Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD430DS14EUPP13ČL2

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 251/2012 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 419/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
podmienky na podnikanie v energetike,
b)
prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu ...
d)
práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,
e)
výkon štátnej správy v energetike,
f)
výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Základné ustanovenia

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

všeobecne

1.

energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových ...

2.

vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

3.

časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

4.

územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných ...

5.

územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,

6.

bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny ...

7.

vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,

8.

prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo ...

9.

zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny ...

10.

regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným ...

11.

pripojením do sústavy alebo do siete zabezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo v ...

12.

prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o

12.1.

prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, pričom prístupom do prenosovej sústavy sa rozumie ...

12.2.

prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom prístupom do distribučnej sústavy sa ...

12.3.

prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, pričom prístupom do prepravnej siete sa rozumie právo ...

12.4.

prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, pričom prístupom do distribučnej siete sa rozumie ...

12.5.

prístupe do ťažobnej siete a doprave plynu, pričom prístupom do ťažobnej siete sa rozumie právo využívať ...

12.6.

prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, pričom prístupom do zásobníka sa rozumie právo využívať ...

13.

prevádzkovou bezpečnosťou nepretržitá prevádzka prenosovej sústavy a distribučnej sústavy alebo prepravnej ...

14.

univerzálnou službou služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo ...

15.

inteligentným meracím systémom súbor zložený z určených meradiel4) a ďalších technických prostriedkov, ...

16.

kontrolou možnosť vykonávať na základe právnych alebo faktických skutočností rozhodujúci vplyv na činnosť ...

16.1.

vlastníckych alebo iných práv k podniku alebo jeho časti,

16.2.

práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, ...

b)

v elektroenergetike

1.

zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; ...

2.

prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny ...

3.

prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia ...

4.

distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel ...

5.

distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane ...

6.

priamym vedením elektrické vedenie, ktoré spája

6.1.

výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny,

6.2.

výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej ...

7.

spojovacím vedením vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo ...

8.

sústavou vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej ...

9.

elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo ...

10.

podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania ...

11.

systémovou službou služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti ...

12.

odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,

13.

meracím bodom miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy vybavené určeným meradlom,4)

14.

typovým diagramom odberu postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorej základe ...

15.

dodávkou elektriny predaj elektriny,

16.

domácim uhlím uhlie vyťažené na vymedzenom území,

17.

regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie ...

18.

odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi ...

19.

odchýlkou sústavy veľkosť obstaranej regulačnej elektriny,

20.

činnosťou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia organizovaného ...

21.

organizovaným krátkodobým cezhraničným trhom s elektrinou cezhraničný trh s elektrinou organizovaný ...

22.

vyhodnotením organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou určenie ceny a množstva elektriny ...

23.

rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu odberateľov pri využívaní ...

24.

meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny ...

25.

regionálnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných ...

26.

miestnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných ...

27.

riadením energetickej efektívnosti postup zameraný na ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového ...

28.

malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom ...

29.

elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného ...

30.

nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou ...

31.

nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,

32.

verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup ...

33.

zúčtovaním podpory výroby elektriny vyhodnotenie a zúčtovanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov ...

34.

činnosťou výkupcu elektriny výkup elektriny od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo ...

35.

energetickým mixom dodávky elektriny hodnota podielov jednotlivých zdrojov energie v dodanej elektrine ...

36.

dodávaním elektriny výrobcom elektriny do sústavy fyzický tok elektriny od výrobcu elektriny do prenosovej ...

c)

v plynárenstve

1.

plynom zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ako ...

2.

výrobou plynu ťažba zemného plynu alebo výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy5) alebo výroba plynu ...

3.

prepravou plynu doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,

4.

distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu,

5.

distribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia vrátane vysokotlakových ...

6.

prepravnou sieťou sieť kompresorových staníc a sieť najmä vysokotlakových plynovodov, ktoré sú navzájom ...

7.

zásobníkom zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu vrátane ...

8.

zariadením na skvapalňovanie zemného plynu zariadenie používané na skvapalnenie zemného plynu alebo ...

9.

sieťou prepravná sieť, distribučná sieť, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu, zásobník, zariadenie ...

10.

priamym plynovodom plynovod, ktorý nie je súčasťou prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka alebo ...

11.

odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,4)

12.

dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom, ...

13.

podpornou službou služba potrebná na prístup do siete, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení ...

14.

akumuláciou plynu v sieti uskladnenie plynu v plynovode jeho stlačením v plynárenských prepravných sieťach ...

15.

vyvažovaním siete vyrovnávanie nerovnováhy siete dodaním plynu do siete alebo odobratím plynu zo siete ...

16.

kombinovanou sieťou sieť, ktorá zahŕňa prepravnú sieť, distribučnú sieť a zásobník alebo niektorú z ...

17.

ťažobnou sieťou sieť plynovodov, ktoré sú určené na dopravu vyťaženého zemného plynu z miesta ťažby ...

18.

plynovým zariadením plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie,

19.

plynárenským zariadením zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, ...

20.

odberným plynovým zariadením zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu,

21.

hlavným uzáverom plynu zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom siete a ktoré oddeľuje plynárenské ...

22.

typovým diagramom dodávky plynu náhradná metóda na určenie denných odberov plynu, zúčtovanie odchýlok ...

23.

dohodnutým prístupom do siete prístup do siete dohodnutý účastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými ...

24.

odchýlkou účastníka trhu s plynom odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi ...

§ 3

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

všeobecne

1.

podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,

2.

prepojeným podnikom podnik, ktorý je iným podnikom alebo viacerými podnikmi ovládaný, pretože tento ...

3.

majetkovým prepojením priamy alebo nepriamy podiel iného podniku alebo podnikov na hlasovacích právach ...

4.

personálnym prepojením stav, keď štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom kontrolného ...

5.

integrovaným podnikom vertikálne integrovaný podnik alebo horizontálne integrovaný podnik,

6.

vertikálne integrovaným podnikom vertikálne integrovaný elektroenergetický podnik alebo vertikálne integrovaný ...

7.

horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, ...

8.

zúčtovateľom odchýlok osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok,

9.

dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým ...

10.

malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci ...

11.

dodávateľom poskytujúcim univerzálnu službu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý dodáva ...

b)

v elektroenergetike

1.

výrobcom elektriny osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny,

2.

prevádzkovateľom prenosovej sústavy osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území, ...

3.

prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného ...

4.

vertikálne integrovaným elektroenergetickým podnikom elektroenergetický podnik alebo skupina elektroenergetických ...

5.

elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, prenos ...

6.

dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,

7.

odberateľom elektriny osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja, alebo koncový odberateľ ...

8.

koncovým odberateľom elektriny odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ...

9.

odberateľom elektriny v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7) ...

10.

odberateľom elektriny mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je využívaná na vlastnú ...

11.

oprávneným odberateľom elektriny osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny,

12.

subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku ...

13.

účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom ...

14.

organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou osoba podľa § 37, ktorá má povolenie na činnosť organizátora ...

15.

užívateľom sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej ...

16.

poskytovateľom podporných služieb účastník trhu s elektrinou, ktorý má v súvislosti s poskytovaním podporných ...

17.

zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie ...

c)

v plynárenstve

1.

výrobcom plynu osoba, ktorá ťaží zemný plyn, prevádzkuje ťažobnú sieť na ťažbu zemného plynu alebo vyrába ...

2.

vertikálne integrovaným plynárenským podnikom plynárenský podnik alebo skupina plynárenských podnikov, ...

3.

plynárenským podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, ...

4.

prevádzkovateľom prepravnej siete plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu podľa tohto zákona,

5.

prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa tohto zákona, ...

6.

dodávateľom plynu osoba, ktorá má povolenie na dodávku plynu,

7.

prevádzkovateľom zásobníka plynárenský podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie plynu podľa ...

8.

prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia ...

9.

užívateľom siete osoba, ktorá plyn dodáva alebo plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má s prevádzkovateľom ...

10.

odberateľom plynu osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby, ...

11.

koncovým odberateľom plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý ...

12.

odberateľom plynu v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,7) ...

13.

odberateľom plynu mimo domácnosti osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je využívaný na vlastnú spotrebu ...

14.

oprávneným odberateľom plynu osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,

15.

prevádzkovateľom kombinovanej siete plynárenský podnik oprávnený prevádzkovať kombinovanú sieť podľa ...

16.

chráneným odberateľom odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je

16.1.

odberateľom plynu v domácnosti,

16.2.

malý podnik,

16.3.

odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa ...

16.4.

prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,9)

16.5.

zariadením sociálnych služieb,10)

16.6.

zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11)

16.7.

školou,12)

16.8.

odberateľom plynu okrem odberateľa plynu podľa bodov 16.1 až 16.7 v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

17.

zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) ...

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
PODNIKANIE V ENERGETIKE

§ 4 - Podnikanie v energetike
(1)

Podnikaním v energetike je

a)
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
e)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
f)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(2)

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu ...

(3)

Cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa odseku 2 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, ...

(4)

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom ...

(5)

Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických ...

(6)

Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14a) ...

(7)

Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, ...

§ 5 - Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. ...

(2)

Vzdelanie a prax sa preukazujú dokladmi o ukončení

a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v energetike, ...
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní ...
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického ...
d)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, ...
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, ...
(3)

Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej ...

(4)

Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ...

(5)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej ...

§ 6 - Oprávnenie na podnikanie v energetike
(1)

Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej ...

(2)

Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na

a)
výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
b)
činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu,
d)
prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
e)
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
f)
prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
g)
prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
h)
činnosť výkupcu elektriny.
(3)

Činnosti podľa odseku 2 povoľuje úrad; povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností, na dobu ...

(4)

Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti:

a)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW ...
b)
výroba a dodávka plynu z biomasy,
c)
výroba a dodávka plynu z bioplynu,
d)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
e)
preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
f)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
g)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže ...
h)
preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.
(5)

Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4, sa vzťahuje oznamovacia ...

(6)

Povolenie na prenos elektriny a povolenie na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa ...

(7)

Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...

(8)

Povolenie osoby podľa odseku 7 dodávať elektrinu alebo plyn na vymedzenom území zanikne, ak zanikne ...

(9)

Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa odseku 7 povinná ...

(10)

Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva elektrinu na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa ...

(11)

Na osobu podľa odseku 7, ktorá dodáva plyn na vymedzenom území, sa vzťahujú povinnosti dodávateľa plynu ...

(12)

Povolenie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti nemožno previesť na inú osobu.

§ 7 - Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 odsek 7 je

a)
vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b)
úplná spôsobilosť na právne úkony,
c)
pobyt na území Slovenskej republiky;16) ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad ...
d)
bezúhonnosť,
e)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4,
f)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g)
určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť podľa písmena e).
(2)

Podmienkou na vydanie povolenia právnickej osobe okrem povolenia vydaného podľa § 6 ods. 7 je

a)
umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b)
odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 a ukončené ...
c)
preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d)
určenie zodpovedného zástupcu,
e)
bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, ...
f)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,16a) ak ide o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 2 písm. ...
(3)

Podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plynu je právoplatné rozhodnutie ...

(4)

Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný preukázať technické predpoklady na vykonávanie činností, na ...

(5)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch ...

(6)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia nesplní podmienky na vydanie povolenia podľa tohto zákona, úrad žiadosť ...

(7)

Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ...

(8)

Na osoby, ktoré vykonávajú len činnosť dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa povinnosť preukázať ...

(9)

Vydaním povolenia na výrobu elektriny nie je dotknutá povinnosť držiteľa povolenia získať povolenia ...

§ 8 - Postup pri vydávaní povolenia
(1)

Povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej ...

(2)

Výrok rozhodnutia o vydaní povolenia obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, právnu formu a ...
b)
predmet, miesto a rozsah podnikania,
c)
územie výkonu požadovanej činnosti okrem rozhodnutia o vydaní povolenia na dodávku elektriny alebo dodávku ...
d)
dobu platnosti povolenia,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený,
f)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak sa vyžaduje jej preukázanie,
g)
povinnosti a technické podmienky, za ktorých možno vykonávať činnosti, na ktoré sa povolenie vydáva.
(3)

Úrad po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.19) ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

(5)

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „držiteľ ...

§ 9 - Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa ...

(2)

Zodpovedný zástupca musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie povolenej činnosti osvedčenú podľa § ...

(3)

Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia.

(4)

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu ...

(5)

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, na ktorú bol ustanovený, držiteľ povolenia je povinný ...

§ 10 - Zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)

Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny v povolení, ak sa zmenili podmienky ...

(2)

Úrad môže vykonať zmeny vo vydanom povolení aj z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky a skutočnosti, ...

(3)

O vykonaných zmenách v povolení vydá úrad rozhodnutie s náležitosťami podľa § 8 ods. 2.

(4)

Za zmenu povolenia sa nepovažuje zmena zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukazoval technické ...

(5)

Povolenie zaniká

a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
rozhodnutím úradu o zrušení povolenia,
d)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu.
(6)

Povolenie úrad zruší, ak držiteľ povolenia

a)
prestal spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie,
b)
nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou,
c)
o to písomne požiada, v prípade povolenia na distribúciu elektriny a povolenia na distribúciu plynu, ...
d)
prestal vykonávať činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie,
e)
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.14a)
§ 11 - Práva a povinnosti držiteľa povolenia
(1)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme

a)
vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon ...
b)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ...
c)
pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
d)
vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi21) do uzavretých priestorov a zariadení ...
e)
vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia22) ...
f)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce24) elektrické vedenie a elektroenergetické ...
g)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na ...
(2)

Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná ...

a)
bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b)
stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c)
poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.
(3)

Výzvu podľa odseku 1 písm. b) alebo oznámenie podľa odseku 2 doručí držiteľ povolenia alebo ním poverená ...

(4)

Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada ...

(5)

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby ...

(6)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov ...

(7)

Na účely odsekov 1 až 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.

(8)

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami26) spojenými s vlastníctvom ...

(9)

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada ...

(10)

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa ...

(11)

Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, ...

(12)

Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a ...

(13)

Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení podľa odseku ...

(14)

Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 13, ak príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v stanovisku ...

(15)

Oprávnenia podľa odseku 1 a podľa doterajších predpisov a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam ...

(16)

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinná

a)
poskytovať ministerstvu informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
b)
umožniť osobám povereným orgánom vykonávajúcim štátnu správu vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva ...
c)
zabezpečiť, aby práce spojené s výkonom povolenej činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť vykonávali ...
d)
zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti spĺňali požiadavky na kvalitu, ...
e)
oznámiť úradu v lehote do 30 dní začiatok, zmenu a ukončenie vykonávania povolenej činnosti; oznámenie ...
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie potrebné ...
§ 12 - Výstavba energetického zariadenia
(1)

Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské ...

(2)

Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. ...

a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane; zvýšiť celkový ...
b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický ...
c)
výrobu plynu,
d)
distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej ...
e)
distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej ...
f)
prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa ...
g)
prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka ...
(3)

Energetickú politiku schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva.

(4)

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a pobyt na vymedzenom území, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu, sídlo, meno a priezvisko a dátum ...
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku energetického zariadenia,
2.
údaje o umiestnení energetického zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv
3.1.
elektroenergetického zariadenia na prenosovú sústavu a distribučnú sústavu na vymedzenom území z hľadiska ...
3.2.
plynárenského zariadenia na prepravnú sieť alebo distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti ...
3.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubia z hľadiska bezpečnosti ...
3.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť na vymedzenom území z hľadiska ...
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie vrátane údajov o druhu a množstve primárnych zdrojov energie na ...
5.
energetickú efektívnosť energetického zariadenia,
6.
predpokladaný vplyv energetického zariadenia na ochranu verejného zdravia a na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv
8.1.
elektroenergetického zariadenia na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území,
8.2.
plynárenského zariadenia na bezpečnosť dodávok plynu na vymedzenom území,
8.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na bezpečnosť dodávok pohonných látok alebo ...
8.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na bezpečnosť rozvodu skvapalneného plynného ...
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom obce preukázaný stanoviskom obce,
10.
spôsob pripojenia
10.1.
elektroenergetického zariadenia do sústavy,
10.2.
plynárenského zariadenia do siete,
10.3.
potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy na existujúce potrubie,
10.4.
zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka na distribučnú sieť,
11.
predpokladaný prínos výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia
11.1.
k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných zdrojov energie5) na hrubej konečnej energetickej spotrebe ...
11.2.
k úspore emisií,30)
12.
význam plynárenského zariadenia pre vnútorný trh so zemným plynom,
13.
ekonomicko-technické hodnotenie využitia vyrobeného tepla; to neplatí pre jadrové zariadenia,
14.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej ...
15.
súlad investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centralizovaného zásobovania ...
(5)

Súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 4 je stanovisko prevádzkovateľa

a)
distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku ...
b)
prenosovej sústavy k údajom podľa odseku 4 písm. b) bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1,
c)
distribučnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) ...
d)
prepravnej siete, ku ktorej bude plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 4 písm. b) ...
e)
potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy, ku ktorému bude ...
f)
distribučnej siete, ku ktorej bude zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka pripojené, ...
(6)

Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným ...

(7)

Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedčenie na výstavbu ...

(8)

Predpokladom na vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu distribučnej sústavy ...

(9)

Na účel posúdenia žiadosti ministerstvo požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo ...

a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sústava alebo distribučná sieť je využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom ...
c)
sa podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo distribučnej siete podľa § 31 ods. 2 písm. q) a § ...
(10)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný predložiť vyjadrenie ...

(11)

Ministerstvo žiadosť zamietne, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej ...

(12)

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedoloží ministerstvu ...

(13)

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie, dokladom ...

(14)

Kritériá pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia určené na zabezpečenie súladu s ...

(15)

Ministerstvo vedie evidenciu žiadateľov o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia a ...

(16)

Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia je tri roky odo dňa jeho ...

§ 13 - Výstavba priameho vedenia
(1)

Výrobca elektriny má právo na dopravu elektriny do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikálne ...

(2)

Výstavbu priameho vedenia možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia ...

(3)

Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia je preukázanie

a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi elektriny alebo odberateľovi elektriny bol odmietnutý prístup do prenosovej sústavy alebo ...
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prenosovej sústavy alebo distribučnej ...
d)
že výstavba priameho vedenia nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s elektrinou.
(4)

Zoznam priamych vedení uverejňuje na svojom webovom sídle úrad a množstvo elektriny prepravené týmito ...

(5)

Prevádzkovateľ priameho vedenia je povinný uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou ...

§ 14 - Výstavba priameho plynovodu
(1)

Výrobca plynu a odberateľ plynu majú právo na doprava plynu určeného pre vlastnú spotrebu priamym plynovodom. ...

(2)

Výstavbu priameho plynovodu možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho plynovodu ...

(3)

Podmienkou na vydanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu je preukázanie

a)
súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou podľa § 88 ods. 2 písm. u),
b)
že výrobcovi plynu alebo odberateľovi plynu bol odmietnutý prístup do prepravnej siete alebo distribučnej ...
c)
že bolo pred úradom začaté konanie o urovnaní sporu o prístupe do prepravnej siete alebo distribučnej ...
d)
že výstavba priameho plynovodu nezvýhodňuje niektorého účastníka trhu s plynom.

DRUHÁ HLAVA
TRH S ELEKTRINOU A TRH S PLYNOM, OCHRANA ODBERATEĽOV ELEKTRINY A PLYNU A ZAISTENIE BEZPEČNOSTI DODÁVOK ELEKTRINY A PLYNU

§ 15
(1)

Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sústavy, ...

(2)

Účastníkom trhu s elektrinou je

a)
výrobca elektriny,
b)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy,
c)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d)
dodávateľ elektriny,
e)
odberateľ elektriny,
f)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,
g)
výkupca elektriny.
(3)

Účastníkom trhu s plynom je

a)
výrobca plynu,
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete,
c)
prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
prevádzkovateľ zásobníka,
e)
dodávateľ plynu,
f)
odberateľ plynu.
(4)

Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe ...

a)
regulovaného prístupu,
b)
dohodnutého prístupu.
(5)

Reguláciu prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonáva úrad podľa osobitného predpisu.2)

(6)

Regulovaný prístup na trh s elektrinou má účastník trhu do prenosovej sústavy a distribučnej sústavy. ...

(7)

Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ...

(8)

Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu ...

(9)

Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné ...

(10)

Subjekt zúčtovania je povinný voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť záväzky ...

(11)

Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete. ...

(12)

Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete, do zásobníka a k akumulácii ...

(13)

Dohodnutý prístup účastníkov trhu s plynom do zásobníka podľa odseku 12 môže úrad zmeniť na regulovaný ...

(14)

Právo výberu dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu podľa tohto zákona má každý odberateľ elektriny ...

(15)

Účastníci trhu s elektrinou a účastníci trhu s plynom sú povinní dodržiavať pravidlá trhu.

(16)

Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve o dodávke plynu a zmluve ...

(17)

Ak oprávnený odberateľ elektriny alebo oprávnený odberateľ plynu iného členského štátu je oprávneným ...

(18)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

§ 16 - Vedenie evidencie
(1)

Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú výrobca elektriny, výrobca plynu, prevádzkovateľ ...

(2)

Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní viesť evidenciu skutočností oddelene aj za inú činnosť, ...

(3)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný viesť evidenciu skutočností podľa odseku 1 oddelene ...

(4)

Osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné

a)
vyhotoviť za každú činnosť samostatný výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív, množstvo ...
b)
predložiť úradu na schválenie pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do ...
c)
predložiť úradu nové pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní ...
(5)

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov podľa odseku 4 písm. b) a c) úrad schváli ...

(6)

Predkladať pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov na schválenie úradu nie je povinná ...

a)
ktorá je držiteľom povolenia, ale v tejto oblasti nevykonáva činnosť,
b)
u ktorej nenastala zmena v podnikateľskej činnosti a má schválené pravidlá pre rozvrhovanie aktív a ...
c)
ktorá v rámci podnikania vykonáva len jednu z činností podľa odseku 1 a nevykonáva žiadnu inú činnosť; ...
(7)

Na vedenie evidencie skutočností podľa odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia o rámcovej účtovnej ...

(8)

Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, pripojiť ...

§ 17 - Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba
(1)

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa ...

a)
uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo ...
1.
identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
2.
rozsah dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s týmito dodávkami,
3.
podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou,
4.
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny alebo o cene plynu vrátane štruktúry ...
5.
dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie ...
6.
spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny alebo dodaného plynu ...
7.
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných ...
8.
informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku ...
9.
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla,
10.
informácie o právach odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti aspoň formou ...
11.
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny alebo dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla ...
b)
na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a o zmene ...
c)
na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým ...
d)
na poskytnutie písomnej informácie o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej ...
e)
na poskytnutie informácie o
1.

práve písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu ...

2.

prípadnej povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti uhradiť dodávateľovi ...

(2)

Ustanovenia odseku 1 platia aj vtedy, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti ...

(3)

Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu ...

(4)

Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku elektriny, ...

(5)

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi ...

(6)

Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti výpovede ...

(7)

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú právo na vymedzenom území na dodávku ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia ...

(9)

Odberateľ elektriny a odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. ...

(10)

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo po uzatvorení zmluvy o ...

(11)

Pôvodný dodávateľ elektriny alebo pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa ...

(12)

Pôvodný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľovi elektriny v domácnosti alebo ...

(13)

Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo ...

(14)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre alebo ...

a)
nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
b)
prepravu plynu,
c)
distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
d)
skladovanie plynu,
e)
straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
f)
systémové služby v elektroenergetike,
g)
prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
h)
odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
(15)

Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu zverejní cenník elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania ...

(16)

Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej ...

(17)

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne ...

(18)

Ustanovenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu sa môžu odchýliť ...

(19)

Ak sa má dodávka elektriny alebo dodávka plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo ...

(20)

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neinformoval odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa ...

a)
14 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke ...
b)
12 mesiacov a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej ...
(21)

Ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti odstúpi od zmluvy o združenej ...

a)
mu dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neposkytol informácie podľa odseku 1 písm. e) alebo
b)
odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neudelil súhlas podľa odseku 19.
(22)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie od odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa ...

(23)

Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu telefonicky kontaktuje odberateľa elektriny v domácnosti ...

(24)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas ...

(25)

Ak sú informácie podľa odsekov 12 a 14 poskytované iba elektronickými prostriedkami, poskytuje ich dodávateľ ...

§ 17a - Ochrana odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti pri zmluvách uzatváraných ...
(1)

Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú, ak je zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi dodávateľom elektriny alebo ...

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny ...

a)
uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom ...
b)
na ktorej uzavretie dal návrh dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu odberateľ elektriny v ...
(4)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo ...

a)
cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ...
b)
platobných podmienkach,
c)
telefónnom čísle dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt ...
d)
postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov odberateľov elektriny v domácnosti ...
e)
existencii príslušných kódexov správania,38b) ktoré sa dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zaviazal ...
f)
minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti ...
(5)

Informácie podľa § 17 ods. 1 písm. a) a odseku 4 sa odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi ...

a)
zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto ...
b)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu v listinnej ...
§ 18 - Dodávateľ poslednej inštancie
(1)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom ...

(2)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom podľa odseku 1 najviac ...

(3)

Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo ...

(4)

Úrad rozhodne o výbere dodávateľa poslednej inštancie v súlade s kritériami určenými podľa osobitného ...

(5)

Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku elektriny alebo dodávku plynu podľa odseku 1, ak ...

(6)

Dodávka elektriny alebo plynu do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim ...

a)
nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny ...
b)
nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku; ...
c)
mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať ...
(7)

Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu ...

(8)

Odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi ...

(9)

Ak zúčtovateľ odchýlok predčasne ukončí zmluvu o zúčtovaní odchýlky na základe porušenia zmluvy zo strany ...

(10)

Ak úrad zruší dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu povolenie na dodávku elektriny alebo dodávku ...

(11)

Zánik oprávnenia zahraničnej osoby v štáte, podľa ktorého práva vzniklo, je osoba podľa § 6 ods. 7 povinná ...

(12)

Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný bezodkladne písomne oznámiť vznik skutočnosti podľa ...

(13)

Podmienky začatia a ukončenia dodávky poslednej inštancie upravujú pravidlá trhu.

§ 18a
(1)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny, ktorý má uzatvorenú ...

(2)

Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny, s ktorými má uzatvorenú ...

(3)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny z obnoviteľných ...

(4)

Ak výkupca elektriny stratil spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny, s ...

(5)

Dodávateľ poslednej inštancie nemôže odmietnuť výkup elektriny od výrobcov elektriny podľa odseku 1 ...

(6)

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny podľa odseku 1 alebo ...

(7)

Ak úrad zruší výkupcovi elektriny povolenie na činnosť výkupcu elektriny, túto skutočnosť bezodkladne ...

(8)

Podmienky začatia a ukončenia výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie podľa tohto paragrafu upravujú ...

§ 19 - Technické podmienky sústavy a siete
(1)

Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, ...

(2)

Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete ...

a)
prístupu do sústavy a siete,
b)
pripojenia do sústavy a siete,
c)
technickej súčinnosti sústavy a siete vrátane vzájomnej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
d)
prevádzkovania sústavy a siete,
e)
prevádzkovania priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
f)
zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
g)
prerušenia dodávok elektriny a plynu,
h)
odpojenia zo sústavy alebo siete,
i)
riadenia sústavy alebo siete.
(3)

Technické podmienky obsahujú aj kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete, spôsob vypracovania ...

(4)

Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 vypracované prevádzkovateľom sústavy alebo prevádzkovateľom ...

(5)

Technické podmienky podľa odsekov 2 a 3 uverejní prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete na ...

(6)

Úrad môže požiadať prevádzkovateľa sústavy alebo prevádzkovateľa siete o zmenu technických podmienok ...

(7)

Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie ...

(8)

Prevádzkovateľ sústavy a prevádzkovateľ siete môže odmietnuť prístup do sústavy a siete z dôvodu nedostatočnej ...

§ 20 - Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška stavu núdze v ...
(1)

Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie ...

a)
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie,42)
b)
opatrení hospodárskej mobilizácie,43)
c)
havárií na zariadeniach na výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
d)
ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
e)
nevyrovnanej bilancie sústavy alebo jej časti,
f)
trestného činu terorizmu.43a)
(2)

Predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike je súbor opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení ...

(3)

Skúškou stavu núdze v elektroenergetike je overenie súboru opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich ...

(4)

Obmedzujúcimi opatreniami v elektroenergetike sú:

a)
obmedzenie spotreby elektriny,
b)
prerušenie distribúcie elektriny,
c)
zmena hodnoty výkonu dodávaného výrobcom elektriny do sústavy,
d)
použitie voľných výrobných kapacít,
e)
operatívne vypnutie časti zariadenia v rozsahu nevyhnutnom na vyrovnanie výkonovej bilancie dotknutej ...
f)
opatrenia na obnovu prenosu a distribúcie elektriny.
(5)

Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov ...

(6)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať skúšku stavu núdze v elektroenergetike v súlade ...

(7)

Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy postupuje pri prijímaní ...

(9)

Každý účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam v elektroenergetike ...

(10)

Ak účastník trhu s elektrinou nedodrží obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike po ich vyhlásení alebo ...

(11)

Účastník trhu s elektrinou je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby jeho zariadenia spĺňali požiadavky ...

(12)

Pri stave núdze v elektroenergetike až do jeho odvolania a v čase trvania obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike ...

§ 21 - Krízová situácia v plynárenstve
(1)

Úrovne krízovej situácie v plynárenstve sú úroveň včasného varovania (včasné varovanie), úroveň pohotovosti ...

(2)

Krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje ...

a)
vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie a jej úroveň,
b)
informácie o opatreniach podľa odseku 5, ktoré plánuje prijať,
c)
na požiadanie ďalšie informácie týkajúce sa vyhlásenej krízovej situácie a jej úrovne alebo opatrení ...
d)
informáciu, či krízová situácia môže mať za následok podanie žiadosti o poskytnutie pomoci od Európskej ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(4)

Ak bola vyhlásená krízová situácia, účastníci trhu s plynom sú povinní podieľať sa na odstránení jej ...

(5)

Každý účastník trhu s plynom je povinný podrobiť sa prijatým opatreniam pri krízovej situácii (ďalej ...

a)
obmedzenie odberu plynu u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné na spotrebu ...
b)
prerušenie dodávok plynu pre odberateľov podľa písmena a),
c)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre ostatných odberateľov okrem chránených odberateľov,
d)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 16.2 a 16.8, ...
e)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.3,
f)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodov 16.4 až 16.7, ...
g)
obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov podľa § 3 písm. c) bodu 16.1.
(6)

Obmedzenie a prerušenie dodávok plynu podľa odseku 5 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa zásobníka a výrobcu ...

(7)

Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

a)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neobmedzujú ...
b)
obmedzujúce opatrenia v plynárenstve alebo opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie neohrozujú ...
c)
je zachovaný cezhraničný prístup k infraštruktúre v súlade s osobitným predpisom,45) pokiaľ je to z ...
(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(10)

Ak účastník trhu s plynom nedodrží obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, je povinný prevádzkovateľovi ...

(11)

Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol ...

§ 22 - Štandard bezpečnosti dodávok plynu
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(2)

Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie dodávky plynu pre chránených odberateľov v rozsahu ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(6)

Ministerstvo do 31. marca po prerokovaní s úradom a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe ...

(7)

Vo výnimočných prípadoch z hľadiska technických možností a na základe žiadosti osôb podľa odseku 1 môže ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského ...

(9)

Dodávateľ plynu a chránený odberateľ uvedení v odseku 1 môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť ...

§ 23 - Preventívny akčný plán a núdzový plán v plynárenstve
(1)

Ministerstvo vypracúva, prijíma a zverejňuje na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva preventívny ...

(2)

Každý účastník trhu s plynom je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené záväznou časťou preventívneho ...

§ 24 - Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
(1)

Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike na účely tohto zákona sa rozumie zabezpečenie najmä

a)
bezpečnosti sústavy alebo siete vrátane zabezpečenia pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny ...
b)
prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny ...
c)
využitia obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
d)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e)
plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
f)
ochrany životného prostredia.
(2)

Všeobecný hospodársky záujem v energetike schvaľuje vláda na návrh ministerstva. Ministerstvo pred predložením ...

(3)

Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť povinnosť výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi ...

a)
bezpečnosť, pravidelnosť, kvalitu a cenu dodávky elektriny a plynu a energetickú efektívnosť dodávok ...
b)
využitie obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby a domáceho uhlia pri výrobe elektriny,
c)
prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov ...
d)
ochranu odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti,
e)
plnenie záväzkov podľa odseku 1 písm. d) a e),
f)
poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a na poskytovanie ...
(4)

Povinnosti uložené podľa odseku 3 musia byť jednoznačné, vykonateľné, kontrolovateľné, transparentné, ...

§ 25 - Výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia
(1)

Ministerstvo môže uložiť prevádzkovateľovi elektroenergetického zariadenia povinnosť

a)
zaviesť technológie, ktoré zabezpečia
1.
zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy,
2.
zníženie spotreby elektriny,
b)
vykonať opatrenia zamerané na prípravu výstavby alebo na výstavbu nových elektroenergetických zariadení. ...
(2)

Opatrenia podľa odseku 1 písm. b) môže ministerstvo uložiť len vtedy, ak

a)
súčasné kapacity elektroenergetických zariadení nedostatočne zabezpečujú alebo nezabezpečujú bezpečnosť ...
b)
opatrenia podľa odseku 1 písm. a) dostatočne nezabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania ...
(3)

Pri ukladaní povinností podľa odseku 1 môže ministerstvo poskytnúť ekonomické stimuly v súlade s osobitným ...

(4)

Dodávateľ technológie, ktorá zabezpečí zlepšenie riadenia energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie ...

(5)

Oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní podľa odseku 4 úrad uverejní ...

(6)

Podrobnosti o výberovom konaní, ktoré úrad uverejní v oznámení o začatí výberového konania v Obchodnom ...

a)
adresu, na ktorú treba zaslať ponuky, a dátum ukončenia prijímania ponúk,
b)
predmet výberového konania,
c)
podmienky účasti vo výberovom konaní; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení ...
d)
požiadavky na obsah ponuky účastníka výberového konania,
e)
kritériá hodnotenia ponúk; pri výberovom konaní na výstavbu nových elektroenergetických zariadení kritériá ...
f)
popis poskytovaných ekonomických stimulov,
g)
predpokladaný termín výberu úspešného účastníka výberového konania.
(7)

Uskutočňovať výstavbu nových elektroenergetických zariadení je možné, ak sú splnené požiadavky týkajúce ...

a)
bezpečnosti sústavy,
b)
ochrany zdravia a bezpečnosti práce,
c)
ochrany životného prostredia,
d)
využitia pozemkov a ich rozmiestnenia vrátane využitia pozemkov vo vlastníctve štátu,
e)
energetickej efektívnosti,
f)
povahy primárnych zdrojov,
g)
technickej, ekonomickej, finančnej schopnosti žiadateľa o výstavbu,
h)
minimálnych konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na pripojenie elektroenergetického zariadenia ...
i)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k dosiahnutiu určeného podielu obnoviteľných ...
j)
prínosu výrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k úspore emisií.30)

TRETIA ČASŤ

ELEKTROENERGETIKA

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S ELEKTRINOU

§ 26 - Základné zmluvné vzťahy na trhu s elektrinou
(1)

Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať elektrinu v dohodnutom množstve ...

(2)

Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy po splnení obchodných ...

(3)

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť ...

(4)

Zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy ...

(5)

Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej ...

(6)

Zmluvou o zúčtovaní odchýlky sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje vyhodnocovať, zúčtovávať a vysporiadavať ...

(7)

Zmluvou o zúčtovaní regulačnej elektriny sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje uhradiť dodávateľovi regulačnej ...

(8)

Zmluvou o prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje účastník trhu s elektrinou prevziať zodpovednosť ...

(9)

Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať odberateľovi elektrinu ...

(10)

Zmluvou o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou ...

(11)

Zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaväzuje za ...

(12)

Zmluvou o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny sa poskytovateľ podporných služieb ...

(13)

Zmluvou o poskytovaní podporných služieb sa poskytovateľ podporných služieb zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi ...

(14)

Zmluvou o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy a organizátor ...

(15)

Zmluvou o poskytovaní údajov sa účastník trhu s elektrinou zaväzuje poskytovať organizátorovi krátkodobého ...

(16)

Zmluvou o povinnom výkupe elektriny sa zaväzuje výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo ...

(17)

Zmluvou o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa zaväzuje výkupca elektriny prevziať zodpovednosť ...

(18)

Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 17 upravujú pravidlá trhu. Tieto zmluvy musia mať písomnú formu. ...

§ 27 - Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)

Výrobca elektriny má právo

a)
pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky ...
b)
dodávať ním vyrobenú elektrinu do prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy ...
c)
dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
d)
navrhnúť na ekonomicky efektívnom princípe prevádzkovateľovi prenosovej sústavy zapojenie vlastných ...
e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania ...
(2)

Výrobca elektriny je povinný

a)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s prevádzkovateľom sústavy,
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej ...
c)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, so zúčtovateľom ...
d
) umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného ...
e)
inštalovať a priebežne certifikovať zariadenia na poskytovanie podporných služieb, ak celkový inštalovaný ...
f)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje ...
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy ...
h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy ...
i)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ...
j)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie ...
k)
poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora ...
l)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu ...
m)
poskytovať odberateľovi elektriny, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a na požiadanie ministerstvu ...
n)
vypracovať plán rozvoja výroby elektriny na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne ...
o)
dodržiavať kvalitu vyrábanej elektriny a služieb s tým spojených,
p)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na výrobu elektriny pri ...
q)
zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
r)
poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom ...
s)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(3)

Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel ...

(4)

Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu podľa odseku 3, je povinný ...

a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do ...
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
(5)

Povinnosti podľa odseku 2 písm. f) až j), l), m) a r) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny z malého zdroja; ...

(6)

Povinnosti podľa odseku 2 písm. a), b), c), e), f), g) a j) sa nevzťahujú na výrobcu elektriny, ktorý ...

§ 28 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie ...
b)
nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb na dodržanie kvality ...
c)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, regulačnú ...
f)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
g)
obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu ...
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stave núdze alebo pri činnostiach, ktoré bezprostredne predchádzajú jeho vzniku,
3.
neoprávnenom odbere elektriny,
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom ...
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme sústavy, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ ...
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, ak výrobca ...
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za prenos elektriny po predchádzajúcej výzve,
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
h)
zrušiť miesto pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej ...
i)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej ...
j)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy ...
k)
vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine; údaje o časovom priebehu prenosu, odobratom a dodanom ...
l)
vyžadovať od ostatných elektroenergetických podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa ...
m)
meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny v nevyhnutnom rozsahu potrebnom ...
n)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky v rozsahu podľa pravidiel trhu,
o)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania ...
(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný

a)
zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri ...
b)
riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území,
c)
zabezpečiť vyrovnávanie odchýlky sústavy na vymedzenom území v súlade s medzinárodnými pravidlami na ...
d)
zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy,
e)
dodržiavať minimálne normy pre údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej sústavy ...
f)
zabezpečiť prevádzkyschopnosť sústavy,
g)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností vo všeobecnom hospodárskom ...
h)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prenos elektriny,
i)
zabezpečiť nákup podporných služieb potrebných na zabezpečenie poskytovania systémových služieb pre ...
j)
zabezpečiť meranie v prenosovej sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou, ...
k)
zabezpečiť poskytovanie systémových služieb na vymedzenom území vrátane služieb potrebných na zabezpečenie ...
l)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické podmienky ...
m)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s každým, kto o to požiada, ak ...
n)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny s poskytovateľmi podporných ...
o)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní podporných služieb s poskytovateľmi podporných služieb; v prípade subdodávok ...
p)
prijať kompenzačný mechanizmus pre cezhraničné toky elektriny a podieľať sa na systéme finančných kompenzácií,54) ...
q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia sústavy a vyberať platby vyplývajúce z riadenia preťaženia54) ...
r)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom prenosovú kapacitu,
s)
určiť pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej kapacity ...
t)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnú kapacitu prenosovej sústavy a podmienky ...
u)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy ...
v)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
w)
obmedziť prenos elektriny na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
x)
predkladať úradu informácie o celkovom objeme cezhraničnej výmeny elektriny vrátane elektriny poskytnutej ...
y)
predkladať úradu informácie o objeme dovozu elektriny najneskôr do 15 dní po uplynutí štvrťroka,
z)
predkladať úradu štvrťročne bilanciu prenosu elektriny prenosovou sústavou.
(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je ďalej povinný

a)
predkladať úradu každoročne do konca februára zoznam odberateľov elektriny pripojených do prenosovej ...
b)
raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení ...
c)
vypracovať v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ročná, ...
d)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy,
e)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu ...
f)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
g)
oznámiť odberateľom elektriny začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny a dobu ...
h)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ...
i)
pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi prenosovou sústavou na vymedzenom území ...
j)
zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení ...
k)
poskytovať ministerstvu na požiadanie informácie a návrhy na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom ...
l)
určiť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri určení minimálnych ...
m)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť ...
n)
zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení ...
o)
poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových sústav a distribučných sústav členských štátov alebo ...
p)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a dodávateľovi poslednej ...
q)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených ...
r)
poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa pravidiel trhu,
s)
zabezpečiť meranie elektriny v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať organizátorovi ...
t)
poskytovať súčinnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri činnosti organizátora krátkodobého ...
u)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie ...
v)
zabezpečiť na požiadanie ministerstva spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny ...
w)
na základe žiadosti dodávateľa elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne umožniť ...
x)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je ...
y)
poskytnúť informácie o právach odberateľov elektriny vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom ...
z)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného ...
aa)
postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa tohto zákona a osobitného ...
ab)
zabezpečiť inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu pre ...
ac)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje v rozsahu podľa pravidiel trhu,
ad)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný

a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti ...
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ktoré
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor ...
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elektriny, prevádzkyschopnosti ...
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný mať rozhodnutie o udelení certifikácie vydané úradom podľa ...

§ 29 - Desaťročný plán rozvoja sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je pri príprave desaťročného plánu rozvoja sústavy podľa § 28 ods. ...

a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prenosovej sústavy,
b)
z primeraných predpokladov výroby elektriny, dodávky elektriny, spotreby elektriny, výmen elektriny ...
(2)

Desaťročný plán rozvoja sústavy musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti sústavy a ...

a)
uvádza hlavné časti prenosovej sústavy, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich ...
b)
uvádza všetky investície do prenosovej sústavy, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou ...
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prenosovej sústavy už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja sústavy rozhodnutie ...

(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy konzultovať pred ...

(5)

Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja sústavy nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi ...

(6)

Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja sústavy s požiadavkami na realizáciu investícií do prenosovej ...

(7)

Úrad uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja sústavy v úradom ...

(8)

Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy.

(9)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja ...

a)
uloží prevádzkovateľovi prenosovej sústavy povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej úradom, ...
b)
ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční úrad ...
(10)

Úrad opatrenie podľa odseku 9 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že mu ...

(11)

Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 9 písm. a), prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zrealizovať ...

(12)

Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prenosovej sústavy prijatím opatrenia podľa odseku 9, zmluvy ...

§ 30 - Oddelenie prevádzkovania prenosovej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný vlastniť prenosovú sústavu.

(2)

Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené

a)
vykonávať činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo ...
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo nad prenosovou ...
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej ...
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej činnosť ...
(3)

Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä

a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného ...
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)

Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy je jedným ...

(6)

Výrobca elektriny, dodávateľ elektriny, výrobca plynu alebo dodávateľ plynu nie je oprávnený nadobudnúť ...

(7)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie poskytnúť osobám, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ani ...

(8)

Na účely odseku 2 písm. b) a c) sa za osobu vykonávajúcu činnosť výroby elektriny alebo dodávky elektriny ...

§ 31 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy a na zabezpečenie ...
b)
nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v sústave transparentným a nediskriminačným spôsobom ...
c)
nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu transparentným a nediskriminačným spôsobom,
d)
odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
e)
obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa ...
1.
bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
2.
stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze,
3.
neoprávnenom odbere elektriny, a to až do nahradenia škody spôsobenej neoprávneným odberom a splnenia ...
4.
zabránení alebo opakovanom neumožnení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny alebo výrobcom ...
5.
prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované,
6.
poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,
7.
dodávke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
8.
odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak odberateľ ...
9.
dodávke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny, a ak výrobca ...
10.
neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny po predchádzajúcej výzve ...
11.
žiadosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 1 písm. f),
f)
vybaviť odberné miesto technickým zariadením regulujúcim veľkosť odberu,
g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy vo ...
h)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu s elektrinou ...
i)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania ...
(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný

a)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní ...
b)
zabezpečiť užívateľom distribučnej sústavy nediskriminačné podmienky na pripojenie do sústavy,
c)
zabezpečiť prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe okrem plnenia povinností ...
d)
zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným ...
e)
zabezpečiť distribúciu elektriny,
f)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave a poskytovať namerané údaje jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou ...
g)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ak nepreniesol svoju zodpovednosť za ...
h)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického ...
i)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ...
j)
prideľovať transparentným a nediskriminačným spôsobom distribučnú kapacitu,
k)
určovať transparentným a nediskriminačným spôsobom podmienky rezervácie distribučnej kapacity a zverejňovať ...
l)
poskytnúť informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy ...
m)
poskytnúť informácie potrebné na prístup do sústavy,
n)
poskytovať informácie nevyhnutné na zabezpečenie spolupráce s inými prevádzkovateľmi sústav,
o)
pripojiť do distribučnej sústavy elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektrické zariadenie do ...
p)
obmedziť distribúciu elektriny na základe a v rozsahu rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
q)
každoročne vypracovať plán rozvoja sústavy na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne ...
r)
vypracovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav na vymedzenom území a prevádzkovateľom ...
s)
vypracovať každoročne havarijné plány sústavy a vypracovať plány obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike ...
t)
miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle oznámiť odberateľom elektriny začiatok ...
u)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky pripojenia do sústavy a obchodné podmienky prístupu ...
v)
dodržiavať kvalitu dodávok elektriny a poskytovaných služieb,
w)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu40) a zaplatiť tento odvod na príjmový rozpočtový účet kapitoly ...
x)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených ...
y)
predkladať úradu každoročne do 31. januára zoznam odberateľov elektriny pripojených do distribučnej ...
z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy ...
aa)
zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy do 15 dní ...
1.
závažná priemyselná havária,60)
2.
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom elektriny, ktoré majú za následok zastavenie výroby, ...
ab)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať ...
(3)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný

a)
zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy, ...
b)
dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť ...
c)
zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení ...
d)
oznamovať dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie skutočnosť, že dodávateľ ...
e)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie v rozsahu podľa ...
f)
určiť pre odberateľa elektriny typový diagram odberu elektriny, ak odberateľ elektriny nemá nainštalované ...
g)
zabezpečiť meranie elektriny v sústave vrátane vyhodnocovania merania a poskytovať namerané a vyhodnotené ...
h)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok druhy typových diagramov s príslušnými parametrami určené na nasledujúci ...
i)
poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie ...
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy ...
k)
poskytnúť dispečingu informácie o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie ...
l)
na základe žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa elektriny konajúceho v mene ...
m)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi elektriny, ktorého odberné miesto je ...
n)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ...
o)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené ...
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa elektriny,
p)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 42,
q)
zabezpečiť v prípade splnenia podmienok podľa pravidiel trhu inštaláciu zariadenia na priebehové meranie ...
1.
pre nové odberné miesto,
2.
pre existujúce odberné miesto pri výmene určeného meradla,
3.
pre existujúce odberné miesto pri uskutočnení významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv na zníženie ...
r)
uhradiť dodávateľovi elektriny kompenzácie, ktoré dodávateľ elektriny vyplatil odberateľovi elektriny ...
s)
po zmene dodávateľa elektriny do desiatich pracovných dní bezplatne poskytnúť namerané údaje o spotrebe ...
t)
uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov.
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný

a)
prihliadať pri rozhodovaní o rozvoji distribučnej sústavy na zabezpečenie riadenia energetickej efektívnosti ...
b)
vykonať raz za desať rokov posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej sústavy, ktoré ...
1.
identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie úspor ...
2.
obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaťaženia, prevádzkyschopnosti ...
3.
môže byť súčasťou písomnej správy z energetického auditu podľa osobitného predpisu,55a)
c)
zaslať posúdenie podľa písmena b) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(7)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uskutočňovať prepravu elektriny na elektrickom vedení ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných ...

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(11)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, je ...

(12)

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej ...

§ 32 - Oddelenie prevádzkovania distribučnej sústavy
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť nezávislý ...

(2)

Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej ...

(3)

Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej sústavy sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení ...
b)
prijatím opatrení, ktorým sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej ...
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj ...
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 31 ods. 5,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo ...

a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v elektroenergetike v dĺžke najmenej piatich rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť ...
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak ...
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon ...
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v pracovnom pomere alebo inom obdobnom ...
(5)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(6)

Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, ...

(7)

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť ...

(8)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie ...
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia, ...
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)

Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je povinný poskytnúť osobe povinnej ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(11)

Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, ...

(12)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného ...

§ 33 - Riadenie sústavy na vymedzenom území
(1)

Sústavu na vymedzenom území riadi dispečing, ktorý je zodpovedný za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ...

(2)

Dispečing zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie riadenia výroby elektriny a spotreby ...

(3)

Výrobca elektriny môže požadovať od dispečingu prednostné zapojenie zariadení na výrobu elektriny, ktoré ...

(4)

Dispečing je povinný

a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel operatívneho riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových ...
b)
určiť transparentným a nediskriminačným spôsobom pravidlá riadenia sústavy a pravidlá využívania spojovacích ...
c)
zverejniť pravidlá riadenia sústavy a pravidlá prevádzkovania sústavy na webovom sídle prevádzkovateľa ...
d)
vyhlásiť obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze podľa § 20,
e)
určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.
(5)

Dispečing má právo na informácie od dodávateľa elektriny a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ...

(6)

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na zabezpečenie ...

(7)

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy je povinný

a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel pre vzájomné využívanie prepojení distribučných sústav na časti ...
b)
vyhodnocovať a schvaľovať vzájomnú výmenu elektriny medzi distribučnými sústavami a s prenosovou sústavou ...
(8)

Dispečingy na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia sú povinné navzájom spolupracovať. ...

(9)

Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingami navzájom a medzi dispečingom distribučnej sústavy a ...

§ 34 - Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)

Dodávateľ elektriny má právo

a)
na prenos a distribúciu elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose ...
b)
na prenos elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou so zúčtovateľom ...
c)
dodávať elektrinu odberateľovi elektriny,
d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania ...
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny ...
f)
požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie ...
(2)

Dodávateľ elektriny je povinný

a)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú ...
b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou, ...
c)
poskytovať odberateľovi elektriny a na požiadanie aj ministerstvu a úradu informácie o podiele jednotlivých ...
d)
poskytovať informácie odberateľovi elektriny o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom ...
e)
obmedziť dodávku elektriny z členských štátov a z tretích štátov v rozsahu rozhodnutia ministerstva ...
f)
ak je dodávateľom elektriny poskytujúcim univerzálnu službu,
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom ...
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa elektriny v domácnosti ...
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok ...
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; ...
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
g)
nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov ...
h)
poskytovať koncovému odberateľovi elektriny základné informácie o jeho právach týkajúcich sa dostupných ...
i)
poskytovať dispečingu informácie o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území, ...
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje v rozsahu podľa technických podmienok prevádzkovateľa ...
k)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ...
l)
vybrať a uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
m)
bezodplatne umožniť odberateľovi elektriny zmenu dodávateľa elektriny,
n)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel ...
o)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom elektriny a osobami, ktoré nakupujú elektrinu na účel ...
p)
viesť evidenciu sťažností odberateľov elektriny v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať ...
q)
požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vyradenie odberného miesta odberateľa elektriny zo svojej ...
r)
ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, sprístupniť ...
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo ...
3.
aktuálne namerané údaje, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. ...
s)
sprístupniť odberateľovi elektriny informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberateľ elektriny ...
t)
umožniť odberateľovi elektriny vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej ...
(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. c), d) a h) musia byť spoľahlivé; dodávateľ elektriny je ich povinný ...

(4)

Úrad môže požiadať dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu zmeny ...

(5)

Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu do 30 dní ...

(6)

Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania ...

(7)

Dodávateľ elektriny je povinný viesť evidenciu odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá obsahuje

1.

meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti,

2.

adresu trvalého pobytu odberateľa elektriny v domácnosti,

3.

adresu odberného miesta,

4.

číslo odberného miesta,

5.

dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v ...

(8)

Ak dodávateľ elektriny nemá k dispozícii údaje potrebné na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. ...

(9)

Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom.

(10)

Dodávateľ elektriny, ktorý bude predávať elektrinu podľa odseku 9, je povinný

a)
vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu,51)
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do ...
c)
dodržiavať úradom schválené pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií.
§ 35 - Práva a povinnosti odberateľa elektriny
(1)

Odberateľ elektriny má právo

a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke ...
b)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej ...
c)
na pripojenie do sústavy, ak odberné elektrické zariadenie odberateľa elektriny spĺňa technické podmienky ...
d)
uzatvoriť zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu elektriny do sústavy s prevádzkovateľom ...
e)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou na iného účastníka trhu s elektrinou ...
f)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania ...
g)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny ...
h)
na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa elektriny v lehote do troch ...
i)
bezodplatne získať merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným ...
j)
na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, ...
k)
uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne v súlade s podmienkami ...
l)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 34 ods. 2 písm. r),
m)
určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 34 ods. 2 písm. ...
n)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q) na poskytnutie informácií ...
o)
na prístup k informáciám o histórii spotreby elektriny67b) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby elektriny, ...
p)
na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej faktúre a spôsobu doručovania ...
(2)

Odberateľ elektriny je povinný

a)
uzatvoriť v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky ...
b)
umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného ...
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,
d)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy,
e)
dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy, do ktorej je odberateľ ...
f)
poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok technické údaje obsiahnuté ...
g)
prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky elektriny,
h)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu,36)
i)
informovať písomne do 30 dní od začatia realizácie významnej obnovy budovy príslušného prevádzkovateľa ...
j)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak ...
k)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak ...
(3)

Odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý je právnickou ...

§ 36 - Práva a povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti
(1)

Odberateľ elektriny v domácnosti má právo

a)
na ochranu podľa § 17 vrátane práva na univerzálnu službu,
b)
na pripojenie vlastného zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ak splní technické podmienky ...
(2)

Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný

a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému ...
b)
udržiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
c)
spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy,
d)
prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevádzkovateľom distribučnej sústavy na zabránenie ...
e)
uhradiť odvod určený osobitným predpisom35) spôsobom podľa osobitného predpisu.36)
§ 37 - Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
(1)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej ...

(2)

Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej ...

(3)

Členovia predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať ...

(4)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva

a)
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
súvisiace činnosti, najmä
1.
správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
2.
centrálnu fakturáciu v rozsahu podľa pravidiel trhu,
d)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny ...
e)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...
(5)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo

a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov organizovaného krátkodobého ...
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa ...
c)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ...
d)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom ...
e)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.2)
(6)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný

a)
organizovať organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť vyhodnotenie ...
b)
na základe vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zabezpečovať zúčtovanie ...
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom ...
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať v súlade s objektívnymi, transparentnými a nediskriminačnými ...
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie ...
f)
uverejňovať na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulačnej elektriny v rozsahu podľa pravidiel ...
g)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu ...
h)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami, ...
i)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom ...
j)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu,
k)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre ...
l)
sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou; podrobnosti upraví prevádzkový poriadok ...
m)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ktorý ...
n)
na požiadanie sprístupniť údaje poskytnuté výrobcom elektriny podľa odseku 5 písm. b) a c), ak ide o ...
o)
zostavovať energetický mix dodávky elektriny za predchádzajúci kalendárny rok a zverejňovať ho na svojom ...
(7)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracovať a predložiť úradu na schválenie obchodné ...

(8)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom ...

(9)

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu účastníkov trhu s elektrinou a poskytuje ...

DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ FORMY VÝROBY ELEKTRINY

§ 38 - Výroba elektriny z domáceho uhlia
(1)

Ministerstvo môže vo všeobecnom hospodárskom záujme a z dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny rozhodnutím ...

a)
výrobcovi elektriny vyrábať elektrinu z domáceho uhlia,
b)
prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zabezpečiť prednostný ...
c)
dodávateľovi elektriny prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia.
(2)

Prednostné právo platí len dovtedy, kým výroba elektriny z domáceho uhlia neprekročí 15 % z celkového ...

(3)

Ministerstvo určí rozhodnutím podmienky, za ktorých je povinný výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej ...

(4)

Ministerstvo je povinné rozhodnutie zverejniť vo vestníku ministerstva a na webovom sídle ministerstva. ...

TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 39 - Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(1)

Elektrická prípojka je zariadenie nízkeho napätia, vysokého napätia, veľmi vysokého napätia a zvlášť ...

(2)

Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy alebo prenosovej ...

(3)

Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skriňou, ...

(4)

Elektrická prípojka vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa končí pri vzdušnom vedení kotvovými ...

(5)

Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej prípojky, ...

(6)

Elektrickú prípojku zriaďuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy ...

(7)

Vlastníkom elektrickej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Vlastník elektrickej prípojky ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť zmluvu ...

(9)

Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť ...

(10)

Ak žiadateľ o zriadenie odberného elektrického zariadenia alebo elektrickej prípojky nie je vlastníkom ...

(11)

Odberateľ elektriny je povinný umožniť bezodplatne prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi ...

(12)

Vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný

a)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému ...
b)
umožniť dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti, ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza a má ...
c)
udržiavať odberné elektrické zariadenie, ktoré slúži na dodávku elektriny viacerým odberateľom elektriny ...
d)
poskytovať technické údaje o technickom stave odberných elektrických zariadení, ktoré má vo vlastníctve ...
e)
umožniť v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k odbernému elektrickému ...
(13)

Akýkoľvek zásah do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez predchádzajúceho ...

§ 40 - Meranie elektriny
(1)

Meranie elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy a meranie ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom ...

(3)

Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ ...

(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zabezpečiť proti ...

(5)

Akýkoľvek zásah do určeného meradla a obvodov určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom69) je ...

(6)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť overenie ...

(7)

Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom ...

(8)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne informovať ...

(9)

Výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej ...

(10)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť bezpečnosť ...

§ 41 - Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny
(1)

Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný zabezpečiť výrobca ...

(2)

Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť overenie určených meradiel podľa osobitného predpisu.69)

(3)

Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny ...

a)
priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je ...
b)
priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov v ostatných zariadeniach.
(4)

Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť inštaláciu zariadení na meranie meteorologických údajov pri ...

(5)

Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

a)
výmene určeného meradla,
b)
hodnotách odpočtu určeného meradla pred výmenou a po výmene.
(6)

Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca ...

(7)

Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 6 bezodkladne písomne oznámi úradu. ...

§ 42 - Inteligentné meracie systémy
(1)

Ministerstvo, v spolupráci s úradom, prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a ostatnými ...

(2)

Na základe analýzy podľa odseku 1 ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov ...

(3)

Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé ...

(4)

Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi sústavy súčinnosť pri inštalácii ...

§ 43 - Ochranné pásma
(1)

Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej ...

(2)

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách ...

a)
od 1 kV do 35 kV vrátane
1.
pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2.
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3.
pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b)
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c)
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d)
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e)
nad 400 kV 35 m.
(3)

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného ...

(4)

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov ...

a)
zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
b)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča ...
d)
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5)

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného ...

(6)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia ...

(7)

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách ...

a)
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b)
3 m pri napätí nad 110 kV.
(8)

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov ...

a)
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, ...
b)
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ...
(9)

Ochranné pásmo elektrickej stanice

a)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej ...
b)
vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej ...
c)
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, ...
(10)

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, ...

(11)

V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá ...

(12)

Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na ...

(13)

Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 ...

(14)

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase ...

(15)

Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme ...

§ 44 - Križovanie a súbeh elektroenergetického zariadenia

Zariadenie prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, priameho vedenia a elektrickej prípojky môže križovať ...

§ 45 - Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
(1)

Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých ...

(2)

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky ...

§ 46 - Neoprávnený odber elektriny
(1)

Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny

a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou, ...
2.
dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
3.
zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku, alebo
4.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii ...
b)
bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny ...
c)
meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré ...
d)
ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa ...
(2)

Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú ...

(3)

Ak ide o prvý neoprávnený odber elektriny odberateľa elektriny v domácnosti meraný meradlom umiestneným ...

(4)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vyžiadať pred obnovením distribúcie elektriny do odberného ...

§ 46a - Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy
(1)

Neoprávneným dodávaním elektriny do sústavy je

a)
pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy bez uzavretej zmluvy o pripojení do ...
b)
dodávka elektriny užívateľom sústavy
1.
bez uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke elektriny alebo ...
2.
bez uzavretej zmluvy o zúčtovaní odchýlky, zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy ...
3.
bez určeného meradla alebo meranej určeným meradlom,
3.1
ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva dodávanie elektriny ...
3.2
na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne ...
3.3
ktoré nebolo namontované príslušným prevádzkovateľom sústavy,
c)
dodávanie elektriny výrobcom elektriny do sústavy
1.
bez zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej ...
2.
v priamej súvislosti s neoprávneným zásahom na priamom vedení alebo na zariadení sústavy,
d)
využitie prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy v rozpore s príslušným dispečerským poriadkom. ...
(2)

Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy je zakázané. Ak prevádzkovateľovi sústavy vznikne škoda, ...

(3)

Pri neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy má prevádzkovateľ sústavy právo

a)
odpojiť zariadenie na výrobu elektriny od sústavy bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku ...
b)
prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom mieste ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PLYNÁRENSTVO

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV TRHU S PLYNOM

§ 47 - Základné zmluvné vzťahy na trhu s plynom
(1)

Zmluvou o dodávke plynu sa zaväzuje dodávateľ plynu dodávať plyn v dohodnutom množstve odberateľovi ...

(2)

Zmluvou o pripojení do prepravnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete pripojiť plynárenské ...

(3)

Zmluvou o pripojení do distribučnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete pripojiť plynové ...

(4)

Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete ...

(5)

Zmluvou o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej ...

(6)

Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ zásobníka po splnení ...

(7)

Zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku účastník trhu s plynom v súlade s podmienkami uvedenými ...

(8)

Zmluvou o združenej dodávke plynu sa dodávateľ plynu zaväzuje dodávať plyn odberateľovi plynu v dohodnutom ...

(9)

Náležitosti zmlúv podľa odsekov 1 až 8 upravujú pravidlá trhu.

§ 48 - Práva a povinnosti výrobcu plynu
(1)

Výrobca plynu má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky ťažobnej siete ...
b)
uzatvoriť zmluvu o pripojení ťažobnej siete do prepravnej siete alebo distribučnej siete s prevádzkovateľom ...
c)
odmietnuť prístup do ťažobnej siete z dôvodu nedostatku kapacity alebo z dôvodu nevyhovujúcich technických ...
(2)

Výrobca plynu je povinný

a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu, s prevádzkovateľom prepravnej siete, s prevádzkovateľom ...
b)
zabezpečiť meranie dodaného množstva plynu a kvality plynu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných ...
c)
zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie ťažobnej siete,
d)
umožniť plynárenskému podniku alebo odberateľovi plynu prístup do ťažobnej siete okrem tej časti siete, ...
e)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi ...
f)
umožniť prístup prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi ...
g)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prevádzkovateľovi ...
h)
zverejňovať na svojom webovom sídle obchodné podmienky na prístup a na využívanie ťažobnej siete; obchodné ...
i)
vypracúvať plán výroby plynu a plán rozvoja ťažobnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu ...
j)
vypracovať každoročne havarijné plány ťažobnej siete.
§ 49 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky prepravnej siete ...
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel zabezpečenia vyváženosti prepravnej ...
c)
odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity ...
d)
odmietnuť prístup do prepravnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom ...
e)
vyžadovať od ostatných plynárenských podnikov informácie potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa ...
(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda ...

a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, ...
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44)
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok prepravy plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak odberateľ plynu ...
g)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu, a ak výrobca plynu ...
h)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
i)
ak je uzatvorená zmluva o preprave plynu s právom prerušenia.
(3)

V prípade obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ ...

(4)

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená preprava plynu, je prevádzkovateľ prepravnej ...

(5)

Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) vznikla ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v záujme vytvorenia otvoreného ...
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj prepravnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
c)
zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v členských ...
d)
zabezpečovať prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené ...
f)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do prepravnej siete, k podporným službám ...
g)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do prepravnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické ...
h)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
i)
zabezpečiť meranie prepravovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané ...
j)
zabezpečovať vyvažovanie prepravnej siete a zúčtovanie vyvažovania prepravnej siete v súlade s objektívnymi, ...
k)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účel plnenia činnosti prevádzkovateľa ...
l)
obmedziť prepravu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete, ak sú splnené technické podmienky a ...
n)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete, prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi ...
o)
oboznámiť žiadateľa o pripojenie k prepravnej sieti s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami ...
(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je ďalej povinný

a)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
b)
umožniť účastníkovi trhu s plynom pripojenému k prepravnej sieti prístup k určenému meradlu alebo k ...
c)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
d)
predkladať ministerstvu a úradu štvrťročne správu o stave siete, využiteľnosti kapacity prepravnej siete ...
e)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky zverejní ...
f)
spracúvať štvrťročne prehľad o dovoze plynu a vývoze plynu na vymedzené územie a zasielať ho ministerstvu ...
g)
vypracovať každoročne havarijné plány,
h)
každoročne vypracúvať plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich ...
i)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie krízovej situácie ...
j)
zverejňovať informáciu o uplatňovaní dohodnutého prístupu k akumulácii plynu,
k)
na základe žiadosti odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa ...
l)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené ...
m)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ...
n)
zabezpečiť zdroje potrebné na prevádzku, údržbu a rozvoj prepravnej siete podľa tohto zákona a osobitného ...
o)
predložiť na žiadosť ministerstva a úradu návrh kapacity spätného toku plynu alebo žiadosť o vyňatie ...
p)
zabezpečiť na žiadosť úradu transparentné, podrobné a nediskriminačné testovanie dopytu trhu s plynom ...
(8)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské ...

(9)

Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho ...

a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
b)
súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení ...
c)
sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa ...
(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný mať rozhodnutie o certifikácii vydané úradom podľa osobitného ...

(11)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný raz za desať rokov

a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie ...
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej ...
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(12)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete môže byť súčasťou písomnej správy z ...

§ 50 - Vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vlastniť prepravnú sieť.

(2)

Tá istá osoba alebo tie isté osoby nie sú oprávnené

a)
vykonávať činnosť výroby plynu, dodávky plynu, výroby elektriny alebo dodávky elektriny alebo priamo ...
b)
priamo alebo nepriamo vykonávať kontrolu nad prevádzkovateľom prepravnej siete alebo nad prepravnou ...
c)
voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať štatutárny orgán, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej ...
d)
byť členom riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu osoby vykonávajúcej činnosť ...
(3)

Právami uvedenými v odseku 2 písm. a), b) a c) sa rozumie najmä

a)
právo vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti,
b)
právo voliť, vymenúvať alebo inak ustanovovať členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného ...
c)
podiel na základnom imaní vyšší ako polovica.
(4)

Ak osoba uvedená v odseku 2 je Slovenská republika, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická ...

(5)

Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak prevádzkovateľ prepravnej siete je jedným ...

(6)

Výrobca plynu, dodávateľ plynu, výrobca elektriny alebo dodávateľ elektriny nie je oprávnený nadobudnúť ...

(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie poskytnúť osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti, ani obchodné ...

(8)

Vláda môže do 1. decembra 2012 na návrh ministerstva určiť, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa ...

(9)

Ak vláda určí, že sa nepoužije vlastnícke oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je súčasťou ...

Nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete
§ 51 - Právna forma, organizácia a riadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať právnu formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením ...

(2)

Na prevádzkovateľa prepravnej siete sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak ustanovenia § 51 až 60 neustanovujú ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vydať stanovy, ktoré okrem náležitostí ustanovených v Obchodnom ...

a)
organizačnú štruktúru a systém riadenia prevádzkovateľa prepravnej siete spôsobom, ktorý zabezpečuje ...
b)
právomoci a zodpovednosť štatutárneho orgánu, dozornej komisie, iných orgánov prevádzkovateľa prepravnej ...
c)
vymedzenie pozícií zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti ...
d)
vymenovanie osoby povinnej zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa prepravnej siete činnosť ...
e)
ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje tento zákon.
(4)

Kópiu úplného znenia stanov je prevádzkovateľ prepravnej siete povinný doručiť úradu do 15 dní od vydania ...

§ 52 - Štatutárny orgán nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Pôsobnosť štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete rozhodovať vo veciach, ktoré sa týkajú ...

(2)

Osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej ...

(3)

Štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu vymenúva alebo volí a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy so štatutárnym orgánom alebo členmi ...

(5)

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať podmienky ...

(6)

Uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu schvaľuje ...

(7)

Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 3 a odseku 6 sa začína na návrh prevádzkovateľa ...

(8)

K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho ...

(9)

K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s uzavretím alebo zmenou zmluvy ...

(10)

Žiadosť prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s odvolaním štatutárneho orgánu alebo ...

(11)

Úrad oznámi prevádzkovateľovi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas ...

(12)

Úrad nevydá predchádzajúci súhlas

a)
s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti ...
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ...
c)
s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ak má dôvodné pochybnosti o oprávnenosti ...
(13)

Ak úrad nerozhodne o žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa ...

(14)

Ak prevádzkovateľ prepravnej siete podá opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým úrad nevyhovie ...

(15)

Uznesenie valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete o zmene stanov, ktorou sa skracuje funkčné ...

§ 53 - Nezávislosť štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu a zamestnancov nezávislého prevádzkovateľa ...
(1)

Štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zamestnancom podľa § 51 ods. 3 písm. c) nemôže ...

a)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných ...
b)
mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných ...
(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa vzťahuje na nadpolovičnú väčšinu osôb, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho ...

(3)

Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa ...

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(4)

Štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a osoby vykonávajúce činnosť pre prevádzkovateľa ...

(5)

Osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo zamestnanca ...

a)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ...
b)
mať majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ...
(6)

Na skončenie pracovného pomeru zamestnanca podľa § 51 ods. 3 písm. c) výpoveďou62) alebo okamžitým skončením ...

(7)

Iným zmluvným vzťahom podľa odsekov 1, 3 a 5 nie je zmluvný vzťah založený zmluvou podľa § 47 ods. 3, ...

§ 54 - Dozorná komisia nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zriadiť dozornú komisiu ako orgán spoločnosti s pôsobnosťou ...

a)
schvaľovanie rozhodnutí, ktoré majú podstatný vplyv na hodnotu podielov spoločníkov prevádzkovateľa ...
1.
schvaľovanie ročných a dlhodobých finančných plánov,
2.
schvaľovanie maximálnej úrovne zadlženia prevádzkovateľa prepravnej siete,
3.
schvaľovanie návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát pred jeho predložením ...
4.
schvaľovanie desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 59 a rozhodnutí o začatí realizácie jednotlivých ...
b)
vymenúvanie alebo voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...
c)
schvaľovanie pravidiel odmeňovania štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...
d)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...
e)
vymenúvanie alebo ustanovenie a odvolávanie osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 58,
f)
schvaľovanie uzavretia alebo zmeny zmluvy75) medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou ...
(2)

Rozhodnutia dozornej komisie prijaté v rozsahu jej pôsobnosti podľa odseku 1 sú pre štatutárny orgán ...

(3)

Valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete môže rozhodnúť len o návrhu štatutárneho orgánu ...

(4)

Dozorná komisia musí mať najmenej troch členov. Počet členov a zloženie dozornej komisie upravujú stanovy ...

(5)

Členov dozornej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie prevádzkovateľa prepravnej siete. Funkčné ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s členmi dozornej komisie zmluvou o ...

(7)

Ustanovenia § 52 ods. 7 až 14 a § 53 ods. 1 a 3 až 5 sa primerane použijú pre polovicu členov dozornej ...

(8)

Ak má nástupnícka spoločnosť v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností dozornú komisiu ...

(9)

Pre členov dozornej komisie platia obdobne ustanovenia § 66 ods. 1 a 2, § 194 ods. 5 až 9, § 196, § ...

Povinnosti a zdroje nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
§ 55
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je okrem činností podľa § 49 povinný zabezpečiť

a)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo vzťahu k tretím stranám, úradu, regulačným orgánom ...
b)
zastupovanie prevádzkovateľa prepravnej siete v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí ...
c)
udeľovanie a riadenie prístupu tretích strán do prepravnej siete na nediskriminačnom základe,
d)
výber poplatkov súvisiacich s prevádzkou prepravnej siete vrátane poplatkov za prístup do prepravnej ...
e)
prevádzku, údržbu a rozvoj bezpečnej, efektívnej a hospodárnej prepravnej siete,
f)
investičné plánovanie zabezpečujúce dlhodobú schopnosť prepravnej siete uspokojovať primeraný dopyt ...
g)
činnosti súvisiace s prípadným zakladaním spoločných podnikov s inými prevádzkovateľmi prepravnej siete, ...
h)
obvyklé vnútropodnikové činnosti, ktoré súvisia s fungovaním podniku, vrátane právnych služieb, vedenia ...
(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete musí disponovať dostatočnými ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
vlastniť aktíva potrebné na prepravu plynu vrátane prepravnej siete,
b)
zamestnávať dostatočný počet osôb potrebných na zabezpečenie prepravy plynu a plnenie všetkých súvisiacich ...
(4)

Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ ...

a)
prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k prevádzkovateľovi prepravnej siete,
b)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete žiadne služby.
(5)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie prideľovať svojich zamestnancov na výkon práce k inej osobe, ...

a)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne ...
b)
služby prevádzkovateľa prepravnej siete sú dostupné všetkým užívateľom siete za rovnakých podmienok,
c)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne ...
(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného ...

§ 56
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť dostatočné zdroje potrebné na správne a efektívne ...

(2)

Iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ ...

(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je oprávnený získavať potrebné finančné zdroje aj prostredníctvom úverového ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete musí mať vo vzťahu k aktívam, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu ...

(5)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho zámene s inou osobou, ktorá ...

(6)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného ...

(7)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých dodávateľov systémov a zariadení informačných ...

(8)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže používať ten istý systém informačných technológií ako iná osoba, ...

(9)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže využívať tie isté zariadenia informačných technológií ako iná osoba, ...

a)
sa tieto zariadenia informačných technológií nachádzajú mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa ...
b)
tieto zariadenia informačných technológií sprístupňuje a prevádzkuje tretia strana ako dodávateľ zariadení ...
(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nesmie využívať tých istých poskytovateľov poradenských služieb týkajúcich ...

(11)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť overenie svojej účtovnej závierky audítorom, ktorý ...

(12)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného ...

§ 57 - Nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Dcérska spoločnosť, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako ...

(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
zabezpečiť, aby v obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a inou osobou, ...
b)
viesť podrobné záznamy o obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a ...
c)
predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných a finančných dohôd s vertikálne integrovaným podnikom; ...
(3)

Iná osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ ...

a)
priamo alebo nepriamo určovala konkurenčné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich ...
b)
mohla zamedziť alebo obmedziť prevádzkovateľa prepravnej siete alebo mu spôsobovať ujmu pri plnení povinností ...
c)
vyžadovala od prevádzkovateľa prepravnej siete, aby na plnenie povinností podľa § 51 až 60 prevádzkovateľ ...
(4)

Na účely tohto zákona dcérskou spoločnosťou sa rozumie osoba, nad ktorou vykonáva priamo alebo nepriamo ...

§ 58 - Program súladu a osoba povinná zabezpečiť súlad
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný

a)
vypracovať program súladu, v ktorom určí
1.
opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
konkrétne povinnosti zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete zamerané na splnenie účelu programu ...
b)
predložiť návrh programu súladu na schválenie úradu,
c)
zabezpečiť dodržiavanie programu súladu a sledovanie jeho dodržiavania,
d)
vymenovať alebo inak ustanoviť osobu povinnú zabezpečiť súlad; za osobu povinnú zabezpečiť súlad môže ...
(2)

Program súladu schvaľuje úrad. Úrad program súladu neschváli, ak sa odôvodnene domnieva, že program ...

(3)

Osobu povinnú zabezpečiť súlad vymenúva alebo inak ustanoví a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s osobou povinnou zabezpečiť súlad ...

(5)

K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením ...

(6)

Úrad nevydá predchádzajúci súhlas

a)
s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti ...
b)
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť ...
c)
s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti dôvodov na ...
(7)

Ustanovenie § 52 ods. 7, 9 až 11 a 13 a § 53 ods. 1, 4, 5 a 7 sa primerane použije na osobu povinnú ...

(8)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie okrem činností podľa tohto zákona vykonávaných na základe zmluvy ...

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(9)

Osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom ...

(10)

Osoba povinná zabezpečiť súlad má právo

a)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo štatutárneho orgánu, dozornej komisie, valného zhromaždenia ...
b)
na sprístupnenie dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete a na poskytnutie ...
c)
na prístup do sídla a prevádzkových priestorov prevádzkovateľa prepravnej siete bez predchádzajúceho ...
(11)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
každoročne vypracovať a predkladať úradu správu, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na plnenie programu ...
c)
podávať správy prevádzkovateľovi prepravnej siete o plnení programu súladu a vydávať odporúčania týkajúce ...
d)
podávať pravidelné ústne alebo písomné správy dozornej komisii prevádzkovateľa prepravnej siete,
e)
bezodkladne písomne oznamovať úradu každé závažné porušenie týkajúce sa plnenia programu súladu,
f)
poskytovať úradu správu o každom obchodnom a finančnom vzťahu medzi prevádzkovateľom prepravnej siete ...
g)
predkladať úradu návrhy rozhodnutí o investičnom pláne alebo o začatí realizácie jednotlivých investícií ...
h)
podávať úradu pravidelné ústne alebo písomné správy o plnení programu súladu,
i)
sledovať dodržiavanie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 55 ods. 6 a § 94,
j)
zúčastňovať sa zasadnutí výkonného vedenia alebo orgánov prevádzkovateľa prepravnej siete, na ktorých ...
1.
podmienkach prístupu do siete ustanovených v osobitnom predpise,45) najmä pokiaľ ide o ceny za prístup, ...
2.
projektoch týkajúcich sa prevádzky, údržby a rozvoja prepravnej siete vrátane investícií týkajúcich ...
3.
nákupe alebo predaji energie potrebnej na prevádzku prepravnej siete,
k)
informovať úrad o každom konaní inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského ...
l)
sledovať plnenie programu súladu právnickej osoby podľa odseku 12, ak má prevádzkovateľ prepravnej siete ...
(12)

Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú na právnickú osobu, ktorá bola založená prevádzkovateľmi prepravných ...

(13)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť súlad potrebnú súčinnosť ...

(14)

Osoba, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ ...

§ 59 - Desaťročný plán rozvoja siete
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je pri príprave desaťročného plánu rozvoja siete podľa § 49 ods. 7 písm. ...

a)
zo súčasného a predpokladaného budúceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prepravnej siete,
b)
z primeraných predpokladov vývoja ťažby, dodávky, spotreby, výmen s inými štátmi, pričom zohľadní plán ...
(2)

Desaťročný plán rozvoja siete musí obsahovať účinné opatrenia na zaručenie primeranosti siete a bezpečnosti ...

a)
uvádza hlavné časti prepravnej siete, ktoré je potrebné vybudovať alebo zmodernizovať v nasledujúcich ...
b)
uvádza investície do prepravnej siete, ktoré súvisia s budovaním nových kapacít alebo modernizáciou ...
1.
o ktorých realizácii prevádzkovateľ prepravnej siete už rozhodol,
2.
ktoré sa budú musieť realizovať v nasledujúcich troch rokoch,
c)
určuje termíny realizácie investícií podľa písmena b).
(3)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zohľadniť v desaťročnom pláne rozvoja siete rozhodnutia úradu ...

(4)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný návrh desaťročného plánu rozvoja siete konzultovať pred jeho ...

(5)

Úrad konzultuje desaťročný plán rozvoja siete nediskriminačným a transparentným spôsobom s existujúcimi ...

(6)

Úrad preskúma súlad desaťročného plánu rozvoja siete s požiadavkami na realizáciu investícií do prepravnej ...

(7)

Úrad uloží prevádzkovateľovi prepravnej siete povinnosť zmeniť desaťročný plán rozvoja siete v úradom ...

(8)

Úrad sleduje a vyhodnocuje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja siete.

(9)

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže pred realizáciou investície podľa desaťročného plánu rozvoja siete ...

a)
sú v rozpore so štandardnými zásadami uskutočňovania testovania dopytu trhu, ktoré sú všeobecne akceptované ...
b)
nie sú ekonomicky primerané, transparentné a nediskriminačné.
(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je povinný zrealizovať investíciu podľa desaťročného plánu rozvoja ...

(11)

Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nezrealizuje investíciu, ktorá sa podľa desaťročného plánu rozvoja ...

a)
uloží prevádzkovateľovi prepravnej siete povinnosť zrealizovať danú investíciu v lehote určenej úradom, ...
b)
ak prevádzkovateľ prepravnej siete nesplní povinnosť uloženú úradom podľa písmena a), uskutoční v súvislosti ...
(12)

Úrad opatrenie podľa odseku 11 písm. a) neprijme, ak prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že mu ...

(13)

Ak úrad prijme opatrenie podľa odseku 11 písm. a), prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zrealizovať ...

(14)

Ak úrad zabezpečí realizáciu investície do prepravnej siete prijatím opatrenia podľa odseku 11, zmluvy ...

(15)

Úrad môže prijať opatrenie podľa odseku 11 písm. b) s cieľom zabezpečiť realizáciu investície do prepravnej ...

§ 60 - Pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa ...
(1)

Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný vypracovať a zverejniť transparentné a účinné postupy na ...

(2)

Prevádzkovateľ prepravnej siete nie je oprávnený odmietnuť pripojenie nového zásobníka, zariadenia na ...

Nezávislý prevádzkovateľ siete
§ 61 - Zverenie prevádzky prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete
(1)

Osoby, ktoré sú súčasťou vertikálne integrovaného podniku, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ prepravnej ...

a)
oddelenie vlastníka prepravnej siete v súlade s § 62,
b)
výber osoby, ktorej vlastník prepravnej siete zverí prevádzku prepravnej siete v súlade s § 63, na základe ...
c)
uzavretie zmlúv, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie prepravnej siete osobe podľa písmena b) v súlade ...
d)
podanie spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa osobitného predpisu56) vlastníkom ...
(2)

Osoba podľa odseku 1 písm. b) je povinná začať vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete podľa ...

(3)

Vlastník prepravnej siete je povinný prevádzkovať prepravnú sieť v súlade s § 51 až 60 až do dňa určenia ...

§ 62 - Oddelenie vlastníka prepravnej siete
(1)

Ak úrad rozhodne podľa osobitného predpisu79) o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete ...

(2)

Nezávislosť vlastníka prepravnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie vlastníka prepravnej siete sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na ...
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie vlastníka prepravnej ...
c)
vytvorením programu súladu podľa odseku 3,
d)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 5 až 9.
(3)

Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia ...

(4)

Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu ...

(5)

Vlastník prepravnej siete podľa odseku 1 vymenuje alebo inak ustanoví a odvoláva osobu povinnú zabezpečiť ...

a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 6,
b)
mala odbornú prax v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad ...
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak ...
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 11; podmienkami na nezávislý výkon ...
e)
ak vykonáva činnosť pre vlastníka prepravnej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, bola ...
f)
riadne plnila úlohy osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odseku 11.
(6)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(7)

Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, ...

(8)

Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie ...

(9)

Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 7 a 8 do troch týždňov odo ...

(10)

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť ...

(11)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie ...
c)
vydávať vlastníkovi prepravnej siete odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(12)

Každý, kto sa podieľa na činnosti vlastníka prepravnej siete, je povinný poskytnúť osobe povinnej zabezpečiť ...

(13)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného ...

§ 63 - Práva a povinnosti nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete
(1)

Nezávislý prevádzkovateľ siete má práva a povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto zákona. ...

(2)

Nezávislý prevádzkovateľ siete je ďalej povinný

a)
disponovať finančnými, technickými, materiálnymi a ľudskými zdrojmi potrebnými na vykonávanie úloh prevádzkovateľa ...
b)
predkladať desaťročný plán rozvoja siete podľa § 49 ods. 7 písm. h) na schválenie úradu a dodržiavať ...
c)
plniť povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete vrátane povinností týkajucich sa spolupráce s prevádzkovateľmi ...
d)
zabezpečovať udeľovanie prístupu do prepravnej siete tretím osobám a riadenie prístupu do prepravnej ...
e)
zabezpečovať pri rozvoji prepravnej siete plánovanie vrátane získania potrebných povolení a výstavbu ...
(3)

Na nezávislého prevádzkovateľa siete sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 50 ods. 2.

(4)

Vlastník prepravnej siete je povinný

a)
poskytovať nezávislému prevádzkovateľovi siete súčinnosť vrátane poskytovania informácií potrebných ...
b)
financovať investície, o ktorých rozhodol nezávislý prevádzkovateľ siete a ktoré schválil úrad, alebo ...
c)
zabezpečovať krytie zodpovednosti súvisiacej s aktívami prepravnej siete okrem zodpovednosti súvisiacej ...
d)
poskytovať záruky na uľahčenie financovania rozšírenia prepravnej siete okrem tých investícií, v prípade ...
(5)

Zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete podľa odseku 4 písm. b) nadobudnú účinnosť až ich ...

(6)

Vlastník prepravnej siete nesmie zabezpečovať udeľovanie prístupu do prepravnej siete tretím stranám ...

(7)

Vlastník prepravnej siete a iné osoby, ktoré sú súčasťou toho istého integrovaného podniku ako vlastník ...

§ 64 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky distribučnej siete ...
b)
nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účely zabezpečenia vyváženosti distribučnej ...
c)
odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity ...
d)
odmietnuť prístup do distribučnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom ...
(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda ...

a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, ...
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
f)
odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu ...
g)
neoprávneného odberu plynu,
h)
dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu ...
i)
zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
j)
opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej nehnuteľnosti ...
k)
zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.
(3)

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ ...

(4)

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je prevádzkovateľ ...

(5)

Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov uvedených v ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný

a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych podmienok ...
b)
zabezpečovať rozvoj distribučnej siete pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a na základe ...
c)
zabezpečovať distribúciu plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, k podporným ...
e)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak ...
f)
uzatvoriť zmluvu o pripojení do distribučnej siete s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické ...
g)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
h)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladať namerané údaje alebo ...
i)
určiť pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu nemá nainštalované zariadenie ...
j)
zabezpečovať vyvažovanie distribučnej siete,
k)
zabezpečovať zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,
l)
obmedziť distribúciu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 88,
m)
pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a odberateľa plynu do distribučnej siete,
n)
zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
o)
umožniť prístup účastníkovi trhu s plynom k určenému meradlu na účely merania plynu a na vykonanie kontroly ...
(7)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je ďalej povinný

a)
poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie nevyhnutné ...
b)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do siete,
c)
predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,
d)
zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti; tieto podmienky zverejní ...
e)
vypracovať každoročne havarijné plány,
f)
vypracúvať plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť ho ministerstvu každoročne ...
g)
oznámiť ministerstvu vyhlásenie a odvolanie krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu,44) ...
h)
na základe žiadosti dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa plynu bezodplatne umožniť priradenie ...
i)
bezodplatne a nediskriminačným spôsobom poskytnúť odberateľovi plynu, ktorého odberné miesto je pripojené ...
j)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa podľa ...
k)
viesť evidenciu zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do ...
1.
meno, priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa plynu,
l)
inštalovať inteligentné meracie systémy podľa § 77,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, ak odberateľ plynu má uzatvorenú zmluvu o prístupe ...
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý ...
o)
poskytnúť prevádzkovateľovi prepravnej siete vyjadrenie podľa § 49 ods. 9 do 15 pracovných dní odo dňa ...
p)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete,
2.
podmienky pripojenia účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, a to najmä
2.1. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
2.2. postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.3. vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
2.4. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete pre odberateľa plynu v domácnosti,
2.5. vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a montáž meradla pre odberateľa plynu mimo domácnosti, ...
2.6. lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú určované individuálne v závislosti od technických ...
q)
písomne oznámiť užívateľom distribučnej siete plánované zrušenie povolenia alebo zmenu povolenia, ktoré ...
r)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať ...
s)
po zmene dodávateľa plynu do desať dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti bezplatne poskytnúť namerané ...
(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať ...

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný zabezpečiť ...

(11)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť ...

(12)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti ...

a)
závažná priemyselná havária,60)
b)
vážne ekonomické dôvody nezavinené odberateľom, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti ...
(13)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov ...

(14)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný raz za desať rokov

a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie ...
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej ...
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(15)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribučnej siete môže byť súčasťou písomnej správy ...

§ 65 - Oddelenie prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť z hľadiska ...

(2)

Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej ...

(3)

Nezávislosť prevádzkovateľa distribučnej siete uvedeného v odseku 1 sa zabezpečí

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie distribučnej siete sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení ...
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie distribučnej ...
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj ...
d)
vypracovaním programu súladu podľa § 64 ods. 8,
e)
vymenovaním alebo iným ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa odsekov 4 až 8.
(4)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vymenuje alebo ...

a)
spĺňala podmienky nezávislosti podľa odseku 5,
b)
mala odbornú prax v plynárenstve v dĺžke najmenej päť rokov; ak je osobou povinnou zabezpečiť súlad ...
c)
mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania; ak ...
d)
mala vytvorené podmienky na nezávislý výkon jej úloh podľa odseku 8; podmienkami na nezávislý výkon ...
e)
ak vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej siete v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, ...
(5)

Osoba povinná zabezpečiť súlad nesmie

a)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
b)
mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných ...
(6)

Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, ...

(7)

Odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad je podmienkou skončenia pracovného pomeru osoby povinnej zabezpečiť ...

(8)

Osoba povinná zabezpečiť súlad je povinná

a)
sledovať plnenie programu súladu,
b)
vypracovať a každoročne do 30. apríla predložiť úradu správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie ...
c)
vydávať prevádzkovateľovi distribučnej siete odporúčania týkajúce sa programu súladu a jeho plnenia,
d)
bezodkladne informovať úrad o každom závažnom porušení programu súladu.
(9)

Každý, kto sa podieľa na činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, je povinný poskytnúť osobe povinnej ...

(10)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný konať ...

(11)

Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, ...

(12)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného ...

§ 66 - Riadenie siete
(1)

Distribučnú sieť na vymedzenom území riadi plynárenský dispečing, ktorý je zodpovedný za operatívne ...

(2)

Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, ministerstvo rozhodnutím určí, ktorý ...

(3)

Plynárenský dispečing na vymedzenom území

a)
operatívne riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich distribučných ...
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve ...
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí,
d)
vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň podľa osobitného predpisu,44)
e)
vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa § 21,
f)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie v plynárenstve,
g)
predkladá raz týždenne v období od 1. novembra do 31. marca a v prípade krízovej situácie denne ministerstvu ...
(4)

Plynárenský dispečing má právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom pripojených na distribučnú sieť ...

(5)

Plynárenský dispečing je pri plnení úloh podľa odseku 3 písm. d) až f) povinný riadiť sa pokynmi ministerstva. ...

(6)

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť plnenie ...

§ 67 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa zásobníka
(1)

Prevádzkovateľ zásobníka má právo

a)
zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky zásobníka a na ...
b)
pripojiť zásobník k prepravnej sieti alebo k distribučnej sieti,
c)
odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v § 74 alebo z dôvodu nedostatku kapacity zásobníka, ...
d)
odmietnuť prístup do zásobníka, ak prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme, ...
e)
nakupovať plyn potrebný na krytie vlastných strát v zásobníku alebo pre vlastnú spotrebu, alebo na technologické ...
(2)

Prevádzkovateľ zásobníka môže bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením ...

a)
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, ...
b)
bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c)
stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d)
havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e)
nedodržania zmluvných podmienok zo strany účastníkov trhu s plynom,
f)
ak je uzatvorená zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s právom prerušenia.
(3)

V prípade obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) je ...

(4)

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené alebo prerušené uskladňovanie plynu, je prevádzkovateľ ...

(5)

Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu uvedeného v odseku 2 vznikla škoda, má ...

(6)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný

a)
zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zásobníka v záujme vytvorenia otvoreného ...
b)
zabezpečovať údržbu a rozvoj zásobníka pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia,
c)
zabezpečovať uskladňovanie plynu a s tým súvisiace podporné služby,
d)
uzatvoriť zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené ...
e)
zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do zásobníka a k podporným službám,
f)
zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu s plynom,
g)
zabezpečiť meranie uskladňovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie nameraných údajov ...
h)
zverejňovať obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu do desiatich dní od nadobudnutia ...
i)
poskytovať uskladňovacie kapacity prevádzkovateľovi siete,
j)
obmedziť ťažbu plynu pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov ...
k)
poskytovať prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete informácie nevyhnutné ...
l)
poskytovať účastníkom trhu s plynom informácie potrebné na prístup do zásobníka,
m)
vypracovať každoročne havarijné plány,
n)
oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu skutočnosti potrebné na vyhlásenie krízovej situácie ...
o)
poskytovať ministerstvu štvrťročne informácie zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu ...
p)
zverejňovať informáciu o uplatňovaní regulovaného prístupu alebo dohodnutého prístupu k zásobníku,
q)
zabezpečiť zdroje potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa zásobníka podľa tohto zákona a osobitného ...
r)
zverejniť na svojom webovom sídle
1.
vzor žiadosti o prístup do zásobníka pre účastníka trhu s plynom,
2.
informácie o
2.1. aktuálnej voľnej uskladňovacej kapacite zásobníka,
2.2. ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na výšku uskladňovacích ...
2.3. pláne úpravy výšky uskladňovacích kapacít,
3.
údaje o voľnej uskladňovacej kapacite zásobníka v členení na
3.1. maximálny vtlačný výkon na deň v závislosti od vtlačnej krivky,
3.2. maximálny ťažobný výkon na deň v závislosti od ťažobnej krivky,
3.3. pracovný objem zásobníka.
(7)

Povinnosti podľa odseku 6 písm. c) sa nevzťahujú na podporné služby a dočasné uskladňovanie plynu, ktoré ...

(8)

Prevádzkovateľ zásobníka je v prípade stavu núdze v plynárenstve na základe rozhodnutia ministerstva ...

(9)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný prijať opatrenia, aby umožnil voľné obchodovanie s právami na kapacitu ...

(10)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný v prípade zmluvného preťaženia ponúknuť nevyužitú uskladňovaciu ...

(11)

Prevádzkovateľ zásobníka je povinný raz za desať rokov

a)
vykonať posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka, ktoré obsahuje
1.
posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia a prevádzkyschopnosti zásobníka,
2.
identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti a opatrení na dosiahnutie ...
3.
identifikáciu investícií potrebných na zavedenie nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej ...
b)
zaslať posúdenie podľa písmena a) ministerstvu do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
(12)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka môže byť súčasťou písomnej správy z energetického ...

§ 67a - Oddelenie prevádzkovateľa zásobníka
(1)

Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť z hľadiska právnej ...

(2)

Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa zásobníka ...

(3)

Nezávislosť prevádzkovateľa zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, sa zabezpečí ...

a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie zásobníka sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností ...
b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie zásobníka,
c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj ...
d)
vytvorením programu súladu podľa odseku 4.
(4)

Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať ...

(5)

Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne ...

(6)

Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného ...

(7)

Povinnosti podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zásobníka, ktorý vyrába plyn len pre ...

(8)

Výnimka z povinností prevádzkovateľa zásobníka ustanovená v odseku 7 sa uplatňuje do 31. decembra 2024. ...

§ 68 - Prevádzkovateľ kombinovanej siete

Prevádzkovateľ kombinovanej siete má rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako prevádzkovateľ prepravnej ...

§ 69 - Práva a povinnosti dodávateľa plynu
(1)

Dodávateľ plynu má právo

a)
predávať plyn odberateľom plynu v rozsahu a za podmienok vymedzených v povolení na dodávku plynu,
b)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete ...
c)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania ...
d)
požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie ...
(2)

Dodávateľ plynu je povinný

a)
ak je dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu
1.
uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu na vymedzenom území podľa § 17 ods. 1 s každým odberateľom ...
2.
informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa plynu v domácnosti o ...
3.
vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok ...
4.
zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; ...
5.
poskytovať informácie v súlade s § 17 ods. 1 písm. b), d) a e),
b)
zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky plynu svojim odberateľom plynu za podmienok dohodnutých v zmluve, ...
c)
poskytovať odberateľom plynu informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky plynu a koncovým ...
d)
poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ...
e)
bezodplatne umožniť odberateľovi plynu zmenu dodávateľa plynu,
f)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel jeho ďalšieho ...
g)
uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel jeho ďalšieho ...
h)
poskytovať prevádzkovateľovi siete, ktorej je užívateľom, technické údaje zo zmlúv o dodávke plynu a ...
i)
poskytovať prevádzkovateľovi siete technické údaje zo zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, ...
j)
riadiť sa v prípade krízovej situácie v plynárenstve podľa osobitného predpisu44) opatreniami plynárenského ...
k)
dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim ...
l)
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu podľa § 22,
m)
určiť odberateľovi obmedzujúce opatrenia v plynárenstve v zmluve o dodávke plynu,
n)
poskytovať údaje o obmedzujúcich opatreniach v plynárenstve prevádzkovateľovi distribučnej siete,
o)
zabezpečiť bezodkladne na základe žiadosti odberateľa plynu poskytnutie údajov v rozsahu podľa § 64 ...
p)
zaslať odberateľovi plynu vyúčtovaciu faktúru najneskôr do šiestich týždňov od vykonania zmeny dodávateľa ...
q)
viesť evidenciu sťažností odberateľov plynu v domácnosti v elektronickej databáze a každoročne predkladať ...
r)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej siete údaje o zraniteľných odberateľoch vyplývajúce zo zmlúv ...
1.
identifikačné údaje,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
dátum narodenia,
5.
adresu odberného miesta,
6.
číslo odberného miesta zraniteľného odberateľa plynu,
s)
bezodkladne informovať odberateľa plynu o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, ktoré sú preukázateľne ...
t)
ak ho na to odberateľ plynu splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, sprístupniť ...
1.
vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou,
2.
informácie o histórii spotreby plynu,80a) ak má odberateľ plynu nainštalované určené meradlo podľa § ...
u)
sprístupniť odberateľovi plynu informácie o histórii spotreby plynu,80a) ak má odberateľ plynu nainštalované ...
v)
umožniť odberateľovi plynu vybrať si písomný alebo elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej faktúre ...
(3)

Úrad môže požiadať dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o predloženie návrhu zmeny obchodných ...

(4)

Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný vypracovať a predložiť úradu do 30 dní odo ...

(5)

Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný zmeniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej ...

(6)

Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu v domácnosti, ktorý dodáva plyn výlučne len pre odberateľov plynu ...

§ 70 - Práva a povinnosti odberateľa plynu
(1)

Odberateľ plynu má právo

a)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu musí ...
b)
požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými ...
c)
požiadať o predchádzajúci súhlas a uskutočniť výstavbu priameho plynovodu a ten aj prevádzkovať za podmienok ...
d)
na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete ...
e)
na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania ...
f)
na pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete, ak sú ...
g)
na bezplatné priradenie svojho odberného miesta k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov ...
h)
bezodplatne získať prostredníctvom dodávateľa plynu merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste ...
i)
na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 69 ods. 2 písm. t),
j)
určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť údaje podľa § 69 ods. 2 písm. ...
k)
na prístup k informáciám o histórii spotreby plynu80a) umožňujúcim kontrolu vlastnej spotreby plynu, ...
l)
na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej faktúre a spôsobu doručovania ...
m)
pri inštalácii určeného meradla podľa § 73 ods. 2 na poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách ...
(2)

Odberateľ plynu je povinný

a)
podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej ...
b)
umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného ...
c)
poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d)
udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
e)
dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim ...
(3)

Odberateľ plynu, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu, ktorý je právnickou osobou, ...

§ 71 - Práva a povinnosti odberateľa plynu v domácnosti
(1)

Odberateľ plynu v domácnosti má právo

a)
na ochranu podľa § 17 vrátane práva na univerzálnu službu,
b)
na pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete, ak sú splnené technické podmienky ...
(2)

Odberateľ plynu v domácnosti je povinný

a)
podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením ...
b)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej ...
c)
poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
d)
udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

DRUHÁ HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 72 - Odberné zariadenia
(1)

Prevádzkovateľ distribučnej siete vybuduje plynárenské zariadenie vrátane hlavného uzáveru plynu, na ...

(2)

Odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa plynovými spotrebičmi odberateľa. ...

(3)

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých ...

(4)

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové ...

(5)

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru ...

(6)

Uzatvoriť prívod plynu hlavným uzáverom plynu pri oprave odberného plynového zariadenia môže odberateľ ...

(7)

V prípade zabránenia mimoriadnej udalosti hlavný uzáver plynu môže uzatvoriť ktokoľvek. Uzatvorenie ...

(8)

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 ...

(9)

Vlastník alebo osoba oprávnená užívať alebo spravovať plynové zariadenie, ktorého prostredníctvom sú ...

a)
umožniť dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu,
b)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete nevyhnutný prístup k tomuto plynovému zariadeniu,
c)
udržiavať toto plynové zariadenie slúžiace na dodávku plynu v zodpovedajúcom technickom stave,
d)
poskytovať technické údaje a revízne správy o tomto plynovom zariadení v jeho vlastníctve alebo správe ...
§ 73 - Podmienky pripojenia
(1)

Žiadať o vybudovanie a pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určeného meradla plynu ...

(3)

Na žiadosť prevádzkovateľa distribučnej siete je odberateľ plynu povinný vykonať nevyhnutné úpravy na ...

(4)

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového ...

(5)

Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom ...

§ 74 - Dočasné výnimky z prístupu do prepravnej siete a do zásobníka
(1)

Dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnosťou ...

(2)

Hrozbou vážnej ekonomickej ujmy a vznikom vážnych finančných ťažkostí nie je stav alebo situácia, ak ...

(3)

Žiadosť dodávateľa plynu podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d)
dobu, na ktorú žiada udelenie dočasnej výnimky,
e)
dôvody, pre ktoré žiada udelenie dočasnej výnimky,
f)
notársky osvedčenú fotokópiu zmluvy o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti o dočasnú výnimku,
g)
odôvodnenie potreby plniť zmluvné záväzky voči odberateľom plynu, kvantifikáciu rozsahu ekonomickej ...
h)
prijaté opatrenia na zabránenie hrozby vážnej ekonomickej ujmy alebo vážnych finančných ťažkostí,
i)
úroveň prepojenia siete so sieťou členských štátov a tretích štátov a dosiahnutý stupeň ich vzájomnej ...
(4)

Úrad pri rozhodovaní o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup do siete prihliada na ...

a)
vážnosť hrozby ekonomickej ujmy a na vážnosť finančných ťažkostí, ktoré hrozia alebo môžu hroziť dodávateľovi ...
b)
vplyv na skutočne dosiahnutú konkurenciu na trhu s plynom,
c)
postavenie dodávateľa plynu na trhu s plynom,
d)
dohodnuté podmienky zmluvy o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti vrátane rozsahu, v akom možno ...
e)
vynaložené úsilie dodávateľa plynu na to, aby zabránil hrozbe vážnej ekonomickej ujmy a vzniku vážnych ...
f)
rozsah, v akom mohol dodávateľ plynu v čase podpísania zmluvy o dodávke plynu predvídať, že v súvislosti ...
g)
úroveň prepojenia siete so sieťou iných členských štátov a tretích štátov a na stupeň vzájomnej prevádzkyschopnosti ...
(5)

Rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup do siete obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
b)
identifikačné číslo právnickej osoby,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d)
požadovaný rozsah plynárenských zariadení, ktorých sa udelenie dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť ...
e)
dobu, na ktorú sa vydáva rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup do siete. ...
(6)

Rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z prístupu do siete úrad zašle účastníkovi konania. Ministerstvu ...

§ 75 - Nové významné plynárenské zariadenia
(1)

Novým významným plynárenským zariadením na účely tohto zákona je plynárenské zariadenie, ktoré nebolo ...

(2)

Úrad môže udeliť výnimku pre nové významné plynárenské zariadenie z povinnosti zabezpečiť oddelenie ...

a)
nové významné plynárenské zariadenie zvýši hospodársku súťaž a bezpečnosť dodávky plynu,
b)
riziko spojené s výstavbou nového plynárenského zariadenia je také, že bez udelenia výnimky nie je možná ...
c)
nové významné plynárenské zariadenie musí vlastniť osoba, ktorá je nezávislá od prevádzkovateľa siete, ...
d)
prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia bude spoplatňované,
e)
prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia nenaruší fungovanie trhu s plynom.
(3)

Výnimka sa môže vzťahovať na celé nové významné plynárenské zariadenie alebo na jeho časť a je časovo ...

(4)

O výnimke rozhoduje úrad na základe žiadosti. Úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať stanovisko ...

(5)

Žiadosť o udelenie výnimky obsahuje dôvody na jej vydanie, požadovanú dobu trvania a rozsah. Žiadateľ ...

(6)

Udelenie výnimky pre nové významné plynárenské zariadenie, ktoré sa nachádza na vymedzenom území a na ...

(7)

Úrad spolu s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov informujú o udelení výnimky agentúru. O ...

(8)

Rozhodnutie o udelenej výnimke sa zasiela žiadateľovi a Komisii spolu s informáciami, ktoré obsahujú ...

a)
podrobný opis dôvodov, na ktorých základe bolo rozhodnuté o udelení výnimky alebo odmietnutí udeliť ...
b)
vykonané analýzy týkajúce sa účinku výnimky na hospodársku súťaž a na efektívne fungovanie trhu s plynom, ...
c)
odôvodnenie časového obdobia udelenia výnimky a podiel dotknutých plynárenských zariadení na celkovej ...
d)
výsledok konzultácie s príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu, ak sa výnimka udeľuje na plynárenské ...
e)
podiel plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom.
(9)

Ak Komisia vydá rozhodnutie, ktorým úrad požiada o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o výnimke, úrad ...

(10)

Pravidlá a postupy riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení určené ...

a)
povinnosť vyzvať všetkých potenciálnych užívateľov plynárenského zariadenia, aby vyjadrili svoj záujem ...
b)
povinnosť užívateľov plynárenského zariadenia ponúknuť v prípade preťaženia nevyužitú kapacitu plynárenského ...
c)
právo užívateľov plynárenského zariadenia obchodovať s pridelenou kapacitou plynárenského zariadenia ...
§ 76 - Dodávka a meranie plynu
(1)

Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom, ktoré koncovému ...

(2)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla ...

(3)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu povinný umožniť ...

(4)

Ak dodávateľ plynu dodáva plyn pre jedného odberateľa plynu na rovnakej tlakovej úrovni do viacerých ...

(5)

Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách. ...

(6)

Základom na účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom a odberateľom je dodané množstvo energie. Toto ...

(7)

Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na základe údajov ...

(8)

Ak má odberateľ plynu alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu alebo ...

(9)

Prevádzkovateľ distribučnej siete alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný počas preskúšavania ...

(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný písomne informovať odberateľa ...

(11)

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. ...

(12)

Podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávky, merania plynu, použitia typových diagramov dodávky a ...

§ 77 - Inteligentné meracie systémy
(1)

Ministerstvo v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov plynu, pre ktoré je preukázaná ...

(2)

Úrad zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé ...

(3)

Účastníci trhu s plynom sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi siete súčinnosť pri inštalácii a prevádzke ...

§ 78 - Odborná spôsobilosť

Vyrábať, montovať, rekonštruovať, modernizovať, opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a odborné ...

§ 79 - Ochranné pásmo
(1)

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

(2)

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo ...

a)
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b)
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c)
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d)
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e)
1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako ...
f)
8 m pre technologické objekty,
g)
150 m pre sondy,
h)
50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).
(3)

Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, ...

(4)

Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia ...

(5)

Zriaďovať stavby71) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase ...

(6)

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa ...

(7)

Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Osoba, ktorá ...

§ 80 - Bezpečnostné pásmo
(1)

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo ...

(2)

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od ...

a)
10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom ...
b)
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c)
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d)
50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e)
100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f)
150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g)
200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h)
50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i)
250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).
(3)

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných ...

(4)

Zriaďovať stavby71) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase ...

§ 81 - Preložka plynárenského zariadenia
(1)

Preložkou plynárenského zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov plynárenského ...

(2)

Náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak ...

§ 82 - Neoprávnený odber plynu
(1)

Neoprávneným odberom plynu je odber

a)
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení k prepravnej sieti alebo o pripojení k distribučnej sieti,
2.
dodávke alebo združenej dodávke plynu, alebo
3.
prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ...
b)
nemeraného plynu,
c)
bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva ...
d)
meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo ...
e)
ak odberateľ neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu; taký odber sa ...
f)
ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom ...
g)
ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
h)
ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to prevádzkovateľom ...
(2)

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi ...

(3)

Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije ...

(4)

Ak ide o prvý neoprávnený odber plynu odberateľa plynu v domácnosti meraný meradlom umiestneným na verejne ...

(5)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sieti ...

PIATA ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE POTRUBIA NA PREPRAVU POHONNÝCH LÁTOK ALEBO NA PREPRAVU ROPY, PREVÁDZKOVANIE ZARIADENÍ ...

§ 83
(1)

Na účely tejto časti sa potrubím rozumie potrubie na prepravu pohonných látok a potrubie na prepravu ...

(2)

Na prevádzkovanie potrubia, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia ...

§ 84 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa potrubia
(1)

Prevádzkovať potrubie môže len osoba, ktorá vlastní alebo má iné práva k potrubiu a ktorej bolo vydané ...

(2)

Prevádzkovateľ potrubia má právo zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na ...

(3)

Prevádzkovateľ potrubia je povinný zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie potrubia, ...

§ 85 - Práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovateľa zariadení ...
(1)

Prevádzkovateľ zariadení na plnenie tlakových nádob má právo

a)
odmietnuť naplniť tlakové nádoby, ak má podozrenie, že tlakové nádoby nezodpovedajú technickým požiadavkám ...
b)
vstupovať na pozemky alebo do objektov odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka na účely plnenia ...
c)
vyžiadať od odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka technickú dokumentáciu tlakových nádob a odberného ...
(2)

Prevádzkovateľ zariadení na plnenie tlakových nádob je povinný

a)
zabezpečiť
1.
bezpečnosť prevádzky,
2.
prevenciu proti havárii,
3.
bezpečnosť a ochranu zdravia,
4.
preventívne ochranné opatrenia,
5.
spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob pri dodržaní podmienok ...
b)
plniť skvapalnený plynný uhľovodík len do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa ...
c)
plniť skvapalnený plynný uhľovodík do vlastných tlakových nádob alebo do cudzích tlakových nádob len ...
d)
viesť evidenciu vlastných tlakových nádob.
(3)

Prevádzkovateľ zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka má právo

a)
vyžiadať od odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka technickú dokumentáciu odberného plynového ...
b)
vstupovať na pozemky alebo do objektov odberateľa skvapalneného plynného uhľovodíka na účely prehliadok, ...
(4)

Prevádzkovateľ zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka je povinný

a)
zabezpečiť
1.
bezpečnosť prevádzky,
2.
prevenciu proti havárii,
3.
bezpečnosť a ochranu zdravia,
4.
potrebné preventívne ochranné opatrenia,
5.
spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka ...
6.
meranie dodaného skvapalneného plynného uhľovodíka vrátane jeho vyhodnocovania a predkladanie výsledkov ...
b)
vypracovať každoročne havarijné plány.
§ 86 - Ochranné pásmo potrubia
(1)

Ochranné pásmo potrubia je na účely tohto zákona priestor v blízkosti potrubia, ktorý je určený na zabezpečenie ...

(2)

Ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, ...

(3)

Ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania je vymedzené zvislými ...

§ 87 - Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia
(1)

V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných ...

(2)

V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta ...

a)
200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,
b)
150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať ...
c)
100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,
d)
50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,
e)
20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy,
f)
10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie zeminy a vysádzanie ...
(3)

Zriaďovať stavby71) a vykonávať udržiavacie práce na stavbe v ochrannom pásme potrubia možno iba po ...

(4)

Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné ...

(5)

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania ...

ŠIESTA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V ENERGETIKE

§ 88
(1)

Štátnu správu v energetike vykonáva

a)
ministerstvo,
b)
úrad,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“),
(2)

Ministerstvo

a)
zodpovedá za vypracovanie energetickej politiky na obdobie minimálne 20 rokov, zodpovedá za aktualizáciu ...
b)
zabezpečuje plnenie prijatých záväzkov v oblasti energetiky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ...
c)
zabezpečuje sledovanie dodržiavania bezpečnosti dodávky elektriny a plynu,
d)
prijíma opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu vrátane rozhodnutia ...
e)
určuje rozsah kritérií technickej bezpečnosti sústavy a siete,
f)
určuje povinnosti a rozhoduje o uplatnení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24,
g)
rozhoduje o uplatnení opatrení, ak ide o
1.
ohrozenie celistvosti a integrity sústavy a siete,
2.
ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy a siete,
h)
rozhoduje o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12,
i)
prijíma opatrenia na zabezpečenie zámerov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
j)
uverejňuje každoročne do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a ...
k)
zasiela Komisii žiadosť o udelenie výnimky z povinností, ktorých plnenie vyplýva zo spoločných pravidiel ...
l)
vydáva stanovisko k návrhu regulačnej politiky podľa osobitného predpisu85) v otázkach súvisiacich so ...
m)
vydáva na návrh úradu stanovisko k zámeru zmeny spôsobu prístupu do zásobníka z dohodnutého prístupu ...
n)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti v energetike,
o)
rozhoduje o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete za prevádzkovateľa ...
p)
na žiadosť úradu vydáva stanovisko o ohrození bezpečnosti dodávok elektriny alebo dodávok plynu na vymedzenom ...
q)
uverejňuje na svojom webovom sídle praktické informácie pre odberateľov elektriny a odberateľov plynu ...
r)
je zodpovedným orgánom a plní úlohy zodpovedného orgánu podľa osobitného predpisu86) okrem úloh, ktoré ...
s)
žiada príslušné orgány iných členských štátov o posilnenie obojsmernej kapacity cezhraničného prepojenia ...
t)
uverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach vo všeobecnom hospodárskom záujme týkajúcich ...
u)
vydáva stanovisko k súladu výstavby priameho vedenia alebo výstavby priameho plynovodu so všeobecným ...
v)
spolupracuje s úradom na vypracovaní metodického usmernenia pre elektroenergetické podniky a plynárenské ...
w)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,87a)
x)
prideľuje úlohy zverené prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu,87b)
y)
rozhoduje o určení výkupcu elektriny.
(3)

Ministerstvo pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d) zohľadní

a)
význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektriny a plynu,
b)
význam transparentného a stabilného regulačného rámca,
c)
vplyv opatrení na cenu elektriny a plynu pre koncových odberateľov,
d)
vnútorný trh a možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti s bezpečnosťou dodávok elektriny a plynu, ...
e)
význam podpory hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a plynom,
f)
potrebu pravidelnej údržby, prípadne aj obnovy prenosovej sústavy, prepravnej siete, distribučnej sústavy ...
g)
význam podpory elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a podpory kombinovanej výroby založenej ...
h)
potrebu zabezpečiť dostatočnú prepravnú, prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie ...
(4)

Opatrenia podľa odseku 2 písm. d) nesmú byť diskriminačné a nesmú predstavovať neprimerané zaťaženie ...

(5)

Pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d), pri zabezpečovaní vhodného stupňa prepojenia medzi členskými ...

a)
geografickú polohu štátu,
b)
zachovanie primeranej rovnováhy medzi nákladmi na výstavbu nových prepojení a úžitkom pre koncových ...
c)
zabezpečenie čo najúčinnejšieho využívania existujúcich spojovacích vedení.
(6)

Opatrenia podľa odseku 2 písm. d), f) a g) sa môžu ukladať ako

a)
tarifné opatrenia alebo netarifné opatrenia,
b)
povinnosť zabezpečiť alebo vykonať technické alebo organizačné opatrenia,
c)
povinnosť zdržať sa konania alebo činností,
d)
poskytnutie ekonomických stimulov.50)
(7)

Pri ukladaní opatrení podľa odseku 6 sa môže narušiť fungovanie trhu s elektrinou alebo trhu s plynom ...

(8)

Proti rozhodnutiu o uložení opatrenia podľa odseku 2 písm. f) a g) možno podať opravný prostriedok; ...

(9)

Ministerstvo ďalej informuje Komisiu o

a)
prijatých opatreniach na plnenie povinnosti poskytnúť univerzálnu službu,
b)
opatreniach na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme vrátane opatrení na ochranu spotrebiteľa ...
c)
dôvodoch zamietnutia žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12,
d)
prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu,
e)
technických pravidlách, ktoré určujú technickokonštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do ...
f)
opatreniach podľa odseku 2 písm. f) a g),
g)
preventívnom akčnom pláne a núdzovom pláne podľa osobitného predpisu,47)
h)
skutočnostiach týkajúcich sa medzivládnych dohôd uzavretých s tretími štátmi v rozsahu podľa osobitného ...
i)
spolupráci s iným členským štátom ohľadom bezpečnosti dodávok plynu na vnútornom trhu so zemným plynom; ...
j)
výnimkách z uplatňovania § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu,
k)
dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa § 12 ods. 4, ak žiadosť neobsahuje náležitosti investičného zámeru ...
(10)

Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa odseku ...

a)
obsahovala celkovú schopnosť sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrine vrátane
1.
prevádzkovej bezpečnosti sústavy,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom elektriny na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie päť až pätnásť rokov odo dňa vypracovania správy, ...
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prenosovej sústavy a im známych investičných zámerov akejkoľvek ...
b)
zohľadnila
1.
zásady riadenia preťaženia sústavy ustanovené v osobitnom predpise,54)
2.
existujúce a plánované prenosové vedenia,
3.
predpokladaný vývoj objemu výroby, dodávky, cezhraničnej výmeny elektriny a spotreby elektriny pri zohľadnení ...
4.
regionálne, vnútroštátne a európske ciele udržateľného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré tvoria ...
(11)

Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu podľa odseku ...

a)
výsledky monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a prijaté a predpokladané opatrenia na riešenie bezpečnosti ...
b)
posúdenie celkovej schopnosti siete pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po plyne vrátane
1.
prevádzkovej bezpečnosti siete,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou plynu a dopytom po plyne na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok plynu na obdobie päť až pätnásť rokov odo dňa vypracovania správy,
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľov zásobníkov a výrobcov plynu ...
5.
možných opatrení na pokrytie obvzlášť vysokého dopytu po plyne a riešenie výpadku jedného alebo viacerých ...
§ 89 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 4, § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 8 ...

a)
účastníkov trhu s elektrinou a plynom týkajúcich sa plnenia úloh
1.
vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3.
na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike alebo krízovej situácie v plynárenstve a pri vyhlásení ...
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
b)
osôb, ktoré vykonávajú činnosti v energetike, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v rozsahu podľa písmena ...
c)
iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v písmene a),
d)
na vykonávanie činností v energetike a povinností v ochranných pásmach sústavy, ochranných pásmach a ...
e)
vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej ...
(2)

Inšpekcia

a)
riadi výkon štátneho dozoru a činnosť inšpektorátov,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú pôsobnosť jedného ...
c)
poveruje výkonom dozoru podľa odseku 1 inšpektorát aj mimo jeho územnej pôsobnosti,
d)
rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam vydaným inšpektorátmi,
e)
vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,93)
f)
vykonáva skúšky inšpektorov inšpekcie a inšpektorátov, vedie evidenciu inšpektorov a vydaných preukazov, ...
g)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1.
(3)

Inšpektorát

a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,
d)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1.
(4)

Úlohy dozoru vykonávajú inšpekcia a inšpektorát prostredníctvom inšpektorov. Inšpektor je štátnym zamestnancom ...

(5)

Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení kontrolovaných ...

(6)

Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený ukladať opatrenia na mieste na odstránenie zistených ...

(7)

Inšpektor pri výkone dozoru je povinný

a)
preukázať sa preukazom inšpektora,
b)
zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru dozvedel; ...
(8)

Osoba podliehajúca dozoru podľa tohto zákona, je povinná poskytovať inšpektorom potrebnú súčinnosť, ...

(9)

Dozor podľa § 9, 11, 12, § 20 až 24, § 32 ods. 4 písm. d) a e), § 38, 42, 44, § 65 ods. 3 písm. b) a ...

(10)

Inšpekcia spolupracuje pri výkone dozoru podľa tohto zákona s úradom. Inšpekcia je v rámci spolupráce ...

(11)

Inšpekcia môže pri svojej činnosti požadovať od orgánov verejnej správy údaje a vysvetlenia nevyhnutné ...

§ 90 - Úrad

Úrad

a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 4, § 6 ods. 1, ods. 2 písm. a) až c), § 6 ods. ...
b)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov pri vykonávaní kontroly,
c)
ukladá pokuty podľa § 91 ods. 2 v rozsahu kontrolnej pôsobnosti vymedzenej v písmene a),
d)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a vzorový prevádzkový ...
2.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete,
3.
vzorové obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby.
§ 91 - Správne delikty a pokuty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške

a)
od 50 000 eur do 500 000 eur za porušenie povinností
1.
ukladaných vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2.
zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav, sietí, potrubí a zariadení na plnenie ...
3.
ukladaných na predchádzanie krízovej situácie a pri predchádzaní krízovej situácie a stavu núdze,
4.
uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 88,
5.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
6.
uložených v § 25 ods. 1,
b)
od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností
1.
vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho vedenia alebo z rozhodnutia na výstavbu priameho ...
2.
v ochranných pásmach sústavy, v ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení ...
3.
uložených v § 4, § 6 ods. 2 písm. d) až h), § 10, 11, 12, § 13 ods. 4, § 8 ods. 5 na podnikanie podľa ...
c)
od 500 eur do 300 000 eur za porušenie povinností uložených v § 9, § 22, § 27 ods. 2 písm. d) až i), ...
d)
od 100 eur do 30 000 eur za porušenie povinností
1.
poskytnúť spoluprácu alebo súčinnosť orgánom inšpekcie alebo ministerstvu pri výkone dozoru podľa tohto ...
2.
umožniť vstup na pozemky, do objektov a do zariadení orgánom inšpekcie pri výkone dozoru podľa tohto ...
3.
predložiť výkazy alebo poskytnúť informácie ministerstvu alebo inšpekcii v rozsahu, spôsobom a v termínoch ...
4.
ohlásiť začiatok, zmenu alebo ukončenie výkonu činnosti, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa § 6 ...
5.
podľa § 35 ods. 2 písm. b) až h), § 36 ods. 2 písm. a) až e), § 39, § 42, § 46, § 70 ods. 2 písm. b), ...
(2)

Úrad uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške

a)
do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, ...
b)
do 10 % celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo ...
c)
od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, § 19 ods. 7 alebo za porušenie ...
d)
od 500 eur do 500 000 eur za porušenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete alebo ...
e)
od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie činností bez povolenia alebo bez oznámenia, pri činnostiach, ...
f)
od 500 eur do 100 000 eur za porušenie povinností dodávateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ...
g)
od 500 eur do 50 000 eur za porušenie povinností výrobcu elektriny alebo výrobcu plynu uložených v § ...
h)
od 500 eur do 10 000 eur za nesplnenie opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
i)
od 100 eur do 5 000 eur za porušenie povinností odberateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ods. ...
(3)

Pri opakovanom porušení povinností do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia alebo úrad zistili porušenie ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 92 - Vzťah k všeobecnému predpisu o správnom konaní
(1)

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,93) ak ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie podľa § 45, § 81 a § 88 ods. 2 písm. o). ...

§ 93 - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na podnikanie v energetike, postup podávania žiadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia a ...

§ 94 - Dôvernosť informácií
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, výkupca elektriny, prevádzkovateľ ...

a)
nesmie poskytnúť obchodné informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo iné obchodné informácie ...
b)
nesmie v súvislosti s predajom alebo nákupom elektriny alebo plynu, ktorý uskutočňuje iná osoba, ktorá ...
(4)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, ...

§ 95 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
rozsah a podmienky, za ktorých je odberateľ plynu chráneným odberateľom podľa § 3 písm. c) bodu 16.8, ...
b)
rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní ...
c)
podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy podľa ...
d)
druhy, spôsob určenia a realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a opatrení zameraných ...
e)
podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne podľa osobitného predpisu,44) o ...
f)
spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, ...
g)
podrobnosti o rozsahu technických podmienok podľa § 19 ods. 2 a 3,
h)
v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov podľa § 42
1.
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových ...
2.
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov ...
3.
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii a prevádzke inteligentných ...
4.
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
5.
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6.
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou,
7.
spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa,
8.
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových ...
i)
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny podľa § 46 ods. 2,
j)
podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu podľa § 64 ods. 6 písm. h) ...
k)
v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov podľa § 77
1.
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových ...
2.
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov ...
3.
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s plynom pri inštalácii a prevádzke inteligentných ...
4.
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
5.
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
6.
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s plynom,
7.
spôsob prístupu k meraným údajom treťou stranou podľa požiadavky koncového odberateľa,
8.
podrobnosti o bezpečnosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových ...
l)
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu podľa § 82 ods. 3,
m)
obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu.
(2)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

a)
spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, ...
b)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny ...
c)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním ...
d)
postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov a formu a obsah uchovávaných údajov podľa § 34 ods. ...
e)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu ...
f)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho ...
g)
náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s voľbou a odvolaním člena dozornej komisie ...
h)
náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti podľa § 75 ods. 5,
i)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania údajov výrobcom elektriny, prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ...
§ 96 - Prechodné ustanovenia
(1)

Povolenia na podnikanie v energetike, potvrdenia o splnení oznamovacej povinosti, osvedčenia o odbornej ...

(2)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konanie ...

(3)

Výkon dozoru začatý pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. ...

(4)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto ...

(5)

Ochranné pásma a bezpečnostné pásma zriadené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich zostávajú ...

(6)

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti nemožno priznať, ...

(7)

Zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmlúv uzatvorených ...

(8)

Zmluvy uzatvorené medzi dodávateľmi elektriny a odberateľmi elektriny podľa doterajších predpisov, ktorých ...

(9)

Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a iným účastníkom trhu s elektrinou podľa ...

(10)

Pre užívateľov distribučnej sústavy, ktorí sú fyzicky pripojení do distribučnej sústavy a nemajú ku ...

(11)

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu, ktorý poskytuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona univerzálnu ...

(12)

Dodávateľ poslednej inštancie určený podľa doterajších predpisov je dodávateľom poslednej inštancie ...

(13)

Rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. ...

(14)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je povinný zabezpečiť súlad s podmienkami oddelenia prevádzkovateľa ...

(15)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť súlad s podmienkami podľa § 32 ods. 3 písm. ...

(16)

Prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného plynárenského podniku, a ...

(17)

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zabezpečiť súlad s podmienkami podľa § 65 ods. 3 písm. ...

(18)

Ustanovenie § 53 ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorej výkon funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho ...

(19)

Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete podá návrh na udelenie rozhodnutia ...

(20)

Ak dôjde k oddeleniu činnosti podľa § 30 alebo § 50 až 63 a v dôsledku toho k vzniku nového právneho ...

(21)

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný ...

(22)

Prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný predložiť ...

(23)

Štátna energetická inšpekcia podľa doterajších predpisov je štátna energetická inšpekcia podľa tohto ...

(24)

Ak ministerstvo uloží prevádzkovateľovi sústavy povinnosť zaviesť inteligentné meracie systémy podľa ...

(25)

Plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení a plán rozvoja prepravnej siete ...

(26)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, ...

(27)

Výrobca elektriny je povinný pri zariadeniach na výrobu elektriny uvedených do prevádzky pred účinnosťou ...

(28)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona zostávajú ...

1.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti žiadosti ...

2.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

(29)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy podľa § 95 ods. 1 písm. d) a e) do 31. decembra ...

(30)

Úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy podľa § 95 ods. 2 písm. a) a h) do 31. decembra 2012.

§ 96a - Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)

Pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla 2014 prechádza ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používa pojem „Štátna ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používa pojem „krajský ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych ...

(5)

V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku energetiky vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia štátny ...

(6)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb ...

§ 96b - Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2014
(1)

Posúdenie súladu investičného zámeru s komplexným posúdením potenciálu využitia systémov centrálneho ...

(2)

Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 4 písm. b), posúdenie ...

§ 96c - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 96d - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017

Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného ...

§ 96e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Odberateľ elektriny, ktorý má do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste pripojenú nabíjaciu ...

§ 96f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy ...

(2)

Pre výrobcov elektriny, ktorí využívajú prístup do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a k ...

§ 97 - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 98 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 ...

2.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 154/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

4.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 156/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

5.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

6.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

7.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 366/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ...

8.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 368/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

V § 3 ods. 2 sa za slovo „vzťahy“ vkladajú slová „zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpečiť súlad podľa ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „činnosť organizátora krátkodobého trhu ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položky 207 a ...

„ Položka 207 I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 209 vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. ...

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem čl. I § 37 ods. 4 písm. c) a ods. 6 písm. j) až ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 251/2012 Z. z.

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  * Nehodiace sa prečiarknite.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 251/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ ...

Poznámky

 • 1)  § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • 2)  Zákon č. 250/2012 Z. z.
 • 3)  § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 4)  § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 4a)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 6)  § 34a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 7)  § 2, § 13 a § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...
 • 8)  § 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 9)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 10)  § 25 až 29, § 32 až 40 a § 56 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení ...
 • 11)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o ...
 • 14)  § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  § 23 ods. 2 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 3 a § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 16a)  § 5a ods. 1 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 17)  § 25 až 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 17a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 18)  § 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 19)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 20)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 21)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 22)  § 4 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 23)  § 4 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 24)  § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...
 • 25)  § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 26)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy ...
 • 29)  § 9a zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
 • 30)  § 2 písm. e) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30a)  § 14 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 30b)  § 6 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  § 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 9 ods. 1 písm. b) tretí bod, § 10 písm. k) a § 16 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 34a)  § 2 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ...
 • 35)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu ...
 • 36)  Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...
 • 37)  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 38)  § 37 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 38a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 38b)  § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 10 písm. a) prvý bod zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 40)  § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z.
 • 41)  Napríklad § 24 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 42)  Napríklad § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 43)  § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. ...
 • 43a)  § 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
 • 43b)  § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 43c)  § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 44)  Čl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 45)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 46)  Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 47)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 48)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 49)  Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 50)  § 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 40 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 52)  § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 53)  § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 53a)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity ...
 • 54)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009.
 • 55)  § 7 ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z.
 • 55a)  § 14 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 56)  § 25 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 57)  § 28 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 58)  Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení ...
 • 59)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...
 • 60a)  § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 60b)  § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z.
 • 61)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 63 Zákonníka práce.
 • 63)  § 68 Zákonníka práce.
 • 64)  § 63 ods. 4 a 5 a § 68 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 66)  § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
 • 67)  § 5 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 67a)  § 3 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 67b)  § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 68)  Napríklad § 52 až 54 Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 68a)  § 3 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 69)  Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
 • 70a)  Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 71)  § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Čl. 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 74)  Čl. 6 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 75)  Napríklad § 591 Obchodného zákonníka,§ 42 Zákonníka práce.
 • 76)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 77)  Napríklad zákon č. 250/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, nariadenie ...
 • 78)  Čl. 8 ods. 10 a čl. 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 79)  § 9 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 80)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 80a)  § 23 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.
 • 81)  § 11 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 82)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje ...
 • 83)  Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. ...
 • 84)  Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 85)  § 8 zákona č. 250/2012 Z. z.
 • 86)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 87)  Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 87a)  Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach ...
 • 87b)  Čl. 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie ...
 • 88)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 89)  Čl. 13 ods. 6 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010.
 • 90)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES zo 6. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú ...
 • 91)  Zákon č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti ...
 • 92)  § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 93)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95)  Nariadenie vlády č. 246/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 97)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 Z. z. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore