Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 17.06.2020


Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 17.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/2013 s účinnosťou od 17.06.2020 na základe 155/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a štátneho príspevku odberateľovi ...

§ 2
Účel poskytovania dotácií

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ...

a)
baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych ...
b)
činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy ...
c)
využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných zdrojov energie,1b) ...
d)
ochrany spotrebiteľa,
e)
rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f)
výskumu, vývoja2) a inovácií,3)
g)
energetickej efektívnosti,
h)
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá,
i)
používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá,
j)
nájomného podľa § 13c.
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na ...

a)
plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym ...
b)
zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov,4)
c)
technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,
d)
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu,5)
e)
publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných ...
f)
spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverená ...

(3)

Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného poverenia ...

(5)

Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 4, ...

(6)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia uhoľných ...

(7)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený vládou ...

§ 4
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie ...

(2)

Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odmien, služobných príjmov, odvodov, ...

§ 5
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na

a)
nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome,9)
b)
zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome,
c)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby ...
d)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre obce alebo ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu správu ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť najviac v sume

a)
200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa,
b)
100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na každý ...
(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom ...

§ 6
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá

a)
bola založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa,
b)
vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) po dobu najmenej jedného roka a
c)
preukáže, že má z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie ...
§ 7
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na

a)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
b)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
c)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
d)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského ...
e)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
f)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
g)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
h)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i)
terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre ...
j)
archeologický výskum,12)
k)
geologické práce,13)
l)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,14)
m)
výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ ...
n)
náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o)
odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú ...
p)
rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
q)
výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom obce ...
r)
odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen o) a p) vrátane súvisiacich ...
s)
odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ...
t)
úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť

a)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou ...
b)
obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere15) schválenom ...
(3)

Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s výstavbou, prestavbou, ...

(4)

V nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, sa musí vykonávať po ...

(5)

Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia ...

(6)

Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa ...

(7)

Ak obec alebo vyšší územný celok poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 4 až 6 sú povinné poskytnutú ...

(8)

Dotáciu podľa odseku 1, okrem dotácie podľa odseku 1 písm. t), možno poskytnúť do 15 % z celkovej hodnoty ...

(9)

Dotáciu podľa odseku 1 možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať ...

(10)

Obec alebo vyšší územný celok sú povinné predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití dotácie ...

(11)

Obec alebo vyšší územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 sú povinné na svojom webovom ...

§ 8
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov

a)
zameraných na podporu inovácií,
b)
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,18)
c)
rozvoja priemyselných klastrových organizácií,
d)
riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane nákladov na ich prípravu ...
(2)

Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo zameraných ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.

§ 8a
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných na podporu zvyšovania ...

a)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom ...
b)
obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20a)

§ 8b
(1)

Na účely toho zákona sa rozumie

a)
alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktoré slúži aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych ...
b)
čerpacou stanicou čerpacie zariadenie poskytujúce palivo akéhokoľvek druhu s výnimkou skvapalneného ...
c)
čerpacou stanicou skvapalneného zemného plynu čerpacie zariadenie poskytujúce skvapalnený zemný plyn, ...
(2)

Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na výstavbu, prestavbu a na rekonštrukciu verejne prístupnej ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť

a)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených ...
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to najviac vo výške 95 % z celkových ...
(4)

Prijímateľ podľa odseku 3 je povinný prevádzkovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, čerpaciu stanicu ...

(5)

Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na predkladanie žiadostí. ...

§ 8c
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom ...

(2)

Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení ...

a)
pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný ...
b)
najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
c)
najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej ...
d)
výhradne elektrický pohon, a to
1.
batériové elektrické vozidlo,
2.
elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.
(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť

a)
fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b)
fyzickej osobe – podnikateľovi,
c)
právnickej osobe,
d)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
(4)

Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie ...

(5)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške

a)
10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,
b)
25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
c)
35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo ...
(6)

Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike ...

§ 9
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
ak ide o právnickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,
d)
ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov ...
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia.
(3)

Žiadosť obsahuje aj

a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)
(4)

Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne združenie baníckych spolkov a cechov ministerstvu ...

(5)

Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo ...

(6)

Žiadosť podľa § 6 predkladá právnická osoba v dvoch rovnopisoch každoročne do 31. januára podľa vzoru ...

(7)

Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené v investičnom ...

§ 10
Prílohy k žiadosti
(1)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
c)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť, ...
d)
schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania ...
(2)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
d)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť, ...
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu ...
(3)

Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu podpory malého a stredného ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c) sú

a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
2.
kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na ...
3.
faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného ...
4.
doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia ...
5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bytu ...
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
doklady uvedené v písmene a),
2.
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
3.
doklad preukazujúci správu bytového domu.24)
(5)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať ...
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
d)
údaje fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ...
e)
čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí,
f)
doklad o zriadení osobitného účtu právnickej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý ...
g)
doklad preukazujúci, že právnická osoba má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu ...
h)
vyhlásenie právnickej osoby o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné ...
i)
doklady a informácie o činnosti a predchádzajúcich aktivitách žiadateľa preukazujúce splnenie podmienky ...
j)
projekt podľa § 6 ods. 1, ktorý obsahuje
1.
názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2.
spôsob a čas realizácie projektu,
3.
organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4.
miesto realizácie projektu,
5.
rozpočet celkových nákladov na projekt,
6.
význam a prínos projektu,
7.
nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
k)
čestné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť právnická osoba nežiadala ...
(6)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, ...
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ...
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení ...
c)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou ...
d)
ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom ...
e)
ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola ...
g)
ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou ...
h)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou ...
i)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne ...
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, ...
k)
sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh ...
l)
doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom ...
m)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)
1.
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej ...
2.
čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním ...
n)
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku ...
o)
ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9
1.
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva ...
2.
investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru. ...
(7)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,
c)
kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať ...
(8)

Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú v origináli; ...

(9)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec alebo vyšší ...
(10)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 8b ods. 4,
c)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, ...
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ...
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení ...
d)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou ...
e)
doklady o výške požadovanej dotácie, ktoré preukazujú rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení rozpočtu stavby vypracovaného autorizovanou osobou ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti ...
(11)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného ...
c)
ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených ...
§ 11
Poskytovanie dotácií
(1)

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti ...

(2)

Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky. ...

(3)

Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ...

(4)

Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom ...

(5)

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu poskytovanú podľa § 2 písm. c) a e) až h) musí obsahovať najmenej ...

(6)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce ...
c)
najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje ...
1.
kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,
8.
zloženie komisie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia ...
f)
odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7)

Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)

Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31) ...

(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ...
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 3 ods. ...
c)
úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie ...
d)
úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ...
e)
úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ...
(3)

Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ...

(4)

Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej ...

(5)

Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 ...

(6)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.

(2)

Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.

§ 13a
Prechodné ustanovenie k poskytnutiu štátneho príspevku odberateľovi plynu
(1)

Na účely poskytnutia štátneho príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti33) ...

(2)

Ministerstvo je oprávnené na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 1 osobné údaje a ostatné údaje ...

§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. novembra 2018
(1)

Dotácie schválené pred 30. novembrom 2018 možno poskytnúť podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 30. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

§ 13c
Dotácia na úhradu nájomného
(1)

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, ...

(2)

Predmetom nájmu môže byť

a)
miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné ...
b)
trhové miesto.
(3)

Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo ...

(4)

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť

a)
fyzická osoba – nepodnikateľ,
b)
fyzická osoba – podnikateľ,
c)
právnická osoba – nepodnikateľ,
d)
právnická osoba – podnikateľ.
(5)

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie ...

(6)

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe ...

(7)

Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová ...

(8)

Nájomcovi možno poskytnúť dotáciu na nájomné na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie ...

(9)

Žiadosť o dotáciu na nájomné obsahuje, ak je

a)
prenajímateľom fyzická osoba – nepodnikateľ,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
daňové identifikačné číslo,
4.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
b)
prenajímateľom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
6.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,
c)
prenajímateľom právnická osoba – nepodnikateľ,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno ...
6.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d)
prenajímateľom právnická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno ...
6.
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
nájomcom právnická osoba,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu alebo meno ...
f)
nájomcom fyzická osoba – podnikateľ,
1.
obchodné meno,
2.
miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky.
(10)

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo ...

(11)

Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

(12)

Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej ...

(13)

Na poskytovanie dotácie na nájomné sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 nepoužijú.

(14)

Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré ...

(15)

Orgány finančnej správy poskytujú ministerstvu informácie potrebné na výkon kontroly dotácie na nájomné. ...

(16)

Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú ...

(17)

Ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania, dotáciu ...

(18)

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže ...

(19)

Podľa odsekov 1 až 18 sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

§ 14a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 15
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. e) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne ...

Poznámky

 • 1)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 ...
 • 1b)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
 • 2)  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 3)  § 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 4)  § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 5)  Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní ...
 • 6)  § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 7)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 10)  § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 12)  § 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 13)  § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 15)  § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 18a)  § 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci ...
 • 20a)  Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o ...
 • 20b)  § 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 20c)  § 4 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20d)  § 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 21)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 22)  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 24)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  § 13a ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 24aa)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 25)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 27)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 29)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 29a)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 33)  § 3 písm. c) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 34)  § 3 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 35)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 36)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 38)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 39)  § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore