Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 23.02.2019


Platnosť od: 16.04.2002
Účinnosť od: 23.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23 JUD252 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2002 s účinnosťou od 23.02.2019 na základe 40/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje ďalšiu pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada") ...

SÚDNA RADA
§ 2
Sídlo súdnej rady

Sídlom súdnej rady je Bratislava.

§ 3
Zloženie súdnej rady
(1)

Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia.

(2)

Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), ...

(3)

Vysokoškolské právnické vzdelanie člena súdnej rady sa na účely tohto zákona preukazuje

a)
diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona1) po skončení magisterského štúdia ...
b)
dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný ...
c)
dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela ...
(4)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená ...

(5)

Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu ...

§ 3a
Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

a)

sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,

b)

vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov ...

c)

prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,

d)

zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...

e)

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§ 3b
Dohľad súdnej rady

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

a)

presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú ...

b)

schvaľuje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,

c)

vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti ...

§ 3c

Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone ...

§ 4
Ďalšia pôsobnosť súdnej rady
(1)

Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí

a)
prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b)
schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
c)
predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) ...
d)
voliť podpredsedu súdnej rady,
e)
koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,3)
f)
zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu ...
g)
zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú ...
h)
volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,2a)
i)
podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve.
(2)

Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej

a)
schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b)
schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
c)
určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu. ...
(3)

Ďalšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovuje osobitný zákon.4)

(4)

Sudcovské rady3) poskytujú súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti. Sudcovské rady ...

Predseda súdnej rady
§ 4a
(1)

Návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej traja členovia súdnej rady. ...

(2)

O priebehu a výsledkoch volieb predsedu súdnej rady sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä ...

a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(3)

Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu súdnej rady ...

(4)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých ...

(5)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 4 v opakovanej ...

§ 4b
(1)

Funkcia predsedu súdnej rady zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie predsedu alebo člena súdnej rady,
c)
odvolaním predsedu alebo člena súdnej rady,
d)
smrťou,
e)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. ...
f)
ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)

Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo ...

(3)

Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna ...

a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti ...
b)
opakovane porušuje svoje povinnosti.
§ 5
Podpredseda súdnej rady
(1)

Súdna rada si volí zo svojich členov podpredsedu súdnej rady. Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej ...

(2)

Ak predseda súdnej rady4a) nie je vymenovaný a počas neprítomnosti predsedu súdnej rady vykonáva ...

(3)

Počas neprítomnosti predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady vykonáva ich povinnosti prítomný ...

(4)

Súdna rada na návrh najmenej troch členov súdnej rady môže podpredsedu súdnej rady odvolať.

Zasadnutie súdnej rady
§ 6
(1)

Zasadnutie súdnej rady zvoláva a zasadnutie vedie predseda súdnej rady. Ak nejde o výkon pôsobnosti ...

(2)

Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť ...

(3)

Program zasadnutia súdnej rady schvaľuje súdna rada.

(4)

Predseda súdnej rady zvoláva zasadnutie súdnej rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, ...

(5)

Ak predseda súdnej rady nezvolá do 15 dní zasadnutie súdnej rady, za ktorého zvolanie sa vyslovila ...

(6)

Súdna rada rozhoduje vždy uznesením. Na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej ...

(7)

Člen súdnej rady, ktorý je kandidátom vo voľbe, nemá právo hlasovať na tejto voľbe, ak sa o ...

(8)

Hlasovanie súdnej rady je verejné; to neplatí

a)
ak súdna rada rozhoduje o návrhu na
1.
vymenovanie a odvolanie sudcu,
2.
vymenovanie a odvolanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
3.
vymenovanie a odvolanie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
4.
voľbu a odvolanie predsedu alebo podpredsedu súdnej rady,
5.
voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom ...
6.
voľbu a odvolanie členov a predsedov disciplinárnych senátov,
b)
v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.
(9)

Predseda súdnej rady je povinný jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na ...

(10)

Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť ...

(11)

Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle ...

§ 7
(1)

Zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť ...

(2)

Ak ide o prerokovanie vecí podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) až g) a ods. 2, predseda súdnej rady ...

(3)

Predseda súdnej rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá súdna rada, alebo odoprieť prístup ...

§ 8
(1)

Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat, príplatok a paušálne náhrady podľa osobitného ...

(2)

Člen súdnej rady má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou v súdnej rade podľa ...

(3)

Členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za ...

§ 9
Kancelária súdnej rady
(1)

Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením ...

(2)

Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie ...

(3)

Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.

(4)

Úlohy kancelárie súdnej rady plnia štátni zamestnanci5a) a zamestnanci.5b)

(5)

Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov ...

SPÔSOB USTANOVOVANIA ČLENOV SÚDNEJ RADY

Voľba členov súdnej rady sudcami

Volebné právo

§ 10
(1)

Voľba členov súdnej rady sudcami sa koná na základe ich všeobecného, rovného a priameho volebného ...

(2)

Právo voliť členov súdnej rady majú všetci sudcovia, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu ...

(3)

Prekážkou vo výkone práva voliť podľa odseku 2 je obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany ...

(4)

Zoznam sudcov obvodu príslušnej sudcovskej rady zabezpečí predseda sudcovskej rady. O námietkach ...

§ 11
(1)

Za člena súdnej rady môže byť zvolený každý sudca, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. ...

(2)

Návrh kandidáta na člena súdnej rady (ďalej len „návrh kandidáta") môže podať sudcovská ...

§ 12
Volebné orgány
(1)

Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú:

a)
hlavná volebná komisia,
b)
volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, volebné komisie pre obvody krajských súdov ...
(2)

Kandidát na člena súdnej rady nemôže byť členom hlavnej volebnej komisie alebo volebnej komisie. ...

(3)

Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia sudcovských rád Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ...

(4)

Ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie zvolá predseda súdnej rady najneskôr 30 dní pred ...

(5)

Volebná komisia je päťčlenná a jej členov volí zhromaždenie sudcov (§ 17 ods. 2) bezprostredne ...

(6)

Hlavná volebná komisia a volebná komisia sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná ...

Navrhovanie kandidátov

§ 13
(1)

Návrh kandidáta sa doručuje predsedovi súdnej rady. Predseda súdnej rady do 30 dní pred dňom ...

(2)

Ak návrh kandidáta podáva sudcovská rada, k návrhu kandidáta pripojí výpis uznesenia zo svojho ...

(3)

Návrh kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, rodné číslo, deň ustanovenia ...

(4)

K návrhu kandidáta sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so ...

(5)

V prílohe k návrhu kandidáta navrhovateľ určí svojho splnomocnenca a jeho náhradníka a uvedie ...

§ 14
(1)

Predložené návrhy kandidátov preskúma hlavná volebná komisia najneskôr do 15 dní pred dňom ...

(2)

Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov, v ktorej ...

(3)

Predseda hlavnej volebnej komisie zabezpečí zverejnenie listiny kandidátov na všetkých súdoch ...

§ 15
Vzatie návrhu kandidáta späť a vzdanie sa kandidatúry
(1)

Navrhovateľ môže do piatich dní pred začatím volieb písomne vziať svoj návrh kandidáta späť. ...

(2)

Kandidát sa môže do začatia volieb svojej kandidatúry písomne vzdať.

(3)

Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť. Späťvzatie návrhu ...

§ 16
Hlasovacie lístky
(1)

Hlavná volebná komisia najneskôr do troch dní pred dňom konania volieb zabezpečí vyhotovenie ...

(2)

Na hlasovacom lístku sa uvedú v abecednom poradí navrhnutí kandidáti z listiny kandidátov (§ ...

(3)

Hlasovacie lístky hlavná volebná komisia opatrí odtlačkom pečiatky a podpisom predsedu hlavnej ...

(4)

Hlavná volebná komisia prostredníctvom svojich členov z obvodov príslušných sudcovských rád ...

(5)

Sudca dostane hlasovací lístok v deň a na mieste konania volieb.

§ 17
Deň, čas a miesto konania volieb
(1)

Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne ...

(2)

Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov v obvodoch jednotlivých volebných komisií [§ 12 ods. ...

(3)

Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb

a)
predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho ...
b)
predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného ...
c)
predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu.
§ 18
Hlasovanie
(1)

Vydanie hlasovacích lístkov sudcom, priebeh volieb a zistenie výsledkov hlasovania organizuje a riadi ...

(2)

Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému sudca odovzdáva ...

§ 19
Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
(1)

V miestnosti, kde volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní len členovia volebnej ...

(2)

Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie zapečatiť neprevzaté volebné lístky a otvoriť ...

(3)

Volebná komisia vyberie hlasovacie lístky a porovná ich počet s potvrdením o prevzatí hlasovacích ...

(4)

Neplatný je hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive (§ 16), ktorý obsahuje väčší ...

(5)

V prípade pochybností o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhodne volebná komisia. ...

§ 20
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania
(1)

Volebná komisia vyhotoví v dvoch vyhotoveniach zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania, ktorú ...

(2)

V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania sa uvedie

a)
celkový počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. ...
b)
počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(3)

Volebná komisia odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania spolu s volebnou dokumentáciou ...

§ 21
Zistenie výsledkov volieb
(1)

Hlavná volebná komisia po prevzatí zápisníc o priebehu a výsledkoch hlasovania od všetkých volebných ...

(2)

Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v ...

(3)

Pri rovnosti počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov získa skoršie poradie kandidát ...

§ 22
Zápisnica o výsledku volieb
(1)

V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie

a)
celkový počet sudcov, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)
počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(2)

V zápisnici o výsledku volieb sa ďalej uvedie aj meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo ...

(3)

Zápisnicu o výsledku volieb podpisujú všetci členovia hlavnej volebnej komisie. Ak niektorý z ...

(4)

Po podpise zápisnice o výsledku volieb predseda hlavnej volebnej komisie zverejní výsledky volieb. ...

§ 23
(1)

Počet zvolených kandidátov sa rovná počtu neobsadených funkcií členov súdnej rady, ktorých ...

(2)

Hlavná volebná komisia vydá zvolenému členovi súdnej rady osvedčenie o jeho zvolení za člena ...

(3)

Predseda hlavnej volebnej komisie bezodkladne oznámi údaje podľa odseku 2 predsedovi súdnej rady, ...

USTANOVOVANIE ĎALŠÍCH ČLENOV SÚDNEJ RADY

§ 24
Voľba členov súdnej rady národnou radou
(1)

Národná rada volí členov súdnej rady podľa osobitného predpisu.7)

(2)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický ...

§ 25
Vymenovanie členov súdnej rady prezidentom a vládou
(1)

Prezident oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý ...

(2)

Predseda vlády Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, ...

Zánik funkcie člena súdnej rady

§ 26
(1)

Funkcia člena súdnej rady zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie člena súdnej rady,
c)
odvolaním člena súdnej rady,
d)
smrťou člena súdnej rady,
e)
zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia,
f)
prerušením výkonu funkcie sudcu; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u predsedu ...
g)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,
h)
ak člena súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)

Člen súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena súdnej rady predsedovi súdnej rady. ...

(3)

Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa ...

§ 27
(1)

Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami sa primerane použijú ustanovenia § 10 až 23, ...

(2)

Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môžu podať najmenej tri sudcovské rady ...

(3)

Odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná ...

(4)

Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie ...

VOĽBA A ODVOLANIE PREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PODPREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU ...

Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho ...

§ 27a
(1)

Návrh na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho ...

(2)

Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť ...

(3)

Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda ...

(4)

Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu obsahuje meno, ...

(5)

Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu sa doručuje ...

(6)

Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo ...

(7)

Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu možno do začatia ...

§ 27b
(1)

Kandidáti na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu majú právo zúčastniť ...

(2)

Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho ...

§ 27c
(1)

O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä

a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)

Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu najvyššieho ...

(3)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu nezíska ...

(4)

Ak žiadny z kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu nezíska ...

§ 27d
Nová voľba
(1)

Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu ...

(2)

Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich ...

(3)

Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.

§ 27e
Ďalšia voľba
(1)

Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho ...

(2)

V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe ...

(3)

Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.

§ 27f
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu
(1)

Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu podá súdna ...

(2)

O tomto návrhu súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.

§ 27fa
Obsadzovanie voľných miest sudcov na okresných súdoch
(1)

Minister spravodlivosti bezodkladne písomne oznámi predsedovi súdnej rady určenie voľných miest ...

(2)

Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu, predseda súdnej rady písomne ...

(3)

Predseda súdnej rady postupuje podľa odseku 2 tak, že najprv vyzve kandidáta na funkciu sudcu, ktorý ...

(4)

Predseda súdnej rady na základe oznámenia ministra spravodlivosti podľa odseku 1 písomne prizve ...

(5)

Ak kandidát na funkciu sudcu súhlas podľa odseku 2 neudelí, je vyradený z databázy kandidátov ...

§ 27g
Ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
(1)

Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných ...

a)
člen súdnej rady,
b)
minister spravodlivosti,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
iná stavovská právnická organizácia.8)
(2)

Za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych ...

a)
získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy ...
b)
je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti ...
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,11)
e)
zložil odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku alebo notársku ...
(3)

Návrh na kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom ...

a)
meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, profesionálny životopis kandidáta ...
b)
doklad o tom, že kandidát zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, prokurátorskú ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,1c)
d)
písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,
e)
v prípade návrhu podľa odseku 1 písm. c) a d) aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných ...

Na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.

(4)

Pri voľbe kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom ...

(5)

Pri návrhoch podľa odsekov 1 a 2 môže súdna rada kandidátov vypočuť, a to pred svojím rozhodnutím. ...

Rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti

§ 27h
Súčinnosť súdov a orgánov verejnej moci so súdnou radou
(1)

Súdy a orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti, ...

(2)

V súvislosti s výkonom pôsobnosti súdnej rady sú poverení členovia súdnej rady oprávnení vykonať ...

(3)

Pri výkone pôsobnosti v súvislosti s oprávnením predsedu súdnej rady podať návrh na začatie ...

(4)

Členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli ...

§ 27i

Člen súdnej rady má právo na zabezpečenie primeraného času na prípravu na zasadnutie súdnej ...

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28
(1)

Členov prvej súdnej rady zvolených národnou radou oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky ...

(2)

Členov prvej súdnej rady vymenovaných prezidentom oznámi prezident predsedovi súdnej rady.

(3)

Členov prvej súdnej rady vymenovaných vládou oznámi predseda vlády Slovenskej republiky predsedovi ...

(4)

Deň volieb členov prvej súdnej rady volených sudcami vyhlási predseda súdnej rady tak, aby sa ...

(5)

Prvé zasadnutie súdnej rady podľa tohto zákona zvolá predseda súdnej rady do 30 dní od ustanovenia ...

§ 29

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2003.

Člen súdnej rady zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať ...

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 1 sa za slovo „prísediacich" vkladá slovo „sudcov".

2.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej ...

3.

V druhej časti prvej hlave nadpis prvého dielu znie: „Predpoklady na vymenovanie sudcu a vymenovanie ...

4.

Nadpis pod § 5 znie: „Predpoklady na vymenovanie sudcu".

5.

V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa slovo „zvolený" nahrádza slovom „vymenovaný".

6.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa slovo „zvolenia" nahrádza slovom „vymenovania".

7.

V § 5 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento ...

8.

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný ...

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

9.

V § 5 ods. 3 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „Súdnej rady Slovenskej ...

10.

V § 5 ods. 4 sa slovo „voľbu" nahrádza slovom „vymenovanie".

11.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Bezúhonný na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

12.

Nadpis nad § 6 vrátane § 6 a 7 znejú:

„Vymenovanie sudcu a funkčné obdobie sudcu § 6 Sudcu vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej ...

13.

§ 8 a 9 sa vypúšťajú.

14.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Sudca po svojom vymenovaní skladá Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk ...

15.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

16.

V § 11 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd s jeho predchádzajúcim súhlasom súdna ...

17.

V § 11 ods. 4 sa slovo „voľby" nahrádza slovom „vymenovania".

18.

§ 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:

„§ 12 Dočasné pridelenie sudcu (1) Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu ...

19.

V § 17 sa vypúšťajú písmená j) a k). Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno j).

20.

V § 18 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Prezident na návrh súdnej rady sudcu odvolá a) na základe právoplatného odsudzujúceho ...

21.

V § 18 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

22.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Vzdanie sa funkcie sudcu Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. ...

23.

V § 22 ods. 1 sa slová „národnej rady" nahrádzajú slovom „prezidenta".

24.

V § 22 ods. 2 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovami „súdna rada".

25.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" ...

26.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu (1) Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou ...

27.

V § 24 ods. 1 sa slová „prezidentom Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „prezidentom, členom ...

28.

V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Minister preruší výkon funkcie sudcovi na základe jeho žiadosti s uvedením dátumu, od ...

29.

V § 25 ods. 1 sa slovo „Voľbou" nahrádza slovom „Vymenovaním".

30.

V § 25 ods. 4 druhá veta znie: „Osobný úrad sudcu je ministerstvo, ak sudca prerušil výkon funkcie ...

31.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Sudcovské rady Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 58 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

32.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje a) vždy po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu, b) vždy ...

33.

V § 27 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

34.

V § 29 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „vždy po vyhlásení výberového ...

35.

V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

36.

Za § 29 sa vkladá deviaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Deviaty diel Rozsah imunity a podmienky trestného stíhania sudcov a prísediacich § 29a (1) Za ...

37.

V § 30 ods. 2 písm. f) sa slovo „pravidlá" nahrádza slovom „zásady".

38.

V § 30 ods. 5 sa na konci druhej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ako aj funkciu ...

39.

V § 32 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o a) právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...

40.

V § 32 ods. 5 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".

41.

V § 32 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

42.

V § 33 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada" a slová ...

43.

V § 35 ods. 2 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".

44.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „O žiadosti sudcu je predseda súdu povinný rozhodnúť ...

45.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sudca má nárok na dovolenku na zotavenie za obdobie dočasného pozastavenia výkonu funkcie ...

46.

V § 47 ods. 1 sa slová „správa súdu je však povinná" nahrádzajú slovami „predseda súdu ...

47.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťa slovo „základnej".

48.

V § 54 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zvolená na štyri roky,".

49.

§ 61 vrátane nadpisu znie:

„§ 61 Upovedomenie o pracovnom voľne a dĺžke jeho trvania (1) Ak je sudcovi vopred známy dôvod ...

50.

V § 82 ods. 3 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".

51.

V § 95 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „bezhotovostne na bankové účty poberateľov ...

52.

V § 101 ods. 1 sa za slovo „príplatku" vkladajú slová „podľa § 93 a 94".

53.

V § 116 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za disciplinárne previnenie sa považuje nepreukázanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene ...

54.

V § 117 ods. 4 a 6 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovom „prezident".

55.

V § 118 ods. 1 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o ...

56.

V § 119 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

57.

V § 119 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „disciplinárne ...

58.

V § 119 ods. 3 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada" ...

59.

V § 119 ods. 5 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".

60.

V § 119 odsek 6 znie:

„(6) Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je ...

61.

V § 119 ods. 8 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady". ...

62.

V § 120 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b)
verejný ochranca práv,

c)
súdna rada,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).

63.

V § 121 ods. 3 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".

64.

§ 136 sa vypúšťa.

65.

V § 138 ods. 3 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovom „prezident".

66.

V § 151 ods. 6 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady". ...

67.

Za § 151 sa vkladá § 151a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. apríla 2002 (1) Do prijatia zásad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení uvedených v čl. III v sedemnástom ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1c)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  Čl. 141a ods. 4 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2a)  § 6 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 45 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4a)  Čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 4b)  § 19a a 29k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 5)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5b)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 6)  § 51 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...
 • 8)  § 66 a 67 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 9)  § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 12)  § 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  § 28 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 74da zákona č. 38/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore