Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 03.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Občianske právo, Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD9DS4EUPP1ČL1

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 335/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje

a)
spotrebiteľské rozhodcovské konanie,
b)
postavenie a činnosť rozhodcu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory a stáleho rozhodcovského súdu ...
c)
podmienky na udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi a stálemu rozhodcovskému ...
d)
disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu,
e)
kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a
f)
sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona možno rozhodovať len spotrebiteľské spory, ...

(3)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho ...

(4)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,2) len ak to tento zákon výslovne ustanovuje. ...

(5)

Uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských sporoch vydaných na území iného štátu ako ...

§ 2 - Spotrebiteľské spory, spotrebiteľské rozhodcovské konanie a konanie na súde
(1)

Spotrebiteľským sporom je spor medzi dodávateľom4) a spotrebiteľom5) vyplývajúci zo spotrebiteľskej ...

(2)

Ak je spor podľa odseku 1 už predmetom konania na súde, môžu účastníci konania uzavrieť spotrebiteľskú ...

§ 3 - Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva
(1)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré ...

(2)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej ...

(3)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí obsahovať

a)
identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dodávateľa a ...
b)
označenie spotrebiteľskej zmluvy alebo spotrebiteľských zmlúv, na spory z ktorých sa vzťahuje spotrebiteľská ...
c)
označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením názvu a sídla,
d)
webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom je zverejnený rokovací poriadok stáleho rozhodcovského ...
e)
poučenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(4)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu.

(5)

Uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nesmie byť podmienené uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. ...

(6)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Spotrebiteľ sa ...

(7)

Ak je spotrebiteľská zmluva neplatná, je s ňou súvisiaca spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neplatná, ...

(8)

Dodávateľ, ktorý opakovane uzaviera so spotrebiteľmi spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu alebo ponúka ...

DRUHÁ ČASŤ

ROZHODCA, STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD A OPRÁVNENIE ROZHODOVAŤ SPOTREBITEĽSKÉ SPORY

PRVÁ HLAVA
ROZHODCA

§ 4 - Predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu
(1)

Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených ...

(2)

Funkciu rozhodcu nemôže vykonávať osoba, u ktorej jej výkon nepripúšťa osobitný predpis.

Odborná spôsobilosť na zápis do zoznamu rozhodcov a na výkon funkcie rozhodcu a skúška odbornej spôsobilosti rozhodcu
§ 5
(1)

Fyzická osoba musí pred zápisom do zoznamu rozhodcov úspešne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti rozhodcu ...

(2)

Podmienka vykonania skúšky je splnená, ak fyzická osoba úspešne zložila odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú ...

§ 6
(1)

Skúškou sa pred päťčlennou skúšobnou komisiou overuje, či má fyzická osoba potrebné odborné znalosti ...

(2)

Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a prípadovej ...

(3)

Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ...

(4)

Členovia skúšobnej komisie volia spomedzi seba predsedu skúšobnej komisie. Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ...

(5)

Na skúšku sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá s výnimkou ...

(6)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach a náležitosti ...

§ 7 - Ďalšie vzdelávanie rozhodcov
(1)

Ministerstvo organizuje prostredníctvom poverenej osoby aspoň raz ročne odborný seminár ako súčasť ďalšieho ...

(2)

Ak sa rozhodca nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, ...

(3)

Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, rozhodca je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ...

(4)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o ďalšom vzdelávaní ...

§ 8 - Bezúhonnosť a dôveryhodnosť
(1)

Rozhodca musí na účely zápisu do zoznamu rozhodcov a počas celého obdobia výkonu funkcie rozhodcu spĺňať ...

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(3)

Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a)
kto bol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý zo zoznamu rozhodcov,
b)
kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za porušenie právnych predpisov odvolaný z funkcie ...
c)
na koho majetok bol v posledných desiatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie povolenia vyhlásený ...
d)
u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti rozhodcu alebo
e)
kto bol ako fyzická osoba - podnikateľ v posledných piatich rokoch právoplatne postihnutý orgánom dozoru ...
§ 9 - Zánik funkcie rozhodcu
(1)

Funkcia rozhodcu zaniká

a)
odvolaním z funkcie,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
d)
výmazom zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
e)
vyčiarknutím zo zoznamu rozhodcov,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Funkcia rozhodcu v prebiehajúcom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní zaniká aj rozhodnutím o vylúčení. ...

(3)

Ak sa rozhodca vzdá funkcie, urobí všetky úkony, ktoré neznesú odklad.

(4)

Ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu alebo ak hrozia prieťahy v konaní a predseda ...

(5)

Predseda stáleho rozhodcovského súdu písomne informuje o zániku, pozastavení alebo o dočasnom pozastavení ...

DRUHÁ HLAVA
STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD

§ 10 - Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len "zriaďovateľ") môže byť len záujmové združenie ...

(2)

Spotrebiteľské spory možno rozhodovať iba pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ je držiteľom ...

(3)

Zriaďovateľ je povinný vydať štatút stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len "štatút") a rokovací poriadok ...

(4)

Stály rozhodcovský súd musí mať predsedníctvo a predsedu.

(5)

Poplatok za vykonanie skúšky a poplatok za udelenie povolenia uhrádza zriaďovateľ.

§ 11 - Podmienky získania povolenia
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia (ďalej len "žiadosť") podáva po zverejnení informácií podľa § 13 ods. 1 ...

(2)

Názov stáleho rozhodcovského súdu sa musí odlišovať od názvu stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol ...

(3)

Na účely udelenia povolenia musí zriaďovateľ hodnoverne preukázať

a)
zriadenie stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho sídla a podateľne stáleho rozhodcovského súdu, ktoré ...
b)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd bude mať sídlo a vykonávať činnosť vo verejne dostupných priestoroch, ...
c)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd má dostatočné technické, programové a administratívne vybavenie ...
d)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd je dostatočne odborne, organizačne a personálne spôsobilý zabezpečiť ...
e)
skutočnosť, že v prípade, ak stály rozhodcovský súd rozhoduje spory, ktorých účastníkom je člen zriaďovateľa ...
f)
že zriaďovateľ nie je zrušený, nie je v úpadku, na majetok zriaďovateľa nie je vyhlásený konkurz ani ...
g)
že zriaďovateľovi nebolo odňaté povolenie,
h)
že v zozname rozhodcov sú zapísaní aspoň piati rozhodcovia s udeleným povolením na rozhodovanie spotrebiteľských ...
i)
že zriaďovateľ spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu,12)
j)
že zriaďovateľ zaplatil správny poplatok,
k)
zriadenie a udržiavanie webového sídla stáleho rozhodcovského súdu,
l)
že štatút a rokovací poriadok sú v súlade s týmto zákonom,
m)
splnenie podmienky podľa § 73 ods. 5, ak ide o zriaďovateľa podľa § 73 ods. 5; to neplatí, ak ide o ...
n)
zriaďovateľ má zavedený systém opatrení na zabezpečenie odbornej úrovne rozhodcov a systematické odstraňovanie ...
(4)

Povinnosť zriaďovateľa zriadiť a udržiavať na vlastné náklady stály rozhodcovský súd podľa osobitných ...

§ 12 - Zverejňovanie informácií stálym rozhodcovským súdom
(1)

Zriaďovateľ je povinný zriadiť, zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom sú v ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zriaďovateľa,
b)
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, adresa na doručovanie, adresa na podávanie žalôb a iných ...
c)
skutočnosť, že stály rozhodcovský súd je zapísaný v zozname vedenom ministerstvom s uvedením čísla zápisu, ...
d)
aktuálny zoznam členov predsedníctva a označenie predsedu stáleho rozhodcovského súdu, a to s uvedením ...
e)
zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedený týmto stálym rozhodcovským súdom ...
f)
členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov, ...
g)
druhy spotrebiteľských sporov, ktoré je stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať, ak podľa štatútu ...
h)
právne predpisy, podľa ktorých rozhoduje stály rozhodcovský súd, úplné znenie štatútu a rokovacieho ...
i)
jazyk, v ktorom je možné viesť spotrebiteľské rozhodcovské konanie a podať žalobu na stály rozhodcovský ...
j)
informácia, že žalobu je možné počas spotrebiteľského rozhodcovského konania vziať späť,
k)
priemerná dĺžka trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania na stálom rozhodcovskom súde,
l)
informácia o záväznosti a právnych následkoch rozhodcovského rozsudku pre účastníkov spotrebiteľského ...
m)
správa o činnosti stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2,
n)
dokumenty, ktoré sú prílohami k tomuto zákonu.
(2)

Stály rozhodcovský súd je povinný vypracovať a zverejniť správu o činnosti stáleho rozhodcovského súdu ...

a)
počte žalôb a najčastejších nárokoch, ktorých sa účastníci domáhajú,
b)
najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom,
c)
počte spotrebiteľských rozhodcovských konaní, ktoré boli zastavené, a o dôvode ich zastavenia,
d)
priemernej dĺžke trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania,
e)
miere, v akej sú rozhodnutia stáleho rozhodcovského súdu dobrovoľne plnené, ak má stály rozhodcovský ...
f)
členstve, prípadne spolupráci stáleho rozhodcovského súdu s nadnárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú ...
(3)

Na základe žiadosti poskytne stály rozhodcovský súd informácie podľa odsekov 1 a 2 aj na trvalom médiu. ...

(4)

Zriaďovateľ spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona ...

§ 13 - Zverejňovanie v Obchodnom vestníku
(1)

Zriaďovateľ je povinný v Obchodnom vestníku14) zverejniť

a)
zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
b)
zrušenie stáleho rozhodcovského súdu; to sa rovnako vzťahuje na zrušenie stáleho rozhodcovského súdu, ...
c)
štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu a ich zmeny.
(2)

Údaje podľa odseku 1 je zriaďovateľ povinný zverejniť do 30 dní od zriadenia alebo zrušenia stáleho ...

§ 14 - Štatút

Štatút upravuje najmä

a)
organizačnú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane voľby alebo menovania predsedníctva, predsedu ...
b)
vecnú pôsobnosť stáleho rozhodcovského súdu, ktorá nesmie byť v rozpore s týmto zákonom,
c)
podmienky zápisu do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
d)
opatrenia na zabezpečenie odbornej úrovne rozhodcov a systematické odstraňovanie a nápravu nedostatkov ...
e)
orgán stáleho rozhodcovského súdu na rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi,
f)
spôsob prideľovania vecí rozhodcom a
g)
postup pri prešetrovaní sťažností podľa tohto zákona.
§ 15 - Rokovací poriadok
(1)

Rokovací poriadok upravuje najmä

a)
pravidlá konania pred stálym rozhodcovským súdom vrátane postupu pri rozhodovaní o námietke voči rozhodcovi, ...
b)
pravidlá rozhodovania o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania,
c)
pravidlá zmierovacieho konania,
d)
ďalšie pravidlá konania súvisiace s ochranou záujmov účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania. ...
(2)

Pravidlá konania a postup v konaní pred stálym rozhodcovským súdom v rokovacom poriadku musia zabezpečovať ...

§ 16 - Zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Stály rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho zmien, ktorý ...

(2)

Stály rozhodcovský súd môže zapísať do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu iba osobu, ktorá ...

(3)

V zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhodcu, titul a doba, ...

(4)

Rozhodca sa zapisuje do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu na dobu najmenej štyroch rokov. ...

TRETIA HLAVA
POVOLENIE A ZOZNAMY VEDENÉ MINISTERSTVOM

§ 17
(1)

Ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa (ďalej len "žiadateľ") udelí povolenie fyzickej osobe, ktorá je ...

(2)

Ak ministerstvo udelí povolenie podľa odseku 1, ku dňu jeho udelenia zapíše rozhodcu do zoznamu rozhodcov. ...

(3)

Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské ...

a)
meno a priezvisko rozhodcu,
b)
adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný, ...
c)
číslo povolenia,
d)
deň zápisu do zoznamu rozhodcov,
e)
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, v zozname ktorého je rozhodca zapísaný,
f)
deň a zákonný dôvod vyčiarknutia zo zoznamu rozhodcov alebo pozastavenia alebo dočasného pozastavenia ...
g)
iné údaje.
(4)

Ak rozhodca prestane spĺňať niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je rozhodca povinný túto skutočnosť ...

(5)

Ak rozhodca prestal spĺňať podmienky udelenia povolenia, ministerstvo povolenie zruší. Pred zrušením ...

a)
rozhodcovi bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov, a to ku dňu právoplatnosti ...
b)
rozhodca o vyčiarknutie písomne požiadal, a to ku dňu uvedenému v tejto žiadosti, inak ku dňu nasledujúcemu ...
c)
rozhodca nevyhovel pri preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal,
d)
súd rozhodol o obmedzení spôsobilosti rozhodcu na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti rozhodcu ...
e)
rozhodca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(6)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, ministerstvo vyčiarkne rozhodcu zo zoznamu rozhodcov ku dňu, keď ...

§ 18
(1)

Ministerstvo na žiadosť udelí povolenie, ak zriaďovateľ hodnoverne preukázal splnenie podmienok. Zo ...

(2)

Ak ministerstvo udelí povolenie, ku dňu jeho udelenia zapíše stály rozhodcovský súd do zoznamu stálych ...

(3)

Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam stálych rozhodcovských súdov, do ktorého ...

a)
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu,
b)
číslo povolenia,
c)
názov, sídlo a identifikačné číslo zriaďovateľa,
d)
deň zápisu do zoznamu stálych rozhodcovských súdov,
e)
deň a zákonný dôvod vyčiarknutia stáleho rozhodcovského súdu zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov, ...
f)
údaje o členoch zriaďovateľa a názve stáleho rozhodcovského súdu podľa § 73 ods. 5,
g)
iné údaje.
(4)

Ak stály rozhodcovský súd prestane spĺňať niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je zriaďovateľ ...

(5)

Ak stály rozhodcovský súd prestal spĺňať podmienky udelenia povolenia, ministerstvo povolenie zruší. ...

§ 19

Proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 20 - Súčinnosť rozhodcu

Na účely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu rozhodcov, ako aj na účely konania o zrušení povolenia ...

§ 21 - Súčinnosť stáleho rozhodcovského súdu

Na účely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu stálych rozhodcovských súdov, ako aj na účely konania ...

TRETIA ČASŤ

SPOTREBITEĽSKÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE

§ 22 - Začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania
(1)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského ...

(2)

Žalobcom je zmluvná strana, ktorá podáva žalobu. Žalovaný je zmluvná strana, proti ktorej žaloba smeruje. ...

§ 23 - Zloženie stáleho rozhodcovského súdu
(1)

Na účely spotrebiteľského rozhodcovského konania sa stálym rozhodcovským súdom rozumie jediný rozhodca ...

(2)

Ak štatút alebo rokovací poriadok neustanovuje inak, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhoduje ...

§ 24 - Ustanovenie rozhodcu
(1)

Vec rozhoduje rozhodca alebo traja rozhodcovia určení spôsobom uvedeným v štatúte podľa predmetu konania ...

(2)

Ak zanikne funkcia rozhodcu alebo ak dôjde k pozastaveniu alebo dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie ...

§ 25 - Žaloba a žalobná odpoveď
(1)

Žalobca podáva žalobu, ktorá obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov,
b)
pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
c)
označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
d)
označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
e)
návrh vo veci samej,
f)
podpis žalobcu.
(2)

K žalobe sa pripojí kópia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a dôkazy, ktorých sa žalobca v žalobe ...

(3)

Ak žaloba neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo k nej nie sú pripojené dôkazy podľa odseku 2, ...

(4)

Stály rozhodcovský súd bezodkladne po doručení žaloby, a ak nejde o spotrebiteľa, po zaplatení poplatku ...

(5)

Ak žalovaný neoznámi svoju žalobnú odpoveď v lehote podľa odseku 4, stály rozhodcovský súd pokračuje ...

(6)

Žalobca môže so súhlasom stáleho rozhodcovského súdu zmeniť svoju žalobu až do skončenia dokazovania ...

(7)

Stály rozhodcovský súd je oprávnený požadovať od žalobcu, ktorý nie je spotrebiteľom, poplatok podľa ...

(8)

Stály rozhodcovský súd je oprávnený od žalobcu, ktorý nie je spotrebiteľom, požadovať preddavok na úhradu ...

§ 26 - Účinky podania žaloby
(1)

Podanie žaloby na stály rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na súde. ...

(2)

Po začatí spotrebiteľského rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde ...

§ 27 - Vzájomná žaloba
(1)

Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania ...

(2)

Žalobca sa v lehote určenej stálym rozhodcovským súdom vyjadrí k vzájomnej žalobe. Z obsahu vyjadrenia ...

(3)

O náležitostiach vzájomnej žaloby, jej prílohách a o preddavku na úhradu predpokladaných trov spotrebiteľského ...

§ 28 - Základné ustanovenia o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
(1)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je vylúčená dohoda strán o rozhodovaní podľa zásad spravodlivosti ...

(2)

Účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania sú povinní poskytovať stálemu rozhodcovskému súdu ...

(3)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa spravuje predpismi stáleho rozhodcovského súdu účinnými v čase ...

(4)

V spotrebiteľskom spore s cudzím prvkom sa rozhodujúce právo určí podľa všeobecne záväzných právnych ...

(5)

Procesný úkon spotrebiteľa, a to najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhu ...

(6)

Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený ...

(7)

Spotrebiteľ sa môže v konaní dať zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom v súlade so všeobecným predpisom ...

(8)

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd nemôže proti spotrebiteľovi vydať predbežné ...

(9)

Stály rozhodcovský súd je povinný umožniť podávanie žalôb a iných podaní v rámci spotrebiteľského rozhodcovského ...

(10)

Ak stály rozhodcovský súd nerozhodne o žalobe do 90 dní od jej podania, oznámi účastníkom spotrebiteľského ...

(11)

Ak je zriaďovateľovi zrušené povolenie, spotrebiteľské rozhodcovské konania vedené rozhodcami zapísanými ...

(12)

Rozhodca je povinný počas a po skončení svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(13)

Odmena rozhodcu nesmie závisieť od rozhodnutia spotrebiteľského sporu, najmä musí byť rovnaká bez ohľadu ...

§ 29 - Námietka proti rozhodcovi
(1)

Osoba ustanovená za rozhodcu je povinná bez zbytočného odkladu informovať účastníkov spotrebiteľského ...

(2)

Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý chce podať námietku voči rozhodcovi, zašle do ...

§ 30 - Rozhodovanie o právomoci
(1)

Stály rozhodcovský súd je oprávnený aj bez námietky rozhodnúť o svojej právomoci vrátane rozhodnutia ...

(2)

Stály rozhodcovský súd rozhodne o námietke právomoci vznesenej účastníkom konania rozhodcovským uznesením ...

§ 31 - Úkony v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
(1)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu.

(2)

Ak sa tým nesťaží právo účastníka konania na prístup k súdu, stály rozhodcovský súd môže uskutočniť ...

§ 32 - Jazyk spotrebiteľského rozhodcovského konania
(1)

Spotrebiteľ má právo na vedenie spotrebiteľského rozhodcovského konania v slovenskom jazyku, a ak je ...

(2)

Stály rozhodcovský súd môže nariadiť, aby bol ku každej listine priložený úradný preklad do jazyka podľa ...

§ 33 - Doručovanie
(1)

Písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi, ktorý nie je spotrebiteľom, osobne ...

(2)

Stály rozhodcovský súd doručuje písomnosti spotrebiteľovi do vlastných rúk na adresu uvedenú v spotrebiteľskej ...

(3)

Písomnosti s výnimkou žaloby a rozhodnutí stáleho rozhodcovského súdu možno doručovať aj elektronickými ...

(4)

Doručovanie písomností prostredníctvom opatrovníka, úradnej tabule alebo iného verejne prístupného miesta ...

(5)

Zásielka sa považuje za podmienok podľa osobitného predpisu21) za doručenú aj doručením do elektronickej ...

§ 34 - Ústne pojednávanie a písomné konanie
(1)

Stály rozhodcovský súd rozhodne, či nariadi ústne pojednávanie alebo či konanie bude písomné. Stály ...

(2)

Spotrebiteľ má právo navrhnúť, aby sa jeho vec prejednala na ústnom pojednávaní. K návrhu na nariadenie ...

(3)

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania ...

(4)

Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania sa na ústnom pojednávaní zúčastňuje priamo alebo prostredníctvom ...

(5)

Účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania sa musí doručiť oznámenie o každom ústnom pojednávaní ...

(6)

Ak sa účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý bol riadne upovedomený o čase a mieste ...

(7)

Ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania riadne a včas, najmenej tri dni pred konaním ústneho ...

(8)

Ak stály rozhodcovský súd v čase medzi uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a začatím spotrebiteľského ...

§ 35 - Dokazovanie
(1)

Stály rozhodcovský súd vykonáva dôkazy navrhnuté účastníkmi spotrebiteľského rozhodcovského konania. ...

(2)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

(3)

Ak stály rozhodcovský súd nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to súd.23) Stály rozhodcovský ...

(4)

Výsledky dokazovania hodnotí stály rozhodcovský súd jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne ...

(5)

V záujme ochrany spotrebiteľa môže stály rozhodcovský súd od každého vyžadovať informácie, listiny a ...

(6)

Všetky listinné dôkazy alebo podania predložené stálemu rozhodcovskému súdu jedným účastníkom spotrebiteľského ...

(7)

Ak spotrebiteľ v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemôže predložiť navrhovaný doklad, listinu alebo ...

§ 36 - Ustanovenie znalca
(1)

Stály rozhodcovský súd môže ustanoviť znalca,24) ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ...

(2)

Stály rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského konania, aby poskytol ...

(3)

Ak sa účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania nedohodli inak alebo ak o to požiada jeden z ...

§ 37 - Trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania
(1)

Trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania sú hotové výdavky účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského ...

(2)

Účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu ...

(3)

Ak mal účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov ...

(4)

Trovy konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané; primeranosť sa posudzuje ...

(5)

Ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, stály rozhodcovský súd výnimočne náhradu trov konania celkom ...

(6)

Ak stály rozhodcovský súd spotrebiteľské rozhodcovské konanie zastaví z dôvodu nedostatku právomoci ...

Rozhodcovské rozhodnutie

§ 38 - Rozhodovanie viacerými rozhodcami
(1)

Ak vec rozhodujú viacerí rozhodcovia, dohodnú sa, ktorý z nich bude predsedajúcim rozhodcom. Ak sa nedohodnú, ...

(2)

Rozhodca, ktorého pri hlasovaní ostatní rozhodcovia prehlasovali, je oprávnený pripojiť k rozhodcovskému ...

(3)

Rozhodcovia môžu písomne poveriť predsedajúceho rozhodcu vydávať rozhodcovské uznesenia o procesných ...

§ 39 - Rozhodcovský rozsudok
(1)

Stály rozhodcovský súd vydá rozhodcovský rozsudok

a)
ak rozhoduje vo veci samej,
b)
na základe zmieru uzavretého účastníkmi spotrebiteľského rozhodcovského konania.
(2)

Stály rozhodcovský súd musí v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodnúť o každom návrhu uvedenom ...

(3)

Stály rozhodcovský súd môže vydať čiastočný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo o časti uplatneného ...

§ 40 - Forma a obsah rozhodcovského rozsudku
(1)

Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej podobe.

(2)

Rozhodcovský rozsudok obsahuje

a)
označenie stáleho rozhodcovského súdu, ktorý rozhodcovský rozsudok vydal,
b)
mená a priezviská rozhodcov,
c)
označenie účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania podľa § 25 ods. 1 písm. a),
d)
miesto spotrebiteľského rozhodcovského konania,
e)
dátum vydania rozhodcovského rozsudku,
f)
výrok,
g)
odôvodnenie,
h)
poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o lehote na jej podanie ...
(3)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy spotrebiteľského ...

(4)

Stály rozhodcovský súd v odôvodnení uvedie najmä, z čoho odvodzoval svoju právomoc, čoho sa žalobca ...

§ 41 - Účinky rozhodcovského rozsudku
(1)

Doručený rozhodcovský rozsudok má za podmienok podľa § 46 ods. 2 pre účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského ...

(2)

Rozhodcovský rozsudok, ktorý má účinky právoplatného rozsudku súdu podľa odseku 1, je po uplynutí lehoty ...

§ 42 - Oprava rozhodcovského rozsudku

Chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodcovského rozhodnutia ...

§ 43 - Rozhodcovské uznesenie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, stály rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským uznesením. Rozhodcovským ...

(2)

Na rozhodcovské uznesenie sa použijú primerane ustanovenia § 39 až 42.

§ 44 - Zmier
(1)

Ak účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania v jeho priebehu uzatvoria zmier, stály rozhodcovský ...

(2)

Na rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach sa primerane vzťahujú ustanovenia § 39 až 42.

§ 45 - Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
(1)

Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania sa môže žalobou podanou proti druhému účastníkovi na ...

a)
účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nemal spôsobilosť uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú ...
b)
účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo ...
c)
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nepredvídala, alebo ...
d)
stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade s týmto zákonom, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ...
e)
spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobsahuje náležitosti podľa § 3 alebo je tu iný dôvod neplatnosti ...
f)
stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebiteľ jeho nariadenie navrhoval podľa ...
g)
v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, že stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil predložené ...
h)
vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
i)
stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ...
j)
rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je ...
k)
výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
l)
rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
(2)

Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku sa môže podať na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

(3)

Súd v konaní o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku vždy preskúma, či sú dôvody na zrušenie rozhodcovského ...

§ 46 - Lehota na podanie žaloby
(1)

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodcovského ...

(2)

Doručený rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnosť až po uplynutí lehoty na podanie žaloby podľa ...

(3)

Ak bol podaný návrh na začatie exekúcie, môže spotrebiteľ žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ...

§ 47 - Postup po zrušení rozhodcovského rozsudku
(1)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z dôvodu neplatnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, nemožnosti ...

(2)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 1, spotrebiteľská rozhodcovská ...

(3)

Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z toho dôvodu, že stály rozhodcovský súd rozhodol na základe neprijateľnej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SŤAŽNOSŤ NA POSTUP ROZHODCU A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ ROZHODCU

§ 48 - Sťažnosť na postup rozhodcu
(1)

Účastník konania môže podať predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo ministerstvu sťažnosť na postup ...

(2)

Ak sťažnosť smeruje proti predsedovi stáleho rozhodcovského súdu, prešetrí ju predsedníctvo stáleho ...

(3)

Ak je zo sťažnosti zrejmé, že konanie rozhodcu napĺňa znaky disciplinárneho previnenia, podá ministerstvo ...

(4)

Podanie sťažnosti nie je prekážkou postupu a rozhodnutia v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

§ 49 - Zásady prešetrovania sťažností a oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
(1)

Prešetrovaním sťažnosti predseda stáleho rozhodcovského súdu zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad ...

(2)

Pri prešetrovaní sťažnosti predseda stáleho rozhodcovského súdu vychádza z obsahu sťažnosti bez ohľadu ...

(3)

Členovia orgánov stáleho rozhodcovského súdu a rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského ...

(4)

Ak predseda stáleho rozhodcovského súdu zistí porušenie povinností rozhodcu podľa tohto zákona alebo ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa použije aj vtedy, ak sťažnosť prešetruje predsedníctvo stáleho rozhodcovského ...

(6)

Sťažnosť je prešetrená spísaním zápisnice o prešetrení sťažnosti a priebehu jej prešetrovania, ktorej ...

(7)

Predseda stáleho rozhodcovského súdu alebo predsedníctvo stáleho rozhodcovského súdu výsledok prešetrenia ...

(8)

Prešetrením sťažnosti orgánmi stáleho rozhodcovského súdu nie je dotknutá právomoc ministerstva podľa ...

(9)

V súlade s týmto zákonom môže stály rozhodcovský súd v štatúte upresniť postup prešetrovania sťažností. ...

§ 50 - Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením rozhodcu je

a)
porušenie povinnosti rozhodcu oznámiť skutočnosti podľa tohto zákona,
b)
porušenie povinnosti rozhodcu postupovať v konaní nestranne a nezaujato,
c)
zavinené konanie rozhodcu, ktoré má za následok závažné prieťahy v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ...
d)
výkon funkcie rozhodcu pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
e)
svojvoľné rozhodnutie rozhodcu.
(2)

Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou rozhodcu je

a)
spáchanie disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za rovnaké disciplinárne previnenie ...
b)
spáchanie disciplinárneho previnenia, ak je vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, ...
c)
porušenie povinnosti vyjadriť sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo neúčasť na ústnom ...
d)
prijatie odmeny alebo iného plnenia za rozhodovanie spotrebiteľských sporov od inej osoby ako zriaďovateľa ...
e)
plnenie pokynov od zriaďovateľa, ktoréhokoľvek účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo ...
§ 51 - Disciplinárne opatrenie

Disciplinárnymi opatreniami sú:

a)
písomné napomenutie, ktoré môže byť vo forme verejného napomenutia,
b)
peňažná pokuta od 500 eur do 5 000 eur,
c)
preskúšanie,
d)
pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu,
e)
vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov.
§ 52 - Dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu
(1)

Disciplinárne obvinenému rozhodcovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za závažné disciplinárne ...

(2)

Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu podáva ten, kto podal návrh na začatie disciplinárneho ...

(3)

O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu disciplinárny senát rozhodne v lehote desiatich ...

(4)

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho ...

§ 53

O disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu rozhodujú a disciplinárne opatrenia podľa tohto zákona ukladajú ...

§ 54 - Stála disciplinárna komisia a disciplinárny senát
(1)

Na účely vytvárania disciplinárnych senátov sa zriaďuje stála disciplinárna komisia. Stála disciplinárna ...

a)
päť členov vymenúva minister aspoň z desiatich kandidátov navrhnutých z radov rozhodcov záujmovým združením ...
b)
desať členov vymenúva minister zo zamestnancov ministerstva, iných osôb, ktoré pôsobia najmä v sektore ...
(2)

Minister odvolá člena stálej disciplinárnej komisie, ak člen stratil predpoklady na vymenovanie za člena ...

(3)

Minister môže odvolať člena stálej disciplinárnej komisie, ak člen neplní riadne povinnosti člena stálej ...

(4)

Ak nie je možné členov stálej disciplinárnej komisie vymenovať podľa odseku 1, vymenuje minister členov ...

(5)

Po vymenovaní členov stálej disciplinárnej komisie sa náhodným výberom vytvára päť samostatných disciplinárnych ...

(6)

Podľa pravidiel ustanovených v odsekoch 1 a 4 minister vymenuje rovnaký počet náhradníkov členov stálej ...

(7)

Predsedu disciplinárneho senátu zvolia spomedzi seba členovia disciplinárneho senátu bezodkladne po ...

(8)

Predseda disciplinárneho senátu a členovia disciplinárneho senátu vykonávajú funkciu bez nároku na odmenu; ...

(9)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonáva všetky úkony v disciplinárnom konaní disciplinárny senát.

(10)

Ministerstvo vedie zoznam predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov v rozsahu ...

(11)

Ministerstvo zverejňuje zoznam členov stálej disciplinárnej komisie s uvedením ich mena a priezviska ...

§ 55
(1)

Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania ...

a)
rozhodoval vo veci, ktorej sa disciplinárne prejednávaný skutok týka,
b)
je alebo bol zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný ...
c)
nemôže po dobu aspoň šiestich týždňov vykonávať svoju funkciu,
d)
iný disciplinárny senát na základe písomnej námietky zaujatosti účastníka konania rozhodol, že predseda ...
(2)

Ak je predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu vylúčený, písomne sa vzdal členstva ...

(3)

Členstva v stálej disciplinárnej komisii sa možno vzdať písomným oznámením adresovaným ministrovi; členstvo ...

§ 56 - Spôsob pridelenia veci disciplinárnemu senátu

Návrh na začatie disciplinárneho konania, námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení ...

§ 57 - Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh podaný ministerstvu. Disciplinárne konanie je začaté dňom, ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu alebo predseda stáleho ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho konania, ...

(4)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho ...

(5)

Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. ...

(6)

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému, a ak je ...

(7)

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,30) ...

§ 58 - Účastníci a zastupovanie
(1)

Účastníkom disciplinárneho konania je navrhovateľ a rozhodca, proti ktorému návrh na začatie disciplinárneho ...

(2)

Disciplinárne obvinený môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený len advokátom alebo opatrovníkom.

(3)

Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo ...

§ 59
(1)

Po začatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi ...

a)
doručí návrh na začatie disciplinárneho konania do vlastných rúk,
b)
oznámi zloženie disciplinárneho senátu,
c)
doručí výzvu, aby sa k návrhu na začatie konania, ako aj ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, ...
(2)

S vyjadrením a dôkazmi podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovateľa ...

(3)

Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a navrhovať ...

(4)

Disciplinárny senát vykonáva dokazovanie najmä listinami; dôkaz svedkom alebo znalcom vykoná iba vtedy, ...

(5)

Prešetrenie účastníkmi uvádzaných tvrdení a skutočností, a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho ...

(6)

Disciplinárny senát vec prejedná na ústnom pojednávaní. Disciplinárny senát môže upustiť od ústneho ...

(7)

Ústne pojednávanie možno odročiť iba z vážnych a ospravedlniteľných dôvodov a ak nemôže byť účastník ...

§ 60 - Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak je disciplinárny senát toho názoru, že skutok, ktorý sa disciplinárne obvinenému kladie za vinu, ...

(2)

Okrem prípadu podľa odseku 1 disciplinárny senát konanie preruší vtedy, ak sa o otázke, ktorá má právny ...

(3)

Z dôležitých dôvodov na strane účastníkov disciplinárneho konania alebo ak je v priebehu disciplinárneho ...

(4)

Disciplinárne konanie sa prerušuje aj v prípade, ak disciplinárne obvinený požiadal o výmaz zo zoznamu ...

(5)

Disciplinárny senát pokračuje v konaní, ak bolo trestné stíhanie zastavené alebo ak súd alebo orgán ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Ak pominú dôvody prerušenia konania, začínajú ...

§ 61 - Zastavenie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene,
b)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania vzatý späť,
c)
navrhovateľ na výzvu disciplinárneho senátu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho návrhu a ...
d)
zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie,
e)
disciplinárne obvinený bol právoplatne odsúdený v trestnom konaní za skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho ...
f)
disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(2)

Ak existujú dôvody zastavenia disciplinárneho konania, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví ...

(3)

Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a), c) a d) je prípustné ...

§ 62 - Trovy disciplinárneho konania a ich náhrada
(1)

Trovami disciplinárneho konania sú najmä účelne vynaložené výdavky účastníkov disciplinárneho konania, ...

(2)

Každý účastník disciplinárneho konania znáša trovy konania, ktoré mu vznikli, a trovy svojho zástupcu, ...

(3)

Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený je vinný, má navrhovateľ a ministerstvo voči ...

§ 63 - Rozhodovanie o trovách disciplinárneho konania
(1)

O povinnosti nahradiť trovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ...

(2)

Ak účastník disciplinárneho konania v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, disciplinárny senát mu ...

(3)

Ak disciplinárny senát uloží povinnosť nahradiť trovy, určí v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne konanie ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť trovy alebo peňažná ...

§ 64 - Rozhodnutie
(1)

Pre rozhodnutie disciplinárneho senátu je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase, keď k disciplinárnemu ...

(2)

Disciplinárne konanie nemožno skončiť zmierom.

(3)

Disciplinárny senát rozhoduje podľa pravidiel ustanovených v § 38. Rozhodnutie disciplinárneho senátu ...

(4)

Ak disciplinárny senát zistí, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, ...

(5)

Ak disciplinárny senát zistí, že rozhodca sa disciplinárneho previnenia nedopustil, rozhodne, že nie ...

(6)

Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu najneskôr do šiestich mesiacov ...

(7)

Ak ide o disciplinárne previnenie rozhodcu, ktoré svojou povahou neodôvodňuje uloženie prísnejšieho ...

(8)

Za disciplinárne previnenie môže disciplinárny senát popri písomnom napomenutí alebo peňažnej pokute ...

(9)

Disciplinárnym opatrením za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s výkonom funkcie rozhodcu ...

(10)

Disciplinárny senát môže výnimočne upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak prejednanie veci ...

(11)

Disciplinárny senát vyhotoví a odošle rozhodnutie do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Rozhodnutie sa ...

(12)

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 65 - Zahladenie disciplinárneho postihu
(1)

Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa na účely ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť rozhodcu mu ministerstvo bezodkladne vydá osvedčenie ...

(3)

Disciplinárne opatrenie podľa § 51 písm. e) sa nezahladzuje.

§ 66 - Spoločné ustanovenie o disciplinárnom konaní

Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento zákon, ...

PIATA ČASŤ

KONTROLA A SANKCIE

§ 67
(1)

Ministerstvo

a)
vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a plnením podmienok zriaďovateľa, rozhodcu a stáleho ...
b)
rozhoduje o uložení sankcií.
(2)

Na účely rozhodnutia o sťažnosti si ministerstvo môže vyžiadať od predsedu stáleho rozhodcovského súdu ...

(3)

Ak nie je informácia poskytnutá podľa odseku 2 dostatočná, môže ministerstvo vykonať kontrolu podľa ...

(4)

Zriaďovateľ, členovia orgánov stáleho rozhodcovského súdu a rozhodcovia stáleho rozhodcovského súdu ...

(5)

Zamestnanci ministerstva vrátane prizvaných osôb sú pri výkone kontroly oprávnení

a)
vstupovať do objektov, sídla, zariadení, na pozemky a do iných priestorov stáleho rozhodcovského súdu ...
b)
vyžadovať od zriaďovateľa alebo predsedu stáleho rozhodcovského súdu, aby v určenej lehote poskytol ...
c)
nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov zriaďovateľa alebo stáleho rozhodcovského súdu a robiť ...
d)
v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy,
e)
vyžadovať od zriaďovateľa a stáleho rozhodcovského súdu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov ...
(6)

Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly povinní preukázať sa služobným preukazom a písomným ...

(7)

Výkon kontroly nesmie zasahovať do prebiehajúceho spotrebiteľského rozhodcovského konania.

(8)

Trovy ministerstva spojené s kontrolou uhrádza ministerstvo a trovy zriaďovateľa alebo stáleho rozhodcovského ...

§ 68
(1)

Za porušenie povinností podľa tohto zákona a za sťaženie alebo zmarenie výkonu kontroly uloží ministerstvo ...

(2)

Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom okrem povinností uvedených v odseku 3 ministerstvo ...

(3)

Za porušenie povinností ustanovených v § 10 ods. 3 a 4, § 12, 13, 16, § 17 ods. 4 a § 18 ods. 4 ministerstvo ...

(4)

Tomu, kto sťaží alebo zmarí výkon kontroly, uloží ministerstvo peňažnú pokutu od 500 eur do 1 000 eur. ...

§ 69
(1)

Konanie o uložení peňažnej pokuty možno začať do dvoch rokov od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

(2)

Peňažná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

(3)

Na konanie o uložení peňažnej pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31) ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 70

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, štatút, rokovací poriadok ani ostatné predpisy stáleho rozhodcovského ...

§ 71
(1)

Ak niektorú otázku v konaní nemožno riešiť podľa tohto zákona, použijú sa primerane ustanovenia všeobecného ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,31) ak v § 57 ods. 7 ...

(3)

Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd z iného dôvodu ako pre zrušenie ...

(4)

Ak všeobecný súd na základe § 47 ods. 2 zruší rozhodcovský rozsudok vydaný stálym rozhodcovským súdom, ...

(5)

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva (§ 3), na základe ktorej bola založená právomoc stáleho rozhodcovského ...

§ 72

Pri výkone kontroly alebo v disciplinárnom konaní sa rozhodca, predseda stáleho rozhodcovského súdu ...

§ 73 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, ustanovenia tohto zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa ...

(2)

Na trvanie a plynutie lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorá začala plynúť ...

(3)

Rozhodcovská zmluva uzavretá pred 1. januárom 2015 sa spravuje predpismi účinnými v čase jej uzavretia. ...

(4)

Na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej pred 1. januárom 2015 môže spor spĺňajúci podmienky podľa ...

(5)

Rozhodcovská zmluva medzi spotrebiteľom a dodávateľom uzavretá pred 1. januárom 2015 odkazujúca na rozhodovanie ...

(6)

Rozhodcovské konanie, ktorého predmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa tohto zákona a ktoré neskončilo ...

(7)

Ak ide o zriaďovateľa, ktorý má podľa osobitného predpisu povinnosť zriadiť a na vlastné náklady udržiavať ...

(8)

Ak na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej pred 1. januárom 2015 nie je založená právomoc nástupníckeho ...

(9)

V poradí prvú správu o činnosti stáleho rozhodcovského súdu podľa tohto zákona zverejní stály rozhodcovský ...

§ 74 - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

V § 88 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania je príslušný súd, v ktorého obvode sa ...

2.

§ 106 znie:

„§ 106 (1) Len čo súd k námietke odporcu uplatnenej najneskôr pri prvom jeho úkone vo veci samej zistí, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) Zákon č. 335/2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10c) § ...

3.

V § 141a ods. 1 štvrtá veta znie: "Ak navrhovateľ preddavok na trovy konania v určenej lehote nezloží ...

4.

Za § 372v sa vkladá § 372w, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372w Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 Spory o neplatnosť spotrebiteľskej ...

Čl. III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona ...

1.

V § 53 ods. 4 písmeno r) znie:

„r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených ...

2.

Za Dvadsiatu hlavu sa vkladá Dvadsiata prvá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVADSIATA PRVÁ HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2015 § 879s Ustanovenia ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov I. časti "Všeobecná správa" položke 5 sa dopĺňajú písmená q) až u), ...

„q) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 16a ods. 5 sa slová "§ 44 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 44 ods. 4".

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťajú slová "§ 68c zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve ...

3.

V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
cudzieho exekučného titulu,“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ea sa vypúšťa.

5.

V § 41 ods. 4 sa slová "§ 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 56 ods. 2 až 5" nahrádzajú slovami "§ 44 ods. 6 ...

6.

V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri cudzom exekučnom titule, ktorého uznanie sa nevyslovuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4eab a 4eac znejú:

„4eab) § 67 zákona č. 97/1963 Zb.§ 49 zákona č. 244/2002 Z. z. 4eac) Napríklad nariadenie Európskeho ...

7.

V § 44 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súd pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ead znie:

„4ead) Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

8.

V § 44 ods. 5 sa slová "Odseky 1 až 3" nahrádzajú slovami "Odseky 1, 2 a 4".

9.

V § 44 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu, ktorého uznanie sa nevyslovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4eae znie:

„4eae)
§ 67 ods. 2 a 3 zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 388/2011 Z. z.“.

10.

V § 44 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak ide o vykonanie cudzieho rozhodnutia z cudziny osobitným postupom upraveným medzinárodnou zmluvou, ...

Odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

11.

V § 44 ods. 9 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odseku 8".

12.

V § 44 ods. 11 sa slová "odseku 8" nahrádzajú slovami "odseku 10".

13.

V § 45 sa vypúšťa odsek 4.

14.

V § 47 ods. 5 sa slová "§ 56 ods. 10" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 11".

15.

Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Exekútor poverený vykonaním exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4g znie:

„4g)
Príloha č. 3 k zákonu č. 335/2014 Z. z.“.

16.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak podkladom na vykonanie exekúcie je cudzí exekučný titul, pripojí exekútor k upovedomeniu o začatí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4h znie:

„4h)
Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012.“.

17.

V § 56 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak bol podaný návrh na neuznanie cudzieho rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 67 ods. 2 a 3 zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 388/2011 Z. z.Nariadenie (ES) č. 805/2004.Nariadenie ...

18.

V § 56 ods. 4 sa odkaz "6a" nad slovom "predpisov" nahrádza odkazom "6aa".

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

20.

V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Súd povolí odklad exekúcie, ak povinný v lehote na podanie námietok proti exekúcii podá žalobu ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

21.

V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
je výkon exekučného titulu v rozpore s verejným poriadkom.“.

22.

V § 58 ods. 5 sa slovo "a" nahrádza čiarkou a za slovo "k)" sa vkladajú slová "a l)".

23.

V § 79 ods. 2 sa slová "§ 56 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 2 alebo ods. 5".

24.

V § 100 ods. 2 sa slová "§ 56 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 2 alebo ods. 5".

25.

V § 141 ods. 7 sa slová "§ 56 ods. 5" nahrádzajú slovami "§ 56 ods. 6".

26.

Za ôsmu časť sa vkladá nová deviata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DEVIATA ČASŤ CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ § 211a (1) Komora vedie v elektronickej podobe centrálny register ...

Doterajšia deviata až jedenásta časť sa označujú ako desiata až dvanásta časť.

27.

V § 212 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
disciplinárna komisia.“.

28.

V § 213 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane náhradníkov členov disciplinárnej ...

29.

V § 213 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
schvaľuje organizačný, disciplinárny a volebný poriadok,“.

30.

V § 214 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
na webovom sídle komory zverejňuje členov orgánov komory a ich zmeny,“.

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).

31.

V § 214 ods. 6 sa za slovo "členstvom" vkladajú slová "v disciplinárnej komisii alebo".

32.

§ 217 znie:

„§ 217 Disciplinárna komisia (1) Disciplinárna komisia má 11 členov. (2) Členovia disciplinárnej komisie ...

33.

Nadpis jedenástej časti znie: "Vybavovanie sťažností, kontrola exekučnej činnosti, disciplinárna zodpovednosť ...

34.

V § 218d ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripája slovo "najmä".

35.

V § 218d ods. 1 písm. a) sa slová "dodržiavanie ustanovení" nahrádzajú slovami "dodržiavanie všeobecne ...

36.

V § 222b ods. 1 sa slová "disciplinárny senát" nahrádzajú slovami "disciplinárna komisia prostredníctvom ...

37.

§ 222b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpečiť zverejnenie zloženia disciplinárnych senátov ...

38.

§ 222c znie:

„§ 222c (1) Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, ...

39.

§ 222d až 222g sa vypúšťajú.

40.

V § 224 ods. 2 sa slovo "komore" nahrádza slovami "predsedovi disciplinárnej komisie".

41.

V § 224 ods. 5 sa slová "disciplinárny senát, ktorého vytvorenie podľa § 222f bezprostredne predchádzalo ...

42.

V § 224 sa vypúšťa odsek 6.

43.

V § 226 ods. 6 sa slová "disciplinárny senát" nahrádzajú slovami "predseda disciplinárneho senátu".

44.

V § 228a ods. 3 sa slová "tomu disciplinárnemu senátu, ktorý bol vytvorený pri prvom podanom odvolaní ...

45.

V nadpise nad § 228g sa vypúšťajú slová "o disciplinárnom konaní".

46.

V § 228g odsek 1 znie:

„(1) Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento ...

47.

V § 228g ods. 2 sa za slová "prezidenta komory" vkladá čiarka a slová "predsedu disciplinárnej komisie". ...

48.

V jedenástej časti sa za tretiu hlavu vkladá štvrtá hlava, ktorá znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA SPRÁVNE DELIKTY § 228i (1) Komora sa dopustí správneho deliktu tým, že nevedie register ...

49.

Za § 243c sa vkladá § 243d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Exekučné konanie na podklade ...

Čl. VI

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

V § 23a ods. 2 sa za slovo "súdom" vkladajú slová "stálym rozhodcovským súdom,8aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. VII

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. V § 211b v dvadsiatom šiestom bode, ktorý nadobúda ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  Poučenie (súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy)

  Súhlas so spotrebiteľskou rozhodcovskou zmluvou umožňuje, aby prípadné spory z Vašich zmluvných vzťahov ...

  Ak podpíšete spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, že druhá strana podá proti Vám žalobu, Váš ...

  Zoznam stálych rozhodcovských súdov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína písomnou žalobou, ktorá sa podáva na adresu sídla stáleho ...

  Miestom spotrebiteľského rozhodcovského konania je sídlo stáleho rozhodcovského súdu a v konaní sa postupuje ...

  V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom, združením na ochranu spotrebiteľa ...

  Majte na pamäti, že písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných ...

  V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní máte práva obdobné ako na všeobecnom súde, najmä sa brániť proti ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia.

  Voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na všeobecný súd žalobu ...

  Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského ...

  Ak však nepodáte žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a ani dobrovoľne nesplníte to, na čo Vás ...

  Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo Vám ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  Poučenie o rozhodcovskom konaní pri iniciovaní sporu proti spotrebiteľovi

  Súd na žalobu ktorejkoľvek zo strán zruší rozhodcovský rozsudok, ak

  Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených ...

  Ak podpíšete spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, že druhá strana podá proti Vám žalobu, Váš ...

  Ako žalovaný môžete uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho ...

  Neváhajte sa vyjadriť na svoju obhajobu. K vyjadreniu pripojte dôkazy, ktoré podporujú Vaše tvrdenia. ...

  Procesný úkon spotrebiteľa, a to najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy ...

  V konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom alebo iným zástupcom vrátane združenia na ochranu spotrebiteľa. ...

  Písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných rúk na adresu uvedenú ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu a je spravidla ...

  Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený ...

  V súvislosti so spotrebiteľským rozhodcovským konaním Vám môžu vzniknúť trovy konania. Trovy konania, ...

  Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí právoplatnosťou rozhodcovského rozsudku alebo doručením ...

  Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského ...

  Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo Vám ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

  Prevziať prílohu - Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

  Príloha č. 4 k zákonu č. 335/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

Poznámky

 • 1)  § 585 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 2)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 44 až 50 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 144 až 146 Civilného sporového poriadku.
 • 7)  § 5 až 8 Civilného sporového poriadku.
 • 8)  § 3 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 8a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  § 24 ods. 2 zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 9a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení ...
 • 10)  Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských ...
 • 12)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 14)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15)  Civilný sporový poriadok.
 • 16)  Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Nariadenie ...
 • 17)  Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných ...
 • 18)  Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka.
 • 19)  Napríklad § 129 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, § 93b zákona č. 483/2001 Z. ...
 • 20)  § 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 21)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 23)  § 104 Civilného sporového poriadku.
 • 24)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...
 • 27)  § 41 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 33)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore