Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.09.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana spotrebiteľa, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Základné práva, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST83JUD7511DS65EUPP44ČL3

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 578/2004 s účinnosťou od 01.09.2021 na základe 92/2017


§ 92a
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní

(1)
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (ďalej len „centrálny register“) je neverejný informačný systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Centrálny register slúži na
a)
evidenciu zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania podľa § 39 ods. 3,
b)
evidenciu vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 33 ods. 4,
c)
evidenciu vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa § 33 ods. 5,
d)
evidenciu vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa § 33 ods. 3,
e)
štatistické účely,
f)
kontrolné účely a
g)
výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
(3)
Centrálny register obsahuje
a)
meno a priezvisko, profesijný titul, dátum, miesto a štát narodenia, miesto trvalého pobytu, pohlavie, štátne občianstvo,
b)
údaj o zdravotníckom povolaní,
c)
kópiu dokladu o registrácii v príslušnej komore,
d)
kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33,
e)
kópiu osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa § 27 ods. 2,
f)
názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
g)
názov špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti,
h)
dátum zaradenia do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
i)
názov zamestnávateľa a údaj o rozsahu pracovného úväzku,
j)
údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,
k)
údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
l)
dôvod prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
m)
údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor s uvedením dátumu zmeny,
n)
údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore s uvedením dátumu zmeny,
o)
údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore s uvedením dátumu zmeny,
p)
kópiu diplomu o špecializácii alebo certifikátu,
q)
údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1.
(4)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii podľa § 40, poskytuje elektronicky údaje do centrálneho registra. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla ministerstvu do centrálneho registra, sú nesprávne alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve vzdelávaciu ustanovizeň, aby tieto nedostatky odstránila v lehote určenej ministerstvom.
(5)
Na uchovávanie údajov v centrálnom registri sa vzťahuje osobitný predpis.25) Osobné údaje dotknutej osoby podľa odseku 3 sa uchovávajú v centrálnom registri 60 rokov od vydania diplomu o špecializácii alebo vydania certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.
(6)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná údaje podľa odseku 3 poskytovať ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od termínu zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy pre správne a úplné vedenie aktuálneho registra. Zmeny údajov podľa odseku 3 je vzdelávacia ustanovizeň povinná poskytnúť do centrálneho registra bezodkladne.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]13aa)  § 25 ods. 1 písm. n) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]74a)  Napríklad § 6 ods. 7, § 9 ods. 3 až 5 a ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11, 19 a 20 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore