Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 302/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 302/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a štátneho príspevku ...

§ 2
Účel poskytovania dotácií

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za ...

a)
baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad ...
b)
činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci ...
c)
využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných zdrojov ...
d)
ochrany spotrebiteľa,
e)
rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f)
výskumu, vývoja2) a inovácií,3)
g)
energetickej efektívnosti,
h)
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá.
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom ...

a)
plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym ...
b)
zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov,4)
c)
technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,
d)
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu,5)
e)
publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie ...
f)
spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverená ...

(3)

Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného ...

(5)

Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku ...

(6)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia ...

(7)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený ...

§ 4
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané ...

(2)

Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odmien, služobných príjmov, ...

§ 5
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na

a)
nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome,9)
b)
zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome,
c)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické ...
d)
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre obce ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť najviac v sume

a)
200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa,
b)
100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na ...
(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu ...

§ 6
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá

a)
bola založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa,
b)
vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) po dobu najmenej jedného roka a
c)
preukáže, že má z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky ...
§ 7
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na

a)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
b)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
c)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
d)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a ...
e)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
f)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
g)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
h)
výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i)
terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom ...
j)
archeologický výskum,12)
k)
geologické práce,13)
l)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,14)
m)
výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ ...
n)
náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o)
odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre ...
p)
rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
q)
výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom ...
r)
odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen o) a p) vrátane ...
s)
odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ...
t)
úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť

a)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou ...
b)
obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere15) schválenom ...
(3)

Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s výstavbou, ...

(4)

V nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, sa musí vykonávať ...

(5)

Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá ...

(6)

Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia ...

(7)

Ak obec alebo vyšší územný celok poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 4 až 6 sú povinné ...

(8)

Dotáciu podľa odseku 1, okrem dotácie podľa odseku 1 písm. t), možno poskytnúť do 15 % z celkovej ...

(9)

Dotáciu podľa odseku 1 možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude ...

(10)

Obec alebo vyšší územný celok sú povinné predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití ...

(11)

Obec alebo vyšší územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 sú povinné na ...

§ 8
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov

a)
zameraných na podporu inovácií,
b)
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,18)
c)
rozvoja priemyselných klastrových organizácií,
d)
riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane nákladov na ...
(2)

Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe. ...

§ 8a
(1)

Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných na podporu zvyšovania ...

a)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené ...
b)
obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20a)

§ 8b
(1)

Na účely toho zákona sa rozumie

a)
alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktoré slúži aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych ...
b)
čerpacou stanicou čerpacie zariadenie poskytujúce palivo akéhokoľvek druhu s výnimkou skvapalneného ...
c)
čerpacou stanicou skvapalneného zemného plynu čerpacie zariadenie poskytujúce skvapalnený zemný ...
(2)

Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na výstavbu, prestavbu a na rekonštrukciu verejne ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť

a)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových ...
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to najviac vo výške 95 % z ...
(4)

Prijímateľ podľa odseku 3 je povinný prevádzkovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, čerpaciu ...

(5)

Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci a výzvy na predkladanie ...

§ 9
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v listinnej podobe alebo ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
ak ide o právnickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,
d)
ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov ...
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia.
(3)

Žiadosť obsahuje aj

a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)
(4)

Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne združenie baníckych spolkov a cechov ...

(5)

Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu ...

(6)

Žiadosť podľa § 6 predkladá právnická osoba v dvoch rovnopisoch každoročne do 31. januára ...

(7)

Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené ...

§ 10
Prílohy k žiadosti
(1)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu ...
c)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná ...
d)
schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, ...
(2)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu ...
d)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná ...
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku ...
(3)

Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu podpory malého ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c) sú

a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
2.
kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia ...
3.
faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo ...
4.
doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia ...
5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ...
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
doklady uvedené v písmene a),
2.
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
3.
doklad preukazujúci správu bytového domu.24)
(5)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
potvrdenie o registrácii neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, nadácie, ...
c)
platné stanovy alebo obdobný dokument právnickej osoby, ak nie je zverejnený vo verejnom registri, ...
d)
údaje fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
e)
čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí,
f)
doklad o zriadení osobitného účtu právnickej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ...
g)
doklad preukazujúci, že právnická osoba má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie ...
h)
vyhlásenie právnickej osoby o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu ...
i)
doklady a informácie o činnosti a predchádzajúcich aktivitách žiadateľa preukazujúce splnenie ...
j)
projekt podľa § 6 ods. 1, ktorý obsahuje
1.
názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2.
spôsob a čas realizácie projektu,
3.
organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4.
miesto realizácie projektu,
5.
rozpočet celkových nákladov na projekt,
6.
význam a prínos projektu,
7.
nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
k)
čestné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť právnická ...
(6)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení ...
2.
doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo25) alebo ...
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu ...
c)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ...
d)
ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom ...
e)
ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, ...
g)
ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou ...
h)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne ...
i)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný ...
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených ...
k)
sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých ...
l)
doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom ...
m)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)
1.
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku ...
2.
čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované ...
n)
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju ...
o)
ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9
1.
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou ...
2.
investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného ...
(7)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,
c)
kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d)
doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak ide o žiadosť podľa § 8 ods. 1 písm. c).
(8)

Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú ...

(9)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec ...
(10)

Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h) sú

a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 8b ods. 4,
c)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení ...
2.
doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo alebo ...
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu ...
d)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ...
e)
doklady o výške požadovanej dotácie, ktoré preukazujú rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení rozpočtu stavby vypracovaného autorizovanou ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupnej ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených ...
§ 11
Poskytovanie dotácií
(1)

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia ...

(2)

Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej ...

(3)

Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo ...

(4)

Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ...

(5)

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu poskytovanú podľa § 2 písm. c) a e) až h) musí obsahovať ...

(6)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad ...
c)
najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá ...
1.
kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,
8.
zloženie komisie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní ...
f)
odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7)

Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)

Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému ...
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa ...
c)
úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem ...
d)
úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb ...
e)
úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ...
(3)

Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje ...

(4)

Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti ...

(5)

Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.

(2)

Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.

§ 13a
Prechodné ustanovenie k poskytnutiu štátneho príspevku odberateľovi plynu
(1)

Na účely poskytnutia štátneho príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu ...

(2)

Ministerstvo je oprávnené na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 1 osobné údaje a ostatné ...

§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. novembra 2018
(1)

Dotácie schválené pred 30. novembrom 2018 možno poskytnúť podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 30. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva ...

§ 14a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 15
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. e) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry ...

Poznámky

 • 1)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 1b)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...
 • 2)  § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja ...
 • 3)  § 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
 • 4)  § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 5)  Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných ...
 • 6)  § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 7)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 10)  § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 12)  § 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 13)  § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších ...
 • 14)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ...
 • 15)  § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Čl. 30 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých ...
 • 18a)  § 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej ...
 • 20a)  Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci ...
 • 20b)  § 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22)  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 24)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24a)  § 13a ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 25)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 27)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 29)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 29a)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...
 • 30)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie ...
 • 33)  § 3 písm. c) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 34)  § 3 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 35)  § 17 Obchodného zákonníka.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore