Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 02.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27JUD296166DS21EUPP3ČL2

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/2010 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy ...

(2)

Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe ...

(3)

Spotrebiteľským úverom nie sú:

a)
hypotekárny úver podľa osobitného predpisu,1aa)
b)
úver na bývanie podľa všeobecného predpisu o úveroch na bývanie,1d)
c)
úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti,
d)
úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba ...
e)
úver, ktorého účelom je splatenie úverov na základe zmlúv uvedených v písmenách a) až d),
f)
úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur; ak je na rovnaký alebo obdobný účel ...
g)
nájom podľa Občianskeho zákonníka,2) ak v zmluve o nájme nie je ustanovená povinnosť kúpy predmetu zmluvy ...
h)
úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, ak v § 4 ods. 16 nie je ...
i)
úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,
j)
úver, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou ...
k)
úver poskytovaný na základe zmluvy, ktorá je uzavretá na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu ...
l)
úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace,
m)
úver podľa osobitných predpisov,3)
n)
úver bez poplatkov týkajúci sa odloženej platby existujúceho dlhu,
o)
úver, na zabezpečenie ktorého sa od spotrebiteľa vyžaduje, aby ako zábezpeku uložil do úschovy veriteľa ...
p)
úver poskytovaný na účely podľa osobitných predpisov4) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom záujme a ...
q)
úver, ktorého účelom je financovanie sústavného poskytovania služieb alebo dodávanie tovaru rovnakého ...
r)
úver poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov ...
(4)

Na spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch ...

(5)

Na spotrebiteľský úver vo forme prekročenia sa vzťahujú ustanovenia § 1, § 2, § 9 ods. 6,7 a 8, § 11, ...

(6)

Ak spotrebiteľ a veriteľ z dôvodu neplnenia záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy o ...

(7)

Na finančný lízing sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 2 písm. u) a § 13.

(8)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov.5) ...

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania,5a)

b)

veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci ...

c)

iným veriteľom právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ...

d)

zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský ...

e)

povoleným prečerpaním forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými ...

f)

prekročením automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom veriteľ umožňuje spotrebiteľovi disponovať peňažnými ...

g)

celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane úrokov, provízií, ...

h)

celkovou čiastkou, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, súčet celkovej výšky spotrebiteľského úveru a celkových ...

i)

ročnou percentuálnou mierou nákladov celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom, ...

j)

úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru úroková sadzba vyjadrená ako fixné alebo variabilné percento, ...

k)

fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru jedna úroková sadzba spotrebiteľského úveru dohodnutá ...

l)

celkovou výškou spotrebiteľského úveru maximálna výška alebo súčet všetkých finančných prostriedkov ...

m)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie ...

Postupy a informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
§ 3 - Informácie v reklame
(1)

Reklama7) alebo akákoľvek ponuka o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba spotrebiteľského ...

a)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,
b)
podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským ...
c)
celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
d)
ročnú percentuálnu mieru nákladov,
e)
dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,
f)
pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ...
g)
celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a výšku a počet splátok.
(2)

Ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok aj uzavretie poistnej zmluvy ...

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8)

§ 4 - Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)

Veriteľ alebo finančný agent9) je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom ...

a)
druhu spotrebiteľského úveru,
b)
veriteľovi, prípadne finančnom agentovi spotrebiteľského úveru, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné ...
c)
celkovej výške, konkrétnej mene ponúkaného spotrebiteľského úveru a podmienkach jeho čerpania,
d)
dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
e)
tovare alebo službe, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a o cene tovaru alebo poskytnutej ...
f)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej ...
g)
celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej ...
1.
návrh podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru, ktoré veriteľovi oznámil spotrebiteľ, vrátane dĺžky ...
2.
či zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje rozličné spôsoby čerpania spotrebiteľského úveru s rôznymi ...
h)
výške, počte a frekvencii splátok, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým ...
i)
poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné operácie a ...
j)
výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ...
k)
povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, ...
l)
úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsobe jej ...
m)
následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru,
n)
veriteľom vyžadovanom zabezpečení alebo poistení,
o)
práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, práve veriteľa na náhradu nákladov ...
q)
práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej ...
r)
práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom ...
s)
dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť prostredníctvom formulára ...

(3)

Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere na žiadosť spotrebiteľa uzavrela prostredníctvom prostriedku diaľkovej ...

(4)

Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ...

(5)

Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy ...

(6)

Veriteľ alebo finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie, aby mohol posúdiť, ...

(7)

Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov samostatných ...

(8)

Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov len osoby, ...

(9)

Pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru nad 10 000 eur veriteľ vypláca odmenu finančnému agentovi ...

(10)

Odmenou finančného agenta sa rozumie súčet akýchkoľvek provízií, poplatkov alebo iných druhov platieb ...

(11)

Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s ...

(12)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov veriteľa podľa odseku 9 je základný stupeň odbornej spôsobilosti ...

(13)

Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 10 postupom podľa ...

(14)

Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 9.

(15)

Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitému zodpovedajúcemu ...

(16)

Ak ide o úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, poskytujú sa ...

(17)

Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá odkazuje na referenčnú hodnotu podľa osobitného predpisu,15aa) ...

§ 5 - Osobitné ustanovenia o informáciách poskytovaných pred uzavretím niektorých zmlúv o spotrebiteľskom ...
(1)

Pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do ...

a)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania,
b)
povinnosti spotrebiteľa zaplatiť takýto spotrebiteľský úver kedykoľvek na žiadosť veriteľa v plnej výške, ...
c)
poplatkoch spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o takomto spotrebiteľskom úvere a ...
(2)

Pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 6 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi ...

a)
výške, počte a frekvencii splátok spotrebiteľa a prípadne poradie, v akom sa budú splátky priraďovať ...
b)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a informácie o práve veriteľa na náhradu ...
c)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(3)

Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ...

a)
a ak spotrebiteľ pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 žiada o okamžité ...
b)
pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť spotrebiteľovi ...
(4)

Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť okrem informácií podľa odsekov 1 až 3 bezplatne poskytnúť ...

(5)

Na formu a spôsob poskytovania informácií podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2.

(6)

Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 alebo o spotrebiteľskom ...

(7)

Pre ponúkanie, dojednávanie alebo sprostredkovanie zmluvy o spotrebiteľskom úvere prostredníctvom hlasovej ...

§ 6 - Výnimky z požiadaviek na poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Povinnosť poskytnúť informácie podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru a poskytovateľov služieb ...

§ 7 - Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(1)

Veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej ...

(2)

Spotrebiteľ je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné ...

(3)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) sú povinní ...

(4)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) sú povinní ...

(5)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky17a) alebo ich ...

(6)

Prevádzkovateľ registra je povinný poskytnúť veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraničnej ...

(7)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) sú povinní ...

(8)

Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť elektronické overovanie ...

(9)

Prevádzkovateľ registra je povinný umožniť každému veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraničnej ...

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa, ak je pridelené,
b)
meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
c)
dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru,
d)
výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru,
e)
výšku splátky a periodicitu platenia splátok spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ...
f)
menu, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver,
g)
dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok,
h)
dátum vzniku omeškania spotrebiteľa,
i)
dátum zániku omeškania spotrebiteľa,
j)
doba omeškania, počet dní a mesiacov omeškania spotrebiteľa,
k)
počet a sumu zostávajúcich splátok,
l)
dátum splatnosti spotrebiteľského úveru,
m)
dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a identifikačné údaje o subjekte, na ktoré boli ...
n)
údaj o zabezpečení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
o)
dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
ďalšie údaje, ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
q)
dátum uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého spotrebiteľského úveru a
r)
dôvod uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého spotrebiteľského úveru.
(10)

Prevádzkovateľ registra je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie registra, dátum vzniku, ...

(11)

Údaje z registra je prevádzkovateľ registra povinný bezodplatne na účely dohľadu a na štatistické účely ...

(12)

Údaje z registra poskytne prevádzkovateľ registra bez súhlasu spotrebiteľa na písomné vyžiadanie

a)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého účastníkom konania ...
b)
orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania a orgánu verejnej moci na účely ...
c)
orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva17c) a správcu dane, ktorým je obec,17d) ...
d)
Úradu vládneho auditu17f) pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu17f) u spotrebiteľa, ...
e)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,17g)
f)
orgánu verejnej správy na účely výkonu rozhodnutia,17h) ktorým bola uložená spotrebiteľovi povinnosť ...
g)
Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich17i) ...
h)
ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,17k)
i)
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní ...
j)
príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...
k)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného ...
l)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného predpisu,17o) ...
m)
Justičnej pokladnice na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného predpisu17p) od spotrebiteľa, ...
n)
Slovenskej informačnej služby na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa ...
o)
Vojenského spravodajstva na účely získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií dôležitých na ...
p)
Kriminálneho úradu finančnej správy na účely plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ...
(13)

Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol do registra, sa uchovávajú ...

(14)

Ak spotrebiteľ namieta správnosť údajov v registri alebo správnosť zápisu údajov v registri, môže podať ...

(15)

Prevádzkovateľ registra je povinný vymazať údaje z registra na odôvodnenú žiadosť veriteľa podľa § 20 ...

(16)

Veriteľ je povinný postupovať pri poskytovaní spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom ...

a)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje spotrebiteľov, a
b)
s odbornou starostlivosťou; vynaloženie odbornej starostlivosti je veriteľ povinný hodnoverne preukázať. ...
(17)

Vynaložením odbornej starostlivosti sa rozumie najmä to, že veriteľ

a)
poskytne spotrebiteľovi informácie pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 4 a 5,
b)
posúdi schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s ohľadom na získané informácie o spotrebiteľovi; ...
(18)

Veriteľ je povinný v záujme odbornej starostlivosti pri poskytovaní spotrebiteľských úverov vytvoriť ...

(19)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní určiť, ...

(20)

Na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sa použijú tieto položky:

a)
čistý príjem spotrebiteľa,
b)
náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ ...
c)
výška splátky spotrebiteľského úveru a
d)
peňažné záväzky znižujúce príjem spotrebiteľa.
(21)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní limit ...

(22)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri ...

(23)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť ...

(24)

Ustanovenia odsekov 19 až 23 sa nevzťahujú na

a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac existujúcich úverov poskytnutých podľa tohto ...
b)
spotrebiteľský úver zabezpečený podľa osobitného predpisu,17tb) ktorého hodnota zabezpečenia je počas ...
(25)

Na účely odseku 24 písm. b) a odseku 38 sa hodnota zabezpečenia upravuje podľa osobitného predpisu.17tc) ...

(26)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky pri výpočte ...

a)
zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
budúci nárast príjmov spotrebiteľa; to neplatí, ak budúci nárast príjmov spotrebiteľa je hodnoverne ...
c)
poistenie splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti.
(27)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní na ...

(28)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri ...

(29)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní určiť, ...

(30)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť ...

(31)

Ustanovenia odsekov 29 a 30 sa nevzťahujú na

a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac refinancovaných úverov, ak výška poskytnutého ...
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(32)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní vypracovať ...

a)
poskytnutí spotrebiteľského úveru,
b)
zmene úrokovej sadzby v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch pri spotrebiteľskom ...
(33)

Ak odseky 34, 35 a 37 neustanovujú inak, na postupné splácanie spotrebiteľského úveru podľa odseku 32 ...

a)
úver je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz mesačne a
b)
po každej splátke spotrebiteľského úveru zostatková istina spotrebiteľského úveru neprevyšuje zostatkovú ...
(34)

Podmienka podľa odseku 33 písm. a) sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver,

a)
ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie tohto ...
b)
pri ktorom spotrebiteľ splatil platbu aspoň vo výške 20 % kúpnej ceny pred odovzdaním predmetu kúpy ...
c)
ktorý je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz ročne.
(35)

Podmienka podľa odseku 33 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
odklad alebo dočasné zníženie splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí ...
b)
obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, ktoré zároveň nepresahuje obdobie 34 % celej lehoty splatnosti ...
c)
spotrebiteľský úver, ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ...
1.
zaplatením poslednej splátky spotrebiteľského úveru; ak je pri poskytnutí spotrebiteľského úveru dohodnuté ...
2.
iným spotrebiteľským úverom od toho istého veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banky, zahraničnej banky ...
3.
vrátením hnuteľnej veci veriteľovi alebo zmluvne určenej osobe bez povinnosti ďalšej úhrady poslednej ...
4.
zaplatením poslednej splátky spotrebiteľského úveru peňažnými prostriedkami získanými predajom hnuteľnej ...
(36)

Pre spotrebiteľský úver s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti ...

(37)

Podmienky podľa odseku 33 sa nevzťahujú na

a)
spotrebiteľský úver podľa osobitného predpisu,1b) ktorým je stavebný úver podľa osobitného predpisu,17tf) ...
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(38)

Ak je spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne zabezpečený podľa osobitného predpisu17tb) počas celej ...

(39)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní osobitne ...

(40)

Ustanoveniami odsekov 19 až 39 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1, 16 až 18.

(41)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví

a)
metodika na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, náklady na zabezpečenie ...
b)
požiadavky na zisťovanie informácií a predkladanie dokladov o príjmoch a nákladoch spotrebiteľa a na ...
c)
limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru a výška tohto limitu,
d)
podrobnosti o podmienkach na postupné splácanie spotrebiteľského úveru,
e)
limit na podiel spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov ...
f)
limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu.
(42)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinní pri ...

(43)

Pri spotrebiteľskom úvere, ktorého výška je určená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa a na základe ...

a)
spotrebiteľ je ich klientom17th) viac ako šesť mesiacov,
b)
banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) vedia preukázateľne zistiť informácie o platobných ...
§ 8 - Prístup k databázam
(1)

Osoba, ktorá spracováva v registri alebo v databáze údaje o spotrebiteľoch na účel posudzovania ich ...

(2)

Ak je žiadosť o spotrebiteľský úver zamietnutá na základe výsledku nahliadnutia do registra alebo do ...

§ 8a - Zoznam veriteľov a zoznam iných veriteľov
(1)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam veriteľov, ktorý obsahuje tieto údaje: ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o veriteľa, ktorý je právnickou osobou, alebo meno, ...
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov (ďalej ...
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia a dátum zániku povolenia,
d)
dátum zmeny zápisu veriteľa v zozname veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa zmena zápisu ...
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,17u)
f)
dátum zápisu v zozname veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname veriteľov.
(2)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam iných veriteľov, ktorý obsahuje tieto ...

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie úverov alebo pôžičiek, ktoré nie ...
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pre iného veriteľa a dátum zániku ...
d)
dátum zmeny zápisu iného veriteľa v zozname iných veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého ...
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,17u)
f)
dátum zápisu v zozname iných veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname iných veriteľov.
Informácie a práva týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere
§ 9 - Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej ...

(2)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka18) musí obsahovať ...

a)
druh spotrebiteľského úveru,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, ...
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa; ak spotrebiteľ nemá pridelené rodné ...
d)
dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
e)
celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
f)
opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo služby, ...
g)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú ...
h)
ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na ...
i)
výšku, počet, frekvenciu splátok a prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým ...
j)
právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky podľa odseku 5, ak sa amortizuje ...
k)
súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných ...
l)
prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie ...
m)
úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy ...
n)
upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
o)
veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
p)
výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
q)
informácie o právach podľa § 15 a podmienky ich uplatnenia,
r)
právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského ...
s)
spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
t)
informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
u)
právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť, ...
v)
názov a adresu príslušného orgánu dohľadu podľa § 23.
(3)

Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú obsahuje dohodu o amortizácii istiny, je veriteľ povinný ...

(4)

Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitej zodpovedajúcej ...

(5)

Amortizačná tabuľka podľa odseku 3 uvádza splátky, ktoré sa majú zaplatiť, a lehoty a podmienky ich ...

(6)

Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona.

(7)

Veriteľovi alebo finančnému agentovi sa zakazuje predkladať spotrebiteľovi návrhy zmlúv, ktorých zrejmým ...

(8)

Veriteľ alebo finančný agent nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o spotrebiteľskom ...

(9)

Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené ...

(10)

Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu ...

(11)

Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského ...

(12)

Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, ...

(13)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, veriteľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby ponúkať, vyžadovať, ...

(14)

Akékoľvek poskytnuté plnenia spotrebiteľa súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere požadované alebo ...

(15)

Platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri ...

(16)

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky podanej žiadosti so zaručeným elektronickým ...

(17)

Ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je spotrebiteľská zmluva, pri ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo ...

a)
identifikáciu osoby, ktorá je vlastníkom a ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza ...
b)
podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe v prospech spotrebiteľa, ak má ...
(18)

Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom ...

(19)

Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere neplatná z dôvodu podľa § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka a podľa ...

§ 10 - Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania
(1)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo ...

a)
podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), g) a u),
b)
povinnosť spotrebiteľa kedykoľvek zaplatiť takýto úver na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c)
výšku poplatkov spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienky, ...
(2)

Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania je veriteľ povinný pravidelne ...

a)
období, ktorého sa výpis z účtu týka,
b)
výške čerpaných prostriedkov a dátumy ich čerpania,
c)
zostatku z predchádzajúceho výpisu a jeho dátume,
d)
novom zostatku,
e)
dátume a výške splátok spotrebiteľa,
f)
uplatnenej úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
g)
všetkých uplatnených poplatkoch súvisiacich so spotrebiteľským úverom zaplatených v danom období,
h)
minimálnej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.
(3)

Veriteľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi aj písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné ...

§ 11 - Dôsledky porušenia povinností
(1)

Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak

a)
zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b)
zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d), e), g) až i), l) a ...
c)
zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo ...
d)
v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech ...
e)
veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný ...
f)
veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z ...
g)
ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty ...
(2)

Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa ...

(3)

Ak osoba bez povolenia poskytne peňažné prostriedky, ktoré by inak boli spotrebiteľským úverom, uzatvorená ...

(4)

Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia ...

§ 12 - Informácie o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru
(1)

Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný informovať spotrebiteľa o každej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 a § 10 ods. 3 sa nepoužije, ak sa zmluvné strany v zmluve o spotrebiteľskom úvere ...

(3)

Ak veriteľ nesplnil povinnosť podľa odseku 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa predčasné splatenie ...

§ 13 - Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych ...

(2)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne alebo na ...

(3)

Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny ...

(4)

Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol službu súvisiacu ...

§ 14 - Zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať kedykoľvek s okamžitou ...

(2)

Veriteľ môže zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať, ak je to dohodnuté v zmluve ...

(3)

Ak je to dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, veriteľ môže z objektívnych dôvodov ...

§ 15 - Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere
(1)

Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský ...

(2)

Pri zmluvách, ktoré podľa odseku 1 tvoria obchodný celok,

a)
predávajúci tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň veriteľom alebo
b)
veriteľom je tretia osoba a
1.
veriteľ využíva služby predávajúceho tovaru alebo poskytovateľa služieb pri uzatváraní alebo príprave ...
2.
konkrétny tovar alebo poskytnutie konkrétnej služby je výslovne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere. ...
(3)

Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo služby ...

(4)

Ak tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, neboli dodané či ...

(5)

Ak došlo k zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a spotrebiteľ tovar vrátil predávajúcemu, ...

§ 16 - Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
(1)

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver ...

(2)

Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu účelne ...

(3)

Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru ...

(4)

Veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského ...

a)
k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru,
b)
ide o povolené prečerpanie,
c)
takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského ...
d)
suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich ...
e)
splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím ...
(5)

Náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia ...

(6)

Spotrebiteľ je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov čiastočného ...

a)
označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...
b)
identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) a c),
c)
predpokladaný deň splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ktorým je deň uvedený spotrebiteľom ...
d)
informáciu o výške sumy, ktorú má spotrebiteľ pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...
e)
údaje o výške náhrady nákladov veriteľa podľa odseku 2 s uvedením všetkých predpokladov na jej výpočet ...
f)
informáciu o ďalších dôsledkoch splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(7)

Ak spotrebiteľ čiastočne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti podľa odseku 1 a súčasne ...

a)
označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...
b)
identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) a c),
c)
výšku náhrady nákladov podľa odseku 2 a spôsob jej určenia, ak veriteľ náhradu nákladov od spotrebiteľa ...
d)
informáciu o akejkoľvek zmene
1.
počtu, frekvencie alebo výšky zostávajúcich splátok spotrebiteľského úveru, alebo
2.
trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá vyplýva z čiastočného splatenia spotrebiteľského úveru ...
e)
informáciu o zostávajúcej výške nesplateného spotrebiteľského úveru ku dňu vydania potvrdenia podľa ...
(8)

Spotrebiteľ, ktorý úplne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať veriteľa ...

(9)

Potvrdenie podľa odsekov 6 až 8 musí mať písomnú formu a veriteľ ho je povinný vydať spotrebiteľovi ...

(10)

Ak sa strany nedohodli a ani spotrebiteľ neurčil inak, je dôsledkom čiastočného predčasného splatenia ...

§ 17
(1)

Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu ...

a)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona ...
b)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo ...
(2)

Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu ...

a)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo ...
b)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver na blízku osobu21aa) ...
(3)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií ...

(4)

Pôvodný veriteľ je povinný písomne informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky do piatich pracovných ...

§ 18 - Prekročenie
(1)

Ak ide o zmluvu o otvorení bežného účtu a existuje možnosť, že sa spotrebiteľovi umožní prekročenie, ...

(2)

Ak ide o prekročenie, ktoré trvá viac ako jeden mesiac, veriteľ bezodkladne informuje spotrebiteľa písomne ...

a)
prekročení,
b)
výške prekročenej čiastky,
c)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
d)
akýchkoľvek uplatniteľných sankciách, poplatkoch alebo úrokoch z omeškania,
e)
iných možnostiach riešenia tohto prekročenia vrátane ponuky iných úverových produktov.
(3)

Na prekročenie sa vzťahujú ustanovenia o najvyššej prípustnej výške odplaty podľa Občianskeho zákonníka. ...

Ročná percentuálna miera nákladov
§ 19 - Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
(1)

Ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe ...

(2)

Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa použijú celkové náklady spotrebiteľa spojené ...

(3)

Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom ...

(4)

Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje zmeny úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru a zmenu poplatkov ...

(5)

Ak je to potrebné, môžu sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov použiť dodatočné predpoklady ...

(6)

Opatrením,22i) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Povolenie a ďalšie povinnosti veriteľov
§ 20 - Povolenie
(1)

Veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou ...

a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a alebo
b)
v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20b.
(2)

O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie povolenia ...

(3)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie a o žiadosti o zmenu povolenia najneskôr do ...

(4)

Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania spotrebiteľských ...

(5)

Povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska udeľuje na ...

(6)

Podmienky na udelenie povolenia je veriteľ povinný dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti ...

(7)

Veriteľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa ...

(8)

Na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,17a) sa nevzťahujú ...

§ 20a
(1)

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu ...

a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 eur,
c)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov ...
d)
odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho ...
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa odseku 15,
f)
bezúhonnosť veriteľa,
g)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie ...
h)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ...
i)
právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena h) úzke ...
j)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
k)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(2)

Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá ...
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh, ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za ...
(3)

Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) je

a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ...
b)
informácia a preukázanie totožnosti podľa osobitného predpisu,32b) zakladateľská listina, zakladateľská ...
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov ...
d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená ...
e)
údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej ...
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, ...
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa odseku 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až ...
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa odseku 19,
j)
obchodný plán podľa odseku 21,
k)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného ...
l)
program vlastnej činnosti povinnej osoby,22e)
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa,
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa,
o)
doklad o prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,
p)
vyhlásenie žiadateľa, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území ...
q)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob ...
r)
rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(4)

Výška základného imania veriteľa nesmie na účely poskytovania spotrebiteľských úverov klesnúť pod sumu ...

(5)

Ak veriteľ, ktorému bolo udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a), ...

(6)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný vytvoriť systém vnútornej kontroly zodpovedajúcim zložitosti ...

(7)

Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvoriť samostatný ...

(8)

Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný vnútorným predpisom upraviť podrobnosti o

a)
systéme vnútornej kontroly a určiť vedúceho vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného ...
b)
vykonávaní kontrolných činností vrátane postupov na realizáciu opatrení na nápravu a určiť osoby, ktoré ...
(9)

Útvar vnútornej kontroly alebo vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly veriteľa podľa ...

(10)

U žiadateľa, ktorý je zahraničnou osobou, musí podmienku podľa odseku 1 písm. d) spĺňať vedúci organizačnej ...

(11)

Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie získanie vysokoškolského vzdelania ...

(12)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin ...

(13)

Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 12, preukázalo, ...

(14)

Dôveryhodnosťou sa na účely tohto zákona rozumie skutočnosť, že fyzická osoba

a)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, osoby zodpovednej za vnútornú ...
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej ...
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej ...
d)
nemala v posledných desiatich rokoch na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom, uloženú ...
e)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov22h) v oblasti finančného trhu,
f)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca osoby ...
(15)

Za vhodnú právnickú osobu sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba,

a)
ktorej nebolo odobraté povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti22ha) v období ...
b)
na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia, nebolo potvrdené nútené ...
c)
ktorej v posledných desiatich rokoch nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom ...
d)
ktorej nebola na základe právoplatného rozhodnutia orgánu dozoru22hb) alebo orgánu dohľadu22hc) nepreskúmateľného ...
e)
ktorá v období piatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie neporušila povinnosť podľa osobitného ...
(16)

Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, ...

(17)

Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými ...

(18)

Kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo ...
b)
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, ...
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa ...
1.
na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom ...
2.
na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadenie právnickej osoby iným spôsobom.
(19)

Opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov musí obsahovať postupy veriteľa

a)
pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
pri podávaní žiadosti o spotrebiteľský úver,
c)
pri schvaľovaní spotrebiteľského úveru, ktorých súčasťou je aj postup týkajúci sa uplatňovania limitu ...
d)
pri správe spotrebiteľského úveru a na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský ...
e)
pri riešení nesplácania spotrebiteľského úveru,
f)
pri poskytovaní spotrebiteľských úverov prostredníctvom samostatných finančných agentov a viazaných ...
g)
pri výkone činnosti útvaru vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej ...
(20)

Veriteľ je povinný dodržiavať a pravidelne prehodnocovať systém posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať ...

(21)

Obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti veriteľa podľa § 20 ods.1 písm. a) obsahuje ...

(22)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej ...

§ 20b
(1)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) poskytuje spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový objem ...

(2)

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí mať žiadateľ právnu ...

(3)

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí žiadateľ, ktorý ...

a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
odbornú spôsobilosť,
d)
dôveryhodnosť,
e)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie ...
f)
vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie spotrebiteľských úverov vo výške najmenej 5 000 eur a ďalšie ...
g)
prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažných prostriedkov na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(4)

Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá ...
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh, ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo fyzickej osoby oprávnenej ...
(5)

Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) pre žiadateľa, ...

a)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti žiadateľa na právne úkony,
b)
údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca,22d) bezúhonnosť ...
c)
stručný odborný životopis žiadateľa s úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne ...
d)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
e)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až ...
f)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
g)
doklad o pôvode vlastných peňažných prostriedkov vo výške najmenej 5 000 eur vrátane dokladu o pôvode ...
h)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob ...
i)
rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(6)

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa odseku 1 za posledných 12 kalendárnych mesiacov ...

(7)

Ak veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí ...

(8)

Veriteľ, ktorý celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku ...

(9)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať Národnej ...

§ 20c - Zánik a odobratie povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)
dňom zrušenia veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia ...
c)
dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska,
d)
uplynutím lehoty uvedenej v § 20 ods. 7, ak veriteľ nepodal návrh na zápis podnikateľskej činnosti do ...
e)
posledným dňom mesiaca, v ktorom veriteľ prekročil povolený celkový objem poskytnutých spotrebiteľských ...
f)
veriteľovi, ktorý má udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b), ak ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie veriteľovi, ak

a)
bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
veriteľ v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačal poskytovať spotrebiteľské úvery, ...
c)
nastane závažná zmena podmienok rozhodujúcich pre udelenie povolenia,
d)
veriteľ marí výkon dohľadu podľa § 23 a osobitného predpisu.22a)
(3)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie veriteľovi, ak

a)
bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov22k) neviedli k náprave zistených nedostatkov ...
c)
veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace s činnosťou veriteľa,
d)
veriteľ opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.22k) ...
(4)

Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a ...

(5)

Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.22b) Národná banka Slovenska zašle oznámenie ...

§ 20d - Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou osobou, navrhovaných za členov štatutárneho ...
b)
vrátenie povolenia,
c)
zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
d)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou ...
e)
zvýšenie základného imania.
(2)

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ...

(3)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. d) a predložiť prílohy ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné predložiť doklady a písomné vyhlásenie veriteľa preukazujúce, že ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu veriteľa o jeho navrhovanom ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c), h) a i) a predložiť ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) musia byť primerane splnené podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c) a ods. 4 a ...
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú ...

(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do 30 kalendárnych dní ...

(6)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ...

(7)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý ...

§ 20e
(1)

Veriteľ je povinný viesť evidenciu zmlúv a zmluvných dokumentov, ktoré sa vzťahujú ku spotrebiteľským ...

(2)

Evidenciou zmlúv a zmluvných dokumentov sa rozumie súhrn dokumentov vzťahujúcich sa k uzatvorenej zmluve ...

a)
dokumenty obsahujúce informácie poskytnuté spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom ...
b)
zmluvy o spotrebiteľskom úvere a ich dodatky,
c)
všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien,
d)
dokumenty obsahujúce informácie o posúdení a preukázaní platobnej schopnosti spotrebiteľa a cenníky ...
e)
reklamácie a spôsob ich vybavenia.
(3)

Veriteľ je povinný viesť osobitnú evidenciu na účely preukazovania pôvodu peňažných prostriedkov určených ...

(4)

Veriteľ je povinný viesť účtovníctvo pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov oddelene.

(5)

Veriteľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo ...

(6)

Evidenciu podľa odseku 1 je veriteľ povinný uchovávať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

§ 21
(1)

Veriteľ je povinný predkladať Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(2)

Ministerstvo alebo ním určená osoba zverejňuje na webovom sídle ministerstva informácie z údajov podľa ...

(3)

Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.

(4)

Rozsah údajov o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty a spôsob ...

(5)

Ministerstvo, Národná banka Slovenska a nimi určená osoba sú na účely spracúvania údajov o novoposkytnutých ...

§ 22 - Niektoré povinnosti finančných agentov spotrebiteľských úverov
(1)

Finančný agent spotrebiteľského úveru je povinný uviesť v reklame a dokumentoch určených pre spotrebiteľov ...

(2)

Finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru ...

(3)

Ustanovenia osobitného zákona33) o sprostredkovaní v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských ...

§ 23 - Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní podmienok určených ...

a)
uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom ...
c)
uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov,
e)
odobrať veriteľovi povolenie.
(3)

Národná banka Slovenska je príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska má dôvodné podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských ...

(5)

Dotknutá osoba podľa odseku 4 je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť Národnej ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá udelené povolenie ...

(7)

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 možno ukladať ...

(8)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 možno uložiť do troch rokov od zistenia ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ...

(10)

Uložením sankcií podľa tohto zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo za neoprávnené ...

(11)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných ...

OSOBITNÉ USTANOVENIA O INÝCH ÚVEROCH A PÔŽIČKÁCH PRE SPOTREBITEĽOV
§ 24 - Osobitné ustanovenia o iných veriteľoch
(1)

Na iných veriteľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú ...

(2)

Veriteľ môže poskytovať úvery alebo pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované ...

(3)

Iný veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať úver alebo pôžičku, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom ...

(4)

Na iných veriteľov sa použijú primerane ustanovenia § 20c až 20e.

(5)

Na udelenie povolenia pre iného veriteľa musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu ...

a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 100 000 eur,
c)
odbornú spôsobilosť podľa § 20a ods. 11, bezúhonnosť podľa § 20a ods. 12 a dôveryhodnosť fyzickej osoby ...
d)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov ...
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa § 20a ods. 15,
f)
bezúhonnosť iného veriteľa,
g)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie ...
h)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(6)

Žiadosť o povolenie pre iného veriteľa musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
informácia a preukázanie totožnosti podľa osobitného predpisu32b) fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho ...
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh, ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za ...
(7)

Prílohou k žiadosti o povolenie pre iného veriteľa je

a)
výpis z úradnej evidencie alebo z úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie ...
b)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva; táto listina alebo zmluva o žiadateľovi ...
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov ...
d)
údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo člena dozornej ...
e)
výpis z registra trestov20c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena ...
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, ...
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa § 20a ods. 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 16 až ...
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
j)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob ...
k)
obchodný plán podľa § 20a ods. 21,
l)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného ...
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa a
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa.
OSOBITNÉ USTANOVENIE O ÚVEROCH POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
§ 24a

Na úvery na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva ...

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24b - Spoločné ustanovenia
(1)

Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľské úvery bez povolenia ani ...

(2)

Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľom iné úvery a pôžičky,38) ...

§ 25 - Prechodné ustanovenia
(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 11. júnom 2010 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú ...

(2)

Ustanovenia § 10 ods. 2 a 3, § 12, 14, 17 ods. 1 a 2 a § 18 sa od 11. júna 2010 použijú aj na právne ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery k 11. júnu 2010 a chce poskytovať ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje úvery podľa § 24 k 11. júnu 2010 a chce poskytovať ...

(5)

Na zabezpečenie nárokov veriteľa zo spotrebiteľského úveru zmenkou alebo šekom sa do 31. decembra 2010 ...

§ 25a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2013 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po 1. januári 2013 nie je iným veriteľom podľa § 2 písm. ...

(3)

Po zrušení zápisu podľa odseku 2 Národná banka Slovenska vráti osobe uvedenej v odseku 2 poplatok za ...

§ 25b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Zákaz podľa ustanovenia § 9 ods. 10 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo ...

(2)

Ustanovenia § 16 ods. 4 písm. d) a e) sa prvýkrát uplatnia, ak sa splatenie spotrebiteľského úveru pred ...

§ 25c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Konania o zápis do registra veriteľov neskončené k 1. júnu 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Ustanovenie § 9 ods. 9 sa uplatní na zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavierané po 30. septembri 2014. ...

(3)

Veriteľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý k 1. júnu 2014 nemá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

(4)

Podmienku praxe podľa § 20 ods. 2 písm. e) musí veriteľ spĺňať najneskôr k 31. máju 2016, inak k 1. ...

(5)

Podmienku podľa § 20 ods. 3 musí veriteľ zapísaný v registri veriteľov splniť najneskôr do 15. októbra ...

§ 25d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Ustanoveniami § 9 ods. 11 a § 24 ods. 1 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. septembrom 2014. ...

§ 25e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ktorými ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ...

§ 25f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. apríla 2015 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Veriteľ a iný veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 ...

(3)

Ak chcú veritelia uvedení v odseku 2 poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. ...

(4)

Veriteľom uvedeným v odseku 2 sa po udelení povolenia alebo povolenia pre iného veriteľa zruší zápis ...

(5)

Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa ...

(6)

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené do 31. marca 2015 sa považujú za zmluvy o spotrebiteľskom ...

(7)

Ustanovenia § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou sa uplatnia na zmluvy o spotrebiteľských ...

(8)

Výkon kontroly začatý a neukončený pred 1. septembrom 2015 nad veriteľmi uvedenými v odseku 2 ukončí ...

(9)

Ak veriteľ uvedený v odseku 2, ktorý je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen ...

(10)

Prax podľa § 20a ods. 11 musí veriteľ uvedený v odseku 2 preukázať najneskôr k 31. máju 2016, inak mu ...

§ 25g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté predo dňom nadobudnutia účinnosti ...

§ 25h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 25i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa spravujú aj právne vzťahy upravené ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená zverejňovať na svojom webovom sídle súbor údajov, ktoré boli vedené ...

(3)

Ustanovením § 24b nie je dotknutá zodpovednosť za neoprávnené podnikanie podľa osobitných predpisov33d) ...

(4)

Od 1. januára 2017 možno za neoprávnené ponúkanie a poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných ...

§ 25j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom ...

(2)

Ustanovenie § 7 ods. 7 tretej vety sa prvýkrát použije na fyzickú osobu alebo na právnickú osobu, ktorej ...

§ 25k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Ustanovenia § 4 ods. 9 a 10 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú pri sprostredkovaní spotrebiteľského ...

Záverečné ustanovenia
§ 26

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 620/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť ...

§ 27

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 12 ods. 2 sa za slová „ak sa“ vkladajú slová „vyhotovia alebo“ a za slová „obrazové snímky“ sa vkladá ...

2.

V § 53 odsek 6 znie:

„(6) Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata podstatne ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

4.

§ 53 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, podľa ktorých si dodávateľ finančných ...

5.

Za § 53a sa vkladajú § 53b a 53c, ktoré znejú:

„§ 53b (1) Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi ...

6.

V deviatej časti sa za pätnástu hlavu vkladá šestnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠESTNÁSTA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. júna 2010 § 879m Ustanoveniami tohto ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „účastí14)“ nahrádza slovami „účastí,14) ratingových agentúr,14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „agentúr,14a)“ vkladajú slová „osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery14b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

3.

Za § 80o sa vkladá § 80p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010 (1) Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali ...

4.

Za § 80p sa vkladá § 80r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010 (1) Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 znejú:

„49) Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009. 50) § 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

§ 5 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s bežným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c)
§ 708 Obchodného zákonníka.“.

2.

V § 6 ods. 16 písm. f) a § 33 ods. 20 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

3.

Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27c Poskytovanie základného bankového produktu (1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27f znie:

„27f)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

4.

V 28 ods. 1 písm. a) sa odkaz 27a nahrádza odkazom 27g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27g znie:

„27g)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.

5.

V § 33 ods. 1 prvá veta znie: „Na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko a na jeho ...

6.

V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „územným celkom, obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším územným celkom ...

7.

V § 33 ods. 12 písm. a) sa slová „územným celkom a obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším územným celkom ...

8.

V § 33 odsek 19 znie:

„(19) Pri všetkých expozíciách patriacich do triedy podľa odseku 10 písm. a) až d) môže banka používať ...

9.

V § 33 ods. 20 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) na kapitálové pohľadávky, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov na podporu určitých hospodárskych ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

10.

V § 33 ods. 23 sa na konci pripája táto veta: „Na účely odseku 20 sa dopad na veľkosť kreditného rizika ...

11.

V § 33 ods. 25 písmeno f) znie:

„f) náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a jeho zmenu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané ...

12.

V § 33d ods. 8 písmeno b) znie:

„b) schvaľuje použitie a zmenu príslušných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pri pokročilom ...

13.

V § 33e ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa slovo „hlásenia“ ...

14.

V § 37 odsek 11 znie:

„(11) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie ...

15.

V § 38 ods. 2 časť vety pred bodkočiarkou znie: „Národná banka Slovenska36) vedie register bankových ...

16.

V § 38 ods. 5 sa slová „oznamovania údajov podľa odseku 1, rozsah a spôsob poskytovania údajov podľa ...

17.

V § 84 ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok“.

18.

V § 85a ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok pre mladých“. ...

19.

V § 87 ods. 2 prvej vete sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých ...

20.

V § 87 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) obdobie preradenia pohľadávky z hypotekárneho úveru z dôvodu omeškania poberateľa hypotekárneho ...

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).

21.

V § 87 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.

22.

V § 88a ods. 3 písm. b) sa slová „v rovnakej výške, ako určí štátny príspevok pre mladomanželov podľa ...

23.

V § 88d ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
obdobie preradenia pohľadávky z mladomanželského úveru podľa § 88b ods. 4,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

24.

V § 91 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné po dohode s bankou a pobočkou zahraničnej banky podávať ...

25.

§ 91 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Správu podľa odseku 4 môže banka a pobočka zahraničnej banky podať aj elektronickými prostriedkami.“. ...

26.

V § 92a ods. 3 druhej vete sa pred slovo „agentúre“ vkladá slovo „a“ a na konci vety sa bodka nahrádza ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87c znie:

„87c) § 8 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

27.

Za § 122k sa vkladá § 122l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 Banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 6 sa slová „obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa investičnej ...

2.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie práva ...

3.

V § 73f ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný, ak sa posudzujú ...

4.

V § 74a ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) alebo ...

5.

V § 74a ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa slovo „hlásenia“ ...

6.

§ 74b sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie ...

7.

V § 91 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici“. ...

8.

V § 91 ods. 5 písm. a) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.

9.

V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou ...

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Napríklad čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu ...

10.

V § 103 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

„s) spôsob a postup evidencie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných ...

Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená t) a u).

11.

§ 129 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný dodržiavať schválený prospekt investícií.“. ...

12.

V § 132d ods. 1 druhej vete sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „svojom vestníku107)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107 znie:

„107)
§ 37 ods. 1 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z.“.

13.

Za § 132n sa vkladá § 132o, ktorý znie:

„§ 132o Ratingové agentúry (1) Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k ratingovým agentúram ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107ca znie:

„107ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

14.

V § 135 ods. 1 sa za slovo „fondu,“ vkladajú slová „ratingovej agentúry,“.

15.

V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „spriaznenou“ vkladá čiarka a slová „ratingovej agentúry“.

16.

V § 144 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) prijať opatrenia podľa osobitného predpisu,111a) e) uložiť ratingovej agentúre sankcie podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:

„111a)
Čl. 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1060/2009.“.

17.

V § 147 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ak ...

Čl. VI

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

V § 2 písmeno i) znie:

„i) dodržiavanie povinností ustanovených osobitným zákonom,9)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: „“. ...

Čl. VII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1)“ .

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ...

3.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných platobných inštitúcií“ vkladá čiarka a slová ...

4.

V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „rovnako ako pri dohľade na mieste“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“. ...

5.

V § 1 ods. 3 písm. g) sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Napríklad § 20 a 21 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...

6.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16)rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad ...

7.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Osoba poverená výkonom dohľadu, na ktorú sa vzťahuje námietka zaujatosti z dôvodov uvedených v ...

8.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie podľa osobitného predpisu43a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a)
§ 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 veriteľom podľa osobitného zákona15a) sa považuje ...

Čl. IX

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 ...

1.

V § 2 ods. 13 sa za slovami „poistných rizík“ vypúšťajú slová „zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského ...

2.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ...

3.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť ...

4.

V § 12 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „udelené“ vkladajú slová „poisťovni alebo“ a za slovo „oprávňuje“ ...

5.

V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) označenie poistného druhu a poistných odvetví, pre ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej ...

6.

V § 12 ods. 4 poslednej vete sa slová „zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa“ nahrádzajú slovami „zaisťovňa, ...

7.

V § 17 ods. 1 a 4, § 18 ods. 4 a § 19 ods. 1 sa za slová „poisťovaciu činnosť“ vkladajú slová „alebo ...

8.

V § 17 ods. 3 sa za slová „poisťovacej činnosti,“ vkladajú slová „alebo označenie poistného druhu, pre ...

9.

V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky ...

10.

V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 2 sa za slová „poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej činnosti“. ...

11.

V § 20 sa za slová „Poisťovacia činnosť“ vkladajú slová „alebo zaisťovacia činnosť“.

12.

V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského štátu ...

13.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného členského štátu ...

14.

V § 21 ods. 5 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa z iného členského ...

15.

V § 22 ods. 4 písm. a) sa za slová „s prevodom poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej ...

16.

V § 23 ods. 6 sa slovo „Zaisťovňa“ nahrádza slovami „Poisťovňa, zaisťovňa“.

17.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zverejňovať raz ročne priemernú výšku nákladov ...

18.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami ...

Čl. X

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „finančnému agentovi“ vkladá čiarka a slová „finančnému sprostredkovateľovi ...

2.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu alebo ...

3.

V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

4.

V § 4 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a spotrebiteľských úverov14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

5.

V § 4 písm. b) sa za slová „inštitúcia elektronických peňazí,15)“ vkladajú slová „zahraničná inštitúcia ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Zákon č. 129/2010 Z. z.“.

8.

V § 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „písomná“.

9.

V § 4 písm. e) sa slová „pobyt alebo“ nahrádzajú slovami „pobyt a“.

10.

V § 6 ods. 1 a § 10 ods. 1 sa slová „sídlom alebo miestom podnikania“ nahrádzajú slovami „sídlom, miestom ...

11.

V § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným agentom v sektore poistenia ...

12.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ktorá ...

13.

V § 8 sa za slovo „vykonávajúcou“ vkladá slovo „len“.

14.

V § 9 ods. 1 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo finančným sprostredkovateľom z iného ...

15.

V § 9 ods. 2 sa odkaz 16 nahrádza odkazom 22a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...

16.

V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným poradcom v sektore poistenia ...

17.

V § 11 ods. 2 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „15“.

18.

V § 14 ods. 5, 6 a 9, § 15 ods. 4, 5 a 7, § 16 ods. 1, ods. 4 úvodnej vete, ods. 6 a 7 sa slová „piatich ...

19.

V § 14 ods. 2 sa za slová „finančná inštitúcia“ vkladajú slová „so sídlom alebo umiestnením organizačnej ...

20.

V § 14 odsek 10 znie:

„(10) Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa zaslania podmienok vykonávania finančného sprostredkovania ...

21.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pridelí pred predložením prvého ...

22.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo časť podniku“ a slová „boli predané“ sa nahrádzajú ...

23.

V § 16 ods. 2 písm. e) sa slovo „15“ nahrádza slovom „30“.

24.

V § 16 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) navrhovateľ nesplnil povinnosť uloženú Národnou bankou Slovenska podľa § 39 ods. 1 písm. g),“. ...

25.

V § 16 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie zápisu ...

26.

V § 16 ods. 8 sa slovo „takýto“ nahrádza slovom „tento“.

27.

V § 16 ods. 11 sa za slová „štruktúru registračného čísla“ vkladá čiarka a slová „spôsob predkladania ...

28.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Evidované údaje a zverejňované údaje (1) Evidovanými údajmi v zozname samostatných finančných ...

29.

V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak žiadateľ má sídlo ...

30.

V § 18 ods. 5 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „ak je odlišné od trvalého ...

31.

V § 19 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo jeho časti“.

32.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Účinky zániku povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie ...

33.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa, keď prijala informáciu podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť ...

34.

V § 20 ods. 3 sa slovo „banke“ nahrádza slovom „banky“.

35.

V § 21 ods. 1 sa slová „teoretické znalosti a praktické schopnosti“ nahrádzajú slovami „odborné vedomosti“. ...

36.

V § 21 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „dvojročná“ nahrádza slovom „jednoročná“, slová „príslušnom ...

37.

V § 21 ods. 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná ...

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.

38.

V § 21 ods. 3 písm. c), § 21 ods. 3 písm. d), § 21 ods. 11 písm. b) sa slová „príslušnom sektore“ nahrádzajú ...

39.

V § 21 ods. 5 sa slová „prvých dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

40.

V § 22 ods. 2 tretej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a na konci sa pripájajú tieto vety: ...

41.

V § 23 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vypúšťa slovo „vedúceho“.

42.

V § 23 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) nemala odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a h).

43.

V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť ...

44.

V § 26 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
spôsob vybavenia sťažnosti,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

45.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Konflikt záujmov (1) Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia potrebné na ...

46.

V § 28 ods. 1 sa slová „v záujme klienta“ nahrádzajú slovami „v záujme práv a oprávnených záujmov klienta“. ...

47.

V § 28 odsek 4 znie:

„(4) Ak je finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia ...

48.

V § 29 ods. 6 sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „roka“.

49.

V § 31 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a), b) a d)“.

50.

V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 35 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“.

51.

V § 33 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“.

52.

V § 33 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).

53.

V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva“. ...

54.

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Ak finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie zmluvy ...

55.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov od ...

56.

V § 38 ods. 1 sa za slová „finančným poradcom“ vkladajú slová „a dohľad nad činnosťou navrhovateľa podľa ...

57.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) uloží navrhovateľovi povinnosť podať návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu pre svojho ...

58.

V § 41 ods. 9 písm. a) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.

59.

V § 41 ods. 9 písm. b) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.

60.

V § 41 ods. 9 písm. c) sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. marca 2012“.

61.

V § 41 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí primerane ...

62.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Národná banka Slovenska k 1. januáru 2011 zruší zápis tých podriadených finančných agentov v sektore ...

63.

§ 43 znie:

㤠43
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

64.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica Európskeho ...

Čl. XI

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 148a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

2.

Za § 155f sa vkladá § 155g, ktorý znie:

„§ 155g Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 2. apríla 2010 Oprávnená osoba sa môže domáhať návrhom ...

Čl. XII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. XI, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2010, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere ...

  2.

  Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  I.

  ...

  Základnou rovnicou, ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov, kladie do rovnováhy na ročnom ...

  Význam symbolov:

  Poznámky:

  a)

  Čiastky zaplatené obidvoma zmluvnými stranami v rôznom čase nemusia byť rovnaké a nemusia byť zaplatené ...

  b)

  Začiatočný dátum je dátum prvého čerpania.

  c)

  Intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch sú vyjadrené v rokoch alebo v zlomkoch roka. Rokom ...

  1.

  každý deň vrátane víkendov a sviatkov,

  2.

  rovnaké obdobie a potom sa dni počítajú spätne k dátumu počiatočného čerpania,

  3.

  dĺžka obdobia vyjadreného v dňoch; zistí sa odpočítaním prvého dňa a započítaním posledného dňa a vyjadrí ...

  d)

  Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice na ...

  e)

  ...

  II.

  Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov

  a)

  Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, spotrebiteľský ...

  b)

  Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, ale ...

  c)

  Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje čerpanie peňažných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi ...

  d)

  Ak ide o povolené prečerpanie, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný v plnej výške a na celú ...

  e)

  Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere bez pevne určenej doby trvania, pričom medzi tieto zmluvy o ...

  1.

  spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka, počnúc dňom prvého čerpania, a že posledná ...

  2.

  spotrebiteľ spláca istinu v rovnakých mesačných splátkach so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého ...

  f)

  Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere inú ako povolené prečerpanie a inú ako zmluvu o spotrebiteľskom ...

  1.

  dátum alebo čiastka splátky istiny, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, sa nedá zistiť, predpokladá sa, ...

  2.

  dátum uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je známy, predpokladá sa, že dňom prvého čerpania ...

  g)

  Ak sa dátum alebo výška splátky, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, nedá zistiť na základe zmluvy o spotrebiteľskom ...

  1.

  úroky sa platia spoločne so splácaním istiny,

  2.

  poplatky alebo iné náklady vyjadrené jedinou sumou sa platia v deň uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom ...

  3.

  poplatky alebo iné náklady vyjadrené ako niekoľko platieb sa platia v pravidelných intervaloch, počnúc ...

  4.

  posledná splátka vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov.

  h)

  Ak sa ešte nedohodla maximálna výška spotrebiteľského úveru, za maximálnu výšku spotrebiteľského úveru ...

  i)

  Ak sa na obmedzený čas alebo pre obmedzenú čiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby a poplatky spotrebiteľského ...

  j)

  Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, pri ktorej sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebiteľského ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 4 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

  Prevziať prílohu - Vzor 02

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1a)  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1aa)  § 5 písm. ah) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 1b)  § 7 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 90/2016 ...
 • 1c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 88a až 88d zákona č. 483/2001 ...
 • 1d)  Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 663 až 723 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 4a)  Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...
 • 5)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 5a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 6)  Napríklad § 2 ods. 1, 5 a 8 a § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. ...
 • 7)  § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 10)  § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene ...
 • 11)  § 4 ods. 3 zákona č. 266/2005 Z. z.
 • 12)  § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 13)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 14)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 15)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 15a)  § 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Opatrenie Telekomunikačného úradu ...
 • 15aa)  Čl. 3 ods. 1 tretí bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch ...
 • 16)  § 33 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 17)  Napríklad § 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17a)  § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17aa)  § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17ab)  § 170 ods. 18 a 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 17b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Trestný poriadok ...
 • 17c)  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17d)  § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17e)  § 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 17f)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 17g)  § 36 až 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 17h)  § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 17i)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 17j)  § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
 • 17k)  Napríklad zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. ...
 • 17l)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17m)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému ...
 • 17n)  § 15 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17o)  § 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 17p)  § 6 až 13 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. ...
 • 17q)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 17r)  § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve. ...
 • 17s)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 17t)  § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17ta)  § 62 až 81 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17tb)  Čl. 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 17tc)  Čl. 223 až 227 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 17td)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17te)  § 65, 66 a 109 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 17tf)  § 12 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení zákona č. 242/1999 Z. z. ...
 • 17tg)  § 7 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 17th)  § 5 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 17u)  § 37 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 52 až 60 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18aa)  Napríklad § 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ...
 • 18ab)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 18b)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18ba)  § 137 ods. c) a d) Civilného sporového poriadku.
 • 19)  § 8 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení ...
 • 20)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 21)  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 21a)  Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21aa)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22a)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22ba)  § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22c)  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22d)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22e)  § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 22ea)  § 53a Občianskeho zákonníka.
 • 22f)  § 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
 • 22fa)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2006 Z. z.
 • 22g)  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22h)  Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. ...
 • 22ha)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22hb)  Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...
 • 22hc)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 22i)  § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 22j)  § 69a, § 88 až 92 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 22k)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ...
 • 23)  Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
 • 32a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  Napríklad § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 32c)  § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  Zákon č. 186/2009 Z. z.
 • 33a)  Napríklad § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
 • 33b)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33c)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 33d)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ...
 • 35a)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 36)  Zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 2 ods. 1, 3, 5 a 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore