Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69583
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 02.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26 JUD>99942 DS19 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe ...

(2)

Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov ...

(3)

Spotrebiteľským úverom nie sú:

a)
hypotekárny úver podľa osobitného predpisu,1aa)
b)
úver na bývanie podľa všeobecného predpisu o úveroch na bývanie,1d)
c)
úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti,
d)
úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo ...
e)
úver, ktorého účelom je splatenie úverov na základe zmlúv uvedených v písmenách a) až d),
f)
úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur; ak je na rovnaký alebo obdobný ...
g)
nájom podľa Občianskeho zákonníka,2) ak v zmluve o nájme nie je ustanovená povinnosť kúpy predmetu ...
h)
úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, ak v § 4 ods. ...
i)
úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,
j)
úver, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ...
k)
úver poskytovaný na základe zmluvy, ktorá je uzavretá na základe rozhodnutia súdu alebo iného ...
l)
úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace,
m)
úver podľa osobitných predpisov,3)
n)
úver bez poplatkov týkajúci sa odloženej platby existujúceho dlhu,
o)
úver, na zabezpečenie ktorého sa od spotrebiteľa vyžaduje, aby ako zábezpeku uložil do úschovy ...
p)
úver poskytovaný na účely podľa osobitných predpisov4) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom ...
q)
úver, ktorého účelom je financovanie sústavného poskytovania služieb alebo dodávanie tovaru ...
r)
úver poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom ...
(4)

Na spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo ...

(5)

Na spotrebiteľský úver vo forme prekročenia sa vzťahujú ustanovenia § 1, § 2, § 9 ods. 6,7 ...

(6)

Ak spotrebiteľ a veriteľ z dôvodu neplnenia záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z pôvodnej ...

(7)

Na finančný lízing sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 2 písm. u) a § 13.

(8)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov.5) ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania,5a) ...

b)

veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver ...

c)

iným veriteľom právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery ...

d)

zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský ...

e)

povoleným prečerpaním forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať ...

f)

prekročením automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom veriteľ umožňuje spotrebiteľovi disponovať ...

g)

celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane ...

h)

celkovou čiastkou, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, súčet celkovej výšky spotrebiteľského ...

i)

ročnou percentuálnou mierou nákladov celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským ...

j)

úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru úroková sadzba vyjadrená ako fixné alebo variabilné ...

k)

fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru jedna úroková sadzba spotrebiteľského úveru ...

l)

celkovou výškou spotrebiteľského úveru maximálna výška alebo súčet všetkých finančných ...

m)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným ...

Postupy a informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
§ 3
Informácie v reklame
(1)

Reklama7) alebo akákoľvek ponuka o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba spotrebiteľského ...

a)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,
b)
podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským ...
c)
celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
d)
ročnú percentuálnu mieru nákladov,
e)
dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,
f)
pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ...
g)
celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a výšku a počet splátok.
(2)

Ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok aj uzavretie poistnej ...

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8)

§ 4
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)

Veriteľ alebo finančný agent9) je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy ...

a)
druhu spotrebiteľského úveru,
b)
veriteľovi, prípadne finančnom agentovi spotrebiteľského úveru, v rozsahu obchodné meno, sídlo ...
c)
celkovej výške, konkrétnej mene ponúkaného spotrebiteľského úveru a podmienkach jeho čerpania, ...
d)
dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
e)
tovare alebo službe, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a o cene tovaru alebo ...
f)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe ...
g)
celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej ...
1.
návrh podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru, ktoré veriteľovi oznámil spotrebiteľ, vrátane ...
2.
či zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje rozličné spôsoby čerpania spotrebiteľského úveru ...
h)
výške, počte a frekvencii splátok, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať ...
i)
poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné operácie ...
j)
výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom ...
k)
povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa tohto ...
l)
úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsobe ...
m)
následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru,
n)
veriteľom vyžadovanom zabezpečení alebo poistení,
o)
práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, práve veriteľa na náhradu ...
q)
práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej ...
r)
práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom ...
s)
dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť prostredníctvom ...

(3)

Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere na žiadosť spotrebiteľa uzavrela prostredníctvom prostriedku ...

(4)

Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ...

(5)

Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu ...

(6)

Veriteľ alebo finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie, aby ...

(7)

Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov ...

(8)

Veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov ...

(9)

Veriteľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú ...

(10)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov veriteľa podľa odseku 9 je základný stupeň odbornej spôsobilosti ...

(11)

Veriteľ je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 10 postupom ...

(12)

Veriteľ je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 9.

(13)

Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitému ...

(14)

Ak ide o úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, poskytujú ...

(15)

Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá odkazuje na referenčnú hodnotu podľa osobitného ...

§ 5
Osobitné ustanovenia o informáciách poskytovaných pred uzavretím niektorých zmlúv o spotrebiteľskom ...
(1)

Pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie ...

a)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania,
b)
povinnosti spotrebiteľa zaplatiť takýto spotrebiteľský úver kedykoľvek na žiadosť veriteľa ...
c)
poplatkoch spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o takomto spotrebiteľskom úvere ...
(2)

Pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 6 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť ...

a)
výške, počte a frekvencii splátok spotrebiteľa a prípadne poradie, v akom sa budú splátky priraďovať ...
b)
práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a informácie o práve veriteľa ...
c)
podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(3)

Ak je spotrebiteľský úver ponúkaný spotrebiteľovi prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ...

a)
a ak spotrebiteľ pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 žiada ...
b)
pri spotrebiteľskom úvere podľa § 1 ods. 5 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť ...
(4)

Veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť okrem informácií podľa odsekov 1 až 3 bezplatne ...

(5)

Na formu a spôsob poskytovania informácií podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. ...

(6)

Ak sa zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania podľa odseku 1 alebo o spotrebiteľskom ...

(7)

Pre ponúkanie, dojednávanie alebo sprostredkovanie zmluvy o spotrebiteľskom úvere prostredníctvom ...

§ 6
Výnimky z požiadaviek na poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere ...

Povinnosť poskytnúť informácie podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru a poskytovateľov ...

§ 7
Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(1)

Veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej ...

(2)

Spotrebiteľ je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje ...

(3)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) ...

(4)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) ...

(5)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky17a) alebo ...

(6)

Prevádzkovateľ registra je povinný poskytnúť veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a), banke, ...

(7)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) ...

(8)

Prevádzkovateľ registra je povinný v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou zabezpečiť elektronické ...

(9)

Prevádzkovateľ registra je povinný umožniť každému veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a), ...

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa, ak je pridelené, ...
b)
meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
c)
dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru,
d)
výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru,
e)
výšku splátky a periodicitu platenia splátok spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom ...
f)
menu, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver,
g)
dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok,
h)
dátum vzniku omeškania spotrebiteľa,
i)
dátum zániku omeškania spotrebiteľa,
j)
doba omeškania, počet dní a mesiacov omeškania spotrebiteľa,
k)
počet a sumu zostávajúcich splátok,
l)
dátum splatnosti spotrebiteľského úveru,
m)
dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a identifikačné údaje o subjekte, na ...
n)
údaj o zabezpečení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
o)
dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p)
ďalšie údaje, ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský ...
q)
dátum uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého spotrebiteľského úveru a
r)
dôvod uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého spotrebiteľského úveru.
(10)

Prevádzkovateľ registra je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie registra, dátum ...

(11)

Údaje z registra je prevádzkovateľ registra povinný bezodplatne na účely dohľadu a na štatistické ...

(12)

Údaje z registra poskytne prevádzkovateľ registra bez súhlasu spotrebiteľa na písomné vyžiadanie ...

a)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého účastníkom ...
b)
orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania a orgánu verejnej moci ...
c)
orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva17c) a správcu dane, ktorým je obec,17d) ...
d)
Úradu vládneho auditu17f) pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu17f) u spotrebiteľa, ...
e)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,17g)
f)
orgánu verejnej správy na účely výkonu rozhodnutia,17h) ktorým bola uložená spotrebiteľovi ...
g)
Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania ...
h)
ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,17k)
i)
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom ...
j)
príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...
k)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného ...
l)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného predpisu,17o) ...
m)
Justičnej pokladnice na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného predpisu17p) od ...
n)
Slovenskej informačnej služby na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa ...
o)
Vojenského spravodajstva na účely získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií dôležitých ...
p)
Kriminálneho úradu finančnej správy na účely plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, ...
(13)

Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol do registra, sa ...

(14)

Ak spotrebiteľ namieta správnosť údajov v registri alebo správnosť zápisu údajov v registri, ...

(15)

Prevádzkovateľ registra je povinný vymazať údaje z registra na odôvodnenú žiadosť veriteľa ...

(16)

Veriteľ je povinný postupovať pri poskytovaní spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom ...

a)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje spotrebiteľov, a
b)
s odbornou starostlivosťou; vynaloženie odbornej starostlivosti je veriteľ povinný hodnoverne preukázať. ...
(17)

Vynaložením odbornej starostlivosti sa rozumie najmä to, že veriteľ

a)
poskytne spotrebiteľovi informácie pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 4 ...
b)
posúdi schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s ohľadom na získané informácie ...
(18)

Veriteľ je povinný v záujme odbornej starostlivosti pri poskytovaní spotrebiteľských úverov vytvoriť ...

(19)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(20)

Na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver sa použijú tieto ...

a)
čistý príjem spotrebiteľa,
b)
náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má ...
c)
výška splátky spotrebiteľského úveru a
d)
peňažné záväzky znižujúce príjem spotrebiteľa.
(21)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(22)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(23)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu ...

(24)

Ustanovenia odsekov 19 až 23 sa nevzťahujú na

a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac existujúcich úverov poskytnutých podľa ...
b)
spotrebiteľský úver zabezpečený podľa osobitného predpisu,17tb) ktorého hodnota zabezpečenia ...
(25)

Na účely odseku 24 písm. b) a odseku 38 sa hodnota zabezpečenia upravuje podľa osobitného predpisu.17tc) ...

(26)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky pri ...

a)
zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
budúci nárast príjmov spotrebiteľa; to neplatí, ak budúci nárast príjmov spotrebiteľa je hodnoverne ...
c)
poistenie splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti.
(27)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(28)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(29)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(30)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky môžu ...

(31)

Ustanovenia odsekov 29 a 30 sa nevzťahujú na

a)
spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden alebo viac refinancovaných úverov, ak výška poskytnutého ...
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(32)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

a)
poskytnutí spotrebiteľského úveru,
b)
zmene úrokovej sadzby v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch pri spotrebiteľskom ...
(33)

Ak odseky 34, 35 a 37 neustanovujú inak, na postupné splácanie spotrebiteľského úveru podľa odseku ...

a)
úver je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz mesačne a
b)
po každej splátke spotrebiteľského úveru zostatková istina spotrebiteľského úveru neprevyšuje ...
(34)

Podmienka podľa odseku 33 písm. a) sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver,

a)
ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie ...
b)
pri ktorom spotrebiteľ splatil platbu aspoň vo výške 20 % kúpnej ceny pred odovzdaním predmetu ...
c)
ktorý je splácaný pravidelnými splátkami aspoň raz ročne.
(35)

Podmienka podľa odseku 33 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
odklad alebo dočasné zníženie splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ...
b)
obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, ktoré zároveň nepresahuje obdobie 34 % celej lehoty splatnosti ...
c)
spotrebiteľský úver, ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá ...
1.
zaplatením poslednej splátky spotrebiteľského úveru; ak je pri poskytnutí spotrebiteľského úveru ...
2.
iným spotrebiteľským úverom od toho istého veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banky, zahraničnej ...
3.
vrátením hnuteľnej veci veriteľovi alebo zmluvne určenej osobe bez povinnosti ďalšej úhrady ...
4.
zaplatením poslednej splátky spotrebiteľského úveru peňažnými prostriedkami získanými predajom ...
(36)

Pre spotrebiteľský úver s úrokovou sadzbou, ktorá nie je pevne určená počas celej lehoty splatnosti ...

(37)

Podmienky podľa odseku 33 sa nevzťahujú na

a)
spotrebiteľský úver podľa osobitného predpisu,1b) ktorým je stavebný úver podľa osobitného ...
b)
spotrebiteľský úver poskytnutý vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania.
(38)

Ak je spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne zabezpečený podľa osobitného predpisu17tb) ...

(39)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(40)

Ustanoveniami odsekov 19 až 39 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1, 16 až 18.

(41)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví

a)
metodika na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, náklady ...
b)
požiadavky na zisťovanie informácií a predkladanie dokladov o príjmoch a nákladoch spotrebiteľa ...
c)
limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru a výška tohto limitu,
d)
podrobnosti o podmienkach na postupné splácanie spotrebiteľského úveru,
e)
limit na podiel spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných ...
f)
limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu.
(42)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

(43)

Pri spotrebiteľskom úvere, ktorého výška je určená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa ...

a)
spotrebiteľ je ich klientom17th) viac ako šesť mesiacov,
b)
banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) vedia preukázateľne zistiť informácie ...
§ 8
Prístup k databázam
(1)

Osoba, ktorá spracováva v registri alebo v databáze údaje o spotrebiteľoch na účel posudzovania ...

(2)

Ak je žiadosť o spotrebiteľský úver zamietnutá na základe výsledku nahliadnutia do registra ...

§ 8a
Zoznam veriteľov a zoznam iných veriteľov
(1)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam veriteľov, ktorý obsahuje tieto ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o veriteľa, ktorý je právnickou osobou, ...
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov (ďalej ...
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia a dátum zániku povolenia,
d)
dátum zmeny zápisu veriteľa v zozname veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ktorého sa ...
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,17u)
f)
dátum zápisu v zozname veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname veriteľov.
(2)

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam iných veriteľov, ktorý obsahuje ...

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie úverov alebo pôžičiek, ktoré ...
c)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pre iného veriteľa a dátum ...
d)
dátum zmeny zápisu iného veriteľa v zozname iných veriteľov s vyznačením evidovaného údaja, ...
e)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,17u)
f)
dátum zápisu v zozname iných veriteľov a dátum zrušenia zápisu v zozname iných veriteľov.
Informácie a práva týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere
§ 9
Náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej ...

(2)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka18) ...

a)
druh spotrebiteľského úveru,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, ...
c)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa; ak spotrebiteľ nemá pridelené ...
d)
dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
e)
celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
f)
opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo ...
g)
úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo ...
h)
ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané ...
i)
výšku, počet, frekvenciu splátok a prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k ...
j)
právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky podľa odseku 5, ...
k)
súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných ...
l)
prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné ...
m)
úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob ...
n)
upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
o)
veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
p)
výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
q)
informácie o právach podľa § 15 a podmienky ich uplatnenia,
r)
právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského ...
s)
spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
t)
informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
u)
právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo ...
v)
názov a adresu príslušného orgánu dohľadu podľa § 23.
(3)

Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú obsahuje dohodu o amortizácii istiny, je veriteľ ...

(4)

Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, podľa ktorej splátky spotrebiteľa nevedú k okamžitej ...

(5)

Amortizačná tabuľka podľa odseku 3 uvádza splátky, ktoré sa majú zaplatiť, a lehoty a podmienky ...

(6)

Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona.

(7)

Veriteľovi alebo finančnému agentovi sa zakazuje predkladať spotrebiteľovi návrhy zmlúv, ktorých ...

(8)

Veriteľ alebo finančný agent nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve ...

(9)

Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré ...

(10)

Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú ...

(11)

Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského ...

(12)

Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo ...

(13)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, veriteľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby ponúkať, ...

(14)

Akékoľvek poskytnuté plnenia spotrebiteľa súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere požadované ...

(15)

Platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský ...

(16)

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky podanej žiadosti so zaručeným ...

(17)

Ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je spotrebiteľská zmluva, pri ktorej vlastnícke právo k tovaru ...

a)
identifikáciu osoby, ktorá je vlastníkom a ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza ...
b)
podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe v prospech spotrebiteľa, ...
(18)

Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o ...

(19)

Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere neplatná z dôvodu podľa § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka ...

§ 10
Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania
(1)

Zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie ...

a)
podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), g) a u),
b)
povinnosť spotrebiteľa kedykoľvek zaplatiť takýto úver na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c)
výšku poplatkov spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere ...
(2)

Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania je veriteľ povinný ...

a)
období, ktorého sa výpis z účtu týka,
b)
výške čerpaných prostriedkov a dátumy ich čerpania,
c)
zostatku z predchádzajúceho výpisu a jeho dátume,
d)
novom zostatku,
e)
dátume a výške splátok spotrebiteľa,
f)
uplatnenej úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
g)
všetkých uplatnených poplatkoch súvisiacich so spotrebiteľským úverom zaplatených v danom období, ...
h)
minimálnej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť.
(3)

Veriteľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi aj písomne alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je ...

§ 11
Dôsledky porušenia povinností
(1)

Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak

a)
zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b)
zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. d), e), g) až i), ...
c)
zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie ...
d)
v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech ...
e)
veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov ...
f)
veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú ...
g)
ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú ...
(2)

Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od ...

(3)

Ak osoba bez povolenia poskytne peňažné prostriedky, ktoré by inak boli spotrebiteľským úverom, ...

(4)

Spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo ...

§ 12
Informácie o zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru
(1)

Počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný informovať spotrebiteľa ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 a § 10 ods. 3 sa nepoužije, ak sa zmluvné strany v zmluve o spotrebiteľskom ...

(3)

Ak veriteľ nesplnil povinnosť podľa odseku 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa predčasné ...

§ 13
Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 ...

(2)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne ...

(3)

Ak spotrebiteľ uplatní právo podľa odseku 1, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z ...

(4)

Ak veriteľ alebo tretia osoba na základe zmluvy medzi treťou osobou a veriteľom poskytol službu ...

§ 14
Zmluva o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú
(1)

Spotrebiteľ je oprávnený zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať kedykoľvek ...

(2)

Veriteľ môže zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú vypovedať, ak je to dohodnuté ...

(3)

Ak je to dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, veriteľ môže z objektívnych ...

§ 15
Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere
(1)

Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva ...

(2)

Pri zmluvách, ktoré podľa odseku 1 tvoria obchodný celok,

a)
predávajúci tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň veriteľom alebo
b)
veriteľom je tretia osoba a
1.
veriteľ využíva služby predávajúceho tovaru alebo poskytovateľa služieb pri uzatváraní alebo ...
2.
konkrétny tovar alebo poskytnutie konkrétnej služby je výslovne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom ...
(3)

Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby a ak cena tovaru alebo ...

(4)

Ak tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, neboli dodané ...

(5)

Ak došlo k zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a spotrebiteľ tovar vrátil predávajúcemu, ...

§ 16
Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti
(1)

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský ...

(2)

Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu ...

(3)

Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského ...

(4)

Veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením ...

a)
k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru, ...
b)
ide o povolené prečerpanie,
c)
takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková ...
d)
suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich ...
e)
splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti ...
(5)

Náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil ...

(6)

Spotrebiteľ je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov ...

a)
označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou ...
b)
identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) ...
c)
predpokladaný deň splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ktorým je deň uvedený ...
d)
informáciu o výške sumy, ktorú má spotrebiteľ pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou ...
e)
údaje o výške náhrady nákladov veriteľa podľa odseku 2 s uvedením všetkých predpokladov na ...
f)
informáciu o ďalších dôsledkoch splatenia spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.
(7)

Ak spotrebiteľ čiastočne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti podľa odseku 1 a ...

a)
označenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej sa splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou ...
b)
identifikačné údaje veriteľa a spotrebiteľa v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) ...
c)
výšku náhrady nákladov podľa odseku 2 a spôsob jej určenia, ak veriteľ náhradu nákladov od ...
d)
informáciu o akejkoľvek zmene
1.
počtu, frekvencie alebo výšky zostávajúcich splátok spotrebiteľského úveru, alebo
2.
trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá vyplýva z čiastočného splatenia spotrebiteľského ...
e)
informáciu o zostávajúcej výške nesplateného spotrebiteľského úveru ku dňu vydania potvrdenia ...
(8)

Spotrebiteľ, ktorý úplne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať ...

(9)

Potvrdenie podľa odsekov 6 až 8 musí mať písomnú formu a veriteľ ho je povinný vydať spotrebiteľovi ...

(10)

Ak sa strany nedohodli a ani spotrebiteľ neurčil inak, je dôsledkom čiastočného predčasného ...

§ 17
(1)

Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť ...

a)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa ...
b)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru ...
(2)

Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť ...

a)
prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru ...
b)
ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver na blízku ...
(3)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových ...

(4)

Pôvodný veriteľ je povinný písomne informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky do piatich ...

§ 18
Prekročenie
(1)

Ak ide o zmluvu o otvorení bežného účtu a existuje možnosť, že sa spotrebiteľovi umožní prekročenie, ...

(2)

Ak ide o prekročenie, ktoré trvá viac ako jeden mesiac, veriteľ bezodkladne informuje spotrebiteľa ...

a)
prekročení,
b)
výške prekročenej čiastky,
c)
úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru,
d)
akýchkoľvek uplatniteľných sankciách, poplatkoch alebo úrokoch z omeškania,
e)
iných možnostiach riešenia tohto prekročenia vrátane ponuky iných úverových produktov.
(3)

Na prekročenie sa vzťahujú ustanovenia o najvyššej prípustnej výške odplaty podľa Občianskeho ...

Ročná percentuálna miera nákladov
§ 19
Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
(1)

Ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru sa vypočíta podľa vzorca uvedeného ...

(2)

Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa použijú celkové náklady spotrebiteľa ...

(3)

Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom ...

(4)

Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje zmeny úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru a zmenu ...

(5)

Ak je to potrebné, môžu sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov použiť dodatočné ...

(6)

Opatrením,22i) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov ...

Povolenie a ďalšie povinnosti veriteľov
§ 20
Povolenie
(1)

Veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného ...

a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a alebo
b)
v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20b.
(2)

O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie ...

(3)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie a o žiadosti o zmenu povolenia najneskôr ...

(4)

Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania ...

(5)

Povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska udeľuje ...

(6)

Podmienky na udelenie povolenia je veriteľ povinný dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti ...

(7)

Veriteľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti ...

(8)

Na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,17a) sa nevzťahujú ...

§ 20a
(1)

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ ...

a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 eur,
c)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných ...
d)
odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena ...
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa odseku 15,
f)
bezúhonnosť veriteľa,
g)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému ...
h)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad ...
i)
právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena ...
j)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
k)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(2)

Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí obsahovať ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ...
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať ...
(3)

Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) ...

a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...
b)
informácia a preukázanie totožnosti podľa osobitného predpisu,32b) zakladateľská listina, zakladateľská ...
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných ...
d)
stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne ...
e)
údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej ...
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho ...
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa odseku 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. ...
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa odseku 19,
j)
obchodný plán podľa odseku 21,
k)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov ...
l)
program vlastnej činnosti povinnej osoby,22e)
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa,
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa,
o)
doklad o prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,
p)
vyhlásenie žiadateľa, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ...
q)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, ...
r)
rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(4)

Výška základného imania veriteľa nesmie na účely poskytovania spotrebiteľských úverov klesnúť ...

(5)

Ak veriteľ, ktorému bolo udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. ...

(6)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný vytvoriť systém vnútornej kontroly zodpovedajúcim ...

(7)

Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvoriť ...

(8)

Veriteľ podľa § 20 ods.1 písm. a) je povinný vnútorným predpisom upraviť podrobnosti o

a)
systéme vnútornej kontroly a určiť vedúceho vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného ...
b)
vykonávaní kontrolných činností vrátane postupov na realizáciu opatrení na nápravu a určiť ...
(9)

Útvar vnútornej kontroly alebo vedúci zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly veriteľa ...

(10)

U žiadateľa, ktorý je zahraničnou osobou, musí podmienku podľa odseku 1 písm. d) spĺňať vedúci ...

(11)

Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie získanie vysokoškolského ...

(12)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, ...

(13)

Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 12, ...

(14)

Dôveryhodnosťou sa na účely tohto zákona rozumie skutočnosť, že fyzická osoba

a)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, osoby zodpovednej za ...
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej ...
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej ...
d)
nemala v posledných desiatich rokoch na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného súdom, ...
e)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov22h) v oblasti finančného ...
f)
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca ...
(15)

Za vhodnú právnickú osobu sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba,

a)
ktorej nebolo odobraté povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti22ha) v ...
b)
na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia, nebolo potvrdené ...
c)
ktorej v posledných desiatich rokoch nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmateľného ...
d)
ktorej nebola na základe právoplatného rozhodnutia orgánu dozoru22hb) alebo orgánu dohľadu22hc) ...
e)
ktorá v období piatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie neporušila povinnosť podľa osobitného ...
(16)

Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie banka, obchodník s cennými papiermi, ...

(17)

Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo ...

(18)

Kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie

a)
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby ...
b)
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho ...
c)
možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu ...
1.
na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom ...
2.
na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
d)
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv na riadenie právnickej osoby iným spôsobom.
(19)

Opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov musí obsahovať postupy veriteľa

a)
pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b)
pri podávaní žiadosti o spotrebiteľský úver,
c)
pri schvaľovaní spotrebiteľského úveru, ktorých súčasťou je aj postup týkajúci sa uplatňovania ...
d)
pri správe spotrebiteľského úveru a na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský ...
e)
pri riešení nesplácania spotrebiteľského úveru,
f)
pri poskytovaní spotrebiteľských úverov prostredníctvom samostatných finančných agentov a viazaných ...
g)
pri výkone činnosti útvaru vnútornej kontroly alebo vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon ...
(20)

Veriteľ je povinný dodržiavať a pravidelne prehodnocovať systém posúdenia schopnosti spotrebiteľa ...

(21)

Obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti veriteľa podľa § 20 ods.1 písm. ...

(22)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať ...

§ 20b
(1)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) poskytuje spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový ...

(2)

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí mať žiadateľ ...

(3)

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí žiadateľ, ...

a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť,
c)
odbornú spôsobilosť,
d)
dôveryhodnosť,
e)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému ...
f)
vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie spotrebiteľských úverov vo výške najmenej 5 000 ...
g)
prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažných prostriedkov na poskytovanie spotrebiteľských úverov, ...
h)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(4)

Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí obsahovať ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ...
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo fyzickej osoby ...
(5)

Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) ...

a)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti žiadateľa na právne úkony,
b)
údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópiu dokladu totožnosti ...
c)
stručný odborný životopis žiadateľa s úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní ...
d)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
e)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. ...
f)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
g)
doklad o pôvode vlastných peňažných prostriedkov vo výške najmenej 5 000 eur vrátane dokladu ...
h)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, ...
i)
rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,22ea) ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(6)

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa odseku 1 za posledných 12 kalendárnych ...

(7)

Ak veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov ...

(8)

Veriteľ, ktorý celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú ...

(9)

Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný na účely dohľadu a na štatistické účely predkladať ...

§ 20c
Zánik a odobratie povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)
dňom zrušenia veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j) ...
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa alebo dňom právoplatnosti ...
c)
dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska,
d)
uplynutím lehoty uvedenej v § 20 ods. 7, ak veriteľ nepodal návrh na zápis podnikateľskej činnosti ...
e)
posledným dňom mesiaca, v ktorom veriteľ prekročil povolený celkový objem poskytnutých spotrebiteľských ...
f)
veriteľovi, ktorý má udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie veriteľovi, ak

a)
bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
veriteľ v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačal poskytovať spotrebiteľské ...
c)
nastane závažná zmena podmienok rozhodujúcich pre udelenie povolenia,
d)
veriteľ marí výkon dohľadu podľa § 23 a osobitného predpisu.22a)
(3)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie veriteľovi, ak

a)
bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov22k) neviedli k náprave zistených ...
c)
veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace s činnosťou veriteľa, ...
d)
veriteľ opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným ...
(4)

Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska ...

(5)

Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.22b) Národná banka Slovenska zašle oznámenie ...

§ 20d
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou osobou, navrhovaných za členov štatutárneho ...
b)
vrátenie povolenia,
c)
zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
d)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou, jednoduchou spoločnosťou ...
e)
zvýšenie základného imania.
(2)

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich ...

(3)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. d) a predložiť ...
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné predložiť doklady a písomné vyhlásenie veriteľa preukazujúce, ...
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu veriteľa o jeho ...
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné splniť podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c), h) a i) a predložiť ...
e)
podľa odseku 1 písm. e) musia byť primerane splnené podmienky podľa § 20a ods. 1 písm. c) a ods. ...
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť ...

(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do 30 kalendárnych ...

(6)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska ...

(7)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, ...

§ 20e
(1)

Veriteľ je povinný viesť evidenciu zmlúv a zmluvných dokumentov, ktoré sa vzťahujú ku spotrebiteľským ...

(2)

Evidenciou zmlúv a zmluvných dokumentov sa rozumie súhrn dokumentov vzťahujúcich sa k uzatvorenej ...

a)
dokumenty obsahujúce informácie poskytnuté spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom ...
b)
zmluvy o spotrebiteľskom úvere a ich dodatky,
c)
všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien,
d)
dokumenty obsahujúce informácie o posúdení a preukázaní platobnej schopnosti spotrebiteľa a cenníky ...
e)
reklamácie a spôsob ich vybavenia.
(3)

Veriteľ je povinný viesť osobitnú evidenciu na účely preukazovania pôvodu peňažných prostriedkov ...

(4)

Veriteľ je povinný viesť účtovníctvo pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov oddelene. ...

(5)

Veriteľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv ...

(6)

Evidenciu podľa odseku 1 je veriteľ povinný uchovávať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. ...

§ 21
(1)

Veriteľ je povinný predkladať Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(2)

Ministerstvo alebo ním určená osoba zverejňuje na webovom sídle ministerstva informácie z údajov ...

(3)

Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá veriteľ.

(4)

Rozsah údajov o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, lehoty ...

(5)

Ministerstvo, Národná banka Slovenska a nimi určená osoba sú na účely spracúvania údajov o ...

§ 22
Niektoré povinnosti finančných agentov spotrebiteľských úverov
(1)

Finančný agent spotrebiteľského úveru je povinný uviesť v reklame a dokumentoch určených pre ...

(2)

Ustanovenia osobitného zákona33) o sprostredkovaní v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských ...

§ 23
Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní podmienok ...

a)
uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, ...
b)
uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo ...
c)
uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, ...
d)
obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov,
e)
odobrať veriteľovi povolenie.
(3)

Národná banka Slovenska je príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska má dôvodné podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní ...

(5)

Dotknutá osoba podľa odseku 4 je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predložiť ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá udelené ...

(7)

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 možno ukladať ...

(8)

Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 6 možno uložiť do troch rokov ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu zistených ...

(10)

Uložením sankcií podľa tohto zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo ...

(11)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ ...

OSOBITNÉ USTANOVENIA O INÝCH ÚVEROCH A PÔŽIČKÁCH PRE SPOTREBITEĽOV
§ 24
Osobitné ustanovenia o iných veriteľoch
(1)

Na iných veriteľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom ...

(2)

Veriteľ môže poskytovať úvery alebo pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré ...

(3)

Iný veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať úver alebo pôžičku, ktoré nie sú spotrebiteľským ...

(4)

Na iných veriteľov sa použijú primerane ustanovenia § 20c až 20e.

(5)

Na udelenie povolenia pre iného veriteľa musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, ...

a)
zriadenie dozornej rady,
b)
splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 100 000 eur,
c)
odbornú spôsobilosť podľa § 20a ods. 11, bezúhonnosť podľa § 20a ods. 12 a dôveryhodnosť ...
d)
prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných ...
e)
vhodnosť právnickej osoby podľa § 20a ods. 15,
f)
bezúhonnosť iného veriteľa,
g)
vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému ...
h)
umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
mať vytvorený reklamačný poriadok.
(6)

Žiadosť o povolenie pre iného veriteľa musí obsahovať

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
informácia a preukázanie totožnosti podľa osobitného predpisu32b) fyzickej osoby, ktorá je členom ...
c)
elektronickú adresu žiadateľa,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej ...
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať ...
(7)

Prílohou k žiadosti o povolenie pre iného veriteľa je

a)
výpis z úradnej evidencie alebo z úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, ...
b)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva; táto listina alebo zmluva ...
c)
doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných ...
d)
údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo člena ...
e)
výpis z registra trestov20c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za ...
f)
čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho ...
g)
čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa § 20a ods. 15,
h)
opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. ...
i)
opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
j)
návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, ...
k)
obchodný plán podľa § 20a ods. 21,
l)
opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov ...
m)
grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa a
n)
grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa.
OSOBITNÉ USTANOVENIE O ÚVEROCH POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
§ 24a

Na úvery na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení ...

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24b
Spoločné ustanovenia
(1)

Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľské úvery bez povolenia ...

(2)

Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľom iné úvery a pôžičky,38) ...

§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 11. júnom 2010 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa ...

(2)

Ustanovenia § 10 ods. 2 a 3, § 12, 14, 17 ods. 1 a 2 a § 18 sa od 11. júna 2010 použijú aj na ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery k 11. júnu 2010 a ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje úvery podľa § 24 k 11. júnu 2010 a chce ...

(5)

Na zabezpečenie nárokov veriteľa zo spotrebiteľského úveru zmenkou alebo šekom sa do 31. decembra ...

§ 25a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2013 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po 1. januári 2013 nie je iným veriteľom podľa § ...

(3)

Po zrušení zápisu podľa odseku 2 Národná banka Slovenska vráti osobe uvedenej v odseku 2 poplatok ...

§ 25b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Zákaz podľa ustanovenia § 9 ods. 10 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov ...

(2)

Ustanovenia § 16 ods. 4 písm. d) a e) sa prvýkrát uplatnia, ak sa splatenie spotrebiteľského úveru ...

§ 25c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Konania o zápis do registra veriteľov neskončené k 1. júnu 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Ustanovenie § 9 ods. 9 sa uplatní na zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavierané po 30. septembri ...

(3)

Veriteľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý k 1. júnu 2014 nemá vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(4)

Podmienku praxe podľa § 20 ods. 2 písm. e) musí veriteľ spĺňať najneskôr k 31. máju 2016, ...

(5)

Podmienku podľa § 20 ods. 3 musí veriteľ zapísaný v registri veriteľov splniť najneskôr do ...

§ 25d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014

Ustanoveniami § 9 ods. 11 a § 24 ods. 1 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. septembrom ...

§ 25e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 nad veriteľmi, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 ...

§ 25f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. apríla 2015 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Veriteľ a iný veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu ...

(3)

Ak chcú veritelia uvedení v odseku 2 poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky ...

(4)

Veriteľom uvedeným v odseku 2 sa po udelení povolenia alebo povolenia pre iného veriteľa zruší ...

(5)

Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca ...

(6)

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené do 31. marca 2015 sa považujú za zmluvy o spotrebiteľskom ...

(7)

Ustanovenia § 7 ods. 3 až 14 a ods. 16 písm. b) časti vety za bodkočiarkou sa uplatnia na zmluvy ...

(8)

Výkon kontroly začatý a neukončený pred 1. septembrom 2015 nad veriteľmi uvedenými v odseku 2 ...

(9)

Ak veriteľ uvedený v odseku 2, ktorý je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista ...

(10)

Prax podľa § 20a ods. 11 musí veriteľ uvedený v odseku 2 preukázať najneskôr k 31. máju 2016, ...

§ 25g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté predo dňom nadobudnutia účinnosti ...

§ 25h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 25i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa spravujú aj právne vzťahy upravené ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená zverejňovať na svojom webovom sídle súbor údajov, ktoré ...

(3)

Ustanovením § 24b nie je dotknutá zodpovednosť za neoprávnené podnikanie podľa osobitných predpisov33d) ...

(4)

Od 1. januára 2017 možno za neoprávnené ponúkanie a poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo ...

§ 25j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom ...

(2)

Ustanovenie § 7 ods. 7 tretej vety sa prvýkrát použije na fyzickú osobu alebo na právnickú osobu, ...

Záverečné ustanovenia
§ 26

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 620/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie ...

§ 27

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 12 ods. 2 sa za slová „ak sa“ vkladajú slová „vyhotovia alebo“ a za slová „obrazové ...

2.

V § 53 odsek 6 znie:

„(6) Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

4.

§ 53 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, podľa ktorých si dodávateľ ...

5.

Za § 53a sa vkladajú § 53b a 53c, ktoré znejú:

„§ 53b (1) Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi ...

6.

V deviatej časti sa za pätnástu hlavu vkladá šestnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠESTNÁSTA HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. júna 2010 § 879m Ustanoveniami ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „účastí14)“ nahrádza slovami „účastí,14) ratingových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „agentúr,14a)“ vkladajú slová „osôb poskytujúcich spotrebiteľské ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...

3.

Za § 80o sa vkladá § 80p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010 (1) Živnostenské oprávnenia, ...

4.

Za § 80p sa vkladá § 80r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010 (1) Živnostenské oprávnenia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 znejú:

„49) Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009. 50) § 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 5 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c)
§ 708 Obchodného zákonníka.“.

2.

V § 6 ods. 16 písm. f) a § 33 ods. 20 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

3.

Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27c Poskytovanie základného bankového produktu (1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27f znie:

„27f)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

4.

V 28 ods. 1 písm. a) sa odkaz 27a nahrádza odkazom 27g.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27g znie:

„27g) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“. ...

5.

V § 33 ods. 1 prvá veta znie: „Na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko ...

6.

V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „územným celkom, obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším ...

7.

V § 33 ods. 12 písm. a) sa slová „územným celkom a obciam“ nahrádzajú slovami „vyšším ...

8.

V § 33 odsek 19 znie:

„(19) Pri všetkých expozíciách patriacich do triedy podľa odseku 10 písm. a) až d) môže banka ...

9.

V § 33 ods. 20 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) na kapitálové pohľadávky, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov na podporu určitých ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

10.

V § 33 ods. 23 sa na konci pripája táto veta: „Na účely odseku 20 sa dopad na veľkosť kreditného ...

11.

V § 33 ods. 25 písmeno f) znie:

„f) náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a jeho zmenu podľa odsekov 1 a 2 a doklady ...

12.

V § 33d ods. 8 písmeno b) znie:

„b) schvaľuje použitie a zmenu príslušných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje ...

13.

V § 33e ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa ...

14.

V § 37 odsek 11 znie:

„(11) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ...

15.

V § 38 ods. 2 časť vety pred bodkočiarkou znie: „Národná banka Slovenska36) vedie register bankových ...

16.

V § 38 ods. 5 sa slová „oznamovania údajov podľa odseku 1, rozsah a spôsob poskytovania údajov ...

17.

V § 84 ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok“. ...

18.

V § 85a ods. 2 poslednej vete sa slová „štátna prémia“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok ...

19.

V § 87 ods. 2 prvej vete sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „v lehotách, spôsobom a za podmienok ...

20.

V § 87 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) obdobie preradenia pohľadávky z hypotekárneho úveru z dôvodu omeškania poberateľa hypotekárneho ...

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).

21.

V § 87 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.

22.

V § 88a ods. 3 písm. b) sa slová „v rovnakej výške, ako určí štátny príspevok pre mladomanželov ...

23.

V § 88d ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
obdobie preradenia pohľadávky z mladomanželského úveru podľa § 88b ods. 4,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

24.

V § 91 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné po dohode s bankou a pobočkou zahraničnej banky ...

25.

§ 91 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Správu podľa odseku 4 môže banka a pobočka zahraničnej banky podať aj elektronickými ...

26.

V § 92a ods. 3 druhej vete sa pred slovo „agentúre“ vkladá slovo „a“ a na konci vety sa bodka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87c znie:

„87c) § 8 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...

27.

Za § 122k sa vkladá § 122l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 122l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 Banka a pobočka zahraničnej ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 6 sa slová „obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa ...

2.

V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) navrhovateľ podľa § 118i ods. 1, ktorému Národná banka Slovenska udelila súhlas na uplatnenie ...

3.

V § 73f ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný, ...

4.

V § 74a ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. ...

5.

V § 74a ods. 4 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „ktorého“, vypúšťa sa ...

6.

§ 74b sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Obchodník s cennými papiermi je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré ...

7.

V § 91 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej ...

8.

V § 91 ods. 5 písm. a) sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.

9.

V § 99 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou ...

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená g) až k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Napríklad čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ...

10.

V § 103 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

„s) spôsob a postup evidencie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných ...

Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená t) a u).

11.

§ 129 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný dodržiavať schválený prospekt ...

12.

V § 132d ods. 1 druhej vete sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „svojom vestníku107)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 107 znie:

„107)
§ 37 ods. 1 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z.“.

13.

Za § 132n sa vkladá § 132o, ktorý znie:

„§ 132o Ratingové agentúry (1) Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107ca znie:

„107ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

14.

V § 135 ods. 1 sa za slovo „fondu,“ vkladajú slová „ratingovej agentúry,“.

15.

V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „spriaznenou“ vkladá čiarka a slová „ratingovej agentúry“. ...

16.

V § 144 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) prijať opatrenia podľa osobitného predpisu,111a) e) uložiť ratingovej agentúre sankcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:

„111a)
Čl. 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1060/2009.“.

17.

V § 147 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ...

Čl. VI

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

V § 2 písmeno i) znie:

„i) dodržiavanie povinností ustanovených osobitným zákonom,9)“. Poznámka pod čiarou k odkazu ...

Čl. VII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1)“ .

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových ...

3.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných platobných inštitúcií“ vkladá ...

4.

V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „rovnako ako pri dohľade na mieste“ nahrádzajú slovami „podľa ...

5.

V § 1 ods. 3 písm. g) sa slovo „zákonov1)“ nahrádza slovom „predpisov1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Napríklad § 20 a 21 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch ...

6.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16)rozhoduje o postupe útvaru dohľadu ...

7.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Osoba poverená výkonom dohľadu, na ktorú sa vzťahuje námietka zaujatosti z dôvodov uvedených ...

8.

§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie podľa osobitného predpisu43a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a)
§ 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 veriteľom podľa osobitného zákona15a) ...

Čl. IX

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 13 sa za slovami „poistných rizík“ vypúšťajú slová „zaisťovňou, zaisťovňou ...

2.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...

3.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. ...

4.

V § 12 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „udelené“ vkladajú slová „poisťovni alebo“ a za ...

5.

V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) označenie poistného druhu a poistných odvetví, pre ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej ...

6.

V § 12 ods. 4 poslednej vete sa slová „zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa“ nahrádzajú ...

7.

V § 17 ods. 1 a 4, § 18 ods. 4 a § 19 ods. 1 sa za slová „poisťovaciu činnosť“ vkladajú ...

8.

V § 17 ods. 3 sa za slová „poisťovacej činnosti,“ vkladajú slová „alebo označenie poistného ...

9.

V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej ...

10.

V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 2 sa za slová „poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo zaisťovacej ...

11.

V § 20 sa za slová „Poisťovacia činnosť“ vkladajú slová „alebo zaisťovacia činnosť“. ...

12.

V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského ...

13.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného ...

14.

V § 21 ods. 5 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa ...

15.

V § 22 ods. 4 písm. a) sa za slová „s prevodom poisťovacej činnosti“ vkladajú slová „alebo ...

16.

V § 23 ods. 6 sa slovo „Zaisťovňa“ nahrádza slovami „Poisťovňa, zaisťovňa“.

17.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zverejňovať raz ročne priemernú ...

18.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými ...

Čl. X

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „finančnému agentovi“ vkladá čiarka a slová „finančnému ...

2.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za peňažnú ...

3.

V § 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

4.

V § 4 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a spotrebiteľských úverov14a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...

5.

V § 4 písm. b) sa za slová „inštitúcia elektronických peňazí,15)“ vkladajú slová „zahraničná ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Zákon č. 129/2010 Z. z.“.

8.

V § 4 písm. c) sa vypúšťa slovo „písomná“.

9.

V § 4 písm. e) sa slová „pobyt alebo“ nahrádzajú slovami „pobyt a“.

10.

V § 6 ods. 1 a § 10 ods. 1 sa slová „sídlom alebo miestom podnikania“ nahrádzajú slovami „sídlom, ...

11.

V § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným agentom v sektore ...

12.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ...

13.

V § 8 sa za slovo „vykonávajúcou“ vkladá slovo „len“.

14.

V § 9 ods. 1 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo finančným sprostredkovateľom ...

15.

V § 9 ods. 2 sa odkaz 16 nahrádza odkazom 22a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. ...

16.

V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančným poradcom v sektore ...

17.

V § 11 ods. 2 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „15“.

18.

V § 14 ods. 5, 6 a 9, § 15 ods. 4, 5 a 7, § 16 ods. 1, ods. 4 úvodnej vete, ods. 6 a 7 sa slová ...

19.

V § 14 ods. 2 sa za slová „finančná inštitúcia“ vkladajú slová „so sídlom alebo umiestnením ...

20.

V § 14 odsek 10 znie:

„(10) Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa zaslania podmienok vykonávania finančného sprostredkovania ...

21.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti navrhovateľa pridelí pred predložením ...

22.

V § 16 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo časť podniku“ a slová „boli predané“ ...

23.

V § 16 ods. 2 písm. e) sa slovo „15“ nahrádza slovom „30“.

24.

V § 16 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) navrhovateľ nesplnil povinnosť uloženú Národnou bankou Slovenska podľa § 39 ods. 1 písm. ...

25.

V § 16 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie ...

26.

V § 16 ods. 8 sa slovo „takýto“ nahrádza slovom „tento“.

27.

V § 16 ods. 11 sa za slová „štruktúru registračného čísla“ vkladá čiarka a slová „spôsob ...

28.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Evidované údaje a zverejňované údaje (1) Evidovanými údajmi v zozname samostatných ...

29.

V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak žiadateľ ...

30.

V § 18 ods. 5 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „ak ...

31.

V § 19 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo jeho časti“.

32.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Účinky zániku povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia ...

33.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa, keď prijala informáciu podľa odseku 1, oznámi ...

34.

V § 20 ods. 3 sa slovo „banke“ nahrádza slovom „banky“.

35.

V § 21 ods. 1 sa slová „teoretické znalosti a praktické schopnosti“ nahrádzajú slovami „odborné ...

36.

V § 21 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „dvojročná“ nahrádza slovom „jednoročná“, ...

37.

V § 21 ods. 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná ...

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.

38.

V § 21 ods. 3 písm. c), § 21 ods. 3 písm. d), § 21 ods. 11 písm. b) sa slová „príslušnom ...

39.

V § 21 ods. 5 sa slová „prvých dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

40.

V § 22 ods. 2 tretej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a na konci sa pripájajú ...

41.

V § 23 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vypúšťa slovo „vedúceho“.

42.

V § 23 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) nemala odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a h).

43.

V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju ...

44.

V § 26 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
spôsob vybavenia sťažnosti,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

45.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Konflikt záujmov (1) Finančný agent a finančný poradca sú povinní prijať opatrenia ...

46.

V § 28 ods. 1 sa slová „v záujme klienta“ nahrádzajú slovami „v záujme práv a oprávnených ...

47.

V § 28 odsek 4 znie:

„(4) Ak je finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore ...

48.

V § 29 ods. 6 sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „roka“.

49.

V § 31 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a), b) a d)“.

50.

V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a)
§ 35 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z.“.

51.

V § 33 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“. ...

52.

V § 33 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).

53.

V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného ...

54.

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Ak finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie ...

55.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Evidenciu podľa odseku 1 je finančný agent povinný uchovávať najmenej počas desiatich ...

56.

V § 38 ods. 1 sa za slová „finančným poradcom“ vkladajú slová „a dohľad nad činnosťou ...

57.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) uloží navrhovateľovi povinnosť podať návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu ...

58.

V § 41 ods. 9 písm. a) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.

59.

V § 41 ods. 9 písm. b) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.

60.

V § 41 ods. 9 písm. c) sa slová „30. septembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. marca 2012“. ...

61.

V § 41 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí ...

62.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Národná banka Slovenska k 1. januáru 2011 zruší zápis tých podriadených finančných ...

63.

§ 43 znie:

㤠43
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

64.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 186/2009 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

Čl. XI

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 148a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

2.

Za § 155f sa vkladá § 155g, ktorý znie:

„§ 155g Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 2. apríla 2010 Oprávnená osoba sa môže ...

Čl. XII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. XI, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom ...

  2.

  Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  I.

  ...

  Základnou rovnicou, ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov, kladie do rovnováhy na ...

  Význam symbolov:

  Poznámky:

  a)

  Čiastky zaplatené obidvoma zmluvnými stranami v rôznom čase nemusia byť rovnaké a nemusia byť ...

  b)

  Začiatočný dátum je dátum prvého čerpania.

  c)

  Intervaly medzi dátumami použitými pri výpočtoch sú vyjadrené v rokoch alebo v zlomkoch roka. ...

  1.

  každý deň vrátane víkendov a sviatkov,

  2.

  rovnaké obdobie a potom sa dni počítajú spätne k dátumu počiatočného čerpania,

  3.

  dĺžka obdobia vyjadreného v dňoch; zistí sa odpočítaním prvého dňa a započítaním posledného ...

  d)

  Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota číslice ...

  e)

  ...

  II.

  Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov

  a)

  Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, ...

  b)

  Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, ...

  c)

  Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje čerpanie peňažných prostriedkov rôznymi spôsobmi ...

  d)

  Ak ide o povolené prečerpanie, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný v plnej výške ...

  e)

  Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere bez pevne určenej doby trvania, pričom medzi tieto zmluvy ...

  1.

  spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka, počnúc dňom prvého čerpania, a že ...

  2.

  spotrebiteľ spláca istinu v rovnakých mesačných splátkach so začiatkom jedného mesiaca po dni ...

  f)

  Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere inú ako povolené prečerpanie a inú ako zmluvu o spotrebiteľskom ...

  1.

  dátum alebo čiastka splátky istiny, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, sa nedá zistiť, predpokladá ...

  2.

  dátum uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je známy, predpokladá sa, že dňom prvého ...

  g)

  Ak sa dátum alebo výška splátky, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, nedá zistiť na základe ...

  1.

  úroky sa platia spoločne so splácaním istiny,

  2.

  poplatky alebo iné náklady vyjadrené jedinou sumou sa platia v deň uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom ...

  3.

  poplatky alebo iné náklady vyjadrené ako niekoľko platieb sa platia v pravidelných intervaloch, ...

  4.

  posledná splátka vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov.

  h)

  Ak sa ešte nedohodla maximálna výška spotrebiteľského úveru, za maximálnu výšku spotrebiteľského ...

  i)

  Ak sa na obmedzený čas alebo pre obmedzenú čiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby a poplatky ...

  j)

  Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, pri ktorej sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebiteľského ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 4 k zákonu č. 129/2010 Z. z.

  EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

  Prevziať prílohu - Vzor 02

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1a)  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1aa)  § 5 písm. ah) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1b)  § 7 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona ...
 • 1c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 88a až 88d zákona ...
 • 1d)  Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 663 až 723 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, ...
 • 4a)  Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...
 • 5)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 5a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 6)  Napríklad § 2 ods. 1, 5 a 8 a § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 7)  § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 10)  § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku ...
 • 11)  § 4 ods. 3 zákona č. 266/2005 Z. z.
 • 12)  § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 13)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 14)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 15)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 15a)  § 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Opatrenie Telekomunikačného ...
 • 15aa)  Čl. 3 ods. 1 tretí bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1011 z 8. júna 2016 ...
 • 16)  § 33 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 17)  Napríklad § 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17a)  § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17aa)  § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17ab)  § 170 ods. 18 a 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 17b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Trestný ...
 • 17c)  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...
 • 17d)  § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17e)  § 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 17f)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17g)  § 36 až 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 17h)  § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 17i)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 17j)  § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
 • 17k)  Napríklad zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 ...
 • 17l)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17m)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dohovor Organizácie Spojených národov proti ...
 • 17n)  § 15 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17o)  § 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade ...
 • 17p)  § 6 až 13 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...
 • 17q)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 17r)  § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom ...
 • 17s)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17t)  § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17ta)  § 62 až 81 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17tb)  Čl. 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 17tc)  Čl. 223 až 227 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 17td)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17te)  § 65, 66 a 109 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. ...
 • 17tf)  § 12 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení zákona č. 242/1999 ...
 • 17tg)  § 7 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 17th)  § 5 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 17u)  § 37 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení ...
 • 18)  § 52 až 60 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení ...
 • 18aa)  Napríklad § 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú ...
 • 18ab)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 18b)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18ba)  § 137 ods. c) a d) Civilného sporového poriadku.
 • 19)  § 8 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ...
 • 20)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 21)  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 21a)  Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...
 • 21aa)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22a)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22ba)  § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22c)  § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22d)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22e)  § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 22ea)  § 53a Občianskeho zákonníka.
 • 22f)  § 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.
 • 22fa)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2006 Z. z.
 • 22fb)  § 10 ods. 1, 5, 6, 7 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22g)  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22h)  Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona ...
 • 22ha)  § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22hb)  Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...
 • 22hc)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 22i)  § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 22j)  § 69a, § 88 až 92 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 22k)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ...
 • 23)  Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
 • 32a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  Napríklad § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 32c)  § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 33)  Zákon č. 186/2009 Z. z.
 • 33a)  Napríklad § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon ...
 • 33b)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33c)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 33d)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších ...
 • 35a)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36)  Zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 2 ods. 1, 3, 5 a 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore