo veterinárnej oblasti pri zachovaní špecializovanej štátnej správy na tomto úseku. Taktiež je riešené postavenie a zodpovednosť hlavného veterinárneho lekára SR.

Zmenou odseku 2 sa sleduje doplnenie existujúcich pôsobností Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a vytvorenie potrebného kompetenčného rámca na zavedenie niektorých ustanovení čl.4 nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách, a to: pre efektívnu a účinnú koordináciu a spoluprácu podľa čl. 4 ods. 3 a 5 nariadenia o úradných kontrolách medzi všetkými zainteresovanými orgánmi veterinárnej správy (ŠVPS, KVPS, RVPS a UŠKVBL, t.j. rôznymi orgánmi a ich jednotkami na rôznej úrovni), na zabezpečenie nestrannosti, kvality a dôslednosti na všetkých príslušných úrovniach veterinárnych kontrol v zmysle čl. 4 ods. 3, 5 a 6 ako aj čl.8 ods.1 nariadenia o úradných kontrolách. Cieľom dokumentovaných postupov na vykonávanie veterinárnych kontrol je ich jednotný výkon veterinárnymi inšpektormi príslušných orgánov veterinárnej správy. Cieľom vnútorných auditov je overenie, či sa veterinárne kontroly vykonávajú jednotným spôsobom správne, s rovnakou kvalitou a dôslednosťou na základe určených dokumentovaných postupov, či sú účinné a či sa týmito úradnými kontrolami zabezpečuje dosahovanie cieľov ustanovených legislatívou vo veterinárnej oblasti vrátane cieľov podľa nových nariadení o hygiene potravín živočíšneho pôvodu a úradných kontrolách (všeobecne podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 alebo podľa nariadenia ES č. 854/2004 o osobitných úradných kontrolách produktov živočíšneho pôvodu).

Pre ŠVPS SR sa dopĺňa kompetencia, ktorá sa týka preverovania činnosti kontrolných subjektov, poverených osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnými kontrolami, ako je napríklad vykonávanie úkonov pri prehliadkach hydiny po zabití zamestnancami prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo inými nezávislými tretími stranami, na ktoré príslušný orgán (MP SR) môže delegovať určité kontrolné úlohy. Odborná kontrola, koordinácia činnosti a usmerňovanie týchto kontrolných subjektov prostredníctvom ŠVPS SR a ich audity sú dôležité na overenie, či kontrolné subjekty sú schopné vykonávať a po delegovaní ďalej riadne, kvalitne a dôsledne vykonávajú osobitné úlohy, ktoré boli na ne delegované a či ďalej plnia podmienky na základe ktorých boli vymenované.

Upravujú sa právomoci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pri vypracúvaní a navrhovaní MP SR

- národných pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti (vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu podľa nariadenia (ES) č.882/2004),

-národného plánu veterinárnych kontrol (vrátane plánu kontrol hygieny produktov živočíšneho pôvodu).

Upravujú sa právomoci výkonu niektorých jednotlivých veterinárnych kontrol priamo Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR prostredníctvom veterinárnych inšpektorov ŠVPS SR. Menia sa niektoré právomoci pri schvaľovaní niektorých prevádzkarní, zariadení a činností, na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie opatrení, vydávanie schválení a zrušovaní rozhodnutí o schválení v správnom konaní.

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré upravovalo pôsobnosť ŠVPS vyjadrovať sa k osvedčeniam k registrácii krmív podľa doterajšieho zákona o krmivách, ktorý bol rekodifikovaný a upravuje sa právomoc ŠVPS SR v oblasti vedenia zoznamov schválených, povolených a registrovaných prevádzkarní, zariadení, organizácií, právnických a fyzických osôb v súlade s príslušnou legislatívou EÚ.

Vypúšťa sa pôvodné ustanovenie písmena o) o pôsobnosti ŠVPS SR na schvaľovanie laboratórií na vykonávanie laboratórnych analýz pri vlastných kontrolách prevádzkovateľov pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh, ktoré sa už podľa novej právnej úpravy podľa príslušných hygienických a kontrolných nariadení EÚ vo veterinárnej oblasti nevyžaduje.

V súlade s príslušnými článkami a ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004 a nariadenia (ES) č. 854/2004 sa v nadväznosti na dlhoročnú tradičnú koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov v SR, na ktorej význame participuje aj Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravuje kompetenčný rámec pre metodickú, koordinačnú a kontrolnú úloha ŠVPS v záujme zabezpečenia zavedenia požiadaviek na príslušnú profesionálnu kvalifikáciu úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov vykonávajúcich veterinárne kontroly a zamestnancov úradných laboratórií, ktoré analyzujú úradné vzorky odobraté v súvislosti s veterinárnymi kontrolami.

Upravuje právomoci ŠVPS SR v oblasti vydávania pasov spoločenských zvierat a overovania ich súladu s osobitnými predpismi a ďalšie potrebné kompetencie v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi ES a EÚ.

V súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 a príslušnými horizontálnymi nariadeniami vlády SR, ktorými sa prevzali do právneho poriadku SR horizontálne smernice EÚ na organizáciu veterinárnych kontrol pri obchodovaní so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu a pri ich dovozoch z tretích krajín, sa dopĺňajú doterajšie právomoci hlavného veterinárneho lekára pri nariaďovaní núdzových opatrení v prípade nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.

Dopĺňa sa doterajšia právomoc hlavného veterinárneho lekára schvaľovať a sprístupňovať všetkým zúčastneným alebo verejnosti národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb zvierat a zoznamy prevádzkarní, zariadení, osôb a činností verejnosti a ostatným členským štátom aj inou formou, ako je vydávanie tlačou prostredníctvom Vestníka MP (napr. u zoznamov schválených prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu formou „master listov“, vo všetkých jazykoch členských štátov sprístupňovaných na internetových stránkach členských štátov, ako to v skorej budúcnosti upraví EK nariadením).

Ustanovuje sa právomoc hlavného veterinárneho lekára pri poverovaní veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat, poverovaní úradných veterinárnych lekárov na výkon certifikácie, organizovaní skúšok úradných veterinárnych lekárov a pri nariaďovaní opatrení pri výkone jeho právomocí.

K § 7

Krajská veterinárna a potravinová správa je najmä riadiacim a kontrolným orgánom pre výkon veterinárnej správy prvostupňovými orgánmi. Rozhodujú v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú RVPS.

Predloženým návrhom sa upravuje a rozširuje pôsobnosť krajskej veterinárnej a potravinovej správy.

K § 8

V súlade s požiadavkami EÚ má regionálny veterinárny lekár príslušné právomoci pre výkon veterinárnej správy v prvom stupni.

Predloženým návrhom sa upresňuje, že okrem sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ sú v prílohe č. 2 uvedené aj územné obvody.

Novou formuláciou pôsobnosti regionálnych veterinárnych a potravinových správ v § 8 ods. 3 sa zosúlaďuje doterajšie znenie tohto ustanovenia s „novou“ legislatívou EÚ (nariadenie EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách, nariadenia (ES) č. 852/2004, 853/2004 a 854/2004, nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z.z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.).

Upravujú sa doterajšie kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ (dopĺňajú sa a zosúlaďujú s novou legislatívou EÚ) pri

-vypracúvaní a navrhovaní okresných pohotovostných plánov, okresných plánov veterinárnych kontrol,

-ukladaní a nariaďovaní opatrení, prejednávaní priestupkov a ukladaní pokút,

Vypúšťajú sa neaktuálne slová vzhľadom na to, že doterajší stav sťažoval uzatváranie zmlúv na vykonávanie štátnych veterinárnych činností medzi regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami (RVPS) a jednotlivými súkromnými veterinárnymi lekármi a tým ich vymenovávanie za úradných veterinárnych lekárov.

Ide o vymedzenie pôsobnosti RVPS, na základe ktorej budú podľa tohto zákona, príslušných nových hygienických nariadení EP a Rady a nariadení vlády SR RVPS schvaľovať nové prevádzkarne, ale aj „novo“ schvaľovať existujúce schválené prevádzkarne, existujúce povolené prevádzkarne s nízkou kapacitou, ako aj schvaľovať ďalšie prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu, na ktoré sa podľa doterajších predpisov schvaľovanie doteraz nevzťahovalo.

Upravujú sa kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ pri schvaľovaní prevádzkarní na produkciu živých sladkovodných rýb z akvakultúr, cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, „schválených“ veterinárnych lekárov, pri povoľovaní niektorých prevádzkarní, zariadení a činností, ak nejde o obchod, vývoz alebo ak sa zvieratá alebo produkty uvádzajú výlučne na domáci trh v SR a zosúlaďuje sa doterajšie znenie o „odpadoch živočíšneho pôvodu“ so znením nariadenia EP a Rady o „živočíšnych vedľajších produktoch“, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

Zosúlaďujú sa formulácie s pojmami podľa nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Upravujú sa niektoré kompetencie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pri certifikácii zvierat a produktov živočíšneho pôvodu pri obchodovaní a vývoze do tretích krajín, pri potvrdzovaní odbornej spôsobilosti prepravcov a stredísk na zhromažďovanie zvierat, povoľovaní výnimiek z používania živočíšnych vedľajších produktov v súlade s nariadením (ES) č.1774/2002, osobitným povoľovaním garbiarní a zberných stredísk na dodávanie surovín na výrobu želatíny a kolagénu na ľudskú spotrebu a povoľovanie od prípadu k prípadu niektorých vecí podľa nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (napr. povolenie premiestnenia zvierat na bitúnok v jednotlivom prípade z chovu alebo oblasti, kde je zákaz alebo obmedzenie premiestňovania, povolenie na to, aby informácia o potravinovom reťazci nebola zaslaná 24 hod. vopred, ale sprevádzala zvieratá na bitúnok alebo povolenie z technologických dôvodov vyšších teplôt skladovania mlieka na výrobu určitých mliečnych výrobkov, a pod.) .

K § 9

V ustanovení, týkajúcom sa Ústavu veterinárnych liečiv je vymedzená jeho pôsobnosť na úseku medikovaných krmív a spolupráca s orgánmi veterinárnej správy v tejto oblasti.

K § 10

Zákon ustanovuje ako odborné veterinárne činnosti súkromné veterinárne činnosti, ktoré sa poskytujú podľa zákona č. 442/2004 Z. z.. a štátne veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Ustanovenie vymedzuje požiadavky na osoby, ktoré môžu vykonávať odborné veterinárne činnosti ak spĺňajú podmienky podľa osobitných predpisov a ustanovuje úradných veterinárnych lekárov, ktorí môžu vykonávať štátne veterinárne činnosti.

Ustanovujú sa v súlade s príslušnou novou legislatívou EÚ doterajšie požiadavky na súkromných veterinárnych lekárov, ktorí chcú vykonávať štátne veterinárne činnosti v rámci úradných kontrol a ktorí musia na to mať nie len príslušnú pregraduálnu profesionálnu kvalifikáciu, ale aj dodatočné školenia a pravidelné preškoľovanie v príslušnej oblasti svojej pôsobnosti zúčastňovať sa príslušných školení určených ŠVPS SR.

Ide o zosúladenie s nariadením (ES) č. 854/2004, ktoré sa týka požiadaviek na profesionálnu kvalifikáciu úradných veterinárnych asistentov.

Vymedzuje sa profesionálna kvalifikácia na vykonávanie vnútorných auditov veterinárnych kontrol a iných kontrol štátnych veterinárnych činností, aby sa vykonávali nielen na zodpovedajúcej odbornej úrovni, ale aj takým spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami štandardu disciplíny veterinárnych orgánov a priameho riadenia ich úradných veterinárnych lekárov.

K § 11

Ustanovuje sa za ktorých podmienok môže vykonávať veterinárny lekár odborné veterinárne činnosti a podmienky, ktoré musí spĺňať v oblasti vzdelania a uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.

K § 12

Definujú sa povinnosti úradných veterinárnych lekárov a ich oprávnenia pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností. Ustanovené povinnosti a oprávnenia sú potrebné na zavádzanie a vykonávanie veterinárnej legislatívy podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov, pri výkone veterinárneho dozoru, kontrol inšpekcií, prehliadok, úradných vyšetrení a zákrokov, kontroly nariadených opatrení a všetkých ostatných identifikačných, fyzických a dokladových kontrol.

Ustanovenie upravuje všeobecné povinnosti úradných veterinárov a veterinárnych inšpektorov. Zavádza sa dodržiavanie priameho reťazca riadenia vo veterinárnej službe a hierarchie podľa organizácie veterinárnej správy, ustanovenej týmto zákonom na implementovanie legislatívy EÚ. Upravuje sa povinnosť dokumentovať kontroly, hlásiť skutočnosti, ktoré z hľadiska významu podliehajú hláseniu, povinne sa školiť a vzdelávať tak, aby bol úradný veterinár schopný zavádzať, kontrolovať a vykonávať všetky požiadavky a opatrenia, ustanovené na základe tohto zákona a v súlade s harmonizovanou legislatívou. Oprávnenia úradných veterinárov a inšpektorov umožňujú vykonávať všetky predpísané kontroly v rozsahu upravenom zákonom a predpismi na jeho vykonanie a opatrenia, ktoré treba vykonať bezodkladne.

Povinnosť oznamovať sa týkaj aj o bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, ktorá sa vykonáva z dôvodu potreby implementácie niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 178/2002 a tiež potreby hlásenia (či už veterinárnymi inšpektormi, alebo súkromnými veterinárnymi lekármi vymenovanými podľa tohto zákona za úradných veterinárnych lekárov) všetkých prípadných incidentov, týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti, pokiaľ ide o produkty živočíšneho pôvodu a zvieratá produkujúce potraviny napr. prostredníctvom príslušnej RVPS a rýchleho výstražného systému alebo iným bezodkladným určeným spôsobom.

Ide taktiež o zosúladenie s kompetenciami ŠVPS SR uvedenými v § 6 ods. 2 písm. q), ktoré sa týkajú postgraduálneho vzdelávania, školení a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov.

Úradným veterinárnym lekárom sa dopĺňa povinnosť postupovať pri odbere úradných vzoriek podľa odseku 2 písm. h) tohto zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004 a dokumentovanými pracovnými postupmi určenými ŠVPS tak, aby sa zaručila právna a analytická platnosť týchto úradných vzoriek pri ich odbere a po ňom.

Doterajšie oprávnenia úradných veterinárnych lekárov sa dopĺňajú o právomoci vstupu do miest, kde sa nachádza predmet veterinárnych kontrol aj pri dovozoch, vývozoch a tranzitoch a o oprávnenie vyžadovať v súlade s príslušnými nariadeniami EP a Rady všetku vecnú alebo osobnú pomoc potrebnú pri plnení úloh pri úradných veterinárnych kontrolách.

Zároveň sa doteraz zaužívané pojmy zosúlaďujú s pojmom podľa potravinového práva EÚ.

K § 13

Ustanovenie upravuje povinnosti súkromných veterinárnych lekárov vyplývajúce z tohto zákona a oprávňuje ich uzavrieť zmluvu s orgánmi veterinárnej správy na vykonávanie štátnych veterinárnych činností. V tomto prípade je vymenovaný súkromný veterinárny lekár za úradného veterinárneho lekára pre určité činnosti.

Súkromným veterinárnym lekárom sa dopĺňa povinnosť oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré súvisia s bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu (napr. u zvierat produkujúcich potraviny), ktorej cieľom je umožniť vykonanie opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a ľudského života. Uložením tejto povinnosti sa môže predchádzať takým potravinovým krízam, ako bol výskyt dioxínov v potravinách v Belgicku alebo aféry s neoprávneným podávaním veterinárnych liekov, či dokonca zakázaných liekov zvieratám produkujúcim potraviny prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov na stupni prvovýroby v niektorých členských štátoch.

Ustanovuje sa povinnosť súkromným veterinárnym lekárom povereným na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

K § 14

Ustanovuje sa predmet veterinárnych kontrol pre veterinárnych inšpektorov (napr., pokiaľ ide o registráciu zvierat, o živočíšne vedľajšie produkty, o nové pravidlá na zdravotné a identifikačné označovanie produktov živočíšneho pôvodu, o monitorovanie pôvodcov zoonóz).

Upresňujú sa doterajšie okolnosti, ktoré si vyžadujú v záujme dodržiavania veterinárnych požiadaviek alebo v záujme bezpečnosti produktov živočíšneho pôvodu , aby bol pri ich zistení veterinárny inšpektor oprávnený bezodkladne na mieste nariadiť vhodné opatrenia na zabránenie rizikám.

V súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 sa rozširuje vymenovanie opatrení, ktoré môže veterinárny inšpektor nariadiť na mieste a dopĺňajú sa príklady opatrení nariaďovaných pri dovoze, tranzite alebo vývoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a iných zásielok podliehajúcich veterinárnym kontrolám.

K § 15

Ustanovenie upravuje organizáciu, „status“ a úlohy špecializovaných organizácií, ktoré inštitucionálne zabezpečujú výkon laboratórnej diagnostiky a laboratórnych analýz ako „úradné laboratóriá“.

V zákone doteraz požívaný pojem „štátne veterinárne laboratóriá“ ◊t.j. laboratóriá, ktoré aj doteraz vykonávali laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných vzoriek odobratých pri veterinárnych kontrolách vo veterinárnej oblasti ustanovenej v predmete zákona ( ako sú vzorky úradne odobraté na kontroly zdravia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu v záujme ochrany zdravia zvierat a v záujme ochrany zdravia ľudí, živočíšnych vedľajších produktov a pod.) ◊ sa zosúlaďuje s terminológiou používanou v legislatíve EÚ. Zároveň sa ustanovuje, že úradné laboratória zriaďuje ministerstvo.

Rozširuje sa okruh subjektov, ktorým laboratóriá predkladajú výsledky vyšetrení, analýz, laboratórnych diagnóz a analýz a vyšetrení testov na rezíduá.

Návrhom sa rieši zabezpečenie informovania príslušných orgánov veterinárnej správy a zabezpečenie opatrení, za ktoré sú zodpovední prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v prípadoch, ak sa laboratórnymi analýzami vzoriek, ktoré neboli skúšané v rámci úradných kontrol, ale v rámci vlastných kontrol prevádzkovateľov, zistia nebezpečné alebo zdraviu škodlivé potraviny živočíšneho pôvodu; cieľom tohto ustanovenia je vylúčenie alebo zníženie na prijateľnú mieru rizika v dôsledku možného uvedenia na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné alebo sú zdraviu škodlivé.

Vytvára sa rámec pre implementáciu príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré umožňujú prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorých produkty podliehajú úradným kontrolám podľa tohto zákona, vyžiadať si doplnkové znalecké stanovisko a mať k dispozícii dostatok vzoriek na takéto stanovisko.

V zákone doteraz požívaný pojem „štátne veterinárne laboratóriá“ ◊t.j. laboratóriá, ktoré aj doteraz vykonávali laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných vzoriek odobratých pri veterinárnych kontrolách vo veterinárnej oblasti ustanovenej v predmete zákona ( ako sú vzorky úradne odobraté na kontroly zdravia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu v záujme ochrany zdravia zvierat a v záujme ochrany zdravia ľudí, živočíšnych vedľajších produktov a pod.) ◊ sa zosúlaďuje s terminológiou používanou v legislatíve EÚ a ustanovujú sa požiadavky na úradné laboratóriá v súlade s legislatívou EÚ.

K § 16

Ustanovenie upravuje súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti a taktiež poskytovanie súčinnosti a vzájomnú spoluprácu orgánov veterinárnej správy Slovenskej republiky a príslušných orgánov členských štátov, ako aj spoluprácu s Európskou komisiou pri implementácii veterinárnych požiadaviek EÚ v SR. Týmto sa zabezpečia opatrenia na riadnu a správnu aplikáciu harmonizovanej legislatívy EÚ a odstránia sa prípadné prekážky zo strany národnej legislatívy, ktoré odporujú pravidlám EÚ.

Upravuje sa súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti o spoluprácu medzi orgánmi veterinárnej správy a orgánmi na ochranu zdravia a poskytovanie súčinnosti zamestnancami Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti, Slovenskej správy letísk a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Tým sa sleduje cieľ, aby spolupráca sa vykonávala koordinovane a bola zabezpečovaná efektívne a účinne.

Ďalej sa rozhodnutím EK zabezpečuje právomoc pre inšpektorov FVO a iných expertov EK, vykonávať kontroly na mieste v SR v rozsahu potrebnom na jednotné zavádzanie právne záväzných aktov ES a EÚ.

K § 17

Vymenúva choroby zvierat, u ktorých sa vykonávajú jednotné opatrenia v rámci Európskej únie, zamerané na zvládnutie týchto chorôb v prípade ich výskytu. Pre predmetné choroby musí hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky ustanoviť pohotovostné plány. Tieto pohotovostné plány predstavujú záruku efektívneho využitia ľudských, materiálnych a finančných zdrojov pri eradikácii týchto chorôb. Ďalšie choroby, ktoré podliehajú veterinárnej kontrole môže vlády SR ustanoviť aproximačným nariadením.

K § 18

Ustanovenie upravuje zoznam chorôb povinných hlásením a spôsob ohlasovania výskytu týchto chorôb Komisii Európskej únie a členským štátom, ako aj zrušenie nariadených opatrení po ich eradikácii. Hlásenie chorôb sa vykonáva poslednou verziou informačného systému Európskej únie pre notifikáciu chorôb.

K § 19

Zákon ustanovuje systém identifikácie a registrácie zvierat v súlade s príslušnými požiadavkami Európskej únie. Zákon vymenúva základné prvky systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, a to ušné značky, počítačovú databázu, pasy zvierat a individuálne registre záznamov zvierat, vedené v každom chove. Odseky tohto ustanovenia vymedzujú okruh fyzických a právnických osôb s možnosťou prístupu k údajom a informáciám systému. Upravuje sa systém povinného označovania hovädzieho mäsa údajmi o pôvode v nadväznosti na identifikáciu jednotlivých zvierat, z ktorých pochádza.

Podľa tohto ustanovenia sa systém identifikácie a registrácie zvierat vzťahuje aj na zvieratá uvedené priamo v právnych aktoch ES a EU.

Ustanovujú sa taktiež podmienky identifikácie a registrácie spoločenských zvierat.

K § 20

Zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov zahŕňajú požiadavky platné pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov v rámci územia Slovenskej republiky a tiež požiadavky uplatňované pri výmenách s členskými štátmi Európskej únie po zrušení hraničných veterinárnych kontrol. Zdravotné požiadavky predstavujú nielen zdravotné požiadavky na premiestňované zvieratá, ale celý komplex opatrení nevyhnutný na zabezpečenie ochrany chovov, prípadne celých regiónov pred zavlečením chorôb. Ide najmä o uznávanie alebo schvaľovanie a registráciu chovov zvierat, sprostredkovateľov zvierat, centier a stredísk, kde sa živé zvieratá a zárodočné produkty chovajú, produkujú, spracúvajú, skladujú alebo sa s nimi zaobchádza. Zákon ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa pri obchodovaní s členskými štátmi Európskej únie vyžaduje splnenie zdravotných požiadaviek. Potvrdenie splnenia týchto požiadaviek pri certifikácii vyžaduje existenciu systému kategorizácie chovov, prípadne regiónov z hľadiska výskytu týchto chorôb. Zákon umožňuje vypracovať národný ozdravovací program i pre ďalšie nákazy, pri ktorých veterinárna legislatíva Európskej únie povoľuje prijatie tvz. dodatočných záruk pri obchodovaní.

K § 21

Ustanovujú sa podmienky pre dovoz živých zvierat a zárodočných produktov na územie Európskych spoločenstiev.

Ukladá sa hlavnému veterinárnemu lekárovi povinnosť vydávať zoznamy tretích krajín, zberných stredísk, schválených organizácií alebo ústavov alebo stredísk na zhromažďovanie zvierat, ktoré sú schválené pre vývoz živých zvierat a zárodočných produktov do Slovenskej republiky, ako aj vzory certifikátov pre rôzne druhy a kategórie živých zvierat a zárodočných produktov, ktoré musia dovozcovia použiť pri dovoze z tretích krajín podľa príslušného zoznamu.

Ustanovuje sa právomoc hlavného veterinárneho lekára zostavovať zoznam tretích krajín, ich častí, organizácií a vzorov certifikátov, pokiaľ ide o živé zvieratá a zárodočné produkty, u ktorých požiadavky nie sú harmonizované na úrovni Európskych spoločenstiev.

K § 22

Ustanovenia upravujú zákaz týrania zvierat a povinnosti vlastníkov a držiteľov zvierat pri chove alebo držaní zvierat na ich ochranu a pohodu. Ustanovenie taktiež upravuje primerané dôvody na usmrtenie zvieraťa.

Rozširuje sa výnimka v rámci ochrany zvierat aj na pernatého dravca.

Upravuje sa ustanovenie o zákaze použiť zviera v umeleckej produkcii a v reklame, pretože na takúto činnosť sa nevyžaduje povolenie orgánu veterinárnej správy, ale len oznámenie príslušnému orgánu.

K § 23

Ustanovujú sa nové hygienické podmienky a požiadavky, ako aj požiadavky na veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú priamo uplatniteľné podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (nariadenia (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 a č. 854/2004), ako aj nariadenie EK o mikrobiologických kritériách pre potraviny, nariadenie EK o implementačných a prechodných opatreniach k nariadeniam k nariadeniam (ES) č. 853/2004 a č. (ES) č. 854/2004, č.882/2004 a o zmenách príloh nariadení (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 a č. 854/2004, nariadenie EK o dodatočných zárukách pre Švédsko a Fínsko, ktoré sa nepreberajú do vnútroštátnej legislatívy členských štátov. Zároveň sa ustanovujú požiadavky na zabíjanie hovädzieho dobytka a ošípaných na súkromnú domácu spotrebu.

K § 24

Živočíšne produkty, ktoré sa uvádzajú na trh, môžu v prípade výskytu niektorých chorôb predstavovať riziko pre zdravie iných zvierat. Preto zákon ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat, z ktorých sa produkty živočíšneho pôvodu získavajú. V prípade výskytu chorôb sa upravuje označovanie živočíšnych produktov osobitnou značkou, tak aby bolo zabezpečené ich jednoznačné odlíšenie. Takto označené živočíšne produkty podliehajú osobitnému ošetreniu a spracovaniu podľa ustanovených spôsobov, postupov a požiadaviek.

K § 25

Ustanovenia upravujú základné požiadavky dovozu produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín. Ukladá hlavnému veterinárnemu lekárovi povinnosť zverejňovať vo vestníku ministerstva zoznamy tretích krajín a prevádzkarní v tretích krajinách, ktoré sú schválené pre vývoz produktov živočíšneho pôvodu do Slovenskej republiky, ako aj vzory certifikátov pre rôzne druhy produktov živočíšneho pôvodu, ktoré musia dovozcovia použiť pri dovoze z tretích krajín podľa príslušného zoznamu.

K § 26

Ustanoveniami sa prijíma rovnaký postoj a mechanizmus kontroly používania rastových stimulátorov a stimulátorov úžitkovosti zvierat produkujúcich potraviny, ktoré sú chované na farmách, ako má Európska únia. V záujme ochrany zdravia spotrebiteľov sa na základe týchto ustanovení zakazuje používať určené farmakologicky aktívne látky. Výnimkami zo zákazu sú v súlade s príslušnými požiadavkami EÚ používanie niektorých hormonálnych látok a beta-agonistov na účely iné, než sú produkčné účely, a to pri liečebných zákrokoch a na zootechnické účely pri reprodukcii zvierat. Toto výnimočné použitie bude prísne regulované aproximačným nariadením vlády.

K § 27

Upravuje účinné opatrenia na zamedzenie nezákonného používania anabolík a iných zakázaných veterinárnych liekov na účely úžitkovej produkcie v živočíšnej výrobe. Ide najmä o monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu. Ak sa zistí prekročenie maximálnych limitov rezíduí alebo nedodržanie najvyšších prípustných množstiev v produktoch živočíšneho pôvodu, sú tieto produkty vylúčené z uvádzania na trh.

K § 28

Upravuje výkon kontroly monitorovania niektorých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, najmä prípady, v ktorých orgány vykonávajúce kontroly ukladajú opatrenia na zabránenie ohrozovaniu zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu.

K § 29

Zosúlaďuje sa terminológia s nariadením EP a Rady č. 1774/2002 a ustanovujú sa podmienky na nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi.

Význam odpadov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov chorôb ľudí alebo zvierat a z ktorých sa mnohé považujú za vysoko rizikové, vzrástol najmä v súvislosti s krízou vyvolanou BSE (bovinná spongiformná encefalopatia).

K § 30

Medikované krmivá, ich príprava, uvádzanie na trh, predpisovanie a podávanie zvieratám produkujúcim potraviny podliehajú podľa požiadaviek veterinárneho acquis Spoločenstva pravidlám veterinárnych kontrol. Patria medzi „Spoločné opatrenia“ veterinárnej legislatívy s ohľadom na možný závažný dopad nie len na zdravie zvierat, ale s ohľadom na aplikačné formy a hromadné podávanie medikovaných krmív zvieratám, najmä na zdravie ľudí. Nejde len o možné priame negatívne pôsobenie rezíduí antimikrobiálnych látok na zdravie ľudí pri ilegálnom používaní medikovaných krmív alebo nedodržiavaní stanovených ochranných lehôt, ale aj nepriame dopady (mikrobiálna rezistencia). Preto sú tieto opatrenia sú v rámci EÚ riešené vo veterinárnej legislatíve Spoločenstva a nie v legislatíve, ktorá upravuje ostatné lieky a spadá do Kapitoly „Voľný pohyb tovaru.“ O potrebe zavedenia veterinárnych systémov kontroly medikovaných kŕmnych zmesí svedčí aj riešenie ilegálneho používania medikovaných krmív v členských štátoch, kde je takéto konanie veľmi prísne postihované, ako napr. v roku 2001 v Nemecku pri zistení ilegálneho podávania antimikrobiálnych látok ošípaným vo výkrme.

K § 31

Ustanovujú sa požiadavky na bezpečnosť krmív živočíšneho pôvodu z pohľadu monitorovania rezíduí v krmivách živočíšneho pôvodu.

K § 32 a 33

Ustanovenia zavádzajú systém veterinárnych kontrol, vykonávaných pri výmenách s členskými štátmi Európskej únie. Základným princípom je zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach a umožnenie voľného obchodu vo veterinárnej oblasti. Jednotné vykonávanie veterinárnej kontroly v mieste pôvodu zásielky je zárukou udržania zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu v rámci Európskej únie. Kontroly pri príchode zásielky do miesta určenia sa vykonávajú nediskriminačným spôsobom. Na zabezpečenie výkonu kontrol je nevyhnutné ustanoviť oprávnenia úradným veterinárnym lekárom počas výkonu kontrol a povinnosť chovateľov a prevádzkovateľov poskytovať úradným veterinárnym lekárom potrebnú spoluprácu.

Doplnením ustanovenia sa zosúlaďuje zákon s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004.

K § 34

Pri zistení prítomnosti pôvodcov určených chorôb, prípadne nesplnení požiadaviek podľa tohto zákona a príslušných aproximačných nariadení vlády SR počas kontrol v mieste určenia alebo počas prepravy zásielky a pri výskyte určených chorôb na území Slovenskej republiky alebo na území Európskej únie sa nariaďujú mimoriadne núdzové opatrenia. Tieto nariaďuje hlavný veterinárny lekár a v súlade s požiadavkami Európskej únie ich potvrdzuje a zrušuje minister pôdohospodárstva SR. Nariaďovanie mimoriadnych núdzových opatrení HVL SR sa v záujme rovnakej ochrany zdravia ľudí a zdravia zvierat a s ohľadom na zmeny príslušnej legislatívy EÚ dopĺňa aj na uvádzanie na trh.

K § 35

Ustanovenia vymedzujú základné požiadavky, týkajúce sa veterinárnych kontrol pri dovoze živých zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a určitých produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín. Ide o kontroly na hraničných inšpekčných staniciach, ktoré sú základom kontrolného systému vo veterinárnej oblasti pri dovozoch z tretích krajín. Cieľom veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach je zabezpečiť, aby tovar, ktorý je predmetom dovozu spĺňal podmienky ustanovené týmto zákonom, ako aj v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ak veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice zistí pri veterinárnej kontrole, že tovar nespĺňa podmienky, pohraničný colný úrad ich neprepustí do colného režimu cez voľný obeh.

V prípade akýchkoľvek závažných dôvodov a nedostatkov zistených v súvislosti s krajinou pôvodu, tovarom, ktorý má byť predmetom dovozu alebo hraničnou veterinárnou kontrolou, musí hlavný veterinárny lekár nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia.

Upravujú sa podmienky pre colný úrad za ktorých môže prepustiť predmetné produkty a zvieratá do colného režimu voľný obeh.

K § 36

Ustanovenia upravujú pravidlá pri certifikácii na osvedčovanie dodržiavania veterinárnych požiadaviek v rámci veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych odpadov a patogénov.

Cieľom je ustanoviť jednotné pravidlá pre certifikáciu, ktoré zabezpečia, že poskytované garancie pri vývoze budú zodpovedať skutočnosti, a tým budú prispievať k dôveryhodnosti Slovenskej republiky vo veterinárnej oblasti a ktoré budú zároveň minimalizovať možnosti falšovania a podvodov.

Pri spoločnej organizácii trhu s členskými štátmi Európskej únie umožní plne sa spoľahnúť na úplnosť certifikácie v miestach pôvodu alebo odoslania.

Pri dovoze zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín musia predpisy a zásady, ktoré používajú osoby oprávnené vykonávať veterinárnu certifikáciu v tretej krajine, poskytnúť záruky, ktoré budú porovnateľné so zárukami stanovenými podľa tohto paragrafu.

K § 37

Návrh v tomto ustanovení definuje osoby oprávnené disponovať so zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov, krmivami a medikovanými krmivami a stanovuje im povinnosti ohlasovať začiatok a koniec činnosti, poskytovať orgánom štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti súčinnosť a pomoc pri odborných veterinárnych činnostiach v súvislosti s veterinárnym dozorom, kontrolou a inšpekciou, povinnosť plniť ustanovenia tohto zákona v súvislosti s hlásením podozrenia na ustanovené choroby, s identifikáciou zvierat a hlásení presunov a ďalej v súvislosti s podmienkami na dovoz živých zvierat a zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a krmív pre zvieratá. Ďalej stanovuje povinnosť monitorovať niektoré látky, zákaz používať niektoré látky a ustanovuje spôsob nakladania s odpadmi živočíšneho pôvodu a certifikácie.

Povinnosti sa rozširujú aj na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pre produkty živočíšneho pôvodu, na ktorých sa vzťahujú veterinárne požiadavky podľa tohto zákona (prvovýrobcovia, vlastníci alebo užívatelia prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii alebo schváleniu podľa tohto zákona a príslušných hygienických nariadení EP a Rady, príslušných priamo uplatniteľných právnych aktov ES a EÚ, a ktorí sú zodpovední za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu a hygienu operácií v súlade s právne záväznými aktmi ES a EÚ). V písmene a) tohto ustanovenia sa ustanovujú povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov tak, aby bolo možné upraviť zákonom skutkové podstaty správnych deliktov a sankcie v prípade nedodržiavania požiadaviek, tak ako to členským štátom ukladá nariadenie (ES) č. 882/2004.

Zároveň sa zosúlaďuje terminológia s nariadením EP a Rady č. 1774/2002.

Ďalej sa dopĺňajú povinnosti prevádzkovateľov tak, aby poskytovali orgánom veterinárnej správy pri vykonávaní auditov hygieny prevádzkarní a iných veterinárnych kontrol produktov živočíšneho pôvodu podľa nariadenia (ES) č. 854/2004 vhodné podmienky potrebné vzhľadom na rozsah a druh veterinárnych kontrol.

Upravujú sa povinnosti osôb oprávnených disponovať živými zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov, krmivami a medikovanými krmivami.

Ide o aktualizáciu doterajších povinností prevádzkovateľov potravinárskych podnikov podľa príslušných nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, č. 852/2004, č. 853/2004 a č. 854/2004.

Rovnako sa zosúlaďuje sa terminológia s nariadením EP a Rady č. 1774/2002.

Ustanovuje sa povinnosť prevádzkovateľov schváleného strediska na zhromažďovanie zvierat alebo zberného strediska pri obchodoch je povinný strpieť umiestnenie zvierat nariadené veterinárnym inšpektorom, a povinnosť fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je nákup, predaj, sprostredkovanie predaja, preprava alebo zhromažďovanie psov a mačiek pri premiestňovaní psov a mačiek výhradne na území Slovenskej republiky sa preukázať dokladom o registrácii prepravcu, preukazom o odbornej spôsobilosti osoby vykonávajúcej prepravu zvierat a preukazom o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat.

K § 38

Návrh zákona v tomto ustanovení ukladá povinnosti orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy alebo iným štátnym a neštátnym organizáciám (napr. univerzity, školy, záujmové organizácie apod.), ktoré sú oprávnené nakladať so zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, vedľajšími živočíšnymi produktmi, krmivami a veterinárnymi liekmi primerane k povinnostiam podľa § 37.

K § 39

Ustanovenia upravujú schvaľovanie a povoľovanie prevádzkární, zariadení a činností a ohlasovanie činností.

Doterajší systém schvaľovania a povoľovania sa bude vzťahovať iba na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nakladajú so živočíšnymi vedľajšími produktmi a medikovanými krmivami a na osoby a činnosti podľa odseku 6. Na prevádzkarne, ktoré nakladajú s produktmi živočíšneho pôvodu, sa bude vzťahovať nový systém registrácie a schvaľovania podľa § 40 a 41, ktorý je v súlade s príslušnými novými hygienickým a kontrolnými nariadeniami EP a Rady.

K § 40 a 41

Paragrafom 40 sa na základe nariadenia (ES) č. 882/2004 ustanovuje postup, podľa ktorého musia konať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu pri žiadaní o registráciu prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu. Určujú sa konkrétne údaje, ktoré musia byť v žiadosti o registráciu uvedené. Ustanovenie z dôvodov transparentnosti a ľahšieho pochopenia v súlade s pripraveným usmernením EK na implementáciu nariadení (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004 vymenúva jednotlivé druhy prevádzkarní a príslušných činností, na ktoré sa registrácia vzťahuje. Zároveň je ustanovený postup pre regionálne veterinárne a potravinové správy pri podaní žiadosti o registráciu, ako aj ďalší postup pre vedenie zoznamov týchto prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu.

Paragrafom 41 sa na základe nariadenia (ES) č. 882/2004 ustanovuje postup, podľa ktorého musia konať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu pri žiadaní schválenia svojich prevádzkarní podľa nariadení (ES) č. 852/2004, 853 /2004 a 854/2004.

Novým prvkom oproti zákonu č. 448/2002 Z. z. a doterajšej veterinárnej legislatíve EÚ je podmienečné schválenie prevádzkarne, ktoré napr. novým prevádzkarniam umožnia zaviesť niektoré požiadavky SHP (s výnimkou stavebno-technických požiadaviek a požiadaviek na vybavenie prevádzkarne) a postupy založené na zásadách HACCP do troch alebo až šiestich mesiacov.

Ustanovujú sa konkrétne údaje, ktoré musia byť v žiadosti o schválenie uvedené. Ustanovenie z dôvodov transparentnosti a ľahšieho pochopenia konkrétne vymenúva prevádzkarne a činnosti, na ktoré sa schválenie vzťahuje. Takisto sú konkrétne vymedzené prevádzkarne, osoby a činnosti, pre ktoré sa schválenie nevyžaduje. Zároveň je ustanovený administratívny postup pre regionálne veterinárne a potravinové správy pri správnom konaní na schválenie prevádzkarne. Paragraf 41 tiež ustanovuje, na ktoré existujúce a nové prevádzkarne sa nové schvaľovanie od 1. januára 2006 vzťahuje, ktorí podľa doterajších predpisov už schválení alebo povolení prevádzkovatelia musia podľa tohto zákona a príslušných právne záväzných aktov ES a EÚ znovu žiadať o schválenie a ktoré doteraz neschvaľované prevádzkarne musia podať žiadosť o schválenie.

K § 42

Upravuje sa spôsob pozastavenia platnosti rozhodnutia o schválení a povolení podľa § 39 a jeho zrušenie.

Ustanovením sa upresňujú a dopĺňajú požiadavky podľa právne záväzného aktu ES a EÚ.

Zosúlaďuje sa terminológia s nariadením EP a Rady (ES) č. 1774/2002.

Vzhľadom na novú právnu úpravu sa na producentov vaječných výrobkov bude vzťahovať nový systém pozastavenia a zrušenia prevádzkarní podľa § 43.

K § 43

Vzhľadom na nové prvky v postupe schvaľovania a veterinárnych kontrol schválených prevádzkarní je potrebné doplniť a upraviť novým ustanovením § 42 postup pri pozastavení a zrušení schválenia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu na základe zásad ustanovených v nariadení (ES) č.854/2004 a v nariadení (ES) č. 882/2004.

K § 44

Ustanovujú sa oblasti a prípady, kedy sa vydáva záväzný posudok pre orgány s rozhodovacou právomocou.

Ustanovuje sa vydávanie záväzných posudkov regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Nebude sa vyžadovať vydávanie záväzných posudkov ŠVPS SR na používanie zvierat vo filme, inej umeleckej produkcii a reklame.

K § 45

Ustanovuje sa, na ktoré prípady má vlastník zvieraťa nárok na úhradu 100 % nákladov a škôd v súvislosti s výskytom chorôb podľa prílohy č. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

Nárok na úhradu nákladov a škôd vznikne za predpokladu, že vlastník zvierat sa proti veciam uvedeným v odseku 1 navrhovaného ust. § 45 dá poistiť, dodrží povinnosti nariadené niektorým z orgánov veterinárnej správy ako preventívne opatrenia, ale aj povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 488/2002 Z. z. alebo, ak ich ukladá alebo uloží právne záväzný právny akt Európskych spoločenstiev a splnil nariadené opatrenia.

Ide o podmienky, ktoré musia byť splnené v celom rozsahu, inak nárok na úhradu nákladov a škôd nevznikne.

Ak vlastníkom zvierat boli všetky povinnosti splnené, požiada ministerstvo v lehote 10 dní odo dňa zrušenia nariadených opatrení o uhradenie nákladov a škôd podľa odseku 1 a k žiadosti priloží požadované doklady.

Nárok na úhradu zanikne, ak žiadosť vrátane príloh nebola včas podaná. Táto lehota je viazaná na povinnosť Slovenskej republiky hlásiť situáciu o danom stave príslušným orgánom Európskej únie a možnosti požiadania o finančný príspevok Spoločenstva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005.

Pri poskytovaní úhrady sa odpočítava suma poskytnutá poisťovňou na udalosti podľa odseku 1.

Ustanovuje sa poskytnutie primeranej zálohy, ak nariadené opatrenia trvajú dlhšie ako dva mesiace.

Taktiež sa ustanovuje povinnosť uhrádzať zo štátneho rozpočtu, ak bolo nutné použiť očkovaciu látku a za výkon očkovania.

K § 46

Národný program eradikácie schvaľuje ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára.

K § 47

Upravuje platenie poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu.

Ide o poplatky za veterinárne inšpekcie a veterinárne kontroly pri premiestňovaní a dovoze živých zvierat a germinálnych produktov, pri produkcii, uvádzaní na trh a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ako aj certifikácia.

Cieľom je zaviesť také poplatky, ktorých výpočet je založený na tých istých princípoch ako ustanovuje Smernica rady 85/73/EHS a ktoré v rámci Slovenskej republiky alebo pri spoločnej organizácii trhu s členskými štátmi Európskej únie nebudú vykazovať rozdiely, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky konkurencie medzi jednotlivými tovarmi. Zavedenie takéhoto spôsobu financovania veterinárnych kontrol a inšpekcií významne posilňuje dôveru členských štátov EÚ v spoľahlivosť veterinárnych kontrol vykonávaných kandidátskymi krajinami v mieste pôvodu.

Ustanovenie sa dopĺňa v súlade s požiadavkami podľa nariadení (ES) č. 882/2004 a č. 854/2004. Orgány veterinárnej správy vykonávajú rutinné úradné kontrolné činnosti, ktoré vyžadujú príslušné predpisy Európskeho spoločenstva a vnútroštátne predpisy, a to hlavne činnosti, ktoré sú v určenom pláne veterinárnych kontrol. Pri zistení nedodržiavania predpisov sa musia vykonať ďalšie úradné veterinárne kontroly nad rámec tejto rutinnej veterinárnej kontroly, ktorá je normálnou kontrolnou činnosťou príslušného orgánu a vtedy orgány veterinárnej správy v súlade s legislatívou EÚ vyúčtujú prevádzkovateľom, ktorí nedodržali právne predpisy a zapríčinili tak tieto dodatočné kontroly, úhradu výdavkov, ktoré sú spojené s týmito dodatočnými úradnými kontrolami, ktoré zahŕňajú napr. aj odber a analýzu vzoriek alebo dodatočné kontroly na overenie plnenia nápravných opatrení.

K § 48

Vymedzujú sa skutkové podstaty priestupkov a výška pokút za ne.

Zároveň sa zosúlaďuje terminológia s nariadením EP a Rady (ES) č. 1774/2002.

K § 49

Ustanovuje sa poriadková pokuta v prípadoch, ak pri veterinárnej kontrole, kontrolovaný subjekt neposkytne orgánu veterinárnej správu potrebnú súčinnosť súvisiacu s výkonom kontroly.

K § 50

Vymedzujú sa skutkové podstaty správnych deliktov, za ktoré sa ukladajú fyzickým osobám oprávneným na podnikanie v oblasti konania proti záujmom chráneným týmto zákonom.

K § 51

V nadväznosti na závažnosť, čas trvania, spôsob a následky správnych deliktov podľa § 50 sa upravuje výška pokuty.

K § 52

Upravuje sa, kedy orgány veterinárnej správy nepostupujú podľa správneho poriadku a ktoré dokumenty alebo konania sú z neho vyňaté.

Ide najmä o prípady, kedy je potrebné bezodkladne konať v záujme ochrany zdravia zvierat a zdravia ľudí, bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu a v záujme ochrany zvierat a pohody zvierat, alebo o stanoviská, návrhy a interné pokyny a iné podobné opatrenia hlavného veterinárneho lekára alebo orgánov veterinárnej správy, ktoré nie je potrebné vydávať v správnom konaní.

K § 53

Splnomocňuje sa Ministerstvo pôdohospodárstva SR na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú v EÚ neharmonizované požiadavky podľa tohto zákona, potrebné na jeho zavedenie.

K § 54

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia pre existujúce (podľa doterajších predpisov už schválené alebo povolené) prevádzkarne, ktoré nakladajú s produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú požiadavke na nové schválenie. Upravuje sa povinnosť existujúcich prevádzkovateľov potravinárskych podnikov podať žiadosť o registráciu alebo žiadosť o schválenie prevádzkarní.

K § 55

Odkazuje sa na transpozičnú prílohu.

K § 56

Navrhuje sa zrušiť čl. I zákona č. 488/2002 Z. z. a vymenované nariadenia vlády Slovenskej republiky.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2007.

Bratislava, 28. septembra 2006

Predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Fico v. r.

Minister pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Miroslav Jureňa v. r.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

K predpisu 39/2007, dátum vydania: 19.01.2007
zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore