Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST96 JUD>999757 DS85 EU PP39 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 461/2003 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 225/2019

Legislatívny proces k zákonu 225/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sociálnom poistení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri ...

(2)

Tento zákon upravuje aj výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

§ 2
Rozsah sociálneho poistenia

Sociálne poistenie podľa tohto zákona je

a)

nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti ...

b)

dôchodkové poistenie, a to

1.

starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

2.

invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...

c)

úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného ...

d)

garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie ...

e)

poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku ...

DRUHÝ DIEL

ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3
Zárobková činnosť
(1)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá ...

a)
právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) okrem nepeňažného príjmu ...
b)
dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6) ...
(2)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa ...

(3)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa ...

§ 4
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...

a)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ...
1.
starobný dôchodok,
2.
predčasný starobný dôchodok,
3.
invalidný dôchodok,
4.
výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
5.
invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
c)
žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa ...
d)
fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak
1.
bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
dlhodobo nezamestnaný občan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik ...
1b.
vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má ...
2.
suma jej mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru alebo ...
3.
jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v ...
4.
voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru ...
5.
jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a
6.
odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 ...
e)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného ...
(2)

Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej ...

a)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá ...
b)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ...
c)
fyzická osoba, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d), ktorej vzniklo povinné ...
d)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného ...
(3)

Zamestnanec na účely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi ...

(4)

Zamestnanec na účely garančného poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi ...

(5)

Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. ...

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov ...

§ 6
Poistenec
(1)

Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená ...

(2)

Poistenec podľa tohto zákona je na účely dôchodkového poistenia aj fyzická osoba, ktorá získala ...

(3)

Poistencom patria práva pri výkone sociálneho poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého ...

(4)

Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku ...

§ 7
Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je

a)
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) ...
b)
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. ...
c)
pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
1.
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) ...
2.
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. ...
(2)

Ak zamestnávateľom nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1, funkciu zamestnávateľa ...

(3)

Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...

(4)

Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba ...

a)
fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý jej zakladá ...
b)
fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na ...
c)
fyzickou osobou na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej ...
1.
starobného dôchodku,
2.
predčasného starobného dôchodku,
3.
invalidného dôchodku,
4.
výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
5.
invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)
§ 8
Pracovný úraz a choroba z povolania
(1)

Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle ...

a)
zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh ...
b)
fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo ...
(2)

Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom ...

a)
zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo ...
b)
fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej ...
(3)

Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

(4)

Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa odsekov 1 a 2 je

a)
výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich ...
b)
iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a
c)
činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.
(5)

V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh zamestnanca podľa odsekov ...

a)
úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred začiatkom práce ...
b)
vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie ...
c)
účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní, na ktorých ...
d)
povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte28) alebo v priamej súvislosti s ňou.
(6)

V priamej súvislosti s činnosťou fyzických osôb uvedených v § 17 ods. 2 sú úkony potrebné ...

(7)

Pracovný úraz a choroba z povolania nie je služobný úraz a choroba z povolania, ktoré vznikli ...

§ 9
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa

a)
do skončenia povinnej školskej dochádzky,29)
b)
po skončení povinnej školskej dochádzky,29) najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak
1.
sa sústavne pripravuje na povolanie,
2.
pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže ...
3.
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo ...
(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe ...

(3)

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

a)
ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého ...
b)
ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
§ 10
Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa začína

a)
žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí ...
b)
študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého ...
(3)

Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa končí

a)
žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,32)
b)
študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.33)
(4)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...
b)
od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom ...
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,32) ...
d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého ...
(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom ...

§ 11
Všeobecný vymeriavací základ
(1)

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej ...

(2)

Všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia uvedeného v § ...

(3)

Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. ...

§ 12
Platobná neschopnosť zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie ...

(2)

Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu ...

(3)

Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu,33a) považuje sa deň vydania ...

TRETÍ DIEL

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA, DÔCHODKOVÉHO POISTENIA, ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA ...

§ 13
(1)

Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, ...

a)
nemocenské,
b)
ošetrovné,
c)
vyrovnávacia dávka,
d)
materské.
(2)

Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, ...

a)
zo starobného poistenia
1.
starobný dôchodok,
2.
predčasný starobný dôchodok,
3.
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
4.
sirotský dôchodok,
5.
vyrovnávací príplatok,
b)
z invalidného poistenia
1.
invalidný dôchodok,
2.
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
3.
sirotský dôchodok.
(3)

Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú úrazové dávky, a ...

a)
úrazový príplatok,
b)
úrazová renta,
c)
jednorazové vyrovnanie,
d)
pozostalostná úrazová renta,
e)
jednorazové odškodnenie,
f)
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
g)
rekvalifikácia a rekvalifikačné,
h)
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
i)
náhrada nákladov spojených s liečením,
j)
náhrada nákladov spojených s pohrebom.
(4)

Z garančného poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka garančného ...

(5)

Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka v nezamestnanosti. ...

ŠTVRTÝ DIEL

OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 14
Osobný rozsah nemocenského poistenia
(1)

Povinne nemocensky poistení sú

a)
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ...
(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá ...

a)
nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu ...
b)
nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
c)
je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.
§ 15
Osobný rozsah dôchodkového poistenia
(1)

Povinne dôchodkovo poistení sú

a)
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,
c)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa ...
d)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa ...
e)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok ...
f)
na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa ...
g)
ohrozený svedok alebo chránený svedok podľa osobitného predpisu,35b) ktorí dovŕšili 16 rokov ...
h)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,35c) ak nie je dôchodkovo poistený ...
(2)

Podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ...

a)
odseku 1 písm. c) má nárok na rodičovský príspevok,
b)
odseku 1 písm. e) má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ťažkým ...
c)
odseku 1 písm. c) a e) je fyzickou osobou, ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § ...
(3)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. c) a d) je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel ...

(4)

Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného predpisu.36) ...

(5)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá ...

(6)

Nárok na dôchodkové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka) ...

Osobný rozsah úrazového poistenia

§ 16

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu ...

§ 17
(1)

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec zamestnávateľa ...

(2)

Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má aj

a)
žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri ...
b)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania ...
c)
vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba ...
d)
fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych ...
e)
fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, ...
f)
dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel ...
g)
dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa ...
(3)

Nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka), nezaopatrené ...

§ 18
Osobný rozsah garančného poistenia
(1)

Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu38) a člena družstva, ...

(2)

Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský úrad ...

(3)

Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec ...

§ 19
Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti
(1)

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento ...

(2)

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená, ...
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie ...
1.
je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo
2.
má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo ...
(3)

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na

a)
zamestnanca podľa osobitného predpisu,42) na obvineného vo väzbe42a) a na odsúdeného vo výkone ...
b)
fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný ...

PIATY DIEL

VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 20
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného ...
(1)

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti ...

(2)

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 vzniká odo dňa vzniku právneho ...

(3)

Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu ...

a)
priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, alebo ...
b)
dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)
(4)

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti ...

a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol jej príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. ...
b)
odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, ak ide o fyzickú osobu uvedenú ...
c)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca ...
(5)

Ak bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osobe, ktorá ...

§ 21
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo ...
(1)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe ...

(2)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ...

(3)

Hranica príjmu uvedeného v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zistená na základe dodatočného daňového ...

(4)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ...

a)
v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom podľa čestného vyhlásenia samostatne zárobkovo činnej ...
b)
ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom oprávnenie zaniklo alebo v ktorom podľa čestného ...
(5)

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ...

§ 22
Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb
(1)

Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v

a)
§ 15 ods. 1 písm. c) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia ...
b)
§ 15 ods. 1 písm. e) odo dňa
1.
splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný ...
2.
prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 ...
c)
§ 15 ods. 1 písm. d), f) až h) odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. d), f) až ...
(2)

Povinné dôchodkové poistenie zaniká fyzickej osobe uvedenej v

a)
§ 15 ods. 1 písm. c) až h) odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa § 15 ods. 1 ...
b)
§ 15 ods. 1 písm. c) až e) a h) odo dňa odhlásenia sa z povinného dôchodkového poistenia, najskôr ...
(3)

Ak povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) ...

(4)

Ak sa fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) a h) odhlásila z povinného dôchodkového ...

(5)

Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb ...

a)
jedna z týchto fyzických osôb má nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená ...
b)
ani jedna z týchto fyzických osôb nemá nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená ...
(6)

Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. d) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb ...

§ 23
Vznik a zánik dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia alebo ...

Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie ...

a)

odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 2, § 15 ods. 5 a § 19 ods. 2 a 3,

b)

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy ...

§ 24
Vznik a zánik úrazového poistenia

Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu ...

§ 25
Vznik a zánik garančného poistenia

Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného ...

§ 26
Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia ...
(1)

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné ...

a)
čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu44) alebo čerpá služobné voľno ...
b)
je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru ...
c)
má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
d)
je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej ...
e)
čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu,45a) ak ide o ženu a v období, v ktorom ...
(2)

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové ...

(3)

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné ...

(4)

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové ...

(5)

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného ...

ŠIESTY DIEL

SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 27
(1)

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká ...

(2)

Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať v právnych vzťahoch sociálneho ...

(3)

Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov veku musí byť zastúpená zákonným zástupcom. Kto je zákonný ...

(4)

Na pozbavenie a na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, na zákonného zástupcu fyzickej osoby, ...

SIEDMY DIEL

PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT

§ 28
Právne úkony

Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis,47) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 29
Počítanie lehôt v sociálnom poistení
(1)

Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis,48) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak posledný deň lehoty ustanovenej v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti ...

DRUHÁ HLAVA

NEMOCENSKÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

§ 30
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak

a)

splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia ...

b)

nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý ...

§ 31
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo ...
(1)

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená ...

a)
splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia ...
b)
zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom ...
(2)

Ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky ...

(3)

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená ...

§ 32
Ochranná lehota
(1)

Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Ochranná lehota

a)
poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské ...
b)
poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.
(3)

Ak poistencovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný ...

(4)

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom poistencovi

a)
vzniklo nemocenské poistenie,
b)
vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného ...

DRUHÝ DIEL

NEMOCENSKÉ

Podmienky nároku na nemocenské

§ 33
(1)

Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ...

(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná ...

§ 34
(1)

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky ...

(2)

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná ...

(3)

Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, ...

(4)

Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ...

(5)

Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ...

(6)

Poistenkyni, ktorá je dočasne práceneschopná v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom ...

§ 35

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých

a)
má nárok na výplatu materského alebo
b)
pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...
§ 36
Poskytovanie nemocenského

Nemocenské sa poskytuje za dni.

§ 37
Výška nemocenského
(1)

Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo ...

(2)

Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, ...

a)
od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 ...
b)
od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu určeného ...
§ 38
Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného ...

TRETÍ DIEL

OŠETROVNÉ

§ 39
Podmienky nároku na ošetrovné
(1)

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne

a)
ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča ...
b)
sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak
1.
dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu,50)
2.
predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, ...
3.
fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie ...
(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na ošetrovné, ak vznikla potreba osobného a celodenného ...

(3)

Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je

a)
vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky),
b)
dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na ...
§ 40
Poskytovanie ošetrovného

Ošetrovné sa poskytuje za dni.

§ 41
Výška ošetrovného

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného ...

Vznik a zánik nároku na ošetrovné

§ 42

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania ...

§ 43
(1)

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých

a)
sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného ...
b)
má nárok na výplatu nemocenského,
c)
má nárok na výplatu materského,
d)
pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...
(2)

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby ...

ŠTVRTÝ DIEL

VYROVNÁVACIA DÁVKA

§ 44
Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku
(1)

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, ...

(2)

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak počas materstva do konca deviateho mesiaca po ...

(3)

Podľa tohto zákona sa za preradenie na inú prácu v tehotenstve a materstve považuje, aj keď nedochádza ...

a)
zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je také ...
b)
oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakázané tehotným ...
c)
preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné ...
d)
oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho ...

Poskytovanie vyrovnávacej dávky

§ 45

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená ...

§ 46
(1)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu ...

(2)

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a ...

§ 47
Výška vyrovnávacej dávky
(1)

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa ...

(2)

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou mesačného vymeriavacieho základu ...

PIATY DIEL

MATERSKÉ

Podmienky nároku na materské

§ 48
(1)

Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ...

(2)

Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu ...

(3)

Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak ...

(4)

Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú v období, v ktorom je dieťa prijaté ...

(5)

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov ...

(6)

Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov ...

(7)

Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku ...

(8)

Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské ...

(9)

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov ...

§ 49
(1)

Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok ...

(2)

Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je

a)
otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
b)
otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať ...
c)
manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie ...
d)
otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ...
e)
manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
f)
fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
§ 49a

Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca ...

§ 50

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku ...

§ 51
(1)

Ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa poistenec ...

(2)

Ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, ...

§ 51a

Poistenec nemá nárok na výplatu materského za dni, počas ktorých pre dočasnú pracovnú neschopnosť ...

§ 52
Poskytovanie materského
(1)

Materské sa poskytuje za dni.

(2)

Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. To neplatí, ak inému ...

§ 53
Výška materského

Výška materského je 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného ...

ŠIESTY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH

§ 54
Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu
(1)

Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho ...

(2)

Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, ...

(3)

Ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, ...

(4)

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnankyne, ktorá bola preradená ...

(5)

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ...

(6)

Ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo

a)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej ...
b)
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie ...
c)
v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie ...
(7)

Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo ...

a)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej ...
b)
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie ...
(8)

Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného ...

(9)

Pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu a na účely vzniku ...

(10)

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré ...

§ 55
Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky
(1)

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích ...

(2)

Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku ...

§ 56
Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky
(1)

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok denného ...

(2)

Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167-násobok ...

§ 57
Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok
(1)

Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak

a)
poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 vymeriavací základ na platenie poistného ...
b)
zamestnanec v rozhodujúcom období podľa § 54 ods. 3 nedosiahol 90 dní nemocenského poistenia zamestnanca, ...
c)
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo ...
d)
dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako ...
(2)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by ...

(3)

Ak pravdepodobný denný vymeriavací základ určený podľa odseku 2 je vyšší ako suma zodpovedajúca ...

(4)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo ...

(5)

Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

SIEDMY DIEL

NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 58
Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení
(1)

Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

(2)

Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa ...

(3)

Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa odseku 2 nesmie byť vyšší ako suma denného ...

TRETIA HLAVA

DÔCHODKOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

§ 60
Obdobie dôchodkového poistenia
(1)

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného ...

(2)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ...

(3)

Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ...

(4)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného ...

(5)

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené ...

(6)

Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca podľa § 4 ods. 2 prvej vety nie je obdobie, v ktorom ...

(7)

Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie ...

(8)

To isté obdobie riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo ...

(9)

Československé obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na vyrovnávací príplatok je ...

(10)

Rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

§ 61
Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo ...

§ 62
Osobný mzdový bod
(1)

Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho ...

(2)

Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí ...

(3)

Osobný mzdový bod je najviac v hodnote 3.

§ 63
Priemerný osobný mzdový bod
(1)

Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných ...

(2)

Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.

(3)

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty ...

a)
2013 80 %,
b)
2014 76 %,
c)
2015 72 %,
d)
2016 a nasledujúcich rokoch 68 %.
(4)

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou ...

a)
2013 17 %,
b)
2014 18 %,
c)
2015 19 %,
d)
2016 a nasledujúcich rokoch 20 %.
(5)

Priemerný osobný mzdový bod po úprave podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné ...

(6)

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, ...

(7)

Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 6 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, ...

(8)

Ak v rozhodujúcom období sú len obdobia uvedené v § 62 ods. 2 prvej vete alebo § 255 ods. 3, priemerný ...

(9)

Ak rozhodujúce obdobie určené podľa odsekov 6 a 7 je kratšie ako jeden kalendárny rok, priemerný ...

(10)

Ak vznikol nárok na dôchodkovú dávku v kalendárnom roku, v ktorom poistencovi prvý raz vzniklo ...

(11)

Ak poistencovi vznikol nárok na dôchodkovú dávku v deň prvého vzniku dôchodkového poistenia, ...

§ 64
Dôchodková hodnota
(1)

Dôchodková hodnota v roku 2004 je 183,58 Sk.

(2)

Dôchodková hodnota v roku 2005 je 195,31 Sk.

(3)

Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho ...

(4)

Priemerná mzda uvedená v odseku 3 je priemerná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená ...

(5)

Dôchodková hodnota sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(6)

Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota určená podľa odsekov 1 až 5, ktorá platí ...

DRUHÝ DIEL

Podmienky nároku na starobný dôchodok

§ 65
(1)

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil ...

(2)

Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon v odsekoch 4 až 8, § 65a a 274 neustanovuje ...

(3)

Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa dôchodkový ...

a)
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov.
(4)

Žene, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

a)
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e)
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f)
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g)
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
h)
v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
i)
v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,
j)
v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov,
k)
v roku 2014 deväťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov.
(5)

Žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 ...

a)
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e)
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f)
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g)
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
h)
v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
i)
v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,
j)
v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov.
(6)

Žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 dovŕšila vek ...

a)
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e)
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f)
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g)
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
h)
v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
i)
v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov.
(7)

Žene, ktorá vychovala jedno dieťa a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 dovŕšila ...

a)
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e)
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f)
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g)
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov.
(8)

Žene, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 dovŕšila vek 57 rokov, sa dôchodkový ...

a)
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e)
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f)
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov.
(9)

Dôchodkový vek určený podľa odsekov 3 až 8 je vek dovŕšený v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý ...

(10)

Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku určeného podľa odsekov 3 až 8 pripadne na deň, ktorý sa ...

§ 65a
(1)

Od 1. januára 2024 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku ...

(2)

Na účely určovania dôchodkového veku

a)
stredná dĺžka života je stredná dĺžka života v referenčnom veku vykázaná štatistickým úradom, ...
b)
referenčný vek je dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku zaokrúhlený na celé roky nadol, ...
c)
prvé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa ...
d)
druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa ...
e)
príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa dôchodkový vek upravuje.
(3)

Počet kalendárnych mesiacov, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v ...

(4)

Dôchodkový vek poistenca, ktorý po 31. decembri 2016 dovŕši dôchodkový vek určený podľa § ...

(5)

Dôchodkový vek poistenca, ktorý

a)
v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b)
v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c)
v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d)
v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e)
v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.
(6)

Na určenie dôchodkového veku podľa odsekov 1 a 5 platí § 65 ods. 9 a 10 rovnako.

§ 66
Určenie sumy starobného dôchodku
(1)

Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového ...

(2)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a nepoberal ...

(3)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal ...

(4)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období ...

(5)

Ak sa starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového poistenia ...

(6)

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) ...

a)
pred 1. septembrom 2012 zníži o 1/2 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti ...
b)
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 zníži o 2/9 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
c)
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 zníži o 17/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
d)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 zníži o 1/4 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
e)
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 zníži o 19/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
f)
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 zníži o 5/18 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
g)
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 zníži o 7/24 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
h)
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 zníži o 11/36 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
i)
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 zníži o 23/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej ...
j)
po 31. decembri 2023 zníži o 1/3 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti ...
(7)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 4 sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného ...

(8)

Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového ...

(9)

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku na žiadosť podľa odsekov 3 a 4 v kalendárnom ...

TRETÍ DIEL

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

§ 67
Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
(1)

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, ...

a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu ...
(2)

Poistenec, ktorý získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1) ...

a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného ...
(3)

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti ...

(4)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku ...

(5)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni ...

(6)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ...

(7)

Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol povinne dôchodkovo poistený počas poberania ...

§ 68
Určenie sumy predčasného starobného dôchodku
(1)

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, ...

(2)

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený z dôvodu právneho vzťahu na základe dohody určenej podľa ...

(3)

Ak poistenec bol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba ...

(4)

Ak sa predčasný starobný dôchodok ku dňu zániku nároku na jeho výplatu vyplácal v sume jednej ...

(5)

Na určenie sumy predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného ...

(6)

Pre všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok a posledný ...

(7)

Suma predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 3 sa určí v kalendárnom roku len raz.

§ 69
Vylúčenie nároku na starobný dôchodok

Poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok. ...

§ 69a
(1)

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

(2)

Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný ...

(3)

Nárok na výplatu starobného dôchodku, ktorého suma bola určená podľa odseku 2, vznikne odo dňa ...

ŠTVRTÝ DIEL

VYROVNÁVACÍ PRÍPLATOK

§ 69b
(1)

Poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, má nárok ...

a)
získal pred 1. januárom 1993 najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, ...
b)
získal od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 najmenej 1 rok doby zamestnania alebo náhradnej doby ...
c)
ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, má nárok na výplatu starobného dôchodku podľa predpisov ...
d)
uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) dohodu o vyplácaní ...
e)
požiadal o výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) ak získal obdobie výkonu služby ...
f)
suma vyrovnávacieho príplatku má ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, kladnú hodnotu.
(2)

Suma vyrovnávacieho príplatku poistenca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, sa ku dňu vzniku ...

(3)

Fiktívna suma starobného dôchodku sa určí ako suma starobného dôchodku podľa tohto zákona alebo ...

(4)

Ak sa vyrovnávací príplatok priznáva od neskoršieho dňa ako odo dňa, od ktorého je priznaný ...

(5)

Ak starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona alebo starobný dôchodok ...

(6)

Starobný dôchodok priznaný podľa predpisov Českej republiky sa na účely určenia sumy vyrovnávacieho ...

§ 69c
(1)

Suma vyrovnávacieho príplatku sa novo určuje vždy k 31. januáru kalendárneho roka a prvýkrát ...

(2)

Ak novo určená suma vyrovnávacieho príplatku nemá kladnú hodnotu, nárok na výplatu vyrovnávacieho ...

(3)

Ak zanikol nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku z dôvodu zániku nároku na výplatu starobného ...

§ 69d

Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období, počas ktorého trvá nárok na výplatu ...

PIATY DIEL

INVALIDNÝ DÔCHODOK

§ 70
Podmienky nároku na invalidný dôchodok
(1)

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového ...

(2)

Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom ...

§ 71
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
(1)

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti ...

(3)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej ...

(4)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a)
lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby ...
b)
komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť ...
(5)

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

(6)

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného ...

(7)

Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. ...

(8)

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť ...

(9)

Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého ...

(10)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá ...

§ 72
(1)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a)
do 20 rokov je menej ako jeden rok,
b)
nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,
c)
nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,
d)
nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,
e)
nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,
f)
nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,
g)
nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.
(2)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia ...

(3)

Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzickej ...

§ 73
Určenie sumy invalidného dôchodku
(1)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú ...

(2)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú ...

(3)

Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles ...

(4)

Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles ...

(5)

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal obdobie povinného dôchodkového ...

(6)

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal obdobie povinného dôchodkového ...

ŠIESTY DIEL

VDOVSKÝ DÔCHODOK A VDOVECKÝ DÔCHODOK

§ 74
Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok
(1)

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý

a)
ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný ...
b)
ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového ...
c)
zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.

(3)

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak

a)
sa stará o nezaopatrené dieťa,
b)
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
c)
vychovala aspoň tri deti,
d)
dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
e)
dovŕšila dôchodkový vek.
(4)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 písm. a) je dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na ...

(5)

Nárok na vdovský dôchodok zaniká

a)
uzatvorením manželstva,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila ...
(6)

Na nárok vdovca na vdovecký dôchodok po manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 75
Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
(1)

Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal ...

(2)

Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je ...

(3)

Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý ...

(4)

Na určenie sumy vdovského dôchodku sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného ...

(5)

Na určenie sumy vdoveckého dôchodku platia odseky 1 až 4 rovnako.

SIEDMY DIEL

SIROTSKÝ DÔCHODOK

§ 76
Podmienky nároku na sirotský dôchodok
(1)

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ...

(2)

Nárok na sirotský dôchodok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi ...

(3)

Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením osvojenia ...

(4)

Nárok na sirotský dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené ...

(5)

Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.

§ 77
Suma sirotského dôchodku
(1)

Suma sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal ...

(2)

Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je ...

(3)

Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý ...

(4)

Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok ...

(5)

Na určenie sumy sirotského dôchodku sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného ...

ÔSMY DIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH

§ 78
(1)

Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej ...

(2)

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru ...

a)
bol povinný predložiť výpis z dodatočného daňového priznania Sociálnej poisťovni alebo v ktorom ...
b)
doplatil poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby ...
§ 78a

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného ...

§ 79a

Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal ...

§ 80

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, ...

§ 81
Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
(1)

Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo ...

(2)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného ...

(3)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a podmienky nároku na ...

(4)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku ...

(5)

Ak priznaním alebo vznikom nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ...

(6)

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov ...

(7)

Na účely odsekov 1 až 3, 5 a 6 sa zohľadňuje

a)
suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku, ...
b)
úhrn sumy vyrovnávacieho príplatku a sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ...
§ 82
Zvyšovanie dôchodkových dávok
(1)

Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho ...

(2)

Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Dôchodková ...

(3)

Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky bez jej zvýšenia ...

(4)

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa v príslušnom ...

(5)

Dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku ...

(6)

Ak je dôchodková dávka upravená z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou, pri prvej zmene sumy ...

(7)

Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok sa zvyšuje každá z týchto dôchodkových dávok. ...

(8)

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ...

(9)

Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou.

§ 82a
Prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie
(1)

Poistenec, ktorý sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcie alebo orgánu Európskej ...

(2)

Ak sa úradník po skončení služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii, ...

(3)

Prevod dôchodkových práv podľa odseku 1 sa vykoná na základe žiadosti a súhlasu úradníka s ...

(4)

Obdobie služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii a obdobie získané v ...

(5)

Obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy použité na určenie predpokladanej sumy starobného ...

(6)

Suma starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom systéme ...

(7)

Suma predčasného starobného dôchodku s prihliadnutím na dôchodkové práva získané v dôchodkovom ...

(8)

Ak nárok na starobný dôchodok nevznikol z dôvodu smrti, suma invalidného dôchodku na účely určenia ...

(9)

Rozhodujúci deň na účely odsekov 6 a 7 je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv ...

§ 82b
Zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového ...
(1)

Suma minimálneho dôchodku, ak odsek 2 neustanovuje inak, je

a)
136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej ...
b)
percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.
dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 po získaní ...
2.
tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 4 po získaní ...
(2)

Suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ ...

(3)

Suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového ...

a)
poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 v rozsahu najmenej 30 rokov,
b)
poistenec uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) dohodu o ...
c)
suma minimálneho dôchodku je vyššia ako suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku ...
1.
vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku,
2.
výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého ...
3.
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku ...
4.
pozostalostného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) ...
5.
dôchodku z cudziny, ktorý je obdobný starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku alebo dôchodkovej ...
d)
poistenec si uplatnil nárok na dôchodok podľa písmena c) prvého bodu, druhého bodu a štvrtého ...
(4)

Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je obdobie dôchodkového poistenia ...

a)
v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241, ak v písmenách ...
b)
pred 1. januárom 1993,
c)
v cudzine alebo
d)
v kalendárnom roku,
1.
v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
2.
do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa ...
(5)

Na účely zvýšenia sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení ...

ŠTVRTÁ HLAVA

ÚRAZOVÉ DÁVKY

PRVÝ DIEL

VYMEDZENIE POJMOV NA ÚČELY ÚRAZOVÝCH DÁVOK

§ 83
Poškodený

Poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 ...

§ 84
Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok
(1)

Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok uvedených v § 13 ods. ...

(2)

Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 1 príjem, z ktorého sa určuje ...

(3)

Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom ...

(4)

Denný vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2, ktorá nemá príjem z činnosti ...

(5)

Denný vymeriavací základ

a)
fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) sa určí ako podiel súčtu príjmov zistených podľa ...
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa ...

DRUHÝ DIEL

ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK

§ 85
Podmienky nároku na úrazový príplatok

Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania ...

§ 86
Poskytovanie úrazového príplatku

Úrazový príplatok sa poskytuje za dni.

§ 87
Suma úrazového príplatku

Suma úrazového príplatku je

a)

55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti ...

b)

25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej ...

TRETÍ DIEL

ÚRAZOVÁ RENTA

§ 88
Podmienky nároku na úrazovú rentu
(1)

Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania ...

(2)

Poškodený nemá nárok na výplatu úrazovej renty v období, počas ktorého má nárok na úrazový ...

(3)

Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh ...

§ 89
Určenie sumy úrazovej renty
(1)

Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho ...

(2)

Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa odseku ...

(3)

Na zníženie úrazovej renty podľa odseku 2 je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má poškodený ...

(4)

Ak u poškodeného došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu toho istého pracovného úrazu ...

(5)

Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej ...

(6)

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých ...

(7)

Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov ...

(8)

Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná ...

(9)

Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie úrazovej renty vykonáva. Úrazová renta ...

§ 89a
Zánik nároku na úrazovú rentu

Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného ...

ŠTVRTÝ DIEL

JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE

§ 90
Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak

a)

v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 ...

b)

mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný ...

c)

mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo ...

§ 91
Určenie sumy jednorazového vyrovnania

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a ...

PIATY DIEL

POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA

§ 92
Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu
(1)

Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

(2)

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť ...

(3)

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného ...

(4)

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový ...

§ 93
Suma pozostalostnej úrazovej renty
(1)

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na ...

(2)

Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom ...

(3)

Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 89 ods. 8 rovnako.

ŠIESTY DIEL

JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE

§ 94
(1)

Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu ...

(2)

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, ...

(3)

Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 1 je polovica sumy ...

(4)

Sumy uvedené v odsekoch 2 a 3 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa zvyšujú vždy od 1. januára ...

SIEDMY DIEL

PRACOVNÁ REHABILITÁCIA A REHABILITAČNÉ

§ 95
Pracovná rehabilitácia
(1)

Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu ...

(2)

Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

(3)

Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej ...

(4)

Pracovnú rehabilitáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa, v zdravotníckom zariadení ...

(5)

Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa pracovná rehabilitácia ...

(6)

Pracovnú rehabilitáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe jeho písomnej ...

§ 96
Rehabilitačné
(1)

Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné.

(2)

Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní,

a)
v ktorých sa poškodený nezúčastnil pracovnej rehabilitácie bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou ...
b)
za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca ...
c)
počas ktorých bola pracovná rehabilitácia prerušená.
(3)

Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného.

(4)

Ak sa poberateľovi rehabilitačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný ...

ÔSMY DIEL

REKVALIFIKÁCIA A REKVALIFIKAČNÉ

§ 97
Rekvalifikácia
(1)

Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby ...

(2)

Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním ...

(3)

Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení na výkon rekvalifikácie, ...

(4)

Na rozsah poskytovania rekvalifikácie a na jej prerušenie platí § 95 ods. 5 a 6 rovnako.

(5)

Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

§ 98
Rekvalifikačné
(1)

Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné.

(2)

Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platí § 96 ods. 2 až 4 rovnako.

DEVIATY DIEL

NÁHRADA ZA BOLESŤ A NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

§ 99

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

DESIATY DIEL

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

§ 100
(1)

Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na ...

(2)

Suma náhrady nákladov spojených s liečením je najviac 23 242,70 eura. Na zvýšenie tejto sumy ...

JEDENÁSTY DIEL

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM

§ 101
(1)

Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil ...

(2)

Za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považujú najmä

a)
náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
b)
náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
c)
cintorínske poplatky,
d)
náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
e)
náklady na úpravu hrobu.
(3)

Suma náhrady nákladov uvedených v odseku 2 je najviac 2 324,40 eura. Na zvýšenie tejto sumy platí ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z ...

a)
jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eura pre každú ...
b)
cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť. ...
(5)

Suma náhrady výdavkov uvedených v odseku 4 pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti uvedené ...

PIATA HLAVA

DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA

§ 102
Podmienky nároku na dávku garančného poistenia
(1)

Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 18 má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ ...

a)
nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
b)
nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
c)
nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
d)
nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
e)
nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla ...
f)
nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
g)
nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
h)
nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
i)
nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností, ...
j)
nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
k)
nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51) ...
l)
súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde vrátane ...
(2)

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku ...

§ 103
Výška dávky garančného poistenia
(1)

Dávka garančného poistenia podľa § 102 písm. a) až h) sa poskytne v sume príslušného nároku ...

(2)

Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov ...

(3)

Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...

§ 103a
Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej ...
(1)

Ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo adresou organizačnej ...

(2)

V konaní o dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v odseku 1 je Sociálna poisťovňa ...

ŠIESTA HLAVA

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

§ 104
(1)

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do ...

(2)

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta ...

(3)

U fyzických osôb uvedených v odseku 2 je obdobie poistenia na výsluhový príspevok podľa osobitného ...

(4)

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie ...

(5)

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti ...

(6)

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

§ 104a

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie ...

§ 105
(1)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti ...

(2)

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov ...

(3)

Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti ...

(4)

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, ...

§ 106
Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých
a)

má nárok na výplatu nemocenského,

b)

má nárok na výplatu ošetrovného,

c)

má nárok na výplatu materského,

d)

sa mu vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.36)

§ 107
Poskytovanie dávky v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

§ 108
Výška dávky v nezamestnanosti
(1)

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.

(2)

Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích ...

(3)

Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací ...

(4)

Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ...

(5)

Na vymeriavací základ zamestnanca, ktorý dosiahol v období materskej dovolenky alebo rodičovskej ...

(6)

Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ...

(7)

Všeobecný vymeriavací základ podľa odseku 6 je

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil ...

SIEDMA HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH, DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH, ÚRAZOVÝCH DÁVKACH, DÁVKE ...

§ 109
Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, ...
(1)

Nárok na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku, dávku garančného poistenia a ...

(2)

Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku ...

§ 110
Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky ...
(1)

Nárok na nemocenské a invalidný dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ...

(2)

Nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ alebo právnická osoba podľa osobitného ...

§ 111
Obmedzenie sumy dávky
(1)

Suma nemocenského a suma invalidného dôchodku je polovica sumy nemocenského a sumy invalidného ...

(2)

Ak sa zamestnávateľ alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu61) sčasti zbaví zodpovednosti ...

§ 112
Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky
(1)

Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac ...

a)
priznala v nižšej sume, ako patrí,
b)
vypláca v nižšej sume, ako patrí,
c)
odoprela neprávom alebo
d)
priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.
(2)

Dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom.

(3)

Dávka sa zníži, ak sa zistí, že sa dávka priznala vo vyššej sume, ako patrí.

(4)

Výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ...

(5)

Výplata dávky alebo jej časti sa zastaví, ak poberateľ dávky na písomnú výzvu, aby preukázal ...

(6)

Dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo ...

(7)

Výplata dávky, ktorá je podmienená invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa ...

(8)

Výplata starobného dôchodku sa zastaví aj na žiadosť poberateľa tohto dôchodku najneskôr od ...

(9)

Ak sa priznáva dávka spätne aj za obdobie, za ktoré bola vyplatená skôr priznaná iná dávka, ...

a)
je nižšia ako suma neskôr priznanej dávky, poukáže sa poberateľovi dávky suma rovnajúca sa ...
b)
dosahuje alebo prevyšuje sumu neskôr priznanej dávky, poukazuje sa poberateľovi dávky suma neskôr ...
(10)

Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia ...

(11)

Ak sa zistí, že poistencovi sa vyplatil dôchodok uvedený v § 82b ods. 3 písm. c) druhom bode až ...

§ 113
Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky
(1)

Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

(2)

Nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky ...

§ 114
Premlčanie nároku na výplatu dávky
(1)

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka ...

(2)

Lehota ustanovená v odseku 1 neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi ...

§ 115
Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Ak sa priznáva starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, úrazová ...

a)

ak suma priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ...

1.

na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, ktorá zodpovedá sume poskytnutej ...

2.

poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej ...

b)

ak suma priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ...

1.

na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sumu, ktorá zodpovedá sume poskytnutej ...

2.

poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej ...

§ 116
Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok
(1)

Nemocenské dávky, úrazový príplatok, rekvalifikačné, rehabilitačné a dávka v nezamestnanosti ...

(2)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú vopred v pravidelných ...

(3)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú do cudziny, ktorá ...

(4)

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku ...

(5)

Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie ...

(6)

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nesplnia ...

(7)

Ak zamestnávateľ nesplní povinnosť ustanovenú v § 234 alebo v osobitnom predpise65) najneskôr ...

(8)

Sumy dávok sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor.

§ 116a
Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky

Na účely určenia sumy dávky sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac ...

§ 117
Poukazovanie dávok a poberateľ dávky
(1)

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.67) Na žiadosť ...

(2)

Ak poberateľ dávky požiada o zmenu spôsobu výplaty dávky, Sociálna poisťovňa je povinná vykonať ...

(3)

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, dávka ...

(4)

Príjemca dávky je poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, osoba, ktorej bolo nezaopatrené ...

(5)

Osobitný príjemca je

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo
b)
fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného ...
(6)

Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky ...

(7)

Zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, a osobitný ...

(8)

Fyzickej osobe vo výkone väzby42a) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody42b) sa dávky ...

(9)

Vyrovnávací príplatok sa vypláca spolu so starobným dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom ...

§ 118
Prechod nároku na dávku
(1)

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku ...

(2)

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, rehabilitačné, ...

(3)

Ak sa dávka priznala pred smrťou fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a nároku ...

(4)

Nároky prechádzajúce na fyzické osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 nie sú predmetom dedičstva; ...

(5)

Ak niet fyzických osôb, ktoré by podľa odsekov 1 až 4 nadobudli nárok na dávky, tieto dávky ...

§ 119
Postúpenie nároku na dávku

Nárok na dávku nemožno postúpiť.

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

VÝKON A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 120
Výkon sociálneho poistenia
(1)

Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa.

(2)

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia.

(3)

Sociálna poisťovňa je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(4)

Sociálna poisťovňa pri výkone sociálneho poistenia plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie ...

(5)

Sociálna poisťovňa plní funkciu prístupového bodu podľa osobitného predpisu67a) na elektronickú ...

DRUHÝ DIEL

ORGÁNY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 121
Orgány Sociálnej poisťovne

Orgány Sociálnej poisťovne sú

a)

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ"),

b)

Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej len „dozorná rada“),

c)

riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne (ďalej len „riaditeľ pobočky“).

§ 122
Generálny riaditeľ
(1)

Na čele Sociálnej poisťovne je generálny riaditeľ.

(2)

Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda.

(3)

Generálny riaditeľ je štatutárny orgán Sociálnej poisťovne. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ...

(4)

Generálny riaditeľ

a)
zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich Sociálnej poisťovni z tohto zákona, z osobitných predpisov ...
b)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu,
c)
predkladá
1.
vláde a Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada”) výročnú správu o ...
2.
vláde na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným ...
3.
vláde na schválenie návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne so stanoviskom dozornej rady ...
4.
vláde na schválenie návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne so stanoviskom ...
5.
dozornej rade správu o hospodárení Sociálnej poisťovne najmenej raz za štvrťrok,
d)
schvaľuje
1.
pracovný poriadok Sociálnej poisťovne a iné vnútorné predpisy Sociálnej poisťovne, ak tento ...
2.
návrh dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu,60a)
e)
schvaľuje po prerokovaní v dozornej rade
1.
štatút Sociálnej poisťovne, organizačný poriadok, mzdový poriadok, kontrolný poriadok a pravidlá ...
2.
zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 149, 293s a 293ak,
3.
zmluvu o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách ...
4.
zmluvu o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4,
f)
schvaľuje v súlade s plánom verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie ...
1.
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
2.
oznámenia o koncesii,
3.
oznámenia o zámere uzatvoriť zmluvu,
4.
súťažné podklady,
g)
rozhoduje po schválení dozornou radou o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý ...
h)
rozhoduje po prerokovaní v dozornej rade o odpísaní pohľadávky podľa § 150, 151, 293al a 293am, ...
i)
vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne (ďalej len „ústredie”) ...
(5)

Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady výkonu ...

(6)

Mzda generálneho riaditeľa je mesačne šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej ...

(7)

Generálny riaditeľ zodpovedá vláde za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitnými ...

(8)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je šesťročné. Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná ...

(9)

Funkcia generálneho riaditeľa zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol vymenovaný,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa písomnou žiadosťou doručenou vláde, a to dňom jej ...
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
rozhodnutím o strate verejnej funkcie vydanom v konaní podľa osobitného predpisu69b) alebo
f)
dňom, ktorým prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie generálneho riaditeľa podľa osobitného ...
(10)

Vláda odvolá generálneho riaditeľa, ak

a)
si neplní povinnosti generálneho riaditeľa ustanovené zákonom,
b)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu ...
(11)

Ak zanikne funkcia generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 9 alebo vláda odvolá generálneho ...

(12)

Vláda vymenuje generálneho riaditeľa najneskôr do 30 dní odo dňa zániku funkcie alebo odvolania ...

(13)

Generálny riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou tak, ...

(14)

Generálny riaditeľ, ktorý porušil povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný v celom rozsahu ...

§ 123
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je dozorný orgán a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne.

(2)

Dozorná rada

a)
vypracúva stanoviská
1.
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným vývojom ...
2.
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne,
3.
k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne a k správe o ich plnení,
b)
schvaľuje
1.
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne,
2.
rokovací poriadok dozornej rady,
3.
plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie podľa osobitného predpisu68) ...
4.
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne (ďalej len „hlavný ...
5.
priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi,
6.
použitie finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, ...
c)
prerokúva
1.
návrh štatútu, návrh organizačného poriadku, návrh mzdového poriadku, návrh kontrolného poriadku ...
2.
návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4 a návrh na uzatvorenie ...
3.
návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) ...
4.
návrh na odpísanie pohľadávky na poistnom na nemocenskom poistení, poistnom na dôchodkovom poistení, ...
5.
návrhy na vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov ústredia v priamej riadiacej pôsobnosti ...
d)
ukladá generálnemu riaditeľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ...
e)
kontroluje
1.
hospodárenie Sociálnej poisťovne s finančnými prostriedkami základného fondu nemocenského poistenia, ...
2.
dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ...
f)
vypracúva správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súčasťou ...
g)
predkladá vláde návrh na priznanie odmeny generálneho riaditeľa a jej výšku,
h)
volí a odvoláva hlavného kontrolóra.
(3)

Dozorná rada má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny ...

a)
z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov,
b)
z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov,
c)
z jedného zástupcu ministerstva a z dvoch zástupcov ministerstva financií navrhnutých vládou,
d)
z jedného zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcimi poberateľov ...
(4)

Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva národná rada.

(5)

Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na ...

(6)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné.

(7)

Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za prekážku v práci alebo za prekážku v štátnej ...

(8)

Člen dozornej rady má nárok na náhradu nákladov spojených s výkonom tejto funkcie. O priznaní ...

(9)

Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný. Člen dozornej rady nemôže byť ...

(10)

Dozorná rada si zvolí zo svojich členov dvoch podpredsedov dozornej rady, z ktorých jeden je navrhnutý ...

(11)

Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený podpredseda dozornej rady ...

(12)

Na zasadnutí dozornej rady sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré na zasadnutie prizve dozorná ...

(13)

Na zasadnutí dozornej rady je na jej požiadanie povinný zúčastniť sa generálny riaditeľ.

(14)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. ...

(15)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia ...

(16)

Pravidlá rokovania dozornej rady upraví rokovací poriadok dozornej rady.

(17)

Členstvo v dozornej rade zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
b)
vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou člena dozornej rady doručenou národnej rade, a to najskôr ...
c)
odvolaním alebo
d)
smrťou.
(18)

Národná rada odvolá člena dozornej rady, ak

a)
sa neodôvodnene nezúčastnil najmenej na troch zasadnutiach dozornej rady,
b)
začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v dozornej rade uvedenú v odseku 9,
c)
si neplní povinnosti člena dozornej rady ustanovené týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými ...
d)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(19)

Člena dozornej rady môže národná rada odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené ...

(20)

Na predsedu dozornej rady sa odsek 6 a odsek 17 písm. a) až c) nepoužijú.

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne

§ 124
Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky.
§ 125

Územné obvody a sídla organizačných zložiek Sociálnej poisťovne určí štatút Sociálnej poisťovne. ...

§ 126
(1)

Ústredie riadi generálny riaditeľ.

(2)

Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne generálny riaditeľ ...

§ 127
Riaditeľ pobočky
(1)

Pobočku riadi riaditeľ pobočky a za jej činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.

(2)

Za riaditeľa pobočky môže byť vymenovaná fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(3)

Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti ...

DRUHÁ HLAVA

PRVÝ DIEL

POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE

§ 128
Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové ...
(1)

Poistné na nemocenské poistenie platí

a)
zamestnanec,
b)
zamestnávateľ,
c)
povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
d)
dobrovoľne nemocensky poistená osoba.
(2)

Poistné na starobné poistenie platí

a)
zamestnanec,
b)
zamestnávateľ,
c)
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
e)
štát,
f)
Sociálna poisťovňa.
(3)

Poistné na invalidné poistenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)
zamestnanec,
b)
zamestnávateľ,
c)
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
e)
štát.
(4)

Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného ...

(5)

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu ...

(6)

Zúčtovanie poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) poistného ...

(7)

Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej ...

(8)

Poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ.

(9)

Poistné na garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.

(10)

Poistné na poistenie v nezamestnanosti platí

a)
zamestnanec, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,
b)
zamestnávateľ, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak,
c)
dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.
(11)

Poistné do rezervného fondu solidarity platí

a)
zamestnávateľ,
b)
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
d)
štát.
§ 129
Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné ...
(1)

Suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné poistenie, suma poistného na ...

(2)

Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov ...

§ 130
Sadzba poistného na nemocenské poistenie

Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre

a)

zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 1,4 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu.

§ 131
Sadzba poistného na starobné poistenie
(1)

Sadzba poistného na starobné poistenie, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je pre

a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
e)
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 18 % z vymeriavacieho základu,
f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 ...
(2)

Sadzba poistného na starobné poistenie je pre

a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok ...
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu ...
1.
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 8,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného ...
1.
od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 14 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 13,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 13,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 13,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 13 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 12,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 12,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 12,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.
§ 132
Sadzba poistného na invalidné poistenie

Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre

a)

zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,

c)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,

d)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,

e)

štát 6 % z vymeriavacieho základu.

§ 133
Sadzba poistného na úrazové poistenie

Sadzba poistného na úrazové poistenie pre zamestnávateľa je 0,8 % z vymeriavacieho základu.

§ 135
Sadzba poistného na garančné poistenie

Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu.

§ 136
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti

Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre

a)

zamestnanca 1 % z vymeriavacieho základu,

b)

zamestnávateľa 1 % z vymeriavacieho základu,

c)

dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

§ 137
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre

a)

zamestnávateľa 4,75 % z vymeriavacieho základu,

b)

povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,

d)

štát 2 % z vymeriavacieho základu.

§ 138
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. ...

(2)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(3)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(4)

Vymeriavací základ poistenca, ktorý je

a)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený, dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený ...
b)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený a dobrovoľne dôchodkovo poistený, je ním určená suma, ...
c)
súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená ...
d)
dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma. ...
(5)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

(6)

Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac

a)
na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom, povinne nemocensky poistenou samostatne ...
b)
na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom, povinne dôchodkovo poistenou samostatne ...
(7)

Vymeriavací základ na platenie poistného do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenou ...

(8)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Na účely úrazového ...

a)
príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej ...
b)
príjem z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. ...
(9)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na ...

(10)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený ...

(11)

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské ...

(12)

Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho ...

(13)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného ...

(14)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného ...

(15)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa ...

(16)

Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej ...

(17)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 139
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
(1)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 a ods. ...

(2)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu ...
(3)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa je kalendárny mesiac, za ...

§ 139a
Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi ...

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací ...

§ 139b
(1)

Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 1 bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(2)

Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 2 prvej vete, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ...

(3)

Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) je súčet pomernej časti príjmu ...

§ 139c
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete, ktorý je v právnom vzťahu na ...

(2)

Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2, ktorý je v právnom vzťahu na základe ...

(3)

Ak fyzickej osobe v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej zakladá ...

§ 140
Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom
(1)

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná ...

a)
v období, počas ktorého sa im poskytuje materské,
b)
od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 ...
(2)

Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie ...

(3)

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie ...

(4)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, dobrovoľne poistená ...

(5)

Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená ...

(6)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové ...

§ 141
Odvod poistného
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ...

(2)

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné ...

(3)

Za štát odvádza poistné na dôchodkové poistenie za osoby uvedené v § 128 ods. 5 ministerstvo. ...

(4)

Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinní previesť ...

a)
dôchodkové poistenie za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré ...
b)
poistenie v nezamestnanosti za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré ...
§ 142
Platenie poistného
(1)

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu, ...

(2)

Ak poistencovi trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť. ...

(3)

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická ...

a)
mala prerušené poistenie podľa § 26,
b)
bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d),
c)
bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
d)
sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení ...
(4)

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru ...

(5)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená ...

(6)

Poistné sa platí

a)
bezhotovostným prevodom,
b)
poštovou poukážkou alebo
c)
v hotovosti v Sociálnej poisťovni.
(7)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné pri platení ...

(8)

Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré ...

(9)

Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka. ...

§ 143
Splatnosť poistného
(1)

Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ...

a)
druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
b)
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po ...
(2)

Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ...

(3)

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici uskutočnila oneskorene, ...

a)
pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti poistného ...
b)
pri platení poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný deň splatnosti poistného podľa ...
(4)

Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici poukázala v nesprávnej ...

§ 144
Predpísanie poistného
(1)

Sociálna poisťovňa predpíše poistné fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať ...

(2)

Ak zamestnávateľ na výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží podklady potrebné na zistenie správnej ...

§ 145
Vrátenie poistného
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej ...

a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo ...
(2)

Poistencovi, ktorý vykonáva viacero činností zamestnanca, Sociálna poisťovňa vráti poistné ...

a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti tohto poistenca.
(3)

Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, ...

(4)

Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej ...

§ 146
Povolenie splátok dlžných súm poistného
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...

a)
možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné ...
b)
je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné, ...
(2)

V rámci povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa uvedie aj zvýšenie dlžných súm ...

(3)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou na jednotlivé splátky, ...

(4)

Na povolené sumy splátok dlžných súm sa ustanovenie o predpísaní penále nepoužije.

§ 147
Premlčanie poistného
(1)

Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. ...

(3)

Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

DRUHÝ DIEL

POHĽADÁVKY

§ 148
Pohľadávky
(1)

Pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody podľa § 238 ods. 6 neuhradených Sociálnej ...

a)
Sociálnou poisťovňou podľa tohto zákona,
b)
podľa osobitného predpisu,81) ak nejde o nevymáhateľnú pohľadávku podľa § 150 ods. 1 písm. ...
1.
bezodkladne po zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok, alebo
2.
ak ide o pohľadávku podľa § 179 ods. 1 písm. f).
(2)

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno vykonať najneskôr do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia ...

(3)

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne ...

(4)

Sociálna poisťovňa môže písomnou zmluvou previesť vymáhanie pohľadávok uvedených v § 179 ...

§ 149
Postúpenie pohľadávky
(1)

Pohľadávku môže Sociálna poisťovňa postúpiť len právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou ...

(2)

Postúpiť možno len pohľadávku uvedenú v odseku 1 alebo jej časť,

a)
ak proti rozhodnutiu, ktorým bola predpísaná, nemožno z dôvodu uplynutia času uplatniť ustanovenie ...
b)
ak odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, uplynul jeden rok; ...
(3)

Sociálna poisťovňa nemôže postúpiť pohľadávku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach; to ...

(4)

O postúpení pohľadávky vrátane práv zo zabezpečenia pohľadávky uzatvára Sociálna poisťovňa ...

(5)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť postúpenie pohľadávky fyzickej ...

(6)

Námietky proti pohľadávke, ktoré mohla fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku ...

(7)

Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prechádza na právnickú osobu podľa odseku 1 uzatvorením ...

(8)

Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na právnickú osobu podľa odseku 1 táto ...

a)
povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 5 splniť záväzok voči Sociálnej ...
b)
oprávnenie Sociálnej poisťovne nakladať s postúpenou pohľadávkou.
(9)

Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na právnickú osobu podľa odseku 1 vzniká ...

a)
povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 5 splniť záväzok voči právnickej ...
b)
právo právnickej osoby podľa odseku 1 vyžadovať peňažné plnenie od fyzickej osoby alebo právnickej ...
c)
právo právnickej osoby podľa odseku 1 vymáhať postúpenú pohľadávku.
(10)

Na postúpenie pohľadávky podľa tohto zákona sa osobitný predpis83) nepoužije.

§ 150
Odpísanie pohľadávky
(1)

Sociálna poisťovňa môže pohľadávku odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymáhateľná. Za ...

a)
je pravdepodobné, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v § ...
c)
sa najmenej v období troch rokov bezvýsledne vedie exekúcia podľa osobitného predpisu,81)
d)
vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude ...
e)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním na dedičoch dlžníka.
(2)

O odpísaní pohľadávky podľa odseku 1 vydá Sociálna poisťovňa rozhodnutie, ktoré sa fyzickej ...

(3)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 149 ods. 5 uhradí pohľadávku, ktorú Sociálna ...

§ 151
(1)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť, ak na základe právoplatného ...

(2)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť aj na základe právoplatného ...

a)
uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia,
b)
uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov ...
c)
uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
d)
uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,
e)
uznesenia súdu o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zanikajúcej obchodnej ...
f)
uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
g)
rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, ktoré nemožno z dôvodu uplynutia času vykonať, ...
h)
rozhodnutia o uznaní námietky premlčania dlžníka.
(3)

Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku, ktorá vznikla vyplatením dávky garančného poistenia ...

(4)

Odpísaním pohľadávky podľa odseku 2 pohľadávka zaniká.

(5)

Ustanovenie § 150 ods. 2 platí rovnako.

TRETÍ DIEL

§ 152a

Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) vrátenie príspevkov na starobné ...

TRETIA HLAVA

LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ PRI VÝKONE SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 153
Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
(1)

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku posudkovú ...

a)
nemocenského poistenia,
b)
dôchodkového poistenia,
c)
úrazového poistenia.
(2)

Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov ...

a)
posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom,
b)
dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca.
(3)

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie

a)
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
b)
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného ...
(4)

Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa

a)
posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti,
b)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu ...
c)
kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť ...
d)
posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady ...
(5)

Ak § 155 ods. 1 neustanovuje inak, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho ...

(6)

Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach ...

a)
v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné ...
b)
na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(7)

Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota ...

(8)

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim ...

(9)

Posudkový lekár kontroluje zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia, vykazované pobočke ...

§ 154
Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu
(1)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu zahŕňa kontrolu

a)
odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom,
b)
diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke dočasnej pracovnej neschopnosti,
c)
potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti na poskytovanie ...
d)
potreby preradenia na inú prácu na poskytovanie vyrovnávacej dávky v sporných prípadoch.
(2)

Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonáva posudkový lekár.

(3)

Na vykonanie kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúci lekár je povinný najmä

a)
predložiť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
predložiť zdravotnú dokumentáciu posudzovanej fyzickej osoby,
c)
umožniť vykonanie kontroly v termíne určenom posudkovým lekárom,
d)
predvolať posudzovanú fyzickú osobu na kontrolu, ak posudkový lekár neurčí inak,
e)
doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie posudzovanej fyzickej osoby, ak o to písomne ...
f)
prerokovať trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak trvá dlhšie ako ...
g)
prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti každého poistenca, ktorého dočasná pracovná ...
h)
prerokovať s pobočkou vývoj obnovy pracovnej schopnosti poistenca, ktorého dočasná pracovná neschopnosť ...
(4)

Posudzované fyzické osoby podľa odseku 3 sú

a)
poistenec uznaný za dočasne práceneschopného,
b)
poistenec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie,
c)
fyzická osoba, ktorá vyžaduje ošetrovanie alebo starostlivosť poistenca,
d)
zamestnankyňa preradená na inú prácu na účely vyrovnávacej dávky.
(5)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva na pracovisku ošetrujúceho lekára. V odôvodnených ...

(6)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa vykonáva v lehotách určených posudkovým lekárom. ...

§ 155
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca
(1)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci ...

(2)

Posudkový lekár a určený zamestnanec podľa odseku 1 sú povinní najmä

a)
v súčinnosti s ošetrujúcim lekárom vykonávať výber dočasne práceneschopných poistencov, u ...
b)
informovať dočasne práceneschopného poistenca o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými ...
c)
uviesť na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, kedy a kde vykonali kontrolu, a údaje potvrdiť ...
d)
oznámiť ošetrujúcemu lekárovi porušenie liečebného režimu,
e)
preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly.
(3)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa môže vykonať ...

a)
posudkového lekára,
b)
ošetrujúceho lekára,
c)
zamestnávateľa; kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor, ...
d)
inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(4)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa vykonáva v byte ...

(5)

Posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky organizuje a určený zamestnanec Sociálnej ...

§ 156
Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia
(1)

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia sú

a)
vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej ...
c)
vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,
d)
vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,
e)
vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za ...
f)
vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,
g)
zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára,
h)
vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“,
i)
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2)

Úhrada zdravotných výkonov uvedených v odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.88)

(3)

Sociálna poisťovňa uhrádza zdravotné výkony priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

ŠTVRTÁ HLAVA

HOSPODÁRENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 157
Hospodárenie Sociálnej poisťovne
(1)

Sociálna poisťovňa hospodári s finančnými prostriedkami a s vlastným majetkom. Sociálna poisťovňa ...

(2)

Vlastný majetok Sociálnej poisťovne tvoria hnuteľné veci, nehnuteľné veci, finančné prostriedky ...

(3)

Vlastný majetok Sociálnej poisťovne nie sú finančné prostriedky základného fondu nemocenského ...

(4)

V prípade platobnej neschopnosti niektorého zo základných fondov poskytne štát Sociálnej poisťovni ...

(5)

Sociálna poisťovňa nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo ...

§ 158
Rozpočet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa zostavuje rozpočet Sociálnej poisťovne v členení na

a)

základný fond nemocenského poistenia,

b)

základný fond starobného poistenia,

c)

základný fond invalidného poistenia,

d)

základný fond úrazového poistenia,

e)

základný fond garančného poistenia,

f)

základný fond poistenia v nezamestnanosti,

g)

rezervný fond solidarity,

h)

správny fond.

§ 159
Príjmy Sociálnej poisťovne

Príjmy Sociálnej poisťovne sú

a)

poistné a 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

b)

poistné prevedené Sociálnej poisťovni útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho ...

c)

suma podľa osobitného predpisu90a) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet ...

d)

suma dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie prevedená na účet ...

e)

pokuty a penále,

f)

odplata za postúpenú pohľadávku,

g)

úroky z vkladov na účte Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici znížené o osobitnú sadzbu ...

h)

poplatok za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)

i)

úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § ...

j)

dary,

k)

ostatné príjmy.

§ 160
Výdavky Sociálnej poisťovne

Výdavky Sociálnej poisťovne sú

a)

úhrada dávok sociálneho poistenia,

b)

poistné prevedené Sociálnou poisťovňou útvarom sociálneho zabezpečenia a Vojenskému úradu ...

c)

finančná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam úradníka podľa § 82a ods. 1,

d)

úhrada nákladov súvisiacich s vykonávaním sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia ...

e)

úhrada nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § ...

§ 161
Základný fond nemocenského poistenia
(1)

Základný fond nemocenského poistenia je určený na výplatu nemocenských dávok.

(2)

Základný fond nemocenského poistenia sa tvorí

a)
z poistného na nemocenské poistenie,
b)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a penále,
c)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z nemocenského poistenia,
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
f)
z ostatných príjmov.
§ 162
Základný fond starobného poistenia
(1)

Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu

a)
starobného dôchodku,
b)
predčasného starobného dôchodku,
c)
vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku, ...
(2)

Základný fond starobného poistenia sa tvorí

a)
z poistného na starobné poistenie; poistné na starobné poistenie je aj finančná suma podľa § ...
b)
z poistného na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenú pohľadávku zo starobného poistenia,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z ostatných príjmov.
§ 163
Základný fond invalidného poistenia
(1)

Základný fond invalidného poistenia je určený na

a)
výplatu invalidného dôchodku,
b)
výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi invalidného ...
(2)

Základný fond invalidného poistenia sa tvorí

a)
z poistného na invalidné poistenie,
b)
z poistného na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z invalidného poistenia,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z ostatných príjmov.
§ 164
Základný fond úrazového poistenia
(1)

Základný fond úrazového poistenia je určený na výplatu úrazových dávok, úhradu poistného ...

(2)

Základný fond úrazového poistenia sa tvorí

a)
z poistného na úrazové poistenie,
b)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
c)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z úrazového poistenia,
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
f)
z ostatných príjmov.
§ 165
Základný fond garančného poistenia
(1)

Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného poistenia, na úhradu ...

(2)

Základný fond garančného poistenia sa tvorí

a)
z poistného na garančné poistenie,
b)
z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí 60 dní ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenú pohľadávku z garančného poistenia,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z príjmov z uspokojovania pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené dávky garančného poistenia, ...
h)
z ostatných príjmov.
§ 166
Základný fond poistenia v nezamestnanosti
(1)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti.

(2)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti sa tvorí

a)
z poistného na poistenie v nezamestnanosti,
b)
z poistného na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. ...
c)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
d)
z odplaty za postúpenie pohľadávky z poistenia v nezamestnanosti,
e)
z úrokov,
f)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
g)
z ostatných príjmov.
§ 167
Rezervný fond solidarity
(1)

Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov ...

(2)

Rezervný fond solidarity sa tvorí

a)
z poistného do rezervného fondu solidarity,
b)
z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a penále,
c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu solidarity, z odplaty za postúpenie ...
d)
z úrokov,
e)
z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,
f)
z ostatných príjmov.
§ 167a
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)

Sociálna poisťovňa vedie osobitný účet základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové ...

(2)

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na postúpenie príspevkov ...

(3)

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí z príspevkov na starobné ...

§ 168
Správny fond
(1)

Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne ...

(2)

Správny fond sa tvorí

a)
najviac vo výške 2,4 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, ...
b)
z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
vo výške 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)
d)
z finančných prostriedkov poskytnutých na krytie výdavkov súvisiacich so zavedením eura v Slovenskej ...
e)
z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,
f)
z úrokov na účte správneho fondu,
g)
z poriadkových pokút podľa § 202,
h)
z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
i)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1, § 231 ods. 1 písm. a), ...
j)
z úhrady nákladov spojených s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa ...
k)
z ostatných príjmov.
(3)

Zo správneho fondu sa uhrádzajú

a)
náklady spojené s výplatou dávok sociálneho poistenia okrem nákladov na zriadenie a vedenie účtu ...
b)
splátky účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok, ...
c)
zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia ustanovené v § 156,
d)
trovy konania podľa § 203,
e)
odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,91c)
f)
penále podľa § 241a a pokuta podľa § 248,
g)
náklady na vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
h)
náklady spojené s overením informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa podľa § 170 ods. ...
(4)

Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného kalendárneho roka sa prevedie ...

§ 168a
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov ...

(2)

Finančné prostriedky uvedené v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly ...

§ 168b

Finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistného ...

§ 168c

Prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa poukazujú ...

a)
poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu ...
b)
nákladov na dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol nárok v dôsledku pracovného úrazu alebo ...
c)
nákladov na starobné poistenie, ktoré platí Sociálna poisťovňa za poberateľa úrazovej renty, ...
§ 169
Účtovníctvo

Sociálna poisťovňa vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.92)

Zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov

§ 170
(1)

Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia, starobného dôchodkového ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických ...

(3)

Orgánom verejnej moci, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa poskytujú údaje ...

(4)

Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu na účely plnenia jeho úloh údaje, vrátane osobných ...

(5)

Sociálna poisťovňa poskytuje údaje zo svojho informačného systému štatistickému úradu pre ...

(6)

Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia a o výkone ...

(7)

Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu financií zo svojho informačného systému údaje vrátane ...

(8)

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti zo svojho informačného systému bez súhlasu ...

a)
ministerstvu vnútra údaje potrebné na overenie
1.
plnenia povinností žiadateľa o azyl a osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana podľa osobitného ...
2.
rozhodných skutočností o nadobudnutí odbornej praxe podľa osobitného predpisu,92aba)
b)
okresnému úradu v sídle kraja údaje na overenie plnenia povinnosti pri prevádzkovaní živnosti ...
(9)

Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti subjektom, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ...

(10)

Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov92a) z centrálneho registra ...

(11)

Sociálna poisťovňa môže poskytovať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ...

(12)

Na ochranu údajov informačného systému je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť technické ...

(13)

Sociálna poisťovňa uloží výročnú správu za príslušný kalendárny rok do verejnej časti ...

(14)

Na spracovanie údajov vrátane osobitných kategórií údajov93) sa nevyžaduje súhlas dotknutej ...

(15)

Sociálna poisťovňa určí vnútorným predpisom lehotu, po ktorej uplynutí je splnený účel spracúvania ...

(16)

Sociálna poisťovňa oznamuje elektronicky na základe dohody podľa osobitných predpisov93aa) Úradu ...

a)
výpočtu limitu spoluúčasti údaje podľa osobitného predpisu,93ab)
b)
vykonania ročného zúčtovania poistného údaje podľa osobitného predpisu.93ac)
(17)

Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotným poisťovniam na základe uzavretej dohody elektronicky údaje ...

(18)

Sociálna poisťovňa poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky zo svojho informačného systému ...

(19)

Sociálna poisťovňa elektronicky overuje prostredníctvom súboru otázok súvisiacich s príjmom ...

(20)

Súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 171
(1)

Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ...

(2)

Zoznam fyzických osôb a právnických osôb uvedených v odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)
obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,
c)
sumu pohľadávky.
(3)

Sociálna poisťovňa na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vydá do piatich pracovných ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO POISTENIA

§ 172
Konanie
(1)

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

(2)

V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

(3)

Konanie vo veciach podľa odseku 1 je

a)
konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len „dávkové konanie“),
b)
iné konanie (ďalej len „nedávkové konanie“).
(4)

Predmetom dávkového konania je rozhodovanie o dávkach.

(5)

Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia ...

Účastníci konania

§ 173
(1)

Účastník konania vo veciach sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

(2)

Účastník konania spolupracuje s organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne počas celého konania. ...

(3)

Všetci účastníci konania majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.

§ 174

Účastník konania môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi ...

Zastupovanie

§ 175
(1)

Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca, osoba, ktorej ...

(2)

Vecne príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne ustanoví účastníkovi konania opatrovníka, ...

(3)

Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka sa môže odvolať účastník konania a ten, kto bol ustanovený ...

§ 176
(1)

Účastník konania, jeho zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím ...

(2)

Právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom svojho zástupcu. ...

(3)

Splnomocnenie na zastupovanie sa preukazuje písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným ...

§ 177
Príslušnosť

Na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ...

§ 178
Vecná príslušnosť pobočky
(1)

Do pôsobnosti pobočky patrí

a)
rozhodovať v prvom stupni
1.
o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch,
2.
o nemocenských dávkach,
3.
o úrazových dávkach okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty,
4.
o dávke garančného poistenia,
5.
o dávke v nezamestnanosti,
6.
o povinnosti poberateľa nemocenskej dávky, dávky garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti ...
7.
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené ...
8.
o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)
9.
o uložení pokuty a penále,
10.
o povolení splátok dlžných súm dávok, poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) ...
11.
o odpustení zmeškania lehoty,
12.
o náhradách trov konania,
13.
o prerušení konania a o zastavení konania,
14.
o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,
15.
o uložení poriadkovej pokuty,
16.
o ustanovení osobitného príjemcu,
17.
o ustanovení opatrovníka,
18.
o predbežnom opatrení,
19.
vo veciach vymáhania pohľadávok na dávkach podľa druhého bodu až piateho bodu, sociálnom dôchodku, ...
b)
vykonávať lekársku posudkovú činnosť,
c)
spisovať žiadosť o priznanie dávky okrem nemocenských dávok, úrazového príplatku a dávky v ...
d)
prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného ...
e)
vyplácať nemocenské dávky, úrazové dávky okrem úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, ...
f)
vyberať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále a vymáhať pohľadávky ...
g)
hospodáriť s finančnými prostriedkami a s majetkom, ktorý jej bol zverený,
h)
uplatňovať právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá Sociálnej poisťovni vznikla výplatou ...
i)
vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho ...
(2)

Pobočka vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jej pôsobnosti ...

§ 179
Vecná príslušnosť ústredia
(1)

Do pôsobnosti ústredia patrí

a)
rozhodovať v prvom stupni
1.
o dôchodkových dávkach, o zvyšovaní príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného ...
2.
o povinnosti poberateľa dávky vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť, alebo úrazovú rentu, ...
3.
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené ...
4.
o náhradách trov konania,
5.
o prerušení konania a o zastavení konania,
6.
o povolení obnovy konania alebo o nariadení obnovy konania,
7.
o ustanovení osobitného príjemcu,
8.
o uložení poriadkovej pokuty,
9.
o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty ...
10.
o odpustení zmeškania lehoty,
11.
o ustanovení opatrovníka,
12.
o predbežnom opatrení,
13.
o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto ...
14.
o príspevku športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa) a o povinnosti poberateľa ...
15.
vo veciach vymáhania pohľadávok na dávkach a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa prvého ...
b)
rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovať v prvom stupni patrí do pôsobnosti ...
c)
riadiť a kontrolovať činnosť pobočiek,
d)
hospodáriť s finančnými prostriedkami, s majetkom, ktorý Sociálna poisťovňa nadobudla svojou ...
e)
vyplácať dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príspevok športovému ...
f)
uplatňovať pohľadávky a pohľadávky na príspevku na starobné dôchodkové sporenie1) podľa osobitných ...
g)
vymáhať pohľadávky na dávkach a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa písmena a) prvého ...
h)
prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného ...
i)
určovať dôchodkový vek poistenca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu1) na účely ...
j)
spisovať žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky podľa § 184 ods. 10 písm. a),
k)
vykonávať lekársku posudkovú činnosť,
l)
plniť administratívno-technické úlohy spojené s činnosťou dozornej rady,
m)
uzatvárať zmluvy o pracovnej rehabilitácii a o rekvalifikácii,
n)
vykonávať kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho ...
o)
vykonávať prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie,
p)
vykonávať ďalšie činnosti podľa tohto zákona, ktoré nepatria do pôsobnosti pobočky.
(2)

Ústredie vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti ...

§ 180
Miestna príslušnosť
(1)

Miestna príslušnosť pobočky v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného ...

a)
miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd,
b)
sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická ...
c)
miestom trvalého pobytu poistenca v ostatných prípadoch, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)

Miestna príslušnosť pobočky na účely kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného ...

(3)

Ak je miestne príslušných niekoľko pobočiek, uskutočňuje konanie pobočka, ktorá konanie začala ...

(4)

Ak je miestne príslušných niekoľko pobočiek a ak každá z nich odmieta uskutočniť konanie, ústredie ...

(5)

Na žiadosť účastníka konania alebo s jeho súhlasom môže miestne príslušná pobočka podľa ...

Vylúčenie zamestnancov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne

§ 181
(1)

Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne je vylúčený z prejednávania a rozhodovania ...

(2)

Z prerokovávania rozhodovania pred organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne je vylúčený aj ...

§ 182
(1)

Účastník konania oznámi organizačnej zložke Sociálnej poisťovne skutočnosti odôvodňujúce ...

(2)

Len čo sa zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne dozvie o skutočnostiach, ktoré ...

(3)

Zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, u ktorého sú dôvody na jeho vylúčenie, ...

§ 183
(1)

O tom, či je zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania vylúčený, rozhoduje ...

a)
riaditeľ pobočky, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti pobočky, a
b)
generálny riaditeľ, ak ide o konanie patriace do pôsobnosti ústredia.
(2)

Ak riaditeľ pobočky alebo generálny riaditeľ rozhodli, že zamestnanec organizačnej zložky Sociálnej ...

(3)

Proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca organizačnej zložky Sociálnej poisťovne z konania nemožno ...

Začatie konania

§ 184
(1)

Dávkové konanie sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej ...

(2)

Dávkové konanie o poskytnutie pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie sa začína na základe písomnej ...

(3)

Dávkové konanie o zmene poskytovania dávky alebo sumy už priznanej dávky sa začína na základe ...

(4)

Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dávku, môže ...

(5)

Žiadosť o priznanie dávky sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Fyzická osoba ...

(6)

Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej ...

(7)

Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o dávku aj vtedy, ak sa domnieva, že fyzická ...

(8)

Nedávkové konanie sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo z podnetu ...

(9)

Žiadosť o začatie dávkového konania a nedávkového konania sa podáva v miestne príslušnej pobočke, ...

(10)

Žiadosť o začatie dávkového konania sa podáva

a)
v ústredí, ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodkovú dávku, úrazovú rentu ...
b)
v pobočke príslušnej podľa miesta prechodného pobytu, ak fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok ...
(11)

Fyzická osoba, ktorá je obvinená vo väzbe42a) alebo odsúdená vo výkone trestu odňatia slobody,42b) ...

§ 185
(1)

Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená príslušnej organizačnej ...

(2)

Za deň uplatnenia nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, dávku garančného poistenia ...

(3)

Za deň uplatnenia nároku na dôchodkové dávky a úrazové dávky okrem úrazového príplatku, rehabilitačného ...

(4)

Konanie, ktoré sa začína na podnet organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, ...

§ 186
Podanie
(1)

Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, faxom alebo elektronickými prostriedkami podpísané ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba môže organizačnej zložke Sociálnej poisťovne doručovať ...

(3)

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, ...

(4)

Ak podanie neobsahuje predpísané náležitosti alebo nebolo predložené na tlačive určenom Sociálnou ...

(5)

Na žiadosť účastníka konania organizačná zložka Sociálnej poisťovne potvrdí prijatie podania. ...

§ 187
Postúpenie

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nie je príslušná na rozhodnutie, je povinná podanie ...

§ 188
Ústne pojednávanie
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, ...

(2)

Na ústne pojednávanie organizačná zložka Sociálnej poisťovne prizve všetkých účastníkov ...

(3)

Ústne pojednávanie je neverejné.

§ 189
Zápisnica
(1)

O ústnych podaniach, o dôležitých úkonoch a o dôležitých dôkazoch v konaní príslušná organizačná ...

(2)

Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto, kde a kedy podanie uplatnil a kto, kde, kedy konanie uskutočňoval, ...

(3)

Zápisnicu podpisujú po prečítaní zástupcovia organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorí ...

§ 190
Nazeranie do spisov
(1)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, ...

(2)

Právo nazerať do spisu, ktorý obsahuje údaje o zdravotnom stave, a robiť si z neho výpisy, odpisy ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná umožniť nazeranie do spisov komisárovi pre ...

(4)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná zabezpečiť, aby nazretím do spisu, jeho výpisom, ...

Lehoty

§ 191
(1)

Ak treba, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú ...

(2)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

§ 192
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak ...

(2)

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden rok.

(3)

Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty sa nemožno odvolať.

§ 193
Prerušenie konania
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže prerušiť konanie najdlhšie na 30 dní, ak to z ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne preruší konanie, ak v lehote podľa § 210 ods. 2 nemožno ...

(4)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

(5)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 194
Zastavenie konania
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne konanie zastaví, ak

a)
účastník konania vzal žiadosť alebo podanie na začatie konania späť skôr, ako bolo o nich rozhodnuté, ...
b)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne alebo
c)
prebieha v tej istej veci konanie v inej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.
(2)

Ak sa začalo konanie o povinnosti uhradiť preplatok na dávke, o povinnosti platiť poistné na nemocenské ...

(3)

Konanie sa zastaví, ak účastník konania neodstránil nedostatky podania podľa § 193 ods. 1 v lehote ...

(4)

Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa účastník konania v lehote určenej organizačnou zložkou Sociálnej ...

§ 195
Podklad rozhodnutia
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne ...

(2)

Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky ...

§ 196
Dokazovanie
(1)

Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže ako dôkaz použiť výpoveď svedkov, ktorých pred ...

(3)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu,96a) ...

(4)

Účastník konania, fyzická osoba alebo právnická osoba zúčastnená na konaní, ktorí majú listiny, ...

(5)

Ako dôkaz možno použiť tlačené produkty alebo fotografické produkty výpočtovej techniky, mikrografickej ...

(6)

Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka ...

(7)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz ...

§ 197
Čestné vyhlásenie
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie ...

(2)

Čestné vyhlásenie organizačná zložka Sociálnej poisťovne nepripustí, ak tomu bráni všeobecný ...

(3)

V čestnom vyhlásení je účastník konania povinný uviesť pravdivé údaje. Organizačná zložka ...

§ 198
Predbežné otázky
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je organizačná ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o ...

Zabezpečenie priebehu konania a účelu konania

§ 199
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predvolá fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých ...

(2)

V predvolaní organizačná zložka Sociálnej poisťovne upozorní na právne následky nedostavenia ...

§ 200
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom ...

(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne predbežné opatrenie zruší, len čo zanikne dôvod, pre ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 201
(1)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vykonávajú procesné úkony v obvode svojej pôsobnosti. ...

(2)

Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode ...

(3)

Dožiadaná organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu ...

§ 202

Tomu, kto sťažuje priebeh konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu ...

§ 203
Trovy konania
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Sociálnej poisťovni, uhrádza Sociálna poisťovňa. Trovy konania, ...

(2)

Trovy konania, ktoré Sociálna poisťovňa nahrádza účastníkovi konania podľa odseku 1, sú

a)
náhrada cestovných výdavkov,
b)
náhrada výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada ušlého zárobku.
(3)

Sociálna poisťovňa uhradí svedkovi hotové výdavky a zárobok, ktorý svedkovi preukázateľne ...

(4)

Trovy konania spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastník konania, ...

(5)

Náhradu hotových výdavkov a odmenu znalca ustanovuje osobitný predpis.20)

§ 204
Náhrada cestovných výdavkov
(1)

Náhrada cestovných výdavkov patrí pri použití verejnej pravidelnej dopravy okrem mestskej pravidelnej ...

(2)

Pri doprave vlakom sa uhrádza cestovné za druhú vozňovú triedu; príplatok na rýchlik sa uhrádza ...

(3)

Ak má účastník konania možnosť uplatniť nárok na zľavu cestovného, patrí mu náhrada len ...

(4)

Náhrada cestovného pri použití vozidla taxislužby a náhrada cestovných výdavkov pri použití ...

§ 205
Náhrada výdavkov za ubytovanie
(1)

Náhrada výdavkov za ubytovanie sa poskytuje v preukázanej výške, najviac v sume 33,20 eura na jednu ...

(2)

Náhrada výdavkov za ubytovanie patrí vtedy, ak by sa účastník konania nemohol pri použití verejnej ...

§ 206
Stravné

Stravné sa poskytuje vo výške podľa osobitného predpisu.98)

§ 207
Náhrada ušlého zárobku
(1)

Náhrada ušlého zárobku patrí za čas, za ktorý účastníkovi konania preukázateľne ušiel zárobok ...

(2)

Ušlý zárobok samostatne zárobkovo činnej osoby je

a)
vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie pripadajúci za čas, v ktorom ...
b)
vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie pripadajúci za čas, v ktorom ...
§ 208

Nároky na náhrady podľa § 204 až 207 sa uplatňujú písomnou žiadosťou do šiestich mesiacov ...

Rozhodnutie

§ 209
(1)

Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ...

(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, ...

(4)

V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli ...

(5)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(6)

V rozhodnutí sa uvedie aj organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, dátum ...

(7)

Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia organizačná ...

§ 210
(1)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených v § 178 ods. ...

(2)

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach uvedených v odseku ...

§ 211

Rozhodnutie vyhotovené s použitím výpočtovej techniky možno vydať v medzinárodnej abecede s ...

§ 212
Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk alebo poštou ...

a)
o nepriznaní dávky, odňatí dávky, znížení dávky alebo o zastavení výplaty dávky,
b)
o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávke,
c)
o poistnom, o príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) o uložení pokuty a penále,
d)
o prerušení konania,
e)
o zastavení konania.
(4)

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste ...

(5)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi ...

(6)

Zásielky s obsahom písomností určených do vlastných rúk vydá pošta len adresátovi alebo fyzickej ...

(7)

Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku ...

(8)

Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu ...

(9)

Písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám, doručujú sa zamestnancom oprávneným za právnické ...

(10)

Písomnosti určené advokátom sa doručujú advokátskej kancelárii. Písomnosti určené advokátom ...

(11)

Písomnosti určené správcom konkurzných podstát a likvidátorom sa doručujú do sídla úpadcu ...

(12)

Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, doručuje sa písomnosť iba ...

(13)

Doručenie verejnou vyhláškou použije organizačná zložka Sociálnej poisťovne v prípade, keď ...

(14)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí na obdobie 15 dní na vývesnej ...

(15)

Ak je doručovanie účastníkovi konania spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi, môže organizačná ...

(16)

Rozhodnutie o odpísaní pohľadávky sa neoznamuje.

§ 213
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, len čo uplynie lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť ...

Odvolacie konanie

§ 214
(1)

Proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať ...

(2)

Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku ...

§ 215
(1)

Odvolanie sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. ...

(2)

Odvolanie možno podať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia; odvolanie proti rozhodnutiu ...

(3)

Odvolanie je podané včas a riadne aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ.

(5)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu

a)
o priznaní, o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, ...
b)
vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode.
(7)

Účastník konania, ktorý podal odvolanie, môže toto odvolanie vziať späť. Ak účastník konania ...

(8)

Ak účastník konania vzal odvolanie späť, odvolací orgán konanie zastaví.

(9)

Ak účastník konania vo veciach uvedených v § 179 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode pred ...

§ 216

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, upovedomí ostatných ...

§ 217
(1)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala, môže o odvolaní ...

(2)

Ak o odvolaní nerozhodne organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie ...

§ 218
(1)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to nevyhnutné, doterajšie ...

(2)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(3)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá ...

(4)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Obnova konania

§ 221
(1)

Nedávkové konanie pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne ukončené rozhodnutím, ktoré ...

a)
vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ...
b)
rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka ...
c)
nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania ...
d)
rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným ...
(2)

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi obnovu nedávkového konania z dôvodov uvedených ...

§ 222
(1)

Obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka ...

(2)

V návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace ...

(3)

Návrh sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch ...

(4)

Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi len vtedy, ...

(5)

Proti rozhodnutiu o obnove nedávkového konania možno podať odvolanie. Rozhodnutie o povolení alebo ...

§ 223
(1)

Nové konanie vo veci uskutoční organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorej rozhodnutia sa ...

(2)

Ak sa dôvod obnovy nedávkového konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie ...

(3)

Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(4)

Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať.

Osobitný spôsob vymáhania pohľadávok

§ 224
(1)

Exekučný titul podľa § 225b je za podmienok ustanovených týmto zákonom vykonateľný podľa osobitného ...

(2)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím ...

(3)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím ...

(4)

Sociálna poisťovňa je povinná oznámiť začatie vymáhania pohľadávky zrážkami z dávky podľa ...

(5)

Pri vymáhaní pohľadávky zrážkami z dávky podľa odsekov 2 a 3 sa zrážka môže vykonať najviac ...

§ 225

Dohoda o zrážkach z dávky sa môže uzatvoriť iba na pohľadávky na výživnom a na príspevku ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE VO VECIACH VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

§ 225a
Základné ustanovenia
(1)

Konaním vo veciach vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona je konanie, ktorým Sociálna poisťovňa ...

(2)

Na konanie vo veciach vymáhania pohľadávok sa vzťahujú ustanovenia o nedávkovom konaní podľa ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok podľa ...
b)
vymáhať pohľadávky len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.
§ 225b
Exekučný titul

Exekučným titulom na účely tohto zákona je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola uložená účastníkovi ...

§ 225c
Začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok
(1)

Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok začína Sociálna poisťovňa na podklade exekučného titulu ...

(2)

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok obsahuje

a)
názov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala,
b)
číslo a dátum vydania rozhodnutia,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka ...
d)
označenie exekučného titulu,
e)
sumu pohľadávky,
f)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa rozhodnutie ...
(3)

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok sa nedoručuje. Proti rozhodnutiu ...

§ 225d
Odloženie vymáhania pohľadávok
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne odloží vymáhanie pohľadávok, ak účastníkovi ...

(2)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže odložiť vymáhanie pohľadávok z ...

(3)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže odložiť vymáhanie pohľadávok na ...

(4)

Ak príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne odloží vymáhanie pohľadávok, účinky ...

(5)

Proti rozhodnutiu o odložení vymáhania pohľadávok nie sú prípustné opravné prostriedky.

§ 225e
Zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zastaví konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, ...

a)
exekučný titul bol zrušený,
b)
exekučný titul sa nestal vykonateľným,
c)
právo vymáhať pohľadávku je premlčané a účastník konania vzniesol námietku premlčania alebo ...
d)
pohľadávka bola uspokojená,
e)
nemožno uplatniť ani jeden zo spôsobov vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona,
f)
je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v konaní vo veciach vymáhania pohľadávok pokračovať.
(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. ...

§ 225f
Doručovanie rozhodnutia o odložení vymáhania pohľadávok a o zastavení konania vo veciach vymáhania ...

Rozhodnutie vydané podľa § 225d a 225e sa doručuje do vlastných rúk účastníkovi konania a osobám ...

§ 225g
Spôsoby vymáhania pohľadávok
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky

a)
zrážkami zo mzdy a z iného príjmu (ďalej len „zrážky zo mzdy“),
b)
prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej ...
c)
zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa.
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha ...

Vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy

§ 225h
(1)

Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy podliehajú mzda, plat, služobný príjem alebo odmena z ...

a)
príjem, ktorý nahrádza mzdu, plat, služobný príjem alebo odmenu z dohôd o prácach vykonávaných ...
b)
príjem vyplácaný podľa osobitných predpisov.100aa)
(2)

Ak sa v ustanoveniach o vymáhaní pohľadávok zrážkami zo mzdy uvádza platiteľ mzdy, vzťahujú ...

(3)

Vymáhaniu pohľadávok zrážkami zo mzdy nepodliehajú:

a)
suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu službu100ab) alebo jej časť, ak účastník konania ...
b)
suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálnu službu,100ac) ak účastník konania platí ...
c)
pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,100ad)
d)
peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa ...
e)
štátne sociálne dávky podľa osobitných predpisov,100af)
f)
príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu,100ag)
g)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného ...
h)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.
(4)

Pri vymáhaní pohľadávok zrážkami zo mzdy sa zrážka môže vykonať najviac v rozsahu sumy, ktorú ...

§ 225i
(1)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk platiteľovi mzdy ...

(2)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia ...

(3)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá príkaz na začatie vymáhania pohľadávok ...
b)
číslo a dátum vydania príkazu na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy,
c)
označenie platiteľa mzdy,
d)
označenie exekučného titulu,
e)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý ...
f)
sumu pohľadávky,
g)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa príkaz ...
(4)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy je právoplatný dňom jeho vydania a ...

(5)

Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania ...
b)
označenie exekučného titulu,
c)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý ...
d)
sumu pohľadávky,
e)
výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní od doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok ...
f)
upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v lehote podľa písmena e), príslušná organizačná ...
g)
informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy zostáva v platnosti ...
h)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
i)
variabilný symbol a špecifický symbol,
j)
poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy vrátane ...
k)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa upovedomenie ...
(6)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania ...

(7)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá exekučný príkaz na vymáhanie ...
b)
číslo a dátum vydania exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy,
c)
označenie platiteľa mzdy,
d)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý ...
e)
sumu pohľadávky,
f)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
g)
variabilný symbol a špecifický symbol,
h)
informáciu, že exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy zostáva v platnosti ...
i)
poučenie o tom, že proti exekučnému príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy nie je ...
j)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa exekučný ...
(8)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy je právoplatný dňom jeho vydania ...

(9)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk exekučný príkaz ...

(10)

Platiteľ mzdy je povinný po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok zrážkami ...

a)
poukázať na účet príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne s uvedením variabilného ...
b)
zrážať zo mzdy účastníka konania sumy na úhradu pohľadávky a poukazovať ich na účet príslušnej ...
(11)

Platiteľ mzdy je oprávnený vykonať zrážky zo mzdy nad rozsah sumy, ktorú možno postihnúť exekúciou ...

(12)

Ak platiteľ mzdy nesplní povinnosť podľa odseku 10, môže mu príslušná organizačná zložka ...

(13)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy po uspokojení vymáhanej pohľadávky.

(14)

Ak sa po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávky zrážkami zo mzdy zmení platiteľ ...

(15)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy účastníka konania vzniká novému platiteľovi mzdy dňom, ...

(16)

Ak účastník konania uzatvorí nový pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah, je povinný ...

(17)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich ...

(18)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu po častiach, môže primerané zrážky zo mzdy vykonať ...

(19)

Ak sa exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy doručí platiteľovi mzdy po ...

(20)

Ak sa preddavok na mzde vypláca za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta sa, koľko ...

(21)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, zrážky sa vypočítajú za každý kalendárny mesiac ...

(22)

Ak účastník konania poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa exekučný príkaz ...

(23)

Ak príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prikazuje vykonať vymáhanie pohľadávok ...

(24)

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta ...

Vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky

§ 225j
(1)

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky podliehajú peňažné prostriedky na účte klienta ...

(2)

Vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky sa vykoná odpísaním sumy peňažných prostriedkov ...

(3)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk banke alebo pobočke ...

(4)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prikáže banke alebo pobočke zahraničnej ...

(5)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá príkaz na začatie vymáhania pohľadávok ...
b)
číslo a dátum vydania príkazu na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky,
c)
obchodné meno a sídlo banky alebo označenie a adresu umiestnenia pobočky zahraničnej banky,
d)
označenie exekučného titulu,
e)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý ...
f)
sumu pohľadávky,
g)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa príkaz ...
(6)

Príkaz na začatie vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky je právoplatný dňom jeho vydania ...

(7)

Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania ...
b)
označenie exekučného titulu,
c)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý ...
d)
sumu pohľadávky,
e)
výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní od doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok ...
f)
upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v lehote podľa písmena e), príslušná organizačná ...
g)
zákaz nakladania s peňažnými prostriedkami na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky až ...
h)
informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky zostáva ...
i)
informáciu, že peňažné prostriedky na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky nepodliehajú ...
j)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
k)
variabilný symbol a špecifický symbol,
l)
poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky ...
m)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa upovedomenie ...
(8)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania ...

(9)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá exekučný príkaz na vymáhanie ...
b)
číslo a dátum vydania exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky,
c)
obchodné meno a sídlo banky alebo označenie a adresu umiestnenia pobočky zahraničnej banky,
d)
meno, priezvisko, adresu a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý ...
e)
sumu pohľadávky,
f)
číslo účtu príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne,
g)
variabilný symbol a špecifický symbol,
h)
poučenie o tom, že proti exekučnému príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky ...
i)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa exekučný ...
(10)

Exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky je právoplatný dňom jeho ...

(11)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí do vlastných rúk exekučný príkaz ...

(12)

Po doručení exekučného príkazu na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky je banka alebo ...

(13)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nesplní povinnosť podľa odseku 12, môže jej príslušná ...

(14)

Ak príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zistí, že peňažné prostriedky na účte ...

§ 225k
Peňažné prostriedky nepodliehajúce vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky
(1)

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú peňažné prostriedky na účte klienta ...

a)
ktoré sú ustanovené v § 225h ods. 3,
b)
ktoré sú určené na výplatu miezd zamestnancov účastníka konania pre výplatné obdobie najbližšie ...
c)
ktoré sú vylúčené z exekúcie podľa osobitného predpisu,100aj)
d)
ktoré tvoria účelovú finančnú rezervu podľa osobitného predpisu,100ak)
e)
z ktorých boli vykonané zrážky podľa tohto zákona pred ich pripísaním na účet v banke alebo ...
(2)

Vymáhaniu pohľadávok prikázaním pohľadávky nepodliehajú aj peňažné prostriedky na účte ...

(3)

Ak účastník konania, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky, predloží banke ...

§ 225l

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí príkaz na začatie vymáhania pohľadávok ...

Vymáhanie pohľadávok zrážkami z dávok

§ 225m
(1)

Ak účastník konania má nárok na výplatu dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, môže ...

(2)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí účastníkovi konania do vlastných ...

(3)

Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok obsahuje

a)
názov a sídlo organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania ...
b)
označenie exekučného titulu,
c)
označenie dávky, z ktorej sa vymáhanie pohľadávky uskutoční,
d)
meno, priezvisko a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia účastníka konania, ktorý je ...
e)
sumu pohľadávky,
f)
výzvu na zaplatenie pohľadávky do ôsmich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí vymáhania ...
g)
upozornenie, že ak pohľadávka nebude zaplatená v lehote podľa písmena f), príslušná organizačná ...
h)
informáciu, že upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok zostáva v platnosti ...
i)
číslo účtu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania ...
j)
variabilný symbol a špecifický symbol,
k)
poučenie o odvolaní proti upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok zrážkami z dávok vrátane ...
l)
meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky alebo, ak sa upovedomenie ...
(4)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania ...

(5)

Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne prestane vykonávať zrážky z dávok po uspokojení ...

Spoločné ustanovenia

§ 225n
(1)

Účastník konania môže príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie ...

(2)

Odvolanie podľa odseku 1 má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať. ...

§ 225o
(1)

Náhradné doručenie upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok účastníkovi konania je vylúčené. ...

(2)

Ak nie je možné doručiť upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok účastníkovi konania, ...

(3)

Ak účastník konania bezdôvodne odoprie prijať upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok, ...

§ 225p

Poradie pohľadávok pri vymáhaní pohľadávok podľa § 225g ods. 1 písm. a) a b) sa spravuje dňom, ...

PIATA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA

PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 226
Povinnosti Sociálnej poisťovne
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť ...
b)
vydávať na žiadosť poberateľa dávky potvrdenie o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu ...
c)
určiť dni splatnosti pravidelných výplat pre dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú ...
d)
kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich ostatným účastníkom právnych vzťahov sociálneho ...
e)
viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ...
f)
postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) na bežný účet nepriradených platieb ...
g)
zverejniť na svojom webovom sídle národnou radou schválené strategické zámery činnosti Sociálnej ...
h)
poskytovať subjektu podľa osobitného predpisu100c) informácie potrebné na posudzovanie nároku ...
i)
vydávať na žiadosť fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných ...
j)
písomne elektronickými prostriedkami oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezodkladne ...
k)
previesť finančnú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam podľa § 82a ods. 1,
l)
písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, ...
m)
písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného nemocenského poistenia a povinného ...
n)
plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1)
o)
na svojom webovom sídle zverejňovať
1.
priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za príslušný ...
2.
sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok podľa § 11 ods. 1 najneskôr ...
3.
výšku dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok podľa § 64 najneskôr do 31. decembra ...
4.
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 najneskôr do 31. októbra kalendárneho ...
5.
percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka ...
p)
na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 bezodkladne zaslať v elektronickej ...
(2)

Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát informáciu o stave individuálneho účtu

a)
poistencom narodeným pred rokom 1951 do konca roka 2004,
b)
poistencom narodeným v rokoch 1951 až 1960 do konca roka 2006,
c)
poistencom narodeným v rokoch 1961 až 1970 do konca roka 2007,
d)
poistencom narodeným po roku 1970 do konca roka 2008.
(3)

Náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu uvedenej v odseku 1 a informácie ...

(4)

Sociálna poisťovňa zašle poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu na jeho ...

(5)

Spôsob sprístupnenia informácie o zmenách stavu individuálneho účtu určí Sociálna poisťovňa. ...

§ 226a
Ďalšie povinnosti Sociálnej poisťovne voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho dôchodku ...
(1)

Ak suma dôchodkovej dávky, sociálneho dôchodku alebo úhrn súm dôchodkových dávok alebo úhrn ...

(2)

Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného dôchodku a vdovského dôchodku alebo starobného ...

(3)

Identifikačné údaje podľa odseku 2 sú meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo ...

(4)

Sociálna poisťovňa neplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 počas obdobia výkonu väzby a počas ...

(5)

Sumu, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej ...

§ 227
Práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok
(1)

Poistenec a poberateľ dávky majú právo

a)
uplatniť si nárok na dávku a nárok na jej výplatu,
b)
požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie potvrdenia o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu ...
(2)

Poistenec a poberateľ dávky sú povinní

a)
preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia, ...
b)
zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej ...
c)
zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely poskytovania ...
d)
zúčastniť sa na posudzovaní predpokladov na opätovné zaradenie do pracovného procesu na účely ...
e)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, ...
f)
zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského, ...
g)
oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia ...
h)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(3)

Poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti ...

(4)

Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ...

(5)

Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 3 a 4 je zachovaná, ak doklad preukazujúci skutočnosti ...

(6)

Doklad preukazujúci skutočnosti uvedené v odseku 3 alebo písomné oznámenie o skutočnostiach uvedených ...

§ 227a
(1)

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a fyzická osoba ...

(2)

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody podľa odseku 1 je povinná

a)
písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva podľa odseku 1,
b)
písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa ...
c)
predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa odseku 1 súčasne ...
(3)

Právne účinky

a)
uplatnenia práva podľa odseku 1 nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie práva podľa ...
b)
ukončenia uplatňovania práva podľa odseku 1 nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý ...
(4)

Ak bol fyzickej osobe v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa odseku 1, ktorý jej ...

§ 228
Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú ...

(2)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie nemocenského ...

(3)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena, priezviska, ...

(4)

Samostatne zárobkovo činná osoba uvedená v odseku 1 je povinná plniť povinnosti podľa odseku ...

(5)

Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 až 3 je zachovaná aj vtedy, ak doklady preukazujúce ...

(6)

Doklady a tlačivo uvedené v odseku 5, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie sú podpísané ...

§ 229
(1)

Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) a d) je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia ...

(2)

Fyzická osoba je povinná plniť povinnosť podľa odseku 1 na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah ...

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odovzdalo v ustanovenej ...

(4)

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým ...

(5)

Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) a h), ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné ...

§ 231
Povinnosti zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci ...
b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
1.
zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v ...
2.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo ...
3.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo ...
4.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo ...
5.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a na účely úrazového ...
6.
fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) na účely úrazového poistenia, garančného poistenia ...
7.
zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) a povinné nemocenské poistenie, ...
8.
zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b. a povinné nemocenské ...
9.
zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. c) na dôchodkové poistenie v lehote splatnosti poistného ...
c)
oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...
d)
oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ...
e)
odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ...
f)
predkladať pobočke
1.
výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac ...
2.
opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny ...
g)
poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho ...
h)
oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú ...
i)
predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa osobitného ...
j)
viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu ...
1.
v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za ...
2.
do ôsmich dní
2a.
od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo
2b.
odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,
k)
umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, ...
l)
vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho ...
m)
oznámiť pobočke zmenu svojho názvu a sídla do ôsmich dní od tejto zmeny,
n)
oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca do ôsmich dní odo dňa, v ktorom ...
o)
oznámiť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne pri plnení povinnosti podľa písmena b), že ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až f), h), j) a m) a n) je zamestnávateľ povinný plniť na ...

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a), c) až f, h) až j), m) a n) je zachovaná ...

(4)

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým ...

(5)

Plnenie povinností podľa odseku 1 zamestnávateľom uvedeným v § 7 ods. 1 písm. i) sa upraví dohodou, ...

§ 232
Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného ...

(2)

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a)
priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvísk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto ...
b)
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
c)
deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi, ...
d)
vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 6,
e)
obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, ...
f)
obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.
§ 233
Povinnosti ďalších právnických osôb
(1)

Ministerstvo školstva je povinné zaslať ústrediu elektronicky a v dohodnutej štruktúre do 31. ...

(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný

a)
poskytovať výpis zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru, ...
b)
poskytovať pobočke hlásenie o pracovnom úraze a hlásenie o zistení choroby z povolania,
c)
vykazovať pobočke zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za kalendárny mesiac do 14. ...
d)
potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť a dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti ...
(3)

Orgány inšpekcie práce, orgány štátnej banskej správy a ďalšie príslušné dozorné orgány ...

(4)

Orgány na ochranu zdravia sú povinné poskytovať pobočke výsledky šetrenia pracovných podmienok ...

(5)

Štatistický úrad je povinný oznámiť

a)
ministerstvu každoročne bezodkladne po zverejnení na svojom webovom sídle strednú dĺžku života ...
b)
Sociálnej poisťovni každoročne
1.
do 30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
2.
do 30. septembra medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov,
3.
do 30. septembra medziročný rast spotrebiteľských cien,
4.
do 10. decembra sumu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej za tretí štvrťrok ...
(6)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo, výšku príjmu alebo výnosu, výšku zaplateného ...
b)
zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá vyplynula ...
(7)

Obec, ktorá vedie matriku, je povinná zaslať ústrediu oznámenie o úmrtí každej fyzickej osoby, ...

(8)

Policajný zbor je povinný oznámiť pobočke príslušnej podľa jeho sídla vydanie rozhodnutia o ...

(9)

Orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon činnosti uvedenej v § 5, je povinný oznámiť Sociálnej ...

(10)

Ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo financií, Slovenská informačná služba, ...

(11)

Rovnaké povinnosti na účely výkonu sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v ...

(12)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné Sociálnej poisťovni na účely vykonávania ...

a)
poskytovať údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie potrebné na účely posúdenia nároku na ...
b)
oznámiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zaradenie fyzickej ...
c)
poskytovať, v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou údaje o
1.
fyzickej osobe, ktorej bol priznaný rodičovský príspevok, deň vzniku a zániku nároku na rodičovský ...
2.
fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) ...
3.
fyzickej osobe, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu ...
(13)

Ministerstvo je povinné

a)
informovať Európsku komisiu o spôsobe určenia hornej hranice dávky garančného poistenia podľa ...
b)
oznámiť Európskej komisii znenie zákonov, iných právnych predpisov a administratívnych opatrení ...
(14)

Ministerstvo v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti informuje Európsku komisiu a ostatné členské ...

(15)

Ministerstvo spravodlivosti je povinné elektronicky poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť ...

(16)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je povinný poskytovať Sociálnej poisťovni ...

§ 234
Povinnosti na účely garančného poistenia
(1)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní ...

(2)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty a zamestnanec ...

(3)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní ...

(4)

Príslušná pobočka je povinná doručiť zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej ...

(5)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty po vyplnení ...

(6)

Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného ...

§ 235
Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby

V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a ...

DRUHÁ HLAVA

ZODPOVEDNOSŤ V SOCIÁLNOM POISTENÍ

§ 236
(1)

Príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo ...

a)
nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom,
b)
prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila ...
c)
vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako ...
(2)

Právo na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume sa premlčí uplynutím troch ...

§ 237
(1)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne ...

(2)

Právo na náhradu neprávom vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna ...

§ 237a
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ...

(2)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného Sociálnou poisťovňou na jednotlivé splátky ...

§ 238
(1)

Sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou ...

(2)

Škoda podľa odseku 1 nie je dávka vyplatená poberateľovi dávky v dôsledku jeho zavineného protiprávneho ...

(3)

Treťou osobou nie je platiteľ poistného na úrazové poistenie, ani zamestnanci tohto platiteľa, ...

(4)

Na účely náhrady škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok, sú orgány verejnej ...

(5)

Právo Sociálnej poisťovne voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni ...

(6)

Právo na náhradu škody podľa odseku 1 uplatňuje Sociálna poisťovňa v súdnom konaní podľa ...

(7)

Sociálna poisťovňa neuplatní právo na náhradu škody podľa odseku 6, ak

a)
je pravdepodobné, že náklady na uplatňovanie práva na náhradu škody presiahnu výšku škody,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej nahradiť ...
c)
uplatňovanie škody najmä dokazovanie jej vzniku zavineným protiprávnym konaním, by bolo spojené ...
(8)

Ak poberateľ invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok v dôsledku zavineného protiprávneho ...

TRETIA HLAVA

POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

PRVÝ DIEL

UKLADANIE POKUTY SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A PREDPISOVANIE PENÁLE SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU V SOCIÁLNOM ...

§ 239
Pokuta

Za porušenie povinností ustanovených v § 142 ods. 7, § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 227a, § 228 ...

§ 240
Penále
(1)

Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové ...

(2)

Predpísané penále podľa odseku 1 nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné ...

(3)

Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak ide o nevymáhateľnú pohľadávku podľa osobitného ...

§ 241
(1)

Na pokuty a na penále platia ustanovenia § 142 ods. 6 a 7, § 143 ods. 3 a § 145 až 147 o poistnom ...

(2)

Na povolenie splátok dlžných súm pokút a penále platí § 146 rovnako.

DRUHÝ DIEL

PENÁLE PLATENÉ SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU

§ 241a
(1)

Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet ...

(2)

Sociálna poisťovňa neplatí penále

a)
za obdobie, za ktoré nepostúpila príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo tieto príspevky ...
b)
za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) ktorému sa nevypláca ...
c)
za obdobie odo dňa vydania certifikátu podľa osobitného predpisu102a) do dňa zániku účasti na ...

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

§ 242
(1)

Kontrolná činnosť Sociálnej poisťovne podľa tohto zákona je kontrola plnenia povinností ustanovených ...

(2)

Kontrolnú činnosť uvedenú v odseku 1 vykonávajú poverení zamestnanci organizačných zložiek ...

(3)

Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov kontroly alebo prizvaných osôb ...

(4)

Vedúci zamestnanec kontroly je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch dní od ich uplatnenia ...

§ 243
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov kontroly
(1)

Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli doklady, ...
c)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu premiestňovať ...
d)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov potrebnú na vykonanie kontroly. ...
(2)

Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly povinní

a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením ...
b)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných ...
c)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom ...
d)
v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom ...
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané ...
f)
neopodstatnenosť námietok písomne oznámiť zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr ...
g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ...
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote ...
i)
odovzdať protokol o výsledku kontroly, ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu vedúcemu kontrolovaného ...
j)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od ...
(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. b), d), e), g) a j) sa vzťahujú aj ...

§ 244
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v ...

(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie ...

(3)

Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, ...

(4)

Kontrolovaný subjekt je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly

a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu ...
b)
predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie ...
§ 245
Protokol o výsledku kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly vypracujú zamestnanci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie ...

(2)

Rovnako ako v odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak je počas kontroly potrebné ku konkrétnemu kontrolnému ...

(3)

Priebežný protokol obsahuje výsledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom období za účasti ...

(4)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky, zamestnanci kontroly vypracujú dodatok k protokolu ...

(5)

O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum ...

a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich vedúcemu ...
b)
predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie zistených ...
c)
uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. ...
(6)

Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, ...

(7)

Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu o kontrole alebo podpísania záznamu. Protokol ...

Hlavný kontrolór

§ 245a

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom ...

§ 245b
(1)

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva dozorná rada.

(2)

Za hlavného kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské ...

(3)

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ...

(4)

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je štvorročné. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý ...

(5)

Sociálna poisťovňa je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú ...

(6)

Funkcia hlavného kontrolóra zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra písomnou žiadosťou doručenou dozornej rade, a to dňom ...
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom, ktorým prestal spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.69) ...
(7)

Dozorná rada odvolá hlavného kontrolóra, ak

a)
neplní povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu,69)
b)
neplní úlohy hlavného kontrolóra,
c)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu ...
(8)

Mzda hlavného kontrolóra je mesačne trojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej ...

§ 245c
Hlavný kontrolór
a)

vykonáva kontrolu v rozsahu podľa § 245a,

b)

predkladá dozornej rade

1.

raz ročne návrh plánu kontrolnej činnosti,

2.

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne k častiam týkajúcim sa správneho fondu ...

3.

správu o výsledkoch kontroly na jej najbližšom zasadnutí,

4.

najmenej raz za šesť mesiacov správu o kontrolnej činnosti,

c)

vykoná kontrolu, ak mu to uloží dozorná rada,

d)

zúčastňuje sa na rokovaniach dozornej rady.

SIEDMA ČASŤ

DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 246
Výkon dozoru štátu
(1)

Štát vykonáva dozor nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového ...

(2)

Orgány dozoru štátu sú povinné dohodnúť rozdelenie pôsobnosti pri výkone dozoru štátu najneskôr ...

(3)

Orgán dozoru štátu je povinný dozerať na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných ...

(4)

Oprávnení zamestnanci orgánu dozoru štátu sú povinní

a)
písomne oznámiť vopred generálnemu riaditeľovi predmet a účel výkonu dozoru štátu a preukázať ...
b)
vydať organizačnej zložke Sociálnej poisťovne potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností ...
c)
vypracovať správu o výsledku výkonu dozoru štátu (ďalej len „správa“) a prerokovať s generálnym ...
d)
odovzdať správu generálnemu riaditeľovi a riaditeľovi pobočky, ak sa dozor štátu vykonával ...
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru štátu, ak ...
f)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom ...
g)
kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
(5)

Oprávnení zamestnanci orgánu dozoru štátu majú právo pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku ...

a)
vstupovať do priestorov Sociálnej poisťovne,
b)
požadovať od organizačnej zložky Sociálnej poisťovne poskytnutie prvopisov dokladov a písomností, ...
c)
v odôvodnených prípadoch odniesť aj mimo priestorov Sociálnej poisťovne prvopisy dokladov a písomností ...
d)
vyžadovať súčinnosť orgánov Sociálnej poisťovne a jej zamestnancov potrebnú na výkon dozoru ...
e)
zúčastňovať sa na zasadnutiach dozornej rady,
f)
ukladať generálnemu riaditeľovi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)

Ak orgán dozoru štátu zistí, že generálny riaditeľ si neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

(7)

Na výkon dozoru štátu môže orgán dozoru štátu prizvať zamestnancov iných ústredných orgánov ...

(8)

Výkon dozoru štátu je skončený v deň prerokovania správy s generálnym riaditeľom alebo s riaditeľom ...

Povinnosti Sociálnej poisťovne pri výkone dozoru štátu

§ 247
(1)

Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu najmä potrebné ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná

a)
zúčastniť sa na prerokovaní správy,
b)
prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
predložiť orgánu dozoru štátu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie ...
d)
uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. ...
(3)

Sociálna poisťovňa je na požiadanie povinná poskytnúť orgánu dozoru štátu súčinnosť, ktorá ...

§ 248
(1)

Ak Sociálna poisťovňa poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným ...

a)
66 387,80 eura za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy,
b)
165 969,50 eura za nesplnenie povinnosti peňažnej povahy.
(2)

Pokutu môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru štátu o porušení povinnosti ...

(3)

Orgán dozoru štátu je za nesplnenie povinnosti podľa § 247 oprávnený uložiť Sociálnej poisťovni ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.91a) ...

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Poistenec

§ 249
(1)

Poistenec podľa tohto zákona je aj

a)
fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa ...
b)
fyzická osoba, ktorá platila príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa predpisu účinného ...
(2)

Poistencom na účely zasielania informácie o zmenách stavu individuálneho účtu podľa § 226 ods. ...

a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov ...
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9, ak v období kalendárneho ...
(3)

Poistencom na účely § 226 ods. 2 nie je

a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov ...
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9.
(4)

Fyzickým osobám uvedeným v odseku 3 písm. b) Sociálna poisťovňa zašle informáciu o stave individuálneho ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.

§ 250

Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. h) je doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý ...

§ 251
Pracovný úraz a choroba z povolania
(1)

Pracovný úraz a choroba z povolania uznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa ...

(2)

Služobný úraz a choroba z povolania uznané policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej ...

§ 252
Prechod z účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej ...
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola povinne zúčastnená na nemocenskom poistení a na ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2003 bola dobrovoľne zúčastnená na nemocenskom poistení, ...

§ 253
Obdobie nemocenského poistenia, určenie denného vymeriavacieho základu a určenie mesačného vymeriavacieho ...
(1)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej ...

(2)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na vznik nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej ...

(3)

Ak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 vznikne dočasná pracovná neschopnosť, potreba ...

(4)

Ak v období od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 vznikne dočasná pracovná neschopnosť, potreba ...

(5)

Ak v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2004 dôjde k preradeniu zamestnankyne na inú prácu, ...

(6)

Ak v období od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 dôjde k preradeniu zamestnankyne na inú prácu, ...

§ 254
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie ...

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj štúdium študenta na vysokej škole podľa ...

(3)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa začína ...

(4)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa končí ...

§ 255
Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu
(1)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. ...

(2)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie v cudzine získané po 30. apríli 1990, ...

(3)

Za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania ...

(4)

Ak sa kryje doba zamestnania získaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 s náhradnou ...

(5)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho ...

(6)

Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § ...

(7)

Za obdobie dôchodkového poistenia sa nepovažuje zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom ...

§ 256
Obdobie poistenia v nezamestnanosti a pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky ...
(1)

Za obdobie poistenia v nezamestnanosti sa považuje aj obdobie platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti ...

(2)

Výška dávky v nezamestnanosti sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak ...

§ 257
Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ v období pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný ...

§ 258
Výchova dieťaťa na určenie dôchodkového veku žien v období od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

Poistenkyni, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovŕši dôchodkový vek podľa ...

Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004

§ 259
(1)

V konaniach o nárokoch na dávky a ich výplatu z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, ...

(2)

V konaniach o dávkach dôchodkového zabezpečenia, na ktoré nevznikol nárok do 31. decembra 2003 ...

§ 260
(1)

Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa pojem ...

a)
„podpora pri ošetrovaní člena rodiny“, rozumie sa tým „ošetrovné“,
b)
„peňažná pomoc v materstve“, rozumie sa tým „materské“,
c)
„vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve“, rozumie sa tým „vyrovnávacia dávka“, ...
d)
„dávky nemocenského poistenia“, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, rozumie sa tým „nemocenské ...
e)
„dávka dôchodkového zabezpečenia“, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, rozumie sa tým „dôchodková ...
f)
„dôchodkové zabezpečenie“, rozumie sa tým „dôchodkové poistenie“,
g)
„príspevok na poistenie v nezamestnanosti“, rozumie sa tým „poistné na poistenie v nezamestnanosti“, ...
h)
„podpora v nezamestnanosti“, rozumie sa tým „dávka v nezamestnanosti“,
i)
„príspevok do garančného fondu“, rozumie sa tým „poistné na garančné poistenie“,
j)
„peňažná náhrada“, rozumie sa tým „dávka garančného poistenia“,
k)
„výkon štátneho dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia“, ...
§ 261
(1)

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom ...

(2)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a k 31. decembru ...

(3)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, zvyšuje ...

a)
bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003,
b)
počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 ...
(4)

Obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006 uvedené v odseku ...

(5)

Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odseku 3 za kalendárny rok len raz.

§ 262
(1)

Poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, je ...

(2)

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 ...

(3)

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu pomerného starobného dôchodku pred 1. januárom ...

a)
bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003,
b)
počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 ...
(4)

Obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006 uvedené v odseku ...

(5)

Pomerný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004 a pomerný starobný dôchodok uvedený ...

§ 263
(1)

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných ...

(2)

Ustanovenie § 263 ods. 2 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(3)

Trvanie invalidity podľa tohto zákona Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ak poistenec, ktorému ...

(4)

Ustanovenie § 263 ods. 4 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(5)

Ustanovenie § 263 ods. 5 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(6)

Ustanovenie § 263 ods. 6 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(7)

Ustanovenie § 263 ods. 7 dňom vyhlásenia nálezu č. 460/2006 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(8)

Invalidný dôchodok uvedený v odsekoch 1, 5 až 7, ktorého poberateľ pred 1. januárom 2004 dovŕšil ...

(9)

Invalidný dôchodok uvedený v odseku 1, ktorého poberateľ pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek najmenej ...

(10)

Ak poberateľ invalidného dôchodku uvedeného v odsekoch 1, 5 až 7 splní podmienky nároku na výplatu ...

(11)

Invalidné dôchodky uvedené v odsekoch 1, 5 až 8 sa po 31. decembri 2003 vyplácajú zo základného ...

(12)

Invalidný dôchodok uvedený v odseku 9 sa vypláca po 31. decembri 2004 zo základného fondu starobného ...

(13)

Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na nové vymeranie pred 1. januárom ...

(14)

V období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 sa nárok na invalidný dôchodok posudzuje podľa ...

a)
sa stal invalidný pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka,
b)
nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok a
c)
dovŕšil 18 rokov veku.
(15)

Nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 2 má aj fyzická osoba narodená v období od 1. januára ...

(16)

Trvanie invalidity podľa tohto zákona od 1. augusta 2006 Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ak poistenec, ...

(17)

Na účely určenia sumy invalidného dôchodku uvedeného v odsekoch 5 a 7 sa určí osobný mzdový ...

§ 263a
(1)

Poistencovi, ktorému bolo preskúmané trvanie invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla ...

a)
o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok a o nároku na jeho výplatu ...
b)
o sume invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov účinných ...
c)
o trvaní nároku na výplatu invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku v sume ...
(2)

Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa ...

a)
bola mu znížená suma invalidného dôchodku, patrí odo dňa zmeny sumy invalidného dôchodku z ...
b)
bol mu odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, obnoví sa nárok na invalidný ...
(3)

Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok ...

(4)

Na nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa podmienka poklesu ...

(5)

Ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný ...

(6)

Vdove po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného ...

a)
bola mu znížená suma invalidného dôchodku, patrí odo dňa smrti tohto poistenca vdovský dôchodok ...
b)
bol mu odňatý invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, vznikne nárok na vdovský ...
(7)

Na vdovecký dôchodok a na sirotský dôchodok po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania ...

(8)

Na nárok na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok a na určenie jeho sumy podľa ...

(9)

O invalidnom dôchodku a čiastočnom invalidnom dôchodku podľa odsekov 1 a 2 Sociálna poisťovňa ...

(10)

Podnet podľa odseku 9 sa môže podať najneskôr do 30. septembra 2009. Sociálna poisťovňa rozhodne ...

(11)

Ak konanie o invalidnom dôchodku začaté podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla 2006 a konanie ...

(12)

Na účely tohto zákona a osobitných predpisov pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ...

(13)

Poistenec, ktorému po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 účinného do 18. júla ...

§ 263b
(1)

Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa ...

(2)

Za zamestnanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 sa považuje aj obdobie dôchodkového ...

§ 264
(1)

Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca ...

(2)

Ak vdova spĺňa po 31. decembri 2003 podmienky nároku na vdovský dôchodok a tento dôchodok sa k ...

§ 265

Ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 zanikol ...

§ 266
(1)

Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa považuje po tomto dni za invalidný dôchodok, ...

(2)

Poberateľovi invalidného dôchodku podľa odseku 1 sa splnenie podmienky invalidity neskúma.

§ 267

Dôchodok manželky, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ...

§ 268

Sociálny dôchodok, ktorý sa vypláca k 31. decembru 2003, vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ...

§ 269
(1)

Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, ...

(2)

Ak bol starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok upravený do 31. ...

(3)

Na sumu, o ktorú bol upravený starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok ...

(4)

Suma, na ktorú sa dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách, je 153,90 ...

§ 270

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa ...

§ 271

O dávkach podľa osobitného predpisu112) po 31. decembri 2003 rozhoduje a ich výplatu zabezpečuje ...

§ 272
(1)

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 preberá od zamestnávateľa výplatu plnení vyplývajúcich ...

(2)

Nároky na výplatu plnení uvedených v odseku 1 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. ...

(3)

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo ...

(4)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých, ktorá sa vyplácala k 31. decembru 2003 a nárok na jej ...

(5)

V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní ...

(6)

V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. ...

(7)

Zamestnávateľ, ktorý vypláca plnenia vyplývajúce z jeho zodpovednosti za škodu pri pracovnom ...

(8)

Zamestnávatelia, od ktorých Sociálna poisťovňa prevezme výplatu plnení podľa odseku 1, sú povinní ...

(9)

V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní ...

(10)

V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. ...

(11)

Spory o nárokoch podľa odsekov 9 a 10 rozhodujú súdy.

Nároky na dôchodkové dávky vzniknuté po 31. decembri 2003

§ 273
(1)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný ...

(2)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný ...

(3)

Pomerný starobný dôchodok uvedený v odseku 2 sa odo dňa jeho priznania považuje za starobný dôchodok. ...

(4)

Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca zistený z rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 ods. ...

(5)

Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a ...

§ 274
(1)

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú.

(2)

Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne ...

§ 274a
Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne skončené do 14. apríla 2004

V konaniach o invalidný dôchodok vrátane konania o invalidný dôchodok podľa § 263, ktoré neboli ...

§ 275
Spôsob výplaty dávok po 31. decembri 2003

Dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov ...

§ 276
Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005
(1)

Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2004 do 31. decembra ...

(2)

Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2005 do 31. decembra ...

(3)

Maximálny denný vymeriavací základ sa určí podľa § 108 ods. 2 z vymeriavacieho základu na platenie ...

Financovanie, organizácia a konanie

§ 277
(1)

Ak povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie, poistné ...

(2)

O sankciách za nesplnenie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové ...

(3)

V konaniach vo veciach poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, ...

(4)

Do preskúmania trvania invalidity podľa § 263 ods. 2 poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ...

(5)

Odsek 4 sa použije do 30. septembra 2006.

§ 277a

V konaniach o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo znížiť penále, ktoré sa viaže na poistné, ...

§ 277b
(1)

Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie ...

(2)

Tretia osoba určená podľa odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj ...

§ 277c
(1)

Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie, na poistnom ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou ...

§ 277d
(1)

Pohľadávky na poistnom vzniknuté od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 voči zdravotníckym zariadeniam, ...

(2)

Na nakladanie s postúpenou pohľadávkou platí § 277c ods. 2 rovnako.

§ 278
(1)

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie ...

(2)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho ...
(3)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka polovica jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka polovica jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho ...
(4)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka ako súčin priemerného osobného mzdového ...
(5)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie zo základného ...

a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka ako súčin jednej polovice priemerného osobného ...
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka ako súčin jednej polovice priemerného osobného ...
(6)

Na účely odsekov 4 a 5 sa určí osobný mzdový bod podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci ...

(7)

Odseky 2 a 3 sa použijú do 30. septembra 2006.

(8)

Odseky 4 až 6 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.

§ 279
(1)

V období do 31. decembra 2007 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 ...

(2)

V období do 31. decembra 2007 sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 neposkytuje. ...

(3)

Zaradenie jednotlivých skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických ...

(4)

Zamestnávateľ, ktorý vyplácal plnenia vyplývajúce z jeho zodpovednosti za škodu pri pracovnom ...

a)
do 30. júna 2005 sumu plnení vyplatených za rok 2004, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...
b)
do 30. júna 2006 sumu plnení vyplatených za rok 2005, ktorú Sociálna poisťovňa oznámi zamestnávateľovi ...
§ 280
(1)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu dôchodkového zabezpečenia k 31. decembru 2003 ...

(2)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu zodpovednosti za škodu k 31. decembru 2003 je ...

(3)

Sumy na dlžnom poistnom na dôchodkovom zabezpečení vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli ...

(4)

Sumy na dlžnom poistnom z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a ...

§ 281
(1)

Zostatok finančných prostriedkov základného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru ...

(2)

Sumy na dlžnom príspevku na poistenie v nezamestnanosti vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré ...

§ 282
(1)

Zostatok finančných prostriedkov garančného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru ...

(2)

Sumy na dlžnom príspevku do garančného fondu vzniknuté pred 1. januárom 2004, ktoré boli zaplatené ...

§ 282a

Sociálna poisťovňa nesmie na splnenie záväzku zdravotnej poisťovne alebo zdravotníckeho zariadenia, ...

§ 283

Zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu podľa osobitného predpisu113) k 31. decembru ...

§ 284
V roku 2004 správny fond sa tvorí
a)

najviac vo výške 3,5 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, ...

b)

z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,

c)

z úrokov na účte správneho fondu,

d)

z poriadkových pokút podľa § 202.

§ 285
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov ...

a)
dôchodok manželky,
b)
sociálny dôchodok,
c)
zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu,
d)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
e)
zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie,
f)
dávky podľa § 271,
g)
odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov zrušených zamestnávateľov, ktorých ...
h)
plnenia vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania ...
i)
úrazové dávky poskytované fyzickým osobám uvedeným v § 17 ods. 2 a 3,
j)
príplatok za štátnu službu k dôchodku95a) od 1. januára 2004,
k)
plnenia podľa § 293o ods. 6,
l)
vianočný príspevok podľa osobitného predpisu113a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou, ...
m)
príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu113b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou, ...
n)
príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa ...
o)
príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu95aa) a na úhradu výdavkov spojených ...
(2)

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené ...

§ 286
(1)

Sociálna poisťovňa podľa tohto zákona je Sociálna poisťovňa zriadená podľa predpisu účinného ...

(2)

Národná rada zvolí členov dozornej rady najneskôr do 31. decembra 2003. Vláda vymenuje členov ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa Sociálnej poisťovne, členov správnej rady Sociálnej poisťovne a členov ...

§ 286a

Predseda rady riaditeľov určí úsek činnosti Sociálnej poisťovne, ktorý riadi a za ktorý zodpovedá ...

§ 287
(1)

Sociálna poisťovňa je povinná prevziať rozhodovanie a vyplácanie dávok nemocenského poistenia ...

(2)

Do prevzatia rozhodovania a vyplácania dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa Sociálnou ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 rozhodoval o dávkach nemocenského poistenia a vyplácal ...

§ 288

V konaniach o prechode z dočasnej pracovnej neschopnosti do invalidity alebo čiastočnej invalidity, ...

§ 289

V konaniach o odstránení tvrdostí, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní nemocenského poistenia a ...

§ 290
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia podľa ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zapísať na evidenčný list dôchodkového zabezpečenia údaje za kalendárne ...

§ 291
(1)

Príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu za november 2003 a december ...

(2)

S účinnosťou od 1. januára 2004 Sociálna poisťovňa vykonáva kontrolu a vymáhanie príspevku ...

(3)

Národný úrad práce je povinný odovzdať Sociálnej poisťovni do 31. decembra 2003

a)
evidenciu odvádzateľov príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevkov do garančného fondu ...
b)
inventúrny zoznam pohľadávok a záväzkov z poistenia v nezamestnanosti a garančného fondu k 31. ...
c)
evidenciu podpôr v nezamestnanosti a peňažných náhrad, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných ...
d)
evidenciu uplatnených nárokov na podporu v nezamestnanosti a peňažnú náhradu, ktoré vznikli pred ...
(4)

Podrobnosti o prevode evidencie podľa odseku 3 upraví dohoda uzatvorená medzi Sociálnou poisťovňou ...

§ 292
(1)

Do dňa zriadenia účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sa na ustanovenia § 142 ods. ...

(2)

V rokoch 2004 až 2007 rada riaditeľov rozhodne o použití finančných prostriedkov základného ...

(3)

Rada riaditeľov rozhoduje podľa odseku 2 od 1. januára 2007 najdlhšie do vymenovania generálneho ...

§ 293

Výnosy z predaja majetkových podielov štátu, ktoré sú alebo budú na základe rozhodnutia vlády ...

§ 293a
Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004
(1)

Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8.

(2)

Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004 sa zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej ...

(3)

Dôchodkové dávky priznané od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania ...

(4)

Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o percento určené ...

(5)

Dôchodkové dávky priznané od 1. decembra 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania ...

(6)

Invalidný dôchodok, ktorý sa v období od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácal z dôvodu ...

(7)

Dôchodková dávka, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácala z dôvodu ...

(8)

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ...

§ 293b
Zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty od 1. januára 2005

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácané pred 1. januárom 2005 sa zvyšujú od ...

§ 293c

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred ...

§ 293d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005

Na dôchodkové dávky právoplatne priznané do 30. júna 2005 a na dôchodkové dávky, o ktorých ...

§ 293e
Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005
(4)

Na zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platia odseky 1 až 3 rovnako.

(5)

Sumy jednorazového odškodnenia uvedené v § 94 ods. 2 a 3, suma náhrady nákladov spojených s liečením ...

§ 293f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2006

Dôchodková dávka priznaná do 31. decembra 2005 sa po tomto dni vypláca v sume určenej podľa predpisov ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2006

§ 293g

Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e), ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ...

§ 293h

Ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu do 31. júla 2006 a súd nerozhodol o vyhlásení konkurzu ...

§ 293i
(1)

Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. júla 2006 a o tejto dávke do tohto dňa ...

(2)

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na nárok na materské sa započítava aj obdobie od 1. ...

§ 293j

Osobný mzdový bod určený za každý kalendárny rok pred 1. januárom 1995 je najviac v hodnote ...

§ 293k
(1)

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 bola obmedzená ...

(2)

Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku ...

(3)

Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný ...

(4)

Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 ...

(5)

O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. ...

(6)

Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok, ktorý vznikol do 31. decembra 2003 ...

(7)

Na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca ...

§ 293l
(1)

Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ...

(2)

Na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca ...

(3)

Predčasný starobný dôchodok vyplácaný k 31. júlu 2006 sa po tomto dni vypláca v sume určenej ...

(4)

Poistencovi, ktorému Sociálna poisťovňa do 31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity podľa ...

(5)

Ak nárok na vdovský dôchodok vznikol pred 1. januárom 2004, trvá po 31. júli 2006 a k 31. júlu ...

(6)

Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa vznikol pred 1. januárom 2004 a ...

(7)

Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa vznikol pred 1. januárom 2004 a tento ...

(8)

Ak nárok na sirotský dôchodok vznikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 podľa § 265 ...

(9)

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku a čiastočnému invalidnému dôchodku priznaný ...

(10)

Na poistenca, ktorému Sociálna poisťovňa do 31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity podľa ...

§ 293m
(1)

Ak poberateľ invalidného dôchodku v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 dovŕši dôchodkový ...

(2)

Na zvyšovanie starobného dôchodku podľa odseku 1 za obdobie dôchodkového poistenia získané po ...

(3)

Poberateľovi invalidného dôchodku, ktorému je do 31. decembra 2007 priznaný predčasný starobný ...

(4)

Ak poberateľ starobného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok, splní podmienky ...

(5)

Ak nárok na sirotský dôchodok vznikol pred 1. januárom 2008 a nárok na tento dôchodok trvá aj ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.

§ 293n
(1)

Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa ...

a)
ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného ...
b)
ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala ...
c)
zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)

Podmienka trvania invalidity vdovca podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak v čase trvania ...

(3)

Suma vdoveckého dôchodku je 2 794 Sk mesačne.

(4)

Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku platí § 82 rovnako.

(5)

Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku s inou dôchodkovou dávkou platí § 81 ods. ...

(6)

Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak

a)
má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu,2) ...
b)
uzatvoril manželstvo alebo
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom. ...
(7)

Nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 vzniká najskôr od 1. augusta 2006 a o nároku na tento ...

§ 293o
(1)

Ak nárok na výplatu úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku ...

(2)

Ak nárok na úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zanikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla ...

(3)

Ak nárok na výplatu úrazovej renty priznanej podľa § 88 v období od 1. januára 2004 do 31. júla ...

(4)

Ak poškodenému bola v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 priznaná úrazová renta podľa ...

(5)

Sociálna poisťovňa do 31. októbra 2006 prevedie zo základného fondu úrazového poistenia do základného ...

(6)

Sociálna poisťovňa od 1. augusta 2006 preberá od Ministerstva obrany Slovenskej republiky výplatu ...

§ 293p

Ak poistenec bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov pred 1. augustom 2006 a o dávke v ...

§ 293q

Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na podmienky elektronického zasielania údajov na účely ...

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2007

§ 293r
(1)

Funkcia člena rady riaditeľov vymenovaného podľa zákona účinného do 31. decembra 2006 a funkcia ...

(2)

Mzda generálneho riaditeľa je do 31. marca 2007 šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve ...

(3)

Dozorná rada, ktorej členovia boli zvolení podľa zákona účinného od 1. januára 2007, zvolí ...

§ 293s
(1)

Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 13 aj pohľadávky na poistnom na nemocenské ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v odseku 1 s účinnosťou od 1. januára ...

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2008

§ 293t
(1)

Príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby povinné ...

(2)

Zamestnávateľ príslušníka Hasičského a záchranného zboru a zamestnávateľ príslušníka Horskej ...

§ 293u
(1)

Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému ...

(2)

Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru ...

§ 293v
(1)

Ak príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby ...

(2)

Nárok príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby ...

(3)

Ak dočasná pracovná neschopnosť príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka ...

(4)

Nemocenské, vyrovnávaciu dávku a materské, na ktoré vznikol nárok príslušníkovi Hasičského ...

(5)

Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrola dodržiavania liečebného režimu pri dočasnej ...

(6)

Dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru ...

(7)

O dávkach úrazového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru ...

(8)

Dávky dôchodkového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru ...

(9)

O dávkach dôchodkového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 293w

Poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia ...

§ 293x

Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. decembra 2007, o nároku na nemocenskú ...

§ 293y
(1)

Obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, v ktorom poistenec poberal invalidný dôchodok, je ...

(2)

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne po 31. decembri 2007, osobný mzdový bod v hodnote 0,6 za ...

§ 293z

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2008, podmienky nároku na dôchodkovú dávku ...

§ 293aa
(1)

Poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok ...

(2)

Poistenec, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 dovŕšil dôchodkový vek a do ...

§ 293ab
(1)

Suma podľa osobitného predpisu115) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa ...

§ 293ac
(1)

Starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok podľa zákona účinného ...

(2)

Starobný dôchodok podľa odseku 1 sa nezvyšuje podľa § 66 ods. 2 až 4 za obdobie dôchodkového ...

(3)

Ak poberateľ starobného dôchodku podľa odseku 1 splní podmienky nároku na výplatu starobného ...

(4)

Pri určení sumy starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok zo starobného poistenia poberateľovi ...

§ 293ad

Na účely § 79a sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný ...

§ 293ae

Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vznikol v období od 1. augusta 2006 ...

§ 293af

Ak poškodenému vznikol nárok na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov ...

§ 293ag
(1)

V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie ...

(2)

V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011 sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa ...

(3)

Zaradenie jednotlivých skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických ...

§ 293ah
Ak vznikol nárok na invalidný dôchodok v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretej osoby ...
a)

pred 1. januárom 2008, zaniká právo na náhradu škody od 1. januára 2008,

b)

po 31. decembri 2007, zaniká právo na náhradu škody odo dňa vzniku nároku na výplatu invalidného ...

§ 293ai

V rokoch 2008 až 2011 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o ...

§ 293aj

Ministerstvo nemôže vykonávať dozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ...

§ 293ak

Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 12 aj pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom ...

§ 293al
Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku
a)

na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane ...

b)

podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 za obdobie pred 1. januárom ...

§ 293am

Sociálna poisťovňa odpíše podľa § 151 aj pohľadávky podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na ...

§ 293an
(1)

Správny fond sa tvorí v rokoch 2008 a 2009

a)
najviac vo výške 3,5 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, ...
b)
z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)
d)
z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,
e)
z úrokov na účte správneho fondu,
f)
z poriadkových pokút podľa § 202,
g)
z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
h)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 až 3, § 231 ods. 1 písm. ...
i)
z ostatných príjmov.
(2)

V roku 2008 sa správny fond tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293ab ods. ...

§ 293ao

Ak pri určení výšky náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri ...

§ 293ap

Sociálna poisťovňa odpustí povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a ...

§ 293aq

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, výsluhovému ...

§ 293ar
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Suma dávky, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len ...

(2)

Na účely § 11 ods. 2, § 63 ods. 10, § 66 ods. 8, § 68 ods. 6, § 84 ods. 3 a § 103 ods. 3 sa ...

(3)

Ak v rozhodujúcom období na určenie výšky nemocenskej dávky podľa § 54 ods. 1 a 2, úrazovej ...

(4)

Ak v rozhodujúcom období na určenie sumy dôchodkovej dávky podľa § 261, 262, 263a, 263b, § 273 ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 293as
(1)

Suma podľa osobitného predpisu118) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa ...

§ 293at

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293as ods. 1 považuje ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 a od 1. januára 2010

§ 293au
(1)

Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2009, podmienky nároku na dôchodkovú dávku ...

(2)

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania sumy dôchodkovej dávky pri prechode na euro sa zachovávajú ...

§ 293av

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného ...

§ 293aw
(1)

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bola vypočítaná ...

(2)

O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra ...

§ 293ax
(1)

Poistencovi, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok ...

(2)

Ak po posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu po 31. decembri 2009 je poistenec uznaný ...

(3)

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia ...

(4)

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, ...

(5)

Na účely určenia sumy invalidného dôchodku poistenca sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného ...

(6)

Ak poistenec uvedený v odseku 1 splní podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného ...

§ 293ay

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta podľa § 293o ods. 1 a 2 a úrazová renta podľa ...

§ 293az
(1)

Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do ...

(2)

Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, ...

(3)

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2005 a úrazová renta a pozostalostná ...

(4)

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta, o ktorých sa rozhoduje po 12. ...

(5)

Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 4 po roku 2005 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa ...

(6)

Sociálna poisťovňa rozhodne o sume dávky podľa odsekov 1 až 3 a 5 najneskôr do 31. decembra 2009. ...

(7)

O sume dávky podľa odsekov 1 až 3, ktorá sa k 13. júnu 2008 vyplácala v sume nižšej ako 13 405 ...

§ 293ba
(1)

Dôchodkové dávky priznané od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk ...

(2)

Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, ...

(3)

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta priznaná od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v ...

(4)

Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 3 po roku 2006 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa ...

(5)

Zvýšenie podľa odsekov 1 a 3 nepatrí, ak dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová ...

§ 293bb

Percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo ...

§ 293bc
(1)

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie ...

(2)

Ustanovenie § 293al písm. a) sa od 1. januára 2009 nepoužije.

§ 293bd

Pohľadávky zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ...

§ 293be
(1)

Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému ...

(2)

Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru ...

(3)

Ustanovenie § 293u sa od 1. januára 2009 nepoužije.

§ 293bf

Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnanec ...

§ 293bg
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2009
(1)

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 ...

(2)

Suma poistného do rezervného fondu solidarity za obdobie pred 1. aprílom 2009, ktorá je splatná ...

(3)

Finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 293bh

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. decembra 2009, ...

§ 293bi

Suma poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorá je splatná po 31. ...

§ 293bj
(1)

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ...

(2)

O odpustení povinnosti zaplatiť penále podľa odseku 1 rozhoduje pobočka v nedávkovom konaní do ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 293bk

V období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie ...

§ 293bl
(1)

Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ...

(2)

Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí vecne príslušnej pobočke, ktorá rozhoduje o uložení penále ...

§ 293bm
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)

Ak dôvod na poskytnutie dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. januára 2010, o dávke v nezamestnanosti ...

(2)

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie ...

§ 293bn
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje o jednotlivých ...

§ 293bo
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2010

Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. septembrom 2010, nárok na ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

§ 293bp
(1)

Ak fyzická osoba je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, ...

(3)

Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola povinná poskytovať príjem ...

(5)

Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola registrovaná podľa osobitného predpisu8) v súvislosti ...

§ 293bq
(1)

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, ktorej bol pred 1. januárom 2011 priznaný starobný dôchodok, ...

(2)

Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktorej bol pred 1. januárom 2011 priznaný predčasný starobný ...

(3)

Poistencovi, ktorý k 31. decembru 2010 bol poistený v nezamestnanosti, má priznaný invalidný dôchodok ...

§ 293br

Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011, a jej plynutie neskončilo do 31. decembra ...

§ 293bs
(1)

Nárok na nemocenskú dávku, nárok na dôchodkovú dávku, nárok na úrazovú dávku a nárok na ...

(2)

Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2011 a trvá aj po 31. decembri 2010, suma materského ...

(3)

Ak sa dôchodková dávka, na ktorú vznikol nárok do 31. decembra 2010, priznáva po 31. decembri ...

§ 293bt
(1)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. ...

(2)

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný ...

(3)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. ...

(4)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. ...

(5)

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. ...

(6)

Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 1 a 3, zúčtujú sa ...

§ 293bu

Vymeriavací základ na účely platenia poistného na sociálne poistenie za obdobie pred 1. januárom ...

§ 293bv

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

§ 293bw

V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie ...

Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2012

§ 293bx

Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2012 a trvá aj po 31. decembri 2011, suma materského ...

§ 293by

V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie ...

§ 293bz

V rokoch 2012 a 2013 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití ...

§ 293ca

Príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu120) účinného ...

§ 293cb
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. februára 2012
(1)

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorým toto ...

(2)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. februárom ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá sa prihlási na dobrovoľné poistenie podľa zákona účinného od 1. februára ...

(4)

Ak poistencovi dobrovoľné nemocenské poistenie zaniklo podľa odseku 1 a vzniklo od 1. februára ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012

§ 293cc

Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné ...

§ 293cd
(1)

Sociálna poisťovňa môže postúpiť na právnickú osobu uvedenú v § 149 ods. 12 aj pohľadávku ...

(2)

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie ...

(3)

Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 a 151 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012

§ 293ce
(1)

Ministerstvo v roku 2012 opatrenie podľa § 82 ods. 2 nevydá.

(2)

Ministerstvo vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr ...

a)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odsekov 3 až 5,
b)
percento zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 6.
(3)

Pevná suma zvýšenia

a)
starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských ...
b)
predčasného starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného ...
c)
invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o ...
d)
invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac ...
e)
vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % ...
f)
sirotského dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských ...
(4)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá nie je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu ...

(5)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu ...

(6)

Percento zvýšenia úrazovej renty sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských ...

§ 293cf
(1)

Suma podľa osobitného predpisu121) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa ...

§ 293cg

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9 % aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 293ch

Ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol pred 1. januárom 2013, suma dávky sa určí aj po 31. ...

§ 293ci

Vymeriavací základ určený podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2012 sa použije ...

§ 293cj
(1)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(2)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(3)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

a)
od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania ...
b)
od 1. júla 2014 alebo od 1. októbra 2014, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania ...
(4)

Pomerná časť základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej ...

§ 293ck
(1)

Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2012 bola povinná poskytovať fyzickej ...

§ 293cl
(1)

Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. ...

(2)

Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, zúčtujú sa sumy ...

§ 293cm
Na zvyšovanie úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení ...
a)

od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 vzťahuje § 89 ods. 9 písm. a),

b)

od 1. januára 2018 vzťahuje § 89 ods. 9 písm. b).

§ 293cn
(1)

Suma podľa osobitného predpisu122)prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa ...

(3)

Suma podľa odseku 1 je príjmom Sociálnej poisťovne a tvorí sa z nej základný fond starobného ...

§ 293co

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9 % aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ...

§ 293cp

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol pred 1. januárom 2013, suma dávky sa určí aj ...

§ 293cr
(1)

Poistencovi, ktorému nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných ...

(2)

Nárok na výplatu starobného dôchodku podľa odseku 1 vzniká odo dňa podania žiadosti o nový ...

§ 293cs
(1)

Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému ...

(2)

Nárok na výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa odseku ...

§ 293ct

Sociálna poisťovňa o sume dôchodkovej dávky podľa § 293cr a 293cs rozhodne v lehote do 90 dní ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

§ 293cu

Na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne ...

§ 293cv
(1)

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol pred 1. januárom 2014, nárok na nemocenskú dávku ...

(2)

Nárok na úrazovú dávku, ktorý vznikol pred 1. januárom 2014, sa posudzuje a suma tejto dávky ...

(3)

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa podľa § 18 ods. 1 vznikla pred 1. januárom 2014, nárok ...

(4)

Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2014 a o dávke ...

§ 293cw

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorému nárok na invalidný dôchodok vznikol ...

§ 293cx

Sumu pozostalostných dôchodkov, ktorých suma bola určená podľa § 81 ods. 6 poslednej vety v znení ...

§ 293cy

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie ...

§ 293cz
(1)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(2)

Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne ...

(3)

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ...

§ 293da
(1)

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 rozhoduje generálny riaditeľ po predchádzajúcom ...

(2)

Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru 2013 sa prevedie do 10 dní od schválenia účtovnej ...

§ 293db

Zamestnávateľ zamestnanca, ktorý je k 31. decembru 2013 a po tomto dni štatutárnym orgánom zamestnávateľa ...

§ 293dc

Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v § 293s ods. 1, § 293ak a § 293cd ...

§ 293dd
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Ak samostatne zárobkovo činná osoba nesplní pred 1. januárom 2015 povinnosť podľa § 228 ods. ...

§ 293de
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014
(1)

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej toto ...

(2)

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti nezaniká podľa odseku 1, ak sú splnené podmienky podľa ...

(3)

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. júlom ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

§ 293df

Nárok na predčasný starobný dôchodok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015, sa posudzuje podľa ...

§ 293dg

Obdobie starobného dôchodkového sporenia získané pred 1. januárom 2015 podľa predpisov účinných ...

§ 293dh

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a úrazovej dávky vznikol pred 1. januárom 2015, rozhodujúce ...

§ 293di
(1)

Ak poistenec bol 31. decembra 2014 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný ...

(2)

Poistencovi, ktorý bol v roku 2015 dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný predložiť pobočke evidenčný list dôchodkového poistenia za obdobie ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015

§ 293dj
(1)

Suma podľa osobitného predpisu123) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet ...

(2)

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa ...

§ 293dk

Správny fond sa tvorí najviac vo výške 2,15 % aj zo sumy podľa § 293dj ods. 1.

§ 293dl
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Sociálna poisťovňa zašle do 31. augusta 2015 poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného ...

(2)

Ak nárok na výplatu starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového ...

(3)

Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu výdavkov ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2016

§ 293dm
(1)

Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. júlom 2003 a zanikol jej nárok na vdovský dôchodok, má nárok ...

(2)

Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a zanikol jej nárok na výplatu vdovského dôchodku, ...

(3)

Nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr od 1. januára 2016.

(4)

O nároku na vdovský dôchodok podľa odseku 1 a o nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa ...

§ 293dn
(1)

Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nevznikol mu nárok na vdovecký dôchodok ...

a)
ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného ...
b)
ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala ...
c)
zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)

Suma vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 je 136,50 eur mesačne.

(3)

Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 platí § 82 rovnako.

(4)

Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 s inou dôchodkovou dávkou platí ...

(5)

Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak

a)
má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu,2) ...
b)
uzatvoril manželstvo alebo
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom. ...
(6)

O nároku na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov ...

(7)

Ustanovenie § 293n sa od 1. januára 2016 nepoužije.

§ 293do
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická ...

§ 293dp
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2016
(1)

Konanie o opravnom prostriedku začaté pred 1. júlom 2016 sa dokončí podľa predpisov účinných ...

(2)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu vydanému pred 1. júlom 2016, ktorý bol podaný v súlade ...

Prechodné ustanovenia účinné od 30. októbra 2016

§ 293dq
(1)

Dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka ...

(2)

Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2017 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2017 do 31. ...

§ 293dr
(1)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2017 je

a)
8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b)
2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c)
7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d)
3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e)
7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
f)
2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
g)
4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
h)
1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ...
i)
5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j)
2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný ...
k)
2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
l)
1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
(2)

Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 je 2 %.

(3)

Ustanovenia § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 sa v roku 2016 neuplatňujú.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2018

§ 293ds
(1)

Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobný ...

a)
1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
b)
1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
c)
1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
d)
1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
e)
1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
f)
1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
g)
1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
h)
1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
i)
1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
j)
1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
k)
1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
l)
1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej ...
m)
2000 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 067 Sk,
n)
2001 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 167 Sk,
o)
2002 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 267 Sk,
p)
2003 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 337 Sk.
(2)

Priemerný mesačný zárobok na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1 je priemerný mesačný ...

(3)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu ...

a)
2 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 500 Sk do sumy 8 525 Sk sa započítava 35 %, ak ...
b)
2 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 600 Sk do sumy 8 690 Sk sa započítava 35 %, ak ...
c)
2 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 700 Sk do sumy 8 901 Sk sa započítava 36 %, ak ...
d)
2 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 500 Sk do sumy 9 162 Sk sa započítava 32 %, ak ...
e)
2 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 800 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 39 %, ak ...
f)
3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 37 %, ak ...
g)
4 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 500 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 41 %, ak ...
h)
5 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 700 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 41 %, ak ...
i)
6 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 000 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 41 %, ak ...
j)
6 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 800 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 41 %, ak ...
k)
7 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 7 900 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 41 %, ak ...
l)
8 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 500 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 41 %, ak ...
m)
8 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 700 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 38 %, ak ...
n)
9 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 9 300 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 38 %, ak ...
o)
10 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 10 400 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 38 %, ...
p)
11 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 11 200 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 38 %, ...
(4)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu ...

a)
2 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 000 Sk do sumy
1.
8 525 Sk sa započítava 27 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
2.
8 690 Sk sa započítava 27 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
3.
8 901 Sk sa započítava 27 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
4.
9 162 Sk sa započítava 22 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
b)
2 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 200 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 26 %, ak ...
c)
2 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 300 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 24 %, ak ...
d)
3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 31 %, ak ...
e)
3 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 800 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 31 %, ak ...
f)
3 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 900 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 31 %, ak ...
g)
4 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 500 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 31 %, ak ...
h)
5 100 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 100 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 31 %, ak ...
i)
5 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 700 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 31 %, ak ...
j)
6 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 400 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 27 %, ak ...
k)
6 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 800 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 27 %, ak ...
l)
7 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 7 500 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 27 %, ak ...
m)
8 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 000 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 27 %, ak ...
(5)

Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu ...

a)
1 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 500 Sk do sumy
1.
8 525 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
2.
8 690 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
3.
8 901 Sk sa započítava 26 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
4.
9 162 Sk sa započítava 21 %, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
b)
1 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 600 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 23 %, ak ...
c)
1 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 700 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 22 %, ak ...
d)
2 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 300 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 27 %, ak ...
e)
2 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 900 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 27 %, ak ...
f)
3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 27 %, ak ...
g)
3 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 500 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 27 %, ak ...
h)
4 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 000 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 27 %, ak ...
i)
4 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 200 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 27 %, ak ...
j)
4 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 600 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 25 %, ak ...
k)
4 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 800 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 25 %, ak ...
l)
5 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 400 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 25 %, ak ...
m)
5 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 900 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 25 %, ak ...
(6)

Priemerný mesačný zárobok podľa odsekov 3 až 5 sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor. ...

(7)

Pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 6 sa na obmedzenia najvyššou výmerou ...

(8)

Starobný dôchodok sa na účely odsekov 1 až 7 považuje za priznaný v roku 2003, ak

a)
poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa predpisu účinného do 31. ...
b)
nárok na starobný dôchodok vznikol podľa § 259 ods. 2.
(9)

Nárok na výplatu starobného dôchodku v sume určenej podľa odsekov 1 až 8 vzniká

a)
od 1. januára 2018, ak suma starobného dôchodku určená podľa odsekov 1 až 8 je vyššia ako suma ...
b)
odo dňa, od ktorého po 1. januári 2018 vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku, ak suma ...
§ 293dt
(1)

Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 a starobný ...

a)
pred rokom 1965 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 509 Sk,
b)
v roku
1.
1965 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 509 Sk,
2.
1966 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 536 Sk,
3.
1967 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 568 Sk,
4.
1968 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 619 Sk,
5.
1969 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 698 Sk,
6.
1970 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 794 Sk,
7.
1971 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 894 Sk,
8.
1972 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 998 Sk,
9.
1973 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 034 Sk,
10.
1974 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 063 Sk,
11.
1975 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 088 Sk,
12.
1976 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 114 Sk,
13.
1977 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 141 Sk,
14.
1978 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 166 Sk,
15.
1979 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 192 Sk,
16.
1980 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 217 Sk,
17.
1981 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 242 Sk,
18.
1982 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 264 Sk,
19.
1983 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 285 Sk,
20.
1984 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 304 Sk,
21.
1985 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 322 Sk,
22.
1986 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk,
23.
1987 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk,
24.
1988 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk.
(2)

Starobný dôchodok sa na účely odseku 1 považuje za priznaný v roku 1988, ak poistencovi bola suma ...

§ 293du

O sume starobného dôchodku podľa § 293ds a 293dt sa rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018.

§ 293dv

Na účely tohto zákona sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 293dw
(1)

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava obdobie pred 1. januárom 2018, počas ktorého ...

a)
sa starala o dieťa, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) okrem podmienky ...
b)
poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ...
(2)

Za obdobie podľa odseku 1 sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov ...

§ 293dx
(1)

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná ...

a)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ...
b)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac ...
(2)

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá sa

a)
nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí ...
b)
vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí ...
(3)

Na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného ...

(4)

Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine ...

(5)

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní

a)
priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely odsekov 1 až 3 platné k 30. júnu kalendárneho ...
b)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza ...
(6)

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného ...

§ 293dy

Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2018 a nevznikol ...

§ 293dz

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné Sociálnej poisťovni zaslať do 10. januára ...

a)
podľa § 233 ods. 12 písm. c) prvého bodu o fyzických osobách, ktoré sú po 31. decembri 2017 ...
b)
podľa § 233 ods. 12 písm. c) druhého bodu o fyzických osobách, ktorým sa po 31. decembri 2017 ...
c)
o fyzických osobách, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej pred 1. januárom ...
§ 293ea

Pre zamestnávateľa, ktorý začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca pred 1. januárom 2018, ...

§ 293eaa
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2018
(1)

Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 31. decembra 2016, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže ...

(2)

Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať ...

(3)

Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. apríla 2018 § 277b až 277d nepoužijú.

§ 293eb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018

Právne vzťahy medzi Sociálnou poisťovňou a veriteľom podľa osobitných predpisov,93adc) bankou, ...

§ 293ec
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane ...

(2)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane ...

§ 293ed
Prechodné ustanovenie účinné od 30. októbra 2018

Ministerstvo v roku 2018 opatrenie podľa § 65a ods. 3 nevydá.

§ 293ee
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2018
(1)

Pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na poistné za obdobie do 31. decembra 2016, vzniknutú voči ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou ...

(3)

Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. novembra 2018 § 277b až 277d nepoužijú.

§ 293eh
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane ...

§ 293ei
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého zamestnávateľom bolo pred 1. júlom ...

§ 293eia
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2019
(1)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia ...

(2)

Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia ...

(3)

Uplatnením odsekov 1 a 2 sa na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nepoužije ...

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 294
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona ...

2.

zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na ...

3.

zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho ...

4.

zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 ...

5.

zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení ...

6.

zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

7.

zákon č. 246/1991 Zb. o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991,

8.

zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti ...

9.

zákon č. 116/1992 Zb. o zvýšení dôchodkov v roku 1992,

10.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1993,

11.

§ 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...

12.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z. o druhom zvýšení dôchodkov v roku ...

13.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku ...

14.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

15.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1994 a ...

16.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona ...

17.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o ...

18.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1996 a ...

19.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

20.

§ 32 ods. 1 písm. c), § 44, § 46 a 47, § 49 až 60, § 62 až 70, § 118 ods. 4 písm. b), § ...

21.

zákon č. 154/1997 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

22.

zákon č. 357/1997 Z. z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998,

23.

zákon č. 132/1998 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

24.

zákon č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

25.

zákon č. 233/2000 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

26.

zákon č. 385/2001 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2001, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

27.

§ 21 až 26, § 35 ods. 3, § 195 ods. 5, v § 198 ods. 1 písm. a) až c), § 199 až 213, § 214 ...

28.

zákon č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku ...

29.

zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.,

30.

zákon č. 222/2003 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

31.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad ...

32.

nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad ...

33.

nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 231/1990 Zb. o zvýšení vyplácaných ...

34.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ...

35.

vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov ...

36.

vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 141/1958 Ú. l. ...

37.

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom ...

38.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 182/1968 Zb. o dávkach ...

39.

vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov ...

40.

vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva ...

41.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 ...

42.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 356/1991 Zb. o kontrole ...

43.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 106/1992 Zb. o spôsobe ...

44.

vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 446/1992 Zb. o predpoklade ...

45.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 290/1994 Z. z., ...

46.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 132/1995 Z. z., ktorým ...

47.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 151/1996 Z. z., ktorým ...

48.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 98/1997 Z. z., ktorým ...

49.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 120/1998 Z. z., ktorým ...

50.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 125/1999 Z. z., ktorým ...

51.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2000 Z. z., ktorým ...

52.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 235/2001 Z. z., ktorým ...

53.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 340/2002 Z. z., ktorým ...

54.

opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 199/2003 Z. z., ktorým ...

§ 294a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 295
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA

  Číslo Choroba z povolania Podmienky vzniku 1. Choroba z olova alebo z jeho zlúčenín K číslam ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  CHOROBY A STAVY, KTORÉ SI VYŽADUJÚ OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ

  I. KAPITOLA

  A15 – A19 Tuberkulóza

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe príslušného odborného vyšetrenia podľa ...

  A50 Vrodený syfilis

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe miery funkčného postihnutia nervového ...

  B15 – B19 Zápaly pečene

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe biochemickej aktivity ochorenia, stupňa ...

  B20 – B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe vzniku komplikácií v poslednom klinicky ...

  Výnimočne sa posudzujú aj iné infekčné choroby a parazitárne choroby na základe miery anatomického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej presnej aplikácii cielenej liečby, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Terminálne štádiá infekčných a parazitárnych chorôb.

  II. KAPITOLA

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe štádia ochorenia, t. j. III-IV, TNM klasifikácie, ...

  Výnimočne sa posudzujú aj nezhubné nádory, ktorých lokalizácia a mechanický vplyv vyvolávajú ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii cielenej liečby, sprevádzanie do ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Terminálne štádiá neliečiteľných zhubných nádorov.

  III. KAPITOLA

  D55 – D64 Nutričné, hemolytické, aplastické a iné málokrvnosti

  D65 – D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby

  D80 – D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí podľa druhu a stupňa komplikácií, ako aj podľa ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, pri kontrole priebehu ...

  IV. KAPITOLA

  E00 – E07 Choroby štítnej žľazy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje podľa rezistencie na liečbu, poklesu hmotnosti, ...

  E10 – E14 Cukrová úplavica

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe odborného vyšetrenia vrátane iných konziliárnych ...

  E20 – E35 Choroby z podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

  E70 – E90 Metabolické poruchy

  Závažnosť zdravotného postihnutia ako pri E10 – E14.

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany rodičov pri sledovaní celkového zdravotného ...

  V. KAPITOLA

  F10 – F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok

  F20 – F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

  F30 – F39 Afektívne poruchy

  F70 – F79 Duševná zaostalosť

  F90 – F98 Poruchy správania a emočné poruchy v detstve a počas dospievania

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe psychiatricko-psychologického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, dozor pre poruchy ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Duševná zaostalosť stredného, ťažkého a hlbokého stupňa.

  Duševné choroby a poruchy správania – liečbou málo ovplyvniteľné (ťažké formy).

  VI. KAPITOLA

  G00 – G09 Zápalové choroby ústredného nervového systému

  G10 – G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém

  G20 – G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

  G35 – G37 Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

  G40 – G47 Epizodické a záchvatové poruchy

  G50 – G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí

  G60 – G64 Polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému

  G70 – G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu

  G80 – G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy

  G90 – G99 Iné poruchy nervového systému

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe neurologického vyšetrenia vrátane odborných ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav pri stredne ťažkých a ťažkých formách ochorení vyžaduje osobitnú starostlivosť ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Ťažké formy chorôb nervového systému so závažným pohybovým a psychickým postihnutím. ...

  VII. KAPITOLA

  H53 – H54 Poruchy videnia a slepota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného očného vyšetrenia na ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť, najmä sprevádzanie v neznámom prostredí, prevenciu ...

  VIII. KAPITOLA

  H80 – H83 Choroby vnútorného ucha

  H90 Praktická alebo úplná hluchota

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe ušno-nosno-krčného vyšetrenia, foniatrického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri komunikácii, nácvik reči, sprevádzanie do ...

  IX. KAPITOLA

  I05 – I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca

  I10 – I15 Hypertenzné choroby

  I30 – I52 Iné choroby srdca

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného interného alebo kardiologického ...

  I60 – I69 Cievne choroby mozgu

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí na základe komplexného neurologického vyšetrenia ...

  I70 – I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa určí len výnimočne pri závažných uzáveroch veľkých ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri presnej aplikácii liekov, sledovanie klinického ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby obehovej sústavy v štádiu globálnej obehovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  X. KAPITOLA

  J40 – J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest

  J80 – J84 Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce interstícium

  J95 – J99 Iné choroby dýchacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného pľúcneho funkčného vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby dýchacej sústavy v štádiu globálnej dychovej nedostatočnosti napriek liečbe.

  XI. KAPITOLA

  K50 – K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva

  K70 – K77 Choroby pečene

  K86 Chronický zápal podžalúdkovej žľazy

  K90 – K93 Iné choroby tráviacej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe odborného interného gastroenterologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť najmä pri príprave špeciálnej diétnej stravy, ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby tráviacej sústavy so zhubným typom výživy v štádiu dekompenzácie.

  XII. KAPITOLA

  L10 – L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy

  L20 – L30 Dermatitídy a ekzémy

  L40 – L45 Papuloskvamózne choroby

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného dermatologického vyšetrenia ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri lokálnej a celkovej liečbe ochorenia kože, ...

  XIII. KAPITOLA

  M05 – M14 Zápalové polyartropatie

  M15 – M19 Artrózy

  M20 – M25 Iné poruchy kĺbov

  M30 – M36 Systémové choroby spojivového tkaniva

  M40 – M45 Deformujúce dorzopatie

  M45 – M49 Spondylopatie

  M50 – M54 Dorzopatie

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného odborného neurologického, ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri aplikácii liekov, kontrolu a aplikáciu korekčného ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Výnimočne choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva s trvalým pripútaním na ...

  XIV. KAPITOLA

  N00 – N08 Glomerulárne choroby

  N10 – N16 Tubulointersticiálne choroby

  N17 – N19 Zlyhanie obličiek

  N30 – N39 Iné choroby močovej sústavy

  Závažnosť zdravotného postihnutia sa posudzuje na základe komplexného funkčného urologického ...

  Osobitná starostlivosť

  Zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri príprave diéty, aplikáciu liekov, sprevádzanie ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Choroby močovej sústavy v terminálnom štádiu zlyhania obličiek.

  XVII. KAPITOLA

  Q00 – Q07 Vrodené chyby nervového systému

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách nervového ...

  Q10 – Q18 Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách oka, ...

  Q20 – Q28 Vrodené choroby obehovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chorobách obehovej ...

  Q30 – Q34 Vrodené chyby dýchacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách dýchacej ...

  Q35 – Q37 Rázštep pery a rázštep podnebia

  Vrodené rázštepy pery a podnebia sa spravidla do jedného roka života dobre upravujú plastickou ...

  Q38 – Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách tráviacej ...

  Q60 – Q64 Vrodené chyby močovej sústavy

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách močovej ...

  Q65 – Q79 Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri vrodených chybách svalov ...

  Q80 – Q89 Iné vrodené chyby

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť pri iných vrodených chybách ...

  Q90 – Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitná starostlivosť sa posudzujú podľa klinických ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie so závažným pohybovým postihnutím a psychickým ...

  XIX. KAPITOLA

  Závažnosť poškodenia zdravotného stavu a osobitnú starostlivosť pri úrazoch, otravách a iných ...

  Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať ...

  Trvalé následky poranení, otráv a niektorých iných vonkajších príčin so závažným pohybovým ...

  Osobitná kapitola

  Vrodené, funkčné a anatomické chýbanie končatín

  Vzhľadom na špecifickú funkciu končatín stavy, ktoré vyvoláva chýbanie končatín, patria do ...

  Zdravotný stav sa posudzuje na základe traumatologického, neurologického alebo ortopedického vyšetrenia. ...

  Osobitná starostlivosť

  Pri úplných stratách končatiny alebo končatín dieťa vyžaduje osobitnú starostlivosť pri rehabilitácii, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  VŠEOBECNÉ VYMERIAVACIE ZÁKLADY V KALENDÁRNYCH ROKOCH PRED ROKOM 2003

  Rok Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Všeobecný vymeriavací základ 1949 792 9 504 1950 ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

  PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV

  Prevziať prílohu - Príloha 04

  Príloha č. 5 k zákonu č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  3.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  4.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  5.

  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého ...

  8.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1a)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 1b)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 1c)  Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2a)  § 13 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov ...
 • 5)  § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
 • 6)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7aa)  Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7aaa)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7b)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...
 • 8)  § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných ...
 • 23a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 24)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 25)  § 34 zákona č. 48/2002 Z. z.
 • 25a)  § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 194 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 26a)  § 31a až 31g zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 27)  § 92 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z.
 • 28)  § 8f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 29)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 30)  § 53 ods. 1, 5 až 7 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
 • 32)  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 33a)  Napríklad § 131 ods. 2 a 4, § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 348/2011 Z. ...
 • 35)  § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ...
 • 35a)  § 20 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 35b)  § 2 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 35c)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 38)  Zákonník práce.
 • 39)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 39a)  § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 39b)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších ...
 • 39c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 39d)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov. Zákon č. 475/2005 Z. ...
 • 39e)  § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 40)  § 11 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 a 4 zákona č. 378/2015 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 41a)  § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
 • 42)  Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42a)  Zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  Zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42c)  § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 42d)  § 108 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 42e)  § 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 43)  § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 45)  Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 45a)  § 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 45b)  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Občiansky zákonník.
 • 48)  § 122 Občianskeho zákonníka.
 • 50)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
 • 50a)  § 25 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...
 • 51)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 53)  Napríklad § 162 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 54)  § 93 zákona č. 154/2001 Z. z.
 • 55)  § 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych ...
 • 56a)  Napríklad čl. 1 nariadenia Rady (EHS Euroatom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ...
 • 56aa)  § 45 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 56ab)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom ...
 • 56b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ...
 • 58)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 59)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 60)  § 85 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona ...
 • 60a)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ...
 • 61)  § 214 až 216 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 62)  § 196 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 63)  § 196 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 64)  § 196 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 65)  § 22 Zákonníka práce.
 • 66)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde ...
 • 67)  § 2 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 67a)  Čl. 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra ...
 • 68)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 69)  § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 69a)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69b)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. ...
 • 69c)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 71)  Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 81)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 82)  Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 83)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 • 87)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 88)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 89)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 90)  § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90a)  § 65 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90b)  § 17a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 94 ods. 1 písm. c) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 67 ods. 2 a 3 zákona ...
 • 91a)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 91c)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 92)  § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 92a)  § 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 125/2011 Z. z.
 • 92aa)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 92aaa)  § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
 • 92ab)  § 23 ods. 4 písm. j), § 26 písm. a) a § 27b písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene ...
 • 92aba)  § 66b ods. 3 písm. a) a § 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 92abb)  § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 92ac)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení ...
 • 92b)  Exekučný poriadok.
 • 92c)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 93a)  Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ...
 • 93aa)  § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 77b zákona č. 581/2004 ...
 • 93ab)  § 77c ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 93ac)  § 29b ods. 13 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 93ad)  § 29b ods. 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 93ada)  § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 93adb)  § 2 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...
 • 93adc)  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 2 ods. 1 písm. ...
 • 93add)  § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov.
 • 93ade)  § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení ...
 • 93ae)  § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 93af)  § 68 ods. 11 Obchodného zákonníka.
 • 94)  § 44 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 95a)  § 139 a 140a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 95aa)  Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 95b)  § 30 a 46i zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 96a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 97)  § 61 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 100a)  § 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 100aa)  Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení ...
 • 100ab)  § 73 ods. 10 a § 74 ods. 7 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene ...
 • 100ac)  § 73 ods. 1 až 8 a 10 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100ad)  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 100ae)  § 19 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 100af)  Napríklad zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 100ag)  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších ...
 • 100ah)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 100ai)  § 716 až 719 Obchodného zákonníka.
 • 100aj)  Napríklad § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z., § 92 ods. 11 ...
 • 100ak)  § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 100b)  § 27 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100c)  § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov. ...
 • 101)  § 8a ods. 1 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona ...
 • 102)  Civilný sporový poriadok.
 • 102a)  § 45 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 102aa)  Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce ...
 • 102ab)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 102b)  § 46 a 46a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.
 • 104)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Napríklad § 8 ods. 1 Trestného poriadku, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení ...
 • 106)  Zákon č. 241/2001 Z. z. v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
 • 106a)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 107)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ...
 • 108)  Napríklad § 56 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 109)  § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 110)  § 23 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 222/2003 Z. z. ...
 • 111)  Zákon č. 306/2002 o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 ...
 • 112)  § 184 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva ...
 • 113)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 113a)  Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a ...
 • 113)  Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.
 • 114)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších ...
 • 115)  § 123f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 116)  Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 • 117)  Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných ...
 • 118)  § 123m zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 434/2008 Z. z.
 • 119)  Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma ...
 • 120)  § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 121)  § 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
 • 122)  § 123ae zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
 • 123)  § 123aq zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z.
 • 124)  § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 124a)  § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení ...
 • 125)  § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 126)  § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 127)  § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.
 • 128)  § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. ...
 • 129)  § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 ...
 • 130)  § 118 ods. 4 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. ...
 • 131)  § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 ...
 • 132)  § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.