Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.10.2023

Platnosť od: 30.12.2004
Účinnosť od: 01.10.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Poisťovníctvo, Hospodárska súťaž
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30JUD813DS35EUPPČL2

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.10.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 747/2004 s účinnosťou od 01.10.2023 na základe 192/2023

Legislatívny proces k zákonu 192/2023§ 3
Súčinnosť pri výkone dohľadu

(1)
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci vrátane Notárskej komory Slovenskej republiky7) a Slovenskej komory audítorov,8) notári,7) štatutárni audítori,8) audítorské spoločnosti,8) centrálny depozitár cenných papierov,9) členovia centrálneho depozitára cenných papierov,9) burza cenných papierov10) a iné osoby,11) ktorých činnosť súvisí s dohliadanými subjektmi, sú povinné poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať, a to aj opakovane, Národnej banke Slovenska na účely dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov,11a) vrátane registrov,11b) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému, okrem registra trestov, sa sprístupňujú aj spôsobom umožňujúcim bezodplatne úplný, priamy, nepretržitý a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, aby Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb mohla získavať a vyhotovovať si odpis, výpis, výtlačok alebo inú obdobnú formu výstupu v elektronickej podobe a aj v listinnej podobe použiteľnej na právne účely. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti, prípadne k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(2)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti alebo bezúhonnosti pri dohľade podľa § 1 ods. 3 písm. a) druhého bodu až štvrtého bodu má osoba, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“) aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,11c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy11d) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s dohliadanými subjektmi alebo s ich činnosťou, sú povinné sprístupniť a poskytnúť ich Národnej banke Slovenska na jej žiadosť písomne alebo ústne do zápisnice; ak na žiadosť Národnej banky Slovenska poskytnú informácie ústne do zápisnice, na vyhotovenie a náležitosti zápisnice sa obdobne vzťahuje § 17 ods. 3 a 4.
(4)
Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie Európskej centrálnej banke,1ab) účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu,1b) iným zahraničným orgánom dohľadu, štatutárnym audítorom,8) audítorským spoločnostiam8) a Slovenskej komore audítorov8) a tiež ďalším orgánom verejnej moci a osobám,11) ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, ako aj upozorniť ich na také nedostatky zistené pri vykonávaní dohľadu nad dohliadanými subjektmi, na ktorých riešenie alebo odborné posudzovanie sú príslušné. Ak sa na takéto sprístupnenie a poskytovanie informácií vyžaduje zbavenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona,5) za toto zbavenie povinnosti mlčanlivosti sa považuje aj bankovou radou schválená písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom alebo osobou.
(5)
Informácie sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska podľa odseku 4 možno použiť len na účely vykonávania dohľadu nad dohliadanými subjektmi, na účely kontroly kvality audítorských služieb a na plnenie iných zákonom ustanovených úloh12) orgánov a osôb uvedených v odseku 4. Orgány a osoby uvedené v odseku 4, ktorým Národná banka Slovenska sprístupnila alebo poskytla informácie, sú povinné tieto informácie utajovať, chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou, odcudzením a zachovávať o nich mlčanlivosť.13) Tieto informácie si orgány a osoby uvedené v odseku 4 môžu poskytnúť navzájom výlučne na ten istý účel alebo konanie, na ktoré boli sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska; inak si ich môžu sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak je podľa osobitného predpisu14) požadovaná informácia súvisiaca s dohľadom nad dohliadanými subjektmi alebo ich činnosťou, Národná banka Slovenska alebo iná povinná osoba ju nesprístupní a neposkytne.15)
(6)
Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska, osoby poverené výkonom dohľadu alebo prizvané osoby od zahraničných orgánov dohľadu, sa môžu využiť len na účely výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi, na plnenie iných zákonom ustanovených úloh Národnej banky Slovenska a na účely súdnych konaní o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí alebo postupu Národnej banky Slovenska alebo na účely trestného stíhania. Tieto informácie môže Národná banka Slovenska sprístupniť alebo poskytnúť iným orgánom alebo osobám, alebo zverejniť len so súhlasom zahraničného orgánu dohľadu, ktorý tieto informácie poskytol.
(7)
Národná banka Slovenska je na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) a na štatistické účely oprávnená požiadať záujmové združenie15a) dohliadaných subjektov pôsobiace v určitej oblasti finančného trhu o podanie vyjadrenia, vysvetlenia, iné podklady a informácie, ktoré súvisia s činnosťou tohto záujmového združenia alebo s činnosťou jeho členov, ktorá podlieha výkonu dohľadu. Dožiadané záujmové združenie je na účely poskytnutia tejto súčinnosti Národnej banke Slovenska oprávnené zhromažďovať a spracúvať podklady a informácie od svojich členov s cieľom poskytnúť ich Národnej banke Slovenska.
(8)
Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 6 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom alebo osobou, ak za Národnú banku Slovenska takúto dohodu schváli banková rada; takúto dohodu so zahraničným orgánom dohľadu môže Národná banka Slovenska uzavrieť len na základe vzájomnosti.
zobraziť paragraf
§ 16

(1)
Konanie sa začína na základe žiadosti účastníka konania alebo z podnetu Národnej banky Slovenska.
(2)
Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska; ak však osobitné predpisy v oblasti finančného trhu26b) vyžadujú predloženie elektronickej podoby písomnej žiadosti, konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení príslušnej žiadosti v elektronickej podobe a v náležitom elektronickom formáte na elektronickú adresu Národnej banky Slovenska, ktorá je zverejnená na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako elektronická adresa určená na podávanie elektronickej podoby žiadostí vyžadovanej podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu.26b) Ak sa konanie začína z podnetu Národnej banky Slovenska, konanie je začaté dňom, keď Národná banka Slovenska urobila voči účastníkovi konania prvý úkon, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak; o tomto prvom úkone Národná banka Slovenska bezodkladne informuje všetkých jej známych účastníkov konania.
(3)
Žiadosť musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
a)
označenie žiadateľa, v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom;27) okrem týchto identifikačných údajov a kontaktných údajov žiadateľa musí žiadosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných predpisov26b) obsahovať aj adresu elektronickej pošty žiadateľa na komunikáciu s Národnou bankou Slovenska vrátane doručovania písomností žiadateľovi v elektronickej podobe,
b)
označenie toho, čo sa ňou požaduje,
c)
pravdivé opísanie všetkých rozhodujúcich skutočností,
d)
označenie všetkých dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva,
e)
označenie ďalších účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez ich súhlasu, ak o nich žiadateľ vie,
f)
označenie zástupcov účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez ich súhlasu, ak ich účastníci konania majú a žiadateľ o nich vie,
g)
označenie iných osôb v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez súhlasu dotknutých iných osôb, ak musia byť na základe osobitného zákona uvedené v žiadosti o udelenie požadovaného povolenia, licencie, schválenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,
h)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane jej príloh, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia,
i)
dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa alebo jeho štatutárneho orgánu; takéto osvedčenie sa nevyžaduje pri elektronickej podobe žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov,26b) pričom totožnosť žiadateľa sa zisťuje prostredníctvom elektronickej identifikácie, ktorou sa rozumie zisťovanie a určenie osoby,27aa) ktorá Národnej banke Slovenska prostredníctvom elektronickej komunikácie predložila žiadosť alebo iné písomné podanie v elektronickej podobe,
j)
prílohy vymedzené v odseku 4,
k)
ďalšie náležitosti ustanovené na základe osobitného predpisu.25)
(4)
Prílohou k žiadosti musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie listín potrebných na rozhodnutie Národnej banky Slovenska v konaní, predovšetkým výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je žiadateľ zapísaný, a originály alebo úradne osvedčené kópie listín, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie predpokladov a podmienok, ktoré musia byť splnené na udelenie žiadosťou požadovaného povolenia, licencie, schválenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu podľa osobitného predpisu;25) takéto originály a úradne osvedčené kópie listín sa nevyžadujú pri elektronickej podobe písomností, ktoré tvoria prílohy elektronickej podoby žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov.26b) Ak listiny, ktoré sú v konaní potrebné podľa prvej vety, alebo niektoré z nich boli odovzdané Národnej banke Slovenska už pred podaním žiadosti a ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, naďalej spĺňajú všetky ustanovené požiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska, žiadateľ ich môže v žiadosti nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín Národnej banke Slovenska; ak Národná banka Slovenska zistí, že tento žiadateľov zoznam alebo prílohy k žiadosti sú neúplné alebo majú iné nedostatky, Národná banka Slovenska postupom podľa odseku 5 vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti alebo doplnenie žiadosti. Ak prílohou k žiadosti je účtovná závierka, správa audítora a výročná správa, ktoré sú uložené v registri účtovných závierok,27a) žiadateľ ich môže nahradiť odkazom na ich zverejnenie v tomto registri účtovných závierok. Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa alebo z vlastného podnetu upustiť od predloženia prílohy k žiadosti v listinnej podobe a umožniť jej predloženie v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.26b)
(5)
Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s príslušnou prílohou sa musí predložiť aj jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy žiadosti do štátneho jazyka, ak je to prípustné podľa osobitného predpisu5a) a ak ide o technickú dokumentáciu alebo inú prílohu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií; Národná banka Slovenska je však oprávnená aj dodatočne podľa potreby požiadať žiadateľa o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej technickej dokumentácie alebo inej prílohy do štátneho jazyka. Ak doručená žiadosť neobsahuje všetky ustanovené náležitosti, Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa, aby odstránil nedostatky žiadosti alebo doplnil žiadosť a určí mu na to lehotu, spravidla nie dlhšiu ako 30 kalendárnych dní, pričom žiadateľa v tejto výzve poučí o následkoch nesplnenia výzvy na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie žiadosti; rovnako sa postupuje, ak doručená žiadosť obsahuje zoznam už odovzdaných listín podľa odseku 4, ktoré nie sú uschované v Národnej banke Slovenska, alebo ktoré podľa zistenia Národnej banky Slovenska nie sú v celom rozsahu aktuálne alebo nespĺňajú všetky zákonom ustanovené požiadavky. Na neskoršie odstránenie nedostatkov alebo doplnenie žiadosti sa v konaní a pri rozhodovaní prihliada len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že bez svojho zapríčinenia objektívne nemohol odstrániť nedostatky žiadosti a doplniť žiadosť v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak zákon neustanovuje inak, účastník konania je na základe výzvy Národnej banky Slovenska povinný vyjadriť sa v ňou určenej lehote k dôvodom konania začatého na podnet Národnej banky Slovenska. Ak zákon neustanovuje inak, lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; to neplatí pri vydaní predbežného opatrenia alebo poriadkového opatrenia, pri zavedení nútenej správy nad dohliadaným subjektom podľa osobitného zákona,28) pri uložení opatrenia včasnej intervencie podľa osobitného zákona,28a) pri ponuke na prevzatie podľa osobitného zákona,29) ani pred vydaním rozhodnutia o námietke zaujatosti alebo rozhodnutia v konaní, v ktorom sú podkladom pre rozhodnutie len listiny a ďalšie dôkazy predložené účastníkom konania.
(7)
Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska môže po začatí konania rozšíriť alebo zúžiť dôvody konania začatého z jej podnetu; Národná banka Slovenska o zúžení dôvodov písomne informuje účastníka konania a na postup pri rozšírení dôvodov konania sa obdobne použije ustanovenie odseku 6.
zobraziť paragraf
§ 17

(1)
Konanie pred Národnou bankou Slovenska je neverejné.
(2)
Ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci, Národná banka Slovenska vykoná ústne pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov konania a iné osoby, ktorých účasť je potrebná. Národná banka Slovenska z ústneho pojednávania vyhotoví zápisnicu o ústnom pojednávaní.
(3)
Zo zápisnice o ústnom pojednávaní musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy viedol pojednávanie, jeho predmet, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, priebeh pojednávania, aké návrhy boli na ňom podané, prípadne aké opatrenia boli na pojednávaní prijaté.
(4)
Zápisnicu o ústnom pojednávaní podpisujú po oboznámení sa s jej obsahom osoby, ktoré sa na pojednávaní zúčastnili, a zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý pojednávanie viedol. Odopretie podpisu a prednesené dôvody odopretia a námietky proti obsahu zápisnice o ústnom pojednávaní sa zaznamenajú v zápisnici.
(5)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa obdobne použijú aj na miestnu obhliadku; na miestnu obhliadku Národná banka Slovenska predvolá najmä účastníkov konania a osobu, ktorá je oprávnená nakladať s predmetom miestnej obhliadky.
(6)
Úradný záznam zachytáva dôležité skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie vo veci a o ktorých sa nevyhotovuje zápisnica, napríklad obsah dôležitých telefonických rozhovorov účastníkov konania so zamestnancom Národnej banky Slovenska, ktorý uskutočňuje konanie. Úradný záznam podpíše zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý ho vyhotovil; na ďalšie náležitosti a obsah úradného záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3.
(7)
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisu o konaní s výnimkou zápisnice o hlasovaní bankovej rady a urobiť si z neho na svoje náklady výpisy; iným osobám nemožno sprístupniť ani poskytnúť spis okrem jeho sprístupnenia alebo poskytnutia podľa § 2 ods. 6 alebo na účely súvisiace s výkonom dohľadu nad dohliadaným subjektom. Účastník konania a jeho zástupca majú právo, aby im Národná banka Slovenska na ich požiadanie a za úhradu vecných nákladov vyhotovila kópiu zápisnice alebo inej listiny zo spisu, ako aj kópiu dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu. Národná banka Slovenska môže zo spisu vrátiť účastníkovi konania ním predložený originál listiny, ak účastník konania preukáže naliehavý právny záujem na toto vrátenie a aj vopred uhradí náklady súvisiace so zabezpečením vyhotovenia úradne osvedčenej kópie príslušnej listiny Národnou bankou Slovenska.
(8)
Národná banka Slovenska je povinná urobiť opatrenia, aby nazretím do spisov nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alebo uznanou podľa osobitných zákonov;23) pritom sa rovnako použije ustanovenie § 3 ods. 7.
zobraziť paragraf
§ 36

(1)
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie aktuálne zoznamy a registre (ďalej len „zoznam“)
a)
dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa osobitných predpisov,1)
b)
správcov na výkon nútenej správy a zástupcov správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými subjektmi podľa osobitných zákonov,28)
c)
ďalších osôb, ak tak ustanoví osobitný predpis.43a)
(2)
Zoznamy podľa odseku 1 obsahujú označenie osôb v týchto zoznamoch najviac v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom;27) zoznamy dohliadaných subjektov obsahujú pri jednotlivých dohliadaných subjektoch aj rozsah povolených činností podľa udeleného povolenia alebo licencie a tiež podmienky na výkon povolených činností a obmedzenia rozsahu alebo spôsobu výkonu povolených činností, ktoré sú určené udeleným povolením alebo licenciou.
(3)
Na postup Národnej banky Slovenska pri vykonávaní zápisu alebo registrácie (ďalej len "zápis") podľa osobitného predpisu,43a) pri zmene zápisu, odmietnutí zápisu alebo zmeny zápisu a pri zrušení alebo výmaze zápisu podľa osobitného predpisu43a) v zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 až 34, ak osobitný predpis neustanovuje inak.43a)
(4)
Zoznamy podľa odsekov 1 a 2 sa členia na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť zoznamov podľa odsekov 1 a 2 tvoria rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a miesto narodenia fyzických osôb, ktorých údaje tvoria súčasť týchto zoznamov. Údaje zapísané do zoznamov podľa odsekov 1 a 2 sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich sprístupnenia tretím osobám alebo odo dňa ich zverejnenia, a to odo dňa, ktorý nastal skôr. Údaje zapísané do verejnej časti zoznamov podľa odsekov 1 a 2 sa bezodkladne po zápise, zmene zápisu, zrušení zápisu alebo výmaze zápisu zverejňujú na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom sa sprístupňujú aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie. Národná banka Slovenska taktiež v ňou určených úradných hodinách a prevádzkových priestoroch umožní každému na jeho požiadanie nahliadnuť do verejnej časti zoznamu podľa odsekov 1 a 2 a urobiť si z neho na jeho náklady výpisy, ako aj Národná banka Slovenska každému na požiadanie a za úhradu vecných nákladov vyhotoví a zašle výpis s ním označenej verejnej časti zoznamu podľa odsekov 1 a 2, pričom taký výpis obsahuje údaje zapísané vo verejnej časti zoznamu a aktuálne ku dňu vydania výpisu. Údaje zapísané v neverejnej časti zoznamov podľa odsekov 1 a 2 je Národná banka Slovenska oprávnená aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať na spracúvanie Európskej centrálnej banke,1ab) účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu,1b) iným zahraničným orgánom dohľadu, Sociálnej poisťovni43b) a ďalším orgánom verejnej moci a osobám11) v rozsahu potrebnom na plnenie ich zákonných úloh, pričom na sprístupnenie a poskytovanie z neverejnej časti zoznamov podľa odsekov 1 a 2 a na využívanie, utajovanie a ochranu údajov sprístupnených alebo poskytnutých z neverejnej časti zoznamov podľa odsekov 1 a 2 sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 4 až 6 a 8.
(5)
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom okrem zoznamov podľa odsekov 1 až 4 vedie aj ďalšie aktuálne zoznamy a registre podľa osobitných predpisov.43c)
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 519/2005 Z. z., § 6, 7, 11 až 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63 až 87 a 89 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019) v platnom znení, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019) v platnom znení, zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
1aa)
Napríklad § 2 písm. b) a c), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.
1aaa)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.
1ab)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014), rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014).
1b)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010), nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
2)
§ 7 a 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
3a)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
4)
Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, § 90 až 95 zákona č. 492/2009 Z. z., zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5a)
Napríklad § 3 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce.
6a)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
7)
§ 2, 3, 29 a 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
9)
§ 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 zákona č. 429/2002 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 až 9a zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11a)
Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2006 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
11c)
§ 12 ods. 4 a 5 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d)
§ 12 ods. 4 až 15 a § 13 zákona č. 192/2023 Z. z.
12)
Napríklad § 2 ods. 1 a § 15 zákona č. 466/2002 Z. z.
13)
Napríklad § 16 zákona č. 466/2002 Z. z.
14)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
15)
Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
15a)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
15b)
Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 52; Ú. v. ES L 1, 3. 1. 1994) v platnom znení.
16)
Zákonník práce.
17)
§ 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
18)
§ 6 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
20)
Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.§ 9 zákona č. 266/2005 Z. z.
22)
Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
22a)
§ 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
23a)
Napríklad § 22 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 144 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 61 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z., § 106 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z., § 115 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 71 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 67 ods. 10 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 2 a 6 zákona č. 186/2009 Z. z., § 78 ods. 6 a § 86 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 23 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z.
24)
§ 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
25)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17f, 17g a § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 575/2013, Nariadenie (EÚ) 2019/1238 v platnom znení, zákon č. 129/2022 Z. z.
26)
§ 2 ods. 11 zákona č. 483/2001 Z. z.
26a)
§ 6 ods. 3 druhá veta zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26b)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 58, 4. 3. 2016).
27)
§ 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
27a)
§ 1 ods. 1 písm. c) a § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27aa)
§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
28)
Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 109 a 110 zákona č. 594/2003 Z. z., § 51 až 59 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
29)
Napríklad § 114 až 118 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
29a)
Napríklad § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 67 ods. 5 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
29b)
Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z., § 146 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 86 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z.
29c)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
30)
§ 31 ods. 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
31)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 27 Obchodného zákonníka, § 60 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z., § 27 Obchodného zákonníka, § 60 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 9 zákona č. 95/2002 Z. z., § 12b a 12c zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v neskorších predpisov.
34)
Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
35)
Napríklad § 9 ods. 4, § 13 ods. 2, § 30 ods. 3, § 50 ods. 5 a § 94 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 61 ods. 6, § 70 ods. 7, § 102 ods. 9, § 103 ods. 4, § 114 ods. 5, § 122 ods. 4, § 124 ods. 2 a § 144 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 9, § 32 ods. 3, § 36 ods. 8, § 37 ods. 7 a 11 a § 50 ods. 2 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 5, § 57 ods. 4 a § 68 ods. 4 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 5, § 111 ods. 8 a § 116 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 6 a § 18 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2022 Z. z.
36)
Zákon č. 382/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
38)
Zákon č. 382/2004 Z. z.
39)
§ 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
40)
§ 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
41)
§ 22 až 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
42)
§ 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
42a)
Napríklad § 71 Správneho súdneho poriadku, § 50 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42b)
Napríklad § 3 a 4, § 123 až 128, § 137 písm. a), § 229, § 324 až 344 Civilného sporového poriadku.
42c)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42d)
§ 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42e)
§ 53 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
42f)
Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
43a)
Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
43b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43c)
Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44a)
Napríklad čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
45)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47a)
Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.
47b)
Čl. 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
47c)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
47d)
Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
47e)
§ 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 122/2013 Z. z.
47f)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47g)
Napríklad čl. 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 v platnom znení, čl. 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47h)
Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47i)
Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47j)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 600/2014, nariadenie (EÚ) č. 1286/2014.
47k)
Napríklad čl. 17 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, čl. 42 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47l)
Čl. 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. Čl. 42 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47m)
§ 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47n)
Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
47o)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
47p)
Čl. 5 ods. 1, čl. 6 a 7, čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 ods. 1, čl. 13 ods. 1, 3 a 4 a čl. 14, 19 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47r)
Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47s)
Čl. 5 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47t)
Čl. 6, 7, 8 alebo čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47u)
§ 22 a jedenásty bod prílohy zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47v)
Čl. 63 nariadenia (EÚ) 2019/1238 v platnom znení.
47w)
Zákon č. 129/2022 Z. z.
47z)
Nariadenie (EÚ) 2019/1238 v platnom znení. Zákon č. 129/2022 Z. z.
48)
§ 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
48a)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
49a)
§ 81 ods. 1 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49aa)
§ 3 ods. 4, 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49ab)
§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
49b)
§ 63, § 79a a 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49ba)
§ 2 písm. b) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49bb)
§ 4 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49bc)
Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49bd)
§ 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49c)
§ 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
50)
§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
51)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51a)
§ 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
52a)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
53)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54)
§ 2, 3 a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 514/2003 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
55)
§ 53 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore