Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136/2010 účinný od 20.05.2018


Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 20.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD97 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2010 s účinnosťou od 20.05.2018 na základe 106/2018

Legislatívny proces k zákonu 106/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti poskytovateľov služieb, práva príjemcov služieb, dozor nad poskytovateľmi ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie

a)
nehospodárskych služieb poskytovaných vo všeobecnom záujme,1)
b)
finančných služieb,2)
c)
elektronických komunikačných služieb, sietí a súvisiacich zariadení,3)
d)
služieb agentúr dočasného zamestnávania,4)
e)
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,5)
f)
audiovizuálnych služieb, multimediálnych služieb a rozhlasového vysielania,6)
g)
sociálnych služieb súvisiacich so sociálnym ubytovaním, starostlivosťou o deti a podporou rodín a osôb ...
h)
súkromných bezpečnostných služieb,8)
i)
služieb notárov a súdnych exekútorov.9)
(3)

Tento zákon sa ďalej nevzťahuje na

a)
prevádzkovanie dráhovej, leteckej, cestnej a námornej dopravy10) a na vykonávanie činností v súvislosti ...
b)
prevádzkovanie hazardných hier,
c)
uznávanie odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

službou akákoľvek samostatne zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy ...

b)

usadeným poskytovateľom služby fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského ...

c)

usadením poskytovanie služby na neurčitý čas prostredníctvom prevádzkarne, kancelárie alebo priestorov ...

d)

cezhraničným poskytovateľom služby poskytovateľ služby, ktorý je usadený v inom členskom štáte a v Slovenskej ...

e)

príjemcom služby fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu alebo má priznané práva osobitným predpisom,12) ...

f)

príslušným orgánom orgán verejnej správy alebo profesijnej organizácie, ktorý rozhoduje o udelení oprávnenia ...

§ 3
Uznávanie dokladov
(1)

Ak je podľa osobitného predpisu15) podmienkou na udelenie alebo vznik oprávnenia preukázanie určitej ...

(2)

Doklad, jeho kópiu alebo jeho preklad v prípade pochybností príslušný orgán overí prostredníctvom informačného ...

(3)

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, žiadateľ splní povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu ...

(4)

Ak poistná zmluva nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, žiadateľ alebo usadený poskytovateľ služby je povinný ...

(5)

Ak je podľa osobitného predpisu podmienkou na vydanie alebo vznik oprávnenia splnenie určitej podmienky, ...

§ 4
(1)

Príslušný orgán po doručení žiadosti o udelenie oprávnenia bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o ...

a)
dátum doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia,
b)
lehotu na rozhodovanie o udelení oprávnenia a poučenie o možnosti predĺženia tejto lehoty, ak jej predĺženie ...
c)
poučenie o následkoch nesplnenia podmienok na udelenie oprávnenia v ustanovenej lehote,
d)
poučenie o možnosti podať riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiu príslušného orgánu o tom, že ...
e)
informáciu o tom, že ak príslušný orgán nerozhodne o udelení oprávnenia v ustanovenej lehote alebo v ...
(2)

Žiadosť o udelenie oprávnenia možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11, ...

(3)

Žiadosť o udelenie oprávnenia možno podať jednotnému kontaktnému miestu alebo príslušnému orgánu aj ...

§ 5
(1)

Príslušný orgán na základe žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými komunikačnými prostriedkami, ...

(2)

Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci ...

§ 6
Informačné povinnosti poskytovateľov služieb
(1)

Usadený poskytovateľ služby a cezhraničný poskytovateľ služby (ďalej len „poskytovateľ služby“) je pred ...

a)
obchodnom mene, právnej forme, mieste podnikania alebo bydlisku, sídle, telefónnom čísle, faxovom čísle ...
b)
označení registra alebo inej úradnej evidencie osôb, ktorým bolo udelené oprávnenie, a čísle, pod ktorým ...
c)
príslušnom jednotnom kontaktnom mieste alebo o príslušnom orgáne, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, ...
d)
identifikačnom čísle pre daň z pridanej hodnoty, ak mu bolo pridelené, inak o daňovom identifikačnom ...
e)
svojom členstve v profesijnej organizácii, ak ide o poskytovateľa v regulovanom povolaní, udelenom akademickom ...
f)
všeobecných podmienkach poskytovania služby,
g)
zmluvných ustanoveniach, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu, ktoré poskytovateľ služby uplatňuje, ...
h)
zodpovednosti za vady, ak ju poskytuje nad rozsah povinnosti ustanovenej zákonom,
i)
cene služby alebo odmene, ak je cena alebo odmena určená vopred,
j)
spôsobe výpočtu alebo spôsobe určenia ceny alebo odmeny, ak táto bude stanovená po poskytnutí služby ...
k)
základnom popise služby, ak to nie je zrejmé,
l)
kontaktných údajoch poisťovateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o poistení, rozsahu poistenia zodpovednosti ...
m)
kontaktných údajoch, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie ...
(2)

Poskytovateľ služby je povinný sprístupniť údaje podľa odseku 1 prostredníctvom

a)
informácií dostupných v mieste, kde je služba poskytovaná, alebo kde sa uzatvára zmluva o poskytovaní ...
b)
informačných dokumentov určených príjemcovi služby, ktoré obsahujú podrobný popis poskytovanej služby, ...
c)
elektronických komunikačných prostriedkov, najmä uvedením údajov na internetovej stránke poskytovateľa ...
(3)

Poskytovateľ služby je povinný na požiadanie príjemcu služby sprístupniť informáciu aj o

a)
mieste, kde je možné získať profesijné pravidlá, ak poskytovaná služba je regulovaným povolaním,20)
b)
kódexe správania, ktorý sa poskytovateľ služby zaviazal dodržiavať, informácie o tom, kde možno doňho ...
c)
možnosti mimosúdneho riešenia sporu, ak to vyplýva z členstva poskytovateľa služby v profesijnom združení ...
d)
svojej podnikateľskej činnosti v iných oblastiach a svojich partnerstvách, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie ...
(4)

Ak je poskytovateľ služby členom profesijného združenia alebo sa zaviazal dodržiavať kódex správania, ...

(5)

Ak pre poskytovateľa služby povinnosť poskytnúť informácie vyplýva z osobitného predpisu,21) povinnosť ...

§ 7
Obchodná komunikácia poskytovateľov služieb
(1)

Poskytovateľ služby v regulovaných povolaniach má právo na slobodnú obchodnú komunikáciu. Obchodnou ...

(2)

Obchodnou komunikáciou podľa odseku 1 nie sú

a)
informácie umožňujúce priamy prístup k činnosti podniku alebo osoby, najmä názov domény alebo adresa ...
b)
oznámenie týkajúce sa tovaru, služieb alebo obchodného mena osoby zostavené nezávisle, najmä ak nie ...
§ 8
Cezhraničné poskytovanie služieb
(1)

Cezhraničný poskytovateľ služieb môže poskytovať služby na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
služby poskytované vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorými na účely tohto zákona sú
1.
poštové služby,
2.
služby v oblasti energetiky,
3.
odber, využívanie a používanie vody,
4.
vypúšťanie odpadových vôd do recipienta,
5.
nakladanie s odpadom,
6.
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
7.
odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
8.
overovanie určených meradiel a úradné merania,
b)
služby
1.
advokátov,
2.
audítorov.
§ 9
Informačné centrum pre príjemcov služieb
(1)

Úlohu informačného centra pre príjemcov služieb vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. ...

(2)

Informačné centrum pre príjemcov služieb poskytuje

a)
všeobecné informácie o požiadavkách uplatňovaných v iných členských štátoch v súvislosti s prístupom ...
b)
všeobecné informácie o možnostiach riešenia sporu medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb,
c)
kontaktné údaje združení založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa, vrátane Európskeho spotrebiteľského ...
(3)

Informácie podľa odseku 1 obsahujú aj jednoduché vysvetlenie postupu na uplatnenie práva príjemcu služby. ...

(4)

Informačné centrum pre príjemcov služieb môže požiadať o poskytnutie potrebnej informácie príslušný ...

(5)

Ak orgán iného členského štátu, ktorý plní úlohu informačného centra, požiada informačné centrum pre ...

§ 10
Zákaz diskriminácie príjemcov služieb

Poskytovateľ služby je povinný zabezpečiť, aby príjemcovia služieb mali rovnaké podmienky pre prístup ...

§ 11
Jednotné kontaktné miesto
(1)

Jednotné kontaktné miesto je miesto, na ktorom môžu žiadatelia a poskytovatelia služieb splniť povinnosti ...

(2)

Úlohy a príslušnosť jednotného kontaktného miesta upravuje osobitný predpis.23)

(3)

Jednotné kontaktné miesto doručí žiadosť o udelenie oprávnenia príslušnému orgánu na udelenie oprávnenia ...

(4)

Ak bola žiadosť o udelenie oprávnenia doručená prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, príslušný ...

a)
udelení oprávnenia,
b)
zamietnutí žiadosti o udelenie oprávnenia alebo
c)
inej dôležitej skutočnosti súvisiacej so žiadosťou o udelenie oprávnenia.
(5)

Ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o udelenie oprávnenia ...

(6)

Odseky 3 až 5 sa nepoužijú, ak jednotné kontaktné miesto je súčasne príslušným orgánom.

§ 12
Dozor nad cezhraničnými poskytovateľmi služby
(1)

Dozor nad cezhraničnými poskytovateľmi služby vykonávajú príslušné orgány podľa osobitného predpisu24) ...

(2)

Príslušné orgány vykonajú kontrolu na základe žiadosti príslušného orgánu štátu usadenia. Príslušné ...

(3)

Ak nemožno kontrolu vykonať v lehote požadovanej príslušným orgánom štátu usadenia alebo v požadovanom ...

(4)

Ak príslušný orgán vykoná kontrolu, pri ktorej zistí, že konanie cezhraničného poskytovateľa služby ...

(5)

Príslušný orgán môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu o všetky informácie o disciplinárnych, ...

§ 13
Ochrana príjemcov služieb pri cezhraničnom poskytovaní služieb
(1)

Ak pri poskytovaní služby cezhraničným poskytovateľom služby hrozí ujma na živote, zdraví, majetku alebo ...

(2)

Príslušný orgán pred prijatím opatrenia podľa odseku 1 požiada príslušný orgán štátu usadenia, aby prijal ...

(3)

Opatrenie podľa odseku 1 možno prijať, iba ak

a)
osobitný predpis, podľa ktorého je opatrenie prijaté, nie je predpisom, ktorý preberá právne záväzný ...
b)
prijaté opatrenie zaručuje vyšší stupeň ochrany príjemcu služby ako opatrenie príslušného orgánu štátu ...
c)
príslušný orgán štátu usadenia neprijal žiadne opatrenie, alebo neplánuje prijať žiadne opatrenie, alebo ...
d)
prijaté opatrenie je primerané s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu.
(4)

Príslušný orgán pred prijatím opatrenia podľa odseku 1 oznámi Európskej komisii a príslušnému orgánu ...

(5)

Príslušný orgán môže prijať opatrenie proti cezhraničnému poskytovateľovi služby až po uplynutí 15 pracovných ...

(6)

Postup podľa odsekov 2, 4 a 5 sa neuplatní, ak prijatie opatrenia proti cezhraničnému poskytovateľovi ...

§ 14
Dozor nad usadenými poskytovateľmi služby poskytujúcimi služby cezhranične v iných členských štátoch
(1)

Dozor nad usadenými poskytovateľmi služby vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.25) ...

(2)

Príslušný orgán vykoná kontrolu u usadeného poskytovateľa služby aj vtedy, ak o to požiada príslušný ...

(3)

Príslušný orgán bezodkladne poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu všetky dostupné informácie ...

(4)

Informácie podľa odseku 3 príslušný orgán poskytne iba na základe rozhodnutia, ktoré je právoplatné ...

(5)

Na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu poskytne príslušný orgán aj doplňujúce informácie ...

(6)

Žiadosť podľa odseku 1 musí byť odôvodnená. Informácie získané na základe žiadosti môže príslušný orgán ...

§ 15
Notifikačná povinnosť
(1)

Príslušný orgán bezodkladne informuje štát usadenia, dotknuté členské štáty a Európsku komisiu, ak zistí, ...

(2)

Ak príslušný orgán zistí, že činnosť usadeného poskytovateľa služby, ktorý poskytuje služby aj cezhranične, ...

§ 16

Príslušné orgány iných členských štátov majú právo nahliadať do registrov a iných úradných evidencií, ...

§ 17
Dozor
(1)

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ...

(2)

Ak ide o poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu,25a) dozor nad dodržiavaním povinností ...

§ 18
Správne delikty
(1)

Poskytovateľ služby, ktorý poruší povinnosť podľa § 6 alebo 10, sa dopustí správneho deliktu, za ktorý ...

a)
od 100 eur do 1 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 6,
b)
od 100 eur do 3 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 10.
(2)

Výška pokuty sa určí s prihliadnutím na závažnosť porušenia povinnosti, trvanie, následky a opakovanie. ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti, najneskôr ...

(4)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 19
Informačný systém vnútorného trhu
(1)

Informácie potrebné na posúdenie splnenia požiadaviek podľa § 3 ods. 1 na rozhodovanie o udelení oprávnenia ...

(2)

Informácie, ktoré príslušný orgán v konaní o udelení oprávnenia získal prostredníctvom Informačného ...

§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)

Činnosť príslušných orgánov pri vykonávaní úloh podľa tohto zákona koordinuje Ministerstvo hospodárstva ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(3)

Na ochranu práv príjemcov služieb, ktorí sú spotrebiteľmi, vrátane ich kolektívnych záujmov, sa vzťahuje ...

§ 21

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slovo „obchodného“ nahrádza slovom „živnostenského“.

Odkaz 1 sa nahrádza odkazom 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2.

V § 8 ods. 3 sa slovo „obchodného“ nahrádza slovom „živnostenského“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...

1.

§ 4a sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

„(15) Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ga, 3gb a 3gc znejú:

„3ga) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3gb) § ...

2.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činností podľa tohto zákona, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

„25b) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

Za § 42p sa vkladajú § 42q a 42r, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 42q Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010 Fyzické osoby, ktoré vykonávajú projektovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 59 znejú:

„58a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 59) § ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. x) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „sprostredkovania zamestnania za úhradu a“.

3.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno zn).

Doterajšie písmená zo) až zr) sa označujú ako písmená zn) až zq).

4.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) ...

5.

V § 8 ods. 6 sa slová „živnostenský list alebo koncesnú listinu“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o živnostenskom ...

6.

§ 9 sa vypúšťa.

7.

V § 10 odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a)
§ 21 Obchodného zákonníka.“.

8.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.“.

9.

V § 11 ods. 4 sa slová „§ 58 ods. 1 písm. d)“ nahrádza slovami „§ 58 ods. 1 písm. c)“.

10.

V § 11 ods. 6 sa slová „remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť“ nahrádzajú slovami „remeselnú ...

11.

V § 11 ods. 7 sa v druhej vete slová „remeselnej živnosti, viazanej živnosti alebo koncesovanej živnosti ...

12.

V § 11 ods. 8 sa slová „remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o koncesiu požiada“.

14.

V § 13 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo § 50“ a slová „živnostenského listu alebo novej koncesnej listiny“ ...

15.

V § 14 ods. 3 sa slová „živnostenské listy alebo koncesné listiny“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o ...

16.

Nadpis nad § 19 znie: „DRUHY ŽIVNOSTÍ“.

17.

V § 19 sa vypúšťa slovo „Ohlasovacie“.

18.

V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „ukončení“ vkladá slovo „najmenej“.

19.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá ...

20.

V druhej časti sa vypúšťa Hlava II.

21.

V § 28 ods. 1 sa slová „obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny“ nahrádzajú slovami „znenia ...

22.

V § 30 ods. 1 prvá veta znie: „Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania ...

23.

V § 34 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu,“.

24.

Nadpis ŠTVRTEJ ČASTI a HLAVY I znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ OHLÁSENIE ŽIVNOSTI, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER HLAVA I OHLÁSENIE ŽIVNOSTI NÁLEŽITOSTI OHLÁSENIA ...

25.

V § 45 ods. 1 sa vypúšťa slovo „ohlasovaciu“.

26.

V § 45 ods. 5 sa slová „živnostenského listu“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“. ...

27.

V § 45 ods. 5 písm. e) sa na začiatku vkladajú slová „označenie a“.

28.

V § 45 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

29.

§ 45a vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Iné údaje k ohláseniu (1) Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36d až 36h znejú:

„36d) § 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o ...

30.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie ...

31.

V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie ...

32.

V § 46 ods. 4 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „niektorého členského štátu Európskej ...

33.

V § 46 ods. 5 sa slová „ Ak v § 66f nie je ustanovené inak, pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi ...

34.

Nadpis nad § 47 znie: „Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.

35.

V § 47 odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 a ...

36.

V § 47 ods. 6 sa za číslo „46“ vkladajú slová „alebo je nezrozumiteľné“.

37.

V § 47 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Ak podanie nie je ohlásením, živnostenský úrad o tom rozhodne v lehote podľa odseku 1.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

38.

V § 47 ods. 10 sa slová „živnostenského listu“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“. ...

39.

V § 49 ods. 2 druhej vete sa slová „živnostenskom liste“ nahrádzajú slovami „osvedčení o živnostenskom ...

40.

Vo štvrtej časti sa vypúšťa Hlava II.

41.

V § 57 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „pri ohlasovacích živnostiach“ a slová „§ 58 ods. 1 písm. ...

42.

V § 57 odsek 3 znie:

„(3) Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne ...

43.

§ 57 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. ...

44.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

45.

V § 58 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „koncesnou listinou,“.

46.

V § 58 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ...

47.

V § 58 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

48.

V § 58 ods. 3 sa slová „živnostenský list alebo koncesnú listinu“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o živnostenskom ...

49.

V § 58 odsek 4 znie:

„(4) Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo ...

50.

V § 60 odsek 1 znie:

„(1) Živnostenský register (ďalej len „register“) tvorí súbor týmto zákonom určených údajov o podnikateľoch. ...

51.

V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
predmet alebo predmety podnikania,“.

52.

V § 60 ods. 4 sa slová „údaje uvedené v odseku 2 písm. a) bodoch 4., 5. a 7.“ nahrádzajú slovami „rodné ...

53.

§ 60 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Údaje zapísané do verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu. (6) Ak kontrolóri ...

54.

§ 60a vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Výpis z registra a prehľad zapísaných údajov (1) Každý má právo vyžadovať od živnostenského úradu ...

55.

V § 60b odsek 4 znie:

„(4) Údaje vyžadované na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného ...

56.

V § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a z podmienok uložených koncesnou listinou“.

57.

§ 65 sa vypúšťa.

58.

V § 65a sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

59.

V § 65a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „ohlasovaciu“.

60.

V § 65a ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení ...

61.

V § 65b ods. 1 sa za slová „Za porušenie povinností ustanovených“ vkladajú slová „v § 17 ods. 7,“ a ...

62.

V § 66 ods. 1 sa slová „§ 63 až 65“ nahrádzajú slovami „§ 63 a 64“.

63.

V § 66 ods. 2 sa slová „týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „týmto alebo osobitným zákonom“.

64.

V § 66b ods. 1 sa slová „jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní“ ...

65.

V § 66b odsek 2 znie:

„(2) Obvodný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú a) živnosťou, b) podnikaním ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

66.

§ 66b sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Miestne príslušným obvodným úradom na plnenie úloh jednotného kontaktného miesta podľa odseku 2 ...

67.

§ 66ba vrátane nadpisu znie:

„§ 66ba Úlohy jednotného kontaktného miesta (1) Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o a) všeobecných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41ab až 41ae znejú:

„41ab) Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...

68.

V § 66f odsek 1 znie:

„(1) Splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) môže osoba spoločenstva, ...

69.

V § 66g ods. 1 a 2 sa slová „č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „č. 1 a 2“.

70.

V § 66h ods. 1 sa slová „č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „č. 1 a 2“.

71.

V § 66i odsek 1 znie:

„(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:

„42b)
§ 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.“.

72.

V § 66j odsek 1 znie:

„(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala ...

73.

V § 66k odsek 1 znie:

„(1) Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala ...

74.

V § 66m ods. 2 sa slová „č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „č. 1 a 2“ a vypúšťajú sa slová „úradne overeným“. ...

75.

V § 66n ods. 3 sa vypúšťajú slová „úradne overeným“.

76.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti, postup podávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

77.

Za § 80r sa vkladajú § 80s a 80t, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 80s Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2010 (1) Živnostenské listy a koncesné listiny vydané ...

§ 80t

V ustanovení § 22 ods. 1 písm. e) účinnom do 31. decembra 2011 sa za slová „vzdelávacej ustanovizni“ ...

78.

V prílohe č. 1 Remeselné živnosti sa za živnosť por. č. 23 vkladá živnosť por. č. 24, ktorá znie:

„24.
Strechár“.

Doterajšie remeselné živnosti por. č. 24 až 32 sa označujú ako remeselné živnosti por. č. 25 až 33.

79.

V prílohe č. 1 Remeselné živnosti sa na konci vkladá živnosť por. č. 34, ktorá znie:

„34.
Manikúra – pedikúra“.

80.

Doterajšia príloha č. 2 sa nahrádza novou prílohou č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“ VIAZANÉ ŽIVNOSTI Por. čís. Živnosť ...

81.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

82.

V prílohe č. 5 sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu ...

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

1.

§ 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) obvodné úrady, ktoré plnia úlohy jednotného kontaktného miesta3a) (ďalej len „jednotné kontaktné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa odkaz 3a nahrádza odkazom 3aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Osobitné ustanovenia k plateniu poplatku a splatnosti poplatku pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7d znejú:

„7a) § 2 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

4.

V prílohe v položke 17 písmeno a) znie:

„a) z návrhu na prvý zápis 1. akciovej spoločnosti 829,50 eura 2. iných právnických osôb 331,50 eura 3. fyzickej ...

Čl. VII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov ...

1.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Komora po prijatí žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3c a 3d znejú:

„3c) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie, požiada komoru o zápis do zoznamu najneskôr do šiestich ...

3.

V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak bola žiadosť o zápis do zoznamu podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako 4.

4.

V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vykonanie zápisu do zoznamu alebo jeho odmietnutie komora ...

5.

V § 20 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Podmienka podľa prvej vety ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
§ 3 ods. 4 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

6.

V § 24 ods. 1 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

7.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti daňového poradcu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

8.

V § 29 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 600 eur“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

Čl. VIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 sa vzťahuje všeobecný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

3.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Informácie o poskytovaných službách (1) Architekt a inžinier sú povinní zverejniť vo svojich informačných ...

4.

V § 15 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa slová „vykonaní autorizačnej skúšky podľa § 21“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 15 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „alebo uplatniť kompenzačné opatrenie“ ...

6.

V § 15 ods. 5 a v § 15a ods. 8 sa slovo „štatút“ nahrádza slovami „autorizačný poriadok“.

7.

V § 15a sa v odseku 2 pripája táto veta: „Žiadosť o zapísanie možno podať aj prostredníctvom obvodného ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 13a znie:

„13a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 ...

8.

§ 15a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak bola žiadosť o zapísanie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora informuje jednotné kontaktné ...

9.

V § 15b ods. 3 sa slová „komoru alebo iný registračný“ nahrádzajú slovom „regulačný“.

10.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Uľahčenie prístupu k regulovanému povolaniu (1) Uchádzač môže namiesto predloženia výpisu z registra ...

11.

V § 16c ods. 2, 4 a 6 sa slová „formou autorizačnej skúšky podľa § 21“ nahrádzajú slovami „podľa § 23“. ...

12.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) identifikačné číslo organizácie, i) kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu.“. ...

13.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3)
Zoznam je zverejnený na internetovej stránke komory.“.

14.

V § 21 ods. 2 poslednej vete sa slová „vybrané činnosti vo výstavbe“ nahrádzajú slovami „povolanie“.

15.

V § 22 ods. 1 prvá veta znie: „Autorizačná skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom zostaveným z členov ...

16.

V § 22 ods. 2 sa slová „skúšobnej komisie“ nahrádzajú slovami „skúšobného senátu“.

17.

V § 23a ods. 1 sa vypúšťajú slová „Štátnej energetickej inšpekcie“.

18.

V § 23a ods. 5 druhej vete sa slová „skúšobnou komisiou podľa § 22“ nahrádzajú slovami „skúšobným senátom ...

19.

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b Kompenzačné opatrenie (1) Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného ...

20.

V § 24 ods. 2 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o) vydať a zverejniť etický kódex správania sa architektov a krajinných architektov a dbať o jeho plnenie ...

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

21.

V § 25 písmeno c) znie:

„c)
autorizačný výbor,“.

22.

V § 27 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a autorizačnej komisie (§ 29 ods. 2)“.

23.

V § 27 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a skúšobný poriadok“.

24.

V § 28 ods. 1 sa slová „autorizačnej komisii alebo nimi zriadenými komisiami“ nahrádzajú slovami „disciplinárnej ...

25.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Autorizačný výbor (1) Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným ...

26.

V § 31 ods. 2 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n) vydať a zverejniť etický kódex správania sa stavebných inžinierov a dbať o jeho plnenie pri výkone ...

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

27.

V § 39 ods. 1 písm. b) a § 39a ods. 1 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.

28.

V § 39 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

29.

V § 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a predstavenstvu komory“.

30.

V § 39 ods. 8 sa slová „Ak bola v disciplinárnom konaní právoplatne uložená pokuta alebo vylúčenie z ...

31.

V § 41a ods. 2 sa za slová „autorizačnej komisie“ vkladajú slová „a autorizačného výboru“.

32.

V § 41b ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 1 až 3“.

33.

Za § 43d sa vkladá § 43da, ktorý znie:

„§ 43da Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2010 (1) Predstavenstvo Slovenskej komory ...

Čl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...

1.

V § 31 odsek 21 znie:

„(21) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie na jednotnom kontaktnom mieste10ba) alebo jeho ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 10ba sa citácia „§ 66ba ods. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10bb znie:

„10bb)
§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej ...

1.

V § 2 ods. 1 sa v písm. e) bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zoznamy sú verejne ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Komora je príslušný orgán,1) ktorý a) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 2 písm. d) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácii. 1a) § 11 zákona č. 136/2010 ...

3.

V § 4 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Reštaurovanie výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú zbierkovým ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

„1b) § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...

4.

V § 5 sa v odseku 2 vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
je štátnym občanom členského štátu,“.

Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).

5.

V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
má vzdelanie podľa § 5a a najmenej tri roky odbornej praxe,“.

6.

V § 5 ods. 2 písm. g) sa slová „v písmenách a) až f)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až g)“.

7.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou ...

8.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Minimálnymi požiadavkami na reštaurátorské vzdelanie podľa § 5 ods. 2 písm. d) je vysokoškolské ...

9.

V § 6 sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“.

10.

V § 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a slová „písm. a) až e)“ slovami „písm. a) až ...

11.

V § 11 prvá veta znie: „Komora môže zapísať do zoznamu členov komory a vydať osvedčenie podľa § 5 ods. ...

12.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Reštaurátor môže vykonávať reštaurovanie sám vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo spoločne ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa označenie „§ 76“ nahrádza označením „§ 57“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
§ 62 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

13.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Informácie o výkone reštaurátorskej činnosti (1) Reštaurátor je povinný vo svojich informačných ...

14.

V § 17 ods. 1 písm. a) znie:

„a)
spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. a) až e) a je členom komory najmenej päť rokov,“.

15.

V § 20 ods. 1 sa slová „do výšky 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 2 000 eur“.

16.

V § 21 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vyčiarknutie zo zoznamu členov komory“.

17.

V § 24 písm. c) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „Etický kódex reštaurátora je verejne ...

18.

V § 30 ods. 1 a § 33 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. ...

19.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

„§ 34a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 (1) Reštaurátori, ktorí boli zapísaní ...

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v VIII. Časti Finančná správa a obchodná činnosť položka č. ...

„Položka 148 a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1. na každú voľnú živnosť 5 eur ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:

„(2) Komora po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.1b)“. ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

3.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti autorizovaného geodeta ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XIV

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 44 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Letecký úrad po prijatí žiadosti o povolenie podľa odseku 2 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11bb a 11bc znejú:

„11bb) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon leteckých prác, postup podávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XV

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr ...

1.

V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) poskytovanie ubytovacích služieb subjektmi podnikajúcimi podľa osobitného predpisu,1) ktorých ubytovacie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

3.

V § 4 ods. l sa vypúšťajú slová „okrem predaja kombinácie služieb“.

4.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo „podnikania“ nahrádza slovami „predaja zájazdov“.

Čl. XVI

Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona ...

Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:

„§ 12a Klasifikátori, ktorí vykonávajú klasifikáciu jatočne opracovaných tiel (§ 7 ods. 5) ako samostatne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 18 znejú:

„17a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 18) § ...

Čl. XVII

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. ...

V § 27 ods. 5 písmená d) a e) znejú:

„d) právnickým osobám, podnikateľom, zahraničným osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

2.

V § 3 ods. 2 písm. b) a h) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

3.

Za § 5a sa vkladajú § 5b až 5d, ktoré znejú:

„§ 5b (1) Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ca až 6cd znejú:

„6ca) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...

4.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa konci pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom ...

5.

V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené platí rovnako aj na poskytnutie údajov jednotnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

6.

Za § 15c sa vkladá § 15d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010 (1) Od 1. júna 2010 môže navrhovateľ ...

Čl. XIX

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

1.

Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1c Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti advokáta, postup podávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 3 až 8, § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Komora po prijatí žiadosti podľa § 3 až 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie.9a) (2) Žiadosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. 9b) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 ...

Čl. XX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 písm. l) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako prvý bod až tretí bod.

2.

V § 25 ods. 1 sa slová „povolenie vydané ústredím“ nahrádzajú slovami „oprávnenie vydané podľa osobitného ...

3.

V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4.

V § 25 ods. 5 písm. f) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

5.

§ 26 sa vypúšťa.

6.

V § 28 písm. b) druhom bode sa slová „raz za rok“ nahrádzajú slovami „za uplynulý kalendárny rok v termíne ...

7.

V § 43 ods. 9 sa slová „osoba, ktorá poskytuje odborné poradenské služby v mene dodávateľa“ nahrádzajú ...

8.

V § 69 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

9.

Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 70a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti sprostredkovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

10.

Za § 72l sa vkladá §72m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 (1) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania ...

Čl. XXI

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona ...

1.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Komora po prijatí žiadosti podľa § 4 a 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie.4a) (2) Žiadosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

„4a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 15 ods. 1 sa za slovo „samostatne“ vkladá čiarka a slová „v združení7a) spolu s inými patentovými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.“.

3.

V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástupcu len jedným zo spôsobov uvedených ...

4.

V § 16 ods. 1 druhá veta znie: „Ak nemá patentový zástupca sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný ...

5.

V § 16 ods. 3 druhá veta sa za slovo „prostredníctvom“ vkladajú slová „združenia alebo“.

6.

V § 32 sa vypúšťajú slová „úradne overeným“.

7.

V § 39 ods. 2 písm. c) sa slová „dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

8.

V § 39 ods. 3 písm. c) sa slová „štvornásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12)“ ...

9.

V § 41 ods. 2 sa slová „minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.12)“ nahrádzajú slovami ...

10.

Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 59a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti patentového zástupcu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XXII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo po prijatí žiadosti vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti.3a)“. ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 15 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7“.

3.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti znalca prekladateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

4.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33a Spoločné ustanovenia k jednotnému kontaktnému miestu (1) Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

Čl. XXIII

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti mediátora, postup ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 3 až 6 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

3.

V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vykonanie zápisu do registra mediátorov, zamietnutie žiadosti ...

4.

V § 8 sa za odsek 8 vkladá odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak sú splnené podmienky na zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, ministerstvo vykoná zápis v lehote 30 ...

Čl. XXIV

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej ...

1.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Po prijatí písomnej žiadosti komora bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.4a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Žiadosť možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

3.

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon súkromnej veterinárnej činnosti, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22)
§ 3 až 8 a § 10 až § 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 10 písm. a) sa v prvom bode na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: ...

2.

V § 6 odsek 13 znie:

„(13) Pri získavaní oprávnenia na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta si poistenec ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

3.

V § 23 odsek 10 znie:

„(10) Samostatne zárobkovo činná osoba podáva oznámenie podľa odseku 1 písm. a) a oznámenie zmeny svojho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a)
§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 309/2009 Z. ...

1.

V § 4 ods. 2 sa slová „úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.

2.

V § 4 ods. 4 sa slová „úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.

3.

V § 4 ods. 5 sa slová „päť rokov od jeho vydania“ nahrádzajú slovami „časovo neobmedzená“.

4.

V § 5 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Úrad po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 5 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti ...

6.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Žiadosť podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na podnikanie v tepelnej energetike, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XXIX

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 86 odsek 2 znie:

„(2) Podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.32) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32)
§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 87 znie:

„§ 87 Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického ...

3.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená a) až k).

4.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

5.

V § 88 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmena c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

6.

V § 88 ods. 3 písm. g) sa slová „odseku 1 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c) a d)“. ...

7.

V § 88 ods. 4 sa slová „ odseku 3 písm. b), e), g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. d), ...

8.

V § 88 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a za slová „úmyselný trestný čin“ sa ...

9.

V § 89 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. b) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až i)“.

10.

V § 90 ods. 2 písm. a) sa slová § 88 ods. 1 písm. b) až k) nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 1 písm. a) ...

11.

V § 90 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 88 ods. 1 písm. b), c), d), f) až k)“ nahrádzajú slovami „§ 88 ods. ...

12.

V § 91 ods. 2 úvodnej vete sa slová „osoby, ktorá má udelené povolenie podľa § 87 ods. 10“ nahrádzajú ...

13.

V § 91 ods. 5 úvodnej vete sa slová „osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 87 ods. 10“ nahrádzajú ...

14.

V § 101 písm. e) sa vypúšťajú slová „a pracoviska montáže plynových zariadení“.

15.

V § 93 ods. 3 sa slová „osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 87 ods. 10“ nahrádzajú slovami „žiadateľ ...

16.

V § 94 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového ...

17.

V § 94 ods. 3 sa za slová „oprávnená osoba montáže plynových zariadení“ vkladajú slová „alebo žiadateľ ...

Čl. XXX

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 ...

1.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon správcovskej činnosti, postup ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

2.

V § 21 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorú vykonala nie neskôr ako jeden rok pred podaním žiadosti ...

3.

V § 24 ods. 1 sa na konci vkladá veta, ktorá znie: „Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

4.

V § 24 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola žiadosť podaná na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

5.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj na jednotnom kontaktnom mieste. Ak sa žiadosť podľa odseku ...

Čl. XXXI

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vývoj, výroba, predaj,“.

2.

V § 8 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo licencia na prevádzkovanie technickej služby“. ...

3.

V § 9 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „U právnickej osoby, ktorá sa povinne ...

4.

V § 19 ods. 9 sa vypúšťajú slová „najskôr po uplynutí troch mesiacov od neúspešného vykonania skúšky“. ...

5.

V § 20 ods. 1 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „nie staršie ako tri mesiace.“.

6.

V § 68 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „U právnickej osoby, ktorá sa povinne ...

7.

V § 72 ods. 5 druhej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov nie staršie ...

8.

V § 73 ods. 2 sa za slovo „mesiace“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“.

9.

V § 73 odsek 3 znie:

„(3) Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za ...

Čl. XXXII

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 14 ods. 4 druhej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.

2.

V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.

3.

V § 15 odsek 6 znie:

„(6) Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie, je povinný dodržiavať pri vykonávaní činnosti podľa ...

4.

V § 15 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 15 ods. 8 sa vypúšťa písm. c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

6.

V § 21 ods. 10 tretej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.

7.

V § 27 ods. 12 úvodnej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.

8.

V § 27 ods. 15 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

9.

Za § 38 za vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činností podľa § 14, 15, 21 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

10.

Za § 39b sa vkladá § 39c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek ...

Čl. XXXIV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 12 ods. 1 sa vkladá nová veta, ktorá znie: „Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 15c ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch ...

Čl. XXXV

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký ...

2.

V § 16 odsek 31 znie:

„(31)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú.“.

3.

V § 16 odsek 33 znie:

„(33) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo ...

4.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 34, ktorý znie:

„(34) Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte ...

5.

V § 41 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo dokladu z iného ...

6.

V § 41 odsek 5 znie:

„(5)
Oprávnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.“.

7.

V § 45 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Povolenie podľa odsekov 2 až 6, okrem povolenia podľa odseku 4 písm. g), je potrebné aj na činnosti ...

Doterajšie odseky 9 až 29 sa označujú ako odseky 10 až 30.

8.

V § 45 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

9.

V § 45 ods. 17 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

10.

V § 45 odsek 18 znie:

„(17)
Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.“.

11.

V § 45 sa vypúšťa odsek 19.

Doterajšie odseky 20 až 30 sa označujú ako odseky 19 až 29.

12.

V § 45 ods. 22 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

13.

V § 46 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 je potrebné aj na činnosť vykonávanú osobami, ktoré majú sídlo alebo ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

14.

V § 46 ods. 8 sa slová „§ 45 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 11“.

15.

V § 57 ods. 35 písm. a) a ods. 36 písm. a) sa slová „§ 46 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 4“, ...

16.

Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 59a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti, postup podávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

14.

Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...

1.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Úrad po prijatí žiadosti podľa § 5 ods. 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 10c znejú:

„10a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:

„67a Na výkon činnosti audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu audítorov, rozhodovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ministerstvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

3.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

4.

V § 5 ods. 5 sa slová „písm. g) a odseku 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a odseku 4 písm. e)“. ...

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z., § 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“. ...

6.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

7.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

8.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Geologické oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

9.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a zahraničné právnické osoby (1) Pre ...

10.

V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem Slovenskej republiky“.

11.

V § 9 ods. 12 sa druhé slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

12.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon geologických prác podľa tohto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o ...

1.

V § 9 ods. 1 znie:

„(1) Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov. Zoznam energetických ...

2.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Činnosť energetického audítora možno vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo ...

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. ...

3.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

4.

V § 9 ods. 4 písm. e) sa číslica 4 nahrádza číslicou 5.

5.

V § 9 ods. 5 sa slová „originálom alebo úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.

6.

V § 9 ods. 6 sa slová „originálom alebo úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.

7.

V § 9 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

8.

V § 9 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.

9.

V § 9 ods. 11 písm. b) prvom bode sa číslica 2 nahrádza číslicou 3.

10.

V § 11 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 9 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 7“.

11.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu Na výkon činnosti energetického audítora, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

Čl. XXXIX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem čl. I § 4 ods. 3, čl. V bodu 67 § 66ba ods. 4 písm. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 136/2010 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 19 až 22 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 3)  Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 6)  Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 7)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 8)  § 2 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene ...
 • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 10)  Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. ...
 • 10a)  Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho ...
 • 13)  Napríklad § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 14)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 ...
 • 15)  Napríklad § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 a 7 ...
 • 16)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...
 • 18)  § 8 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.§ 9 ods. 1 zákona č. 476/2008 ...
 • 19)  § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 20)  § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
 • 21)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 22)  § 41 až 55 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 66a a 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 25)  Napríklad § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej ...
 • 25a)  Zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Rozhodnutie Komisie 2009/739/ES z 2. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú praktické opatrenia na výmenu ...
 • 27)  Rozhodnutie Komisie č. 2008/49/ES z 12. decembra 2007 o implementácii informačného systému o vnútornom ...
 • 28)  Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore