Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD1015 DS14 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 251/2012 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 162/2018, 309/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 309/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018
Legislatívny proces k zákonu 162/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
podmienky na podnikanie v energetike,
b)
prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného ...
d)
práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, ...
e)
výkon štátnej správy v energetike,
f)
výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Základné ustanovenia

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

všeobecne

1.

energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie ...

2.

vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

3.

časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej ...

4.

územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie ...

5.

územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,

6.

bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov ...

7.

vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie, ...

8.

prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou ...

9.

zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov ...

10.

regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným ...

11.

pripojením do sústavy alebo do siete zabezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo ...

12.

prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o

12.1.

prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, pričom prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie ...

12.2.

prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy ...

12.3.

prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, pričom prístupom do prepravnej siete sa rozumie právo ...

12.4.

prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, pričom prístupom do distribučnej siete sa ...

12.5.

prístupe do ťažobnej siete a doprave plynu, pričom prístupom do ťažobnej siete sa rozumie právo ...

12.6.

prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, pričom prístupom do zásobníka sa rozumie právo ...

13.

prevádzkovou bezpečnosťou nepretržitá prevádzka prenosovej sústavy a distribučnej sústavy alebo ...

14.

univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti ...

15.

inteligentným meracím systémom súbor zložený z určených meradiel4) a ďalších technických ...

16.

kontrolou možnosť vykonávať na základe právnych alebo faktických skutočností rozhodujúci vplyv ...

16.1.

vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti,

16.2.

práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv ...

b)

v elektroenergetike

1.

zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; ...

2.

prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny ...

3.

prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi ...

4.

distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na ...

5.

distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV ...

6.

priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája

6.1.

výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,

6.2.

výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do ...

7.

spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov ...

8.

sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa ...

9.

elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu ...

10.

podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania ...

11.

systémovou službou služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej ...

12.

odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,

13.

meracím bodom miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy vybavené určeným meradlom,4)

14.

typovým diagramom odberu postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe ...

15.

dodávkou elektriny predaj elektriny,

16.

domácim uhlím uhlie vyťažené na vymedzenom území,

17.

regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy ...

18.

odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel ...

19.

odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny,

20.

činnosťou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia ...

21.

organizovaným krátkodobým cezhraničným trhom s elektrinou cezhraničný trh s elektrinou organizovaný ...

22.

vyhodnotením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou určenie ceny a množstva ...

23.

rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu odberateľov pri ...

24.

meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny ...

25.

regionálnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 ...

26.

miestnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných ...

27.

riadením energetickej efektívnosti postup zameraný na ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny ...

28.

malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom ...

29.

elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného ...

30.

nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla ...

31.

nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,

32.

verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný ...

33.

zúčtovaním podpory výroby elektriny vyhodnotenie a zúčtovanie výroby elektriny z obnoviteľných ...

34.

činnosťou výkupcu elektriny výkup elektriny od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...

35.

energetickým mixom dodávky elektriny hodnota podielov jednotlivých zdrojov energie v dodanej elektrine ...

36.

dodávaním elektriny výrobcom elektriny do sústavy fyzický tok elektriny od výrobcu elektriny do ...

c)

v plynárenstve

1.

plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ...

2.

výrobou plynu ťažba zemného plynu alebo výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy5) alebo výroba ...

3.

prepravou plynu doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,

4.

distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,

5.

distribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových ...

6.

prepravnou sieťou sieť kompresorových staníc a sieť najmä vysokotlakových plynovodov, ktoré ...

7.

zásobníkom zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu ...

8.

zariadením na skvapalňovanie zemného plynu zariadenie používané na skvapalnenie zemného plynu ...

9.

sieťou prepravná sieť, distribučná sieť, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu, zásobník, ...

10.

priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je súčasťou prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka ...

11.

odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,4)

12.

dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu ...

13.

podpornou službou služba potrebná na prístup do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania ...

14.

akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu v plynovode jeho stlačením v plynárenských prepravných ...

15.

vyvažovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu ...

16.

kombinovanou sieťou sieť, ktorá zahŕňa prepravnú sieť, distribučnú sieť a zásobník alebo ...

17.

ťažobnou sieťou sieť plynovodov, ktoré sú určené na dopravu vyťaženého zemného plynu z miesta ...

18.

plynovým zariadením plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie,

19.

plynárenským zariadením zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie ...

20.

odberným plynovým zariadením zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu,

21.

hlavným uzáverom plynu zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom siete a ktoré oddeľuje ...

22.

typovým diagramom dodávky plynu náhradná metóda na určenie denných odberov plynu, zúčtovanie ...

23.

dohodnutým prístupom do siete prístup do siete dohodnutý účastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými ...

24.

odchýlkou účastníka trhu s plynom odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel ...

§ 3

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

všeobecne

1.

podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,

2.

prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretože ...

3.

majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach ...

4.

personálnym prepojením stav, keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom ...

5.

integrovaným podnikom vertikálne integrovaný podnik alebo horizontálne integrovaný podnik,

6.

vertikálne integrovaným podnikom vertikálne integrovaný elektroenergetický podnik alebo vertikálne ...

7.

horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos ...

8.

zúčtovateľom odchýlok osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok,

9.

dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu ...

10.

malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci ...

11.

dodávateľom poskytujúcim univerzálnu službu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý ...

b)

v elektroenergetike

1.

výrobcom elektriny osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny,

2.

prevádzkovateľom prenosovej sústavy osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom ...

3.

prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti ...

4.

vertikálne integrovaným elektroenergetickým podnikom elektroenergetický podnik alebo skupina elektroenergetických ...

5.

elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, ...

6.

dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,

7.

odberateľom elektriny osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja, alebo koncový ...

8.

koncovým odberateľom elektriny odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo ...

9.

odberateľom elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu ...

10.

odberateľom elektriny mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je využívaná ...

11.

oprávneným odberateľom elektriny osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny,

12.

subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti ...

13.

účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ...

14.

organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou osoba podľa § 37, ktorá má povolenie na činnosť ...

15.

užívateľom sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej ...

16.

poskytovateľom podporných služieb účastník trhu s elektrinou, ktorý má v súvislosti s poskytovaním ...

17.

zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné ...

c)

v plynárenstve

1.

výrobcom plynu osoba, ktorá ťaží zemný plyn, prevádzkuje ťažobnú sieť na ťažbu zemného ...

2.

vertikálne integrovaným plynárenským podnikom plynárenský podnik alebo skupina plynárenských ...

3.

plynárenským podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba plynu, preprava ...

4.

prevádzkovateľom prepravnej siete plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu podľa tohto ...

5.

prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa ...

6.

dodávateľom plynu osoba, ktorá má povolenie na dodávku plynu,

7.

prevádzkovateľom zásobníka plynárenský podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie ...

8.

prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu osoba oprávnená na prevádzkovanie ...

9.

užívateľom siete osoba, ktorá plyn dodáva alebo plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má ...

10.

odberateľom plynu osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej ...

11.

koncovým odberateľom plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti, ...

12.

odberateľom plynu v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7) ...

13.

odberateľom plynu mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je využívaný na vlastnú ...

14.

oprávneným odberateľom plynu osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,

15.

prevádzkovateľom kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkovať kombinovanú sieť ...

16.

chráneným odberateľom odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je

16.1.

odberateľom plynu v domácnosti,

16.2.

malý podnik,

16.3.

odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo ...

16.4.

prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,9)

16.5.

zariadením sociálnych služieb,10)

16.6.

zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11)

16.7.

školou,12)

16.8.

odberateľom plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 16.1 až 16.7 v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

17.

zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne ...

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
PODNIKANIE V ENERGETIKE

§ 4
Podnikanie v energetike
(1)

Podnikaním v energetike je

a)
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
f)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia ...

(3)

Cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa odseku 2 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, ...

(4)

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu ...

(5)

Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických ...

(6)

Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného ...

(7)

Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu ...

§ 5
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie ...

(2)

Vzdelanie a prax sa preukazujú dokladmi o ukončení

a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v energetike, ...
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní ...
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického ...
d)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom ...
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom ...
(3)

Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva ...

(4)

Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré ...

(5)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej ...

§ 6
Oprávnenie na podnikanie v energetike
(1)

Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení ...

(2)

Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na

a)
výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
e)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
f)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
g)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
h)
činnosť výkupcu elektriny.
(3)

Činnosti podľa odseku 2 povoľuje úrad; povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností, ...

(4)

Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti:

a)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do ...
b)
výroba a dodávka plynu z biomasy,
c)
výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
e)
preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
f)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
g)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia ...
h)
preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.
(5)

Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje ...

(6)

Povolenie na prenos elektriny a povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ...

(7)

Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o ...

(8)

Povolenie osoby podľa odseku 7 dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území zanikne, ak zanikne ...

(9)

Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa odseku ...

(10)

Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva elektrinu na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa ...

(11)

Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva plyn na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa ...

(12)

Povolenie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti nemožno previesť na inú osobu.

§ 7
Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 odsek 7 je

a)
vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b)
úplná spôsobilosť na právne úkony,
c)
pobyt na území Slovenskej republiky;16) ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, ...
d)
bezúhonnosť,
e)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § ...
f)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g)
určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť podľa písmena e).
(2)

Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 ods. 7 je

a)
umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § ...
c)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d)
určenie zodpovedného zástupcu,
e)
bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...
f)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,16a) ak ide o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 2 ...
(3)

Podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plynu je právoplatné rozhodnutie ...

(4)

Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný preukázať technické predpoklady na vykonávanie činností, ...

(5)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v ...

(6)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia podľa tohto zákona, úrad ...

(7)

Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný ...

(8)

Na osoby, ktoré vykonávajú len činnosť dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa povinnosť preukázať ...

(9)

Vydaním povolenia na výrobu elektriny nie je dotknutá povinnosť držiteľa povolenia získať povolenia ...

§ 8
Postup pri vydávaní povolenia
(1)

Povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 sa vydáva na základe písomnej žiadosti, ...

(2)

Výrok rozhodnutia o vydaní povolenia obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, právnu formu ...
b)
predmet, miesto a rozsah podnikania,
c)
územie výkonu požadovanej činnosti okrem rozhodnutia o vydaní povolenia na dodávku elektriny alebo ...
d)
dobu platnosti povolenia,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
f)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak sa vyžaduje jej preukázanie,
g)
povinnosti a technické podmienky, za ktorých možno vykonávať činnosti, na ktoré sa povolenie ...
(3)

Úrad po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.19) ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného ...

(5)

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „držiteľ ...

§ 9
Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti ...

(2)

Zodpovedný zástupca musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie povolenej činnosti osvedčenú ...

(3)

Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia.

(4)

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného ...

(5)

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, na ktorú bol ustanovený, držiteľ povolenia ...

§ 10
Zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)

Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny v povolení, ak sa zmenili ...

(2)

Úrad môže vykonať zmeny vo vydanom povolení aj z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky a ...

(3)

O vykonaných zmenách v povolení vydá úrad rozhodnutie s náležitosťami podľa § 8 ods. 2.

(4)

Za zmenu povolenia sa nepovažuje zmena zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukazoval technické ...

(5)

Povolenie zaniká

a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
rozhodnutím úradu o zrušení povolenia,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu.
(6)

Povolenie úrad zruší, ak držiteľ povolenia

a)
prestal spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie,
b)
nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
c)
o to písomne požiada, v prípade povolenia na distribúciu elektriny a povolenia na distribúciu plynu, ...
d)
prestal vykonávať činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie,
e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.14a)
§ 11
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme

a)
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným ...
b)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné ...
c)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
d)
vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi21) do uzavretých priestorov ...
e)
vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia22) ...
f)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce24) elektrické vedenie a elektroenergetické ...
g)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach ...
(2)

Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná ...

a)
bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b)
stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c)
poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.
(3)

Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ...

(4)

Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. ...

(5)

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej ...

(6)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach ...

(7)

Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.

(8)

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami26) spojenými s vlastníctvom ...

(9)

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; ...

(10)

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť ...

(11)

Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa ...

(12)

Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, ...

(13)

Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení ...

(14)

Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 13, ak príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v ...

(15)

Oprávnenia podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam ...

(16)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinná

a)
poskytovať ministerstvu informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
b)
umožniť osobám povereným orgánom vykonávajúcim štátnu správu vstup do objektov, v ktorých ...
c)
zabezpečiť, aby práce spojené s výkonom povolenej činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť ...
d)
zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti spĺňali požiadavky ...
e)
oznámiť úradu v lehote do 30 dní začiatok, zmenu a ukončenie vykonávania povolenej činnosti; ...
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie ...
§ 12
Výstavba energetického zariadenia
(1)

Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské ...

(2)

Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. ...

a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane; zvýšiť ...
b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny ...
c)
výrobu plynu,
d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej ...
e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej ...
f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete ...
g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka ...
(3)

Energetickú politiku schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva. ...

(4)

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko ...
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území ...
3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska ...
3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti ...
3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území ...
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie ...
5.
energetickú efektívnosť energetického zariadenia,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie, ...
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území,
8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok ...
8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného ...
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný stanoviskom obce,
10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2.
plynárenského zariadenia do siete,
10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,
11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia
11.1.
k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie5) na hrubej konečnej energetickej ...
11.2.
k úspore emisií,30)
12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom,
13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla; to neplatí pre jadrové zariadenia,
14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko ...
15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného ...
(5)

Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa

a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku ...
b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. ...
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. ...
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému ...
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, ...
(6)

Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým ...

(7)

Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na ...

(8)

Predpokladom na vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej ...

(9)

Na účel posúdenia žiadosti ministerstvo požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej ...

a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sústava alebo distribučná sieť je využitá a pokrýva potreby predpokladané ...
c)
sa podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo distribučnej siete podľa § 31 ods. 2 písm. ...
(10)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný predložiť ...

(11)

Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej ...

(12)

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu ...

(13)

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie, ...

(14)

Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie ...

(15)

Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia ...

(16)

Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa ...

§ 13
Výstavba priameho vedenia
(1)

Výrobca elektriny má právo na dopravu elektriny do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikálne ...

(2)

Výstavbu priameho vedenia možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho ...

(3)

Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia je preukázanie

a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. ...
b)
že výrobcovi elektriny alebo odberateľovi elektriny bol odmietnutý prístup do prenosovej sústavy ...
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej sústavy alebo distribučnej ...
d)
že výstavba priameho vedenia nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s elektrinou.
(4)

Zoznam priamych vedení uverejňuje na svojom webovom sídle úrad a množstvo elektriny prepravené ...

(5)

Prevádzkovateľ priameho vedenia je povinný uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou ...

§ 14
Výstavba priameho plynovodu
(1)

Výrobca plynu a odberateľ plynu majú právo na doprava plynu určeného pre vlastnú spotrebu priamym ...

(2)

Výstavbu priameho plynovodu možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho ...

(3)

Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu je preukázanie

a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. ...
b)
že výrobcovi plynu alebo odberateľovi plynu bol odmietnutý prístup do prepravnej siete alebo distribučnej ...
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prepravnej siete alebo distribučnej ...
d)
že výstavba priameho plynovodu nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s plynom.

DRUHÁ HLAVA
TRH S ELEKTRINOU A TRH S PLYNOM, OCHRANA ODBERATEĽOV ELEKTRINY A PLYNU A ZAISTENIE BEZPEČNOSTI DODÁVOK ELEKTRINY A PLYNU

§ 15
(1)

Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej ...

(2)

Účastníkom trhu s elektrinou je

a)
výrobca elektriny,
b)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy,
c)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d)
dodávateľ elektriny,
e)
odberateľ elektriny,
f)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,
g)
výkupca elektriny.
(3)

Účastníkom trhu s plynom je

a)
výrobca plynu,
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete,
c)
prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
prevádzkovateľ zásobníka,
e)
dodávateľ plynu,
f)
odberateľ plynu.
(4)

Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom ...

a)
regulovaného prístupu,
b)
dohodnutého prístupu.
(5)

Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.2) ...

(6)

Regulovaný prístup na trh s elektrinou má účastník trhu do prenosovej sústavy a distribučnej ...

(7)

Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom ...

(8)

Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka ...

(9)

Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje ...

(10)

Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť ...

(11)

Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej ...

(12)

Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete, do zásobníka a ...

(13)

Dohodnutý prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka podľa odseku 12 môže úrad zmeniť ...

(14)

Právo výberu dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu podľa tohto zákona má každý odberateľ ...

(15)

Účastníci trhu s elektrinou a účastníci trhu s plynom sú povinní dodržiavať pravidlá trhu. ...

(16)

Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve ...

(17)

Ak oprávnený odberateľ elektriny alebo oprávnený odberateľ plynu iného členského štátu je ...

(18)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

§ 16
Vedenie evidencie
(1)

Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca ...

(2)

Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní viesť evidenciu skutočností oddelene aj za inú ...

(3)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 ...

(4)

Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné

a)
vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, ...
b)
predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v ...
c)
predložiť úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do ...
(5)

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov podľa odseku 4 písm. b) a c) úrad ...

(6)

Predkladať pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na schválenie úradu nie ...

a)
ktorá je držiteľom povolenia, ale v tejto oblasti nevykonáva činnosť,
b)
u ktorej nenastala zmena v podnikateľskej činnosti a má schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív ...
c)
ktorá v rámci podnikania vykonáva len jednu z činností podľa odseku 1 a nevykonáva žiadnu inú ...
(7)

Na vedenie evidencie skutočností podľa odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia o rámcovej ...

(8)

Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, ...

§ 17
Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba
(1)

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa ...

a)
uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny ...
1.
identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
2.
rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s týmito dodávkami,
3.
podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou,
4.
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ...
5.
dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku ...
6.
spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného ...
7.
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných ...
8.
informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny ...
9.
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného ...
10.
informácie o právach odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti aspoň ...
11.
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu v prípade poruchy určeného ...
b)
na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a ...
c)
na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s ...
d)
na poskytnutie písomnej informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej ...
e)
na poskytnutie informácie o
1.

práve písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke ...

2.

prípadnej povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti uhradiť ...

(2)

Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v ...

(3)

Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia ...

(4)

Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku ...

(5)

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi odberateľovi elektriny v domácnosti alebo ...

(6)

Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti ...

(7)

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného ...

(9)

Odberateľ elektriny a odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa ...

(10)

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo po uzatvorení zmluvy ...

(11)

Pôvodný dodávateľ elektriny alebo pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene ...

(12)

Pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti ...

(13)

Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu ...

(14)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre ...

a)
nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa ...
b)
prepravu plynu,
c)
distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
d)
skladovanie plynu,
e)
straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
f)
systémové služby v elektroenergetike,
g)
prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
h)
odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
(15)

Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v ...

(16)

Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej ...

(17)

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností je oprávnený predložiť úradu ...

(18)

Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu ...

(19)

Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny ...

(20)

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformoval odberateľa elektriny v domácnosti alebo ...

a)
14 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy o združenej ...
b)
12 mesiacov a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej ...
(21)

Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej ...

a)
mu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informácie podľa odseku 1 písm. e) alebo ...
b)
odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neudelil súhlas podľa odseku ...
(22)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie od odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa ...

(23)

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu telefonicky kontaktuje odberateľa elektriny v domácnosti ...

(24)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných ...

(25)

Ak sú informácie podľa odsekov 12 a 14 poskytované iba elektronickými prostriedkami, poskytuje ...

§ 17a
Ochrana odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti pri zmluvách uzatváraných ...
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú, ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi dodávateľom elektriny ...

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny ...

a)
uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán na mieste, ktoré nie je prevádzkovým ...
b)
na ktorej uzavretie dal návrh dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu odberateľ elektriny ...
(4)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti ...

a)
cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia ...
b)
platobných podmienkach,
c)
telefónnom čísle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité ...
d)
postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov odberateľov elektriny v ...
e)
existencii príslušných kódexov správania,38b) ktoré sa dodávateľ elektriny alebo dodávateľ ...
f)
minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v ...
(5)

Informácie podľa § 17 ods. 1 písm. a) a odseku 4 sa odberateľovi elektriny v domácnosti alebo ...

a)
zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak ...
b)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu v listinnej ...
§ 18
Dodávateľ poslednej inštancie
(1)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a ...

(2)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom podľa odseku ...

(3)

Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu ...

(4)

Úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa ...

(5)

Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa odseku ...

(6)

Dodávka elektriny alebo plynu do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom ...

a)
nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny ...
b)
nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti ...
c)
mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie ...
(7)

Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú ...

(8)

Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi ...

(9)

Ak zúčtovateľ odchýlok predčasne ukončí zmluvu o zúčtovaní odchýlky na základe porušenia ...

(10)

Ak úrad zruší dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu povolenie na dodávku elektriny ...

(11)

Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa § ...

(12)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný bezodkladne písomne oznámiť vznik skutočnosti ...

(13)

Podmienky začatia a ukončenia dodávky poslednej inštancie upravujú pravidlá trhu.

§ 18a
(1)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny, ktorý má ...

(2)

Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými ...

(3)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny ...

(4)

Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, ...

(5)

Dodávateľ poslednej inštancie nemôže odmietnuť výkup elektriny od výrobcov elektriny podľa ...

(6)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny podľa odseku ...

(7)

Ak úrad zruší výkupcovi elektriny povolenie na činnosť výkupcu elektriny, túto skutočnosť ...

(8)

Podmienky začatia a ukončenia výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie podľa tohto paragrafu ...

§ 19
Technické podmienky sústavy a siete
(1)

Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, ...

(2)

Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy ...

a)
prístupu do sústavy a siete,
b)
pripojenia do sústavy a siete,
c)
technickej súčinnosti sústavy a siete vrátane vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
d)
prevádzkovania sústavy a siete,
e)
prevádzkovania priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
f)
zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
g)
prerušenia dodávok elektriny a plynu,
h)
odpojenia zo sústavy alebo siete,
i)
riadenia sústavy alebo siete.
(3)

Technické podmienky obsahujú aj kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete, spôsob vypracovania ...

(4)

Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 vypracované prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom ...

(5)

Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 uverejní prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(6)

Úrad môže požiadať prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete o zmenu technických ...

(7)

Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, ...

(8)

Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete môže odmietnuť prístup do sústavy a siete z ...

§ 20
Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška stavu núdze ...
(1)

Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie ...

a)
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie,42)
b)
opatrení hospodárskej mobilizácie,43)
c)
havárií na zariadeniach na výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
d)
ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
e)
nevyrovnanej bilancie sústavy alebo jej časti,
f)
trestného činu terorizmu.43a)
(2)

Predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike je súbor opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich ...

(3)

Skúškou stavu núdze v elektroenergetike je overenie súboru opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich ...

(4)

Obmedzujúcimi opatreniami v elektroenergetike sú:

a)
obmedzenie spotreby elektriny,
b)
prerušenie distribúcie elektriny,
c)
zmena hodnoty výkonu dodávaného výrobcom elektriny do sústavy,
d)
použitie voľných výrobných kapacít,
e)
operatívne vypnutie časti zariadenia v rozsahu nevyhnutnom na vyrovnanie výkonovej bilancie dotknutej ...
f)
opatrenia na obnovu prenosu a distribúcie elektriny.
(5)

Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení ...

(6)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať skúšku stavu núdze v elektroenergetike ...

(7)

Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na vymedzenom území ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy postupuje pri prijímaní ...

(9)

Každý účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam v elektroenergetike ...

(10)

Ak účastník trhu s elektrinou nedodrží obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike po ich vyhlásení ...

(11)

Účastník trhu s elektrinou je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby jeho zariadenia spĺňali ...

(12)

Pri stave núdze v elektroenergetike až do jeho odvolania a v čase trvania obmedzujúcich opatrení ...

§ 21
Krízová situácia v plynárenstve
(1)

Úrovne krízovej situácie v plynárenstve sú úroveň včasného varovania (včasné varovanie), ...

(2)

Krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného ...

a)
vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie a jej úroveň,
b)
informácie o opatreniach podľa odseku 5, ktoré plánuje prijať,
c)
na požiadanie ďalšie informácie týkajúce sa vyhlásenej krízovej situácie a jej úrovne alebo ...
d)
informáciu, či krízová situácia môže mať za následok podanie žiadosti o poskytnutie pomoci ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(4)

Ak bola vyhlásená krízová situácia, účastníci trhu s plynom sú povinní podieľať sa na odstránení ...

(5)

Každý účastník trhu s plynom je povinný podrobiť sa prijatým opatreniam pri krízovej situácii ...

a)
obmedzenie odberu plynu u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné ...
b)
prerušenie dodávok plynu pre odberateľov podľa písmena a),
c)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre ostatných odberateľov okrem chránených odberateľov,
d)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 16.2 ...
e)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.3, ...
f)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 16.4 ...
g)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1. ...
(6)

Obmedzenie a prerušenie dodávok plynu podľa odseku 5 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa zásobníka ...

(7)

Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

a)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie ...
b)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie ...
c)
je zachovaný cezhraničný prístup k infraštruktúre v súlade s osobitným predpisom,45) pokiaľ ...
(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(10)

Ak účastník trhu s plynom nedodrží obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, je povinný prevádzkovateľovi ...

(11)

Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ...

§ 22
Štandard bezpečnosti dodávok plynu
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(2)

Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie dodávky plynu pre chránených odberateľov ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(6)

Ministerstvo do 31. marca po prerokovaní s úradom a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý ...

(7)

Vo výnimočných prípadoch z hľadiska technických možností a na základe žiadosti osôb podľa ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(9)

Dodávateľ plynu a chránený odberateľ uvedení v odseku 1 môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť ...

§ 23
Preventívny akčný plán a núdzový plán v plynárenstve
(1)

Ministerstvo vypracúva, prijíma a zverejňuje na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva ...

(2)

Každý účastník trhu s plynom je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené záväznou časťou ...

§ 24
Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)

Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike na účely tohto zákona sa rozumie zabezpečenie najmä ...

a)
bezpečnosti sústavy alebo siete vrátane zabezpečenia pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny ...
b)
prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie ...
c)
využitia obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny, ...
d)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ...
e)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ...
f)
ochrany životného prostredia.
(2)

Všeobecný hospodársky záujem v energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva. Ministerstvo ...

(3)

Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť povinnosť výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi ...

a)
bezpečnosť, pravidelnosť, kvalitu a cenu dodávky elektriny a plynu a energetickú efektívnosť ...
b)
využitie obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny, ...
c)
prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných ...
d)
ochranu odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti,
e)
plnenie záväzkov podľa odseku 1 písm. d) a e),
f)
poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy ...
(4)

Povinnosti uložené podľa odseku 3 musia byť jednoznačné, vykonateľné, kontrolovateľné, transparentné, ...

§ 25
Výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia
(1)

Ministerstvo môže uložiť prevádzkovateľovi elektroenergetického zariadenia povinnosť

a)
zaviesť technológie, ktoré zabezpečia
1.
zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy,
2.
zníženie spotreby elektriny,
b)
vykonať opatrenia zamerané na prípravu výstavby alebo na výstavbu nových elektroenergetických ...
(2)

Opatrenia podľa odseku 1 písm. b) môže ministerstvo uložiť len vtedy, ak

a)
súčasné kapacity elektroenergetických zariadení nedostatočne zabezpečujú alebo nezabezpečujú ...
b)
opatrenia podľa odseku 1 písm. a) dostatočne nezabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania ...
(3)

Pri ukladaní povinností podľa odseku 1 môže ministerstvo poskytnúť ekonomické stimuly v súlade ...

(4)

Dodávateľ technológie, ktorá zabezpečí zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy ...

(5)

Oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní podľa odseku 4 úrad ...

(6)

Podrobnosti o výberovom konaní, ktoré úrad uverejní v oznámení o začatí výberového konania ...

a)
adresu, na ktorú treba zaslať ponuky, a dátum ukončenia prijímania ponúk,
b)
predmet výberového konania,
c)
podmienky účasti vo výberovom konaní; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických ...
d)
požiadavky na obsah ponuky účastníka výberového konania,
e)
kritériá hodnotenia ponúk; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení ...
f)
popis poskytovaných ekonomických stimulov,
g)
predpokladaný termín výberu úspešného účastníka výberového konania.
(7)

Uskutočňovať výstavbu nových elektroenergetických zariadení je možné, ak sú splnené požiadavky ...

a)
bezpečnosti sústavy,
b)
ochrany zdravia a bezpečnosti práce,
c)
ochrany životného prostredia,
d)
využitia pozemkov a ich rozmiestnenia vrátane využitia pozemkov vo vlastníctve štátu,
e)
energetickej efektívnosti,
f)
povahy primárnych zdrojov,
g)
technickej, ekonomickej, finančnej schopnosti žiadateľa o výstavbu,
h)
minimálnych konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na pripojenie elektroenergetického zariadenia ...
i)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných ...
j)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k úspore emisií.30)

TRETIA ČASŤ

ELEKTROENERGETIKA

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU

§ 26
Základné zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou
(1)

Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať elektrinu v dohodnutom množstve ...

(2)

Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy po splnení ...

(3)

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy ...

(4)

Zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej ...

(5)

Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ ...

(6)

Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje vyhodnocovať, zúčtovávať ...

(7)

Zmluvou o zúčtovaní regulačnej elektriny sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje uhradiť dodávateľovi ...

(8)

Zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje účastník trhu s elektrinou prevziať ...

(9)

Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať odberateľovi elektrinu ...

(10)

Zmluvou o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou ...

(11)

Zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaväzuje ...

(12)

Zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny sa poskytovateľ podporných ...

(13)

Zmluvou o poskytovaní podporných služieb sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť ...

(14)

Zmluvou o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor ...

(15)

Zmluvou o poskytovaní údajov sa účastník trhu s elektrinou zaväzuje poskytovať organizátorovi ...

(16)

Zmluvou o povinnom výkupe elektriny sa zaväzuje výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...

(17)

Zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje výkupca elektriny prevziať zodpovednosť ...

(18)

Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 17 upravujú pravidlá trhu. Tieto zmluvy musia mať písomnú ...

§ 27
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)

Výrobca elektriny má právo

a)
pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky ...
b)
dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej ...
c)
dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
d)
navrhnúť na ekonomicky efektívnom princípe prevádzkovateľovi prenosovej sústavy zapojenie vlastných ...
e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom ...
(2)

Výrobca elektriny je povinný

a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do ...
c)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, ...
d
) umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž ...
e)
inštalovať a priebežne certifikovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb, ak celkový ...
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické ...
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky ...
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie ...
i)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ...
j)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje potrebné na fakturáciu za ...
k)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora ...
l)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu ...
m)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu ...
n)
vypracovať plán rozvoja výroby elektriny na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne ...
o)
dodržiavať kvalitu vyrábanej elektriny a služieb s tým spojených,
p)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny ...
q)
zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
r)
poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom ...
s)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(3)

Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií ...

(4)

Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, ...

a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny ...
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
(5)

Povinnosti podľa odseku 2 písm. f) až j), l), m) a r) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého ...

(6)

Povinnosti podľa odseku 2 písm. a), b), c), e), f), g) a j) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ...

§ 28
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy ...
b)
nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie ...
c)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom, ...
d)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, ...
f)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
g)
obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku ...
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stave núdze alebo pri činnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,
3.
neoprávnenom odbere elektriny,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo ...
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak ...
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, ak ...
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej výzve, ...
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
h)
zrušiť miesto pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej ...
i)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo ...
j)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie ...
k)
vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o časovom priebehu prenosu, odobratom ...
l)
vyžadovať od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností ...
m)
meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu ...
n)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky v rozsahu podľa pravidiel trhu,
o)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom ...
(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný

a)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych ...
b)
riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území,
c)
zabezpečiť vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami ...
d)
zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy,
e)
dodržiavať minimálne normy pre údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej ...
f)
zabezpečiť prevádzkyschopnosť sústavy,
g)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom ...
h)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny,
i)
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb ...
j)
zabezpečiť meranie v prenosovej sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom ...
k)
zabezpečiť poskytovanie systémových služieb na vymedzenom území vrátane služieb potrebných ...
l)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické ...
m)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s každým, kto o to požiada, ...
n)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny s poskytovateľmi ...
o)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb s poskytovateľmi podporných služieb; v prípade ...
p)
prijať kompenzačný mechanizmus pre cezhraničné toky elektriny a podieľať sa na systéme finančných ...
q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia sústavy a vyberať platby vyplývajúce z riadenia ...
r)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom prenosovú kapacitu,
s)
určiť pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej ...
t)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy a podmienky ...
u)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej ...
v)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
w)
obmedziť prenos elektriny na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
x)
predkladať úradu informácie o celkovom objeme cezhraničnej výmeny elektriny vrátane elektriny ...
y)
predkladať úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí štvrťroka, ...
z)
predkladať úradu štvrťročne bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou.
(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je ďalej povinný

a)
predkladať úradu každoročne do konca februára zoznam odberateľov elektriny pripojených do prenosovej ...
b)
raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích ...
c)
vypracovať v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ...
d)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy,
e)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky ...
f)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
g)
oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny ...
h)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet ...
i)
pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom ...
j)
zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích ...
k)
poskytovať ministerstvu na požiadanie informácie a návrhy na riešenie rovnováhy medzi ponukou ...
l)
určiť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri ...
m)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy ...
n)
zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri ...
o)
poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových sústav a distribučných sústav členských ...
p)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej ...
q)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených ...
r)
poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa pravidiel trhu,
s)
zabezpečiť meranie elektriny v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať organizátorovi ...
t)
poskytovať súčinnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri činnosti organizátora ...
u)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné ...
v)
zabezpečiť na požiadanie ministerstva spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny ...
w)
na základe žiadosti dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť ...
x)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto ...
y)
poskytnúť informácie o právach odberateľov elektriny vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom ...
z)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy podľa tohto zákona ...
aa)
postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného ...
ab)
zabezpečiť inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu ...
ac)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje v rozsahu podľa pravidiel trhu,
ad)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný

a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti ...
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ...
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie ...
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elektriny, ...
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom ...

§ 29
Desaťročný plán rozvoja sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je pri príprave desaťročného plánu rozvoja sústavy podľa ...

a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prenosovej sústavy,
b)
z primeraných predpokladov výroby elektriny, dodávky elektriny, spotreby elektriny, výmen elektriny ...
(2)

Desaťročný plán rozvoja sústavy musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti ...

a)
uvádza hlavné časti prenosovej sústavy, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich ...
b)
uvádza všetky investície do prenosovej sústavy, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo ...
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prenosovej sústavy už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja sústavy ...

(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy konzultovať ...

(5)

Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy nediskriminačným a transparentným spôsobom ...

(6)

Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja sústavy s požiadavkami na realizáciu investícií ...

(7)

Úrad uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja ...

(8)

Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy.

(9)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu ...

a)
uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej ...
b)
ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční ...
(10)

Úrad opatrenie podľa odseku 9 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, ...

(11)

Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 9 písm. a), prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný ...

(12)

Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prenosovej sústavy prijatím opatrenia podľa odseku ...

§ 30
Oddelenie prevádzkovania prenosovej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný vlastniť prenosovú sústavu.

(2)

Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené

a)
vykonávať činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo ...
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou ...
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov ...
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej ...
(3)

Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä

a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo ...
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)

Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

(6)

Výrobca elektriny, dodávateľ elektriny, výrobca plynu alebo dodávateľ plynu nie je oprávnený ...

(7)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie poskytnúť osobám, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ...

(8)

Na účely odseku 2 písm. b) a c) sa za osobu vykonávajúcu činnosť výroby elektriny alebo dodávky ...

§ 31
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy ...
b)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave transparentným a nediskriminačným ...
c)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
e)
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením ...
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3.
neoprávnenom odbere elektriny, a to až do nahradenia škody spôsobenej neoprávneným odberom a splnenia ...
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo ...
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak ...
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ...
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej ...
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
f)
vybaviť odberné miesto technickým zariadením regulujúcim veľkosť odberu,
g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy ...
h)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu ...
i)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom ...
(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný

a)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok ...
b)
zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy, ...
c)
zabezpečiť prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností ...
d)
zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným ...
e)
zabezpečiť distribúciu elektriny,
f)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom ...
g)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ak nepreniesol svoju zodpovednosť ...
h)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického ...
i)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s každým, kto o to ...
j)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu,
k)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie distribučnej kapacity ...
l)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej ...
m)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
n)
poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav, ...
o)
pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie ...
p)
obmedziť distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
q)
každoročne vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu ...
r)
vypracovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav na vymedzenom území a prevádzkovateľom ...
s)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy a vypracovať plány obmedzujúcich opatrení v ...
t)
miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny ...
u)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky ...
v)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
w)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet ...
x)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených ...
y)
predkladať úradu každoročne do 31. januára zoznam odberateľov elektriny pripojených do distribučnej ...
z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky ...
aa)
zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy ...
1.
závažná priemyselná havária,60)
2.
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom elektriny, ktoré majú za následok zastavenie ...
ab)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný

a)
zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej ...
b)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy ...
c)
zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri ...
d)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že ...
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie v rozsahu ...
f)
určiť pre odberateľa elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberateľ elektriny nemá nainštalované ...
g)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať namerané a ...
h)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok druhy typových diagramov s príslušnými parametrami určené ...
i)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné ...
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie ...
k)
poskytnúť dispečingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ...
l)
na základe žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa elektriny konajúceho ...
m)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto ...
n)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa ...
o)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené ...
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa elektriny,
p)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 42,
q)
zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové ...
1.
pre nové odberné miesto,
2.
pre existujúce odberné miesto pri výmene určeného meradla,
3.
pre existujúce odberné miesto pri uskutočnení významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv ...
r)
uhradiť dodávateľovi elektriny kompenzácie, ktoré dodávateľ elektriny vyplatil odberateľovi ...
s)
po zmene dodávateľa elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnúť namerané údaje ...
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný

a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej ...
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej sústavy, ...
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie ...
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti ...
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny ...

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je ...

(11)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 ...

(12)

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej ...

§ 32
Oddelenie prevádzkovania distribučnej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí ...

(2)

Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa ...

(3)

Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy sa priamo ani nepriamo nepodieľajú ...
b)
prijatím opatrení, ktorým sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej ...
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo ...
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 31 ods. 5,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje ...

a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v elektroenergetike v dĺžke najmenej piatich rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť ...
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ...
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý ...
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v pracovnom pomere alebo inom obdobnom ...
(5)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(6)

Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ...

(7)

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej ...

(8)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej ...
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odporúčania týkajúce sa programu súladu a ...
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)

Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je povinný poskytnúť ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je ...

(11)

Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, ...

(12)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti ...

§ 33
Riadenie sústavy na vymedzenom území
(1)

Sústavu na vymedzenom území riadi dispečing, ktorý je zodpovedný za bezpečnú a spoľahlivú ...

(2)

Dispečing zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia výroby elektriny ...

(3)

Výrobca elektriny môže požadovať od dispečingu prednostné zapojenie zariadení na výrobu elektriny, ...

(4)

Dispečing je povinný

a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel operatívneho riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi ...
b)
určiť transparentným a nediskriminačným spôsobom pravidlá riadenia sústavy a pravidlá využívania ...
c)
zverejniť pravidlá riadenia sústavy a pravidlá prevádzkovania sústavy na webovom sídle prevádzkovateľa ...
d)
vyhlásiť obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze podľa § 20,
e)
určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.
(5)

Dispečing má právo na informácie od dodávateľa elektriny a organizátora krátkodobého trhu s ...

(6)

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy ...

(7)

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy je povinný

a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel pre vzájomné využívanie prepojení distribučných sústav ...
b)
vyhodnocovať a schvaľovať vzájomnú výmenu elektriny medzi distribučnými sústavami a s prenosovou ...
(8)

Dispečingy na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia sú povinné navzájom spolupracovať. ...

(9)

Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingami navzájom a medzi dispečingom distribučnej sústavy ...

§ 34
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)

Dodávateľ elektriny má právo

a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose ...
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou ...
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,
d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom ...
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok ...
f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie ...
(2)

Dodávateľ elektriny je povinný

a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť ...
b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou ...
c)
poskytovať odberateľovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických ...
d)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej ...
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva ...
f)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým ...
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti ...
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok ...
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom ...
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
g)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných ...
h)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa ...
i)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom ...
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa ...
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa ...
l)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
m)
bezodplatne umožniť odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,
n)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na ...
o)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na ...
p)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne ...
q)
požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vyradenie odberného miesta odberateľa elektriny ...
r)
ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, ...
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené ...
3.
aktuálne namerané údaje, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ...
s)
sprístupniť odberateľovi elektriny informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ ...
t)
umožniť odberateľovi elektriny vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej ...
(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich ...

(4)

Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu ...

(5)

Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu ...

(6)

Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania ...

(7)

Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje ...

1.

meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,

2.

adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,

3.

adresu odberného miesta,

4.

číslo odberného miesta,

5.

dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny ...

(8)

Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 ...

(9)

Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom. ...

(10)

Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný

a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny ...
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
§ 35
Práva a povinnosti odberateľa elektriny
(1)

Odberateľ elektriny má právo

a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke ...
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej ...
c)
na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie odberateľa elektriny spĺňa technické ...
d)
uzatvoriť zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu elektriny do sústavy s prevádzkovateľom ...
e)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu ...
f)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom ...
g)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok ...
h)
na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa elektriny v lehote ...
i)
bezodplatne získať merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným ...
j)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom ...
k)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne v súlade s podmienkami ...
l)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 34 ods. 2 písm. r),
m)
určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 34 ...
n)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q) na poskytnutie informácií ...
o)
na prístup k informáciám o histórii spotreby elektriny67b) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby ...
p)
na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej faktúre a spôsobu ...
(2)

Odberateľ elektriny je povinný

a)
uzatvoriť v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní ...
b)
umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž ...
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,
d)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy,
e)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je ...
f)
poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok technické údaje ...
g)
prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky elektriny,
h)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
i)
informovať písomne do 30 dní od začatia realizácie významnej obnovy budovy príslušného prevádzkovateľa ...
j)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ...
k)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ...
(3)

Odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý je ...

§ 36
Práva a povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti
(1)

Odberateľ elektriny v domácnosti má právo

a)
na ochranu podľa § 17 vrátane práva na univerzálnu službu,
b)
na pripojenie vlastného zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ak splní technické ...
(2)

Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný

a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup ...
b)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
c)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
d)
prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevádzkovateľom distribučnej sústavy na ...
e)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
§ 37
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom ...

(2)

Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej ...

(3)

Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo ...

(4)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva

a)
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
súvisiace činnosti, najmä
1.
správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
2.
centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu,
(5)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo

a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov organizovaného ...
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa ...
c)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov ...
d)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom ...
e)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.2)
(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný

a)
organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť ...
b)
na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zabezpečovať ...
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom ...
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými ...
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie ...
f)
uverejňovať na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulačnej elektriny v rozsahu podľa pravidiel ...
g)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu ...
h)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami, ...
i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom ...
j)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností ...
l)
sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upraví prevádzkový ...
m)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ...
(7)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracovať a predložiť úradu na schválenie ...

(8)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky ...

(9)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou a poskytuje ...

DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ FORMY VÝROBY ELEKTRINY

§ 38
Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1)

Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny ...

a)
výrobcovi elektriny vyrábať elektrinu z domáceho uhlia,
b)
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zabezpečiť prednostný ...
c)
dodávateľovi elektriny prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia.
(2)

Prednostné právo platí len dovtedy, kým výroba elektriny z domáceho uhlia neprekročí 15 % z ...

(3)

Ministerstvo určí rozhodnutím podmienky, za ktorých je povinný výrobca elektriny, prevádzkovateľ ...

(4)

Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejniť vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva. ...

TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 39
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(1)

Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia, vysokého napätia, veľmi vysokého napätia ...

(2)

Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy alebo ...

(3)

Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou ...

(4)

Elektrická prípojka vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa končí pri vzdušnom vedení ...

(5)

Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej ...

(6)

Elektrickú prípojku zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej ...

(7)

Vlastníkom elektrickej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Vlastník elektrickej ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť ...

(9)

Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné ...

(10)

Ak žiadateľ o zriadenie odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky nie je vlastníkom ...

(11)

Odberateľ elektriny je povinný umožniť bezodplatne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi ...

(12)

Vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný

a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup ...
b)
umožniť dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti, ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza ...
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie, ktoré slúži na dodávku elektriny viacerým odberateľom ...
d)
poskytovať technické údaje o technickom stave odberných elektrických zariadení, ktoré má vo ...
e)
umožniť v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k odbernému elektrickému ...
(13)

Akýkoľvek zásah do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez ...

§ 40
Meranie elektriny
(1)

Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na ...

(3)

Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ ...

(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť ...

(5)

Akýkoľvek zásah do určeného meradla a obvodov určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) ...

(6)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť ...

(7)

Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne ...

(9)

Výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej ...

(10)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť ...

§ 41
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny
(1)

Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný zabezpečiť výrobca ...

(2)

Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69) ...

(3)

Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca ...

a)
priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia ...
b)
priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov v ostatných zariadeniach.
(4)

Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadení na meranie meteorologických údajov ...

(5)

Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

a)
výmene určeného meradla,
b)
hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene.
(6)

Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť ...

(7)

Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne písomne oznámi ...

§ 42
Inteligentné meracie systémy
(1)

Ministerstvo, v spolupráci s úradom, prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a ostatnými ...

(2)

Na základe analýzy podľa odseku 1 ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových ...

(3)

Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov ...

(4)

Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť pri ...

§ 43
Ochranné pásma
(1)

Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej ...

(2)

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po ...

a)
od 1 kV do 35 kV vrátane
1.
pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2.
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3.
pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b)
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c)
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d)
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e)
nad 400 kV 35 m.
(3)

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného ...

(4)

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem ...

a)
zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
b)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného ...
d)
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. ...
(5)

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 ...

(6)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického ...

(7)

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po ...

a)
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b)
3 m pri napätí nad 110 kV.
(8)

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov ...

a)
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké ...
b)
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a ...
(9)

Ochranné pásmo elektrickej stanice

a)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené ...
b)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené ...
c)
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, ...
(10)

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať ...

(11)

V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ...

(12)

Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené ...

(13)

Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku ...

(14)

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom ...

(15)

Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom ...

§ 44
Križovanie a súbeh elektroenergetického zariadenia

Zariadenie prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, priameho vedenia a elektrickej prípojky môže ...

§ 45
Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
(1)

Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých ...

(2)

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu ...

§ 46
Neoprávnený odber elektriny
(1)

Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny

a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto ...
2.
dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
3.
zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku, alebo
4.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii ...
b)
bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa ...
c)
meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii ...
d)
ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve ...
(2)

Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú ...

(3)

Ak ide o prvý neoprávnený odber elektriny odberateľa elektriny v domácnosti meraný meradlom umiestneným ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny ...

§ 46a
Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy
(1)

Neoprávneným dodávaním elektriny do sústavy je

a)
pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení ...
b)
dodávka elektriny užívateľom sústavy
1.
bez uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke elektriny alebo ...
2.
bez uzavretej zmluvy o zúčtovaní odchýlky, zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy ...
3.
bez určeného meradla alebo meranej určeným meradlom,
3.1
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávanie elektriny ...
3.2
na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo ...
3.3
ktoré nebolo namontované príslušným prevádzkovateľom sústavy,
c)
dodávanie elektriny výrobcom elektriny do sústavy
1.
bez zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej ...
2.
v priamej súvislosti s neoprávneným zásahom na priamom vedení alebo na zariadení sústavy,
d)
využitie prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy v rozpore s príslušným dispečerským ...
(2)

Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy je zakázané. Ak prevádzkovateľovi sústavy vznikne ...

(3)

Pri neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy má prevádzkovateľ sústavy právo

a)
odpojiť zariadenie na výrobu elektriny od sústavy bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne ...
b)
prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PLYNÁRENSTVO

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S PLYNOM

§ 47
Základné zmluvné vzťahy na trhu s plynom
(1)

Zmluvou o dodávke plynu sa zaväzuje dodávateľ plynu dodávať plyn v dohodnutom množstve odberateľovi ...

(2)

Zmluvou o pripojení do prepravnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete pripojiť plynárenské ...

(3)

Zmluvou o pripojení do distribučnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete pripojiť ...

(4)

Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete ...

(5)

Zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej ...

(6)

Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ zásobníka ...

(7)

Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku účastník trhu s plynom v súlade s podmienkami uvedenými ...

(8)

Zmluvou o združenej dodávke plynu sa dodávateľ plynu zaväzuje dodávať plyn odberateľovi plynu ...

(9)

Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 8 upravujú pravidlá trhu.

§ 48
Práva a povinnosti výrobcu plynu
(1)

Výrobca plynu má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky ťažobnej ...
b)
uzatvoriť zmluvu o pripojení ťažobnej siete do prepravnej siete alebo distribučnej siete s prevádzkovateľom ...
c)
odmietnuť prístup do ťažobnej siete z dôvodu nedostatku kapacity alebo z dôvodu nevyhovujúcich ...
(2)

Výrobca plynu je povinný

a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu, s prevádzkovateľom prepravnej siete, s prevádzkovateľom ...
b)
zabezpečiť meranie dodaného množstva plynu a kvality plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania ...
c)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie ťažobnej siete,
d)
umožniť plynárenskému podniku alebo odberateľovi plynu prístup do ťažobnej siete okrem tej časti ...
e)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi ...
f)
umožniť prístup prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo ...
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi ...
h)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky na prístup a na využívanie ťažobnej ...
i)
vypracúvať plán výroby plynu a plán rozvoja ťažobnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ...
j)
vypracovať každoročne havarijné plány ťažobnej siete.
§ 49
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej ...
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel zabezpečenia vyváženosti ...
c)
odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity ...
d)
odmietnuť prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom ...
e)
vyžadovať od ostatných plynárenských podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa ...
(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ...

a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských ...
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak odberateľ ...
g)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak výrobca ...
h)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
i)
ak je uzatvorená zmluva o preprave plynu s právom prerušenia.
(3)

V prípade obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je ...

(4)

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená preprava plynu, je prevádzkovateľ ...

(5)

Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v záujme vytvorenia ...
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia, ...
c)
zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v členských ...
d)
zabezpečovať prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s každým, kto o to požiada, ak ...
f)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do prepravnej siete, k podporným ...
g)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do prepravnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické ...
h)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
i)
zabezpečiť meranie prepravovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať ...
j)
zabezpečovať vyvažovanie prepravnej siete a zúčtovanie vyvažovania prepravnej siete v súlade ...
k)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel plnenia činnosti ...
l)
obmedziť prepravu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete, ak sú splnené technické podmienky ...
n)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi ...
o)
oboznámiť žiadateľa o pripojenie k prepravnej sieti s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami ...
(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je ďalej povinný

a)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
b)
umožniť účastníkovi trhu s plynom pripojenému k prepravnej sieti prístup k určenému meradlu ...
c)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
d)
predkladať ministerstvu a úradu štvrťročne správu o stave siete, využiteľnosti kapacity prepravnej ...
e)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky ...
f)
spracúvať štvrťročne prehľad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasielať ...
g)
vypracovať každoročne havarijné plány,
h)
každoročne vypracúvať plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie ...
i)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie krízovej ...
j)
zverejňovať informáciu o uplatňovaní dohodnutého prístupu k akumulácii plynu,
k)
na základe žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene ...
l)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto ...
m)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa ...
n)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete podľa tohto zákona ...
o)
predložiť na žiadosť ministerstva a úradu návrh kapacity spätného toku plynu alebo žiadosť ...
p)
zabezpečiť na žiadosť úradu transparentné, podrobné a nediskriminačné testovanie dopytu trhu ...
(8)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, ...

(9)

Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, ...

a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných ...
c)
sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby ...
(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa ...

(11)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný raz za desať rokov

a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení ...
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie ...
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(12)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete môže byť súčasťou písomnej ...

§ 50
Vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vlastniť prepravnú sieť.

(2)

Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené

a)
vykonávať činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo ...
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete alebo nad prepravnou ...
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov ...
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej ...
(3)

Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä

a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo ...
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)

Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete je ...

(6)

Výrobca plynu, dodávateľ plynu, výrobca elektriny alebo dodávateľ elektriny nie je oprávnený ...

(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie poskytnúť osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ...

(8)

Vláda môže do 1. decembra 2012 na návrh ministerstva určiť, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie ...

(9)

Ak vláda určí, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý ...

Nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete
§ 51
Právna forma, organizácia a riadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať právnu formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti ...

(2)

Na prevádzkovateľa prepravnej siete sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak ustanovenia § 51 až 60 ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vydať stanovy, ktoré okrem náležitostí ustanovených ...

a)
organizačnú štruktúru a systém riadenia prevádzkovateľa prepravnej siete spôsobom, ktorý zabezpečuje ...
b)
právomoci a zodpovednosť štatutárneho orgánu, dozornej komisie, iných orgánov prevádzkovateľa ...
c)
vymedzenie pozícií zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej ...
d)
vymenovanie osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa prepravnej siete ...
e)
ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje tento zákon.
(4)

Kópiu úplného znenia stanov je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný doručiť úradu do 15 ...

§ 52
Štatutárny orgán nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Pôsobnosť štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete rozhodovať vo veciach, ktoré ...

(2)

Osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej ...

(3)

Štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu vymenúva alebo volí a odvoláva dozorná ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy so štatutárnym orgánom alebo ...

(5)

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať ...

(6)

Uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu ...

(7)

Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 3 a odseku 6 sa začína na návrh ...

(8)

K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou ...

(9)

K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s uzavretím alebo zmenou ...

(10)

Žiadosť prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s odvolaním štatutárneho ...

(11)

Úrad oznámi prevádzkovateľovi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci ...

(12)

Úrad nevydá predchádzajúci súhlas

a)
s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné ...
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...
c)
s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti ...
(13)

Ak úrad nerozhodne o žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o vydanie predchádzajúceho súhlasu ...

(14)

Ak prevádzkovateľ prepravnej siete podá opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým úrad ...

(15)

Uznesenie valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje ...

§ 53
Nezávislosť štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu a zamestnancov nezávislého prevádzkovateľa ...
(1)

Štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zamestnancom podľa § 51 ods. 3 písm. ...

a)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných ...
b)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných ...
(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa vzťahuje na nadpolovičnú väčšinu osôb, ktoré vykonávajú funkciu ...

(3)

Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa ...

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(4)

Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa ...

(5)

Osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo zamestnanca ...

a)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných ...
b)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných ...
(6)

Na skončenie pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) výpoveďou62) alebo okamžitým ...

(7)

Iným zmluvným vzťahom podľa odsekov 1, 3 a 5 nie je zmluvný vzťah založený zmluvou podľa § ...

§ 54
Dozorná komisia nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zriadiť dozornú komisiu ako orgán spoločnosti s pôsobnosťou ...

a)
schvaľovanie rozhodnutí, ktoré majú podstatný vplyv na hodnotu podielov spoločníkov prevádzkovateľa ...
1.
schvaľovanie ročných a dlhodobých finančných plánov,
2.
schvaľovanie maximálnej úrovne zadlženia prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
schvaľovanie návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát pred jeho predložením ...
4.
schvaľovanie desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59 a rozhodnutí o začatí realizácie ...
b)
vymenúvanie alebo voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu ...
c)
schvaľovanie pravidiel odmeňovania štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...
d)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...
e)
vymenúvanie alebo ustanovenie a odvolávanie osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 58,
f)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy75) medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou ...
(2)

Rozhodnutia dozornej komisie prijaté v rozsahu jej pôsobnosti podľa odseku 1 sú pre štatutárny ...

(3)

Valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete môže rozhodnúť len o návrhu štatutárneho ...

(4)

Dozorná komisia musí mať najmenej troch členov. Počet členov a zloženie dozornej komisie upravujú ...

(5)

Členov dozornej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete. ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s členmi dozornej komisie zmluvou ...

(7)

Ustanovenia § 52 ods. 7 až 14 a § 53 ods. 1 a 3 až 5 sa primerane použijú pre polovicu členov ...

(8)

Ak má nástupnícka spoločnosť v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností dozornú ...

(9)

Pre členov dozornej komisie platia obdobne ustanovenia § 66 ods. 1 a 2, § 194 ods. 5 až 9, § 196, ...

Povinnosti a zdroje nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
§ 55
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je okrem činností podľa § 49 povinný zabezpečiť

a)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo vzťahu k tretím stranám, úradu, regulačným ...
b)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prepravných ...
c)
udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán do prepravnej siete na nediskriminačnom základe,
d)
výber poplatkov súvisiacich s prevádzkou prepravnej siete vrátane poplatkov za prístup do prepravnej ...
e)
prevádzku, údržbu a rozvoj bezpečnej, efektívnej a hospodárnej prepravnej siete,
f)
investičné plánovanie zabezpečujúce dlhodobú schopnosť prepravnej siete uspokojovať primeraný ...
g)
činnosti súvisiace s prípadným zakladaním spoločných podnikov s inými prevádzkovateľmi prepravnej ...
h)
obvyklé vnútropodnikové činnosti, ktoré súvisia s fungovaním podniku, vrátane právnych služieb, ...
(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete musí disponovať dostatočnými ľudskými, technickými, materiálnymi ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
vlastniť aktíva potrebné na prepravu plynu vrátane prepravnej siete,
b)
zamestnávať dostatočný počet osôb potrebných na zabezpečenie prepravy plynu a plnenie všetkých ...
(4)

Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako ...

a)
prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k prevádzkovateľovi prepravnej siete,
b)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete žiadne služby.
(5)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k inej osobe, ...

a)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého ...
b)
služby prevádzkovateľa prepravnej siete sú dostupné všetkým užívateľom siete za rovnakých ...
c)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého ...
(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného ...

§ 56
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť dostatočné zdroje potrebné na správne ...

(2)

Iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený získavať potrebné finančné zdroje aj prostredníctvom ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať vo vzťahu k aktívam, ktoré sú potrebné na prevádzku, ...

(5)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho zámene s inou osobou, ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne ...

(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých dodávateľov systémov a zariadení ...

(8)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže používať ten istý systém informačných technológií ...

(9)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže využívať tie isté zariadenia informačných technológií ...

a)
sa tieto zariadenia informačných technológií nachádzajú mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa ...
b)
tieto zariadenia informačných technológií sprístupňuje a prevádzkuje tretia strana ako dodávateľ ...
(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých poskytovateľov poradenských služieb ...

(11)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť overenie svojej účtovnej závierky audítorom, ...

(12)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne ...

§ 57
Nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Dcérska spoločnosť, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského ...

(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
zabezpečiť, aby v obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a ...
b)
viesť podrobné záznamy o obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej ...
c)
predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných dohôd s vertikálne integrovaným ...
(3)

Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako ...

a)
priamo alebo nepriamo určovala konkurenčné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach ...
b)
mohla zamedziť alebo obmedziť prevádzkovateľa prepravnej siete alebo mu spôsobovať ujmu pri plnení ...
c)
vyžadovala od prevádzkovateľa prepravnej siete, aby na plnenie povinností podľa § 51 až 60 prevádzkovateľ ...
(4)

Na účely tohto zákona dcérskou spoločnosťou sa rozumie osoba, nad ktorou vykonáva priamo alebo ...

§ 58
Program súladu a osoba povinná zabezpečiť súlad
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
vypracovať program súladu, v ktorom určí
1.
opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
konkrétne povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete zamerané na splnenie účelu ...
b)
predložiť návrh programu súladu na schválenie úradu,
c)
zabezpečiť dodržiavanie programu súladu a sledovanie jeho dodržiavania,
d)
vymenovať alebo inak ustanoviť osobu povinnú zabezpečiť súlad; za osobu povinnú zabezpečiť ...
(2)

Program súladu schvaľuje úrad. Úrad program súladu neschváli, ak sa odôvodnene domnieva, že ...

(3)

Osobu povinnú zabezpečiť súlad vymenúva alebo inak ustanoví a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s osobou povinnou zabezpečiť ...

(5)

K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením ...

(6)

Úrad nevydá predchádzajúci súhlas

a)
s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má dôvodné pochybnosti o ...
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť ...
c)
s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov ...
(7)

Ustanovenie § 52 ods. 7, 9 až 11 a 13 a § 53 ods. 1, 4, 5 a 7 sa primerane použije na osobu povinnú ...

(8)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie okrem činností podľa tohto zákona vykonávaných na základe ...

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(9)

Osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete ...

(10)

Osoba povinná zabezpečiť súlad má právo

a)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo štatutárneho orgánu, dozornej komisie, valného ...
b)
na sprístupnenie dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete ...
c)
na prístup do sídla a prevádzkových priestorov prevádzkovateľa prepravnej siete bez predchádzajúceho ...
(11)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
každoročne vypracovať a predkladať úradu správu, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie ...
c)
podávať správy prevádzkovateľovi prepravnej siete o plnení programu súladu a vydávať odporúčania ...
d)
podávať pravidelné ústne alebo písomné správy dozornej komisii prevádzkovateľa prepravnej siete, ...
e)
bezodkladne písomne oznamovať úradu každé závažné porušenie týkajúce sa plnenia programu ...
f)
poskytovať úradu správu o každom obchodnom a finančnom vzťahu medzi prevádzkovateľom prepravnej ...
g)
predkladať úradu návrhy rozhodnutí o investičnom pláne alebo o začatí realizácie jednotlivých ...
h)
podávať úradu pravidelné ústne alebo písomné správy o plnení programu súladu,
i)
sledovať dodržiavanie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 55 ods. 6 a § 94,
j)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete, ...
1.
podmienkach prístupu do siete ustanovených v osobitnom predpise,45) najmä pokiaľ ide o ceny za prístup, ...
2.
projektoch týkajúcich sa prevádzky, údržby a rozvoja prepravnej siete vrátane investícií týkajúcich ...
3.
nákupe alebo predaji energie potrebnej na prevádzku prepravnej siete,
k)
informovať úrad o každom konaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného ...
l)
sledovať plnenie programu súladu právnickej osoby podľa odseku 12, ak má prevádzkovateľ prepravnej ...
(12)

Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú na právnickú osobu, ktorá bola založená prevádzkovateľmi ...

(13)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad potrebnú ...

(14)

Osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ ...

§ 59
Desaťročný plán rozvoja siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je pri príprave desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 49 ...

a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prepravnej siete,
b)
z primeraných predpokladov vývoja ťažby, dodávky, spotreby, výmen s inými štátmi, pričom zohľadní ...
(2)

Desaťročný plán rozvoja siete musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti siete ...

a)
uvádza hlavné časti prepravnej siete, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich ...
b)
uvádza investície do prepravnej siete, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou ...
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prepravnej siete už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja siete rozhodnutia ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja siete konzultovať ...

(5)

Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s ...

(6)

Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja siete s požiadavkami na realizáciu investícií ...

(7)

Úrad uloží prevádzkovateľovi prepravnej siete povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja siete ...

(8)

Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja siete.

(9)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže pred realizáciou investície podľa desaťročného plánu ...

a)
sú v rozpore so štandardnými zásadami uskutočňovania testovania dopytu trhu, ktoré sú všeobecne ...
b)
nie sú ekonomicky primerané, transparentné a nediskriminačné.
(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je povinný zrealizovať investíciu podľa desaťročného plánu ...

(11)

Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu ...

a)
uloží prevádzkovateľovi prepravnej siete povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej ...
b)
ak prevádzkovateľ prepravnej siete nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční ...
(12)

Úrad opatrenie podľa odseku 11 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, ...

(13)

Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 11 písm. a), prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný ...

(14)

Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prepravnej siete prijatím opatrenia podľa odseku 11, ...

(15)

Úrad môže prijať opatrenie podľa odseku 11 písm. b) s cieľom zabezpečiť realizáciu investície ...

§ 60
Pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia ...
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vypracovať a zverejniť transparentné a účinné postupy ...

(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je oprávnený odmietnuť pripojenie nového zásobníka, zariadenia ...

Nezávislý prevádzkovateľ siete
§ 61
Zverenie prevádzky prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete
(1)

Osoby, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ ...

a)
oddelenie vlastníka prepravnej siete v súlade s § 62,
b)
výber osoby, ktorej vlastník prepravnej siete zverí prevádzku prepravnej siete v súlade s § 63, ...
c)
uzavretie zmlúv, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie prepravnej siete osobe podľa písmena b) ...
d)
podanie spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa osobitného predpisu56) vlastníkom ...
(2)

Osoba podľa odseku 1 písm. b) je povinná začať vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa ...

(3)

Vlastník prepravnej siete je povinný prevádzkovať prepravnú sieť v súlade s § 51 až 60 až ...

§ 62
Oddelenie vlastníka prepravnej siete
(1)

Ak úrad rozhodne podľa osobitného predpisu79) o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej ...

(2)

Nezávislosť vlastníka prepravnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie vlastníka prepravnej siete sa priamo ani nepriamo nepodieľajú ...
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie vlastníka ...
c)
vytvorením programu súladu podľa odseku 3,
d)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 5 až 9.
(3)

Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí ...

(4)

Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle ...

(5)

Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú ...

a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 6,
b)
mala odbornú prax v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť ...
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ...
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 11; podmienkami na nezávislý ...
e)
ak vykonáva činnosť pre vlastníka prepravnej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, ...
f)
riadne plnila úlohy osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 11.
(6)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(7)

Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ...

(8)

Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je ...

(9)

Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 7 a 8 do troch týždňov ...

(10)

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej ...

(11)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej ...
c)
vydávať vlastníkovi prepravnej siete odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(12)

Každý, kto sa podieľa na činnosti vlastníka prepravnej siete, je povinný poskytnúť osobe povinnej ...

(13)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti ...

§ 63
Práva a povinnosti nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete
(1)

Nezávislý prevádzkovateľ siete má práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa ...

(2)

Nezávislý prevádzkovateľ siete je ďalej povinný

a)
disponovať finančnými, technickými, materiálnymi a ľudskými zdrojmi potrebnými na vykonávanie ...
b)
predkladať desaťročný plán rozvoja siete podľa § 49 ods. 7 písm. h) na schválenie úradu a ...
c)
plniť povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete vrátane povinností týkajucich sa spolupráce ...
d)
zabezpečovať udeľovanie prístupu do prepravnej siete tretím osobám a riadenie prístupu do prepravnej ...
e)
zabezpečovať pri rozvoji prepravnej siete plánovanie vrátane získania potrebných povolení a výstavbu ...
(3)

Na nezávislého prevádzkovateľa siete sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 50 ods. 2.

(4)

Vlastník prepravnej siete je povinný

a)
poskytovať nezávislému prevádzkovateľovi siete súčinnosť vrátane poskytovania informácií ...
b)
financovať investície, o ktorých rozhodol nezávislý prevádzkovateľ siete a ktoré schválil úrad, ...
c)
zabezpečovať krytie zodpovednosti súvisiacej s aktívami prepravnej siete okrem zodpovednosti súvisiacej ...
d)
poskytovať záruky na uľahčenie financovania rozšírenia prepravnej siete okrem tých investícií, ...
(5)

Zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete podľa odseku 4 písm. b) nadobudnú účinnosť ...

(6)

Vlastník prepravnej siete nesmie zabezpečovať udeľovanie prístupu do prepravnej siete tretím stranám ...

(7)

Vlastník prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého integrovaného podniku ...

§ 64
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky distribučnej ...
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účely zabezpečenia vyváženosti ...
c)
odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku ...
d)
odmietnuť prístup do distribučnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom ...
(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ...

a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských ...
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ ...
g)
neoprávneného odberu plynu,
h)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca ...
i)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
j)
opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti ...
k)
zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.
(3)

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) ...

(4)

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je prevádzkovateľ ...

(5)

Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný

a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych ...
b)
zabezpečovať rozvoj distribučnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a ...
c)
zabezpečovať distribúciu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, k podporným ...
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ...
f)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do distribučnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené ...
g)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
h)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladať namerané údaje ...
i)
určiť pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu nemá nainštalované ...
j)
zabezpečovať vyvažovanie distribučnej siete,
k)
zabezpečovať zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,
l)
obmedziť distribúciu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a odberateľa plynu do distribučnej siete,
n)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
o)
umožniť prístup účastníkovi trhu s plynom k určenému meradlu na účely merania plynu a na vykonanie ...
(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je ďalej povinný

a)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie ...
b)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
c)
predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,
d)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky ...
e)
vypracovať každoročne havarijné plány,
f)
vypracúvať plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu ...
g)
oznámiť ministerstvu vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného ...
h)
na základe žiadosti dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa plynu bezodplatne umožniť ...
i)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto ...
j)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa ...
k)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené ...
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa plynu,
l)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 77,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, ak odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu ...
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete, ...
o)
poskytnúť prevádzkovateľovi prepravnej siete vyjadrenie podľa § 49 ods. 9 do 15 pracovných dní ...
p)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete,
2.
podmienky pripojenia účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, a to najmä
2.1. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
2.2. postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.3. vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.4. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete pre odberateľa plynu v domácnosti,
2.5. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a montáž meradla pre odberateľa plynu mimo ...
2.6. lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú určované individuálne v závislosti ...
q)
písomne oznámiť užívateľom distribučnej siete plánované zrušenie povolenia alebo zmenu povolenia, ...
r)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne ...
s)
po zmene dodávateľa plynu do desať dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti bezplatne poskytnúť ...
(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(11)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(12)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe ...

a)
závažná priemyselná havária,60)
b)
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom, ktoré majú za následok zastavenie výroby, ...
(13)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov ...

(14)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný raz za desať rokov

a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete, ...
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení ...
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie ...
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(15)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete môže byť súčasťou písomnej ...

§ 65
Oddelenie prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí ...

(2)

Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa ...

(3)

Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej siete sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na ...
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej ...
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo ...
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 64 ods. 8,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje ...

a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť ...
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ...
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý ...
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom ...
(5)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(6)

Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ...

(7)

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej ...

(8)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej ...
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej siete odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho ...
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)

Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, je povinný poskytnúť ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(11)

Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, ...

(12)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti ...

§ 66
Riadenie siete
(1)

Distribučnú sieť na vymedzenom území riadi plynárenský dispečing, ktorý je zodpovedný za operatívne ...

(2)

Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, ministerstvo rozhodnutím určí, ...

(3)

Plynárenský dispečing na vymedzenom území

a)
operatívne riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich ...
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii ...
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí, ...
d)
vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň podľa osobitného predpisu,44) ...
e)
vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa § 21,
f)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie v plynárenstve,
g)
predkladá raz týždenne v období od 1. novembra do 31. marca a v prípade krízovej situácie denne ...
(4)

Plynárenský dispečing má právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom pripojených na distribučnú ...

(5)

Plynárenský dispečing je pri plnení úloh podľa odseku 3 písm. d) až f) povinný riadiť sa pokynmi ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť ...

§ 67
Práva a povinnosti prevádzkovateľa zásobníka
(1)

Prevádzkovateľ zásobníka má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky zásobníka ...
b)
pripojiť zásobník k prepravnej sieti alebo k distribučnej sieti,
c)
odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity ...
d)
odmietnuť prístup do zásobníka, ak prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom ...
e)
nakupovať plyn potrebný na krytie vlastných strát v zásobníku alebo pre vlastnú spotrebu, alebo ...
(2)

Prevádzkovateľ zásobníka môže bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla ...

a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských ...
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok zo strany účastníkov trhu s plynom,
f)
ak je uzatvorená zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s právom prerušenia.
(3)

V prípade obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. ...

(4)

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené alebo prerušené uskladňovanie plynu, je prevádzkovateľ ...

(5)

Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu uvedeného v odseku 2 vznikla škoda, ...

(6)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný

a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zásobníka v záujme vytvorenia ...
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj zásobníka pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia, ...
c)
zabezpečovať uskladňovanie plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s každým, kto o to požiada, ak ...
e)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do zásobníka a k podporným ...
f)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
g)
zabezpečiť meranie uskladňovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie nameraných ...
h)
zverejňovať obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu do desiatich dní ...
i)
poskytovať uskladňovacie kapacity prevádzkovateľovi siete,
j)
obmedziť ťažbu plynu pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov ...
k)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete informácie ...
l)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do zásobníka,
m)
vypracovať každoročne havarijné plány,
n)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu skutočnosti potrebné na vyhlásenie krízovej ...
o)
poskytovať ministerstvu štvrťročne informácie zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní ...
p)
zverejňovať informáciu o uplatňovaní regulovaného prístupu alebo dohodnutého prístupu k zásobníku, ...
q)
zabezpečiť zdroje potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa zásobníka podľa tohto zákona ...
r)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do zásobníka pre účastníka trhu s plynom,
2.
informácie o
2.1. aktuálnej voľnej uskladňovacej kapacite zásobníka,
2.2. ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv ...
2.3. pláne úpravy výšky uskladňovacích kapacít,
3.
údaje o voľnej uskladňovacej kapacite zásobníka v členení na
3.1. maximálny vtlačný výkon na deň v závislosti od vtlačnej krivky,
3.2. maximálny ťažobný výkon na deň v závislosti od ťažobnej krivky,
3.3. pracovný objem zásobníka.
(7)

Povinnosti podľa odseku 6 písm. c) sa nevzťahujú na podporné služby a dočasné uskladňovanie ...

(8)

Prevádzkovateľ zásobníka je v prípade stavu núdze v plynárenstve na základe rozhodnutia ministerstva ...

(9)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný prijať opatrenia, aby umožnil voľné obchodovanie s právami ...

(10)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný v prípade zmluvného preťaženia ponúknuť nevyužitú uskladňovaciu ...

(11)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný raz za desať rokov

a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti zásobníka,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení ...
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie ...
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(12)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka môže byť súčasťou písomnej správy ...

§ 67a
Oddelenie prevádzkovateľa zásobníka
(1)

Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť z ...

(2)

Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa ...

(3)

Nezávislosť prevádzkovateľa zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ...

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie zásobníka sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení ...
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie zásobníka, ...
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo ...
d)
vytvorením programu súladu podľa odseku 4.
(4)

Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(5)

Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(6)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti ...

(7)

Povinnosti podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zásobníka, ktorý vyrába plyn ...

(8)

Výnimka z povinností prevádzkovateľa zásobníka ustanovená v odseku 7 sa uplatňuje do 31. decembra ...

§ 68
Prevádzkovateľ kombinovanej siete

Prevádzkovateľ kombinovanej siete má rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako prevádzkovateľ prepravnej ...

§ 69
Práva a povinnosti dodávateľa plynu
(1)

Dodávateľ plynu má právo

a)
predávať plyn odberateľom plynu v rozsahu a za podmienok vymedzených v povolení na dodávku plynu, ...
b)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do ...
c)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka ...
d)
požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie ...
(2)

Dodávateľ plynu je povinný

a)
ak je dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom ...
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa plynu v domácnosti ...
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok ...
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom ...
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
b)
zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky plynu svojim odberateľom plynu za podmienok dohodnutých ...
c)
poskytovať odberateľom plynu informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky plynu ...
d)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa ...
e)
bezodplatne umožniť odberateľovi plynu zmenu dodávateľa plynu,
f)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel ...
g)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel ...
h)
poskytovať prevádzkovateľovi siete, ktorej je užívateľom, technické údaje zo zmlúv o dodávke ...
i)
poskytovať prevádzkovateľovi siete technické údaje zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní ...
j)
riadiť sa v prípade krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu44) opatreniami ...
k)
dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim ...
l)
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu podľa § 22,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve v zmluve o dodávke plynu,
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete, ...
o)
zabezpečiť bezodkladne na základe žiadosti odberateľa plynu poskytnutie údajov v rozsahu podľa ...
p)
zaslať odberateľovi plynu vyúčtovaciu faktúru najneskôr do šiestich týždňov od vykonania zmeny ...
q)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne ...
r)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej siete údaje o zraniteľných odberateľoch vyplývajúce ...
1.
identifikačné údaje,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa plynu,
s)
bezodkladne informovať odberateľa plynu o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, ktoré ...
t)
ak ho na to odberateľ plynu splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, ...
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby plynu,80a) ak má odberateľ plynu nainštalované určené meradlo ...
u)
sprístupniť odberateľovi plynu informácie o histórii spotreby plynu,80a) ak má odberateľ plynu ...
v)
umožniť odberateľovi plynu vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej ...
(3)

Úrad môže požiadať dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu ...

(4)

Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu do ...

(5)

Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania ...

(6)

Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu v domácnosti, ktorý dodáva plyn výlučne len pre odberateľov ...

§ 70
Práva a povinnosti odberateľa plynu
(1)

Odberateľ plynu má právo

a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu ...
b)
požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými ...
c)
požiadať o predchádzajúci súhlas a uskutočniť výstavbu priameho plynovodu a ten aj prevádzkovať ...
d)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do ...
e)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka ...
f)
na pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete, ak ...
g)
na bezplatné priradenie svojho odberného miesta k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov ...
h)
bezodplatne získať prostredníctvom dodávateľa plynu merané údaje o spotrebe na svojom odbernom ...
i)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 69 ods. 2 písm. t),
j)
určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 69 ...
k)
na prístup k informáciám o histórii spotreby plynu80a) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby ...
l)
na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej faktúre a spôsobu ...
m)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 73 ods. 2 na poskytnutie informácií o jednotlivých ...
(2)

Odberateľ plynu je povinný

a)
podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa ...
b)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž ...
c)
poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu, ...
d)
udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
e)
dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim ...
(3)

Odberateľ plynu, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu, ktorý je právnickou ...

§ 71
Práva a povinnosti odberateľa plynu v domácnosti
(1)

Odberateľ plynu v domácnosti má právo

a)
na ochranu podľa § 17 vrátane práva na univerzálnu službu,
b)
na pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete, ak sú splnené technické podmienky ...
(2)

Odberateľ plynu v domácnosti je povinný

a)
podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené ...
b)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prevádzkovateľovi ...
c)
poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu, ...
d)
udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

DRUHÁ HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 72
Odberné zariadenia
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vybuduje plynárenské zariadenie vrátane hlavného uzáveru plynu, ...

(2)

Odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa plynovými spotrebičmi ...

(3)

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre ...

(4)

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné ...

(5)

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru ...

(6)

Uzatvoriť prívod plynu hlavným uzáverom plynu pri oprave odberného plynového zariadenia môže ...

(7)

V prípade zabránenia mimoriadnej udalosti hlavný uzáver plynu môže uzatvoriť ktokoľvek. Uzatvorenie ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa ...

(9)

Vlastník alebo osoba oprávnená užívať alebo spravovať plynové zariadenie, ktorého prostredníctvom ...

a)
umožniť dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu,
b)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete nevyhnutný prístup k tomuto plynovému zariadeniu, ...
c)
udržiavať toto plynové zariadenie slúžiace na dodávku plynu v zodpovedajúcom technickom stave, ...
d)
poskytovať technické údaje a revízne správy o tomto plynovom zariadení v jeho vlastníctve alebo ...
§ 73
Podmienky pripojenia
(1)

Žiadať o vybudovanie a pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určeného meradla ...

(3)

Na žiadosť prevádzkovateľa distribučnej siete je odberateľ plynu povinný vykonať nevyhnutné ...

(4)

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového ...

(5)

Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom ...

§ 74
Dočasné výnimky z prístupu do prepravnej siete a do zásobníka
(1)

Dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky ...

(2)

Hrozbou vážnej ekonomickej ujmy a vznikom vážnych finančných ťažkostí nie je stav alebo situácia, ...

(3)

Žiadosť dodávateľa plynu podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d)
dobu, na ktorú žiada udelenie dočasnej výnimky,
e)
dôvody, pre ktoré žiada udelenie dočasnej výnimky,
f)
notársky osvedčenú fotokópiu zmluvy o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti o dočasnú ...
g)
odôvodnenie potreby plniť zmluvné záväzky voči odberateľom plynu, kvantifikáciu rozsahu ekonomickej ...
h)
prijaté opatrenia na zabránenie hrozby vážnej ekonomickej ujmy alebo vážnych finančných ťažkostí, ...
i)
úroveň prepojenia siete so sieťou členských štátov a tretích štátov a dosiahnutý stupeň ...
(4)

Úrad pri rozhodovaní o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup do siete prihliada ...

a)
vážnosť hrozby ekonomickej ujmy a na vážnosť finančných ťažkostí, ktoré hrozia alebo môžu ...
b)
vplyv na skutočne dosiahnutú konkurenciu na trhu s plynom,
c)
postavenie dodávateľa plynu na trhu s plynom,
d)
dohodnuté podmienky zmluvy o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti vrátane rozsahu, v akom ...
e)
vynaložené úsilie dodávateľa plynu na to, aby zabránil hrozbe vážnej ekonomickej ujmy a vzniku ...
f)
rozsah, v akom mohol dodávateľ plynu v čase podpísania zmluvy o dodávke plynu predvídať, že ...
g)
úroveň prepojenia siete so sieťou iných členských štátov a tretích štátov a na stupeň vzájomnej ...
(5)

Rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup do siete obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, ...
d)
požadovaný rozsah plynárenských zariadení, ktorých sa udelenie dočasnej výnimky z povinnosti ...
e)
dobu, na ktorú sa vydáva rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup ...
(6)

Rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z prístupu do siete úrad zašle účastníkovi konania. ...

§ 75
Nové významné plynárenské zariadenia
(1)

Novým významným plynárenským zariadením na účely tohto zákona je plynárenské zariadenie, ...

(2)

Úrad môže udeliť výnimku pre nové významné plynárenské zariadenie z povinnosti zabezpečiť ...

a)
nové významné plynárenské zariadenie zvýši hospodársku súťaž a bezpečnosť dodávky plynu, ...
b)
riziko spojené s výstavbou nového plynárenského zariadenia je také, že bez udelenia výnimky ...
c)
nové významné plynárenské zariadenie musí vlastniť osoba, ktorá je nezávislá od prevádzkovateľa ...
d)
prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia bude spoplatňované,
e)
prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia nenaruší fungovanie trhu s plynom.
(3)

Výnimka sa môže vzťahovať na celé nové významné plynárenské zariadenie alebo na jeho časť ...

(4)

O výnimke rozhoduje úrad na základe žiadosti. Úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať ...

(5)

Žiadosť o udelenie výnimky obsahuje dôvody na jej vydanie, požadovanú dobu trvania a rozsah. Žiadateľ ...

(6)

Udelenie výnimky pre nové významné plynárenské zariadenie, ktoré sa nachádza na vymedzenom území ...

(7)

Úrad spolu s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov informujú o udelení výnimky ...

(8)

Rozhodnutie o udelenej výnimke sa zasiela žiadateľovi a Komisii spolu s informáciami, ktoré obsahujú ...

a)
podrobný opis dôvodov, na ktorých základe bolo rozhodnuté o udelení výnimky alebo odmietnutí ...
b)
vykonané analýzy týkajúce sa účinku výnimky na hospodársku súťaž a na efektívne fungovanie ...
c)
odôvodnenie časového obdobia udelenia výnimky a podiel dotknutých plynárenských zariadení na ...
d)
výsledok konzultácie s príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu, ak sa výnimka udeľuje ...
e)
podiel plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom.
(9)

Ak Komisia vydá rozhodnutie, ktorým úrad požiada o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o výnimke, ...

(10)

Pravidlá a postupy riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení ...

a)
povinnosť vyzvať všetkých potenciálnych užívateľov plynárenského zariadenia, aby vyjadrili ...
b)
povinnosť užívateľov plynárenského zariadenia ponúknuť v prípade preťaženia nevyužitú kapacitu ...
c)
právo užívateľov plynárenského zariadenia obchodovať s pridelenou kapacitou plynárenského zariadenia ...
§ 76
Dodávka a meranie plynu
(1)

Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom, ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu povinný ...

(4)

Ak dodávateľ plynu dodáva plyn pre jedného odberateľa plynu na rovnakej tlakovej úrovni do viacerých ...

(5)

Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických ...

(6)

Základom na účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom a odberateľom je dodané množstvo energie. ...

(7)

Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na základe ...

(8)

Ak má odberateľ plynu alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu ...

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný počas preskúšavania ...

(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný písomne informovať ...

(11)

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené ...

(12)

Podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávky, merania plynu, použitia typových diagramov dodávky ...

§ 77
Inteligentné meracie systémy
(1)

Ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov plynu, pre ktoré je ...

(2)

Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov ...

(3)

Účastníci trhu s plynom sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi siete súčinnosť pri inštalácii ...

§ 78
Odborná spôsobilosť

Vyrábať, montovať, rekonštruovať, modernizovať, opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky ...

§ 79
Ochranné pásmo
(1)

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

(2)

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu ...

a)
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b)
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c)
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d)
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e)
1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ...
f)
8 m pre technologické objekty,
g)
150 m pre sondy,
h)
50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až ...
(3)

Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne ...

(4)

Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské ...

(5)

Zriaďovať stavby71) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom ...

(6)

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa ...

(7)

Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. ...

§ 80
Bezpečnostné pásmo
(1)

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach ...

(2)

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou ...

a)
10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na ...
b)
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c)
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d)
50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e)
100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f)
150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g)
200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h)
50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i)
250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až ...
(3)

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri ...

(4)

Zriaďovať stavby71) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom ...

§ 81
Preložka plynárenského zariadenia
(1)

Preložkou plynárenského zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov plynárenského ...

(2)

Náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ...

§ 82
Neoprávnený odber plynu
(1)

Neoprávneným odberom plynu je odber

a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení k prepravnej sieti alebo o pripojení k distribučnej sieti,
2.
dodávke alebo združenej dodávke plynu, alebo
3.
prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribučnej siete a distribúcii ...
b)
nemeraného plynu,
c)
bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa ...
d)
meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, ...
e)
ak odberateľ neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu; taký odber ...
f)
ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete, ...
g)
ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h)
ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to prevádzkovateľom ...
(2)

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi ...

(3)

Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, ...

(4)

Ak ide o prvý neoprávnený odber plynu odberateľa plynu v domácnosti meraný meradlom umiestneným ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej ...

PIATA ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE POTRUBIA NA PREPRAVU POHONNÝCH LÁTOK ALEBO NA PREPRAVU ROPY, PREVÁDZKOVANIE ZARIADENÍ <span class="shorten">...</span>

§ 83
(1)

Na účely tejto časti sa potrubím rozumie potrubie na prepravu pohonných látok a potrubie na prepravu ...

(2)

Na prevádzkovanie potrubia, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie ...

§ 84
Práva a povinnosti prevádzkovateľa potrubia
(1)

Prevádzkovať potrubie môže len osoba, ktorá vlastní alebo má iné práva k potrubiu a ktorej ...

(2)

Prevádzkovateľ potrubia má právo zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť ...

(3)

Prevádzkovateľ potrubia je povinný zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie ...

§ 85
Práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovateľa zariadení ...
(1)

Prevádzkovateľ zariadení na plnenie tlakových nádob má právo

a)
odmietnuť naplniť tlakové nádoby, ak má podozrenie, že tlakové nádoby nezodpovedajú technickým ...
b)
vstupovať na pozemky alebo do objektov odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka na účely ...
c)
vyžiadať od odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka technickú dokumentáciu tlakových ...
(2)

Prevádzkovateľ zariadení na plnenie tlakových nádob je povinný

a)
zabezpečiť
1.
bezpečnosť prevádzky,
2.
prevenciu proti havárii,
3.
bezpečnosť a ochranu zdravia,
4.
preventívne ochranné opatrenia,
5.
spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob pri dodržaní ...
b)
plniť skvapalnený plynný uhľovodík len do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám ...
c)
plniť skvapalnený plynný uhľovodík do vlastných tlakových nádob alebo do cudzích tlakových ...
d)
viesť evidenciu vlastných tlakových nádob.
(3)

Prevádzkovateľ zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka má právo

a)
vyžiadať od odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka technickú dokumentáciu odberného ...
b)
vstupovať na pozemky alebo do objektov odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka na účely ...
(4)

Prevádzkovateľ zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka je povinný

a)
zabezpečiť
1.
bezpečnosť prevádzky,
2.
prevenciu proti havárii,
3.
bezpečnosť a ochranu zdravia,
4.
potrebné preventívne ochranné opatrenia,
5.
spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na rozvod skvapalneného plynného ...
6.
meranie dodaného skvapalneného plynného uhľovodíka vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie ...
b)
vypracovať každoročne havarijné plány.
§ 86
Ochranné pásmo potrubia
(1)

Ochranné pásmo potrubia je na účely tohto zákona priestor v blízkosti potrubia, ktorý je určený ...

(2)

Ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta ...

(3)

Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania je vymedzené zvislými ...

§ 87
Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia
(1)

V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy ...

(2)

V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do ...

a)
200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,
b)
150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty ...
c)
100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,
d)
50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,
e)
20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy, ...
f)
10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie zeminy ...
(3)

Zriaďovať stavby71) a vykonávať udržiavacie práce na stavbe v ochrannom pásme potrubia možno ...

(4)

Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné ...

(5)

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania ...

ŠIESTA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V ENERGETIKE

§ 88
(1)

Štátnu správu v energetike vykonáva

a)
ministerstvo,
b)
úrad,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“),
(2)

Ministerstvo

a)
zodpovedá za vypracovanie energetickej politiky na obdobie minimálne 20 rokov, zodpovedá za aktualizáciu ...
b)
zabezpečuje plnenie prijatých záväzkov v oblasti energetiky, ktoré vyplývajú z medzinárodných ...
c)
zabezpečuje sledovanie dodržiavania bezpečnosti dodávky elektriny a plynu,
d)
prijíma opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu vrátane rozhodnutia ...
e)
určuje rozsah kritérií technickej bezpečnosti sústavy a siete,
f)
určuje povinnosti a rozhoduje o uplatnení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa ...
g)
rozhoduje o uplatnení opatrení, ak ide o
1.
ohrozenie celistvosti a integrity sústavy a siete,
2.
ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
h)
rozhoduje o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12,
i)
prijíma opatrenia na zabezpečenie zámerov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ...
j)
uverejňuje každoročne do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny ...
k)
zasiela Komisii žiadosť o udelenie výnimky z povinností, ktorých plnenie vyplýva zo spoločných ...
l)
vydáva stanovisko k návrhu regulačnej politiky podľa osobitného predpisu85) v otázkach súvisiacich ...
m)
vydáva na návrh úradu stanovisko k zámeru zmeny spôsobu prístupu do zásobníka z dohodnutého ...
n)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti v energetike,
o)
rozhoduje o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete za prevádzkovateľa ...
p)
na žiadosť úradu vydáva stanovisko o ohrození bezpečnosti dodávok elektriny alebo dodávok plynu ...
q)
uverejňuje na svojom webovom sídle praktické informácie pre odberateľov elektriny a odberateľov ...
r)
je zodpovedným orgánom a plní úlohy zodpovedného orgánu podľa osobitného predpisu86) okrem úloh, ...
s)
žiada príslušné orgány iných členských štátov o posilnenie obojsmernej kapacity cezhraničného ...
t)
uverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach vo všeobecnom hospodárskom záujme ...
u)
vydáva stanovisko k súladu výstavby priameho vedenia alebo výstavby priameho plynovodu so všeobecným ...
v)
spolupracuje s úradom na vypracovaní metodického usmernenia pre elektroenergetické podniky a plynárenské ...
w)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,87a)
x)
prideľuje úlohy zverené prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu,87b)
y)
rozhoduje o určení výkupcu elektriny.
(3)

Ministerstvo pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d) zohľadní

a)
význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektriny a plynu,
b)
význam transparentného a stabilného regulačného rámca,
c)
vplyv opatrení na cenu elektriny a plynu pre koncových odberateľov,
d)
vnútorný trh a možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti s bezpečnosťou dodávok elektriny ...
e)
význam podpory hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a plynom,
f)
potrebu pravidelnej údržby, prípadne aj obnovy prenosovej sústavy, prepravnej siete, distribučnej ...
g)
význam podpory elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a podpory kombinovanej výroby ...
h)
potrebu zabezpečiť dostatočnú prepravnú, prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné ...
(4)

Opatrenia podľa odseku 2 písm. d) nesmú byť diskriminačné a nesmú predstavovať neprimerané ...

(5)

Pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d), pri zabezpečovaní vhodného stupňa prepojenia medzi ...

a)
geografickú polohu štátu,
b)
zachovanie primeranej rovnováhy medzi nákladmi na výstavbu nových prepojení a úžitkom pre koncových ...
c)
zabezpečenie čo najúčinnejšieho využívania existujúcich spojovacích vedení.
(6)

Opatrenia podľa odseku 2 písm. d), f) a g) sa môžu ukladať ako

a)
tarifné opatrenia alebo netarifné opatrenia,
b)
povinnosť zabezpečiť alebo vykonať technické alebo organizačné opatrenia,
c)
povinnosť zdržať sa konania alebo činností,
d)
poskytnutie ekonomických stimulov.50)
(7)

Pri ukladaní opatrení podľa odseku 6 sa môže narušiť fungovanie trhu s elektrinou alebo trhu ...

(8)

Proti rozhodnutiu o uložení opatrenia podľa odseku 2 písm. f) a g) možno podať opravný prostriedok; ...

(9)

Ministerstvo ďalej informuje Komisiu o

a)
prijatých opatreniach na plnenie povinnosti poskytnúť univerzálnu službu,
b)
opatreniach na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme vrátane opatrení na ochranu ...
c)
dôvodoch zamietnutia žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa ...
d)
prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu,
e)
technických pravidlách, ktoré určujú technickokonštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie ...
f)
opatreniach podľa odseku 2 písm. f) a g),
g)
preventívnom akčnom pláne a núdzovom pláne podľa osobitného predpisu,47)
h)
skutočnostiach týkajúcich sa medzivládnych dohôd uzavretých s tretími štátmi v rozsahu podľa ...
i)
spolupráci s iným členským štátom ohľadom bezpečnosti dodávok plynu na vnútornom trhu so zemným ...
j)
výnimkách z uplatňovania § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu,
k)
dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa § 12 ods. 4, ak žiadosť neobsahuje náležitosti investičného ...
(10)

Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa ...

a)
obsahovala celkovú schopnosť sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrine vrátane ...
1.
prevádzkovej bezpečnosti sústavy,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom elektriny na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie päť až pätnásť rokov odo dňa vypracovania ...
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prenosovej sústavy a im známych investičných zámerov ...
b)
zohľadnila
1.
zásady riadenia preťaženia sústavy ustanovené v osobitnom predpise,54)
2.
existujúce a plánované prenosové vedenia,
3.
predpokladaný vývoj objemu výroby, dodávky, cezhraničnej výmeny elektriny a spotreby elektriny ...
4.
regionálne, vnútroštátne a európske ciele udržateľného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré ...
(11)

Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu podľa ...

a)
výsledky monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a prijaté a predpokladané opatrenia na riešenie ...
b)
posúdenie celkovej schopnosti siete pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po plyne vrátane
1.
prevádzkovej bezpečnosti siete,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou plynu a dopytom po plyne na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok plynu na obdobie päť až pätnásť rokov odo dňa vypracovania ...
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľov zásobníkov a výrobcov ...
5.
možných opatrení na pokrytie obvzlášť vysokého dopytu po plyne a riešenie výpadku jedného ...
§ 89
Inšpekcia
(1)

Inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 4, § 6 ods. 2 písm. d) až ...

a)
účastníkov trhu s elektrinou a plynom týkajúcich sa plnenia úloh
1.
vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3.
na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve a pri vyhlásení ...
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
b)
osôb, ktoré vykonávajú činnosti v energetike, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v rozsahu podľa ...
c)
iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v písmene a),
d)
na vykonávanie činností v energetike a povinností v ochranných pásmach sústavy, ochranných pásmach ...
e)
vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi Slovenskej obchodnej inšpekcie ...
(2)

Inšpekcia

a)
riadi výkon štátneho dozoru a činnosť inšpektorátov,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú pôsobnosť ...
c)
poveruje výkonom dozoru podľa odseku 1 inšpektorát aj mimo jeho územnej pôsobnosti,
d)
rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam vydaným inšpektorátmi,
e)
vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,93)
f)
vykonáva skúšky inšpektorov inšpekcie a inšpektorátov, vedie evidenciu inšpektorov a vydaných ...
g)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1.
(3)

Inšpektorát

a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,
d)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1.
(4)

Úlohy dozoru vykonávajú inšpekcia a inšpektorát prostredníctvom inšpektorov. Inšpektor je štátnym ...

(5)

Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení ...

(6)

Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený ukladať opatrenia na mieste na odstránenie zistených ...

(7)

Inšpektor pri výkone dozoru je povinný

a)
preukázať sa preukazom inšpektora,
b)
zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru ...
(8)

Osoba podliehajúca dozoru podľa tohto zákona, je povinná poskytovať inšpektorom potrebnú súčinnosť, ...

(9)

Dozor podľa § 9, 11, 12, § 20 až 24, § 32 ods. 4 písm. d) a e), § 38, 42, 44, § 65 ods. 3 písm. ...

(10)

Inšpekcia spolupracuje pri výkone dozoru podľa tohto zákona s úradom. Inšpekcia je v rámci spolupráce ...

(11)

Inšpekcia môže pri svojej činnosti požadovať od orgánov verejnej správy údaje a vysvetlenia ...

§ 90
Úrad

Úrad

a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 4, § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), ...
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 2 v rozsahu kontrolnej pôsobnosti vymedzenej v písmene a),
d)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a vzorový prevádzkový ...
2.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete,
3.
vzorové obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby.
§ 91
Správne delikty a pokuty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške

a)
od 50 000 eur do 500 000 eur za porušenie povinností
1.
ukladaných vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav, sietí, potrubí a zariadení na ...
3.
ukladaných na predchádzanie krízovej situácie a pri predchádzaní krízovej situácie a stavu núdze, ...
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
6.
uložených v § 25 ods. 1,
b)
od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností
1.
vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho vedenia alebo z rozhodnutia na výstavbu ...
2.
v ochranných pásmach sústavy, v ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach plynárenských ...
3.
uložených v § 4, § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 10, 11, 12, § 13 ods. 4, § 8 ods. 5 na podnikanie ...
c)
od 500 eur do 300 000 eur za porušenie povinností uložených v § 9, § 22, § 27 ods. 2 písm. d) ...
d)
od 100 eur do 30 000 eur za porušenie povinností
1.
poskytnúť spoluprácu alebo súčinnosť orgánom inšpekcie alebo ministerstvu pri výkone dozoru ...
2.
umožniť vstup na pozemky, do objektov a do zariadení orgánom inšpekcie pri výkone dozoru podľa ...
3.
predložiť výkazy alebo poskytnúť informácie ministerstvu alebo inšpekcii v rozsahu, spôsobom ...
4.
ohlásiť začiatok, zmenu alebo ukončenie výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa ...
5.
podľa § 35 ods. 2 písm. b) až h), § 36 ods. 2 písm. a) až e), § 39, § 42, § 46, § 70 ods. ...
(2)

Úrad uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške

a)
do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, ...
b)
do 10 % celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom ...
c)
od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, § 19 ods. 7 alebo za porušenie ...
d)
od 500 eur do 500 000 eur za porušenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete ...
e)
od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie činností bez povolenia alebo bez oznámenia, pri činnostiach, ...
f)
od 500 eur do 100 000 eur za porušenie povinností dodávateľa elektriny alebo plynu uložených v ...
g)
od 500 eur do 50 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny alebo výrobcu plynu uložených ...
h)
od 500 eur do 10 000 eur za nesplnenie opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
i)
od 100 eur do 5 000 eur za porušenie povinností odberateľa elektriny alebo plynu uložených v § ...
(3)

Pri opakovanom porušení povinností do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia alebo úrad zistili ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 92
Vzťah k všeobecnému predpisu o správnom konaní
(1)

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,93) ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie podľa § 45, § 81 a § 88 ods. 2 ...

§ 93
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na podnikanie v energetike, postup podávania žiadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia ...

§ 94
Dôvernosť informácií
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ ...

a)
nesmie poskytnúť obchodné informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo iné obchodné ...
b)
nesmie v súvislosti s predajom alebo nákupom elektriny alebo plynu, ktorý uskutočňuje iná osoba, ...
(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

§ 95
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
rozsah a podmienky, za ktorých je odberateľ plynu chráneným odberateľom podľa § 3 písm. c) bodu ...
b)
rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti ...
c)
podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy ...
d)
druhy, spôsob určenia a realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a opatrení zameraných ...
e)
podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne podľa osobitného predpisu,44) ...
f)
spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok ...
g)
podrobnosti o rozsahu technických podmienok podľa § 19 ods. 2 a 3,
h)
v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov podľa § 42
1.
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových ...
2.
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov ...
3.
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii a prevádzke ...
4.
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
5.
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6.
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou,
7.
spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa,
8.
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových ...
i)
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny podľa § 46 ods. 2,
j)
podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu podľa § 64 ods. 6 písm. ...
k)
v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov podľa § 77
1.
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových ...
2.
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov ...
3.
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s plynom pri inštalácii a prevádzke ...
4.
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
5.
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6.
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s plynom,
7.
spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa,
8.
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových ...
l)
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu podľa § 82 ods. 3,
m)
obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu. ...
(2)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie ...
b)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...
c)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním ...
d)
postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov a formu a obsah uchovávaných údajov podľa ...
e)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...
f)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním ...
g)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s voľbou a odvolaním člena dozornej ...
h)
náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti podľa § 75 ods. 5,
i)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania údajov výrobcom elektriny, prevádzkovateľom prenosovej ...
§ 96
Prechodné ustanovenia
(1)

Povolenia na podnikanie v energetike, potvrdenia o splnení oznamovacej povinosti, osvedčenia o odbornej ...

(2)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(3)

Výkon dozoru začatý pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších ...

(4)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou ...

(5)

Ochranné pásma a bezpečnostné pásma zriadené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich ...

(6)

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti nemožno ...

(7)

Zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmlúv uzatvorených ...

(8)

Zmluvy uzatvorené medzi dodávateľmi elektriny a odberateľmi elektriny podľa doterajších predpisov, ...

(9)

Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a iným účastníkom trhu s elektrinou ...

(10)

Pre užívateľov distribučnej sústavy, ktorí sú fyzicky pripojení do distribučnej sústavy a ...

(11)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu, ktorý poskytuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(12)

Dodávateľ poslednej inštancie určený podľa doterajších predpisov je dodávateľom poslednej ...

(13)

Rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie ...

(14)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zabezpečiť súlad s podmienkami oddelenia prevádzkovateľa ...

(15)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť súlad s podmienkami podľa § 32 ods. ...

(16)

Prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského ...

(17)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zabezpečiť súlad s podmienkami podľa § 65 ods. ...

(18)

Ustanovenie § 53 ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorej výkon funkcie štatutárneho orgánu, člena ...

(19)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete podá návrh na udelenie ...

(20)

Ak dôjde k oddeleniu činnosti podľa § 30 alebo § 50 až 63 a v dôsledku toho k vzniku nového ...

(21)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je ...

(22)

Prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(23)

Štátna energetická inšpekcia podľa doterajších predpisov je štátna energetická inšpekcia ...

(24)

Ak ministerstvo uloží prevádzkovateľovi sústavy povinnosť zaviesť inteligentné meracie systémy ...

(25)

Plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení a plán rozvoja prepravnej ...

(26)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

(27)

Výrobca elektriny je povinný pri zariadeniach na výrobu elektriny uvedených do prevádzky pred účinnosťou ...

(28)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto ...

1.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

2.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

(29)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy podľa § 95 ods. 1 písm. d) a e) do 31. ...

(30)

Úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy podľa § 95 ods. 2 písm. a) a h) do 31. decembra ...

§ 96a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)

Pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používa pojem ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používa pojem ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, ...

(5)

V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku energetiky vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ...

(6)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických ...

§ 96b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2014
(1)

Posúdenie súladu investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov ...

(2)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 4 písm. b), ...

§ 96c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 96d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017

Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, je povinná zapísať sa do registra partnerov ...

§ 96e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Odberateľ elektriny, ktorý má do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste pripojenú ...

§ 96f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej ...

(2)

Pre výrobcov elektriny, ktorí využívajú prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy ...

§ 97
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 98
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 ...

2.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 154/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

4.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 156/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

5.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

6.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

7.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 366/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

8.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 368/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

V § 3 ods. 2 sa za slovo „vzťahy“ vkladajú slová „zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpečiť ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „činnosť organizátora krátkodobého ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položky ...

„ Položka 207 I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 209 vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 ...

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za päť rokov ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem čl. I § 37 ods. 4 písm. c) a ods. 6 písm. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 251/2012 Z. z.

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  * Nehodiace sa prečiarknite.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 251/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry ...

Poznámky

 • 1)  § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • 2)  Zákon č. 250/2012 Z. z.
 • 3)  § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 4)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 4a)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
 • 6)  § 34a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 7)  § 2, § 13 a § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...
 • 8)  § 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 9)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 10)  § 25 až 29, § 32 až 40 a § 56 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene ...
 • 11)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 12)  § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 ...
 • 14)  § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  § 23 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...
 • 16)  § 3 a § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 16a)  § 5a ods. 1 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 17)  § 25 až 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 17a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 19)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 21)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 22)  § 4 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 23)  § 4 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 24)  § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...
 • 25)  § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 26)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu ...
 • 29)  § 9a zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
 • 30)  § 2 písm. e) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení ...
 • 30a)  § 14 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 30b)  § 6 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  § 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod, § 10 písm. k) a § 16 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 34a)  § 2 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní ...
 • 35)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške ...
 • 36)  Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...
 • 37)  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 38)  § 37 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 38a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 38b)  § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 10 písm. a) prvý bod zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 40)  § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z.
 • 41)  Napríklad § 24 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 42)  Napríklad § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
 • 43)  § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 ...
 • 43a)  § 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
 • 43b)  § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 43c)  § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 44)  Čl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 45)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 46)  Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 47)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 48)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 49)  Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 50)  § 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 40 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 52)  § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 53)  § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 53a)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie ...
 • 54)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009.
 • 55)  § 7 ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z.
 • 55a)  § 14 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 56)  § 25 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 57)  § 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 58)  Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby ...
 • 59)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene ...
 • 60a)  § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 60b)  § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 61)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 63 Zákonníka práce.
 • 63)  § 68 Zákonníka práce.
 • 64)  § 63 ods. 4 a 5 a § 68 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 66)  § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
 • 67)  § 5 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...
 • 67a)  § 3 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 67b)  § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 68)  Napríklad § 52 až 54 Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 69)  Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
 • 70a)  Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 72)  Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Čl. 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 74)  Čl. 6 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 75)  Napríklad § 591 Obchodného zákonníka,§ 42 Zákonníka práce.
 • 76)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 77)  Napríklad zákon č. 250/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, nariadenie ...
 • 78)  Čl. 8 ods. 10 a čl. 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 79)  § 9 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 80)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 80a)  § 23 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 81)  § 11 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 82)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ...
 • 83)  Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 ...
 • 84)  Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 85)  § 8 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 86)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 87)  Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 87a)  Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach ...
 • 87b)  Čl. 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie ...
 • 88)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 89)  Čl. 13 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 90)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES zo 6. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú ...
 • 91)  Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej ...
 • 92)  § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 93)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95)  Nariadenie vlády č. 246/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 97)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore