Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii ošípaných 17/2012 účinný od 15.05.2017


Platnosť od: 26.01.2012
Účinnosť od: 15.05.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 17/2012 s účinnosťou od 15.05.2017 na základe 104/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o identifikácii a registrácii ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 ...

§ 1
Označenie ošípanej
(1)

Ošípaná sa označuje tetovaním alebo plastovou ušnou značkou. Označenie ošípanej zabezpečuje držiteľ, ...

(2)

Označenie ošípanej iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie zasahovať do označenia ...

§ 2
Spôsoby označenia ošípanej
(1)

Každá ošípaná sa označuje

a)
plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice alebo
b)
tetovaním na ľavej ušnici, alebo plošným tetovaním na ľavej strane tela.
(2)

Na označenie ošípanej tetovaním sa používa päťmiestny abecedno-číselný kód, ktorý nadväzuje na registračné ...

(3)

Plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice sa označuje ošípaná

a)
určená na obchod v rámci Európskej únie a na vývoz,
b)
pigmentovaného plemena a jeho kombinácií, kde označovanie tetovaním znemožňuje alebo sťažuje identifikáciu ...
(4)

Spôsob tetovania a spôsob zakladania plastovej ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3
Všeobecné požiadavky na ušnú značku
(1)

Plastová ušná značka musí byť

a)
vyhotovená z materiálu, ktorý je odolný proti opotrebovaniu,
b)
vyhotovená tak, aby svojím tvarom a konštrukciou
1.
bola uspôsobená na zavesenie do ušnice ošípanej,
2.
zabezpečovala trvalé pripevnenie na ošípanú bez poškodenia jej zdravia,
3.
neumožňovala opakované použitie,
c)
ľahko čitateľná počas celej doby života ošípanej,
d)
označená znakmi, ktoré sa nedajú odstrániť.
(2)

Na zakladanie ušnej značky sa používajú aplikačné kliešte. Ušná značka sa pred nasadením ošípanej dezinfikuje; ...

(3)

Pri strate ušnej značky alebo jej poškodení, ktoré znemožňuje identifikáciu ošípanej, alebo ak sa údaje ...

§ 4
Ušná značka používaná na označenie ošípanej
(1)

Na označenie ošípanej sa používa plastová ušná značka hranatého tvaru, žltej farby, vysoká najviac 45 ...

(2)

Plastová ušná značka používaná na označenie ošípanej obsahuje

a)
dva znaky, ktoré označujú kód krajiny; písmená „SK“ pre Slovenskú republiku,
b)
päťmiestny abecedno-číselný kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila. ...
(3)

Vzor plastovej ušnej značky hranatého tvaru, používanej na označenie ošípanej, a vzor plastovej ušnej ...

§ 5
Označenie ošípanej dovezenej zo zahraničia
(1)

Ošípanej pochádzajúcej z iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa ponecháva ...

(2)

Ošípaná dovezená z tretích krajín, ktorá prešla kontrolou2) a zostáva v chove, označuje sa spôsobom ...

(3)

Ošípanej dovezenej z tretích krajín priamo na bitúnok sa ponecháva pôvodné označenie, ak sa zabije do ...

§ 6
Likvidácia ušnej značky

Odstrániť plastovú ušnú značku z ošípanej možno len po jej uhynutí, zabití alebo usmrtení. Plastovú ...

§ 7
Registrácia chovu ošípanej
(1)

Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje ...

(2)

Registračné číslo sa chovu4) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo chovu je ...

(3)

Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. ...

(4)

Pri zmene držiteľa sa preukázateľným spôsobom doloží poverenej osobe súhlas predchádzajúceho držiteľa. ...

§ 8
Centrálny register hospodárskych zvierat

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register zvierat“) sa eviduje

a)
registračné číslo chovu,
b)
názov a adresa chovu,
c)
identifikačné údaje o držiteľovi
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum ...
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,
e)
počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet prasníc,
f)
každá zmena v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí zverejnených na webovom sídle poverenej ...
1.
počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,
2.
dátum, keď k zmene došlo,
3.
ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, ...
g)
geografické súradnice chovu okrem sprostredkovateľa a exportnej organizácie.
§ 9
Hlásenie zmien v počte ošípaných
(1)

Hlásenie o zmene v počte ošípaných sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe. Vzor hlásenia ...

(2)

Hlásenie zmien v počte ošípaných zasiela držiteľ ošípaných centrálnemu registru zvierat jedenkrát za ...

(3)

Hlásenie zmien v počte ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená ...

(4)

Kódy udalostí na účely vedenia registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí na vypĺňanie tlačiva, ...

(5)

Ak u držiteľa ošípaných nedošlo v priebehu mesiaca k žiadnym zmenám, hlásenie zmien v počte ošípaných ...

§ 10
Doklad o premiestnení ošípaných
(1)

Premiestnením ošípanej je premiestnenie ošípanej medzi rôznymi chovmi, medzi chovmi toho istého držiteľa, ...

(2)

Doklad o premiestnení ošípaných potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom ...

(3)

Doklad o premiestnení ošípaných sa vystavuje pri každom premiestnení ošípaných. V doklade o premiestnení ...

a)
registračné číslo, názov a adresa chovu, z ktorého sa ošípané premiestňujú,
b)
registračné číslo, názov a adresa chovu, do ktorého sa ošípané premiestňujú,
c)
registračné číslo, názov a adresa sprostredkovateľa, len ak sa zúčastnil na premiestnení,
d)
počet premiestnených ošípaných,
e)
registračné číslo zhodné s premiestnenou skupinou zvierat,
f)
dátum premiestnenia,
g)
podpis alebo odtlačok pečiatky osôb zúčastnených na premiestnení ošípaných podľa písmen a) až c).
(4)

Doklad o premiestnení ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená ...

§ 11
Register ošípaných v chove
(1)

V každom registri ošípaných v chove sa na prvej strane uvádza

a)
registračné číslo chovu,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno ...
(2)

Register ošípaných v chove obsahuje tieto údaje:

a)
počet všetkých ošípaných držaných v chove,
b)
každú zmenu v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí zverejnených na webovom sídle poverenej ...
1.
počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,
2.
dátum, keď k zmene došlo,
3.
ak ide o premiestnenie ošípanej, identifikačný kód chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, ...
(3)

Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa do registra ošípaných v chove zaznamenáva dátum kontroly, ...

(4)

Register ošípaných v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, aký určí poverená ...

(5)

Všetky zmeny sa do registra ošípaných v chove zapisujú do 48 hodín od poslednej zmeny.

§ 11a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 12
Prechodné ustanovenie

Ošípané označené podľa doterajších predpisov sa považujú za ošípané označené podľa tejto vyhlášky.

§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ...

§ 14
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Miesto tetovania a miesto zakladania plastovej ušnej značky

  Prevziať prílohu - Obrázok 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ UNIE

  Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) ...

Poznámky

 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych ...
 • 3)  § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore