Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 03.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Občianske právo, Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD2 DS4 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 335/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje

a)
spotrebiteľské rozhodcovské konanie,
b)
postavenie a činnosť rozhodcu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory a stáleho rozhodcovského ...
c)
podmienky na udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi a stálemu ...
d)
disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu,
e)
kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") ...
f)
sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona možno rozhodovať len spotrebiteľské ...

(3)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho ...

(4)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,2) len ak to tento zákon výslovne ustanovuje. ...

(5)

Uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských sporoch vydaných na území iného ...

§ 2
Spotrebiteľské spory, spotrebiteľské rozhodcovské konanie a konanie na súde
(1)

Spotrebiteľským sporom je spor medzi dodávateľom4) a spotrebiteľom5) vyplývajúci zo spotrebiteľskej ...

(2)

Ak je spor podľa odseku 1 už predmetom konania na súde, môžu účastníci konania uzavrieť spotrebiteľskú ...

§ 3
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva
(1)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ...

(2)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej ...

(3)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí obsahovať

a)
identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dodávateľa ...
b)
označenie spotrebiteľskej zmluvy alebo spotrebiteľských zmlúv, na spory z ktorých sa vzťahuje ...
c)
označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením názvu a sídla,
d)
webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom je zverejnený rokovací poriadok stáleho ...
e)
poučenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(4)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu.

(5)

Uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nesmie byť podmienené uzavretie spotrebiteľskej ...

(6)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Spotrebiteľ ...

(7)

Ak je spotrebiteľská zmluva neplatná, je s ňou súvisiaca spotrebiteľská rozhodcovská zmluva ...

(8)

Dodávateľ, ktorý opakovane uzaviera so spotrebiteľmi spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu alebo ...

DRUHÁ ČASŤ

ROZHODCA, STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD A OPRÁVNENIE ROZHODOVAŤ SPOTREBITEĽSKÉ SPORY

PRVÁ HLAVA
ROZHODCA

§ 4
Predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu
(1)

Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov ...

(2)

Funkciu rozhodcu nemôže vykonávať osoba, u ktorej jej výkon nepripúšťa osobitný predpis.

Odborná spôsobilosť na zápis do zoznamu rozhodcov a na výkon funkcie rozhodcu a skúška odbornej spôsobilosti rozhodcu
§ 5
(1)

Fyzická osoba musí pred zápisom do zoznamu rozhodcov úspešne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti ...

(2)

Podmienka vykonania skúšky je splnená, ak fyzická osoba úspešne zložila odbornú justičnú skúšku, ...

§ 6
(1)

Skúškou sa pred päťčlennou skúšobnou komisiou overuje, či má fyzická osoba potrebné odborné ...

(2)

Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Písomná časť skúšky pozostáva z písomného ...

(3)

Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ...

(4)

Členovia skúšobnej komisie volia spomedzi seba predsedu skúšobnej komisie. Skúšobná komisia ...

(5)

Na skúšku sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá ...

(6)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach ...

§ 7
Ďalšie vzdelávanie rozhodcov
(1)

Ministerstvo organizuje prostredníctvom poverenej osoby aspoň raz ročne odborný seminár ako súčasť ...

(2)

Ak sa rozhodca nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas dvoch po sebe nasledujúcich ...

(3)

Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, rozhodca je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne ...

(4)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o ďalšom vzdelávaní ...

§ 8
Bezúhonnosť a dôveryhodnosť
(1)

Rozhodca musí na účely zápisu do zoznamu rozhodcov a počas celého obdobia výkonu funkcie rozhodcu ...

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a)
kto bol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý zo zoznamu rozhodcov,
b)
kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za porušenie právnych predpisov odvolaný z ...
c)
na koho majetok bol v posledných desiatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie povolenia vyhlásený ...
d)
u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti rozhodcu alebo ...
e)
kto bol ako fyzická osoba - podnikateľ v posledných piatich rokoch právoplatne postihnutý orgánom ...
§ 9
Zánik funkcie rozhodcu
(1)

Funkcia rozhodcu zaniká

a)
odvolaním z funkcie,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského ...
d)
výmazom zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
e)
vyčiarknutím zo zoznamu rozhodcov,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Funkcia rozhodcu v prebiehajúcom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní zaniká aj rozhodnutím o vylúčení. ...

(3)

Ak sa rozhodca vzdá funkcie, urobí všetky úkony, ktoré neznesú odklad.

(4)

Ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu alebo ak hrozia prieťahy v konaní ...

(5)

Predseda stáleho rozhodcovského súdu písomne informuje o zániku, pozastavení alebo o dočasnom ...

DRUHÁ HLAVA
STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD

§ 10
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len "zriaďovateľ") môže byť len záujmové ...

(2)

Spotrebiteľské spory možno rozhodovať iba pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ ...

(3)

Zriaďovateľ je povinný vydať štatút stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len "štatút") a rokovací ...

(4)

Stály rozhodcovský súd musí mať predsedníctvo a predsedu.

(5)

Poplatok za vykonanie skúšky a poplatok za udelenie povolenia uhrádza zriaďovateľ.

§ 11
Podmienky získania povolenia
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia (ďalej len "žiadosť") podáva po zverejnení informácií podľa § ...

(2)

Názov stáleho rozhodcovského súdu sa musí odlišovať od názvu stáleho rozhodcovského súdu, ...

(3)

Na účely udelenia povolenia musí zriaďovateľ hodnoverne preukázať

a)
zriadenie stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho sídla a podateľne stáleho rozhodcovského ...
b)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd bude mať sídlo a vykonávať činnosť vo verejne dostupných ...
c)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd má dostatočné technické, programové a administratívne ...
d)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd je dostatočne odborne, organizačne a personálne spôsobilý ...
e)
skutočnosť, že v prípade, ak stály rozhodcovský súd rozhoduje spory, ktorých účastníkom je ...
f)
že zriaďovateľ nie je zrušený, nie je v úpadku, na majetok zriaďovateľa nie je vyhlásený konkurz ...
g)
že zriaďovateľovi nebolo odňaté povolenie,
h)
že v zozname rozhodcov sú zapísaní aspoň piati rozhodcovia s udeleným povolením na rozhodovanie ...
i)
že zriaďovateľ spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu,12)
j)
že zriaďovateľ zaplatil správny poplatok,
k)
zriadenie a udržiavanie webového sídla stáleho rozhodcovského súdu,
l)
že štatút a rokovací poriadok sú v súlade s týmto zákonom,
m)
splnenie podmienky podľa § 73 ods. 5, ak ide o zriaďovateľa podľa § 73 ods. 5; to neplatí, ak ...
n)
zriaďovateľ má zavedený systém opatrení na zabezpečenie odbornej úrovne rozhodcov a systematické ...
(4)

Povinnosť zriaďovateľa zriadiť a udržiavať na vlastné náklady stály rozhodcovský súd podľa ...

§ 12
Zverejňovanie informácií stálym rozhodcovským súdom
(1)

Zriaďovateľ je povinný zriadiť, zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zriaďovateľa,
b)
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, adresa na doručovanie, adresa na podávanie žalôb ...
c)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd je zapísaný v zozname vedenom ministerstvom s uvedením ...
d)
aktuálny zoznam členov predsedníctva a označenie predsedu stáleho rozhodcovského súdu, a to s ...
e)
zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedený týmto stálym rozhodcovským ...
f)
členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských ...
g)
druhy spotrebiteľských sporov, ktoré je stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať, ak podľa ...
h)
právne predpisy, podľa ktorých rozhoduje stály rozhodcovský súd, úplné znenie štatútu a rokovacieho ...
i)
jazyk, v ktorom je možné viesť spotrebiteľské rozhodcovské konanie a podať žalobu na stály ...
j)
informácia, že žalobu je možné počas spotrebiteľského rozhodcovského konania vziať späť,
k)
priemerná dĺžka trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania na stálom rozhodcovskom súde, ...
l)
informácia o záväznosti a právnych následkoch rozhodcovského rozsudku pre účastníkov spotrebiteľského ...
m)
správa o činnosti stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2,
n)
dokumenty, ktoré sú prílohami k tomuto zákonu.
(2)

Stály rozhodcovský súd je povinný vypracovať a zverejniť správu o činnosti stáleho rozhodcovského ...

a)
počte žalôb a najčastejších nárokoch, ktorých sa účastníci domáhajú,
b)
najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom,
c)
počte spotrebiteľských rozhodcovských konaní, ktoré boli zastavené, a o dôvode ich zastavenia, ...
d)
priemernej dĺžke trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania,
e)
miere, v akej sú rozhodnutia stáleho rozhodcovského súdu dobrovoľne plnené, ak má stály rozhodcovský ...
f)
členstve, prípadne spolupráci stáleho rozhodcovského súdu s nadnárodnými organizáciami, ktoré ...
(3)

Na základe žiadosti poskytne stály rozhodcovský súd informácie podľa odsekov 1 a 2 aj na trvalom ...

(4)

Zriaďovateľ spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely ...

§ 13
Zverejňovanie v Obchodnom vestníku
(1)

Zriaďovateľ je povinný v Obchodnom vestníku14) zverejniť

a)
zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
b)
zrušenie stáleho rozhodcovského súdu; to sa rovnako vzťahuje na zrušenie stáleho rozhodcovského ...
c)
štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu a ich zmeny.
(2)

Údaje podľa odseku 1 je zriaďovateľ povinný zverejniť do 30 dní od zriadenia alebo zrušenia ...

§ 14
Štatút

Štatút upravuje najmä

a)
organizačnú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane voľby alebo menovania predsedníctva, ...
b)
vecnú pôsobnosť stáleho rozhodcovského súdu, ktorá nesmie byť v rozpore s týmto zákonom,
c)
podmienky zápisu do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
d)
opatrenia na zabezpečenie odbornej úrovne rozhodcov a systematické odstraňovanie a nápravu nedostatkov ...
e)
orgán stáleho rozhodcovského súdu na rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi,
f)
spôsob prideľovania vecí rozhodcom a
g)
postup pri prešetrovaní sťažností podľa tohto zákona.
§ 15
Rokovací poriadok
(1)

Rokovací poriadok upravuje najmä

a)
pravidlá konania pred stálym rozhodcovským súdom vrátane postupu pri rozhodovaní o námietke voči ...
b)
pravidlá rozhodovania o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania,
c)
pravidlá zmierovacieho konania,
d)
ďalšie pravidlá konania súvisiace s ochranou záujmov účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského ...
(2)

Pravidlá konania a postup v konaní pred stálym rozhodcovským súdom v rokovacom poriadku musia zabezpečovať ...

§ 16
Zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Stály rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho zmien, ...

(2)

Stály rozhodcovský súd môže zapísať do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu iba osobu, ...

(3)

V zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhodcu, titul a doba, ...

(4)

Rozhodca sa zapisuje do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu na dobu najmenej štyroch rokov. ...

TRETIA HLAVA
POVOLENIE A ZOZNAMY VEDENÉ MINISTERSTVOM

§ 17
(1)

Ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa (ďalej len "žiadateľ") udelí povolenie fyzickej osobe, ...

(2)

Ak ministerstvo udelí povolenie podľa odseku 1, ku dňu jeho udelenia zapíše rozhodcu do zoznamu ...

(3)

Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať ...

a)
meno a priezvisko rozhodcu,
b)
adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname ...
c)
číslo povolenia,
d)
deň zápisu do zoznamu rozhodcov,
e)
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, v zozname ktorého je rozhodca zapísaný,
f)
deň a zákonný dôvod vyčiarknutia zo zoznamu rozhodcov alebo pozastavenia alebo dočasného pozastavenia ...
g)
iné údaje.
(4)

Ak rozhodca prestane spĺňať niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je rozhodca povinný túto ...

(5)

Ak rozhodca prestal spĺňať podmienky udelenia povolenia, ministerstvo povolenie zruší. Pred zrušením ...

a)
rozhodcovi bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov, a to ku dňu ...
b)
rozhodca o vyčiarknutie písomne požiadal, a to ku dňu uvedenému v tejto žiadosti, inak ku dňu ...
c)
rozhodca nevyhovel pri preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal,
d)
súd rozhodol o obmedzení spôsobilosti rozhodcu na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti rozhodcu ...
e)
rozhodca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(6)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, ministerstvo vyčiarkne rozhodcu zo zoznamu rozhodcov ku dňu, ...

§ 18
(1)

Ministerstvo na žiadosť udelí povolenie, ak zriaďovateľ hodnoverne preukázal splnenie podmienok. ...

(2)

Ak ministerstvo udelí povolenie, ku dňu jeho udelenia zapíše stály rozhodcovský súd do zoznamu ...

(3)

Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam stálych rozhodcovských súdov, do ...

a)
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu,
b)
číslo povolenia,
c)
názov, sídlo a identifikačné číslo zriaďovateľa,
d)
deň zápisu do zoznamu stálych rozhodcovských súdov,
e)
deň a zákonný dôvod vyčiarknutia stáleho rozhodcovského súdu zo zoznamu stálych rozhodcovských ...
f)
údaje o členoch zriaďovateľa a názve stáleho rozhodcovského súdu podľa § 73 ods. 5,
g)
iné údaje.
(4)

Ak stály rozhodcovský súd prestane spĺňať niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je zriaďovateľ ...

(5)

Ak stály rozhodcovský súd prestal spĺňať podmienky udelenia povolenia, ministerstvo povolenie ...

§ 19

Proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 20
Súčinnosť rozhodcu

Na účely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu rozhodcov, ako aj na účely konania o zrušení ...

§ 21
Súčinnosť stáleho rozhodcovského súdu

Na účely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu stálych rozhodcovských súdov, ako aj na účely ...

TRETIA ČASŤ

SPOTREBITEĽSKÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE

§ 22
Začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania
(1)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského ...

(2)

Žalobcom je zmluvná strana, ktorá podáva žalobu. Žalovaný je zmluvná strana, proti ktorej žaloba ...

§ 23
Zloženie stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Na účely spotrebiteľského rozhodcovského konania sa stálym rozhodcovským súdom rozumie jediný ...

(2)

Ak štatút alebo rokovací poriadok neustanovuje inak, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhoduje ...

§ 24
Ustanovenie rozhodcu
(1)

Vec rozhoduje rozhodca alebo traja rozhodcovia určení spôsobom uvedeným v štatúte podľa predmetu ...

(2)

Ak zanikne funkcia rozhodcu alebo ak dôjde k pozastaveniu alebo dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie ...

§ 25
Žaloba a žalobná odpoveď
(1)

Žalobca podáva žalobu, ktorá obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov, ...
b)
pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
c)
označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
d)
označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
e)
návrh vo veci samej,
f)
podpis žalobcu.
(2)

K žalobe sa pripojí kópia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a dôkazy, ktorých sa žalobca v ...

(3)

Ak žaloba neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo k nej nie sú pripojené dôkazy podľa odseku ...

(4)

Stály rozhodcovský súd bezodkladne po doručení žaloby, a ak nejde o spotrebiteľa, po zaplatení ...

(5)

Ak žalovaný neoznámi svoju žalobnú odpoveď v lehote podľa odseku 4, stály rozhodcovský súd ...

(6)

Žalobca môže so súhlasom stáleho rozhodcovského súdu zmeniť svoju žalobu až do skončenia ...

(7)

Stály rozhodcovský súd je oprávnený požadovať od žalobcu, ktorý nie je spotrebiteľom, poplatok ...

(8)

Stály rozhodcovský súd je oprávnený od žalobcu, ktorý nie je spotrebiteľom, požadovať preddavok ...

§ 26
Účinky podania žaloby
(1)

Podanie žaloby na stály rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná ...

(2)

Po začatí spotrebiteľského rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať ...

§ 27
Vzájomná žaloba
(1)

Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ...

(2)

Žalobca sa v lehote určenej stálym rozhodcovským súdom vyjadrí k vzájomnej žalobe. Z obsahu ...

(3)

O náležitostiach vzájomnej žaloby, jej prílohách a o preddavku na úhradu predpokladaných trov ...

§ 28
Základné ustanovenia o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
(1)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je vylúčená dohoda strán o rozhodovaní podľa zásad spravodlivosti ...

(2)

Účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania sú povinní poskytovať stálemu rozhodcovskému ...

(3)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa spravuje predpismi stáleho rozhodcovského súdu účinnými ...

(4)

V spotrebiteľskom spore s cudzím prvkom sa rozhodujúce právo určí podľa všeobecne záväzných ...

(5)

Procesný úkon spotrebiteľa, a to najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, ...

(6)

Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok ...

(7)

Spotrebiteľ sa môže v konaní dať zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom v súlade so všeobecným ...

(8)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd nemôže proti spotrebiteľovi vydať ...

(9)

Stály rozhodcovský súd je povinný umožniť podávanie žalôb a iných podaní v rámci spotrebiteľského ...

(10)

Ak stály rozhodcovský súd nerozhodne o žalobe do 90 dní od jej podania, oznámi účastníkom spotrebiteľského ...

(11)

Ak je zriaďovateľovi zrušené povolenie, spotrebiteľské rozhodcovské konania vedené rozhodcami ...

(12)

Rozhodca je povinný počas a po skončení svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(13)

Odmena rozhodcu nesmie závisieť od rozhodnutia spotrebiteľského sporu, najmä musí byť rovnaká ...

§ 29
Námietka proti rozhodcovi
(1)

Osoba ustanovená za rozhodcu je povinná bez zbytočného odkladu informovať účastníkov spotrebiteľského ...

(2)

Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý chce podať námietku voči rozhodcovi, ...

§ 30
Rozhodovanie o právomoci
(1)

Stály rozhodcovský súd je oprávnený aj bez námietky rozhodnúť o svojej právomoci vrátane rozhodnutia ...

(2)

Stály rozhodcovský súd rozhodne o námietke právomoci vznesenej účastníkom konania rozhodcovským ...

§ 31
Úkony v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
(1)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu.

(2)

Ak sa tým nesťaží právo účastníka konania na prístup k súdu, stály rozhodcovský súd môže ...

§ 32
Jazyk spotrebiteľského rozhodcovského konania
(1)

Spotrebiteľ má právo na vedenie spotrebiteľského rozhodcovského konania v slovenskom jazyku, a ...

(2)

Stály rozhodcovský súd môže nariadiť, aby bol ku každej listine priložený úradný preklad ...

§ 33
Doručovanie
(1)

Písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi, ktorý nie je spotrebiteľom, ...

(2)

Stály rozhodcovský súd doručuje písomnosti spotrebiteľovi do vlastných rúk na adresu uvedenú ...

(3)

Písomnosti s výnimkou žaloby a rozhodnutí stáleho rozhodcovského súdu možno doručovať aj elektronickými ...

(4)

Doručovanie písomností prostredníctvom opatrovníka, úradnej tabule alebo iného verejne prístupného ...

(5)

Zásielka sa považuje za podmienok podľa osobitného predpisu21) za doručenú aj doručením do elektronickej ...

§ 34
Ústne pojednávanie a písomné konanie
(1)

Stály rozhodcovský súd rozhodne, či nariadi ústne pojednávanie alebo či konanie bude písomné. ...

(2)

Spotrebiteľ má právo navrhnúť, aby sa jeho vec prejednala na ústnom pojednávaní. K návrhu na ...

(3)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa účastníci spotrebiteľského rozhodcovského ...

(4)

Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania sa na ústnom pojednávaní zúčastňuje priamo ...

(5)

Účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania sa musí doručiť oznámenie o každom ústnom ...

(6)

Ak sa účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý bol riadne upovedomený o čase ...

(7)

Ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania riadne a včas, najmenej tri dni pred konaním ...

(8)

Ak stály rozhodcovský súd v čase medzi uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a začatím ...

§ 35
Dokazovanie
(1)

Stály rozhodcovský súd vykonáva dôkazy navrhnuté účastníkmi spotrebiteľského rozhodcovského ...

(2)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

(3)

Ak stály rozhodcovský súd nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to súd.23) Stály ...

(4)

Výsledky dokazovania hodnotí stály rozhodcovský súd jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach ...

(5)

V záujme ochrany spotrebiteľa môže stály rozhodcovský súd od každého vyžadovať informácie, ...

(6)

Všetky listinné dôkazy alebo podania predložené stálemu rozhodcovskému súdu jedným účastníkom ...

(7)

Ak spotrebiteľ v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemôže predložiť navrhovaný doklad, listinu ...

§ 36
Ustanovenie znalca
(1)

Stály rozhodcovský súd môže ustanoviť znalca,24) ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, ...

(2)

Stály rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského konania, ...

(3)

Ak sa účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania nedohodli inak alebo ak o to požiada ...

§ 37
Trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania
(1)

Trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania sú hotové výdavky účastníkov spotrebiteľského ...

(2)

Účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná ...

(3)

Ak mal účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania vo veci úspech len čiastočný, súd ...

(4)

Trovy konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané; primeranosť sa ...

(5)

Ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, stály rozhodcovský súd výnimočne náhradu trov konania ...

(6)

Ak stály rozhodcovský súd spotrebiteľské rozhodcovské konanie zastaví z dôvodu nedostatku právomoci ...

Rozhodcovské rozhodnutie

§ 38
Rozhodovanie viacerými rozhodcami
(1)

Ak vec rozhodujú viacerí rozhodcovia, dohodnú sa, ktorý z nich bude predsedajúcim rozhodcom. Ak ...

(2)

Rozhodca, ktorého pri hlasovaní ostatní rozhodcovia prehlasovali, je oprávnený pripojiť k rozhodcovskému ...

(3)

Rozhodcovia môžu písomne poveriť predsedajúceho rozhodcu vydávať rozhodcovské uznesenia o procesných ...

§ 39
Rozhodcovský rozsudok
(1)

Stály rozhodcovský súd vydá rozhodcovský rozsudok

a)
ak rozhoduje vo veci samej,
b)
na základe zmieru uzavretého účastníkmi spotrebiteľského rozhodcovského konania.
(2)

Stály rozhodcovský súd musí v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodnúť o každom návrhu ...

(3)

Stály rozhodcovský súd môže vydať čiastočný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo ...

§ 40
Forma a obsah rozhodcovského rozsudku
(1)

Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej podobe.

(2)

Rozhodcovský rozsudok obsahuje

a)
označenie stáleho rozhodcovského súdu, ktorý rozhodcovský rozsudok vydal,
b)
mená a priezviská rozhodcov,
c)
označenie účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania podľa § 25 ods. 1 písm. a),
d)
miesto spotrebiteľského rozhodcovského konania,
e)
dátum vydania rozhodcovského rozsudku,
f)
výrok,
g)
odôvodnenie,
h)
poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o lehote na jej ...
(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy spotrebiteľského ...

(4)

Stály rozhodcovský súd v odôvodnení uvedie najmä, z čoho odvodzoval svoju právomoc, čoho sa ...

§ 41
Účinky rozhodcovského rozsudku
(1)

Doručený rozhodcovský rozsudok má za podmienok podľa § 46 ods. 2 pre účastníkov spotrebiteľského ...

(2)

Rozhodcovský rozsudok, ktorý má účinky právoplatného rozsudku súdu podľa odseku 1, je po uplynutí ...

§ 42
Oprava rozhodcovského rozsudku

Chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodcovského ...

§ 43
Rozhodcovské uznesenie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, stály rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským uznesením. Rozhodcovským ...

(2)

Na rozhodcovské uznesenie sa použijú primerane ustanovenia § 39 až 42.

§ 44
Zmier
(1)

Ak účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania v jeho priebehu uzatvoria zmier, stály rozhodcovský ...

(2)

Na rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach sa primerane vzťahujú ustanovenia § 39 až 42. ...

§ 45
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
(1)

Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania sa môže žalobou podanou proti druhému účastníkovi ...

a)
účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nemal spôsobilosť uzavrieť spotrebiteľskú ...
b)
účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu ...
c)
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nepredvídala, ...
d)
stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade s týmto zákonom, v spotrebiteľskom rozhodcovskom ...
e)
spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobsahuje náležitosti podľa § 3 alebo je tu iný dôvod neplatnosti ...
f)
stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebiteľ jeho nariadenie navrhoval ...
g)
v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, že stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil ...
h)
vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
i)
stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov ...
j)
rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania na plnenie, ...
k)
výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
l)
rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
(2)

Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku sa môže podať na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(3)

Súd v konaní o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku vždy preskúma, či sú dôvody na zrušenie ...

§ 46
Lehota na podanie žaloby
(1)

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia ...

(2)

Doručený rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnosť až po uplynutí lehoty na podanie žaloby ...

(3)

Ak bol podaný návrh na začatie exekúcie, môže spotrebiteľ žalobu o zrušenie rozhodcovského ...

§ 47
Postup po zrušení rozhodcovského rozsudku
(1)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z dôvodu neplatnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ...

(2)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 1, spotrebiteľská ...

(3)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z toho dôvodu, že stály rozhodcovský súd rozhodol na základe ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SŤAŽNOSŤ NA POSTUP ROZHODCU A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ ROZHODCU

§ 48
Sťažnosť na postup rozhodcu
(1)

Účastník konania môže podať predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo ministerstvu sťažnosť ...

(2)

Ak sťažnosť smeruje proti predsedovi stáleho rozhodcovského súdu, prešetrí ju predsedníctvo ...

(3)

Ak je zo sťažnosti zrejmé, že konanie rozhodcu napĺňa znaky disciplinárneho previnenia, podá ...

(4)

Podanie sťažnosti nie je prekážkou postupu a rozhodnutia v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. ...

§ 49
Zásady prešetrovania sťažností a oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
(1)

Prešetrovaním sťažnosti predseda stáleho rozhodcovského súdu zisťuje skutočný stav veci a ...

(2)

Pri prešetrovaní sťažnosti predseda stáleho rozhodcovského súdu vychádza z obsahu sťažnosti ...

(3)

Členovia orgánov stáleho rozhodcovského súdu a rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov stáleho ...

(4)

Ak predseda stáleho rozhodcovského súdu zistí porušenie povinností rozhodcu podľa tohto zákona ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa použije aj vtedy, ak sťažnosť prešetruje predsedníctvo stáleho rozhodcovského ...

(6)

Sťažnosť je prešetrená spísaním zápisnice o prešetrení sťažnosti a priebehu jej prešetrovania, ...

(7)

Predseda stáleho rozhodcovského súdu alebo predsedníctvo stáleho rozhodcovského súdu výsledok ...

(8)

Prešetrením sťažnosti orgánmi stáleho rozhodcovského súdu nie je dotknutá právomoc ministerstva ...

(9)

V súlade s týmto zákonom môže stály rozhodcovský súd v štatúte upresniť postup prešetrovania ...

§ 50
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením rozhodcu je

a)
porušenie povinnosti rozhodcu oznámiť skutočnosti podľa tohto zákona,
b)
porušenie povinnosti rozhodcu postupovať v konaní nestranne a nezaujato,
c)
zavinené konanie rozhodcu, ktoré má za následok závažné prieťahy v spotrebiteľskom rozhodcovskom ...
d)
výkon funkcie rozhodcu pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
e)
svojvoľné rozhodnutie rozhodcu.
(2)

Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou rozhodcu je

a)
spáchanie disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za rovnaké disciplinárne previnenie ...
b)
spáchanie disciplinárneho previnenia, ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, ...
c)
porušenie povinnosti vyjadriť sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo neúčasť na ...
d)
prijatie odmeny alebo iného plnenia za rozhodovanie spotrebiteľských sporov od inej osoby ako zriaďovateľa ...
e)
plnenie pokynov od zriaďovateľa, ktoréhokoľvek účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania ...
§ 51
Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnymi opatreniami sú:

a)
písomné napomenutie, ktoré môže byť vo forme verejného napomenutia,
b)
peňažná pokuta od 500 eur do 5 000 eur,
c)
preskúšanie,
d)
pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu,
e)
vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov.
§ 52
Dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu
(1)

Disciplinárne obvinenému rozhodcovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za závažné ...

(2)

Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu podáva ten, kto podal návrh na začatie ...

(3)

O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu disciplinárny senát rozhodne v lehote ...

(4)

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho ...

§ 53

O disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu rozhodujú a disciplinárne opatrenia podľa tohto zákona ...

§ 54
Stála disciplinárna komisia a disciplinárny senát
(1)

Na účely vytvárania disciplinárnych senátov sa zriaďuje stála disciplinárna komisia. Stála ...

a)
päť členov vymenúva minister aspoň z desiatich kandidátov navrhnutých z radov rozhodcov záujmovým ...
b)
desať členov vymenúva minister zo zamestnancov ministerstva, iných osôb, ktoré pôsobia najmä ...
(2)

Minister odvolá člena stálej disciplinárnej komisie, ak člen stratil predpoklady na vymenovanie ...

(3)

Minister môže odvolať člena stálej disciplinárnej komisie, ak člen neplní riadne povinnosti ...

(4)

Ak nie je možné členov stálej disciplinárnej komisie vymenovať podľa odseku 1, vymenuje minister ...

(5)

Po vymenovaní členov stálej disciplinárnej komisie sa náhodným výberom vytvára päť samostatných ...

(6)

Podľa pravidiel ustanovených v odsekoch 1 a 4 minister vymenuje rovnaký počet náhradníkov členov ...

(7)

Predsedu disciplinárneho senátu zvolia spomedzi seba členovia disciplinárneho senátu bezodkladne ...

(8)

Predseda disciplinárneho senátu a členovia disciplinárneho senátu vykonávajú funkciu bez nároku ...

(9)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonáva všetky úkony v disciplinárnom konaní disciplinárny ...

(10)

Ministerstvo vedie zoznam predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov v ...

(11)

Ministerstvo zverejňuje zoznam členov stálej disciplinárnej komisie s uvedením ich mena a priezviska ...

§ 55
(1)

Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu je vylúčený z prejednávania ...

a)
rozhodoval vo veci, ktorej sa disciplinárne prejednávaný skutok týka,
b)
je alebo bol zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný ...
c)
nemôže po dobu aspoň šiestich týždňov vykonávať svoju funkciu,
d)
iný disciplinárny senát na základe písomnej námietky zaujatosti účastníka konania rozhodol, ...
(2)

Ak je predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu vylúčený, písomne sa ...

(3)

Členstva v stálej disciplinárnej komisii sa možno vzdať písomným oznámením adresovaným ministrovi; ...

§ 56
Spôsob pridelenia veci disciplinárnemu senátu

Návrh na začatie disciplinárneho konania, námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení ...

§ 57
Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh podaný ministerstvu. Disciplinárne konanie je začaté ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu alebo predseda ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho ...

(4)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho ...

(5)

Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. ...

(6)

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému, ...

(7)

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu sa primerane použijú ustanovenia osobitného ...

§ 58
Účastníci a zastupovanie
(1)

Účastníkom disciplinárneho konania je navrhovateľ a rozhodca, proti ktorému návrh na začatie ...

(2)

Disciplinárne obvinený môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený len advokátom alebo opatrovníkom. ...

(3)

Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému ...

§ 59
(1)

Po začatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho ...

a)
doručí návrh na začatie disciplinárneho konania do vlastných rúk,
b)
oznámi zloženie disciplinárneho senátu,
c)
doručí výzvu, aby sa k návrhu na začatie konania, ako aj ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú ...
(2)

S vyjadrením a dôkazmi podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovateľa ...

(3)

Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za ...

(4)

Disciplinárny senát vykonáva dokazovanie najmä listinami; dôkaz svedkom alebo znalcom vykoná iba ...

(5)

Prešetrenie účastníkmi uvádzaných tvrdení a skutočností, a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho ...

(6)

Disciplinárny senát vec prejedná na ústnom pojednávaní. Disciplinárny senát môže upustiť ...

(7)

Ústne pojednávanie možno odročiť iba z vážnych a ospravedlniteľných dôvodov a ak nemôže ...

§ 60
Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak je disciplinárny senát toho názoru, že skutok, ktorý sa disciplinárne obvinenému kladie za ...

(2)

Okrem prípadu podľa odseku 1 disciplinárny senát konanie preruší vtedy, ak sa o otázke, ktorá ...

(3)

Z dôležitých dôvodov na strane účastníkov disciplinárneho konania alebo ak je v priebehu disciplinárneho ...

(4)

Disciplinárne konanie sa prerušuje aj v prípade, ak disciplinárne obvinený požiadal o výmaz zo ...

(5)

Disciplinárny senát pokračuje v konaní, ak bolo trestné stíhanie zastavené alebo ak súd alebo ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Ak pominú dôvody prerušenia konania, ...

§ 61
Zastavenie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene,
b)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania vzatý späť,
c)
navrhovateľ na výzvu disciplinárneho senátu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho návrhu ...
d)
zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie,
e)
disciplinárne obvinený bol právoplatne odsúdený v trestnom konaní za skutok, ktorý je predmetom ...
f)
disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(2)

Ak existujú dôvody zastavenia disciplinárneho konania, disciplinárny senát disciplinárne konanie ...

(3)

Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a), c) a d) je prípustné ...

§ 62
Trovy disciplinárneho konania a ich náhrada
(1)

Trovami disciplinárneho konania sú najmä účelne vynaložené výdavky účastníkov disciplinárneho ...

(2)

Každý účastník disciplinárneho konania znáša trovy konania, ktoré mu vznikli, a trovy svojho ...

(3)

Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený je vinný, má navrhovateľ a ministerstvo ...

§ 63
Rozhodovanie o trovách disciplinárneho konania
(1)

O povinnosti nahradiť trovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ...

(2)

Ak účastník disciplinárneho konania v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, disciplinárny senát ...

(3)

Ak disciplinárny senát uloží povinnosť nahradiť trovy, určí v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť trovy alebo ...

§ 64
Rozhodnutie
(1)

Pre rozhodnutie disciplinárneho senátu je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase, keď k disciplinárnemu ...

(2)

Disciplinárne konanie nemožno skončiť zmierom.

(3)

Disciplinárny senát rozhoduje podľa pravidiel ustanovených v § 38. Rozhodnutie disciplinárneho ...

(4)

Ak disciplinárny senát zistí, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, ...

(5)

Ak disciplinárny senát zistí, že rozhodca sa disciplinárneho previnenia nedopustil, rozhodne, že ...

(6)

Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu najneskôr do šiestich mesiacov ...

(7)

Ak ide o disciplinárne previnenie rozhodcu, ktoré svojou povahou neodôvodňuje uloženie prísnejšieho ...

(8)

Za disciplinárne previnenie môže disciplinárny senát popri písomnom napomenutí alebo peňažnej ...

(9)

Disciplinárnym opatrením za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s výkonom funkcie ...

(10)

Disciplinárny senát môže výnimočne upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak prejednanie ...

(11)

Disciplinárny senát vyhotoví a odošle rozhodnutie do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Rozhodnutie ...

(12)

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 65
Zahladenie disciplinárneho postihu
(1)

Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť rozhodcu mu ministerstvo bezodkladne vydá osvedčenie ...

(3)

Disciplinárne opatrenie podľa § 51 písm. e) sa nezahladzuje.

§ 66
Spoločné ustanovenie o disciplinárnom konaní

Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento ...

PIATA ČASŤ

KONTROLA A SANKCIE

§ 67
(1)

Ministerstvo

a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a plnením podmienok zriaďovateľa, rozhodcu a ...
b)
rozhoduje o uložení sankcií.
(2)

Na účely rozhodnutia o sťažnosti si ministerstvo môže vyžiadať od predsedu stáleho rozhodcovského ...

(3)

Ak nie je informácia poskytnutá podľa odseku 2 dostatočná, môže ministerstvo vykonať kontrolu ...

(4)

Zriaďovateľ, členovia orgánov stáleho rozhodcovského súdu a rozhodcovia stáleho rozhodcovského ...

(5)

Zamestnanci ministerstva vrátane prizvaných osôb sú pri výkone kontroly oprávnení

a)
vstupovať do objektov, sídla, zariadení, na pozemky a do iných priestorov stáleho rozhodcovského ...
b)
vyžadovať od zriaďovateľa alebo predsedu stáleho rozhodcovského súdu, aby v určenej lehote poskytol ...
c)
nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov zriaďovateľa alebo stáleho rozhodcovského ...
d)
v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy,
e)
vyžadovať od zriaďovateľa a stáleho rozhodcovského súdu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov ...
(6)

Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly povinní preukázať sa služobným preukazom a písomným ...

(7)

Výkon kontroly nesmie zasahovať do prebiehajúceho spotrebiteľského rozhodcovského konania.

(8)

Trovy ministerstva spojené s kontrolou uhrádza ministerstvo a trovy zriaďovateľa alebo stáleho ...

§ 68
(1)

Za porušenie povinností podľa tohto zákona a za sťaženie alebo zmarenie výkonu kontroly uloží ...

(2)

Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom okrem povinností uvedených v odseku 3 ministerstvo ...

(3)

Za porušenie povinností ustanovených v § 10 ods. 3 a 4, § 12, 13, 16, § 17 ods. 4 a § 18 ods. ...

(4)

Tomu, kto sťaží alebo zmarí výkon kontroly, uloží ministerstvo peňažnú pokutu od 500 eur do ...

§ 69
(1)

Konanie o uložení peňažnej pokuty možno začať do dvoch rokov od zistenia porušenia povinnosti, ...

(2)

Peňažná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

(3)

Na konanie o uložení peňažnej pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 70

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, štatút, rokovací poriadok ani ostatné predpisy stáleho rozhodcovského ...

§ 71
(1)

Ak niektorú otázku v konaní nemožno riešiť podľa tohto zákona, použijú sa primerane ustanovenia ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,31) ak v § 57 ...

(3)

Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd z iného dôvodu ako ...

(4)

Ak všeobecný súd na základe § 47 ods. 2 zruší rozhodcovský rozsudok vydaný stálym rozhodcovským ...

(5)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva (§ 3), na základe ktorej bola založená právomoc stáleho ...

§ 72

Pri výkone kontroly alebo v disciplinárnom konaní sa rozhodca, predseda stáleho rozhodcovského ...

§ 73
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, ustanovenia tohto zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ...

(2)

Na trvanie a plynutie lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorá začala ...

(3)

Rozhodcovská zmluva uzavretá pred 1. januárom 2015 sa spravuje predpismi účinnými v čase jej ...

(4)

Na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej pred 1. januárom 2015 môže spor spĺňajúci podmienky ...

(5)

Rozhodcovská zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom uzavretá pred 1. januárom 2015 odkazujúca ...

(6)

Rozhodcovské konanie, ktorého predmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa tohto zákona a ktoré ...

(7)

Ak ide o zriaďovateľa, ktorý má podľa osobitného predpisu povinnosť zriadiť a na vlastné náklady ...

(8)

Ak na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej pred 1. januárom 2015 nie je založená právomoc nástupníckeho ...

(9)

V poradí prvú správu o činnosti stáleho rozhodcovského súdu podľa tohto zákona zverejní stály ...

§ 74
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 88 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania je príslušný súd, v ktorého ...

2.

§ 106 znie:

„§ 106 (1) Len čo súd k námietke odporcu uplatnenej najneskôr pri prvom jeho úkone vo veci samej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) Zákon č. 335/2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 141a ods. 1 štvrtá veta znie: "Ak navrhovateľ preddavok na trovy konania v určenej lehote nezloží ...

4.

Za § 372v sa vkladá § 372w, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372w Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 Spory o neplatnosť spotrebiteľskej ...

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 ...

1.

V § 53 ods. 4 písmeno r) znie:

„r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ...

2.

Za Dvadsiatu hlavu sa vkladá Dvadsiata prvá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVADSIATA PRVÁ HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2015 § 879s Ustanovenia ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov I. časti "Všeobecná správa" položke 5 sa dopĺňajú písmená ...

„q) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 16a ods. 5 sa slová "§ 44 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 44 ods. 4".

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťajú slová "§ 68c zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom ...

3.

V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
cudzieho exekučného titulu,“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ea sa vypúšťa.

5.

V § 41 ods. 4 sa slová "§ 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 56 ods. 2 až 5" nahrádzajú slovami "§ 44 ...

6.

V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri cudzom exekučnom titule, ktorého uznanie sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4eab a 4eac znejú:

„4eab) § 67 zákona č. 97/1963 Zb.§ 49 zákona č. 244/2002 Z. z. 4eac) Napríklad nariadenie ...

7.

V § 44 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súd pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ead znie:

„4ead) Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 44 ods. 5 sa slová "Odseky 1 až 3" nahrádzajú slovami "Odseky 1, 2 a 4".

9.

V § 44 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu, ktorého uznanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4eae znie:

„4eae)
§ 67 ods. 2 a 3 zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 388/2011 Z. z.“.

10.

V § 44 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak ide o vykonanie cudzieho rozhodnutia z cudziny osobitným postupom upraveným medzinárodnou ...

Odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

11.

V § 44 ods. 9 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odseku 8".

12.

V § 44 ods. 11 sa slová "odseku 8" nahrádzajú slovami "odseku 10".

13.

V § 45 sa vypúšťa odsek 4.

14.

V § 47 ods. 5 sa slová "§ 56 ods. 10" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 11".

15.

Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Exekútor poverený vykonaním exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4g znie:

„4g)
Príloha č. 3 k zákonu č. 335/2014 Z. z.“.

16.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak podkladom na vykonanie exekúcie je cudzí exekučný titul, pripojí exekútor k upovedomeniu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4h znie:

„4h)
Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012.“.

17.

V § 56 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak bol podaný návrh na neuznanie cudzieho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 67 ods. 2 a 3 zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 388/2011 Z. z.Nariadenie (ES) č. ...

18.

V § 56 ods. 4 sa odkaz "6a" nad slovom "predpisov" nahrádza odkazom "6aa".

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

20.

V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Súd povolí odklad exekúcie, ak povinný v lehote na podanie námietok proti exekúcii podá ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

21.

V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
je výkon exekučného titulu v rozpore s verejným poriadkom.“.

22.

V § 58 ods. 5 sa slovo "a" nahrádza čiarkou a za slovo "k)" sa vkladajú slová "a l)".

23.

V § 79 ods. 2 sa slová "§ 56 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 2 alebo ods. 5".

24.

V § 100 ods. 2 sa slová "§ 56 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 2 alebo ods. 5".

25.

V § 141 ods. 7 sa slová "§ 56 ods. 5" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 6".

26.

Za ôsmu časť sa vkladá nová deviata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DEVIATA ČASŤ CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ § 211a (1) Komora vedie v elektronickej podobe centrálny ...

Doterajšia deviata až jedenásta časť sa označujú ako desiata až dvanásta časť.

27.

V § 212 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
disciplinárna komisia.“.

28.

V § 213 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane náhradníkov členov disciplinárnej ...

29.

V § 213 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
schvaľuje organizačný, disciplinárny a volebný poriadok,“.

30.

V § 214 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
na webovom sídle komory zverejňuje členov orgánov komory a ich zmeny,“.

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).

31.

V § 214 ods. 6 sa za slovo "členstvom" vkladajú slová "v disciplinárnej komisii alebo".

32.

§ 217 znie:

„§ 217 Disciplinárna komisia (1) Disciplinárna komisia má 11 členov. (2) Členovia disciplinárnej ...

33.

Nadpis jedenástej časti znie: "Vybavovanie sťažností, kontrola exekučnej činnosti, disciplinárna ...

34.

V § 218d ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripája slovo "najmä".

35.

V § 218d ods. 1 písm. a) sa slová "dodržiavanie ustanovení" nahrádzajú slovami "dodržiavanie ...

36.

V § 222b ods. 1 sa slová "disciplinárny senát" nahrádzajú slovami "disciplinárna komisia prostredníctvom ...

37.

§ 222b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpečiť zverejnenie zloženia disciplinárnych ...

38.

§ 222c znie:

„§ 222c (1) Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, ...

39.

§ 222d až 222g sa vypúšťajú.

40.

V § 224 ods. 2 sa slovo "komore" nahrádza slovami "predsedovi disciplinárnej komisie".

41.

V § 224 ods. 5 sa slová "disciplinárny senát, ktorého vytvorenie podľa § 222f bezprostredne predchádzalo ...

42.

V § 224 sa vypúšťa odsek 6.

43.

V § 226 ods. 6 sa slová "disciplinárny senát" nahrádzajú slovami "predseda disciplinárneho senátu". ...

44.

V § 228a ods. 3 sa slová "tomu disciplinárnemu senátu, ktorý bol vytvorený pri prvom podanom odvolaní ...

45.

V nadpise nad § 228g sa vypúšťajú slová "o disciplinárnom konaní".

46.

V § 228g odsek 1 znie:

„(1) Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá ...

47.

V § 228g ods. 2 sa za slová "prezidenta komory" vkladá čiarka a slová "predsedu disciplinárnej ...

48.

V jedenástej časti sa za tretiu hlavu vkladá štvrtá hlava, ktorá znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA SPRÁVNE DELIKTY § 228i (1) Komora sa dopustí správneho deliktu tým, že nevedie ...

49.

Za § 243c sa vkladá § 243d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Exekučné konanie ...

Čl. VI

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

V § 23a ods. 2 sa za slovo "súdom" vkladajú slová "stálym rozhodcovským súdom,8aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VII

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. V § 211b v dvadsiatom šiestom bode, ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  Poučenie (súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy)

  Súhlas so spotrebiteľskou rozhodcovskou zmluvou umožňuje, aby prípadné spory z Vašich zmluvných ...

  Ak podpíšete spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, že druhá strana podá proti Vám ...

  Zoznam stálych rozhodcovských súdov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína písomnou žalobou, ktorá sa podáva na adresu sídla ...

  Miestom spotrebiteľského rozhodcovského konania je sídlo stáleho rozhodcovského súdu a v konaní ...

  V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom, združením na ochranu ...

  Majte na pamäti, že písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do ...

  V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní máte práva obdobné ako na všeobecnom súde, najmä sa brániť ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia. ...

  Voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na všeobecný súd ...

  Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského ...

  Ak však nepodáte žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a ani dobrovoľne nesplníte to, na ...

  Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  Poučenie o rozhodcovskom konaní pri iniciovaní sporu proti spotrebiteľovi

  Súd na žalobu ktorejkoľvek zo strán zruší rozhodcovský rozsudok, ak

  Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov ...

  Ak podpíšete spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, že druhá strana podá proti Vám ...

  Ako žalovaný môžete uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ...

  Neváhajte sa vyjadriť na svoju obhajobu. K vyjadreniu pripojte dôkazy, ktoré podporujú Vaše tvrdenia. ...

  Procesný úkon spotrebiteľa, a to najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, ...

  V konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom vrátane združenia na ochranu ...

  Písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných rúk na adresu ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu a je ...

  Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok ...

  V súvislosti so spotrebiteľským rozhodcovským konaním Vám môžu vzniknúť trovy konania. Trovy ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí právoplatnosťou rozhodcovského rozsudku alebo doručením ...

  Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského ...

  Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

  Prevziať prílohu - Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

  Príloha č. 4 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

Poznámky

 • 1)  § 585 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 2)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 44 až 50 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 144 až 146 Civilného sporového poriadku.
 • 7)  § 5 až 8 Civilného sporového poriadku.
 • 8)  § 3 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 8a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 24 ods. 2 zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 9a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách ...
 • 10)  Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 Z. ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských ...
 • 12)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15)  Civilný sporový poriadok.
 • 16)  Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných ...
 • 18)  Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka. ...
 • 19)  Napríklad § 129 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 93b zákona č. 483/2001 ...
 • 20)  § 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri ...
 • 21)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 22)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  § 104 Civilného sporového poriadku.
 • 24)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 27)  § 41 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 33)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore