Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69037
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD532 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018


§ 2
Kolektívne investovanie

(1)
Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.
(2)
Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak
a)
má byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peňažné prostriedky boli takto zhromaždené, čo len čiastočne závislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za zhromaždené peňažné prostriedky nadobudnuté, a
b)
sa nevykonáva na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon.
(4)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané
a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou1) alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou fondy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou2) a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou3) alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou systémy účasti zamestnancov na účel sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.
(5)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje ani zhromažďovanie peňažných prostriedkov, ktorého hlavným účelom je financovanie činnosti, ktorá má povahu výroby, výskumu alebo poskytovania iných služieb ako finančných služieb a je financovaná prevažne z vlastných prostriedkov osoby, ktorá peňažné prostriedky zhromažďuje.
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou centrálnou bankou, centrálnou bankou iného štátu, Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom, európskymi rozvojovými finančnými inštitúciami a dvojstrannými rozvojovými bankami, Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom a inými nadnárodnými inštitúciami a podobnými medzinárodnými organizáciami, ak takéto inštitúcie alebo organizácie vykonávajú činnosti napĺňajúce znaky kolektívneho investovania a ak pri týchto činnostiach konajú vo verejnom záujme.
zobraziť paragraf
§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel kolektívneho investovania, uskutočnené osobou vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia,
b)
prostriedkami zverejnenia
1.
tlač, rozhlas a televízia,
2.
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti alebo sú určené vopred neurčenému okruhu príjemcov,
3.
internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,
4.
nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,
c)
privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel kolektívneho investovania, ktoré je uskutočnené bez využitia prostriedkov zverejnenia,
d)
investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
e)
podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania,
f)
prevoditeľnými cennými papiermi
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými tuzemskými obchodnými spoločnosťami alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové cenné papiere“) vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého bodu alebo druhého bodu upísaním alebo výmenou; prevoditeľnými cennými papiermi nie sú nástroje a postupy podľa § 100 ods. 2,
g)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
h)
domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť sídlo,
i)
hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti
1.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28 zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
2.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravuje európske alternatívne investičné fondy,
3.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
4.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
5.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v nečlenskom štáte (ďalej len „neeurópska správcovská spoločnosť“) s povolením podľa § 66c spravuje európske alternatívne investičné fondy,
6.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
7.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
j)
domovským členským štátom európskeho štandardného fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu štandardnému fondu udelené povolenie,
k)
hostiteľským členským štátom
1.
štandardného fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú podľa § 139,
2.
európskeho štandardného fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho štandardného fondu, v ktorom sa cenné papiere tohto fondu distribuujú,
l)
počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,
m)
čistou hodnotou majetku vo fonde
1.
čistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorou je rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
2.
čisté obchodné imanie investičného fondu s premenlivým základným imaním,
n)
majetkom vo fonde peňažné prostriedky získané vydávaním cenných papierov fondu a majetok za ne nadobudnutý vo fonde,
o)
hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku vo fonde a
1.
počtu podielov v obehu, ak ide o podielový fond,
2.
počtu vydaných akcií, ak ide o investičný fond s premenlivým základným imaním,
p)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
q)
ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti správcovskej spoločnosti potrebné na výkon dohľadu,
r)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
s)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,
t)
riadením investícií nakladanie s majetkom vo fonde na základe prijatých investičných rozhodnutí na účel dosiahnuť investičný cieľ určený v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch subjektu kolektívneho investovania,
u)
rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového fondu vrátane identifikovanej miery týchto rizík a ich vzájomnej interakcie a koncentrácie v podielovom fonde,
v)
klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 3 a 6,
w)
investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom vo fonde a plánovaných spôsobov ich dosiahnutia,
x)
investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku vo fonde a investičné techniky, ktoré sú potrebné na riadne a účinné zavedenie investičnej politiky,
y)
holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti alebo viacerých obchodných spoločnostiach a ktorej predmetom činnosti je vykonávanie obchodnej stratégie alebo stratégií prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti alebo svojich dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo účastí v záujme dlhodobého rozvoja týchto spoločností a spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:
1.
vykonáva činnosť na svoj vlastný účet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte,
2.
cieľom jej činnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností; táto skutočnosť musí vyplývať z výročnej správy a iných dokumentov tejto spoločnosti uložených v zbierke listín,3a)
z)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným účelom je vykonávať sekuritizáciu alebo sekuritizácie podľa osobitného predpisu3b) a ostatné činnosti potrebné z hľadiska splnenia účelu sekuritizácie,
aa)
domovským členským štátom európskeho alternatívneho investičného fondu
1.
členský štát, v ktorom mu bolo udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo ak má viac povolení alebo registrácií, členský štát, v ktorom mu bolo po prvýkrát udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný po prvýkrát, alebo
2.
ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný v členskom štáte, členský štát, v ktorom má sídlo alebo ústredie,
ab)
distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania alebo ich umiestňovanie u investorov s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, a to z iniciatívy osoby spravujúcej tento subjekt kolektívneho investovania alebo v jeho mene,
ac)
primárnym brokerom banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba podliehajúca pravidlám obozretného podnikania, nad ktorou sa vykonáva dohľad, ktorá ponúka služby profesionálnym investorom predovšetkým s cieľom financovať alebo vykonávať obchody s finančnými nástrojmi ako protistrana a ktorá tiež môže poskytovať ďalšie služby, ako sú zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, úschovu a správu cenných papierov, požičiavanie cenných papierov a poskytovať prostriedky prevádzkovej a zákazníckej podpory,
ad)
nekótovanou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte a ktorej akcie nie sú prijaté na regulovanom trhu spĺňajúcom podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho regulované trhy,
ae)
právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoločnosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na území členského štátu alebo právnická osoba so sídlom na území členského štátu, ktorá je jednoznačne určená neeurópskou správcovskou spoločnosťou a koná v mene tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k orgánom, klientom, subjektom a protistranám neeurópskej správcovskej spoločnosti v členských štátoch v súvislosti s povinnosťami tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona alebo z príslušného právneho predpisu členského štátu,
af)
pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoločnosť zvyšuje expozíciu ňou spravovaného fondu, a to prostredníctvom vypožičiavania peňažných prostriedkov alebo cenných papierov, prostredníctvom derivátových pozícií alebo iným spôsobom,
ag)
miestom usadenia alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu štát, v ktorom bolo alternatívnemu investičnému fondu alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu udelené povolenie alebo registrácia alebo ak mu nebolo udelené povolenie alebo registrácia, štát, v ktorom má sídlo,
ah)
zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoločenská zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo obdobný dokument zahraničného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
ai)
zberným alternatívnym investičným fondom zberný špeciálny fond (§ 119a) alebo iný alternatívny investičný fond, ktorý, ak § 119a neustanovuje inak,
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom alternatívnom investičnom fonde, v podfonde iného alternatívneho investičného fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu (ďalej len „hlavný alternatívny investičný fond“),
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
aj)
zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v hlavnom alternatívnom investičnom fonde,
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
ak)
odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci správcovskej spoločnosti ako odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania, v ktorom nie je zahrnutý žiadny podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania, ktorý správcovskej spoločnosti pripadol ako výnos z investícií správcovskej spoločnosti do spravovaného subjektu kolektívneho investovania,
al)
účtovným rokom tuzemského subjektu kolektívneho investovania účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok alebo hospodársky rok,3ba)
am)
miestom usadenia správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu je štát, v ktorom má správcovská spoločnosť sídlo,
an)
miestom usadenia depozitára je štát, v ktorom má depozitár sídlo alebo pobočku.
zobraziť paragraf
§ 4
Fondy a ich členenie

(1)
Fondy sa členia na tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.
(2)
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
(3)
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. a) môže byť vytvorený ako štandardný fond alebo špeciálny fond.
(4)
Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov.3c)
(5)
Štandardným fondom je fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom. Ak štandardný fond spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie podľa prvého bodu prílohy č. 1. Štandardný fond sa nesmie zmeniť na alternatívny investičný fond.
(6)
Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(7)
Špeciálnym fondom je verejný špeciálny fond a špeciálny fond kvalifikovaných investorov. Verejným špeciálnym fondom je
a)
špeciálny fond cenných papierov,
b)
špeciálny fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny fond nehnuteľností.
(8)
Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničný investičný fond,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
(9)
Zahraničným podielovým fondom je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
(10)
Zahraničným investičným fondom je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo, a je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo je samosprávny.
(11)
Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania. Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí nemá právo podľa prvej vety.
(12)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, považuje sa za európsky štandardný fond.
(13)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje za zahraničný alternatívny investičný fond. Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za európsky alternatívny investičný fond, ak má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom štáte. Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za neeurópsky alternatívny investičný fond, ak nespĺňa podmienky podľa druhej vety.
zobraziť paragraf
§ 7
Štatút podielového fondu

(1)
Každý podielový fond musí mať štatút.
(2)
Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu.
(3)
Štatút podielového fondu a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia podľa § 84, 121 alebo § 137 alebo o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým boli tieto zmeny nariadené.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu podielového fondu do desiatich pracovných dní predložiť Národnej banke Slovenska zmeny tohto štatútu, jeho aktuálne úplné znenie a spôsobom určeným v tomto štatúte oboznámiť podielnikov s jeho zmenami.
(5)
Štatút podielového fondu obsahuje najmä
a)
názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v § 89 až 98 a 130 až 135, a či sa do majetku v podielovom fonde budú nadobúdať podielové listy iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde okrem nákladov uvedených v písmenách c) a h),
f)
pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejšie ako pravidlá ustanovené v § 104, 107, 129 a 161,
g)
spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za účtovný rok (ďalej len „ročná správa“) a správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov účtovného roka (ďalej len „polročná správa“) a informáciu o tom, kde možno tieto správy získať,
h)
hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde, a akým spôsobom podielnik môže získať podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie,
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov; počiatočnou hodnotou podielu sa rozumie hodnota prvého podielu určená štatútom podielového fondu,
k)
hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania,
l)
postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)
postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n)
informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov,
o)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(6)
Ak ide o strešný podielový fond, štatút sa zostavuje pre strešný podielový fond ako celok. Štatút strešného podielového fondu zároveň musí jednoznačne rozlišovať medzi všeobecnou časťou spoločnou pre všetky jeho podfondy a časťami týkajúcimi sa len príslušného podfondu. Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu obsahuje aspoň všetky náležitosti podľa odseku 5, ktoré nie sú obsahom častí týkajúcich sa len príslušných podfondov.
(7)
Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu musí obsahovať aj
a)
jednoznačnú informáciu, že ide o strešný podielový fond s viacerými podfondmi,
b)
postup a podmienky na vyplatenie podielového listu podfondu a súčasné vydanie podielového listu iného podfondu bez uplatnenia poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielových listov a poplatok za prestup medzi podfondmi.
(8)
Štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy; pričom, ak sa budú vyplácať výnosy, určí aj lehotu, výšku a rozsah vyplácaných výnosov.
(9)
Časť štatútu strešného podielového fondu týkajúca sa len príslušného podfondu obsahuje aspoň všetky náležitosti podľa odseku 5, pri ktorých sa príslušný podfond od ostatných podfondov odlišuje.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“), podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu.
zobraziť paragraf
§ 9
Základné ustanovenia

(1)
Otvorený fond je fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto fonde.
(2)
Otvorený fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
(3)
Počet vydávaných cenných papierov otvoreného fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte.
(4)
Súčasťou názvu otvoreného fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený fond a názov otvoreného fondu s uvedením slov „otvorený fond“ alebo skratky „o. p. f.“; ak ide o strešný fond, pred slová „otvorený fond“ alebo skratku „o. p. f.“ sa doplní slovo „strešný“.
zobraziť paragraf
§ 11
Spoločný prevádzkový poriadok

(1)
Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorých podielové listy budú vydané v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom podielového fondu.
(2)
Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku podielových listov, spôsob a postup zmeny podoby podielových listov, spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv k podielovým listom a registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,
d)
spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom,
e)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti s vedením samostatnej evidencie poskytujú služby,
f)
spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie.
(3)
Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Národná banka Slovenska spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na schvaľovanie návrhu spoločného prevádzkového poriadku a jeho zmien predloženého správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou a depozitárom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10a. Zmena spoločného prevádzkového poriadku vyvolaná udelením povolenia podľa § 10 ods. 2, § 84, 121 alebo 137, udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163, zmenou obchodného mena, zmenou sídla správcovskej spoločnosti, zmenou obchodného mena, zmenou sídla depozitára si nevyžaduje vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa tieto zmeny schvaľujú. Správcovská spoločnosť a depozitár sú však povinní vykonanie tejto zmeny spoločného prevádzkového poriadku písomne ohlásiť Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní od jej vykonania a sprístupniť postupom podľa odseku 5.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny spoločného prevádzkového poriadku, do 30 dní odo dňa, keď bol návrh na zmenu spoločného prevádzkového poriadku doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, považuje sa jeho zmena za schválenú; to neplatí na konania podľa § 10a.
(5)
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na svojom webovom sídle.
(6)
Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľa podielového listu, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu podielnikov podľa § 8 ods. 13, pre osoby, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, osobu podávajúcu príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre osobu požadujúcu výpis z registra záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu (ďalej len „aktuálna cena podielového listu“). Rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu musí byť určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu. Žiadosť o vydanie podielových listov musí byť v písomnej forme, ak štatút neurčuje inak. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania podielových listov určovať aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.
(2)
V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu; to neplatí, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu.
(4)
Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým nie je dotknutá možnosť vydania podielových listov ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade so štatútom. Správcovská spoločnosť je oprávnená určiť investorovi, ktorý podal žiadosť o vydanie podielového listu, lehotu, do ktorej je povinný uhradiť aktuálnu cenu podielového listu, a lehotu, do ktorej je povinný uhradiť poplatok podľa odseku 5. Tieto lehoty nesmú byť určené kratšie ako tri pracovné dni od doručenia žiadosti o vydanie podielových listov.
(5)
Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 1 alebo investovanej sumy, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je predajnou cenou podielového listu.
(6)
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond.
(7)
Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom a v lehotách určených jeho štatútom, aspoň však v lehotách podľa § 161.
(8)
Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, aktuálna cena podielového listu, predajná cena podielového listu a nákupná cena podielového listu otvoreného podielového fondu môžu byť vyjadrené okrem eura aj v inej mene.
(9)
Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(10)
Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „účet majiteľa“) alebo na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára.
(11)
Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne po doručení žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím peňažných prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu v deň doručenia žiadosti o vyplatenie, ak § 110 neustanovuje inak; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti na predajným prospektom alebo štatútom podielového fondu zadefinované určenie hodiny, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje.
(12)
Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 11, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny podielového listu, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok od podielnika sa nesmie požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa § 13 ods. 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti; štatút môže určiť rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoločnosť a majetok v podielovom fonde. Rozdiel aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je nákupnou cenou podielového listu.
(13)
Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu jedného podfondu a súčasnom vydaní podielového listu iného podfondu poplatky podľa odsekov 5 a 12 neuplatňuje. Namiesto toho správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok za prestup medzi podfondmi, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 12, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny podielového listu, ak § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok za prestup medzi podfondmi sa nesmie od podielnika požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa odseku 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Poplatok za prestup medzi podfondmi je príjmom správcovskej spoločnosti; štatút môže určiť rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoločnosť a majetok v podfonde strešného podielového fondu, z ktorého sa prestupuje.
(14)
Vyplatením podielového listu podľa odseku 11 podielový list zaniká.
(15)
Ak ide o štandardný fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej spoločnosti na zaistenie toho, aby sa trhová cena podielu tohto fondu výrazne neodlišovala od hodnoty podielu, sa považujú za splnenie povinnosti vyplatenia podielového listu správcovskou spoločnosťou podľa odseku 11, ak § 92 ods. 5 neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 15a

(1)
Na vydávanie, odkupovanie a pozastavenie odkupovania akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním sa primerane vzťahujú § 13 až 15.
(2)
Akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním možno vydávať za nepeňažný vklad, len ak je investičný fond s premenlivým základným imaním subjektom podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(3)
Ak by odkúpením akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním došlo k zníženiu jeho základného imania pod minimálnu hodnotu ustanovenú podľa § 220b ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ak ide o samosprávny investičný fond s premenlivým základným imaním pod minimálnu hodnotu podľa § 26c ods. 5, investičný fond s premenlivým základným imaním rozhodne o pozastavení vyplácania akcií postupom podľa § 15 a prijatí nevyhnutných opatrení na zabezpečenie udržania minimálnej hodnoty základného imania alebo zvolá valné zhromaždenie.
(4)
Zakladateľ investičného fondu s premenlivým základným imaním je oprávnený uplatniť právo na vyplatenie akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním až po uplynutí šiestich mesiacov od začatia vydávania akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním investorom. Stanovy môžu určiť dlhšiu lehotu.
zobraziť paragraf
§ 18
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond

(1)
Podmienkou na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n).
(2)
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska.
(3)
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutočniť najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretý podielový fond vytvorený.
(4)
Ak bol uzavretý podielový fond špeciálnym fondom, správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a podľa postupu určeného v jeho štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a aktuálna cena podielového listu.
zobraziť paragraf
§ 20
Spoločný návrh podmienok zlúčenia a kontrola cezhraničného zlúčenia inými osobami

(1)
Pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúčenie podielových fondov sa vypracuje a schváli spoločný návrh podmienok zlúčenia.
(2)
Pri cezhraničnom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a nástupnícky fond alebo správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje. Pri tuzemskom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond.
(3)
Ak pri zlúčení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská spoločnosť alebo rovnaká zahraničná správcovská spoločnosť, spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli len táto správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť.
(4)
Spoločný návrh podmienok zlúčenia obsahuje tieto informácie:
a)
určenie, o aký postup zlúčenia podľa § 19 ods. 1 ide, a názov podielových fondov, ktorých sa zlúčenie týka,
b)
okolnosti a dôvod navrhovaného zlúčenia,
c)
očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho fondu,
d)
metódu výpočtu počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom fonde alebo počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v príslušnej emisii podielových listov, ak sa v príslušnom nástupníckom fonde vydávajú podielové listy rôznych emisií (ďalej len „výmenný pomer“),
e)
kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru,
f)
plánovaný deň účinnosti zlúčenia,
g)
pravidlá vzťahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,
h)
návrh štatútu alebo zakladajúcich dokumentov novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúčenie postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b),
i)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond,
j)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond,
k)
ďalšie náležitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoločný návrh podmienok zlúčenia rozhodli zahrnúť do tohto spoločného návrhu.
(5)
Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f), g), i) a j) s požiadavkami tohto zákona a so štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho fondu je povinný overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f) a g) s požiadavkami tohto zákona a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi nástupníckeho fondu. Ak ide o cezhraničné zlúčenie, na povinnosti depozitára pri overovaní príslušných informácií zlúčenia sa použije príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(6)
Depozitár podľa odseku 5 alebo audítor zapísaný v zozname podľa osobitného predpisu, alebo audítorská spoločnosť12) overí kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru a prípadne hotovostnú platbu za podielový list a metódu výpočtu výmenného pomeru, ako aj skutočný výmenný pomer určený k dátumu jeho výpočtu, pričom o týchto skutočnostiach vyhotoví správu.
(7)
Overenie podľa odseku 6 je oprávnený vykonať aj audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú závierku zanikajúceho fondu a audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú závierku nástupníckeho fondu.
(8)
Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoločnosti podľa odseku 6 je správcovská spoločnosť alebo ňou poverená osoba povinná na požiadanie zaslať Národnej banke Slovenska a na požiadanie bezplatne sprístupniť ktorémukoľvek podielnikovi zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu, a ak ide o cezhraničné zlúčenie, aj príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie a spravovanie podielového fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.
(2)
K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len
a)
na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa nariaďuje taká zmena štatútu strešného podielového fondu, na základe ktorej sa podfond zruší,
b)
na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l),
c)
ak podfond strešného podielového fondu zaniká v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond vytvorený alebo
d)
ak povolenie na vytvorenie a spravovanie strešného podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol strešný podielový fond vytvorený.
(3)
Na zrušenie podfondu podielového fondu sa primerane použijú odseky 4 až 9.
(4)
Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie podielového fondu.
(5)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie a spravovanie podielového fondu, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu zaniklo, správcovská spoločnosť je povinná okamžite skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v podielovom fonde postupom podľa odseku 6. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 5 povinná
a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b)
predať majetok v podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.
(7)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa odseku 5 predĺžiť lehotu podľa odseku 6 najviac o 12 mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov pred vznikom straty z predaja majetku v podielovom fonde v časovej tiesni.
(8)
Na predaj majetku v podielovom fonde podľa odseku 6 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(9)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná informovať Národnú banku Slovenska aspoň raz za kalendárny mesiac o postupe podľa odseku 6.
(10)
Na zrušenie fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 primerane. Likvidátorom investičného fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov je správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 28

(1)
O udelení povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť o udelenie tohto povolenia na spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov podáva akciová spoločnosť alebo zakladateľ.
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za riadenie investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
k)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
l)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3,
n)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ak plánuje tieto činnosti vykonávať,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitných predpisov,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 3,
f)
stručný odborný životopis žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o žiadateľovi a osobách podľa odseku 2 písm. d) na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v odseku 11,
g)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h)
doklad o splatení základného imania.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 27 ods. 3 písm. b) a c), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Na účely tohto zákona sa odbornou spôsobilosťou člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, prokuristu správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „vrcholový manažment“) rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu; za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a aspoň sedemročnú prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho aspoň tri roky v riadiacej funkcii. Odbornou spôsobilosťou osoby zodpovednej za riadenie investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík sa rozumie aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušný zamestnanec vykonávať. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti.
(9)
Odbornou spôsobilosťou člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti.
(10)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím tohto povolenia,
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo v správcovskej spoločnosti spravujúcej fondy, na majetok ktorých bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,21)
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje zábezpeku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia,
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného sektora.21a)
(11)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava. Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,20a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy21b) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.21b)
(12)
Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 10 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 10 písm. a) až c).
(13)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo dôveryhodná osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), ak je zo všetkých okolností zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.
(14)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou spoločnosťou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
(15)
Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu a jej zástupcu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a aspoň sedemročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho aspoň tri roky v riadiacej funkcii.
(16)
Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2, 3, 4, 8, 9 a § 30 ods. 2 použijú primerane.
(17)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 a § 28a ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 28a
Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

(1)
O udelení povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť o udelenie tohto povolenia podáva akciová spoločnosť alebo zakladateľ.
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom, a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
j)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
k)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
l)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 6,
m)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
n)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 a 6, ak plánuje tieto činnosti vykonávať a činnosti podľa odseku 6 nemá uvedené v povolení podľa § 28,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania, na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 6 a na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9,
f)
informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti správcovskej spoločnosti alebo ďalšiemu zvereniu činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 57a,
g)
stručný odborný životopis osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o osobách podľa odseku 2 písm. d) na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11,
h)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
i)
doklad o splatení základného imania,
j)
informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ktoré spravuje alebo plánuje spravovať v čase podania žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1, a to v rozsahu
1.
informácie o investičných stratégiách vrátane druhov podkladových fondov, ak je alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond fondom fondov, o politike správcovskej spoločnosti v súvislosti s využívaním pákového efektu pri správe alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ako aj o rizikových profiloch a iných charakteristikách alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vrátane informácií o členských štátoch alebo nečlenských štátoch, v ktorých sú takéto alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy usadené alebo by sa mali usadiť,
2.
informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investičný fond, ak je alternatívny investičný fond zberným alternatívnym investičným fondom,
3.
štatútu alebo zakladajúcich dokumentov každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
4.
určenia depozitára v súlade s § 70 za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond,
5.
informácie podľa § 159a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti; za úplnú žiadosť sa považujú informácie aspoň v rozsahu podľa odseku 3 písm. d) a e) a odseku 4 písm. c), d), e) a j) prvého a druhého bodu. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť najviac o tri mesiace, ak je to potrebné na riadne posúdenie žiadosti a po predchádzajúcom informovaní žiadateľa.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 27 ods. 6 písm. b) až d), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon činnosti podľa § 27 ods. 6 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 30 ods. 3 použijú primerane. Pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia § 28 ods. 8 až 15 primerane.
zobraziť paragraf
§ 30

(1)
Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a sa udeľujú na dobu neurčitú a nemožno ich previesť na inú osobu ani neprechádzajú na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 28, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 2 a 3 a údaje ich rozsahu oprávnenia na výkon týchto činností,
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu,
e)
schválenie stanov, ak sa povolenie udeľuje investičnému fondu s premenlivým základným imaním.
(3)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 28a, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 4 až 6 a údaje rozsahu ich oprávnenia na výkon týchto činností,
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúcom správcov alternatívnych investičných fondov,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu.
(4)
Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a môžu obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení podľa § 28 a povolení podľa § 28a možno výkon niektorých činností obmedziť. Pri zmene obchodného mena nie je potrebné požiadať o zmenu povolenia podľa § 28 a povolenia podľa § 28a, správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámiť najneskôr do desiatich dní odo dňa vykonania tejto zmeny.
(5)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a sa vzťahuje § 28 alebo § 28a primerane. Ak ide o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je potrebné v žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a uviesť dôvod, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto činnosti vykonávané. Zmena povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a alebo zmena údajov uvedených v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a vyvolaná udelením povolenia podľa § 121 alebo povolenia podľa § 137 alebo predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu. Zmeny povolenia vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 28 alebo podľa § 28a alebo postupom podľa § 163 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.
(6)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a do jedného mesiaca od prijatia úplnej žiadosti. Národná banka Slovenska môže rozhodnutím obmedziť alebo zamietnuť vykonanie zmien oznámených podľa odseku 11, a to do jedného mesiaca od prijatia takého oznámenia. Lehoty podľa prvej a druhej vety môže Národná banka Slovenska rozhodnutím predĺžiť až o jeden mesiac, ak je to potrebné vzhľadom na okolnosti žiadosti alebo oznámenia, ktoré si vyžadujú osobitný zreteľ. Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie v lehote podľa prvej alebo druhej vety, považuje sa zmena povolenia alebo vykonanie zmien oznámené podľa odseku 11 za schválené.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a alebo jeho zmeny do jedného mesiaca odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť.
(8)
Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti do obchodného registra a po splnení podmienok podľa odseku 4; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(9)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže začať spravovať alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne investičné fondy v súlade s investičnými stratégiami uvedenými v žiadosti podľa § 28a ods. 4 písm. j) prvého bodu po udelení povolenia podľa § 28a, avšak najskôr jeden mesiac po predložení úplných informácií uvedených v § 28a ods. 3 písm. f) a § 28a ods. 4 písm. j) treťom až piatom bode, ak tieto informácie neboli predložené v konaní o udelení povolenia podľa § 28a; tým nie je dotknutá povinnosť získania povolenia podľa § 121 alebo povolenia podľa § 137 ani povinnosti podľa § 63a a 63b.
(10)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o každom udelenom povolení podľa § 28a. Národná banka Slovenska informuje minimálne raz za štvrť roka Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o udelených, vrátených alebo odobratých povoleniach podľa § 28a.
(11)
Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska akékoľvek významné zmeny podmienok, na základe ktorých jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, najmä významné zmeny v informáciách alebo dokladoch podľa § 28 ods. 3 a 4 alebo § 28a ods. 3 a 4, a to ešte pred ich vykonaním. To neplatí pre zmeny informácií alebo dokladov, ktoré správcovská spoločnosť nemohla ovplyvniť. Podanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28, povolenia podľa § 28a a žiadosti o udelenie povolenia podľa § 84, 121 alebo 137 a žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa považuje za oznámenie podľa prvej vety.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zaniká dňom
a)
zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu, ako je odobratie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a,
b)
nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,
c)
vrátenia povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a; povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 163 ods. 1 písm. h),
d)
uplynutia lehoty na podanie návrhu na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 30 ods. 7, ak nebol podaný návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu povolenej činnosti príslušným registrovým súdom; ak neboli podané námietky proti odmietnutiu vykonať zápis, dňom oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu povolenej činnosti do obchodného registra,
e)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a, ak v tomto rozhodnutí nie je určený iný deň zániku povolenia,
f)
predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).
(3)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) príslušnému registrovému súdu.
(4)
Na zánik povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a udeleného samosprávnemu investičnému fondu sa ustanovenia odseku 1 písm. a) a f) nevzťahujú. Samosprávny investičný fond nemôže predať podnik ani časť podniku.
(5)
Samosprávny investičný fond je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach podľa odseku 1 písm. b) a d).
zobraziť paragraf
§ 31a
Registrácia správcov alternatívnych investičných fondov

(1)
Ak odsek 4 neustanovuje inak, na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a, ak ide o osobu, ktorá priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená alebo vzťahom kontroly, významným priamym podielom alebo nepriamym podielom, riadi portfóliá alternatívnych investičných fondov, ktorých celková hodnota spravovaných aktív
a)
vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 eur, alebo
b)
nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho investičného fondu.
(2)
Pri výpočte limitov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.22a)
(3)
Na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a ani registrácia podľa § 31b, ak ide o osobu, ktorá spravuje jeden alternatívny investičný fond alebo viac alternatívnych investičných fondov, ktorých jedinými investormi sú osoby spravujúce alternatívne investičné fondy alebo materské spoločnosti, alebo dcérske spoločnosti osôb spravujúcich alternatívne investičné fondy, alebo iné dcérske spoločnosti týchto materských spoločností a ak žiadny z uvedených investorov sám nie je alternatívnym investičným fondom.
(4)
Odsek 1 sa nevzťahuje na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov.
(5)
Osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa odseku 1, podlieha registrácii podľa § 31b; táto osoba si môže zvoliť, že nebude podliehať režimu registrácie podľa § 31b, ale režimu povolenia podľa § 28a. Takáto správcovská spoločnosť je oprávnená využiť aj práva na cezhraničné vykonávanie činností a na cezhraničnú distribúciu podľa tohto zákona, a to bez ohľadu na limity podľa odseku 1.
(6)
Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b), ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, a na samosprávne alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b), ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, sa vzťahujú len ustanovenia § 31b a 189a; týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 4 a 26a.
zobraziť paragraf
§ 31b
Register správcov

(1)
Osoby vykonávajúce správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, sa zapisujú do registra správcov alternatívnych investičných fondov (ďalej len „register správcov“). Do registra správcov sa zapisujú aj samosprávne investičné fondy, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1.
(2)
Register správcov vedie Národná banka Slovenska.
(3)
Register správcov obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,
b)
údaj, či ide o správcu alebo samosprávny investičný fond,
c)
informácie podľa osobitného predpisu.22b)
(4)
Návrh na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu do registra správcov sa podáva v elektronickej podobe. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis, zmenu zápisu a návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá žiadateľ. Žiadateľ je povinný v lehote podľa osobitného predpisu 22ba) uhradiť poplatok za návrh na zápis alebo za návrh na zmenu zápisu.
(5)
Návrh na zápis do registra správcov obsahuje evidované údaje podľa odseku 3.
(6)
Ak je návrh na zápis do registra správcov úplný a poplatok za návrh je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zápis do registra správcov
a)
zapíše správcu do registra správcov a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje správcu elektronicky o zápise do registra správcov a o pridelenom registračnom čísle.
(7)
Správca je povinný aktualizovať údaje v registri v súlade s osobitným predpisom.22c)
(8)
Ak je návrh na zmenu zápisu v registri správcov úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu vyznačí zmenu v zápise a o zmene zápisu elektronicky informuje správcu.
(9)
Ak je návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu do registra správcov neúplný alebo poplatok za návrh na zápis alebo zmenu zápisu nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh sa hľadí, ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom informuje žiadateľa elektronicky do desiatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh sa nevracia.
(10)
Správca je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, že prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a požiadať o zrušenie zápisu v registri správcov a do jedného mesiaca odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a požiadať o povolenie podľa § 28a alebo v lehote do jedného mesiaca ukončiť činnosť.
(11)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri správcov aj bez návrhu na zrušenie zápisu, ak zistí, že správca prestal spĺňať podmienky na zápis do registra správcov.
(12)
Register správcov je verejne prístupný na webovom sídle Národnej banky Slovenska v rozsahu údajov podľa odseku 3.
(13)
Register správcov zahŕňa aj register Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych fondov sociálneho podnikania podľa osobitných predpisov.22d) Na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych fondov sociálneho podnikania sa použijú primerane ustanovenia odsekov 1 až 12.
zobraziť paragraf
§ 33
Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej spoločnosti

(1)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.
(2)
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
(3)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.
(4)
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli vymenovaní.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej forme.23)
(6)
Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva alebo prokuristu škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu v rozsahu podľa Obchodného zákonníka.
(7)
Ak správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, vzťahujú sa na ňu ustanovenia osobitného predpisu o ochrane klientov,24) ktorým poskytuje investičné služby, a je povinná prispievať na tento účel do Garančného fondu investícii a zároveň sa na ňu vzťahujú ustanovenia o organizácii a riadení obchodníka s cennými papiermi a pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitných predpisov,25) v rozsahu, ktorý presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa odseku 9, ktoré podporujú spoľahlivé a účinné riadenie rizík a obmedzujú podstupovanie rizík nezlučiteľných s rizikovým profilom, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi spravovaných. Ak správcovská spoločnosť patrí do skupiny osôb s úzkymi väzbami, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov na skupinovom základe, zásady odmeňovania podľa tohto zákona sa považujú za zásady odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami odmeňovania na skupinovom základe.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u
a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti,
b)
všetkých členov vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti, iných ako podľa písmena a),
c)
zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu, individuálne alebo ako členovia organizačného útvaru, uplatňovať podstatný vplyv na riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania vrátane osôb, ktoré môžu uzatvárať zmluvy alebo nakladať s majetkom fondu a prijímať rozhodnutia, ktoré podstatne ovplyvňujú riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania,
d)
zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu alebo vykonávajúcich tieto funkcie,
e)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, administratívne činnosti podľa § 27 ods. 5, marketing alebo distribúciu alebo za riadenie ľudských zdrojov,
f)
ostatných zamestnancov, iných ako podľa písmen a) až e), ktorých celkové odmeňovanie ich radí do rovnakej triedy odmeňovania ako osoby podľa písmen a) a b), ktorých funkcia alebo pracovná náplň má významný vplyv na rizikové profily správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania.
(10)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska jej preukázať výber osôb podľa odseku 9, na ktoré sa vzťahujú zásady odmeňovania a jeho zdôvodnenie.
(11)
Zásady odmeňovania sa vzťahujú na
a)
všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje osobám podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
b)
akúkoľvek sumu hradenú z majetku spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty za zhodnotenie, v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a na akékoľvek platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania správcovskej spoločnosti na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k obchádzaniu povinností podľa tohto zákona, okrem platieb na náhradu nákladov alebo výdavkov,
c)
akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu kolektívneho investovania v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti.
(12)
Ak ide o platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti prostredníctvom špeciálnych subjektov založených na získanie odplaty za zhodnotenie, zásady odmeňovania sa vzťahujú na tieto platby, ak
a)
spĺňajú podmienky uvedené v § 3 písm. ak),
b)
sa nevyplácajú špeciálnemu subjektu ako vyplatenie investície alebo ako výnos z investície špeciálneho subjektu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(13)
Na účely odseku 12 sa špeciálnym subjektom založeným na získanie odplaty za zhodnotenie rozumie subjekt, ktorý
a)
spravidla má formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo obdobnú formu zahraničnej obchodnej spoločnosti,
b)
jeho vlastníkmi sú osoby podľa odseku 9,
c)
investuje svoj majetok do subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou spolu s ostatnými investormi tohto subjektu kolektívneho investovania,
d)
je zriadený na účel rozdelenia odplaty za zhodnotenie medzi osoby podľa odseku 9 alebo na účel spoluinvestovania majetku osôb podľa odseku 9 do obchodov s majetkom v spravovanom subjekte kolektívneho investovania.
(14)
Zásady odmeňovania sa neuplatňujú
a)
na dodatočné peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú súčasťou všeobecných zásad odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktorých udelenie nemožno ovplyvňovať a ktoré nepredstavujú žiadnu motiváciu vo vzťahu k rizikám správcovskej spoločnosti alebo rizikám v majetku spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b)
na akúkoľvek platbu, ktorá sa poskytuje z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania osobe podľa odseku 9, ktorá predstavuje pomerný výnos z akejkoľvek investície tejto osoby do spravovaného subjektu kolektívneho investovania; to platí, len ak peňažné prostriedky na investíciu boli splatené priamo osobou podľa odseku 9.
(15)
Ak správcovská spoločnosť poskytuje osobe podľa odseku 9 pôžičku na účel získania peňažných prostriedkov na investíciu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania, takáto investícia sa považuje za investíciu podľa odseku 14 písm. b), len ak bola pôžička splatená pred získaním výnosu z investície osoby podľa odseku 9 do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(16)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť zásady odmeňovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti jej činností v súlade s týmito princípmi:
a)
zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b)
zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie; členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti musia mať skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania,
d)
dozorná rada správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania v správcovskej spoločnosti,
e)
zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť činností správcovskej spoločnosti, ktoré kontrolujú,
f)
odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania je priamo podriadené dohľadu výboru pre odmeňovanie, ak sa zriaďuje,
g)
ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti príslušného zamestnanca a príslušného organizačného útvaru alebo príslušného spravovaného subjektu kolektívneho investovania a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti príslušného zamestnanca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá,
h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cieľom zabezpečiť, aby sa
1.
proces hodnotenia zakladal na ich dlhodobej výkonnosti a investičných rizikách,
2.
pri alternatívnych investičných fondoch skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila na obdobie zohľadňujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ich investičné riziká,
3.
pri štandardných fondoch skutočná výplata rozložila na rovnaké obdobie ako je určené pre hodnotenie výkonnosti,
i)
garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa používa len výnimočne a len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a obmedzuje sa na prvý rok,
j)
pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkového odmeňovania, aby bolo možné uplatňovať plne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu pohyblivú zložku,
k)
platby spojené s predčasným ukončením pracovného pomeru odrážajú dosiahnuté výsledky za dlhšie obdobie a sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie,
l)
meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súborov pohyblivých zložiek odmeňovania obsahuje všeobecný mechanizmus úpravy zahŕňajúci všetky relevantné typy súčasných a budúcich rizík,
m)
v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho investovania, jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov, významná časť, predstavujúca minimálne 50 % akejkoľvek pohyblivej odmeny sa skladá z podielových listov, akcií alebo majetkových účastí príslušného subjektu kolektívneho investovania, alebo nástrojov, ktoré sú na podielové listy, akcie alebo majetkové účasti viazané alebo rovnocenných bezhotovostných nástrojov, pričom,
1.
ak správa subjektov kolektívneho investovania predstavuje menej ako 50 % z celkového objemu aktív pod správou správcovskej spoločnosti, limit 50 % sa neuplatňuje,
2.
nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitým podmienkam zadržania, ktoré sú zamerané na zosúladenie motivácie so záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov,
3.
Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedziť druhy a formy nástrojov uvedených v tomto písmene alebo niektoré nástroje zakázať,
4.
zásady odmeňovania sa uplatňujú ako na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n) a aj na neodloženú časť pohyblivej zložky,
n)
významná časť, ktorá tvorí najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného alternatívneho investičného fondu a z hľadiska doby držby odporúčanej investorom príslušného štandardného fondu, a je vhodne zosúladená s povahou rizík príslušného subjektu kolektívneho investovania, pričom
1.
obdobie uvedené v úvodnej vete je najmenej tri roky, a ak ide o alternatívny investičný fond najmenej tri až päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného subjektu kolektívneho investovania kratší,
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva skôr, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá najmenej 60 % pohyblivej zložky odmeňovania,
o)
pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to udržateľné vo vzťahu k celkovej finančnej situácii správcovskej spoločnosti a je to odôvodnené na základe výkonnosti príslušného organizačného útvaru, príslušného subjektu kolektívneho investovania a príslušného zamestnanca; celková pohyblivá zložka odmeňovania sa výrazne zníži, ak sa finančné výsledky správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje odmena za súčasné obdobie, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, najmä prostredníctvom dohôd o znížení odmeny alebo dohôd o zrážkach,
p)
politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a spravovaných subjektov kolektívneho investovania, pričom:
1.
ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer so správcovskou spoločnosťou pred odchodom do dôchodku, dobrovoľné príspevky dôchodkového zabezpečenia správcovská spoločnosť zadrží počas obdobia piatich rokov vo forme nástrojov uvedených v písmene m),
2.
u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia vyplácajú zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu zadržania,
q)
od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného zaistenia ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky zosúladenia rizík vyplývajúce zo spôsobu ich odmeňovania,
r)
pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú obchádzaniu požiadaviek tohto zákona.
(17)
Ak je správcovská spoločnosť významná z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti ňou spravovaných subjektov kolektívneho investovania alebo z hľadiska svojej vnútornej organizácie a charakteru, rozsahu a zložitosti svojich činností, je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať zásady a postupy odmeňovania a motivácie vytvorené na riadenie rizika. Výbor pre odmeňovanie zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ktoré má prijímať dozorná rada správcovskej spoločnosti, pričom pri príprave rozhodnutí berie do úvahy dlhodobé záujmy investorov a podielnikov a verejný záujem. Predsedom výboru pre odmeňovanie je člen dozornej rady správcovskej spoločnosti. Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti vrátane členov dozornej rady, ktorí boli zvolení zamestnancami správcovskej spoločnosti.
(18)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o zásadách odmeňovania podľa odsekov 8 až 17.
(19)
Na organizáciu a riadenie správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a sa pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov nevzťahujú ustanovenia § 32, 34 až 37 a 38 až 42.
(20)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je povinná pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov s prihliadnutím na povahu týchto fondov a v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu25a)
a)
sústavne používať dostatočné a primerané ľudské a technické zdroje potrebné na riadny výkon spravovania alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
b)
mať riadne administratívne a účtovné postupy,
c)
mať systémy kontroly a ochrany elektronického spracovania údajov,
d)
mať primerané mechanizmy vnútornej kontroly, ktoré zahŕňajú najmä pravidlá pre osobné obchody jeho zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií s cieľom investovať na vlastný účet a zabezpečujú minimálne to, že každý obchod, na ktorom sa alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond zúčastňuje, sa dá zrekonštruovať podľa svojho pôvodu, zúčastnených strán, povahy a času a miesta, v ktorom sa uskutočnil, a že majetok spravovaných alternatívnych investičných fondov je investovaný podľa zakladajúcich dokumentov alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov a príslušných právnych predpisov.
zobraziť paragraf
§ 34
Povinnosti vrcholového manažmentu

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci, povinnosti a zodpovednosť osôb tvoriacich vrcholový manažment za plnenie ich povinností.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment
a)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri vykonávaní všeobecnej investičnej politiky pri každom spravovanom subjekte kolektívneho investovania vymedzenej v predajnom prospekte, v štatúte alebo v zakladajúcich dokumentoch spravovaného subjektu kolektívneho investovania,
b)
dohliadal na schvaľovanie investičných stratégií každého spravovaného subjektu kolektívneho investovania,
c)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri zabezpečovaní toho, aby mala správcovská spoločnosť stálu a účinnú funkciu dodržiavania podľa § 35, a to aj vtedy, ak túto funkciu vykonáva iná osoba,
d)
zabezpečil a pravidelne overoval, že investičné stratégie a limity obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného subjektu kolektívneho investovania sa riadne a účinne vykonávajú a dodržiavajú, a to aj vtedy, ak funkciu riadenia rizika vykonáva iná osoba,
e)
schválil a pravidelne preskúmaval primeranosť vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí pri každom spravovanom subjekte kolektívneho investovania s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto rozhodnutia v súlade so schválenými investičnými stratégiami,
f)
schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto politiky uvedené v § 101 vrátane systému vnútorných limitov podľa § 102 ods. 3 písm. d) pri každom spravovanom subjekte kolektívneho investovania.
(3)
Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať a pravidelne skúmať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených podľa § 35 ods. 1 s cieľom dodržiavať povinnosti správcovskej spoločnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov.
(4)
Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 v správcovskej spoločnosti sú povinné predkladať vrcholovému manažmentu a dozornej rade správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne písomné správy o výkone činností podľa § 35 až 37; vnútorný akt riadenia môže určiť častejšie podávanie týchto správ. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti správcovskej spoločnosti a či pri zistených nedostatkoch boli prijaté opatrenia na ich nápravu. Osobou zodpovednou za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 a osobou zodpovednou za riadenie investícií sa rozumie zamestnanec,25b) člen predstavenstva alebo prokurista správcovskej spoločnosti.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment pravidelne dostával správy o plnení investičných stratégií a vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí uvedených v odseku 2 písm. b) až e).
zobraziť paragraf
§ 37
Funkcia riadenia rizík

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od iných činností správcovskej spoločnosti.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spĺňali požiadavky podľa § 99 až 107.
(4)
Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:
a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného fondu vrátane limitov pre celkové riziko a riziko protistrany podľa § 103 až 106,
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného fondu,
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o týchto záležitostiach:
1.
súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom fonde a rizikovým profilom schváleným pre príslušný fond,
2.
dodržiavanie limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného fondu,
3.
primeranosť a účinnosť postupu riadenia rizík, pričom sa uvádza najmä to, či boli prijaté náležité nápravné opatrenia pri akýchkoľvek nedostatkoch,
e)
poskytovanie pravidelných správ vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti o aktuálnej úrovni rizika, ktoré podstupuje každý spravovaný fond, a o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika, s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu podľa § 107.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia rizík primerané právomoci a prístup ku všetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 4.
(6)
Správcovská spoločnosť nie je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík spôsobom podľa odseku 2, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a vzhľadom na povahu a rozsah činnosti v rámci riadenia investícii.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na riadenie rizík pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.
zobraziť paragraf
§ 37a
Riadenie rizík pri správe alternatívneho investičného fondu a zahraničných alternatívnych investičných fondov

(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná zaviesť primerané systémy riadenia rizík25c) s účelom identifikovať, merať, riadiť a monitorovať všetky riziká súvisiace s investičnou stratégiou každého spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorým je alebo môže byť tento fond vystavený. Správcovská spoločnosť je povinná v súlade s osobitným predpisom25d) preskúmavať a upravovať tieto systémy.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík vykonávanú v rozsahu podľa osobitného predpisu25e) funkčne a hierarchicky oddelenú25f) od iných prevádzkových útvarov správcovskej spoločnosti.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska preukázať nezávislosť výkonu funkcie riadenia rizík, najmä záruky proti konfliktu záujmov25g) pri jej výkone a že procesy riadenia rizík spĺňajú ustanovenia tohto zákona a sú účinné. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad riadením rizík pri spravovaní alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov zohľadní princíp proporcionality v závislosti od povahy a zložitosti spravovaných fondov.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
a)
uplatňovať primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup odbornej starostlivosti pri investovaní majetku v tomto subjekte a fonde, ktorý zodpovedá investičnej stratégii, cieľom a rizikovému profilu príslušného alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom,25h) aby riziká spojené s každou investičnou pozíciou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich celkový vplyv na majetok alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu boli vždy riadne a priebežne identifikované, merané, riadené a monitorované aj prostredníctvom použitia primeraných postupov stresového testovania,
c)
zabezpečiť, aby rizikový profil alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu zodpovedal veľkosti, štruktúre majetku a investičným stratégiám a cieľom tohto alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu určeným v zakladajúcich dokumentoch, prospektoch a ponukových materiáloch alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
d)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami25ha) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(5)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná určiť maximálnu úroveň pákového efektu, ktorá môže byť využívaná pri správe každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý spravuje, ako aj rozsah práva použitia zábezpeky alebo záruky, ktoré by mohli byť poskytnuté na základe dohody o pákovom efekte, pričom zohľadňuje najmä
a)
typ alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investičnú stratégiu alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
zdroje pákového efektu alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
d)
akékoľvek iné prepojenie alebo relevantné vzťahy s inými finančnými inštitúciami, ktoré by mohli predstavovať systémové riziko,
e)
potrebu obmedziť expozíciu voči akejkoľvek jednotlivej protistrane,
f)
mieru zabezpečenia pákového efektu zábezpekou,
g)
pomer aktív a pasív,
h)
mieru, povahu a rozsah činnosti správcovskej spoločnosti na dotknutých trhoch.
zobraziť paragraf
§ 37b
Riadenie likvidity pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná pre každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond používať primeraný systém riadenia likvidity25i)a prijať postupy, ktoré jej umožnia monitorovať riziko likvidity alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ktoré zabezpečia, aby profil likvidity investícií bol v súlade so záväzkami alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pravidelne vykonávať stresové testovania25j) za bežných a výnimočných podmienok likvidity, ktoré jej umožňujú monitorovať a vyhodnocovať riziko likvidity alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť vzájomný súlad investičnej stratégie, profilu likvidity a pravidiel pre vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí každého spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. Pri posudzovaní vzájomného súladu podľa prvej vety sa postupuje podľa osobitného predpisu.25k)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak ide o uzavretý subjekt kolektívneho investovania, pri ktorého správe sa nevyužíva pákový efekt. Na účely prvej vety sa uzavretým subjektom kolektívneho investovania rozumie taký subjekt kolektívneho investovania, ktorého investor nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
zobraziť paragraf
§ 37c
Postupy oceňovania

(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná zaviesť a uplatňovať postupy oceňovania na účel vytvorenia, udržiavania, implementácie a aktualizácie opatrení a postupov25l) určovania hodnoty majetku alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(2)
Postupy oceňovania podľa odseku 1 môžu byť vykonávané
a)
externým oceňovateľom nezávislým od správcovskej spoločnosti, alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a od iných osôb s úzkymi väzbami na správcovskú spoločnosť, alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond alebo
b)
samotnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ak výkon úloh spojených s oceňovaním je funkčne nezávislý od riadenia investícií a politiky odmeňovania a ďalšie opatrenia zabezpečujú obmedzenie konfliktov záujmov a predchádzanie neprimeranému vplyvu na príslušných zamestnancov.
(3)
Depozitár alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu môže byť externým oceňovateľom tohto subjektu alebo fondu, len ak je funkčne a hierarchicky oddelený výkon funkcií depozitára od výkonu úloh externého oceňovateľa a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(4)
Podmienkou výkonu činnosti externého oceňovateľa je
a)
uvedenie v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky25m) alebo obdobnom zahraničnom zozname znalcov alebo oceňovateľov alebo uznanie Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu,
b)
schopnosť externého oceňovateľa poskytnúť dostatočné odborné záruky, že je v súlade so zákonom schopný účinne vykonávať funkciu oceňovania,
c)
určenie externého oceňovateľa je v súlade s § 57a ods. 1 až 3 a osobitným predpisom.25n)
(5)
Externý oceňovateľ nemôže zveriť výkon funkcie oceňovania inej osobe.
(6)
Oceňovanie majetku v alternatívnych investičných fondoch a zahraničných alternatívnych investičných fondoch sa vykonáva nestranne, s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska určenie externého oceňovateľa. Ak Národná banka Slovenska zistí, že externý oceňovateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 4, nariadi správcovskej spoločnosti jeho výmenu.
(8)
Ak funkciu oceňovania nevykonáva nezávislý externý oceňovateľ, môže Národná banka Slovenska nariadiť správcovskej spoločnosti, aby si nechala overiť postupy oceňovania alebo samotné ocenenie externým oceňovateľom, audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
(9)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná za správne ocenenie majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, za výpočet čistej hodnoty majetku a za jej zverejnenie alebo sprístupnenie investorom. Táto zodpovednosť nie je dotknutá skutočnosťou, že správcovská spoločnosť zverila výkon funkcie oceňovania externému oceňovateľovi. Externý oceňovateľ zodpovedá správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností pri výkone svojej činnosti; túto zodpovednosť nie je možné vylúčiť na základe zmluvných dojednaní.
zobraziť paragraf
§ 39
Osobné obchody

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jej príslušná osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám podľa osobitných predpisov,26) alebo k iným dôverným informáciám týkajúcim sa fondov z dôvodu činnosti vykonávanej touto osobou v jej mene
a)
uzavierala osobné obchody,27) ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa osobitných predpisov,26)
2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo
3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,7)
b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania alebo nad rámec zmluvy o poskytovaní služieb, aby uzavrela obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), ustanovenia osobitného predpisu28) alebo obchod s finančnými nástrojmi, ktorý by predstavoval iný spôsob zneužitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi týkajúcimi sa nakladania s majetkom v spravovaných fondoch,
c)
sprístupňovala inak, ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, inej osobe akékoľvek informácie alebo názory, ak táto príslušná osoba vie o tom alebo by mala vedieť, že v dôsledku tohto sprístupnenia by iná osoba mohla
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), ustanovenie osobitného predpisu28) alebo obchod s finančnými nástrojmi, ktorý by predstavoval iný spôsob zneužitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi alebo
2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.29)
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 zabezpečujú, aby
a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a opatrenia zavedené správcovskou spoločnosťou v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením informácií podľa odseku 1,
b)
bola správcovská spoločnosť bezodkladne informovaná o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela príslušná osoba, a to oznámením o tomto obchode alebo iným postupom, ktorý mu umožňuje identifikáciu takýchto obchodov; pri zverení činností alebo funkcií podľa § 57, je správcovská spoločnosť povinná zabezpečiť, že osoba, ktorej je činnosť alebo funkcia zverená, vedie záznam o osobných obchodoch s príslušnými osobami a poskytuje tieto informácie bezodkladne správcovskej spoločnosti na jej žiadosť,
c)
bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoločnosti alebo identifikovanom správcovskou spoločnosťou vrátane každého povolenia alebo zákazu v súvislosti s takýmto obchodom.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osobné obchody
a)
uskutočnené v rámci poskytovania služby podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), ak nedošlo k predchádzajúcej komunikácii v súvislosti s týmto obchodom medzi osobou zodpovednou za poskytovanie tejto služby a príslušnou osobou alebo inou osobou, na ktorej účet sa obchod vykonáva,
b)
s cennými papiermi fondov, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti so spravovaním tohto fondu.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, nesmie investovať žiadnu časť portfólia klienta do cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29a)
zobraziť paragraf
§ 40
Vedenie účtovníctva

(1)
Správcovská spoločnosť vedie za seba a za každý fond oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.30) Ak ide o strešný fond, správcovská spoločnosť spravujúca strešný fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku za každý podfond strešného fondu osobitne. Za strešný fond sa samostatné účtovníctvo nevedie, a ani sa zaň nezostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka správcovskej spoločnosti a fondu musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného štvrťroka.
(3)
Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bola poverená overením účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a fondu, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra tohto kalendárneho roka alebo do deviatich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť schválených dozornou radou správcovskej spoločnosti a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(6)
Ak dôjde počas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého správcovská spoločnosť písomne oznámila Národnej banke Slovenska, na postup správcovskej spoločnosti a Národnej banky Slovenska sa rovnako vzťahuje odsek 5.
(7)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá nespĺňa požiadavky nestrannosti a nezávislosti podľa osobitného predpisu,31) a audítora, ktorý neplní povinnosť podľa odseku 3. To platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(8)
Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti v správcovskej spoločnosti.
(9)
Ak sa vo fonde vydávajú cenné papiere viacerých emisií, účtovníctvo fondu sa musí viesť takým spôsobom, aby bolo možné identifikovať každú operáciu týkajúcu sa jednej emisie alebo viacerých emisií cenných papierov a aby bolo možné jej výsledok priradiť k príslušnej emisii cenných papierov.
(10)
Ak ide o strešný fond, ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú na vedenie účtovníctva podfondov.
(11)
Na vedenie účtovníctva zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou sa vzťahujú príslušné právne predpisy štátov, v ktorých sú tieto zahraničné subjekty kolektívneho investovania umiestnené.
(12)
Ak správcovská spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním je zmluvným správcom, ktorý na základe zmluvy o správe (§ 26b) vedie jeho účtovníctvo, ustanovenia odsekov 1 až 10 sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 44 a 45 nepoužijú, ale použijú sa ustanovenia § 45a a osobitného predpisu.33a)
(2)
Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov podielnikov fondu alebo európskeho štandardného fondu alebo jej klientov konfliktom záujmov medzi správcovskou spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a podielnikmi fondu alebo podielnikmi európskeho štandardného fondu alebo medzi podielnikmi fondov a európskych štandardných fondov navzájom.
(3)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 2 sa najmä berie do úvahy, či je správcovská spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto správcovskou spoločnosťou, v takej situácii, že správcovská spoločnosť, príslušná osoba alebo táto iná osoba
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor fondu alebo európskeho štandardného fondu,
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej fondu, európskemu štandardnému fondu alebo inému klientovi alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet fondu, európskeho štandardného fondu alebo iného klienta a tento záujem sa odlišuje od záujmu fondu alebo európskeho štandardného fondu,
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami fondu alebo európskeho štandardného fondu,
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre fond alebo európsky štandardný fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie sú fondom alebo európskym štandardným fondom,
e)
získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou od osoby, ktorá nie je fondom alebo európskym štandardným fondom prospech vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
(4)
Správcovská spoločnosť je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná zobrať do úvahy
a)
záujmy správcovskej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, alebo vyplývajúcich z vykonávania služieb a činností, záujmy klientov a povinnosti správcovskej spoločnosti voči fondu alebo európskemu štandardnému fondu,
b)
záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných fondov alebo európskych štandardných fondov.
zobraziť paragraf
§ 44

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu správcovskej spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť jej predmetu činností. Ak je správcovská spoločnosť členom skupiny, v opatreniach musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mala byť správcovská spoločnosť vedomá.
(2)
Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou alebo v jej mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov fondu alebo európskeho štandardného fondu, alebo jedného klienta, alebo viacerých klientov,
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zvládnuť takéto konflikty záujmov.
(3)
Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ktoré obsahujú konflikty záujmov, vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam správcovskej spoločnosti a skupiny do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupňu rizika pre klientov, pričom takýmito opatreniami sa rozumejú
a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, súvisiace so správou fondov alebo európskych štandardných fondov, ktoré obsahujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného klienta alebo viacerých klientov,
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou alebo poskytovanie služieb klientom alebo investorom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte alebo ktoré zastupujú iné záujmy, ktoré môžu byť v konflikte, vrátane záujmov správcovskej spoločnosti,
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami vytváranými inými príslušnými osobami vykonávajúcimi hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba vykonáva činnosti spojené so spravovaním fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou,
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych činnostiach so spravovaním fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou, ak takáto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.
(4)
Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, správcovská spoločnosť je povinná prijať také alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.
(5)
Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy na účely podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 45

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o činnostiach spojených so spravovaním fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou alebo v jej mene, v rámci ktorých došlo k vzniku konfliktu záujmov znamenajúceho značné riziko poškodenia záujmov podielnikov jedného alebo viacerých fondov alebo európskych štandardných fondov alebo iných klientov alebo v rámci ktorých by k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjsť, ak ide o takúto prebiehajúcu činnosť spojenú so spravovaní fondov alebo európskych štandardných fondov.
(2)
Ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté správcovskou spoločnosťou na účely riešenia konfliktov záujmov nie sú dostatočné na to, aby s náležitou istotou zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov podielnikov fondu alebo európskeho štandardného fondu alebo jeho podielnikov, vrcholový manažment alebo predstavenstvo správcovskej spoločnosti musí byť urýchlene informovaný, aby mohol prijať nevyhnutné rozhodnutia na zabezpečenie toho, aby správcovská spoločnosť vždy konala v najlepšom záujme podielnikov fondu alebo európskeho štandardného fondu a jeho podielnikov.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť situácie podľa odseku 2 investorom prostredníctvom trvanlivého média a vysvetliť svoje rozhodnutie.
zobraziť paragraf
§ 45a

(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná prijať opatrenia na účely identifikácie33b) konfliktov záujmov vznikajúcich pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov medzi
a)
správcovskou spoločnosťou vrátane jej vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných osôb, ktoré sú priamo alebo nepriamo prepojené so správcovskou spoločnosťou prostredníctvom kontroly a spravovaným alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi,
b)
alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a iným alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo investormi týchto iných subjektov a fondov,
c)
alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a iným klientom správcovskej spoločnosti,
d)
alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a štandardným fondom alebo európskym štandardným fondom spravovaným touto správcovskou spoločnosťou alebo ich investormi,
e)
dvoma klientmi správcovskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v súlade s osobitným predpisom33c) vypracovať a využívať účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom prijať potrebné opatrenia na identifikáciu, riadenie a monitorovanie konfliktov záujmov a predchádzať im, aby sa zabránilo negatívnemu ovplyvneniu záujmov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich investorov.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v rámci svojej vnútornej organizácie oddeliť úlohy a povinnosti, ktoré môžu byť považované za vzájomne nezlučiteľné alebo ktoré môžu potenciálne vytvárať systematické konflikty záujmov. Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je tiež povinná posúdiť, či podmienky výkonu jej činnosti môžu obsahovať akékoľvek ďalšie závažné konflikty záujmov, a poskytne o nich informácie investorom spravovaných alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(4)
Ak organizačné mechanizmy podľa odseku 2 nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou zabránilo rizikám poškodenia záujmov investorov, správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná poskytnúť investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov skôr, ako vykoná obchod v ich mene, a prijať opatrenia v súlade s osobitným predpisom.33d)
(5)
Na poskytovanie informácií investorom podľa odsekov 3 a 4 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33e)
(6)
Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 využíva pri správe alternatívneho investičného fondu služby primárneho brokera, musia byť podmienky tejto činnosti uvedené v písomnej zmluve. V tejto zmluve sa musí upraviť najmä prípadná možnosť prevodu a opätovného použitia majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu primárnym brokerom, ktorá musí byť v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. V zmluve sa tiež upraví, aby bol o tejto zmluve informovaný aj depozitár.
(7)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri výbere a vymenovaní primárnych brokerov a uzatváraní zmluvy podľa odseku 6 postupovať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 46
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku v spravovaných fondoch alebo európskych štandardných fondoch, ktorá zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní týchto práv konalo výlučne v prospech príslušného fondu alebo európskeho štandardného fondu.
(2)
V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom
a)
sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1,
b)
zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi spravovaného fondu alebo európskeho štandardného fondu,
c)
zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku 1. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe týchto stratégií sprístupní správcovská spoločnosť podielnikovi bezplatne a na jeho žiadosť.
zobraziť paragraf
§ 47
Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti

(1)
Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného majetku prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28,
b)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a,
c)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne,
d)
suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vypočítaná podľa osobitného predpisu.33f)
(3)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v spravovaných fondoch vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 2 inej osobe podľa § 57. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok vo fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(4)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa zahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 4 inej osobe podľa § 57a. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa nezahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(5)
Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. a) a b) prekračujúcej 125 000 eur zábezpekou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou alebo zahraničnou poisťovňou so sídlom v členskom štáte. Banka, zahraničná banka, poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa sa musí zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), je povinná dodržiavať aj požiadavku na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.34)
(7)
Požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. d) možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zanedbaním odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov s poistným krytím v súlade s osobitným predpisom.34a)
(8)
Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na správcovskú spoločnosť, ktorá súčasne spravuje štandardné fondy a alternatívne investičné fondy.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti, spôsob výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a ďalšie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
zobraziť paragraf
§ 48

(1)
Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností alebo funkcií inej osobe podľa § 57 alebo § 57a.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najmä
a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
c)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov alebo zakladajúcich dokumentov spravovaných subjektov kolektívneho investovania a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
e)
spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
(3)
Konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe fondov rozumie najmä
a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu,
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov vo fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky vo fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku vo fonde a jeho podielnikom.
(4)
Konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa pri správe fondov rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku vo fonde v najlepšom záujme podielnikov a v záujme stability trhu,
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých možno majetok vo fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101, a ak je to primerané, po zohľadnení povahy plánovanej investície pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku vo fonde, likviditu a rizikovo-výnosový profil fondu podľa § 153 ods. 4 písm. e) a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe informácií, ktoré sú spoľahlivé a aktuálne, a to tak z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.
(5)
Pri správe špeciálnych fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) rozumie aj
a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do ktorého sa zapisujú vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody pri poškodení alebo zničení nehnuteľnosti, ktorá je v majetku špeciálneho fondu,
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií alebo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností v najlepšom záujme podielnikov.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom vo fonde sa budú vykonávať v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(8)
Správcovská spoločnosť nemôže použiť majetok spravovaného subjektu kolektívneho investovania na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku.
(9)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu.25)
(10)
Žiadny investor alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu nemôže požívať prednostné zaobchádzanie; to neplatí pre investorov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b), ak je to uvedené v zakladajúcich dokumentoch príslušného špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b), a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b), a spôsob preukazovania týchto konaní správcovskou spoločnosťou.
zobraziť paragraf
§ 49
Stratégia vykonávania pokynov

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní s majetkom vo fonde a pri spravovaní majetku vo fonde získala najlepší možný výsledok pre podielnikov fondu pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy pokynu alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu.
(2)
Pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 sa zohľadnia tieto skutočnosti:
a)
investičné ciele, investičná politika a riziká podľa rizikového profilu,
b)
povaha pokynu,
c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ustanovenej v odseku 1, a to najmä zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, ktorá jej umožní dosiahnuť najlepší možný výsledok podľa odseku 1 pri vykonávaní pokynov pri nakladaní s majetkom vo fonde.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom primerané informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a o jej podstatných zmenách. Ak správcovská spoločnosť plánuje spravovať európsky štandardný fond, ktorý je zahraničným investičným fondom, je povinná získať predchádzajúci súhlas tohto európskeho štandardného fondu so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia vykonávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť správcovskej spoločnosti získavať najlepší možný výsledok pre podielnikov ňou spravovaného fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou fondu v súlade so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
zobraziť paragraf
§ 50
Stratégia zadávania pokynov

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme podielnikov fondu, ktorý spravuje aj, ak zadáva pokyny na nakladanie s majetkom vo fonde v súvislosti so správou fondu na vykonanie inej osobe.
(2)
Správcovská spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší možný výsledok pre podielnikov fondu pri zohľadnení faktorov podľa § 49 ods. 1. Dôležitosť týchto faktorov sa určí na základe kritérií podľa § 49 ods. 2.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať stratégiu zadávania pokynov. Stratégia zadávania pokynov musí obsahovať pre každý druh finančného nástroja iné osoby, ktorým sa pokyny zadávajú. Tieto iné osoby musia mať zavedené postupy vykonávania pokynov, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti dodržať povinnosti podľa tohto zákona pri umiestnení alebo zadávaní pokynov na ich vykonanie týmto iným osobám. Správcovská spoločnosť môže uzavrieť dohody na výkon pokynov inou osobou, len ak tieto osoby majú zavedené postupy vykonávania pokynov minimálne na úrovni požiadaviek podľa § 49.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom príslušné informácie o stratégii zadávania pokynov a o jej podstatných zmenách.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany iných osôb uvedených v tejto stratégii na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia zadávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť správcovskej spoločnosti, získavať najlepší možný výsledok pre podielnikov ňou spravovaného fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v súvislosti so správou fondu v súlade so stratégiou zadávania pokynov podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 51
Stratégia alokácie pokynov

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov obchodov s majetkom v ňou spravovaných fondoch vo vzťahu k pokynom týkajúcim sa ostatných spravovaných fondov, pokynom v súvislosti s vykonávaním činnosti riadenia portfólia podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a) (ďalej len „pokyn iného klienta“) alebo k pokynom obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti. Tieto postupy a opatrenia musia zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
pokyny vykonávané v súvislosti so správou fondov musia byť bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
b)
inak porovnateľné pokyny sa musia vykonávať postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; to neplatí, ak to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo ak to nie je inak v záujme podielnikov fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa všetky finančné nástroje alebo peňažné prostriedky prijaté pri vysporiadaní alebo vyrovnaní vykonaných pokynov bezodkladne a správne previedli na účet príslušného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou fondov a je povinná prijať príslušné opatrenia na to, aby zabránila zneužitiu týchto informácií zo strany ktorejkoľvek svojej príslušnej osoby.
(4)
Správcovská spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných ňou spravovaných fondov s pokynom iného klienta alebo s pokynmi obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti, len ak
a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý fond alebo pre niektorých iných klientov, ktorých pokyny majú byť spojené,
b)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ako objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.
(5)
Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou iných fondov alebo s pokynom iného klienta a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou fondov alebo s pokynom iného klienta, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý poškodzuje fond alebo iného klienta.
(7)
Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou fondov alebo pokyn iného klienta s obchodom na vlastný účet a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody prednostne fondu alebo klientovi. Ak správcovská spoločnosť preukáže, že bez tohto spojenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať obchod na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
zobraziť paragraf
§ 52
Stimuly

(1)
Za konanie správcovskej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 48 ods. 2, sa považuje aj to, ak správcovská spoločnosť v súvislosti s riadením investícií alebo administráciou pri správe fondu hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje, alebo prijíma nepeňažné plnenie okrem
a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku vo fonde alebo poskytnutých v prospech majetku vo fonde alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutých inej osobe konajúcej na účet fondu,
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí správcovská spoločnosť v predajnom prospekte príslušného fondu jednoznačne, vyčerpávajúco, presne a zrozumiteľným spôsobom uviesť informáciu o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo, ak ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu,
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby vo vzťahu, ku ktorej sa poplatok hradí alebo vo vzťahu ku ktorej sa nepeňažné plnenie poskytuje a nesmie brániť plneniu povinnosti správcovskej spoločnosti konať v záujme podielnikov,
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä poplatok za úschovu, poplatok za vyrovnanie obchodu, poplatok organizátorom regulovaného trhu, poplatok orgánu dohľadu alebo správny poplatok alebo súdny poplatok a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s povinnosťami správcovskej spoločnosti konať podľa § 48 ods. 2.
(2)
Správcovská spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť podielnikovi hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak súčasne umožní podielnikovi získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj uvedením v predajnom prospekte príslušného fondu. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím pozastaviť alebo zrušiť toto oprávnenie, ak zistí, že správcovská spoločnosť nevyhovela žiadosti podielnika o získanie podrobnejšej informácie.
zobraziť paragraf
§ 53

(1)
Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania. Na výpočet odplaty za spravovanie subjektu kolektívneho investovania sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v subjekte kolektívneho investovania za príslušné obdobie; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 52.
(2)
Súčasťou odplaty podľa odseku 1 môže byť aj odplata za zhodnotenie určená v závislosti od výkonnosti spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
zobraziť paragraf
§ 54

(1)
Ustanovenia § 48 až 53 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych štandardných fondov primerane.
(2)
Ustanovenia § 48 ods. 3 až 6 a § 49 až 53 sa na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov nevzťahujú. Na pravidlá činnosti pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.34b)
zobraziť paragraf
§ 57

(1)
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej činnosti alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2, § 27 ods. 4 a 5 a § 35 až 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností alebo funkcií správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Riadenie investícií je možné zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných fondov alebo európskych štandardných fondov.
(2)
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
a)
je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností alebo funkcií inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti; ak sa zverenie činnosti týka európskeho štandardného fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska bezodkladne po doručení oznámenia o zverení činnosti informuje domovský členský štát európskeho štandardného fondu,
b)
je v štatúte fondu alebo v zakladajúcich dokumentoch európskeho štandardného fondu a v predajnom prospekte fondu alebo európskeho štandardného fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,
e)
to nebráni tomu, aby bol fond alebo európsky štandardný fond spravovaný v najlepších záujmoch podielnikov,
f)
je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte pri zverení riadenia investícií právnickej osobe, ktorá má sídlo v nečlenskom štáte,
g)
sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti a depozitárovi, priebežne a efektívne sledovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1,
h)
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon činností alebo funkcií,
i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
j)
sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút fondu alebo zakladajúce dokumenty európskeho štandardného fondu,
k)
právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností alebo funkcií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu podľa odseku 1, zmeny tejto zmluvy a bezodkladne informovať o vypovedaní tejto zmluvy.
(4)
Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené podielnikom pri správe majetku vo fonde alebo v európskom štandardnom fonde.
(5)
Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo § 28a alebo aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a) Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia podľa § 28 alebo § 28a.
(6)
Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaní zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná
a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávať zverenú činnosť alebo funkciu spoľahlivo, profesionálne a účinne, a
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti inou osobou, najmä ak ide o riziká spojené so zmluvou podľa odseku 1; na tento účel je správcovská spoločnosť povinná vytvoriť dostatočné materiálno-technické a personálne zdroje.
(7)
Ak správcovská spoločnosť pri správe fondu využíva swapy celkových výnosov alebo iné finančné deriváty s rovnakými vlastnosťami, pri ktorých má protistrana možnosť rozhodovať podľa vlastného uváženia v súvislosti so zložením alebo správou investičného portfólia alebo v súvislosti s podkladom finančných derivátov, zmluva uzatvorená medzi správcovskou spoločnosťou a protistranou sa považuje za zmluvu o zverení riadenia investícií, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 až 6.
zobraziť paragraf
§ 57a

(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorá plánuje zveriť inej osobe vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií, je povinná informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o zverení činností alebo funkcií. Správcovská spoločnosť môže zveriť výkon činností alebo funkcií inej osobe len v súlade s osobitným predpisom40b) a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
zverenie výkonu činností alebo funkcií musí byť riadne a objektívne zdôvodnené,40c)
b)
osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, musí mať dostatočné zdroje na vykonávanie príslušných úloh a fyzické osoby, ktoré skutočne vykonávajú zverenú činnosť alebo funkcie, musia byť dôveryhodné a mať dostatočnú prax na vykonávanie príslušnej činnosti alebo funkcie v súlade s osobitným predpisom,40d)
c)
zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík je možné len osobe, ktorá má povolenie alebo registráciu potrebnú na účely správy aktív40e) a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu dohľadu iného štátu alebo inej osobe, ktorú Národná banka Slovenska uzná, že táto osoba spĺňa predpoklady na riadenie príslušných investícií alebo rizík,
d)
na zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík osobe z nečlenského štátu musí byť okrem podmienok uvedených v písmene c) zabezpečená aj spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu,
e)
zverenie činností alebo funkcií nemôže brániť účinnému dohľadu40f) nad správcovskou spoločnosťou, a najmä nemôže brániť správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme spravovaného subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich investorov,
f)
správcovská spoločnosť musí byť schopná preukázať, že osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zveruje, má odbornú spôsobilosť a je schopná vykonávať príslušné činnosti alebo funkcie, že bola vybraná s riadnou odbornou starostlivosťou a že správcovská spoločnosť je schopná kedykoľvek účinne monitorovať zverenú činnosť alebo funkciu a kedykoľvek udeľovať dodatočné inštrukcie osobe, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, a s okamžitou účinnosťou zrušiť zverenie, ak je to v záujme investorov.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo funkcií osobou, ktorej boli zverené.
(3)
Riadenie investícií ani riadenie rizík nemožno zveriť
a)
depozitárovi príslušného subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo osobe, ktorej depozitár zveril svoje depozitárske činnosti,
b)
osobe, ktorej záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo investorov subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu;40g) to neplatí, ak táto osoba funkčne a hierarchicky oddelí40h) výkon riadenia investícií alebo riadenia rizík od svojich ostatných potenciálne konfliktných činností a prípadné konflikty záujmov sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.40i)
(4)
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti voči subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu a ich investorom nie je ovplyvnená skutočnosťou, že správcovská spoločnosť zverila výkon činností alebo funkcií inej osobe, ani akýmkoľvek ďalším zverením týchto činností alebo funkcií touto osobou na tretiu osobu (ďalej len „druhotné zverenie“). Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie, a ani aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a)
(5)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií, môže druhotne zveriť výkon týchto činností alebo funkcií, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť udelila predchádzajúci súhlas40j) s druhotným zverením,
b)
správcovská spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy o druhotnom zverení informovala Národnú banku Slovenska v rozsahu podľa osobitného predpisu,40k)
c)
osoba, na ktorú sa ďalej zverujú činnosti, spĺňa podmienky podľa odseku 1 v rozsahu ako osoba, ktorej správcovská spoločnosť pôvodne zverila výkon činností alebo funkcií.
(6)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila riadenie investícií alebo riadenie rizík, nemôže druhotne zveriť tieto činnosti osobe podľa odseku 3.
(7)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií a ktorá ich druhotne zverila inej osobe, je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo funkcií, osobou ktorej ich druhotne zverila.
(8)
Na zverenie výkonu činností alebo funkcií osobou, ktorej bol výkon činností alebo funkcií druhotne zverený, na ďalšiu osobu sa primerane použijú ustanovenia odsekov 5 až 7.
zobraziť paragraf
§ 59

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná
a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie pridelených povinností,
b)
zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom,42)
c)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 2 postupom podľa osobitného predpisu,43)
d)
viesť zoznam zamestnancov podľa písmena b).
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.44)
zobraziť paragraf
§ 67
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie

(1)
Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou alebo so zahraničnou správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť. Zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť len správcovská spoločnosť podľa tohto zákona a zlúčením správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou len zahraničná správcovská spoločnosť podľa práva členského štátu, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť sídlo.
(3)
Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných fondov ani na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.
zobraziť paragraf
§ 69a
Zrušenie samosprávneho investičného fondu bez likvidácie

(1)
Samosprávny investičný fond možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s iným samosprávnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym investičným fondom na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q). Valné zhromaždenie samosprávneho investičného fondu môže rozhodnúť o jeho zrušení bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Na zlučovanie samosprávnych investičných fondov sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zlučovaní fondov a ustanovenia Obchodného zákonníka.
(3)
Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší bez likvidácie, zaniká dňom jeho zlúčenia s iným samosprávnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym investičným fondom.
zobraziť paragraf
§ 69b
Zrušenie samosprávneho investičného fondu likvidáciou

(1)
K zrušeniu samosprávneho investičného fondu likvidáciou môže dôjsť na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie samosprávneho investičného fondu alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na spravovanie samosprávneho investičného fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie samosprávneho investičného fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol fond vytvorený. K zrušeniu samosprávneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b) s povolením podľa § 28a môže dôjsť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tohto fondu.
(2)
Na likvidáciu samosprávneho investičného fondu sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie samosprávneho investičného fondu rozhodne o jeho zrušení a vymenovaní likvidátora samosprávneho investičného fondu až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1. Likvidátor samosprávneho investičného fondu je povinný o týchto skutočnostiach a o ich zápise do obchodného registra bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska. Likvidátor je povinný dodržiavať ustanovenia § 26 primerane.
(3)
Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší likvidáciou, zaniká dňom výmazu samosprávneho investičného fondu z obchodného registra.
zobraziť paragraf
§ 70

(1)
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný fond a jeho podfondy musia mať jedného depozitára. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
(2)
Depozitárom štandardného fondu a špeciálneho fondu môže byť len
a)
banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b)
zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu ako podľa písmena a).
(3)
Depozitárom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) môže byť len
a)
osoba podľa odseku 2,
b)
obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov podľa osobitného zákona47) najmenej vo výške 730 000 eur a ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu, ktorý má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorý má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu a je povinný dodržiavať rovnakú výšku vlastných zdrojov ako podľa písmena b),
d)
ak ide o subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b), v ktorom nie je možné uplatniť právo na vyplatenie počas piatich rokov od dátumu počiatočnej investície a ktorý v súlade so svojou investičnou politikou neinvestuje do aktív, ktoré sa musia držať v depozitárskej úschove podľa osobitného predpisu, alebo investujú predovšetkým do emitentov alebo nekótovaných spoločností s cieľom možného získania kontroly nad takýmito spoločnosťami podľa § 137c, môže byť depozitárom aj osoba, ktorá vykonáva funkcie depozitára ako súčasť svojich odborných alebo podnikateľských činností, ktoré zo zákona podliehajú povinnej odbornej registrácii alebo výkon ktorých podlieha právnym predpisom alebo predpisom týkajúcim sa odborného výkonu činnosti a ktorá je schopná poskytnúť dostatočné finančné a odborné záruky a preukáže schopnosť účinne vykonávať funkcie depozitára a plniť záväzky, ktoré z týchto funkcií vyplývajú.
(4)
Depozitárom neeurópskeho alternatívneho investičného fondu spravovaného neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, môže byť okrem osoby podľa odseku 3 písm. a) až c) aj zahraničná banka alebo obchodník s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte, v ktorom bol neeurópsky alternatívny investičný fond založený alebo vytvorený, a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a Národná banka Slovenska podpísali dohody o spolupráci a výmene informácií s príslušnými orgánmi dohľadu depozitára,
b)
depozitár podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek a dohľadu v rozsahu ako banky alebo obchodníci s cennými papiermi v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kapitálovú primeranosť bánk a investičných firiem a dodržiavanie týchto pravidiel je účinne uplatňované,
c)
nečlenský štát, v ktorom má depozitár sídlo, nie je uvedený v zozname nespolupracujúcich štátov a území vypracovanom finančnou skupinou,
d)
členské štáty, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a Slovenská republika podpísali dohodu alebo viacstrannú dohodu s nečlenským štátom, v ktorom je depozitár umiestnený a ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku a ktorá zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach,
e)
depozitárovi zo zmluvy vyplýva zodpovednosť voči alternatívnemu investičnému fondu alebo voči investorom alternatívneho investičného fondu v súlade s § 80a ods. 2 až 4 a že výslovne súhlasí s dodržiavaním § 80a.
(5)
Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje. Depozitárom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) nemôže byť ani primárny broker pôsobiaci ako protistrana subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b); to neplatí, ak depozitár funkčne a hierarchicky oddelí výkon funkcie depozitára od svojich úloh primárneho brokera a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b). Depozitár môže zveriť výkon depozitárskej úschovy na primárneho brokera, ak sú splnené podmienky podľa § 80a.
(6)
Depozitár alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia v Slovenskej republike. Depozitár európskeho alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia v domovskom členskom štáte tohto európskeho alternatívneho investičného fondu. Depozitár neeurópskeho alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia
a)
v nečlenskom štáte, v ktorom má miesto usadenia tento fond,
b)
v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento fond,
c)
v referenčnom členskom štáte zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento fond.
(7)
Ak bol depozitár neeurópskeho alternatívneho investičného fondu vybraný podľa odseku 6 tretej vety a tento depozitár nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska ani inému príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, príslušným orgánom dohľadu tohto depozitára je príslušný orgán dohľadu nečlenského štátu, v ktorom má sídlo depozitár.
zobraziť paragraf
§ 71
Depozitárska zmluva

(1)
Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania alebo s tuzemským subjektom kolektívneho investovania (ďalej len „zmluvné strany“). Depozitárska zmluva má písomnú formu a uzatvára sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol tuzemský subjekt kolektívneho investovania vytvorený.
(2)
V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára aspoň v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára. Na depozitára alternatívneho investičného fondu sa ustanovenia odsekov 3 až 10 nepoužijú, ale sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.47a)
(3)
Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upraviť aspoň tieto náležitosti, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb depozitára a postupov, ktoré majú zmluvné strany dodržiavať:
a)
postupy, ktoré treba zaviesť pre každý druh majetku vo fonde zverený depozitárovi, vrátane postupov, ktoré súvisia s depozitárskou úschovou majetku vo fonde,
b)
postupy, ktoré treba dodržiavať, ak správcovská spoločnosť plánuje zmenu v štatúte fondu alebo v predajnom prospekte, a určenie situácií, v ktorých by mal byť depozitár informovaný o takejto zmene alebo v ktorých je nutný predchádzajúci súhlas depozitára na vykonanie takejto zmeny,
c)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoločnosti všetky dôležité informácie, ktoré správcovská spoločnosť potrebuje na vykonávanie svojich povinností, vrátane určenia prostriedkov a postupov spojených s uplatňovaním akýchkoľvek práv viazaných na finančné nástroje v majetku vo fonde a určenie prostriedkov a postupov uplatňovaných s cieľom umožniť správcovskej spoločnosti včasný a riadny prístup k informáciám o účtoch fondu,
d)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má mať depozitár prístup ku všetkým dôležitým informáciám, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností,
e)
postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môže prešetriť konanie správcovskej spoločnosti a posúdiť kvalitu odovzdaných informácií, vrátane inšpekcií na mieste,
f)
postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť môže preskúmať, do akej miery depozitár dodržiava svoje zmluvné záväzky.
(4)
Zmluvné strany sú povinné na účely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním mlčanlivosti a s predchádzaním a odhaľovaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upraviť v depozitárskej zmluve najmä
a)
zoznam všetkých informácií, ktoré sa musia vymeniť medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom v súvislosti s vydaním, vyplatením a zrušením cenných papierov štandardného fondu,
b)
povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti, ktoré majú dodržiavať zmluvné strany; tieto povinnosti nesmú brániť Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo iným oprávneným orgánom v prístupe k dôležitým dokumentom a informáciám,
c)
informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluvných strán v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa týkajú predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(5)
Ak depozitár alebo správcovská spoločnosť plánujú zveriť vykonávanie činnosti iným osobám, zmluvné strany sú povinné upraviť v depozitárskej zmluve najmä
a)
záväzok zmluvných strán, že budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o všetkých iných osobách, ktorým depozitár alebo správcovská spoločnosť zverili výkon svojich povinností,
b)
záväzok, že na žiadosť jednej zo zmluvných strán poskytne informácie o kritériách použitých na výber inej osoby a o krokoch prijatých na sledovanie aktivít vykonávaných vybranou inou osobou,
c)
vyhlásenie, že na záväzok depozitára podľa § 82 nemá vplyv skutočnosť, že všetok majetok alebo jeho časť, ktorý je predmetom depozitárskej úschovy, zveril do úschovy inej osobe.
(6)
Na účely zmien, doplnenia alebo ukončenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahovať najmä
a)
dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,
b)
podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť alebo doplniť, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká výslovným prejavom vôle alebo iným úkonom niektorej zo zmluvných strán alebo na základe inej skutočnosti,
c)
úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukončiť depozitársku zmluvu, ako aj určenie primeraných lehôt tak, aby nevznikli prekážky pre uzatvorenie depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a nevznikli prekážky pre výkon jeho činnosti, ako aj lehoty a postup, podľa ktorého depozitár pri ukončení depozitárskej zmluvy zašle potrebné informácie a podklady určenému depozitárovi.
(7)
Náležitosti podľa odsekov 3 až 6 môžu byť v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na príslušné interné akty riadenia správcovskej spoločnosti alebo depozitára. Náležitosti podľa odseku 3 písm. c) a d) nemusia byť súčasťou depozitárskej zmluvy, ak sú súčasťou samostatnej zmluvy.
(8)
Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a na rozhodovanie sporov z depozitárskej zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
(9)
Ak sa zmluvné strany dohodli na využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým informáciám, ktoré si vymieňajú, depozitárska zmluva musí obsahovať ustanovenia zabezpečujúce uchovanie týchto informácií.
(10)
Ak sa depozitárska zmluva vzťahuje na viac ako jeden fond, musí obsahovať zoznam fondov, na ktoré sa vzťahuje.
(11)
Ak sa depozitárovi odníme príslušné povolenie alebo ak mu zanikne príslušné povolenie alebo ak mu zanikne povolenie na poskytovanie investičných služieb v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárske zmluvy uzavreté s týmto depozitárom strácajú platnosť.
(12)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočnosti podľa odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne Národnej banke Slovenska a správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu.
(13)
Správcovská spoločnosť je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastaviť nakladanie s majetkom v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred skončením platnosti depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania pred vznikom škody na tomto majetku a pozastaviť vydávanie a vyplácanie cenných papierov podľa § 15 alebo majetkových účastí až do uzavretia depozitárskej zmluvy s novým depozitárom.
(14)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného mesiaca po zániku depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 11 pripravila návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára.
(15)
Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 14, Národná banka Slovenska určí depozitára správcovskej spoločnosti do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty. Správcovská spoločnosť je povinná uzavrieť depozitársku zmluvu s takto určeným depozitárom a bezodkladne po jej uzavretí ju predložiť Národnej banke Slovenska. Takto určený depozitár je povinný uzavrieť depozitársku zmluvu a vykonávať činnosť depozitára pre príslušné tuzemské subjekty kolektívneho investovania.
(16)
Depozitár, ktorý prestal pre tuzemský subjekt kolektívneho investovania vykonávať činnosť depozitára, je povinný bezodkladne odovzdať majetok v tomto subjekte kolektívneho investovania a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v tomto subjekte kolektívneho investovania; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania pred vznikom škody na tomto majetku alebo úhrady záväzkov podľa odseku 13.
(17)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská spoločnosť do konkurzu alebo likvidácie, a to až do uzavretia hospodárenia s majetkom v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo do uzavretia depozitárskej zmluvy s inou správcovskou spoločnosťou, na ktorú prešla správa tuzemských subjektov kolektívneho investovania.
zobraziť paragraf
§ 72
Činnosť depozitára

(1)
Depozitár
a)
kontroluje, či vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského subjektu kolektívneho investovania a ich zánik je vykonávané v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
b)
kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania a či je hodnota podielu vypočítaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom alebo so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania depozitár pokyn správcovskej spoločnosti nevykoná,
d)
kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akákoľvek protihodnota poukázaná tomuto subjektu kolektívneho investovania v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
e)
kontroluje súlad použitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú určené týmto zákonom alebo štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
h)
vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných cenných papierov v rámci samostatnej evidencie a registre podľa § 10 ods. 1 písm. c) a d), ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou,
i)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností v realitnej spoločnosti.
(2)
Na činnosť a kontrolné úlohy depozitára alternatívneho investičného fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.47b) Na činnosť a kontrolné úlohy depozitára štandardného fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.47c)
zobraziť paragraf
§ 76a
Kontrola nakladania s majetkom investičného fondu s premenlivým základným imaním


Ustanovenia o kontrolnej činnosti depozitára podielového fondu podľa § 73 až 76 sa vzťahujú na výkon kontrolnej činnosti depozitára investičného fondu s premenlivým základným imaním, pričom ustanovenia vzťahujúce sa na podielové listy sa použijú primerane na akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním a ustanovenia vzťahujúce sa na štatút podielového fondu sa primerane použijú na stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním.
zobraziť paragraf
§ 77

(1)
Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej úschovy. S majetkom zvereným do depozitárskej úschovy môže depozitár nakladať vo vlastnom mene len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti.
(2)
Depozitárskou úschovou podľa odseku 1 je pre
a)
finančné nástroje, ktoré môžu byť držané v úschove a správe vrátane držiteľskej správy, držiteľská správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedeného u depozitára, a úschova a správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré umožňujú fyzickú dodávku depozitárovi,
b)
ostatné aktíva ako podľa písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania k týmto aktívam a držanie záznamov o aktívach, pri ktorých overil, že subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská spoločnosť spravujúca subjekt kolektívneho investovania vlastní tieto aktíva.
(3)
Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech alebo na ťarchu majetku v štandardnom fonde alebo verejnom špeciálnom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase depozitára. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 95 ods. 1. Na depozitársku úschovu sa vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.48)
(4)
Majetok v depozitárskej úschove možno znovupoužiť, len ak
a)
sa znovupoužitie vykoná na účet fondu,
b)
depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene fondu alebo pokyny samosprávneho fondu,
c)
majetok je použitý v prospech fondu a v záujme podielnikov,
d)
obchod je zabezpečený vysokokvalitnou a likvidnou zábezpekou, ktorú fond prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva, pričom trhová hodnota zálohu sa musí vždy rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.
(5)
Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na špeciálny fond kvalifikovaných investorov a subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b). Majetok špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) možno znovu použiť len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti, ktorá takýto fond spravuje, alebo s predchádzajúcim súhlasom tohto fondu, ak je samosprávny.
zobraziť paragraf
§ 78

(1)
Na účely § 77 ods. 2 písm. a) depozitár zapíše všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedenom u depozitára, na účet vedený na meno tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej tuzemský subjekt kolektívneho investovania v rámci oddelenej evidencie podľa osobitného predpisu.48a)
(2)
Na účely § 77 ods. 2 písm. b) depozitár vykoná overenie na základe informácií alebo dokumentov, ktoré depozitárovi poskytne správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho investovania, a ak je to možné, aj na základe nezávislých dôkazov získaných od tretích strán alebo z verejne dostupných registrov. Záznamy depozitára podľa § 77 ods. 2 písm. b) musia byť aktuálne.
zobraziť paragraf
§ 79

(1)
Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný fond alebo podfond len jeden bežný účet v jednej mene; to neplatí, ak došlo k zlúčeniu fondov alebo podfondov, najviac však počas šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zlúčení fondov a podfondov, keď depozitár môže viesť bežné účty všetkých pôvodne zlučovaných fondov a podfondov.
(2)
Bežným účtom fondu alebo podfondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok vo fonde alebo majetok v podfonde.
(3)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky vkladané na vkladové účty v iných bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk. Akékoľvek úhrady alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 2 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoločnosti. Iné bežné účty ako podľa odseku 1 môže správcovská spoločnosť otvoriť len so súhlasom depozitára. Depozitár udelí súhlas na otvorenie bežného účtu fondu v inej banke alebo v zahraničnej banke, ako sú uvedené v § 88 ods. 1 písm. f), len ak je to potrebné na zabezpečenie vyrovnania obchodov s cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a derivátmi49) podľa § 88 alebo ak tieto bežné účty slúžia ako bežné účty na účely zberu investícií klientov do fondu. Ak bežný účet založený správcovskou spoločnosťou v inej banke ako u depozitára slúži ako zberný účet, správcovská spoločnosť je povinná denne zabezpečiť prevod zostatku zberného účtu na bežný účet príslušného fondu vedeného u depozitára.
(4)
Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové účty pre fond len so súhlasom depozitára. Prevod peňažných prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet v tej istej banke alebo v pobočke zahraničnej banky vykoná banka alebo pobočka zahraničnej banky na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára. Správcovská spoločnosť môže prijímať platby peňažných prostriedkov na vkladový účet v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá nie je jej depozitárom, len ak ide o výplatu výnosov z týchto vkladových účtov; správcovská spoločnosť je povinná pravidelne informovať depozitára o prijatých platbách na tento vkladový účet. Na takýto prevod peňažných prostriedkov a platby peňažných prostriedkov sa ustanovenie odseku 2 nepoužije.
(5)
Depozitár fondu je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom49a) riadne monitorovanie peňažných tokov fondu, najmä aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri vydávaní podielových listov alebo cenných papierov fondu, boli prijaté a aby peňažné prostriedky fondu boli vedené na účtoch otvorených v mene fondu alebo v mene správcovskej spoločnosti spravujúcej fond alebo v mene depozitára, ktorý koná v mene fondu, otvorených u osoby podľa osobitného zákona49b) a ak ide o fond aj u inej osoby rovnakého charakteru pôsobiacej na príslušnom trhu, na ktorom sa vyžaduje vedenie účtov peňažných prostriedkov, ak táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania a dohľadu, ktoré majú rovnaký účinok ako právne záväzné akty Európskej únie upravujúce činnosť bánk a ktoré sa účinne uplatňujú a sú v súlade s pravidlami ochrany finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta podľa osobitného zákona.49c)
(6)
Ak sú účty podľa odseku 5 otvorené v mene depozitára, ktorý koná v mene fondu, nemôžu byť na týchto účtoch vedené žiadne peňažné prostriedky depozitára ani inej osoby podľa odseku 5.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na depozitára špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b).
zobraziť paragraf
§ 82

(1)
Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.
(2)
Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov49f) v depozitárskej úschove podľa § 77 ods. 2 písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril a za ďalšie škody podľa odseku 4.
(3)
Pri strate podľa odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého typu alebo jeho zodpovedajúcu hodnotu v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Depozitár nenesie zodpovednosť podľa odseku 2, ak vie preukázať, že strata nastala v dôsledku externej udalosti mimo jeho kontroly,49g) ktorej následky by boli nezvrátiteľné napriek akejkoľvek snahe sa im vyhnúť.
(4)
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu alebo zo zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti podľa § 56.
(5)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností inej osobe.
(6)
Podielnik je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté príslušné povolenie.
(8)
Depozitár alternatívneho investičného fondu, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže, že
a)
boli splnené všetky požiadavky na zverenie depozitárskej úschovy podľa § 80a ods. 1,
b)
písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej boli zverené činnosti, výslovne prenáša zodpovednosť depozitára za stratu na túto osobu a umožňuje správcovskej spoločnosti spravujúcej alternatívny investičný fond uplatňovať si voči tejto osobe pohľadávku v súvislosti so stratou finančných nástrojov alebo umožňuje depozitárovi uplatňovať takú pohľadávku v jeho mene,
c)
písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou alternatívny investičný fond výslovne umožňuje zbavenie sa zodpovednosti depozitára a určuje objektívny dôvod49h) takého zbavenia sa zodpovednosti.
(9)
Ak ide o depozitársku úschovu majetku v alternatívnom investičnom fonde a depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, aj ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané v úschove miestnym subjektom a ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na zverenie podľa § 80a ods. 1 písm. d) druhého bodu a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
štatút alebo zakladajúce dokumenty alternatívneho investičného fondu výslovne umožňujú také zbavenie sa zodpovednosti za podmienok ustanovených v tomto odseku,
b)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu boli pred vykonaním svojej investície náležite informovaní o tomto zbavení sa zodpovednosti a okolnostiach odôvodňujúcich zbavenie sa zodpovednosti,
c)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť depozitársku úschovu príslušných finančných nástrojov takému miestnemu subjektu,
d)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou, ktorá výslovne umožňuje také zbavenie sa zodpovednosti,
e)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej zveril výkon depozitárskej úschovy, ktorou sa výslovne prenáša zodpovednosť depozitára na tento miestny subjekt a ktorá správcovskej spoločnosti umožňuje uplatňovať si voči tomuto subjektu pohľadávku v súvislosti so stratou finančných nástrojov alebo umožňuje depozitárovi uplatňovať takú pohľadávku v jej mene.
(10)
Zodpovednosť depozitára štandardného fondu podľa odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť ani obmedziť. Každé ustanovenie zmluvy, ktoré je v rozpore s prvou vetou, je neplatné.
(11)
Depozitár nesmie vykonávať činnosti týkajúce sa fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi depozitárom, fondmi, investormi a správcovskou spoločnosťou, ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon činnosti depozitára od svojich ostatných možných konfliktných činností a ak možné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom.
zobraziť paragraf
§ 83

(1)
Štandardný fond môže mať len formu otvoreného fondu.
(2)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie štandardného fondu,
b)
premena štandardného fondu na špeciálny fond,
c)
zlúčenie štandardného fondu do špeciálneho fondu alebo do zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom.
zobraziť paragraf
§ 84

(1)
Na vytvorenie štandardného fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Ak ide o nesamosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, udelením povolenia podľa prvej vety sa povoľuje jeho vznik a činnosť. Ak ide o samosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné okrem povolenia podľa prvej vety aj povolenie podľa § 28.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa § 28 a zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosť prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 60 ods. 2.
(3)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané, že
a)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
b)
člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, je odborne spôsobilý a dôveryhodný,
c)
štatút štandardného fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investičnú politiku a jeho rizikový profil,
d)
cenné papiere štandardného fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského štátu, sa súčasne budú distribuovať aj na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá možnosť distribuovať cenné papiere na území nečlenského štátu.
(4)
Ak štandardný fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť okrem podmienok podľa odseku 3 preukázané, že zberný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho bude spravovať, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoločnosť, ako aj hlavný fond a správcovská spoločnosť, ktorá ho bude spravovať, spĺňajú požiadavky podľa § 108 až 118.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 2.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov štandardného fondu,
c)
dobu, na ktorú bude štandardný fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám,
g)
informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť plánuje verejne ponúkať cenné papiere štandardného fondu,
h)
ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností uvedených v § 27 ods. 2 písm. a) a b),
i)
údaj o tom, či štandardný fond bude zberným fondom,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak štandardný fond bude zberným fondom,
k)
údaj o tom, či štandardný fond bude strešným podielovým fondom.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 5 je
a)
návrh štatútu štandardného fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre štandardný fond; to neplatí pre zahraničnú správcovskú spoločnosť,
e)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky podľa odseku 3, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o týchto osobách na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11.
(8)
Ak štandardný fond bude zberným fondom podľa § 108, prílohou žiadosti podľa odseku 5 je aj
a)
štatút hlavného fondu,
b)
predajný prospekt hlavného fondu,
c)
kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
d)
zmluva alebo vnútorné pravidlá činnosti alebo ich návrhy podľa § 109 ods. 1,
e)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný fond budú mať rôznych depozitárov,
f)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný fond budú mať rôznych audítorov alebo audítorské spoločnosti,
g)
osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu tohto európskeho hlavného fondu o tom, že európsky hlavný fond je európskym štandardným fondom alebo jeho podfondom spĺňajúcim podmienky podľa § 108 ods. 3 písm. b) a c), ak hlavným fondom bude európsky štandardný fond alebo jeho podfond.
(9)
Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, prílohou žiadosti je aj návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci podmienky podľa § 71.
(10)
Ak hlavným fondom bude európsky štandardný fond alebo jeho podfond, správcovská spoločnosť predkladá doklady podľa odseku 8 v slovenskom jazyku.
(11)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(12)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3 alebo v odseku 4.
(13)
Podmienky podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie štandardného fondu.
(14)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba, ktorá má aspoň trojročnú prax v oblasti finančného trhu primeranú odbornej činnosti.
(15)
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov50) a na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa považuje za preukázanú, ak bola preukázaná podľa osobitných predpisov.50) Dôveryhodnosť vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 za preukázanú, ak už bola preukázaná v inom konaní pred podaním tejto žiadosti a v súvislosti s týmto vedúcim zamestnancom nedošlo k zmenám podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa odseku 1.
(16)
Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže požadovať od príslušného orgánu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti objasnenia a informácie týkajúce sa uzavretých zmlúv o zverení činností a návrhu depozitárskej zmluvy a na základe oznámenia tohto orgánu podľa § 64 alebo § 65 aj informácie, či typ štandardného fondu, pre ktorý sa žiada povolenie, spadá pod rozsah povolenia zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(17)
Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže zamietnuť žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, aj ak zahraničná správcovská spoločnosť
a)
porušuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,
b)
nemá udelené povolenie príslušného orgánu svojho domovského členského štátu na spravovanie príslušného typu štandardného fondu,
c)
nepredložila informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností alebo návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci podmienky podľa § 71.
(18)
Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska je povinná pred zamietnutím žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 konzultovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti zamýšľané zamietnutie žiadosti.
zobraziť paragraf
§ 85

(1)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného fondu, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov štandardného fondu,
c)
určenie doby, na ktorú bude štandardný fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu štandardného fondu.
(2)
Ak štandardný fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond, alebo hlavného fondu, ak je samosprávny,
b)
názov hlavného fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.
(3)
Povolenie na vytvorenie štandardného fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania cenných papierov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe štandardného fondu.
(4)
Povolenie na vytvorenie štandardného fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28 alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť vykonávajúcu činnosť podľa § 60 ods. 2, a to len na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i). Povolenie na vytvorenie štandardného fondu je platné pre všetky členské štáty.
(5)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie štandardného fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie štandardného fondu sa vzťahuje § 84 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie štandardného fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie na vytvorenie štandardného fondu. Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska aj o významných zmenách v uzatvorených zmluvách o zverení činnosti alebo depozitárskej zmluve.
zobraziť paragraf
§ 86

(1)
Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie štandardného fondu, ktorý je podielovým fondom, vydávať podielové listy, toto povolenie zaniká.
(2)
Ak do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie nesamosprávneho štandardného fondu, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, nebol podaný návrh na zápis do obchodného registra, na základe ktorého došlo k zápisu tejto skutočnosti, toto povolenie zaniká.
zobraziť paragraf
§ 88
Aktíva prípustné pre investovanie majetku v štandardnom fonde

(1)
Majetok v štandardnom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a to:
a)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho investičné služby,
b)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako podľa písmena a) v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ak sa na tomto regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
c)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
d)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a) a b) alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu podľa písmena c); to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného fondu spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
e)
cenných papierov iných štandardných fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a cenných papierov otvorených špeciálnych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak
1.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom je vytvorený, a podlieha dohľadu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v štandardnom fonde, najmä pravidlá o oddelení majetku, požičiavania, vypožičiavania a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám podľa tohto zákona,
3.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za účtovný rok a polročné správy o hospodárení za prvých šesť mesiacov účtovného roka umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
4.
najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom štandardnom fonde, majetku európskeho štandardného fondu, majetku v otvorenom špeciálnom fonde alebo majetku zahraničného subjektu kolektívneho investovania spĺňajúceho podmienky podľa prvého až tretieho bodu, môže byť podľa ich štatútov alebo zakladajúcich dokumentov celkovo investované do podielových listov iných podielových fondov alebo do cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu51) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu,
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c), alebo finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu, ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v štandardnom fonde v súlade s investičnou politikou uvedenou v jeho štatúte,
2.
protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je iná správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; v štatúte štandardného fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu,
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa § 107 a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti,
h)
nástrojov peňažného trhu iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
1.
vydané alebo garantované
1a.
Slovenskou republikou,
1b.
obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1c.
Národnou bankou Slovenska,
1d.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1e.
centrálnou bankou členského štátu,
1f.
Európskou centrálnou bankou,
1g.
Európskou úniou,
1h.
Európskou investičnou bankou,
1i.
nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j.
verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len „medzinárodná organizácia“),
1k.
osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, alebo
1l.
osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených osobitnými predpismi alebo právne záväzných aktov Európskej únie,
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a), b) alebo písmena c), alebo
3.
vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v štatúte štandardného fondu, ak investície do takých nástrojov peňažného trhu podliehajú ochrane investorov rovnocennej s ochranou pri nástrojoch peňažného trhu podľa prvého a druhého bodu a ak emitentom je právnická osoba,
3a.
ktorej základné imanie spolu s rezervami je aspoň 10 000 000 eur,
3b.
ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,30)
3c.
ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a
3d.
ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré využívajú likviditu poskytovanú bankou alebo zahraničnou bankou,
i)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) až h), najviac však do výšky 10 % hodnoty majetku v štandardnom fonde.
(2)
V majetku v štandardnom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa odseku 1 písm. f), ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenú investičnou politikou štandardného fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v štandardnom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v štandardnom fonde môže prekročiť 50 % hodnoty majetku v štandardnom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie cenných papierov. Správcovská spoločnosť je povinná také prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne po tom, ako toto prekročenie nastalo.
(3)
V majetku v štandardnom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy vo fyzickej podobe ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(4)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
podmienky na vymedzenie
1.
likvidných finančných aktív podľa odseku 1,
2.
prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. h),
3.
nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s),
b)
podrobnosti o tom, čo sa rozumie
1.
prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ods. 7,
2.
podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu podľa § 90,
c)
spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 91

(1)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného fondu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v štandardnom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi miestnej správy, ak ide o iný členský štát, nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli štatút štandardného fondu, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri štandardných fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 89. Majetok v štandardnom fonde musí tvoriť aspoň šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v štandardnom fonde.
(2)
Štatút podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, obce alebo vyššieho územného celku, ak ide o Slovenskú republiku, alebo územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát, alebo označenie nečlenských štátov alebo medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov, alebo nástrojov peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v štandardnom fonde.
(3)
Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty obsahujúce propagáciu štandardného fondu (ďalej len „reklamné dokumenty“) podľa odseku 1 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a údaje podľa odseku 2.
zobraziť paragraf
§ 96

Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom fonde uskutočňovať nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov a cenných papierov podľa § 88 ods. 1 písm. e), finančných derivátov podľa § 88 ods. 1 písm. g) a nástrojov peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. b) a h), ktoré nie sú v majetku v štandardnom fonde. Nekryté predaje zahŕňajú aj predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo dlhovému nástroju, ktorým sa rozumie predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je v čase uzatvorenia zmluvy v majetku štandardného fondu, vrátane takého predaja, ak v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku správcovská spoločnosť vypožičala príslušné finančné nástroje z majetku štandardného fondu alebo uzavrela zmluvu o ich výpožičke do majetku štandardného fondu na účely ich dodania pri vyrovnaní obchodu. Predaj nakrátko nezahŕňa
a)
predaj majetku z fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenej medzi správcovskou spoločnosťou a protistranou, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za dohodnutú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala spätne predať tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú dohodnutú cenu,
b)
prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)
uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému dátumu v budúcnosti len vo forme finančného vyrovnania.
zobraziť paragraf
§ 100

(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v štandardnom fonde zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v štandardnom fonde a používať postupy na presné a objektívne ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Ak je to uvedené v štatúte štandardného fondu, možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte štandardného fondu. Ak využívanie týchto postupov a nástrojov zahŕňa využívanie derivátov, tieto limity musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(3)
Postupy a nástroje podľa odseku 2 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania majetku v štandardnom fonde a jeho investičná politika určená štatútom štandardného fondu, aby neprinášali ďalšie podstatné riziká v porovnaní s pôvodnou politikou rizík popísanou v reklamných dokumentoch a ich využívanie musí byť v súlade s najlepšími záujmami podielnikov štandardného fondu. Ak sa pri používaní postupov a nástrojov podľa odseku 2 uzatvárajú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe alebo dohody o nákupe a spätnom predaji, Národná banka Slovenska môže ustanoviť podmienky, ktoré obsahujú tieto zmluvy a dohody.
(4)
Všetky provízie a poplatky, ktoré správcovská spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním postupov a nástrojov podľa odseku 2, upravené o hodnoty priamych a nepriamych prevádzkových nákladov, patria do majetku v štandardnom fonde.
(5)
Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je štandardný fond vystavený, nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v štandardnom fonde. Pri výpočte celkového rizika podľa prvej vety sa zohľadňuje aktuálna hodnota podkladových nástrojov finančných derivátov, riziko protistrany, predpokladané budúce pohyby na finančnom trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícií finančných derivátov.
(6)
Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa § 89 ods. 8 až 10 tvoriť časť investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v štandardnom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 89 započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre investície do finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú indexy spĺňajúce podmienky podľa § 90 ods. 2.
(7)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.
(8)
Ak v majetku v štandardnom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu, alebo protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v štandardnom fonde krytie, ktorým sa rozumie dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja a je zabezpečené, že takú kúpu je možné vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.
(9)
Správcovská spoločnosť pri správe majetku v štandardnom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 8 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v štandardnom fonde v súlade s investičnou politikou príslušného štandardného fondu.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v štandardnom fonde,
b)
podmienky, ktoré obsahujú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe a dohody o nákupe a spätnom predaji podľa odseku 3.
(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o systéme riadenia rizík pri správe majetku v štandardnom fonde podľa odseku 1 a o funkcii riadenia rizík.
zobraziť paragraf
§ 108

(1)
Zberným fondom je štandardný fond, podfond strešného štandardného fondu, európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu, ktorého štatút alebo zakladajúce dokumenty umožňujú investovať aspoň 85 % hodnoty jeho majetku do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu. Majetok v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, nemusí byť investovaný na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Na zberný fond, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, sa nevzťahujú ustanovenia § 88, 89, 92 a § 93 ods. 3 písm. c).
(2)
Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, môže tvoriť
a)
doplnkový likvidný majetok podľa § 88 ods. 2,
b)
finančné deriváty, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia proti riziku.
(3)
Hlavným fondom je štandardný fond, podfond strešného štandardného fondu, európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
aspoň jedným z jeho podielnikov je zberný fond,
b)
nie je sám zberným fondom a
c)
v jeho majetku nie sú podielové listy alebo cenné papiere akéhokoľvek zberného fondu.
(4)
Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným fondom alebo podfondom štandardného fondu investujú aspoň dva zberné fondy, považuje sa to na účely § 4 ods. 3 za zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti; tým nie je vylúčené zhromažďovanie peňažných prostriedkov aj od iných investorov, ak to štatút hlavného fondu nevylučuje.
(5)
Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným fondom alebo podfondom štandardného fondu (ďalej len „tuzemský hlavný fond“), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú európskymi štandardnými fondmi alebo podfondmi európskych štandardných fondov (ďalej len „európsky zberný fond“), a zároveň sa do tohto hlavného fondu nezhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti v inom členskom štáte, ustanovenia § 139 až 141 a § 198 ods. 3 sa nepoužijú.
(6)
Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym štandardným fondom alebo podfondom európskeho štandardného fondu (ďalej len „európsky hlavný fond“), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú štandardnými fondmi alebo podfondmi strešných štandardných fondov (ďalej len „tuzemský zberný fond“), a zároveň sa do tohto hlavného fondu nezhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti v Slovenskej republike, ustanovenia § 142 až 144 a § 198 ods. 3 sa nepoužijú.
(7)
Ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 60 ods. 2 pri správe zberných fondov a hlavných fondov vytvorených podľa tohto zákona rovnako.
(8)
Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, ktorý je zahraničným investičným fondom, a tento európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond je samosprávny, ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť európskeho hlavného fondu alebo európskeho zberného fondu sa vzťahujú na tento hlavný fond alebo zberný fond rovnako.
(9)
Ustanovenia § 109 až 117 sa nevzťahujú na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktoré spravujú európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, a depozitárov a audítorov alebo audítorské spoločnosti týchto európskych hlavných fondov alebo európskych zberných fondov.
zobraziť paragraf
§ 110

(1)
Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond sú povinné koordinovať načasovanie výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde a zbernom fonde s cieľom zabrániť vzniku rozdielov v hodnotách ich podielov a zneužívaniu týchto rozdielov vyplývajúceho z nevhodného načasovania výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v príslušných fondoch. Na tento účel je správcovská spoločnosť oprávnená určiť v štatúte fondu rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vyplatenie podielového listu.
(2)
Ak sa zruší hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby sa tento zberný fond
a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo
b)
zmenil na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom.
(3)
Zrušenie hlavného fondu sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje, informovala všetkých podielnikov a príslušné orgány domovských členských štátov európskych zberných fondov o záväznom rozhodnutí o zrušení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 207.
(4)
Ak sa hlavný fond zlúči s iným štandardným fondom alebo európskym štandardným fondom, bez ohľadu na to, či je hlavný fond zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom alebo sa európsky hlavný fond rozdelí na dva alebo viac európskych štandardných fondov, povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov zanikajú; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu príslušného tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby tento zberný fond
a)
naďalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia jeho pôvodného hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako podľa písmena a) alebo
c)
sa zmenil na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom.
(5)
Zlúčenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného fondu podľa odseku 4 nadobudne účinnosť najskôr 60 dní po tom, ako správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond poskytla všetkým podielnikom hlavného fondu a príslušným orgánom domovských členských štátov jeho európskych zberných fondov informácie podľa § 21 ods. 1. Dátum, v ktorom sa uskutočnilo poskytnutie informácií podľa prvej vety, je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(6)
Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu podľa odseku 4 písm. a), správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná umožniť vyplatenie všetkých podielových listov alebo odkúpenie všetkých akcií tohto hlavného fondu, ktoré sú v majetku tohto tuzemského zberného fondu predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie hlavného fondu; to platí aj vo vzťahu k európskemu zbernému fondu, ak príslušný orgán domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu neschváli obdobnú zmenu štatútu alebo zakladajúcich dokumentov európskeho zberného fondu ako podľa odseku 4 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 114
Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu

(1)
Ak účtovnú závierku hlavného fondu a zberného fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské spoločnosti, sú títo audítori alebo audítorské spoločnosti povinní uzavrieť písomnú zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov alebo audítorských spoločností vrátane opatrení na plnenie povinností podľa odseku 3.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do cenných papierov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá investícia do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, je v správe audítora alebo audítorskej spoločnosti povinná zohľadniť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti hlavného fondu. Ak sa za zberný fond a hlavný fond vedie účtovníctvo v rozdielnych účtovných obdobiach, audítor alebo audítorská spoločnosť hlavného fondu je povinná vypracovať mimoriadnu správu k tomu istému dátumu, ako je dátum účtovnej závierky zberného fondu. Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, uvedie v audítorskej správe najmä informácie o porušeniach zistených v audítorskej správe hlavného fondu a o ich vplyve na zberný fond.
(4)
V zmluve podľa odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoločnosti overujúce účtovnú závierku zberného fondu a hlavného fondu povinní uviesť rovnaké rozhodné právo a príslušnosť súdov, ako sú uvedené v zmluve medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu podľa § 109 ods. 4 a 5.
(5)
Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami činnosti podľa § 109 ods. 1, sú audítori alebo audítorské spoločnosti povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo členského štátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo členského štátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(6)
Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany údajov podľa § 162 ods. 1.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 119

(1)
Cenné papiere špeciálneho fondu nemôžu byť verejne ponúkané na území členského štátu postupom podľa § 139; správcovská spoločnosť môže verejne ponúkať cenné papiere ňou spravovaného verejného špeciálneho fondu na území iného členského štátu, len ak takú verejnú ponuku umožňujú právne predpisy platné na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska poskytne správcovskej spoločnosti, ktorá sa rozhodla verejne ponúkať cenné papiere ňou spravovaného verejného špeciálneho fondu, súčinnosť pri vydávaní povolení, osvedčení, potvrdení alebo iných dokladov vyžadovaných právnymi predpismi platnými na území hostiteľského členského štátu.
(2)
Špeciálny fond môže mať formu otvoreného fondu alebo formu uzavretého fondu.
(3)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie špeciálneho fondu,
b)
zlúčenie alebo splynutie špeciálnych fondov, pri ktorom
1.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený špeciálny fond a nástupníckym fondom je uzavretý špeciálny fond,
2.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b),
3.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zanikajúcim fondom je najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu,
4.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zanikajúcim fondom je najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,
5.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden zahraničný alternatívny investičný fond a nástupníckym fondom akýkoľvek tuzemský subjekt kolektívneho investovania,
c)
premena
1.
otvoreného špeciálneho fondu na uzavretý špeciálny fond,
2.
verejného špeciálneho fondu na špeciálny fond kvalifikovaných investorov.
zobraziť paragraf
§ 119a

(1)
Zberným špeciálnym fondom je špeciálny fond, podfond strešného špeciálneho fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý
a)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom špeciálnom fonde, v podfonde strešného špeciálneho fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých špeciálnych fondov, podfondov strešných špeciálnych fondov, zahraničných alternatívnych investičných fondov alebo podfondov zahraničných alternatívnych investičných fondov, ak tieto špeciálne fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy alebo ich podfondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
c)
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči špeciálnemu fondu, podfondu strešného špeciálneho fondu, zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu alebo podfondu zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(2)
Hlavným špeciálnym fondom je špeciálny fond, podfond strešného špeciálneho fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu, do ktorého iný špeciálny fond, podfond strešného špeciálneho fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu investuje alebo získava majetkovú expozíciu podľa odseku 1.
(3)
Pre zberný špeciálny fond, ktorý je verejným špeciálnym fondom, môže byť hlavným špeciálnym fondom len verejný špeciálny fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti možno v štáte, kde je umiestnený, distribuovať neprofesionálnym investorom.
(4)
Na hlavný špeciálny fond a zberný špeciálny fond sa primerane použijú ustanovenia § 109 až 118.
(5)
Na hlavný špeciálny fond a zberný špeciálny fond sa ustanovenia § 15 ods. 12, § 103 ods. 2, § 151 ods. 3, § 157 ods. 3, § 160 ods. 3, § 163 ods. 1 písm. l) a s) až v), § 175 a 181 až 185 upravujúce hlavný fond a zberný fond použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 120

(1)
Cenné papiere špeciálneho fondu možno vydať len vo forme na meno.
(2)
Počet podielnikov alebo počet vydávaných cenných papierov špeciálneho fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte.
(3)
Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny fond je povinná informovať Národnú banku Slovenska o svojom zámere distribuovať cenné papiere špeciálneho fondu mimo územia Slovenskej republiky. Na žiadosť správcovskej spoločnosti, ak je to potrebné na účely právneho predpisu štátu, v ktorom má správcovská spoločnosť zámer distribuovať cenné papiere špeciálneho fondu, môže Národná banka Slovenska k zamýšľanej distribúcii vydať stanovisko.
(4)
Správcovská spoločnosť môže v štatúte špeciálneho fondu nehnuteľností predĺžiť lehotu na vyplatenie cenných papierov alebo odkúpenie akcií tohto fondu, najdlhšie však na 12 mesiacov, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť. Správcovská spoločnosť môže v štatúte predĺžiť lehotu na vyplatenie cenných papierov alebo odkúpenie akcií špeciálneho fondu alternatívnych investícií, najdlhšie však na tri mesiace, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť.
zobraziť paragraf
§ 121

(1)
Na vytvorenie verejného špeciálneho fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa § 28a alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a. Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, udelením povolenia podľa prvej vety sa povoľuje jeho vznik a činnosť. Ak ide o samosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné, okrem povolenia podľa prvej vety, aj povolenie podľa § 28a.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c),
b)
zabezpečenie ochrany podielnikov na dostatočnej úrovni vo vzťahu k charakteru investícií,
c)
podmienok podľa § 84 ods. 4 primerane, ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1.
(4)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov verejného špeciálneho fondu,
c)
formu verejného špeciálneho fondu a dobu, na ktorú sa špeciálny fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, depozitára ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám,
g)
údaj o tom, či verejný špeciálny fond bude strešným podielovým fondom,
h)
údaj o tom, či verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je
a)
návrh štatútu verejného špeciálneho fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre verejný špeciálny fond,
e)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky podľa § 84 ods. 3, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o týchto osobách na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11.
(6)
Ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom, na prílohy k žiadosti podľa odseku 4 sa primerane použije § 84 ods. 8.
(7)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(8)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(9)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu.
(10)
Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 rovnako.
(11)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov verejného špeciálneho fondu,
c)
formu verejného špeciálneho fondu a určenie doby, na ktorú sa verejný špeciálny fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu verejného špeciálneho fondu.
(12)
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania cenných papierov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe verejného špeciálneho fondu.
(13)
Ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný špeciálny fond, alebo hlavného špeciálneho fondu, ak je samosprávny,
b)
názov hlavného špeciálneho fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho fondu.
(14)
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť a len na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i).
(15)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu sa vzťahujú odseky 2 až 10 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie verejného špeciálneho fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(16)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na ktorých základe bolo udelené povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu.