Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71454
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 20/2012 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 26.01.2012
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 20/2012 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 52/2020


§ 1
Označenie hovädzieho dobytka

(1)
Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.
(2)
Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ hovädzieho dobytka, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.
(3)
Na účely tejto vyhlášky je držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.1)
(4)
Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.
(5)
Trvalé označenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestnením
a)
dvomi plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, ktoré je identifikačným kódom zvieraťa (ďalej len „ušná značka“), alebo
b)
jednou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického ušného štítku alebo injektovateľného transpondéra.1a)
(6)
Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť trvalé označenie a nesmie byť zameniteľné s trvalým označením hovädzieho dobytka podľa odseku 5.
zobraziť paragraf
§ 6
Centrálny register hospodárskych zvierat


V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje
a)
registračné číslo chovu,
b)
názov a adresa chovu,
c)
identifikačné údaje o držiteľovi v rozsahu
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby, ak kontaktná osoba nie je držiteľom,
e)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
pohlavie,
5.
plemeno alebo farba srsti,
6.
úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov plemien a číselníka kódov farby srsti uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keď k zmene došlo,
9.
dátum premiestnenia zvieraťa,
10.
miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,
11.
dátum úhynu zvieraťa,
12.
druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené,
f)
geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie.
zobraziť paragraf
§ 7
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka

(1)
Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka sa do siedmich dní odo dňa zmeny zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, po potvrdení zašle podľa § 37 ods. 2 písm. b) ôsmeho bodu zákona poverenej osobe držiteľ chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľ chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, do siedmich dní od premiestnenia hovädzieho dobytka.
(3)
Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka alebo doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zašle preukázateľným spôsobom v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
(4)
Ak poverená osoba zistí, že údaje v hlásení zmien v chove hovädzieho dobytka alebo v doklade o premiestnení hovädzieho dobytka sú chybné, zašle držiteľovi výpis chybných dát. Držiteľ zašle poverenej osobe hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka alebo doklad o premiestnení hovädzieho dobytka upravený podľa výpisu chybných dát do siedmich dní od jeho doručenia spôsobom uvedeným v odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 8
Sprievodný doklad zvieraťa

(1)
Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Držiteľ po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.
(3)
Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom premiestnení z chovu do chovu.
(4)
Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa do siedmich dní oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na základe odôvodenej žiadosti držiteľa o vydanie duplikátu vystaví náhradný pas, ktorý obsahuje pôvodné údaje a identifikátor duplikátu. Údaje o vydaní duplikátu sa zaznamenávajú v centrálnom registri.
(5)
Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho pas posledný držiteľ vráti do siedmich dní poverenej osobe, ktorá ho uchováva počas piatich rokov.
zobraziť paragraf
§ 9
Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní

(1)
Prvý držiteľ vystaví pri premiestnení teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní, ak teľaťu ešte nebol vydaný pas. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní dopĺňa každý z ďalších držiteľov okrem prepravcov. Vzor sprievodného dokladu teľaťa do veku 28 dní je uvedený v prílohe č. 6. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní stráca platnosť, ak vek teľaťa prekročí 28 dní.
(2)
Pri premiestnení teľaťa bez pasu do spracovateľského závodu sa použije sprievodný doklad podľa odseku 1.
(3)
Ak ide o teľa, ktoré nie je určené na premiestnenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
zobraziť paragraf
§ 10
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove

(1)
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje:
a)
registračné číslo chovu,
b)
názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,
c)
údaje o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
údaje o zvierati:
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky zvieraťa,
3.
deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,
4.
pohlavie zvieraťa,
5.
plemeno a farbu srsti zvieraťa; ak neexistuje údaj o plemene zvieraťa, uvedie sa len farba srsti zvieraťa,
6.
úžitkové zameranie kravy – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena v chove hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum tejto zmeny.
(2)
Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je uvedený v prílohe č. 7.
(3)
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 11b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020


Jedinec hovädzieho dobytka, ktorý je narodený na území Slovenskej republiky, alebo jedinec hovädzieho dobytka, ktorý je dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, a ktorý je do 31. marca 2020 označený elektronickým identifikátorom vo forme bachorového bolusu, sa označí spôsobom podľa § 1 ods. 5 do 15. mája 2020.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore