Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2024 účinný od 07.06.2024 do 30.06.2024

Platnosť od: 07.06.2024
Účinnosť od: 07.06.2024
Účinnosť do: 30.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Základné práva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2024 účinný od 07.06.2024 do 30.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 125/2024 s účinnosťou od 07.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 125/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 419/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 285/2023 Z. z. a zákona č. 310/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

„(11)
Odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní zubný asistent môže vykonávať osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom a je študentom doktorského študijného programu zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej štyroch semestrov.

(12)
Odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent môže vykonávať osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom a je
a)
študentom doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,

b)
študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej troch semestrov,

c)
žiakom tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

(13)
Odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní sanitár môže vykonávať osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom a je
a)
študentom doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

b)
študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

c)
žiakom druhého alebo tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,

d)
študentom bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

e)
študentom bakalárskeho študijného programu fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

f)
žiakom druhého alebo tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,

g)
študentom bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

h)
žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore praktická sestra, ktorý dovŕšil 18 rokov veku.“.

2.
V § 31 ods. 5 sa za slovami „§ 27 ods. 4,“ vypúšťa slovo „a“, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a u študenta a žiaka, ktorý vykonáva odborné pracovné činnosti podľa § 27 ods. 11 až 13.“.
3.
V § 34b ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.
4.
V § 34b ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
postavení Slováka žijúceho v zahraničí,28aca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aca znie:

„28aca) § 2 písm. a) druhý bod a § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 34b sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e)
ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva po kladnom posúdení cudzincom navrhnutého dôkazu o ovládaní štátneho jazyka alebo

f)
ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva po overení ovládania štátneho jazyka.“.

6.
V § 34b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2)
Žiadosť o posúdenie cudzincom navrhnutého dôkazu o ovládaní štátneho jazyka podáva cudzinec ministerstvu zdravotníctva. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu alebo telefónne číslo a podpis cudzinca. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(3)
K žiadosti podľa odseku 2 cudzinec doloží
a)
kópiu dokladu totožnosti,

b)
cudzincom navrhnutý dôkaz o ovládaní štátneho jazyka,

c)
kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa § 35 ods. 1 alebo kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v inom ako v štátnom jazyku.

(4)
Cudzincom navrhnutý dôkaz o ovládaní štátneho jazyka primerane k odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať, posudzuje ministerstvo zdravotníctva. Ak ministerstvo zdravotníctva vyhodnotí dôkaz navrhnutý cudzincom ako dostatočný na výkon odborných pracovných činností, ktoré bude cudzinec vykonávať, vydá cudzincovi doklad podľa odseku 1 písm. e). Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o ovládaní štátneho jazyka do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti podľa odsekov 2 a 3.“.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 13.

7.
V § 34b ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
8.
V § 34b ods. 7 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.
9.
V § 34b odsek 8 znie:

„(8)
Ovládanie štátneho jazyka primerane k odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať, overuje ministerstvo zdravotníctva najmenej dvakrát ročne; overenie ministerstvo zdravotníctva vykonáva primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať.“.

10.
V § 34b ods. 10 a 11 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
11.
V § 34b ods. 11 sa za slová „ovládaní štátneho jazyka“ vkladajú slová „podľa odseku 5“.
12.
V § 34b ods. 12 sa slová „odseku 2, doklady podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5, doklady podľa odseku 6“.
13.
V § 39 ods. 5 sa slová „najneskôr do 30 dní odo dňa“ nahrádzajú slovom „dňom“.
14.
V § 39 ods. 5 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „úradne osvedčenú“.
15.
V § 39 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
16.
V § 39 ods. 7 sa slová „vyradí zdravotníckeho pracovníka zo špecializačného štúdia alebo z certifikačnej prípravy“ nahrádzajú slovami „nezaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy“.
17.
V § 39b ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
18.
V § 39b ods. 6 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „úradne osvedčenú“.
19.
V § 39b ods. 6 písm. d) sa slovo „doklad“ nahrádza slovami „kópiu dokladu“.
20.
V § 39b ods. 8 sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „každoročne v decembri“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo odseku 14 písm. a)“.
21.
V § 39b ods. 13 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vždy počas celej doby poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa písmena b)“.
22.
V § 39b sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14)
Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo, sa vzťahujú povinnosti podľa odseku 13 alebo tieto povinnosti:
a)
bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium, a to úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,

b)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov počas celej doby poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa písmena a)“.

Doterajšie odseky 14 až 27 sa označujú ako odseky 15 až 28.

23.
V § 39b ods. 15 sa za slová „odseku 13 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „odseku 14 písm. a)“.
24.
V § 39b ods. 18 sa slová „15 alebo odseku 16“ nahrádzajú slovami „16 alebo odseku 17“.
25.
V § 39b ods. 19 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 18“ a slová „15 alebo odseku 16“ sa nahrádzajú slovami „16 alebo odseku 17“.
26.
V § 39b ods. 21 sa za slová „odseku 13 písm. a)“ vkladajú slová „alebo odseku 14 písm. a)“.
27.
V § 39b ods. 22 sa za slová „odseku 13 písm. b)“ vkladajú slová „alebo odseku 14 písm. a)“.
28.
V § 39b odsek 23 znie:

„(23)
Povinnosť úhrady podľa odsekov 20 až 22 nevzniká, ak
a)
ministerstvo zdravotníctva pozastavilo poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium,

b)
rezident prestal spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. b),

c)
absolvent rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b) alebo odseku 14 písm. a) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.“.

29.
V § 39b ods. 27 sa slová „odseku 25“ nahrádzajú slovami „odseku 26“ a slovo „rezidenta“ sa nahrádza slovami „absolventa rezidentského štúdia“.
30.
§ 39b sa dopĺňa odsekmi 29 a 30, ktoré znejú:

„(29)
Samosprávny kraj je povinný každoročne v novembri poskytnúť ministerstvu zdravotníctva informácie súvisiace s počtom chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch v elektronickej podobe na formulári, ktorý uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(30)
Do obdobia podľa odseku 14 písm. a) sa započítava aj špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava, ak zameraním nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore, v ktorom zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium.“.

31.
V § 40 ods. 2 poslednej vete sa slová „a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.“.
32.
V § 40 odsek 3 znie:

„(3)
O akreditáciu môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň, ak má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program, certifikačný študijný program alebo študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „študijný program“).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 32a sa vypúšťajú.

33.
V § 40 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
34.
V § 40 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3, môže požiadať o akreditáciu certifikačného študijného programu alebo o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania.

(6)
Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností u poskytovateľa alebo v inej inštitúcii, podmienkou akreditácie je uvedenie čísla zmluvy vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom alebo s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.33aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33aaa) znie:

„33aaa) § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.“.

35.
V § 40 ods. 8 sa slová „doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 5; ak sa bude študijný program uskutočňovať aj u poskytovateľa alebo v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom alebo inou inštitúciou podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „projekt vypracovaný podľa zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov (ďalej len „zásady“) schválených ministerstvom zdravotníctva, ktoré sú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva“.
36.
V § 40 ods. 12 písmeno a) znie:

„a)
uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu podľa písmena c) a v súlade s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program, minimálnym štandardom pre certifikačný študijný program alebo minimálnym štandardom pre študijný program sústavného vzdelávania vydaným podľa odseku 2; vzdelávacia ustanovizeň môže za okolností hodných osobitného zreteľa umožniť účastníkovi študijného programu dokončiť vzdelávanie v súlade s minimálnym štandardom, podľa ktorého sa začal vzdelávať, pričom vzdelávacia ustanovizeň musí umožniť účastníkovi študijného programu dokončiť vzdelávanie v súlade s minimálnym štandardom, podľa ktorého sa začal vzdelávať, vždy, ak má splnené podmienky vyplývajúce z akreditovaného študijného programu, v ktorom bol pôvodne zaradený,“.

37.
V § 40 ods. 12 písm. j) sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“, za slovom „jún“ sa vypúšťa čiarka a slová „tretiu v termíne júl až september a štvrtú“ sa nahrádzajú slovami „a tretiu“.
38.
V § 40 ods. 12 písm. k) sa slová „podľa písmena k)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena j)“.
39.
V § 40 ods. 12 písm. m) sa slová „podľa písmena m)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena l)“.
40.
V § 40 ods. 15 sa vypúšťa posledná veta.
41.
V § 40 sa za odsek 19 vkladajú nové odseky 20 a 21, ktoré znejú:

„(20)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zamietlo žiadosť podľa odseku 19, môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr v deň nasledujúci po dni, keď zanikla platnosť osvedčenia o akreditácii.

(21)
Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, názov fakulty vzdelávacej ustanovizne, názov akreditovaného programu, názov zdravotníckeho povolania alebo cieľovej skupiny, pre ktoré je určený akreditovaný program, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii a dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii.“.

Doterajšie odseky 20 až 24 sa označujú ako odseky 22 až 26.

42.
V § 40 odsek 22 znie:

„(22)
Ministerstvo zdravotníctva poskytuje zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii na uskutočňovanie špecializačného študijného programu alebo osvedčenie o akreditácii na uskutočňovanie certifikačného študijného programu elektronicky národnému centru;33ab) zoznam obsahuje adresu sídla, názov a kód fakulty vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný študijný program uskutočňuje, obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, kód a názov akreditovaného špecializačného študijného programu, kód a názov akreditovaného certifikačného študijného programu, kód a názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný študijný program, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii, dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a každú zmenu týchto údajov.“.

43.
V § 42 ods. 1 sa za slová „§ 27 ods. 9“ vkladajú slová „alebo študenta a žiaka vykonávajúceho odborné pracovné činnosti podľa § 27 ods. 11 až 13“.
44.
V § 79 ods. 1 písmeno aj) znie:

„aj)
poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín55jat) bez doplnkových ordinačných hodín55jata) týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, alebo každý pracovný deň v kalendárnom týždni, z toho najmenej raz do týždňa do 16. hodiny, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ordinačné hodiny v menšom rozsahu;55jatb) ak poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti neposkytuje zdravotnú starostlivosť v deň pracovného pokoja, považuje sa povinnosť podľa časti vety pred bodkočiarkou za splnenú, ak v ostatné dni tohto týždňa poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa schválených ordinačných hodín,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jatb znie:

„55jatb) § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2024 Z. z.“.

46.
V § 79 ods. 1 písm. ze) sa za slová „podľa systému diagnosticko-terapeutických skupín“ vkladajú slová „a medicínskych služieb podľa osobitného zákona55cab)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 55cab znie: 

„55cab) § 2 ods. 1 zákona č. 540/2021 Z. z.“.

47.
V § 80 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo študenta a žiaka vykonávajúceho odborné pracovné činnosti podľa § 27 ods. 11 až 13“.
48.
V § 82 ods. 5 písm. c) sa slová „ods. 23 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 14 písm. b)“.
49.
V § 82 ods. 6 písm. a) a b) sa slová „§ 40 ods. 23“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 25“.
50.
V § 82 ods. 6 písm. d) sa slová „§ 40 ods. 12 písm. d) až l)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12 písm. c) až m)“.
51.
V § 82 ods. 6 písm. f) znie:

„f)
do 500 eur samosprávnemu kraju, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 29,“.

52.
V § 82 ods. 6 písm. h) sa slová „ods. 25“ nahrádzajú slovami „ods. 26“.
53.
V § 92a odsek 3 znie:

„(3)
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní obsahuje
a)
meno a priezvisko, profesijný titul, dátum a miesto narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, pohlavie, štátne občianstvo, rodné číslo, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul,

b)
údaj o zdravotníckom povolaní,

c)
údaj o zamestnávateľovi vrátane každej zmeny,

d)
registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia alebo dátum zániku registrácie,

e)
kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 získanej ku dňu zaradenia do ďalšieho vzdelávania v elektronickej podobe,

f)
sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy, sídlo a označenie fakulty,

g)
označenie špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu,

h)
dátum zaradenia do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

i)
údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je organizácia, vrátane údajov zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník,

j)
údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1,

k)
údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v Slovenskej republike pred zaradením zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia,

l)
údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v cudzine,

m)
údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením kódu a názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,

n)
údaj o započítaní zdravotných výkonov, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času,

o)
údaj o započítaní rozsahu a obsahu absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore pri zmene špecializačného odboru,

p)
údaj o započítaní rozsahu a obsahu absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore pri zmene vzdelávacej ustanovizne,

q)
údaj o započítaní rozsahu a obsahu absolvovanej certifikačnej prípravy v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti pri zmene vzdelávacej ustanovizne,

r)
údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

s)
dôvod prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

t)
údaj o zmene špecializačného odboru, v ktorom bol zdravotnícky pracovník zaradený, na iný špecializačný odbor a dátum zmeny,

u)
údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny,

v)
údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore a dátum zmeny,

w)
dátum a spôsob ukončenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

x)
v elektronickej podobe kópiu diplomu o špecializácii alebo certifikátu získaného ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka,

y)
dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe podľa písmen e) a x).“.

54.
Za § 102av sa vkladá § 102aw, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102aw
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný uviesť ordinačné hodiny do súladu s § 79 ods. 1 písm. aj) v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. júna 2024.“.

55.
Príloha č. 1 sa dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie:

„19.
Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2383 z 23. mája 2023, ktorým sa mení a opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L, 2023/2383, 9. 10. 2023).“.

56.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2“.

57.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 3“.

58.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 1
“.

59.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Prevziať prílohu - Tabuľka č. 2“.

Čl. IV

Zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. a zákona č. 454/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1.
V § 44 ods. 2 úvodná veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým“. 
2.
 Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

㤠45b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia
(1)
Dohľad nad povinnosťami podľa tohto zákona v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona úrad pre dohľad do 31. decembra 2025 nevykonáva.

(2)
Zdravotná poisťovňa nie je povinná kontrolovať správnosť zaraďovania hospitalizačných prípadov do medicínskych služieb do 31. júla 2024.

(3)
Lehoty podľa § 4 ods. 5 až 7, § 9 ods. 1, 4 a 5, § 11 ods. 2, § 15 ods. 10, § 16 ods. 5, § 17 ods. 3, § 18 ods. 2, § 31 ods. 1 sa do 31. decembra 2025 neuplatňujú.

(4)
V roku 2025 ministerstvo zdravotníctva
a)
vykoná vyhodnotenie siete podľa § 9 ods. 1 do 31. júla 2025 z údajov podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 37 a 39 za rok 2023 a 2024,

b)
vyhotoví návrh vyhodnotenia siete z údajov podľa § 37 a 39 za rok 2023 a 2024 na základe metodiky vyhodnotenia siete podľa § 44 ods. 1 písm. a) a zašle ho komisii pre tvorbu siete podľa § 9 ods. 4 do 15. júna 2025,

c)
výsledky vyhodnotenia zverejní podľa § 9 ods. 5 do 31. júla 2025,

d)
zverejní zoznam kategorizovaných nemocníc podľa § 11 ods. 2 do 31. októbra 2025.

(5)
V roku 2025 ministerstvo zdravotníctva rozhodne o žiadostiach podľa § 12 až 14 doručených v období od 1. januára 2024 do 30. apríla 2025 a rozhodnutie doručí do
31. augusta 2025; zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc podľa § 11 vyplývajúce z týchto rozhodnutí zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle do 31. októbra 2025.

(6)
Žiadateľ môže meniť a dopĺňať žiadosť podľa § 12 až 14 do 30. apríla 2025, ak bola žiadosť doručená do 30. apríla 2024 a nebolo o nej rozhodnuté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona; na účely prvej časti vety sa § 26 ods. 4 neuplatňuje.

(7)
V roku 2025 ministerstvo zdravotníctva zverejní na účely kategorizácie ústavnej starostlivosti (§ 4), vyhodnotenia siete (§ 9) a kategorizácie nemocníc (§ 10) za obdobie od
1. januára 2024 do 30. apríla 2025 rozhodnutie na svojom webovom sídle do 31. augusta 2025. Ak boli proti prvostupňovému rozhodnutiu podané námietky, ministerstvo zdravotníctva zverejní rozhodnutie o námietkach do 31. októbra 2025. Osobné údaje v rozhodnutiach sa na webovom sídle nezverejňujú.

(8)
Ustanovenia § 38 ods. 4 a § 43 sa od 1. júla 2024 do 31. decembra 2024 neuplatňujú.

(9)
Konanie o uložení pokuty podľa § 43 začaté a právoplatne neukončené do 30. júna 2024 sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona. Ak rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ale pokuta nebola do nadobudnutia účinnosti tohto zákona uhradená, hľadí sa na takúto pokutu dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ako na uhradenú.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 45, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Peter Žiga v. r. v z. Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore