Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022


Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST46 JUD901 DS40 EU PP33 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 234/2019 a 275/2020

Legislatívny proces k zákonu 275/2020
Legislatívny proces k zákonu 234/2019

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

K predpisu 275/2020, dátum vydania: 08.10.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ústavným zákonom č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Podrobnosti o právach uvedených v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky ustanovil zákon o sociálnom poistení.

Navrhuje sa upraviť dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí.

Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu návrh zákona nemá žiadne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K čl. I

Znenie prílohy č. 3a sa navrhuje nahradiť novým znením, na základe ktorého sa upraví dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti tak, aby mali znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného muža alebo ženy narodeného/narodenej v tom istom roku o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Navrhovaná zmena sa týka žien, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr z dôvodu, že ide o ročník (1957), pre ktorý platil všeobecný dôchodkový pre rok 2019, t.j. rok kedy nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 99/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (1.7.2019), na základe ktorého bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší sa nemení.

Zároveň sa na základe rovnakého princípu navrhuje upraviť dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená žene, ustanovený v prílohe č. 3b.

K Čl. II

Navrhuje sa, aby predložený návrh zákona nadobudol účinnosť 1. novembra 2020.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 234/2019, dátum vydania: 31.07.2019

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „vládny návrh zákona“) je vypracovaný z dôvodu plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020 (ďalej len „programové vyhlásenie“).

Platná a účinná právna úprava zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 43/2004 Z. z.“) obsahuje ustanovenia upravujúce informačné povinnosti dôchodkových správcovských spoločností voči sporiteľom. Keďže však existujúce informačné povinnosti nepodporujú informované rozhodnutie sporiteľov v súvislosti s ich zabezpečením na dôchodok, a vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2018 2020 zaviazala, že „...zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe.“, vládny návrh zákona prináša opatrenia, ktoré tieto ciele naplnia.

Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú. Väčšina sporiteľov v II. pilieri a účastníkov v III. pilieri navyše úspory na dôchodok dlhodobo alokované vo fondoch s investičnou stratégiou, ktorá je pre nich nevhodná. Táto skutočnosť sa v budúcnosti môže prejaviť v nízkej nasporenej sume, a teda aj v nízkom dôchodku. Rovnako informácie poskytované poistencom Sociálnej poisťovne nemajú požadovanú relevanciu, nakoľko, najmä mladšej generácii, nedokážu sprostredkovať informáciu o tom, akú časť príjmu na dôchodku bude tvoriť ich dôchodok z I. piliera, ani pomôcť takémuto poistencovi pri rozhodovaní o potrebe dodatočného dobrovoľného zabezpečenia na dôchodok. Cieľom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je preto poskytnúť poistencom, sporiteľom a účastníkom v individualizovanom dokumente komplexné informácie o aktuálnom stave ich dôchodkového zabezpečenia, podporiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku a zdôrazniť aj vplyv ich vlastných rozhodnutí na výšku príjmu na dôchodku (t. j. zaviesť tzv. oranžovú obálku). Prvým krokom v tomto procese boli zmeny vykonané v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 650/2004 Z. z.“), ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019. Návrh tohto zákona je v zásade druhou fázou, počas ktorej sa uskutočnia zmeny v príslušných ustanoveniach v II. pilieri. Bude napríklad ustanovený jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho dôchodkovom veku (resp. predpokladanom veku odchodu do dôchodku). V rámci tretej fázy sa následne zlepší aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, t.j. systéme sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na to, že k zvýšeniu informovanosti o zabezpečení na dôchodok sa vláda priamo zaviazala vo svojom programovom vyhlásení a je potrebné, aby boli postupne odstraňované všetky prekážky, ktoré by mohli brániť zodpovedným subjektom v naplnení

2

tohto cieľa, navrhuje sa zabezpečiť bezplatný prístup správcov dôchodkových úspor k aktuálnym údajom sporiteľov resp. účastníkov o mieste ich pobytu, a to na účely zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu a informácie o dôchodkoch (resp. obdobných informácií z doplnkového dôchodkového sporenia).

V súlade s vyššie uvedeným sa preto článkom I mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z., čl. II sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a čl. III sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. Na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana návrh zákona nemá žiadne vplyvy.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.

 

1

B. Osobitná časť

K Čl. I

(zákon č. 43/2004 Z. z.)

K bodom 1, 5 až 8

Ide o legislatívno-technické úpravy v súvislosti s nahradením informačného prospektu kľúčovými informáciami v bode 20.

K bodu 2

(§ 46c ods. 3 a § 46e ods. 11 druhá veta)

Legislatívno-technická úprava. Ak sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nemá vyhlásiť opatrenie uverejnením jeho celého znenia, je nadbytočné uvádzať, že sa opatrenie vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Tento fakt vyplýva zo zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe, ktorého sa uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasujú všetky právne predpisy, medzi ktoré patrí aj opatrenie.

K bodu 3

(§ 46e ods. 7)

Keďže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), okrem iného, vypracováva makroekonomické a fiškálne analýzy a prognózy a zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou, navrhujeme, aby prístup k údajom z centrálneho informačného ponukového systému (CIPS) na štatistické a analytické účely mal aj tento rezort.

Rezort financií spolu s ministerstvom spoločne zodpovedajú za efektívne politiky v oblasti dôchodkov, a to napríklad pri využívaní finančných stimulov na podporu dobrovoľného sporenia na dôchodok. Keďže rozhodnutie o výške zdrojov, ktoré budú použité na financovanie podpory sporenia na dôchodok nezávisí len od ekonomickej kondície štátu, ale aj od reálnej situácie jednotlivca a stavu jeho zabezpečenia na dôchodok, je potrebné, aby ministerstvo financií získavalo údaje z CIPS, t. j. napríklad údaje o tom akí sporitelia a v akom objeme čerpajú prostriedky z II. piliera doživotne, akí dočasne, prípadne ktorí si celú sumu nechajú vyplatiť jednorazovo. Potom bude môcť informovane rozhodnúť o tom na aké socio-ekonomické kategórie cieliť podporu z verejných zdrojov. Navrhovaná úprava súvisí aj so zmenou v novelizačnom bode 30.

K bodu 4

(§ 46h ods. 11)

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 9 a 10.

K bodom 9 a 10

(§ 64 ods. 5 až 8)

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou v novelizačnom bode 20, v rámci ktorej sa v systéme starobného dôchodkového sporenia nahrádza informačný prospekt kľúčovými informáciami, pričom z hľadiska členenia legislatívneho textu sa navrhuje, aby povinnosť poskytovania predkontraktuálnych informácií sporiteľovi bolo upravené v zákone

2

na jednom mieste, a to práve v § 64. Vzhľadom na účel kľúčových informácií, ktorý spočíva v pomoci klientovi urobiť informované rozhodnutie pri výbere investičnej stratégie, je nevyhnutné zabezpečiť, aby mal na oboznámenie sa s nimi dostatočný časový priestor pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

K bodom 11 a 12

(§ 64 ods. 9 a 10)

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou v bode 9 a 10.

K bodu 13

(§ 81 ods. 1 písm. e) bod 1.)

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou v bode 3.

K bodu 14

vypustenie odsekov 5 až 14 z § 94)

V súvislosti s novým zadefinovaním obsahu výpisu z osobného účtu sporiteľa (nový § 108) ako aj ďalšími zmenami v informačných povinnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti (nový § 108a) bolo potrebné vykonať príslušné legislatívno-technické zmeny aj v § 94.

K bodom 15 a 17

(§ 105 ods. 6 písm. e), § 105 ods. 7 písm. e) a § 105 ods. 9)

Ide o legislatívno-technickú zmenu v súvislosti s bodom 16.

K bodu 16

(§ 105 vypustenie ods. 8)

Navrhuje sa zrušiť povinnosť zverejňovať polročnú a ročnú správu v periodickej tlači, nakoľko tieto informácie dostupné na webovom sídle dôchodkových správcovských spoločností ako aj v ich sídle a na pobočkách k nahliadnutiu (povinnosti podľa § 105 ods. 3 a § 107 ods. 2).

K bodu 18

(§ 105 ods. 10)

Ide o legislatívno-technickú zmenu v súvislosti s bodom 16.

K bodu 19

(nový § 105a)

Navrhuje sa, aby dôchodková správcovská spoločnosť v záujme zabezpečenia vysokej miery transparentnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia, a to vo všetkých štádiách účasti sporiteľa, poskytovala záujemcom o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľom zrozumiteľné a primerané informácie. V súčasnosti nie v zákone č. 43/2004 Z. z. ustanovené žiadne všeobecné požiadavky na kvalitu poskytovaných informácií, s výnimkou informácií obsiahnutých vo výpise z osobného účtu účastníka. Zásady uvedené v novom § 105a preto musia byť dodržané tak v predkontraktuálnej fáze, počas

3

účasti v systéme starobného dôchodkového sporenia ako aj vo fáze výplatnej t.j. počas dôchodku. Zároveň sa zavádza nová povinnosť, ktorá za účel upozorniť záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľa na to, že v systéme starobného dôchodkového sporenia znáša investičné riziko sporiteľ a minulé výnosy v dôchodkovom fonde nie zárukou budúcich výnosov. V súčasnosti tento typ upozornenia zo zákona dôchodková správcovská spoločnosť povinne uvádza len pri propagácii a reklame.

K bodu 20

(§ 106)

Navrhuje sa nahradiť informačný prospekt kľúčovými informáciami s presne definovaným obsahom, rovnako ako je to v doplnkovom dôchodkovom sporení a kolektívnom investovaní. Hlavný rozdiel oproti aktuálnej úprave bude v tom, že kľúčové informácie efektívnejšie a názornejšie sprostredkujú potenciálnym sporiteľom informácie o dôchodkovom fonde a jeho zameraní a rizikách, pomôžu mu správne pochopiť postavenie a povahu dôchodkového fondu a úroveň rizika na jednotnej rizikovej škále, pričom by mal byť schopný prijať lepšie investičné rozhodnutie. Navrhuje sa, aby podrobnosti o tomto dokumente ustanovil osobitný predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska.

K bodom 21 až 23

[§ 107 ods. 1 písm. b), § 107 ods. 1 písm. i), § 107 ods. 1 nové písm. j)]

V súvislosti s novými, resp. zmenenými informačnými povinnosťami dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa navrhuje vykonať príslušné zmeny aj v ustanoveniach o webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

K bodom 24 až 26

[§ 107 ods. 3 nové písm. b), § 107 ods. 3 písm. g) a § 107 ods. 3 písm. h)]

Mesačná správa, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť povinne zverejňuje na svojom webovom sídle, by mala sporiteľovi poskytovať relevantné informácie o vývoji investovania. Nakoľko v súčasnosti sa vyžaduje iba zverejňovanie údajov o čistej hodnote majetku a aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, ktoré samy o sebe nemajú dostatočnú vypovedaciu schopnosť, navrhuje sa doplniť do mesačnej správy aj údaje týkajúce sa zhodnotenia v percentuálnom vyjadrení, a to nielen za mesiac, za ktorý sa mesačná správa zostavuje, ale aj od vzniku fondu.

Keďže pri dlhodobom sporení, akým sporenie na dôchodok nepochybne je, nedochádza k zmenám v zložení majetku príliš často, navrhuje sa, aby sa portfólio manažér vyjadroval k zmenám v portfóliu dôchodkového fondu len na kvartálnej báze.

Zároveň dochádza k legislatívno-technickej úprave v § 107 ods. 3 písm. g).

K bodu 27

(nový § 108)

Zákon v súčasnosti ustanovuje rozsah informácií, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vo výpise z osobného dôchodkového účtu uvádzať, rovnako tak aj frekvenciu a formu jeho zasielania. Navrhovaná úprava za cieľ vytvoriť dokument, ktorý sporiteľovi uľahčí chápanie starobného dôchodkového sporenia a vplyv jeho vlastných rozhodnutí na výšku jeho dôchodku z II. piliera. Navrhuje sa, aby výpis z osobného

4

dôchodkového účtu (ďalej len „výpis“) obsahoval len najdôležitejšie osobné (individualizované) a vybrané všeobecné informácie o starobnom dôchodkovom sporení.

Dôchodková správcovská spoločnosť bude výpis zasielať primárne elektronickou formou, ak si sporiteľ na zasielanie výpisu určil adresu elektronickej pošty a súčasne ho sprístupní na webe. Ak sporiteľ nemá s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dohodnuté zasielanie výlučne elektronicky, bude mať spoločnosť povinnosť zaslať mu výpis listinne, a to na adresu jeho trvalého pobytu, resp. takú, ktorú na zasielanie výpisu sporiteľ určil v zmluve alebo v žiadosti. Nakoľko dôchodkové správcovské spoločnosti zaznamenávajú veľké objemy vrátených listových zásielok s výpismi (adresát je neznámy), navrhuje sa, aby v prípade, ak dôchodková správcovská spoločnosť vie preukázať, že výpis na adresu určenú na zasielanie výpisu skutočne zaslala, ale listová zásielka sa vrátila (z dôvodu uvedeného vyššie), bude sa to považovať za splnenie si povinnosti a dôchodková správcovská spoločnosť bude mať možnosť každý ďalší výpis sporiteľovi sprístupňovať výlučne prostredníctvom webového sídla. Táto zmena súvisí aj so návrhom zmien v iných zákonoch (čl. II a III), ktoré zabezpečia dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezplatný prístup k registru obyvateľov, v ktorom si bude môcť overiť aktuálnosť svojich údajov (najmä bydlisko). Ak sporiteľ oznámi spoločnosti nový kontaktný údaj (či adresu bydliska alebo adresu elektronickej pošty), dôchodková správcovská spoločnosť začne zasielať výpisy na túto novú adresu. Ak sporiteľ explicitne prejaví vôľu, aby mu dôchodková správcovská spoločnosť nezasielala výpis ani elektronicky ani listinne, dôchodková správcovská spoločnosť mu sprístupní jeho výpisy výlučne prostredníctvom webového sídla.

Dôchodková správcovská spoločnosť bude naďalej povinne zasielať výpis pravidelne raz ročne bezplatne, nad rámec tejto povinnosti dôchodková správcovská spoločnosť právo zasielanie výpisu spoplatniť. Dôchodková správcovská spoločnosť teda nevyhnutne nemusí zasielanie tzv. mimoriadnych výpisov spoplatňovať.

Samotný obsah výpisu aj v súčasnosti zahŕňa osobné informácie o sporiteľovi, navrhuje sa však doplniť ich najmä o dôchodkový vek, resp. predpokladaný dôchodkový vek. Výpis bude aj naďalej obsahovať sumu odplát, nákladov a poplatkov, o ktoré sa znížila suma úspor sporiteľa. Navrhuje sa tiež doplniť informácie vo výpise z osobného dôchodkového účtu aj o najlepší odhad výšky jeho dôchodkových úspor a dôchodku (spolu s optimistickým a pesimistickým) v čase, kedy dosiahne dôchodkový vek alebo predpokladaný dôchodkový vek.

V záujme dosiahnutia jednak vzájomnej porovnateľnosti výpisov od jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností, ale najmä z dôvodu, aby prognózy pre základný, pesimistický a optimistický scenár výšky nasporenej sumy a dôchodkov boli určené na základe rovnakých vstupných parametrov, resp. vychádzali z rovnakej údajovej základne (najmä pri odhade vývoja miezd, inflácie, ale aj pri stanovovaní výnosov dôchodkových fondov v rámci jednotlivých scenárov), vzor výpisu a všetky pravidlá pre výpočet prognóz budú ustanovené v opatrení, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska. Opatrenie nadobudne účinnosť spolu s nadobudnutím účinnosti týchto ustanovení zákona, t. j. 1. januára 2021.

K bodu 28

(nový § 108a)

Ďalej sa navrhuje zaviesť nový typ informačnej povinnosti 108a), resp. pretransformovanie súčasnej informácie o dôchodkoch podľa § 94 ods. 11 a 12. V súčasnosti

5

dôchodková správcovská spoločnosť automaticky nezasiela sporiteľovi blížiacemu sa k dosiahnutiu dôchodkového veku žiadne informácie, informuje ho len o tom, že možnosť o ich zaslanie požiadať (zverejňuje ich aj na svojom webovom sídle). Nový dokument bude dôchodková správcovská spoločnosť zasielať v primeranom čase pred dovŕšením dôchodkového veku a informácie budú koncipované tak, aby mu viac pomohli s jeho finančným plánovaním v súvislosti s odchodom do dôchodku. Podrobnosti o obsahu tohto dokumentu, jeho štruktúru a formu, ale aj obdobie, v ktorom sa takáto informácia poskytovať, bude ustanovovať opatrenie, ktoré vydá ministerstvo. Opatrenie nadobudne účinnosť spolu s nadobudnutím účinnosti týchto ustanovení zákona, t. j. 1. januára 2021.

K bodu 29

[§ 109 ods. 1 písm. a)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s novelizačným bodom 16.

K bodu 30

(§ 110 ods. 5)

Ministerstvo zodpovedá za fungovanie dôchodkového systému a tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov, pričom je zodpovedné aj za zabezpečenie spravodlivého prerozdelenia zdrojov na dôchodkové zabezpečenie. Je preto nevyhnutné, aby malo pri nastavovaní systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý byť schopný generovať adekvátny príjem v starobe, prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti spravujú, a to vrátane osobných údajov, ktoré na zabezpečenie výkonu tejto úlohy potrebuje.

Keďže ministerstvo financií, okrem iného, vypracováva makroekonomické a fiškálne analýzy a prognózy a zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou, pričom na tvorbu politík v uvedenej oblasti potrebuje aj údaje z informačných systémov doplnkových dôchodkových spoločností, navrhujeme prístup k osobným údajom aj tomuto rezortu, a to v rozsahu ustanovenom zákonom o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Napríklad, opatrenia, ktoré na účely zvýšenia informovanosti v I., II. a III. pilieri resp. iné účely ministerstvo postupne realizuje (predkladaná novela je 2. fázou pri zavádzaní komplexnej informácie o dôchodkovom zabezpečení), by sa mali v stredno dlhodobom horizonte prejaviť v celkovom zabezpečení obyvateľstva na dôchodok. Oba rezorty však zodpovedné nielen za tvorbu politík v predmetnej oblasti ale aj za vyhodnocovanie ich efektívnosti. Keďže priame vplyvy navrhovaných zmien nie je možné vyhodnotiť inak ako spracovávaním a analyzovaním aj osobných údajov o jednotlivcoch, potrebujú mať do budúcna prístup k osobným údajom ako poistencov, tak sporiteľov aj účastníkov. Z hľadiska potenciálu priniesť jednotlivcovi vyšší príjem v starobe, jednoznačne význam všímať si podrobnejšie jednotlivé kategórie účastníkov v III. pilieri, rozdeliť ich na menšie socio-ekonomické skupiny ako aj poznať či pochádzajú z ekonomicky menej rozvinutých regiónov a zároveň získať informácie o tom či a ako zabezpečení na dôchodok z II. piliera, prípadne ako bude vyzerať ich základný dôchodok zo sociálneho poistenia. Disproporcie medzi dôchodkovým príjmom mužov a žien sa, v závislosti od vekovej skupiny, prejavujú rovnako v I., II. aj III. pilieri, pričom cielenou verejnou politikou vie takúto asymetriu riešiť štát, resp. minimálne v dostatočnom časovom horizonte na nízke zabezpečenie na dôchodok upozorňovať (napríklad prognózami dôchodkov vo výpisoch z II. a III. piliera). Následne, vyhodnotením jednotlivých realizovaných politík, nielen v oblasti zlepšenia informovanosti,

6

sa môže štát zamerať na také opatrenia, ktoré majú potenciál napríklad zmenšiť rozdiely v úsporách na dôchodok medzi mužmi a ženami a prispieť k zlepšeniu ekonomickej situácie žien na dôchodku, kedy čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako muži.

V záujme ochrany osobných údajov je nevyhnutné, aby boli čo najskôr anonymizované, resp. pseudonymizované. Dôvody, prečo nebolo možné osobné údaje anonymizovať je prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, povinný preukázať Úradu na ochranu osobných údajov. Príkladom môže byť potreba naďalej používať individualizované údaje, pričom nie je potrebné poznať o akého jednotlivca ide.

K bodu 31

(nový § 123au)

V súvislosti s návrhom zmien v čl. II a III a zabezpečením bezplatného prístupu do registra obyvateľov, ktorý dôchodkovým správcovským spoločnostiam umožní overiť správnosť údajov poskytovaných sporiteľmi (od 1. januára 2020), ako aj v súvislosti so zmenami v spôsobe zasielania výpisov 108), sa navrhuje predĺženie lehoty na zasielanie výpisov v roku 2020 za rok 2019, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mali dostatočný časový priestor na kontrolu správnosti údajov v registri obyvateľov. Prechodným ustanovením sa ustanovuje aj povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyzvať sporiteľov, aby jej oznámili adresu elektronickej pošty.

K čl. II a čl. III

(zákon č. 145/1995 Z. z. a zákon č. 253/1998 Z. z.)

Z dôvodu zabezpečenia záväzku vlády v jej programovom vyhlásení, v ktorom sa zaviazala zvýšiť informovanosť jednotlivcov v systéme starobného dôchodkového sporenia a v systéme doplnkového dôchodkového sporenia, je potrebné, aby dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti mali možnosť získavať aktuálne údaje o sporiteľoch a účastníkoch bezplatne (článok II). Keďže sporitelia si spravidla neplnia

povinnosť zo zákona informovať správcu o zmene mena, priezviska, rodného čísla a mieste trvalého pobytu 65 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z.) do 8 dní od takejto zmeny, dôchodková správcovská spoločnosť, v prípade ak nedisponuje e-mailovou adresou, nemôže efektívne s takýmto sporiteľom komunikovať. Uvádzanie uvedených údajov je pritom povinnou súčasťou výpisu z osobného dôchodkového účtu, resp. slúžia aj na identifikáciu sporiteľa pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou (zápis zmluvy, prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a podobne). Z tohto dôvodu sa navrhuje rozšírenie okruhu subjektov, ktoré majú možnosť čerpať údaje z registra fyzických osôb o dôchodkové správcovské spoločnosti. Keďže v doplnkovom dôchodkovom sporení majú správcovia od 1. januára 2019 povinnosť predmetné údaje vo výpisoch z osobných účtov a výkazoch dôchodkových dávok uvádzať a rovnako je potrebné, aby relevantné informácie dostávali aj účastníci v III. pilieri, navrhuje sa doplniť ako oprávnený subjekt aj doplnkové dôchodkové

spoločnosti.

Navrhuje sa aj vecné spresnenie textu v článku II vzhľadom na to, že § 4 ods. 3

písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. bol naposledy novelizovaný v roku 1999 a v roku 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý zaviedol sociálne poistenie transformáciou zákona o sociálnom zabezpečení. Sociálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie), úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, je nepochybne súčasťou sociálneho zabezpečenia rovnako ako systém štátnej sociálnej podpory a sociálnej

7

pomoci. Okrem toho sa v roku 2005 stal súčasťou povinného systému dôchodkového zabezpečenia aj systém starobného dôchodkového sporenia. Z tohto hľadiska ide len o precizovanie doterajšieho normatívneho textu.

K čl. IV

Hoci pre zabezpečenie dostatočnej legisvakancie nadobúda väčšina ustanovení zákona účinnosť 1. januára 2021, účinnosť vládneho návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2020. Dôvodom je potreba skoršej účinnosti ustanovení, na základe ktorých dôchodková správcovská spoločnosť nemusí zverejňovať skrátenú verziu ročnej a polročnej správy v periodickej tlači, ďalej ustanovení ktoré zabezpečujú prístup rezortu práce a financií k osobným údajom ako aj ustanovení, na základe ktorých sa dôchodkové správcovské spoločnosti budú môcť v predstihu pripravovať na zmeny pri zasielaní informácií sporiteľom, a ktoré budú účinné až od roku 2021. Ide o čl. I bod 15, 16, 17, 18 a 29 až 31 a v čl. II a III.

Bratislava 24. apríla 2019

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore