Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.03.2024 do 30.06.2024

Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.03.2024
Účinnosť do: 30.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST141JUD>999966DS132EUPP39ČL53

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.03.2024 do 30.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 461/2003 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 28/2024


Nový paragraf
§ 293ge
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2024

(1)
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú v sekcii A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, divízii 01, triedach 01.13, 01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47 a 01.50 a v divízii 03, triede 03.22 a v sekcii C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA, divízii 10 okrem ekonomických činností v triedach 10.52, 10.62, 10.72, 10.82 a 10.92 a v divízii 11, triede 11.07 štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2,139) nie je povinný za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 zaplatiť za každého zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume
a)
750 eur; ak vymeriavací základ za kalendárny mesiac je nižší ako 750 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto vymeriavacieho základu,
b)
rozdielu sumy podľa písmena a) a odvodovej odpočítateľnej položky podľa § 138a na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa § 138b na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.
(2)
Na účely odseku 1 platí § 293fzh ods. 2 až 5 rovnako.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore