Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 16.04.2002
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34JUD203DS14EUPP2ČL2

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 185/2002 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje ďalšiu pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada") a podrobnosti ...

SÚDNA RADA
§ 2 - Sídlo súdnej rady

Sídlom súdnej rady je Bratislava.

§ 3 - Zloženie súdnej rady
(1)

Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia.

(2)

Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom ...

(3)

Vysokoškolské právnické vzdelanie člena súdnej rady sa na účely tohto zákona preukazuje

a)
diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona1) po skončení magisterského štúdia na právnickej ...
b)
dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný právnickou ...
c)
dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú ...
(4)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

(5)

Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej ...

§ 3a - Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ...

a)

sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,

b)

vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje ...

c)

prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,

d)

zabezpečuje účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ...

e)

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§ 3b - Pôsobnosť v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141b ústavy súdna rada

a)
koná vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu a vo veciach majetkových pomerov ...
b)
presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú ...
c)
vykonáva dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
d)
overuje spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu,
e)
prijíma stanoviská podľa tohto zákona,
f)
uplatňuje návrhové oprávnenia vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov.
§ 3c

Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti ...

§ 4 - Ďalšia pôsobnosť súdnej rady
(1)

Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí

a)
prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b)
schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
c)
predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety ...
d)
voliť podpredsedu súdnej rady,
e)
koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,3)
f)
zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, ...
g)
zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na ...
h)
volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,2a)
i)
podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve,
j)
rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(2)

Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej

a)
schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b)
schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
c)
určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu.
(3)

Ďalšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovuje osobitný zákon.4)

Predseda súdnej rady
§ 4a
(1)

Návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej traja členovia súdnej rady. K návrhu ...

(2)

O priebehu a výsledkoch volieb predsedu súdnej rady sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä

a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(3)

Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu súdnej rady vykonala. ...

(4)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej ...

(5)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 4 v opakovanej ...

§ 4b
(1)

Funkcia predsedu súdnej rady zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie predsedu alebo člena súdnej rady,
c)
odvolaním predsedu alebo člena súdnej rady,
d)
smrťou,
e)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. 3 ústavy, ...
f)
ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)

Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo ...

(3)

Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže ...

a)
jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva, ...
b)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti ...
c)
opakovane porušuje svoje povinnosti.
§ 5 - Podpredseda súdnej rady
(1)

Súdna rada si volí zo svojich členov podpredsedu súdnej rady. Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej ...

(2)

Ak predseda súdnej rady4a) nie je zvolený a počas neprítomnosti predsedu súdnej rady vykonáva povinnosti ...

(3)

Počas neprítomnosti predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady a ak funkcia predsedu súdnej rady ...

(4)

Na voľbu, odvolanie a zánik funkcie podpredsedu súdnej rady sa vzťahujú § 4a a 4b. Návrh na odvolanie ...

Zasadnutie súdnej rady
§ 6
(1)

Zasadnutie súdnej rady zvoláva a zasadnutie vedie predseda súdnej rady. Ak nejde o výkon pôsobnosti ...

(2)

Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu ...

(3)

Program zasadnutia súdnej rady schvaľuje súdna rada.

(4)

Predseda súdnej rady zvoláva zasadnutie súdnej rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, alebo ...

(5)

Ak predseda súdnej rady nezvolá do 15 dní zasadnutie súdnej rady, za ktorého zvolanie sa vyslovila tretina ...

(6)

Súdna rada rozhoduje vždy uznesením. Na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej ...

(7)

Člen súdnej rady, ktorý je kandidátom vo voľbe, nemá právo hlasovať na tejto voľbe, ak sa o zvolenie ...

(8)

Hlasovanie súdnej rady je verejné.

(9)

Predseda súdnej rady je povinný jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na vymenovanie ...

(10)

Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, ...

(11)

Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej ...

§ 7
(1)

Zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti ...

(2)

Ak ide o prerokovanie vecí podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) až g) a ods. 2, predseda súdnej rady udelí ...

(3)

Predseda súdnej rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá súdna rada, alebo odoprieť prístup do ...

§ 8
(1)

Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat, príplatok a paušálne náhrady podľa osobitného predpisu.4b) ...

(2)

Členovi súdnej rady, ktorý nie je sudcom, patrí mesačne odmena vo výške 1,5 násobku priemernej nominálnej ...

(3)

Člen súdnej rady má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou v súdnej rade podľa osobitného ...

(4)

Členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ...

(5)

Náklady spojené s výkonom funkcie člena súdnej rady, ktorý nie je sudcom, sa uhrádzajú z rozpočtovej ...

§ 9 - Kancelária súdnej rady
(1)

Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ...

(2)

Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie ...

(3)

Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.

(4)

Úlohy kancelárie súdnej rady plnia štátni zamestnanci5a) a zamestnanci.5b)

(5)

Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov ...

SPÔSOB USTANOVOVANIA ČLENOV SÚDNEJ RADY

Voľba členov súdnej rady sudcami

Volebné právo

§ 10
(1)

Voľba členov súdnej rady sudcami sa koná na základe ich všeobecného, rovného a priameho volebného práva ...

(2)

Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy majú sudcovia najvyššieho súdu a ...

(3)

Prekážkou vo výkone práva voliť podľa odseku 2 je obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ...

(4)

Zoznam sudcov podľa odseku 2 prvej vety zabezpečuje predseda sudcovskej rady najvyššieho súdu a predseda ...

§ 11
(1)

Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho ...

(2)

Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“)

a)
sudcovská rada najvyššieho súdu alebo sudcovská rada najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena ...
b)
sudcovská rada okresného súdu, sudcovská rada krajského súdu alebo sudcovská rada Špecializovaného trestného ...
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod, ...
e)
najmenej desať sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej ...
§ 11a - Volebné obvody
(1)

Pre voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy sa vytvárajú tieto volebné obvody: ...

a)
západoslovenský volebný obvod, ktorý je štvormandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, ...
b)
stredoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej ...
c)
východoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach ...
(2)

Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a).

§ 12 - Volebné orgány
(1)

Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú

a)
hlavná volebná komisia,
b)
volebná komisia pre najvyšší súd a najvyšší správny súd,
c)
volebné komisie pre volebné obvody podľa § 11a.
(2)

Kandidát na člena súdnej rady nemôže byť členom hlavnej volebnej komisie alebo volebnej komisie.

(3)

Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia sudcovských rád najvyššieho súdu, najvyššieho správneho ...

(4)

Ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie zvolá predseda súdnej rady najneskôr 30 dní pred dňom ...

(5)

Volebná komisia je päťčlenná a jej členov volí zhromaždenie sudcov (§ 17 ods. 2) bezprostredne pred ...

(6)

Hlavná volebná komisia a volebná komisia sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ...

Navrhovanie kandidátov

§ 13
(1)

Návrh kandidáta sa doručuje predsedovi súdnej rady. Predseda súdnej rady do 30 dní pred dňom konania ...

(2)

Ak návrh kandidáta podáva sudcovská rada, k návrhu kandidáta pripojí výpis uznesenia zo svojho zasadnutia, ...

(3)

Návrh kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, rodné číslo, deň ustanovenia ...

(4)

K návrhu kandidáta sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. ...

(5)

V prílohe k návrhu kandidáta navrhovateľ určí svojho splnomocnenca a jeho náhradníka a uvedie ich meno, ...

§ 14
(1)

Predložené návrhy kandidátov preskúma hlavná volebná komisia najneskôr do 15 dní pred dňom konania volieb. ...

(2)

Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov pre voľbu člena súdnej ...

(3)

Predseda hlavnej volebnej komisie zabezpečí zverejnenie listín kandidátov na všetkých súdoch najneskôr ...

§ 15 - Vzatie návrhu kandidáta späť a vzdanie sa kandidatúry
(1)

Navrhovateľ môže do piatich dní pred začatím volieb písomne vziať svoj návrh kandidáta späť.

(2)

Kandidát sa môže do začatia volieb svojej kandidatúry písomne vzdať.

(3)

Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť. Späťvzatie návrhu kandidáta ...

§ 16 - Hlasovacie lístky
(1)

Hlavná volebná komisia najneskôr do troch dní pred dňom konania volieb zabezpečí vyhotovenie a rozoslanie ...

(2)

Na hlasovacom lístku sa uvedú v abecednom poradí navrhnutí kandidáti z listiny kandidátov (§ 14) vrátane ...

(3)

Hlasovacie lístky hlavná volebná komisia opatrí odtlačkom pečiatky a podpisom predsedu hlavnej volebnej ...

(4)

Hlavná volebná komisia prostredníctvom svojich členov z obvodov príslušných sudcovských rád zabezpečí ...

(5)

Sudca dostane hlasovací lístok v deň a na mieste konania volieb.

§ 17 - Deň, čas a miesto konania volieb
(1)

Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne ...

(2)

Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. ...

(3)

Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb

a)
predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po dohode s predsedom sudcovskej rady ...
b)
predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného trestného ...
c)
predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu.
§ 18 - Hlasovanie
(1)

Vydanie hlasovacích lístkov sudcom, priebeh volieb a zistenie výsledkov hlasovania organizuje a riadi ...

(2)

Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému sudca odovzdáva svoj hlas, ...

§ 19 - Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
(1)

V miestnosti, kde volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní len členovia volebnej komisie ...

(2)

Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie zapečatiť neprevzaté volebné lístky a otvoriť volebnú ...

(3)

Volebná komisia vyberie hlasovacie lístky a porovná ich počet s potvrdením o prevzatí hlasovacích lístkov, ...

(4)

Neplatný je hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive (§ 16), ktorý obsahuje väčší počet ...

(5)

V prípade pochybností o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhodne volebná komisia. ...

§ 20 - Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania
(1)

Volebná komisia vyhotoví v dvoch vyhotoveniach zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania, ktorú podpíšu ...

(2)

V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania sa uvedie

a)
celkový počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)
počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(3)

Volebná komisia odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania spolu s volebnou dokumentáciou ...

§ 21 - Zistenie výsledkov volieb
(1)

Hlavná volebná komisia po prevzatí zápisníc o priebehu a výsledkoch hlasovania od všetkých volebných ...

(2)

Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v jednotlivých ...

(3)

Pri rovnosti počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov získa skoršie poradie kandidát s dlhším ...

§ 22 - Zápisnica o výsledku volieb
(1)

V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie

a)
celkový počet sudcov, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)
počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(2)

V zápisnici o výsledku volieb sa ďalej uvedie aj meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a miesto ...

(3)

Zápisnicu o výsledku volieb podpisujú všetci členovia hlavnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov ...

(4)

Po podpise zápisnice o výsledku volieb predseda hlavnej volebnej komisie zverejní výsledky volieb.

§ 23
(1)

Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je zvolený kandidát, ktorý získal ...

(2)

Hlavná volebná komisia vydá zvolenému členovi súdnej rady osvedčenie o jeho zvolení za člena súdnej ...

(3)

Predseda hlavnej volebnej komisie bezodkladne oznámi údaje podľa odseku 2 predsedovi súdnej rady, predsedovi ...

USTANOVOVANIE ĎALŠÍCH ČLENOV SÚDNEJ RADY

§ 24 - Voľba členov súdnej rady národnou radou
(1)

Národná rada volí členov súdnej rady podľa osobitného predpisu.7)

(2)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický ...

§ 25 - Vymenovanie členov súdnej rady prezidentom a vládou
(1)

Prezident oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt ...

(2)

Predseda vlády Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, ...

Zánik funkcie člena súdnej rady

§ 26
(1)

Funkcia člena súdnej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady. Pred uplynutím funkčného ...

a)
preložením člena súdnej rady, ktorý je sudcom
1.
na súd nižšieho stupňa, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
2.
na súd mimo volebného obvodu, za ktorý bol člen súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy zvolený, ...
b)
vzdaním sa funkcie člena súdnej rady,
c)
odvolaním člena súdnej rady,
d)
smrťou člena súdnej rady alebo dňom vyhlásenia za mŕtveho,
e)
zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia,
f)
prerušením výkonu funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia; to neplatí, ak ide o prerušenie ...
g)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,
h)
stratou bezúhonnosti,
i)
vymenovaním do funkcie sudcu, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. c), d) alebo písm. ...
(2)

Člen súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena súdnej rady predsedovi súdnej rady. Funkcia ...

(3)

Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. ...

§ 27
(1)

Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami sa primerane použijú ustanovenia § 10 až 23, ak tento ...

(2)

Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať

a)
nadpolovičná väčšina sudcovských rád v príslušnom volebnom obvode,
b)
najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode alebo
c)
najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.
(3)

Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie ...

(4)

Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena ...

Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu ...

§ 27a
(1)

Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho ...

(2)

Navrhovateľom kandidátov na funkciu podľa odseku 1 môže byť člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská ...

(3)

Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda ...

(4)

Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ...

(5)

Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 sa doručí predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi ...

(6)

Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 členom súdnej ...

(7)

Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 možno do začatia volieb vziať písomne späť. Kandidát na funkciu ...

§ 27b
(1)

Kandidáti na funkciu podľa § 27a ods. 1 majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom ...

(2)

Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 rovnaké podmienky na prezentáciu ...

§ 27c
(1)

O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä

a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)

Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba vykonala.

(3)

Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov ...

(4)

Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods.1 nezíska vo voľbe alebo v opakovanej voľbe podľa ...

§ 27d - Nová voľba
(1)

Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods.1, vykoná sa do 120 dní ...

(2)

Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich voľbách.

(3)

Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.

§ 27e - Ďalšia voľba
(1)

Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods.1, vyhlási predseda súdnej rady ...

(2)

V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe (§ 27a ...

(3)

Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.

§ 27f - Návrh na odvolanie
(1)

Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho ...

(2)

O návrhu podľa odseku 1 súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.

§ 27fa - Obsadzovanie voľných miest sudcov na okresných súdoch a voľných miest hosťujúcich sudcov
(1)

Minister spravodlivosti bezodkladne písomne oznámi predsedovi súdnej rady určenie voľných miest sudcov ...

(2)

Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda ...

(3)

Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne ...

(4)

Predseda súdnej rady postupuje podľa odsekov 2 a 3 tak, že najprv vyzve kandidáta na funkciu sudcu, ...

(5)

Predseda súdnej rady na základe oznámenia ministra spravodlivosti podľa odseku 1 písomne prizve na najbližšie ...

(6)

Ak kandidát na funkciu sudcu ani druhýkrát neudelí súhlas podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety, ...

§ 27g - Ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
(1)

Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych ...

a)
člen súdnej rady,
b)
minister spravodlivosti,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
iná stavovská právnická organizácia.8)
(2)

Za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, ...

a)
získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej ...
b)
je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti dávajú ...
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,11)
e)
aspoň päť rokov vykonával právnickú prax.
(3)

Návrh na kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, ...

a)
meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, profesionálny životopis kandidáta preukazujúci ...
b)
doklad o tom, že kandidát aspoň päť rokov vykonával právnickú prax,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,1c)
d)
písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,
e)
v prípade návrhu podľa odseku 1 písm. c) a d) aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.

Na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.

(4)

Pri voľbe kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, ...

(5)

Pri návrhoch podľa odsekov 1 a 2 môže súdna rada kandidátov vypočuť, a to pred svojím rozhodnutím. Návrh ...

Výkon pôsobnosti v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov ...

§ 27h - Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu
(1)

Ak sudca nepodá včas písomné vyhlásenie12) alebo majetkové priznanie,13) vyzve ho predseda súdnej rady, ...

(2)

Súdna rada preskúma úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby vyzve sudcu, ...

(3)

Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 a 2, predseda súdnej rady podá návrh na ...

§ 27ha - Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu
(1)

Súdna rada preveruje úplnosť majetkových priznaní sudcov. Na tento účel súdna rada spomedzi svojich ...

(2)

Ak na základe vyhodnotenia majetkového priznania komisia súdnej rady zistí u sudcu majetkový prírastok ...

(3)

Komisia súdnej rady je oprávnená na účely podľa odseku 2 vyzvať sudcu, aby

a)
predložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo doklad preukazujúci ...
b)
preukázal pôvod zdrojov, z ktorých nadobudol majetok uvádzaný v majetkovom priznaní,
c)
preukázal pôvod zdrojov majetku uvádzaného v čestnom alebo inom obdobnom vyhlásení,
d)
objasnil majetkové pomery a pôvod zdrojov majetku svojho plnoletého dieťaťa, ako aj neplnoletého dieťaťa ...
e)
objasnil pôvod darov a pôvod zdedeného majetku.
(4)

Na splnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 určí komisia súdnej rady sudcovi primeranú lehotu, ktorá ...

(5)

Ak komisia súdnej rady nepovažuje splnenie preukazovaných povinností podľa odsekov 2 a 3 za dostatočné ...

(6)

Ak je to nevyhnutné pre úplné objasnenie veci a na odstránenie pochybností o neprijímaní neoprávnených ...

(7)

Komisia súdnej rady umožní sudcovi písomne sa vyjadriť ku zisteným informáciám o bankových účtoch podľa ...

(8)

Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu ...

§ 27hb - Dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, majetkových ...
(1)

Ak tak ustanovuje tento zákon, alebo ak bol na sudcu podaný návrh na začatie disciplinárneho konania ...

(2)

Komisia súdnej rady na účely podľa odseku 1 dožiada príslušné štátne orgány o vyjadrenia a informácie ...

(3)

Komisia súdnej rady je povinná pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 si sama zaobstarať aj ďalšie podklady ...

(4)

Vyjadrenia a informácie poskytnuté dožiadanými štátnymi orgánmi podľa odseku 2 a podklady podľa odseku ...

(5)

Komisia súdnej rady umožní sudcovi vyjadriť sa ku zisteným informáciám vyhodnoteným podľa odseku 4; ...

(6)

Súdna rada príjme na základe komisiou súdnej rady vedeného preverovania, ňou zaobstaraných alebo vyžiadaných ...

§ 27hc - Dohľad pri výberovom konaní na funkciu predsedu súdu a pri preložení sudcu na iný súd
(1)

Výberová komisia podľa osobitného predpisu17) požiada súdnu radu po ukončení výberového konania o preverenie ...

(2)

Súdna rada vykoná u sudcu, ktorý má byť preložený na súd vyššieho stupňa, preverenie majetkových pomerov ...

§ 27hd - Dohľad pri voľbe predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu a predsedu a podpredsedu najvyššieho správneho ...

Súdna rada vykoná po doručení návrhov kandidátov na funkciu podľa § 27a preverenie majetkových pomerov ...

§ 27he - Osobitné ustanovenia o dohľade pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu
(1)

Pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu súdnou radou podľa osobitného predpisu18) vykoná súdna ...

(2)

U kandidáta na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu podania kandidatúry na funkciu ...

(3)

Pri kandidátovi na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu podania kandidatúry na funkciu ...

§ 27hf - Overovanie spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu

Súdna rada pri obsadzovaní voľných miest sudcov a voľných miest hosťujúcich sudcov vykoná preverenie ...

§ 27hg - Spoločné ustanovenia o dohľade k výkonu pôsobnosti podľa § 27ha a 27hb
(1)

Súdna rada vykonáva svoju pôsobnosť podľa § 27ha alebo § 27hb aj na základe

a)
odôvodneného podnetu predsedu súdnej rady, predsedu súdu, alebo ministra spravodlivosti,
b)
kvalifikovaného podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ak sa o jeho dôvodnosti uznesie nadpolovičná ...
(2)

Kvalifikovaný podnet podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať identifikáciu a podpis osoby, ktorá ho podáva, ...

(3)

Pri odôvodnenom a kvalifikovanom podnete podľa odseku 1 na výkon pôsobnosti podľa § 27hb je súdna rada ...

§ 27hh - Spoločné ustanovenia k pôsobnosti súdnej rady
(1)

Sudcovské rady poskytujú súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti. Sudcovské rady poskytnú na ...

(2)

Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti v rozsahu, ...

(3)

Podklady vyžiadané súdnou radou na účely výkonu jej pôsobnosti od orgánov verejnej moci sa nesmú použiť ...

(4)

Po skončení výkonu pôsobnosti voči konkrétnej osobe je súdna rada povinná zabezpečiť, aby ďalším nakladaním ...

(5)

V súvislosti s výkonom pôsobnosti súdnej rady sú poverení členovia súdnej rady oprávnení vykonať úkony ...

(6)

Ak § 27ha ods. 8 a § 27hb ods. 5 neustanovujú inak, pri výkone pôsobnosti v súvislosti s oprávnením ...

(7)

Orgán činný v trestnom konaní je povinný bezodkladne oznámiť súdnej rade

a)
začatie trestného konania, ktoré môže súvisieť s výkonom pôsobnosti súdnej rady (§ 3b, § 27h až 27hh ...
b)
vznesenie obvinenia voči sudcovi.
(8)

Členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri ...

(9)

Súdna rada prijíma na účely výkonu jej pôsobnosti zodpovedajúce technické opatrenia a organizačné opatrenia ...

§ 27i

Člen súdnej rady má právo na zabezpečenie primeraného času na prípravu na zasadnutie súdnej rady a na ...

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28
(1)

Členov prvej súdnej rady zvolených národnou radou oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky ...

(2)

Členov prvej súdnej rady vymenovaných prezidentom oznámi prezident predsedovi súdnej rady.

(3)

Členov prvej súdnej rady vymenovaných vládou oznámi predseda vlády Slovenskej republiky predsedovi súdnej ...

(4)

Deň volieb členov prvej súdnej rady volených sudcami vyhlási predseda súdnej rady tak, aby sa voľba ...

(5)

Prvé zasadnutie súdnej rady podľa tohto zákona zvolá predseda súdnej rady do 30 dní od ustanovenia všetkých ...

§ 29

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2003.

Člen súdnej rady zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť ...

§ 32 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2019

Kandidát na funkciu sudcu zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu k 14. októbru 2019, ktorý ...

§ 33 - Prechodné ustanovenie
(1)

Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 26 ods. 2 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia ...

(2)

Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 4b ods. 2 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia ...

§ 34 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Členom súdnej rady, ktorí vykonávajú funkciu člena súdnej rady ku dňu účinnosti tohto zákona, patria ...

(2)

Sudca zvolený sudcami za člena súdnej rady podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 a ktorý k 31. ...

(3)

Ak po 1. januári 2021 zanikne funkcia člena súdnej rady zvoleného sudcami podľa predpisov účinných do ...

(4)

Voľba člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy v znení účinnom od 1. januára 2021 sa ...

(5)

Voľbu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu vyhlási predseda súdnej rady do 15. januára 2021.

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 sa za slovo „prísediacich" vkladá slovo „sudcov".

2.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ...

3.

V druhej časti prvej hlave nadpis prvého dielu znie: „Predpoklady na vymenovanie sudcu a vymenovanie ...

4.

Nadpis pod § 5 znie: „Predpoklady na vymenovanie sudcu".

5.

V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa slovo „zvolený" nahrádza slovom „vymenovaný".

6.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa slovo „zvolenia" nahrádza slovom „vymenovania".

7.

V § 5 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

8.

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu ...

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

9.

V § 5 ods. 3 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „Súdnej rady Slovenskej ...

10.

V § 5 ods. 4 sa slovo „voľbu" nahrádza slovom „vymenovanie".

11.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Bezúhonný na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

12.

Nadpis nad § 6 vrátane § 6 a 7 znejú:

„Vymenovanie sudcu a funkčné obdobie sudcu § 6 Sudcu vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej ...

13.

§ 8 a 9 sa vypúšťajú.

14.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Sudca po svojom vymenovaní skladá Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk prezidenta ...

15.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

16.

V § 11 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd s jeho predchádzajúcim súhlasom súdna rada na návrh ...

17.

V § 11 ods. 4 sa slovo „voľby" nahrádza slovom „vymenovania".

18.

§ 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:

„§ 12 Dočasné pridelenie sudcu (1) Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho súhlasom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

19.

V § 17 sa vypúšťajú písmená j) a k). Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno j).

20.

V § 18 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Prezident na návrh súdnej rady sudcu odvolá a) na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku ...

21.

V § 18 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

22.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Vzdanie sa funkcie sudcu Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia ...

23.

V § 22 ods. 1 sa slová „národnej rady" nahrádzajú slovom „prezidenta".

24.

V § 22 ods. 2 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovami „súdna rada".

25.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú ...

26.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu (1) Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou v inom ...

27.

V § 24 ods. 1 sa slová „prezidentom Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „prezidentom, členom vlády, ...

28.

V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Minister preruší výkon funkcie sudcovi na základe jeho žiadosti s uvedením dátumu, od ktorého požiada ...

29.

V § 25 ods. 1 sa slovo „Voľbou" nahrádza slovom „Vymenovaním".

30.

V § 25 ods. 4 druhá veta znie: „Osobný úrad sudcu je ministerstvo, ak sudca prerušil výkon funkcie sudcu ...

31.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Sudcovské rady Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu práv ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 58 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

32.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje a) vždy po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu, b) vždy v súvislosti ...

33.

V § 27 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

34.

V § 29 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „vždy po vyhlásení výberového konania".

35.

V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

36.

Za § 29 sa vkladá deviaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Deviaty diel Rozsah imunity a podmienky trestného stíhania sudcov a prísediacich § 29a (1) Za rozhodovanie ...

37.

V § 30 ods. 2 písm. f) sa slovo „pravidlá" nahrádza slovom „zásady".

38.

V § 30 ods. 5 sa na konci druhej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ako aj funkciu sudcu ...

39.

V § 32 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o a) právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...

40.

V § 32 ods. 5 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".

41.

V § 32 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

42.

V § 33 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada" a slová „Rady sudcov ...

43.

V § 35 ods. 2 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".

44.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „O žiadosti sudcu je predseda súdu povinný rozhodnúť ...

45.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudca má nárok na dovolenku na zotavenie za obdobie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu ...

46.

V § 47 ods. 1 sa slová „správa súdu je však povinná" nahrádzajú slovami „predseda súdu je však povinný". ...

47.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa slovo „základnej".

48.

V § 54 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zvolená na štyri roky,".

49.

§ 61 vrátane nadpisu znie:

„§ 61 Upovedomenie o pracovnom voľne a dĺžke jeho trvania (1) Ak je sudcovi vopred známy dôvod pracovného ...

50.

V § 82 ods. 3 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".

51.

V § 95 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „bezhotovostne na bankové účty poberateľov alebo na ...

52.

V § 101 ods. 1 sa za slovo „príplatku" vkladajú slová „podľa § 93 a 94".

53.

V § 116 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za disciplinárne previnenie sa považuje nepreukázanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...

54.

V § 117 ods. 4 a 6 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovom „prezident".

55.

V § 118 ods. 1 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o disciplinárne ...

56.

V § 119 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

57.

V § 119 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „disciplinárne konanie ...

58.

V § 119 ods. 3 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada" a slová „Rady ...

59.

V § 119 ods. 5 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".

60.

V § 119 odsek 6 znie:

„(6) Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený sudca ...

61.

V § 119 ods. 8 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".

62.

V § 120 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b)
verejný ochranca práv,

c)
súdna rada,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).

63.

V § 121 ods. 3 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".

64.

§ 136 sa vypúšťa.

65.

V § 138 ods. 3 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovom „prezident".

66.

V § 151 ods. 6 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".

67.

Za § 151 sa vkladá § 151a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. apríla 2002 (1) Do prijatia zásad súdnou radou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení uvedených v čl. III v sedemnástom bode ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1c)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  Čl. 141a ods. 4 písm. g) ústavy.
 • 2a)  § 6 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 45 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4a)  Čl. 141a ods. 1 ústavy.
 • 4aa)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 4ab)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 4b)  § 19a a 29k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 4c)  § 50 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5b)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zákon č. 553/2003 ...
 • 6)  § 51 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...
 • 8)  § 66 a 67 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 9)  § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 12)  § 31 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15)  Napríklad § 129 ods. 2 až 7 Trestného zákona.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 17)  § 29 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
 • 19)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore