Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 26.06.2021

Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 26.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD963DS31EUPPČL2

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 26.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 747/2004 s účinnosťou od 26.06.2021 na základe 209/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, ...

(2)

Dohľad nad finančným trhom vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni a tiež vrátane výkonu dohľadu ...

(3)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom

a)
vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to nad bankami, pobočkami zahraničných ...
1.
ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky na podnikanie ...
2.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných právnych ...
3.
vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a opatrenia ...
4.
vykonáva dohľad na mieste a dohľad na diaľku nad dohliadanými subjektmi,
b)
identifikuje, sleduje a posudzuje riziká, ktoré hrozia finančnej stabilite, a prostredníctvom predchádzania ...
c)
vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných ...
d)
vykonáva úlohy, činnosti a oprávnenia v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v spolupráci s Európskou ...
e)
vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu;1a) ...
f)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov1) v oblasti ...
g)
spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom ...
h)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a za podmienok ustanovených ...
i)
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky3) a vláde Slovenskej republiky dvakrát ročne správy o finančnej ...
j)
vykonáva ďalšie činnosti a oprávnenia v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b) ...
§ 2 - Všeobecné zásady výkonu dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie ...

(2)

Dohľad nad dohliadanými subjektmi je neverejný a vykonáva sa ako dohľad na individuálnom základe nad ...

(3)

Predmetom dohľadu nad dohliadanými subjektmi nie je rozhodovanie sporov z právnych vzťahov medzi dohliadanými ...

(4)

Pri výkone dohľadu patria Národnej banke Slovenska a jej zamestnancom, ktorí v mene Národnej banky Slovenska ...

(5)

Členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“), osoby poverené výkonom dohľadu ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný ...

(7)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie prerokovať ...

(9)

Národná banka Slovenska zverejňuje podľa § 37 ods. 3 ňou určené stanoviská, metodické usmernenia a odporúčania ...

(10)

Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného ...

(11)

Dohľadom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného ...

(12)

Náklady spojené s dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša ...

§ 3 - Súčinnosť pri výkone dohľadu
(1)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci vrátane Notárskej komory Slovenskej ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená ...

(4)

Informácie sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 možno použiť len na ...

(5)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska, osoby poverené výkonom dohľadu alebo prizvané osoby ...

(6)

Národná banka Slovenska je na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) a na ...

(7)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 5 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

§ 4 - Medzinárodná spolupráca pri výkone dohľadu
(1)

Zahraničný orgán dohľadu z členského štátu Európskej únie alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na území iného členského štátu vykonávať dohľad nad činnosťou dohliadaného ...

(3)

Národná banka Slovenska je účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu.1b) Národná banka Slovenska ...

§ 5 - Útvar dohľadu nad finančným trhom
(1)

Banková rada zabezpečí v Národnej banke Slovenska zriadenie organizačných útvarov na plnenie vymedzených ...

a)
vykonáva dohľad na mieste,
b)
vykonáva dohľad na diaľku,
c)
vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov,
d)
uskutočňuje konanie a rozhodovanie v prvom stupni vo veciach dohľadu nad finančným trhom vrátane ochrany ...
e)
pripravuje podľa pravidiel určených bankovou radou návrhy na reguláciu finančného trhu, ktorými sa rozumejú ...
f)
plní ďalšie úlohy zverené Národnej banke Slovenska pri dohľade nad finančným trhom, ak ich plnenie nepatrí ...
(2)

Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16) rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad finančným ...

(3)

Útvar dohľadu nad finančným trhom pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi postupuje samostatne, ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI DOHĽADE NA MIESTE

§ 6

Dohľad na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá má písomné poverenie Národnej ...

§ 7
(1)

Osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, ak so zreteľom na jej vzťah k ...

(2)

Dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom ...

(3)

Osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej vylúčeniu z výkonu ...

(4)

Podanie námietky zaujatosti z dôvodov uvedených v odseku 1 nebráni pokračovaniu dohľadu na mieste; osoba ...

(5)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do 30 pracovných dní od jej podania, alebo od odstránenia jej neúplnosti ...

(6)

Ak sa rozhodlo, že osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, príslušný ...

§ 8
(1)

Dohľad na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dohľadu preukázala dohliadanému subjektu ...

(2)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste oprávnené

a)
vstupovať a po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu si vymôcť vstup na pozemky, do budov, miestností, ...
b)
vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali
1.
doklady vrátane ich originálov, výkazy, dokumentáciu a iné písomnosti a informácie vrátane informácií ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a predbežným zisteniam o ...
c)
prevziať a premiestniť aj mimo priestorov dohliadaného subjektu originály dokladov, podklady, informácie ...
d)
vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť však nemožno ...
e)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie priebehu výkonu dohľadu ...
f)
vykonávať kontrolné zaobstarávanie finančných služieb vrátane uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančnej ...
g)
vykonávať iné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu dohľadu,
h)
vykonávať ďalšie oprávnenia podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(3)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste povinné

a)
preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dohľadu na mieste písomným ...
b)
vydať dohliadanému subjektu písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokladov a iných písomností a vecí ...
c)
vyhotoviť písomný protokol o vykonanom dohľade na mieste, doručiť dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie ...
d)
ak je to potrebné, určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty, v ktorých je dohliadaný subjekt ...
e)
rešpektovať práva dohliadaného subjektu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dohľade na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému ...
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
§ 9
(1)

Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci, ktorých sa dotýka výkon dohľadu na mieste, majú právo písomne ...

(2)

Dohliadaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu na mieste ...

(3)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s ...

a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dohľadu na mieste patria Národnej banke Slovenska, osobám ...
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dohľadu a prizvaným osobám nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu ...
c)
na požiadanie osôb poverených výkonom dohľadu sa zúčastniť na prerokovaní protokolu o vykonanom dohľade ...
d)
plniť si ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
§ 10
(1)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste obsahuje

a)
identifikačné údaje dohliadaného subjektu, a to v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, adresu ...
b)
mená, priezviská a funkcie osôb, ktoré sa zúčastnili na vykonanom dohľade; tieto údaje sa nemusia uvádzať ...
c)
miesto, deň začatia a dobu trvania výkonu dohľadu na mieste,
d)
predmet vykonaného dohľadu na mieste a dohliadané obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dohľade vrátane uvedenia písomných podkladov ...
f)
lehotu určenú pre dohliadaný subjekt na predloženie písomných námietok proti údajom uvedeným v tomto ...
g)
miesto a deň vyhotovenia tohto protokolu a mená, priezviská, funkcie a podpisy osôb zodpovedných za ...
(2)

Súčasťou protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska je doklad o doručení ...

(3)

Dohliadaný subjekt má právo nazrieť do protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na priebežný protokol a čiastkový protokol. Čiastkový protokol ...

(5)

Dohľad na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dohliadanému subjektu o výsledku preverenia ...

(6)

Nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste, sa podľa ...

(7)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste, priebežný protokol a čiastkový protokol sa uchovávajú v Národnej ...

§ 11
(1)

Na plnenie konkrétnej úlohy pri výkone dohľadu na mieste nad dohliadanými subjektmi podľa tohto zákona ...

(2)

Prizvané osoby majú pri svojej účasti na výkone dohľadu na mieste rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť, ...

(3)

Ak sú prizvané osoby zamestnancami, tak ich účasť na výkone dohľadu na mieste sa podľa osobitného zákona24) ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH DOHĽADU

§ 12
(1)

Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými predpismi,25) v ...

(2)

Na úlohy uložené dohliadaným subjektom Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných ...

§ 13

Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil skutkový a právny ...

§ 14
(1)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z konania, ak so zreteľom ...

(2)

Z konania vo veci podľa tohto zákona je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na konaní ...

(3)

Účastník konania, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že zamestnanec Národnej banky ...

(4)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčeniu ...

(5)

Podanie námietky z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 nebráni pokračovaniu konania a vykonávaniu ...

(6)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do 30 pracovných dní od jej podania, alebo od odstránenia jej neúplnosti ...

(7)

Ak sa rozhodlo, že zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z konania, ...

(8)

O vylúčení zamestnanca Národnej banky Slovenska z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti sa ...

§ 15
(1)

Účastníkom konania je dohliadaný subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach podľa tohto zákona a ...

(2)

Za právnickú osobu koná štatutárny orgán, prípadne jej zamestnanec alebo člen, ktorý sa preukáže písomným ...

(3)

Účastník konania sa môže nechať v konaní zastupovať. V tej istej veci môže mať účastník konania súčasne ...

§ 16
(1)

Konanie sa začína na základe žiadosti účastníka konania alebo z podnetu Národnej banky Slovenska.

(2)

Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti účastníka ...

(3)

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a)
označenie osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“), v rozsahu údajov ustanovených osobitným ...
b)
označenie toho, čo sa ňou požaduje,
c)
pravdivé opísanie všetkých rozhodujúcich skutočností,
d)
označenie všetkých dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva,
e)
označenie ďalších účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez ich ...
f)
označenie zástupcov účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez ich ...
g)
označenie iných osôb v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez súhlasu dotknutých ...
h)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane jej ...
i)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa alebo jeho štatutárneho orgánu; ...
j)
prílohy vymedzené v odseku 4,
k)
ďalšie náležitosti ustanovené na základe osobitného predpisu.25)
(4)

Prílohou k žiadosti musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie listín potrebných na rozhodnutie ...

(5)

Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená v inom ...

(6)

Ak zákon neustanovuje inak, účastník konania je na základe výzvy Národnej banky Slovenska povinný vyjadriť ...

(7)

Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska môže ...

§ 17
(1)

Konanie pred Národnou bankou Slovenska je neverejné.

(2)

Ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci, Národná banka Slovenska vykoná ústne pojednávanie, na ktoré ...

(3)

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy viedol pojednávanie, jeho ...

(4)

Zápisnicu o ústnom pojednávaní podpisujú po oboznámení sa s jej obsahom osoby, ktoré sa na pojednávaní ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa obdobne použijú aj na miestnu obhliadku; na miestnu obhliadku Národná ...

(6)

Úradný záznam zachytáva dôležité skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie vo veci a o ktorých sa nevyhotovuje ...

(7)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisu o konaní s výnimkou zápisnice o hlasovaní ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná urobiť opatrenia, aby nazretím do spisov nedošlo k neoprávnenému ...

§ 18
(1)

Národná banka Slovenska doručuje v konaní písomnosti sama alebo prostredníctvom poštového podniku, ak ...

(2)

Písomnosti, ktorých adresátom je právnická osoba, sa doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú osobu ...

(3)

Ak nebol adresát, ktorému sa má písomnosť doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia ...

(4)

Ak adresát odoprel písomnosť prijať,30) je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ ...

(5)

Ak písomnosť nemožno adresátovi doručiť na adresu na doručovanie písomností, ktorú v konaní písomne ...

(6)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú právnickej ...

(7)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú fyzickej osobe, ...

(8)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, dodávacia pošta oznámi adresátovi ...

(9)

Odseky 5 až 8 sa nepoužijú na doručovanie rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad dohliadaným subjektom ...

(10)

Účastník konania, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v zahraničí, je povinný určiť si svojho zástupcu ...

(11)

Ak má účastník konania zástupcu na celé konanie alebo zástupcu na doručovanie písomností, písomnosť ...

(12)

Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať tiež jeho advokátskym koncipientom alebo inému zamestnancovi ...

(13)

Národná banka Slovenska doručí písomnosť verejnou vyhláškou, ak tak ustanovuje osobitný zákon, alebo ...

(14)

Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmenu ...

(15)

Údaje uvedené na doručenke alebo inom potvrdení o doručovaní písomnosti sa považujú za pravdivé, ak ...

§ 19
(1)

Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska určí na vykonanie úkonu lehotu, ak ju neustanovuje zákon. ...

(2)

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak, lehota je zachovaná, ak sa podanie najneskôr ...

(4)

Lehota ustanovená týmto zákonom alebo osobitným predpisom25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania ...

§ 20
(1)

Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska môže ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na samostatné konania rozdeliť ňou vedené konanie o viacerých veciach, ...

(3)

Proti rozhodnutiu o spojení konaní alebo o rozdelení konania nemožno podať opravný prostriedok.

§ 21
(1)

Národná banka Slovenska môže prerušiť konanie, ak

a)
účastník konania bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie svojej žiadosti alebo na odstránenie ...
b)
účastník konania bol vyzvaný na oboznámenie sa so spisovým podkladom ku konaniu alebo na písomné vyjadrenie ...
c)
Národná banka Slovenska dala príslušnému orgánu podnet na začatie konania o predbežnej otázke, alebo ...
d)
Národná banka Slovenska uložila ustanovenému znalcovi vypracovanie znaleckého posudku k veci,
e)
Národná banka Slovenska požiadala iný orgán verejnej moci, zahraničný orgán dohľadu alebo inú osobu ...
f)
ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34)
g)
účastník konania písomne navrhol prerušenie konania, ktoré sa začalo na základe žiadosti tohto účastníka ...
(2)

Ak ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34) ministerstvo predloží svoje písomné stanovisko ...

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať opravný prostriedok.

(4)

Ak pominú dôvody prerušenia konania, Národná banka Slovenska bezodkladne v konaní pokračuje.

(5)

Ak je konanie prerušené, neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska konanie zastaví, ak

a)
účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky žiadosti alebo nedoplnil ...
b)
účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ktorej ...
c)
v konaní začatom na základe žiadosti sa preukáže, že osoba, ktorá túto žiadosť podala, nie je účastníkom ...
d)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu Národnej banky Slovenska, prípadne ak sa v priebehu konania ...
e)
o žiadosti v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
f)
fyzická osoba, ktorá je účastníkom konania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu a konanie sa netýka ...
g)
právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka iného ...
h)
za úkon alebo konanie Národnej banky Slovenska, ktoré sa na základe žiadosti vykonáva podľa tohto zákona ...
i)
uplynuli premlčacie lehoty ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom25) pre zánik zodpovednosti, ...
j)
Národná banka Slovenska zistí, že nie sú splnené iné zákonom ustanovené podmienky na konanie a ich splnenie ...
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. f) až h) nemožno podať opravný prostriedok; ...

§ 23
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša Národná banka Slovenska. Trovy, ktoré v ...

(2)

Svedok, ktorý vypovedal v konaní, má nárok na náhradu preukázateľne potrebných a vynaložených hotových ...

(3)

Na priznanie odmeny a náhrady nákladov znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi sa primerane použijú ...

(4)

Národná banka Slovenska môže účastníkovi konania uložiť, aby nahradil trovy konania, ktoré jeho zapríčinením ...

§ 24
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový a právny stav ...

(2)

Dôkazom je najmä vyjadrenie účastníka konania, výsluch účastníka konania, výsluch svedka, odborné vyjadrenie, ...

(3)

Účastník konania je na podporu a preukázanie svojich tvrdení povinný bezodkladne predložiť listinné ...

(4)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe Národnej banke Slovenska z jej činnosti netreba dokazovať.

(5)

Národná banka Slovenska môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je v konaní potrebná, a požiadať ...

(6)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, ...

(7)

Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie do Národnej banky Slovenska a vypovedať ako ...

(8)

Ak sú na objasnenie a posúdenie skutočnosti dôležitej pre rozhodnutie v konaní potrebné odborné znalosti, ...

(9)

Národná banka Slovenska môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dokazovania, aby ju ...

(10)

Ak sa v konaní vyskytne predbežná otázka, ktorá môže mať význam pre ďalší procesný postup alebo posudzovanie ...

(11)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo ...

§ 25
(1)

Národná banka Slovenska môže v rámci konania vydať predbežné opatrenie, ktorým v rozsahu nevyhnutne ...

a)
uloží účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel,
b)
nariadi zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.
(2)

Ak bolo predbežné opatrenie vydané z podnetu Národnej banky Slovenska na začiatku konania pred vykonaním ...

(3)

Národná banka Slovenska predbežné opatrenie zruší z vlastného podnetu, len čo pominie dôvod, pre ktorý ...

(4)

Rozklad proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 26

Ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak, Národná banka Slovenska je pred vydaním rozhodnutia ...

§ 27
(1)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ...

(3)

V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutkové zistenia boli podkladom na rozhodnutie, z ktorých dôkazov a akých ...

(4)

V poučení o rozklade sa uvedie, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, možnosť ...

(5)

V písomnom vyhotovení rozhodnutia Národnej banky Slovenska sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania ...

(6)

Národná banka Slovenska kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti ...

(7)

Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného pre dohliadaný subjekt podľa osobitného ...

§ 28
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň doručenia ...

(2)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(3)

Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá odkladný ...

(4)

Výrok vykonateľného rozhodnutia je záväzný pre účastníkov konania a orgány verejnej moci.

(5)

Účastník konania je povinný informovať Národnú banku Slovenska o splnení povinnosti alebo podmienky ...

§ 29
(1)

Na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný jej útvar dohľadu nad ...

(2)

Útvar dohľadu nad finančným trhom rozhodne o žiadosti o udelenie alebo o zmenu povolenia alebo licencie ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nepatrné porušenie povinnosti ustanovenej týmto alebo osobitným zákonom ...

(4)

Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu, ak tento zákon alebo osobitný ...

(5)

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktorý vydal toto ...

§ 30
(1)

Útvar dohľadu nad finančným trhom môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu vyhovie, ...

(2)

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom nerozhodne o rozklade podľa odseku 1, predloží ho s výsledkami ...

§ 31

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo nepokračuje v konaní, ...

§ 32
(1)

O rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu rozhoduje banková rada. Banková rada môže doplniť dôkazy, ...

(2)

Ak bolo prvostupňové rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym ...

(3)

Ak banková rada zruší prvostupňové rozhodnutie, zastaví konanie, ak na to existuje dôvod, alebo vráti ...

(4)

Proti rozhodnutiu bankovej rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(5)

Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo z iného podnetu preskúmať banková rada. Banková rada ...

(6)

Banková rada rozhoduje o proteste prokurátora41) proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska; na toto ...

§ 33

Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu Národnej banky Slovenska vo veciach dohľadu je preskúmateľná ...

§ 34

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím Národnej ...

§ 34a

Ustanovenia § 12 až 34 a 38 sa primerane vzťahujú aj na postup Národnej banky Slovenska pri poskytovaní ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSTUP PRI DOHĽADE NA DIAĽKU

§ 35
(1)

Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom sú dohliadané subjekty ...

(2)

Opatreniami, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej ...

PIATA ČASŤ

OCHRANA FINANČNÝCH SPOTREBITEĽOV

§ 35a

Národná banka Slovenska pri ochrane finančných spotrebiteľov vykonáva činnosti a oprávnenia podľa tohto ...

§ 35b - Blokové konanie
(1)

Ak bolo pri výkone dohľadu na mieste spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade ...

(2)

V blokovom konaní možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku ...

(3)

Na bloku o uložení pokuty sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá v mene Národnej banky Slovenska uložila ...

(4)

Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty a má dostatok finančných prostriedkov ...

(5)

Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty, ale nemá dostatok finančných prostriedkov ...

(6)

Zaplatením pokuty sa blokové konanie končí. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní nemožno podať opravný ...

(7)

Bloky na ukladanie pokút vydáva Národná banka Slovenska.

§ 35c - Rozkazné konanie
(1)

Ak bolo pri výkone dohľadu spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade porušil povinnosť ...

(2)

Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného ...

(3)

Rozkaz o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odpore; na rozkaz o uložení sankcie ...

(4)

Dohliadaný subjekt, proti ktorému bol vydaný rozkaz o uložení sankcie, môže Národnej banke Slovenska ...

(5)

Rozkaz o uložení sankcie, proti ktorému nebol včas podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného ...

§ 35d
(1)

Osoba poverená výkonom dohľadu na mieste je v mene Národnej banky Slovenska príslušná priamo na mieste ...

(2)

Opatrenia podľa odseku 1 oznámi osoba poverená výkonom dohľadu na mieste ústne dohliadanému subjektu ...

§ 35e
(1)

Národná banka Slovenska rozhodnutím zakáže dohliadanému subjektu

a)
nekalú obchodnú praktiku,42d) aj keď ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a ...
b)
používať neprijateľnú podmienku v neprospech finančného spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka") ...
(2)

Národná banka Slovenska je aj v rámci vykonávania svojej pôsobnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska získa podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv dohliadaným subjektom, ...

§ 35f
(1)

Tomu, kto porušil práva finančného spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných ...

a)
uložiť pokutu do výšky 1 000 000 eur, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,
b)
uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
c)
zakázať používať nekalú obchodnú praktiku alebo zakázať podľa § 35e ods. 1 písm. b) používať neprijateľnú ...
d)
zakázať poskytovať finančnú službu alebo zakázať sprostredkúvať finančnú službu, na ktorú sa vzťahuje ...
e)
uložiť povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
f)
odobrať za podmienok ustanovených v § 35g ods. 1 povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie ...
g)
uložiť inú sankciu ustanovenú osobitným predpisom1) v oblasti finančného trhu s cieľom ochrany finančných ...
(2)

Tomu, kto opakovane porušil práva finančného spotrebiteľa alebo opakovane porušil povinnosti v oblasti ...

(3)

Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení sankcie za nedostatky v oblasti ochrany finančných ...

§ 35g
(1)

Národná banka Slovenska je za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov príslušná odobrať ...

(2)

Ak má dohliadaný subjekt sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska skutočnosti uvedené v ...

§ 35h
(1)

Sankcie podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov ...

(2)

Uložením sankcií podľa tohto zákona za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov nie je ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska v jednom konaní koná a rozhoduje o uložení sankcie jednej osobe za dva alebo ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za nedostatok v oblasti ochrany finančných ...

(5)

Súbežne s úhrnnou pokutou podľa odseku 3 alebo s ďalšou pokutou podľa odseku 4 možno uložiť aj iné druhy ...

(6)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o uložení sankcie podľa § 35f alebo podľa osobitných predpisov1) ...

(7)

Pokuta uložená za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov je splatná do 30 dní odo dňa ...

§ 35i

Zmluva o poskytnutí finančnej služby uzavretá v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby, sa ...

§ 35j
(1)

Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) možno podať písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ...

(2)

Ak podanie nemá potrebné náležitosti, Národná banka Slovenska bezodkladne vyzve predkladateľa, aby nesprávne, ...

(3)

Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) treba vybavovať tak, aby pri jeho vybavovaní nedošlo k neoprávnenému ...

(4)

Národná banka Slovenska vybaví podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) tak, že zhodnotí zistený skutkový stav, ...

§ 35ja

Národná banka Slovenska podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) vybaví v základnej lehote 90 kalendárnych ...

§ 35k

Na vykonávanie ochrany finančných spotrebiteľov sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o dohľade ...

ŠIESTA ČASŤ

ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA PRI VÝKONE DOHĽADU

§ 36
(1)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie aktuálne zoznamy a registre (ďalej ...

a)
dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa osobitných predpisov,1)
b)
správcov na výkon nútenej správy a zástupcov správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými subjektmi ...
c)
ďalších osôb, ak tak ustanoví osobitný predpis.43a)
(2)

Zoznamy podľa odseku 1 obsahujú označenie osôb v týchto zoznamoch najviac v rozsahu údajov ustanovených ...

(3)

Na postup Národnej banky Slovenska pri vykonávaní zápisu alebo registrácie (ďalej len "zápis") podľa ...

(4)

Zoznamy podľa odsekov 1 a 2 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť zoznamov podľa ...

(5)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom okrem zoznamov podľa odsekov 1 až 4 vedie ...

§ 37
(1)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle alebo vo svojom vestníku zverejňuje

a)
správy o finančnej stabilite;3a) tieto správy môžu popri súhrnných údajoch obsahovať aj informácie uvedené ...
b)
verejné časti zoznamov vedených Národnou bankou Slovenska podľa § 36, a to najmenej raz štvrťročne,
c)
zoznam a zmeny zoznamu regulovaných trhov zostavené členskými štátmi a zverejnené Európskym orgánom ...
d)
výrok vykonateľného rozhodnutia alebo aj odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich ...
e)
rozhodnutia bankovej rady o určení ročného príspevku dohliadaných subjektov na príslušný kalendárny ...
f)
hodnotiace správy o účinnosti používaných pravidiel sankcionovania podľa osobitného predpisu,44a)
g)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.
(2)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle alebo vo svojom vestníku tiež oznámi miesto, na ktorom ...

a)
schválené kótovacie prospekty cenných papierov, schválené prospekty cenných papierov, schválené prospekty ...
b)
informácie o hospodárení obchodníkov s cennými papiermi, burzy cenných papierov a centrálneho depozitára ...
c)
informácie o hospodárení emitentov cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov podľa ...
d)
správy o hospodárení emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky,45)
e)
správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a s majetkom vo fonde,46)
f)
všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní,47)
g)
informácie o hospodárení poisťovní,47)
h)
ďalšie informácie ustanovené osobitným zákonom.
(3)

Národná banka Slovenska môže zverejniť aj

a)
informácie z účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok dohliadaných subjektov, ďalšie ...
b)
informácie o uložených sankciách a opatreniach na nápravu,
c)
informácie o dohliadaných subjektoch, ktoré zverejnili dohliadané subjekty,
d)
metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom a vysvetľujúce ...
e)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich činnosti, ...
(4)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje v osobitnej a užívateľsky ľahko prístupnej ...

a)
informácií o osobitných prostriedkoch komunikácie určených na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach, ...
b)
kontaktu na špecializovaného zamestnanca na spracovanie správ o porušeniach (ďalej len „špecializovaný ...
1.
telefónneho čísla, pričom sa uvedie, či sa pri použití tejto telefónnej linky rozhovor zaznamenáva, ...
2.
osobitných prostriedkov komunikácie podľa § 38b a poštových adries, ktoré sú bezpečné a zaručujú dôvernosť ...
c)
postupov pri podávaní správ o porušeniach vrátane informácie, že správu možno podať aj anonymne,
d)
režimu dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach,
e)
postupov na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy,
f)
vyhlásenia o tom, že nahlasujúce osoby, ktoré sprístupnia informácie Národnej banke Slovenska v súlade ...
(5)

Nahlasujúcou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nahlasuje porušenie alebo možné porušenie osobitných ...

(6)

Nahlásenou osobou sa rozumie dohliadaný subjekt a osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,47a) ...

(7)

Správou o porušení sa rozumie správa o porušení povinností dohliadaných subjektov týkajúca sa skutočného ...

(8)

Výsledkom spracovania podanej správy o porušení sa rozumie

a)
zistenie, či podaná správa o porušení je podľa svojho obsahu správou o porušení podľa odseku 7,
b)
informácia o ďalšom postupe vybavenia podanej správy o porušení podľa odseku 7.
§ 38 - Poriadkové opatrenia
(1)

Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu sťažuje

a)
výkon dohľadu na mieste alebo dohľadu na diaľku najmä tým, že neposkytne Národnej banke Slovenska alebo ...
b)
postup v konaní najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví na predvolanie do Národnej banky Slovenska, ...
c)
iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v oblasti finančného trhu. ...
(2)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť a čas ...

(3)

Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 až 34. Konanie o uložení ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo ...

(5)

Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Národnej banky Slovenska.

(6)

Uložením poriadkovej pokuty nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Ak skutok, ktorý ...

Pravidlá pre prijímanie a preskúmavanie správ o porušeniach
§ 38a
(1)

Národná banka Slovenska zavedie postupy na umožnenie nahlasovania správ o porušeniach, ktoré upravia

a)
spôsob podávania správ o porušeniach vrátane možnosti podať ich aj anonymne,
b)
spôsob, akým môže Národná banka Slovenska požadovať od nahlasujúcej osoby, aby objasnila nahlásené informácie ...
c)
druh, obsah a časový harmonogram spätnej väzby týkajúcej sa výsledku správy o porušeniach, ktorú môže ...
d)
režim dôvernosti údajov a ochrany osobných údajov,47c) ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach vrátane ...
(2)

Národná banka Slovenska určí jedného špecializovaného zamestnanca alebo viacerých špecializovaných zamestnancov. ...

(3)

Špecializovaný zamestnanec

a)
poskytuje všetkým zainteresovaným osobám informácie o postupoch na nahlasovanie porušení,
b)
spracúva správy o porušeniach,
c)
udržiava kontakt s nahlasujúcou osobou, ak sa táto osoba identifikovala.
§ 38b
(1)

Národná banka Slovenska určí na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach osobitné prostriedky komunikácie, ...

(2)

Osobitné prostriedky komunikácie sa považujú za nezávislé a autonómne, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)
sú oddelené od bežných prostriedkov komunikácie Národnej banky Slovenska vrátane tých, prostredníctvom ...
b)
sú navrhnuté, zriadené a prevádzkované takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť, integritu a dôvernosť ...
c)
umožňujú uchovávanie informácií podľa § 38c a ich ďalšie využitie pre výkon dohľadu.
(3)

Osobitné prostriedky komunikácie musia umožniť nahlasovanie skutočných porušení povinností alebo možných ...

a)
písomnou správou o porušení v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe,
b)
ústnou správou o porušení prostredníctvom telefónnych liniek, či už zaznamenanou, alebo nezaznamenanou, ...
c)
osobným stretnutím so špecializovaným zamestnancom.
(4)

Národná banka Slovenska poskytne informácie podľa § 37 ods. 4 nahlasujúcej osobe pred prijatím správy ...

(5)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa správa o porušení prijatá inak ako prostredníctvom osobitných ...

§ 38c
(1)

Národná banka Slovenska zabezpečí uchovávanie záznamov47d) o prijatých správach o porušeniach.

(2)

Národná banka Slovenska bezodkladne potvrdí prijatie písomnej správy o porušení na poštovú adresu alebo ...

(3)

Ak sa na nahlasovanie porušení používa zaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska je oprávnená ...

a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplného a presného prepisu rozhovoru vypracovaného špecializovanými zamestnancami; ak nahlasujúca osoba ...
(4)

Ak sa na nahlasovanie porušení používa nezaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska je oprávnená ...

(5)

Ak nahlasujúca osoba požaduje osobné stretnutie so špecializovaným zamestnancom, aby nahlásila porušenie ...

a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplnej zápisnice zo stretnutia vypracovanej špecializovaným zamestnancom; ak nahlasujúca osoba odhalila ...
(6)

Národná banka Slovenska uchováva záznamy podľa odsekov 1 až 5 prostredníctvom dôverného a zabezpečeného ...

(7)

Národná banka Slovenska zavedie primerané bezpečnostné postupy na prenos osobných údajov nahlasujúcej ...

§ 38d
(1)

Dohliadaný subjekt nesmie uplatňovať voči svojmu zamestnancovi, ktorý nahlásil Národnej banke Slovenska ...

(2)

Národná banka Slovenska, príslušné orgány štátnej správy a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov47f) ...

(3)

Národná banka Slovenska zabezpečí v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy a inými právnickými ...

(4)

Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe pomoc alebo poradenstvo v konaní pred orgánmi podieľajúcimi ...

§ 38e

Ak nie je verejne známa totožnosť nahlásených osôb, Národná banka Slovenska chráni ich totožnosť rovnakým ...

§ 38f

Národná banka Slovenska pravidelne, najmenej však raz za dva roky, preskúma svoje postupy na prijímanie ...

§ 38g - Intervenčné opatrenia
(1)

Národná banka Slovenska môže za okolností a podmienok vymedzených v osobitných predpisoch47g) rozhodnúť ...

a)
účelom je zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj
1.
investičných produktov založených na poistení,
2.
finančných nástrojov,
3.
štruktúrovaných vkladov,
4.
investičných produktov založených na poistení s určitými špecifickými vlastnosťami,
5.
finančných nástrojov s určitými špecifickými vlastnosťami alebo
6.
štruktúrovaných vkladov s určitými špecifickými vlastnosťami,
b)
účelom je zakázať alebo obmedziť určitú finančnú činnosť alebo postup dohliadaného subjektu alebo inej ...
c)
cieľom47j) je riešiť závažnú obavu, ohrozenie alebo riziká týkajúce sa ochrany investorov alebo riadneho ...
(2)

Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení obsahuje ...

a)
vymedzenie produktu, činnosti alebo postupu podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie ...
b)
vymedzenie okolností, za ktorých sa uplatňuje zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. ...
c)
dátum, od ktorého toto rozhodnutie nadobúda záväznosť,
d)
odôvodnenie obsahujúce skutočnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitných predpisov47g) na ...
e)
ak sa vydáva dočasné naliehavé intervenčné opatrenie,47i) aj
1.
dôvody, na základe ktorých Národná banka Slovenska dospela k záveru, že postupom ustanoveným osobitnými ...
2.
dobu, na ktorú je vydané; táto doba nemôže presiahnuť tri mesiace od vyhlásenia príslušného rozhodnutia ...
f)
ďalšie skutočnosti podľa odseku 8 alebo osobitných predpisov.47j)
(3)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 sa bezodkladne vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(4)

Národná banka Slovenska rozhodne o zrušení rozhodnutia o intervenčnom opatrení alebo o zrušení rozhodnutia ...

(5)

Na rozhodovanie o vydaní intervenčného opatrenia a na rozhodovanie o vydaní dočasného naliehavého intervenčného ...

(6)

Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení nadobúdajú ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého ...

(8)

Pred vydaním intervenčného opatrenia môže Národná banka Slovenska zverejniť jeho návrh a určiť lehotu, ...

§ 38h - Oprávnenia v oblasti štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov ...
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu alebo inej osoby spočívajúce ...

a)
zákaz propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených ...
b)
pozastavenie propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov ...
c)
verejné upozornenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia,
d)
zákaz poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami,47s) ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené osobitným ...
e)
pokutu, a to:
1.
ak ide o právnickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur, pričom táto horná hranica ...
2.
ak ide o fyzickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, pričom táto horná hranica sadzby ...
(2)

Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a aj opakovane. Sankcie podľa odseku 1 ...

(3)

Uložením sankcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.42f)

(4)

Na konanie a rozhodovanie o uložení sankcií podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 12 až 34 a 38.

(5)

Pokuta uložená podľa odseku 1 písm. e) je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

SIEDMA ČASŤ

PRÍSPEVKY A POPLATKY SÚVISIACE S DOHĽADOM

§ 39 - Medzi výnosy z hospodárenia Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona48) patria aj týmto zákonom ...
a)

ročné príspevky dohliadaných subjektov (ďalej len „ročné príspevky“),

b)

poplatky za úkony alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi (ďalej ...

c)

prirážky k ročným príspevkom na účely úhrady nákladov na výkon ochrany finančných spotrebiteľov (ďalej ...

§ 40 - Ročné príspevky
(1)

Ročné príspevky je Národnej banke Slovenska povinný uhrádzať dohliadaný subjekt, ktorý nadobudol povolenie ...

(2)

Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje banková rada vopred na celý rok najneskôr do 20. ...

(3)

Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktorí sú právnickou osobou alebo pobočkou zahraničnej ...

(4)

Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktorí sú fyzickou osobou, sa môžu určiť osobitne pre jednotlivé ...

(5)

Základ sadzby pre ročný príspevok veriteľov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia ...

(6)

Základ sadzby pre ročné príspevky samostatných finančných agentov sa zisťuje ako súčet zložiek základu ...

a)
pre samostatných finančných agentov, ktorí sú fyzickou osobou, v rozpätí
1.
od 100 eur do 500 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je záporný, sa ...
2.
od 200 eur do 1 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako ...
3.
od 500 eur do 2 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako ...
4.
od 1 000 eur do 3 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
5.
od 2 000 eur do 5 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
6.
od 4 000 eur do 8 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
7.
od 5 000 eur do 10 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
8.
od 8 000 eur do 15 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
b)
pre samostatných finančných agentov, ktorí sú právnickou osobou, v rozpätí
1.
od 100 eur do 1 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je záporný, ...
2.
od 500 eur do 2 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako ...
3.
od 1 000 eur do 4 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
4.
od 2 000 eur do 6 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
5.
od 5 000 eur do 10 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
6.
od 7 500 eur do 15 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
7.
od 10 000 eur do 20 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
8.
od 15 000 eur do 25 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
(7)

Na rozhodovanie bankovej rady o určení ročného príspevku sa nevzťahujú ustanovenia o konaní pred Národnou ...

(8)

Ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach vždy do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho ...

(9)

Prispievateľovi vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca ...

(10)

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, prispievateľ je povinný ...

(11)

Ak ročný príspevok, splátky ročných príspevkov alebo úroky z omeškania, alebo splátky ročného príspevku ...

(12)

Ročné príspevky, splátky ročných príspevkov a úroky z omeškania sú príjmom Národnej banky Slovenska ...

(13)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

§ 40a - Osobitné príspevky
(1)

Osobitný príspevok je Národnej banke Slovenska povinný na príslušný kalendárny rok uhradiť dohliadaný ...

(2)

Výška osobitného príspevku dohliadaného subjektu sa rovná sume vo výške 1 % z ročného príspevku určeného ...

(3)

Osobitné príspevky sa uhrádzajú zároveň s ročným príspevkom; na osobitné príspevky sa rovnako použijú ...

Poplatky

§ 41
(1)

Poplatky sa uhrádzajú Národnej banke Slovenska, ak sa podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) ...

a)
žiadosti o
1.
udelenie povolenia alebo licencie,
2.
rozšírenie alebo inú zmenu udeleného povolenia alebo licencie,
3.
udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
4.
zmenu udeleného súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
5.
schválenie úkonu, prospektu alebo iného dokumentu,
b)
rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podľa písmena a),
c)
žiadosti o vydanie duplikátu povolenia, duplikátu licencie, duplikátu schválenia, duplikátu súhlasu, ...
d)
inej žiadosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1)
(2)

Poplatky za jednotlivé druhy úkonov sa ustanovujú predovšetkým v závislosti od rozsahu, náročnosti a ...

(3)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

§ 42
(1)

Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá podala žiadosť, alebo iný podnet uvedený v § 41 ods. 1 (ďalej ...

(2)

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním poplatkového podnetu, ktorý smeruje k vykonaniu úkonu podliehajúceho ...

(3)

Právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia čo len časti ...

(4)

Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch, ktoré sa musia uplatňovať voči každému poplatníkovi ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poplatok zaplatil ten, kto ho nebol povinný zaplatiť, že zaplatený ...

(6)

Poplatok, jeho časť alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 5 ...

(7)

Poplatky sú príjmom Národnej banky Slovenska a platia sa prevodom peňažných prostriedkov alebo vkladom ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43
(1)

Na zodpovednosť za škody spôsobené Národnou bankou Slovenska pri výkone verejnej moci v rámci dohľadu ...

(2)

Pri výkone dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom alebo osobitnými predpismi25) na ...

(3)

Ustanovenie § 17 ods. 6 o úradnom zázname sa primerane vzťahuje aj na dohľad na mieste, na dohľad na ...

§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 45
(1)

Zrušuje sa Úrad pre finančný trh53) a pôsobnosť tohto úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(2)

Povolenia, schválenia, súhlasy, predchádzajúce súhlasy a iné rozhodnutia Úradu pre finančný trh, ktoré ...

(3)

Konania, ktoré viedol Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktoré neboli právoplatne skončené ...

(4)

Dohľad na mieste, ktorý vykonával Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktorý nebol skončený ...

(5)

Dňom 1. januára 2006 prechádza do vlastníctva Národnej banky Slovenska majetok, ktorý bol do 1. januára ...

Úrad pre finančný trh je povinný odovzdať Národnej banke Slovenska predsedom a podpredsedom rady podpísaný, ...

Dňom 1. januára 2006 zaniká doterajšie funkčné obdobie členov orgánov Úradu pre finančný trh.

(6)

Ročné príspevky na rok 2006, ktoré pre dohliadané subjekty určí banková rada do 20. januára 2006 podľa ...

§ 45a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. decembra 2006

Ročné príspevky pre dohliadané subjekty na rok 2007 určí banková rada postupom podľa tohto zákona do ...

§ 45b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2011 sa procesne dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2011, sa dokončí postupom podľa tohto zákona ...

(3)

Ak prispievateľ, ktorý môže podľa osobitného zákona25) popri činnostiach podliehajúcich dohľadu uskutočňovať ...

§ 45c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 45d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015 pri posudzovaní nekalých obchodných praktík ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou týkajúce sa poskytovania finančných ...

(4)

Kontrola vykonávaná na mieste, ktorá bola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti ...

§ 45e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a ...

§ 45f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 15. decembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. decembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 15. decembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona ...

(4)

Národná banka Slovenska je povinná zverejniť podľa § 37 ods. 1 písm. d) tohto zákona aj rozhodnutia ...

§ 45g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona v ...

§ 45h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019 sa spravujú aj právne vzťahy upravené ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa osobitných predpisov1) ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2019 sa dokončí postupom podľa osobitných predpisov1) ...

§ 46 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie podľa osobitného ...

2.

V § 6 ods. 3 nad slovom „predpisu“ sa odkaz 15 nahrádza odkazom 6 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k ...

3.

V § 6 ods. 12 sa vypúšťajú slová „s orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami v Slovenskej ...

4.

V § 7 ods. 1 sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „prerokovaní“.

5.

V § 44 ods. 3 sa za slová „konsolidovanom základe“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a v piatom a ...

6.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh15) (ďalej len „úrad"),“.

7.

V § 46 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 49c až 49o sa vypúšťajú slová „úrad a“, slová „úradom a s“, slová „úrad alebo“ a slová „úradom alebo ...

9.

V § 51a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia úradu o porušení ustanovení osobitného predpisu45b) ...

10.

V § 51a ods. 4 sa vypúšťajú slová „úradom alebo“ a slová „úradu alebo“.

11.

V § 79 ods. 2 za slovom „Slovenska“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok vety.

12.

V § 81 ods. 1 prvej vete za slovom „Slovenska“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok vety.

13.

V § 82 ods. 1 sa slová „a dohľadu vykonávanému orgánom dohľadu“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona ...

14.

V § 82 ods. 3 sa slová „orgán dohľadu15)“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“.

15.

V § 91 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).

16.

§ 94 znie:

„§ 94 (1) Na konanie a rozhodovanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa vzťahuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:

„89) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

17.

§ 95 až 114 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 90 a 91.

18.

Za § 122c sa vkladá § 122d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vykonáva dohľad podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov1) a prispieva k stabilite finančného ...

3.

V § 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2i znie:

„2i)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

5.

V § 7 ods. 1 sa za slovo „je“ vkladajú slová „na pracovnoprávne účely“ a na konci sa bodka nahrádza ...

6.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Člen bankovej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“. ...

7.

V § 8 ods. 1 piatej vete sa časť vety pred bodkočiarkou nahrádza týmito slovami: „Ak banková rada rozhoduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:

„2ca) § 7, 14, 31 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „cieľa“ vkladajú slová „a úloh podľa § 2“.

9.

V § 30 ods. 2 sa slová „devízového hospodárstva a“ nahrádzajú slovami „devízových vzťahov, platobného ...

10.

V § 34a ods. 1 sa slová „obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania“ nahrádzajú slovami „štruktúru, ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon ...

12.

§ 36 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 7, 7a a 7b.

13.

§ 37 a 37a sa vypúšťajú vrátane poznámky pod čiarkou k odkazu 7c.

14.

V § 41 sa slová „výkon bankového dohľadu“ nahrádzajú slovami „dohľadu vykonávaného Národnou bankou Slovenska“ ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťajú slová „a § 94 až 114“ a na konci sa pripája táto citácia: ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písm. b) bode 2 sa slová „Úrad pre finančný trh20) (ďalej len „úrad") v konaní“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 55 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

3.

V § 55 ods. 8, § 56 ods. 10, § 61 ods. 11, § 70 ods. 5, § 73 ods. 8, § 74 ods. 5, § 77 ods. 7, § 100 ...

4.

V § 56 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „a vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti“.

5.

V § 56 ods. 5 sa vypúšťajú slová „po dohode s Národnou bankou Slovenska“.

6.

V § 90 ods. 8 sa vypúšťa slovo „úradom,“.

7.

V § 93 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých ...

8.

V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých ...

9.

V § 110 ods. 1 písm. d) sa slová „bankového dohľadu alebo devízovej kontroly,93)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

„93) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. ...

10.

V § 134 ods. 3 písm. d) sa slová „bankového dohľadu93)“ nahrádzajú slovami „ňou vykonávaného dohľadu93)“. ...

11.

V § 139 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národnej banke Slovenska,“.

12.

V § 140 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

13.

V § 143c až 143o sa vypúšťajú slová „Národná banka Slovenska a“, slová „Národnou bankou Slovenska a ...

14.

V § 144 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

15.

V § 145a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ustanovení ...

16.

V § 145a ods. 4 sa vypúšťajú slová „Národnou bankou Slovenska alebo“ a slová „Národnej banke Slovenska ...

17.

V § 147 ods. 4 druhej vete sa za slovo „nemožno“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a vypúšťa sa bodkočiarka ...

18.

V § 147 sa vypúšťa odsek 7.

19.

Za § 173a sa vkladá § 173b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia a predchádzajúce ...

20.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odobratie“, ...

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „rozhoduje Úrad pre finančný trh12) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami „rozhoduje12) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 4 ods. 7 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú ...

3.

V § 6 ods. 5 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

4.

V § 15 ods. 1 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej ...

5.

V § 17 ods. 3 písm. e) sa slová „bankového dohľadu,2) devízovej kontroly alebo dohľadu nad platobnými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. ...

6.

V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „pri obchodovaní na burze“.

7.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia a predchádzajúce ...

8.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odobratie“, ...

Čl. VII

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") a“.

2.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „úrad a“ a slová „úradu a“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

4.

Vo celom texte zákona s výnimkou § 8 sa slovo „úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „Národná banka ...

Čl. IX

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „určí Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami „určí11) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 11 ods. 1 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú ...

3.

V § 16 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

4.

V § 20 ods. 4 a 9 sa slová „odňaté“ a „odňať“ nahrádzajú slovami „odobraté“ a „odobrať“.

5.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Schválenia vydané Úradom pre finančný ...

Čl. X

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr ...

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a Úrad pre finančný trh12)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 12.

Čl. XI

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 47 ods. 1 sa slová „udeleného Úradom pre finančný trh43) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

3.

V § 48 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

4.

V § 48 ods. 9, § 109 ods. 7, § 111 ods. 12 a § 112 ods. 2 a 9, sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ ...

5.

V § 53 ods. 3, § 60 ods. 3, § 61 ods. 6, § 72 ods. 1 a § 82 ods. 8 sa slová „ministerstvo financií“ ...

6.

V § 111 ods. 11 sa slová „Generálny riaditeľ úradu“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“.

7.

Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia a predchádzajúce ...

8.

V celom texte zákona okrem § 46 ods. 2 sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

Čl. XIII

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...

1.

V § 8 sa slová „Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácie „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade ...

4.

V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) sa týka neverejného konania, rozhodovania alebo dohľadu, ktoré podľa osobitného zákona24) vykonáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu ...

5.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripája písmeno f), ktoré znie:

„f) by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 12 ods. 6 sa za slovo „vkladov“ vkladajú slová „a investícií“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade ...

3.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „ako opatrenie na nápravu“.

4.

V § 22b ods. 3 druhej vete sa za slovo „vkladov“ vkladajú slová „a investícií“ a vypúšťa sa čiarka a ...

Čl. XV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 30 znejú:

„23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...

2.

V § 40 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste ...

3.

Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a právoplatne neskončené ...

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene ...

1.

V § 22 ods. 1 sa slová „Úradom pre finančný trh9) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami „Národnou bankou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 27 ods. 1 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

3.

V § 23 ods. 9 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ...

4.

V § 26 ods. 5 a § 67 ods. 3 sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ nahrádzajú slovami „Národná banka ...

5.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa slovo „odňatie" nahrádza slovom „odobratie".

6.

V § 33 ods. 6, § 34 ods. 5 a § 55 ods. 1 sa slová „ministerstvo financií" a slová „Ministerstvo financií" ...

7.

V § 78 ods. 2 prvej vete sa slovo „ministerstvu," nahrádza slovami „Ministerstvu práce, sociálnych vecí ...

8.

Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia a súhlasy ...

Čl. XVII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 9 ods. 3 sa za slová „daňových príjmov" vkladajú slová „a príjmov spojených so správou štátneho ...

Čl. XVIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) subjekt verejnej správy,1) ktorý nie je uvedený v písmenách a) až j), na základe písomnej dohody ...

2.

V § 7 ods. 1 sa za slovom „republiky" nahrádza slovo „a" čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

3.

V § 7 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozpočet podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, ...

4.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podľa odsekov 2 až 15 postupuje aj klient uvedený v § 2 ...

5.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podľa odsekov 2 až 10 postupuje aj klient uvedený v § 2 ...

Čl. XIX

Zákon č. 639/2004 o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných ...

V § 8 ods. 2 sa za slovami „infraštruktúrneho majetku" vypúšťa čiarka, slová „štátnej pomoci12)" sa ...

Čl. XX

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

§ 104 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú ...

Čl. XXI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)

zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien ...

b)

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení ...

c)

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo ...

d)

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

e)

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien ...

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. XVII, čl. XVIII, čl. XIX a čl. XX, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 747/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovaný ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad úverovými ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

  8.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované ...

  12.

  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, ...
 • 1a)  § 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 1aa)  Napríklad § 2 písm. b) a c), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 1aaa)  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. ...
 • 1ab)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje ...
 • 1b)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 2)  § 7 a 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 3)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...
 • 3a)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z. ...
 • 4)  Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších ...
 • 5)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Napríklad § 3 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku ...
 • 6)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 6a)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 7)  § 2, 3, 29 a 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 8)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 9)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 11)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11a)  Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11b)  Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...
 • 12)  Napríklad § 2 ods. 1 a § 15 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 13)  Napríklad § 16 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 15)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 37 ods. ...
 • 15a)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 15b)  Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 52; Ú. v. ES L 1, ...
 • 16)  Zákonník práce.
 • 17)  § 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
 • 18)  § 6 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 19)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 20)  Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 27 zákona č. ...
 • 22)  Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 22a)  § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23a)  Napríklad § 22 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 ...
 • 24)  § 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 ...
 • 26)  § 2 ods. 11 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 26a)  § 6 ods. 3 druhá veta zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26b)  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 27)  § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona ...
 • 27a)  § 1 ods. 1 písm. c) a § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27aa)  § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona č. 566/2001 ...
 • 28a)  § 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 114 až 118 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 29a)  Napríklad § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 144 ods. 7 zákona č. ...
 • 29b)  Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z., § 146 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona ...
 • 29c)  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 31 ods. 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
 • 31)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 27 ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z., § 27 Obchodného zákonníka, § 60 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších ...
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja ...
 • 34)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 35)  Napríklad § 9 ods. 4, § 13 ods. 2, § 30 ods. 3, § 50 ods. 5 a § 94 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v ...
 • 36)  Zákon č. 382/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ...
 • 36a)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 38)  Zákon č. 382/2004 Z. z.
 • 39)  § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ...
 • 40)  § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 41)  § 22 až 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 42)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 42a)  Napríklad § 71 Správneho súdneho poriadku, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 42b)  Napríklad § 3 a 4, § 123 až 128, § 137 písm. a), § 229, § 324 až 344 Civilného sporového poriadku. ...
 • 42c)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 42d)  § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42e)  § 53 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 42f)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ...
 • 43a)  Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 43b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43c)  Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44a)  Napríklad čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 46)  Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.
 • 47b)  Čl. 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 47c)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 47d)  Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 ...
 • 47e)  § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 47f)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného ...
 • 47g)  Napríklad čl. 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 v platnom znení, čl. 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) ...
 • 47h)  Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 47i)  Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 47j)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 600/2014, nariadenie (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47k)  Napríklad čl. 17 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, čl. 42 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. ...
 • 47l)  Čl. 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014. ...
 • 47m)  § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke ...
 • 47n)  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
 • 47o)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná ...
 • 47p)  Čl. 5 ods. 1, čl. 6 a 7, čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 ods. 1, čl. 13 ods. 1, 3 a 4 a čl. 14, 19 ...
 • 47r)  Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47s)  Čl. 5 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47t)  Čl. 6, 7, 8 alebo čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47u)  § 22 a jedenásty bod prílohy zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 48a)  Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  § 81 ods. 1 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49aa)  § 3 ods. 4, 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49ab)  § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 49b)  § 63, § 79a a 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49ba)  § 2 písm. b) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49bb)  § 4 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49bc)  Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49bd)  § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49c)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 50)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým ...
 • 51)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 51a)  § 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 52)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 52a)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 53)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 54)  § 2, 3 a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 514/2003 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
 • 55)  § 53 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore