Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 21.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD724 DS32 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 128/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 170/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018
Legislatívny proces k zákonu 170/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet právnej úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
štátnu kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej ...
b)
pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole vnútorného trhu,
c)
ochranné opatrenia a pokuty za porušenie zákona,
d)
spoluprácu Slovenskej obchodnej inšpekcie s inými orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami. ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na kontrolu

a)
výrobkov v prvovýrobe,
b)
potravín vrátane výroby a prípravy pokrmov pri poskytovaní stravovacích služieb, tabakových ...
c)
bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti výrobkov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Predmet kontroly vnútorného trhu

Kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje,

a)

či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi ...

b)

dodržiavanie cenových predpisov3) pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb konečnému spotrebiteľovi, ...

c)

dodržiavanie času predaja,

d)

dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov,

e)

či bolo spotrebiteľovi umožnené prekontrolovať si tovar v správnom množstve alebo miere na overenom ...

f)

dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na vykonávanie ...

g)

ochrana niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb ...

h)

plnenie úloh podľa osobitného predpisu,9b)

i)

dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok podľa osobitného predpisu,9c) ...

j)

dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového ...

k)

dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu, ...

§ 3
Orgán kontroly vnútorného trhu
(1)

Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej ...

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva ...

a)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
b)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,
c)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,
d)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,
e)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
f)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
g)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
h)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.
(3)

Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister ...

(4)

Inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa.

§ 4
Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.1a) ...

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb ...

a)
zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa odseku 1,
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné opatrenia ...
c)
kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,
e)
informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom nebezpečných ...
f)
informuje verejnosť o prijatých opatreniach alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie ...
g)
využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,
h)
ukladá pokuty,
i)
vybavuje sťažnosti spotrebiteľov,
j)
objasňuje priestupky,10a)
k)
vydáva na žiadosť osoby, ktorá je zapísaná v registri veriteľov alebo ktorá má o zápis do ...
(3)

Slovenská obchodná inšpekcia je pri kontrole oprávnená

a)
vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady,
c)
požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať ...
d)
zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovania služieb (§ 6),
e)
nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu, a ak treba, aj jeho zničenie na náklady ...
f)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov, ...
g)
vykonávať kontrolné nákupy.
(4)

V prípade kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovanému subjektu do ...

(5)

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;11b) ...

§ 5
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)

Kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia prostredníctvom inšpektorov, ...

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia môže na kontrolu prizvať zamestnancov iných orgánov, právnických ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu ...

(4)

Inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie môže byť občan, ktorý

a)
je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...
b)
má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie.
(5)

Na preukázanie bezúhonnosti občan poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje potrebné na vyžiadanie ...

(6)

Inšpektor je povinný sa preukázať pri kontrole preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ...

(7)

Inšpektor je pri kontrole oprávnený

a)
vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia ...
b)
overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných ...
c)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia,
d)
odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,13)
e)
požadovať od kontrolovaných osôb, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny ...
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní, ak tak ustanovuje osobitný zákon,14)
g)
nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, ...
h)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov, ...
i)
vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou.
(8)

Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole ...

§ 6
Opatrenia
(1)

Inšpektor na základe výsledkov kontroly predaja výrobkov alebo poskytovania služieb

a)
zakáže do vykonania nápravy
1.
dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným ...
2.
výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové alebo predajné dni,
3.
používanie neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich ...
b)
nariadi znehodnotenie výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné;15) ak ide o potravinárske výrobky, ...
c)
nariadi záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ...
d)
zakáže uskutočnenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ...
(2)

Opatrenia podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne kontrolovanej osobe a vyhotoví o nich písomný ...

§ 7
Práva a povinnosti kontrolovaných osôb
(1)

Kontrolovaná osoba má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov, ak ...

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä ...

(3)

Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo ...

(4)

Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality ...

(5)

Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)

§ 8
Ochranné opatrenia
(1)

Inšpektorát rozhodnutím

a)
pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas v prípade ...
b)
zakáže uvádzať výrobok alebo jeho výrobné série na trh alebo nariadi stiahnutie týchto výrobkov ...
c)
zakáže poskytovanie služby informačnej spoločnosti,18a) ak preukázateľne ohrozuje život alebo ...
d)
nariadi kontrolovanej osobe informovať o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia osoby, ktoré ...
e)
kontrolovanej osobe zakáže nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie ...
f)
zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo ...
(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu inšpektorátu rozhoduje ústredný inšpektorát. Odvolanie nemá odkladný ...

§ 8a

Porušenie opatrenia podľa § 6, ochranného opatrenia podľa § 8 alebo predbežného opatrenia podľa ...

§ 9
Pokuty
(1)

Inšpektorát uloží kontrolovanej osobe, ktorá nesplní

a)
opatrenie podľa § 6 ods. 1, pokutu do 500 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného ...
b)
ochranné opatrenie podľa § 8 ods. 1, pokutu do 1 000 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti ...
(2)

Inšpektorát môže uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon ...

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení ...

(4)

Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená podľa iných právnych ...

(5)

Pri uložení pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spolupráca s orgánmi verejnej moci a združeniami na ochranu spotrebiteľa
§ 10
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ...

a)
s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ak zistí porušenie povinností pri predaji ...
b)
s orgánmi na ochranu zdravia, ktorým oznamuje závažné porušenie technických predpisov v prípade ...
c)
s colnými orgánmi vo veciach dovozu, vývozu a spätného vývozu tovaru porušujúceho niektoré ...
d)
s orgánmi územnej samosprávy a správcom trhoviska, najmä pri kontrole na trhoch a trhoviskách.
(2)

Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti v oblasti strelných zbraní a streliva19a) ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky súčinnosť ...

(4)

Slovenská obchodná inšpekcia spolupracuje so združeniami na ochranu spotrebiteľa. Pri kontrolnej ...

(5)

Slovenská obchodná inšpekcia môže od orgánov verejnej správy uvedených v odseku 1 požadovať ...

(6)

Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej činnosti využíva oznámenia a podnety občanov.

(7)

Slovenská obchodná inšpekcia dáva podnet príslušným orgánom na pozastavenie alebo zrušenie ...

§ 11

Kontrolu predaja výrobkov, tovaru a poskytovania služieb v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl ...

§ 12
Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,22) ak tento zákon ...

§ 13
Spoločné ustanovenie

Ak sa v doterajších predpisoch uvádza názov Slovenská obchodná inšpekcia, rozumie sa tým Slovenská ...

§ 14
Prechodné ustanovenie

Konanie začaté Slovenskou obchodnou inšpekciou pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

§ 14a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona ...

2.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 334/1996 Z. z. o sídlach a územnej ...

§ 15a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne ...

Čl. IV

Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ochrany spotrebiteľa".

Čl. V

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...

1.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

2.

V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a okresným úradom".

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 128/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 555/2005 ...
 • 1a)  Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ...
 • 1aa)  Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  Zákon č. 170/2018 Z. z.
 • 6a)  Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ...
 • 7a)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch ...
 • 8a)  Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych ...
 • 9aa)  § 23 ods. 1 druhá veta zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
 • 9ab)  Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a ...
 • 9b)  
 • 9c)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a ...
 • 9d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných ...
 • 9e)  § 22 a 53 zákona č. 106/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti ...
 • 10)  § 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 10aa)  § 7a až 7c zákona č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 367/2013 Z. z.
 • 10b)  § 20 ods. 3 a § 25c ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch ...
 • 11)  Napríklad § 25 a 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v ...
 • 11a)  § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2009 Z. z.
 • 11b)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...
 • 11c)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 13)  Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 14a)  § 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 14b)  Napríklad § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie vlády ...
 • 15)  § 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 17a)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení ...
 • 18)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18a)  § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z.
 • 18b)  § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z.
 • 18c)  Zákon č. 250/2007 Z. z.
 • 19)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 19b)  § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 19c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.
 • 20)  Napríklad § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 21)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 22)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore