Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 21.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33 JUD725 DS35 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 128/2002 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 371/2019

Legislatívny proces k zákonu 371/2019

Vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 371/2019, dátum vydania: 18.11.2019

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov reaguje na aktuálny spoločenský stav spočívajúci v dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkoch v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a tiež na súčasný právny stav, ktorý je založený na absencii ucelenej právnej úpravy, ktorá by jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovovala bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk a základné povinnosti vlastníkov, resp. prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.

Doterajšia právna úprava, ktorej základ predstavovalo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „nariadenie vlády“), sa zameriavala len na zariadenia detského ihriska ako individuálne veci spadajúce do kategórie tzv. určených výrobkov podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade ktorých sa muselo pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky vykonať obligatórne posúdenie zhody, ktorým sa zisťovalo, či pri výrobe zariadenia detského ihriska boli dodržané príslušné technické normy. Predmetné nariadenie vlády predstavovalo výlučne národnú reguláciu a nebolo transpozíciou alebo implementáciou práva Európskej únie. Uvedená povinnosť sa v nadväznosti na princíp vzájomného uznávania preto vyžadovala len v prípade tých zariadení detského ihriska, ktoré boli vyrobené na území Slovenskej republiky alebo uvedené na jednotný trh Európskej únie cez územie Slovenskej republiky, a to odo dňa 1. januára 2011. Podľa doterajšej úpravy sa posudzovala bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, nedostatočne však tento právny stav reflektoval na početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného zariadenia detského ihriska môže stať nebezpečný výrobok.

Efektívnosť a účinnosť predchádzajúcej právnej úpravy v aplikačnej praxi boli opakovane preverené výkonom kontrolných akcií príslušného orgánu dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“). Výsledky kontrol SOI od roku 2006 do roku 2017 však naznačujú, že sledovaný účel, ktorým je vytvorenie podmienok pre bezpečnú hru detí na detských ihriskách, nie je zabezpečený na optimálnej úrovni, keď od účinnosti nariadenia vlády podiel zistených nedostatkov predstavuje približne 80% (v roku 2012 boli kontrolou SOI nedostatky zistené v 78,2% prípadov, v roku 2013 v 83% prípadov a v roku 2017 v 79% prípadov).

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.

Návrhom zákona sa stanovujú najmä požiadavky na náležité rozmiestnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie vhodného povrchu detských ihrísk, zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonávania pravidelných odborných kontrol. Kontrola individuálnych zariadení detských ihrísk sa pretransformuje na vstupnú kontrolu, ktorú budú musieť absolvovať všetky detské ihriská pred uvedením do prevádzky po ich zriadení alebo podstatnej zmene majúcej dosah na bezpečnosť detského ihriska. Návrhom zákona sa zároveň definuje okruh subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk po preukázaní dostatočnej odbornosti na výkon tejto špecializovanej činnosti.

Návrh zákona súčasne predpokladá prijatie vykonávajúceho predpisu, ktorým sa bližšie stanovia požiadavky na obsah, rozsah a vykonávanie odborného vzdelávania a odborného skúšania certifikovaných osôb ako subjektov oprávnených na výkon periodických kontrol detských ihrísk sprístupňovaných verejnosti.

Návrh zákona si priamo vyžaduje tiež zmenu a doplnenie niektorých ďalších zákonov – ide o zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predmetov v nadväznosti na zavedenie novej viazanej živnosti a zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu precizovania ustanovení o výkone pôsobnosti SOI v tejto oblasti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Vzhľadom na technický charakter predpisu bol návrh zákona predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré bolo ukončené bez pripomienok.

Prijatie návrhu zákona vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore