Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 94/2013 účinný od 01.06.2013


Platnosť od: 23.04.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Správne poplatky, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 94/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 94/2013 s účinnosťou od 01.06.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov,

b)

skúšanie výrobkov z drahých kovov a identifikáciu drahých kameňov,

c)

práva a povinnosti výrobcu, obchodníka a dovozcu výrobkov z drahých kovov a drahých kameňov,

d)

výkon kontroly na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov (ďalej len „puncová ...

e)

priestupky a iné správne delikty na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov.

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Drahým kovom sa rozumie zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.

(2)

Drahým kameňom sa rozumie prírodná substancia anorganického pôvodu alebo organického pôvodu používaná ...

(3)

Výrobkom z drahých kovov sa rozumie

a)
klenotnícky, bižutérny, medailérsky a iný výrobok zo zliatin zlata, striebra, platiny alebo kombinácie ...
b)
klenotnícka zliatina, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravu tovaru,
c)
zliatina z drahých kovov používaná v starostlivosti o chrup (ďalej len „dentálne drahé kovy“),
d)
mince z drahých kovov vydávané Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „mince“), ...
e)
opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého ...
(4)

Zliatinou z drahých kovov sa rozumie zliatina, ktorá je pevnou zmesou obsahujúcou aspoň jeden drahý ...

(5)

Obyčajným kovom sa rozumie kov okrem zlata, striebra, platiny a kovu platinovej skupiny.

(6)

Registrovanou zliatinou sa rozumie klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných ...

(7)

Zodpovednostnou značkou sa rozumie alfanumerický alebo iný znak umiestnený v charakteristickom obryse ...

(8)

Puncovou značkou sa rozumie znak vyjadrujúci príslušnú zákonnú rýdzosť drahého kovu umiestnený v charakteristickom ...

(9)

Rýdzostným číslom sa rozumie trojmiestny znak vyjadrujúci minimálny obsah daného drahého kovu meraný ...

(10)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
výrobcom podnikateľ,2) ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu tovaru, kompletizáciu tovaru z polotovarov, ...
b)
obchodníkom podnikateľ,2) ktorý kupuje výrobky z drahých kovov a drahé kamene na účely ich predaja konečnému ...
c)
dovozcom obchodník, ktorý dováža výrobky z drahých kovov a drahé kamene zo zahraničia na územie Slovenskej ...
d)
obchodovaním nákup a predaj výrobkov z drahých kovov vrátane objednania predaja, sprostredkovania predaja, ...
§ 3
Tovar
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
tuzemským tovarom tovar vyrobený na území Slovenskej republiky vrátane tovaru, ktorý vznikol podstatnou ...
b)
cudzím tovarom tovar dovezený na územie Slovenskej republiky dovozcom zo zahraničia, ktorý je určený ...
c)
starým tovarom tovar neuvedeného pôvodu, ktorý neprešiel puncovou kontrolou a ktorý na puncovú kontrolu ...
d)
opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou ...
(2)

Na účely tohto zákona sa za tovar nepovažujú

a)
výrobky zo zlata s rýdzosťou nižšou ako 375/1000,
b)
výrobky zo striebra s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
c)
výrobky z platiny s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
d)
prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené na technické, vedecké, laboratórne alebo vyučovacie ...
§ 4
Zákonné rýdzosti
(1)

Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000). Rýdzosť ...

(2)

Rýdzosť zlatého tovaru je

a)
999/1000,
b)
986/1000,
c)
900/1000,
d)
750/1000,
e)
585/1000,
f)
375/1000.
(3)

Rýdzosť strieborného tovaru je

a)
999/1000,
b)
959/1000,
c)
925/1000,
d)
900/1000,
e)
835/1000,
f)
800/1000.
(4)

Rýdzosť platinového tovaru je

a)
999/1000,
b)
950/1000,
c)
900/1000,
d)
850/1000,
e)
800/1000.
(5)

Tovar je dovolené v tuzemsku vyrábať alebo dovážať zo zahraničia na obchodovanie v tuzemsku, iba ak ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 5
(1)

Štátnu správu na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú

a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
úrad.
(2)

Sídlom úradu je Bratislava.

§ 6
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov, ...

b)

je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých rozhodol úrad, okrem § 23,

c)

schvaľuje rozpočet úradu a kontroluje dodržiavanie rozpočtu úradu,

d)

dáva súhlas na zriaďovanie a zrušenie pobočiek a expozitúr ako územných jednotiek úradu.

§ 7
Pôsobnosť úradu

Úrad

a)

vykonáva puncovú kontrolu podľa § 10,

b)

vykonáva puncovú inšpekciu podľa § 38,

c)

prideľuje, uznáva a zrušuje zodpovednostné značky,

d)

overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a zliatin pri razbe mincí,

e)

overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,

f)

vykonáva identifikáciu drahých kameňov,

g)

vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“), ...

h)

vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedčenie o zápise klenotníckych zliatin do zoznamu registrovaných ...

i)

vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi5) (ďalej len „register“),

j)

na vyžiadanie vykonáva znaleckú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých ...

k)

vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých ...

l)

ukladá v prvom stupni pokuty,

m)

prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.6)

§ 8
Riaditeľ úradu
(1)

Na čele úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového konania a odvoláva minister hospodárstva ...

(2)

Riaditeľ úradu môže na výkon činnosti podľa tohto zákona so súhlasom ministerstva zriaďovať alebo zrušovať ...

§ 9
Správa majetku štátu
(1)

Úrad vykonáva správu majetku štátu pri drahých kovoch, drahých kameňoch a výrobkoch z drahých kovov,

a)
o ktorých bolo vydané rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo jeho zhabaní v konaní o colných priestupkoch ...
b)
pri ktorých bola uložená sankcia prepadnutia veci, pri ktorých bol uložený trest prepadnutia veci alebo ...
c)
ktoré boli prenechané v prospech štátu podľa osobitného predpisu8) alebo pri ktorých štát nadobudol ...
(2)

Úrad je oprávnený majetok štátu podľa odseku 1 predať na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.10) ...

TRETIA ČASŤ

PUNCOVÁ KONTROLA

Predmet a rozsah puncovej kontroly

§ 10
(1)

Puncovou kontrolou sa zisťuje a overuje rýdzosť a predpísaný stav tovaru ustanovený týmto zákonom. Výsledkom ...

(2)

Povinnej puncovej kontrole, ak nie je v § 24 a 47 ustanovené inak, podlieha tuzemský tovar, cudzí tovar, ...

Skúšanie tovaru

§ 11
Tuzemský tovar
(1)

Výrobca predkladá tuzemský tovar na puncovú kontrolu kompletný, vyčistený a v takom stave, aby sa mohol ...

(2)

Výrobca je povinný pri predložení písomne oznámiť druh, hmotnosť, počet kusov a rýdzosť tuzemského tovaru. ...

(3)

Tuzemský tovar musí byť zhotovený tak, aby sa mohol trvalo označiť puncovou značkou alebo spôsobom podľa ...

(4)

Predložený tuzemský tovar musí výrobca trvalo označiť pridelenou zodpovednostnou značkou podľa § 43 ...

§ 12
Cudzí tovar
(1)

Cudzí tovar, ktorý nie je úradne označený podľa § 47, predkladá na puncovú kontrolu dovozca spolu s ...

(2)

Dovozca je povinný predložiť cudzí tovar na puncovú kontrolu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti ...

(3)

Predložený cudzí tovar musí dovozca trvalo označiť alebo nechať trvalo označiť pridelenou zodpovednostnou ...

§ 13
Starý tovar a opravený tovar
(1)

Starý tovar, ktorý má byť predmetom obchodovania, predkladá na puncovú kontrolu iná osoba, ako je jeho ...

(2)

Opravený tovar predkladá na puncovú kontrolu výrobca spolu s vymenenou súčasťou.

§ 14
Skúška rýdzosti
(1)

Skúšku rýdzosti vykonáva úrad

a)
na skúšobnom kameni,
b)
iným nedeštruktívnym spôsobom (ďalej len „nedeštruktívna skúška“) alebo
c)
chemicky.
(2)

Chemickú skúšku rýdzosti (ďalej len „chemická skúška“) vykoná úrad na náklady predkladateľa, ak tuzemský ...

(3)

Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. ...

(4)

Na vykonanie chemickej skúšky je úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, ak ju nepredloží ...

Predpísaný stav tovaru

§ 15
Povolené kombinácie
(1)

Tovar predložený na puncovú kontrolu možno zhotoviť aj z toho istého drahého kovu rôznych zákonných ...

(2)

Súčasti potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej pevnosti a pružnosti tovaru možno vyrobiť z obyčajných kovov; ...

(3)

Pri klenotníckej zliatine použitej na výrobu tovaru musí výrobca alebo dovozca zabezpečiť jej chemickú ...

(4)

Pokovovanie tovaru sa môže vykonať iba v takej miere, aby sa mohol nedeštruktívnou skúškou určiť obsah ...

(5)

Pokovovanie tovaru povlakom z obyčajného kovu, a to ani formou medzivrstvy, je zakázané.

§ 16
Spájkovanie tovaru
(1)

Na spájkovanie tovaru s výnimkou platinového tovaru sa musí použiť spájka z rovnakého drahého kovu, ...

(2)

Na spájkovanie tovaru sa môže použiť len spájka s rýdzosťou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom. ...

(3)

Pri spájkovaní tovaru sa môže spájka použiť iba v množstve nevyhnutne potrebnom na spájkovanie; nesmie ...

Úradné označovanie tovaru

§ 17
(1)

Pre každú zákonnú rýdzosť tovaru a pre každý drahý kov je ustanovená puncová značka.

(2)

Originály vzorov puncových značiek sú v správe úradu.

(3)

Tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť a predpísaný stav, úrad trvalo označí príslušnou puncovou značkou alebo ...

(4)

Úrad na základe žiadosti predkladateľa označí tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť a predpísaný stav značkou ...

(5)

Cudzí tovar s inou ako zákonnou rýdzosťou, ktorá je zákonnou rýdzosťou podľa právnych predpisov štátu, ...

§ 18
(1)

Tovar zhotovený z toho istého drahého kovu dvoch, prípadne viacerých rôznych zákonných rýdzostí sa označí ...

(2)

Ak je tovar zhotovený z viacerých drahých kovov, označí sa zodpovedajúcimi puncovými značkami pre použité ...

(3)

Ak nie je technicky možné tovar trvalo označiť puncovou značkou, úrad ho na základe dohody s výrobcom ...

§ 19
(1)

Ak starý tovar alebo opravený tovar nie je možné bez poškodenia trvalo označiť puncovou značkou alebo ...

(2)

Proti výsledku puncovej kontroly podľa odseku 1 nemožno podať námietky podľa § 23.

Nakladanie s chybným tovarom

§ 20
(1)

Tovar, okrem starého tovaru alebo opraveného tovaru, ktorý je v rozpore s týmto zákonom, úrad rozbije, ...

(2)

Zvyšky po rozbití tovaru, starý tovar alebo opravený tovar úrad vráti predkladateľovi.

(3)

Tuzemský tovar a cudzí tovar môže úrad rozbiť, ak

a)
proti rozhodnutiu úradu už nemožno postupovať podľa § 23,
b)
predkladateľ sa práva na podania námietok podľa § 23 písomne vzdal,
c)
po splnení podmienok uvedených v písmene a) alebo písmene b) predkladateľ cudzieho tovaru nepostupoval ...
§ 21
(1)

Ak predkladateľ do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia výsledku puncovej kontroly písomne oznámi ...

(2)

Ak predkladateľ preukáže vývoz chybného tovaru do iného členského štátu Európskej únie alebo jeho vývoz ...

§ 22

Úrad je oprávnený odstrániť z tovaru údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu o jeho rýdzosti, hmotnosti ...

§ 23
Námietky
(1)

Proti výsledku puncovej kontroly možno podať námietky, ak nie je v § 19 ods. 2 ustanovené inak.

(2)

Námietky sa podávajú úradu písomne do siedmich dní odo dňa oznámenia výsledku puncovej kontroly.

(3)

Ak námietky smerujú proti výsledku skúšky rýdzosti tovaru podľa § 14, vykoná sa opakovaná skúška rýdzosti ...

(4)

Námietky nemožno podať po oznámení predkladateľa podľa § 21 ods. 1.

(5)

O námietkach rozhoduje riaditeľ úradu v lehote 30 dní odo dňa oznámenia výsledku opakovanej skúšky rýdzosti ...

(6)

Na základe výsledku opakovanej skúšky rýdzosti tovaru úrad tovar úradne označí alebo pôvodné označenie ...

(7)

Rozhodnutie riaditeľa je konečné.

(8)

Ak opakovaná skúška rýdzosti tovaru preukáže, že tovar nemá predkladateľom deklarovanú rýdzosť, náklady ...

Výnimky z puncovej kontroly a náhrada škody

§ 24
(1)

Povinnej puncovej kontrole nepodlieha

a)
tovar
1.
úplne potiahnutý smaltom,
2.
pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov minimálny význam, ...
3.
s veľmi nízkou hmotnosťou ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom,
b)
cudzí tovar prepustený v colnom konaní do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo do ...
c)
tuzemský tovar určený na prepustenie do colného režimu vývoz,14) ak nie je v odseku 2 ustanovené inak, ...
d)
starý tovar ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom,
e)
mince, a to ani vtedy, ak sú súčasťou tovaru, ktorý tejto kontrole podlieha, a sú s ním voľne spojené. ...
(2)

Tovar uvedený v odseku 1 písm. c) možno predložiť na puncovú kontrolu. Ak sa má taký tovar úradne označiť, ...

(3)

Pri pochybnostiach, či tovar podlieha puncovej kontrole, rozhodne úrad.

§ 25
(1)

Tovar uvedený v § 24 ods. 1 písm. a) treťom bode musí výrobca alebo obchodník trvalo označiť zodpovednostnou ...

(2)

Úradne neoznačený tovar uvedený v § 24 ods. 1 písm. a) a d), ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ...

§ 26
Zodpovednosť štátu za škodu
(1)

Úrad nezodpovedá za poškodenie alebo zničenie tovaru, ktorý prevzal na účely vykonania povinnej puncovej ...

a)
k poškodeniu tovaru došlo v dôsledku chemickej skúšky, pokiaľ ju úrad vykonal riadne a bol podľa zákona ...
b)
úrad v súlade s týmto zákonom tuzemský tovar alebo cudzí tovar rozbil.
(2)

V ostatných prípadoch úrad zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu výrobkov z drahých kovov podľa ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SKÚŠANIE VÝROBKOV Z DRAHÝCH KOVOV A IDENTIFIKÁCIA DRAHÝCH KAMEŇOV

Výrobky z drahých kovov

§ 27

Výrobca mincí je povinný predložiť úradu vzorky z razby mincí na overenie ich rýdzosti. Ak sú splnené ...

§ 28
(1)

Dentálne drahé kovy môžu byť predmetom obchodovania alebo môžu byť inak uvádzané na trh, ak spĺňajú ...

(2)

Výrobcovia alebo obchodníci sú povinní predkladať úradu podľa jeho pokynov vzorky dentálnych drahých ...

§ 29
(1)

Úrad zisťuje na žiadosť predkladateľa obsah drahých kovov v predložených výrobkoch, klenotníckych zliatinách, ...

(2)

Úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane ...

(3)

Úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, ak vykonanie požadovaných úkonov nie je v jeho ...

§ 30
Identifikácia drahých kameňov
(1)

Úrad vykonáva identifikáciu drahých kameňov na žiadosť predkladateľa. Identifikácia sa vykonáva nedeštruktívnou ...

(2)

Na identifikáciu drahých kameňov sa primerane použije ustanovenie § 29 ods. 3.

PIATA ČASŤ

POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV A REGISTER

§ 31
(1)

Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 dní odo dňa zápisu do živnostenského registra alebo obchodného ...

(2)

S výrobkami z drahých kovov možno tiež obchodovať mimo prevádzkarne alebo na elektronickej adrese v ...

(3)

Výrobcovia a obchodníci sú povinní úradu oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov podľa odseku ...

(4)

Povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na osoby predávajúce tovar, ktorý je výsledkom ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzťahujú aj na zahraničných podnikateľov, ktorí obchodujú s tovarom ...

§ 32

Pridelenou zodpovednostnou značkou výrobca alebo obchodník trvalo označuje alebo necháva označovať všetok ...

§ 33
(1)

Výrobcovia a obchodníci sú povinní viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných ...

(2)

Výrobcovia sú povinní viesť hmotnostnú evidenciu o vyrobenom tovare a vykonaných opravách a obchodníci ...

(3)

Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať určené meradlá.18) ...

(4)

Určenými meradlami musí byť vybavená každá prevádzkareň; to platí aj na predaj tovaru mimo prevádzkarne. ...

Predaj tovaru

§ 34

Obchodníci nesmú obchodovať s úradne neoznačeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie vlastniť alebo ...

§ 35
(1)

Tovar ponúkaný alebo určený na predaj alebo na tento účel skladovaný musí byť v prevádzkarni alebo mimo ...

(2)

Obchodníci sú povinní pri predaji vydať doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti predaných ...

(3)

Vyobrazenie slovenských puncových značiek musí byť v prevádzkarni umiestnené na prístupnom a viditeľnom ...

§ 36
(1)

Obchodníci, ktorí predávajú aj výrobky zo zlata, striebra alebo z platiny, ktoré nedosahujú rýdzosť ...

(2)

Obchodníci sú povinní predmety uvedené v odseku 1 zreteľne označiť a vystavovať ich viditeľne oddelene. ...

§ 37
Register
(1)

Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

a)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, obchodné meno, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, miesto ...
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, meno a priezvisko, ...
c)
predmet podnikania s drahými kovmi alebo drahými kameňmi,
d)
adresy prevádzkarní, v ktorých sa vykonáva predmet podnikania s drahými kovmi alebo drahým kameňmi, ...
e)
elektronické adresy alebo webové sídlo, ak sú zriadené, na ktorých sa vykonáva predaj výrobkov z drahých ...
f)
dátum začatia a ukončenia podnikania s drahými kovmi alebo drahými kameňmi,
g)
dátum pridelenia a zrušenia, tvar a obsah zodpovednostnej značky.
(2)

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvorí dátum narodenia fyzickej ...

(3)

Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.

(4)

Údaje uvedené vo verejnej časti registra zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.

ŠIESTA ČASŤ

PUNCOVÁ INŠPEKCIA

Práva a povinnosti puncovej inšpekcie

§ 38
(1)

Úrad kontroluje u výrobcov a obchodníkov (ďalej len „kontrolovaná osoba“),

a)
či predávaný tovar, tovar ponúkaný na predaj alebo na ten účel skladovaný neunikol puncovej kontrole ...
b)
rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin,
c)
dodržiavanie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Zamestnanec úradu písomne poverený riaditeľom úradu alebo v čase jeho neprítomnosti ním určenou osobou ...

a)
vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích alebo obchodných a iných priestorov súvisiacich s predmetom ...
b)
nazerať do evidencie vedenej kontrolovanou osobou podľa § 33,
c)
vykonávať skúšku rýdzosti tovaru, klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov vrátane odberu ...
d)
vykonávať kontrolné nákupy, nákupy prostredníctvom elektronického predaja, a to i nepriamo a pod utajenou ...
e)
odobrať tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že nebol predložený na puncovú kontrolu podľa ...
(3)

O odbere vzoriek tovaru a ich hmotnosti vystavia inšpektori kontrolovanej osobe potvrdenie. Drahý kov ...

(4)

Inšpektor je povinný bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu s výsledkami puncovej inšpekcie. ...

(5)

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť inšpektorom potrebnú súčinnosť.

§ 39
(1)

Inšpektor preukazuje svoju totožnosť preukazom úradu a písomným poverením.

(2)

Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone puncovej ...

(3)

Povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 2 môže inšpektora zbaviť riaditeľ úradu.

§ 40
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník,
b)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takou značkou označený, ...
c)
sa pri predaji dopustí klamlivého označenia.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 5 000 eur a za priestupok podľa odseku ...

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva úrad.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)

§ 41
Iné správne delikty
(1)

Úrad uloží pokutu od 20 eur do 25 000 eur, ak kontrolovaná osoba

a)
nesplní povinnosť podľa § 31,
b)
používa zodpovednostnú značku v rozpore s týmto zákonom alebo také konanie umožní,
c)
nesplní povinnosť podľa § 33,
d)
nesplní povinnosť podľa § 35 alebo § 36 ods. 2.
e)
nesplní povinnosť podľa § 38 ods. 2 písm. d).
(2)

Úrad uloží pokutu od 50 eur do 35 000 eur, ak kontrolovaná osoba

a)
obchoduje s úradne neoznačeným tovarom, ktorý podlieha povinnej puncovej kontrole, alebo taký tovar ...
b)
obchoduje s tovarom, ktorý nie je označený zodpovednostnou značkou,
c)
obchoduje s tovarom uvedeným v § 24 ods. 1 písm. a) treťom bode, ktorý nie je označený rýdzostným číslom, ...
d)
obchoduje s tovarom označeným puncovou značkou nezodpovedajúcej rýdzosti tohto tovaru,
e)
dopustí sa pri predaji klamlivého označenia,
f)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, ktorý je takou značkou označený,
g)
nepoužíva určené meradlá18) alebo ich používa bez platného overenia, alebo ich nemá v prevádzkarni a ...
(3)

Úrad uloží pokutu od 40 eur do 50 000 eur, ak sa kontrolovaná osoba dopustila konania podľa odseku 1 ...

(4)

Úrad uloží pokutu od 100 eur do 70 000 eur, ak sa kontrolovaná osoba dopustila konania podľa odseku ...

(5)

Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 4 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad o porušení ...

(6)

Úrad pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. ...

(7)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 42
Poriadková pokuta
(1)

Kontrolovanej osobe, ktorá marí alebo sťažuje výkon puncovej inšpekcie podľa § 38 ods. 2 písm. e), môže ...

(2)

Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo sťažovaný ...

(3)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov, keď sa úrad dozvedel o konaní podľa odseku 1, najneskôr ...

(4)

Poriadková pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 43
(1)

Úrad pridelí vyobrazenie zodpovednostnej značky do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu alebo obchodníka. ...

(2)

Úrad uzná a zaregistruje na základe žiadosti obchodníka inú zodpovednostnú značku, pričom obchodník ...

§ 44
(1)

Na území Slovenskej republiky sa nesmú prideliť dve zhodné alebo zameniteľné zodpovednostné značky, ...

(2)

Ak úrad zistí, že zodpovednostná značka už bola pridelená, oznámi túto skutočnosť bez meškania výrobcovi ...

§ 45
(1)

Zlievanie drahých kovov je živnosťou podľa osobitného predpisu;21) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania ...

(2)

Osvedčenie vydáva úrad na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadosť“) a dokladov ...

(3)

Žiadosť obsahuje,

a)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, obchodné meno, adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, identifikačné ...
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, meno a ...
(4)

Prílohou k žiadosti sú:

a)
kópia dokladu o ukončení vzdelania, a to
1.
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
2.
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo
3.
vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov informatické vedy, matematika, ...
b)
kópia dokladu o dĺžke odbornej praxe v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore,
c)
zoznam technologických zariadení potrebných na výrobu zliatin z drahých kovov a spracovanie zliatin ...
(5)

Odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 posudzuje komisia vymenovaná riaditeľom úradu.

(6)

Ak úrad zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo osvedčenie vydané, určí lehotu na odstránenie nedostatkov. ...

(7)

Zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 46
(1)

Klenotnícku zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzosť, spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 3 a ktorú chemicky preskúšal ...

(2)

Úrad vydá o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin osvedčenie.

(3)

Ak výrobca alebo obchodník neumožní úradu získať potrebné množstvo klenotníckej zliatiny, úrad zápis ...

§ 47

Za úradne označený tovar podľa tohto zákona sa považuje tovar označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná ...

§ 48

Za úkony, ktoré vykonáva úrad podľa § 7 písm. c) a h), sa vyberajú správne poplatky.23) Ostatné úkony ...

§ 49

Na konanie podľa tohto zákona sa okrem § 23 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.24)

§ 50
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)

opis a vyobrazenie puncových značiek, označenia „METAL“, značky úradu a úradného znaku na označovanie ...

b)

podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov z drahých kovov,

c)

zloženie klenotníckych zliatin,

d)

rýdzosť spájok,

e)

tovar s veľmi nízkou hmotnosťou,

f)

starý tovar, ktorý nepodlieha puncovej kontrole,

g)

spôsob výberu predkladaných vzoriek z razby mincí na overenie rýdzosti podľa § 27,

h)

podrobnosti označovania zliatkov podľa § 29 ods. 2.

§ 51
Prechodné ustanovenia
(1)

Puncový úrad Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov je úrad podľa tohto zákona.

(2)

Výrobné značky pridelené úradom do 31. mája 2013 zostávajú v platnosti a považujú sa za zodpovednostné ...

(3)

Zodpovednostné značky pridelené úradom do 31. mája 2013 zostávajú v platnosti.

(4)

Výrobcovia a obchodníci sú povinní doplniť údaje podľa § 31 do 31. augusta 2013.

(5)

Obchodníci sú povinní do 31. augusta 2013 umiestniť v prevádzkarni platné puncové značky podľa § 35 ...

(6)

Rozhodnutia vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov, ktoré boli vydané do 31. mája 2013, zostávajú ...

(7)

Konania začaté a neukončené do 31. mája 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(8)

Všetok tovar predávaný na území Slovenskej republiky musí byť označený zodpovednostnými značkami do ...

§ 52
Za úradne označený tovar podľa tohto zákona sa považuje tovar označený podľa doterajších predpisov okrem ...
a)

tovaru označeného puncovými značkami, ktoré v rokoch 1938 až 1945 používali na tomto území iné štáty, ...

b)

predmetov označených puncovými značkami na rýdzosť zlata nižšiu ako 333/1000, ktoré sa používali v rokoch ...

§ 53
(1)

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

(2)

Požiadavky ustanovené týmto zákon sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh ...

§ 54
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 ...

2.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 143/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

2.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 331 eur a za priestupok podľa odseku ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 201 Výroba kovov a kovových výrobkov prvý bod znie:

„  „1. Zlievanie drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XV Puncovníctvo v položke 213 písmeno a) znie:

„a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 2)  § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka.
 • 3)  Napríklad § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 4)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) ...
 • 5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského ...
 • 6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy ...
 • 7)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  Napríklad § 64 ods. 9, § 65 ods. 2, § 66 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Napríklad § 135 ods. 1 a § 456 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 10)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 11)  Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ...
 • 12)  Čl. 3 a príloha II Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie Ministerstva ...
 • 13)  Čl. 84 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
 • 14)  Čl. 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
 • 15)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 16)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 17)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 19)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
 • 21)  Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 94/2013 Z. z.
 • 22)  Napríklad Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 24)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore