Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 15.05.2002
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Rozhodcovské konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD>999112DS6EUPPČL29

Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 244/2002 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 310/2019

Legislatívny proces k zákonu 310/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozhodcovskom konaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

Základné ustanovenia

§ 1 - Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje

a)
rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych ...
b)
uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike.
(2)

V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno ...

(3)

V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory

a)
o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
b)
o osobnom stave,
c)
súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
d)
ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.
(4)

V rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona nemožno rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom ...

(5)

Ak miesto rozhodcovského konania ešte nebolo určené, príslušné súdy Slovenskej republiky majú právomoc ...

§ 2 - Rozhodcovské konanie a konanie na súde
(1)

Ak je spor podľa § 1 ods. 1 už predmetom konania na súde,2) môžu sa účastníci konania dohodnúť pred ...

(2)

Rozhodcovskému konaniu neodporuje, ak účastník konania pred začatím rozhodcovského konania, alebo po ...

(3)

Ustanovenia odseku 2 a § 27 sa použijú aj vtedy, ak miesto rozhodcovského konania ešte nebolo určené ...

DRUHÁ HLAVA

ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA

§ 3 - Obsah rozhodcovskej zmluvy
(1)

Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré ...

(2)

Rozhodcovská zmluva sa vzťahuje aj na právnych nástupcov strán, ak to zmluvné strany v rozhodcovskej ...

(3)

Ak tento zákon odkazuje na dohodu zmluvných strán, za súčasť tejto dohody sa považujú aj rozhodcovské ...

§ 4 - Forma rozhodcovskej zmluvy
(1)

Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve.

(2)

Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy,

a)
ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo
b)
ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ...
(4)

Odkaz v zmluve alebo v písomnej komunikácii strán na akýkoľvek dokument obsahujúci rozhodcovskú doložku ...

(5)

Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj pri písomnom pristúpení k zmluve podľa osobitného ...

(6)

Nedodržanie písomnej formy rozhodcovskej zmluvy možno nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice ...

(7)

Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú v rozsahu predmetu podanej žaloby aj vtedy, ak je ...

§ 5 - Platnosť rozhodcovskej zmluvy
(1)

Ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve výslovne dohodli na uzavretí rozhodcovskej zmluvy podľa ...

(2)

Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy rozhodcovská doložka, tá je neplatná len vtedy, ak sa na ňu vzťahuje ...

(3)

Ak zmluvné strany odstúpia od zmluvy, toto odstúpenie sa nedotýka rozhodcovskej doložky, ktorá je jej ...

TRETIA HLAVA

ROZHODCA

§ 6 - Spôsobilosť byť rozhodcom
(1)

Rozhodcom sa môže stať každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá ...

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(3)

Ak rozhodcu ustanovuje zmluvnými stranami vybraná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „vybraná ...

(4)

Funkciu rozhodcu môže vykonávať aj notár, ak osobitný predpis6) neustanovuje inak.

§ 6a

Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou ...

§ 7 - Zloženie rozhodcovského súdu
(1)

Rozhodcovským súdom sa na účely tohto zákona rozumie jediný rozhodca alebo viacerí rozhodcovia.

(2)

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na počte rozhodcov; ich počet však musí byť nepárny.

(3)

Ak sa zmluvné strany na počte rozhodcov nedohodnú, v rozhodcovskom konaní rozhodujú traja rozhodcovia. ...

§ 8 - Ustanovenie rozhodcu
(1)

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na osobe rozhodcu (rozhodcov) alebo na postupe jeho dodatočného ustanovenia. ...

(2)

Ak sa zmluvné strany nedohodli ani na osobe rozhodcu (rozhodcov), ani na postupe jeho dodatočného ustanovenia, ...

a)
pri rozhodcovskom konaní s tromi rozhodcami každá zmluvná strana ustanoví jedného rozhodcu a takto ustanovení ...
b)
pri rozhodcovskom konaní s viac ako tromi rozhodcami sa postupuje primerane podľa písmena a),
c)
pri rozhodcovskom konaní s jedným rozhodcom tohto rozhodcu na žiadosť zmluvnej strany ustanoví vybraná ...
(3)

Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Ustanovený rozhodca musí prijatie funkcie rozhodcu písomne ...

(4)

Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

§ 9 - Námietka proti rozhodcovi
(1)

Osoba ustanovená za rozhodcu je povinná bez zbytočného odkladu informovať zmluvné strany o všetkých ...

(2)

Zmluvné strany môžu namietať predpojatosť rozhodcu, ktorého ustanovili alebo na ktorého ustanovení sa ...

(3)

Zmluvné strany sa môžu v rozhodcovskej zmluve alebo dodatočne, najneskôr do začatia rozhodcovského konania ...

(4)

Ak sa zmluvné strany nedohodnú o postupe podávania námietok voči rozhodcovi, zmluvná strana, ktorá chce ...

(5)

Ak sa námietke voči rozhodcovi nevyhovelo alebo sa o nej nerozhodlo v lehote podľa odseku 4, môže namietajúca ...

§ 10 - Zánik funkcie rozhodcu
(1)

Funkcia rozhodcu zaniká

a)
vzdaním sa funkcie rozhodcu,
b)
odvolaním z funkcie rozhodcu,
c)
rozhodnutím podľa § 9 ods. 4, ktorým sa vyhovelo námietke,
d)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,
e)
smrťou rozhodcu.
(2)

Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, urobí všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. Rozhodca je povinný ...

(3)

Na základe dohody môžu zmluvné strany rozhodcu z funkcie odvolať, ak sa rozhodca stane nespôsobilým ...

(4)

Ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu okrem prípadu, keď funkcia rozhodcu zaniká ...

§ 11 - Ustanovenie náhradného rozhodcu
(1)

Ak rozhodcovi zanikla jeho funkcia, ustanoví sa náhradný rozhodca. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ...

(2)

Ak sa zmluvné strany nedohodli na postupe ustanovenia náhradného rozhodcu, postupuje sa primerane podľa ...

ŠTVRTÁ HLAVA

STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD

§ 12 - Zriadenie stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky môže byť len Slovenský ...

(2)

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný vydať štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho ...

a)
zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
b)
zrušenie stáleho rozhodcovského súdu; to sa rovnako vzťahuje na zrušenie stáleho rozhodcovského súdu, ...
c)
štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu a ich zmeny.
(3)

Údaje podľa odseku 2 je zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu povinný zverejniť do 30 dní od zriadenia ...

(4)

Stály rozhodcovský súd, ktorého zriaďovateľ povinnosť podľa odseku 2 písm. a) v ustanovenej lehote nesplní, ...

(5)

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že svoj spor predložia na rozhodnutie stálemu rozhodcovskému súdu. ...

(6)

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu vždy do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka zverejní ...

§ 12a - Zoznam stálych rozhodcovských súdov
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vedie na základe údajov ...

(2)

Ministerstvo zapíše do zoznamu stálych rozhodcovských súdov stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom, ...

(3)

Zoznam stálych rozhodcovských súdov ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke a minimálne ...

§ 13 - Štatút

Štatút stáleho rozhodcovského súdu upravuje najmä

a)

organizačnú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane voľby predsedníctva a jeho pôsobnosti,

b)

vecnú pôsobnosť stáleho rozhodcovského súdu, ktorá nesmie byť v rozpore s § 1 písm. a).

§ 14 - Rokovací poriadok
(1)

Rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu upravuje najmä

a)
postup konania pred stálym rozhodcovským súdom, vrátane postupu ustanovenia a odvolania rozhodcov,
b)
pravidlá o trovách rozhodcovského konania,
c)
pravidlá zmierovacieho konania.
(2)

Vo veciach neupravených v rokovacom poriadku alebo nedohodnutých v rozhodcovskej zmluve postupuje stály ...

§ 15 - Zoznam rozhodcov
(1)

Stály rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov pôsobiacich na tomto stálom rozhodcovskom súde, do ktorého ...

(2)

Stály rozhodcovský súd zapíše do zoznamu rozhodcov osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1.

(3)

V zozname rozhodcov príslušného stáleho rozhodcovského súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhodcu.

(4)

Zmluvné strany si za rozhodcu môžu ustanoviť aj osobu nezapísanú do zoznamu rozhodcov.

DRUHÁ ČASŤ

ROZHODCOVSKÉ KONANIE

PRVÁ HLAVA

Priebeh rozhodcovského konania

§ 16 - Začatie rozhodcovského konania
(1)

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, rozhodcovské konanie v určitom spore sa začína,

a)
ak rozhodcovia neboli ešte ustanovení, odo dňa prijatia žaloby druhou zmluvnou stranou,
b)
ak je rozhodcovský súd zložený z viacerých rozhodcov, odo dňa doručenia žaloby predsedajúcemu rozhodcovi, ...
c)
ak rozhodcovský súd tvorí jediný rozhodca, odo dňa doručenia žaloby tomuto rozhodcovi,
d)
ak spor rieši stály rozhodcovský súd, odo dňa doručenia žaloby na tento stály rozhodcovský súd.
(2)

Zmluvné strany sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi rozhodcovského konania. Žalobcom ...

§ 17 - Rovnosť účastníkov rozhodcovského konania

Účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie. Každému účastníkovi rozhodcovského ...

§ 17a - Námietky proti procesným vadám

Na porušenie ustanovení tohto zákona, od ktorých je možné odchýliť sa dohodou, alebo ustanovení dohody ...

§ 18 - Žaloba a žalobná odpoveď
(1)

Žalobca podáva žalobu, ktorá obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov,
b)
pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
c)
označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
d)
označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
e)
návrh vo veci samej,
f)
podpis žalobcu alebo jeho zástupcu.
(2)

K žalobe sa pripojí kópia rozhodcovskej zmluvy, vyjadrenie rozhodcu podľa § 8 ods. 3, ak už bol ustanovený, ...

(3)

Ak žaloba neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo k nej nie sú pripojené dôkazy podľa odseku 2, ...

(4)

V lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo ktorú určil rozhodcovský súd, ...

(5)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, každý účastník rozhodcovského konania môže zmeniť ...

(6)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli na pomernom zložení preddavku na trovy rozhodcovského ...

§ 19 - Účinky podania žaloby
(1)

Podanie žaloby na rozhodcovský súd alebo prijatie žaloby druhým účastníkom rozhodcovského konania, ak ...

(2)

Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde alebo pred iným ...

§ 20 - Vzájomná žaloba
(1)

Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania ...

(2)

Žalobca sa v lehote, na ktorej sa dohodli účastníci rozhodcovského konania alebo ktorú určil rozhodcovský ...

(3)

O náležitostiach vzájomnej žaloby, jej prílohách a o preddavku na úhradu predpokladaných trov konania ...

§ 21 - Rozhodovanie o právomoci
(1)

Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodnúť o svojej právomoci vrátane námietok týkajúcich sa existencie ...

(2)

Účastník rozhodcovského konania, ktorý chce uplatniť námietku nedostatku právomoci rozhodcovského súdu ...

(3)

Rozhodcovský súd môže pripustiť uplatnenie námietky nedostatku právomoci, ak omeškanie účastníka rozhodcovského ...

(4)

Ak rozhodcovský súd rozhodne, že má právomoc rozhodovať, rozhodne o námietke podľa odseku 2 rozhodcovským ...

(5)

Ak rozhodcovský súd zistí, že vo veci má byť rozhodované podľa osobitného zákona,1a) konanie zastaví. ...

§ 22 - Predbežné opatrenia
(1)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, môže rozhodcovský súd na návrh účastníka rozhodcovského ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, môže rozhodcovský súd nariadiť predbežné opatrenie len vtedy, ak bol ...

(3)

Predbežným opatrením môže rozhodcovský súd nariadiť účastníkovi konania najmä to, aby

a)
zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b)
nenakladal s určitými vecami alebo právami,
c)
niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, alebo
d)
zabezpečil dôkazný prostriedok.
(4)

Rozhodcovský súd môže uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ...

§ 22a
(1)

Ak sa tak účastníci rozhodcovského konania dohodli, môže rozhodcovský súd na návrh účastníka rozhodcovského ...

(2)

Predbežné opatrenie podľa odseku 1 nie je exekučným titulom podľa osobitného predpisu.8b)

(3)

Druhý účastník rozhodcovského konania môže podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia rozhodcovského ...

(4)

Rozhodcovský súd najneskôr v lehote 30 dní od podania námietok rozhodne, či predbežné opatrenie podľa ...

§ 22b
(1)

Predbežné opatrenie zanikne, ak

a)
sa návrhu vo veci samej nevyhovelo,
b)
sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia o veci alebo
c)
uplynul určený čas, dokedy malo trvať.
(2)

Predbežné opatrenie rozhodcovský súd na návrh účastníka rozhodcovského konania zruší, ak pominú dôvody, ...

(3)

Ak predbežné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu než preto, že sa návrhu vo veci samej ...

§ 22c
(1)

Predbežné opatrenie nariadené rozhodcovským súdom s výnimkou predbežného opatrenia podľa § 22a ods. ...

(2)

Námietkam proti exekúcií, kde exekučným titulom je predbežné opatrenie rozhodcovského súdu, súd vyhovie ...

a)
neboli splnené podmienky na nariadenie predbežného opatrenia rozhodcovským súdom podľa tohto zákona ...
b)
účastník rozhodcovského konania, ktorý navrhol nariadenie predbežného opatrenia, nesplnil povinnosť ...
c)
predbežné opatrenie bolo zrušené alebo zmenené.
(3)

Súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu odoprie výkon uznesenia rozhodcovského súdu o nariadení ...

§ 22d
(1)

Účastník rozhodcovského konania sa môže žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia rozhodcovského ...

(2)

O žalobe o zrušenie predbežného opatrenia súd rozhodne bezodkladne, najneskôr do 30 dní.

§ 22e - Ustanovenia § 22a, 22b a 22d sa použijú len na predbežné opatrenia nariadené v rozhodcovskom konaní, ...
§ 23 - Miesto rozhodcovského konania
(1)

Rozhodcovské konanie sa uskutoční na mieste dohodnutom účastníkmi rozhodcovského konania. Ak k tejto ...

(2)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú inak, môže rozhodcovský súd uskutočniť jednotlivé úkony ...

§ 24 - Jazyk rozhodcovského konania
(1)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú na jazyku (jazykoch), ktorý sa bude používať v rozhodcovskom ...

(2)

Rozhodcovský súd môže nariadiť, aby bol ku každej listine priložený úradný preklad do jazyka (jazykov) ...

§ 25 - Doručovanie
(1)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené ...

(2)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za prijaté odo dňa ich ...

(3)

Zásielka sa považuje za podmienok podľa osobitného predpisu8c) za doručenú aj doručením do elektronickej ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností.

§ 26 - Ústne pojednávanie a písomné konanie
(1)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli na forme rozhodcovského konania, rozhodcovský súd rozhodne, ...

(2)

Rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami dohodnutými účastníkmi ...

(3)

Stály rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie podľa rokovacieho poriadku (§ 14) účinného ...

(4)

Účastníci rozhodcovského konania sú povinní spolupracovať s rozhodcovským súdom pri riešení sporu. Účastník ...

(5)

Účastníkom rozhodcovského konania sa musí doručiť oznámenie o každom ústnom pojednávaní a zasadaní rozhodcovského ...

§ 27 - Dokazovanie
(1)

Rozhodcovský súd vykonáva len dôkazy navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodcovský súd uváži ...

(2)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

(3)

Ak rozhodcovský súd nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to súd.11) Rozhodcovský súd uloží ...

(4)

Výsledky dokazovania hodnotí rozhodcovský súd nestranne podľa svojej úvahy.

§ 28 - Ustanovený znalec
(1)

Rozhodcovský súd môže ustanoviť znalca12) (znalcov), ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, ...

(2)

Rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, aby poskytol znalcovi všetky podstatné ...

(3)

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak alebo ak o to požiada jeden z nich a rozhodcovský ...

§ 29 - Trovy rozhodcovského konania

Ak rozhodcovský súd neurčil inak, trovy rozhodcovského konania sú najmä hotové výdavky účastníkov rozhodcovského ...

§ 30 - Neplnenie povinností účastníka rozhodcovského konania
(1)

Ak žaloba neobsahuje náležitosti podľa § 18 ods. 1 alebo nebola doplnená v lehote podľa § 18 ods. 3, ...

(2)

Ak žalovaný neoznámi svoju žalobnú odpoveď podľa § 18 ods. 4, rozhodcovský súd pokračuje v rozhodcovskom ...

(3)

Ak sa účastník rozhodcovského konania, ktorý bol riadne upovedomený o čase a mieste rozhodcovského konania, ...

DRUHÁ HLAVA

ROZHODCOVSKÉ ROZHODNUTIE

§ 31 - Rozhodujúce právo a jeho hodnotenie
(1)

Rozhodcovský súd v spore vzniknutom z obchodnoprávneho vzťahu s medzinárodným prvkom alebo z občianskoprávneho ...

(2)

V spore vzniknutom z tuzemských právnych vzťahov rozhoduje rozhodcovský súd podľa pravidiel práva, na ...

(3)

Rozhodcovský súd rozhoduje v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi účastníkmi rozhodcovského konania a ...

(4)

Rozhodcovský súd môže obchodnoprávny spor rozhodnúť podľa zásad spravodlivosti len vtedy, ak ho účastníci ...

§ 32 - Rozhodovanie viacerými rozhodcami
(1)

V rozhodcovskom konaní s viac ako jedným rozhodcom je na každé rozhodnutie rozhodcovského súdu potrebný ...

(2)

Ak sa rozhodca nezúčastní na hlasovaní o rozhodcovskom rozhodnutí, ostatní rozhodcovia môžu rozhodnúť ...

(3)

Rozhodcovské rozhodnutie podpisujú všetci rozhodcovia. Ak rozhodca odmietne podpísať rozhodcovské rozhodnutie ...

(4)

Rozhodca, ktorého pri hlasovaní ostatní rozhodcovia prehlasovali, je oprávnený pripojiť k rozhodcovskému ...

(5)

Rozhodcovia môžu písomne poveriť predsedajúceho rozhodcu vydávať rozhodcovské uznesenia o procesných ...

§ 33 - Rozhodcovský rozsudok
(1)

Rozhodcovský súd vydá rozhodcovský rozsudok,

a)
ak rozhoduje o veci samej,
b)
na základe zmieru uzavretého účastníkmi rozhodcovského konania.
(2)

Rozhodcovský súd musí v rozhodcovskom konaní rozhodnúť o každom návrhu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej ...

§ 34 - Forma a obsah rozhodcovského rozsudku
(1)

Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej forme.

(2)

Rozhodcovský rozsudok obsahuje

a)
označenie rozhodcovského súdu,
b)
mená a priezviská rozhodcov,
c)
označenie účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov menom a priezviskom alebo obchodným menom, ...
d)
miesto rozhodcovského konania (§ 23),
e)
dátum vydania rozhodcovského rozsudku,
f)
výrokovú časť,
g)
odôvodnenie okrem prípadu, keď sa účastníci rozhodcovského konania dohodli, že rozhodcovský rozsudok ...
h)
poučenie o možnosti podať žalobu na súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
(3)

Ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike a účastníci rozhodcovského konania sa nedohodli ...

(4)

Výroková časť okrem výroku vo veci samej obsahuje aj údaj o výške trov rozhodcovského konania a o tom, ...

§ 35 - Účinky rozhodcovského rozsudku

Doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať podľa § 37, má pre účastníkov rozhodcovského ...

§ 36 - Oprava a výklad rozhodcovského rozsudku
(1)

Chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodcovského rozsudku ...

(2)

Každý účastník rozhodcovského konania môže rozhodcovský súd požiadať, aby podal výklad k určitej časti ...

§ 37 - Preskúmanie rozhodcovského rozsudku
(1)

Účastníci rozhodcovského konania sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že rozhodcovský rozsudok môže ...

(2)

Účastník rozhodcovského konania má právo podať žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku do 15 dní ...

(3)

Pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku sa postupuje primerane podľa § 16 až 36 a § 39.

§ 38 - Rozhodcovské uznesenie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským uznesením. Rozhodcovským ...

(2)

Na rozhodcovské uznesenie sa použijú primerane ustanovenia § 32 až 37.

§ 39 - Zmier
(1)

Ak účastníci rozhodcovského konania v jeho priebehu uzatvoria zmier, rozhodcovský súd zastaví rozhodcovské ...

(2)

Na rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach sa primerane vzťahujú ustanovenia § 33, 34 a 36 a ...

TRETIA HLAVA

ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU

§ 40 - Dôvody na podanie žaloby
(1)

Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným súdom len na základe žaloby účastníka rozhodcovského ...

a)
účastník rozhodcovského konania preukáže, že
1.
nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym ...
2.
nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo že mu nebolo umožnené sa ...
3.
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva, alebo ktorý ...
4.
rozhodcovský súd nebol ustanovený, rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi ...
b)
súd zistí, že sú dôvody, pre ktoré by boli odopreté uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku ...
(2)

Súd v konaní o žalobe na zrušenie rozhodcovského rozsudku vždy preskúma, či sú dôvody na zrušenie rozhodcovského ...

(3)

Ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva ...

(4)

Na dôvody zrušenia rozhodcovského rozsudku podľa odseku 1 písm. a) súd neprihliadne, ak ich účastník ...

§ 41 - Lehota na podanie žaloby

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodcovského ...

§ 42 - Vylúčenie podania žaloby

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia rozhodcovského rozsudku nemôžu účastníci rozhodcovského konania vylúčiť. ...

§ 43 - Postup po zrušení rozhodcovského rozsudku
(1)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z dôvodov neplatnosti rozhodcovskej zmluvy alebo nemožnosti riešiť ...

(2)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 1, rozhodcovská zmluva zostáva ...

ŠTVRTÁ HLAVA

Výkon tuzemského rozhodcovského rozsudku

Tuzemský rozhodcovský rozsudok

§ 44
(1)

Tuzemský rozhodcovský rozsudok je rozhodcovský rozsudok vydaný na území Slovenskej republiky.

(2)

Tuzemský rozhodcovský rozsudok, ktorý sa stal právoplatným, je po uplynutí lehoty na plnenie v Slovenskej ...

PIATA HLAVA

UZNANIE A VÝKON CUDZIEHO ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU

Cudzí rozhodcovský rozsudok

§ 46
(1)

Cudzí rozhodcovský rozsudok je na účely tohto zákona rozhodcovské rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo v ...

(2)

Cudzí rozhodcovský rozsudok možno uznať a vykonať v Slovenskej republike za podmienok ustanovených týmto ...

§ 47
(1)

Účastník konania, ktorý žiada o uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je povinný k písomnému ...

(2)

Ak cudzí rozhodcovský rozsudok alebo rozhodcovská zmluva nie je vyhotovená v štátnom jazyku Slovenskej ...

§ 48

Ak bol v cudzine podaný návrh na zrušenie cudzieho rozhodcovského rozsudku, súd v Slovenskej republike ...

§ 49
(1)

Uznanie cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok ...

(2)

Cudzí rozhodcovský rozsudok sa v Slovenskej republike vykoná ako tuzemský rozhodcovský rozsudok.

(3)

Uznanie cudzieho rozsudku, ktorý nie je potrebné vykonať, vysloví súd uznesením, ktoré sa doručuje iba ...

§ 50
(1)

Uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku môže súd odoprieť na návrh účastníka konania, proti ...

a)
nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym ...
b)
nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umožnené sa zúčastniť ...
c)
cudzím rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva, alebo ...
d)
rozhodcovský súd nebol ustanovený alebo rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi ...
e)
rozhodcovský rozsudok sa nestal právoplatným a záväzným pre účastníkov rozhodcovského konania alebo ...
(2)

Súd príslušný na uznanie rozhodnutia, na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu odoprie uznanie a výkon ...

(3)

Rozhodnutie, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je súd príslušný na ...

(4)

Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa odopiera uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, je prípustný ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 51
(1)

Na vecnú a miestnu príslušnosť súdov a na konanie pred nimi sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu ...

(2)

Súd rozhoduje uznesením, ak všeobecný predpis o konaní pred súdmi18) neustanovuje, že rozhoduje rozsudkom. ...

(3)

Ak niektorú otázku postupu konania nemožno riešiť podľa tohto zákona, použijú sa primerane ustanovenia ...

(4)

Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd, rozhodcovské konania vedené ...

(5)

Ak všeobecný súd na základe § 43 ods. 2 zruší rozhodcovský rozsudok vydaný stálym rozhodcovským súdom, ...

(6)

Rozhodcovská zmluva (§ 4 ods. 1), na základe ktorej bola založená právomoc stáleho rozhodcovského súdu ...

§ 52
(1)

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zriadeného podľa doterajších predpisov upraví do 31. októbra ...

(2)

Stály rozhodcovský súd, ktorý povinnosť uvedenú v odseku 1 nesplní, nemôže od 1. novembra 2002 uskutočňovať ...

§ 52a
(1)

Do zoznamu stálych rozhodcovských súdov ministerstvo zapíše do 1. februára 2006 stále rozhodcovské súdy ...

(2)

Ministerstvo prvýkrát zverejní zoznam stálych rozhodcovských súdov v Obchodnom vestníku do 1. marca ...

§ 53

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ...

§ 54 - Prechodné ustanovenie
(1)

Spory o neplatnosť rozhodcovskej zmluvy a o zrušenie rozhodcovského nálezu, o ktorých sa začalo konať ...

(2)

Na prípady, keď sa rozhodcovská zmluva uzavrela pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a keď rozhodcovské ...

(3)

Na náležitosti rozhodcovskej zmluvy a na ustanovenie rozhodcov v sporoch začatých pred nadobudnutím ...

§ 54a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2009

Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na konania začaté pred 1. júlom 2009.

§ 54b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na konania začaté pred 1. januárom 2015.

(2)

Stály rozhodcovský súd zriadený pred 1. januárom 2015 musí do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti ...

(3)

Ak rozhodcovská zmluva odkazuje na stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého ...

§ 54c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené ...

(2)

Rozhodcovské konania podľa tohto zákona vedené pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak žalobca a žalovaný spoločným vyhlásením do zápisnice pred stálym ...

(4)

Zmluvné strany nie sú viazané rozhodcovskou zmluvou, ktorá zakladá právomoc stáleho rozhodcovského súdu, ...

§ 55 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení ...

§ 56 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 585 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 1a)  Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 3 Civilného sporového poriadku.
 • 3)  § 144 až 146 Civilného sporového poriadku.
 • 3a)  Napríklad § 115 Obchodného zákonníka.
 • 5)  Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ...
 • 6)  § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 6a)  Napríklad § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6b)  Napríklad § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade ...
 • 7b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení ...
 • 7c)  Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády ...
 • 8b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 8c)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 9)  § 41 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 11)  § 104 Civilného sporového poriadku.
 • 12)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13)  Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Nariadenie ...
 • 13b)  § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 13c)  § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z.
 • 15)  § 41 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 18)  Civilný sporový poriadok.
 • 19)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 74/1959 Zb. o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských ...
 • 20)  Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore