Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 15.03.2021


Platnosť od: 19.01.2007
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21 JUD6911 DS18 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 15.03.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2007 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 65/2021

Legislatívny proces k zákonu 65/2021
Legislatívny proces k zákonu 39/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o veterinárnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)
veterinárne požiadavky na zdravie zvierat, násadové vajcia a na spermu, embryá a vajíčka zvierat (ďalej ...
b)
veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu1) vrátane vedľajších živočíšnych produktov a odvodených ...
c)
veterinárne požiadavky na zvieratá, násadové vajcia, ako aj na produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych ...
d)
práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vo veterinárnej ...
e)
organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo veterinárnej oblasti,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

obchodom obchod so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi, ...

b)

treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom,

c)

iným výstupom výstup zásielky pochádzajúcej z tretej krajiny

1.

prechádzajúcej cez územie Slovenskej republiky do inej tretej krajiny alebo

2.

odosielanej zo slobodného pásma, alebo colného skladu do inej tretej krajiny,

d)

farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová inak voľne žijúca zver na účely rozmnožovania, ...

§ 3
Veterinárne požiadavky

Veterinárnymi požiadavkami podľa § 1 ods. 1 sú

a)

pri zvieratách, násadových vajciach a zárodočných produktoch

1.

kontrola chorôb zvierat,

2.

hlásenie chorôb zvierat,

3.

identifikácia a registrácia zvierat,

4.

zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov,

5.

zdravotné požiadavky pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami a zárodočnými produktmi a pri vývoze, ...

6.

ochrana zvierat,

b)

pri produktoch živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného ...

1.

dodržiavanie opatrení zameraných na zdravie a ochranu zvierat pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho ...

2.

dodržiavanie opatrení pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh v záujme ochrany ...

3.

dodržiavanie požiadaviek na dovoz a prevoz produktov živočíšneho pôvodu vstupujúcich na územie Európskej ...

c)

pri zvieratách, násadových vajciach a produktoch živočíšneho pôvodu

1.

zákaz používania určitých látok uvedených v § 26,

2.

monitorovanie určitých látok a ich rezíduí podľa osobitného predpisu4) v zvieratách a produktoch živočíšneho ...

3.

nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi a ich spracúvanie,

4.

dodržiavanie požiadaviek na medikované krmivá a požiadaviek na bezpečnosť krmív,

5.

dodržiavanie požiadaviek na monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz,

d)

veterinárne kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, ...

e)

veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, ...

f)

certifikácia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane ...

g)

ďalšie veterinárne požiadavky podľa osobitných predpisov.5)

DRUHÁ ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VETERINÁRNEJ OBLASTI A VÝKON ODBORNÝCH VETERINÁRNYCH ČINNOSTÍ

§ 4
Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1)

Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú

a)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová ...
c)
regionálne veterinárne a potravinové správy.
(2)

Orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov je Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov ...

(3)

Orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. b) a c) (ďalej len „orgány veterinárnej správy“) vykonávajú ...

a)
na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, ...
b)
na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania, distribúcie a používania krmív, ktoré sú vymedzené týmto ...
c)
pri označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu,13)
d)
pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, požiadaviek ...
e)
pri ochrane zvierat.
(4)

Orgány veterinárnej správy vykonávajú svoju pôsobnosť aj v colných skladoch, slobodných pásmach14) a ...

(5)

Orgány veterinárnej správy vykonávajú pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.15a)

§ 5
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

ustanovuje zásadné smery, priority a ciele vo veterinárnej oblasti a sleduje ich vykonávanie,

b)

koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veterinárnej ...

c)

rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje štátna veterinárna a potravinová ...

d)

potvrdzuje núdzové opatrenia, ktoré nariaďuje hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky (ďalej len ...

e)

zrušuje núdzové opatrenia na návrh hlavného veterinárneho lekára,

f)

schvaľuje na návrh hlavného veterinárneho lekára národný program eradikácie chorôb zvierat,

g)

schvaľuje na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára rozpočet na financovanie štátnej správy vo ...

h)

schvaľuje účasť hlavného veterinárneho lekára na reprezentácii Slovenskej republiky vo veterinárnej ...

i)

zriaďuje štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav,

j)

zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat, zabezpečuje jej prevádzku ...

k)

schvaľuje prvky systému identifikácie a registrácie zvierat,

l)

zverejňuje oznamy, pokyny, programy a iné opatrenia hlavného veterinárneho lekára v publikačnom orgáne ...

m)

pripravuje, aktualizuje, upravuje a poskytuje na požiadanie Európskej komisie integrovaný viacročný ...

n)

podporuje vypracovanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a vnútroštátnych ...

o)

koordinuje, schvaľuje a reviduje národné pohotovostné plány,24)

p)

podporuje právnické osoby vykonávajúce právo poľovníctva pri školení poľovníkov o hygiene a ochrane ...

q)

kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný štátnou veterinárnou a potravinovou správou a vykonáva ...

r)

určuje dočasné a definitívne obchodné názvy produktov rybolovu a akvakultúry a vedie ich zoznam,

s)

informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,25a) a ak je to potrebné, ...

t)

zriaďuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ako príspevkovú organizáciu podľa osobitného predpisu,26) ...

u)

poveruje na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy národné referenčné laboratórium, pre každé ...

v)

odníme na základe návrhu štátnej veterinárnej a potravinovej správy poverenie podľa písmena u), ak laboratórium ...

w)

oznamuje Európskej komisii, príslušným referenčným laboratóriám Európskej únie a ostatným členským štátom ...

x)

poveruje príslušný orgán na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,26d)

y)

podporuje vypracovanie a zverejňovanie vnútroštátnych príručiek osvedčených postupov podľa osobitného ...

z)

zabezpečuje dostupnosť nezávislej vedeckej podpory podľa osobitného predpisu,26f)

aa)

zriaďuje národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely,

ab)

zabezpečuje propagáciu alternatívnych prístupov k postupom využívajúcim zvieratá a šírenie informácií ...

ac)

je kontaktným bodom na poskytovanie poradenstva o posúdení vhodnosti postupu a vhodnosti alternatívnych ...

§ 6
Štátna veterinárna a potravinová správa
(1)

Štátna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená ...

(2)

Štátna veterinárna a potravinová správa

a)
riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje28) výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú regionálne veterinárne ...
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje úradné veterinárne laboratóriá a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, ...
c)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová ...
d)
vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych ...
e)
predkladá ministerstvu národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu ...
f)
vykonáva klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb uvedených v § 17 a v ...
g)
prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností ...
h)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov veterinárne kontroly
1.
prevádzkarní, zariadení a činností podľa písmen i), j), w), x), z), ab) a am),
2.
prevádzkarní, zariadení a činností, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,31) v prípadoch podľa osobitného ...
3.
zdravia zvierat, identifikácie zvierat, registrácie zvierat a ochrany zvierat u vlastníkov zvierat, ...
i)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,
2.
postupy vykonávané na zvieratách,
3.
zariadenie fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na ...
4.
prevádzkareň na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov,32a)
5.
dodávateľa priamo zásobujúceho produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu, ...
6.
slobodné pásma a colné sklady,
7.
prevádzkareň pri vývoze do tretích krajín, ak to vyžadujú príslušné orgány tretích krajín podľa právnych ...
8.
cirkus podľa osobitného predpisu,32b)
9.
zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely zachovania druhov zvierat,
10.
zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely vystavovania zvierat a vzdelávania ...
11.
zariadenie, ktoré sa zaoberá základným výskumom, aplikovaným vedeckým výskumom, chová zvieratá alebo ...
j)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými členskými štátmi alebo pri ...
1.
kontrolné miesta pri preprave zvierat,
2.
inseminačné stanice,
3.
tímy na odber a prenos embryí,
k)
vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 3,
l)
vedie aktuálne zoznamy schválených, povolených alebo registrovaných prevádzkarní, zariadení, chovov ...
m)
autorizuje referenčné laboratóriá, ktorými môžu byť úradné laboratóriá zriadené podľa § 15 alebo iné ...
n)
uzatvára zmluvy s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskej únie a s príslušnými národnými referenčnými ...
o)
vydáva a zrušuje certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 po vykonaní hraničnej veterinárnej ...
p)
kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie hospodárskych ...
q)
určuje a zabezpečuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia vzdelávanie úradných veterinárnych ...
1.
koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov, iných foriem ...
2.
programy odborného školenia a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov orgánov ...
r)
uznáva doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov,
s)
vydáva potvrdenia o výkone odborných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky pre príslušný ...
t)
vydáva potvrdenia o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach na území Slovenskej republiky ...
u)
zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat a zabezpečuje jej prevádzku ...
v)
overuje súlad pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom,37)
w)
prideľuje a odníma výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov spoločenských zvierat,
x)
vydáva a zrušuje rozhodnutie o povolení prepravcov zvierat,
y)
zasiela hlásenia Európskej komisii podľa osobitných predpisov,15a)
z)
vykonáva veterinárne kontroly ochrany zvierat pri vývoze do tretích krajín,
aa)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimiek podľa osobitného predpisu,39)
ab)
posudzuje vnútroštátne príručky správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy nebezpečenstva ...
ac)
nariaďuje a zrušuje opatrenia pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia ...
ad)
vykonáva audit alebo inšpekciu kontrolných subjektov a ukladá nápravné opatrenia, ak sa podľa výsledkov ...
ae)
určuje spôsob preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu41) a vhodnosti ...
af)
spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 5,
ag)
informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,43) a ak je to potrebné, osobitne ...
ah)
prijíma opatrenia na uskutočnenie koordinovaných výmenných programov,
ai)
koordinuje komunikáciu medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy členských štátov podľa osobitných ...
aj)
schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre úradné laboratóriá na vyšetrovanie trichinel ...
ak)
zriaďuje a odborne usmerňuje systém siete dohľadu,
al)
vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenia podľa osobitného predpisu,47)
am)
určuje v jednotlivých prípadoch prevádzkovateľom bitúnkov podmienky, za ktorých možno zabíjať zvieratá ...
an)
organizuje školenia a vykonáva skúšky vyškolených osôb podľa osobitného predpisu49) a na tento účel ...
ao)
organizuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia školenia osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých ...
ap)
vydáva poverenia a zrušuje poverenia na výkon kontroly podľa § 14 ods. 5,
aq)
vykonáva plemenársky dozor v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat podľa osobitného ...
ar)
zabezpečuje prostredníctvom svojho vzdelávacieho zariadenia činnosti podľa osobitného predpisu50a) a ...
as)
posudzuje vypracovanie príručiek osvedčených postupov podľa osobitného predpisu,50b)
at)
určuje spôsob preukazovania osobitných požiadaviek na ochranu zvierat počas ich ustajňovania, manipulácie ...
au)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,36)
av)
vydáva a zrušuje rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov pre fyzickú ...
aw)
vedie register odchytených túlavých zvierat,
ax)
vedie zoznam prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív,
ay)
vydáva a zrušuje malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách ...
az)
vykonáva dokumentačnú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov ...
ba)
ustanovuje zdravotné požiadavky, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov pri obchode s ...
bb)
povoľuje dovoz a prevoz vzoriek na výskum a diagnostiku,50f)
bc)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimky zo zákazu podľa § 22 ods. 4 písm. c),
bd)
vedie elektronický systém nahlasovania zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych ...
be)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimky podľa osobitného predpisu.50g)
(3)

Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. s) osvedčuje, že veterinárny lekár na území Slovenskej republiky ...

(4)

Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. t) osvedčuje, že veterinárnemu lekárovi bolo počas výkonu odborných ...

(5)

Hlavný veterinárny lekár

a)
je oprávnený v naliehavých prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9
1.
priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti na území Slovenskej ...
2.
nariadiť núdzové opatrenia, najmä obmedzenie pohybu osôb, zákaz pohybu osôb a ich styku a zhromažďovania ...
3.
riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na kontrolu alebo ...
4.
nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa osobitného ...
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách,
c)
podáva ministrovi informácie o nových vedeckých dôkazoch alebo skutočnostiach, ktoré sa týkajú štátnych ...
d)
navrhuje ministrovi rozpočet na veterinárnu správu a výkon štátnych veterinárnych činností,
e)
vypracúva a zverejňuje národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb ...
f)
poveruje veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat, kontroluje plnenie požiadaviek ...
g)
poveruje úradných veterinárnych lekárov na výkon certifikácie podľa § 36 a zrušuje ich poverenia,
h)
organizuje skúšky a testy úradných veterinárnych lekárov, vymenúva skúšobné komisie a schvaľuje testy ...
i)
nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri ...
j)
vymenúva a odvoláva riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov,
k)
vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenie na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom a iným spôsobom, ako ...
l)
podáva hlásenia členským štátom, Európskej komisii, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu, ...
§ 8
Regionálna veterinárna a potravinová správa
(1)

Regionálna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi ...

(2)

Na čele regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych ...

(3)

Regionálna veterinárna a potravinová správa

a)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov a iných úradných veterinárnych lekárov a úradných ...
1.
na všetkých stupňoch chovu, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, ...
2.
pri uvádzaní krmív na trh, pri premiestňovaní a preprave, uvádzaní na trh, obchode s členskými štátmi ...
3.
kontrolu zdravia zvierat a ochrany zvierat aj vtedy, ak nejde o ich uvádzanie na trh,
4.
pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu do slobodných pásiem a colných skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich ...
b)
vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 1 a 2,
c)
vypracúva a pravidelne aktualizuje regionálne pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení ...
d)
prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností ...
e)
nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri ...
f)
uzatvára zmluvy podľa § 13 ods. 2 písm. a),
g)
vydáva úradným veterinárnym lekárom a držiteľom zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov ...
h)
schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení
1.
prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa § 41,
2.
inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí na domáci trh,
3.
cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určených na cesty, ktoré trvajú viac ako osem hodín, ...
4.
veterinárnych lekárov podľa osobitného predpisu,68)
i)
vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
prevádzkarne podľa osobitného predpisu,69)
2.
karanténne stanice a útulky pre zvieratá,
j)
vydáva a zrušuje povolenia na zapracúvanie živočíšnych bielkovín do krmív podľa osobitného predpisu,71) ...
k)
kontroluje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie zvierat,
l)
vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov, zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov ...
m)
plní úlohy na úseku veterinárnej farmácie podľa osobitného predpisu,6)
n)
vykonáva kontrolu nakladania s veterinárnymi liekmi podľa § 12 ods. 2 písm. f),
o)
vykonáva prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov certifikáciu podľa § 36 pri obchode s členskými ...
p)
vydáva certifikát o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie ...
q)
povoľuje a zrušuje výnimky na prepravu a použitie vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne ...
r)
povoľuje osobitne zberné strediská a garbiarne na dodávanie surovín na výrobu želatíny alebo na výrobu ...
s)
spolupracuje s príslušnými regionálnymi orgánmi verejného zdravotníctva podľa § 16 ods. 5,
t)
vydáva povolenia podľa osobitných predpisov,74)
u)
povoľuje a zrušuje povolenie na zber, prepravu, spracúvanie a skladovanie mlieka, mliečnych výrobkov ...
v)
povoľuje v jednotlivých prípadoch vykosťovanie zmrazeného mäsa alebo hlbokozmrazeného mäsa na prípravu ...
w)
vykonáva na základe analýzy rizika odhad počtu úradných veterinárnych lekárov, ktorých prítomnosť je ...
x)
vydáva a zrušuje povolenia na použitie krmív so zapracovanou živočíšnou bielkovinou na farme, kde sa ...
y)
poveruje odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti podľa § 10 ods. 11,
z)
vydáva rozhodnutie o schválení, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
zariadenia na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na prepravu produktov ...
2.
strediská na zhromažďovanie zvierat, trhy so zvieratami a zberné strediská zvierat pri obchode, priestory ...
3.
vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými osobami a ...
4.
prevádzkarne určené na produkciu násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny, ...
5.
rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý má pôvod v členskom štáte alebo ...
6.
zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu,78aa)
7.
zariadenia fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré chovajú alebo držia ...
8.
karanténne stanice pre druhy zvierat podľa osobitných predpisov,78b)
9.
chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov, ak nejde o zariadenie na záchranu chránených ...
aa)
plní úlohy v oblasti civilnej ochrany, prevencie pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia ...
ab)
pravidelne vykonáva vyhodnocovanie rizika, od ktorého závisí povaha a intenzita úloh auditu jednotlivých ...
ac)
povoľuje a zrušuje výnimky pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov podľa ...
ad)
pravidelne vykonáva kontrolu čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na ...
ae)
kontroluje zabezpečovanie systému označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, označovania ...
af)
vydáva stanoviská pre trhy so zvieratami podľa osobitného predpisu,78d)
ag)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,63)
ah)
vykonáva identifikačnú kontrolu a fyzickú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz ...
ai)
kontroluje dodržiavanie požiadaviek na sledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry78g) a dodržiavanie ...
aj)
povoľuje a zrušuje výnimky z povinnosti označovať vajcia podľa osobitného predpisu,78j)
ak)
povoľuje zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou ...
al)
registruje a zrušuje registráciu chovu hospodárskych zvierat,
am)
zabezpečuje konanie podľa § 29a ods. 6,
an)
registruje a zrušuje registrácie prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu.78k)
§ 9
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
(1)

Ústav kontroly veterinárnych liečiv je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená ...

(2)

Ústav kontroly veterinárnych liečiv

a)
schvaľuje prevádzkareň na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív na trh,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností pri príprave medikovaných krmív.

Odborné veterinárne činnosti

§ 10
(1)

Odbornými veterinárnymi činnosťami sú

a)
veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti (ďalej len „štátne ...
b)
súkromné veterinárne činnosti a služby (ďalej len „súkromná veterinárna činnosť“) poskytované podľa ...
(2)

Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného ...

(3)

Štátne veterinárne činnosti môže vykonávať len úradný veterinárny lekár, ktorého na základe návrhu hlavného ...

(4)

Súkromný veterinárny lekár môže vykonávať štátne veterinárne činnosti, ak

a)
uzatvoril zmluvu podľa § 13 ods. 2 písm. a),
b)
je na ich výkon vymenovaný ministrom na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára,
c)
absolvuje školenie zabezpečované Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v oblasti jeho pôsobnosti ...
(5)

Rozsah štátnych veterinárnych činností je určený zmluvou, ktorú uzavrel súkromný veterinárny lekár a ...

a)
je vlastníkom, spoluvlastníkom, sprostredkovateľom nákupu alebo predaja, predajcom, dovozcom, vývozcom, ...
b)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom chovu zvierat, prevádzkarne, zariadenia, strediska alebo právnickej ...
c)
je konateľom, spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom predstavenstva ...
d)
vykonáva zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť v súvislosti s veľkodistribúciou veterinárnych liekov ...
(6)

Ustanovenia odseku 5 sa nevzťahujú na náhradu za výkon súkromných veterinárnych činností podľa osobitného ...

(7)

Ak veterinárny lekár prestane plniť povinnosti alebo spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne ...

(8)

Odborné veterinárne činnosti a služby, ktoré nie sú štátnymi veterinárnymi činnosťami, môžu vykonávať ...

(9)

Vnútorný audit veterinárnych kontrol a iné kontroly štátnych veterinárnych činností podľa tohto zákona ...

(10)

Umiestňovanie zvierat slúžiacich na služobné účely do karantény zabezpečujú vo svojej pôsobnosti špeciálne ...

(11)

Úradnému veterinárnemu lekárovi môžu asistovať pri odbere vzoriek a prehliadke včelstiev odborne spôsobilé ...

a)
skončenie štúdia na strednej odbornej škole veterinárneho zamerania alebo v odbore včelár, včelárka ...
b)
absolvovanie odborného vzdelávacieho kurzu a praktického výcviku pod dozorom úradného veterinárneho ...
(12)

Odborný veterinárny lekár, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti a služby podľa odseku 8 vo vlastných ...

(13)

Ak ide o zvieratá, ktoré slúžia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, môžu odborné veterinárne činnosti ...

(14)

Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny asistent, ak ide o zvieratá, ktoré sú chované ...

(15)

Veterinárny asistent môže vykonávať súkromné veterinárne činnosti len pod dozorom súkromného veterinárneho ...

(16)

Veterinárny asistent musí byť absolventom

a)
vysokoškolského štúdia v odbore zoológie, fyziológie živočíchov, živočíšnej produkcii, všeobecnej živočíšnej ...
b)
strednej odbornej školy v odbore poľnohospodárstvo alebo veterinárske vedy podľa osobitného predpisu.80) ...
§ 12
Povinnosti a oprávnenia úradných veterinárnych lekárov
(1)

Úradný veterinárny lekár je v rozsahu svojho poverenia pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností ...

a)
bezodkladne oznámiť hlavnému veterinárnemu lekárovi určeným spôsobom každé podozrenie na výskyt choroby ...
b)
viesť úradné záznamy o svojich zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch,
c)
poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré sa zistenia, opatrenia a pokyny vzťahujú, kópiu ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní štátnej veterinárnej činnosti, ...
e)
preukazovať sa pri výkone štátnych veterinárnych činností služobným preukazom alebo poverením na vykonávanie ...
f)
zúčastňovať sa na postgraduálnom vzdelávaní, odborných školeniach a preškoľovaniach určených štátnou ...
g)
odoberať úradné vzorky podľa odseku 2 písm. i) a j), manipulovať s nimi a označovať ich podľa požiadaviek ...
h)
poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného predpisu87a) ...
(2)

Úradný veterinárny lekár je oprávnený

a)
vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do ...
b)
vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život ...
c)
požadovať od kontrolovanej osoby, od jej zamestnancov alebo od osoby, ktorá v mene kontrolovanej osoby ...
d)
vyžadovať od osôb, ktorých činnosť je upravená týmto zákonom, všetky potrebné doklady, údaje, ústne ...
e)
vyžadovať od právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorých činnosť je upravená týmto zákonom a osobitnými ...
f)
vykonávať veterinárne preventívne opatrenia a ošetrenie zvierat; na tento účel je oprávnený držať vlastnú ...
g)
potvrdzovať vyčíslenie nákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo zabíjania zvierat, zhabania alebo zničenia ...
h)
vykonávať bezodkladne aj bez súhlasu držiteľa zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu nutné opatrenia, ...
i)
odoberať v potrebnom množstve a rozsahu vzorky; za vzorky odobraté v rámci výkonu štátnej veterinárnej ...
j)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených porušení tohto zákona, vrátane zákazu premiestňovania zvierat, ...
(3)

Úradný veterinárny lekár je v súlade so svojím poverením pri vystavovaní a potvrdzovaní predpísaných ...

§ 13
Povinnosti a oprávnenia súkromných veterinárnych lekárov
(1)

Súkromný veterinárny lekár je povinný

a)
oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy začatie a skončenie súkromnej veterinárnej činnosti, ...
b)
bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na výskyt chorôb zvierat ...
c)
dbať na dodržiavanie ochranných lehôt a ostatných požiadaviek ustanovených týmto zákonom, ako aj osobitnými ...
d)
viesť záznamy o preventívnych činnostiach a vykonaných zákrokoch, ako aj o predpisovaní a používaní ...
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom odbornej veterinárnej ...
f)
plniť opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej správy na likvidáciu chorôb zvierat,
g)
oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na porušenie tohto zákona,
h)
zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi ...
i)
zadať údaje o každej vakcinácii a revakcinácii psa proti besnote do centrálneho registra spoločenských ...
j)
nevykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný podľa § 19 ods. 9, okrem nevyhnutých ...
k)
poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného predpisu87a) ...
(2)

Súkromný veterinárny lekár je oprávnený

a)
uzatvoriť zmluvu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na vykonávanie určitých štátnych ...
b)
odmietnuť vykonať odborný veterinárny zákrok, ak ho nie je povinný vykonať podľa osobitného predpisu79) ...
c)
vykonať urgentný zákrok bez súhlasu držiteľa zvieraťa, ak je to potrebné z dôvodu prevencie, diagnostiky, ...
d)
vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukázanie totožnosti preukazom totožnosti pri zadávaní údajov o vlastníkovi ...
(3)

Výšku úhrady za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi ustanoví ...

(4)

Súkromný veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat je povinný

a)
vydať pas spoločenského zvieraťa len pre zviera označené podľa osobitného predpisu,89)
b)
zadať údaje z pasu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu89a) do centrálneho registra spoločenských ...
c)
viesť evidenciu prijatých, vydaných a zrušených pasov spoločenských zvierat a predložiť ju na požiadanie ...
d)
zaznamenať údaje a výsledok sérologického testu v pase spoločenského zvieraťa vykonaného laboratóriom ...
e)
zrušiť pas spoločenského zvieraťa vydaného podľa písmena a), ak
1.
o to požiada vlastník spoločenského zvieraťa,
2.
došlo ku strate vydaného pasu spoločenského zvieraťa,
f)
mať technické vybavenie na identifikáciu a registráciu zvierat,
g)
bezodkladne zaslať výrobcovi pasov pas spoločenského zvieraťa, ktorému skončila platnosť alebo ktorý ...
(5)

Súkromný veterinárny lekár, ktorému bolo zrušené poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat ...

(6)

Ustanovenia odseku 4 písm. c) až e) sa vzťahujú aj na pas vydaný v inom členskom štáte.

§ 14
Veterinárny inšpektor
(1)

Veterinárny inšpektor je úradný veterinárny lekár, ktorý vykonáva

a)
veterinárne kontroly, veterinárne vyšetrenia a testy zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov ...
b)
kontroly identifikácie a registrácie zvierat, kontroly vydávania pasov spoločenských zvierat a označovania ...
c)
kontroly dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat a veterinárne vyšetrenia a testy zvierat vrátane ...
d)
veterinárne kontroly a inšpekcie živočíšnych vedľajších produktov pri ich spracúvaní, skladovaní, zbere, ...
e)
veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu podľa tohto zákona pri ich uvádzaní na trh, dovoze, ...
f)
zdravotné označovanie čerstvého mäsa alebo zodpovedá za jeho označovanie zdravotnou značkou podľa osobitného ...
g)
veterinárne kontroly a inšpekcie zvierat, násadových vajec a produktov živočíšneho pôvodu, napájacej ...
h)
veterinárne kontroly a inšpekcie krmív a medikovaných krmív vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ...
i)
veterinárne kontroly a inšpekcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho ...
j)
kontroly, vyšetrenia a inšpekcie medikovaných krmív a veterinárnych liekov podľa osobitného predpisu,6) ...
k)
ďalšie štátne veterinárne činnosti podľa tohto zákona,
l)
kontroly dodržiavania požiadaviek počas prepravy zvierat a záznamových zariadení pre cestnú dopravu.
(2)

Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, najmä ak existuje riziko ohrozenia zdravia zvierat, zdravia ľudí alebo ...

a)
obmedzenie alebo zákaz premiestňovania, prepravy, uvádzania na trh alebo používania zvierat, násadových ...
b)
zhabanie, usmrtenie alebo zabitie zvierat a násadových vajec alebo dočasné umiestnenie zvierat do náhradnej ...
c)
zhabanie, zničenie alebo nariadenie osobitnej úpravy, spracúvania alebo ošetrenia zárodočných produktov, ...
d)
zamietnutie vstupu zásielky na hraničnej inšpekčnej stanici pri dovoze na územie Slovenskej republiky ...
e)
pozastavenie prevádzky alebo uzavretie určitej časti potravinárskeho podniku na vhodný čas,
f)
povolenie výnimiek pri zbere, preprave a odstraňovaní živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného ...
(3)

Vlastníkom zhabaných zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, ...

(4)

Veterinárny inšpektor, ktorý vykonáva veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,93) musí spĺňať ...

(5)

Veterinárny inšpektor regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je oprávnený na základe poverenia, ...

§ 15
Úradné veterinárne laboratóriá
(1)

Štátny veterinárny a potravinový ústav zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa osobitného ...

(2)

Generálneho riaditeľa štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ ...

(3)

Úradné veterinárne laboratórium

a)
vykonáva laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných vzoriek,
b)
vykonáva skúšanie úradných vzoriek a určené analýzy úradných vzoriek krmív podľa úradných metód,
c)
predkladá výsledky vyšetrení, mikrobiologických analýz, laboratórnych diagnóz a analýz a vyšetrení a ...
d)
môže poskytovať služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek iných ako ...
e)
plní zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými referenčnými laboratóriami ...
1.
školenia a preškoľovania svojich zamestnancov s cieľom získať potrebné odborné znalosti a aktualizovať ...
2.
účasti na pravidelných porovnávacích testoch na úrovni Európskej únie,
3.
zásobovania štandardnými sérami, referenčnými činidlami a materiálmi, bunkovými kultúrami a iným diagnostickým ...
f)
plní zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými národnými referenčnými ...
g)
vykonáva analýzy vzoriek krmív na zistenie prítomnosti mikroorganizmov, nežiaducich látok, rádioaktívnej ...
h)
dbá na to, aby jeho hlavnou činnosťou bolo plnenie úloh podľa písmen a) až c) a g).
(4)

Zoznam úradných metód alebo úradné metódy mikrobiologických analýz, laboratórnej diagnostiky chorôb ...

(5)

Úradné veterinárne laboratórium na zabezpečenie činností uvedených v odseku 3 musí

a)
mať technické, priestorové a personálne vybavenie dostatočné na rýchlu diagnostiku alebo na vyšetrenia, ...
b)
spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.98)
(6)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca analýzu vzoriek zistí, že nastal prípad ...

§ 15a
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa ...

a)
vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov orgánov veterinárnej správy v oblasti ...
b)
školenia podľa osobitných predpisov,98b)
c)
školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postupe alebo ich chovajú alebo ...
d)
školenia osôb, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do útulku pre zvieratá alebo ...
§ 16
Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1)

Príslušníci Policajného zboru, colné orgány a obce sú povinné poskytnúť súčinnosť pri opatreniach na ...

(2)

V prípade výskytu nákazlivej choroby zvierat uvedenej v prílohe č. 3 Policajný zbor, jednotky civilnej ...

(3)

Ak sa zamestnancom orgánov veterinárnej správy alebo úradným veterinárnym lekárom pri výkone úloh, na ...

(4)

Podrobnosti o spolupráci môže ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára upraviť dohodou s ...

(5)

Ak hrozí vážne nebezpečenstvo poškodenia zdravia ľudí, orgány veterinárnej správy informujú príslušné ...

(6)

Orgány veterinárnej správy spolupracujú s orgánmi členských štátov príslušnými vykonávať veterinárne ...

(7)

Orgány verejnej správy sú povinné poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti súčinnosť orgánom veterinárnej ...

(8)

Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby podľa § 37 ods. 1 poskytnú ...

(9)

Príslušníci Policajného zboru sú oprávnení kontrolovať povolenie prepravcu zvierat, osvedčenie o spôsobilosti ...

(10)

Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej ...

(11)

Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených ...

TRETIA ČASŤ

VETERINÁRNE POŽIADAVKY NA ZVIERATÁ, NÁSADOVÉ VAJCIA, ZÁRODOČNÉ PRODUKTY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ...

§ 17
Kontrola niektorých chorôb
(1)

Kontrole, prevencii a diagnostike podliehajú tieto choroby:

a)
slintačka a krívačka (Aphtae epizooticae),
b)
klasický mor ošípaných (Pestis suum),
c)
africký mor ošípaných (Pestis suum africana),
d)
vezikulárna choroba ošípaných,
e)
katarálna horúčka oviec (Febris catarrhalis ovium, Blue tongue),
f)
africký mor koní (Pestis equorum),
g)
vtáčia chrípka (Influensa avium),
h)
pseudomor hydiny (Morbus Newcastle),
i)
choroby rýb a mäkkýšov uvedené v prílohách č. 4 a 5,
j)
špecifikované zoonózy a špecifikovaní pôvodcovia zoonóz pri zvieratách a v živočíšnych produktoch, ako ...
k)
transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE).
(2)

Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt ...

(3)

Orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte choroby uvedenej ...

(4)

Na zabezpečenie vykonania opatrení podľa odseku 3 sa vypracúvajú a schvaľujú pohotovostné plány, a to ...

(5)

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ...

(6)

Odsek 5 sa nevzťahuje na kožušinové zvieratá, ktoré sa

a)
narodili rodičovskému páru vakcinovanému proti besnote podľa odseku 5 a sú do veku deviatich mesiacov ...
b)
chovajú v chovnom zariadení spôsobom zamedzujúcim možnému nakazeniu zvierat besnotou prostredníctvom ...
(7)

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré ...

§ 18
Hlásenie chorôb zvierat
(1)

Hlavný veterinárny lekár hlási do 24 hodín priamo Európskej komisii, Svetovej organizácii pre zdravie ...

a)
každé primárne ohnisko choroby zvierat uvedenej v prílohe č. 3, ktoré sa potvrdí na území Slovenskej ...
b)
zrušenie obmedzujúcich opatrení na území Slovenskej republiky, ktoré boli nariadené z dôvodov výskytu ...
(2)

Okrem informácií podľa odseku 1 hlavný veterinárny lekár v prvom pracovnom dni každého týždňa priamo ...

(3)

Hlásenia podľa odsekov 1 a 2 sa musia oznamovať poslednou verziou informačného systému Európskej únie ...

§ 19
Identifikácia a registrácia zvierat
(1)

Hospodárske zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri ...

(2)

Centrálny register hospodárskych zvierat obsahuje

a)
systém identifikácie zvierat,
b)
počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat,
c)
údaje z pasov hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,
d)
individuálny register vedený v každom chove,
e)
identifikáciu vlastníka alebo držiteľa hospodárskeho zvieraťa, a to identifikačným číslom organizácie, ...
(3)

Spoločenské zviera podľa osobitného predpisu,101) ktoré je predmetom premiestňovania, musí byť identifikované ...

(4)

Centrálny register spoločenských zvierat obsahuje

a)
individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa,
b)
počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat,
c)
údaje z pasov spoločenských zvierat.
(5)

Ku všetkým údajom z centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských ...

(6)

Osoba poverená ministerstvom, ak ide o údaje z centrálneho registra hospodárskych zvierat, alebo Komora ...

(7)

Ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa týkajú systému identifikácie a registrácie zvierat, musí byť ...

(8)

Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár; koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná ...

(9)

Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ...

(10)

Ak bola vlastníkovi psa uložená pokuta podľa § 48 ods. 1, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť ...

(11)

Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa ...

§ 20
Zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov
(1)

Zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty možno premiestňovať, ak spĺňajú požiadavky ustanovené ...

a)
pochádzajú zo zariadenia uvedeného v § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode, pochádzajú z chovu a regiónu, ...
b)
sa prepravujú dopravnými prostriedkami, ktoré boli vopred vyčistené a vydezinfikované v zariadení schválenom ...
c)
sú ich sprostredkovatelia schválení.
(2)

Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohe č. 5 môžu byť chovy a regióny klasifikované ...

(3)

Premiestňovanie zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov podlieha veterinárnym kontrolám.

(4)

Premiestňovanie zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov možno vykonať len v súlade s klasifikáciou ...

(5)

Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ ...

(6)

Embryá možno premiestňovať, len ak je tím na ich odber a prenos schválený.

(7)

Pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov musia byť dodržané požiadavky na ...

§ 21
Dovoz zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov z tretích krajín
(1)

Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 35 povoliť vstup dovážaných zvierat, ...

(2)

Ak ide o zvieratá, násadové vajcia alebo zárodočné produkty, ktorých zdravotné požiadavky nie sú harmonizované, ...

§ 22
Ochrana zvierat
(1)

Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť ...

a)
kontrolu zvierat,
b)
ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c)
kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,6)
d)
chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e)
vedenie záznamov,
f)
prepravu zvierat,
g)
vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie postupov na nich,
h)
ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i)
ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j)
ochranu spoločenských zvierat.
(2)

Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového ...

a)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b)
usmrtí zviera bez primeraného dôvodu podľa odseku 5,
c)
bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných ...
d)
spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
e)
prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná bolesť, poranenie alebo ...
f)
obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav,
g)
spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané ...
h)
spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada,
i)
zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá poškodzuje jeho zdravie alebo ...
j)
použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú klinicky zjavné poranenie ...
k)
zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
l)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku ...
m)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa ...
n)
zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje utrpenie a bolesť alebo ...
o)
použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia ...
p)
zbavujú ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo sa im vtláčajú oči do očníc,
q)
použije živé zviera na kŕmenie takého druhu zvieraťa, u ktorého z biologických dôvodov takýto spôsob ...
(3)

Utýranie zvieraťa je privodenie smrti zvieraťa v dôsledku bolestivého alebo iného krutého, surového ...

(4)

Ďalej sa zakazuje

a)
použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat,
b)
použiť živé zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej ...
c)
použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom ...
d)
propagovať týranie zvierat,
e)
vykonávať odborné veterinárne činnosti v rozpore s § 10 ods. 2 a 3,
f)
zabiť gravidné zviera okrem prípadu, v ktorom je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom ...
g)
chovať alebo usmrcovať kožušinové zvieratá výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín,
h)
chovať alebo usmrcovať králiky výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín s výnimkou ich súkromnej ...
(5)

Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je

a)
prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b)
usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych ...
c)
usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe,
d)
bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia ...
e)
usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb, deratizácii a dezinsekcii, ...
f)
usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; ...
g)
ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom106) alebo z dôvodu podľa osobitného predpisu,106d)
h)
usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa106a) podľa osobitného predpisu.106b)
(6)

Zákazy podľa odsekov 2 a 4 sa vzťahujú len na stavovce.

(7)

Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku zo zákazu podľa odseku 4 písm. c) najmä ...

(8)

Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania ...

(9)

Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá ...

(10)

Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice ...

(11)

Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej ...

(12)

Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, karanténna stanica ...

(13)

Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať ...

(14)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do ...

(15)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť ...

(16)

Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. ...

(17)

Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia ...

(18)

Ministerstvo zriaďuje a zabezpečuje prevádzku staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam ...

(19)

V karanténnej stanici, útulku pre zvieratá a v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 môže byť umiestnené ...

(20)

O umiestnení zvieraťa v karanténnej stanici, v útulku pre zvieratá alebo v stanici pre zvieratá podľa ...

§ 23
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu
(1)

Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány ...

a)
je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň ...
b)
sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c)
sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa ...
d)
sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu,100) ...
e)
sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu,107) ak ide o ošípané.
(2)

Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.107a)

§ 24
Ochrana zdravia zvierat pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh

Na trh možno uvádzať a obchodovať len s produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú veterinárnym ...

a)

nevzťahujú obmedzenia z dôvodu podozrenia na chorobu alebo výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo ...

b)

vzťahujú obmedzenia z dôvodu podozrenia na chorobu alebo výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 3 a ktoré ...

1.

označené osobitnou značkou,

2.

ošetrené a spracúvané spôsobom, ktorým sa zaručí zničenie pôvodcu choroby.

§ 25
Dovoz produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného ...
(1)

Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 35 povoliť vstup dovážaných produktov ...

(2)

Ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného ...

§ 26
Zákaz používania určitých látok pri chove hospodárskych zvierat
(1)

Pri chove hospodárskych zvierat sa zakazujú používať a uvádzať na trh s určením na podávanie

a)
zvieratám špecifikované určité látky s hormonálnym účinkom, látky s tyreostatickým účinkom a beta-agonistické ...
b)
dojniciam bovinný somatotropín.111)
(2)

Výnimky zo zákazu používania určitých látok s hormonálnym účinkom a beta-agonistických látok podľa odseku ...

Monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu

§ 27
(1)

V záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu sa musí vykonávať monitorovanie ...

(2)

Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú zo zvierat, pri ktorých sa zistilo ošetrenie zakázanými ...

(3)

Monitorovanie sa vykonáva podľa plánu zostaveného štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

(4)

Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú prvotné spracúvanie produktov živočíšneho pôvodu, musia zabezpečovať ...

(5)

Štátna veterinárna a potravinová správa predkladá Európskej komisii plán uvedený v odseku 3 alebo každoročne ...

§ 28
(1)

Orgány veterinárnej správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv vykonávajú kontroly a na základe ich ...

a)
sa zistí držanie zakázaných alebo nepovolených látok alebo liekov v rozpore s týmto zákonom alebo držanie ...
b)
je podozrenie alebo ak sa zistí, že zvieratá, z ktorých sa získavajú produkty živočíšneho pôvodu, boli ...
c)
je podozrenie alebo ak sa zistí, že po ošetrení povolenými veterinárnymi liekmi sa nedodržala ochranná ...
d)
sa zistí držanie, používanie alebo výroba zakázaných látok alebo nepovolených látok alebo liekov vo ...
(2)

Orgány veterinárnej správy, ústav kontroly veterinárnych liečiv a iné príslušné orgány vykonávajú v ...

a)
poskytnutie zakázaných látok alebo liekov s cieľom ich podania zvieratám,
b)
podanie zakázaných látok alebo liekov zvieratám alebo podanie povolených látok alebo liekov na účely ...
§ 29
Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi
(1)

Pri nakladaní so živočíšnymi vedľajšími produktmi, ich spracúvaní a uvádzaní na trh sa musí postupovať ...

(2)

Kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek na odstraňovanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších ...

(3)

Živočíšne vedľajšie produkty určené na odstránenie alebo na ďalšie spracovanie možno spracúvať len v ...

(4)

Prevádzkovatelia prevádzkarní a zariadení uvedených v odseku 3 musia zabezpečovať vykonávanie vlastných ...

(5)

Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca živočíšnych vedľajších produktov je povinný zabezpečiť na ...

(6)

Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné

a)
bezodkladne odovzdať živočíšne vedľajšie produkty fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ...
b)
triediť a bezpečne uchovávať živočíšne vedľajšie produkty do doby ich zberu a prepravy na odstránenie ...
c)
zabezpečiť, aby identifikované telá uhynutých zvierat boli pripravené na prepravu na odstránenie spolu ...
d)
elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci ...
(7)

Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru podľa osobitného predpisu106) je povinný odstrániť ...

(8)

Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje schválené zariadenie ...

a)
zabezpečiť nepretržitý príjem hlásenia o výskyte uhynutého tela zvieraťa alebo živočíšnych vedľajších ...
b)
vytvoriť podmienky na výkon veterinárnych činností vrátane bezplatného poskytnutia vhodných priestorov ...
c)
odstraňovať individuálne identifikačné značky až pred neškodným odstránením tela uhynutého zvieraťa ...
d)
elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci ...
(9)

Pôvodca živočíšnych vedľajších produktov zabezpečí ich sústreďovanie a skladovanie podľa osobitného ...

(10)

Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje schválené zariadenie ...

(11)

Dopravné prostriedky, obaly, nádoby, kontajnery a cisterny určené na zber a prepravu živočíšnych vedľajších ...

§ 29a
(1)

Ten, kto zistí na nehnuteľnosti umiestnenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré je v rozpore s § ...

(2)

Vlastník nehnuteľnosti, nájomca nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po ...

(3)

O oznámení podľa odsekov 1 a 2 sa orgány uvedené v odseku 1 navzájom informujú najneskôr do 48 hodín ...

(4)

Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie vo vodnom toku, na pobrežnom ...

(5)

Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe oznámenia vlastníka nehnuteľnosti, nájomcu nehnuteľnosti ...

(6)

Regionálna veterinárna a potravinová správa po odstránení živočíšnych vedľajších produktov začne konanie ...

(7)

Ak sa v konaní podľa odseku 6 určí osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie, je povinná uhradiť regionálnej ...

§ 30
Príprava, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
(1)

Pri príprave medikovaných krmív, uvádzaní medikovaných krmív na trh, skladovaní medikovaných krmív, ...

(2)

Medikované krmivá môžu pripravovať len výrobcovia, ktorí majú na túto činnosť ústavom kontroly veterinárnych ...

(3)

Kontrolu prípravy medikovaných krmív a inšpekcie medikovaných krmív pri ich príprave vykonáva ústav ...

(4)

Kontrolu pri držaní, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a inšpekcie medikovaných krmív pri ...

(5)

Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontrolu sprievodných certifikátov medikovaných ...

(6)

Ak sa kontrolami zistí alebo ak na ich základe vznikne podozrenie z nedodržiavania podmienok pri príprave ...

(7)

Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný použitie medikovaných krmív u hospodárskych zvierat zaznamenávať ...

(8)

Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytovať údaje o spotrebe medikovaných krmív príslušnému ...

§ 31
Všeobecné požiadavky na používanie krmív

Osoba, ktorá zabezpečuje kŕmenie zvierat, je povinná používať na kŕmenie zvierat krmivá, ktoré spĺňajú ...

§ 32
Veterinárne kontroly a inšpekcie pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, ...
(1)

Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty uvedené v § 20 a 29, ktoré ...

(2)

Pri veterinárnych kontrolách a inšpekciách zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych ...

a)
kontrolovať a vykonávať inšpekcie chovov zvierat, násadových vajec, zariadení, prevádzkarní živočíšnych ...
b)
kontrolovať, či vlastníci alebo držitelia zvierat, násadových vajec, prevádzkarne a zamestnanci prevádzkarní ...
c)
odoberať vzorky zo zvierat, ktoré sú držané na účely predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
d)
odoberať vzorky z produktov držaných na účely skladovania, predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
e)
preskúmavať doklady alebo iné významné údaje pre ďalšie kontroly, ktoré sa musia vykonať na základe ...
(3)

Sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a iní príjemcovia zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných ...

(4)

V mieste pôvodu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, ...

a)
dodržiavania požiadaviek uvedených v § 20 a 29,
b)
chovov, stredísk alebo fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré skladujú, spracúvajú, produkujú ...
c)
plnenia povinností vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych ...
d)
dodržiavania hygienických požiadaviek na dopravné prostriedky na prepravu zvierat a násadových vajec. ...
(5)

Ak orgán veterinárnej správy má pri kontrole podozrenie alebo ak zistí, že sa neplnia veterinárne požiadavky ...

(6)

Orgán veterinárnej správy v mieste pôvodu, ktorý potvrdil certifikát alebo doklad, ktorý musí pri obchode ...

(7)

V mieste určenia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov ...

(8)

Orgán veterinárnej správy môže vykonávať aj kontroly zásielok zvierat, násadových vajec, produktov živočíšneho ...

(9)

Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o umiestnení zvierat a násadových vajec do karantény a určiť ...

§ 33
Veterinárne kontroly a inšpekcie pri obchode s produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
(1)

Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitnom predpise,119) ktoré sú predmetom obchodu s členskými ...

(2)

Orgány veterinárnej správy a osoby poverené vykonávaním veterinárnych kontrol a inšpekcií sú oprávnené ...

a)
vykonávať inšpekciu priestorov, kancelárií, laboratórií, zariadení, dopravných prostriedkov určených ...
b)
kontrolovať, či zamestnanci prevádzkarní spĺňajú požiadavky na ochranu zdravia ľudí pri produkcii a ...
c)
odoberať vzorky z produktov držaných v prevádzkarniach na účely skladovania, predaja, uvádzania na trh ...
d)
preskúmavať doklady alebo údaje v počítačovej forme významné pre ďalšie kontroly produktov živočíšneho ...
(3)

Príjemca v mieste určenia zásielky produktu živočíšneho pôvodu z iného členského štátu je povinný najneskôr ...

(4)

V mieste pôvodu produktov živočíšneho pôvodu orgány veterinárnej správy vykonávajú kontrolu

a)
dodržiavania požiadaviek v záujme ochrany zdravia zvierat a ochrany zdravia ľudí v prevádzkarniach,
b)
plnenia povinností prevádzkovateľmi prevádzkarní pri výrobe, skladovaní, preprave a uvádzaní produktov ...
(5)

Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, orgány veterinárnej správy ...

(6)

V mieste určenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, vykonávajú ...

(7)

Orgány veterinárnej správy môžu vykonávať aj kontroly zásielok produktov živočíšneho pôvodu počas ich ...

(8)

Ak pri obchode s produktmi živočíšneho pôvodu vznikne nutnosť vykonania veterinárnych kontrol podľa ...

§ 34
Mimoriadne núdzové opatrenia pri obchode a pri uvádzaní na trh
(1)

Hlavný veterinárny lekár je oprávnený pri obchode a pri uvádzaní na trh zvierat, násadových vajec, zárodočných ...

a)
orgán veterinárnej správy pri vykonávaní kontrol v mieste určenia alebo počas prepravy zistí
prítomnosť pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektoré z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu, inú chorobu ...
b)
orgány veterinárnej správy zistia na území Slovenskej republiky prítomnosť pôvodcov, ktorí vyvolávajú ...
c)
boli orgány veterinárnej správy v prípade všeobecných núdzových opatrení na úrovni Európskej únie informované ...
(2)

Ak ide o mimoriadne núdzové opatrenia nariadené podľa odseku 1 v záujme ochrany zdravia ľudí, hlavný ...

(3)

Ak nastane situácia podľa odseku 1, je hlavný veterinárny lekár oprávnený

a)
bezodkladne poskytovať informácie súvisiace s núdzovou situáciou priamo príslušným fyzickým osobám a ...
b)
vyžadovať zabezpečenie plnenia opatrení tak, aby bolo odvrátené vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat ...
(4)

Ak sú nariadené mimoriadne núdzové opatrenia podľa odseku 1 písm. a), sú

a)
odosielatelia zásielok alebo ich zástupcovia, alebo iné fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia a ...
b)
príjemcovia zásielok povinní znášať náklady za vrátenie zásielok, skladovanie tovaru, za jeho použitie ...
§ 35
Veterinárna kontrola pri dovoze a prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov ...
(1)

Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, ...

(2)

Hraničnou inšpekčnou stanicou je každé inšpekčné miesto na hranici územia Slovenskej republiky alebo ...

(3)

Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších ...

a)
nie je zakázané ich dovážať,
b)
spĺňajú všetky požiadavky podľa § 21 a 25,
c)
bola vykonaná veterinárna kontrola podľa odseku 1.
(4)

Colný úrad prepustí zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu vrátane ...

(5)

Pri veterinárnej kontrole podľa odseku 1

a)
sú dovozcovia, dopravcovia, fyzické osoby a fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby zodpovedné ...
1.
podávať informácie orgánu veterinárnej správy o zásielke,
2.
prepraviť dovezené zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne ...
b)
vykonávajú orgány veterinárnej správy inšpekcie a vyšetrenia vrátane prípadného laboratórneho vyšetrenia, ...
1.
splnenie požiadaviek podľa § 21, 22 a 25,
2.
či zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, ...
c)
orgány veterinárnej správy vystavujú, poskytujú a uchovávajú doklady, oznámenia alebo potrebné údaje ...
d)
orgány veterinárnej správy používajú počítačové systémy Európskej únie a navzájom sa s členskými štátmi ...
(6)

Orgán veterinárnej správy pri kontrole podľa odseku 1 môže nariadiť,

a)
ak ide o zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty,
1.
umiestnenie zásielky do karantény a určiť jej miesto,
2.
opatrenia, najmä vrátenie zásielky pri odôvodnenom podozrení, že nie sú splnené veterinárne požiadavky, ...
3.
zhabanie, usmrtenie alebo odstránenie zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov, ak vrátenie ...
b)
ak ide o produkty živočíšneho pôvodu a živočíšne vedľajšie produkty,
1.
spätný dovoz zásielky pochádzajúcej z členského štátu, ktorá je zamietnutá treťou krajinou, a spôsob ...
2.
pozastavenie zásielky, ktorá bola prepustená do colného režimu voľný obeh na územie Slovenskej republiky ...
3.
opatrenia, najmä vrátenie zásielky pri odôvodnenom podozrení, že nie sú splnené veterinárne požiadavky, ...
c)
ďalšie opatrenia, ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, ktoré
1.
tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu,
2.
sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám,
3.
sú určené na stravovanie posádky a cestujúcich a sú na palube dopravných prostriedkov, ktoré zabezpečujú ...
4.
sa zasielajú ako obchodné vzorky alebo sú určené na výstavy, osobitné výskumné účely alebo analýzy,
d)
ak ide o produkty rastlinného pôvodu, opatrenia na zabránenie rozšíreniu infekčných alebo nákazlivých ...
e)
ak ide o krmivá, opatrenia na zabránenie šíreniu infekčných chorôb alebo opatrenia na zabránenie šíreniu ...
(7)

Produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, ...

a)
ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu v členskom štáte,
b)
slobodné pásma, alebo colné sklady,
c)
prevádzkovateľov, ktorí priamo zásobujú cezhraničné prostriedky námornej prepravy.
(8)

Náklady na vykonanie opatrení uvedených v odseku 6 písm. a) a b) v druhom a treťom bode a písm. d) a ...

(9)

Ak sa na území tretej krajiny zistí alebo šíri choroba uvedená v prílohe č. 3, zoonóza alebo iná choroba ...

(10)

Colné orgány vykonávajú podľa osobitných predpisov122) kontrolu spoločenských zvierat a produktov živočíšneho ...

§ 36
Certifikácia
(1)

Certifikáty alebo iné doklady požadované na osvedčovanie dodržiavania veterinárnych požiadaviek podľa ...

a)
úradní veterinárni lekári, ak ich tým poveril hlavný veterinárny lekár, alebo
b)
iné osoby, ak ich tým poveril príslušný orgán krajiny pôvodu zvierat, násadových vajec, zárodočných ...
(2)

Osobu uvedenú v odseku 1 možno poveriť podpisovaním certifikátov, ak

a)
má na certifikáciu veterinárnych požiadaviek podľa § 3 dostatočné znalosti príslušných všeobecne záväzných ...
b)
bola poučená o zásadách, ktoré sa musia dodržať pri vystavovaní a potvrdzovaní certifikátov,
c)
je nestranná,
d)
predložila čestné vyhlásenie, že nemá žiadne príjmy zo zvierat alebo z produktov, ktoré certifikuje, ...
e)
je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...
(3)

Osoby poverené podpisovať certifikáty nesmú osvedčiť údaje, o ktorých nemajú osobnú znalosť alebo ktoré ...

(4)

Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontroly a opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti ...

(5)

Štátna veterinárna a potravinová správa

a)
vedie evidenciu osôb poverených podpisovať certifikáty spôsobom, ktorým sa zabezpečí súvislosť medzi ...
b)
zabezpečuje uchovávanie kópií všetkých vydaných a potvrdených certifikátov po čas určený hlavným veterinárnym ...
(6)

Text certifikátu, ktorý je určený na osvedčovanie veterinárnych požiadaviek, musí byť v jazyku, ktorému ...

(7)

Orgány veterinárnej správy vykonávajú kontroly a ukladajú opatrenia na

a)
predchádzanie potvrdzovaniu falšovaných alebo zavádzajúcich certifikátov, výrobe falšovaných certifikátov ...
b)
zabránenie opakovaniu nedostatkov alebo priestupkov, ak osoba poverená podpisovaním certifikátov vedome ...
c)
zabránenie opakovaniu priestupku alebo iného správneho deliktu, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ...
(8)

Orgány veterinárnej správy zamietnu potvrdenie certifikátu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá ...

(9)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. e) poskytne osoba podľa odseku 1 údaje potrebné ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB VO VETERINÁRNEJ OBLASTI

§ 37
Povinnosti vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich ...
(1)

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci alebo iné fyzické ...

a)
ohlásiť začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy, ak ide o prevádzkovateľov ...
b)
poskytnúť orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť, najmä
1.
umožniť vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných ...
2.
predvádzať zvieratá, prepravovať ich a manipulovať s nimi v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia ...
3.
umožniť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, ...
4.
na vyzvanie preukázať svoju totožnosť,
5.
poskytnúť bezplatne orgánom veterinárnej správy potrebnú osobnú pomoc alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ...
6.
poskytnúť orgánom veterinárnej správy vhodné materiálne a technické podmienky na vykonávanie auditu ...
c)
ohlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé začatie, prerušenie alebo skončenie chovu nebezpečných ...
d)
ohlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podujatie na predvádzanie a vystavovanie zvierat ...
e)
nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet zvierat zabitých rituálnym spôsobom podľa ...
(2)

Osoby uvedené v odseku 1 sú ďalej povinné

a)
pri kontrole chorôb zvierat a hlásení chorôb
1.
bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby ...
2.
dodržiavať povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu choroby alebo podozrenia ...
3.
zabezpečiť prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 a preukázať výsledky vyšetrení ...
b)
pri identifikácii a registrácii zvierat
1.
zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat, registráciu zvierat podľa osobitných predpisov,103) ...
2.
identifikovať ich na svoje náklady, ak ide o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z neho,
3.
zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu,101) ...
4.
nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi ...
5.
nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom ...
6.
zabezpečiť vlastnú identifikáciu, a to identifikačným číslom organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo ...
7.
zaslať hlásenie zmien v chove hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat,
8.
zaslať doklad o premiestnení hospodárskeho zvieraťa potvrdený držiteľom hospodárskych zvierat v chove, ...
c)
pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov
1.
predložiť na požiadanie orgánom veterinárnej správy certifikáty a doklady, hlásiť príslušnému orgánu ...
2.
dodržiavať povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu choroby uvedenej v prílohe ...
d)
pri dovoze zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretej ...
e)
pri ochrane zvierat
1.
preukázateľne poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť ...
2.
strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvieraťa, uvádzanie zvieraťa na trh, zhabanie zvieraťa, ...
3.
neprijať z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej ...
4.
predložiť počas prepravy príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu ...
f)
pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh
1.
umožniť orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do všetkých budov, objektov, priestorov, ...
2.
sprístupniť dokumentáciu a záznamy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,5) ktoré príslušný orgán ...
3.
umožniť príslušnému orgánu veterinárnej správy prístup ku všetkým informáciám vrátane počítačových systémov ...
4.
predkladať príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie ...
5.
oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie zo zoonózy alebo inej choroby alebo ...
6.
dodržiavať opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho ...
7.
zastaviť prevádzku, ak príslušný orgán veterinárnej správy zrušil alebo pozastavil rozhodnutím schválenie ...
8.
plniť ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme ochrany zdravia zvierat, zdravia ...
g)
pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny predložiť zahraničnému ...
h)
na zamedzenie používania určitých zakázaných látok
1.
uvádzať na trh len také zvieratá, z ktorých produkty sú určené na ľudskú spotrebu; ak boli zvieratá ...
2.
dodržiavať opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi,
3.
dodržiavať pozastavenie alebo zrušenie povolení vydaných v dôsledku použitia alebo výroby zakázaných ...
4.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov ...
i)
pri monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v zvieratách, násadových vajciach a v produktoch živočíšneho ...
1.
uvádzať na trh len zvieratá, násadové vajcia a produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo zvierat, ...
2.
neuvádzať na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami ...
3.
neprijať v prevádzkarni alebo zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo ...
4.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod ...
j)
pri živočíšnych vedľajších produktoch
1.
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
2.
dodržiavať opatrenia na obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nepožívateľné pre ľudí alebo nevhodné ...
k)
pri medikovaných krmivách,
1.
ak je to potrebné z hľadiska zdravia zvierat, podávať zvieratám len také medikované krmivá, ktoré zodpovedajú ...
2.
uvádzať na trh len medikované krmivá, ktoré boli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 30 a podľa ...
3.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu ...
(3)

Pri obchode so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, ...

a)
uvádzať na trh len zvieratá riadne identifikované, ktorým nenariadil orgán veterinárnej správy žiadne ...
b)
neumiestniť v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá, za ktoré nemožno poskytnúť záruky, že spĺňajú ...
c)
neprijať z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne ...
d)
neprijať do chovu, strediska alebo pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, alebo na trh so ...
e)
zabezpečiť na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, že na obchod alebo na zabitie sú určené ...
f)
pred uvedením na trh skontrolovať predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady ...
g)
vopred oznámiť orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat alebo zárodočných produktov, ...
h)
uchovávať po dobu určenú orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a ...
i)
zabezpečiť, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod získané v súlade s týmto zákonom, ...
j)
zabezpečiť nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod zodpovedali ...
k)
zabezpečiť, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod vyhovovali veterinárnym požiadavkám podľa ...
l)
zabezpečiť rovnakú veterinárnu kontrolu produktov živočíšneho pôvodu určených na obchod s členskými ...
m)
strpieť umiestnenie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ...
(4)

Pri dovoze alebo prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu ...

a)
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
b)
oznámiť hraničnej inšpekčnej stanici, na ktorú sa majú zvieratá predviesť, jeden pracovný deň vopred ...
c)
predviesť zvieratá pod úradným dozorom priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak o to veterinárny ...
d)
vopred predložiť informácie o prepravovaných produktoch podľa ich druhu, ako aj ich podrobný opis v ...
e)
strpieť umiestnenie zvierat alebo živočíšnych produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak ...
(5)

Ak ide o veterinárne lieky, sú osoby uvedené v odseku 1 povinné

a)
dodržiavať pozastavenie alebo zrušenie povolení alebo schválení,
b)
strpieť umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie ...
(6)

Prevádzkovateľ schváleného strediska na zhromažďovanie zvierat alebo zberného strediska pri obchode ...

(7)

Náklady spojené s umiestnením zvierat v schválenom stredisku na zhromažďovanie zvierat alebo v zbernom ...

(8)

Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ na zachovanie svojho schválenia podáva ...

(9)

Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ je povinný viesť záznamy o zvieratách, ...

(10)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyváža zvieratá, násadové vajcia alebo produkty ...

§ 37a
Získanie odbornej spôsobilosti
(1)

Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými ...

(2)

Osoba prikladá k prihláške na vzdelávací program doklad o dosiahnutom vzdelaní. Vzor prihlášky na vzdelávací ...

(3)

Vzdelávací program sa uskutočňuje vo vzdelávacom zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. ar) a obsahuje tri ...

a)
modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,
b)
modul B – Navrhovanie postupov a projektov,
c)
modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie.
(4)

Praktická príprava sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa v rozsahu ...

(5)

Potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy vydáva schválené zariadenie chovateľa, dodávateľa alebo ...

(6)

Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov ...

(7)

Osoba vykonávajúca dohľad nad osobou, ktorá nie je držiteľom osvedčenia, uvedenou v osobitnom predpise,125d) ...

(8)

Osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu,125a) ktorá je držiteľom osvedčenia, je oprávnená ...

(9)

Povinnosť absolvovať vzdelávací program a praktickú prípravu a vykonať záverečnú skúšku sa vzťahuje ...

§ 37b
Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie ...
(1)

Osoba, ktorá navrhuje postupy a projekty, musí získať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej ...

(2)

Osoba, ktorá vykonáva postupy na zvieratách musí získať najmenej stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou ...

(3)

Osoba, ktorá sa stará o zvieratá alebo vykonáva usmrcovanie zvierat v schválenom zariadení chovateľa, ...

(4)

Získané vedomosti na vzdelávacom programe sa udržiavajú preškoľovaním osôb vykonávajúcich úlohy podľa ...

(5)

Osoby vykonávajúce úlohy podľa osobitného predpisu125a) sa okrem získaného osvedčenia musia celoživotne ...

(6)

Prevádzkovateľ schváleného zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa zabezpečí požadovanú odbornú ...

§ 37c
Hodnotenie projektu
(1)

Každé zariadenie schváleného užívateľa zriaďuje etickú komisiu na hodnotenie projektov,125f) ktoré sa ...

(2)

Ak má schválený užívateľ schválených viac zariadení, v ktorých sa vykonávajú projekty, môže ich hodnotiť ...

(3)

Štatút a rokovací poriadok etickej komisie zverejňuje schválený užívateľ na svojom webovom sídle.

§ 38

Ustanovenia o povinnostiach podľa § 37 sa vzťahujú aj na právnické osoby, orgány štátnej správy a územnej ...

§ 39
Schvaľovanie, povoľovanie a registrácia prevádzkarní, zariadení a činnosti
(1)

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná pred začatím činnosti, začatím ...

a)
hraničnej inšpekčnej stanice,
b)
karanténnej stanice a útulku pre zvieratá,
c)
kontrolného miesta pri preprave zvierat,
d)
trhu so zvieratami a zberného strediska zvierat,
e)
inseminačnej stanice a tímu na odber embryí a prenos embryí,
f)
miesta alebo zariadenia na čistenie a dezinfekciu dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat ...
g)
sprostredkovania nákupu a predaja zvierat,
h)
prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňových kurčiat, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny, ...
i)
prepravcu zvierat,
j)
dopravného prostriedku na prepravu zvierat nad osem hodín,
k)
zariadenia určeného na vykonávanie postupov na zvieratách, chovné zariadenie zvierat určených na postupy, ...
l)
postupov na zvieratách,
m)
strediska na zhromažďovanie zvierat,
n)
zberného strediska a garbiarne,
o)
chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat, ak nejde o zariadenie na záchranu chránených ...
p)
odchytu túlavých zvierat,
q)
krmivárskeho zariadenia na zapracovanie živočíšnych bielkovín,
r)
zariadenia na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov,
s)
skladu krmív živočíšneho pôvodu,
t)
prevádzkarne určenej na chov nosníc druhu kura domáca (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú ...
u)
zabíjania zvieraťa rituálnym spôsobom a usmrtenie zvieraťa iným spôsobom, ako to ustanovuje osobitný ...
v)
cirkusu a zariadenia podľa § 6 ods. 2 písm. i) bodov 8 až 11 a
w)
zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu.78aa)
(2)

Orgán veterinárnej správy schváli alebo povolí prevádzkareň, zariadenie alebo činnosť na základe žiadosti ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, identifikačné ...
b)
adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta vykonávania činnosti, pre ktoré sa žiada schválenie alebo ...
c)
druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d)
meno a adresu osoby zodpovednej za činnosti podľa odseku 1,
e)
ďalšiu dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie podmienok uvedených v odseku 2,
f)
súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva, ak ide o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo ...
(4)

Ak orgán veterinárnej správy alebo ústav kontroly veterinárnych liečiv zistí, že prevádzkareň alebo ...

(5)

Ak orgány uvedené v odseku 4 zistia, že podmienky uvedené v odseku 2 nie sú splnené, rozhodnú o zamietnutí ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 3 písm. f) sa vzťahuje na všetky právnické osoby, fyzické osoby, fyzické osoby ...

(7)

Ak po vydaní schválenia alebo povolenia dôjde k zmene vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne, zariadenia ...

(8)

Oznámenie podľa odseku 7 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, identifikačné ...
b)
adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta vykonávania činnosti, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie ...
c)
meno a adresu osoby zodpovednej za činnosti podľa odseku 1,
d)
čestné vyhlásenie, že bude vykonávať činnosti rovnakého druhu a v rovnakom rozsahu, v akom bolo vydané ...
e)
úradne osvedčený doklad preukazujúci oprávnené užívanie prevádzkarne.
(9)

Ak po vydaní rozhodnutia o schválení alebo povolení dôjde k podstatným zmenám podmienok prevádzkarne ...

(10)

Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo povolení ...

(11)

Štátna veterinárna a potravinová správa vedie zoznamy prevádzkarní, zariadení a činností uvedených v ...

(12)

Prevádzkarne, zariadenia alebo fyzické osoby-podnikatelia alebo právnické osoby, ktorým bola povolená ...

Registrácia a schvaľovanie prevádzkovateľov, prevádzkarní a závodov pre živočíšne vedľajšie produkty

§ 39a
(1)

Prevádzkovateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie podľa osobitného predpisu,126a) je povinný ...

(2)

V žiadosti o registráciu musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c).

(3)

Štátna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu a po splnení požiadaviek podľa ...

(4)

Na zrušenie registrácie sa primerane vzťahuje § 42 ods. 1, 2, 4 a 5.

§ 39b
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,126b) je povinný pred začatím činnosti ...

(2)

V žiadosti o schválenie musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3.

(3)

Na schvaľovanie prevádzkarne podľa tohto ustanovenia sa primerane vzťahuje § 41 ods. 11, ods. 12 písm. ...

§ 39c
Pozastavenie a zrušenie schválenia a pozastavenie a zrušenie povolenia
(1)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení schválenia alebo pozastavení povolenia alebo zrušení schválenia ...

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia alebo zrušení povolenia prevádzkarne ...

(3)

Na pozastavenie a zrušenie schválenia alebo zrušenie povolenia sa primerane vzťahujú § 42 ods. 1, 2 ...

§ 39d
Uvádzanie medikovaných krmív na trh a schvaľovanie prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív
(1)

Prevádzkovateľ môže pripravovať a uvádzať medikované krmivá na trh len v prevádzkarni na prípravu medikovaných ...

(2)

Žiadosť o schválenie prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 1 podáva prevádzkovateľ ...

a)
obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania prevádzkovateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...
b)
adresu prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív, o ktorej schválenie prevádzkovateľ žiada,
c)
druh a rozsah činnosti vykonávanej v prevádzkarni na prípravu medikovaných krmív,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za prípravu medikovaných krmív a uvádzanie ...
e)
doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,116).
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je úradne osvedčená kópia rozhodnutia o schválení prevádzkarne na ...

(4)

Ústav kontroly veterinárnych liečiv na základe kontroly prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív ...

(5)

Ústav kontroly veterinárnych liečiv do troch mesiacov odo dňa podmienečného schválenia prevádzkarne ...

(6)

Ak ústav kontroly veterinárnych liečiv na základe kontroly podľa odseku 5 zistí, že prevádzkareň na ...

(7)

Proti rozhodnutiu o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku ...

(8)

Štátna veterinárna a potravinová správa do troch dní odo dňa oznámenia ústavu kontroly veterinárnych ...

(9)

Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných ...

(10)

Ústav kontroly veterinárnych liečiv rozhoduje o pozastavení a zrušení rozhodnutia o schválení prevádzkarne ...

§ 40
Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu
(1)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v odsekoch 3 a 4 sú povinní požiadať územne príslušnú ...

(2)

V žiadosti o registráciu podľa odseku 1 musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c) o jednotlivých ...

(3)

Registrácia podľa tohto zákona a osobitných predpisov128) sa vyžaduje pre

a)
prevádzkarne, ktoré vykonávajú
1.
len prvovýrobu,129) ktorou je na účely tohto zákona produkcia, chov alebo odchov prvotných produktov130) ...
2.
operácie a činnosti súvisiace s prvovýrobou, ktorými sú preprava, skladovanie a manipulácia s prvotnými ...
b)
prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu priamo konečným ...
c)
prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme ...
d)
užívateľov poľovného revíru,106) ktorí dodávajú malé množstvá ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny ...
e)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení poskytujúcich stravovacie služby, ktoré vykonávajú
1.
výlučne len skladovanie alebo prepravu potravín živočíšneho pôvodu a nevykonávajú operácie, na ktoré ...
2.
činnosti a operácie podľa § 41 ods. 5 písm. t), ale tie sú len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou ...
3.
rozrábanie mäsa, výrobu mletého mäsa, výrobu mäsových prípravkov, výrobu mäsových výrobkov, výrobu škvarených ...
f)
ostatné maloobchodné prevádzkarne, ktoré nevykonávajú výrobné operácie, na ktoré sa vzťahuje schvaľovanie ...
g)
podnikateľov špecializovaných na obchod s potravinami, ktorí zabezpečujú sprostredkovateľské operácie ...
h)
výrobcov mlieka alebo mliečnych výrobkov zo surového mlieka alebo tepelne ošetreného mlieka s technologickým ...
(4)

Činnosťami podľa odseku 3 písm. a) sú:

a)
produkcia, chov alebo odchov zvierat produkujúcich potraviny a všetky s tým spojené činnosti, ako je ...
b)
produkcia, chov alebo odchov slimákov na farme, ich preprava na trh alebo do prevádzkarne na spracovanie, ...
c)
dojenie a skladovanie mlieka na farme,
d)
produkcia (znáška) vajec a ich zber v priestoroch prvovýrobcu,
e)
lov, manipulácia a preprava voľne žijúcich sladkovodných rýb,
f)
produkcia, chov, odchov a výlov rýb určených na ľudskú spotrebu na farmách akvakultúr a ich preprava ...
g)
lov, usmrcovanie a vyvrhnutie na mieste voľne žijúcej zveri, jej preprava do prevádzkarne na manipuláciu ...
h)
produkcia, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev,
i)
produkcia, chov alebo odchov zveri vo farmových chovoch.
(5)

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu a na základe údajov ...

(6)

Prevádzkovatelia zaregistrovaných potravinárskych prevádzkarní musia bezodkladne oznamovať príslušnej ...

§ 40a
Registrácia chovu hospodárskych zvierat
(1)

Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto ...
b)
adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
c)
druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e)
doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, ...
f)
vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.
(3)

Regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat. ...

(4)

Ak regionálna veterinárna a potravinová správa kontrolou na mieste preverí všetky skutočnosti uvedené ...

(5)

Regionálna veterinárna a potravinová správa vedie vo svojej územnej pôsobnosti aktuálny zoznam registrovaných ...

(6)

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci registráciu nového chovu hospodárskych zvierat. ...

(7)

Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej ...

(8)

Ak regionálna veterinárna a potravinová správa zistí, že držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená ...

(9)

Ak držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami v určenej ...

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zrušení registrácie chovu ...

§ 41
Schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu
(1)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu uvádzať na trh produkty živočíšneho pôvodu, len ak boli ...

(2)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú vykonávať v prevádzkarniach, na ktoré sa vzťahuje požiadavka ...

(3)

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí podať žiadosť o schválenie každej prevádzkarne pod jeho ...

(4)

V žiadosti o schválenie každej prevádzkarne musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c) ...

(5)

Schválenie podľa tohto zákona sa vyžaduje pre

a)
bitúnky, na ktorých sa zabíjajú domáce kopytníky, hydina, zajacovité zvieratá a zver z farmových chovov, ...
b)
rozrábkarne mäsa,
c)
prevádzkarne na manipuláciu so zverou,
d)
zber vajec od prvovýrobcov na dodávanie triediarňam vajec, trhom, ktoré dodávajú výlučne veľkoobchodníkom, ...
e)
zberné strediská surového mlieka,
f)
prevádzkarne na výrobu mäsových prípravkov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa,
g)
prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov,
h)
prevádzkarne, ktoré manipulujú s produktmi rybolovu,135) upravujú ich, mechanicky separujú, zmrazujú, ...
i)
prevádzkarne, v ktorých sa
1.
spracúva surové mlieko na tepelne ošetrené mlieko a vyrábajú sa mliečne výrobky zo surového mlieka, ...
2.
vyrábajú mliečne výrobky z už vyrobených spracovaných mliečnych výrobkov alebo výrobkov vyrobených zo ...
j)
prevádzkarne na výrobu vaječných výrobkov a získavanie tekutých vajec,
k)
prevádzkarne, ktoré upravujú žabie stehienka a slimáky,
l)
strediská na zber surovín na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov a prevádzkarne na ich spracúvanie ...
m)
prevádzkarne, ktoré ošetrujú žalúdky, mechúre a črevá,
n)
prevádzkarne na výrobu želatíny,
o)
prevádzkarne na výrobu kolagénu,
p)
prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber a balenie medu okrem zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa ...
q)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby,
1.
ktoré vykonávajú činnosti uvedené v písmene i),
2.
v ktorých sa spracúvajú vajcia, rôzne zložky vajec, zmesí vajec alebo tekuté vajcia okrem maloobchodných ...
r)
prevádzkarne, ktoré vykonávajú vybaľovanie produktov živočíšneho pôvodu z priameho obalu a ich prebaľovanie ...
s)
prevádzkarne na skladovanie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky ...
t)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú činnosti ...
u)
ďalšie prevádzkarne.136)
(6)

Schválenie sa nevyžaduje pre prevádzkarne a fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú ...

a)
prvovýrobu na súkromné domáce použitie produktov živočíšneho pôvodu,
b)
domácu prípravu, manipulovanie alebo skladovanie na súkromnú domácu spotrebu produktov živočíšneho pôvodu, ...
c)
prípravu, manipulovanie alebo skladovanie na účely priameho podávania produktov živočíšneho pôvodu konečným ...
d)
prevádzkarne, ktoré vyrábajú, pripravujú alebo manipulujú len s potravinami, ktoré obsahujú produkty ...
e)
prevádzkarne, ktoré skladujú produkty živočíšneho pôvodu, ktoré si nevyžadujú regulované teplotné podmienky ...
(7)

Regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie, ktorým schváli prevádzkareň, ak

a)
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku pri osobitnej kontrole vykonanej na schválenie prevádzkarne preukáže, ...
b)
prevádzkovateľ bitúnku preukáže, že bitúnok spĺňa požiadavky na usporiadanie, stavbu a vybavenie podľa ...
(8)

Regionálna veterinárna a potravinová správa môže vydať rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne ...

a)
prevádzkareň na základe výsledkov osobitnej kontroly vykonanej na schválenie prevádzkarne spĺňa všetky ...
b)
bitúnok podľa odseku 5 písm. a) spĺňa všetky požiadavky na usporiadanie, stavbu a vybavenie na ochranu ...
(9)

Ak pri nasledujúcej osobitnej kontrole vykonanej do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o podmienečnom ...

(10)

Ak ani pri nasledujúcej osobitnej kontrole vykonanej do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o podmienečnom ...

(11)

Proti rozhodnutiu o schválení sa nemožno odvolať; účinky právoplatného rozhodnutia nastávajú dňom doručenia ...

(12)

Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodnutím zamietne žiadosť o

a)
schválenie prevádzkarne alebo jej časti na činnosť podľa odsekov 3 a 4, ak pri
1.
osobitnej kontrole vykonanej na schválenie prevádzkarne zistí, že nie sú splnené hygienické požiadavky ...
2.
posudzovaní bitúnku zistí, že nie sú splnené požiadavky na usporiadanie, stavbu a vybavenie podľa osobitného ...
b)
predĺženie platnosti podmienečného schválenia podľa odseku 10, ak prevádzkovateľ nepreukáže pokrok v ...
c)
schválenie prevádzkarne, ak prevádzkovateľ nepožiada o predĺženie podmienečného schválenia podľa odseku ...
d)
opätovné schválenie prevádzkarne, ak ide o prevádzkareň, ktorá už je podmienečne schválená podľa odseku ...
(13)

Ak po vydaní rozhodnutia o schválení prevádzkarne dôjde k zmene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ...

(14)

Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia ...

(15)

Ustanovenia odsekov 1 až 14 a 20 sa vzťahujú aj na

a)
prevádzkarne, ktoré uvádzali na trh produkty živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu,139) ale na ...
b)
prevádzkarne, ktoré uvádzali produkty živočíšneho pôvodu výlučne na domáci trh bezprostredne pred uplatnením ...
c)
mliekarne na ošetrenie mlieka a mliekarne na spracovanie mlieka, ktoré spracúvajú menej ako dva milióny ...
(16)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 a 7 až 12 sa nevzťahujú na činnosti prevádzkarní schválených na obchod s ...

(17)

Prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber, dodávanie a triedenie vajec podľa odseku 5 písm. d), schvaľuje ...

(18)

Pri schvaľovaní prevádzkarní, ktoré vyrábajú potraviny živočíšneho pôvodu s tradičnými vlastnosťami,142) ...

(19)

Ak po vydaní rozhodnutia o schválení prevádzkarne dôjde k zmene obchodného mena prevádzkovateľa potravinárskeho ...

(20)

Naliehavé zabitie zvierat podľa osobitného predpisu143a) môže uskutočniť len spôsobilá osoba podľa osobitného ...

(21)

Zabíjať zver z farmového chovu a hovädzí dobytok chovaný pod šírym nebom možno strelnou zbraňou s voľným ...

(22)

Regionálna veterinárna a potravinová správa vydá povolenie podľa odseku 21 na základe žiadosti na obdobie ...

a)
je preukázané, že vzhľadom na spôsob chovu a povahu zvierat by preprava živých zvierat na bitúnok ohrozovala ...
b)
žiadateľ predložil pracovné postupy, ktoré zaručujú dodržiavanie hygienických požiadaviek podľa osobitných ...
(23)

Osoba, ktorej je vydané povolenie podľa odseku 21, je povinná nahlásiť zabíjanie zvierat regionálnej ...

§ 42
Pozastavenie a zrušenie schválenia a povolenia
(1)

Ak orgán veterinárnej správy zistí, že fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba ...

(2)

Ak fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v určenej lehote neodstráni nedostatky ...

(3)

Ak ide o činnosti producentov alebo distribútorov medikovaných krmív, pozastaví ústav kontroly veterinárnych ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu veterinárnej správy alebo ústavu kontroly veterinárnych liečiv o ...

(5)

Štátna veterinárna a potravinová správa po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia alebo povolenia ...

§ 43
Pozastavenie a zrušenie schválenia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu
(1)

Ak ide o prevádzkarne schválené podľa § 41 alebo doterajších právnych predpisov a prevádzkarne podľa ...

(2)

Ak regionálna veterinárna a potravinová správa pri vykonávaní veterinárnych kontrol zistí závažné nedostatky ...

(3)

Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže zaručiť, že v dohodnutom termíne nedostatky podľa ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení schválenia alebo pozastavení schválenia podľa odsekov 2 a 3 nemá ...

(5)

Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku ukončí vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané rozhodnutie ...

(6)

Po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia odníme štátna veterinárna a potravinová správa prevádzkarni ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 až 6 sa vzťahujú aj na prevádzkarne uvedené v § 41 ods. 15 písm. b) a c).

§ 44
Záväzný posudok
(1)

Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať v územnom konaní, stavebnom ...

a)
chov alebo držanie zvierat,
b)
výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá,
c)
prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív,
d)
ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov,
e)
výrobu, spracúvanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní ...
(2)

Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať pri uvedení do užívania ...

(3)

Záväzný posudok štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať

a)
k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte nepoužívaných ...
b)
v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,144) ak sa týka stavieb, ktoré sú určené na výkon hraničnej ...
c)
k návrhom na uvedenie na trh nových zariadení, látok a postupov, ktoré sa používajú na zabíjanie alebo ...
(4)

Všeobecný predpis o správnom konaní137) sa nevzťahuje na vydanie záväzného posudku podľa odseku 1 a ...

(5)

Orgán veterinárnej správy sa vyjadruje k územným plánom. Na vyjadrenie sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

PIATA ČASŤ

Úhrada nákladov a strát pri výskyte chorôb zvierat a poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií ...

§ 45
(1)

Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 alebo ...

(2)

Chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa odseku 1, ak

a)
splnil povinnosť hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie na chorobu zvierat,
b)
dodržiava povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy pred výskytom alebo podozrením na výskyt ...
c)
dodržiava povinnosti na kontrolu chorôb zvierat uložené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,146) ...
d)
splnil tieto nariadené opatrenia:
1.
izoláciu chovu od okamihu vzniku podozrenia na chorobu,
2.
usmrtenie vnímavých druhov zvierat, ktoré sú choré alebo kontaminované chorobou alebo ktoré sú podozrivé ...
3.
zničenie kontaminovaných krmív a kontaminovaných zariadení, ak tieto zariadenia nemožno dezinfikovať, ...
4.
čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu chovu a zariadenia chovu,
5.
vymedzenie ochranných pásiem ohniska choroby,
6.
dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu infekcie,
7.
dodržanie lehoty od usmrtenia a odstránenia zvierat z chovu po opätovné obnovenie chovu.
(3)

Ak ide o nariadené opatrenia, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa odseku 1, ak splnil ...

(4)

Ak ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára rozhodne o očkovaní zvierat proti niektorej z ...

(5)

Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne pseudomor hydiny, podporu na úhradu nákladov a strát spôsobených ...

(6)

Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne zoonóza, ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára ...

(7)

V prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9 sa veterinárnym lekárom, ktorí sú priamo riadení podľa § ...

§ 46
Národný program eradikácie chorôb zvierat

Na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 a podľa osobitného ...

§ 47
Poplatky za vykonávanie veterinárnej inšpekcie a veterinárnej kontroly
(1)

Poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol podľa osobitného predpisu148) ...

a)
vlastníci, držitelia alebo osoby oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými ...
b)
vlastníci alebo užívatelia prevádzkarní a zariadení na produkciu, spracovanie a skladovanie produktov ...
c)
dovozcovia alebo osoby zodpovedné za zásielku zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov ...
d)
vlastníci alebo držitelia zvierat produkujúcich potraviny alebo spracovatelia produktov živočíšneho ...
e)
vlastník zvierat a držiteľ zvierat alebo osoba oprávnená disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, ...
(2)

Poplatky za vykonávanie veterinárnych kontrol a inšpekcií sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3)

Ak sa na základe rozboru úradnej vzorky podľa § 12 ods. 2 písm. i) zistí, že produkty živočíšneho pôvodu, ...

(4)

Ak má zistenie nedodržania veterinárnych požiadaviek za následok nutnosť vykonania veterinárnych kontrol, ...

(5)

Výdavky na opatrenia pri nedodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 6 ods. 2 písm. g) a az) a odseku ...

ŠIESTA ČASŤ

PRIESTUPKY, PORIADKOVÁ POKUTA A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§ 48
Priestupky
(1)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé ...

(2)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur, ak

a)
neoznámi nezákonné umiestnenie podľa § 29a ods. 2,
b)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy pri obchode so zvieratami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi ...
c)
neuchováva pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami a živočíšnymi vedľajšími produktmi najmenej ...
d)
nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra ...
e)
neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
f)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu,150a) ...
g)
neumožní úradnému veterinárnemu lekárovi pri výkone veterinárnej kontroly vstup podľa § 37 ods. 1 písm. ...
(3)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak

a)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
b)
neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
c)
nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
d)
neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
e)
chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu.
(4)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak

a)
nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších ...
b)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov povinnosti nariadené orgánom ...
c)
nezdrží sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie, a preukázateľne ...
d)
nestrpí obmedzenie alebo poruší zákaz premiestňovania zvierat, alebo obmedzenie alebo zákaz uvádzania ...
e)
umiestni pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá ...
f)
prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami do chovu, strediska alebo pre fyzickú osobu – ...
g)
nestrpí pri obchode umiestnenie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu ...
h)
neplní povinnosť súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,
i)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu určené na súkromnú domácu spotrebu bez splnenia podmienok ...
j)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu,101) ...
k)
prijme z priamej dodávky alebo od sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po ...
l)
nepredloží príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat ...
m)
nenahlási regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa § 6 ods. 2 ...
n)
nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov ...
o)
nepredloží orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady pri dovoze zvierat, násadových ...
p)
uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských ...
q)
dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)
r)
nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78g)
s)
nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78h)
t)
použije na kŕmenie zvierat krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,117)
u)
zabije zviera bez povolenia rituálnym spôsobom alebo usmrtí zviera iným spôsobom, ako ustanovuje osobitný ...
(5)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak

a)
neohlási bezodkladne orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby ...
b)
nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy, ak ide o výskyt alebo podozrenie na výskyt ...
c)
nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo ...
d)
prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa ...
e)
nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu ...
f)
použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie ...
g)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného ...
h)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho alebo nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa alebo ...
i)
dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje ...
j)
falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydávajú orgány veterinárnej správy ...
k)
nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí ...
l)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné alebo ktoré neboli ...
m)
neohlási zabíjanie zvierat určených na súkromnú domácu spotrebu chovateľa podľa § 23 ods. 1 písm. a) ...
n)
neplní povinnosti podľa § 29,
o)
falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat,
p)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 4,
q)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov požiadavky na šľachtenie ...
(6)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 500 eur do 1200 eur, ak

a)
nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a produktmi, nedodržiava ...
b)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov ...
c)
nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích ...
(7)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(8)

Orgán veterinárnej správy môže opatrením nariadiť obmedzenie chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo ...

(9)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.152)

(10)

V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 2 pokutu do 150 eur, za priestupok podľa odseku ...

(11)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, okrem pokuty uloženej podľa odseku 1, ktorá je príjmom rozpočtu ...

§ 49
Poriadková pokuta
(1)

Orgán veterinárnej správy môže uložiť poriadkovú pokutu od 100 eur do 400 eur, a to aj opakovane tomu, ...

a)
potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, ...
b)
potrebnú súčinnosť, najmä nepredvedie zvieratá, neprepraví zvieratá, nemanipuluje so zvieratami v rámci ...
c)
potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, ...
d)
potrebnú osobnú alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas veterinárnych kontrol, vyšetrení ...
e)
potrebnú súčinnosť, najmä na výzvu nepreukáže svoju totožnosť.
(2)

Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto sa dopustí konania podľa odseku 1 okrem poriadkovej pokuty ...

§ 50
Iné správne delikty
(1)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 ...

a)
neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy alebo chová ...
b)
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neoznámi orgánu veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným ...
c)
neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že nepredvedie, neprepraví alebo nemanipuluje ...
d)
neposkytne potrebnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení ...
e)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási to prevádzkovateľovi registra hospodárskych ...
f)
neoznačí hovädzie mäso a výrobky z neho na vlastné náklady,
g)
nepredloží zahraničnému prevádzkovateľovi vzory certifikátov na daný druh zvierat, násadových vajec ...
h)
nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný ...
i)
uvedie na trh zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí, ktoré boli ošetrené veterinárnymi ...
j)
nepredloží na požiadanie orgánu veterinárnej správy certifikáty alebo doklady, ktoré sa týkajú zvierat, ...
k)
nezabezpečí na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, aby na obchod alebo na zabitie boli určené ...
l)
neoznámi vopred orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat, násadových vajec, zárodočných ...
m)
neuchováva po čas určený orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a ...
n)
nezabezpečí, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod získané, skontrolované, osobitne ...
o)
nezabezpečí rovnakú veterinárnu kontrolu produktov získaných podľa tohto zákona určených na obchod s ...
p)
nepredloží pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu ...
q)
nepredvedie zvieratá dovezené z tretích krajín priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak ...
r)
nepredloží vopred pri dovoze zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych ...
s)
nerešpektuje pozastavenie alebo zrušenie všetkých povolení alebo schválení, ktoré sa týkajú veterinárnych ...
t)
sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií, nevykoná v určenej ...
u)
neplní povinnosť vo veterinárnej oblasti súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,
v)
nestrpí ako prevádzkovateľ schváleného zberného strediska na zhromažďovanie zvierat alebo zberného strediska ...
w)
neplní povinnosti podľa § 29,
x)
neposkytne príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat ...
y)
nenahlási regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa § 6 ods. 2 ...
z)
neplní povinnosti podľa § 39a,
aa)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu,150a) ...
ab)
uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských ...
ac)
dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)
ad)
nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78g)
ae)
nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78h)
af)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu psa alebo identifikáciu a registráciu spoločenského ...
ag)
nenahlási pri zmene vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských ...
ah)
použije na kŕmenie zvieraťa krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky osobitného predpisu,117)
ai)
zabije bez povolenia zviera rituálnym spôsobom alebo usmrtí zviera iným spôsobom podľa osobitného predpisu,52) ...
aj)
neoznámi hraničnej inšpekčnej stanici, do ktorej sa majú zvieratá pri dovoze z tretích krajín predviesť, ...
ak)
neplní ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca analýzu vzoriek povinnosť podľa ...
al)
neohlási orgánu veterinárnej správy podujatie na predvádzanie zvierat alebo vystavovanie verejnosti,
am)
nenahlási štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet rituálne zabitých zvierat podľa druhov,
an)
neoznámi elektronicky regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej tri pracovné dni vopred ...
ao)
nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskych zvierat do centrálneho registra ...
ap)
nepožiada regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovného zariadenia, ak ide o chov ...
aq)
neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10 až 16,
ar)
neohlási zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou ...
as)
neoznámi nezákonné umiestnenie podľa § 29a ods. 2,
at)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
au)
neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
av)
nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
aw)
nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra ...
ax)
chová, drží alebo rozmnožuje zvieratá na účel ich použitia v projektoch bez predchádzajúceho schválenia ...
ay)
nevypracuje príručku osvedčených postupov podľa osobitného predpisu.26e)
(2)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 1 750 ...

a)
neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní výkon veterinárnej kontroly, ...
b)
nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších ...
c)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších ...
d)
nezdrží sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie a neuloží ...
e)
nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, alebo ich uvádzania na trh alebo zhabanie, dočasné ...
f)
umiestni v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá alebo násadové vajcia bez toho, aby bolo zaručené ...
g)
prijme do chovu, strediska alebo pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, alebo na trh ...
h)
nestrpí umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné ...
i)
použije zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži, použije zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame ...
j)
neoznámi zmeny, uzavretie alebo skončenie činnosti prevádzkarne podľa § 37 ods. 1 písm. a), § 39 ods. ...
k)
vydá pas spoločenského zvieraťa, ak nie je súkromným veterinárnym lekárom povereným na vydávanie pasov ...
l)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 4,
m)
ako súkromný veterinárny lekár neplní povinnosti podľa § 13,
n)
falšuje alebo pozmeňuje obchodné doklady alebo úradné doklady alebo zdravotné certifikáty pri spracúvaní ...
o)
neohlási začatie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy; ak ide o prevádzkovateľa potravinárskeho ...
p)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov požiadavky na šľachtenie ...
q)
nezabezpečí ako prevádzkovateľ schváleného zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa odbornú ...
r)
použije v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa na usmrtenie zvierat používaných ...
s)
nevedie ako schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ záznamy podľa osobitných ...
t)
nedodrží ako schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ požiadavky ustanovené ...
u)
vykoná ako užívateľ v schválených projektoch úkony bez udelenia predchádzajúcej výnimky podľa osobitného ...
v)
nezabezpečí odbornú spôsobilosť zamestnancov bitúnku na usmrcovanie zvierat a na úkony súvisiace s usmrcovaním ...
w)
neohlási zmeny v rozhodnutí o schválení zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa alebo v rozhodnutí ...
(3)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 2 500 ...

a)
nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi, nedodržiava ...
b)
uvádza na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami ...
c)
prijme v prevádzkarni alebo v zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo ...
d)
podáva zvieratám medikované krmivá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a osobitným ...
e)
uvádza na trh medikované krmivá, ktoré neboli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 30 a podľa ...
f)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu ...
g)
prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované ...
h)
neskontroluje pred uvedením na trh predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady ...
i)
nezabezpečí nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod a uvádzanie ...
j)
nezabezpečí, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod a uvádzanie na trh vyhovovali veterinárnym ...
k)
nestrpí umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod ...
l)
nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích ...
m)
falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydáva orgán veterinárnej správy alebo ...
n)
falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky ...
o)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného ...
p)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho alebo nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, neplánovaného ...
q)
dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje ...
r)
použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie ...
s)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu získané, spracúvané a vyrobené zo zvierat alebo surovín, ktoré ...
t)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú označené zdravotnou značkou alebo identifikačnou ...
u)
neposkytne orgánu veterinárnej správy vhodné materiálne a technické podmienky na vykonávanie auditu ...
v)
nezabezpečí pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat na svoje náklady identifikáciu a registráciu ...
w)
prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej ...
x)
neumožní orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do všetkých budov, objektov, priestorov, ...
y)
nesprístupní všetku dokumentáciu a záznamy podľa tohto zákona a osobitných predpisov5) alebo ktoré príslušný ...
z)
neumožní príslušnému orgánu veterinárnej správy prístup ku všetkým informáciám vrátane počítačových ...
aa)
neposkytne príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie ...
ab)
neoznámi príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie zo zoonózy alebo inej choroby alebo ...
ac)
nedodrží opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho ...
ad)
nezastaví prevádzku, ak príslušný orgán veterinárnej správy zrušil alebo pozastavil schválenie alebo ...
ae)
nesplní ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme ochrany zdravia zvierat, ...
af)
nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí ...
ag)
falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat,
ah)
vykoná projekty na zvieratách bez predchádzajúceho schválenia alebo v rozpore s rozhodnutím o schválení ...
ai)
používa, chová, drží alebo rozmnožuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa zvieratá ...
aj)
nedodrží stanovenú kapacitu na umiestnenie zvierat určených na používanie v projektoch v zariadeniach ...
(4)

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 10 000 ...

a)
neohlási bez meškania orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby ...
b)
nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na ...
c)
nepredloží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh orgánu veterinárnej správy príslušné certifikáty ...
d)
nedodrží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ...
e)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov ...
f)
uvádza na trh zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo zvierat, ktorým boli podané ...
g)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod ...
h)
nedodrží opatrenia na obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nevhodné na ľudskú spotrebu alebo ...
i)
uvádza na trh zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a pri ktorých nariadil orgán veterinárnej ...
j)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú alebo boli vyrobené, spracúvané, balené a skladované ...
§ 51
(1)

V rozhodnutí o uložení pokuty orgán veterinárnej správy určí aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ...

(2)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(3)

Orgán veterinárnej správy môže opatrením nariadiť obmedzenie chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo ...

(4)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď príslušný orgán veterinárnej správy ...

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 52
(1)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na

a)
vydávanie zoznamov podľa tohto zákona a na jeho základe,
b)
nariaďovanie a zrušovanie opatrení podľa § 6 ods. 2 písm. ac), § 6 ods. 5 písm. i) a § 8 ods. 3 písm. ...
c)
vyhlasovanie, schvaľovanie a zverejňovanie pohotovostných plánov,
d)
informácie v systémoch na identifikáciu a registráciu zvierat,
e)
prideľovanie úradných čísiel a schvaľovacích čísiel podľa tohto zákona a na jeho základe,
f)
osobitné označovanie produktov živočíšneho pôvodu zdravotnými značkami a rozhodovanie o ich požívateľnosti ...
g)
odber vzoriek,
h)
mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré sa nariaďujú pri zistení pôvodcov chorôb zvierat, zoonóz alebo pri ...
i)
zákaz vstupu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných ...
j)
vykonávanie veterinárnej certifikácie podľa tohto zákona, vydávanie úradných potvrdení a dokladov o ...
k)
poverovanie úradných veterinárnych lekárov podľa tohto zákona,
l)
certifikáty a vydávané výsledky vyšetrení, analýz, laboratórnych diagnóz, vyšetrení a testov na rezíduá, ...
m)
nariadenie opatrení podľa § 14 ods. 2,
n)
nariadenie opatrení podľa § 6 ods. 5 písm. a) druhého bodu,
o)
posudzovanie príručiek podľa § 6 ods. 2 písm. ab), určovanie spôsobu preukazovania podľa § 6 ods. 2 ...
p)
vyberanie poplatkov a úhradu výdavkov podľa § 47,
r)
schvaľovanie národného programu eradikácie chorôb zvierat podľa § 5 písm. f),
s)
vydávanie stanovísk pre trhy so zvieratami podľa § 8 ods. 3 písm. af),
t)
určenie veterinárnych požiadaviek pri dovoze,
u)
registráciu podľa § 40 a 40a,
v)
povolenie a zrušenie povolenia výnimky podľa § 8 ods. 3 písm. aj).
(2)

Orgán veterinárnej správy rozhodne o projekte, ktorý zahŕňa používanie zvierat v postupoch podľa osobitného ...

(3)

Ak orgán veterinárnej správy vzhľadom na zložitosť veci nemôže rozhodnúť v lehote podľa odseku 2, môže ...

(4)

Ak orgán veterinárnej správy zistí, že žiadosť o schválenie projektu podľa odseku 2 neobsahuje náležitosti ...

(5)

Ak žiadateľ žiadosť nedoplní alebo neodstráni jej nedostatok v lehote určenej podľa odseku 4 alebo ak ...

§ 53
(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)

organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne ...

b)

ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne ...

c)

ochrane voľne žijúcich zvierat a požiadavky na ustajnenie voľne žijúcich zvierat,

d)

výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších ...

e)

skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach, ...

f)

chove nebezpečných živočíchov,

g)

identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat podľa § 19 a požiadavky na ...

h)

podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou ...

i)

použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam ...

(2)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie ...

§ 54
(1)

Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o povolení prevádzkarní, ktoré vyrábajú, balia, ...

(2)

Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o povolení alebo schválení prevádzkarní, ktoré vyrábajú, ...

(3)

Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o schválení mliekarní na ošetrenie mlieka a mliekarní ...

(4)

Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o schválení produkčných hospodárstiev na získavanie ...

(5)

Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o schválení prepravcov zvierat vydané podľa doterajších ...

(6)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a) ...

(7)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. b), ...

(8)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorých prevádzkarne podliehajú registrácii podľa § 40 a ...

(9)

Konanie o schvaľovaní, pozastavení a zrušení platnosti schválenia prevádzkarne pre produkty živočíšneho ...

(10)

Štátna veterinárna a potravinová správa môže do 31. decembra 2009 vymenovať neakreditované úradné laboratóriá, ...

(11)

Regionálna veterinárna a potravinová správa môže vo výnimočných prípadoch do 31. decembra 2009 povoliť ...

(12)

Na účely vedenia a zverejňovania zoznamov podľa § 6 ods. 2 písm. l) dotknutá fyzická osoba158) poskytuje ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
miesto trvalého pobytu.
(13)

Na vedenie centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 a 9 a na vedenie písomnej evidencie ...

a)
meno a priezvisko,
b)
miesto trvalého pobytu,
c)
rodné číslo,
d)
adresa držby zvieraťa a
e)
telefónne číslo.
(14)

Na účely vedenia centrálneho registra zvierat podľa § 19 ods. 1 dotknutá fyzická osoba158) poskytuje ...

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo.
(15)

Osobné údaje podľa odseku 12 môže príslušný orgán veterinárnej správy zverejniť na účely informovania ...

§ 54a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2009
(1)

Konania začaté podľa § 45 do 1. októbra 2009 sa dokončia po 1. októbri 2009 podľa doterajšieho predpisu. ...

(2)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a), ...

(3)

Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach uvedený v prílohe č. 9 prechádza ...

§ 54b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2011
(1)

Rozhodnutia vydané do 31. októbra 2011 podľa § 6 ods. 2 písm. ao) až aq), § 7 ods. 2 písm. m) až o) ...

(2)

Štátna veterinárna a potravinová správa dokončí konania začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra ...

(3)

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja dokončí konania začaté a právoplatne ...

(4)

Povinnosť podľa § 41 ods. 2 sa vzťahuje aj na vlastníkov a užívateľov prevádzkarní schválených do 31. ...

(5)

Označenie podľa § 19 sa nevzťahuje na psov, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa označia ...

(6)

Majetok v správe krajskej veterinárnej a potravinovej správy vrátane súvisiacich práv a záväzkov prechádza ...

(7)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajskej veterinárnej a potravinovej ...

§ 54c
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Rozhodnutia o schválení chovného zariadenia pre nebezpečné živočíchy vydané podľa doterajších predpisov ...

§ 54d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2013

Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave uvedený v prílohe č. 10 ...

§ 54e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014

Psy, mačky a fretky narodené do 31. decembra 2013 možno nezameniteľne označiť;101) to neplatí na psy, ...

§ 54f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017

Vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa registrovaného do 31. decembra 2016 je povinný doplniť ...

§ 54g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa § 19 ods. 9 najneskôr ...

(3)

Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa chovaného vo farmovom chove pred 31. augustom 2018 je povinný ...

(4)

Chov hospodárskych zvierat registrovaný podľa doterajších predpisov sa považuje za chov registrovaný ...

(5)

Ustanovenia § 41 ods. 2 druhá veta, ods. 7 písm. b) a ods. 12 písm. a) druhý bod sa nevzťahujú na bitúnky, ...

(6)

Pokutu podľa § 48 ods. 1 je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až po uplynutí ...

§ 54h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49 a konania o uložení pokuty podľa § 50 a § 51 ods. 1 ...

§ 54i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je ku dňu účinnosti tohto zákona ...

§ 54j
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Konanie o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49, pokuty za iný správny delikt podľa § 50 alebo pokuty ...

§ 55

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 55a

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.159) ...

§ 56

Zrušujú sa:

1.

Čl. I zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 729/2002 Z. z. o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu ...

5.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh ...

6.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych ...

7.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 603/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie ...

§ 56a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne ...

§ 57

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  CHOROBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ÚHRADA ŠKÔD A NÁKLADOV

  Slintačka a krívačka

  Mor hovädzieho dobytka

  Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka

  Zhubná katarálna horúčka oviec (Blue tongue)

  Vezikulárna choroba ošípaných

  Klasický mor ošípaných

  Africký mor ošípaných

  Nákazlivá obrna ošípaných

  Vtáčia chrípka (aviárna influenza)

  Africký mor koní

  Vezikulárna stomatitída

  Mor malých prežúvavcov

  Horúčka údolia Rift

  Nodulárna dermatitída

  Kiahne oviec a kôz

  Hemoragická choroba jeleňov

  Venezuelská encefalomyelitída koní

  Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)

  Klusavka (Scrapie)

  Epizootická hematopoetická nekróza

  Epizootický ulcerózny syndróm

  Bonamióza (Bonamia exitiosa)

  Perkinsóza (Perkinsus marinus)

  Mikrocytóza (Microcytos mackini)

  Syndróm Taura

  Choroba žltých hláv

  Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  SÍDLA REGIONÁLNYCH VETERINÁRNYCH A POTRAVINOVÝCH SPRÁV A ICH ÚZEMNÉ OBVODY

  Trnavský kraj

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec so sídlom v Senci pre územný obvod okresov Senec, ...

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede pre územný ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica ...

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom pre ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov so sídlom v Púchove pre územný obvod okresov Púchov, ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov ...

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra a ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno ...

  5.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice ...

  6.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa so sídlom v Šali pre územný obvod okresu Šaľa

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin ...

  5.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný ...

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici pre územný ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný ...

  5.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, ...

  6.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný ...

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný ...

  5.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník ...

  6.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, ...

  7.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod ...

  1.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov ...

  2.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresu ...

  3.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov ...

  4.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava ...

  5.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný ...

  6.

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  A.

  slintačka a krívačka

  B.

  epizootická hematopoetická nekróza

  Príloha č. 4 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU, PREVENCII A KONTROLE PRI OBCHODOCH

  a)

  Choroby hovädzieho dobytka

  b)

  Choroby ošípaných

  c)

  Choroby oviec a kôz

  d)

  Choroby koní

  e)

  Choroby hydiny

  f)

  Choroby rýb

  g)

  Choroby mäkkýšov

  h)

  Choroby ostatných živočíšnych druhov

  Príloha č. 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU A KTORÉ MÔŽU BYŤ ZARADENÉ DO NÁRODNÉHO PROGRAMU ERADIKÁCIE

  a)

  Choroby hovädzieho dobytka

  b)

  Choroby ošípaných

  c)

  Choroby oviec a kôz

  d)

  Choroby rýb

  e)

  Kôrovce

  f)

  Choroby ostatných živočíšnych druhov

  Príloha č. 6 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  Príloha č. 8 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných ...

  Príloha č. 9 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach, ktorý prechádza dňom 1. januára 2010 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

  1. Budova súpisné č. 2704 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ...

  2. pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu ...

  2.1. parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou 857 m2, zastavané plochy a nádvoria,

  2.2. parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou 2 037 m2, ostatné plochy.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

  Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, ktorý prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

  1. Budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu ...

  1.1. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1034,

  1.2. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1035.

  2. Pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu ...

  2.1. parcela registra „C“, parcelné č. 1032/1 s výmerou 4258 m2, zastavané plochy a nádvoria,

  2.2. parcela registra „C“, parcelné č. 1032/7 s výmerou 793 m2, zastavané plochy a nádvoria,

  2.3. parcela registra „C“, parcelné č. 1034 s výmerou 1026 m2, zastavané plochy a nádvoria,

  2.4. parcela registra „C“, parcelné č. 1035 s výmerou 486 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Poznámky

 • 1)  Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  Čl. 3 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým ...
 • 2a)  Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne ...
 • 2aa)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ...
 • 3)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí ...
 • 4a)  § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky ...
 • 5)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 6)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 7)  
 • 8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. Čl. 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 ...
 • 9)  Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.
 • 10)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 11)  
 • 12)  Zákon č. 271/2005 Z. z. Nariadenie (ES) č. 183/2005. Príloha IV nariadenia (ES) č. 999/2001
 • 13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000. Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000. ...
 • 13a)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na ...
 • 14)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 15a)  
 • 16)  
 • 17)  
 • 18)  
 • 19)  
 • 20)  
 • 24)  
 • 25)  Príloha III oddiel IV kapitola I piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. ...
 • 25a)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami ...
 • 26)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 26a)  
 • 26b)  
 • 26c)  
 • 26d)  Čl. 39 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva ...
 • 26e)  Čl. 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania ...
 • 26f)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
 • 27)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 29)  
 • 30)  
 • 31)  Nariadenie (ES) č. 853/2004. Nariadenie (ES) č. 1069/2009.
 • 32)  
 • 32a)  Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 32b)  Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky ...
 • 33)  Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005.
 • 34)  Príloha IV nariadenia Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre ...
 • 35)  
 • 36)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 37)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch ...
 • 39)  Čl. 16, 17 a čl. 19 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 40)  Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 41)  Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 42)  Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. ...
 • 43)  Čl. 3 ods. 4 rozhodnutia Rady z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) ...
 • 45)  
 • 46)  Čl. 2 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 2075/2005.
 • 47)  Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 48)  Príloha I oddiel II kapitola III bod 7 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.
 • 49)  
 • 50)  § 4b zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...
 • 50a)  Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. ...
 • 50b)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
 • 50c)  Nariadenie (ES) č. 1099/2009.
 • 50d)  Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008.
 • 50e)  Nariadenie (ES) č. 1005/2008.
 • 50f)  Čl. 11 a 27 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...
 • 50g)  § 5 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat ...
 • 50h)  § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 50i)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 52)  Príloha I nariadenia (ES) č. 1099/2009.
 • 53)  Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 854/2004.
 • 63)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 64)  Príloha III oddiel IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 66)  Napríklad nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 853/2004 v platnom znení, ...
 • 67)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz. ...
 • 68)  § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
 • 69)  Čl. 24 ods. 1 písm. b) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 70)  Nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho ...
 • 71)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001.
 • 72)  Čl. 16 písm. g) a čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 73)  Príloha III oddiel XIV kapitola I bod 5 a oddiel XV kapitola I bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 74)  Napríklad príloha II oddiel II bod 2 písm. c), oddiel III bod 7, príloha III oddiel IX kapitola I bod ...
 • 75)  Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 77)  Príloha III oddiel V kapitola III bod 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. ...
 • 78)  Čl. 5 ods. 5 prílohy I oddiel III kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. ...
 • 78a)  Príloha č. 10 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 78aa)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 78b)  Napríklad nariadenie (ES) č. 998/2003, nariadenie Komisie č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú ...
 • 78c)  Čl. 19 ods. 1 písm. a), b), d) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 78d)  § 6 písm. j) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových ...
 • 78e)  Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008.
 • 78f)  Nariadenie (ES) č. 1005/2008.
 • 78g)  Čl. 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
 • 78h)  Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.
 • 78i)  Nariadenie (ES) č. 1224/2009. Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013.
 • 78j)  Príloha VII časť VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ...
 • 78k)  § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.
 • 79)  Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej ...
 • 79b)  § 23a zákona č. 442/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.
 • 80)  Prílohy č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných ...
 • 82)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 v platnom znení.
 • 86)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia ...
 • 87)  
 • 87a)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 87b)  § 14 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...
 • 88)  Zákon č. 271/2005 Z. z. Zákon č. 140/1998 Z. z.
 • 89)  Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013
 • 89a)  Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
 • 89b)  Čl. 21 ods. 1 písm. a) až d), písm. f) a písm. g) nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
 • 89c)  Rozhodnutie Rady z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií ...
 • 90)  Napríklad čl. 4 ods. 7 a čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 • 91)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 • 92)  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení. Zákon č. 271/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 92a)  Čl. 19 ods. 1 písm. b), c), e) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 93)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 • 94)  Príloha I oddiel III kapitola IV. A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 • 95)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002. Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 882/2004. ...
 • 97)  
 • 98)  
 • 98a)  Napríklad príloha I oddiel III kapitola IV nariadenia (ES) č. 854/2004, čl. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004. ...
 • 98b)  Napríklad príloha III oddiel IV kapitola II nariadenia (ES) č. 853/2004, nariadenie (ES) č.1/2005, čl. ...
 • 99)  Rozhodnutie Komisie 98/139/ES zo 4. februára 1998, ktorým sa stanovujú určité podrobné pravidlá týkajúce ...
 • 99a)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch ...
 • 99b)  § 20 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.
 • 101)  Príloha I časť A nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
 • 101a)  Čl. 18 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle ...
 • 102)  Príloha II nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
 • 103)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, ...
 • 104)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 104a)  Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 576/2013, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. v znení ...
 • 105a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany ...
 • 106)  Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 106a)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii ...
 • 106b)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných ...
 • 106c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
 • 106d)  § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 107)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005.
 • 107a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 108)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) ...
 • 109)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 136/2004, nariadenie (ES) ...
 • 110)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania ...
 • 110a)  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení. Nariadenie (EÚ) č. 142/2011.
 • 111)  Rozhodnutie Rady 1999/879/ES zo 17. decembra 1999, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania somatotropínu ...
 • 112)  Čl. 24 ods. 1 písm. a) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 113)  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 114)  Napríklad § 35 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 28 ods. 5 zákona č. 15/2005 ...
 • 115)  Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 116)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z.
 • 116a)  § 10 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 117)  Napríklad nariadenie (ES) č. 999/2001, čl. 15 nariadenia (ES) č. 178/2002, nariadenie (ES) č. 1774/2002, ...
 • 118)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
 • 119)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.
 • 120)  
 • 121)  Nariadenie Komisie (ES) č. 745/2004 zo 16. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa dovozu ...
 • 122)  Čl. 12 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003. Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) ...
 • 123)  § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 123a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 124)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 • 125)  Čl. 18. ods. 2 a 3 a čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Nariadenie ...
 • 125a)  § 22 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 125aa)  Príloha č. 5a k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 125b)  § 3 písm. h) a § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 125c)  § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z.
 • 125d)  § 22 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 125f)  § 36 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
 • 126)  Napríklad nariadenie (ES) č. 999/2001, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z., zákon ...
 • 126a)  Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 126b)  Čl. 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 126c)  § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z.
 • 126d)  § 4 ods. 2 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z.
 • 127)  Príloha II kapitola XII nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 127a)  Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 128)  Nariadenie (ES) č. 852/2004. Nariadenie (ES) č. 853/2004.
 • 129)  Čl. 3 bod 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
 • 130)  Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
 • 131)  Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 131a)  § 9 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...
 • 131b)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ...
 • 132)  Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 853/2004.
 • 133)  Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 853/2004.
 • 134)  
 • 134a)  Čl. 14 ods. 1 a príloha II nariadenia (ES) č. 1099/2009.
 • 134b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 134c)  Nariadenie (ES) č. 1099/2009.
 • 135)  Príloha III oddiel VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 136)  Napríklad príloha III oddiely VII a VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. ...
 • 137)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 138)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení. ...
 • 139)  Čl. 4 ods. 5 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 140)  
 • 141)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2295/2003 z 23. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie ...
 • 142)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005.
 • 143)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005.
 • 143a)  Príloha III oddiel 1 kapitola VI nariadenia (ES) č. 853/2004.
 • 143b)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009.
 • 143c)  Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009.
 • 144)  § 32, 35, 37, 43c, 43d a 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 145)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 145a)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy ...
 • 146)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2005/225/ES zo 14. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, ...
 • 147)  § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
 • 148)  
 • 149)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych ...
 • 150)  
 • 150a)  Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...
 • 150b)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení. Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.
 • 150c)  Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.
 • 151)  Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
 • 152)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 152a)  § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
 • 152aa)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
 • 152ab)  § 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.§ 14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 152ac)  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 152ad)  § 9 ods. 3, § 11 ods. 2, § 15 ods. 3 a § 31 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 ...
 • 152ae)  čl. 7 nariadenia rady (ES) 1099/2009 v platnom znení.
 • 152b)  § 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
 • 152c)  § 3 až 31, § 35 a 36 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
 • 153)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 154)  Príloha III oddiel I kapitola VII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
 • 155)  Čl. 18 nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005.
 • 156)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 • 157)  Čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 2075/2005.
 • 158)  § 4 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 159)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore