Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 13.04.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 13.04.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST126JUD>999906DS121EUPP39ČL44

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 13.04.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 461/2003 s účinnosťou od 13.04.2022 na základe 125/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sociálnom poistení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní ...

(2)

Tento zákon upravuje aj výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1) ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného ...

§ 2 - Rozsah sociálneho poistenia

Sociálne poistenie podľa tohto zákona je

a)

nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a ...

b)

dôchodkové poistenie, a to

1.

starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

2.

invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku ...

c)

úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, ...

d)

garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov ...

e)

poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku ...

DRUHÝ DIEL

ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3 - Zárobková činnosť
(1)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť ...

a)
právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho ...
b)
dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6) ...
(2)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného ...

(3)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného ...

§ 4 - Zamestnanec
(1)

Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ...

a)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ...
1.
starobný dôchodok,
2.
predčasný starobný dôchodok,
3.
invalidný dôchodok,
4.
výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
5.
invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
c)
žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného ...
d)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.1c) ...
(2)

Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá ...

a)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo ...
b)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ...
c)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu1c) ...
(3)

Zamestnanec na účely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi ...

(4)

Zamestnanec na účely garančného poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi ...

(5)

Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. ...

§ 4a

Na účely tohto zákona sa za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe

a)
dohody o brigádnickej práci študentov považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o ...
b)
dohody o pracovnej činnosti považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti ...
§ 5 - Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ...

§ 6 - Poistenec
(1)

Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo ...

(2)

Poistenec podľa tohto zákona je na účely dôchodkového poistenia aj fyzická osoba, ktorá získala obdobie ...

(3)

Poistencom patria práva pri výkone sociálneho poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

(4)

Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania ...

§ 7 - Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je

a)
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. ...
b)
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. ...
c)
pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
1.
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. ...
2.
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. ...
(2)

Ak zamestnávateľom nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1, funkciu zamestnávateľa ...

(3)

Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...

(4)

Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo ...

a)
fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý jej zakladá právo ...
b)
fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný ...
c)
fyzickou osobou na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá ...
1.
starobného dôchodku,
2.
predčasného starobného dôchodku,
3.
invalidného dôchodku,
4.
výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
5.
invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)
§ 8 - Pracovný úraz a choroba z povolania
(1)

Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle ...

a)
zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo ...
b)
fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej ...
(2)

Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa ...

a)
zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej ...
b)
fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti ...
(3)

Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

(4)

Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa odsekov 1 a 2 je

a)
výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich ...
b)
iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a
c)
činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.
(5)

V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh zamestnanca podľa odsekov 1 a 2 ...

a)
úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred začiatkom práce alebo po ...
b)
vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie v ...
c)
účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní, na ktorých sa zamestnanec ...
d)
povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte28) alebo v priamej súvislosti s ňou.
(6)

V priamej súvislosti s činnosťou fyzických osôb uvedených v § 17 ods. 2 sú úkony potrebné na výkon tejto ...

(7)

Pracovný úraz a choroba z povolania nie je služobný úraz a choroba z povolania, ktoré vznikli pri výkone ...

§ 9 - Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa

a)
do skončenia povinnej školskej dochádzky,29)
b)
po skončení povinnej školskej dochádzky,29) najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak
1.
sa sústavne pripravuje na povolanie,
2.
pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne ...
3.
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné ...
(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2, ...

(3)

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

a)
ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...
b)
ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
§ 10 - Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení povinnej ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa začína

a)
žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí povinnú ...
b)
študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa.
(3)

Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa končí

a)
žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,32)
b)
študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.33)
(4)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, ...
b)
od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom ...
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,32) najdlhšie ...
d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ...
(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou ...

§ 11 - Všeobecný vymeriavací základ
(1)

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky ...

(2)

Všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 sa ...

(3)

Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 12 - Platobná neschopnosť zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. ...

(2)

Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému ...

(3)

Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu,33a) považuje sa deň vydania uznesenia ...

TRETÍ DIEL

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA, DÔCHODKOVÉHO POISTENIA, ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA A POISTENIA ...

§ 13
(1)

Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to

a)
nemocenské,
b)
ošetrovné,
c)
vyrovnávacia dávka,
d)
tehotenské,
e)
materské.
(2)

Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, a to

a)
zo starobného poistenia
1.
starobný dôchodok,
2.
predčasný starobný dôchodok,
3.
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
4.
sirotský dôchodok,
b)
z invalidného poistenia
1.
invalidný dôchodok,
2.
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
3.
sirotský dôchodok.
(3)

Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú úrazové dávky, a to

a)
úrazový príplatok,
b)
úrazová renta,
c)
jednorazové vyrovnanie,
d)
pozostalostná úrazová renta,
e)
jednorazové odškodnenie,
f)
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
g)
rekvalifikácia a rekvalifikačné,
h)
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
i)
náhrada nákladov spojených s liečením,
j)
náhrada nákladov spojených s pohrebom.
(4)

Z garančného poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka garančného poistenia. ...

(5)

Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka v nezamestnanosti. ...

ŠTVRTÝ DIEL

OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 14 - Osobný rozsah nemocenského poistenia
(1)

Povinne nemocensky poistení sú

a)
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ...
(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území ...

a)
nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu ...
b)
nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
c)
je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.
§ 15 - Osobný rozsah dôchodkového poistenia
(1)

Povinne dôchodkovo poistení sú

a)
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,
c)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich ...
d)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo ...
e)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok ...
f)
na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do ...
g)
ohrozený svedok alebo chránený svedok podľa osobitného predpisu,35b) ktorí dovŕšili 16 rokov veku a ...
h)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,35c) ak nie je dôchodkovo poistený podľa ...
i)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok ...
(2)

Podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba podľa

a)
odseku 1 písm. c) má nárok na rodičovský príspevok,
b)
odseku 1 písm. e) má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ťažkým ...
c)
odseku 1 písm. c) a e) je fyzickou osobou, ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 22 ods. ...
(3)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. c) a d) je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) ...

(4)

Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného predpisu.36) ...

(5)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území ...

(6)

Nárok na dôchodkové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka) a nezaopatrené ...

Osobný rozsah úrazového poistenia

§ 16

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú ...

§ 17
(1)

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 ...

(2)

Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má aj

a)
žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom ...
b)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania ...
c)
vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania ...
d)
fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ...
e)
fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne ...
f)
dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný ...
g)
dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov ...
(3)

Nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka), nezaopatrené ...

§ 18 - Osobný rozsah garančného poistenia
(1)

Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu38) a člena družstva, ...

(2)

Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho ...

(3)

Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec uvedený ...

§ 19 - Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti
(1)

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon ...

(2)

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na ...
1.
je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo
2.
má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej ...
(3)

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na

a)
zamestnanca podľa osobitného predpisu,42) na obvineného vo väzbe42a) a na odsúdeného vo výkone trestu ...
b)
fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok ...

PIATY DIEL

VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 20 - Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia ...
(1)

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca ...

(2)

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ...

(3)

Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na ...

a)
priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, alebo invalidného ...
b)
dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)
§ 21 - Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo ...
(1)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká ...

(2)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej ...

(3)

Hranica príjmu uvedeného v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zistená na základe dodatočného daňového ...

(4)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá ...

a)
v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom podľa čestného vyhlásenia samostatne zárobkovo činnej osoby ...
b)
ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom podľa čestného vyhlásenia ...
(5)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá ...

§ 22 - Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb
(1)

Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v

a)
§ 15 ods. 1 písm. c) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok ...
b)
§ 15 ods. 1 písm. e) odo dňa
1.
splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok ...
2.
prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. e), ...
c)
§ 15 ods. 1 písm. d), f) až i) odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. d), f) až i).
(2)

Povinné dôchodkové poistenie zaniká fyzickej osobe uvedenej v

a)
§ 15 ods. 1 písm. c) až i) odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) ...
b)
§ 15 ods. 1 písm. c) až e), h) a i) odo dňa odhlásenia sa z povinného dôchodkového poistenia, najskôr ...
(3)

Ak povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c), e) alebo písm. i) zaniklo ...

(4)

Ak sa fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e), h) a i) odhlásila z povinného dôchodkového ...

(5)

Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených ...

a)
jedna z týchto fyzických osôb má nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená z dôvodu ...
b)
ani jedna z týchto fyzických osôb nemá nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená z ...
(6)

Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. d) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených ...

§ 23 - Vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo dobrovoľného ...

Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti ...

a)

odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 2, § 15 ods. 5 a § 19 ods. 2 a 3,

b)

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené ...

§ 24 - Vznik a zánik úrazového poistenia

Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu ...

§ 25 - Vznik a zánik garančného poistenia

Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca ...

§ 26 - Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia ...
(1)

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie ...

a)
čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu44) alebo čerpá služobné voľno bez nároku ...
b)
je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na ...
c)
má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
d)
je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie;45aa) to platí vo vzťahu ...
e)
čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu,45a) ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú ...
(2)

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie ...

(3)

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie ...

a)
odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, ...
b)
od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) ...
c)
od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom ...
(4)

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie ...

a)
odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, ...
b)
od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) ...
c)
od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom ...
d)
v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,36) ak podľa svojho vyhlásenia ...
e)
v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,35c) ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva ...
(5)

Ak v tom istom čase súčasne trvajú dôvody podľa odseku 3 alebo odseku 4 písm. a) až c), pre ktoré by ...

(6)

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia ...

ŠIESTY DIEL

SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 27
(1)

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká narodením ...

(2)

Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia ...

(3)

Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov veku musí byť zastúpená zákonným zástupcom. Kto je zákonný zástupca ...

(4)

Na pozbavenie a na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, na zákonného zástupcu fyzickej osoby, ktorá ...

SIEDMY DIEL

PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT

§ 28 - Právne úkony

Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis,47) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 29 - Počítanie lehôt v sociálnom poistení
(1)

Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis,48) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak posledný deň lehoty ustanovenej v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti pripadne ...

DRUHÁ HLAVA

NEMOCENSKÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

§ 30 - Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak

a)

splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia ...

b)

nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje ...

§ 31 - Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej ...
(1)

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba ...

a)
splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia ...
b)
zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol ...
(2)

Ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky ...

(3)

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba ...

§ 32 - Ochranná lehota
(1)

Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ochranná lehota

a)
poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské ...
b)
poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.
(3)

Ak poistencovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný z ...

(4)

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom poistencovi

a)
vzniklo nemocenské poistenie,
b)
vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. ...
(5)

Plynutie ochrannej lehoty na účely nároku na tehotenské sa neskončí z dôvodu vzniku sociálneho zabezpečenia ...

DRUHÝ DIEL

NEMOCENSKÉ

Podmienky nároku na nemocenské

§ 33
(1)

(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť ...

§ 34
(1)

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky ...

(2)

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná ...

(3)

Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, ...

(4)

Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak ...

(5)

Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ak nemocenské ...

(6)

Poistenkyni, ktorá je dočasne práceneschopná v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným ...

§ 35

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých

a)
má nárok na výplatu materského alebo
b)
pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak mu ...
§ 36 - Poskytovanie nemocenského

Nemocenské sa poskytuje za dni.

§ 37 - Výška nemocenského
(1)

Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného ...

(2)

Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, zamestnanca, ...

a)
od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného ...
b)
od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § ...
§ 38 - Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do ...

TRETÍ DIEL

OŠETROVNÉ

§ 39 - Podmienky nároku na ošetrovné
(1)

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne

a)
ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého ...
1.
nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
2.
vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom ...
b)
sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide ...
1.
dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,50)
2.
predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, ...
3.
fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo ...
(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na ošetrovné, ak vznikla potreba osobného a celodenného ...

(3)

Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je

a)
vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky),
b)
dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe ...
(4)

Ak v tom istom prípade dôjde k opätovnému prevzatiu ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. ...

§ 40 - Poskytovanie ošetrovného

Ošetrovné sa poskytuje za dni.

§ 41 - Výška ošetrovného

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného ...

Vznik a zánik nároku na ošetrovné

§ 42

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej ...

a)
14 dní od vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, ...
b)
90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ak nárok na ošetrovné vznikol ...
§ 43
(1)

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých

a)
sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51) ...
b)
má nárok na výplatu nemocenského,
c)
má nárok na výplatu materského,
d)
pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak mu ...
(2)

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo ...

ŠTVRTÝ DIEL

VYROVNÁVACIA DÁVKA

§ 44 - Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku
(1)

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože ...

(2)

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode ...

(3)

Podľa tohto zákona sa za preradenie na inú prácu v tehotenstve a materstve považuje, aj keď nedochádza ...

a)
zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je také vykonávanie ...
b)
oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakázané tehotným ženám ...
c)
preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné pracovisko ...
d)
oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho ...

Poskytovanie vyrovnávacej dávky

§ 45

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená ...

§ 46
(1)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu príjem, ...

(2)

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po skončení ...

§ 47 - Výška vyrovnávacej dávky
(1)

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa § 56 ...

(2)

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou mesačného vymeriavacieho základu určeného ...

PIATY DIEL

TEHOTENSKÉ

Podmienky nároku na tehotenské

§ 47a
(1)

Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. ...

(2)

Poistenkyni vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom ...

(3)

Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia

a)
nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu,45a) ...
b)
povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok ...
§ 47b - Poskytovanie tehotenského

Tehotenské sa poskytuje za dni.

§ 47c - Výška tehotenského

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55, pravdepodobného denného ...

ŠIESTY DIEL

MATERSKÉ

Podmienky nároku na materské

§ 48
(1)

Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných ...

(2)

Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným ...

(3)

Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila ...

(4)

Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú v období, v ktorom je dieťa prijaté ...

(5)

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské ...

(6)

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, ...

(7)

Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku ...

(8)

Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca ...

(9)

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku ...

§ 49
(1)

Iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol pred podaním žiadosti o materské nemocensky poistený ...

a)
28 týždňov od priznania materského,
b)
31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý, alebo
c)
37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.
(2)

Nárok na materské iného poistenca zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa.

(3)

Iný poistenec je

a)
otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
b)
otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj ...
c)
manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať ...
d)
otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté ...
e)
manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
f)
fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
§ 49a

Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu ...

§ 50

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho ...

§ 51
(1)

Ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa poistenec ...

(2)

Ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok ...

§ 51a

Poistenec nemá nárok na výplatu materského za dni, počas ktorých pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva ...

§ 52 - Poskytovanie materského
(1)

Materské sa poskytuje za dni.

(2)

Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. To neplatí, ak inému poistencovi ...

§ 53 - Výška materského

Výška materského je 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného ...

SIEDMY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH

§ 54 - Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu
(1)

Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho ...

(2)

Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ...

(3)

Ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred ...

(4)

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnankyne, ktorá bola preradená na ...

(5)

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského a tehotenského ...

(6)

Ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo

a)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej ...
b)
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na ...
c)
v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie ...
(7)

Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo

a)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej ...
b)
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na ...
(8)

Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho ...

(9)

Pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu a na účely vzniku nemocenského ...

(10)

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec ...

§ 55 - Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky
(1)

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, ...

(2)

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku všeobecného ...

§ 56 - Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky
(1)

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho ...

(2)

Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok ...

§ 57 - Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok
(1)

Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak

a)
poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské ...
b)
zamestnanec v rozhodujúcom období podľa § 54 ods. 3 nedosiahol 90 dní nemocenského poistenia zamestnanca, ...
c)
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej ...
d)
dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov ...
(2)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo ...

(3)

Ak pravdepodobný denný vymeriavací základ určený podľa odseku 2 je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej ...

(4)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo ...

(5)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

ÔSMY DIEL

NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 58 - Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení
(1)

Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

(2)

Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa určí z úhrnu ...

(3)

Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa odseku 2 nesmie byť vyšší ako suma denného vymeriavacieho ...

TRETIA HLAVA

DÔCHODKOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

§ 60 - Obdobie dôchodkového poistenia
(1)

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového ...

(2)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ak toto ...

(3)

Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ak toto ...

(4)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného ...

(5)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné ...

(6)

Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca podľa § 4 ods. 2 prvej vety nie je obdobie, v ktorom bol ...

(7)

Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie dôchodkového ...

(8)

To isté obdobie riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo ...

(9)

Československé obdobie dôchodkového poistenia na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa § 66a, ...

(10)

Rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

§ 60a - Výchova dieťaťa
(1)

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa

a)
najmenej desať rokov,
b)
najmenej päť rokov, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
c)
od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec, ...
d)
najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.
(2)

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol ...

a)
svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
b)
prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
(3)

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu ...

(4)

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje fyzická osoba do nadobudnutia jej ...

a)
vlastné dieťa poistenca,
b)
osvojené dieťa poistenca,
c)
dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia ...
(5)

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi.

§ 61 - Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné ...

§ 62 - Osobný mzdový bod
(1)

Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu ...

(2)

Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný ...

(3)

Osobný mzdový bod je najviac v hodnote 3.

§ 63 - Priemerný osobný mzdový bod
(1)

Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových ...

(2)

Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.

(3)

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného ...

a)
2013 80 %,
b)
2014 76 %,
c)
2015 72 %,
d)
2016 a nasledujúcich rokoch 68 %.
(4)

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou ...

a)
2013 17 %,
b)
2014 18 %,
c)
2015 19 %,
d)
2016 a nasledujúcich rokoch 20 %.
(5)

Priemerný osobný mzdový bod po úprave podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. ...

(6)

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ...

(7)

Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 6 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, predlžuje ...

(8)

Ak v rozhodujúcom období sú len obdobia uvedené v § 62 ods. 2 prvej vete alebo § 255 ods. 3, priemerný ...

(9)

Ak rozhodujúce obdobie určené podľa odsekov 6 a 7 je kratšie ako jeden kalendárny rok, priemerný osobný ...

(10)

Ak vznikol nárok na dôchodkovú dávku v kalendárnom roku, v ktorom poistencovi prvý raz vzniklo dôchodkové ...

(11)

Ak poistencovi vznikol nárok na dôchodkovú dávku v deň prvého vzniku dôchodkového poistenia, priemerný ...

§ 64 - Dôchodková hodnota
(1)

Dôchodková hodnota v roku 2004 je 183,58 Sk.

(2)

Dôchodková hodnota v roku 2005 je 195,31 Sk.

(3)

Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho ...

(4)

Priemerná mzda uvedená v odseku 3 je priemerná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená štatistickým ...

(5)

Dôchodková hodnota sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(6)

Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota určená podľa odsekov 1 až 5, ktorá platí v čase vzniku ...

DRUHÝ DIEL

Podmienky nároku na starobný dôchodok

§ 65
(1)

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový ...

(2)

Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie ...

(3)

Dôchodkový vek určený podľa odseku 2 je vek dovŕšený v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje ...

(4)

Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku určeného podľa odseku 2 pripadne na deň, ktorý sa číselne nezhoduje ...

§ 65a - Nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku
(1)

Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie ...

a)
dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového ...
b)
priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
(2)

Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie splnenia podmienok podľa osobitných predpisov55aa) je dovŕšenie ...

Určenie sumy starobného dôchodku

§ 66
(1)

Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového ...

(2)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a nepoberal tento ...

(3)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento ...

(4)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom ...

(5)

Ak sa starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového poistenia získaného ...

(6)

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) ...

a)
pred 1. septembrom 2012 zníži o 36/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti ...
b)
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 zníži o 16/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
c)
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 zníži o 17/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
d)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 zníži o 18/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
e)
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 zníži o 19/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
f)
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 zníži o 20/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
g)
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 zníži o 3/13 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
h)
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 zníži o 22/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
i)
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 zníži o 23/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za ...
j)
po 31. decembri 2023 zníži o 24/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na ...
(7)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 4 sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného ...

(8)

Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového poistenia ...

(9)

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku na žiadosť podľa odsekov 3 a 4 v kalendárnom roku len ...

§ 66a
(1)

Suma starobného dôchodku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy starobného dôchodku podľa odseku 2 a sumy ...

a)
pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré mu bol priznaný starobný ...
b)
po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky.
(2)

Fiktívna suma starobného dôchodku sa určí ako suma starobného dôchodku podľa tohto zákona alebo podľa ...

(3)

Ak starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov Českej republiky je upravený ...

(4)

Starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov Českej republiky sa na účely určenia ...

(5)

Suma starobného dôchodku podľa odseku 1 nesmie byť nižšia ako suma starobného dôchodku, ktorá je v súlade ...

TRETÍ DIEL

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

§ 67 - Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
(1)

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú ...
(2)

Poistenec, ktorý získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1) ...

a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu1) ...
(3)

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný ...

(4)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný ...

(5)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku ...

(6)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej ...

(7)

Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol povinne dôchodkovo poistený počas poberania predčasného ...

Určenie sumy predčasného starobného dôchodku

§ 68
(1)

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového ...

(2)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený z dôvodu právneho vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a ...

(3)

Ak poistenec bol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba ...

(4)

Ak sa predčasný starobný dôchodok ku dňu zániku nároku na jeho výplatu vyplácal v sume jednej polovice ...

(5)

Na určenie sumy predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) ...

(6)

Pre všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok a posledný rok ...

(7)

Suma predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 3 sa určí v kalendárnom roku len raz.

§ 68a

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku ...

§ 69 - Vylúčenie nároku na starobný dôchodok

Poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok.

§ 69a
(1)

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

(2)

Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok ...

(3)

Nárok na výplatu starobného dôchodku, ktorého suma bola určená podľa odseku 2, vznikne odo dňa podania ...

ŠTVRTÝ DIEL

INVALIDNÝ DÔCHODOK

§ 70 - Podmienky nároku na invalidný dôchodok
(1)

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia ...

(2)

Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je ...

§ 71 - Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
(1)

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať ...

(3)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej ...

(4)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a)
lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby ...
b)
komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať ...
(5)

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

(6)

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného ...

(7)

Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

(8)

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 ...

(9)

Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného ...

(10)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena ...

§ 72
(1)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a)
do 20 rokov je menej ako jeden rok,
b)
nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,
c)
nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,
d)
nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,
e)
nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,
f)
nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,
g)
nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.
(2)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom ...

(3)

Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzickej ...

Určenie sumy invalidného dôchodku

§ 73
(1)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...

(2)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...

(3)

Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti ...

(4)

Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti ...

(5)

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal obdobie povinného dôchodkového ...

(6)

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal obdobie povinného dôchodkového ...

(7)

Na určenie obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku sa pri určení ...

§ 73a
(1)

Suma invalidného dôchodku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy invalidného dôchodku podľa odseku 2 a sumy ...

(2)

Fiktívna suma invalidného dôchodku sa určí ako suma invalidného dôchodku podľa tohto zákona alebo podľa ...

(3)

Na určenie sumy invalidného dôchodku podľa odseku 1 sa na

a)
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok upravený podľa predpisov Českej republiky vzťahuje § 66a ...
b)
prepočítanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa predpisov Českej republiky vzťahuje ...
(4)

Suma invalidného dôchodku podľa odseku 1 nesmie byť nižšia ako suma invalidného dôchodku, ktorá je v ...

PIATY DIEL

VDOVSKÝ DÔCHODOK A VDOVECKÝ DÔCHODOK

§ 74 - Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok
(1)

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý

a)
ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný ...
b)
ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia ...
c)
zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.

(3)

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak

a)
sa stará o nezaopatrené dieťa,
b)
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
c)
vychovala aspoň tri deti,
d)
dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
e)
dovŕšila dôchodkový vek.
(4)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 písm. a) je dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský ...

(5)

Nárok na vdovský dôchodok zaniká

a)
uzatvorením manželstva,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela. ...
(6)

Na nárok vdovca na vdovecký dôchodok po manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 75 - Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by ...

(2)

Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je 60 % predčasného ...

(3)

Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol ...

(4)

Na určenie sumy vdovského dôchodku sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku ...

(5)

Na určenie sumy vdoveckého dôchodku platia odseky 1 až 4 rovnako.

ŠIESTY DIEL

SIROTSKÝ DÔCHODOK

§ 76 - Podmienky nároku na sirotský dôchodok
(1)

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič ...

(2)

Nárok na sirotský dôchodok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi ...

(3)

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok ...

(4)

Nárok na sirotský dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené dieťa ...

(5)

Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.

§ 77 - Suma sirotského dôchodku
(1)

Suma sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo ...

(2)

Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je 40 % predčasného ...

(3)

Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol ...

(4)

Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok ...

(5)

Na určenie sumy sirotského dôchodku sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku ...

SIEDMY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH

§ 78
(1)

Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ...

(2)

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru vydaného ...

a)
bol povinný predložiť výpis z dodatočného daňového priznania Sociálnej poisťovni alebo v ktorom nadobudol ...
b)
doplatil poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby zistený ...
§ 78a

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku ...

§ 79a

Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný ...

§ 80

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom ...

§ 81 - Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
(1)

Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného ...

(2)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku ...

(3)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu ...

(4)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a podmienky ...

(5)

Ak priznaním alebo vznikom nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného ...

(6)

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a ...

(7)

Na účely odsekov 1 až 3, 5 a 6 sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez ...

§ 82 - Zvyšovanie dôchodkových dávok
(1)

Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od ...

(2)

Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Dôchodková dávka ...

(3)

Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky bez jej zvýšenia na sumu ...

(4)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom ...

(5)

Dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, ...

(6)

Ak je dôchodková dávka upravená z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou, pri prvej zmene sumy vyplácanej ...

(7)

Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok sa zvyšuje každá z týchto dôchodkových dávok.

(8)

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ...

(9)

Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou.

§ 82a - Prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie
(1)

Poistenec, ktorý sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcie alebo orgánu Európskej únie56a) ...

(2)

Ak sa úradník po skončení služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii, ktorý bol ...

(3)

Prevod dôchodkových práv podľa odseku 1 sa vykoná na základe žiadosti a súhlasu úradníka s prevodom ...

(4)

Obdobie služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii a obdobie získané v dôchodkovom ...

(5)

Obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy použité na určenie predpokladanej sumy starobného ...

(6)

Suma starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme Európskej ...

(7)

Suma predčasného starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme ...

(8)

Ak nárok na starobný dôchodok nevznikol z dôvodu smrti, suma invalidného dôchodku na účely určenia sumy ...

(9)

Rozhodujúci deň na účely odsekov 6 a 7 je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných ...

§ 82b - Zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku ...
(1)

Suma minimálneho dôchodku sa určuje podľa prílohy č. 4a.

(2)

Suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa ...

a)
poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu najmenej 30 rokov,
b)
poistenec uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) dohodu o vyplácaní ...
c)
suma minimálneho dôchodku je vyššia ako suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného ...
1.
vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku,
2.
výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového ...
3.
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného ...
4.
pozostalostného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) ...
5.
dôchodku z cudziny, ktorý je obdobný starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku alebo dôchodkovej dávke ...
d)
poistenec si uplatnil nárok na dôchodok podľa písmena c) prvého bodu, druhého bodu a štvrtého bodu.
(3)

Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je obdobie dôchodkového poistenia a obdobie, ...

a)
v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241, ak v písmenách b) ...
b)
pred 1. januárom 1993,
c)
v cudzine alebo
d)
v kalendárnom roku,
1.
v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
2.
do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov ...
(4)

Ak obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, ...

(5)

Na účely zvýšenia sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového ...

ŠTVRTÁ HLAVA

ÚRAZOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV NA ÚČELY ÚRAZOVÝCH DÁVOK

§ 83 - Poškodený

Poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 a fyzická osoba ...

§ 84 - Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok
(1)

Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok uvedených v § 13 ods. 3 písm. a) ...

(2)

Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 1 príjem, z ktorého sa určuje jeho vymeriavací ...

(3)

Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom ...

(4)

Denný vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2, ktorá nemá príjem z činnosti zamestnanca, ...

(5)

Denný vymeriavací základ fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, ak ...

DRUHÝ DIEL

ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK

§ 85 - Podmienky nároku na úrazový príplatok

Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol ...

§ 86 - Poskytovanie úrazového príplatku

Úrazový príplatok sa poskytuje za dni.

§ 87 - Suma úrazového príplatku

Suma úrazového príplatku je

a)

55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti ...

b)

25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti ...

TRETÍ DIEL

ÚRAZOVÁ RENTA

§ 88 - Podmienky nároku na úrazovú rentu
(1)

Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ...

(2)

Poškodený nemá nárok na výplatu úrazovej renty v období, počas ktorého má nárok na úrazový príplatok, ...

(3)

Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených ...

§ 89 - Určenie sumy úrazovej renty
(1)

Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho ...

(2)

Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa odseku 1 o sumu ...

(3)

Na zníženie úrazovej renty podľa odseku 2 je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ...

(4)

Ak u poškodeného došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo ...

(5)

Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby ...

(6)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných ...

(7)

Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo ...

(8)

Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára ...

(9)

Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie úrazovej renty vykonáva. Úrazová renta vyplácaná ...

§ 89a - Zánik nároku na úrazovú rentu

Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného ...

ŠTVRTÝ DIEL

JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE

§ 90 - Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak

a)

v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a ...

b)

mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok ...

c)

mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu ...

§ 91 - Určenie sumy jednorazového vyrovnania

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu ...

PIATY DIEL

POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA

§ 92 - Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu
(1)

Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ...

(2)

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť uvedená ...

(3)

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol ...

(4)

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.

§ 93 - Suma pozostalostnej úrazovej renty
(1)

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré ...

(2)

Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom ...

(3)

Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 89 ods. 8 rovnako.

ŠIESTY DIEL

JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE

§ 94
(1)

Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

(2)

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, ...

(3)

Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 1 je polovica sumy jednorazového ...

(4)

Sumy uvedené v odsekoch 2 a 3 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa zvyšujú vždy od 1. januára ...

SIEDMY DIEL

PRACOVNÁ REHABILITÁCIA A REHABILITAČNÉ

§ 95 - Pracovná rehabilitácia
(1)

Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

(2)

Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

(3)

Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti ...

(4)

Pracovnú rehabilitáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa, v zdravotníckom zariadení podľa ...

(5)

Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa pracovná rehabilitácia ...

(6)

Pracovnú rehabilitáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe jeho písomnej žiadosti. ...

§ 96 - Rehabilitačné
(1)

Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné.

(2)

Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní,

a)
v ktorých sa poškodený nezúčastnil pracovnej rehabilitácie bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou ...
b)
za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa ...
c)
počas ktorých bola pracovná rehabilitácia prerušená.
(3)

Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného.

(4)

Ak sa poberateľovi rehabilitačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ...

ÔSMY DIEL

REKVALIFIKÁCIA A REKVALIFIKAČNÉ

§ 97 - Rekvalifikácia
(1)

Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania ...

(2)

Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových ...

(3)

Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení na výkon rekvalifikácie, ktoré ...

(4)

Na rozsah poskytovania rekvalifikácie a na jej prerušenie platí § 95 ods. 5 a 6 rovnako.

(5)

Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

§ 98 - Rekvalifikačné
(1)

Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné.

(2)

Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platí § 96 ods. 2 až 4 rovnako.

DEVIATY DIEL

NÁHRADA ZA BOLESŤ A NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

§ 99

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného ...

DESIATY DIEL

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

§ 100
(1)

Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie ...

(2)

Suma náhrady nákladov spojených s liečením je najviac 23 242,70 eura. Na zvýšenie tejto sumy platí § ...

JEDENÁSTY DIEL

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM

§ 101
(1)

Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady ...

(2)

Za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považujú najmä

a)
náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
b)
náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
c)
cintorínske poplatky,
d)
náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
e)
náklady na úpravu hrobu.
(3)

Suma náhrady nákladov uvedených v odseku 2 je najviac 2 324,40 eura. Na zvýšenie tejto sumy platí § ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ...

a)
jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eura pre každú fyzickú ...
b)
cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.
(5)

Suma náhrady výdavkov uvedených v odseku 4 pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti uvedené v odseku ...

PIATA HLAVA

DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA

§ 102 - Podmienky nároku na dávku garančného poistenia
(1)

Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 18 má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ ...

a)
nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
b)
nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
c)
nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
d)
nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
e)
nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla ...
f)
nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
g)
nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
h)
nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
i)
nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností,
j)
nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
k)
nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51) ...
l)
súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde vrátane trov právneho ...
(2)

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej ...

§ 103 - Výška dávky garančného poistenia
(1)

Dávka garančného poistenia podľa § 102 písm. a) až h) sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého ...

(2)

Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania ...

(3)

Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

§ 103a - Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej ...
(1)

Ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo adresou organizačnej ...

(2)

V konaní o dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v odseku 1 je Sociálna poisťovňa viazaná ...

ŠIESTA HLAVA

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

§ 104
(1)

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie ...

(2)

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo ...

(3)

U fyzických osôb uvedených v odseku 2 je obdobie poistenia na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu2) ...

(4)

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia ...

(5)

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti ...

(6)

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

§ 104a

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia ...

§ 105
(1)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti ...

(2)

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie ...

(3)

Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti ...

(4)

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, ...

§ 106 - Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých
a)

má nárok na výplatu nemocenského,

b)

má nárok na výplatu ošetrovného,

c)

má nárok na výplatu materského,

d)

sa mu vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.36)

§ 107 - Poskytovanie dávky v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

§ 108 - Výška dávky v nezamestnanosti
(1)

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.

(2)

Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, ...

(3)

Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ ...

(4)

Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré ...

(5)

Na vymeriavací základ zamestnanca, ktorý dosiahol v období materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ...

(6)

Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ako podiel ...

(7)

Všeobecný vymeriavací základ podľa odseku 6 je

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom ...

SIEDMA HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH, DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH, ÚRAZOVÝCH DÁVKACH, DÁVKE GARANČNÉHO ...

§ 109 - Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku ...
(1)

Nárok na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku, dávku garančného poistenia a dávku v nezamestnanosti ...

(2)

Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dávku, ...

§ 110 - Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky
(1)

Nárok na nemocenské a invalidný dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého ...

(2)

Nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu61) ...

§ 111 - Obmedzenie sumy dávky
(1)

Suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného dôchodku, ...

(2)

Ak sa zamestnávateľ alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu61) sčasti zbaví zodpovednosti za ...

§ 112 - Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky
(1)

Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri roky ...

a)
priznala v nižšej sume, ako patrí,
b)
vypláca v nižšej sume, ako patrí,
c)
odoprela neprávom alebo
d)
priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.
(2)

Dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom.

(3)

Dávka sa zníži, ak sa zistí, že sa dávka priznala vo vyššej sume, ako patrí.

(4)

Výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia ...

(5)

Výplata dávky alebo jej časti sa zastaví, ak poberateľ dávky na písomnú výzvu, aby preukázal skutočnosti ...

(6)

Dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, ...

(7)

Výplata dávky, ktorá je podmienená invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa zastaví, ...

(8)

Výplata materského sa zastaví na žiadosť poberateľa materského najneskôr od splátky materského splatnej ...

(9)

Ak sa priznáva dávka spätne aj za obdobie, za ktoré bola vyplatená skôr priznaná iná dávka, na ktorú ...

a)
je nižšia ako suma neskôr priznanej dávky, poukáže sa poberateľovi dávky suma rovnajúca sa rozdielu ...
b)
dosahuje alebo prevyšuje sumu neskôr priznanej dávky, poukazuje sa poberateľovi dávky suma neskôr priznanej ...
(10)

Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca ...

(11)

Ak sa zistí, že poistencovi sa vyplatil dôchodok uvedený v § 82b ods. 2 písm. c) druhom bode až piatom ...

§ 113 - Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky
(1)

Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

(2)

Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku ...

§ 114 - Premlčanie nároku na výplatu dávky
(1)

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo ...

(2)

Lehota ustanovená v odseku 1 neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ...

§ 115 - Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Ak sa priznáva starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, úrazová renta, dávka ...

a)

ak suma priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej ...

1.

na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, ktorá zodpovedá sume poskytnutej dávky ...

2.

poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej renty, ...

b)

ak suma priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej ...

1.

na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, ktorá zodpovedá sume poskytnutej dávky ...

2.

poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej renty, ...

§ 116 - Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok
(1)

Nemocenské dávky, úrazový príplatok, rekvalifikačné, rehabilitačné a dávka v nezamestnanosti sa vyplácajú ...

(2)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných ...

(3)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú do cudziny, ktorá nie je ...

(4)

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku a dávku ...

(5)

Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky. ...

(6)

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nesplnia povinnosť ...

(7)

Ak zamestnávateľ nesplní povinnosť ustanovenú v § 234 alebo v osobitnom predpise65) najneskôr do jedného ...

(8)

Sumy dávok sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor.

§ 116a - Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky

Na účely určenia sumy dávky sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac na osem ...

§ 117 - Poukazovanie dávok a poberateľ dávky
(1)

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.67) Na žiadosť príjemcu ...

(2)

Ak poberateľ dávky požiada o zmenu spôsobu výplaty dávky, Sociálna poisťovňa je povinná vykonať túto ...

(3)

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, dávka sa poukazuje ...

(4)

Príjemca dávky je poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, osoba, ktorej bolo nezaopatrené ...

(5)

Osobitný príjemca je

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo
b)
fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného ...
(6)

Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo ...

(7)

Zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, a osobitný príjemca ...

(8)

Fyzickej osobe vo výkone väzby, fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody a fyzickej osobe vo ...

§ 118 - Prechod nároku na dávku
(1)

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku ...

(2)

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, rehabilitačné, ...

(3)

Ak sa dávka priznala pred smrťou fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a nároku na ...

(4)

Nároky prechádzajúce na fyzické osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 nie sú predmetom dedičstva; predmetom ...

(5)

Ak niet fyzických osôb, ktoré by podľa odsekov 1 až 4 nadobudli nárok na dávky, tieto dávky sú ostatným ...

§ 119 - Postúpenie nároku na dávku

Nárok na dávku nemožno postúpiť.

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

VÝKON A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 120 - Výkon sociálneho poistenia
(1)

Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa.

(2)

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia.

(3)

Sociálna poisťovňa je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(4)

Sociálna poisťovňa pri výkone sociálneho poistenia plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta ...

(5)

Sociálna poisťovňa plní funkciu prístupového bodu podľa osobitného predpisu67a) na elektronickú výmenu ...

DRUHÝ DIEL

ORGÁNY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 121 - Orgány Sociálnej poisťovne

Orgány Sociálnej poisťovne sú

a)

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ"),

b)

Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej len „dozorná rada“),

c)

riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne (ďalej len „riaditeľ pobočky“).

§ 122 - Generálny riaditeľ
(1)

Na čele Sociálnej poisťovne je generálny riaditeľ.

(2)

Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(3)

Generálny riaditeľ je štatutárny orgán Sociálnej poisťovne. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním ...

(4)

Generálny riaditeľ

a)
zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich Sociálnej poisťovni z tohto zákona, z osobitných predpisov a ...
b)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu,
c)
predkladá
1.
vláde a Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada”) výročnú správu o činnosti Sociálnej ...
2.
vláde na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným ...
3.
vláde na schválenie návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne so stanoviskom dozornej rady k tomuto ...
4.
vláde na schválenie návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne so stanoviskom dozornej ...
5.
dozornej rade správu o hospodárení Sociálnej poisťovne najmenej raz za štvrťrok,
d)
schvaľuje
1.
pracovný poriadok Sociálnej poisťovne a iné vnútorné predpisy Sociálnej poisťovne, ak tento zákon neustanovuje ...
2.
návrh dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu,60a)
e)
schvaľuje po prerokovaní v dozornej rade
1.
štatút Sociálnej poisťovne, organizačný poriadok, mzdový poriadok, kontrolný poriadok a pravidlá financovania ...
2.
zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 149, 293s a 293ak,
3.
zmluvu o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách a na penále ...
4.
zmluvu o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4,
f)
schvaľuje v súlade s plánom verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa ...
1.
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
2.
oznámenia o koncesii,
3.
oznámenia o zámere uzatvoriť zmluvu,
4.
súťažné podklady,
g)
rozhoduje po schválení dozornou radou o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje ...
h)
rozhoduje po prerokovaní v dozornej rade o odpísaní pohľadávky podľa § 150, 151, 293al a 293am,
i)
vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne (ďalej len „ústredie”) v jeho ...
(5)

Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady výkonu práce vo ...

(6)

Mzda generálneho riaditeľa je mesačne šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej ...

(7)

Generálny riaditeľ zodpovedá vláde za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitnými ...

(8)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je šesťročné. Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná tá ...

(9)

Funkcia generálneho riaditeľa zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol vymenovaný,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa písomnou žiadosťou doručenou vláde, a to dňom jej doručenia, ...
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
rozhodnutím o strate verejnej funkcie vydanom v konaní podľa osobitného predpisu69b) alebo
f)
dňom, ktorým prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie generálneho riaditeľa podľa osobitného predpisu.69) ...
(10)

Vláda odvolá generálneho riaditeľa, ak

a)
si neplní povinnosti generálneho riaditeľa ustanovené zákonom,
b)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu generálneho ...
(11)

Ak zanikne funkcia generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 9 alebo vláda odvolá generálneho ...

(12)

Vláda vymenuje generálneho riaditeľa najneskôr do 30 dní odo dňa zániku funkcie alebo odvolania generálneho ...

(13)

Generálny riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby ...

(14)

Generálny riaditeľ, ktorý porušil povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný v celom rozsahu nahradiť ...

§ 123 - Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je dozorný orgán a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne.

(2)

Dozorná rada

a)
vypracúva stanoviská
1.
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným vývojom príjmov a ...
2.
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne,
3.
k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne a k správe o ich plnení,
b)
schvaľuje
1.
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne,
2.
rokovací poriadok dozornej rady,
3.
plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu68) ...
4.
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne (ďalej len „hlavný kontrolór”), ...
5.
priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi,
6.
použitie finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, ...
c)
prerokúva
1.
návrh štatútu, návrh organizačného poriadku, návrh mzdového poriadku, návrh kontrolného poriadku a návrh ...
2.
návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4 a návrh na uzatvorenie ...
3.
návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) ...
4.
návrh na odpísanie pohľadávky na poistnom na nemocenskom poistení, poistnom na dôchodkovom poistení, ...
5.
návrhy na vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov ústredia v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho ...
d)
ukladá generálnemu riaditeľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
kontroluje
1.
hospodárenie Sociálnej poisťovne s finančnými prostriedkami základného fondu nemocenského poistenia, ...
2.
dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia ...
f)
vypracúva správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súčasťou účtovnej ...
g)
predkladá vláde návrh na priznanie odmeny generálneho riaditeľa a jej výšku,
h)
volí a odvoláva hlavného kontrolóra.
(3)

Dozorná rada má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

a)
z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov,
b)
z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov,
c)
z jedného zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...
d)
z jedného zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcimi poberateľov dôchodkových ...
(4)

Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva národná rada.

(5)

Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony ...

(6)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné.

(7)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za prekážku v práci alebo za prekážku v štátnej službe ...

(8)

Člen dozornej rady má nárok na náhradu nákladov spojených s výkonom tejto funkcie. O priznaní odmeny ...

(9)

Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný. Člen dozornej rady nemôže byť v pracovnom ...

(10)

Dozorná rada si zvolí zo svojich členov dvoch podpredsedov dozornej rady, z ktorých jeden je navrhnutý ...

(11)

Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený podpredseda dozornej rady podľa ...

(12)

Na zasadnutí dozornej rady sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré na zasadnutie prizve dozorná rada.

(13)

Na zasadnutí dozornej rady je na jej požiadanie povinný zúčastniť sa generálny riaditeľ.

(14)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie ...

(15)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej ...

(16)

Pravidlá rokovania dozornej rady upraví rokovací poriadok dozornej rady.

(17)

Členstvo v dozornej rade zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
b)
vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou člena dozornej rady doručenou národnej rade, a to najskôr odo ...
c)
odvolaním alebo
d)
smrťou.
(18)

Národná rada odvolá člena dozornej rady, ak

a)
sa neodôvodnene nezúčastnil najmenej na troch zasadnutiach dozornej rady,
b)
začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v dozornej rade uvedenú v odseku 9,
c)
si neplní povinnosti člena dozornej rady ustanovené týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi ...
d)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(19)

Člena dozornej rady môže národná rada odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku ...

(20)

Na predsedu dozornej rady sa odsek 6 a odsek 17 písm. a) až c) nepoužijú.

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne

§ 124 - Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky.
§ 125

Územné obvody a sídla organizačných zložiek Sociálnej poisťovne určí štatút Sociálnej poisťovne.

§ 126
(1)

Ústredie riadi generálny riaditeľ.

(2)

Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne generálny riaditeľ alebo ...

§ 127 - Riaditeľ pobočky
(1)

Pobočku riadi riaditeľ pobočky a za jej činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.

(2)

Za riaditeľa pobočky môže byť vymenovaná fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ...

(3)

Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. ...

DRUHÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE

§ 128 - Platitelia poistného na sociálne poistenie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, platí poistné

a)
na nemocenské poistenie
1.
zamestnanec,
2.
zamestnávateľ,
3.
povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
4.
dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
b)
na starobné poistenie
1.
zamestnanec,
2.
zamestnávateľ,
3.
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
4.
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
5.
štát,
6.
Sociálna poisťovňa,
c)
na invalidné poistenie
1.
zamestnanec,
2.
zamestnávateľ,
3.
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
4.
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
5.
štát,
d)
na úrazové poistenie zamestnávateľ,
e)
na garančné poistenie zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený,
f)
na poistenie v nezamestnanosti
1.
zamestnanec, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,
2.
zamestnávateľ, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,
3.
dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti,
g)
na financovanie podpory zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe ...
h)
do rezervného fondu solidarity
1.
zamestnávateľ,
2.
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
3.
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
4.
štát.
(2)

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity ...

(3)

Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa ...

(4)

Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného ...

(5)

Zúčtovanie poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) poistného ...

§ 129 - Určenie sumy poistného na sociálne poistenie
(1)

Suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné poistenie, suma poistného na invalidné ...

(2)

Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné ...

§ 130 - Sadzba poistného na nemocenské poistenie

Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre

a)

zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 1,4 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu.

§ 131 - Sadzba poistného na starobné poistenie
(1)

Sadzba poistného na starobné poistenie, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je pre

a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
e)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2 18 % z vymeriavacieho základu,
f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili ...
(2)

Sadzba poistného na starobné poistenie je pre

a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo ...
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný ...
1.
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 8,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) ...
1.
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 14 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 13,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 13,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 13,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 13 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 12,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 12,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 12,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.
§ 132 - Sadzba poistného na invalidné poistenie

Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre

a)

zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,

e)

štát 6 % z vymeriavacieho základu.

§ 133 - Sadzba poistného na úrazové poistenie

Sadzba poistného na úrazové poistenie pre zamestnávateľa je 0,8 % z vymeriavacieho základu.

§ 135 - Sadzba poistného na garančné poistenie

Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu.

§ 136 - Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti

Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre

a)

zamestnanca 1 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa, ktorý

1.

platí poistné na financovanie podpory, 0,5 % z vymeriavacieho základu,

2.

neplatí poistné na financovanie podpory, 1 % z vymeriavacieho základu,

c)

dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

§ 136a - Sadzba poistného na financovanie podpory

Sadzba poistného na financovanie podpory je pre zamestnávateľa 0,5 % z vymeriavacieho základu.

§ 137 - Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre

a)

zamestnávateľa 4,75 % z vymeriavacieho základu,

b)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,

d)

štát 2 % z vymeriavacieho základu.

§ 138 - Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a), je príjem ...

(2)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(3)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(4)

Vymeriavací základ poistenca, ktorý je

a)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený, dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, ...
b)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený a dobrovoľne dôchodkovo poistený, je ním určená suma,
c)
súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma.
(5)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(6)

Vymeriavací základ v úhrne je v kalendárnom roku mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného ...

a)
na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom, povinne nemocensky poistenou samostatne ...
b)
na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom, povinne dôchodkovo poistenou samostatne ...
(7)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca.

(8)

Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa odseku 7 sa na platenie poistného na úrazové poistenie ...

a)
príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej zakladá ...
b)
podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom ...
(9)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové ...

(10)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou ...

(11)

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské ...

(12)

Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho ...

(13)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu ...

(14)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu ...

(15)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej ...

(16)

Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny ...

(17)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 139 - Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
(1)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 a ods. 2 druhej ...

(2)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, ...
(3)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa je kalendárny mesiac, za ktorý ...

§ 139a - Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi ...

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací ...

§ 139b
(1)

Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 1 bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) ...

(2)

Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ...

§ 139c
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na základe ...

(2)

Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2, ktorý je v právnom vzťahu na základe ním určenej ...

(3)

Ak fyzickej osobe v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo ...

§ 140 - Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom
(1)

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ...

a)
v období, počas ktorého sa im poskytuje materské,
b)
od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. ...
c)
od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom ...
(2)

Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a ...

(3)

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná ...

(4)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, dobrovoľne poistená osoba ...

(5)

Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba ...

(6)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, ...

§ 140a

Vláda môže nariadením vlády ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora ...

§ 141 - Odvod poistného
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ak tento ...

(2)

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na ...

(3)

Za štát odvádza poistné na dôchodkové poistenie za osoby uvedené v § 128 ods. 2 ministerstvo.

(4)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinní previesť Sociálnej ...

a)
dôchodkové poistenie za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré nebolo ...
b)
poistenie v nezamestnanosti za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré ...
§ 142 - Platenie poistného
(1)

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu, ak tento ...

(2)

Ak poistencovi trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť.

(3)

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba ...

a)
mala prerušené poistenie podľa § 26,
b)
bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
c)
sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 ...
(4)

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru vydaného ...

(5)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba ...

(6)

Poistné sa platí

a)
bezhotovostným prevodom alebo
b)
poštovou poukážkou.
(7)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné pri platení poistného ...

(8)

Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje ...

(9)

Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka. Pri platení ...

§ 143 - Splatnosť poistného
(1)

Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý ...

a)
druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
b)
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí ...
(2)

Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím ...

(3)

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici uskutočnila oneskorene, poistné ...

a)
pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti poistného podľa ...
b)
pri platení poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný deň splatnosti poistného podľa odseku ...
(4)

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici poukázala v nesprávnej sume, ...

§ 144 - Predpísanie poistného
(1)

Sociálna poisťovňa predpíše poistné fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, ...

(2)

Ak zamestnávateľ na výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží podklady potrebné na zistenie správnej sumy ...

§ 145 - Vrátenie poistného
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe ...

a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej ...
(2)

Poistencovi, ktorý vykonáva viacero činností zamestnanca, Sociálna poisťovňa vráti poistné na nemocenské ...

a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti tohto poistenca.
(3)

Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ...

(4)

Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne ...

§ 146 - Povolenie splátok dlžných súm poistného
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej ...

a)
možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy ...
b)
je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné, ak ...
(2)

V rámci povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa uvedie aj zvýšenie dlžných súm o úrok vo výške ...

(3)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou na jednotlivé splátky, zaplatením ...

(4)

Na povolené sumy splátok dlžných súm sa ustanovenie o predpísaní penále nepoužije.

§ 147 - Premlčanie poistného
(1)

Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 1 písm. ...

(3)

Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým ...

DRUHÝ DIEL

POHĽADÁVKY

§ 148 - Pohľadávky
(1)

Pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody podľa § 238 ods. 6 neuhradených Sociálnej poisťovni ...

a)
Sociálnou poisťovňou podľa tohto zákona,
b)
podľa osobitného predpisu,81) ak nejde o nevymáhateľnú pohľadávku podľa § 150 ods. 1 písm. a), b), d) ...
1.
bezodkladne po zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok, alebo
2.
ak ide o pohľadávku podľa § 179 ods. 1 písm. f).
(2)

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno vykonať najneskôr do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia ...

(3)

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne a Sociálna ...

(4)

Sociálna poisťovňa môže písomnou zmluvou previesť vymáhanie pohľadávok uvedených v § 179 ods. 1 písm. ...

§ 149 - Postúpenie pohľadávky
(1)

Pohľadávku môže Sociálna poisťovňa postúpiť len právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu určenej ...

(2)

Postúpiť možno len pohľadávku uvedenú v odseku 1 alebo jej časť,

a)
ak proti rozhodnutiu, ktorým bola predpísaná, nemožno z dôvodu uplynutia času uplatniť ustanovenie o ...
b)
ak odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, uplynul jeden rok; to neplatí, ...
(3)

Sociálna poisťovňa nemôže postúpiť pohľadávku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach; to neplatí, ak ...

(4)

O postúpení pohľadávky vrátane práv zo zabezpečenia pohľadávky uzatvára Sociálna poisťovňa s právnickou ...

(5)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť postúpenie pohľadávky fyzickej osobe alebo ...

(6)

Námietky proti pohľadávke, ktoré mohla fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku 5 uplatniť ...

(7)

Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prechádza na právnickú osobu podľa odseku 1 uzatvorením zmluvy ...

(8)

Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na právnickú osobu podľa odseku 1 táto pohľadávka ...

a)
povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 5 splniť záväzok voči Sociálnej poisťovni ...
b)
oprávnenie Sociálnej poisťovne nakladať s postúpenou pohľadávkou.
(9)

Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na právnickú osobu podľa odseku 1 vzniká

a)
povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 5 splniť záväzok voči právnickej osobe ...
b)
právo právnickej osoby podľa odseku 1 vyžadovať peňažné plnenie od fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...
c)
právo právnickej osoby podľa odseku 1 vymáhať postúpenú pohľadávku.
(10)

Na postúpenie pohľadávky podľa tohto zákona sa osobitný predpis83) nepoužije.

§ 150 - Odpísanie pohľadávky
(1)

Sociálna poisťovňa môže pohľadávku odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymáhateľná. Za nevymáhateľnú ...

a)
je pravdepodobné, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v § 149 ods. ...
c)
sa najmenej v období troch rokov bezvýsledne vedie exekúcia podľa osobitného predpisu,81)
d)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani ...
e)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním na dedičoch dlžníka.
(2)

O odpísaní pohľadávky podľa odseku 1 vydá Sociálna poisťovňa rozhodnutie, ktoré sa fyzickej osobe alebo ...

(3)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 149 ods. 5 uhradí pohľadávku, ktorú Sociálna poisťovňa ...

§ 151
(1)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť, ak na základe právoplatného uznesenia ...

(2)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť aj na základe právoplatného

a)
uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia,
b)
uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny ...
c)
uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
d)
uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,
e)
uznesenia súdu o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zanikajúcej obchodnej ...
f)
uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
g)
rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, ktoré nemožno z dôvodu uplynutia času vykonať,
h)
rozhodnutia o uznaní námietky premlčania dlžníka.
(3)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku, ktorá vznikla vyplatením dávky garančného poistenia voči zamestnávateľovi, ...

(4)

Odpísaním pohľadávky podľa odseku 2 pohľadávka zaniká.

(5)

Ustanovenie § 150 ods. 2 platí rovnako.

TRETÍ DIEL

§ 152a

Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na starobné dôchodkové ...

TRETIA HLAVA

LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ PRI VÝKONE SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 153 - Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
(1)

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku posudkovú činnosť

a)
nemocenského poistenia,
b)
dôchodkového poistenia,
c)
úrazového poistenia.
(2)

Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia zahŕňa

a)
so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie kontrolu
1.
posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom,
2.
dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca,
b)
posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa.
(3)

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie

a)
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
b)
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ...
(4)

Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa

a)
posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti,
b)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu ...
c)
kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady ...
d)
posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady na liečivá ...
e)
posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa.
(5)

Ak § 155 ods. 1 neustanovuje inak, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia ...

(6)

Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný ...

a)
v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ...
b)
na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(7)

Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ...

(8)

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim ...

(9)

Posudkový lekár kontroluje zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia, vykazované pobočke zdravotníckymi ...

§ 154 - Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu
(1)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu zahŕňa kontrolu

a)
odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom,
b)
diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke dočasnej pracovnej neschopnosti,
c)
potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti na poskytovanie ...
d)
potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch.
(2)

Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonáva posudkový lekár.

(3)

Na vykonanie kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúci lekár je povinný najmä

a)
predložiť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
predložiť zdravotnú dokumentáciu posudzovanej fyzickej osoby,
c)
umožniť vykonanie kontroly v termíne určenom posudkovým lekárom,
d)
predvolať posudzovanú fyzickú osobu na kontrolu, ak posudkový lekár neurčí inak,
e)
doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie posudzovanej fyzickej osoby, ak o to písomne požiada ...
f)
prerokovať trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak trvá dlhšie ako 21 ...
g)
prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti každého poistenca, ktorého dočasná pracovná ...
h)
prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti poistenca, ktorého dočasná pracovná neschopnosť ...
(4)

Posudzované fyzické osoby podľa odseku 3 sú

a)
poistenec uznaný za dočasne práceneschopného,
b)
poistenec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie,
c)
fyzická osoba, ktorá vyžaduje ošetrovanie alebo starostlivosť poistenca,
d)
zamestnankyňa preradená na inú prácu na účely vyrovnávacej dávky.
(5)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva na pracovisku ošetrujúceho lekára. V odôvodnených ...

(6)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva v lehotách určených posudkovým lekárom.

§ 155 - Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca
(1)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje ...

(2)

Posudkový lekár a určený zamestnanec podľa odseku 1 sú povinní najmä

a)
v súčinnosti s ošetrujúcim lekárom vykonávať výber dočasne práceneschopných poistencov, u ktorých sa ...
b)
informovať dočasne práceneschopného poistenca o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými ...
c)
uviesť na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, kedy a kde vykonali kontrolu, a údaje potvrdiť ...
d)
oznámiť ošetrujúcemu lekárovi porušenie liečebného režimu,
e)
preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly.
(3)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa môže vykonať na podnet

a)
posudkového lekára,
b)
ošetrujúceho lekára,
c)
zamestnávateľa; kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor,
d)
inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(4)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa vykonáva v byte dočasne ...

(5)

Posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky organizuje a určený zamestnanec Sociálnej poisťovne ...

§ 156 - Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia
(1)

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia sú

a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej ...
c)
vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,
d)
vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,
e)
vystavenie potvrdenia o skončení tehotenstva,
f)
vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť ...
g)
vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,
h)
zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára,
i)
vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“,
j)
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2)

Úhrada zdravotných výkonov uvedených v odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.88)

(3)

Sociálna poisťovňa uhrádza zdravotné výkony priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

ŠTVRTÁ HLAVA

HOSPODÁRENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 157 - Hospodárenie Sociálnej poisťovne
(1)

Sociálna poisťovňa hospodári s finančnými prostriedkami a s vlastným majetkom. Sociálna poisťovňa môže ...

(2)

Vlastný majetok Sociálnej poisťovne tvoria hnuteľné veci, nehnuteľné veci, finančné prostriedky správneho ...

(3)

Vlastný majetok Sociálnej poisťovne nie sú finančné prostriedky základného fondu nemocenského poistenia, ...

(4)

V prípade platobnej neschopnosti niektorého zo základných fondov poskytne štát Sociálnej poisťovni finančnú ...

(5)

Sociálna poisťovňa nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových ...

§ 158 - Rozpočet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa zostavuje rozpočet Sociálnej poisťovne v členení na

a)

základný fond nemocenského poistenia,

b)

základný fond starobného poistenia,

c)

základný fond invalidného poistenia,

d)

základný fond úrazového poistenia,

e)

základný fond garančného poistenia,

f)

základný fond poistenia v nezamestnanosti,

g)

rezervný fond solidarity,

h)

správny fond,

i)

osobitný fond.

§ 159 - Príjmy Sociálnej poisťovne

Príjmy Sociálnej poisťovne sú

a)

poistné a 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a poistné podľa osobitného predpisu,89a) ...

b)

poistné prevedené Sociálnej poisťovni útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho ...

c)

suma podľa osobitného predpisu90a) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

d)

suma dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie prevedená na účet Sociálnej poisťovne ...

e)

pokuty a penále,

f)

odplata za postúpenú pohľadávku,

g)

úroky z vkladov na účte Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici znížené o osobitnú sadzbu dane (ďalej ...

h)

poplatok za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)

i)

úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. ...

j)

dary,

k)

ostatné príjmy.

§ 160 - Výdavky Sociálnej poisťovne

Výdavky Sociálnej poisťovne sú

a)

úhrada dávok sociálneho poistenia a úhrada dávok osobitného sociálneho poistenia,89a)

b)

poistné prevedené Sociálnou poisťovňou útvarom sociálneho zabezpečenia a Vojenskému úradu sociálneho ...

c)

finančná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam úradníka podľa § 82a ods. 1,

d)

úhrada nákladov súvisiacich s vykonávaním sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v ...

e)

úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. ...

§ 161 - Základný fond nemocenského poistenia
(1)

Základný fond nemocenského poistenia je určený na výplatu nemocenských dávok.

(2)

Základný fond nemocenského poistenia sa tvorí

a)
z poistného na nemocenské poistenie,
b)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a penále,
c)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z nemocenského poistenia,
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
f)
z ostatných príjmov.
§ 162 - Základný fond starobného poistenia
(1)

Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu

a)
starobného dôchodku,
b)
predčasného starobného dôchodku,
c)
vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku, predčasného ...
(2)

Základný fond starobného poistenia sa tvorí

a)
z poistného na starobné poistenie; poistné na starobné poistenie je aj finančná suma podľa § 159 písm. ...
b)
z poistného na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. 4, a to vo ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenú pohľadávku zo starobného poistenia,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z ostatných príjmov.
§ 163 - Základný fond invalidného poistenia
(1)

Základný fond invalidného poistenia je určený na

a)
výplatu invalidného dôchodku,
b)
výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi invalidného dôchodku, ...
(2)

Základný fond invalidného poistenia sa tvorí

a)
z poistného na invalidné poistenie,
b)
z poistného na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z invalidného poistenia,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z ostatných príjmov.
§ 164 - Základný fond úrazového poistenia
(1)

Základný fond úrazového poistenia je určený na výplatu úrazových dávok, úhradu poistného na starobné ...

(2)

Základný fond úrazového poistenia sa tvorí

a)
z poistného na úrazové poistenie,
b)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
c)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z úrazového poistenia,
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
f)
z ostatných príjmov.
§ 165 - Základný fond garančného poistenia
(1)

Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného poistenia, na úhradu odmeny ...

(2)

Základný fond garančného poistenia sa tvorí

a)
z poistného na garančné poistenie,
b)
z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí 60 dní odo dňa ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z garančného poistenia,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z príjmov z uspokojovania pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené dávky garančného poistenia,
h)
z ostatných príjmov.
§ 166 - Základný fond poistenia v nezamestnanosti
(1)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti a na postúpenie ...

(2)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti sa tvorí

a)
z poistného na poistenie v nezamestnanosti,
b)
z poistného na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. 4,
c)
z poistného na financovanie podpory,
d)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
e)
z odplaty za postúpenie pohľadávky z poistenia v nezamestnanosti,
f)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom na financovanie podpory,
g)
z úrokov,
h)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
i)
z ostatných príjmov.
§ 167 - Rezervný fond solidarity
(1)

Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov ...

(2)

Rezervný fond solidarity sa tvorí

a)
z poistného do rezervného fondu solidarity,
b)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a penále,
c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu solidarity, z odplaty za postúpenie ...
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,
f)
z ostatných príjmov.
§ 167a - Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)

Sociálna poisťovňa vedie osobitný účet základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) ...

(2)

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na postúpenie príspevkov na starobné ...

(3)

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí z príspevkov na starobné dôchodkové ...

§ 168 - Správny fond
(1)

Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne a jej ...

(2)

Správny fond sa tvorí

a)
najviac vo výške 2,4 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného ...
b)
z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
vo výške 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)
d)
z finančných prostriedkov poskytnutých na krytie výdavkov súvisiacich so zavedením eura v Slovenskej ...
e)
z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,
f)
z úrokov na účte správneho fondu,
g)
z poriadkových pokút podľa § 202,
h)
z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
i)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 písm. a) a b), § 231 ods. 1 písm. ...
j)
z úhrady nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. ...
k)
z ostatných príjmov.
(3)

Zo správneho fondu sa uhrádzajú

a)
náklady spojené s výplatou dávok sociálneho poistenia okrem nákladov na zriadenie a vedenie účtu poberateľa ...
b)
splátky účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia ustanovené v § 156,
d)
trovy konania podľa § 203,
e)
odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,91c)
f)
penále podľa § 241a a pokuta podľa § 248,
g)
náklady na vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
h)
náklady spojené s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. 19.
(4)

Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného kalendárneho roka sa prevedie do 10 ...

§ 168a
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov na invalidné ...

(2)

Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly ...

§ 168b

Finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistného do rezervného ...

§ 168c

Prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa poukazujú finančné ...

a)
poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity ...
b)
nákladov na dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol nárok v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...
c)
nákladov na starobné poistenie, ktoré platí Sociálna poisťovňa za poberateľa úrazovej renty, na ktorú ...
§ 168d - Osobitný fond
(1)

Osobitný fond je určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného zákona.89a) ...

(2)

Osobitný fond sa tvorí

a)
z poistného na osobitné sociálne poistenia podľa osobitného zákona,89a)
b)
z úrokov,
c)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
d)
z ostatných príjmov.
§ 169 - Účtovníctvo

Sociálna poisťovňa vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.92)

Zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov

§ 170
(1)

Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických osôb ...

(3)

Orgánom verejnej moci, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa poskytujú údaje z informačného ...

(4)

Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu na účely plnenia jeho úloh údaje, vrátane osobných údajov,92aa) ...

(5)

Sociálna poisťovňa poskytuje údaje zo svojho informačného systému štatistickému úradu pre potreby štátnej ...

(6)

Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia a o výkone starobného ...

(7)

Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu financií zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných ...

(8)

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutej ...

a)
ministerstvu vnútra údaje potrebné na overenie
1.
plnenia povinností žiadateľa o azyl a osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana podľa osobitného ...
2.
rozhodných skutočností o nadobudnutí odbornej praxe podľa osobitného predpisu,92aba)
b)
okresnému úradu v sídle kraja údaje na overenie plnenia povinnosti pri prevádzkovaní živnosti prostredníctvom ...
(9)

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti subjektom, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie a kontrola ...

(10)

Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe uzatvorenej dohody a údajov z

a)
centrálneho registra študentov92ad) a centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov92ae) štatistické ...
b)
centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov na účel analýz ekonomického zázemia detí a žiakov z ...
1.
fyzickej osobe evidovanej v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a poberateľovi ...
2.
fyzickej osobe evidovanej v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a poberateľovi ...
3.
vymeriavacom základe na platenie poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa fyzickej osoby podľa ...
(11)

Sociálna poisťovňa môže poskytovať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

(12)

Na ochranu údajov informačného systému je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť technické a organizačné ...

(13)

Sociálna poisťovňa uloží výročnú správu za príslušný kalendárny rok do verejnej časti registra účtovných ...

(14)

Na spracovanie údajov vrátane osobitných kategórií údajov93) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Dotknutou ...

(15)

Sociálna poisťovňa určí vnútorným predpisom lehotu, po ktorej uplynutí je splnený účel spracúvania údajov ...

(16)

Sociálna poisťovňa oznamuje elektronicky na základe dohody podľa osobitných predpisov93aa) Úradu pre ...

a)
výpočtu limitu spoluúčasti údaje podľa osobitného predpisu,93ab)
b)
vykonania ročného zúčtovania poistného údaje podľa osobitného predpisu.93ac)
(17)

Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotným poisťovniam na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo ...

(18)

Sociálna poisťovňa poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje vrátane ...

(19)

Sociálna poisťovňa elektronicky overuje prostredníctvom súboru otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa93adb) ...

(20)

Súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(21)

Sociálna poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu93adf) poskytuje bezodkladne ...

(22)

Sociálna poisťovňa poskytuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú ...

(23)

Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou ...

(24)

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe údajov o prevádzkovateľoch cestnej dopravy Ministerstvu dopravy ...

(25)

Sociálna poisťovňa poskytuje bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe banke93adj) alebo pobočke ...

(26)

Sociálna poisťovňa poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií zo svojho informačného systému ...

§ 171
(1)

Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky. ...

(2)

Zoznam fyzických osôb a právnických osôb uvedených v odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)
obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,
c)
sumu pohľadávky.

TRETIA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 172 - Konanie
(1)

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný ...

(2)

V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom ...

(3)

Konanie vo veciach podľa odseku 1 je

a)
konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len „dávkové konanie“),
b)
iné konanie (ďalej len „nedávkové konanie“).
(4)

Predmetom dávkového konania je rozhodovanie o dávkach.

(5)

Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných ...

Účastníci konania

§ 173
(1)

Účastník konania vo veciach sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom ...

(2)

Účastník konania spolupracuje s organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne počas celého konania.

(3)

Všetci účastníci konania majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.

§ 174

Účastník konania môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať ...

Zastupovanie

§ 175
(1)

Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené ...

(2)

Vecne príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne ustanoví účastníkovi konania opatrovníka, ak ...

(3)

Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka sa môže odvolať účastník konania a ten, kto bol ustanovený ...

§ 176
(1)

Účastník konania, jeho zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, ...

(2)

Právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom svojho zástupcu.

(3)

Splnomocnenie na zastupovanie sa preukazuje písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným ...

§ 177 - Príslušnosť

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom ...

§ 178 - Vecná príslušnosť pobočky
(1)

Do pôsobnosti pobočky patrí

a)
rozhodovať v prvom stupni
1.
o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch,
2.
o nemocenských dávkach,
3.
o úrazových dávkach okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty,
4.
o dávke garančného poistenia,
5.
o dávke v nezamestnanosti,
6.
o povinnosti poberateľa nemocenskej dávky, dávky garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti a úrazovej ...
7.
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené sumy ...
8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)
9.
o uložení pokuty a penále,
10.
o povolení splátok dlžných súm dávok, poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty ...
11.
o odpustení zmeškania lehoty,
12.
o náhradách trov konania,
13.
o prerušení konania a o zastavení konania,
14.
o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,
15.
o uložení poriadkovej pokuty,
16.
o ustanovení osobitného príjemcu,
17.
o ustanovení opatrovníka,
18.
o predbežnom opatrení,
19.
vo veciach vymáhania pohľadávok na dávkach podľa druhého bodu až piateho bodu, sociálnom dôchodku, poistnom, ...
b)
vykonávať lekársku posudkovú činnosť,
c)
spisovať žiadosť o priznanie dávky okrem nemocenských dávok, úrazového príplatku a dávky v nezamestnanosti, ...
d)
prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,94) ...
e)
vyplácať nemocenské dávky, úrazové dávky okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, dávku ...
f)
vyberať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále a vymáhať pohľadávky na ...
g)
hospodáriť s finančnými prostriedkami a s majetkom, ktorý jej bol zverený,
h)
uplatňovať právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá Sociálnej poisťovni vznikla výplatou dávok ...
i)
vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia. ...
(2)

Pobočka vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jej pôsobnosti v konaní ...

§ 179 - Vecná príslušnosť ústredia
(1)

Do pôsobnosti ústredia patrí

a)
rozhodovať v prvom stupni
1.
o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu,95a) ...
2.
o povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť, alebo úrazovú rentu, alebo pozostalostnú ...
3.
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené sumy ...
4.
o náhradách trov konania,
5.
o prerušení konania a o zastavení konania,
6.
o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,
7.
o ustanovení osobitného príjemcu,
8.
o uložení poriadkovej pokuty,
9.
o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále, ...
10.
o odpustení zmeškania lehoty,
11.
o ustanovení opatrovníka,
12.
o predbežnom opatrení,
13.
o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný ...
14.
o priznaní príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa) ...
15.
o príspevku športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa) a o povinnosti poberateľa príspevku ...
16.
vo veciach vymáhania pohľadávok na dávkach a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa prvého bodu, ...
b)
rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovať v prvom stupni patrí do pôsobnosti pobočky, ...
c)
riadiť a kontrolovať činnosť pobočiek,
d)
hospodáriť s finančnými prostriedkami, s majetkom, ktorý Sociálna poisťovňa nadobudla svojou činnosťou, ...
e)
vyplácať dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príspevok účastníkom národného ...
f)
uplatňovať pohľadávky a pohľadávky na príspevku na starobné dôchodkové sporenie1) podľa osobitných predpisov,81) ...
g)
vymáhať pohľadávky na dávkach a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa písmena a) prvého bodu, ...
h)
prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,94) ...
i)
určovať na žiadosť dôchodkový vek poistenca,
j)
spisovať žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky podľa § 184 ods. 10 písm. a),
k)
vykonávať lekársku posudkovú činnosť,
l)
plniť administratívno-technické úlohy spojené s činnosťou dozornej rady,
m)
uzatvárať zmluvy o pracovnej rehabilitácii a o rekvalifikácii,
n)
vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia, ...
o)
vykonávať prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie,
p)
vykonávať ďalšie činnosti podľa tohto zákona, ktoré nepatria do pôsobnosti pobočky,
r)
rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu,89a)
s)
vyplácať dávky osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.89a)
(2)

Ústredie vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti v konaní ...

§ 180 - Miestna príslušnosť
(1)

Miestna príslušnosť pobočky v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového ...

a)
miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd,
b)
sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo ...
c)
miestom trvalého pobytu poistenca v ostatných prípadoch, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)

Miestna príslušnosť pobočky na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného ...

(3)

Ak je miestne príslušných niekoľko pobočiek, uskutočňuje konanie pobočka, ktorá konanie začala prvá, ...

(4)

Ak je miestne príslušných niekoľko pobočiek a ak každá z nich odmieta uskutočniť konanie, ústredie určí, ...

(5)

Na žiadosť účastníka konania alebo s jeho súhlasom môže miestne príslušná pobočka podľa odseku 1 písm. ...

Vylúčenie zamestnancov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne

§ 181
(1)

Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ...

(2)

Z prerokovávania rozhodovania pred organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne je vylúčený aj ten, kto ...

§ 182
(1)

Účastník konania oznámi organizačnej zložke Sociálnej poisťovne skutočnosti odôvodňujúce vylúčenie zamestnanca ...

(2)

Len čo sa zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne dozvie o skutočnostiach, ktoré odôvodňujú ...

(3)

Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, u ktorého sú dôvody na jeho vylúčenie, urobí iba ...

§ 183
(1)

O tom, či je zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania vylúčený, rozhoduje

a)
riaditeľ pobočky, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti pobočky, a
b)
generálny riaditeľ, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti ústredia.
(2)

Ak riaditeľ pobočky alebo generálny riaditeľ rozhodli, že zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej ...

(3)

Proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania nemožno podať ...

Začatie konania

§ 184
(1)

Dávkové konanie sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ...

(2)

Dávkové konanie o poskytnutie pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie sa začína na základe písomnej ...

(3)

Dávkové konanie o zmene poskytovania dávky alebo sumy už priznanej dávky sa začína na základe písomnej ...

(4)

Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dávku, môže na základe ...

(5)

Žiadosť o priznanie dávky sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, ak odsek 12 neustanovuje ...

(6)

Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti ...

(7)

Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o dávku aj vtedy, ak sa domnieva, že fyzická osoba uvedená ...

(8)

Nedávkové konanie sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo z podnetu organizačnej ...

(9)

Žiadosť o začatie dávkového konania a nedávkového konania sa podáva v miestne príslušnej pobočke, ak ...

(10)

Žiadosť o začatie dávkového konania sa podáva

a)
v ústredí, ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodkovú dávku, úrazovú rentu a pozostalostnú ...
b)
v pobočke príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na ...
(11)

Žiadosť o začatie dávkového konania podáva v pobočke príslušnej podľa sídla ústavu fyzická osoba vo ...

a)
väzby prostredníctvom ústavu na výkon väzby,
b)
trestu odňatia slobody prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody,
c)
detencie prostredníctvom detenčného ústavu.
(12)

Žiadosť o priznanie dávky v nezamestnanosti možno podať aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ...

§ 185
(1)

Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená príslušnej organizačnej zložke Sociálnej ...

(2)

Za deň uplatnenia nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, dávku garančného poistenia a dávku ...

(3)

Za deň uplatnenia nároku na dôchodkové dávky a úrazové dávky okrem úrazového príplatku, rehabilitačného ...

(4)

Konanie, ktoré sa začína na podnet organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, keď príslušná ...

§ 186 - Podanie
(1)

Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, faxom alebo elektronickými prostriedkami podpísané ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže organizačnej zložke Sociálnej poisťovne doručovať podanie aj ...

(3)

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sa ...

(4)

Ak podanie neobsahuje predpísané náležitosti alebo nebolo predložené na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou, ...

(5)

Na žiadosť účastníka konania organizačná zložka Sociálnej poisťovne potvrdí prijatie podania.

§ 187 - Postúpenie

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nie je príslušná na rozhodnutie, je povinná podanie bez meškania ...

§ 188 - Ústne pojednávanie
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ...

(2)

Na ústne pojednávanie organizačná zložka Sociálnej poisťovne prizve všetkých účastníkov konania a požiada ...

(3)

Ústne pojednávanie je neverejné.

§ 189 - Zápisnica
(1)

O ústnych podaniach, o dôležitých úkonoch a o dôležitých dôkazoch v konaní príslušná organizačná zložka ...

(2)

Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto, kde a kedy podanie uplatnil a kto, kde, kedy konanie uskutočňoval, ...

(3)

Zápisnicu podpisujú po prečítaní zástupcovia organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorí uskutočňujú ...

§ 190 - Nazeranie do spisov
(1)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, odpisy a ...

(2)

Právo nazerať do spisu, ktorý obsahuje údaje o zdravotnom stave, a robiť si z neho výpisy, odpisy a ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná umožniť nazeranie do spisov komisárovi pre deti a ...

(4)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná zabezpečiť, aby nazretím do spisu, jeho výpisom, odpisom ...

Lehoty

§ 191
(1)

Ak treba, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, ...

(2)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

§ 192
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to účastník ...

(2)

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden rok.

(3)

Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty sa nemožno odvolať.

§ 193 - Prerušenie konania
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže prerušiť konanie najdlhšie na 30 dní, ak to z dôležitých ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne preruší konanie, ak v lehote podľa § 210 ods. 2 nemožno presne ...

(4)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

(5)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 194 - Zastavenie konania
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie zastaví, ak

a)
účastník konania vzal žiadosť alebo podanie na začatie konania späť skôr, ako bolo o nich rozhodnuté, ...
b)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne alebo
c)
prebieha v tej istej veci konanie v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.
(2)

Ak sa začalo konanie o povinnosti uhradiť preplatok na dávke, o povinnosti platiť poistné, o pokute ...

(3)

Konanie sa zastaví, ak účastník konania neodstránil nedostatky podania podľa § 193 ods. 1 v lehote určenej ...

(4)

Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa účastník konania v lehote určenej organizačnou zložkou Sociálnej ...

§ 195 - Podklad rozhodnutia
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila ...

(2)

Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce ...

§ 196 - Dokazovanie
(1)

Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže ako dôkaz použiť výpoveď svedkov, ktorých pred výpoveďou ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu,96a) ak je na ...

(4)

Účastník konania, fyzická osoba alebo právnická osoba zúčastnená na konaní, ktorí majú listiny, ktoré ...

(5)

Ako dôkaz možno použiť tlačené produkty alebo fotografické produkty výpočtovej techniky, mikrografickej ...

(6)

Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka Sociálnej ...

(7)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne ...

§ 197 - Čestné vyhlásenie
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania. ...

(2)

Čestné vyhlásenie organizačná zložka Sociálnej poisťovne nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem ...

(3)

V čestnom vyhlásení je účastník konania povinný uviesť pravdivé údaje. Organizačná zložka Sociálnej ...

§ 198 - Predbežné otázky
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je organizačná ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto ...

Zabezpečenie priebehu konania a účelu konania

§ 199
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predvolá fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých osobná ...

(2)

V predvolaní organizačná zložka Sociálnej poisťovne upozorní na právne následky nedostavenia sa na predvolanie. ...

§ 200
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predbežné opatrenie zruší, len čo zanikne dôvod, pre ktorý bolo ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 201
(1)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vykonávajú procesné úkony v obvode svojej pôsobnosti.

(2)

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode svojej pôsobnosti ...

(3)

Dožiadaná organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu ...

§ 202

Tomu, kto sťažuje priebeh konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu organizačnej ...

§ 203 - Trovy konania
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Sociálnej poisťovni, uhrádza Sociálna poisťovňa. Trovy konania, ktoré vznikli ...

(2)

Trovy konania, ktoré Sociálna poisťovňa nahrádza účastníkovi konania podľa odseku 1, sú

a)
náhrada cestovných výdavkov,
b)
náhrada výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada ušlého zárobku.
(3)

Sociálna poisťovňa uhradí svedkovi hotové výdavky a zárobok, ktorý svedkovi preukázateľne ušiel. Toto ...

(4)

Trovy konania spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastník konania, uhrádza ...

(5)

Náhradu hotových výdavkov a odmenu znalca ustanovuje osobitný predpis.20)

§ 204 - Náhrada cestovných výdavkov
(1)

Náhrada cestovných výdavkov patrí pri použití verejnej pravidelnej dopravy okrem mestskej pravidelnej ...

(2)

Pri doprave vlakom sa uhrádza cestovné za druhú vozňovú triedu; príplatok na rýchlik sa uhrádza len ...

(3)

Ak má účastník konania možnosť uplatniť nárok na zľavu cestovného, patrí mu náhrada len vo výške zľavneného ...

(4)

Náhrada cestovného pri použití vozidla taxislužby a náhrada cestovných výdavkov pri použití vlastného ...

§ 205 - Náhrada výdavkov za ubytovanie
(1)

Náhrada výdavkov za ubytovanie sa poskytuje v preukázanej výške, najviac v sume 33,20 eura na jednu ...

(2)

Náhrada výdavkov za ubytovanie patrí vtedy, ak by sa účastník konania nemohol pri použití verejnej pravidelnej ...

§ 206 - Stravné

Stravné sa poskytuje vo výške podľa osobitného predpisu.98)

§ 207 - Náhrada ušlého zárobku
(1)

Náhrada ušlého zárobku patrí za čas, za ktorý účastníkovi konania preukázateľne ušiel zárobok z dôvodu, ...

(2)

Ušlý zárobok samostatne zárobkovo činnej osoby je

a)
vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie pripadajúci za čas, v ktorom sa z dôvodu ...
b)
vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie pripadajúci za čas, v ktorom sa z dôvodu ...
§ 208

Nároky na náhrady podľa § 204 až 207 sa uplatňujú písomnou žiadosťou do šiestich mesiacov odo dňa, v ...

Rozhodnutie

§ 209
(1)

Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom ...

(5)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v ...

(6)

V rozhodnutí sa uvedie aj organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, dátum vydania ...

(7)

Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia organizačná zložka ...

§ 210
(1)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených v § 178 ods. 1 písm. ...

(2)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach uvedených v odseku 1 najneskôr ...

§ 211

Rozhodnutie vyhotovené s použitím výpočtovej techniky možno vydať v medzinárodnej abecede s predtlačeným ...

§ 212 - Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie oznámiť ...

(3)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk alebo poštou ako ...

a)
o nepriznaní dávky, odňatí dávky, znížení dávky alebo o zastavení výplaty dávky,
b)
o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávke,
c)
o poistnom, o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) o uložení pokuty a penále,
d)
o prerušení konania,
e)
o zastavení konania.
(4)

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia ...

(5)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, ...

(6)

Zásielky s obsahom písomností určených do vlastných rúk vydá pošta len adresátovi alebo fyzickej osobe, ...

(7)

Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ...

(8)

Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v ...

(9)

Písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám, doručujú sa zamestnancom oprávneným za právnické osoby ...

(10)

Písomnosti určené advokátom sa doručujú advokátskej kancelárii. Písomnosti určené advokátom možno doručovať ...

(11)

Písomnosti určené správcom konkurzných podstát a likvidátorom sa doručujú do sídla úpadcu a sídla likvidovanej ...

(12)

Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, doručuje sa písomnosť iba tomuto zástupcovi. ...

(13)

Doručenie verejnou vyhláškou použije organizačná zložka Sociálnej poisťovne v prípade, keď účastníci ...

(14)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí na obdobie 15 dní na vývesnej tabuli ...

(15)

Ak je doručovanie účastníkovi konania spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi, môže organizačná zložka ...

(16)

Rozhodnutie o odpísaní pohľadávky sa neoznamuje.

§ 213 - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, len čo uplynie lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť ...

Odvolacie konanie

§ 214
(1)

Proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať odvolanie, ...

(2)

Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na ...

§ 215
(1)

Odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. ...

(2)

Odvolanie možno podať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia; odvolanie proti rozhodnutiu ...

(3)

Odvolanie je podané včas a riadne aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 alebo ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ.

(5)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu

a)
o priznaní, o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, ...
b)
vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode.
(7)

Účastník konania, ktorý podal odvolanie, môže toto odvolanie vziať späť. Ak účastník konania vzal odvolanie ...

(8)

Ak účastník konania vzal odvolanie späť, odvolací orgán konanie zastaví.

(9)

Ak účastník konania vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode pred uplynutím ...

§ 216

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, upovedomí ostatných účastníkov ...

§ 217
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, môže o odvolaní sama rozhodnúť, ...

(2)

Ak o odvolaní nerozhodne organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, ...

§ 218
(1)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

(2)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(3)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie ...

(4)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Obnova konania

§ 221
(1)

Nedávkové konanie pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, ...

a)
vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli ...
b)
rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka Sociálnej ...
c)
nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania odňala ...
d)
rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným ...
(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi obnovu nedávkového konania z dôvodov uvedených v odseku ...

§ 222
(1)

Obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej ...

(2)

V návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o ...

(3)

Návrh sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch mesiacov ...

(4)

Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi len vtedy, ak ...

(5)

Proti rozhodnutiu o obnove nedávkového konania možno podať odvolanie. Rozhodnutie o povolení alebo nariadení ...

§ 223
(1)

Nové konanie vo veci uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorej rozhodnutia sa dôvod obnovy ...

(2)

Ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie ...

(3)

Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(4)

Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať.

Osobitný spôsob vymáhania pohľadávok

§ 224
(1)

Exekučný titul podľa § 225b je za podmienok ustanovených týmto zákonom vykonateľný podľa osobitného ...

(2)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím o ...

(3)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím o ...

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná oznámiť začatie vymáhania pohľadávky zrážkami z dávky podľa odsekov 2 ...

(5)

Pri vymáhaní pohľadávky zrážkami z dávky podľa odsekov 2 a 3 sa zrážka môže vykonať najviac v rozsahu ...

§ 225

Dohoda o zrážkach z dávky sa môže uzatvoriť iba na pohľadávky na výživnom a na príspevku na výživu, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE VO VECIACH VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

§ 225a - Základné ustanovenia
(1)

Konaním vo veciach vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona je konanie, ktorým Sociálna poisťovňa z úradnej ...

(2)

Na konanie vo veciach vymáhania pohľadávok sa vzťahujú ustanovenia o nedávkovom konaní podľa tretej ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona, ...
b)
vymáhať pohľadávky len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.
§ 225b - Exekučný titul

Exekučným titulom na účely tohto zákona je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola uložená účastníkovi ...

§ 225c - Začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok
(1)

Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok začína Sociálna poisťovňa na podklade exekučného titulu vydaním ...

(2)

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok obsahuje

a)
názov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala,
b)
číslo a dátum vydania rozhodnutia,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ...
d)
označenie exekučného titulu,
e)
sumu pohľadávky,
f)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa rozhodnutie ...
(3)

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok sa nedoručuje. Proti rozhodnutiu o začatí ...

§ 225d - Odloženie vymáhania pohľadávok
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne odloží vymáhanie pohľadávok, ak účastníkovi konania ...

(2)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže odložiť vymáhanie pohľadávok z vlastného podnetu, ...

(3)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže odložiť vymáhanie pohľadávok na žiadosť účastníka ...

(4)

Ak príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne odloží vymáhanie pohľadávok, účinky úkonov, ktoré ...

(5)

Proti rozhodnutiu o odložení vymáhania pohľadávok nie sú prípustné opravné prostriedky.

§ 225e - Zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zastaví konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, ak

a)
exekučný titul bol zrušený,
b)
exekučný titul sa nestal vykonateľným,
c)
právo vymáhať pohľadávku je premlčané a účastník konania vzniesol námietku premlčania alebo právo na ...
d)
pohľadávka bola uspokojená,
e)
nemožno uplatniť ani jeden zo spôsobov vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona,
f)
je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v konaní vo veciach vymáhania pohľadávok pokračovať.
(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie ...

§ 225f - Doručovanie rozhodnutia o odložení vymáhania pohľadávok a o zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok ...

Rozhodnutie vydané podľa § 225d a 225e sa doručuje do vlastných rúk účastníkovi konania a osobám podľa ...

§ 225g - Spôsoby vymáhania pohľadávok
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky

a)
zrážkami zo mzdy a z iného príjmu (ďalej len „zrážky zo mzdy“),
b)
prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „prikázanie ...
c)
zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa.
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky ...

Vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy

§ 225h
(1)

Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy podliehajú mzda, plat, služobný príjem alebo odmena z dohôd o ...

a)
príjem, ktorý nahrádza mzdu, plat, služobný príjem alebo odmenu z dohôd o prácach vykonávaných mimo ...
b)
príjem vyplácaný podľa osobitných predpisov.100aa)
(2)

Ak sa v ustanoveniach o vymáhaní pohľadávok zrážkami zo mzdy uvádza platiteľ mzdy, vzťahujú sa príslušné ...

(3)

Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy nepodliehajú:

a)
suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu službu100ab) alebo jej časť, ak účastník konania platí ...
b)
suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálnu službu,100ac) ak účastník konania platí úhradu ...
c)
pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,100ad)
d)
peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného ...
e)
štátne sociálne dávky podľa osobitných predpisov,100af)
f)
príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu,100ag)
g)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,100ah) ...
h)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.
(4)

Pri vymáhaní pohľadávok zrážkami zo mzdy sa zrážka môže vykonať najviac v rozsahu sumy, ktorú možno ...

§ 225i
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk platiteľovi mzdy príkaz na ...

(2)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu ...

(3)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá príkaz na začatie vymáhania pohľadávok ...
b)
číslo a dátum vydania príkazu na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy,
c)
označenie platiteľa mzdy,
d)
označenie exekučného titulu,
e)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
f)
sumu pohľadávky,
g)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa príkaz na ...
(4)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy je právoplatný dňom jeho vydania a odvolanie ...

(5)

Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok ...
b)
označenie exekučného titulu,
c)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
d)
sumu pohľadávky,
e)
výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní od doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok ...
f)
upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v lehote podľa písmena e), príslušná organizačná zložka ...
g)
informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy zostáva v platnosti do úplného ...
h)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
i)
variabilný symbol a špecifický symbol,
j)
poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy vrátane poučenia, ...
k)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa upovedomenie ...
(6)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo ...

(7)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok ...
b)
číslo a dátum vydania exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy,
c)
označenie platiteľa mzdy,
d)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
e)
sumu pohľadávky,
f)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
g)
variabilný symbol a špecifický symbol,
h)
informáciu, že exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy zostáva v platnosti do úplného ...
i)
poučenie o tom, že proti exekučnému príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy nie je prípustné ...
j)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa exekučný ...
(8)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy je právoplatný dňom jeho vydania a odvolanie ...

(9)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk exekučný príkaz na vymáhanie ...

(10)

Platiteľ mzdy je povinný po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy

a)
poukázať na účet príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne s uvedením variabilného symbolu ...
b)
zrážať zo mzdy účastníka konania sumy na úhradu pohľadávky a poukazovať ich na účet príslušnej organizačnej ...
(11)

Platiteľ mzdy je oprávnený vykonať zrážky zo mzdy nad rozsah sumy, ktorú možno postihnúť exekúciou podľa ...

(12)

Ak platiteľ mzdy nesplní povinnosť podľa odseku 10, môže mu príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne ...

(13)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy po uspokojení vymáhanej pohľadávky.

(14)

Ak sa po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávky zrážkami zo mzdy zmení platiteľ mzdy, vzťahuje ...

(15)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy účastníka konania vzniká novému platiteľovi mzdy dňom, keď sa od ...

(16)

Ak účastník konania uzatvorí nový pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah, je povinný predložiť ...

(17)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní po ...

(18)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu po častiach, môže primerané zrážky zo mzdy vykonať účastníkovi ...

(19)

Ak sa exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy doručí platiteľovi mzdy po tom, ako bola ...

(20)

Ak sa preddavok na mzde vypláca za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá ...

(21)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, zrážky sa vypočítajú za každý kalendárny mesiac osobitne. ...

(22)

Ak účastník konania poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa exekučný príkaz na vymáhanie ...

(23)

Ak príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prikazuje vykonať vymáhanie pohľadávok zrážkami ...

(24)

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta sa, ...

Vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky

§ 225j
(1)

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky podliehajú peňažné prostriedky na účte klienta banky alebo ...

(2)

Vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky sa vykoná odpísaním sumy peňažných prostriedkov do sumy pohľadávky ...

(3)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk banke alebo pobočke zahraničnej ...

(4)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prikáže banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby ...

(5)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá príkaz na začatie vymáhania pohľadávok ...
b)
číslo a dátum vydania príkazu na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky,
c)
obchodné meno a sídlo banky alebo označenie a adresu umiestnenia pobočky zahraničnej banky,
d)
označenie exekučného titulu,
e)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
f)
sumu pohľadávky,
g)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa príkaz na ...
(6)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky je právoplatný dňom jeho vydania a odvolanie ...

(7)

Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok ...
b)
označenie exekučného titulu,
c)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
d)
sumu pohľadávky,
e)
výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní od doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok ...
f)
upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v lehote podľa písmena e), príslušná organizačná zložka ...
g)
zákaz nakladania s peňažnými prostriedkami na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky až do sumy ...
h)
informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky zostáva v platnosti ...
i)
informáciu, že peňažné prostriedky na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky nepodliehajú vymáhaniu ...
j)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
k)
variabilný symbol a špecifický symbol,
l)
poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky vrátane poučenia, ...
m)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa upovedomenie ...
(8)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo ...

(9)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok ...
b)
číslo a dátum vydania exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky,
c)
obchodné meno a sídlo banky alebo označenie a adresu umiestnenia pobočky zahraničnej banky,
d)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
e)
sumu pohľadávky,
f)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
g)
variabilný symbol a špecifický symbol,
h)
poučenie o tom, že proti exekučnému príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky nie je prípustné ...
i)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa exekučný ...
(10)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky je právoplatný dňom jeho vydania a odvolanie ...

(11)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk exekučný príkaz na vymáhanie ...

(12)

Po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky je banka alebo pobočka ...

(13)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nesplní povinnosť podľa odseku 12, môže jej príslušná organizačná ...

(14)

Ak príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zistí, že peňažné prostriedky na účte klienta banky ...

§ 225k - Peňažné prostriedky nepodliehajúce vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky
(1)

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú peňažné prostriedky na účte klienta banky alebo ...

a)
ktoré sú ustanovené v § 225h ods. 3,
b)
ktoré sú určené na výplatu miezd zamestnancov účastníka konania pre výplatné obdobie najbližšie dňu, ...
c)
ktoré sú vylúčené z exekúcie podľa osobitného predpisu,100aj)
d)
ktoré tvoria účelovú finančnú rezervu podľa osobitného predpisu,100ak)
e)
z ktorých boli vykonané zrážky podľa tohto zákona pred ich pripísaním na účet v banke alebo pobočke ...
(2)

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú aj peňažné prostriedky na účte klienta banky ...

(3)

Ak účastník konania, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky, predloží banke alebo pobočke ...

§ 225l

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním ...

Vymáhanie pohľadávok zrážkami z dávok

§ 225m
(1)

Ak účastník konania má nárok na výplatu dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, môže príslušná organizačná ...

(2)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí účastníkovi konania do vlastných rúk upovedomenie ...

(3)

Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok ...
b)
označenie exekučného titulu,
c)
označenie dávky, z ktorej sa vymáhanie pohľadávky uskutoční,
d)
meno, priezvisko a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je fyzickou ...
e)
sumu pohľadávky,
f)
výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok ...
g)
upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v lehote podľa písmena f), príslušná organizačná zložka ...
h)
informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok zostáva v platnosti do úplného ...
i)
číslo účtu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok ...
j)
variabilný symbol a špecifický symbol,
k)
poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok vrátane poučenia, ...
l)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa upovedomenie ...
(4)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo ...

(5)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prestane vykonávať zrážky z dávok po uspokojení vymáhanej ...

Spoločné ustanovenia

§ 225n
(1)

Účastník konania môže príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí ...

(2)

Odvolanie podľa odseku 1 má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať. Rozhodnutie ...

§ 225o
(1)

Náhradné doručenie upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok účastníkovi konania je vylúčené.

(2)

Ak nie je možné doručiť upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok účastníkovi konania, ktorý je fyzickou ...

(3)

Ak účastník konania bezdôvodne odoprie prijať upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok, je toto upovedomenie ...

§ 225p

Poradie pohľadávok pri vymáhaní pohľadávok podľa § 225g ods. 1 písm. a) a b) sa spravuje dňom, keď sa ...

PIATA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ ...

PRVÁ HLAVA

PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 226 - Povinnosti Sociálnej poisťovne
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť poistencovi ...
b)
vydávať na žiadosť poberateľa dávky potvrdenie o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu a o jej sume, ...
c)
určiť dni splatnosti pravidelných výplat pre dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú ...
d)
kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich ostatným účastníkom právnych vzťahov sociálneho poistenia, ...
e)
viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a ...
f)
postúpiť
1.
príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej ...
2.
finančné prostriedky, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce,69ba) na ...
g)
zverejniť na svojom webovom sídle národnou radou schválené strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne ...
h)
poskytovať subjektu podľa osobitného predpisu100c) informácie potrebné na posudzovanie nároku na osobitný ...
i)
vydávať na žiadosť fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných dvoch ...
j)
písomne elektronickými prostriedkami oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezodkladne zánik ...
k)
previesť finančnú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam podľa § 82a ods. 1,
l)
písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, a ...
m)
písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného nemocenského poistenia a povinného ...
n)
prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne ...
o)
plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1)
p)
na svojom webovom sídle zverejňovať
1.
priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za príslušný ...
2.
sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok podľa § 11 ods. 1 najneskôr do 30. ...
3.
výšku dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok podľa § 64 najneskôr do 31. decembra príslušného ...
4.
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho ...
5.
percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho ...
q)
na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 bezodkladne zaslať v elektronickej ...
(2)

Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát informáciu o stave individuálneho účtu

a)
poistencom narodeným pred rokom 1951 do konca roka 2004,
b)
poistencom narodeným v rokoch 1951 až 1960 do konca roka 2006,
c)
poistencom narodeným v rokoch 1961 až 1970 do konca roka 2007,
d)
poistencom narodeným po roku 1970 do konca roka 2008.
(3)

Náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu uvedenej v odseku 1 a informácie o stave ...

(4)

Sociálna poisťovňa zašle poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu na jeho žiadosť; ...

(5)

Spôsob sprístupnenia informácie o zmenách stavu individuálneho účtu a identifikačného čísla právneho ...

(6)

Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného ...

(7)

Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho ...

§ 226a - Ďalšie povinnosti Sociálnej poisťovne voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho dôchodku
(1)

Ak suma dôchodkovej dávky, sociálneho dôchodku alebo úhrn súm dôchodkových dávok alebo úhrn súm dôchodkových ...

(2)

Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného dôchodku a vdovského dôchodku alebo starobného dôchodku ...

(3)

Identifikačné údaje podľa odseku 2 sú meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo sociálneho ...

(4)

Sociálna poisťovňa neplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 počas obdobia výkonu väzby, výkonu trestu odňatia ...

(5)

Sumu, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, oznamuje ...

§ 227 - Práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok
(1)

Poistenec a poberateľ dávky majú právo

a)
uplatniť si nárok na dávku a nárok na jej výplatu,
b)
požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie potvrdenia o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu a o jej ...
(2)

Poistenec a poberateľ dávky sú povinní

a)
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia,
b)
zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, ...
c)
zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely poskytovania dôchodkových ...
d)
zúčastniť sa na posudzovaní predpokladov na opätovné zaradenie do pracovného procesu na účely pracovnej ...
e)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
f)
zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského, ...
g)
oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia ...
h)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(3)

Poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce ...

(4)

(5)

Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 3 a 4 je zachovaná, ak doklad preukazujúci skutočnosti uvedené ...

(6)

Doklad preukazujúci skutočnosti uvedené v odseku 3 alebo písomné oznámenie o skutočnostiach uvedených ...

§ 227a
(1)

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a fyzická osoba v právnom ...

(2)

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody podľa odseku 1 je povinná

a)
písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva podľa odseku 1,
b)
písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa odseku 1.
c)
predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa odseku 1 súčasne neuplatňuje ...
(3)

Právne účinky

a)
uplatnenia práva podľa odseku 1 nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie práva podľa odseku ...
b)
ukončenia uplatňovania práva podľa odseku 1 nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje ...
(4)

Ak bol fyzickej osobe v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa odseku 1, ktorý jej zakladá ...

§ 228 - Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby
(1)

a)
výšku príjmov a výdavkov samostatne zárobkovo činnej osoby zo zárobkovej činnosti podľa § 3 ods. 3, ...
b)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového ...
c)
zmenu mena, priezviska a bydliska, ak nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ...
(2)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie nemocenského poistenia ...

(3)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2 na tlačive alebo inou ...

(4)

Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 je zachovaná aj vtedy, ak tlačivo uvedené v odseku ...

(5)

Tlačivo uvedené v odseku 4, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným ...

§ 229
(1)

Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) a d) je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ...

(2)

Fyzická osoba je povinná plniť povinnosť podľa odseku 1 na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a ...

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odovzdalo v ustanovenej ...

(4)

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom ...

(5)

Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e), h) a i), ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné ...

§ 231 - Povinnosti zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci ...
b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
1.
zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti ...
2.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný ...
3.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný ...
4.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný ...
5.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a na účely úrazového poistenia, ...
c)
oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...
d)
odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá ...
e)
predkladať pobočke
1.
výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote ...
2.
opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, ...
f)
poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia a ...
g)
oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, ...
h)
predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa osobitného ...
i)
viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej ...
1.
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca ...
2.
ôsmich dní
2a.
od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca,
2b.
odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,
j)
umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, ...
k)
vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia ...
l)
oznámiť pobočke zmenu svojho názvu a sídla do ôsmich dní od tejto zmeny,
m)
oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky ...
n)
oznámiť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne pri plnení povinnosti podľa písmena b), že jeho zamestnanec ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až e), g), i), l) až n) je zamestnávateľ povinný plniť na tlačivách ...

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) až i), l) až n) je zachovaná aj ...

(4)

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom ...

(5)

Plnenie povinností podľa odseku 1 zamestnávateľom uvedeným v § 7 ods. 1 písm. i) sa upraví dohodou, ...

§ 232 - Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového ...

(2)

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a)
priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvísk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého ...
b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
c)
identifikačné číslo právneho vzťahu podľa § 226 ods. 1 písm. n),
d)
deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi, ...
e)
vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 6,
f)
obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie ...
g)
obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.
§ 233 - Povinnosti ďalších právnických osôb
(1)

Ministerstvo školstva je povinné zaslať ústrediu elektronicky a v dohodnutej štruktúre do 31. augusta ...

(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný

a)
poskytovať výpis zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ...
b)
poskytovať pobočke hlásenie o pracovnom úraze a hlásenie o zistení choroby z povolania,
c)
vykazovať pobočke zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za kalendárny mesiac do 14. dňa nasledujúceho ...
d)
potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť a dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu dočasnej ...
e)
potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a deň skončenia tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. ...
(3)

Orgány inšpekcie práce, orgány štátnej banskej správy a ďalšie príslušné dozorné orgány podľa osobitných ...

(4)

Orgány na ochranu zdravia sú povinné poskytovať pobočke výsledky šetrenia pracovných podmienok vo vzťahu ...

(5)

Štatistický úrad je povinný oznámiť

a)
ministerstvu každoročne bezodkladne po zverejnení na svojom webovom sídle strednú dĺžku života v referenčnom ...
b)
Sociálnej poisťovni každoročne
1.
do 30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
2.
do 30. septembra medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov,
3.
do 30. septembra medziročný rast spotrebiteľských cien,
4.
do 10. decembra sumu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej za tretí štvrťrok ...
(6)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo, výšku príjmu alebo výnosu, výšku zaplateného poistného ...
b)
zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá vyplynula ...
(7)

Obec, ktorá vedie matriku, je povinná zaslať ústrediu oznámenie o úmrtí každej fyzickej osoby, ktorú ...

(8)

Policajný zbor je povinný oznámiť pobočke príslušnej podľa jeho sídla vydanie rozhodnutia o zrušení ...

(9)

Orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon činnosti uvedenej v § 5, je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni ...

(10)

Ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo financií, Slovenská informačná služba, ...

(11)

Rovnaké povinnosti na účely výkonu sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

(12)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné Sociálnej poisťovni na účely vykonávania sociálneho ...

a)
poskytovať údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie potrebné na účely posúdenia nároku na dávku v ...
b)
oznámiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zaradenie fyzickej osoby ...
c)
poskytovať, v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou údaje o
1.
fyzickej osobe, ktorej bol priznaný rodičovský príspevok, deň vzniku a zániku nároku na rodičovský príspevok ...
2.
fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) deň ...
3.
fyzickej osobe, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej ...
4.
fyzickej osobe, ktorej bol priznaný kompenzačný príspevok, deň vzniku a zániku nároku na kompenzačný ...
d)
oznámiť v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou údaje súvisiace s poskytovaním podpory v čase ...
1.
identifikačné údaje zamestnávateľa,
2.
meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu ...
3.
priemerný hodinový zárobok zamestnanca,
4.
počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci a obdobie v kalendárnom ...
5.
obdobie v kalendárnom mesiaci, za ktoré sa zamestnávateľovi poskytla podpora v čase skrátenej práce, ...
6.
deň doručenia žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.
(13)

Ministerstvo je povinné

a)
informovať Európsku komisiu o spôsobe určenia hornej hranice dávky garančného poistenia podľa § 103 ...
b)
oznámiť Európskej komisii znenie zákonov, iných právnych predpisov a administratívnych opatrení prijatých ...
(14)

Ministerstvo v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti informuje Európsku komisiu a ostatné členské ...

(15)

Ministerstvo spravodlivosti je povinné elektronicky poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť potrebnú ...

(16)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je povinný poskytovať Sociálnej poisťovni ...

§ 234 - Povinnosti na účely garančného poistenia
(1)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní oznámiť ...

(2)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty a zamestnanec ...

(3)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní potvrdiť ...

(4)

Príslušná pobočka je povinná doručiť zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo ...

(5)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty po vyplnení všetkých ...

(6)

Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného ...

§ 235 - Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca ...
(1)

V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný od sprístupnenia identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca podľa § ...

DRUHÁ HLAVA

ZODPOVEDNOSŤ V SOCIÁLNOM POISTENÍ

§ 236
(1)

Príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila ...

a)
nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom,
b)
prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom ...
c)
vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila. ...
(2)

Právo na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume sa premlčí uplynutím troch rokov ...

§ 237
(1)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne potvrdila ...

(2)

Právo na náhradu neprávom vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa ...

§ 237a
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je ...

(2)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou na jednotlivé splátky alebo zaplatením ...

§ 238
(1)

Sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou dávok v ...

(2)

Škoda podľa odseku 1 nie je dávka vyplatená poberateľovi dávky v dôsledku jeho zavineného protiprávneho ...

(3)

Treťou osobou nie je platiteľ poistného na úrazové poistenie, ani zamestnanci tohto platiteľa, ak je ...

(4)

Na účely náhrady škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok, sú orgány verejnej správy, ...

(5)

Právo Sociálnej poisťovne voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou ...

(6)

Právo na náhradu škody podľa odseku 1 uplatňuje Sociálna poisťovňa v súdnom konaní podľa osobitného ...

(7)

Sociálna poisťovňa neuplatní právo na náhradu škody podľa odseku 6, ak

a)
je pravdepodobné, že náklady na uplatňovanie práva na náhradu škody presiahnu výšku škody,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej nahradiť škodu, ...
c)
uplatňovanie škody najmä dokazovanie jej vzniku zavineným protiprávnym konaním, by bolo spojené s nadmernými ...
(8)

Ak poberateľ invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok v dôsledku zavineného protiprávneho konania ...

TRETIA HLAVA

POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

PRVÝ DIEL

UKLADANIE POKUTY SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A PREDPISOVANIE PENÁLE SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU V SOCIÁLNOM POISTENÍ ...

§ 239 - Pokuta

Za porušenie povinností ustanovených v § 142 ods. 7, § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 227a, § 228 až 234, ...

a)
porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného ...
b)
porušenie povinnosti podľa prvej vety, ak povinná osoba splní túto povinnosť do siedmich dní od uplynutia ...
§ 240 - Penále
(1)

Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) ...

(2)

Predpísané penále podľa odseku 1 nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové ...

(3)

Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak ide o nevymáhateľnú pohľadávku podľa osobitného predpisu.102ab) ...

§ 241
(1)

Na pokuty a na penále platia ustanovenia § 142 ods. 6 a 7, § 143 ods. 3 a § 145 až 147 o poistnom primerane. ...

(2)

Na povolenie splátok dlžných súm pokút a penále platí § 146 rovnako.

DRUHÝ DIEL

PENÁLE PLATENÉ SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU

§ 241a
(1)

Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet nepriradených ...

(2)

Sociálna poisťovňa neplatí penále

a)
za obdobie, za ktoré nepostúpila príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo tieto príspevky postúpila ...
b)
za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) ktorému sa nevypláca starobný ...
c)
za obdobie odo dňa vydania certifikátu podľa osobitného predpisu102a) do dňa zániku účasti na starobnom ...

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 242
(1)

Kontrolná činnosť Sociálnej poisťovne podľa tohto zákona je kontrola plnenia povinností ustanovených ...

(2)

Kontrolnú činnosť uvedenú v odseku 1 vykonávajú poverení zamestnanci organizačných zložiek Sociálnej ...

(3)

Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov kontroly alebo prizvaných osôb ...

(4)

Vedúci zamestnanec kontroly je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch dní od ich uplatnenia ...

§ 243 - Oprávnenia a povinnosti zamestnancov kontroly
(1)

Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli doklady, ...
c)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu premiestňovať prvopisy ...
d)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov potrebnú na vykonanie kontroly. Túto ...
(2)

Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly povinní

a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením na vykonanie ...
b)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov ...
c)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným ...
d)
v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom ...
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky ...
f)
neopodstatnenosť námietok písomne oznámiť zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr ...
g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ...
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po ...
i)
odovzdať protokol o výsledku kontroly, ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu vedúcemu kontrolovaného ...
j)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto ...
(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. b), d), e), g) a j) sa vzťahujú aj na prizvané ...

§ 244 - Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia ...

(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly ...

(3)

Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní ...

(4)

Kontrolovaný subjekt je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly prijať opatrenia na odstránenie ...

§ 245 - Protokol o výsledku kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak je počas kontroly potrebné ku konkrétnemu kontrolnému ...

(3)

Priebežný protokol obsahuje výsledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom období za účasti zamestnancov, ...

(4)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky, zamestnanci kontroly vypracujú dodatok k protokolu ...

(5)

O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia ...

(6)

Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, ...

(7)

Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu. Protokol o kontrole ...

Hlavný kontrolór

§ 245a

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom Sociálnej ...

§ 245b
(1)

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva dozorná rada.

(2)

Za hlavného kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(3)

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady. ...

(4)

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je štvorročné. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je dohodnutý ...

(5)

Sociálna poisťovňa je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú zmluvu do ...

(6)

Funkcia hlavného kontrolóra zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra písomnou žiadosťou doručenou dozornej rade, a to dňom jej doručenia, ...
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom, ktorým prestal spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.69) ...
(7)

Dozorná rada odvolá hlavného kontrolóra, ak

a)
neplní povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu,69)
b)
neplní úlohy hlavného kontrolóra,
c)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu hlavného ...
(8)

Mzda hlavného kontrolóra je mesačne trojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky ...

§ 245c - Hlavný kontrolór
a)

vykonáva kontrolu v rozsahu podľa § 245a,

b)

predkladá dozornej rade

1.

raz ročne návrh plánu kontrolnej činnosti,

2.

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne k častiam týkajúcim sa správneho fondu a k ...

3.

správu o výsledkoch kontroly na jej najbližšom zasadnutí,

4.

najmenej raz za šesť mesiacov správu o kontrolnej činnosti,

c)

vykoná kontrolu, ak mu to uloží dozorná rada,

d)

zúčastňuje sa na rokovaniach dozornej rady.

SIEDMA ČASŤ

DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 246 - Výkon dozoru štátu
(1)

Štát vykonáva dozor nad vykonávaním sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

(2)

Orgány dozoru štátu sú povinné dohodnúť rozdelenie pôsobnosti pri výkone dozoru štátu najneskôr do 31. ...

(3)

Orgán dozoru štátu je povinný dozerať na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych ...

(4)

Oprávnení zamestnanci orgánu dozoru štátu sú povinní

a)
písomne oznámiť vopred generálnemu riaditeľovi predmet a účel výkonu dozoru štátu a preukázať sa oprávnením ...
b)
vydať organizačnej zložke Sociálnej poisťovne potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností ...
c)
vypracovať správu o výsledku výkonu dozoru štátu (ďalej len „správa“) a prerokovať s generálnym riaditeľom ...
d)
odovzdať správu generálnemu riaditeľovi a riaditeľovi pobočky, ak sa dozor štátu vykonával v príslušnej ...
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru štátu, ak neboli od ...
f)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným ...
g)
kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
(5)

Oprávnení zamestnanci orgánu dozoru štátu majú právo pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1

a)
vstupovať do priestorov Sociálnej poisťovne,
b)
požadovať od organizačnej zložky Sociálnej poisťovne poskytnutie prvopisov dokladov a písomností, vyjadrení ...
c)
v odôvodnených prípadoch odniesť aj mimo priestorov Sociálnej poisťovne prvopisy dokladov a písomností ...
d)
vyžadovať súčinnosť orgánov Sociálnej poisťovne a jej zamestnancov potrebnú na výkon dozoru štátu,
e)
zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady,
f)
ukladať generálnemu riaditeľovi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)

Ak orgán dozoru štátu zistí, že generálny riaditeľ si neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ostatnými ...

(7)

Na výkon dozoru štátu môže orgán dozoru štátu prizvať zamestnancov iných ústredných orgánov štátnej ...

(8)

Výkon dozoru štátu je skončený v deň prerokovania správy s generálnym riaditeľom alebo s riaditeľom ...

Povinnosti Sociálnej poisťovne pri výkone dozoru štátu

§ 247
(1)

Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu najmä potrebné doklady, písomnosti, ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
zúčastniť sa na prerokovaní správy,
b)
prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
predložiť orgánu dozoru štátu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, ...
d)
uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. ...
(3)

Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu súčinnosť, ktorá zodpovedá ...

§ 248
(1)

Ak Sociálna poisťovňa poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym ...

a)
66 387,80 eura za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy,
b)
165 969,50 eura za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy.
(2)

Pokutu môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru štátu o porušení povinnosti dozvedel, ...

(3)

Orgán dozoru štátu je za nesplnenie povinnosti podľa § 247 oprávnený uložiť Sociálnej poisťovni poriadkovú ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.91a) ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Poistenec

§ 249
(1)

Poistenec podľa tohto zákona je aj

a)
fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov ...
b)
fyzická osoba, ktorá platila príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa predpisu účinného do 31. ...
(2)

Poistencom na účely zasielania informácie o zmenách stavu individuálneho účtu podľa § 226 ods. 1 písm. ...

a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov ...
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9, ak v období kalendárneho ...
(3)

Poistencom na účely § 226 ods. 2 nie je

a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov ...
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9.
(4)

Fyzickým osobám uvedeným v odseku 3 písm. b) Sociálna poisťovňa zašle informáciu o stave individuálneho ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.

§ 250

Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. h) je doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý študuje ...

§ 251 - Pracovný úraz a choroba z povolania
(1)

Pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považujú ...

(2)

Služobný úraz a choroba z povolania uznané policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej ...

§ 252 - Prechod z účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby ...
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola povinne zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2003 bola dobrovoľne zúčastnená na nemocenskom poistení, dobrovoľne ...

§ 253 - Obdobie nemocenského poistenia, určenie denného vymeriavacieho základu a určenie mesačného vymeriavacieho ...
(1)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej ...

(2)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej ...

(3)

Ak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 vznikne dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrenia ...

(4)

Ak v období od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 vznikne dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrenia ...

(5)

Ak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 dôjde k preradeniu zamestnankyne na inú prácu, mesačný ...

(6)

Ak v období od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 dôjde k preradeniu zamestnankyne na inú prácu, mesačný ...

§ 254 - Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj štúdium študenta na vysokej škole podľa osobitného ...

(3)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa začína odo ...

(4)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa končí vykonaním ...

§ 255 - Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu
(1)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom ...

(2)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie v cudzine získané po 30. apríli 1990, ak ...

(3)

Za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania ...

(4)

Ak sa kryje doba zamestnania získaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 s náhradnou dobou ...

(5)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka ...

(6)

Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ...

(7)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa nepovažuje zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom ...

§ 256 - Obdobie poistenia v nezamestnanosti a pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky ...
(1)

Za obdobie poistenia v nezamestnanosti sa považuje aj obdobie platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti ...

(2)

Výška dávky v nezamestnanosti sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak poistenec ...

§ 257 - Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ v období pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný kalendárny ...

§ 258 - Výchova dieťaťa na určenie dôchodkového veku žien v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014

Poistenkyni, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovŕši dôchodkový vek podľa § 65 ...

Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004

§ 259
(1)

V konaniach o nárokoch na dávky a ich výplatu z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, o ...

(2)

V konaniach o dávkach dôchodkového zabezpečenia, na ktoré nevznikol nárok do 31. decembra 2003 podľa ...

§ 260
(1)

Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa pojem

a)
„podpora pri ošetrovaní člena rodiny“, rozumie sa tým „ošetrovné“,
b)
„peňažná pomoc v materstve“, rozumie sa tým „materské“,
c)
„vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve“, rozumie sa tým „vyrovnávacia dávka“,
d)
„dávky nemocenského poistenia“, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, rozumie sa tým „nemocenské dávky“, ...
e)
„dávka dôchodkového zabezpečenia“, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, rozumie sa tým „dôchodková dávka“, ...
f)
„dôchodkové zabezpečenie“, rozumie sa tým „dôchodkové poistenie“,
g)
„príspevok na poistenie v nezamestnanosti“, rozumie sa tým „poistné na poistenie v nezamestnanosti“,
h)
„podpora v nezamestnanosti“, rozumie sa tým „dávka v nezamestnanosti“,
i)
„príspevok do garančného fondu“, rozumie sa tým „poistné na garančné poistenie“,
j)
„peňažná náhrada“, rozumie sa tým „dávka garančného poistenia“,
k)
„výkon štátneho dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia“, rozumie ...
§ 261
(1)

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom ...

(2)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a k 31. decembru ...

(3)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, zvyšuje sa ...

a)
bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003,
b)
počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 % priemerného ...
(4)

Obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006 uvedené v odseku 2 a v ...

(5)

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odseku 3 za kalendárny rok len raz.

§ 262
(1)

Poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku ...

(2)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a k 31. ...

(3)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu pomerného starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, zvyšuje ...

a)
bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003,
b)
počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 % priemerného ...
(4)

Obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006 uvedené v odseku 2 a v ...

(5)

Pomerný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004 a pomerný starobný dôchodok uvedený v odseku ...

§ 263
(1)

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred ...

(2)

Ustanovenie § 263 ods. 2 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

(3)

Trvanie invalidity podľa tohto zákona Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ak poistenec, ktorému bol priznaný ...

(4)

Ustanovenie § 263 ods. 4 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

(5)

Ustanovenie § 263 ods. 5 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

(6)

Ustanovenie § 263 ods. 6 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

(7)

Ustanovenie § 263 ods. 7 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

(8)

Invalidný dôchodok uvedený v odsekoch 1, 5 až 7, ktorého poberateľ pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek ...

(9)

Invalidný dôchodok uvedený v odseku 1, ktorého poberateľ pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek najmenej ...

(10)

Ak poberateľ invalidného dôchodku uvedeného v odsekoch 1, 5 až 7 splní podmienky nároku na výplatu starobného ...

(11)

Invalidné dôchodky uvedené v odsekoch 1, 5 až 8 sa po 31. decembri 2003 vyplácajú zo základného fondu ...

(12)

Invalidný dôchodok uvedený v odseku 9 sa vypláca po 31. decembri 2004 zo základného fondu starobného ...

(13)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na nové vymeranie pred 1. januárom ...

(14)

V období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 sa nárok na invalidný dôchodok posudzuje podľa predpisov ...

a)
sa stal invalidný pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka,
b)
nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok a
c)
dovŕšil 18 rokov veku.
(15)

Nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 2 má aj fyzická osoba narodená v období od 1. januára 1987 ...

(16)

Trvanie invalidity podľa tohto zákona od 1. augusta 2006 Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ak poistenec, ...

(17)

Na účely určenia sumy invalidného dôchodku uvedeného v odsekoch 5 a 7 sa určí osobný mzdový bod podľa ...

§ 263a
(1)

Poistencovi, ktorému bolo preskúmané trvanie invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006, ...

a)
o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok a o nároku na jeho výplatu podľa predpisov ...
b)
o sume invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra ...
c)
o trvaní nároku na výplatu invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku v sume určenej ...
(2)

Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona ...

a)
bola mu znížená suma invalidného dôchodku, patrí odo dňa zmeny sumy invalidného dôchodku z dôvodu preskúmania ...
b)
bol mu odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, obnoví sa nárok na invalidný dôchodok ...
(3)

Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok a o jeho ...

(4)

Na nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa podmienka poklesu zárobku ...

(5)

Ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok ...

(6)

Vdove po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. ...

a)
bola mu znížená suma invalidného dôchodku, patrí odo dňa smrti tohto poistenca vdovský dôchodok v sume ...
b)
bol mu odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, vznikne nárok na vdovský dôchodok ...
(7)

Na vdovecký dôchodok a na sirotský dôchodok po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity ...

(8)

Na nárok na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok a na určenie jeho sumy podľa odseku 1, ...

(9)

O invalidnom dôchodku a čiastočnom invalidnom dôchodku podľa odsekov 1 a 2 Sociálna poisťovňa rozhodne ...

(10)

Podnet podľa odseku 9 sa môže podať najneskôr do 30. septembra 2009. Sociálna poisťovňa rozhodne podľa ...

(11)

Ak konanie o invalidnom dôchodku začaté podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 a konanie o vdovskom ...

(12)

Na účely tohto zákona a osobitných predpisov pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poberateľa ...

(13)

Poistenec, ktorému po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 bol ...

§ 263b
(1)

Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov ...

(2)

Za zamestnanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 sa považuje aj obdobie dôchodkového poistenia ...

§ 264
(1)

Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa ...

(2)

Ak vdova spĺňa po 31. decembri 2003 podmienky nároku na vdovský dôchodok a tento dôchodok sa k 1. januáru ...

§ 265

Ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 zanikol pred 1. ...

§ 266
(1)

Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôchodok, ...

(2)

Poberateľovi invalidného dôchodku podľa odseku 1 sa splnenie podmienky invalidity neskúma.

§ 267

Dôchodok manželky, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených ...

§ 268

Sociálny dôchodok, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených ...

§ 269
(1)

Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký ...

(2)

Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok upravený do 31. decembra ...

(3)

Na sumu, o ktorú bol upravený starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok ...

(4)

Suma, na ktorú sa dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách, je 153,90 eura, ...

§ 270

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa od 1. januára ...

§ 271

O dávkach podľa osobitného predpisu112) po 31. decembri 2003 rozhoduje a ich výplatu zabezpečuje organizačná ...

§ 272
(1)

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 preberá od zamestnávateľa výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti ...

(2)

Nároky na výplatu plnení uvedených v odseku 1 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(3)

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej ...

(4)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých, ktorá sa vyplácala k 31. decembru 2003 a nárok na jej výplatu ...

(5)

V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity ...

(6)

V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. decembra ...

(7)

Zamestnávateľ, ktorý vypláca plnenia vyplývajúce z jeho zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a ...

(8)

Zamestnávatelia, od ktorých Sociálna poisťovňa prevezme výplatu plnení podľa odseku 1, sú povinní odovzdať ...

(9)

V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity ...

(10)

V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2006 ...

(11)

Spory o nárokoch podľa odsekov 9 a 10 rozhodujú súdy.

Nároky na dôchodkové dávky vzniknuté po 31. decembri 2003

§ 273
(1)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok ...

(2)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok ...

(3)

Pomerný starobný dôchodok uvedený v odseku 2 sa odo dňa jeho priznania považuje za starobný dôchodok. ...

(4)

Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca zistený z rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 ods. 7 až ...

(5)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a nesplnil ...

§ 274
(1)

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú.

(2)

Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok ...

§ 274a - Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne skončené do 14. apríla 2004

V konaniach o invalidný dôchodok vrátane konania o invalidný dôchodok podľa § 263, ktoré neboli právoplatne ...

§ 275 - Spôsob výplaty dávok po 31. decembri 2003

Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu ...

§ 276 - Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005
(1)

Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

(2)

Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2005 do 31. decembra ...

(3)

Maximálny denný vymeriavací základ sa určí podľa § 108 ods. 2 z vymeriavacieho základu na platenie poistného ...

Financovanie, organizácia a konanie

§ 277
(1)

Ak povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, poistné na ...

(2)

O sankciách za nesplnenie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, ...

(3)

V konaniach vo veciach poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, poistného ...

(4)

Do preskúmania trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ...

(5)

Odsek 4 sa použije do 30. septembra 2006.

§ 277a

V konaniach o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo znížiť penále, ktoré sa viaže na poistné, ktoré ...

§ 277b
(1)

Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti ...

(2)

Tretia osoba určená podľa odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ...

§ 277c
(1)

Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie, na poistnom ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ...

§ 277d
(1)

Pohľadávky na poistnom vzniknuté od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 voči zdravotníckym zariadeniam, ...

(2)

Na nakladanie s postúpenou pohľadávkou platí § 277c ods. 2 rovnako.

§ 278
(1)

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie ...

(2)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného fondu ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu, ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu, ...
(3)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného fondu ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka polovica jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka polovica jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...
(4)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného fondu ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového bodu a ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového bodu a ...
(5)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného fondu ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka ako súčin jednej polovice priemerného osobného ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka ako súčin jednej polovice priemerného osobného ...
(6)

Na účely odsekov 4 a 5 sa určí osobný mzdový bod podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich ...

(7)

Odseky 2 a 3 sa použijú do 30. septembra 2006.

(8)

Odseky 4 až 6 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.

§ 279
(1)

V období do 31. decembra 2007 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho ...

(2)

V období do 31. decembra 2007 sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 neposkytuje.

(3)

Zaradenie jednotlivých skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností ...

(4)

Zamestnávateľ, ktorý vyplácal plnenia vyplývajúce z jeho zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze ...

a)
do 30. júna 2005 sumu plnení vyplatených za rok 2004, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...
b)
do 30. júna 2006 sumu plnení vyplatených za rok 2005, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...
§ 280
(1)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu dôchodkového zabezpečenia k 31. decembru 2003 sa s ...

(2)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu zodpovednosti za škodu k 31. decembru 2003 je s účinnosťou ...

(3)

Sumy na dlžnom poistnom na dôchodkovom zabezpečení vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli zaplatené ...

(4)

Sumy na dlžnom poistnom z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri ...

§ 281
(1)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru 2003 ...

(2)

Sumy na dlžnom príspevku na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli ...

§ 282
(1)

Zostatok finančných prostriedkov garančného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru 2003 ...

(2)

Sumy na dlžnom príspevku do garančného fondu vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli zaplatené alebo ...

§ 282a

Sociálna poisťovňa nesmie na splnenie záväzku zdravotnej poisťovne alebo zdravotníckeho zariadenia, ...

§ 283

Zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru 2003 ...

§ 284 - V roku 2004 správny fond sa tvorí
a)

najviac vo výške 3,5 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného ...

b)

z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,

c)

z úrokov na účte správneho fondu,

d)

z poriadkových pokút podľa § 202.

§ 285
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov na

a)
dôchodok manželky,
b)
sociálny dôchodok,
c)
zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu,
d)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e)
zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie,
f)
dávky podľa § 271,
g)
odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov zrušených zamestnávateľov, ktorých zakladateľom ...
h)
plnenia vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania ...
i)
úrazové dávky poskytované fyzickým osobám uvedeným v § 17 ods. 2 a 3,
j)
príplatok za štátnu službu k dôchodku95a) od 1. januára 2004,
k)
plnenia podľa § 293o ods. 6,
l)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu113a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,
m)
príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu95aaa) a na úhradu ...
n)
príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného ...
o)
príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu95aa) a na úhradu výdavkov spojených s ...
(2)

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené v odseku ...

§ 286
(1)

Sociálna poisťovňa podľa tohto zákona je Sociálna poisťovňa zriadená podľa predpisu účinného do 31. ...

(2)

Národná rada zvolí členov dozornej rady najneskôr do 31. decembra 2003. Vláda vymenuje členov rady riaditeľov ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa Sociálnej poisťovne, členov správnej rady Sociálnej poisťovne a členov dozornej ...

§ 286a

Predseda rady riaditeľov určí úsek činnosti Sociálnej poisťovne, ktorý riadi a za ktorý zodpovedá člen ...

§ 287
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná prevziať rozhodovanie a vyplácanie dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa ...

(2)

Do prevzatia rozhodovania a vyplácania dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa Sociálnou poisťovňou ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 rozhodoval o dávkach nemocenského poistenia a vyplácal tieto ...

§ 288

V konaniach o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity alebo čiastočnej invalidity, ...

§ 289

V konaniach o odstránení tvrdostí, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní nemocenského poistenia a dôchodkového ...

§ 290
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia podľa predpisov ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zapísať na evidenčný list dôchodkového zabezpečenia údaje za kalendárne roky ...

§ 291
(1)

Príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu za november 2003 a december ...

(2)

S účinnosťou od 1. januára 2004 Sociálna poisťovňa vykonáva kontrolu a vymáhanie príspevku na poistenie ...

(3)

Národný úrad práce je povinný odovzdať Sociálnej poisťovni do 31. decembra 2003

a)
evidenciu odvádzateľov príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevkov do garančného fondu vrátane ...
b)
inventúrny zoznam pohľadávok a záväzkov z poistenia v nezamestnanosti a garančného fondu k 31. decembru ...
c)
evidenciu podpôr v nezamestnanosti a peňažných náhrad, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných ...
d)
evidenciu uplatnených nárokov na podporu v nezamestnanosti a peňažnú náhradu, ktoré vznikli pred 1. ...
(4)

Podrobnosti o prevode evidencie podľa odseku 3 upraví dohoda uzatvorená medzi Sociálnou poisťovňou a ...

§ 292
(1)

Do dňa zriadenia účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sa na ustanovenia § 142 ods. 1, § 143 ...

(2)

V rokoch 2004 až 2007 rada riaditeľov rozhodne o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý ...

(3)

Rada riaditeľov rozhoduje podľa odseku 2 od 1. januára 2007 najdlhšie do vymenovania generálneho riaditeľa ...

§ 293

Výnosy z predaja majetkových podielov štátu, ktoré sú alebo budú na základe rozhodnutia vlády súčasťou ...

§ 293a - Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004
(1)

Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8.

(2)

Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004 sa zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej sumy ...

(3)

Dôchodkové dávky priznané od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania ...

(4)

Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o percento určené ako ...

(5)

Dôchodkové dávky priznané od 1. decembra 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania ...

(6)

Invalidný dôchodok, ktorý sa v období od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácal z dôvodu poskytovania ...

(7)

Dôchodková dávka, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácala z dôvodu zániku ...

(8)

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ak boli vymerané ...

§ 293b - Zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty od 1. januára 2005

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácané pred 1. januárom 2005 sa zvyšujú od 1. januára ...

§ 293c

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred 1. aprílom ...

§ 293d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005

Na dôchodkové dávky právoplatne priznané do 30. júna 2005 a na dôchodkové dávky, o ktorých konanie začaté ...

§ 293e - Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005
(4)

Na zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platia odseky 1 až 3 rovnako.

(5)

Sumy jednorazového odškodnenia uvedené v § 94 ods. 2 a 3, suma náhrady nákladov spojených s liečením ...

§ 293f - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2006

Dôchodková dávka priznaná do 31. decembra 2005 sa po tomto dni vypláca v sume určenej podľa predpisov ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2006

§ 293g

Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e), ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie do ...

§ 293h

Ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu do 31. júla 2006 a súd nerozhodol o vyhlásení konkurzu alebo ...

§ 293i
(1)

Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. júla 2006 a o tejto dávke do tohto dňa nebolo ...

(2)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na nárok na materské sa započítava aj obdobie od 1. júla 2005 ...

§ 293j

Osobný mzdový bod určený za každý kalendárny rok pred 1. januárom 1995 je najviac v hodnote 3, ak nárok ...

§ 293k
(1)

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 bola obmedzená najvyššou ...

(2)

Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk, ...

(3)

Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný zárobok, z ...

(4)

Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 Sk do 6 ...

(5)

O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra ...

(6)

Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok, ktorý vznikol do 31. decembra 2003 a nárok ...

(7)

Na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca uvedeného ...

§ 293l
(1)

Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný ...

(2)

Na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca uvedeného ...

(3)

Predčasný starobný dôchodok vyplácaný k 31. júlu 2006 sa po tomto dni vypláca v sume určenej podľa zákona ...

(4)

Poistencovi, ktorému Sociálna poisťovňa do 31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity podľa § 263 a ...

(5)

Ak nárok na vdovský dôchodok vznikol pred 1. januárom 2004, trvá po 31. júli 2006 a k 31. júlu 2006 ...

(6)

Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa vznikol pred 1. januárom 2004 a tento nárok ...

(7)

Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa vznikol pred 1. januárom 2004 a tento nárok ...

(8)

Ak nárok na sirotský dôchodok vznikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 podľa § 265 a nárok ...

(9)

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku a čiastočnému invalidnému dôchodku priznaný v ...

(10)

Na poistenca, ktorému Sociálna poisťovňa do 31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity podľa § 263 ...

§ 293m
(1)

Ak poberateľ invalidného dôchodku v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 dovŕši dôchodkový ...

(2)

Na zvyšovanie starobného dôchodku podľa odseku 1 za obdobie dôchodkového poistenia získané po dovŕšení ...

(3)

Poberateľovi invalidného dôchodku, ktorému je do 31. decembra 2007 priznaný predčasný starobný dôchodok, ...

(4)

Ak poberateľ starobného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok, splní podmienky ...

(5)

Ak nárok na sirotský dôchodok vznikol pred 1. januárom 2008 a nárok na tento dôchodok trvá aj po 31. ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.

§ 293n
(1)

Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov ...

a)
ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ...
b)
ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala ...
c)
zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)

Podmienka trvania invalidity vdovca podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak v čase trvania ...

(3)

Suma vdoveckého dôchodku je 2 794 Sk mesačne.

(4)

Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku platí § 82 rovnako.

(5)

Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku s inou dôchodkovou dávkou platí § 81 ods. 2 až 5 rovnako. ...

(6)

Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak

a)
má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
b)
uzatvoril manželstvo alebo
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.
(7)

Nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 vzniká najskôr od 1. augusta 2006 a o nároku na tento dôchodok ...

§ 293o
(1)

Ak nárok na výplatu úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení ...

(2)

Ak nárok na úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zanikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 z ...

(3)

Ak nárok na výplatu úrazovej renty priznanej podľa § 88 v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 ...

(4)

Ak poškodenému bola v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 priznaná úrazová renta podľa § 88 a ...

(5)

Sociálna poisťovňa do 31. októbra 2006 prevedie zo základného fondu úrazového poistenia do základného ...

(6)

Sociálna poisťovňa od 1. augusta 2006 preberá od Ministerstva obrany Slovenskej republiky výplatu plnení ...

§ 293p

Ak poistenec bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov pred 1. augustom 2006 a o dávke v nezamestnanosti ...

§ 293q

Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na podmienky elektronického zasielania údajov na účely sociálneho ...

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2007

§ 293r
(1)

Funkcia člena rady riaditeľov vymenovaného podľa zákona účinného do 31. decembra 2006 a funkcia člena ...

(2)

Mzda generálneho riaditeľa je do 31. marca 2007 šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve ...

(3)

Dozorná rada, ktorej členovia boli zvolení podľa zákona účinného od 1. januára 2007, zvolí hlavného ...

§ 293s
(1)

Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 13 aj pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v odseku 1 s účinnosťou od 1. januára 2008 podľa ...

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2008

§ 293t
(1)

Príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby povinné nemocenské ...

(2)

Zamestnávateľ príslušníka Hasičského a záchranného zboru a zamestnávateľ príslušníka Horskej záchrannej ...

§ 293u
(1)

Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný ...

(2)

Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi ...

§ 293v
(1)

Ak príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby vznikol nárok ...

(2)

Nárok príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby na nemocenské ...

(3)

Ak dočasná pracovná neschopnosť príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej ...

(4)

Nemocenské, vyrovnávaciu dávku a materské, na ktoré vznikol nárok príslušníkovi Hasičského a záchranného ...

(5)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrola dodržiavania liečebného režimu pri dočasnej pracovnej ...

(6)

Dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi ...

(7)

O dávkach úrazového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi ...

(8)

Dávky dôchodkového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi ...

(9)

O dávkach dôchodkového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 293w

Poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia ...

§ 293x

Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. decembra 2007, o nároku na nemocenskú dávku ...

§ 293y
(1)

Obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, v ktorom poistenec poberal invalidný dôchodok, je obdobie ...

(2)

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne po 31. decembri 2007, osobný mzdový bod v hodnote 0,6 za obdobie ...

§ 293z

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2008, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa ...

§ 293aa
(1)

Poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a do 31. ...

(2)

Poistenec, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 dovŕšil dôchodkový vek a do 31. decembra ...

§ 293ab
(1)

Suma podľa osobitného predpisu115) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku ...

§ 293ac
(1)

Starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok podľa zákona účinného pred 1. januárom ...

(2)

Starobný dôchodok podľa odseku 1 sa nezvyšuje podľa § 66 ods. 2 až 4 za obdobie dôchodkového poistenia ...

(3)

Ak poberateľ starobného dôchodku podľa odseku 1 splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku ...

(4)

Pri určení sumy starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok zo starobného poistenia poberateľovi starobného ...

§ 293ad

Na účely § 79a sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný podľa predpisov ...

§ 293ae

Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vznikol v období od 1. augusta 2006 do ...

§ 293af

Ak poškodenému vznikol nárok na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb ...

§ 293ag
(1)

V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo ...

(2)

V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011 sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 ...

(3)

Zaradenie jednotlivých skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností ...

§ 293ah - Ak vznikol nárok na invalidný dôchodok v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretej osoby a invalidný ...
a)

pred 1. januárom 2008, zaniká právo na náhradu škody od 1. januára 2008,

b)

po 31. decembri 2007, zaniká právo na náhradu škody odo dňa vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku ...

§ 293ai

V rokoch 2008 až 2011 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití ...

§ 293aj

Ministerstvo nemôže vykonávať dozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa ...

§ 293ak

Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 12 aj pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku ...

§ 293al - Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku
a)

na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane ...

b)

podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 za obdobie pred 1. januárom 2008.

§ 293am

Sociálna poisťovňa odpíše podľa § 151 aj pohľadávky podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na sume plnení podľa ...

§ 293an
(1)

Správny fond sa tvorí v rokoch 2008 a 2009

a)
najviac vo výške 3,5 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného ...
b)
z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)
d)
z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,
e)
z úrokov na účte správneho fondu,
f)
z poriadkových pokút podľa § 202,
g)
z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
h)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 až 3, § 231 ods. 1 písm. a), písm. ...
i)
z ostatných príjmov.
(2)

V roku 2008 sa správny fond tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293ab ods. 1 považuje ...

§ 293ao

Ak pri určení výšky náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní ...

§ 293ap

Sociálna poisťovňa odpustí povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky ...

§ 293aq

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, výsluhovému ...

§ 293ar - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Suma dávky, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň ...

(2)

Na účely § 11 ods. 2, § 63 ods. 10, § 66 ods. 8, § 68 ods. 6, § 84 ods. 3 a § 103 ods. 3 sa suma všeobecného ...

(3)

Ak v rozhodujúcom období na určenie výšky nemocenskej dávky podľa § 54 ods. 1 a 2, úrazovej dávky podľa ...

(4)

Ak v rozhodujúcom období na určenie sumy dôchodkovej dávky podľa § 261, 262, 263a, 263b, § 273 ods. ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 293as
(1)

Suma podľa osobitného predpisu118) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku ...

§ 293at

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293as ods. 1 považuje za poistné ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 a od 1. januára 2010

§ 293au
(1)

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2009, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa ...

(2)

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania sumy dôchodkovej dávky pri prechode na euro sa zachovávajú ...

§ 293av

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku ...

§ 293aw
(1)

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bola vypočítaná z ...

(2)

O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra 2010. ...

§ 293ax
(1)

Poistencovi, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa ...

(2)

Ak po posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu po 31. decembri 2009 je poistenec uznaný invalidný, ...

(3)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia predo ...

(4)

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ...

(5)

Na účely určenia sumy invalidného dôchodku poistenca sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného ...

(6)

Ak poistenec uvedený v odseku 1 splní podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného od ...

§ 293ay

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta podľa § 293o ods. 1 a 2 a úrazová renta podľa § 293o ods. ...

§ 293az
(1)

Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra ...

(2)

Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, predčasného ...

(3)

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2005 a úrazová renta a pozostalostná ...

(4)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta, o ktorých sa rozhoduje po 12. júni 2008 ...

(5)

Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 4 po roku 2005 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa odsekov ...

(6)

Sociálna poisťovňa rozhodne o sume dávky podľa odsekov 1 až 3 a 5 najneskôr do 31. decembra 2009.

(7)

O sume dávky podľa odsekov 1 až 3, ktorá sa k 13. júnu 2008 vyplácala v sume nižšej ako 13 405 Sk mesačne, ...

§ 293ba
(1)

Dôchodkové dávky priznané od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa od 13. ...

(2)

Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, predčasného ...

(3)

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta priznaná od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ...

(4)

Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 3 po roku 2006 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa odsekov ...

(5)

Zvýšenie podľa odsekov 1 a 3 nepatrí, ak dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta ...

§ 293bb

Percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa ...

§ 293bc
(1)

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové ...

(2)

Ustanovenie § 293al písm. a) sa od 1. januára 2009 nepoužije.

§ 293bd

Pohľadávky zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe ...

§ 293be
(1)

Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný ...

(2)

Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi ...

(3)

Ustanovenie § 293u sa od 1. januára 2009 nepoužije.

§ 293bf

Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnanec a Kancelária ...

§ 293bg - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2009
(1)

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 je pre ...

(2)

Suma poistného do rezervného fondu solidarity za obdobie pred 1. aprílom 2009, ktorá je splatná po 31. ...

(3)

Finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, sa použijú na ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 293bh

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. decembra 2009, o ...

§ 293bi

Suma poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorá je splatná po 31. decembri ...

§ 293bj
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým trvá ...

(2)

O odpustení povinnosti zaplatiť penále podľa odseku 1 rozhoduje pobočka v nedávkovom konaní do 60 dní ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 293bk

V období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo ...

§ 293bl
(1)

Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže ...

(2)

Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí vecne príslušnej pobočke, ktorá rozhoduje o uložení penále podľa § 178 ...

§ 293bm - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)

Ak dôvod na poskytnutie dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. januára 2010, o dávke v nezamestnanosti ...

(2)

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie ...

§ 293bn - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje o jednotlivých ...

§ 293bo - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2010

Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. septembrom 2010, nárok na dávku ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

§ 293bp
(1)

Ak fyzická osoba je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto právne ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávateľ ...

(3)

Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola povinná poskytovať príjem uvedený ...

(5)

Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola registrovaná podľa osobitného predpisu8) v súvislosti ...

§ 293bq
(1)

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, ktorej bol pred 1. januárom 2011 priznaný starobný dôchodok, ...

(2)

Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktorej bol pred 1. januárom 2011 priznaný predčasný starobný ...

(3)

Poistencovi, ktorý k 31. decembru 2010 bol poistený v nezamestnanosti, má priznaný invalidný dôchodok ...

§ 293br

Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011, a jej plynutie neskončilo do 31. decembra 2010, ...

§ 293bs
(1)

Nárok na nemocenskú dávku, nárok na dôchodkovú dávku, nárok na úrazovú dávku a nárok na dávku v nezamestnanosti, ...

(2)

Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2011 a trvá aj po 31. decembri 2010, suma materského sa ...

(3)

Ak sa dôchodková dávka, na ktorú vznikol nárok do 31. decembra 2010, priznáva po 31. decembri 2010, ...

§ 293bt
(1)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(2)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný ...

(3)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(4)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(5)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(6)

Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 1 a 3, zúčtujú sa sumy neprávom ...

§ 293bu

Vymeriavací základ na účely platenia poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2011 ...

§ 293bv

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

§ 293bw

V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo ...

Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2012

§ 293bx

Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2012 a trvá aj po 31. decembri 2011, suma materského sa ...

§ 293by

V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo ...

§ 293bz

V rokoch 2012 a 2013 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití ...

§ 293ca

Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu120) účinného ...

§ 293cb - Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. februára 2012
(1)

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorým toto dobrovoľné ...

(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. februárom ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá sa prihlási na dobrovoľné poistenie podľa zákona účinného od 1. februára 2012 ...

(4)

Ak poistencovi dobrovoľné nemocenské poistenie zaniklo podľa odseku 1 a vzniklo od 1. februára 2012 ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012

§ 293cc

Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné pri ...

§ 293cd
(1)

Sociálna poisťovňa môže postúpiť na právnickú osobu uvedenú v § 149 ods. 12 aj pohľadávku vzniknutú ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie a príspevku ...

(3)

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 a 151 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie za ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012

§ 293ce
(1)

Ministerstvo v roku 2012 opatrenie podľa § 82 ods. 2 nevydá.

(2)

Ministerstvo vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. ...

a)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odsekov 3 až 5,
b)
percento zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 6.
(3)

Pevná suma zvýšenia

a)
starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských ...
b)
predčasného starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských ...
c)
invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 ...
d)
invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 ...
e)
vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného ...
f)
sirotského dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských ...
(4)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá nie je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu ...

(5)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov ...

(6)

Percento zvýšenia úrazovej renty sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 ...

§ 293cf
(1)

Suma podľa osobitného predpisu121) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku ...

§ 293cg

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9 % aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 293ch

Ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol pred 1. januárom 2013, suma dávky sa určí aj po 31. decembri ...

§ 293ci

Vymeriavací základ určený podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2012 sa použije na účely ...

§ 293cj
(1)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(2)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(3)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

a)
od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za ...
b)
od 1. júla 2014 alebo od 1. októbra 2014, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za ...
(4)

Pomerná časť základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej ...

§ 293ck
(1)

Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2012 bola povinná poskytovať fyzickej osobe ...

§ 293cl
(1)

Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(2)

Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, zúčtujú sa sumy neprávom ...

§ 293cm - Na zvyšovanie úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení ...
a)

od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 vzťahuje § 89 ods. 9 písm. a),

b)

od 1. januára 2018 vzťahuje § 89 ods. 9 písm. b).

§ 293cn
(1)

Suma podľa osobitného predpisu122)prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku ...

(3)

Suma podľa odseku 1 je príjmom Sociálnej poisťovne a tvorí sa z nej základný fond starobného poistenia. ...

§ 293co

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9 % aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných ...

§ 293cp

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol pred 1. januárom 2013, suma dávky sa určí aj po 31. ...

§ 293cr
(1)

Poistencovi, ktorému nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom ...

(2)

Nárok na výplatu starobného dôchodku podľa odseku 1 vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet tohto ...

§ 293cs
(1)

Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému predčasný ...

(2)

Nárok na výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa odseku 1 vzniká ...

§ 293ct

Sociálna poisťovňa o sume dôchodkovej dávky podľa § 293cr a 293cs rozhodne v lehote do 90 dní od začatia ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

§ 293cu

Na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo ...

§ 293cv
(1)

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol pred 1. januárom 2014, nárok na nemocenskú dávku sa ...

(2)

Nárok na úrazovú dávku, ktorý vznikol pred 1. januárom 2014, sa posudzuje a suma tejto dávky sa určuje ...

(3)

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa podľa § 18 ods. 1 vznikla pred 1. januárom 2014, nárok na dávku ...

(4)

Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2014 a o dávke v nezamestnanosti ...

§ 293cw

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorému nárok na invalidný dôchodok vznikol ...

§ 293cx

Sumu pozostalostných dôchodkov, ktorých suma bola určená podľa § 81 ods. 6 poslednej vety v znení účinnom ...

§ 293cy

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo ...

§ 293cz
(1)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(2)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(3)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

§ 293da
(1)

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 rozhoduje generálny riaditeľ po predchádzajúcom súhlase ...

(2)

Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru 2013 sa prevedie do 10 dní od schválenia účtovnej ...

§ 293db

Zamestnávateľ zamestnanca, ktorý je k 31. decembru 2013 a po tomto dni štatutárnym orgánom zamestnávateľa ...

§ 293dc

Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v § 293s ods. 1, § 293ak a § 293cd ods. 1 od 1. ...

§ 293dd - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Ak samostatne zárobkovo činná osoba nesplní pred 1. januárom 2015 povinnosť podľa § 228 ods. 1 v znení ...

§ 293de - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej toto ...

(2)

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti nezaniká podľa odseku 1, ak sú splnené podmienky podľa § 19 ods. ...

(3)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. júlom 2014, ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

§ 293df

Nárok na predčasný starobný dôchodok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015, sa posudzuje podľa zákona ...

§ 293dg

Obdobie starobného dôchodkového sporenia získané pred 1. januárom 2015 podľa predpisov účinných do 31. ...

§ 293dh

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a úrazovej dávky vznikol pred 1. januárom 2015, rozhodujúce ...

§ 293di
(1)

Ak poistenec bol 31. decembra 2014 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok ...

(2)

Poistencovi, ktorý bol v roku 2015 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný predložiť pobočke evidenčný list dôchodkového poistenia za obdobie pred 1. ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015

§ 293dj
(1)

Suma podľa osobitného predpisu123) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku ...

§ 293dk

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 2,15 % aj zo sumy podľa § 293dj ods. 1.

§ 293dl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Sociálna poisťovňa zašle do 31. augusta 2015 poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku ...

(2)

Ak nárok na výplatu starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vznikol ...

(3)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu výdavkov spojených ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2016

§ 293dm
(1)

Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. júlom 2003 a zanikol jej nárok na vdovský dôchodok, má nárok na ...

(2)

Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a zanikol jej nárok na výplatu vdovského dôchodku, ...

(3)

Nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr od 1. januára 2016.

(4)

O nároku na vdovský dôchodok podľa odseku 1 a o nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa odseku 2 ...

§ 293dn
(1)

Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nevznikol mu nárok na vdovecký dôchodok podľa ...

a)
ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ...
b)
ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala ...
c)
zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)

Suma vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 je 136,50 eur mesačne.

(3)

Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 platí § 82 rovnako.

(4)

Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 s inou dôchodkovou dávkou platí § 81 ...

(5)

Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak

a)
má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
b)
uzatvoril manželstvo alebo
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.
(6)

O nároku na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov od začatia ...

(7)

Ustanovenie § 293n sa od 1. januára 2016 nepoužije.

§ 293do - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická osoba ...

§ 293dp - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2016
(1)

Konanie o opravnom prostriedku začaté pred 1. júlom 2016 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. ...

(2)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu vydanému pred 1. júlom 2016, ktorý bol podaný v súlade s predpismi ...

Prechodné ustanovenia účinné od 30. októbra 2016

§ 293dq
(1)

Dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka okrem ...

(2)

Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2017 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra ...

§ 293dr
(1)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2017 je

a)
8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b)
2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c)
7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d)
3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e)
7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...
f)
2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...
g)
4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...
h)
1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...
i)
5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j)
2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný ...
k)
2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
l)
1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
(2)

Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 je 2 %.

(3)

Ustanovenia § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 sa v roku 2016 neuplatňujú.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2018

§ 293ds
(1)

Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobný dôchodok ...

a)
1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 ...
b)
1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 ...
c)
1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 ...
d)
1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
e)
1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 ...
f)
1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 ...
g)
1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
h)
1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
i)
1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
j)
1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
k)
1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
l)
1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 ...
m)
2000 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 067 Sk,
n)
2001 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 167 Sk,
o)
2002 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 267 Sk,
p)
2003 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 337 Sk.
(2)

Priemerný mesačný zárobok na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1 je priemerný mesačný zárobok, ...

(3)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu účinného ...

a)
2 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 500 Sk do sumy 8 525 Sk sa započítava 35 %, ak sa určuje ...
b)
2 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 600 Sk do sumy 8 690 Sk sa započítava 35 %, ak sa určuje ...
c)
2 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 700 Sk do sumy 8 901 Sk sa započítava 36 %, ak sa určuje ...
d)
2 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 500 Sk do sumy 9 162 Sk sa započítava 32 %, ak sa určuje ...
e)
2 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 800 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 39 %, ak sa určuje ...
f)
3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 37 %, ak sa ...
g)
4 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 500 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 41 %, ak sa ...
h)
5 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 700 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 41 %, ak sa ...
i)
6 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 000 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 41 %, ak sa ...
j)
6 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 800 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 41 %, ak sa ...
k)
7 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 7 900 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 41 %, ak sa ...
l)
8 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 500 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 41 %, ak sa ...
m)
8 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 700 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 38 %, ak sa ...
n)
9 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 9 300 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 38 %, ak sa ...
o)
10 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 10 400 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 38 %, ak sa ...
p)
11 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 11 200 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 38 %, ak sa ...
(4)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu účinného ...

a)
2 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 000 Sk do sumy
1.
8 525 Sk sa započítava 27 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
2.
8 690 Sk sa započítava 27 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
3.
8 901 Sk sa započítava 27 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
4.
9 162 Sk sa započítava 22 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
b)
2 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 200 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje ...
c)
2 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 300 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 24 %, ak sa ...
d)
3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 31 %, ak sa ...
e)
3 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 800 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 31 %, ak sa ...
f)
3 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 900 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 31 %, ak sa ...
g)
4 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 500 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 31 %, ak sa ...
h)
5 100 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 100 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 31 %, ak sa ...
i)
5 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 700 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 31 %, ak sa ...
j)
6 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 400 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
k)
6 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 800 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
l)
7 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 7 500 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
m)
8 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 000 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
(5)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu účinného ...

a)
1 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 500 Sk do sumy
1.
8 525 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
2.
8 690 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
3.
8 901 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
4.
9 162 Sk sa započítava 21 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
b)
1 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 600 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 23 %, ak sa určuje ...
c)
1 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 700 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 22 %, ak sa ...
d)
2 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 300 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
e)
2 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 900 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
f)
3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
g)
3 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 500 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
h)
4 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 000 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
i)
4 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 200 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 27 %, ak sa ...
j)
4 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 600 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 25 %, ak sa ...
k)
4 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 800 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 25 %, ak sa ...
l)
5 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 400 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 25 %, ak sa ...
m)
5 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 900 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 25 %, ak sa ...
(6)

Priemerný mesačný zárobok podľa odsekov 3 až 5 sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.

(7)

Pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 6 sa na obmedzenia najvyššou výmerou podľa predpisu ...

(8)

Starobný dôchodok sa na účely odsekov 1 až 7 považuje za priznaný v roku 2003, ak

a)
poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa predpisu účinného do 31. decembra ...
b)
nárok na starobný dôchodok vznikol podľa § 259 ods. 2.
(9)

Nárok na výplatu starobného dôchodku v sume určenej podľa odsekov 1 až 8 vzniká

a)
od 1. januára 2018, ak suma starobného dôchodku určená podľa odsekov 1 až 8 je vyššia ako suma starobného ...
b)
odo dňa, od ktorého po 1. januári 2018 vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku, ak suma starobného ...
§ 293dt
(1)

Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 a starobný dôchodok ...

a)
pred rokom 1965 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 509 Sk,
b)
v roku
1.
1965 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 509 Sk,
2.
1966 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 536 Sk,
3.
1967 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 568 Sk,
4.
1968 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 619 Sk,
5.
1969 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 698 Sk,
6.
1970 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 794 Sk,
7.
1971 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 894 Sk,
8.
1972 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 998 Sk,
9.
1973 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 034 Sk,
10.
1974 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 063 Sk,
11.
1975 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 088 Sk,
12.
1976 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 114 Sk,
13.
1977 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 141 Sk,
14.
1978 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 166 Sk,
15.
1979 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 192 Sk,
16.
1980 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 217 Sk,
17.
1981 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 242 Sk,
18.
1982 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 264 Sk,
19.
1983 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 285 Sk,
20.
1984 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 304 Sk,
21.
1985 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 322 Sk,
22.
1986 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk,
23.
1987 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk,
24.
1988 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk.
(2)

Starobný dôchodok sa na účely odseku 1 považuje za priznaný v roku 1988, ak poistencovi bola suma starobného ...

§ 293du

O sume starobného dôchodku podľa § 293ds a 293dt sa rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018.

§ 293dv

Na účely tohto zákona sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 293dw
(1)

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava obdobie pred 1. januárom 2018, počas ktorého fyzická ...

a)
sa starala o dieťa, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) okrem podmienky podania ...
b)
poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým ...
(2)

Za obdobie podľa odseku 1 sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov za kalendárny ...

§ 293dx
(1)

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná ...

a)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ...
b)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je ...
(2)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá sa

a)
nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej ...
b)
vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej ...
(3)

Na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku ...

(4)

Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa ...

(5)

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní

a)
priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely odsekov 1 až 3 platné k 30. júnu kalendárneho roka, ...
b)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému ...
(6)

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho ...

§ 293dy

Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2018 a nevznikol mu ...

§ 293dz

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné Sociálnej poisťovni zaslať do 10. januára 2018 v ...

a)
podľa § 233 ods. 12 písm. c) prvého bodu o fyzických osobách, ktoré sú po 31. decembri 2017 poberateľmi ...
b)
podľa § 233 ods. 12 písm. c) druhého bodu o fyzických osobách, ktorým sa po 31. decembri 2017 poskytuje ...
c)
o fyzických osobách, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej pred 1. januárom ...
§ 293ea

Pre zamestnávateľa, ktorý začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca pred 1. januárom 2018, sa lehota ...

§ 293eaa - Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2018
(1)

Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 31. decembra 2016, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto ...

(2)

Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou ...

(3)

Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. apríla 2018 § 277b až 277d nepoužijú.

§ 293eb - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018

Právne vzťahy medzi Sociálnou poisťovňou a veriteľom podľa osobitných predpisov,93adc) bankou, zahraničnou ...

§ 293ec - Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa ...

(2)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa ...

§ 293ed - Prechodné ustanovenie účinné od 30. októbra 2018

Ministerstvo v roku 2018 opatrenie podľa § 65a ods. 3 nevydá.

§ 293ee - Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2018
(1)

Pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na poistné za obdobie do 31. decembra 2016, vzniknutú voči zdravotníckemu ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ...

(3)

Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. novembra 2018 § 277b až 277d nepoužijú.

§ 293ef - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021

Sociálna poisťovňa pridelí identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca, ktorý je k 1. januáru 2021 ...

§ 293eh - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa ...

§ 293ei - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého zamestnávateľom bolo pred 1. júlom 2019 Finančné ...

§ 293eia - Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2019
(1)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných ...

(2)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných ...

(3)

Uplatnením odsekov 1 a 2 sa na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nepoužije ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

§ 293ej
(1)

Ak nárok na vyrovnávací príplatok vznikol pred 1. januárom 2020, podmienky nároku na vyrovnávací príplatok ...

(2)

Ak poistencovi uvedenému v § 66a ods. 1, § 68a a § 73a ods. 1 vznikol nárok na starobný dôchodok, predčasný ...

(3)

Suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku určená podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(4)

Ak poistenec má podľa odsekov 2 a 3 nárok na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného ...

(5)

O určení sumy dôchodku podľa odseku 2 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania. ...

§ 293ek
(1)

Ak bol poistenkyni pred 1. januárom 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok bez zohľadnenia výchovy ...

(2)

Suma invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2020, sa určuje podľa predpisov účinných ...

§ 293el

Ustanovenie § 4a sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou ...

§ 293em - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2020
(1)

Pohľadávku na poistnom vzniknutú alebo splatnú za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018, pohľadávku ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ...

§ 293en - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ak suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ alebo ...

§ 293eo - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020

Ustanovenie § 293be ods. 1 a 2 sa od 1. januára 2020 nepoužije.

§ 293ep - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021

Ak potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) podľa tohto ...

§ 293eq - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020

Na 13. dôchodok sa § 293dx nevzťahuje.

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

§ 293er
(1)

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

(2)

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky ...

(3)

V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania ...

a)
osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia ...
b)
splnil podmienky nároku na ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. b),
c)
sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ...
(4)

Podmienky nároku na ošetrovné podľa odseku 3 sa posudzujú u každého poistenca k prvému dňu jeho osobnej ...

(5)

Ošetrovné podľa odseku 3 sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej ...

(6)

Poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok ...

(7)

Predškolské zariadenie poskytuje Sociálnej poisťovni na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku ...

(8)

Zariadenie sociálnych služieb podľa odseku 3 písm. c) poskytuje Sociálnej poisťovni na účel overenia ...

(9)

Údaje podľa odsekov 7 a 8 je predškolské zariadenie a zariadenie sociálnych služieb podľa odseku 3 písm. ...

(10)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tento nárok ...

§ 293es
(1)

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ...

(2)

Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej ...

§ 293et
(1)

Podporné obdobie v nezamestnanosti podľa § 105 ods. 1, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa ...

(2)

Na účely § 105 ods. 3 sa do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti, ktorá uplynie po ...

(3)

Na účely § 105 ods. 4 sa do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti nezahŕňa predĺženie ...

(4)

Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení ustanoviť ...

§ 293eu
(1)

Počas krízovej situácie sa ustanovenia § 142 ods. 6 písm. c), § 146 ods. 2 a § 153 ods. 5 časť vety ...

(2)

Na žiadosť príjemcu dávky sa počas krízovej situácie dávka poukazuje na účet v banke alebo v pobočke ...

(3)

Počas krízovej situácie sa na podanie v súvislosti s dávkami nemocenského poistenia, dávkou garančného ...

§ 293ev
(1)

Nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. b) má aj fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená a ...

a)
v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,
b)
v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný ...
c)
od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu,133) ak je ...
d)
v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej ...
e)
v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe ...
(2)

Poistencovi, ktorému v čase krízovej situácie vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti podľa ...

§ 293ew
(1)

Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo ...

(2)

Vláda nariadením vlády

a)
ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu134) a príjmov z podnikania ...
b)
môže ustanoviť
1.
obdobie, za ktoré sa má platiť poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 a
2.
termín splatnosti poistného za obdobie podľa prvého bodu.
(3)

Na plnenie povinností podľa § 231 zamestnávateľa podľa odsekov 1 a 2 sa použije splatnosť poistného ...

(4)

Na splátky dlžných súm poistného podľa odseku 2 písm. b) sa v období po skončení krízovej situácie § ...

(5)

Poistné podľa odsekov 1 a 2 sa na účely § 31 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 a § 60 ods. 1 do konca tretieho ...

(6)

Lehota podľa odseku 5, po ktorej je príjemca dávky povinný vrátiť dávku, uplynie najskôr posledný deň ...

(7)

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné podľa odsekov 1 a 2 v lehote podľa odsekov 5 a 6, je povinný ...

(8)

Príjemca dávky, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2, štatutárnym orgánom zamestnávateľa ...

§ 293ex
(1)

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná ...

(2)

Vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ ...

(3)

Uzatvorenie prevádzky podľa odseku 1 preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne ...

(4)

Poistné podľa odsekov 1 a 2 sa na účely § 31 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 a § 60 ods. 1 považuje za zaplatené. ...

(5)

Suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku poistenca, ktorý je ...

§ 293ey
(1)

Ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodala daňové priznanie za rok 2019 podľa osobitného predpisu43) ...

a)
vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota ...
b)
zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota ...
(2)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá ...

a)
do 30. septembra 2020,
1.
vzniká od 1. decembra 2020, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 bol ...
2.
zaniká 30. novembra 2020, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 nebol ...
b)
po 30. septembri 2020,
1.
vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota ...
2.
zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota ...
(3)

Na účely odsekov 1 a 2 platí § 21 ods. 3, 4 prvá veta a druhá veta a ods. 5 prvá veta a tretia veta ...

a)
v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom podľa čestného vyhlásenia samostatne zárobkovo činnej osoby ...
b)
ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom podľa čestného vyhlásenia ...
(4)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(5)

Ak samostatne zárobkovo činnej osobe vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie ...

§ 293ez

Právne účinky opravného daňového priznania podaného v lehote na podanie daňového priznania podľa osobitného ...

a)
vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia prvým dňom tretieho kalendárneho ...
b)
zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia posledným dňom druhého kalendárneho ...
c)
určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného, výšky poistného na nemocenské poistenie, výšky ...
§ 293fa

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné Sociálnej poisťovni najneskôr do konca kalendárneho ...

§ 293fb
(1)

Poistenec, ktorému vznikol nárok na nemocenské podľa § 293er ods. 1 alebo ods. 2 a tento nárok trvá ...

(2)

Na účel § 293er ods. 3 písm. b) sa vo vzťahu k dieťaťu uvedenému v § 39 ods. 1 písm. b) druhého bodu

a)
predškolské zariadenie a škola považujú za uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu aj po ...
1.
zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese ...
2.
dieťa sa nemôže zúčastňovať prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolskom zariadení alebo ...
b)
zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, považuje za uzavreté na ...
1.
zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z ...
2.
dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.
(3)

Na účel § 293er ods. 3 písm. c) sa vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje sociálna služba ambulantnou ...

a)
táto fyzická osoba alebo jej zákonný zástupca neprejaví záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu ...
b)
tejto fyzickej osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.
(4)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tento nárok ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytuje Sociálnej poisťovni na účel následnej ...

(6)

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje Sociálnej poisťovni na účel následnej kontroly splnenia podmienok ...

§ 293fc
(1)

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ...

(2)

Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej ...

§ 293fd
(1)

V roku 2020 sa § 168 ods. 4 nepoužije.

(2)

Použitie zostatku správneho fondu nevyčerpaného k 31. decembru 2019 schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa ...

(3)

Zostatok správneho fondu podľa odseku 2 nevyčerpaný k 31. decembru 2020 sa prevedie do desiatich dní ...

§ 293fe
(1)

Ustanovenie § 293fb ods. 2 písm. a) sa od účinnosti tohto zákona nepoužije.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytuje Sociálnej poisťovni na účel následnej ...

§ 293fea
(1)

Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná ...

(2)

Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak ...

a)
zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia ...
b)
právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 uznaná počas krízovej situácie za dočasne ...
(3)

Suma úrazového príplatku je

a)
25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu ...
b)
25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84, ak ide o zamestnanca uvedeného v odseku 2 písm. ...
(4)

Právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, je povinná vydávať ...

§ 293feb
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho ...

(2)

Ustanovenie § 140 ods. 2 sa neuplatní vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý je v čase krízovej situácie uznaný ...

§ 293fec
(1)

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v ...

a)
dočasná pracovná neschopnosť poistenca trvá,
b)
dočasná pracovná neschopnosť poistenca, v súvislosti s ktorou uplynulo podporné obdobie, trvala alebo ...
c)
je predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo ...
(2)

Posudkový lekár

a)
posudzuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. b) a c) na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára ...
b)
určuje dĺžku predĺženia podporného obdobia, ak poistenec spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c). ...
(3)

Vystavenie potvrdenia podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za zdravotný výkon na účely sociálneho poistenia ...

(4)

Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, v úhrne najdlhšie o jeden rok.

(5)

Na konanie o predĺžení podporného obdobia sa primerane vzťahujú ustanovenia o dávkovom konaní. O predĺžení ...

§ 293fed
(1)

Zamestnancovi a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej ...

(2)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie povinného nemocenského ...

§ 293fee
(1)

V roku 2021 sa § 168 ods. 4 nepoužije.

(2)

Dozorná rada schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa použitie 50 % zostatku

a)
správneho fondu podľa § 293fd ods. 3 nevyčerpaného k 31. decembru 2020,
b)
správneho fondu nevyčerpaného k 31. decembru 2020.
(3)

Sociálna poisťovňa prevedie do rezervného fondu solidarity do desiatich dní od schválenia účtovnej závierky ...

a)
50 % zostatku správneho fondu podľa § 293fd ods. 3 nevyčerpaného k 31. decembru 2020 a 50 % zostatku ...
b)
zostatku správneho fondu podľa odseku 2 nevyčerpaného k 31. decembru 2021.
(4)

Ustanovenie § 293fd ods. 2 a 3 sa od 1. mája 2021 nepoužije.

§ 293fef
(1)

Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k ...

(2)

Sociálna poisťovňa na žiadosť znovu rozhodne o nároku poistenca na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 k ...

§ 293feg
(1)

V apríli 2021 je výška nemocenského poistenca, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie uznaný za ...

(2)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50) ...

(3)

Zamestnanec nemá nárok na výplatu nemocenského, ku ktorému má nárok na výplatu úrazového príplatku, ...

§ 293feh
(1)

V apríli 2021 je výška ošetrovného podľa § 293er ods. 3 75 % denného vymeriavacieho základu určeného ...

(2)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

§ 293fei

O výške nemocenského podľa § 293feg ods. 1 a 2 a o výške ošetrovného podľa § 293feh sa písomné rozhodnutie ...

§ 293fej

Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na výplatu ...

§ 293fek
(1)

Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná ...

(2)

Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak ...

a)
zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia ...
b)
právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 uznaná počas krízovej situácie za dočasne ...
(3)

Suma úrazového príplatku je

a)
25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu ...
b)
25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84, ak ide o zamestnanca uvedeného v odseku 2 písm. ...
(4)

Právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, je povinná vydávať ...

(5)

Ustanovenie § 293fea sa od účinnosti tohto zákona neuplatní.

§ 293fel

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021,

a)
ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b)
suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1.
55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu ...
2.
25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

§ 293ff
(1)

Dôchodkový vek poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra ...

(2)

Poistenec, ktorý podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 nedovŕšil dôchodkový vek do ...

(3)

Fiktívny dôchodkový vek poistenca uvedeného v

a)
odseku 1 je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a príloh č. 3a a 3b v ...
b)
odseku 2 je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a príloh č. 3a a 3b v ...
§ 293fg
(1)

Poistenec uvedený v § 293ff ods. 3, ktorému je priznaný starobný dôchodok najneskôr od 1. januára 2021, ...

(2)

Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku nevzniká nárok poberateľovi predčasného starobného dôchodku ...

(3)

Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa určí ako súčin sumy starobného dôchodku ku dňu ...

(4)

Suma starobného dôchodku ku dňu jeho priznania podľa odseku 3 určená s prihliadnutím na obdobie poistenia ...

(5)

Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený invalidný ...

(6)

Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený vdovský dôchodok ...

a)
vyšší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma ...
b)
nižší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma ...
(7)

Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku sa použijú ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na starobný ...

(8)

Konanie o priznaní jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa začína z podnetu organizačnej zložky ...

§ 293fh

Poistencovi, ktorému je priznaný starobný dôchodok najskôr od 2. januára 2021, sa obdobie dôchodkového ...

§ 293fi

Ak dôchodkový vek poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok do 31. decembra 2020, ...

§ 293fj

O jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku podľa § 293fg a o zvýšení predčasného starobného dôchodku ...

§ 293fk

Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku poistenca uvedeného v § 293ff ods. 3, ktorý Sociálna poisťovňa určila ...

a)
po 31. decembri 2020, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. ...
b)
pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. ...
§ 293fl

Ak starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku je zvýšený na ...

§ 293fm

Ustanovenie § 293eia sa od 1. januára 2021 nepoužije.

§ 293fn - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021

Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, podmienky ...

§ 293fo - Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2021
(1)

Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 30. novembra 2020, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ...

(3)

Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. mája 2021 § 277b až 277d, § 293eaa, § 293ee a 293em ...

§ 293foc - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021

Ak je poistencovi priznaný invalidný dôchodok, o ktorom sa konanie právoplatne skončilo do 31. októbra ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2022

§ 293fp
(1)

Na posudzovanie

a)
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti fyzickej osoby uvedenej ...
b)
dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára ...
(2)

Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022 ...

(3)

Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný

a)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca, ktorý bol ...
b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a odhlásiť z tohto registra ...
1.
§ 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022, jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký ...
2.
§ 4 ods. 2 písm. c) v znení účinnom do 28. februára 2022, ak jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký ...
(5)

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba ...

§ 293fq

Ak fyzickej osobe uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 28. februára 2022 vznikne nárok ...

§ 293fr - Prechodné ustanovenia v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)

Povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá ...

(2)

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého povinne nemocensky ...

(3)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa odseku 2, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné ...

(4)

Počas obdobia, v ktorom sa občan Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava ...

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 294 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 ...

2.

zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z ...

3.

zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho ...

4.

zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., ...

5.

zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona ...

6.

zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 ...

7.

zákon č. 246/1991 Zb. o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991,

8.

zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej ...

9.

zákon č. 116/1992 Zb. o zvýšení dôchodkov v roku 1992,

10.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1993,

11.

§ 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...

12.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993,

13.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po ...

14.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994,

15.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a o úprave ...

16.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej ...

17.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave ...

18.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a o zmene ...

19.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 ...

20.

§ 32 ods. 1 písm. c), § 44, § 46 a 47, § 49 až 60, § 62 až 70, § 118 ods. 4 písm. b), § 126 až 129 a ...

21.

zákon č. 154/1997 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ...

22.

zákon č. 357/1997 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998,

23.

zákon č. 132/1998 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a ...

24.

zákon č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a ...

25.

zákon č. 233/2000 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a ...

26.

zákon č. 385/2001 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2002 a ...

27.

§ 21 až 26, § 35 ods. 3, § 195 ods. 5, v § 198 ods. 1 písm. a) až c), § 199 až 213, § 214 ods. 4, § ...

28.

zákon č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a ...

29.

zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.,

30.

zákon č. 222/2003 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ...

31.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad ...

32.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad ...

33.

nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 231/1990 Zb. o zvýšení vyplácaných dôchodkov ...

34.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ...

35.

vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii ...

36.

vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 141/1958 Ú. l. o nemocenskom ...

37.

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení ...

38.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve ...

39.

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní ...

40.

vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon ...

41.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 ...

42.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 356/1991 Zb. o kontrole dodržiavania ...

43.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 106/1992 Zb. o spôsobe kontroly ...

44.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 446/1992 Zb. o predpoklade osobitnej ...

45.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 290/1994 Z. z., ktorou ...

46.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 132/1995 Z. z., ktorým ...

47.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 151/1996 Z. z., ktorým ...

48.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 98/1997 Z. z., ktorým ...

49.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 120/1998 Z. z., ktorým ...

50.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 125/1999 Z. z., ktorým ...

51.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2000 Z. z., ktorým ...

52.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 235/2001 Z. z., ktorým ...

53.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 340/2002 Z. z., ktorým ...

54.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 199/2003 Z. z., ktorým ...

§ 294aa

Zrušuje sa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku ...

§ 294a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 295 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA

  Číslo Choroba z povolania Podmienky vzniku 1. Choroba z olova alebo z jeho zlúčenín K číslam 1 - 18: ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  CHOROBY A STAVY, KTORÉ SI VYŽADUJÚ OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ

  I. KAPITOLA

  A15 – A19 Tuberkulóza

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe príslušného odborného vyšetrenia podľa postihnutia ...

  A50 Vrodený syfilis

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe miery funkčného postihnutia nervového systému, ...

  B15 – B19 Zápaly pečene

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe biochemickej aktivity ochorenia, stupňa prekrvenia, ...

  B20 – B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe vzniku komplikácií v poslednom klinicky manifestnom ...

  Výnimočne sa posudzujú aj iné infekčné choroby a parazitárne choroby na základe miery anatomického a ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej presnej aplikácii cielenej liečby, ošetrovanie ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Terminálne štádiá infekčných a parazitárnych chorôb.

  II. KAPITOLA

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe štádia ochorenia, t. j. III-IV, TNM klasifikácie, ...

  Výnimočne sa posudzujú aj nezhubné nádory, ktorých lokalizácia a mechanický vplyv vyvolávajú orgánové ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii cielenej liečby, sprevádzanie do špecializovaných ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Terminálne štádiá neliečiteľných zhubných nádorov.

  III. KAPITOLA

  D55 – D64 Nutričné, hemolytické, aplastické a iné málokrvnosti

  D65 – D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby

  D80 – D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí podľa druhu a stupňa komplikácií, ako aj podľa priebehu primárneho ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, pri kontrole priebehu ...

  IV. KAPITOLA

  E00 – E07 Choroby štítnej žľazy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje podľa rezistencie na liečbu, poklesu hmotnosti, zaostávania ...

  E10 – E14 Cukrová úplavica

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe odborného vyšetrenia vrátane iných konziliárnych ...

  E20 – E35 Choroby z podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

  E70 – E90 Metabolické poruchy

  Závažnosť zdravotného postihnutia ako pri E10 – E14.

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany rodičov pri sledovaní celkového zdravotného ...

  V. KAPITOLA

  F10 – F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

  F20 – F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

  F30 – F39 Afektívne poruchy

  F70 – F79 Duševná zaostalosť

  F90 – F98 Poruchy správania a emočné poruchy v detstve a počas dospievania

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe psychiatricko-psychologického vyšetrenia. Rozhodujúce ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, dozor pre poruchy správania ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Duševná zaostalosť stredného, ťažkého a hlbokého stupňa.

  Duševné choroby a poruchy správania – liečbou málo ovplyvniteľné (ťažké formy).

  VI. KAPITOLA

  G00 – G09 Zápalové choroby ústredného nervového systému

  G10 – G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém

  G20 – G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

  G35 – G37 Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

  G40 – G47 Epizodické a záchvatové poruchy

  G50 – G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

  G60 – G64 Polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému

  G70 – G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu

  G80 – G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy

  G90 – G99 Iné poruchy nervového systému

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe neurologického vyšetrenia vrátane odborných konziliárnych ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť pri individuálnej ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Ťažké formy chorôb nervového systému so závažným pohybovým a psychickým postihnutím.

  VII. KAPITOLA

  H53 – H54 Poruchy videnia a slepota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného očného vyšetrenia na oboch očiach ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť, najmä sprevádzanie v neznámom prostredí, prevenciu úrazov, ...

  VIII. KAPITOLA

  H80 – H83 Choroby vnútorného ucha

  H90 Praktická alebo úplná hluchota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe ušno-nosno-krčného vyšetrenia, foniatrického vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri komunikácii, nácvik reči, sprevádzanie do špecializovaných ...

  IX. KAPITOLA

  I05 – I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca

  I10 – I15 Hypertenzné choroby

  I30 – I52 Iné choroby srdca

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného interného alebo kardiologického funkčného ...

  I60 – I69 Cievne choroby mozgu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného neurologického vyšetrenia vrátane konziliárnych ...

  I70 – I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí len výnimočne pri závažných uzáveroch veľkých ciev, najmä ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri presnej aplikácii liekov, sledovanie klinického stavu, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Choroby obehovej sústavy v štádiu globálnej obehovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  X. KAPITOLA

  J40 – J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest

  J80 – J84 Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce interstícium

  J95 – J99 Iné choroby dýchacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného pľúcneho funkčného vyšetrenia s ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ošetrovanie ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Choroby dýchacej sústavy v štádiu globálnej dychovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  XI. KAPITOLA

  K50 – K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva

  K70 – K77 Choroby pečene

  K86 Chronický zápal podžalúdkovej žľazy

  K90 – K93 Iné choroby tráviacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného interného gastroenterologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť najmä pri príprave špeciálnej diétnej stravy, kontrolu ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Choroby tráviacej sústavy so zhubným typom výživy v štádiu dekompenzácie.

  XII. KAPITOLA

  L10 – L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

  L20 – L30 Dermatitídy a ekzémy

  L40 – L45 Papuloskvamózne choroby

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného dermatologického vyšetrenia vrátane ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri lokálnej a celkovej liečbe ochorenia kože, tlmenie ...

  XIII. KAPITOLA

  M05 – M14 Zápalové polyartropatie

  M15 – M19 Artrózy

  M20 – M25 Iné poruchy kĺbov

  M30 – M36 Systémové choroby spojivového tkaniva

  M40 – M45 Deformujúce dorzopatie

  M45 – M49 Spondylopatie

  M50 – M54 Dorzopatie

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného odborného neurologického, reumatologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii liekov, kontrolu a aplikáciu korekčného ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Výnimočne choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva s trvalým pripútaním na lôžko.

  XIV. KAPITOLA

  N00 – N08 Glomerulárne choroby

  N10 – N16 Tubulointersticiálne choroby

  N17 – N19 Zlyhanie obličiek

  N30 – N39 Iné choroby močovej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného funkčného urologického alebo nefrologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri príprave diéty, aplikáciu liekov, sprevádzanie do ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Choroby močovej sústavy v terminálnom štádiu zlyhania obličiek.

  XVII. KAPITOLA

  Q00 – Q07 Vrodené chyby nervového systému

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách nervového systému ...

  Q10 – Q18 Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách oka, ucha, tváre ...

  Q20 – Q28 Vrodené choroby obehovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách obehovej sústavy ...

  Q30 – Q34 Vrodené chyby dýchacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách dýchacej sústavy ...

  Q35 – Q37 Rázštep pery a rázštep podnebia

  Vrodené rázštepy pery a podnebia sa spravidla do jedného roka života dobre upravujú plastickou chirurgickou ...

  Q38 – Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách tráviacej sústavy ...

  Q60 – Q64 Vrodené chyby močovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách močovej sústavy ...

  Q65 – Q79 Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách svalov a kostí ...

  Q80 – Q89 Iné vrodené chyby

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri iných vrodených chybách sa posudzujú ...

  Q90 – Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť sa posudzujú podľa klinických prejavov ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie so závažným pohybovým postihnutím a psychickým postihnutím, ...

  XIX. KAPITOLA

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitnú starostlivosť pri úrazoch, otravách a iných následkoch ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na ...

  Trvalé následky poranení, otráv a niektorých iných vonkajších príčin so závažným pohybovým alebo psychickým ...

  Osobitná kapitola

  Vrodené, funkčné a anatomické chýbanie končatín

  Vzhľadom na špecifickú funkciu končatín stavy, ktoré vyvoláva chýbanie končatín, patria do vrodených ...

  Zdravotný stav sa posudzuje na základe traumatologického, neurologického alebo ortopedického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Pri úplných stratách končatiny alebo končatín dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť pri rehabilitácii, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  VŠEOBECNÉ VYMERIAVACIE ZÁKLADY V KALENDÁRNYCH ROKOCH PRED ROKOM 2003

  Rok Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Všeobecný vymeriavací základ 1949 792 9 504 1950 ...

  Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  Rok narodenia poistenca Muž Žena Žena, ktorá vychovala jedno dieťa Žena, ktorá vychovala dve deti Žena, ...

  kder je rok,m je mesiac,d je deň.

  Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  Rok narodenia poistenca Muž, ktorý vychoval jedno dieťa Muž, ktorý vychoval dve deti Muž, ktorý vychoval ...

  kder je rok,m je mesiac,d je deň.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  Príloha č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v rokoch Suma minimálneho dôchodku v ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  4.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  5.

  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania ...

  8.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 1b)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...
 • 1c)  Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2a)  § 13 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho ...
 • 5)  § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
 • 6)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7aa)  Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7aaa)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov ...
 • 23a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 24)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 25)  § 34 zákona č. 48/2002 Z. z.
 • 25a)  § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 194 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 26a)  § 31a až 31g zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 27)  § 92 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 28)  § 8f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri ...
 • 29)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 53 ods. 1, 5 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
 • 32)  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 33a)  Napríklad § 131 ods. 2 a 4, § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
 • 35)  § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého ...
 • 35a)  § 20 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 35b)  § 2 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 35c)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 35d)  Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 36)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 38)  Zákonník práce.
 • 39)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...
 • 39a)  § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 39b)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 39c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 39d)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov. Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone ...
 • 39e)  § 71 ods. 9 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.
 • 40)  § 11 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 a 4 zákona č. 378/2015 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 41a)  § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
 • 42)  Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42a)  Zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  Zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42c)  § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 42d)  § 108, § 113 ods. 6 štvrtá veta a § 262 ods. 4 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. ...
 • 42e)  § 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 43)  § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 45)  Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 45a)  § 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 45aa)  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 45b)  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Občiansky zákonník.
 • 48)  § 122 Občianskeho zákonníka.
 • 50)  § 2 ods. 1 písm. m) a n) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 50a)  § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 50b)  § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 51)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 53)  Napríklad § 162 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 54)  § 93 zákona č. 154/2001 Z. z.
 • 55)  § 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55a)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. ...
 • 55aa)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 55b)  Čl. 52 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o ...
 • 55c)  Čl. 46 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...
 • 56)  § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych ...
 • 56a)  Napríklad čl. 1 nariadenia Rady (EHS Euroatom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje ...
 • 56b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ...
 • 56c)  § 45 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 58)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 59)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 60)  § 85 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 386/1997 ...
 • 60a)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene ...
 • 61)  § 214 až 216 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 62)  § 196 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 63)  § 196 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 64)  § 196 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 65)  § 22 Zákonníka práce.
 • 66)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení ...
 • 67)  § 2 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 67a)  Čl. 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ...
 • 68)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 69)  § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 69a)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69b)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. ...
 • 69ba)  Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 69c)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 70)  § 2 písm. d) zákona č. 215/2021 Z. z.
 • 71)  Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 81)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 82)  Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 83)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 • 87)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 88)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 89)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 89a)  Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 90)  § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90a)  § 65 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90b)  § 17a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 94 ods. 1 písm. c) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 67 ods. 2 a 3 zákona č. ...
 • 91a)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 91c)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 92)  § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 92aa)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 92aaa)  § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
 • 92ab)  § 23 ods. 4 písm. j), § 26 písm. a) a § 27b písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení ...
 • 92aba)  § 66b ods. 3 písm. a) a § 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 92abb)  § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 92ac)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 92ad)  § 73a ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92ae)  § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 92b)  Exekučný poriadok.
 • 92c)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 93a)  Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a ...
 • 93aa)  § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 77b zákona č. 581/2004 Z. z. o ...
 • 93ab)  § 77c ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 93ac)  § 29b ods. 13 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 93ad)  § 29b ods. 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 93ada)  § 24 ods. 3 a § 24a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 93adb)  § 2 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 93adc)  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 písm. a) zákona ...
 • 93add)  § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov.
 • 93ade)  § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona ...
 • 93adf)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 93adg)  Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.§ 30a zákona č. 523/2004 Z. z. ...
 • 93adh)  Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a ...
 • 93adi)  § 7a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 397/2021 Z. z.
 • 93adj)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 93adk)  § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93adl)  § 3 písm. h) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych ...
 • 93adm)  § 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 93adn)  § 3 ods. 1 písm. g) a príloha č. 1b zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme ...
 • 94)  § 44 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 95a)  § 139 a 140a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 95aa)  Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 ...
 • 95aaa)  Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 96a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 97)  § 61 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 100a)  § 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 100aa)  Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 100ab)  § 73 ods. 10 a § 74 ods. 7 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100ac)  § 73 ods. 1 až 8 a 10 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100ad)  Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100ae)  § 19 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 100af)  Napríklad zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 ...
 • 100ag)  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších ...
 • 100ah)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 100ai)  § 716 až 719 Obchodného zákonníka.
 • 100aj)  Napríklad § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z., § 92 ods. 11 zákona ...
 • 100ak)  § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 100b)  § 27 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100c)  § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.
 • 101)  § 8a ods. 1 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 ...
 • 101c)  Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 102)  Civilný sporový poriadok.
 • 102a)  § 45 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 102aa)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 102ab)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 102b)  § 46 a 46a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 104)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Napríklad § 8 ods. 1 Trestného poriadku, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších ...
 • 106)  Zákon č. 241/2001 Z. z. v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
 • 106a)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 107)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene ...
 • 108)  Napríklad § 56 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 109)  § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 110)  § 23 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 222/2003 Z. z.
 • 111)  Zákon č. 306/2002 o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene ...
 • 112)  § 184 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva ...
 • 113)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 113a)  Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení ...
 • 113b)  § 5d zákona č. 285/2009 Z. z. v znení zákona č. 265/2021 Z. z.
 • 114)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 115)  § 123f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 116)  Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 • 117)  Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných ...
 • 118)  § 123m zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 434/2008 Z. z.
 • 119)  Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma ...
 • 120)  § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 121)  § 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
 • 122)  § 123ae zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
 • 123)  § 123aq zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z.
 • 124)  § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 124a)  § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 125)  § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 126)  § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 127)  § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.
 • 128)  § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. f) zákona ...
 • 129)  § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. ...
 • 130)  § 118 ods. 4 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. g) zákona ...
 • 131)  § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 29 o