Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2015 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Občianske právo, Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD1 DS7 EU PP ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 391/2015 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)
alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy1) ...
b)
podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva ...
c)
práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov a nimi poverených fyzických osôb,
d)
práva a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporu,
e)
pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a iných orgánov ...
f)
zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide ...

a)
Slovenskej republike (ďalej len „vnútroštátny spor“),
b)
inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.2)

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi,
b)
komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského ...
c)
spory riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo ...
d)
spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne,
e)
spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti3) alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním ...
f)
spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou ...
(5)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce riešenie sporov v spotrebiteľskom rozhodcovskom ...

§ 2
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu ...
b)
predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej ...
(2)

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého ...

(3)

Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, ...

§ 3
(1)

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 ...

(2)

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví10) pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, ...
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb12) pre spory vyplývajúce zo zmlúv ...
c)
Slovenská obchodná inšpekcia15) pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo ...
Žiadosť o zápis do zoznamu
§ 4
(1)

Žiadosť o zápis do zoznamu (ďalej len „žiadosť o zápis“) môže podať ministerstvu právnická osoba založená ...

(2)

Žiadosť o zápis obsahuje

a)
názov a sídlo žiadateľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu, telefonický kontakt a identifikačné ...
b)
informáciu o druhoch sporov, ktoré žiadateľ bude riešiť, ak má byť jeho príslušnosť obmedzená len na ...
c)
meno, priezvisko a akademický titul najmenej dvoch fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v mene žiadateľa, ...
(3)

Prílohu žiadosti o zápis tvoria:

a)
správa o činnosti za predchádzajúci rok, ktorá preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4,
b)
podrobné pravidlá alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré žiadateľ ...
1.
bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý žiadateľ účtuje alebo bude ...
2.
prípadoch, keď si žiadateľ vyhradzuje právo odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov ...
3.
jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a v ktorom možno viesť alternatívne ...
c)
popis organizačnej štruktúry žiadateľa,
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8 ods. 2 a 3,
e)
ďalšie dokumenty a doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok podľa odseku 4.
(4)

Na účely zápisu do zoznamu musí žiadateľ preukázať, že

a)
sa aktívne venoval riešeniu sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi najmenej počas jedného roka pred ...
b)
má dostatočné technické a administratívne vybavenie, ktoré umožňuje príjem podaní, vedenie agendy alternatívneho ...
c)
je dostatočne odborne, organizačne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie vnútroštátnych ...
d)
je dostatočne odborne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie druhov sporov, ktoré bude ...
e)
disponuje osobitne určenými finančnými prostriedkami na plnenie povinností podľa tohto zákona, najmä ...
f)
fyzické osoby podľa odseku 2 písm. c) spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 2 a 3,
g)
zriadil a udržiava webové sídlo,
h)
zaviedol systém opatrení na zabezpečenie odbornej úrovne fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v jeho ...
§ 5
(1)

Ak žiadosť o zápis neobsahuje náležitosti podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak žiadateľ dostatočne ...

(2)

Ak ministerstvo po preskúmaní žiadosti o zápis zistí, že žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ...

Zmena údajov zapísaných v zozname a vyčiarknutie zo zoznamu
§ 6
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov, ktoré sa zapisujú ...

(2)

Ak oprávnená právnická osoba prestane spĺňať podmienky na zápis do zoznamu podľa § 4, je povinná informovať ...

§ 7
(1)

Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak písomne požiada ministerstvo o vyčiarknutie ...

(2)

Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak tá

a)
prestane spĺňať podmienky podľa tohto zákona a neodstráni nedostatky v lehote podľa § 6 ods. 2,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 9, § 10 ods. 1 až 3, 5 alebo ods. 6, § 16 ods. 2, 6 alebo ods. 8 a nevykoná ...
c)
počas jedného roka opakovane poruší tú istú povinnosť ustanovenú v § 6 ods. 1, § 10 ods. 4, § 13 ods. ...
d)
je do zoznamu zapísaná na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o zápis ...
e)
je zrušená,
f)
preukázateľne nepostupuje pri alternatívnom riešení sporov nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou ...
g)
počas jedného roka opakovane odmietne alebo odloží návrh v rozpore s dôvodmi odmietnutia alebo odloženia ...
h)
požaduje od strán sporu poplatok v rozpore s ustanoveniami § 22 ods. 2 alebo ods. 3.
(3)

Ministerstvo rozhodnutie o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby podľa odseku 2 spolu s uvedením dátumu ...

§ 8
(1)

Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená ...

(2)

Poverená fyzická osoba musí spĺňať tieto predpoklady:

a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť,
c)
dôveryhodnosť,
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a odborná prax v oblasti riešenia sporov ...
(3)

Poverená fyzická osoba musí byť so subjektom alternatívneho riešenia sporov v pracovnoprávnom vzťahu ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona ...

(6)

Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a)
kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za porušenie právnych predpisov odvolaný z funkcie ...
b)
kto bol počas posledných piatich rokov ako fyzická osoba podnikateľ právoplatne sankcionovaný orgánom ...
c)
o kom sú iné dôvodné pochybnosti, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti spojené s alternatívnym ...
d)
kto pri riešení sporov podľa tohto zákona preukázateľne nepostupoval nestranne alebo nezávisle.
(7)

Poverená fyzická osoba nesmie za riešenie sporu prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek výhody ...

Povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov
§ 9
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby ním poverené fyzické osoby spĺňali ...

(2)

Ak poverená fyzická osoba prestane spĺňať podmienky § 8 ods. 2 alebo ods. 3 alebo iné podmienky ustanovené ...

(3)

Ak v dôsledku vyčiarknutia poverenej fyzickej osoby subjekt alternatívneho riešenia sporov prestane ...

(4)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný odmeňovať poverenú fyzickú osobu nezávisle od výsledku ...

(5)

Ministerstvo na účely ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb organizuje pravidelné bezodplatné ...

§ 10
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zriadiť a zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového ...

a)
názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresu na doručovanie, adresu na podávanie podaní ...
b)
údaj o zápise do zoznamu s uvedením dátumu, ku ktorému je subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaný ...
c)
zoznam poverených fyzických osôb, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory ...
d)
členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt ...
e)
druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši, ak je jeho príslušnosť obmedzená len ...
f)
právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov,
g)
pravidlá alternatívneho riešenia sporov,
h)
informáciu o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý účtuje spotrebiteľovi, ...
i)
informáciu o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne ...
j)
informáciu, že spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho ...
k)
priemerné trvanie alternatívneho riešenia sporu, ak ide o subjekt zapísaný v zozname najmenej jeden ...
l)
informáciu o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu.
(2)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejní na svojom webovom sídle výročnú správu o svojej činnosti ...

(3)

Výročná správa musí obsahovať informácie o

a)
počte riešených sporov a najčastejších nárokoch, ktorých sa spotrebitelia domáhajú,
b)
najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k sporom,
c)
podiele, v akom subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietol riešiť spor a z akého dôvodu,
d)
podiele, v akom boli alternatívne riešenia sporov ukončené pred dosiahnutím výsledku a z akého dôvodu, ...
e)
priemernom trvaní alternatívneho riešenia sporu,
f)
podiele, v akom sú výsledky alternatívneho riešenia sporov dobrovoľne plnené, ak má subjekt alternatívneho ...
g)
členstve v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt ...
h)
opatreniach na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb,
i)
efektivite alternatívneho riešenia sporov a návrhoch na zlepšenie alternatívneho riešenia sporov.
(4)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti poskytuje informácie podľa odsekov 1 a 3 ...

(5)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ možnosť podať návrh ...

(6)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný viesť evidenciu o riešených sporoch a odmietnutých ...

a)
dátum doručenia návrhu,
b)
dátum odmietnutia návrhu alebo dátum zaslania oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu,
c)
popis predmetu sporu a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov,
d)
všetky záznamy o komunikácii subjektu alternatívneho riešenia sporov so stranami sporu,
e)
informáciu o každom predĺžení lehoty podľa § 15 ods. 4 alebo § 16 ods. 9,
f)
dátum a spôsob ukončenia alternatívneho riešenia sporu.
(7)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na ...

(8)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý má oprávnenie riešiť spory medzi spotrebiteľmi a dohliadanými ...

Alternatívne riešenie sporu
§ 11
(1)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ...

(2)

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu ...

§ 12
Návrh
(1)

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na ...

(2)

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo ...

(3)

Návrh musí obsahovať

a)
meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ...
b)
presné označenie predávajúceho,
c)
úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)
označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e)
dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o ...
f)
vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ...
(4)

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené ...

(5)

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu ...

(6)

Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na ...

§ 13
(1)

Ak spotrebiteľ napriek výzve podľa § 12 ods. 6 svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok ...

(2)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak

a)
nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v ...
b)
vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho ...
c)
je návrh neopodstatnený,
d)
je návrh anonymný,
e)
požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu.
(3)

Neopodstatneným návrhom podľa odseku 2 písm. c) je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu ...

(4)

Ak osobitný predpis23b) neustanovuje inak alebo z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva ...

a)
spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
1.
doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
2.
márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, ...
b)
sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim, ...
c)
vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d)
sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, ...
e)
je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím ...
(5)

Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne ...

§ 14
Začatie alternatívneho riešenia sporu
(1)

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu alternatívneho ...

(2)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a ...

(3)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením podľa odseku 2 strany sporu informuje o tom, ...

a)
nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
b)
majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
c)
začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde, ...
d)
spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
e)
predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť podľa § 15 ods. 2, sa ...
f)
návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne ...
§ 15
Súčinnosť
(1)

Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú ...

(2)

Predávajúci je povinný v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorá nesmie byť kratšia ...

a)
vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu,
b)
na základe výzvy subjektu alternatívneho riešenia sporov vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce ...
(3)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže počas alternatívneho riešenia sporu požiadať o súčinnosť ...

(4)

V odôvodnených prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti predávajúceho ...

(5)

Ak predávajúci neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť a orgán kontroly mu uloží ...

(6)

Povinnosťou poskytnúť súčinnosť podľa odsekov 2 a 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.24) ...

§ 16
Základné ustanovenia o alternatívnom riešení sporu
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, ...

(2)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov prideľuje návrhy povereným fyzickým osobám náhodným výberom s ...

(3)

Poverená fyzická osoba, ktorej subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh pridelí, je povinná bezodkladne ...

(4)

Ak sa strany sporu dozvedia o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na nezávislosť alebo ...

(5)

Ak nastanú okolnosti podľa odseku 3 alebo 4, subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade odôvodneného ...

(6)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov zabezpečí, aby sa strany sporu mohli počas celého alternatívneho ...

(7)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo ...

(8)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov hodnotí zistené skutočnosti jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach ...

(9)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. ...

(10)

Začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 14 ods. 1 a ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa ...

(11)

Poverená fyzická osoba je povinná počas ako aj po skončení riešenia sporu v mene subjektu alternatívneho ...

§ 17
Dohoda o vyriešení sporu
(1)

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany ...

(2)

Návrh dohody musí obsahovať

a)
označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej ...
b)
presné označenie strán sporu,
c)
predmet sporu,
d)
popis skutkového stavu a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov pri alternatívnom riešení sporu, ...
e)
ustanovenia právnych predpisov, podľa ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov postupoval pri ...
f)
návrh úpravy práv a povinností strán sporu, ktorý je výsledkom alternatívneho riešenia sporu,
g)
informáciu o záväznosti vyjadrenia súhlasu strán sporu s návrhom dohody,
h)
dátum vypracovania návrhu dohody.
(3)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí návrh dohody stranám sporu a súčasne ich poučí o

a)
možnosti rozhodnúť sa v určenej lehote, či s návrhom dohody súhlasia,
b)
skutočnosti, že prijatím návrhu dohody nie je dotknuté uplatňovanie práv strán sporu na súde,
c)
skutočnosti, že výsledok súdneho konania sa môže líšiť od výsledku alternatívneho riešenia sporu.
(4)

Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručnými podpismi, a to na listinnej podobe ...

(5)

Doručením súhlasu oboch strán sporu s návrhom dohody subjektu alternatívneho riešenia sporov dôjde k ...

(6)

Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť ...

(7)

Ustanovenia tohto paragrafu sa použijú primerane, ak sa dohoda uzatvára pred subjektom alternatívneho ...

(8)

Ak strany sporu uzavrú dohodu pred oprávnenou právnickou osobou vyčiarknutou zo zoznamu podľa § 7 ods. ...

§ 18
Odôvodnené stanovisko
(1)

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa § 17 a subjekt alternatívneho riešenia sporov ...

(2)

Odôvodnené stanovisko musí obsahovať

a)
presné označenie strán sporu,
b)
záver s označením ustanovenia zákona, ktorého sa odôvodnené stanovisko týka,
c)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie popis skutkového stavu, označenie dôkazov, na ktorých základe sa odôvodnené ...
d)
iné dôležité skutočnosti rozhodujúce pre vydanie odôvodneného stanoviska,
e)
informáciu o skutočnosti, že odôvodnené stanovisko nie je právne záväzné,
f)
dátum vydania odôvodneného stanoviska,
g)
označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej ...
(3)

Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu.

§ 19
Odloženie návrhu
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak

a)
zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
1.
bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
2.
rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
3.
bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
4.
bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),
b)
spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne ...
c)
spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
d)
strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť ...
e)
na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil ...
(2)

Oznámenie o odložení návrhu spolu s uvedením dôvodu odloženia subjekt alternatívneho riešenia sporov ...

§ 20
Ukončenie alternatívneho riešenia sporu
(1)

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom

a)
uzavretia dohody podľa § 17,
b)
vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18,
c)
odloženia návrhu podľa § 19,
d)
úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e)
zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f)
vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.
(2)

Ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 1 písm. d) a e) oznámi subjekt alternatívneho riešenia ...

(3)

Oprávnená právnická osoba písomne oznámi ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 1 písm. ...

§ 21
Doručovanie
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručuje písomnosti doporučenou poštovou zásielkou alebo elektronickými ...

(2)

Ak sa písomnosti doručujú poštovou zásielkou, považujú sa za doručené, ak sú predávajúcemu doručené ...

(3)

Písomnosti s výnimkou oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu možno predávajúcemu doručovať ...

§ 22
Náklady alternatívneho riešenia sporu
(1)

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

(2)

Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je ...

(3)

Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 2 a úhradu podľa § ...

(4)

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich ...

§ 23

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov a iné vnútorné predpisy subjektu alternatívneho riešenia sporov ...

§ 24
Štátna správa v oblasti alternatívneho riešenia sporov
(1)

Orgánom štátnej správy v oblasti alternatívneho riešenia sporov je ministerstvo, ktoré

a)
vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov,
b)
oznamuje Európskej komisii subjekty alternatívneho riešenia sporov zapísané v zozname a všetky zmeny ...
c)
vydáva odporúčania v súvislosti s alternatívnym riešením sporov pre subjekty alternatívneho riešenia ...
d)
podporuje spoluprácu subjektov alternatívneho riešenia sporov pri riešení cezhraničných sporov.
(2)

Zoznam podľa odseku 1 písm. a) vypracuje ministerstvo na základe informácií zaslaných oprávnenými právnickými ...

a)
názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresa na doručovanie, adresa na podávanie podaní ...
b)
informácia o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporu alebo o sume poplatku, ktorý subjekt alternatívneho ...
c)
informácia o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne ...
d)
druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši,
e)
informácia o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu,
f)
dôvody, na ktorých základe subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § ...
g)
poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory s uvedením ...
(3)

Ministerstvo zoznam aktualizuje na základe každej zmeny, ktorá mu bola oznámená alebo je ministerstvu ...

§ 25
Dohľad nad dodržiavaním povinností oprávnených právnických osôb
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností oprávnených právnických osôb podľa § 6 ods. ...

(2)

Ministerstvo vykonáva dohľad aj prostredníctvom kontroly u oprávnenej právnickej osoby, ktorej premetom ...

a)
plnenia podmienok na zápis do zoznamu a dodržiavania povinností pri alternatívnom riešení sporov,
b)
úplnosti, správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných ministerstvu, ...
c)
nestrannosti a nezávislosti poverených fyzických osôb pri alternatívnom riešení sporov.
(3)

Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly oprávnení

a)
vstupovať do objektov sídla, zariadení, na pozemky a do iných priestorov oprávnenej právnickej osoby, ...
b)
vyžadovať od oprávnenej právnickej osoby, aby v určenej lehote poskytla doklady, iné písomnosti, spisy, ...
c)
nahliadať do spisov a iných záznamov oprávnenej právnickej osoby a robiť z nich kópie a odpisy,
d)
v odôvodnených prípadoch si zapožičať písomnosti a iné záznamy,
e)
vyžadovať od oprávnenej právnickej osoby a poverených fyzických osôb všetky informácie súvisiace s výkonom ...
(4)

Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly povinní preukázať sa služobným preukazom a písomným ...

(5)

Písomné poverenie na výkon kontroly obsahuje najmä

a)
názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby,
b)
názov a sídlo ministerstva,
c)
mená a priezviská zamestnancov ministerstva vykonávajúcich kontrolu,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia.
(6)

Výkon kontroly nesmie zasahovať do prebiehajúceho alternatívneho riešenia sporu.

(7)

Marenia výkonu kontroly podľa odseku 2 sa dopustí oprávnená právnická osoba alebo poverená fyzická osoba, ...

a)
neposkytne ministerstvu požadovanú súčinnosť,
b)
neposkytne všetky informácie a dokumentáciu a neumožní ich kontrolu alebo
c)
neumožní zamestnancom ministerstva vykonať kontrolu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon ...
(8)

Za marenie výkonu kontroly ministerstvo uloží poriadkovú pokutu do 500 eur.

(9)

Uložená poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej ...

§ 26
Kontrola nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť

Orgánom kontroly nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 15 ods. 2 a 3 je

a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu ...
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nad stranou alternatívneho riešenia ...
c)
Slovenská obchodná inšpekcia nad predávajúcim, nad ktorým nevykonávajú dohľad orgány podľa písmen a) ...
§ 27
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží oprávnenej právnickej osobe za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2, ...

(2)

Orgán kontroly podľa § 26 uloží predávajúcemu alebo tretej osobe, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, ...

(3)

Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4)

Pri určení sumy pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania ...

(5)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)

Na počítanie lehôt a právnu úpravu zastupovania sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu ...

(2)

Na alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania o

a)
žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 5,
b)
vyčiarknutí právnickej osoby zo zoznamu podľa § 7 ods. 2 a 3,
c)
uložení pokuty za správny delikt podľa § 27.
(3)

Proti úkonom subjektu alternatívneho riešenia sporov nie sú prípustné žiadne opravné prostriedky.

§ 29
Prechodné ustanovenie

Orgány alternatívneho riešenia sporov ministerstvo zapíše do zoznamu ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto ...

§ 30
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V § 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).

2.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „Prievidzi” nahrádza slovom „Trenčíne”.

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;11b) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 5 ods. 3 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktorá vykoná kontrolný ...

5.

V § 5 ods. 7 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. c)“.

6.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

7.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

Čl. III

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

1.

§ 3 odsek 6 znie:

„(6) Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 10a sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených ...

3.

§ 14b sa vypúšťa.

4.

Príloha č. 2 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

Čl. IV

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 13 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,12)“. ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. i) a § 74 ods. 2 písm. j) sa slovo „mimosúdne“ nahrádza slovom „alternatívne“.

2.

V § 40 ods. 1 a § 57 ods. 5 tretej vete sa slovo „mimosúdneho“ nahrádza slovom „alternatívneho“.

3.

§ 75 vrátane nadpisu znie:

„§ 75 Alternatívne riešenie sporov Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;60a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

Za § 78a sa vkladá § 78b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 78b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016 Mimosúdne riešenie sporov podľa § ...

Čl. VI

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...

V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil ...

Čl. VII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona ...

1.

§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 17c znejú:

„17b) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Alternatívne riešenie sporov (1) Koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ...

3.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016 Mimosúdne riešenie sporov podľa § ...

Čl. VIII

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe ...

1.

V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o pripojení do distribučnej ...

2.

V § 3 ods. 1 písmeno t) znie:

„t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

„21a) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Doterajší text prílohy č. 1 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem článku I, čl. II bodov 1, 3 až 7 a čl. III až VIII, ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 391/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

  Príloha č. 2 k zákonu č. 391/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

Poznámky

 • 1)  § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských ...
 • 3)  § 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 4)  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 9a)  § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 9b)  § 44d zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
 • 9c)  § 44d ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
 • 10)  § 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 12)  § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 13)  § 6 ods. 3 písm. d) a § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 241/2012 Z. z.
 • 14)  § 2 a § 26 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 15)  § 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 16)  § 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene ...
 • 17)  § 1 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 18)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení ...
 • 19a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných ...
 • 21)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...
 • 22)  Čl. 5 nariadenia č. 524/2013.
 • 23)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie ...
 • 23a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 23b)  Napríklad § 90 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.§ 63 zákona č. 351/2011 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore