Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD952 DS31 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 747/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, ...

(2)

Dohľad nad finančným trhom vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni a tiež vrátane výkonu ...

(3)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom

a)
vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to nad bankami, pobočkami zahraničných ...
1.
ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky ...
2.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných ...
3.
vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a ...
4.
vykonáva dohľad na mieste a dohľad na diaľku nad dohliadanými subjektmi,
b)
identifikuje, sleduje a posudzuje riziká, ktoré hrozia finančnej stabilite, a prostredníctvom predchádzania ...
c)
vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov ...
d)
vykonáva úlohy, činnosti a oprávnenia v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v spolupráci s Európskou ...
e)
vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu;1a) ...
f)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov1) v ...
g)
spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom ...
h)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a za podmienok ustanovených ...
i)
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky3) a vláde Slovenskej republiky
1.
priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu do troch mesiacov po skončení prvého ...
2.
ročné správy o stave a vývoji finančného trhu do šiestich mesiacov po skončení príslušného ...
j)
vykonáva ďalšie činnosti a oprávnenia v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných ...
§ 2
Všeobecné zásady výkonu dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie ...

(2)

Dohľad nad dohliadanými subjektmi je neverejný a vykonáva sa ako dohľad na individuálnom základe ...

(3)

Predmetom dohľadu nad dohliadanými subjektmi nie je rozhodovanie sporov z právnych vzťahov medzi ...

(4)

Pri výkone dohľadu patria Národnej banke Slovenska a jej zamestnancom, ktorí v mene Národnej banky ...

(5)

Členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“), osoby poverené ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný ...

(7)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie ...

(9)

Národná banka Slovenska zverejňuje podľa § 37 ods. 3 ňou určené stanoviská, metodické usmernenia ...

(10)

Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného ...

(11)

Dohľadom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného ...

(12)

Náklady spojené s dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, ...

§ 3
Súčinnosť pri výkone dohľadu
(1)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci vrátane Notárskej komory ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená ...

(4)

Informácie sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 možno použiť ...

(5)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska, osoby poverené výkonom dohľadu alebo prizvané ...

(6)

Národná banka Slovenska je na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) ...

(7)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 5 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

§ 4
Medzinárodná spolupráca pri výkone dohľadu
(1)

Zahraničný orgán dohľadu z členského štátu Európskej únie alebo iného štátu Európskeho ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na území iného členského štátu vykonávať dohľad nad činnosťou ...

(3)

Národná banka Slovenska je účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu.1b) Národná ...

§ 5
Útvar dohľadu nad finančným trhom
(1)

Banková rada zabezpečí v Národnej banke Slovenska zriadenie organizačných útvarov na plnenie ...

a)
vykonáva dohľad na mieste,
b)
vykonáva dohľad na diaľku,
c)
vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov,
d)
uskutočňuje konanie a rozhodovanie v prvom stupni vo veciach dohľadu nad finančným trhom vrátane ...
e)
pripravuje podľa pravidiel určených bankovou radou návrhy na reguláciu finančného trhu, ktorými ...
f)
plní ďalšie úlohy zverené Národnej banke Slovenska pri dohľade nad finančným trhom, ak ich ...
(2)

Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16) rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad ...

(3)

Útvar dohľadu nad finančným trhom pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi postupuje samostatne, ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI DOHĽADE NA MIESTE

§ 6

Dohľad na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá má písomné poverenie ...

§ 7
(1)

Osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, ak so zreteľom na jej ...

(2)

Dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom ...

(3)

Osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej vylúčeniu ...

(4)

Podanie námietky zaujatosti z dôvodov uvedených v odseku 1 nebráni pokračovaniu dohľadu na mieste; ...

(5)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do 30 pracovných dní od jej podania, alebo od odstránenia jej ...

(6)

Ak sa rozhodlo, že osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, príslušný ...

§ 8
(1)

Dohľad na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dohľadu preukázala dohliadanému ...

(2)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste oprávnené

a)
vstupovať a po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu si vymôcť vstup na pozemky, do budov, miestností, ...
b)
vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali
1.
doklady vrátane ich originálov, výkazy, dokumentáciu a iné písomnosti a informácie vrátane informácií ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a predbežným zisteniam ...
c)
prevziať a premiestniť aj mimo priestorov dohliadaného subjektu originály dokladov, podklady, informácie ...
d)
vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť ...
e)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie priebehu výkonu dohľadu ...
f)
vykonávať kontrolné zaobstarávanie finančných služieb vrátane uzatvárania zmlúv o poskytnutí ...
g)
vykonávať iné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu dohľadu,
h)
vykonávať ďalšie oprávnenia podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(3)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste povinné

a)
preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dohľadu na ...
b)
vydať dohliadanému subjektu písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokladov a iných písomností ...
c)
vyhotoviť písomný protokol o vykonanom dohľade na mieste, doručiť dohliadanému subjektu jedno ...
d)
ak je to potrebné, určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty, v ktorých je dohliadaný ...
e)
rešpektovať práva dohliadaného subjektu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dohľade na mieste tak, aby nedošlo k ...
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
§ 9
(1)

Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci, ktorých sa dotýka výkon dohľadu na mieste, majú právo ...

(2)

Dohliadaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu ...

(3)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dohľadu na mieste patria Národnej banke Slovenska, ...
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dohľadu a prizvaným osobám nimi požadovanú súčinnosť ...
c)
na požiadanie osôb poverených výkonom dohľadu sa zúčastniť na prerokovaní protokolu o vykonanom ...
d)
plniť si ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
§ 10
(1)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste obsahuje

a)
identifikačné údaje dohliadaného subjektu, a to v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, ...
b)
mená, priezviská a funkcie osôb, ktoré sa zúčastnili na vykonanom dohľade; tieto údaje sa nemusia ...
c)
miesto, deň začatia a dobu trvania výkonu dohľadu na mieste,
d)
predmet vykonaného dohľadu na mieste a dohliadané obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dohľade vrátane uvedenia písomných ...
f)
lehotu určenú pre dohliadaný subjekt na predloženie písomných námietok proti údajom uvedeným ...
g)
miesto a deň vyhotovenia tohto protokolu a mená, priezviská, funkcie a podpisy osôb zodpovedných ...
(2)

Súčasťou protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska je doklad ...

(3)

Dohliadaný subjekt má právo nazrieť do protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na priebežný protokol a čiastkový protokol. Čiastkový ...

(5)

Dohľad na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dohliadanému subjektu o výsledku ...

(6)

Nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste, ...

(7)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste, priebežný protokol a čiastkový protokol sa uchovávajú ...

§ 11
(1)

Na plnenie konkrétnej úlohy pri výkone dohľadu na mieste nad dohliadanými subjektmi podľa tohto ...

(2)

Prizvané osoby majú pri svojej účasti na výkone dohľadu na mieste rovnaké oprávnenia, povinnosti ...

(3)

Ak sú prizvané osoby zamestnancami, tak ich účasť na výkone dohľadu na mieste sa podľa osobitného ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH DOHĽADU

§ 12
(1)

Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými predpismi,25) ...

(2)

Na úlohy uložené dohliadaným subjektom Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných ...

§ 13

Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil skutkový ...

§ 14
(1)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z konania, ak so zreteľom ...

(2)

Z konania vo veci podľa tohto zákona je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na ...

(3)

Účastník konania, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že zamestnanec Národnej ...

(4)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčeniu ...

(5)

Podanie námietky z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 nebráni pokračovaniu konania a vykonávaniu ...

(6)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do 30 pracovných dní od jej podania, alebo od odstránenia jej ...

(7)

Ak sa rozhodlo, že zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z ...

(8)

O vylúčení zamestnanca Národnej banky Slovenska z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti ...

§ 15
(1)

Účastníkom konania je dohliadaný subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach podľa tohto zákona ...

(2)

Za právnickú osobu koná štatutárny orgán, prípadne jej zamestnanec alebo člen, ktorý sa preukáže ...

(3)

Účastník konania sa môže nechať v konaní zastupovať. V tej istej veci môže mať účastník ...

§ 16
(1)

Konanie sa začína na základe žiadosti účastníka konania alebo z podnetu Národnej banky Slovenska. ...

(2)

Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti ...

(3)

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a)
označenie osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“), v rozsahu údajov ustanovených ...
b)
označenie toho, čo sa ňou požaduje,
c)
pravdivé opísanie všetkých rozhodujúcich skutočností,
d)
označenie všetkých dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva,
e)
označenie ďalších účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a ...
f)
označenie zástupcov účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a ...
g)
označenie iných osôb v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez súhlasu dotknutých ...
h)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane ...
i)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa alebo jeho štatutárneho ...
j)
prílohy vymedzené v odseku 4,
k)
ďalšie náležitosti ustanovené na základe osobitného predpisu.25)
(4)

Prílohou k žiadosti musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie listín potrebných na ...

(5)

Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená ...

(6)

Ak zákon neustanovuje inak, účastník konania je na základe výzvy Národnej banky Slovenska povinný ...

(7)

Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska ...

§ 17
(1)

Konanie pred Národnou bankou Slovenska je neverejné.

(2)

Ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci, Národná banka Slovenska vykoná ústne pojednávanie, ...

(3)

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy viedol pojednávanie, ...

(4)

Zápisnicu o ústnom pojednávaní podpisujú po oboznámení sa s jej obsahom osoby, ktoré sa na pojednávaní ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa obdobne použijú aj na miestnu obhliadku; na miestnu obhliadku Národná ...

(6)

Úradný záznam zachytáva dôležité skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie vo veci a o ktorých ...

(7)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisu o konaní s výnimkou zápisnice ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná urobiť opatrenia, aby nazretím do spisov nedošlo k neoprávnenému ...

§ 18
(1)

Národná banka Slovenska doručuje v konaní písomnosti sama alebo prostredníctvom poštového podniku, ...

(2)

Písomnosti, ktorých adresátom je právnická osoba, sa doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú ...

(3)

Ak nebol adresát, ktorému sa má písomnosť doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v ...

(4)

Ak adresát odoprel písomnosť prijať,30) je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to ...

(5)

Ak písomnosť nemožno adresátovi doručiť na adresu na doručovanie písomností, ktorú v konaní ...

(6)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú právnickej ...

(7)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú fyzickej ...

(8)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, dodávacia pošta oznámi ...

(9)

Odseky 5 až 8 sa nepoužijú na doručovanie rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad dohliadaným ...

(10)

Účastník konania, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v zahraničí, je povinný určiť si svojho ...

(11)

Ak má účastník konania zástupcu na celé konanie alebo zástupcu na doručovanie písomností, ...

(12)

Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať tiež jeho advokátskym koncipientom alebo inému ...

(13)

Národná banka Slovenska doručí písomnosť verejnou vyhláškou, ak tak ustanovuje osobitný zákon, ...

(14)

Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(15)

Údaje uvedené na doručenke alebo inom potvrdení o doručovaní písomnosti sa považujú za pravdivé, ...

§ 19
(1)

Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska určí na vykonanie úkonu lehotu, ak ju neustanovuje ...

(2)

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak, lehota je zachovaná, ak sa podanie najneskôr ...

(4)

Lehota ustanovená týmto zákonom alebo osobitným predpisom25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie ...

§ 20
(1)

Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na samostatné konania rozdeliť ňou vedené konanie o viacerých ...

(3)

Proti rozhodnutiu o spojení konaní alebo o rozdelení konania nemožno podať opravný prostriedok. ...

§ 21
(1)

Národná banka Slovenska môže prerušiť konanie, ak

a)
účastník konania bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie svojej žiadosti alebo ...
b)
účastník konania bol vyzvaný na oboznámenie sa so spisovým podkladom ku konaniu alebo na písomné ...
c)
Národná banka Slovenska dala príslušnému orgánu podnet na začatie konania o predbežnej otázke, ...
d)
Národná banka Slovenska uložila ustanovenému znalcovi vypracovanie znaleckého posudku k veci,
e)
Národná banka Slovenska požiadala iný orgán verejnej moci, zahraničný orgán dohľadu alebo inú ...
f)
ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34)
g)
účastník konania písomne navrhol prerušenie konania, ktoré sa začalo na základe žiadosti tohto ...
(2)

Ak ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34) ministerstvo predloží svoje písomné ...

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať opravný prostriedok.

(4)

Ak pominú dôvody prerušenia konania, Národná banka Slovenska bezodkladne v konaní pokračuje.

(5)

Ak je konanie prerušené, neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa tohto zákona a ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska konanie zastaví, ak

a)
účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky žiadosti alebo ...
b)
účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ...
c)
v konaní začatom na základe žiadosti sa preukáže, že osoba, ktorá túto žiadosť podala, nie ...
d)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu Národnej banky Slovenska, prípadne ak sa v priebehu konania ...
e)
o žiadosti v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,
f)
fyzická osoba, ktorá je účastníkom konania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu a konanie ...
g)
právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka ...
h)
za úkon alebo konanie Národnej banky Slovenska, ktoré sa na základe žiadosti vykonáva podľa tohto ...
i)
uplynuli premlčacie lehoty ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom25) pre zánik zodpovednosti, ...
j)
Národná banka Slovenska zistí, že nie sú splnené iné zákonom ustanovené podmienky na konanie ...
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. f) až h) nemožno podať opravný prostriedok; ...

§ 23
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša Národná banka Slovenska. Trovy, ktoré ...

(2)

Svedok, ktorý vypovedal v konaní, má nárok na náhradu preukázateľne potrebných a vynaložených ...

(3)

Na priznanie odmeny a náhrady nákladov znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi sa primerane ...

(4)

Národná banka Slovenska môže účastníkovi konania uložiť, aby nahradil trovy konania, ktoré ...

§ 24
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový a ...

(2)

Dôkazom je najmä vyjadrenie účastníka konania, výsluch účastníka konania, výsluch svedka, ...

(3)

Účastník konania je na podporu a preukázanie svojich tvrdení povinný bezodkladne predložiť listinné ...

(4)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe Národnej banke Slovenska z jej činnosti netreba dokazovať. ...

(5)

Národná banka Slovenska môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je v konaní potrebná, ...

(6)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, ...

(7)

Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie do Národnej banky Slovenska a vypovedať ...

(8)

Ak sú na objasnenie a posúdenie skutočnosti dôležitej pre rozhodnutie v konaní potrebné odborné ...

(9)

Národná banka Slovenska môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dokazovania, ...

(10)

Ak sa v konaní vyskytne predbežná otázka, ktorá môže mať význam pre ďalší procesný postup ...

(11)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz ...

§ 25
(1)

Národná banka Slovenska môže v rámci konania vydať predbežné opatrenie, ktorým v rozsahu nevyhnutne ...

a)
uloží účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel,
b)
nariadi zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.
(2)

Ak bolo predbežné opatrenie vydané z podnetu Národnej banky Slovenska na začiatku konania pred ...

(3)

Národná banka Slovenska predbežné opatrenie zruší z vlastného podnetu, len čo pominie dôvod, ...

(4)

Rozklad proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 26

Ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak, Národná banka Slovenska je pred vydaním ...

§ 27
(1)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(3)

V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutkové zistenia boli podkladom na rozhodnutie, z ktorých dôkazov ...

(4)

V poučení o rozklade sa uvedie, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, ...

(5)

V písomnom vyhotovení rozhodnutia Národnej banky Slovenska sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum ...

(6)

Národná banka Slovenska kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé ...

(7)

Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného pre dohliadaný subjekt podľa osobitného ...

§ 28
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň ...

(2)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(3)

Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá ...

(4)

Výrok vykonateľného rozhodnutia je záväzný pre účastníkov konania a orgány verejnej moci.

(5)

Účastník konania je povinný informovať Národnú banku Slovenska o splnení povinnosti alebo podmienky ...

§ 29
(1)

Na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný jej útvar dohľadu ...

(2)

Útvar dohľadu nad finančným trhom rozhodne o žiadosti o udelenie alebo o zmenu povolenia alebo ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nepatrné porušenie povinnosti ustanovenej týmto alebo osobitným ...

(4)

Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu, ak tento zákon alebo ...

(5)

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktorý ...

§ 30
(1)

Útvar dohľadu nad finančným trhom môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu ...

(2)

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom nerozhodne o rozklade podľa odseku 1, predloží ho s výsledkami ...

§ 31

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo nepokračuje v ...

§ 32
(1)

O rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu rozhoduje banková rada. Banková rada môže doplniť ...

(2)

Ak bolo prvostupňové rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným ...

(3)

Ak banková rada zruší prvostupňové rozhodnutie, zastaví konanie, ak na to existuje dôvod, alebo ...

(4)

Proti rozhodnutiu bankovej rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(5)

Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo z iného podnetu preskúmať banková rada. Banková ...

(6)

Banková rada rozhoduje o proteste prokurátora41) proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska; na toto ...

§ 33

Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu Národnej banky Slovenska vo veciach dohľadu je preskúmateľná ...

§ 34

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím ...

§ 34a

Ustanovenia § 12 až 34 a 38 sa primerane vzťahujú aj na postup Národnej banky Slovenska pri poskytovaní ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POSTUP PRI DOHĽADE NA DIAĽKU

§ 35
(1)

Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom sú dohliadané ...

(2)

Opatreniami, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasujú v Zbierke zákonov ...

PIATA ČASŤ

OCHRANA FINANČNÝCH SPOTREBITEĽOV

§ 35a

Národná banka Slovenska pri ochrane finančných spotrebiteľov vykonáva činnosti a oprávnenia ...

§ 35b
Blokové konanie
(1)

Ak bolo pri výkone dohľadu na mieste spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade ...

(2)

V blokovom konaní možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného ...

(3)

Na bloku o uložení pokuty sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá v mene Národnej banky Slovenska ...

(4)

Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty a má dostatok finančných ...

(5)

Ak dohliadaný subjekt súhlasí so zaplatením uloženej blokovej pokuty, ale nemá dostatok finančných ...

(6)

Zaplatením pokuty sa blokové konanie končí. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní nemožno podať ...

(7)

Bloky na ukladanie pokút vydáva Národná banka Slovenska.

§ 35c
Rozkazné konanie
(1)

Ak bolo pri výkone dohľadu spoľahlivo zistené, že dohliadaný subjekt v jednotlivom prípade porušil ...

(2)

Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy ...

(3)

Rozkaz o uložení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odpore; na rozkaz o uložení ...

(4)

Dohliadaný subjekt, proti ktorému bol vydaný rozkaz o uložení sankcie, môže Národnej banke Slovenska ...

(5)

Rozkaz o uložení sankcie, proti ktorému nebol včas podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného ...

§ 35d
(1)

Osoba poverená výkonom dohľadu na mieste je v mene Národnej banky Slovenska príslušná priamo ...

(2)

Opatrenia podľa odseku 1 oznámi osoba poverená výkonom dohľadu na mieste ústne dohliadanému subjektu ...

§ 35e
(1)

Národná banka Slovenska rozhodnutím zakáže dohliadanému subjektu

a)
nekalú obchodnú praktiku,42d) aj keď ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, ...
b)
používať neprijateľnú podmienku v neprospech finančného spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná ...
(2)

Národná banka Slovenska je aj v rámci vykonávania svojej pôsobnosti v oblasti ochrany finančných ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska získa podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv dohliadaným ...

§ 35f
(1)

Tomu, kto porušil práva finančného spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných ...

a)
uložiť pokutu do výšky 1 000 000 eur, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,
b)
uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
c)
zakázať používať nekalú obchodnú praktiku alebo zakázať podľa § 35e ods. 1 písm. b) používať ...
d)
zakázať poskytovať finančnú službu alebo zakázať sprostredkúvať finančnú službu, na ktorú ...
e)
uložiť povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie,
f)
odobrať za podmienok ustanovených v § 35g ods. 1 povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie ...
g)
uložiť inú sankciu ustanovenú osobitným predpisom1) v oblasti finančného trhu s cieľom ochrany ...
(2)

Tomu, kto opakovane porušil práva finančného spotrebiteľa alebo opakovane porušil povinnosti v ...

(3)

Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení sankcie za nedostatky v oblasti ochrany finančných ...

§ 35g
(1)

Národná banka Slovenska je za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov príslušná ...

(2)

Ak má dohliadaný subjekt sídlo v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska skutočnosti uvedené ...

§ 35h
(1)

Sankcie podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) za nedostatky v oblasti ochrany finančných ...

(2)

Uložením sankcií podľa tohto zákona za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska v jednom konaní koná a rozhoduje o uložení sankcie jednej osobe za ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za nedostatok v oblasti ochrany finančných ...

(5)

Súbežne s úhrnnou pokutou podľa odseku 3 alebo s ďalšou pokutou podľa odseku 4 možno uložiť ...

(6)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o uložení sankcie podľa § 35f alebo podľa osobitných ...

(7)

Pokuta uložená za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov je splatná do 30 dní ...

§ 35i

Zmluva o poskytnutí finančnej služby uzavretá v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby, ...

§ 35j
(1)

Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) možno podať písomne v listinnej podobe alebo elektronickej ...

(2)

Ak podanie nemá potrebné náležitosti, Národná banka Slovenska bezodkladne vyzve predkladateľa, ...

(3)

Podanie uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) treba vybavovať tak, aby pri jeho vybavovaní nedošlo k neoprávnenému ...

(4)

Národná banka Slovenska vybaví podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) tak, že zhodnotí zistený skutkový ...

§ 35ja

Národná banka Slovenska podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) vybaví v základnej lehote 90 kalendárnych ...

§ 35k

Na vykonávanie ochrany finančných spotrebiteľov sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona ...

ŠIESTA ČASŤ

ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA PRI VÝKONE DOHĽADU

§ 36
(1)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie aktuálne zoznamy a registre ...

a)
dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa osobitných predpisov,1)
b)
správcov na výkon nútenej správy a zástupcov správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými ...
c)
ďalších osôb, ak tak ustanoví osobitný predpis.43a)
(2)

Zoznamy podľa odseku 1 obsahujú označenie osôb v týchto zoznamoch najviac v rozsahu údajov ustanovených ...

(3)

Na postup Národnej banky Slovenska pri vykonávaní zápisu alebo registrácie (ďalej len "zápis") ...

(4)

Zoznamy podľa odsekov 1 a 2 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť zoznamov ...

(5)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom okrem zoznamov podľa odsekov 1 až ...

§ 37
(1)

Národná banka Slovenska na webovom sídle alebo vo svojom vestníku zverejňuje

a)
priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu a ročné správy o stave a vývoji ...
b)
verejné časti zoznamov vedených Národnou bankou Slovenska podľa § 36, a to najmenej raz štvrťročne, ...
c)
zoznam a zmeny zoznamu regulovaných trhov zostavené členskými štátmi a zverejnené Európskym ...
d)
výrok vykonateľného rozhodnutia alebo aj odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ...
e)
rozhodnutia bankovej rady o určení ročného príspevku dohliadaných subjektov na príslušný kalendárny ...
f)
hodnotiace správy o účinnosti používaných pravidiel sankcionovania podľa osobitného predpisu,44a) ...
g)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.
(2)

Národná banka Slovenska na webovom sídle alebo vo svojom vestníku tiež oznámi miesto, na ktorom ...

a)
schválené kótovacie prospekty cenných papierov, schválené prospekty cenných papierov, schválené ...
b)
informácie o hospodárení obchodníkov s cennými papiermi, burzy cenných papierov a centrálneho ...
c)
informácie o hospodárení emitentov cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov ...
d)
správy o hospodárení emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky,45)
e)
správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a s majetkom vo fonde,46)
f)
všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní,47)
g)
informácie o hospodárení poisťovní,47)
h)
ďalšie informácie ustanovené osobitným zákonom.
(3)

Národná banka Slovenska môže zverejniť aj

a)
informácie z účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok dohliadaných subjektov, ...
b)
informácie o uložených sankciách a opatreniach na nápravu,
c)
informácie o dohliadaných subjektoch, ktoré zverejnili dohliadané subjekty,
d)
metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom a vysvetľujúce ...
e)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich ...
(4)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje v osobitnej a užívateľsky ľahko prístupnej ...

a)
informácií o osobitných prostriedkoch komunikácie určených na prijímanie a skúmanie správ o ...
b)
kontaktu na špecializovaného zamestnanca na spracovanie správ o porušeniach (ďalej len „špecializovaný ...
1.
telefónneho čísla, pričom sa uvedie, či sa pri použití tejto telefónnej linky rozhovor zaznamenáva, ...
2.
osobitných prostriedkov komunikácie podľa § 38b a poštových adries, ktoré sú bezpečné a zaručujú ...
c)
postupov pri podávaní správ o porušeniach vrátane informácie, že správu možno podať aj anonymne, ...
d)
režimu dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach,
e)
postupov na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy,
f)
vyhlásenia o tom, že nahlasujúce osoby, ktoré sprístupnia informácie Národnej banke Slovenska ...
(5)

Nahlasujúcou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nahlasuje porušenie alebo možné porušenie ...

(6)

Nahlásenou osobou sa rozumie dohliadaný subjekt a osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,47a) ...

(7)

Správou o porušení sa rozumie správa o porušení povinností dohliadaných subjektov týkajúca ...

(8)

Výsledkom spracovania podanej správy o porušení sa rozumie

a)
zistenie, či podaná správa o porušení je podľa svojho obsahu správou o porušení podľa odseku ...
b)
informácia o ďalšom postupe vybavenia podanej správy o porušení podľa odseku 7.
§ 38
Poriadkové opatrenia
(1)

Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu sťažuje ...

a)
výkon dohľadu na mieste alebo dohľadu na diaľku najmä tým, že neposkytne Národnej banke Slovenska ...
b)
postup v konaní najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví na predvolanie do Národnej ...
c)
iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v oblasti finančného ...
(2)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť ...

(3)

Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 až 34. Konanie ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo ...

(5)

Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Národnej banky Slovenska.

(6)

Uložením poriadkovej pokuty nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Ak skutok, ...

Pravidlá pre prijímanie a preskúmavanie správ o porušeniach
§ 38a
(1)

Národná banka Slovenska zavedie postupy na umožnenie nahlasovania správ o porušeniach, ktoré upravia ...

a)
spôsob podávania správ o porušeniach vrátane možnosti podať ich aj anonymne,
b)
spôsob, akým môže Národná banka Slovenska požadovať od nahlasujúcej osoby, aby objasnila nahlásené ...
c)
druh, obsah a časový harmonogram spätnej väzby týkajúcej sa výsledku správy o porušeniach, ...
d)
režim dôvernosti údajov a ochrany osobných údajov,47c) ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach ...
(2)

Národná banka Slovenska určí jedného špecializovaného zamestnanca alebo viacerých špecializovaných ...

(3)

Špecializovaný zamestnanec

a)
poskytuje všetkým zainteresovaným osobám informácie o postupoch na nahlasovanie porušení,
b)
spracúva správy o porušeniach,
c)
udržiava kontakt s nahlasujúcou osobou, ak sa táto osoba identifikovala.
§ 38b
(1)

Národná banka Slovenska určí na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach osobitné prostriedky ...

(2)

Osobitné prostriedky komunikácie sa považujú za nezávislé a autonómne, ak spĺňajú tieto podmienky: ...

a)
sú oddelené od bežných prostriedkov komunikácie Národnej banky Slovenska vrátane tých, prostredníctvom ...
b)
sú navrhnuté, zriadené a prevádzkované takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť, integritu ...
c)
umožňujú uchovávanie informácií podľa § 38c a ich ďalšie využitie pre výkon dohľadu.
(3)

Osobitné prostriedky komunikácie musia umožniť nahlasovanie skutočných porušení povinností ...

a)
písomnou správou o porušení v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe,
b)
ústnou správou o porušení prostredníctvom telefónnych liniek, či už zaznamenanou, alebo nezaznamenanou, ...
c)
osobným stretnutím so špecializovaným zamestnancom.
(4)

Národná banka Slovenska poskytne informácie podľa § 37 ods. 4 nahlasujúcej osobe pred prijatím ...

(5)

Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa správa o porušení prijatá inak ako prostredníctvom ...

§ 38c
(1)

Národná banka Slovenska zabezpečí uchovávanie záznamov47d) o prijatých správach o porušeniach. ...

(2)

Národná banka Slovenska bezodkladne potvrdí prijatie písomnej správy o porušení na poštovú ...

(3)

Ak sa na nahlasovanie porušení používa zaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska ...

a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplného a presného prepisu rozhovoru vypracovaného špecializovanými zamestnancami; ak nahlasujúca ...
(4)

Ak sa na nahlasovanie porušení používa nezaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska ...

(5)

Ak nahlasujúca osoba požaduje osobné stretnutie so špecializovaným zamestnancom, aby nahlásila ...

a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplnej zápisnice zo stretnutia vypracovanej špecializovaným zamestnancom; ak nahlasujúca osoba ...
(6)

Národná banka Slovenska uchováva záznamy podľa odsekov 1 až 5 prostredníctvom dôverného a zabezpečeného ...

(7)

Národná banka Slovenska zavedie primerané bezpečnostné postupy na prenos osobných údajov nahlasujúcej ...

§ 38d
(1)

Dohliadaný subjekt nesmie uplatňovať voči svojmu zamestnancovi, ktorý nahlásil Národnej banke ...

(2)

Národná banka Slovenska, príslušné orgány štátnej správy a iné právnické osoby podľa osobitných ...

(3)

Národná banka Slovenska zabezpečí v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy a inými ...

(4)

Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe pomoc alebo poradenstvo v konaní pred orgánmi ...

§ 38e

Ak nie je verejne známa totožnosť nahlásených osôb, Národná banka Slovenska chráni ich totožnosť ...

§ 38f

Národná banka Slovenska pravidelne, najmenej však raz za dva roky, preskúma svoje postupy na prijímanie ...

§ 38g
Intervenčné opatrenia
(1)

Národná banka Slovenska môže za okolností a podmienok vymedzených v osobitných predpisoch47g) ...

a)
účelom je zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj
1.
investičných produktov založených na poistení,
2.
finančných nástrojov,
3.
štruktúrovaných vkladov,
4.
investičných produktov založených na poistení s určitými špecifickými vlastnosťami,
5.
finančných nástrojov s určitými špecifickými vlastnosťami alebo
6.
štruktúrovaných vkladov s určitými špecifickými vlastnosťami,
b)
účelom je zakázať alebo obmedziť určitú finančnú činnosť alebo postup dohliadaného subjektu ...
c)
cieľom47j) je riešiť závažnú obavu, ohrozenie alebo riziká týkajúce sa ochrany investorov alebo ...
(2)

Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení obsahuje ...

a)
vymedzenie produktu, činnosti alebo postupu podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie ...
b)
vymedzenie okolností, za ktorých sa uplatňuje zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo ...
c)
dátum, od ktorého toto rozhodnutie nadobúda záväznosť,
d)
odôvodnenie obsahujúce skutočnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitných predpisov47g) ...
e)
ak sa vydáva dočasné naliehavé intervenčné opatrenie,47i) aj
1.
dôvody, na základe ktorých Národná banka Slovenska dospela k záveru, že postupom ustanoveným ...
2.
dobu, na ktorú je vydané; táto doba nemôže presiahnuť tri mesiace od vyhlásenia príslušného ...
f)
ďalšie skutočnosti podľa odseku 8 alebo osobitných predpisov.47j)
(3)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 sa bezodkladne vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(4)

Národná banka Slovenska rozhodne o zrušení rozhodnutia o intervenčnom opatrení alebo o zrušení ...

(5)

Na rozhodovanie o vydaní intervenčného opatrenia a na rozhodovanie o vydaní dočasného naliehavého ...

(6)

Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení nadobúdajú ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého ...

(8)

Pred vydaním intervenčného opatrenia môže Národná banka Slovenska zverejniť jeho návrh a určiť ...

§ 38h
Oprávnenia v oblasti štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov ...
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu alebo inej osoby spočívajúce ...

a)
zákaz propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov ...
b)
pozastavenie propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných ...
c)
verejné upozornenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia,
d)
zákaz poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami,47s) ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené ...
e)
pokutu, a to:
1.
ak ide o právnickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur, pričom táto horná ...
2.
ak ide o fyzickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, pričom táto horná ...
(2)

Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a aj opakovane. Sankcie podľa odseku ...

(3)

Uložením sankcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.42f)

(4)

Na konanie a rozhodovanie o uložení sankcií podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 12 až 34 ...

(5)

Pokuta uložená podľa odseku 1 písm. e) je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ...

SIEDMA ČASŤ

PRÍSPEVKY A POPLATKY SÚVISIACE S DOHĽADOM

§ 39
Medzi výnosy z hospodárenia Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona48) patria aj týmto ...
a)

ročné príspevky dohliadaných subjektov (ďalej len „ročné príspevky“),

b)

poplatky za úkony alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi ...

c)

prirážky k ročným príspevkom na účely úhrady nákladov na výkon ochrany finančných spotrebiteľov ...

§ 40
Ročné príspevky
(1)

Ročné príspevky je Národnej banke Slovenska povinný uhrádzať dohliadaný subjekt, ktorý nadobudol ...

(2)

Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje banková rada vopred na celý rok najneskôr ...

(3)

Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktorí sú právnickou osobou alebo pobočkou zahraničnej ...

(4)

Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktorí sú fyzickou osobou, sa môžu určiť osobitne ...

(5)

Základ sadzby pre ročný príspevok veriteľov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery bez ...

(6)

Základ sadzby pre ročné príspevky samostatných finančných agentov sa zisťuje ako súčet zložiek ...

a)
pre samostatných finančných agentov, ktorí sú fyzickou osobou, v rozpätí
1.
od 100 eur do 500 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je záporný, ...
2.
od 200 eur do 1 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
3.
od 500 eur do 2 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
4.
od 1 000 eur do 3 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
5.
od 2 000 eur do 5 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
6.
od 4 000 eur do 8 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
7.
od 5 000 eur do 10 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je ...
8.
od 8 000 eur do 15 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je ...
b)
pre samostatných finančných agentov, ktorí sú právnickou osobou, v rozpätí
1.
od 100 eur do 1 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je záporný, ...
2.
od 500 eur do 2 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
3.
od 1 000 eur do 4 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
4.
od 2 000 eur do 6 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ...
5.
od 5 000 eur do 10 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je ...
6.
od 7 500 eur do 15 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je ...
7.
od 10 000 eur do 20 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je ...
8.
od 15 000 eur do 25 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je ...
(7)

Na rozhodovanie bankovej rady o určení ročného príspevku sa nevzťahujú ustanovenia o konaní ...

(8)

Ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach vždy do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho ...

(9)

Prispievateľovi vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok od prvého dňa šiesteho kalendárneho ...

(10)

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, prispievateľ ...

(11)

Ak ročný príspevok, splátky ročných príspevkov alebo úroky z omeškania, alebo splátky ročného ...

(12)

Ročné príspevky, splátky ročných príspevkov a úroky z omeškania sú príjmom Národnej banky ...

(13)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje ...

§ 40a
Osobitné príspevky
(1)

Osobitný príspevok je Národnej banke Slovenska povinný na príslušný kalendárny rok uhradiť ...

(2)

Výška osobitného príspevku dohliadaného subjektu sa rovná sume vo výške 1 % z ročného príspevku ...

(3)

Osobitné príspevky sa uhrádzajú zároveň s ročným príspevkom; na osobitné príspevky sa rovnako ...

Poplatky

§ 41
(1)

Poplatky sa uhrádzajú Národnej banke Slovenska, ak sa podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) ...

a)
žiadosti o
1.
udelenie povolenia alebo licencie,
2.
rozšírenie alebo inú zmenu udeleného povolenia alebo licencie,
3.
udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
4.
zmenu udeleného súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
5.
schválenie úkonu, prospektu alebo iného dokumentu,
b)
rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podľa písmena a),
c)
žiadosti o vydanie duplikátu povolenia, duplikátu licencie, duplikátu schválenia, duplikátu súhlasu, ...
d)
inej žiadosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1)
(2)

Poplatky za jednotlivé druhy úkonov sa ustanovujú predovšetkým v závislosti od rozsahu, náročnosti ...

(3)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje ...

§ 42
(1)

Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá podala žiadosť, alebo iný podnet uvedený v § 41 ods. ...

(2)

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním poplatkového podnetu, ktorý smeruje k vykonaniu úkonu ...

(3)

Právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia čo ...

(4)

Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch, ktoré sa musia uplatňovať voči každému ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poplatok zaplatil ten, kto ho nebol povinný zaplatiť, že ...

(6)

Poplatok, jeho časť alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje ...

(7)

Poplatky sú príjmom Národnej banky Slovenska a platia sa prevodom peňažných prostriedkov alebo ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43
(1)

Na zodpovednosť za škody spôsobené Národnou bankou Slovenska pri výkone verejnej moci v rámci ...

(2)

Pri výkone dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom alebo osobitnými predpismi25) ...

(3)

Ustanovenie § 17 ods. 6 o úradnom zázname sa primerane vzťahuje aj na dohľad na mieste, na dohľad ...

§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 45
(1)

Zrušuje sa Úrad pre finančný trh53) a pôsobnosť tohto úradu podľa všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Povolenia, schválenia, súhlasy, predchádzajúce súhlasy a iné rozhodnutia Úradu pre finančný ...

(3)

Konania, ktoré viedol Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktoré neboli právoplatne ...

(4)

Dohľad na mieste, ktorý vykonával Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktorý ...

(5)

Dňom 1. januára 2006 prechádza do vlastníctva Národnej banky Slovenska majetok, ktorý bol do 1. ...

Úrad pre finančný trh je povinný odovzdať Národnej banke Slovenska predsedom a podpredsedom rady ...

Dňom 1. januára 2006 zaniká doterajšie funkčné obdobie členov orgánov Úradu pre finančný ...

(6)

Ročné príspevky na rok 2006, ktoré pre dohliadané subjekty určí banková rada do 20. januára ...

§ 45a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 19. decembra 2006

Ročné príspevky pre dohliadané subjekty na rok 2007 určí banková rada postupom podľa tohto zákona ...

§ 45b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2011 sa procesne dokončia podľa tohto ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2011, sa dokončí postupom podľa tohto ...

(3)

Ak prispievateľ, ktorý môže podľa osobitného zákona25) popri činnostiach podliehajúcich dohľadu ...

§ 45c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona ...

§ 45d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli ...

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015 pri posudzovaní nekalých obchodných ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou týkajúce sa poskytovania ...

(4)

Kontrola vykonávaná na mieste, ktorá bola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou ...

§ 45e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto ...

§ 45f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 15. decembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. decembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 15. decembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto ...

(4)

Národná banka Slovenska je povinná zverejniť podľa § 37 ods. 1 písm. d) tohto zákona aj rozhodnutia ...

§ 45g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto ...

§ 45h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019 sa spravujú aj právne vzťahy upravené ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa osobitných ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2019 sa dokončí postupom podľa osobitných ...

§ 46
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie ...

2.

V § 6 ods. 3 nad slovom „predpisu“ sa odkaz 15 nahrádza odkazom 6 a vypúšťa sa poznámka pod ...

3.

V § 6 ods. 12 sa vypúšťajú slová „s orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami ...

4.

V § 7 ods. 1 sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „prerokovaní“.

5.

V § 44 ods. 3 sa za slová „konsolidovanom základe“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ ...

6.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh15) (ďalej len „úrad"),“.

7.

V § 46 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 49c až 49o sa vypúšťajú slová „úrad a“, slová „úradom a s“, slová „úrad alebo“ ...

9.

V § 51a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia úradu o porušení ustanovení osobitného ...

10.

V § 51a ods. 4 sa vypúšťajú slová „úradom alebo“ a slová „úradu alebo“.

11.

V § 79 ods. 2 za slovom „Slovenska“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok vety.

12.

V § 81 ods. 1 prvej vete za slovom „Slovenska“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok ...

13.

V § 82 ods. 1 sa slová „a dohľadu vykonávanému orgánom dohľadu“ nahrádzajú slovami „podľa ...

14.

V § 82 ods. 3 sa slová „orgán dohľadu15)“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“. ...

15.

V § 91 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).

16.

§ 94 znie:

„§ 94 (1) Na konanie a rozhodovanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:

„89) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

§ 95 až 114 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 90 a 91.

18.

Za § 122c sa vkladá § 122d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vykonáva dohľad podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov1) a prispieva k stabilite ...

3.

V § 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2i znie:

„2i)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

5.

V § 7 ods. 1 sa za slovo „je“ vkladajú slová „na pracovnoprávne účely“ a na konci sa bodka ...

6.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Člen bankovej rady nesmie pri výkone svojej funkcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...

7.

V § 8 ods. 1 piatej vete sa časť vety pred bodkočiarkou nahrádza týmito slovami: „Ak banková ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:

„2ca) § 7, 14, 31 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení ...

8.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „cieľa“ vkladajú slová „a úloh podľa § 2“.

9.

V § 30 ods. 2 sa slová „devízového hospodárstva a“ nahrádzajú slovami „devízových vzťahov, ...

10.

V § 34a ods. 1 sa slová „obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania“ nahrádzajú ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

12.

§ 36 ods. 4 až 7 sa vypúšťajú vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 7, 7a a 7b.

13.

§ 37 a 37a sa vypúšťajú vrátane poznámky pod čiarkou k odkazu 7c.

14.

V § 41 sa slová „výkon bankového dohľadu“ nahrádzajú slovami „dohľadu vykonávaného Národnou ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťajú slová „a § 94 až 114“ a na konci sa pripája ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 písm. b) bode 2 sa slová „Úrad pre finančný trh20) (ďalej len „úrad") v konaní“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 55 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

3.

V § 55 ods. 8, § 56 ods. 10, § 61 ods. 11, § 70 ods. 5, § 73 ods. 8, § 74 ods. 5, § 77 ods. 7, ...

4.

V § 56 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „a vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti“. ...

5.

V § 56 ods. 5 sa vypúšťajú slová „po dohode s Národnou bankou Slovenska“.

6.

V § 90 ods. 8 sa vypúšťa slovo „úradom,“.

7.

V § 93 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ...

8.

V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ...

9.

V § 110 ods. 1 písm. d) sa slová „bankového dohľadu alebo devízovej kontroly,93)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

„93) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon ...

10.

V § 134 ods. 3 písm. d) sa slová „bankového dohľadu93)“ nahrádzajú slovami „ňou vykonávaného ...

11.

V § 139 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národnej banke Slovenska,“.

12.

V § 140 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

13.

V § 143c až 143o sa vypúšťajú slová „Národná banka Slovenska a“, slová „Národnou bankou ...

14.

V § 144 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

15.

V § 145a ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ...

16.

V § 145a ods. 4 sa vypúšťajú slová „Národnou bankou Slovenska alebo“ a slová „Národnej ...

17.

V § 147 ods. 4 druhej vete sa za slovo „nemožno“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a ...

18.

V § 147 sa vypúšťa odsek 7.

19.

Za § 173a sa vkladá § 173b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

20.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. VI

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „rozhoduje Úrad pre finančný trh12) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4 ods. 7 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ ...

3.

V § 6 ods. 5 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

4.

V § 15 ods. 1 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky ...

5.

V § 17 ods. 3 písm. e) sa slová „bankového dohľadu,2) devízovej kontroly alebo dohľadu nad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon ...

6.

V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „pri obchodovaní na burze“.

7.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

8.

V celom texte zákona sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. VII

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") a“.

2.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „úrad a“ a slová „úradu a“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

Vo celom texte zákona s výnimkou § 8 sa slovo „úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami ...

Čl. IX

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „určí Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 11 ods. 1 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ ...

3.

V § 16 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

4.

V § 20 ods. 4 a 9 sa slová „odňaté“ a „odňať“ nahrádzajú slovami „odobraté“ a „odobrať“. ...

5.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Schválenia vydané ...

Čl. X

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných ...

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a Úrad pre finančný trh12)“ a poznámka pod čiarou k ...

Čl. XI

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 47 ods. 1 sa slová „udeleného Úradom pre finančný trh43) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

3.

V § 48 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.

4.

V § 48 ods. 9, § 109 ods. 7, § 111 ods. 12 a § 112 ods. 2 a 9, sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ ...

5.

V § 53 ods. 3, § 60 ods. 3, § 61 ods. 6, § 72 ods. 1 a § 82 ods. 8 sa slová „ministerstvo financií“ ...

6.

V § 111 ods. 11 sa slová „Generálny riaditeľ úradu“ nahrádzajú slovami „Národná banka ...

7.

Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

8.

V celom texte zákona okrem § 46 ods. 2 sa slová „odňatie“, „odňať“ a „odňaté“ vo ...

Čl. XIII

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 8 sa slová „Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácie „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. ...

4.

V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) sa týka neverejného konania, rozhodovania alebo dohľadu, ktoré podľa osobitného zákona24) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného ...

5.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripája písmeno f), ktoré znie:

„f) by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ...

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 12 ods. 6 sa za slovo „vkladov“ vkladajú slová „a investícií“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa na konci pripája táto veta: „Zákon č. 747/2004 Z. z. o ...

3.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „ako opatrenie na nápravu“.

4.

V § 22b ods. 3 druhej vete sa za slovo „vkladov“ vkladajú slová „a investícií“ a vypúšťa ...

Čl. XV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23, 23a a 30 znejú:

„23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...

2.

V § 40 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu ...

3.

Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o ...

1.

V § 22 ods. 1 sa slová „Úradom pre finančný trh9) (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 27 ods. 1 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.

3.

V § 23 ods. 9 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ...

4.

V § 26 ods. 5 a § 67 ods. 3 sa slová „ministerstvo“ a „Ministerstvo“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa slovo „odňatie" nahrádza slovom „odobratie".

6.

V § 33 ods. 6, § 34 ods. 5 a § 55 ods. 1 sa slová „ministerstvo financií" a slová „Ministerstvo ...

7.

V § 78 ods. 2 prvej vete sa slovo „ministerstvu," nahrádza slovami „Ministerstvu práce, sociálnych ...

8.

Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia ...

Čl. XVII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 9 ods. 3 sa za slová „daňových príjmov" vkladajú slová „a príjmov spojených so správou ...

Čl. XVIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) subjekt verejnej správy,1) ktorý nie je uvedený v písmenách a) až j), na základe písomnej ...

2.

V § 7 ods. 1 sa za slovom „republiky" nahrádza slovo „a" čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

3.

V § 7 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozpočet podľa platnej rozpočtovej ...

4.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podľa odsekov 2 až 15 postupuje aj klient uvedený ...

5.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podľa odsekov 2 až 10 postupuje aj klient uvedený ...

Čl. XIX

Zákon č. 639/2004 o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

V § 8 ods. 2 sa za slovami „infraštruktúrneho majetku" vypúšťa čiarka, slová „štátnej ...

Čl. XX

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

§ 104 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ...

Čl. XXI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)

zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva ...

b)

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien ...

c)

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva ...

d)

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

e)

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva ...

Čl. XXII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. XVII, čl. XVIII, čl. XIX a čl. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 747/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych ...

  4.

  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

  15.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách ...

  18.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších ...
 • 1a)  § 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 1aa)  Napríklad § 2 písm. b) a c), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 1aaa)  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 ...
 • 1ab)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna ...
 • 1b)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 2)  § 7 a 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 3)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...
 • 4)  Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších ...
 • 5)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5a)  Napríklad § 3 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom ...
 • 6)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 6a)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 16 nariadenia ...
 • 7)  § 2, 3, 29 a 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...
 • 8)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 9)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 11)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11a)  Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 11b)  Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. ...
 • 12)  Napríklad § 2 ods. 1 a § 15 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 13)  Napríklad § 16 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. ...
 • 15a)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 15b)  Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 52; Ú. v. ES ...
 • 16)  Zákonník práce.
 • 17)  § 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
 • 18)  § 6 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ...
 • 19)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 20)  Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 27 ...
 • 22)  Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 22a)  § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23a)  Napríklad § 22 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona ...
 • 24)  § 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 26)  § 2 ods. 11 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 26a)  § 6 ods. 3 druhá veta zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26b)  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa ...
 • 27)  § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 27a)  § 1 ods. 1 písm. c) a § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 27aa)  § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona ...
 • 28a)  § 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 114 až 118 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 29a)  Napríklad § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 144 ods. 7 zákona ...
 • 29b)  Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z., § 146 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 29c)  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 31 ods. 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z. ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z., § 27 Obchodného zákonníka, § 60 zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 34)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 35)  Napríklad § 9 ods. 4, § 13 ods. 2, § 30 ods. 3, § 50 ods. 5 a § 94 ods. 2 zákona č. 483/2001 ...
 • 36)  Zákon č. 382/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. ...
 • 36a)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 37)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 38)  Zákon č. 382/2004 Z. z.
 • 39)  § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 ...
 • 40)  § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. ...
 • 41)  § 22 až 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 42)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 42a)  Napríklad § 71 Správneho súdneho poriadku, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 42b)  Napríklad § 3 a 4, § 123 až 128, § 137 písm. a), § 229, § 324 až 344 Civilného sporového ...
 • 42c)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 42d)  § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42e)  § 53 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 42f)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších ...
 • 43a)  Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 43b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43c)  Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44a)  Napríklad čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 46)  Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.
 • 47b)  Čl. 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
 • 47c)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 47d)  Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona ...
 • 47e)  § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 47f)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného ...
 • 47g)  Napríklad čl. 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 v platnom znení, čl. 42 ods. 2 nariadenia ...
 • 47h)  Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 47i)  Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
 • 47j)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 600/2014, nariadenie (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47k)  Napríklad čl. 17 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, čl. 42 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 47l)  Čl. 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. ...
 • 47m)  § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o ...
 • 47n)  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
 • 47o)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára ...
 • 47p)  Čl. 5 ods. 1, čl. 6 a 7, čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 ods. 1, čl. 13 ods. 1, 3 a 4 a čl. ...
 • 47r)  Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47s)  Čl. 5 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47t)  Čl. 6, 7, 8 alebo čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
 • 47u)  § 22 a jedenásty bod prílohy zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 48a)  Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  § 81 ods. 1 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49aa)  § 3 ods. 4, 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49ab)  § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 49b)  § 63, § 79a a 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49ba)  § 2 písm. b) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 49bb)  § 4 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49bc)  Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49bd)  § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 49c)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 50)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ...
 • 51)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 51a)  § 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 52)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 52a)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 53)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 54)  § 2, 3 a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 514/2003 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
 • 55)  § 53 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore