Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST46JUD993DS25EUPP8ČL0

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2004 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 387/2020

Legislatívny proces k zákonu 387/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území. ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova ...
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa minerálny olej na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania minerálne oleje na základe povolenia ...
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia minerálneho ...
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania ...
i)
uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s minerálnym olejom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ...
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov Európskej únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná ...
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna osoba priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel ...
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo ...
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci ...
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán ...
o)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená ...
p)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela minerálny ...
q)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32a prijíma na podnikateľské ...
(2)

Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené ...

§ 3
Správa dane

Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aa) Miestne príslušným ...

§ 4
Predmet dane
(1)

Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského ...

(2)

Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ...
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem
1.
tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29,
2.
pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry ...
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ...
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka ...
(3)

Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku 6, ...

a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok alebo ich derivátov a ak sa ponúka na použitie ...
(4)

Pohonná látka je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, ...

(5)

Palivo je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo ...

(6)

Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú

a)
elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2b) ...
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.
(7)

Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna látka ...

a)
biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10 vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho ...
b)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, ...
c)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 19 ...
d)
bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
pokročilé biopalivo, ktorým je biopalivo podľa osobitného predpisu.2ca)
(8)

Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave podľa § 23, 24 ...

a)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka alebo ...
b)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39; tovary kódu ...
d)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,
e)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
f)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené na použitie ...
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak sú určené na použitie alebo použité ...
j)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.
(9)

Z minerálneho oleja podľa odseku 2 podlieha kontrole a postupu pri preprave podľa § 23 a 31 a oznamovacej ...

(10)

Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu ...

§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)

Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch ...

(2)

Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

§ 6
Sadzba dane
(1)

Sadzba dane sa ustanovuje takto:

a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 514 eur/1 000 ...
(2)

Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ...

(3)

Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych ...

(4)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ...

(5)

Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 ...

§ 7
Normy strát minerálneho oleja

Normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 10
Oslobodenie od dane
(1)

Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie

a)
na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
b)
ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry ...
1.
pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou v ...
2.
pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných zborov ...
c)
ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej ...
d)
v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 “výroba ostatných nekovových ...
e)
ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie"); za duálne ...
f)
v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných ...
g)
ako pohonná látka lietadiel a lodí pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí,
h)
na výrobu elektriny,
i)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
(2)

Od dane je oslobodený aj minerálny olej

a)
použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ...
b)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného ...
c)
použitý v daňovom sklade (§ 18 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom ...
d)
v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné ...
e)
v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo ...
f)
preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) ...
g)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 16 ods. ...
h)
dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2, alebo dovezený na ...
i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, ...
(3)

Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená v § 4 ods. 7 písm. a), určená na použitie ako pohonná látka, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 písm. a)

a)
balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,
b)
vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho oleja s inými látkami. ...
§ 10a
Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak

a)
je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,6b)
b)
povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
c)
sa dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.
(2)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza ...

§ 11
Užívateľský podnik
(1)

Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny ...

(2)

Užívateľským podnikom je aj osoba

a)
podľa § 21, ak vykonáva činnosť užívateľského podniku v iných ako výrobných a skladovacích priestoroch, ...
b)
oprávnená dodávať letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na účely ...
c)
oprávnená dodávať v územne vymedzenom priestore letiska letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. ...
1.
odbere tohto minerálneho oleja sa nevyžaduje odberný poukaz,
2.
odbere a dodaní tohto minerálneho oleja sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
3.
dodaní tohto minerálneho oleja sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. c) nepoužije,
4.
dodaní tohto minerálneho oleja vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. b) tomuto užívateľskému podniku daňová ...
d)
oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho ...
e)
oprávnená na základe povolenia podľa osobitného predpisu6baa) plniť minerálny olej uvedený v odseku ...
(3)

Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej

a)
oslobodený od dane uvedený v § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave uvedený v § 4 ods. 8,
c)
uvedený v § 6 ods. 5.
(4)

Daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 3 je zakázané používať bez povolenia na použitie a dodávať ...

(5)

Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere

a)
leteckých pohonných látok zahraničnými leteckými spoločnosťami priamo do nádrží lietadiel na ich vlastný ...
b)
lodných prevádzkových látok zahraničnými lodnými spoločnosťami do nádrží lodí na ich vlastný pohon a ...
c)
minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
d)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu ...
e)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám ...
(6)

Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného ...

a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ...
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. a) a b) a predpokladané ...
d)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) a predpokladané množstvo ...
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude žiadateľ odoberať ...
(7)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 6 sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja ...
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná ...
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej ...
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(8)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo ...
g)
má vydané povolenie podľa osobitného predpisu,6baa) ak chce byť užívateľským podnikom podľa odseku 2 ...
(9)

Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie alebo odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené ...

(10)

Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ...

(11)

V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 6, užívateľský ...

a)
identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
d)
predpokladané množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odobrať, v litroch alebo kilogramoch.
(12)

Užívateľský podnik je povinný

a)
umiestniť daňovo zvýhodnený minerálny olej bezodkladne po prevzatí v mieste použitia alebo uskladnenia ...
b)
používať len daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie,
c)
používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účely uvedené v povolení na použitie,
d)
nakupovať alebo inak odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len od dodávateľa daňovo zvýhodneného ...
e)
oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa
1.
odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa jej zmeny,
2.
odseku 6 písm. b) až e) pred jej zmenou,
3.
odseku 7 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.
odseku 7 písm. e) a odseku 8 písm. f) do 15 dní odo dňa ich zmeny,
5.
odseku 7 písm. b) až d) najneskôr päť pracovných dní pred ich zmenou,
f)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí daňovo zvýhodneného minerálneho ...
g)
viesť evidenciu podľa § 37,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na použitie.
(13)

Pri zmene údajov oznámených užívateľským podnikom podľa odseku 12 písm. e) colný úrad s prihliadnutím ...

(14)

Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v povolení na použitie z iného členského štátu a na účely uvedené ...

(15)

Bez povolenia na použitie, odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu ...

(16)

Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie so súhlasom ...

a)
vykonáva obmenu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej ...
b)
bol daňovo zvýhodnený minerálny olej znehodnotený v procese použitia uvedeného v povolení na použitie ...
c)
zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie. ...
(17)

Colný úrad odníme povolenie na použitie, ak

a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v povolení ...
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 8 písm. a) až f),
c)
užívateľský podnik prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 8 písm. g),
d)
užívateľský podnik porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu ...
e)
užívateľský podnik nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie na účely ...
f)
užívateľský podnik požiadal o odňatie povolenia na použitie,
g)
colný úrad zaregistroval užívateľský podnik ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie ...
h)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
(18)

Povolenie na použitie zaniká, ak

a)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal ...
b)
osoba nepodala žiadosť podľa písmena a), dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra ...
c)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu ...
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu ...
(19)

Pri odňatí alebo zániku povolenia na použitie sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom ...

(20)

Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už ...

(21)

Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 20, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo ...

§ 12
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného ...

a)
vydania minerálneho oleja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c)
prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane, ...
e)
zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné ...
f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom ...
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie ...
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré ...
k)
prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)

Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie ...
b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,
c)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1 a ktorý je ponúkaný ...
d)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako ...
e)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 ako pohonnej ...
f)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) ako ...
(3)

Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto ...

(4)

Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 ...

§ 13
Osoba povinná platiť daň
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,

a)
ktorá vydala minerálny olej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane, ...
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala minerálny olej prepravený na daňové územie v pozastavení dane, ...
d)
ktorá mala v držbe minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ...
e)
ktorá má v držbe minerálny olej a bol u nej zistený chýbajúci minerálny olej,
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodený od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, ...
f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ...
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ...
k)
ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je osoba, ktorá

a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ...
b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,
c)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. ...
d)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú ...
e)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
f)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú ...
(3)

Ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového ...

(4)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny olej ...

§ 14
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)

Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ...

(3)

Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch ...

(4)

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na ...

(5)

Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo ...

(6)

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. 1 písm. h) a ...

(7)

Platiteľ dane s výnimkou platiteľa dane podľa odseku 2, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie ...

§ 15
Vrátenie dane
(1)

Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť

a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa ...
b)
užívateľskému podniku, ktorý má v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie ...
(2)

Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu alebo dodatočnému ...
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja, ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane ...
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným ...
(3)

Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ktorého zdanenie je ...

(4)

Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia ...

(5)

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ...

§ 16
Vrátenie dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)

Daň možno vrátiť osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej ...

(2)

Na účely tohto zákona zahraničný zástupca je

a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho ...
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na ...
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ...
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území ...
(3)

Daň sa vráti zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné zvýhodnenie ...

(4)

Ak iný štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom v rozsahu poskytovanom ...

(5)

Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň pripadajúca najviac na 4 000 ...

(6)

Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho ...

(7)

Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až g) sa vráti daň pripadajúca najviac na 3 200 ...

(8)

Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za ...

(9)

Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne ...

a)
identifikačné údaje dodávateľa a jeho daňové identifikačné číslo,
b)
obchodný názov a množstvo minerálneho oleja,
c)
dátum predaja,
d)
výšku ceny vrátane dane.
(10)

Colný úrad vráti daň na základe podaného daňového priznania a po kontrole oprávnenosti na vrátenie dane ...

(11)

Vrátenie dane si zahraničný zástupca môže uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom ...

§ 17
Vrátenie dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám iných štátov, ...
(1)

Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja ...

(2)

Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3 po ukončení aktivity ozbrojených ...

a)
výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami ozbrojených síl iných štátov,
b)
faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych olejov a dokladmi o ich úhrade,
c)
dokladmi o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4).
(3)

Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa splnenia poslednej ...

§ 18
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)

Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej, ktorý sa

a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 23 a 24 alebo
c)
stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného minerálneho oleja. ...
(2)

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) alebo sklad minerálneho ...

(3)

Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu minerálneho oleja alebo časť skladu minerálneho oleja. ...

(4)

Daňovým skladom nemôže byť čerpacia stanica pohonných látok.

(5)

V daňovom sklade musia byť skladovacie nádrže uspôsobené tak, aby v nich bolo možné skladovať oddelene ...

(6)

Na daňový sklad, v ktorom sa v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú alebo miešajú len minerálne ...

(7)

V daňovom sklade môže byť minerálny olej len v pozastavení dane.

§ 19
Podnik na výrobu minerálneho oleja
(1)

Podnik na výrobu minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce ...

(2)

Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie zdanených ...

(3)

Za podmienok podľa odseku 4 výrobou nie je získanie minerálneho oleja

a)
pri likvidácii ekologických havárií,
b)
v zariadeniach na čistenie a udržiavanie vodných tokov a v zariadeniach na čistenie a úpravu vody,
c)
v zariadeniach na udržiavanie čistoty vzduchu pri manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyňovaní ...
d)
pri čistení čistiacich látok, pracovných odevov alebo starého papiera.
(4)

Výrobou nie je získanie minerálneho oleja spôsobom podľa odseku 3, ak sa takto získaný minerálny olej ...

(5)

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov a chce prevádzkovať podnik na výrobu ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 ...

a)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 a biogénnej látky ...
b)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 ...
(7)

Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja podľa odseku ...

a)
údaje a doklady podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c),
b)
fyzikálno-chemickú špecifikáciu biogénnej látky, ktorá sa má použiť na výrobu minerálneho oleja podľa ...
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi vstupných surovín potrebných na výrobu biogénnej látky uvedenej v ...
(8)

Colný úrad pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu zmesi preverí ...

(9)

Colný úrad povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 odníme, ak nie sú splnené skutočnosti, ktoré boli ...

(10)

Povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 zaniká súčasne so zánikom povolenia na prevádzkovanie daňového ...

§ 19a
Výrobca biogénnej látky
(1)

Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b) mimo pozastavenia ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
druh predmetu dane, obchodný názov biogénnej látky a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladané množstvo vyrobenej biogénnej látky v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa tejto biogénnej látky.
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia a opis výrobných a skladovacích zariadení, pričom skladovacie zariadenie musí ...
(3)

Výrobca biogénnej látky je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) ...

(4)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok preverí skutočnosti a údaje ...

(5)

Colný úrad vyradí výrobcu biogénnej látky z evidencie výrobcov biogénnych látok, ak

a)
výrobca biogénnej látky o to sám požiada z dôvodu ukončenia výroby biogénnej látky,
b)
výrobca biogénnej látky vstúpil do likvidácie,
c)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
d)
výrobca biogénnej látky v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa zaradenia ...
(6)

Zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok zaniká

a)
dňom výmazu výrobcu biogénnej látky z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia ...
b)
dňom úmrtia výrobcu biogénnej látky alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
(7)

Daňová povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. ...

(8)

Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. b) výhradne len na potravinárske ...

(9)

Výrobou biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. b) nie je čistenie použitých rastlinných olejov.

§ 20
Sklad minerálneho oleja
(1)

Sklad minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom ...

(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad minerálneho oleja v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie ...

(3)

Sklad minerálnych olejov musí spĺňať tieto podmienky:

a)
skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných ...
b)
skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal ...
(4)

Sklad minerálneho oleja je aj podnik, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá nie je zriadená ...

a)
skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa osobitného ...
b)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk.
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia ...

a)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, ...
b)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
f)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5, ak žiadateľ chce dodávať tento ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej. ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo ...
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká

a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti ...
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi ...
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v ...
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. ...
4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ...
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
(8)

Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.
(9)

Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu ...

(10)

Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca ...
b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

§ 22
Zábezpeka na daň
(1)

Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť ...
b)
banková záruka 20) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak ...
(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na ...

(4)

Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.15) ...

(5)

Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na ...

(6)

Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku ...

(7)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú ...

a)
pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa ...
b)
ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci ...
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na ...
(8)

Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ...

(10)

Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 9 do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel ...

(11)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, môže požiadať colný úrad ...

a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
(12)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo ...

(13)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad na základe žiadosti podľa odseku ...

(14)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku ...

a)
je vlastníkom výrobného zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky ...
b)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním ...
d)
nedopustil sa správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. a), b), e), g), h) až k), a to najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky. ...
(15)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluva ...

(16)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje ...

(17)

Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil ...

a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má
1.
evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky ...
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového ...
(18)

Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu ...

§ 22a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)

Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na ...

(2)

V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých ...

(3)

Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu ...

§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na ...
(1)

Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len

a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom ...
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového ...
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného ...
(2)

Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len

a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý ...
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o
1.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 2 písm. b),
2.
dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,
3.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 20,
4.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, ...

(4)

Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území ...

(5)

Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 ...

(6)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja ...

(7)

Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom ...

(8)

Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím začína ...

(9)

Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa ...

(10)

Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 na ...

(11)

Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad ...

(12)

Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. ...

(13)

Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území

a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku ...
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa ...
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli ...
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom tohto minerálneho oleja odosielaného podľa § 11 ods. 16 a 20.
(14)

Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie ...

(15)

Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. a), ...

(16)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho ...

§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie
(1)

Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len

a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný ...
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný ...
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do ...
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do ...
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)

Prepravu minerálneho oleja na území Európskej únie v pozastavení dane je možné uskutočniť len na základe ...

(3)

Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie ...

(4)

Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja ...

(6)

Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového ...

(7)

Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v ...

(8)

Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(9)

Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), ...

(10)

Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť po prevzatí ...

(11)

Minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8, ako aj minerálny ...

(12)

Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť vždy ...

(13)

Colný úrad povolí na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny ...

(14)

Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 16 ods. 2 ...

(15)

Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. c), ...

(16)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho ...

§ 24a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv
(1)

Colný úrad môže osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického ...

(2)

Colný úrad je povinný osobu podľa § 11, 21, 25 alebo § 26, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického ...

(3)

Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne ...

(4)

Dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému6c) osobe podľa odseku 1 môže aj Kriminálny úrad ...

§ 25
Oprávnený príjemca
(1)

Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej z iného členského ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...

a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo ...
c)
údaj o množstve minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch a predpokladaný čas prijatia celého ...
(3)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. ...

(6)

Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná ...

(7)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského ...

(8)

Osoba, ktorá chce prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je ...

(9)

Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí ...

(10)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(12)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(13)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(14)

Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr ...

(15)

Povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká

a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení ...
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na ...
e)
dňom odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom, ...
f)
dňom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
g)
dňom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane ...
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti ...
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)

Colný úrad povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak

a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného ...
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)

Colný úrad môže odňať povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ...

(18)

Po zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane

a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)

Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane ...

§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom podľa § 4 ods. ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom ...

a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích ...
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi ...
(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo ...

(4)

Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie nesmie mať nedoplatky voči colnému úradu.

(5)

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej ...
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch ...
(6)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. ...
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách. ...

(8)

Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa ...

(9)

Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný

a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej ...
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie ...
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie ...
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho ...
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(10)

Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.

(11)

Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 10, môže zásoby ...

(12)

Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym ...

a)
evidenčné číslo povolenia na obchodovanie,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(13)

Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej ...

(14)

Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s

a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely alebo na iné ako ...
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej ...
§ 25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok
(1)

Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom ...

a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na daňovom území od prevádzkovateľa ...
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na daňovom území inému prevádzkovateľovi ...
(3)

Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou minerálneho ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(4)

Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom ...

(5)

Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom ...

(6)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja uvedeného ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho ...
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(7)

Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať a predávať ...
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) minimálne 10 000 000 l, ...
c)
má splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou alebo ...
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) ...
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(8)

Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ...

(9)

Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje ...

(10)

Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom

a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti ...
(11)

Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných látok ...

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia ...
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)

Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť v niektorej ...

(13)

Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté povolenie ...

(14)

Distribútor pohonných látok je povinný

a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého ...
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § ...
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja ...
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak má skladovacie zariadenie ...
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora ...
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len distribútorovi ...
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa ich ...
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ...
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie ...
(15)

Predajca pohonných látok je povinný

a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § ...
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja ...
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len ...
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa ich ...
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia ...
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a a d) na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného ...
(16)

Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti ...

a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ak nie ...
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry ...
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo inak odoberať ...
(17)

Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti ...

(18)

Spotrebiteľ pohonných látok je povinný

a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v skladovacom zariadení podľa odseku 8, ...
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora ...
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) distribútorovi pohonných ...
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej ...
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § ...
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a ...
(19)

Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak

a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, ...
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ...
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu ...
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)

Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. ...

(21)

Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ...

(22)

Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá

v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného ...

1.

táto osoba tento minerálny olej neodobrala od predajcu pohonných látok a následne nedodala konečnému ...

2.

konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom ...

§ 26
Registrovaný odosielateľ
(1)

Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať ...

a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch alebo ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(5)

Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. ...

(6)

Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu ...

§ 27
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Na účely tohto zákona sa elektronický systém6c) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém6c) ...

(2)

Ak je elektronický systém6c) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný

a)
oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane ...
b)
vyhotoviť sprievodný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 23 ...
(3)

Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 musí sprevádzať ...

(4)

Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. ...

(5)

Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 ukončila ...

(6)

Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) ...

(7)

Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného ...

(8)

Pri nedostupnom elektronickom systéme6c) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto ...

(9)

Pri preprave minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ...

§ 28
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
bol minerálny olej pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo ...
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú ...
(3)

Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť ...

(4)

Ak sa pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí ...

(5)

Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku ...

(6)

Ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu ...

(7)

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, ...

(8)

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane zistí, ...

a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom ...
b)
na daňovom území pri preprave minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu ...
(10)

Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nemožno ...

(11)

Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

§ 29
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze
(1)

Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného ...

(2)

Minerálny olej po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, ...

(3)

Minerálny olej, ktorý po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového ...

(4)

Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 6 ods. 5 alebo § ...

§ 30
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze
(1)

Vývozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do colného ...

(2)

Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, prepravu minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ...

(3)

Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol minerálny olej ...

(4)

Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku ...

(5)

Colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému6c) elektronické ...

(6)

Ak je colný úrad vývozu25b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu25c) na daňovom území, colný ...

(7)

Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu25c) ...

(8)

Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu25b) ...

(9)

Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze sa použije ...

§ 30a
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme ...
(1)

Ak je elektronický systém6c) nedostupný podľa § 27, vývozca je povinný

a)
oznámiť colnému úradu vývozu25b) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 27.
(2)

Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený ...

(3)

Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, ...

(4)

Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na ...

(5)

Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu25b) a colný úrad výstupu25c) sú ...

(6)

Ak nebola colným úradom vývozu25b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 30 ods. 5 z iného dôvodu, ako ...

§ 31
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte alebo minerálny olej, ktorý ...

(2)

Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja je povinný najneskôr jeden deň pred prevzatím minerálneho oleja ...

a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov, príslušný kód kombinovanej ...
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného minerálneho oleja; na zábezpeku ...
(3)

Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do troch pracovných dní podať daňové ...

(4)

Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, ...

(5)

Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať ...

(6)

Ak pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo na daňovom území k nenávratnému ...

(7)

Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja ...

a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak nemá platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)

Ak sa má minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, z ktorého vznikla daňová ...

(9)

Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja okrem osoby, ktorá je povinná postupovať podľa § 25a ods. ...

(10)

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného ...

(11)

Minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, prepravovaný do iného členského štátu ...

§ 32
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)

Osoba, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, z ...

(2)

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie ...

(3)

Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený ...

(4)

Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave minerálneho oleja uvedeného do daňového ...

§ 33
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie ...

(2)

Odsek 1 neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na daňové územie

a)
palivá,
b)
pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] alebo v prenosnej ...
(3)

V prípadoch uvedených v odseku 2 vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové ...

§ 34
Zásielkový obchod
(1)

Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie minerálneho oleja osobou, ktorá v rámci ...

a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)

Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním minerálneho oleja na ...

(3)

Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa ...

a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, druh predmetu dane, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry ...
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má byť odoslané ...
(4)

Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému ...

(5)

Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť ...

(6)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému ...

(7)

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

(8)

Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca ...

(9)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá ...

(10)

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať minerálny olej uvedený na daňovom území do daňového ...

(11)

Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak

a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho ...
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého ...
(12)

Ak pri dodaní minerálneho oleja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku ...

§ 34a
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri ...
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja podľa § 31 alebo § 34 sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
bol minerálny olej pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie ...
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú ...
(3)

Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, ...

(4)

Ak sa pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, ...

(5)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti ...

(6)

Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 31 ...

(7)

Ak sa pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území ...

(8)

Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne ...

(9)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, platiteľ dane je povinný do piatich pracovných ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)

Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

Vedenie evidencií
§ 35
(1)

Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) je povinný viesť evidenciu

a)
vyrobeného minerálneho oleja,
b)
prevzatého minerálneho oleja,
c)
použitého minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja,
f)
stavu zásob minerálneho oleja a iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja.
(2)

V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu ...

a)
výroby minerálneho oleja,
b)
prevzatia minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja aj dátum ...
c)
použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal dopravca, na ktorého ...
e)
vývozu minerálneho oleja, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta. ...
(3)

Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom alebo číslom povolenia ...

(4)

Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku ...

(5)

Osoba uvedená v § 19a je povinná viesť evidenciu

a)
vyrobenej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
b)
prevzatej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
c)
použitej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
d)
vydanej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
e)
stavu zásob biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
§ 36
(1)

Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
c)
vydaného minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 37
(1)

Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa jednotlivých ...

a)
počiatočný stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
odobraté množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho ...
c)
množstvo preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, ktoré použil na účely uvedené v povolení na použitie ...
d)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý použil na účely uvedené v povolení na použitie, ...
e)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ak dodáva tento minerálny olej konečnému ...
f)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, z ktorého vykonal obmenu v súvislosti so zabezpečením ...
g)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý bol znehodnotený v procese jeho použitia na účely ...
h)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktoré zneškodnil z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 16 písm. ...
i)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja dodaného podľa § 11 ods. 20,
j)
množstvo nepoužitého daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na konci kalendárneho mesiaca.
(2)

Zápisy v evidencii podľa odseku 1 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku ...

§ 38
(1)

Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 37, je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého minerálneho oleja v členení na minerálny olej prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 38a
(1)

Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu vybraného minerálneho ...

a)
odobratého na daňovom území,
b)
prijatého z iného členského štátu,
c)
vydaného na daňovom území,
d)
odoslaného do iného členského štátu,
e)
dovezeného z tretích štátov,
f)
vyvezeného z územia Európskej únie,
g)
stavu zásob minerálneho oleja k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 39
(1)

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu

a)
prijatého minerálneho oleja,
b)
odoslaného minerálneho oleja v pozastavení dane.
(2)

Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného ...

(3)

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja

a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)

Osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu

a)
minerálneho oleja prijatého,
b)
množstva minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 prijatého v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým ...
c)
minerálneho oleja vydaného,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(5)

Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 a 3 primerane. ...

§ 40
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)

Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom minerálneho oleja, a tiež ...

(2)

Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt ...

(3)

Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný ...
b)
zisťovať stav zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálneho ...
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať ...
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady ...
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie ...
(4)

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu ...

(5)

Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných ...

(6)

Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam ...

(7)

Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia ...

(8)

Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ...

§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)

Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových ...

(2)

Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom ...
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné ...
g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,
h)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
i)
identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom ...
j)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom ...
k)
identifikačné údaje spotrebiteľa pohonných látok, adresu umiestnenia skladovacích zariadení, ak nie ...
(3)

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu ...

§ 42
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak

a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného ...
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej ...
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku, ...
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ...
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako ...
j)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak tento minerálny ...
k)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 2 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak tento minerálny ...
l)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku ...
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku ...
n)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
p)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
q)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 5,
r)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až h), ods. 15 písm. b) až g), ods. 18 písm. a) až ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 1 písm. a) až i), l) alebo písm. m) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 ...
c)
podľa odseku 1 písm. k) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 ...
d)
podľa odseku 1 písm. n) až r) od 100 eur do 100 000 eur.
(3)

Ak bola osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) a colný úrad zistí, ...

(4)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.

(5)

Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho ...

§ 42a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak

a)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku, ...
b)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ...
c)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel,
d)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 uloží colný úrad pokutu od 100 eur do 100 000 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur. ...

(4)

Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)

§ 43
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 11, § 19a, § 25a a 25b a vydaní povolenia ...

(3)

Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,30c) ...

(4)

Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ods. 3 písm. d) ...

§ 44
(1)

Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) vykonáva colný úrad. ...

(2)

Pri nakladaní s majetkom štátu uvedeným v odseku 1 postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu;31) ...

(3)

Na správu dane sa použije osobitný predpis,20aa) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12, 13 a 14, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § ...

§ 45
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený ...

(2)

Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do ...

§ 46
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, ...
e)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť ...
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, ...
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne ...
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej v pozastavení ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej. ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote ...
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické ...
e)
nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo ...
(5)

Žiadateľ je pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu povinný zložiť zábezpeku na daň ...

a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich ...
(6)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. mája 2004 označovať plynový olej podľa tohto zákona, ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(10)

Prílohou k žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia zariadenia na označovanie ...

(11)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti ...

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu podľa doterajších predpisov ...

(13)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo, ...
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej ...
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ...
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(14)

Prílohami k žiadosti sú

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja ...
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná ...
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. b) až e).
(15)

Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti ...

(16)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(17)

Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane, ...

(18)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa doterajších predpisov a chce ...

(19)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto ...

(20)

Žiadateľ uvedený v odseku 19 pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu ...

(21)

Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 19 skutočnosti a údaje ...

(22)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 v rámci podnikania odoberať a dodávať ...

(23)

Colný úrad preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 22 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, ...

(24)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odsekoch 19 a 22, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(25)

Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 24 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové ...

(26)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(27)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 26 zo zásob podľa odseku 26 písm. b) je povinná ...

(28)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 26, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia ...

(29)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 17, 25 a 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby ...

(30)

K 1. máju 2004 zanikajú registrácie a strácajú platnosť povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...

(31)

Ak bol minerálny olej dopravený na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k ...

(32)

Na doloženie prepravy minerálneho oleja oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským ...

(33)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(34)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 minerálny ...

(35)

Na prepravu minerálneho oleja od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 33 a 34, ak sa ...

(36)

Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,25) ak tento ...

§ 46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2005 v rámci podnikania prevádzkuje podnik na ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(2)

Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 ...

(3)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo ...

§ 46b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným príjemcom podľa § 25 ods. 9 zákona v znení ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2006 obchodníkom s minerálnym olejom ...

a)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie ...

(6)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania odoberá alebo dodáva na daňovom území ...

(7)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona ...

§ 46c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2008
(1)

Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. ...

(2)

Daňové konanie právoplatne neukončené do 30. júna 2008 sa dokončí podľa doterajších prepisov.

(3)

Na zemný plyn dodaný a spotrebovaný do 30. júna 2008 sa použijú doterajšie predpisy.

§ 46d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2009 vyrába biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať ...

§ 46e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)

Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho ...

(2)

Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na územie ...

(3)

Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme minerálny olej v pozastavení dane z iného členského ...

(4)

Na prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa ...

(5)

Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ...

(6)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 zaniká ...

(7)

Ak má zásoby minerálneho oleja, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.

(8)

Ak vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 14 v znení ...

(9)

Vývozca minerálneho oleja pri vývoze minerálneho oleja v pozastavení dane môže postupovať podľa § 30 ...

(10)

Ak sa vývoz minerálneho oleja podľa odseku 9 začal podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento ...

(11)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v ...

§ 46f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010

Daň podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý ...

§ 46g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Platnosť povolenia na označovanie plynového oleja vydaného podľa § 9 predpisu účinného do 31. decembra ...

(2)

Osoba, ktorá po 15. januári 2011 uvedie do daňového voľného obehu plynový olej označený podľa § 8 predpisu ...

(3)

Odberný poukaz na odber označeného plynového oleja vydaný podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra ...

(4)

Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a ktorá do 15. ...

(5)

Osoba podľa odseku 4 je povinná do 25. januára 2011 podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť ...

(6)

Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného do ...

(7)

Obchodník s minerálnym olejom podľa odseku 6, ktorý do 15. januára 2011 odobral označený plynový olej ...

a)
vykonať do 20. januára 2011 inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011,
b)
podať do 25. januára 2011 daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného ...
(8)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2010 sa ukončí podľa § 42 alebo § 42a ...

§ 46h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)

Osoba zaradená do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej ...
c)
predpokladaný ročný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch. ...
(2)

Osoba podľa § 11, 21, 25 a 26 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá chce v ...

(3)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
d)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(4)

Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a pred vydaním odberného poukazu podľa odseku 1 alebo ...

(5)

Ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu bola predložená colnému ...

(6)

Osobu zaradenú do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení ...

(7)

Osoba, ktorá bola obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(8)

Osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom ...

(9)

Osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 ...

(10)

Ak osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 ...

§ 46i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 doterajšieho predpisu v ...

(2)

Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky ...

a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po ...
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý ...
(3)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho ...

(4)

Za daňovo spoľahlivého sa považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý

a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od ...
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa ...
(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, k žiadosti podľa odseku 2 o upustenie ...

a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má žiadateľ ...
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce, že dodržiava podmienky podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje ...

(7)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení ...

(8)

Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ ...

(9)

Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od ...

(10)

Ustanovenie § 22 ods. 15 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje. ...

§ 46j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013
(1)

Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a d) v znení účinnom do 28. februára 2013,
b)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
c)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d).
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách. ...

(4)

Pri vydaní povolenia na obchodovanie alebo odberného poukazu postupuje colný úrad podľa § 25a ods. 8 ...

(5)

Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára ...

(6)

Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa ...

§ 46k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a e) v znení účinnom ...

(3)

Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra ...

(4)

Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa ...

(5)

Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až ...

§ 46l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Povolenie na výrobu zmesi vydané prevádzkovateľovi daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom do 31. ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ...

(3)

Žiadosť o registráciu podanú podľa § 21, 25 alebo § 26 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie ...

(4)

Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom ...

(5)

Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom ...

(6)

Ak bolo konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym ...

§ 46m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie predajcov pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom do ...

(2)

Osobu podľa odseku 1, ktorá do 28. februára 2014 nepredloží colnému úradu doklad preukazujúci, že skladovacie ...

(3)

Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 distribútorom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od ...

(4)

Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 predajcom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca ...

(5)

Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(6)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú

a)
doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) ...
b)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak ...
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom ...
(7)

Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje ...

(8)

Osoba, ktorá na daňovom území nakupuje v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený ...

a)
identifikačné údaje a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(9)

Colný úrad osobu uvedenú v odseku 8 zaradí do 28. februára 2014 do evidencie spotrebiteľov pohonných ...

(10)

Registrovaná osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 vykonávať činnosti podľa § 25b ods. 1 alebo ods. 3 v ...

(11)

Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25b ods. 1 v znení účinnom do 28. februára 2014 nebolo právoplatne ...

§ 46n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(2)

Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenie podľa § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. ...

(3)

Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 26 ods. 6 a § 25 ods. 7 v ...

§ 46o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2015
(1)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení ...

(2)

Osoba, ktorá chce byť od 1. februára 2015 spotrebiteľom pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení ...

a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
číslo povolenia na distribúciu vydaného osobe podľa § 25b ods. 1, od ktorej bude nakupovať alebo odoberať ...
(3)

Žiadateľ podľa odseku 2 musí prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo ...

(4)

Colný úrad zaradí osobu uvedenú v odseku 2 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá jej osvedčenie ...

§ 46p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že ...

a)
sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 ustanovuje ...
b)
sadzba dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 ...
§ 46q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca ...

(2)

Držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj podľa odseku 1 musí spĺňať tieto ...

a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a v rámci podnikania nakupuje a predáva pohonné látky, ...
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ...
c)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ...
f)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) ...
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
h)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(3)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, ...

(4)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca ...

(5)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ...

(6)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení ...

(7)

Ak distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok povolenie na distribúciu alebo povolenie ...

(8)

Konanie o uložení pokuty podľa § 42 a 42a v znení účinnom do 31. marca 2018 právoplatne neukončené do ...

§ 46r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Finančné riaditeľstvo po uzatvorení prvej zmluvy o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. 1 určí ...

(2)

Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o dni začatia a oznámenie o dni ukončenia ...

(3)

Osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce v období podľa odseku 2 uvádzať na daňovom území do daňového ...

(4)

Dohoda o testovaní identifikačnej látky musí obsahovať

a)
podmienky odberu a použitia identifikačnej látky,
b)
podmienky zúčtovania odberu a použitia identifikačnej látky,
c)
množstvo identifikačnej látky odobratej na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. ...
d)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré sa označí ...
e)
dátum začatia a dátum ukončenia označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo ...
f)
podmienky vrátenia nepoužitej identifikačnej látky,
g)
ďalšie náležitosti súvisiace s testovaním identifikačnej látky.
(5)

Finančné riaditeľstvo je povinné po ukončení obdobia podľa odseku 2 vyhodnotiť testovanie identifikačnej ...

(6)

Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou ...

(7)

Pokuta za správny delikt podľa § 42 ods. 1 písm. s) sa neuplatní na minerálny olej uvedený v § 6 ods. ...

§ 46s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
(1)

Osoba, ktorá chce v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. ...

(2)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)

Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(4)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje ...

§ 46t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Zaradenie osoby do evidencie dovozcov minerálneho oleja podľa § 9 v znení účinnom do 31. decembra 2020 ...

(2)

Platnosť rozhodnutia o určení najviac prípustnej výšky strát minerálneho oleja v daňovom sklade vydaného ...

(3)

Podľa § 25b ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) v znení účinnom prvým dňom kalendárneho mesiaca ...

(4)

Správneho deliktu sa v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 dopustí právnická osoba alebo fyzická ...

a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného ...
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej ...
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku, ...
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ...
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako ...
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku ...
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku ...
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až g), ods. 15 písm. b) až e) a g), ods. 18 písm. ...
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom ...
(5)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 4 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 4 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(6)

Ak konanie o správnom delikte podľa § 42 ods. 1 písm. j) a k) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo ...

(7)

Ak bola v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt ...

(8)

Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 4 v znení účinnom do 30. júna 2021 nebolo právoplatne ukončené ...

§ 46u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)

Užívateľský podnik, ktorý colný úrad zaradil do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení ...

(2)

Colný úrad vydá užívateľskému podniku zaradenému do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení ...

(3)

V povolení na použitie a v odbernom poukaze uvedie colný úrad údaje podľa platného odberného poukazu ...

(4)

Odberný poukaz vydaný užívateľskému podniku podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 stráca platnosť ...

(5)

Osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) až c) v znení ...

a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ...
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho ...
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude odoberať daňovo ...
(6)

Osoba, ktorá chce od 1. júla 2021 odoberať a dodávať na použitie alebo používať minerálny olej podľa ...

a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
údaje o predpokladanom množstve ročnej spotreby minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v ...
c)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od ...
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) ...
(7)

Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere

a)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu ...
b)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám ...
(8)

Prílohami k žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja ...
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(9)

Žiadateľ podľa odsekov 5 a 6 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo ...
g)
má vydané povolenie podľa osobitného prepisu,6baa) ak je žiadateľom podľa odseku 6.
(10)

Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie a odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené ...

(11)

Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja ...

(12)

Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom ...

(13)

Platnosť povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) a povolenia na predaj ...

(14)

Zaradenie do evidencie spotrebiteľov pohonných látok zaniká 1. júla 2021 osobe, ktorá nakupovala alebo ...

(15)

Správneho deliktu sa v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 dopustí právnická osoba alebo fyzická ...

a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného ...
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej ...
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku, ...
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ...
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku ...
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku ...
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až g), ods. 15 písm. b) až e) a g), ods. 18 písm. ...
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom ...
(16)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 15 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 15 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(17)

Ak bola v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt ...

(18)

Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 15 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ...

(19)

Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 17, 18 a 19, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § ...

§ 46v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)

Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať minerálny olej uvedený ...

(2)

Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať ...

a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v daňovom voľnom obehu v litroch ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 ...

(4)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské ...

(5)

Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať minerálny olej uvedený do ...

(6)

Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať ...

a)
obchodný názov prijímaného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo ...
(7)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 ...

(8)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely ...

§ 46z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023
(1)

Osoba podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023, ktorá chce prepravovať minerálny olej uvedený ...

(2)

Na prepravu minerálneho oleja podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený ...

(3)

Prepravu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala ...

(4)

Ak konanie o žiadosti o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské ...

(5)

Ak konanie o žiadosti o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely ...

§ 47

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z., zákona ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 457/2001 Z. z. o určení druhu a množstva látok ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 460/2001 Z. z. o vzore sprievodného dokumentu ...

4.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 461/2001 Z. z. o podrobnostiach a náležitostiach ...

5.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 462/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej ...

6.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 463/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej ...

§ 47a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2021

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

§ 48

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až 4, § 7 až ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice ...

  2.

  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie ...

  3.

  Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ...

  4.

  Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích ...

  5.

  Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ...

  6.

  Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

  7.

  Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme ...

  8.

  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 98/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

Poznámky

 • 1)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010). Čl. 355 Zmluvy o fungovaní ...
 • 1aa)  Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1ab)  Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1b)  Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 2)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 2aa)  § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2ab)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2b)  Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona ...
 • 2c)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
 • 2ca)  § 14f zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 181/2017 Z. z.
 • 2d)  Napríklad STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 ...
 • 2e)  Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2f)  Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506). ...
 • 3)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ...
 • 4a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 4b)  § 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 4c)  Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 4d)  Nariadenie Rady (EHS) 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v ...
 • 5)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný ...
 • 6a)  § 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6b)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 6ba)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 6baa)  § 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6bab)  Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6c)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy ...
 • 6ca)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 6d)  Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a ...
 • 7)  Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 ...
 • 7a)   § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 7aa)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. ...
 • 7b)  § 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 8)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 9)  § 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 ...
 • 10)  § 2 ods. 7 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...
 • 10a)  § 16 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 11)  § 156 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 12)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej ...
 • 13)  STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie ...
 • 14)  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 ...
 • 14a)  Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších ...
 • 16)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.§ 39 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 524 Občianskeho zákonníka.§ 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 239 Trestného ...
 • 19)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.§ 25 ods. 5 ...
 • 19a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 19aa)  Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze ...
 • 20)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 313 ...
 • 20a)  Nariadenie komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 20aa)  Zákon č. 563/2009 Z. z.
 • 20b)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 20c)  Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 20d)  § 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20e)  Príloha č. 1 položka 1.3.8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...
 • 20f)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu ...
 • 21a)  § 14 zákona č. 157/2018 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...
 • 25a)  Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 25b)  Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 25c)  Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 25d)  Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 26)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu ...
 • 27)  § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 28)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 30)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných ...
 • 30a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 30aa)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30b)  § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 30c)  Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 32)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 33)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore