Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024

Platnosť od: 29.11.2001
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST70JUD31684DS82EUPP7ČL5

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 483/2001 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 508/2023 a 526/2023


§ 91

(1)
Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sa o ňom vedú v databáze banky alebo pobočky zahraničnej banky, a na obstaranie výpisu z nej. Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta a informácie podľa osobitného predpisu.76a)
(2)
Na účely tejto časti zákona sa za klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky považuje aj právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento právny nástupca, osoba, s ktorou banka alebo pobočka zahraničnej banky rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky, a tiež osoba, o ktorej banka alebo pobočka zahraničnej banky dostala podľa tohto zákona údaje od inej banky alebo pobočky zahraničnej banky, údaje z registra bankových úverov a záruk podľa § 38, údaje z registra klientov podľa § 92 ods. 7 alebo údaje zo spoločného registra bankových informácií podľa § 92a.
(3)
Správu o všetkých záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, banka a pobočka zahraničnej banky sú bez súhlasu klienta povinné podať Národnej banke Slovenska, osobám povereným výkonom dohľadu vrátane prizvaných osôb15a) a osôb uvedených v § 6 ods. 7 a v § 49 ods. 2, rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,30zx) audítorom pri činnosti ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným zákonom40) a Fondu ochrany vkladov na plnenie úloh podľa osobitného predpisu;77) stavebná sporiteľňa takú správu podá aj osobám povereným kontrolou používania štátnej prémie v stavebnom sporení78) a banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, aj svojmu správcovi programu krytých dlhopisov a zástupcovi tohto správcu programu krytých dlhopisov a osobám povereným kontrolou používania štátneho príspevku v hypotekárnych obchodoch.
(4)
Správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, podá banka a pobočka zahraničnej banky bez súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie
a)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely civilného procesu a správneho súdneho procesu, ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,79)
b)
orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,80)
c)
daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu dane, ktorým je obec,80c) v rozsahu nevyhnutnom na výkon správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov v colnom exekučnom konaní,
d)
Úradu vládneho auditu82) pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu82) u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,67) alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,82a)
f)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia,83) ktorým bola uložená klientovi banky a pobočky zahraničnej banky alebo veriteľovi klienta banky a pobočky zahraničnej banky povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
g)
služby kriminálnej polície, služby finančnej polície a inšpekčnej služby Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich84) a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu84a) o preukazovaní pôvodu majetku, a služby hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely preverenia výšky finančného zabezpečenia pobytu alebo výšky finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti v rámci konania o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky,84b)
h)
ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,85)
i)
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,58)
j)
príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,86) ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,
k)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,86a)
l)
Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona37) nad spracúvaním a ochranou osobných údajov klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
m)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona86b) u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
n)
Justičnej pokladnici na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného zákona86c) od klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
o)
Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,86d)
p)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,86da)
r)
agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy,
s)
Kriminálnemu úradu finančnej správy a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na účel
1.
plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich86db) alebo
2.
výkonu správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
t)
ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu,86dc)
u)
príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,86dd)
v)
banky alebo pobočky zahraničnej banky na účely preverenia informácií podľa § 27c ods. 2 a § 27d ods. 3 druhej vety,
w)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ochrane hospodárskej súťaže podľa osobitných predpisov,86de)
x)
Úradu pre reguláciu hazardných hier v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk a dozoru nad činnosťami súvisiacimi s poskytovaním zakázaných ponúk,86df)
y)
Sociálnej poisťovne86dg) na účely vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania pred Sociálnou poisťovňou vo veciach vymáhania pohľadávok podľa osobitného predpisu,86dh)
z)
Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním podľa osobitného predpisu,86di)
aa)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na ochranu oznamovateľa podľa osobitného predpisu,86dj) ak ide o oznamovateľa, ktorý je zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ab)
Súdnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti podľa osobitného predpisu,86dk)
ac)
notára v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri osvedčovaní splnenia podmienky podľa osobitného predpisu,86dl) že prijímateľ podľa osobitného predpisu86dm) má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pri zápise určenej právnickej osoby do registra určených právnických osôb podľa osobitného predpisu,86dn)
ad)
ministerstvu vnútra na účely kontroly vedenia volebnej kampane podľa osobitného predpisu86do) v rozsahu nevyhnutnom na preverenie vlastníka účtu preukazovaného podľa osobitného predpisu,86dp)
ae)
Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel ich poskytnutia Európskemu úradu boja proti podvodom podľa osobitného predpisu86dq) v rozsahu uvedenom v žiadosti Európskeho úradu boja proti podvodom,
af)
Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely poskytovania príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie v rozsahu podľa osobitného predpisu.86dqa)
(5)
Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže banka alebo pobočka zahraničnej banky príslušnú záležitosť identifikovať, najmä presné označenie osoby, o ktorej sa požadujú údaje, a vymedzenie rozsahu požadovaných údajov; tieto identifikačné údaje nie je potrebné uvádzať v písomnom vyžiadaní podľa odseku 4 písm. b), c), g), o), p), s), w) a af) a ani pri daňovej kontrole v príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky. Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. a) musí obsahovať aj poverenie súdu pre notára ako súdneho komisára a písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. e) musí obsahovať poverenie súdu pre súdneho exekútora na vykonanie exekúcie. Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. i) musí obsahovať rozhodnutie konkurzného súdu o ustanovení do funkcie správcu alebo predbežného správcu alebo odkaz na Obchodný vestník, v ktorom bolo takéto rozhodnutie zverejnené; ak ide o písomnú žiadosť dozorného správcu, musí obsahovať odkaz na Obchodný vestník, v ktorom bol zverejnený oznam o zavedení dozornej správy. Rozhodnutie súdu o takomto poverení alebo ustanovení sa musí odovzdať v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia podľa osobitných predpisov,50) ak nebolo zverejnené v Obchodnom vestníku. Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné po dohode s bankou a pobočkou zahraničnej banky podávať aj elektronickými prostriedkami s použitím elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu alebo iného písomne dohodnutého spôsobu overovania totožnosti žiadateľa, alebo písomným spôsobom a postupom podľa odseku 10; v takom prípade rozhodnutie súdu o poverení alebo ustanovení nie je potrebné predkladať. Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 písm. b), c), g), o), p) alebo písm. s), ktoré je doručené banke alebo pobočke zahraničnej banky prostredníctvom osobitného informačného systému podľa § 90 ods. 3 automatizovaným spôsobom, pričom údaje potrebné na identifikáciu príslušnej záležitosti sú vyhotovené v elektronickej a štruktúrovanej podobe umožňujúcej ich automatizované spracovanie, je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná vybaviť najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení takéhoto vyžiadania, ak ide o informácie, ktoré má banka alebo pobočka zahraničnej banky k dispozícii bez potreby ďalšieho spracovania. Pri vyžiadaní podľa šiestej vety banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je povinná overovať dodržiavanie prípustného rozsahu, existenciu predchádzajúceho súhlasu alebo iných obmedzení podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,86dr) za ktoré zodpovedá osoba, ktorá podáva toto vyžiadanie.
(6)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov potrebných na poskytovanie platobných služieb prostredníctvom určenej právnickej osoby.9) Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.86dd)
(7)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie ohlasovacej povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky o neobvyklých obchodných operáciách podľa osobitného predpisu21a) ani oznámenie banky alebo pobočky zahraničnej banky podľa osobitného predpisu80) orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin, ktorý súvisí so záležitosťami inak chránenými bankovým tajomstvom.
(8)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne poskytovať ministerstvu v lehotách ním určených zoznam klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie zavedené podľa osobitného predpisu;86e) poskytnutý zoznam musí obsahovať aj čísla účtov a výšku zostatku na účtoch týchto klientov.
(9)
Správu podľa odseku 4 môže banka a pobočka zahraničnej banky podať aj elektronickými prostriedkami; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 10.
(10)
Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné banke alebo pobočke zahraničnej banky podávať v elektronickej podobe a dožiadaná banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná správu podľa odseku 4 s požadovanými informáciami o klientovi podávať žiadateľovi tiež v elektronickej podobe, pričom vzájomný prenos informácií medzi žiadateľom a bankou alebo pobočkou zahraničnej banky sa uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk.86f) Písomné vyžiadanie podľa prvej vety sa vykonáva spôsobom a s náležitosťami podľa odseku 5 na základe dohody uzavretej medzi žiadateľom alebo skupinou žiadateľov a záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom znenie uzavretej dohody je záujmové združenie povinné bezodkladne poskytnúť každej banke a pobočke zahraničnej banky a postup podľa dohody sú povinné uplatňovať všetky banky a pobočky zahraničných bánk. Ak žiadateľ alebo skupina žiadateľov podľa odseku 4 dohodne so záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk formulár písomného vyžiadania, príslušný žiadateľ alebo príslušná skupina žiadateľov má povinnosť tento formulár jednotne využívať pri každom svojom písomnom vyžiadaní podľa odseku 4, a to aj vtedy, ak písomné vyžiadanie nepodáva prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk.
(11)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky za účelom automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu86g) a na účel automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu na účely správy daní podľa osobitného predpisu.86ga)
(12)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie povinnosti86h) banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky a veriteľa podľa osobitného predpisu.86i)
(13)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničnej banky voči Národnému bezpečnostnému úradu na účely plnenia ich povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.86j)
(14)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov bankou a pobočkou zahraničnej banky do centrálneho registra účtov podľa osobitného predpisu.86k)
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
1aa)
§ 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab)
Čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
1ac)
Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
1ad)
§ 6 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
3)
§ 682 až 691 Obchodného zákonníka.
4)
§ 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
5)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
Čl. 4 ods. 1 bod 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
5b)
Napríklad § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z.
6a)
Čl. 4 ods. 1 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
7)
§ 21 ods. 3 a 4 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2000/7) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.
9)
Zákon č. 492/2009 Z. z.
9a)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
9b)
§ 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 19 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 5 písm. f) až i) a § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
13b)
§ 25 až 32 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
13ba)
Čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13c)
§ 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
13d)
§ 708 Obchodného zákonníka.
13e)
Čl. 4 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13f)
Čl. 4 ods. 1 bod 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
13g)
Čl. 4 ods. 1 bod 93 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13h)
Čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13i)
Čl. 4 ods. 1 bod 98 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
13j)
Čl. 4 ods. 1 bod 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13k)
Čl. 4 ods. 1 bod 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13l)
Čl. 4 ods. 1 bod 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
13m)
Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 49 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13ma)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13mb)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
13mc)
§ 167o ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13n)
§ 118 ods. 2, § 119 ods. 2, § 151a až 151me a § 555 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
13na)
Čl. 4 ods. 1 bod 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
13o)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
14)
Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, § 90 až 95 zákona č. 492/2009 Z. z.
15)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 6 až 11 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 3 až 17 a § 34 až 45 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 10 ods. 3 a § 26 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
20)
Čl. 135 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Čl. 18 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009) v platnom znení.
20a)
Čl. 92, 93 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
20b)
Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
20c)
Čl. 177 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
20d)
Čl. 387 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
20e)
Čl. 362 až 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
20f)
Čl. 105 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
20g)
Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
20h)
Čl. 429 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
21)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.
21a)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22a)
§ 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
§ 64 ods. 2 písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z.
22c)
§ 82 ods. 2 písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z.
23)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.
23a)
Čl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
23b)
Čl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
24)
§ 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24a)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
24aa)
§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 520/2005 Z. z.
24aaa)
Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
24aaaa)
§ 10 ods. 4 a 5 a § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24aaab)
§ 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24aab)
Čl. 4 ods. 1 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24aac)
Čl. 4 ods. 1 bod 37 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24aad)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 36 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.
24c)
§ 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.
24ca)
Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35a až 35k zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24d)
§ 29 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.
24e)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
24f)
§ 143a až 143o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 124 až 138 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
24g)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24h)
Čl. 4 ods. 1 bod 110 nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
24i)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.
24j)
Čl. 4 ods. 1 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
25)
§ 173 a 174 Obchodného zákonníka.
25a)
Čl. 8 ods. 1 písm. l) a čl. 76 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (U. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
25aa)
Čl. 4 ods. 1 bod 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
25ac)
Čl. 4 ods. 1 bod 34 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
25ad)
Čl. 4 ods. 1 bod 57 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
25ae)
Čl. 143 ods.1, čl. 221, 225, čl. 259 ods. 3, čl. 312 ods. 2, čl. 283 a 363 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
25af)
Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
25ag)
Čl. 4 ods. 1 bod 146 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
25ah)
Čl. 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
26a)
§ 2 ods. 2 a § 23 Obchodného zákonníka.
26b)
§ 2 zákona č. 429/2002 Z. z.
26c)
Čl. 4 ods. 1 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
26d)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26da)
Medzinárodný účtovný štandard 28 Prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
26e)
Čl. 435 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
26f)
Čl. 433 a čl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
26g)
Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
26g)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
26ga)
§ 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
26h)
Čl. 326 až 350 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
26i)
Čl. 345 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
27)
Zákonník práce.
27a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
27b)
§ 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
27c)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
27d)
§ 21ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
27e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
27f)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
27fa)
§ 716 Obchodného zákonníka.
27fba)
§ 81 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.§ 65 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
27fbb)
§ 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2009 Z. z.
27fbc)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
27fbd)
§ 167o ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27fbe)
§ 3 ods. 2 a 4, § 5 ods. 5 a 6 a § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
27fbf)
§ 3, 5 a 6 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27g)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
28)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.
28a)
§ 32 až 83 a 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b)
§ 5 Obchodného zákonníka.§ 28 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
28c)
§ 478 Obchodného zákonníka.§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
30)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
30a)
Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30aa)
§ 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 371/2014 Z. z.
30b)
Čl. 92 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30ba)
Tretia, štvrtá a siedma časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Kapitola 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28. 12. 2017).
30bb)
Čl. 92 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30bc)
Čl. 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30bd)
Čl. 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30be)
Čl. 393 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30bf)
Tretia a štvrtá časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Kapitola 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402.
30bg)
Tretia a siedma časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30c)
Čl. 142 až 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30d)
Čl. 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30e)
Čl. 147 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30f)
Čl. 143 až 144 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30g)
Čl. 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30h)
Čl.144 ods. 1 a čl. 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30i)
Čl. 360 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30j)
Čl. 363 až 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30k)
Čl. 366 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30ka)
Čl. 4 ods. 1 bod 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30l)
Čl. 312 až 320 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30la)
Čl. 4 ods. 1 bod 134 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30m)
Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30n)
Čl. 4 ods. 1 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30o)
Čl. 4 ods. 1 bod 22 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30p)
Čl. 4 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30r)
Čl. 4 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30s)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30t)
Čl. 4 ods. 1 bod 31 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30ta)
Čl. 4 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30tb)
Čl. 4 ods. 1 bod 32 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30tc)
Čl. 4 ods. 1 bod 33 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30td)
Čl. 92a a 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30u)
Čl. 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30v)
Čl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30w)
Čl. 6 až 24 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30wa)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/ 2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30. 7. 2014) v platnom znení.
30wb)
Nariadenie (EÚ) č. 806/ 2014 v platnom znení.
30x)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013.
30y)
Hlava II prvej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30za)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
30zb)
Čl. 107 až 311 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zc)
Čl. 112 písm. a) až f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zd)
Čl. 326 až 350 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30ze)
Čl. 362 až 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zf)
Čl. 242 až 270 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zg)
Čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
30zh)
Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zj)
Čl. 26 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
30zk)
Čl. 26 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zka)
Čl. 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30zkb)
Čl. 92 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30zkc)
Čl. 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30zkd)
Čl. 429 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30zl)
Čl. 124 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zm)
Čl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zn)
Čl. 126 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zo)
Čl. 164 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zp)
Čl. 458 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zr)
Čl. 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zs)
Čl. 458 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30zt)
§ 9 zákona č. 266/2005 Z. z.§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30zu)
§ 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30zv)
§ 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
30zx)
§ 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30zy)
§ 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.
30zz)
§ 2 písm. j) zákona č. 371/2014 Z. z.
30zza)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
30zzaa)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
30zzb)
§ 84 zákona č. 371/2014 Z. z.
30zzc)
§ 16 ods. 3 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32a)
Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32b)
§ 1 až 8, § 9 až 19, § 20 ods. 8, § 21 a § 25e ods. 1, 5 a 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
32c)
§ 8a, § 20 ods. 1 až 7, § 20a až 20e, § 23, 24 a § 25e ods. 2 až 4, ods. 7 a 8 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
33)
§ 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 31 až 42 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 431 až 455 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
33a)
§ 2 ods. 36 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
33b)
§ 38 ods. 3 až 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
33c)
§ 34 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
34)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 20 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
35a)
§ 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35aa)
Čl. 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
35aaa)
§ 7 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.
35aab)
Čl. 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
35b)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
35ba)
§ 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35bb)
§ 6 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35bc)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35c)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
35d)
§ 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 24/2012 Z. z.).
35da)
Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016).
36)
§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
37)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37a)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
37aa)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
37aaa)
§ 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aab)
§ 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aac)
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z..
37aad)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
37aae)
§ 23a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ab)
§ 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37aba)
Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37abb)
§ 7b ods. 6 a § 8b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ac)
Čl. 4 ods. 1 bod 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
38)
§ 2 ods. 4 písm. a) a b) a § 24 až 29 zákona č. 431/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.).
39)
Zákon č. 431/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 738/2002 Z. z.).
40)
Zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 2 ods. 1 písm. c) a § 15 ods. 5 písm. c) zákona č. 466/2002 Z. z.
42)
§ 19 zákona č. 466/2002 Z. z.
43)
§ 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 520/2005 Z. z.
43a)
Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z., opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov, opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 168/2017 Z. z.), opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).
43b)
Napríklad § 7 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
44)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
44a)
Čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
44b)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 36 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
45a)
§ 2 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45aa)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
45aaa)
§ 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45aaaa)
Čl. 18 ods. 3 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
45ab)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
45ac)
Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
45aca)
Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
45acb)
§ 6 až 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45acc)
§ 12 až 34a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45ad)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010). Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
45ae)
§ 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 8/2008 Z. z.
45b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 594/2003 Z. z.
45c)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
45d)
Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
46)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.
46a)
Čl. 25 až 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
47)
§ 178 ods. 1 a 2 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
48)
§ 178 ods. 3 a 4 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
48a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
48aa)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48aaa)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48aaaa)
Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
48b)
Čl. 377 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
48c)
§ 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 276/2009 Z. z.
48d)
§ 27 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
48e)
Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
48f)
§ 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
48g)
§ 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
48h)
§ 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
48i)
Čl. 92 až 403, čl. 411 až 429b alebo čl. 430 až 430c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
49)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49a)
§ 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
49aa)
Zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49b)
Napríklad § 9 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
50)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.§ 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 585/2006 Z. z. Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.
52)
§ 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52a)
§ 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
53a)
§ 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z.
54)
§ 5b zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
55)
Napríklad § 70, § 87 a § 94 až 101 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
57)
§ 6, § 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 98 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
58)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.
60)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60a)
§ 51 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
60b)
§ 29, 30 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z.
60c)
§ 10 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
61)
§ 20b zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
61a)
Čl. 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61aa)
§ 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61ab)
§ 61q ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
61ac)
Čl. 129 ods. 3a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61b)
Čl. 129 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61c)
Čl. 129 ods. 1a až 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61d)
Čl. 129 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61e)
§ 1 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
62)
Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62a)
§ 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 6 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.).
62aa)
Napríklad zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62ab)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
63)
§ 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 ods. 16 a § 9 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63a)
Čl. 4 ods. 1 bod 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63b)
Čl. 4 ods. 1 bod 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
63c)
Napríklad zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
64)
§ 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 8 opatrenia č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. 7/2018 (oznámenie č. 169/2018 Z. z.). Čl. 208 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64a)
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.
64b)
Čl. 129 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
64c)
Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
65)
§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Čl. 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 340, 15. 12. 2016) v platnom znení. Odsek 6.4.1 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
66a)
Čl. 9 až 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015) v platnom znení.
66aa)
Čl. 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
66b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66ba)
§ 70, 94, 95 a 195a ods. 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66c)
Napríklad § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 2 až 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66d)
§ 32 až 83 a 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66e)
§ 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66f)
§ 195a ods. 2 až 8 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66g)
§ 38 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 291/2016 Z. z.
66h)
§ 38 ods. 5 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
72)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
72b)
Napríklad § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
72c)
Napríklad § 2 ods. 3 a § 53 ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka, § 19 písm. d) a § 20 písm. e) Civilného sporového poriadku, čl. 6 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008) v platnom znení.
72d)
§ 2 písm. m) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
73)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z. Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
73a)
§ 6 ods. 1 a 2, § 7 až 7d, § 8 až 8b a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73aa)
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
73ab)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
73ac)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018), zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74a)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
74b)
§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74c)
§ 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74d)
§ 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74e)
§ 29 až 36 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74f)
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74g)
§ 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
76)
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
76a)
§ 38 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 352/2012 Z. z.
76aa)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
77)
§ 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
78)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
79)
Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.Správny súdny poriadok.
80)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
80c)
Napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
81)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)
Zákon č. 357/2015 Z. z.
82a)
§ 16b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 341/2005 Z. z.
83)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
83a)
§ 94, 95, 180a, 195a a 206i zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84)
§ 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
84a)
§ 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
84b)
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
85)
Napríklad § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 písm. a), § 6, § 12 ods. 1, § 14 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.
86)
Napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie č. 462/1991 Zb.), Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (oznámenie č. 318/1999 Z. z.), Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (oznámenie č. 109/2002 Z. z.), Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie č. 375/2002 Z. z.), Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu (oznámenie č. 593/2002 Z. z.).
86a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
86b)
§ 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
86c)
§ 6 až 13 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
86d)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.
86da)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
86db)
§ 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2 písm. h), i) a l) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z.
86dc)
§ 4 ods. 2, § 14 ods. 5 a 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
86dd)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
86de)
§ 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2; Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení.
86df)
§ 85 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
86dg)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dh)
§ 225j zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
86di)
§ 167 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z.
86dj)
§ 7 a 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
86dk)
§ 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
86dl)
§ 50 ods. 6 písm. h) a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dm)
§ 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dn)
§ 73b zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 357/2003 Z. z.
86do)
§ 3 ods. 2, § 5 ods. 3 a 4 a § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dp)
§ 3 ods. 5, § 5 ods. 7 a § 6 ods. 8 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dq)
Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
86dqa)
§ 13 ods. 3 zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
86dr)
Napríklad Trestný poriadok, § 29a ods. 4 a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z., § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z., zákon č. 35/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86e)
Zákon č. 126/2011 Z. z.
86f)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
86g)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
86ga)
Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov.
86h)
§ 7 ods. 6, 7 a 11 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86i)
§ 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
86j)
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
86k)
§ 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
87)
Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon č. 466/2002 Z. z.
87a)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
87aa)
§ 75 ods. 12 zákona č. 7/2005 Z. z.
87ab)
Napríklad zákon č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
87ac)
§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
87ad)
§ 20 ods. 6 a 8 zákona č. 90/2016 Z. z.
87b)
§ 4 ods. 3, § 5, § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
87c)
§ 8 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
88)
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
88a)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
88b)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
88c)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
88d)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
88e)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
88f)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
88g)
Zákon č. 18/2018 Z. z. Nariadenie (EÚ) 2016/679.
88h)
Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88i)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
88ia)
§ 10 ods. 7 a § 13 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z.
88ib)
§ 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88ic)
§ 7 ods. 1 písm. b) a § 7a ods. 3 a 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 302/2023 Z. z.
88j)
§ 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
88k)
Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
89)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
89a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
90)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
92)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
93)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 116/2000 Z. z.
94)
§ 163 ods. 1 a 6 a § 163a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95)
Zákon č. 659/2007 Z. z.
96)
Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (Ú.v. EÚ L 207, 28. 7. 2006).
97)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
98)
Napríklad § 17a a § 17b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
99)
§ 3 ods. 4 až 9 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
100)
§ 32 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
101)
§ 3 ods. 6 a 11 a § 27f ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
102)
§ 3 ods. 8 až 10 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
103)
Čl. 4 ods. 1 bod 1písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
104)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
105)
Čl. 129 ods. 1 písm. d) a ods. 1c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore