Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 19.02.2021

Platnosť od: 21.03.2002
Účinnosť od: 19.02.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34JUD717DS35EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 128/2002 s účinnosťou od 19.02.2021 na základe 75/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet právnej úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
štátnu kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej len „kontrola ...
b)
pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole vnútorného trhu,
c)
ochranné opatrenia a pokuty za porušenie zákona,
d)
spoluprácu Slovenskej obchodnej inšpekcie s inými orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na kontrolu

a)
výrobkov v prvovýrobe,
b)
potravín vrátane výroby a prípravy pokrmov pri poskytovaní stravovacích služieb, tabakových výrobkov ...
c)
bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti výrobkov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2 - Predmet kontroly vnútorného trhu

Kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje,

a)

či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,1a) ...

b)

dodržiavanie cenových predpisov3) pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb konečnému spotrebiteľovi, ...

c)

dodržiavanie času predaja,

d)

dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov,

e)

či bolo spotrebiteľovi umožnené prekontrolovať si tovar v správnom množstve alebo miere na overenom ...

f)

dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na vykonávanie ...

g)

ochrana niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej ...

h)

plnenie úloh podľa osobitného predpisu,9b)

i)

dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok podľa osobitného predpisu,9c) ...

j)

dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového zloženia ...

k)

dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu, ...

l)

dodržiavanie povinností pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje podľa osobitného predpisu.9f)

§ 3 - Orgán kontroly vnútorného trhu
(1)

Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej ...

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej ...

a)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
b)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,
c)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,
d)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,
e)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
f)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
g)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
h)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.
(3)

Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva ...

(4)

Inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa.

§ 4 - Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.1a)

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich ...

a)
zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa odseku 1,
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné opatrenia na ich ...
c)
kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,
e)
informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom nebezpečných výrobkov,10) ...
f)
informuje verejnosť o prijatých opatreniach alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie alebo ...
g)
využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,
h)
ukladá pokuty,
i)
vybavuje sťažnosti spotrebiteľov,
j)
objasňuje priestupky,10a)
k)
vydáva na žiadosť osoby, ktorá je zapísaná v registri veriteľov alebo ktorá má o zápis do registra veriteľov ...
(3)

Slovenská obchodná inšpekcia je pri kontrole oprávnená

a)
vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady,
c)
požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,11) ...
d)
zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovania služieb (§ 6),
e)
nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu, a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej ...
f)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
g)
vykonávať kontrolné nákupy.
(4)

V prípade kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovanému subjektu do 30 dní od ...

(5)

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;11b) ...

§ 5 - Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)

Kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú ...

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia môže na kontrolu prizvať zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu maloletej ...

(4)

Inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie môže byť občan, ktorý

a)
je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ...
b)
má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie.
(5)

Na preukázanie bezúhonnosti občan poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje potrebné na vyžiadanie ...

(6)

Inšpektor je povinný sa preukázať pri kontrole preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ho oprávňuje ...

(7)

Inšpektor je pri kontrole oprávnený

a)
vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, ...
b)
overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb ...
c)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia,
d)
odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,13)
e)
požadovať od kontrolovaných osôb, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a ...
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní, ak tak ustanovuje osobitný zákon,14)
g)
nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, a ak ...
h)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
i)
vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou.
(8)

Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti ...

§ 6 - Opatrenia
(1)

Inšpektor na základe výsledkov kontroly predaja výrobkov alebo poskytovania služieb

a)
zakáže do vykonania nápravy
1.
dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,1) ...
2.
výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové alebo predajné dni,
3.
používanie neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich osobitným ...
b)
nariadi znehodnotenie výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné;15) ak ide o potravinárske výrobky, ...
c)
nariadi záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zakáže uskutočnenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ohrozené ...
(2)

Opatrenia podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne kontrolovanej osobe a vyhotoví o nich písomný záznam. ...

§ 7 - Práva a povinnosti kontrolovaných osôb
(1)

Kontrolovaná osoba má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov, ak to povaha ...

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť ...

(3)

Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať ...

(4)

Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody ...

(5)

Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)

§ 8 - Ochranné opatrenia
(1)

Inšpektorát rozhodnutím

a)
pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas v prípade podozrenia ...
b)
zakáže uvádzať výrobok alebo jeho výrobné série na trh alebo nariadi stiahnutie týchto výrobkov z trhu ...
c)
zakáže poskytovanie služby informačnej spoločnosti,18a) ak preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie ...
d)
nariadi kontrolovanej osobe informovať o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia osoby, ktoré ...
e)
kontrolovanej osobe zakáže nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne ...
f)
zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi ...
(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu inšpektorátu rozhoduje ústredný inšpektorát. Odvolanie nemá odkladný účinok. ...

§ 8a

Porušenie opatrenia podľa § 6, ochranného opatrenia podľa § 8 alebo predbežného opatrenia podľa osobitného ...

§ 9 - Pokuty
(1)

Inšpektorát uloží kontrolovanej osobe, ktorá nesplní

a)
opatrenie podľa § 6 ods. 1, pokutu do 500 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného ...
b)
ochranné opatrenie podľa § 8 ods. 1, pokutu do 1 000 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu ...
(2)

Inšpektorát môže uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú ...

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení povinnosti ...

(4)

Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená podľa iných právnych predpisov. ...

(5)

Pri uložení pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spolupráca s orgánmi verejnej moci a združeniami na ochranu spotrebiteľa
§ 10
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ...

a)
s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ak zistí porušenie povinností pri predaji potravín; ...
b)
s orgánmi na ochranu zdravia, ktorým oznamuje závažné porušenie technických predpisov v prípade ohrozenia ...
c)
s colnými orgánmi vo veciach dovozu, vývozu a spätného vývozu tovaru porušujúceho niektoré práva duševného ...
d)
s orgánmi územnej samosprávy a správcom trhoviska, najmä pri kontrole na trhoch a trhoviskách.
(2)

Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti v oblasti strelných zbraní a streliva19a) ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky súčinnosť ...

(4)

Slovenská obchodná inšpekcia spolupracuje so združeniami na ochranu spotrebiteľa. Pri kontrolnej činnosti ...

(5)

Slovenská obchodná inšpekcia môže od orgánov verejnej správy uvedených v odseku 1 požadovať údaje a ...

(6)

Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej činnosti využíva oznámenia a podnety občanov.

(7)

Slovenská obchodná inšpekcia dáva podnet príslušným orgánom na pozastavenie alebo zrušenie živnostenského ...

§ 11

Kontrolu predaja výrobkov, tovaru a poskytovania služieb v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo ...

§ 12 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,22) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 13 - Spoločné ustanovenie

Ak sa v doterajších predpisoch uvádza názov Slovenská obchodná inšpekcia, rozumie sa tým Slovenská obchodná ...

§ 14 - Prechodné ustanovenie

Konanie začaté Slovenskou obchodnou inšpekciou pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí ...

§ 14a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej ...

2.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 334/1996 Z. z. o sídlach a územnej pôsobnosti ...

§ 15a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne ...

Čl. IV

Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ...

V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ochrany spotrebiteľa".

Čl. V

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ...

1.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

2.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a okresným úradom".

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 128/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 Z. z. ...
 • 1a)  Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, ...
 • 1aa)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  Zákon č. 170/2018 Z. z.
 • 6a)  Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ...
 • 7a)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...
 • 8a)  Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových ...
 • 9aa)  § 23 ods. 1 druhá veta zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
 • 9ab)  Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení ...
 • 9b)  
 • 9c)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení ...
 • 9d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných ...
 • 9e)  § 22 a 53 zákona č. 106/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti ...
 • 9f)  Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 10aa)  § 7a až 7c zákona č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 367/2013 Z. z.
 • 10b)  § 20 ods. 3 a § 25c ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...
 • 11)  Napríklad § 25 a 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona ...
 • 11a)  § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2009 Z. z.
 • 11b)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11c)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 13)  Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ 24 zákona ...
 • 14a)  § 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 14b)  Napríklad § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 15)  § 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17a)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších ...
 • 18)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 18a)  § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z.
 • 18b)  § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z.
 • 18c)  Zákon č. 250/2007 Z. z.
 • 19)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 19b)  § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.
 • 20)  Napríklad § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 21)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore