Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 02.08.2021 do 09.12.2021

Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 02.08.2021
Účinnosť do: 09.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD134DS17EUPPČL2

Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 02.08.2021 do 09.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 203/2011 s účinnosťou od 02.08.2021 na základe 210/2021

Legislatívny proces k zákonu 210/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kolektívnom investovaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

pravidlá kolektívneho investovania,

b)

fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie,

c)

činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností na území Slovenskej ...

d)

činnosť depozitára,

e)

cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ...

f)

ochranu investorov v kolektívnom investovaní,

g)

činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,

h)

dohľad.

§ 2 - Kolektívne investovanie
(1)

Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od ...

(2)

Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania ...

(3)

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak

a)
má byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peňažné prostriedky ...
b)
sa nevykonáva na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon. ...
(4)

Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané

a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou ...
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou2) a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou3) alebo inou obdobnou ...
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou centrálnou bankou, ...

(6)

Zakazuje sa umožniť alebo uľahčiť inému vykonávať kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom ...

§ 3 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov ...

b)

prostriedkami zverejnenia

1.

tlač, rozhlas a televízia,

2.

obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti alebo ...

3.

internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,

4.

nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,

c)

privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov na ...

d)

investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie cenných ...

e)

podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo ...

f)

prevoditeľnými cennými papiermi

1.

akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými ...

2.

dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové cenné papiere“) ...

3.

iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené ...

g)

členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...

h)

domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má zahraničná ...

i)

hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti

1.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť s povolením ...

2.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením ...

3.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením ...

4.

iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením ...

5.

iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého zahraničná správcovská spoločnosť ...

6.

iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť ...

7.

iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť ...

j)

domovským členským štátom európskeho štandardného fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu štandardnému ...

k)

hostiteľským členským štátom

1.

štandardného fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú podľa § 139, ...

2.

európskeho štandardného fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho štandardného ...

l)

počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,

m)

čistou hodnotou majetku vo fonde

1.

čistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorou je rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde ...

2.

čisté obchodné imanie investičného fondu s premenlivým základným imaním,

n)

majetkom vo fonde peňažné prostriedky získané vydávaním cenných papierov fondu a majetok za ne nadobudnutý ...

o)

hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku vo fonde a

1.

počtu podielov v obehu, ak ide o podielový fond,

2.

počtu vydaných akcií, ak ide o investičný fond s premenlivým základným imaním,

p)

trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať informácie ...

q)

ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa nachádzajú ...

r)

finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ...

s)

nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné ...

t)

riadením investícií nakladanie s majetkom vo fonde na základe prijatých investičných rozhodnutí na účel ...

u)

rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového fondu ...

v)

klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 3 a 6,

w)

investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom vo fonde a plánovaných spôsobov ich dosiahnutia, ...

x)

investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku vo fonde a investičné techniky, ktoré sú potrebné ...

y)

holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti alebo viacerých ...

1.

vykonáva činnosť na svoj vlastný účet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

2.

cieľom jej činnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoločností alebo ...

z)

subjektom zriadeným na účely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným účelom je vykonávať sekuritizáciu ...

aa)

domovským členským štátom európskeho alternatívneho investičného fondu

1.

členský štát, v ktorom mu bolo udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym ...

2.

ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný v členskom štáte, členský štát, v ktorom má sídlo ...

ab)

distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho ...

ac)

primárnym brokerom banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými ...

ad)

nekótovanou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte a ktorej akcie nie sú ...

ae)

právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoločnosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na území členského ...

af)

pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoločnosť zvyšuje expozíciu ňou spravovaného fondu, a to ...

ag)

miestom usadenia alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu ...

ah)

zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoločenská zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania ...

ai)

zberným alternatívnym investičným fondom zberný špeciálny fond (§ 119a) alebo iný alternatívny investičný ...

1.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom alternatívnom ...

2.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných ...

3.

má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu, ...

aj)

zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý

1.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v hlavnom alternatívnom ...

2.

investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných ...

3.

má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu, ...

ak)

odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci ...

al)

účtovným rokom tuzemského subjektu kolektívneho investovania účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok ...

am)

miestom usadenia správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu je štát, v ktorom má správcovská ...

an)

miestom usadenia depozitára je štát, v ktorom má depozitár sídlo alebo pobočku,

ao)

predmarketingom priame alebo nepriame poskytnutie informácií o investičných stratégiách alebo investičných ...

ap)

kvalifikovaným investorom investor, ktorý investuje aspoň 50 000 eur.

§ 4 - Fondy a ich členenie
(1)

Fondy sa členia na tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania. ...

(2)

Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je

a)
podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo ...
(3)

Tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. a) môže byť vytvorený ako štandardný ...

(4)

Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie ...

(5)

Štandardným fondom je fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky ...

(6)

Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom ...

(7)

Špeciálnym fondom je verejný špeciálny fond a špeciálny fond kvalifikovaných investorov. Verejným špeciálnym ...

a)
špeciálny fond cenných papierov,
b)
špeciálny fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny fond nehnuteľností.
(8)

Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je

a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničný investičný fond,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom ...
(9)

Zahraničným podielovým fondom je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou ...

(10)

Zahraničným investičným fondom je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania ...

(11)

Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ...

(12)

Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie ...

(13)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje ...

DRUHÁ ČASŤ

TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA

PRVÁ HLAVA

PODIELOVÝ FOND

§ 5
(1)

Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním ...

(2)

Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond je ...

(3)

Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

(4)

Majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou ...

(5)

Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde, ...

(6)

Podielový fond môže vzniknúť len na základe povolenia podľa tohto zákona, ak § 137 neustanovuje inak. ...

(7)

Názov podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať ...

§ 6 - Podfondy
(1)

Podielový fond sa môže skladať z viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový fond“). Podfondom ...

(2)

Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať jedným ...

(3)

Práva podielnikov týkajúce sa podfondu alebo práva veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov vzťahujúce sa na podielový fond sa vzťahujú na ...

(5)

Názov podfondu sa musí skladať z názvu strešného podielového fondu bez označenia „podielový fond“ a ...

(6)

Ak zaniknú všetky podfondy strešného podielového fondu, strešný podielový fond a povolenie na jeho vytvorenie ...

§ 6a - Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond strešného ...
(1)

Strešný podielový fond môže vzniknúť okrem podľa § 6 aj premenou viacerých podielových fondov podľa ...

(2)

Pri premene podielových fondov na strešný podielový fond sa každý z podielových fondov, ktorý je predmetom ...

(3)

Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond existujúceho ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná do troch mesiacov odo dňa premeny podľa odseku 1 vymeniť podielnikom ...

§ 7 - Štatút podielového fondu
(1)

Každý podielový fond musí mať štatút.

(2)

Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. ...

(3)

Štatút podielového fondu a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu podielového fondu do desiatich pracovných ...

(5)

Štatút podielového fondu obsahuje najmä

a)
názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo, ...
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú ...
d)
zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä ...
e)
zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z majetku v ...
f)
pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejšie ako ...
g)
spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za účtovný rok (ďalej len „ročná ...
h)
hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené ...
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových ...
k)
hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi ...
l)
postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)
postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov ...
n)
informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou ...
o)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu ...
(6)

Ak ide o strešný podielový fond, štatút sa zostavuje pre strešný podielový fond ako celok. Štatút strešného ...

(7)

Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu musí obsahovať aj

a)
jednoznačnú informáciu, že ide o strešný podielový fond s viacerými podfondmi,
b)
postup a podmienky na vyplatenie podielového listu podfondu a súčasné vydanie podielového listu iného ...
(8)

Štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy; pričom, ...

(9)

Časť štatútu strešného podielového fondu týkajúca sa len príslušného podfondu obsahuje aspoň všetky ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

§ 8 - Podielový list
(1)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku ...

(2)

Ak ide o strešný podielový fond, vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový list ...

(3)

Podielové listy všetkých podfondov jedného strešného podielového fondu musia mať rovnakú formu a podobu. ...

(4)

Podielové listy jednej emisie podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov. ...

(5)

Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový ...

(6)

Podielový list podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.

(7)

Podielový list musí obsahovať

a)
názov podielového fondu; ak ide o strešný podielový fond, názov príslušného podfondu,
b)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
c)
počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,
d)
označenie emisie podielového listu, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového ...
e)
údaj o forme podielového listu,5)
f)
dátum vydania podielového listu; ak ide o zaknihované podielové listy vedené v evidencii centrálneho ...
g)
meno, priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy aspoň dvoch členov ...
(8)

Pri zaknihovaných podielových listoch podielového fondu môže viesť evidenciu6) zaknihovaných podielových ...

(9)

Na výkon činnosti depozitára a správcovskej spoločnosti pri vedení evidencie podľa odseku 8 sa primerane ...

(10)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných ...

(11)

Do zoznamu podielnikov sa zapisuje

a)
číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,
b)
počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom podielovom liste,
c)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, trvalý ...
(12)

Zoznam podielnikov sa vedie za strešný podielový fond ako celok. Okrem náležitostí podľa odseku 11 sa ...

(13)

Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením zoznamu ...

(14)

Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu ...

(15)

Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov, ani podmieňovať ...

(16)

Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových ...

(17)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu podielového fondu alebo rozhodnutím o jeho zmene umožniť ...

a)
druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená,
b)
výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,
c)
výškou minimálnej investovanej sumy,
d)
výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslušnú emisiu,
e)
menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená; správcovská spoločnosť je oprávnená zabezpečovať majetok ...
f)
spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo
g)
kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností podľa písmen a) až f).
(18)

Ak sa vydávajú podielové listy viacerých emisií podľa odseku 17, príslušné náležitosti štatútu podielového ...

DRUHÁ HLAVA

OTVORENÝ FOND

§ 9 - Základné ustanovenia
(1)

Otvorený fond je fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere ...

(2)

Otvorený fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

(3)

Počet vydávaných cenných papierov otvoreného fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte. ...

(4)

Súčasťou názvu otvoreného fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento ...

§ 10 - Samostatná evidencia
(1)

Samostatnú evidenciu tvorí

a)
register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b)
účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou spravujúcou príslušný ...
c)
register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou ...
d)
register zabezpečovacích prevodov podielových listov v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo ...
(2)

Na vedenie samostatnej evidencie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej ...

(3)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár ...

(4)

Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:

a)
číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o každom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, a to: ...
1.
názov podielového fondu alebo názov príslušného podfondu strešného podielového fondu,
2.
údaj o forme podielových listov,
3.
počiatočnú hodnotu jedného podielu,
4.
dátum začatia vydávania podielových listov,
5.
celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.
(5)

Ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy ...

(6)

Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť alebo depozitár ...

a)
číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
b)
údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
ak je majiteľom účtu právnická osoba, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo,
2.
ak je majiteľom účtu fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
c)
údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu,
2.
počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne ...
3.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo spolumajiteľa podielového listu, ak je spolumajiteľom ...
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,8)
5.
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá podielový ...
6.
údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa ...
d)
údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa zaknihovaných podielových ...
e)
údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu podľa písmena b) a rozsah ...
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.
(7)

Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov osobe,

a)
ktorá je podielnikom,
b)
ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo
c)
na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ...
(8)

Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská spoločnosť alebo depozitár ...

(9)

Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa zaknihovaných ...

(10)

Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z účtu majiteľa zaknihovaných ...

(11)

Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná zálohovať ...

(12)

Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská spoločnosť alebo depozitár ...

a)
zmluvy, pričom spôsob a postup evidencie upraví spoločný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej ...
b)
právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo
d)
iných právnych skutočností.
(13)

Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť spoluvlastnícky podiel na podielovom ...

(14)

Ak je podielnikom podielového fondu obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými ...

§ 10a - Povolenie na vedenie samostatnej evidencie
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 podávajú spoločne správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

(2)

Ak sa správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli požiadať o ...

(3)

Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa § 10 ods. 2, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok: ...

a)
sú splnené vecné, personálne a organizačné predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej ...
b)
technická a organizačná pripravenosť depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...
c)
návrh spoločného prevádzkového poriadku je v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi ...
(4)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so ...
c)
informáciu o vedení samostatnej evidencie v členení podľa § 10 ods. 1 a podľa osôb, ktoré budú jednotlivé ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
b)
stručný opis informačného systému a technických prostriedkov depozitára a správcovskej spoločnosti alebo ...
c)
doklady preukazujúce vecné, organizačné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti ...
d)
informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie ...
e)
doklady preukazujúce, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté ...
f)
návrh spoločného prevádzkového poriadku v troch origináloch podpísaný príslušnými štatutárnymi orgánmi ...
(6)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 rozhodne najneskôr do troch ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(8)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 10 ods. 2, obsahuje najmä

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá bude viesť samostatnú evidenciu ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude viesť samostatnú evidenciu spolu so ...
c)
schválenie spoločného prevádzkového poriadku.
(9)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke ...

§ 11 - Spoločný prevádzkový poriadok
(1)

Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové ...

(2)

Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä

a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, ...
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou ...
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,
d)
spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom,
e)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti s vedením ...
f)
spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia ...
(3)

Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny spoločného prevádzkového poriadku, ...

(5)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť ...

(6)

Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľa podielového ...

§ 12 - Zmena podoby listinného podielového listu
(1)

Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový ...

(2)

Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za jeden alebo viac zaknihovaných ...

(4)

Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká okrem listinného podielového listu, pri ...

(5)

Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých ...

(6)

Ustanovenia osobitného predpisu10) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného podielového ...

§ 12a

Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných akcií ...

Vydávanie a vyplácanie cenných papierov fondov

§ 13
(1)

Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených ...

a)
štandardnom fonde musí byť rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu určený na deň, ktorý je skorší ...
b)
verejnom špeciálnom fonde musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje ...
c)
verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako ...
d)
špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ...
(2)

V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou ...

(3)

Žiadosť o vydanie podielových listov musí byť v písomnej forme, ak štatút neurčuje inak. Správcovská ...

(4)

Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým nie je ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny ...

(6)

Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre ...

(7)

Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a z ...

(8)

Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, aktuálna ...

(9)

Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ...

(10)

Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového ...

(11)

Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielnikovi ...

(12)

Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ...

(13)

Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu jedného podfondu ...

(14)

Vyplatením podielového listu podľa odseku 11 podielový list zaniká.

(15)

Ak ide o štandardný fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej spoločnosti na zaistenie ...

§ 14
(1)

Ak správcovská spoločnosť vykonala žiadosť podielnika o vydanie podielového listu alebo žiadosť podielnika ...

(2)

Odsek 1 sa nepoužije, ak podielnikovi oznámenie obsahujúce rovnaké informácie ako oznámenie podľa odseku ...

(3)

Ak ide o pravidelné vydávanie podielových listov alebo pravidelné vyplatenie podielových listov, správcovská ...

(4)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
meno, priezvisko, ak je podielnikom fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je podielnikom právnická ...
c)
dátum a čas prijatia žiadosti a spôsob platby,
d)
dátum vykonania žiadosti,
e)
názov podielového fondu,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo o žiadosť o vyplatenie podielového listu, ...
g)
počet vydaných podielových listov alebo vyplatených podielových listov; údaj sa môže nahradiť počtom ...
h)
hodnotu, za ktorú boli podiely vydané alebo vyplatené,
i)
dátum rozhodujúceho dňa na určenie hodnoty podielu,
j)
predajnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vydanie podielového listu, a nákupnú cenu podielového ...
k)
celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť investora rozpis obsahujúci jednotlivé položky. ...
(5)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť podielnikovi na jeho žiadosť informácie o stave vybavenia ...

§ 15 - Pozastavenie vydávania, vyplácania a odkupovania cenných papierov fondov
(1)

Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, pozastaviť ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o rozhodnutí o pozastavení ...

(3)

Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, Národná banka Slovenska ...

(4)

Národná banka Slovenska môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových listov, ...

(5)

Odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie správcovská ...

(6)

Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná aspoň ...

(7)

Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte podielového fondu informovať podielnikov ...

(9)

Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí podielové ...

(10)

Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to neplatí, ...

(11)

Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť ...

(12)

Ak bolo pozastavené vyplácanie alebo vydávanie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu ...

§ 15a
(1)

Na vydávanie, odkupovanie a pozastavenie odkupovania akcií investičného fondu s premenlivým základným ...

(2)

Akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním možno vydávať za nepeňažný vklad, len ak je ...

(3)

Ak by odkúpením akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním došlo k zníženiu jeho základného ...

(4)

Zakladateľ investičného fondu s premenlivým základným imaním je oprávnený uplatniť právo na vyplatenie ...

TRETIA HLAVA

UZAVRETÝ FOND

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 16
(1)

Uzavretým fondom je fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové ...

(2)

Uzavretý fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.

(3)

Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý fond vytvorený, ...

(4)

Súčasťou názvu uzavretého fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento ...

§ 17
(1)

Na vydávanie podielových listov uzavretého fondu sa primerane použijú ustanovenia § 13 a 14.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov uzavretého ...

(3)

Ak podielové listy uzavretého fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa odseku 2 prijaté ...

§ 18 - Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond
(1)

Podmienkou na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci súhlas ...

(2)

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí ...

(3)

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutočniť najneskôr tri mesiace ...

(4)

Ak bol uzavretý podielový fond špeciálnym fondom, správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní ...

ŠTVRTÁ HLAVA

ZLÚČENIE FONDOV A CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA

§ 19 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Zlúčením sa na účely tohto zákona rozumie proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich ...

a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov iného ...
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho ...
c)
majetok alebo ak ide o fond s právnou subjektivitou, jeho vlastné imanie jedného alebo viacerých zanikajúcich ...
(2)

Zanikajúci fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky štandardný fond alebo ...

(3)

Nástupnícky fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky štandardný fond alebo ...

(4)

Cezhraničné zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi štandardné fondy alebo ich podfondy ...

(5)

Tuzemské zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi a nástupníckym fondom podielové fondy ...

(6)

Ak ide o strešný podielový fond, možno zlučovať jeho podfondy osobitne s iným podielovým fondom alebo ...

(7)

Ak ide o zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa tohto ...

(8)

Podmienkou na zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa ...

(9)

Pri cezhraničnom zlúčení sa proces zlúčenia riadi ustanoveniami tohto zákona, pričom na povinnosti nástupníckeho ...

(10)

Ak je pri cezhraničnom zlúčení nástupníckym fondom európsky štandardný fond, ktorý je zahraničným podielovým ...

§ 20 - Spoločný návrh podmienok zlúčenia a kontrola cezhraničného zlúčenia inými osobami
(1)

Pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúčenie podielových ...

(2)

Pri cezhraničnom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť ...

(3)

Ak pri zlúčení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská spoločnosť ...

(4)

Spoločný návrh podmienok zlúčenia obsahuje tieto informácie:

a)
určenie, o aký postup zlúčenia podľa § 19 ods. 1 ide, a názov podielových fondov, ktorých sa zlúčenie ...
b)
okolnosti a dôvod navrhovaného zlúčenia,
c)
očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho ...
d)
metódu výpočtu počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom fonde ...
e)
kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet ...
f)
plánovaný deň účinnosti zlúčenia,
g)
pravidlá vzťahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,
h)
návrh štatútu alebo zakladajúcich dokumentov novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúčenie ...
i)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov ...
j)
informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov ...
k)
ďalšie náležitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoločný návrh podmienok zlúčenia rozhodli zahrnúť ...
(5)

Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f), g), i) ...

(6)

Depozitár podľa odseku 5 alebo audítor zapísaný v zozname podľa osobitného predpisu, alebo audítorská ...

(7)

Overenie podľa odseku 6 je oprávnený vykonať aj audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú ...

(8)

Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoločnosti podľa odseku 6 je správcovská ...

§ 21 - Informácie pre podielnikov pri zlúčení
(1)

S cieľom umožniť informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície, ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby umožnili ...

a)
informácie o okolnostiach a dôvodoch navrhovaného zlúčenia,
b)
informácie o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na podielnikov vrátane informácie o prípadných podstatných ...
c)
informácie o akýchkoľvek osobitných právach, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, ...
d)
informácie o základných aspektoch procesu zlúčenia a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia ...
e)
aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu, ak sa informácie podľa odseku 1 poskytujú ...
(3)

Informácie podľa odseku 1 musia byť stručné a vyjadrené takým spôsobom, aby si podielnici mohli urobiť ...

(4)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy v informáciách podľa ...

(5)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho fondu, musia vyhovovať investorom, ktorí ...

(6)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho fondu, musia byť zamerané na proces zlúčenia ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o obsahu ...

§ 22 - Poskytovanie informácií pri zlúčení
(1)

Informácie podľa § 21 ods. 1 je možné podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu ...

(2)

Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu jeho podielových ...

(3)

Medzi dňom poskytnutia informácií podľa § 21 ods. 1 doterajším podielnikom a dňom účinnosti zlúčenia ...

(4)

Informácie podľa § 21 ods. 1 musia byť osobne určené podielnikovi a musia byť poskytnuté podielnikom ...

(5)

Ak sa informácie podľa § 21 ods. 1 poskytujú aspoň niektorým podielnikom prostredníctvom iného trvanlivého ...

a)
poskytovanie informácií podľa § 21 ods. 1 na tomto trvanlivom médiu musí byť vhodné vzhľadom na súvislosti, ...
b)
podielnik, ktorému sa majú informácie podľa § 21 ods. 1 poskytnúť, si pri možnosti výberu medzi informáciami ...
(6)

Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie považuje ...

§ 23 - Práva podielnikov pri zlúčení
(1)

Podielnici zanikajúcich fondov a podielnici nástupníckeho fondu majú právo požiadať o

a)
vyplatenie svojich podielových listov alebo
b)
výmenu svojich podielových listov za podielové listy iného štandardného fondu s podobnou investičnou ...
(2)

Ak je zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom špeciálny fond, možno výmenu podielových listov špeciálneho ...

(3)

Ak si podielnik uplatní práva podľa odseku 1, správcovská spoločnosť nesmie pri vyplatení podielových ...

(4)

Podielnik nadobúda práva podľa odseku 1 od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich fondov a nástupníckeho ...

(5)

Správcovská spoločnosť nesmie na ťarchu zanikajúcich fondov alebo na ťarchu nástupníckeho fondu alebo ...

(6)

Pri cezhraničnom zlúčení práva podielnikov nástupníckeho európskeho štandardného fondu ustanovuje príslušný ...

(7)

Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi,

a)
štatút podielového fondu určí aj kvórum pre uznášaniaschopnosť, počet hlasov potrebných na prijatie ...
b)
kvórum pre uznášaniaschopnosť pre cezhraničné zlúčenie nesmie byť určené vyššie ako kvórum pre uznášaniaschopnosť ...
c)
na také schválenie sa nesmie vyžadovať viac ako 75 % hlasov hlasujúcich podielnikov,
d)
musí byť štatútom podielového fondu zaručené, že akákoľvek zmena štatútu podielového fondu týkajúca ...
(8)

Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, informácie ...

§ 24 - Zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného fondu
(1)

Zlúčením európskych podielových fondov do štandardného fondu je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi ...

(2)

Zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného fondu podlieha predchádzajúcemu súhlasu alebo ...

(3)

Po prijatí informácií od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych ...

(4)

Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné, môže najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia ...

(5)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného fondu sa príprava spoločného ...

(6)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného fondu sa na poskytovanie informácií ...

(7)

Informácie o navrhovanom zlúčení je možné podielnikom nástupníckeho štandardného fondu poskytnúť až ...

(8)

Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu svojich podielových ...

(9)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného fondu práva podielnikov zanikajúcich ...

§ 25 - Deň účinnosti zlúčenia
(1)

Pri tuzemskom zlúčení dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za podielové ...

(2)

Deň účinnosti cezhraničného zlúčenia a dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho ...

(3)

Pri zlúčení zanikajúcich európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného fondu dátum na ...

(4)

Deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr na tretí pracovný deň odo dňa výpočtu výmenného pomeru. ...

(5)

Zlúčenie, ktoré sa uskutočnilo podľa tohto zákona, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.

(6)

Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a), ku dňu účinnosti zlúčenia

a)
majetok a záväzky v zanikajúcom fonde sa prevedú do majetku nástupníckeho fondu,
b)
podielnici zanikajúceho fondu sa stávajú podielnikmi nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení na ...
c)
zanikajúci fond a povolenie na jeho vytvorenie zaniká.
(7)

Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b), ku dňu účinnosti zlúčenia

a)
majetok a záväzky v zanikajúcich fondoch sa prevedú na novovytvorený nástupnícky fond,
b)
podielnici zanikajúcich fondov sa stávajú podielnikmi novovytvoreného nástupníckeho fondu a prípadne ...
c)
zanikajúce fondy a povolenia na ich vytvorenie zanikajú.
(8)

Ak ide o zlúčenie európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného fondu uskutočnené postupom ...

a)
majetok zanikajúcich európskych štandardných fondov sa prevedie na nástupnícky štandardný fond,
b)
podielnici zanikajúcich európskych štandardných fondov sa stávajú podielnikmi nástupníckeho štandardného ...
c)
zanikajúce európske štandardné fondy existujú naďalej, až do úhrady svojich záväzkov.
(9)

Pri cezhraničnom zlúčení možno majetok a záväzky zanikajúcich štandardných fondov podľa § 19 ods. 1 ...

(10)

Ak je nástupníckym fondom podielový fond podľa tohto zákona, správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky ...

(11)

Pri tuzemskom zlúčení správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond zverejní spôsobom určeným v ...

(12)

Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného fondu správcovská spoločnosť ...

(13)

Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná do troch mesiacov odo dňa zlúčenia podielových ...

(14)

Ak zlúčením dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v nástupníckom podielovom ...

(15)

Pri tuzemskom zlúčení zostávajú účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k podielovým ...

§ 25a
(1)

Ustanovenia § 19 až 25 sa rovnako vzťahujú na postup zlúčenia investičného fondu s premenlivým základným ...

(2)

Pri zlúčení investičného fondu s premenlivým základným imaním s iným fondom bez právnej subjektivity ...

PIATA HLAVA

ZRUŠENIE PODIELOVÉHO FONDU

§ 26
(1)

K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí ...

(2)

K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len

a)
na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa nariaďuje taká zmena štatútu strešného podielového ...
b)
na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l),
c)
ak podfond strešného podielového fondu zaniká v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond vytvorený ...
d)
ak povolenie na vytvorenie a spravovanie strešného podielového fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa ...
(3)

Na zrušenie podfondu podielového fondu sa primerane použijú odseky 4 až 9.

(4)

Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie podielového fondu.

(5)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie a spravovanie podielového ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností ...

a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b)
predať majetok v podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.
(7)

Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa odseku 5 ...

(8)

Na predaj majetku v podielovom fonde podľa odseku 6 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia ...

(9)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná informovať Národnú banku Slovenska ...

(10)

Na zrušenie fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 ...

ŠIESTA HLAVA

TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

§ 26a
(1)

Spravovanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa vykonáva

a)
na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b alebo
b)
samostatne na základe povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a v rozsahu činností potrebných ...
(2)

Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorý vykonáva svoju správu samostatne podľa ...

§ 26b
(1)

Správu subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou na základe zmluvy o správe subjektu ...

(2)

Zmluvou o správe subjektu kolektívneho investovania sa zmluvný správca zaväzuje, že bude spravovať subjekt ...

(3)

Predmetom zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môžu byť aj činnosti podľa § 27 ods. 2 ...

(4)

Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania obsahuje najmä tieto náležitosti:

a)
predmet zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa odsekov 2 a 3,
b)
spôsob určenia a úhrady odplaty za poskytované služby,
c)
ustanovenia, či a za akých podmienok, môže zmluvný správca zveriť spravovanie alebo vykonávanie ďalších ...
(5)

Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania musí mať písomnú formu, uzatvára sa na dobu neurčitú ...

§ 26c
(1)

Na samosprávny investičný fond sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane ako na správcovskú spoločnosť ...

(2)

Samosprávny investičný fond nemôže vykonávať inú činnosť, ako sú činnosti podľa § 27 ods. 2, 4 a 5. ...

(3)

Samosprávny investičný fond je oprávnený zveriť inej osobe spravovanie svojho majetku pri dodržaní podmienok ...

(4)

Administráciu podľa § 27 ods. 2 písm. b) alebo ods. 5 písm. a) vykonáva samosprávny investičný fond ...

(5)

Základné imanie samosprávneho investičného fondu je najmenej 300 000 eur. Na primeranosť vlastných zdrojov ...

Investičný fond s premenlivým základným imaním

§ 26d
(1)

Investičný fond s premenlivým základným imaním je akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním ...

(2)

Stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním obsahujú okrem náležitostí podľa Obchodného ...

(3)

Ak stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním umožňujú vytváranie podfondov, určujú aj ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona o schvaľovaní návrhu štatútu podielového fondu a jeho zmien sa primerane vzťahujú ...

(5)

Na stanovy investičného fondu s premenlivým základným imaním vytvárajúceho podfondy sa rovnako vzťahujú ...

§ 26e - Podfondy investičného fondu s premenlivým základným imaním
(1)

Investičný fond s premenlivým základným imaním môže vytvárať podfondy, ak to umožňujú jeho stanovy. ...

(2)

Každý podfond sa musí od ostatných podfondov príslušného investičného fondu s premenlivým základným ...

(3)

Práva akcionárov týkajúce sa podfondu, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zrušením ...

(4)

Pohľadávka veriteľa súvisiaca s vytvorením, spravovaním, činnosťou a zrušením podfondu sa uspokojí len ...

(5)

Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka, nahradia sa údaje o investičnom ...

(6)

Na podfondy investičného fondu s premenlivým základným imaním sa použijú ustanovenia o podfondoch podielového ...

§ 26f - Emisie akcií
(1)

Investičný fond s premenlivým základným imaním vydáva ku každému podfondu akcie, ktoré predstavujú rovnaké ...

(2)

Ak si vytvorenie podfondu vyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska alebo predchádzajúci súhlas Národnej ...

(3)

Akcia podľa odseku 1 obsahuje údaje potrebné na identifikáciu podfondu, ku ktorému sa práva uvedené ...

(4)

Stanovy môžu určiť, že o záležitostiach, ktoré sa týkajú len podfondu a nemajú významný dopad na iné ...

(5)

Na vydávanie akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním v rôznych emisiách a na akcie rôznych ...

§ 26g
(1)

Názov podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním musí obsahovať obchodné meno investičného ...

(2)

Na označenie podfondu sa použije § 5 ods. 7 primerane.

§ 26h
(1)

Investičný fond s premenlivým základným imaním nemôže zmeniť predmet činnosti; za zmenu predmetu činnosti ...

(2)

Zmena právnej formy investičného fondu s premenlivým základným imaním je možná len pri zlúčení alebo ...

TRETIA ČASŤ

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 27 - Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej ...

(2)

Spravovaním štandardných fondov a európskych štandardných fondov sa rozumie

a)
riadenie investícií,
b)
administrácia, ktorou sa rozumie
1.
vedenie účtovníctva štandardného fondu a európskeho štandardného fondu,
2.
zabezpečovanie právnych služieb pre štandardný fond a európsky štandardný fond,
3.
určovanie hodnoty majetku v štandardnom fonde a európskom štandardnom fonde a určenie hodnoty podielu, ...
4.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v štandardnom fonde a európskom štandardnom ...
5.
vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej ...
6.
rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v štandardnom fonde a európskom štandardnom ...
7.
vydávanie a vyplácanie alebo odkupovanie podielových listov alebo akcií štandardných fondov a cenných ...
8.
uzavieranie zmlúv o vydaní, vyplatení, odkupovaní cenných papierov fondov a ich vyrovnávanie,
9.
vedenie obchodnej dokumentácie,
10.
informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11.
výkon funkcie dodržiavania,
c)
distribúcia podielových listov alebo akcií štandardných fondov a cenných papierov európskych štandardných ...
(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28, môže okrem vytvárania podielových fondov ...

a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného ...
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu cenných papierov fondov a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho ...
(4)

Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa ...

(5)

Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť môže dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho ...

a)
administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa odseku 2 písm. b) vo vzťahu k alternatívnym investičným ...
b)
distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných ...
c)
činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného ...
(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28a môže okrem vytvárania podielových fondov ...

a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného ...
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných ...
d)
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.
(7)

Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa odsekov 2, 4 alebo odseku 5 pre inú správcovskú ...

(8)

Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 až 6 sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie ...

(9)

Správcovská spoločnosť nemôže vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Činnosti podľa ...

(10)

Iná osoba ako správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho investovania ...

(11)

Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.

(12)

Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ ...

(13)

Správcovská spoločnosť nemôže

a)
zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia podľa ...
b)
zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c)
rozdeliť sa,
d)
splynúť s inou právnickou osobou.
(14)

Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá ...

(15)

Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

DRUHÁ HLAVA

POVOLENIA A REGISTRÁCIE

Povolenie na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov

§ 28
(1)

O udelení povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov ...

(2)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak ...

a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a ...
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto ...
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná ...
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý ...
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi ...
j)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol ...
k)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické ...
l)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej ...
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo ...
n)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie ...
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej ...
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ak plánuje ...
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti. ...
(4)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ...
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
f)
stručný odborný životopis žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní ...
g)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h)
doklad o splatení základného imania.
(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do šiestich ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku ...

(8)

Na účely tohto zákona sa odbornou spôsobilosťou člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, prokuristu ...

(9)

Odbornou spôsobilosťou člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa rozumie primeraná znalosť a skúsenosti ...

(10)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich ...

a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona ...
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich ...
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného sektora.21a) ...
(11)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo ...

(12)

Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia ...

(13)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo ...

(14)

Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú ...

(15)

Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, zahraničnej ...

(16)

Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia ...

(17)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob preukazovania ...

§ 28a - Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...
(1)

O udelení povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...

(2)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak ...

a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a ...
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto ...
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady alebo ktorá je navrhovaná ...
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý ...
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol ...
j)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické ...
k)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej ...
l)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo ...
m)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
n)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi ...
(3)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, ...
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej ...
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 a 6, ak plánuje ...
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti. ...
(4)

Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ...
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...
e)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9,
f)
informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti správcovskej ...
g)
stručný odborný životopis žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní ...
h)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
i)
doklad o splatení základného imania,
j)
informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ...
1.
informácie o investičných stratégiách vrátane druhov podkladových fondov, ak je alternatívny investičný ...
2.
informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investičný fond, ak je alternatívny investičný ...
3.
štatútu alebo zakladajúcich dokumentov každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného ...
4.
určenia depozitára v súlade s § 70 za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...
5.
informácie podľa § 159a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...
(5)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku ...

(8)

Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia ...

§ 29
(1)

Národná banka Slovenska je povinná pred udelením povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a konzultovať ...

a)
dcérskou spoločnosťou tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného ...
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu, ...
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského ...
(2)

Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti zakladateľov alebo akcionárov správcovskej ...

§ 30
(1)

Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a sa udeľujú na dobu neurčitú a nemožno ich previesť na inú ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa ...

a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 2 a 3 a údaje ich rozsahu ...
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena ...
e)
schválenie stanov, ak sa povolenie udeľuje investičnému fondu s premenlivým základným imaním.
(3)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa ...

a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 4 až 6 a údaje rozsahu ...
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúcom správcov alternatívnych ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena ...
(4)

Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a môžu obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť ...

(5)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa § 28 ...

(6)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností ...

(8)

Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti do obchodného ...

(9)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže začať spravovať alternatívne investičné fondy a ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska akékoľvek významné zmeny podmienok, ...

§ 31
(1)

Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zaniká dňom

a)
zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu, ako je odobratie povolenia podľa § 28 alebo povolenia ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,
c)
vrátenia povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a; povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa ...
d)
uplynutia lehoty na podanie návrhu na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 30 ods. ...
e)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a, ak v tomto rozhodnutí ...
f)
predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach ...

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) príslušnému ...

(4)

Na zánik povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a udeleného samosprávnemu investičnému fondu ...

(5)

Samosprávny investičný fond je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach ...

§ 31a - Registrácia správcov alternatívnych investičných fondov
(1)

Ak odsek 4 neustanovuje inak, na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie ...

a)
vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 eur, ...
b)
nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový ...
(2)

Pri výpočte limitov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.22a)

(3)

Na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a ani registrácia ...

(4)

Odsek 1 sa nevzťahuje na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných ...

(5)

Právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa odseku 1, podlieha registrácii podľa § 31b; táto ...

(6)

Na právnické osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b), ktoré spĺňajú ...

§ 31b - Register správcov
(1)

Právnické osoby vykonávajúce správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka ...

(2)

Register správcov vedie Národná banka Slovenska.

(3)

Register správcov obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,
b)
údaj, či ide o správcu alebo samosprávny investičný fond,
c)
informácie podľa osobitného predpisu.22b)
(4)

Návrh na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu do registra správcov sa podáva v elektronickej podobe. ...

(5)

Návrh na zápis do registra správcov obsahuje evidované údaje podľa odseku 3.

(6)

Ak je návrh na zápis do registra správcov úplný a poplatok za návrh je uhradený riadne a včas, Národná ...

a)
zapíše správcu do registra správcov a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje správcu elektronicky o zápise do registra správcov a o pridelenom registračnom čísle.
(7)

Správca je povinný aktualizovať údaje v registri v súlade s osobitným predpisom.22c)

(8)

Ak je návrh na zmenu zápisu v registri správcov úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu je uhradený ...

(9)

Ak je návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu do registra správcov neúplný ...

(10)

Správca je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, že prestal spĺňať podmienky na udelenie ...

(11)

Národná banka Slovenska zruší zápis v registri správcov aj bez návrhu na zrušenie zápisu, ak zistí, ...

(12)

Register správcov je verejne prístupný na webovom sídle Národnej banky Slovenska v rozsahu údajov podľa ...

(13)

Register správcov zahŕňa aj register Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych fondov sociálneho ...

§ 31c
(1)

Ak právnická osoba spravujúca alternatívne investičné fondy, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ...

(2)

Ak bola podaná žiadosť podľa odseku 1, je právnická osoba podľa odseku 1 oprávnená presahovať limity ...

TRETIA HLAVA

PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Pravidlá obozretného podnikania

§ 32 - Organizácia a riadenie správcovskej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu ...

a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne ...
b)
zabezpečiť, aby jej príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané pre riadne ...
c)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s rozhodnutiami ...
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií na ...
e)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,
f)
zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jej príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejkoľvek ...
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti jej činnosti ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť pred začatím vykonávania činnosti, na ktorú jej bolo udelené ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich systémov, ...

(6)

Príslušnou osobou sa vo vzťahu k správcovskej spoločnosti rozumie

a)
člen predstavenstva, akcionár alebo vedúci zamestnanec správcovskej spoločnosti,
b)
zamestnanec správcovskej spoločnosti, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby využíva a je ...
c)
fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb pre správcovskú spoločnosť na základe ...
§ 33 - Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej spoločnosti
(1)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.

(2)

Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.

(4)

Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli vymenovaní. ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej forme.23) ...

(6)

Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom fondu porušením svojich povinností ...

(7)

Ak správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti podľa ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa odseku 9, ktoré podporujú ...

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u

a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti,
b)
všetkých členov vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti, iných ako podľa písmena a),
c)
zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu, individuálne alebo ako členovia ...
d)
zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu ...
e)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, administratívne činnosti podľa § 27 ods. ...
f)
ostatných zamestnancov, iných ako podľa písmen a) až e), ktorých celkové odmeňovanie ich radí do rovnakej ...
(10)

Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska jej preukázať výber osôb podľa ...

(11)

Zásady odmeňovania sa vzťahujú na

a)
všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje osobám ...
b)
akúkoľvek sumu hradenú z majetku spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty za ...
c)
akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu kolektívneho ...
(12)

Ak ide o platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania na účel ...

a)
spĺňajú podmienky uvedené v § 3 písm. ak),
b)
sa nevyplácajú špeciálnemu subjektu ako vyplatenie investície alebo ako výnos z investície špeciálneho ...
(13)

Na účely odseku 12 sa špeciálnym subjektom založeným na získanie odplaty za zhodnotenie rozumie subjekt, ...

a)
spravidla má formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo obdobnú formu zahraničnej obchodnej spoločnosti, ...
b)
jeho vlastníkmi sú osoby podľa odseku 9,
c)
investuje svoj majetok do subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou ...
d)
je zriadený na účel rozdelenia odplaty za zhodnotenie medzi osoby podľa odseku 9 alebo na účel spoluinvestovania ...
(14)

Zásady odmeňovania sa neuplatňujú

a)
na dodatočné peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú súčasťou všeobecných zásad odmeňovania ...
b)
na akúkoľvek platbu, ktorá sa poskytuje z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania osobe ...
(15)

Ak správcovská spoločnosť poskytuje osobe podľa odseku 9 pôžičku na účel získania peňažných prostriedkov ...

(16)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť zásady odmeňovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný ...

a)
zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú ...
b)
zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti ...
c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania ...
d)
dozorná rada správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania ...
e)
zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného ...
f)
odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania je priamo ...
g)
ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti ...
h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného ...
1.
proces hodnotenia zakladal na ich dlhodobej výkonnosti a investičných rizikách,
2.
pri alternatívnych investičných fondoch skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila ...
3.
pri štandardných fondoch skutočná výplata rozložila na rovnaké obdobie ako je určené pre hodnotenie ...
i)
garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa používa len výnimočne a len v súvislosti s prijímaním nových ...
j)
pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne ...
k)
platby spojené s predčasným ukončením pracovného pomeru odrážajú dosiahnuté výsledky za dlhšie obdobie ...
l)
meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súborov pohyblivých zložiek ...
m)
v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho investovania, jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov, ...
1.
ak správa subjektov kolektívneho investovania predstavuje menej ako 50 % z celkového objemu aktív pod ...
2.
nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitým podmienkam zadržania, ktoré sú zamerané na zosúladenie ...
3.
Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedziť druhy a formy nástrojov uvedených v tomto ...
4.
zásady odmeňovania sa uplatňujú ako na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom ...
n)
významná časť, ktorá tvorí najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré ...
1.
obdobie uvedené v úvodnej vete je najmenej tri roky, a ak ide o alternatívny investičný fond najmenej ...
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva skôr, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá najmenej 60 % pohyblivej zložky ...
o)
pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to udržateľné ...
p)
politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými ...
1.
ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer so správcovskou spoločnosťou pred odchodom do dôchodku, dobrovoľné ...
2.
u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia vyplácajú ...
q)
od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného zaistenia ani poistenia ...
r)
pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú obchádzaniu ...
(17)

Ak je správcovská spoločnosť významná z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti ňou spravovaných subjektov ...

(18)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

(19)

Na organizáciu a riadenie správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a sa pri správe alternatívnych ...

(20)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je povinná pri správe alternatívnych investičných fondov ...

a)
sústavne používať dostatočné a primerané ľudské a technické zdroje potrebné na riadny výkon spravovania ...
b)
mať riadne administratívne a účtovné postupy,
c)
mať systémy kontroly a ochrany elektronického spracovania údajov,
d)
mať primerané mechanizmy vnútornej kontroly, ktoré zahŕňajú najmä pravidlá pre osobné obchody jeho zamestnancov ...
§ 34 - Povinnosti vrcholového manažmentu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci, povinnosti a zodpovednosť ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment

a)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri vykonávaní všeobecnej investičnej politiky pri každom ...
b)
dohliadal na schvaľovanie investičných stratégií každého spravovaného subjektu kolektívneho investovania, ...
c)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri zabezpečovaní toho, aby mala správcovská spoločnosť stálu ...
d)
zabezpečil a pravidelne overoval, že investičné stratégie a limity obmedzenia a rozloženia rizika každého ...
e)
schválil a pravidelne preskúmaval primeranosť vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí ...
f)
schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto ...
(3)

Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať a pravidelne skúmať ...

(4)

Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 v správcovskej spoločnosti sú povinné predkladať ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment pravidelne dostával správy ...

§ 35 - Funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, stratégií a ...

a)
sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti a účinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých ...
b)
poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám, zodpovedným za poskytovanie služieb a výkon činností, ...
(3)

Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek správcovskej spoločnosti ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná

a)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a ...
b)
určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti podľa ...
c)
zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní služieb ...
d)
zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani potenciálne ...
(5)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) a d), ak ...

§ 36 - Funkcia vnútorného auditu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu vykonávanú nezávisle ...

(2)

Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti ...
b)
vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných podľa písmena a),
c)
overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),
d)
predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu podľa § 34 ods. 4.
(3)

Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak to nie je ...

§ 37 - Funkcia riadenia rizík
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od iných činností správcovskej ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého ...

(4)

Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:

a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného fondu vrátane limitov ...
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného ...
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o týchto záležitostiach: ...
1.
súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom fonde a rizikovým ...
2.
dodržiavanie limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného fondu,
3.
primeranosť a účinnosť postupu riadenia rizík, pričom sa uvádza najmä to, či boli prijaté náležité nápravné ...
e)
poskytovanie pravidelných správ vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti o aktuálnej úrovni rizika, ...
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu ...
(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia rizík ...

(6)

Správcovská spoločnosť nie je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík spôsobom podľa odseku 2, ak to ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na riadenie rizík pri správe alternatívnych investičných fondov ...

§ 37a - Riadenie rizík pri správe alternatívneho investičného fondu a zahraničných alternatívnych investičných ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný ...

(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík vykonávanú ...

(3)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska preukázať nezávislosť ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných ...

a)
uplatňovať primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup odbornej starostlivosti pri investovaní ...
b)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom,25h) aby riziká spojené s každou investičnou pozíciou alternatívneho ...
c)
zabezpečiť, aby rizikový profil alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...
d)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými ...
(5)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná určiť maximálnu úroveň pákového efektu, ktorá môže ...

a)
typ alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investičnú stratégiu alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
c)
zdroje pákového efektu alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
d)
akékoľvek iné prepojenie alebo relevantné vzťahy s inými finančnými inštitúciami, ktoré by mohli predstavovať ...
e)
potrebu obmedziť expozíciu voči akejkoľvek jednotlivej protistrane,
f)
mieru zabezpečenia pákového efektu zábezpekou,
g)
pomer aktív a pasív,
h)
mieru, povahu a rozsah činnosti správcovskej spoločnosti na dotknutých trhoch.
§ 37b - Riadenie likvidity pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný ...

(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pravidelne vykonávať stresové testovania25j) za bežných ...

(3)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť vzájomný súlad investičnej stratégie, profilu ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak ide o uzavretý subjekt kolektívneho investovania, pri ktorého ...

§ 37c - Postupy oceňovania
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný ...

(2)

Postupy oceňovania podľa odseku 1 môžu byť vykonávané

a)
externým oceňovateľom nezávislým od správcovskej spoločnosti, alternatívneho investičného fondu alebo ...
b)
samotnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny ...
(3)

Depozitár alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu môže ...

(4)

Podmienkou výkonu činnosti externého oceňovateľa je

a)
uvedenie v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky25m) alebo obdobnom ...
b)
schopnosť externého oceňovateľa poskytnúť dostatočné odborné záruky, že je v súlade so zákonom schopný ...
c)
určenie externého oceňovateľa je v súlade s § 57a ods. 1 až 3 a osobitným predpisom.25n)
(5)

Externý oceňovateľ nemôže zveriť výkon funkcie oceňovania inej osobe.

(6)

Oceňovanie majetku v alternatívnych investičných fondoch a zahraničných alternatívnych investičných ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska určenie externého oceňovateľa. ...

(8)

Ak funkciu oceňovania nevykonáva nezávislý externý oceňovateľ, môže Národná banka Slovenska nariadiť ...

(9)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná za správne ocenenie majetku alternatívneho investičného fondu alebo ...

§ 38 - Vybavovanie sťažností investorov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného, rýchleho ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne sprístupniť investorom informácie o postupoch podľa odseku ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť spravuje európsky štandardný fond, postupy podľa odseku 1 musia umožňovať ...

§ 39 - Osobné obchody
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jej príslušná ...

a)
uzavierala osobné obchody,27) ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa osobitných predpisov,26)
2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo
3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo ...
b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich ...
c)
sprístupňovala inak, ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, inej ...
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo ...
2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2)

Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.29)

(3)

Opatrenia podľa odseku 1 zabezpečujú, aby

a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a opatrenia ...
b)
bola správcovská spoločnosť bezodkladne informovaná o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela príslušná ...
c)
bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoločnosti alebo identifikovanom správcovskou ...
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osobné obchody

a)
uskutočnené v rámci poskytovania služby podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), ak nedošlo ...
b)
s cennými papiermi fondov, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti ...
(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, nesmie investovať žiadnu ...

(6)

Ustanoveniami odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29a)

§ 40 - Vedenie účtovníctva
(1)

Správcovská spoločnosť vedie za seba a za každý fond oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú ...

(2)

Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú súvahu a priebežný výkaz ziskov ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového ...

a)
svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými ...
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)

Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská ...

(6)

Ak dôjde počas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého správcovská ...

(7)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá nespĺňa požiadavky nestrannosti a nezávislosti podľa osobitného ...

(8)

Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť ...

(9)

Ak sa vo fonde vydávajú cenné papiere viacerých emisií, účtovníctvo fondu sa musí viesť takým spôsobom, ...

(10)

Ak ide o strešný fond, ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú na vedenie účtovníctva podfondov. ...

(11)

Na vedenie účtovníctva zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou ...

(12)

Ak správcovská spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým základným imaním je zmluvným správcom, ...

Obchodná dokumentácia

§ 41
(1)

Majetok v subjekte kolektívneho investovania alebo v podfonde subjektu kolektívneho investovania sa ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť záznamy o obchodoch s majetkom v podielovom fonde a o obchodoch ...

(3)

Záznamy podľa odseku 2 obsahujú

a)
názov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu a meno, priezvisko osoby alebo iné označenie ...
b)
podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu finančného nástroja,
c)
objem obchodu,
d)
druh pokynu alebo obchodu,
e)
cenu,
f)
pri pokynoch dátum a presný čas odovzdania pokynu a meno, priezvisko alebo iné označenie osoby, ktorej ...
g)
meno, priezvisko alebo iné označenie osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej obchod,
h)
dôvody odvolania pokynu, ak bol pokyn odvolaný,
i)
pri vykonaných obchodoch identifikáciu protistrany a miesta výkonu.32)
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie, o vyplatenie alebo o odkúpenie ...

(5)

Záznam podľa odseku 4 musí obsahovať tieto informácie:

a)
názov príslušného fondu alebo európskeho štandardného fondu,
b)
osobu odovzdávajúcu žiadosť,
c)
osobu prijímajúcu žiadosť,
d)
dátum a čas prijatia žiadosti,
e)
podmienky a spôsoby platby,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie, vyplatenie alebo odkúpenie podielového listu alebo cenného papiera, ...
g)
dátum vykonania žiadosti,
h)
počet vydaných, vyplatených alebo odkúpených cenných papierov,
i)
cenu za vydanie každého cenného papiera a cenu za vyplatenie alebo odkúpenie každého cenného papiera, ...
j)
celkovú hodnotu vydaných vyplatených alebo odkúpených cenných papierov,
k)
predajnú cenu, ak ide o žiadosť o vydanie alebo nákupnú cenu, ak ide o žiadosť o vyplatenie alebo odkúpenie ...
(6)

Informácie podľa odseku 5 písm. a) až f) je správcovská spoločnosť povinná zaznamenávať ihneď po prijatí ...

(7)

Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať aspoň päť rokov. Národná banka ...

(8)

Ak správcovská spoločnosť prevedie správu subjektu kolektívneho investovania na inú správcovskú spoločnosť ...

(9)

Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie ...

a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých ...
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný ...
c)
musí byť zabezpečené, že so záznamami nemožno inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.
(10)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná viesť aj záznamy ...

(11)

Ustanovenia odsekov 2 až 9 sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť pri správe investičného fondu s premenlivým ...

§ 42
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia na zabezpečenie primeraných elektronických ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti počas elektronického spracovávania ...

Konflikt záujmov

§ 43
(1)

Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný ...

(2)

Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov ...

(3)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 2 sa najmä berie do úvahy, či je správcovská spoločnosť, ...

a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor fondu alebo európskeho štandardného ...
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej fondu, európskemu štandardnému ...
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami ...
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre fond alebo európsky štandardný fond a pre iného klienta alebo klientov, ...
e)
získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania fondov alebo európskych štandardných fondov ...
(4)

Správcovská spoločnosť je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná zobrať do ...

a)
záujmy správcovskej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, alebo ...
b)
záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných fondov alebo európskych štandardných fondov.
§ 44
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. ...

(2)

Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:

a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním fondov alebo európskych ...
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom ...
(3)

Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ...

a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi ...
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie fondov alebo európskych ...
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne ...
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým ...
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych činnostiach ...
(4)

Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, správcovská spoločnosť ...

(5)

Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia alebo dodatočné ...

§ 45
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o činnostiach spojených so ...

(2)

Ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté správcovskou spoločnosťou na účely riešenia konfliktov ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť situácie podľa odseku 2 investorom prostredníctvom trvanlivého ...

§ 45a
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný ...

a)
správcovskou spoločnosťou vrátane jej vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných osôb, ktoré sú ...
b)
alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi ...
c)
alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi ...
d)
alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi ...
e)
dvoma klientmi správcovskej spoločnosti.
(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v súlade s osobitným predpisom33c) vypracovať a využívať ...

(3)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v rámci svojej vnútornej organizácie oddeliť úlohy ...

(4)

Ak organizačné mechanizmy podľa odseku 2 nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou ...

(5)

Na poskytovanie informácií investorom podľa odsekov 3 a 4 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33e) ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 využíva pri správe alternatívneho investičného fondu služby ...

(7)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri výbere a vymenovaní primárnych brokerov a uzatváraní ...

§ 46 - Stratégia uplatňovania hlasovacích práv
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby ...

(2)

V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom

a)
sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1,
b)
zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi spravovaného ...
c)
zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku 1. Podrobné ...

(4)

Ustanovenia o zásadách zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa osobitného zákona33ea) ...

§ 47 - Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)

Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej ...

a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného majetku prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ...
b)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných ...
c)
suma podľa osobitného predpisu,33eb)
d)
suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania ...
(3)

Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v spravovaných fondoch vrátane fondov, pri ...

(4)

Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa zahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. ...

(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), je ...

(7)

Požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. d) možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti ...

(8)

Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na správcovskú spoločnosť, ktorá súčasne spravuje štandardné ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné zdroje ...

Pravidlá činnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania

§ 48
(1)

Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná najmä

a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho ...
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho ...
c)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní ...
e)
spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
(3)

Konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe fondov rozumie najmä ...

a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny podielnikov, ...
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, ...
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov vo fonde; ...
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku vo fonde a ...
(4)

Konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa pri správe fondov rozumie najmä

a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku vo fonde v najlepšom ...
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach, ...
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101, a ak je to primerané, po zohľadnení povahy plánovanej ...
(5)

Pri správe špeciálnych fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) ...

a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na ...
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu ...
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom ...
(6)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej ...

(8)

Správcovská spoločnosť nemôže použiť majetok spravovaného subjektu kolektívneho investovania na krytie ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodržiavať ...

(10)

Žiadny investor alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu ...

(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

(12)

Správcovská spoločnosť a samosprávny investičný fond, na ktoré sa nevzťahuje výnimka podľa § 31a, sú ...

§ 49 - Stratégia vykonávania pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní ...

(2)

Pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 sa zohľadnia tieto skutočnosti:

a)
investičné ciele, investičná politika a riziká podľa rizikového profilu,
b)
povaha pokynu,
c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ustanovenej ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom primerané informácie o svojej stratégii vykonávania ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie stratégie vykonávania ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou fondu v súlade ...

§ 50 - Stratégia zadávania pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme podielnikov fondu, ktorý spravuje aj, ak ...

(2)

Správcovská spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší možný výsledok ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať stratégiu ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom príslušné informácie o stratégii zadávania ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu vykonávania ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v súvislosti ...

§ 51 - Stratégia alokácie pokynov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé ...

a)
pokyny vykonávané v súvislosti so správou fondov musia byť bezodkladne presne zaznamenané a alokované, ...
b)
inak porovnateľné pokyny sa musia vykonávať postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; to neplatí, ...
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa všetky finančné nástroje alebo peňažné prostriedky ...

(3)

Správcovská spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou fondov ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou fondu s pokynmi súvisiacimi so správou ...

a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý fond alebo ...
b)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených ...
(5)

Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi ...

(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi ...

(7)

Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou fondov alebo pokyn iného klienta s obchodom ...

§ 52 - Stimuly
(1)

Za konanie správcovskej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 48 ods. 2, sa ...

a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku vo fonde alebo poskytnutých v prospech ...
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo ...
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí správcovská spoločnosť v predajnom prospekte príslušného fondu ...
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby ...
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä poplatok ...
(2)

Správcovská spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť podielnikovi hlavné ...

§ 53
(1)

Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania. Na výpočet ...

(2)

Súčasťou odplaty podľa odseku 1 môže byť aj odplata za zhodnotenie určená v závislosti od výkonnosti ...

§ 54
(1)

Ustanovenia § 48 až 52 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych štandardných ...

(2)

Ustanovenia § 48 ods. 3 až 6 a § 49 až 52 sa na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a pri správe ...

§ 55 - Oprávnenie získavať osobné údaje
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora a klienta; ...

(2)

Na účely odseku 1 možno totožnosť investora a klienta preukázať dokladom totožnosti alebo podpisom, ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode aspoň v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo ...

(4)

Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na situáciu, ak investorom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní totožnosti ...

(6)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie ...

a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje35) o totožnosti ...
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, a splnenie ostatných požiadaviek ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje35) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(7)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie ...

(8)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou a investormi ...

(9)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania ...

(10)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých ...

(11)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a na pobočku ...

§ 56 - Zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu
(1)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v subjekte kolektívneho investovania ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná, ak ide o konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika preukázať ...

(3)

Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila ...

Zverenie činnosti a funkcií pri správe fondov

§ 57
(1)

Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe ...

(2)

Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak

a)
je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu ...
b)
je v štatúte fondu alebo v zakladajúcich dokumentoch európskeho štandardného fondu a v predajnom prospekte ...
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,
e)
to nebráni tomu, aby bol fond alebo európsky štandardný fond spravovaný v najlepších záujmoch podielnikov, ...
f)
je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte pri zverení ...
g)
sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej ...
h)
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek záväzné ...
i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
j)
sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút fondu alebo zakladajúce dokumenty ...
k)
právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností ...
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu podľa odseku 1, ...

(4)

Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti ...

(5)

Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 v takom ...

(6)

Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaní zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná

a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku ...
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité ...
(7)

Ak správcovská spoločnosť pri správe fondu využíva swapy celkových výnosov alebo iné finančné deriváty ...

§ 57a
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný ...

a)
zverenie výkonu činností alebo funkcií musí byť riadne a objektívne zdôvodnené,40c)
b)
osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, musí mať dostatočné zdroje na vykonávanie príslušných ...
c)
zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík je možné ...
d)
na zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík osobe ...
e)
zverenie činností alebo funkcií nemôže brániť účinnému dohľadu40f) nad správcovskou spoločnosťou, a ...
f)
správcovská spoločnosť musí byť schopná preukázať, že osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie ...
(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo ...

(3)

Riadenie investícií ani riadenie rizík nemožno zveriť

a)
depozitárovi príslušného subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
b)
osobe, ktorej záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo investorov subjektu ...
(4)

Zodpovednosť správcovskej spoločnosti voči subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničnému alternatívnemu ...

(5)

Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií, môže druhotne ...

a)
správcovská spoločnosť udelila predchádzajúci súhlas40j) s druhotným zverením,
b)
správcovská spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy o druhotnom zverení informovala ...
c)
osoba, na ktorú sa ďalej zverujú činnosti, spĺňa podmienky podľa odseku 1 v rozsahu ako osoba, ktorej ...
(6)

Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila riadenie investícií alebo riadenie rizík, nemôže druhotne ...

(7)

Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií a ktorá ich druhotne ...

(8)

Na zverenie výkonu činností alebo funkcií osobou, ktorej bol výkon činností alebo funkcií druhotne zverený, ...

Organizácia distribúcie cenných papierov fondov

§ 58
(1)

Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov ...

§ 59
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná

a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie ...
b)
zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym investorom ...
c)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 2 postupom podľa osobitného predpisu,43) ...
d)
viesť zoznam zamestnancov podľa písmena b).
(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ HLAVA

CEZHRANIČNÉ VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAHRANIČNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

§ 60 - Všeobecné ustanovenia o cezhraničnom vykonávaní činností
(1)

Správcovská spoločnosť môže na území iného členského štátu vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené ...

a)
oznámenia podľa § 61, oznámenia podľa § 62 alebo oznámenia podľa § 63a a
b)
splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a právnymi predpismi hostiteľského členského štátu správcovskej ...
(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu môže na území Slovenskej republiky ...

a)
oznámenia podľa § 64 alebo oznámenia podľa § 65 a
b)
splnenia podmienok ustanovených právnymi predpismi domovského členského štátu zahraničnej správcovskej ...
(3)

Ak správcovská spoločnosť plánuje na území iného členského štátu výhradne distribuovať podielové listy ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu plánuje na území Slovenskej ...

(5)

Ustanovenia § 61 až 63 sa použijú len na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28. Ustanovenia ...

Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte

§ 61 - Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte prostredníctvom ...
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa ...

a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku,
b)
program činnosti pobočky, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 ...
c)
adresu pobočky správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť získané dokumenty ...
d)
mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(2)

Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady a finančnú situáciu správcovskej ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady alebo finančnú situáciu ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska priloží ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského členského ...

(6)

Správcovská spoločnosť môže zriadiť pobočku na území hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu ...

(8)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 7 správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky podľa ...

(9)

Ak sa zmena uvedená v odseku 7 vykoná po zaslaní informácií v súlade s odsekom 10, a ak v dôsledku tejto ...

(10)

Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku 4, a ak ...

(11)

Údaje podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska v slovenskom ...

§ 62 - Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte na základe ...
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania ...

a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a
b)
program činnosti, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 a 3, opis ...
(2)

Národná banka Slovenska odovzdá do jedného mesiaca od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska priloží ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti po ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, musí ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku 3, a ak ...

§ 63 - Vytváranie a spravovanie európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske štandardné ...

(2)

Dohľad nad správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odsekoch 1 a 6 vykonáva Národná banka ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske štandardné ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte európskeho štandardného ...

(5)

Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá príslušný orgán dohľadu domovského ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať a vykonať akékoľvek opatrenia a organizačné rozhodnutia, ktoré ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského členského ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať nevyhnutné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií ...

§ 63a - Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou s povolením ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá na území iného členského štátu plánuje spravovať ...

a)
členský štát, v ktorom má v úmysle spravovať európske alternatívne investičné fondy na základe práva ...
b)
program činností, v ktorom sa uvedú najmä služby, ktoré má v úmysle poskytovať, a identifikáciu európskych ...
(2)

Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje zriadiť pobočku, je povinná poskytnúť okrem informácií ...

a)
organizačnú štruktúru pobočky,
b)
adresu v domovskom členskom štáte európskeho alternatívneho investičného fondu, na ktorej možno získať ...
c)
mená a priezviská a kontaktné údaje osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(3)

Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od doručenia úplnej dokumentácie podľa odseku 1 alebo do ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní dokumentov podľa odseku 3 informuje správcovskú spoločnosť ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska akúkoľvek zmenu informácií ...

(6)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 5 prestalo byť spravovanie európskeho alternatívneho ...

(7)

Ak sa vykoná plánovaná zmena v rozpore s odsekmi 5 a 6 alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v ktorej ...

(8)

Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú dosah na súlad spravovania európskeho alternatívneho investičného ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa použijú rovnako na neeurópsku správcovskú spoločnosť s povolením podľa ...

§ 63b - Vytváranie a spravovanie neeurópskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou s ...

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže spravovať neeurópske alternatívne investičné fondy, ...

a)

správcovská spoločnosť v súvislosti so správou neeurópskych alternatívnych investičných fondov dodržiava ...

b)

bola uzavretá dohoda o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu nečlenského ...

Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky

§ 64 - Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je oprávnená na účel vykonávania ...

(2)

Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže zriadiť pobočku v Slovenskej republike a začať ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území Slovenskej ...

(5)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením oznámiť ...

a)
v rozsahu predpokladaných činností a služieb poskytovaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...
b)
organizačnej štruktúry pobočky vrátane zmien v postupoch riadenia rizík alebo zmien v postupoch a opatrení ...
c)
adresy pobočky na území Slovenskej republiky,
d)
mena, priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu.
§ 65 - Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky na základe ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je na základe práva slobodného ...

(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch oznámených ...

§ 66 - Vytváranie a spravovanie štandardných fondov zahraničnou správcovskou spoločnosťou
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje štandardné ...

(2)

Dohľad nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odseku 1 vykonáva príslušný ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje štandardné ...

a)
vytváraní štandardného fondu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu7) a udeľovaní povolenia ...
b)
vydávaní a vyplácaní podielových listov a cenných papierov,
c)
investičnej politike a investičných limitoch štandardného fondu, vrátane výpočtu celkového rizika a ...
d)
ocenení majetku a záväzkov v štandardnom fonde a o účtovníctve za štandardný fond a ustanovenia osobitného ...
e)
výpočte predajnej ceny alebo nákupnej ceny podielových listov štandardného fondu a o chybách pri výpočte ...
f)
vyplatení výnosov z majetku v štandardnom fonde alebo o opätovnom zahrnutí týchto výnosov do aktuálnej ...
g)
požiadavkách v oblasti zverejňovania a poskytovania informácií vrátane predajného prospektu, kľúčových ...
h)
opatreniach a postupoch vo vzťahu k distribúcii podielových listov štandardného fondu a ustanovenia ...
i)
vzťahoch s podielnikmi štandardného fondu,
j)
zlučovaní štandardného fondu,
k)
prevode správy štandardného fondu a o zrušení štandardného fondu,
l)
obsahu registra podielnikov a o vedení samostatnej evidencie,
m)
poplatkoch za udelenie povolenia na vytvorenie štandardného fondu, poplatkoch za udelenie predchádzajúcich ...
n)
vykonávaní prípadného hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s písmenami ...
(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte štandardného ...

(5)

Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá Národná banka Slovenska.

(6)

Zahraničná správcovská spoločnosť rozhoduje a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých opatrení ...

(7)

Za vykonávanie dohľadu nad tým, aby opatrenia a organizácia zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa ...

§ 66a
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným ...

(2)

Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným ...

PIATA HLAVA

NEEURÓPSKA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych ...

§ 66b - Určenie referenčného členského štátu
(1)

Slovenská republika je referenčným členským štátom neeurópskej správcovskej spoločnosti, ak

a)
plánuje spravovať len alternatívne investičné fondy vytvorené podľa tohto zákona a neplánuje distribuovať ...
b)
počet ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov
1.
prevyšuje počet ňou spravovaných európskych alternatívnych investičných fondov v ktoromkoľvek inom členskom ...
2.
súčet hodnoty majetku ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov prevyšuje súčet hodnôt majetku ...
c)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného fondu ...
1.
ide o európsky alternatívny investičný fond s povolením alebo registráciou v členskom štáte a Slovenská ...
2.
ide o európsky alternatívny investičný fond bez povolenia alebo registrácie v členskom štáte,
d)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investičného ...
e)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného fondu ...
f)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investičného ...
g)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných fondov ...
1.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu v jednom členskom štáte a Slovenská republika bola určená ...
2.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu vo viacerých členských štátoch a majú byť v rozhodujúcej ...
h)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných fondov, ...
i)
bola určená ako referenčný členský štát na základe postupu podľa odseku 6.
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého bodu je ...

(3)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je neeurópska správcovská spoločnosť v konaní o žiadosti podľa odseku ...

(5)

Národná banka Slovenska doručí žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 2 do siedmich dní od ...

(6)

Ak neboli dodržané lehoty podľa odsekov 3 a 5 alebo ak nebolo vydané rozhodnutie Národnou bankou Slovenska ...

§ 66c - Povolenie na činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)

Neeurópska správcovská spoločnosť môže spravovať alternatívne investičné fondy alebo európske alternatívne ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát v súlade s týmto zákonom a toto určenie ...
b)
podmienok podľa § 28a ods. 2 písm. a) až g) a k); tým nie je dotknuté ustanovenie písmena h),
c)
má v Slovenskej republike určeného právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti,
d)
právny zástupca neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa písmena c) spoločne s neeurópskou správcovskou ...
e)
sú uzavreté dohody o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu domovských ...
f)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť usadená, nie je vedený na zozname nespolupracujúcich ...
g)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť umiestnená, so Slovenskou republikou uzavrel ...
h)
výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska neprekáža právny poriadok nečlenského štátu ani obmedzenia ...
i)
neeurópska správcovská spoločnosť preukáže, že ak existujú ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného ...
1.
nie je možné zároveň dodržiavať ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie ...
2.
právny poriadok, ktorý sa vzťahuje na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny ...
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
náležitosti a prílohy podľa § 28a ods. 3 a 4 okrem § 28a ods. 3 písm. b), f) a ods. 4 písm. b),
b)
zdôvodnenie výberu Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu neeurópskou správcovskou spoločnosťou ...
c)
zoznam tých ustanovení tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov ...
d)
písomné podklady na základe osobitného predpisu Európskej komisie preukazujúce, že príslušný právny ...
e)
identifikačné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 písm. ...
(4)

Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 posúdi, či pri určovaní ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že neeurópska správcovská spoločnosť, ktorá v žiadosti o udelenie ...

(6)

O žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa § 28a ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplnil alebo ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1 napriek nesúhlasnému vyjadreniu Európskeho ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o ...

(11)

Ak príslušné orgány dohľadu domovských členských štátov príslušných alternatívnych investičných fondov ...

(12)

Na zmenu povolenia podľa odseku 1, jeho odňatie alebo vrátenie sa primerane použijú ustanovenia upravujúce ...

§ 66d - Zmena referenčného členského štátu
(1)

Určenie Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu zostáva v platnosti počas platnosti povolenia ...

(2)

Národná banka Slovenska posúdi na základe údajov podľa odseku 1, či je navrhované určenie referenčného ...

(3)

Národná banka Slovenska po prijatí vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o navrhovanej zmene referenčného členského štátu v rozpore s vyjadrením ...

(5)

Ak do dvoch rokov od udelenia povolenia podľa § 66c Národná banka Slovenska zistí, že stratégia distribúcie ...

(6)

Ak neeurópska správcovská spoločnosť zmení svoju stratégiu distribúcie po lehote uvedenej v odseku 1 ...

§ 66e - Cezhraničná spolupráca pri konaniach a dohľade týkajúcich sa neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)

Ak Národná banka Slovenska v súvislosti s konaniami týkajúcimi sa určenia referenčného členského štátu ...

a)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 66c ods. 2 písm. a), c) až f), h) a i),
b)
nesúhlasu s udelením povolenia podľa § 66c v referenčnom členskom štáte,
c)
zmeny referenčného členského štátu,
d)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 150e ods. 1 písm. b) a c).
(2)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu prihliadne na usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu ...

(3)

Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania podľa odseku 2 sa Národná banka Slovenska ...

§ 66f - Rozhodné právo
(1)

Na riešenie všetkých sporov medzi Národnou bankou Slovenska a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, ...

(2)

Všetky spory medzi investormi a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika ...

(3)

Na neeurópsku správcovskú spoločnosť sa pri výkone činnosti na základe povolenia podľa § 66c vzťahujú ...

ŠIESTA HLAVA

ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 67 - Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou alebo ...

(2)

Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť alebo ...

(3)

Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných fondov ani na ujmu veriteľov ...

§ 68 - Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou ...

(2)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka okrem likvidácie ...

(3)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a jednu ...

§ 69 - Konkurz na majetok správcovskej spoločnosti
(1)

Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti sa zakazuje správcovskej spoločnosti nakladanie ...

(2)

Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný ...

(3)

Majetok v spravovaných subjektoch kolektívneho investovania nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej ...

§ 69a - Zrušenie samosprávneho investičného fondu bez likvidácie
(1)

Samosprávny investičný fond možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s iným samosprávnym investičným ...

(2)

Na zlučovanie samosprávnych investičných fondov sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zlučovaní ...

(3)

Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu investičnému fondu, ktorý sa ...

§ 69b - Zrušenie samosprávneho investičného fondu likvidáciou
(1)

K zrušeniu samosprávneho investičného fondu likvidáciou môže dôjsť na základe rozhodnutia Národnej banky ...

(2)

Na likvidáciu samosprávneho investičného fondu sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie ...

(3)

Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu investičnému fondu, ktorý sa ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DEPOZITÁR

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 70
(1)

Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný fond a jeho podfondy musia mať ...

(2)

Depozitárom štandardného fondu a špeciálneho fondu môže byť len

a)
banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov ...
b)
zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú ...
(3)

Depozitárom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) môže byť len

a)
osoba podľa odseku 2,
b)
obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov ...
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu, ktorý má na území Slovenskej ...
d)
ak ide o subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b), v ktorom nie je možné uplatniť právo na vyplatenie počas ...
(4)

Depozitárom neeurópskeho alternatívneho investičného fondu spravovaného neeurópskou správcovskou spoločnosťou, ...

a)
príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ...
b)
depozitár podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek ...
c)
nečlenský štát, v ktorom má depozitár sídlo, nie je uvedený v zozname nespolupracujúcich štátov a území ...
d)
členské štáty, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho ...
e)
depozitárovi zo zmluvy vyplýva zodpovednosť voči alternatívnemu investičnému fondu alebo voči investorom ...
(5)

Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná ...

(6)

Depozitár alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia v Slovenskej republike. Depozitár ...

a)
v nečlenskom štáte, v ktorom má miesto usadenia tento fond,
b)
v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej ...
c)
v referenčnom členskom štáte zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento fond.
(7)

Ak bol depozitár neeurópskeho alternatívneho investičného fondu vybraný podľa odseku 6 tretej vety a ...

§ 71 - Depozitárska zmluva
(1)

Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ...

(2)

V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára aspoň ...

(3)

Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upraviť aspoň tieto náležitosti, ktoré sa týkajú poskytovaných ...

a)
postupy, ktoré treba zaviesť pre každý druh majetku vo fonde zverený depozitárovi, vrátane postupov, ...
b)
postupy, ktoré treba dodržiavať, ak správcovská spoločnosť plánuje zmenu v štatúte fondu alebo v predajnom ...
c)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoločnosti všetky dôležité ...
d)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má mať depozitár prístup ku všetkým dôležitým informáciám, ...
e)
postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môže prešetriť konanie správcovskej spoločnosti a posúdiť ...
f)
postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť môže preskúmať, do akej miery depozitár dodržiava ...
(4)

Zmluvné strany sú povinné na účely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním mlčanlivosti ...

a)
zoznam všetkých informácií, ktoré sa musia vymeniť medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom v súvislosti ...
b)
povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti, ktoré majú dodržiavať zmluvné strany; tieto povinnosti ...
c)
informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluvných strán v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa týkajú ...
(5)

Ak depozitár alebo správcovská spoločnosť plánujú zveriť vykonávanie činnosti iným osobám, zmluvné strany ...

a)
záväzok zmluvných strán, že budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o všetkých iných osobách, ...
b)
záväzok, že na žiadosť jednej zo zmluvných strán poskytne informácie o kritériách použitých na výber ...
c)
vyhlásenie, že na záväzok depozitára podľa § 82 nemá vplyv skutočnosť, že všetok majetok alebo jeho ...
(6)

Na účely zmien, doplnenia alebo ukončenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahovať najmä ...

a)
dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,
b)
podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť alebo doplniť, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká výslovným ...
c)
úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukončiť depozitársku zmluvu, ako ...
(7)

Náležitosti podľa odsekov 3 až 6 môžu byť v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na príslušné ...

(8)

Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a na ...

(9)

Ak sa zmluvné strany dohodli na využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým ...

(10)

Ak sa depozitárska zmluva vzťahuje na viac ako jeden fond, musí obsahovať zoznam fondov, na ktoré sa ...

(11)

Ak sa depozitárovi odníme príslušné povolenie alebo ak mu zanikne príslušné povolenie alebo ak mu zanikne ...

(12)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočnosti podľa odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne ...

(13)

Správcovská spoločnosť je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastaviť nakladanie s ...

(14)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného mesiaca ...

(15)

Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu ...

(16)

Depozitár, ktorý prestal pre tuzemský subjekt kolektívneho investovania vykonávať činnosť depozitára, ...

(17)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská spoločnosť ...

DRUHÁ HLAVA

KONTROLNÉ ÚLOHY DEPOZITÁRA

§ 72 - Činnosť depozitára
(1)

Depozitár

a)
kontroluje, či vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského ...
b)
kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade s ...
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi ...
d)
kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akákoľvek protihodnota ...
e)
kontroluje súlad použitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom a so ...
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú určené týmto zákonom alebo štatútom ...
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu tuzemského subjektu kolektívneho ...
h)
vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných cenných papierov v rámci samostatnej evidencie ...
i)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku ...
(2)

Na činnosť a kontrolné úlohy depozitára alternatívneho investičného fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného ...

§ 73 - Kontrola pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
(1)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) najmä tým, že preverí súlad použitých pracovných ...

(2)

Depozitár kontroluje, či celková suma za vydané podielové listy pripísaná na bežný účet podielového ...

(3)

Kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) môže depozitár namiesto postupu podľa odseku 2 vykonávať tak, ...

(4)

Depozitár pri výkone kontrolnej funkcie podľa § 72 písm. a) kontroluje aj dodržanie všetkých zákonných ...

§ 74 - Kontrola výpočtu hodnoty podielu
(1)

Depozitár podielového fondu vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) tak, že overuje súlad použitých ...

(2)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje, či používaný spôsob ...

§ 75 - Kontrola použitia výnosov z majetku v podielovom fonde
(1)

Ak správcovská spoločnosť vypláca výnosy z majetku v podielovom fonde formou vyplatenia peňažných prostriedkov, ...

(2)

Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú formou vydania ďalších podielových ...

(3)

Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú zahrnutím do aktuálnej ceny podielových ...

§ 76 - Kontrola nakladania s majetkom v podielovom fonde
(1)

Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. c) tým, že kontroluje pokyny správcovskej spoločnosti, ...

a)
na nadobudnutie alebo na predaj aktív do majetku alebo z majetku v podielovom fonde,
b)
na prevod peňažných prostriedkov alebo na platbu z bežného účtu alebo vkladového účtu podielového fondu, ...
c)
na prevod cenných papierov a iných aktív, ktoré sú v depozitárskej úschove,
d)
pokynov na zmenu evidencie majetku vedenej u depozitára, ktorá vyplýva z obchodov, ktoré správcovská ...
(2)

Na účely odseku 1 sa pokynom rozumie príkaz na nakladenie s majetkom v podielovom fonde vykonávaný prostredníctvom ...

(3)

Vykonaním kontroly pokynu nie je dotknuté udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára, ak sa podľa ...

(4)

Depozitár pri výkone funkcie podľa § 72 písm. c) kontroluje,

a)
či sú do majetku v podielovom fonde nadobúdané iba druhy aktív prípustné podľa tohto zákona a štatútu ...
b)
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona a štatútu podielového fondu ...
§ 76a - Kontrola nakladania s majetkom investičného fondu s premenlivým základným imaním

Ustanovenia o kontrolnej činnosti depozitára podielového fondu podľa § 73 až 76 sa vzťahujú na výkon ...

TRETIA HLAVA

DEPOZITÁRSKA ÚSCHOVA

§ 77
(1)

Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej úschovy. S ...

(2)

Depozitárskou úschovou podľa odseku 1 je pre

a)
finančné nástroje, ktoré môžu byť držané v úschove a správe vrátane držiteľskej správy, držiteľská správa, ...
b)
ostatné aktíva ako podľa písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania ...
(3)

Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech alebo ...

(4)

Majetok v depozitárskej úschove možno znovupoužiť, len ak

a)
sa znovupoužitie vykoná na účet fondu,
b)
depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene fondu alebo pokyny samosprávneho fondu,
c)
majetok je použitý v prospech fondu a v záujme podielnikov,
d)
obchod je zabezpečený vysokokvalitnou a likvidnou zábezpekou, ktorú fond prijal na základe dohody o ...
(5)

Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na špeciálny fond kvalifikovaných investorov a subjekt podľa § 4 ...

§ 78
(1)

Na účely § 77 ods. 2 písm. a) depozitár zapíše všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na ...

(2)

Na účely § 77 ods. 2 písm. b) depozitár vykoná overenie na základe informácií alebo dokumentov, ktoré ...

§ 79
(1)

Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný fond alebo podfond len jeden ...

(2)

Bežným účtom fondu alebo podfondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných ...

(3)

Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky vkladané na vkladové účty v iných ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové účty pre ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže vložiť peňažné prostriedky za nadobudnutie aktív do majetku vo fonde do ...

a)
peňažné prostriedky do notárskej úschovy alebo na viazaný účet vedený v inej banke alebo v pobočke zahraničnej ...
b)
celková suma peňažných prostriedkov vložených do notárskej úschovy alebo na viazaný účet vedený v inej ...
(6)

Depozitár fondu je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom49a) riadne monitorovanie peňažných ...

(7)

Ak sú účty podľa odseku 5 otvorené v mene depozitára, ktorý koná v mene fondu, nemôžu byť na týchto ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na depozitára špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov ...

ŠTVRTÁ HLAVA

VZŤAH SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI A DEPOZITÁRA

§ 80
(1)

Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia podmienok na vykonanie ...

(2)

Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, príslušnému štatútu alebo zakladajúcim ...

(3)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo ...

(4)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov ...

(5)

Depozitár nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo ...

(6)

Depozitár je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť všetky informácie a dokumenty, ...

§ 80a
(1)

Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže zveriť výkon činností depozitára inej ...

a)
zámerom zverenia výkonu depozitárskej úschovy nie je obchádzanie ustanovení tohto zákona,
b)
depozitár je schopný preukázať objektívne dôvody na zverenie výkonu depozitárskej úschovy,
c)
depozitár konal pri výbere a určení osoby, ktorej plánuje zveriť časť svojich činností, s náležitou ...
d)
depozitár zabezpečil, že osoba, ktorej bol zverený výkon činnosti počas jej výkonu, spĺňa tieto podmienky: ...
1.
má potrebné vecné a organizačné predpoklady a odborné znalosti primerané povahe a zložitosti zvereného ...
2.
ak ide o činnosti spojené s úschovou finančných nástrojov, táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného ...
3.
oddeľuje v súlade s osobitným predpisom49e) majetok klientov depozitára od vlastného majetku a od majetku ...
4.
nenakladá s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania bez predchádzajúceho súhlasu správcovskej ...
5.
dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa § 70 ods. 5, § ...
6.
prijala opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že pri jej platobnej neschopnosti nesmie byť ...
(2)

Ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané subjektom umiestneným ...

a)
investori príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania sú pred vykonaním investície náležite ...
b)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť úschovu takýchto finančných nástrojov takémuto ...
(3)

Osoba, ktorej zveril činnosť depozitár, môže zveriť tieto činnosti inej osobe za rovnakých podmienok ...

(4)

Za zverenie depozitárskej úschovy sa nepovažuje poskytovanie služieb systémami zúčtovania a vyrovnania ...

§ 81
(1)

Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
evidenčné číslo,
b)
dátum, keď bol úkon uskutočnený,
c)
vymedzenie úkonu,
d)
obsah úkonu.
(3)

Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov ...

(4)

Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov podľa odseku 3 musia byť uložené v písomnej forme alebo ...

(5)

Depozitár štandardného fondu je povinný zmluvnej strane pravidelne poskytovať úplný prehľad aktív štandardného ...

PIATA HLAVA

PRAVIDLÁ ČINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DEPOZITÁRA

§ 82
(1)

Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.

(2)

Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a jeho podielnikom za stratu finančných ...

(3)

Pri strate podľa odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého typu ...

(4)

Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich ...

(5)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej ...

(6)

Podielnik je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní škody, ktorú ...

(8)

Depozitár alternatívneho investičného fondu, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej ...

a)
boli splnené všetky požiadavky na zverenie depozitárskej úschovy podľa § 80a ods. 1,
b)
písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej boli zverené činnosti, výslovne prenáša zodpovednosť ...
c)
písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou alternatívny investičný fond ...
(9)

Ak ide o depozitársku úschovu majetku v alternatívnom investičnom fonde a depozitár, ktorý zveril depozitársku ...

a)
štatút alebo zakladajúce dokumenty alternatívneho investičného fondu výslovne umožňujú také zbavenie ...
b)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu boli pred vykonaním svojej investície náležite ...
c)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť depozitársku úschovu príslušných finančných nástrojov ...
d)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou, ktorá výslovne umožňuje ...
e)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej zveril výkon depozitárskej úschovy, ...
(10)

Zodpovednosť depozitára štandardného fondu podľa odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť ani obmedziť. Každé ...

(11)

Depozitár nesmie vykonávať činnosti týkajúce sa fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktoré môžu vytvárať ...

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠTANDARDNÉHO FONDU

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 83
(1)

Štandardný fond môže mať len formu otvoreného fondu.

(2)

Zakazuje sa

a)
rozdelenie štandardného fondu,
b)
premena štandardného fondu na špeciálny fond,
c)
zlúčenie štandardného fondu do špeciálneho fondu alebo do zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ...

DRUHÁ HLAVA

POVOLENIE NA VYTVORENIE ŠTANDARDNÉHO FONDU

§ 84
(1)

Na vytvorenie štandardného fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Ak ide o nesamosprávny ...

(2)

Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila ...

(3)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané, že

a)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
b)
člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, ...
c)
štatút štandardného fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov ...
d)
cenné papiere štandardného fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského štátu, sa súčasne budú ...
(4)

Ak štandardný fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť okrem podmienok ...

(5)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská ...

(6)

Žiadosť podľa odseku 5 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...
b)
názov štandardného fondu,
c)
dobu, na ktorú bude štandardný fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov správcovskej ...
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...
g)
informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť ...
h)
ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností ...
i)
údaj o tom, či štandardný fond bude zberným fondom,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak štandardný fond ...
k)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu, ak štandardný fond bude zberným ...
l)
údaj o tom, či štandardný fond bude strešným podielovým fondom.
(7)

Prílohou žiadosti podľa odseku 5 je

a)
návrh štatútu štandardného fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre štandardný fond; to neplatí pre zahraničnú ...
e)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ...
(8)

Ak štandardný fond bude zberným fondom podľa § 108, prílohou žiadosti podľa odseku 5 je aj

a)
štatút hlavného fondu,
b)
predajný prospekt hlavného fondu,
c)
kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
d)
zmluva alebo vnútorné pravidlá činnosti alebo ich návrhy podľa § 109 ods. 1,
e)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný ...
f)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný ...
g)
osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu tohto európskeho hlavného fondu o tom, že európsky ...
(9)

Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, prílohou žiadosti ...

(10)

Ak hlavným fondom bude európsky štandardný fond alebo jeho podfond, správcovská spoločnosť predkladá ...

(11)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr do ...

(12)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo ...

(13)

Podmienky podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti ...

(14)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti ...

(15)

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami ...

(16)

Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka ...

(17)

Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže zamietnuť žiadosť o ...

a)
porušuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,
b)
nemá udelené povolenie príslušného orgánu svojho domovského členského štátu na spravovanie príslušného ...
c)
nepredložila informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností alebo návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci ...
(18)

Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska je povinná pred zamietnutím ...

§ 85
(1)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného fondu, obsahuje najmä

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...
b)
názov štandardného fondu,
c)
určenie doby, na ktorú bude štandardný fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu štandardného fondu.
(2)

Ak štandardný fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
b)
názov hlavného fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.
(3)

Povolenie na vytvorenie štandardného fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť ...

(4)

Povolenie na vytvorenie štandardného fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením ...

(5)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať ...

§ 86
(1)

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie ...

(2)

Ak do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie nesamosprávneho štandardného ...

TRETIA HLAVA

ZLOŽENIE MAJETKU V ŠTANDARDNOM FONDE

§ 87
(1)

Ak štandardný fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý jeho podfond sa na účely § 88 až 98 ...

(2)

Ak subjekt kolektívneho investovania pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý takýto podfond sa ...

§ 88 - Aktíva prípustné pre investovanie majetku v štandardnom fonde
(1)

Majetok v štandardnom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a to:

a)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom ...
b)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom regulovanom ...
c)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných ...
d)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na ...
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného roka od ...
e)
cenných papierov iných štandardných fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a cenných ...
1.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych ...
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná ...
3.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za účtovný ...
4.
najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom štandardnom fonde, majetku európskeho štandardného fondu, ...
f)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti ...
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti ...
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové ...
2.
protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je iná správcovská spoločnosť ...
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi ...
h)
nástrojov peňažného trhu iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie alebo ich emitent ...
1.
vydané alebo garantované
1a.
Slovenskou republikou,
1b.
obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej samosprávy, ...
1c.
Národnou bankou Slovenska,
1d.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným celkom, ...
1e.
centrálnou bankou členského štátu,
1f.
Európskou centrálnou bankou,
1g.
Európskou úniou,
1h.
Európskou investičnou bankou,
1i.
nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j.
verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len „medzinárodná ...
1k.
osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska ...
1l.
osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel obozretného ...
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen ...
3.
vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v štatúte štandardného fondu, ak investície ...
3a.
ktorej základné imanie spolu s rezervami je aspoň 10 000 000 eur,
3b.
ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,30)
3c.
ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných papierov ...
3d.
ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré využívajú ...
i)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) až h), ...
(2)

V majetku v štandardnom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné ...

(3)

V majetku v štandardnom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy vo fyzickej podobe ani vo forme certifikátov, ...

(4)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
podmienky na vymedzenie
1.
likvidných finančných aktív podľa odseku 1,
2.
prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. h),
3.
nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s),
b)
podrobnosti o tom, čo sa rozumie
1.
prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ods. 7,
2.
podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu podľa § 90,
c)
spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre štandardný fond

§ 89
(1)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie ...

(2)

Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v štandardnom ...

(3)

Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi ...

a)
10 % hodnoty majetku v štandardnom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky podľa § 88 ods. ...
b)
5 % hodnoty majetku v štandardnom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa písmena a).
(4)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na ...

(5)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným ...

(7)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu ...

(8)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a 7 sa nezahŕňa ...

(9)

Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov ...

(10)

Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje ...

(11)

Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa považujú hypotekárne ...

§ 90
(1)

Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku ...

(2)

Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak

a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
vyjadruje s dostatočnou presnosťou celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú zverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3)

Správcovská spoločnosť nesmie investovať majetok v štandardnom fonde do indexu, ak

a)
index obsahuje akúkoľvek zložku, ktorej zmena jej hodnoty má vplyv na zmenu hodnoty indexu vyšší ako ...
b)
ide o komoditný index, ktorý sa neskladá z rôznych komodít; pritom
1.
regionálne alebo priemyselné podkategórie jednej komodity sa na účely tohto písmena považujú za jednu ...
2.
iné podkategórie jednej komodity ako podľa prvého bodu sa nepovažujú na účely tohto písmena za jednu ...
c)
správcovská spoločnosť nemôže preukázať, že
1.
index má jasný a presný cieľ reprezentovať primeraný základ pre určitý trh,
2.
informácie o zložkách indexu a pravidlách pre výber zložiek indexu sú dostupné pre investorov a príslušné ...
3.
nezávislosť metodiky výpočtu hodnoty indexu nie je ovplyvnená používaním postupov riadenia hotovosti, ...
d)
index bol vytvorený a vypočítaný na žiadosť jedného účastníka trhu alebo obmedzeného počtu účastníkov ...
e)
index má takú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek, ktorá zabraňuje investorom, aby boli schopní sami ...
f)
index, ktorého úplná metóda výpočtu hodnoty indexu nie je sprístupnená investorom,
g)
údaje o výkonnosti indexu nie sú voľne prístupné pre investorov,
h)
index, ktorého zložky nie sú zverejňované zároveň s ich váhami po každom prepočítaní váh zložiek,
i)
metodiky výberu zložiek indexu a prepočítavanie váh zložiek indexu nie je založené na vopred určených ...
j)
poskytovateľ indexu prijíma platby za zaradenie zložky do indexu jej emitenta alebo poskytovateľa,
k)
metodika výpočtu hodnoty indexu umožňuje retroaktívne zmeny minulej výkonnosti indexu alebo
l)
správcovská spoločnosť nevie preukázať, že výpočet hodnoty indexu podlieha nezávislému oceňovaniu.
(4)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného fondu zvýšiť limit 20 % podľa odseku 1 ...

(5)

Ak podľa štatútu štandardného fondu je investičnou politikou kopírovanie indexu, správcovská spoločnosť ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo obsahuje ...

(7)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
podielovým fondom kopírujúcim index podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je replikovať alebo ...
b)
podielovým fondom kopírujúcim index s pákovým efektom podielový fond, ktorého investičnou stratégiou ...
c)
chybou kopírovania indexu volatilita rozdielu medzi výnosom podielového fondu kopírujúceho index a výnosom ...
d)
štandardným fondom obchodovaným na burze štandardný fond alebo európsky štandardný fond, ktorého minimálne ...
1.
tvorcom trhu osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu ...
2.
indikatívnou čistou hodnotou majetku meranie vnútrodennej čistej hodnoty majetku štandardného fondu ...
§ 91
(1)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného fondu určiť, že až 100 % hodnoty majetku ...

(2)

Štatút podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, obce alebo vyššieho územného celku, ...

(3)

Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty ...

§ 92
(1)

Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného ...

(2)

Celková hodnota podielových listov špeciálnych fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

(3)

Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v štandardnom fonde do cenných papierov a podielových ...

a)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57,
b)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57 iná správcovská spoločnosť ...
(4)

Názov štandardného fondu obchodovaného na burze musí obsahovať označenie „UCITS ETF“. Iný ako štandardný ...

(5)

Ak sa hodnota podielových listov štandardného fondu obchodovaného na burze významne líši od jeho čistej ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob používania ...

§ 93
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v štandardných fondoch, ktoré spravuje, alebo do svojho majetku, ...

(2)

Správcovská spoločnosť, konajúca v spojení so štandardnými fondmi, ktoré spravuje, nesmie nadobúdať ...

(3)

V majetku v štandardnom fonde nesmie byť viac ako

a)
10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
c)
25 % súčtu podielov cenných papierov jedného podielového fondu, 25 % počtu akcií jedného investičného ...
d)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 % celkového ...
(4)

Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov ...

(5)

Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou republikou, ...
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským štátom,
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou,
d)
akcie, ktoré tvoria podiel štandardného fondu na základnom imaní spoločnosti založenej v nečlenskom ...
(6)

Na účely odsekov 1 a 2 konaním v spojení s akýmikoľvek štandardnými fondmi, ktoré správcovská spoločnosť ...

§ 94
(1)

Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 89 až 93 len pri uplatnení predkupných ...

(2)

Správcovská spoločnosť nemôže obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika takým spôsobom, ...

(3)

Obmedzenia týkajúce sa majetku v štandardnom fonde podľa § 89 až 93 sa nepoužijú na obdobie prvých šiestich ...

(4)

Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 89 až 93 v dôsledku príčin, ktoré nemôže správcovská ...

(5)

Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v ...

§ 95
(1)

Majetok v štandardnom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ani na akékoľvek ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v štandardnom fonde prevoditeľné cenné papiere, podielové ...

§ 96

Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom fonde uskutočňovať nekryté predaje, ktorými ...

a)
predaj majetku z fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenej medzi správcovskou spoločnosťou ...
b)
prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)
uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému ...
§ 97
(1)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v štandardnom fonde možno prijať, len ak je to v súlade ...

(2)

Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty ...

§ 98

Práva k cenným papierom v majetku v štandardnom fonde vykonáva správcovská spoločnosť v súlade s jeho ...

ŠTVRTÁ HLAVA

RIADENIE RIZÍK

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 99
(1)

Na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:

a)
riziko protistrany znamená riziko straty pre štandardný fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana ...
b)
trhové riziko znamená riziko straty pre štandardný fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií ...
c)
operačné riziko znamená riziko straty pre štandardný fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov ...
d)
riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku v štandardnom fonde nebude môcť predať, zlikvidovať ...
(2)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ďalšie riziká, ...

§ 100
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v štandardnom fonde zriadiť a udržiavať systém ...

(2)

Ak je to uvedené v štatúte štandardného fondu, možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom ...

(3)

Postupy a nástroje podľa odseku 2 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania ...

(4)

Všetky provízie a poplatky, ktoré správcovská spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním postupov ...

(5)

Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je štandardný fond vystavený, nesmie prekročiť ...

(6)

Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa § 89 ods. 8 až 10 tvoriť časť investičnej ...

(7)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť ...

(8)

Ak v majetku v štandardnom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného ...

(9)

Správcovská spoločnosť pri správe majetku v štandardnom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v štandardnom fonde,
b)
podmienky, ktoré obsahujú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe a dohody ...
(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti ...

§ 101 - Politika riadenia rizík
(1)

Na účely zabezpečenia povinností podľa § 100 ods. 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať ...

(2)

Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby správcovská ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä

a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti plnenie povinností podľa § 102 ...
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci správcovskej spoločnosti.
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že politika riadenia rizík podľa odsekov 1 až 3 vymedzuje ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 4 zohľadniť povahu, rozsah ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať

a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako postupov, nástrojov a opatrení podľa § 102 a 103, ...
b)
mieru, do akej správcovská spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a opatrenia ...
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov riadenia ...
(7)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú zmenu ...

§ 102 - Meranie a riadenie rizík
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia na

a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené štandardné ...
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(2)

Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 1 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ...

(3)

Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná pre každý štandardný fond, ktorý spravuje,

a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká ...
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede ...
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych ...
d)
zaviesť, uplatňovať a udržovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných ...
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena ...
f)
zaviesť, uplatňovať a zachovávať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení ...
g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými ...
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zriadiť a udržiavať primeraný systém riadenia rizika likvidity s cieľom ...

(5)

Ak je to potrebné, správcovská spoločnosť je povinná vykonávať stresové testy, ktoré umožnia posúdiť ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že pri každom štandardnom fonde, ktorý spravuje, je profil ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
dodatočné náležitosti predajného prospektu štandardného fondu a ročnej správy o hospodárení s majetkom ...
b)
podrobnosti o
1.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 3 písm. b),
2.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 3 písm. c) a
c)
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.
§ 103 - Výpočet celkového rizika
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko podľa § 100 ods. 5 ako

a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane cenných ...
b)
trhové riziko majetku v štandardnom fonde.
(2)

Celkové riziko podľa § 100 ods. 5 v zbernom fonde sa vypočíta kombináciou vlastného celkového rizika ...

a)
aktuálnym celkovým rizikom hlavného fondu v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu alebo ...
b)
potenciálnym maximálnym celkovým rizikom hlavného fondu uvedeným v jeho štatúte v pomere k investícii ...
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná celkové riziko podľa § 100 ods. 5 vypočítavať minimálne raz za deň. ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je povinná vypočítavať ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika podľa odseku ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť pri správe štandardného fondu podľa § 100 ods. 2 používa postupy a nástroje ...

§ 104 - Záväzkový prístup
(1)

Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 5 príslušného štandardného ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 5 záväzkovým prístupom je správcovská spoločnosť povinná ...

(3)

Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení pred rizikom ...

(5)

Ak správcovská spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí zahrnúť záväzky ...

(6)

Ak možno podľa štatútu štandardného fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom fonde ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných derivátov, ...
b)
kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku ...
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom, ...
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 105 - Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 5 príslušného štandardného ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 102 ods. 3 ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,
b)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 106 - Riziko protistrany a koncentrácie emitenta
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných derivátov ...

(2)

Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 89 ods. 3 je správcovská spoločnosť povinná použiť ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku v príslušnom ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 89 ods. 3 prostredníctvom prijatia zábezpeky. ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná prijať vnútorný akt riadenia o prijatí zábezpeky do majetku v štandardnom ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 89 ods. 3 zohľadniť zábezpeku, ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 89 výhradne podľa záväzkového prístupu ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 89 ods. 5 každú pozíciu voči riziku ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,

a)
požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany, ...
b)
pravidlá na výpočet limitov podľa § 89 až 93.
§ 107 - Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch uzavretých ...

(2)

Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
ako základ ocenenia slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo, ak taká hodnota nie je ...
b)
overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonáva
1.
príslušná iná osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného ...
2.
útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie investícií ...
(3)

Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať opatrenia a postupy, ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej hodnoty ...

(5)

Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť príslušných ...

(6)

Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť funkcii ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 3 riadne zdokumentovať.

PIATA HLAVA

HLAVNÝ FOND A ZBERNÝ FOND

§ 108
(1)

Zberným fondom je štandardný fond, podfond strešného štandardného fondu, európsky štandardný fond alebo ...

(2)

Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, môže tvoriť

a)
doplnkový likvidný majetok podľa § 88 ods. 2,
b)
finančné deriváty, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia ...
(3)

Hlavným fondom je štandardný fond, podfond strešného štandardného fondu, európsky štandardný fond alebo ...

a)
aspoň jedným z jeho podielnikov je zberný fond,
b)
nie je sám zberným fondom a
c)
v jeho majetku nie sú podielové listy alebo cenné papiere akéhokoľvek zberného fondu.
(4)

Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným fondom alebo podfondom štandardného fondu investujú aspoň ...

(5)

Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným fondom alebo podfondom štandardného fondu (ďalej len „tuzemský ...

(6)

Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym štandardným fondom alebo podfondom európskeho štandardného ...

(7)

Ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na zahraničnú správcovskú ...

(8)

Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, ktorý je zahraničným investičným fondom, a ...

(9)

Ustanovenia § 109 až 117 sa nevzťahujú na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ...

Spolupráca medzi správcovskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu

§ 109
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná poskytnúť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, do podielových listov alebo cenných papierov hlavného ...

(3)

Vnútorné pravidlá činnosti podľa odseku 1 musia zahŕňať dostatočné opatrenia na zmiernenie konfliktov ...

(4)

Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, správcovské spoločnosti ...

(5)

Ak sú hlavný fond a zberný fond vytvorené v rôznych členských štátoch, správcovské spoločnosti spravujúce ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy ...

§ 110
(1)

Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond sú povinné koordinovať načasovanie výpočtu ...

(2)

Ak sa zruší hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to neplatí, ...

a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo
b)
zmenil na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom.
(3)

Zrušenie hlavného fondu sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoločnosť, ktorá ...

(4)

Ak sa hlavný fond zlúči s iným štandardným fondom alebo európskym štandardným fondom, bez ohľadu na ...

a)
naďalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúčenia alebo ...
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako podľa písmena a) alebo
c)
sa zmenil na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom.
(5)

Zlúčenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného fondu podľa odseku 4 nadobudne účinnosť najskôr 60 dní ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu ...

§ 111 - Postup pri zrušení hlavného fondu
(1)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zrušení, informuje o svojom ...

(2)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po doručení oznámenia podľa odseku 1 alebo obdobného ...

a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu,
b)
zmenil na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom alebo
c)
zrušil.
(3)

Podmienkou na zmenu hlavného fondu podľa odseku 2 písm. a) je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. ...

(4)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná informovať o udelení príslušného predchádzajúceho ...

(5)

Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť spravujúca ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná požiadať ...

(7)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne po prijatí svojho rozhodnutia ...

(8)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku ...

(9)

Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) alebo písm. u) dôjde k prekročeniu ...

§ 112 - Postup pri zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu
(1)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zlúčení, poskytne správcovskej ...

(2)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po prijatí informácií podľa odseku 1 alebo obdobných ...

a)
zostal zberným fondom toto istého hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo ...
c)
sa zmenil na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom, alebo
d)
sa zrušil.
(3)

Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond zostane zberným fondom tohto istého hlavného fondu, rozumie ...

a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení nástupníckym fondom alebo
b)
európsky hlavný fond zostane v dôsledku plánovaného rozdelenia významne nezmenený.
(4)

Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond sa stane zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne ...

a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení zanikajúcim fondom a v dôsledku toho sa zberný fond stane zberným ...
b)
európsky hlavný fond sa v dôsledku plánovaného rozdelenia významne zmení.
(5)

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond zostal ...

(6)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie príslušného predchádzajúceho ...

(7)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond informuje o udelení príslušného predchádzajúceho ...

(8)

Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť spravujúca ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná požiadať ...

(10)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. ...

(11)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne informovať podielnikov ...

(12)

Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku ...

(13)

Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 druhej a tretej vety do pracovného ...

(14)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o vyplatenie všetkých podielových ...

(15)

Ak správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond požiada o vyplatenie ...

a)
podielové listy alebo akcie hlavného fondu vo forme peňažných prostriedkov alebo
b)
podielové listy alebo akcie alebo ich časť vo forme prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ...
§ 113 - Spolupráca medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu
(1)

Ak hlavný fond a zberný fond majú rôznych depozitárov, sú títo depozitári povinní uzavrieť písomnú zmluvu ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do ...

(3)

Správcovská spoločnosť zberného fondu je povinná poskytovať depozitárovi zberného fondu informácie o ...

(4)

Depozitár hlavného fondu je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska, správcovskú spoločnosť ...

a)
chybách vo výpočte čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde,
b)
chybách pri vydávaní a vyplácaní alebo odkupovaní cenných papierov hlavného fondu z majetku a do majetku ...
c)
chybách pri vyplácaní výnosov, vrátane opätovného zahrnutia týchto výnosov do aktuálnej ceny cenných ...
d)
porušení investičných cieľov, politiky alebo stratégie hlavného fondu vymedzenej v jeho štatúte, predajnom ...
e)
porušeniach pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona alebo podľa jeho štatútu, predajného ...
(5)

V zmluve podľa odseku 1 sú depozitári zberného fondu a hlavného fondu povinní dohodnúť rovnaké rozhodné ...

(6)

Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými ...

(7)

Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany ...

(8)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy ...

§ 114 - Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
(1)

Ak účtovnú závierku hlavného fondu a zberného fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské spoločnosti, ...

(2)

Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do ...

(3)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, je v správe audítora ...

(4)

V zmluve podľa odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoločnosti overujúce účtovnú závierku zberného ...

(5)

Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými ...

(6)

Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy ...

§ 115 - Premena štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond a zmena hlavného fondu
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca štandardný fond, ktorý sa premenil na tuzemský zberný fond alebo spravujúca ...

a)
vyhlásenie, že Národná banka Slovenska schválila zmenou štatútu zberného fondu investovanie majetku ...
b)
kľúčové informácie pre investorov zberného fondu a kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
c)
dátum, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde začať investovať do podielových listov alebo cenných ...
d)
vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o vyplatenie svojich podielových listov alebo ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr 30 dní pred dátumom ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť spôsobom podľa § 22 ods. 4 až ...

(4)

Ak bol zberný fond notifikovaný v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa odseku 1 je správcovská ...

(5)

Pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 je možné do podielových listov alebo cenných papierov príslušného ...

(6)

Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) alebo písm. t) dôjde k prekročeniu ...

Povinnosti pri správe hlavného fondu a zberného fondu

§ 116
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je povinná účinne sledovať činnosť správcovskej spoločnosti ...

(2)

Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním majetku v ...

§ 117
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke ...

(2)

Pri investovaní majetku v zbernom fonde do cenných papierov hlavného fondu správcovská spoločnosť spravujúca ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná zabezpečiť, aby informácie vyžadované týmto ...

§ 118 - Spolupráca pri výkone dohľadu nad správou hlavných fondov a zberných fondov
(1)

Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, Národná banka Slovenska ...

(2)

Ak má tuzemský hlavný fond aspoň jeden európsky zberný fond, Národná banka Slovenska informuje príslušný ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska prijala oznámenie príslušného orgánu domovského členského štátu európskeho ...

ŠIESTA ČASŤ

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠPECIÁLNYCH FONDOV

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 119
(1)

Cenné papiere špeciálneho fondu nemôžu byť verejne ponúkané na území členského štátu postupom podľa ...

(2)

Špeciálny fond môže mať formu otvoreného fondu alebo formu uzavretého fondu.

(3)

Zakazuje sa

a)
rozdelenie špeciálneho fondu,
b)
zlúčenie alebo splynutie špeciálnych fondov, pri ktorom
1.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený špeciálny fond a nástupníckym fondom je uzavretý špeciálny ...
2.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom špeciálny fond kvalifikovaných ...
3.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § ...
4.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § ...
5.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden zahraničný alternatívny investičný fond a nástupníckym fondom akýkoľvek ...
c)
premena
1.
otvoreného špeciálneho fondu na uzavretý špeciálny fond,
2.
verejného špeciálneho fondu na špeciálny fond kvalifikovaných investorov.
§ 119a
(1)

Zberným špeciálnym fondom je špeciálny fond, podfond strešného špeciálneho fondu, zahraničný alternatívny ...

a)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom špeciálnom ...
b)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých špeciálnych ...
c)
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči špeciálnemu fondu, podfondu strešného špeciálneho ...
(2)

Hlavným špeciálnym fondom je špeciálny fond, podfond strešného špeciálneho fondu, zahraničný alternatívny ...

(3)

Pre zberný špeciálny fond, ktorý je verejným špeciálnym fondom, môže byť hlavným špeciálnym fondom len ...

(4)

Na hlavný špeciálny fond a zberný špeciálny fond sa primerane použijú ustanovenia § 109 až 118.

(5)

Na hlavný špeciálny fond a zberný špeciálny fond sa ustanovenia § 15 ods. 12, § 103 ods. 2, § 151 ods. ...

§ 120
(1)

Cenné papiere špeciálneho fondu možno vydať len vo forme na meno.

(2)

Počet podielnikov alebo počet vydávaných cenných papierov špeciálneho fondu možno obmedziť, len ak je ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny fond je povinná informovať Národnú banku Slovenska o svojom ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže v štatúte špeciálneho fondu nehnuteľností predĺžiť lehotu na vyplatenie ...

DRUHÁ HLAVA

VEREJNÉ ŠPECIÁLNE FONDY

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu

§ 121
(1)

Na vytvorenie verejného špeciálneho fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c),
b)
zabezpečenie ochrany podielnikov na dostatočnej úrovni vo vzťahu k charakteru investícií,
c)
podmienok podľa § 84 ods. 4 primerane, ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom.
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská ...

(4)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...
b)
názov verejného špeciálneho fondu,
c)
formu verejného špeciálneho fondu a dobu, na ktorú sa špeciálny fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov správcovskej ...
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...
g)
údaj o tom, či verejný špeciálny fond bude strešným podielovým fondom,
h)
údaj o tom, či verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak verejný špeciálny ...
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu, ak verejný špeciálny fond bude ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)
návrh štatútu verejného špeciálneho fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre verejný špeciálny fond,
e)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ...
(6)

Ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom, na prílohy k žiadosti podľa odseku 4 sa primerane ...

(7)

Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu rozhodne ...

(8)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu zamietne, ...

(9)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie ...

(10)

Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 ...

(11)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu, obsahuje najmä

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...
b)
názov verejného špeciálneho fondu,
c)
formu verejného špeciálneho fondu a určenie doby, na ktorú sa verejný špeciálny fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu verejného špeciálneho fondu.
(12)

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská ...

(13)

Ak verejný špeciálny fond bude zberným špeciálnym fondom, rozhodnutie obsahuje aj

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
b)
názov hlavného špeciálneho fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho fondu.
(14)

Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť ...

(15)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej ...

(16)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať ...

§ 122
(1)

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie ...

(2)

Ak do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie nesamosprávneho špeciálneho ...

Zloženie majetku vo verejných špeciálnych fondoch

§ 123
(1)

Ak verejný špeciálny fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý podfond sa na účely § 124 až ...

(2)

Ak verejný špeciálny fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania pozostáva z viac ako jedného ...

§ 124 - Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom fonde cenných papierov a na investovanie ...
(1)

Majetok vo verejnom špeciálnom fonde cenných papierov možno investovať len do

a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2,
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa § 88 ods. 1 písm. a) až d) ...
c)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú dlhopismi podľa § 89 ods. 7,
d)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú vydané alebo garantované Slovenskou ...
e)
vkladov v bankách so sídlom na území členských štátov iných ako podľa § 88 ods. 1 písm. f).
(2)

Majetok vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií možno investovať len do

a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2 a ďalších finančných aktív podľa odseku 1,
b)
iných prevoditeľných alternatívnych investícií a nástrojov peňažného trhu ako podľa odseku 1 a majetkových ...
c)
komoditných derivátov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na ...
d)
prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu s vnoreným ...
e)
drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií ...

a)
ktorej základné imanie bolo splatené alebo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b)
ktorej spoločníci splatili svoje akcie alebo vklady v plnej výške,
c)
ktorej predmet podnikania zodpovedá investičnej politike verejného špeciálneho fondu alternatívnych ...
d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.
(4)

Ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií ...

a)
správcovská spoločnosť je ovládajúcou osobou v tejto obchodnej spoločnosti alebo sa stane ovládajúcou ...
b)
obchodná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis svojho majetku. ...
(6)

Ak nejde o novovznikajúcu obchodnú spoločnosť, pred nadobudnutím majetkového podielu v obchodnej spoločnosti ...

a)
účtovná závierka obchodnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ku dňu ...
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov obchodnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. ...
(7)

Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo predaj majetkového podielu v obchodnej spoločnosti sa vyžaduje ...

(8)

Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych ...

(9)

Obchodná spoločnosť, ktorej obchodný podiel je nadobudnutý do majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych ...

§ 125 - Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností
(1)

Majetok vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do

a)
nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
b)
majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok podľa § 129,
c)
iných aktív spĺňajúcich kritériá podľa § 88 ods. 1, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie ...
d)
derivátov iných, ako sú deriváty podľa § 88 ods. 1 písm. g), ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú akcie realitných spoločností,
2.
protistranou pri obchodoch s takými derivátmi je finančná inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorej ...
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú oceňované minimálne v lehotách, v ktorých sa oceňuje majetok ...
4.
riziká vyplývajúce z týchto derivátov, vrátane rizika protistrany, sú primerane ošetrené v rámci systému ...
(2)

Majetok vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa odseku 1 investovať len do ...

(3)

Na účely správy môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti, ...

(4)

Na účely predaja môžu byť do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti ...

(5)

Štatút verejného špeciálneho fondu nehnuteľností musí obsahovať aj označenie štátov, na území ktorých ...

(6)

Aspoň 10 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností vytvorenom ako otvorený fond musia ...

a)
vklady, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
podielové listy alebo cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničné poukážky alebo
d)
dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu splatnosti ...
§ 126 - Záložné právo a vecné bremeno zriadené k nehnuteľnosti
(1)

Do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo do majetku realitnej spoločnosti možno nadobudnúť ...

(2)

Do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo do majetku realitnej spoločnosti možno nadobudnúť ...

(3)

Správcovská spoločnosť spravujúca verejný špeciálny fond nehnuteľností môže použiť ako predmet zálohu ...

§ 127 - Nadobúdanie a predaj nehnuteľností
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť ...

a)
správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento verejný špeciálny fond nehnuteľností,
b)
svojho depozitára.
(2)

Na nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo na predaj ...

(3)

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností od osoby zo skupiny ...

§ 128 - Realitná spoločnosť
(1)

Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie obchodná spoločnosť alebo zahraničná obchodná ...

a)
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
b)
správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných ...
c)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
d)
predaj nehnuteľností.
(2)

Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj uskutočňovanie stavieb a ich zmien. ...

(3)

Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1 a 2 zahŕňať len činnosti, ...

(4)

Realitná spoločnosť môže okrem vykonávania činností podľa odseku 1 investovať aj do

a)
vkladov spĺňajúcich podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
podielových listov a cenných papierov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. e),
c)
pokladničných poukážok alebo
d)
dlhopisov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú dobu splatnosti ...
(5)

Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie aj obchodná spoločnosť alebo zahraničná obchodná ...

§ 129 - Nadobúdanie majetkovej účasti v realitnej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností majetkovú ...

a)
ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške,
b)
ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo,
c)
ktorá zabezpečuje dodržiavanie podmienok podľa § 125 ods. 3 a 4 a § 126,
d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti alebo je jediným akcionárom alebo spoločníkom ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak sa do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností majetkovú ...

a)
majetková účasť v realitnej spoločnosti predstavuje väčšinu hlasovacích práv potrebných na zmenu stanov ...
b)
realitná spoločnosť predkladá raz za mesiac správcovskej spoločnosti a depozitárovi súpis nehnuteľností ...
c)
je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností depozitára vo vzťahu k realitnej spoločnosti,
d)
správcovská spoločnosť má pri znížení alebo zániku majetkovej účasti ktoréhokoľvek akcionára tejto realitnej ...
(4)

Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a d) a v odseku 3 písm. b) a d) musia byť splnené najneskôr do ...

(5)

Pred nadobudnutím majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde ...

a)
účtovná závierka realitnej spoločnosti overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorá ku dňu ...
b)
aktuálny prehľad majetku a záväzkov realitnej spoločnosti overený audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ...
c)
ocenenie nehnuteľností, ktoré má realitná spoločnosť vo svojom majetku; ocenenie nehnuteľností sa vykoná ...
(6)

Na nadobudnutie, zvýšenie, zníženie alebo zánik majetkovej účasti v realitnej spoločnosti sa vyžaduje ...

a)
zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a stanov realitnej spoločnosti,
b)
nadobúdanie nehnuteľností do majetku alebo predaj nehnuteľností z majetku realitnej spoločnosti.
(7)

Ak správcovská spoločnosť nadobudne do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností realitnú spoločnosť ...

(8)

Realitná spoločnosť nesmie uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v majetku vo verejných špeciálnych fondoch

§ 130
(1)

Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny fond sa vzťahuje § 89 až 91, § 92 ods. ...

(2)

Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny ...

(3)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie ...

(4)

Vklady podľa § 124 ods. 1 písm. e) nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom ...

(5)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu ...

(6)

Hodnota cenných papierov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného ...

(7)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu verejného špeciálneho fondu limit podľa odseku 6 zvýšiť ...

a)
pre cenné papiere štandardného fondu, verejného špeciálneho fondu alebo cenné papiere jedného európskeho ...
1.
každý taký podielový fond alebo európsky štandardný fond je v štatúte verejného špeciálneho fondu menovite ...
2.
investičná politika každého takého podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu je v štatúte ...
b)
pre podielové listy len jedného špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov alebo cenné papiere alebo ...
1.
tento špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo zahraničný alternatívny investičný fond je v štatúte ...
2.
investičná politika tohto špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov alebo zahraničného alternatívneho ...
(8)

Na verejný špeciálny fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane vzťahuje § 98. ...

(9)

Na riadenie rizík, ktorým by mohol byť vystavený verejný špeciálny fond, sa primerane vzťahujú § 99 ...

(10)

Ak správcovská spoločnosť využíva pri správe verejného špeciálneho fondu postupy a nástroje podľa § ...

(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, dodatočné postupy ...

§ 131 - Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny fond cenných papierov a verejný špeciálny ...
(1)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, ...

(2)

Súčet investícií do dlhopisov podľa § 124 ods. 1 písm. c) vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 25 ...

(3)

Na dlhopisy podľa § 124 ods. 1 písm. d) sa vzťahuje § 91 primerane.

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa § 124 ods. 2 písm. b) vydaných ...

(5)

Hodnota majetkového podielu podľa § 124 ods. 2 písm. b) v jednej obchodnej spoločnosti nesmie prekročiť ...

(6)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limity podľa § 88 ods. 1 písm. i), § 89 ods. ...

§ 132 - Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny fond nehnuteľností
(1)

Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností nesmie ku dňu ...

(2)

Celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty ...

(3)

Ak sa po nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností prekročí limit ...

(4)

Limit podľa odseku 1 sa nepoužije počas prvých troch rokov od vytvorenia verejného špeciálneho fondu ...

(5)

Na účely výpočtu limitov podľa tohto zákona sa nehnuteľnosti, ktorých ekonomické využitie je navzájom ...

(6)

Hodnota majetkovej účasti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností v jednej realitnej spoločnosti ...

(7)

Ak po nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti prekročí hodnota tejto majetkovej účasti ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností ...

(9)

Limity podľa odsekov 6 a 7 sa nepoužijú počas prvých troch rokov od prvého vydania podielových listov ...

§ 133

Správa o hospodárení s majetkom vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí obsahovať informácie ...

Úvery a pôžičky

§ 134
(1)

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií poskytnúť ...

(2)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií ...

(3)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde alternatívnych investícií ...

§ 135
(1)

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností poskytnúť pôžičku len ...

(2)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej ...

(3)

Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností realitným ...

a)
verejný špeciálny fond nehnuteľností je jediným akcionárom realitnej spoločnosti,
b)
verejný špeciálny fond nehnuteľností je jediným veriteľom realitnej spoločnosti v súvislosti s poskytovaním ...
c)
ročná účtovná závierka realitnej spoločnosti je overená audítorom,
d)
všetky pôžičky poskytnuté realitnej spoločnosti z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností ...
(4)

Správcovská spoločnosť môže v prospech majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností prijať úver ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže na účely nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde ...

(6)

Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou spravujúcou verejný špeciálny ...

(7)

Realitná spoločnosť môže zo svojho majetku poskytovať pôžičky len správcovskej spoločnosti spravujúcej ...

(8)

Limity podľa odsekov 5 a 6 sa nepoužijú počas troch mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej ...

TRETIA HLAVA

ŠPECIÁLNE FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTOROV

§ 136
(1)

Cenné papiere špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov možno distribuovať len profesionálnemu investorovi, ...

(2)

Cenné papiere špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov možno previesť na iného podielnika, len ak ...

(3)

Ak ide o prechod cenného papiera, je nadobúdateľ povinný o prechode informovať správcovskú spoločnosť, ...

(4)

Štatút špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov okrem všeobecných náležitostí podľa § 7 ods. 5 obsahuje ...

a)
druhy aktív, do ktorých je možné majetok v špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov investovať,
b)
pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika,
c)
pravidlá prijímania pôžičiek a úverov v prospech majetku v špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov ...
d)
frekvenciu a pravidlá oceňovania majetku a záväzkov v špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov a ...
e)
spôsoby a metódy merania a riadenia rizík, ktorým môže byť vystavený majetok v špeciálnom fonde kvalifikovaných ...
f)
informáciu o tom, akým spôsobom je vykonávaná depozitárska úschova majetku v špeciálnom fonde kvalifikovaných ...
(5)

Predajná cena cenného papiera špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa môže uhradiť so súhlasom ...

§ 137
(1)

Na vytvorenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov je potrebný zápis v zozname dohliadaných ...

(2)

Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska ...

(3)

Na zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa odseku 1 musí byť preukázané ...

(4)

Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ...
b)
názov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov,
c)
právnu formu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a dobu, na ktorú sa špeciálny fond kvalifikovaných ...
d)
údaj o tom, či ide o otvorený fond alebo uzavretý fond,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...
g)
údaj o tom, či špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude strešným fondom,
h)
údaj o tom, či špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu, ak špeciálny fond kvalifikovaných ...
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak špeciálny fond ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je

a)
návrh štatútu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov,
b)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ...
c)
stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ...
(6)

Ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom, na prílohy k žiadosti podľa ...

(7)

Národná banka Slovenska zapíše špeciálny fond kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa odseku 1 najneskôr ...

(8)

Zápisom špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa odseku 1 sa považuje jeho štatút ...

(9)

Národná banka Slovenska žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ podľa odseku ...

(10)

Podmienky podľa odseku 3 musia byť splnené nepretržite počas obdobia, v ktorom je špeciálny fond kvalifikovaných ...

(11)

Na zápis do zoznamu podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 rovnako.

(12)

Do zoznamu podľa odseku 1 sa okrem údajov podľa osobitného predpisu55aa) zapisuje

a)
názov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov,
b)
právna forma špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a doba, na ktorú sa tento špeciálny fond kvalifikovaných ...
c)
údaj o tom, či ide o otvorený fond alebo uzavretý fond,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
dátum, kedy bol špeciálny fond kvalifikovaných investorov zapísaný do zoznamu podľa odseku 1.
(13)

Ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym fondom, do zoznamu podľa odseku ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
b)
názov hlavného špeciálneho fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného špeciálneho fondu.
(14)

Spravovanie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov zapísaného v zozname podľa odseku 1 možno previesť ...

(15)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti podľa odseku 2, samosprávneho špeciálneho fondu kvalifikovaných ...

(16)

Na zmeny štatútu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov podľa § 7 ods. 5 písm. d) a g) sa nevyžaduje ...

(17)

Národná banka Slovenska zruší zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa odseku ...

(18)

Na postup pri zápise, zmene zápisu a zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ALTERNATÍVNE INVESTIČNÉ FONDY

§ 137a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná preukázať na žiadosť Národnej banky Slovenska, že ňou určené limity ...

(2)

Národná banka Slovenska vykoná oznámenie podľa odseku 1 najmenej desať pracovných dní predtým, ako má ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje podrobnosti o navrhovanom opatrení, dôvody opatrenia a kedy má opatrenie ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska navrhne vykonať opatrenia v rozpore s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu ...

§ 137b - Odpredaj aktív
(1)

Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...

a)
nemôže umožniť, podporiť ani dať pokyn na rozdelenie výnosov, zníženie základného imania, vyplatenie ...
b)
ak je správcovská spoločnosť oprávnená hlasovať v mene alternatívneho investičného fondu na zasadnutiach ...
c)
je povinná vynaložiť maximálne úsilie na zabránenie rozdeleniu výnosov, zníženiu základného imania, ...
(2)

Obmedzenia správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 voči nekótovanej spoločnosti sa týkajú týchto úkonov: ...

a)
rozdelenia výnosov akcionárom uskutočneného vtedy, keď v deň uzávierky posledného účtovného roka čisté ...
b)
rozdelenia výnosov akcionárom vo výške, ktorá by presiahla výšku zisku na konci posledného účtovného ...
c)
nadobúdania vlastných akcií nekótovanou spoločnosťou, ak je povolené, vrátane akcií, ktoré spoločnosť ...
(3)

Rozdelenie výnosov podľa odseku 2 písm. a) a b) zahŕňa najmä vyplatenie dividend a úrokov týkajúcich ...

(4)

Ustanovením odseku 2 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie § 161b Obchodného zákonníka.

§ 137c
(1)

Ak nie je v odseku 2 a v § 189b ods. 1 ustanovené inak, ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b ...

a)
správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...
b)
správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...
(2)

Ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b sa nevzťahujú na nadobudnutie kontroly nad nekótovanou ...

a)
malý a stredný podnik55b) alebo
b)
realitná spoločnosť, alebo obdobný subjekt zriadený na osobitný účel kúpy, držby alebo správy nehnuteľností. ...
(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa kontrolou nad nekótovanou spoločnosťou rozumie podiel viac ako 50 % na hlasovacích ...

a)
podniku kontrolovaného alternatívnym investičným fondom,
b)
osoby konajúcej vo vlastnom mene na účet alternatívneho investičného fondu alebo podniku kontrolovaného ...
(4)

Percentuálny podiel hlasovacích práv podľa odseku 3 sa vypočíta na základe všetkých akcií, s ktorými ...

(5)

Ustanoveniami § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b nie je dotknuté ustanovenie § 240 Zákonníka práce). ...

SIEDMA ČASŤ

CEZHRANIČNÁ DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV SUBJEKTOV KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA

PRVÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE CEZHRANIČNÚ DISTRIBÚCIU

§ 138
(1)

Ak ide o štandardný fond, ktorý je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. ...

(2)

Ak ide o európsky štandardný fond, ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou podľa § 60 ods. 1, ...

(3)

Ak ide o štandardný fond, ktorý je strešným fondom na účely § 139 až 141, ustanovenia týkajúce sa štandardného ...

(4)

Ak ide o európsky štandardný fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý je vytvorený ...

(5)

Ak je európsky štandardný fond alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zahraničným podielovým ...

(6)

Ustanovenia § 142 až 144 sa nepoužijú, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho štandardného fondu ...

(7)

Ak je štandardný fond samosprávnym fondom, ustanovenia § 139 až 146 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť ...

DRUHÁ HLAVA

DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV ŠTANDARDNÉHO FONDU NA ÚZEMÍ INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

§ 139 - Notifikačný postup
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere ňou spravovaného štandardného fondu ...

(2)

Súčasne s oznámením podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska ...

a)
štatút štandardného fondu,
b)
predajný prospekt,
c)
kľúčové informácie pre investorov preložené podľa § 141 ods. 1 písm. c),
d)
poslednú ročnú správu a po nej nasledujúcu polročnú správu preložené podľa § 141 ods. 1 písm. d).
(3)

Národná banka Slovenska overí, či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odsekov ...

(4)

Národná banka Slovenska vyhotoví osvedčenie o tom, že štandardný fond spĺňa podmienky právne záväzného ...

(5)

Národná banka Slovenska najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku ...

(6)

O zaslaní oznámenia spolu s jeho dokumentáciou a osvedčením podľa odseku 5 Národná banka Slovenska bezodkladne ...

(7)

Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere ňou spravovaného štandardného fondu podľa ...

(8)

Oznámenie podľa odseku 1 a osvedčenie podľa odseku 4 sa zostavuje v jazyku bežne používanom v oblasti ...

(9)

Prenos a odovzdávanie dokumentov medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu hostiteľského ...

Povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského ...

§ 140
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať dokumenty podľa § 139 ods. 2 a ich preklady.

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska a príslušný orgán dohľadu ...

(5)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 4 prestalo byť spravovanie štandardného fondu správcovskou ...

(6)

Ak sa zmena uvedená v odseku 4 vykoná po doručení informácií v súlade s odsekom 3 a ak v dôsledku tejto ...

§ 141
(1)

Pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu štandardného ...

a)
všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinná poskytnúť investorom na území Slovenskej republiky podľa ...
b)
informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi predpismi ...
c)
kľúčové informácie pre investorov podľa § 153 v preklade do úradného jazyka alebo do jedného z úradných ...
d)
ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do úradného jazyka alebo do jedného z ...
(2)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov podľa ...

(3)

Na akékoľvek zmeny alebo doplnenia informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia odsekov ...

(4)

Frekvencia uverejňovania aktuálnej hodnoty podielu, predajnej ceny cenného papiera, nákupnej ceny cenného ...

(5)

Pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu je správcovská ...

a)
spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie a odkúpenie cenných papierov štandardného fondu a vykonávanie ...
b)
poskytovanie informácií o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy ...
c)
uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom vybavovania sťažností investorov týkajúcich ...
d)
sprístupnenie informácií a dokumentov podľa § 152 a § 161 ods. 1 za podmienok ustanovených v tomto paragrafe, ...
e)
poskytovanie informácií v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa písmen a) až d) na trvanlivom ...
f)
vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi dohľadu hostiteľského ...
(6)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť informácie o opatreniach na zabezpečenie plnenia povinností ...

a)
v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, v ktorom sa cenné ...
b)
samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby, na ktorú sa vzťahuje dohľad a právne predpisy, ktoré ...
(7)

Ak sa činnosti podľa odseku 5 vykonávajú prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené ...

§ 141a
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje cenné papiere ňou spravovaného štandardného fondu na území ...

a)
bola predložená paušálna ponuka na vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov investorov v tomto členskom ...
b)
bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti štandardného fondu ukončiť distribúciu takýchto cenných ...
c)
boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s účinnosťou odo dňa odvolania oznámenia podľa § 139 ods. ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 písm. a) a b) musia zrozumiteľným spôsobom popisovať dôsledky pre investorov, ...

(3)

Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 predloží Národnej banke Slovenska oznámenie obsahujúce informácie ...

(5)

Národná banka Slovenska overí, či oznámenie, ktoré predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 4, ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytovať investorom štandardného fondu na území hostiteľského členského ...

(7)

Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu informácie o ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského členského ...

TRETIA HLAVA

DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV EURÓPSKEHO ŠTANDARDNÉHO FONDU VYKONÁVANÁ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 142 - Notifikačný postup pre európsky štandardný fond
(1)

Európsky štandardný fond môže začať distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky odo ...

(2)

Oznámenie a osvedčenie podľa odseku 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v jazyku bežne používanom ...

(3)

Na spôsob prenosu a odovzdávania dokumentov medzi orgánom dohľadu príslušného domovského členského štátu ...

Povinnosti európskeho štandardného fondu pri distribúcii jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky ...

§ 143
(1)

Európsky štandardný fond je povinný zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala prostredníctvom elektronických ...

(2)

Európsky štandardný fond je povinný aktualizovať dokumenty podľa odseku 1 a ich preklady.

(3)

Európsky štandardný fond je povinný informovať Národnú banku Slovenska o akýchkoľvek zmenách dokumentov ...

(4)

Európsky štandardný fond je povinný písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v spôsoboch ...

(5)

Európsky štandardný fond je povinný sprístupniť kópiu každého dokumentu zaslaného spolu s oznámením ...

(6)

Ak je prístup k webovému sídlu podľa odseku 5 obmedzený, európsky štandardný fond je povinný zabezpečiť, ...

(7)

Národná banka Slovenska je povinná určiť adresu elektronickej pošty na účely prijímania oznámení o aktualizácii, ...

(8)

Európsky štandardný fond je oprávnený vykonať povinnosť podľa odseku 3 zaslaním na adresu elektronickej ...

a)
opísať aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie dokumentu alebo informácie, ktoré sa vykonali, alebo
b)
priložiť novú verziu dokumentu; každý dokument priložený v prílohe adresy elektronickej pošty musí byť ...
§ 144
(1)

Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky štandardný fond povinný ...

a)
všetky informácie a dokumenty, ktoré je povinný poskytovať investorom na území jeho domovského členského ...
b)
informácie a dokumenty podľa písmena a) spôsobom, ktorý je v súlade s týmto zákonom a s inými všeobecne ...
c)
kľúčové informácie pre investorov v preklade do slovenského jazyka alebo do jazyka, ktorý môže na tento ...
d)
ostatné dokumenty a informácie ako podľa písmena c) v preklade do slovenského jazyka, do jazyka, ktorý ...
(2)

Európsky štandardný fond zodpovedá za vyhotovenie a správnosť prekladov informácií a dokumentov podľa ...

(3)

Na zmeny informácií a dokumentov podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.

(4)

Frekvencia uverejňovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo vyplatenej ceny cenných ...

(5)

Pri distribúcii svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky je európsky fond povinný v súlade ...

a)
spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov európskeho štandardného ...
b)
poskytovanie informácií o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy ...
c)
uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom vybavovania sťažností investorov týkajúcich ...
d)
sprístupnenie kľúčových informácií, predajného prospektu, ročnej správy a polročnej správy, informácií ...
e)
poskytovanie informácií v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa písmen a ) až d) na trvanlivom ...
f)
vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s Národnou bankou Slovenska.
(6)

Európsky štandardný fond môže na účely distribúcie svojich cenných papierov na území Slovenskej republiky ...

(7)

Európsky štandardný fond je povinný sprístupniť informácie o opatreniach na zabezpečenie plnenia povinností ...

a)
v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne ...
b)
samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby podľa § 58 oprávnenej na vykonávanie činností podľa odseku ...
(8)

Ak sa činnosti podľa odseku 5 vykonávajú prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené ...

§ 144a
(1)

Európsky štandardný fond môže odvolať oznámenie podľa § 142 ods. 1, ktoré sa môže týkať všetkých emisií ...

a)
bola predložená paušálna ponuka na vyplatenie cenných papierov investorom na území Slovenskej republiky ...
b)
bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti európskeho štandardného fondu ukončiť distribúciu cenných ...
c)
boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s účinnosťou odo dňa odvolania oznámenia podľa § 142 ods. ...
(2)

Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) musia zrozumiteľným spôsobom popisovať dôsledky pre investorov, ...

(3)

Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa poskytujú v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý môže ...

(4)

Európsky štandardný fond je povinný poskytovať investorom, ktorým v ňom zostali investície, ako aj Národnej ...

(5)

Ak Národnej banke Slovenska doručí oznámenie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu európskeho ...

(6)

Národná banka Slovenska odo dňa doručenia informácií podľa odseku 1 nevyžaduje, aby dotknutý európsky ...

(7)

Na účely odseku 4 môže európsky štandardný fond používať všetky elektronické komunikačné prostriedky ...

(8)

Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu informácie o ...

§ 146 - Vývoj spoločných systémov spracovania údajov
(1)

Národná banka Slovenska môže koordinovať vytvorenie zložitých systémov spracovania a centrálneho uchovávania ...

(2)

Koordinácia medzi Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi ostatných členských štátov podľa odseku ...

ŠTVRTÁ HLAVA

DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV ALEBO MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ ALTERNATÍVNYCH INVESTIČNÝCH FONDOV A ZAHRANIČNÝCH ...

§ 147
(1)

Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov ...

(2)

Ak je zahraničný alternatívny investičný fond samosprávnym zahraničným investičným fondom, ustanovenia ...

(3)

Ak sa po udelení povolenia podľa § 148 zahraničný alternatívny investičný fond premení na európsky štandardný ...

(4)

Na účely ustanovení § 148 až 150 je pobočka zahraničného investičného fondu organizačná zložka zahraničného ...

(5)

Na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov ...

§ 147a - Podmienky uskutočňovania predmarketingu na území Slovenskej republiky
(1)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením ...

a)
postačujú na to, aby umožnili investorom zaviazať sa k nadobúdaniu cenných papierov alternatívneho investičného ...
b)
predstavujú formuláre na vydanie alebo upísanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo ...
c)
predstavujú štatút, stanovy alebo obdobné zakladajúce dokumenty, prospekt alebo propagačné materiály ...
(2)

Ak sa v rámci predmarketingu podľa odseku 1 poskytuje návrh prospektu alebo propagačné materiály, nesmú ...

a)
nepredstavujú ponuku alebo výzvu na nákup alebo upísanie cenných papierov alternatívneho investičného ...
b)
na informácie, ktoré sú v nich uvedené, sa nemožno spoliehať, pretože nie sú úplné a môžu sa zmeniť.
(3)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne ...

(4)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne ...

(5)

Každé upisovanie cenných papierov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...

(6)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je do dvoch týždňov po tom, ako začala vykonávať predmarketing, ...

(7)

Iná osoba môže vykonávať predmarketing v mene správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a alebo ...

(8)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným ...

(9)

Na inú osobu podľa odseku 7 sa vzťahujú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 8.

§ 148
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
zahraničný alternatívny investičný fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § ...
b)
príslušný orgán dohľadu nad zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo zahraničnou správcovskou ...
c)
distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu ...
1.
podľa § 150b alebo § 150d, ak ide o európsky alternatívny investičný fond,
2.
podľa § 150e alebo § 150f, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond oznámený s použitím systému ...
3.
podľa § 150h, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond spravovaný neeurópskou správcovskou spoločnosťou ...
d)
príslušnými právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je ...
1.
právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, alebo štatútom, ...
2.
rozsah zverejňovania údajov a informácií pre neprofesionálnych investorov podľa príslušných právnych ...
3.
majetok zahraničného podielového fondu je oddelený od majetku zahraničnej správcovskej spoločnosti,
e)
ak sa má distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...
1.
zriadenie tejto pobočky bolo Národnej banke Slovenska oznámené postupom podľa § 66a, ak ide o zahraničnú ...
2.
sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky zriaďuje, ...
f)
boli prijaté opatrenia na vykonávanie činností podľa § 150 ods. 1.
(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť ...

a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov a miesto usadenia zahraničného alternatívneho investičného fondu a obchodné meno a sídlo depozitára ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti ...
d)
údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho ...
(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je

a)
osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond ...
b)
potvrdenie príslušného orgánu dohľadu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, ...
c)
zakladajúce dokumenty zahraničného alternatívneho investičného fondu, štatút alebo obdobný dokument ...
d)
predajný prospekt zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo obdobný dokument, prípadne kľúčové ...
e)
znenie právnych predpisov, ktoré upravujú prípustné aktíva na investovanie majetku v zahraničnom alternatívnom ...
f)
analýza porovnateľnosti právnej úpravy pre spravovanie zahraničného alternatívneho investičného fondu ...
g)
písomná zmluva v súlade s § 150 ods. 4, ak sa opatrenia na zabezpečenie plnenia činností podľa § 150 ...
h)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. ...
(5)

Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku ...

(8)

Na preukazovanie splnenia vecných, organizačných a personálnych predpokladov na činnosť pobočky neeurópskej ...

(9)

Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c ...

(10)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 sú povinné písomne v slovenskom ...

(11)

Povolenie podľa odseku 1 zaniká

a)
dňom zániku povolenia alebo odobratím povolenia
1.
zahraničnej správcovskej spoločnosti v štáte, v ktorom má sídlo,
2.
zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu v štáte, v ktorom je usadený alebo dňom zániku alebo ...
b)
ak do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť ...
c)
dňom vrátenia povolenia podľa odseku 1; povolenie podľa odseku 1 možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim ...
§ 149
(1)

Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu ...

(2)

Propagácia predaja cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného ...

(3)

Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná Národnej banke Slovenska poskytnúť ...

(4)

Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu ...

§ 150
(1)

Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu ...

a)
spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov zahraničného alternatívneho ...
b)
poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú ...
c)
zabezpečenie jednoduchého prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom týkajúcim sa uplatňovania práv ...
d)
sprístupnenie ročnej správy a polročnej správy, predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, ...
e)
poskytovanie informácií investorom v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa tohto odseku, pričom ...
f)
vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s Národnou bankou Slovenska.
(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.58c)

(3)

Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu ...

(4)

Ak sú činnosti podľa odseku 1 vykonávané prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené ...

(5)

Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná bezodkladne informovať Národnú ...

§ 150a
(1)

Prenos a odovzdávanie informácií dokumentov uvedených v § 150b až 150f medzi Národnou bankou Slovenska ...

(2)

Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu podľa ...

(3)

Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných ...

(4)

Spôsob distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo ...

§ 150b - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...

a)
program činností obsahujúci názov alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho ...
b)
štatút alebo zakladajúce dokumenty alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho ...
c)
identifikačné údaje depozitára alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného ...
d)
popis alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu a ďalšie ...
e)
informácie o sídle hlavného alternatívneho investičného fondu, ak je príslušný alternatívny investičný ...
f)
akékoľvek ďalšie informácie podľa § 159a ods. 1 o alternatívnom investičnom fonde alebo európskom alternatívnom ...
g)
informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby boli cenné papiere alebo majetkové účasti ...
1.
subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b),
2.
európsky alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti nemožno v jeho domovskom ...
h)
údaje vrátane adresy, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo na oznamovanie akýchkoľvek poplatkov za ...
i)
informácie o opatreniach na vykonávanie činností uvedených v § 150.
(2)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku ...

(3)

Pri podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná ...

(4)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho ...

(5)

Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 3 a 4 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na verejné špeciálne fondy s povolením podľa § 121 a špeciálne ...

§ 150c - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...

(2)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku ...

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia podľa odseku 2 informuje správcovskú spoločnosť ...

(4)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho ...

(5)

Ak sa vykoná plánovaná zmena podľa odseku 4 v rozpore s ustanoveniami odsekov 3 a 4 alebo ak dôjde k ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa ...

(7)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže odvolať oznámenie podľa odseku 1 týkajúce sa distribúcie ...

a)
predložená paušálna ponuka na vyplatenie alebo odkúpenie všetkých cenných papierov tohto alternatívneho ...
b)
bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 ukončiť distribúciu cenných papierov niektorých ...
c)
odo dňa odvolania oznámenia podľa odseku 1 boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s osobami oprávnenými ...
(8)

Odo dňa odvolania oznámenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná ukončiť ...

(9)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná predložiť Národnej banke Slovenska oznámenie obsahujúce ...

(10)

Národná banka Slovenska overí, či je oznámenie, ktoré predložila správcovská spoločnosť podľa odseku ...

(11)

Počas obdobia 36 mesiacov od odvolania oznámenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť podľa odseku ...

(12)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná poskytovať investorom alternatívneho investičného fondu ...

(13)

Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu členského štátu určeným v odvolaní oznámenia ...

§ 150d - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným ...

(2)

Národná banka Slovenska nie je oprávnená uložiť zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným ...

(4)

Národná banka Slovenska odo dňa prijatia odvolania oznámenia podľa odseku 1 od príslušného orgánu domovského ...

(5)

Odo dňa odvolania oznámenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná ukončiť ...

Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu

§ 150e - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je oprávnená distribuovať na území Slovenskej republiky ...

a)
správcovská spoločnosť dodržiava pri správe neeurópskeho alternatívneho investičného fondu rovnako povinnosti ...
b)
sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu nečlenského štátu, ...
c)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie je vedený na zozname ...
d)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond umiestnený, uzavrel so Slovenskou ...
(2)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...

(3)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku ...

(4)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové ...

(5)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia podľa odseku 4 predložená správcovskou spoločnosťou je ...

(6)

Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia podľa odseku 5 informuje správcovskú spoločnosť ...

(7)

Ak došlo k podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odsekov 2 a 4, je správcovská spoločnosť ...

(8)

Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného ...

(9)

Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 7 a 8 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, ...

(10)

Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú vplyv na súlad spravovania neeurópskeho alternatívneho investičného ...

a)
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ak sa tieto zmeny týkajú ukončenia ...
b)
príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, ak ide o zmeny týkajúce sa ...
(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na alternatívny investičný fond, ktorý je zberným alternatívnym ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením ...

§ 150f - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu ...
(1)

Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným ...

(2)

Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na alternatívny investičný fond, ktorý je zberným alternatívnym ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným ...

§ 150g - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu ...
(1)

Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a a zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom ...

a)
správcovská spoločnosť dodržiava pri správe neeurópskeho alternatívneho investičného fondu rovnako povinnosti ...
b)
v súlade s medzinárodnými štandardmi sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska ...
c)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie je vedený na zozname ...
d)
pri zahraničnej správcovskej spoločnosti je podmienka podľa písmena a) splnená primerane vo vzťahu k ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť

a)
je povinná zabezpečiť, aby povinnosti depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ods. ...
b)
nemôže vykonávať povinnosti depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ods. 6 a 7 ...
c)
je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska identifikačné údaje osoby alebo osôb zodpovedných za vykonávanie ...
(3)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať ...

(4)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku ...

§ 150h - Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a zahraničného ...
(1)

Neeurópska správcovská spoločnosť bez povolenia podľa § 66c je oprávnená distribuovať na území Slovenskej ...

a)
neeurópska správcovská spoločnosť dodržiava vo vzťahu k zahraničným alternatívnym investičným fondom, ...
b)
v súlade s medzinárodnými štandardmi sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska, ...
c)
nečlenský štát, v ktorom má neeurópska správcovská spoločnosť sídlo, alebo nečlenský štát, v ktorom ...
(2)

Neeurópska správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo ...

(3)

Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila neeurópska správcovská spoločnosť podľa ...

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA INVESTOROV V KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ

PRVÁ HLAVA

PROPAGÁCIA

§ 151
(1)

Fond, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje, nesmie používať ...

(2)

Každá propagácia fondu alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania do fondu musí obsahovať výrazné ...

(3)

Každá propagácia zberného fondu musí obsahovať informáciu o tom, že 85 % alebo viac majetku v tomto ...

(4)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu z dôvodu zloženia majetku fondu alebo ...

(5)

Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého fondu musí obsahovať upozornenie, že podielnik ...

(6)

Osobe vykonávajúcej správu alternatívnych investičných fondov, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od fondu alebo osoby, ktorá tento fond spravuje, predloženie ...

(8)

Národná banka Slovenska môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia nedostatkov uverejnenie marketingových ...

(9)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti ...

DRUHÁ HLAVA

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PRE INVESTOROV

§ 152
(1)

Správcovská spoločnosť musí za každý spravovaný fond zostaviť a zverejniť

a)
kľúčové informácie pre investorov,
b)
predajný prospekt,
c)
ročnú správu,
d)
polročnú správu.
(2)

Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa odseku 1 písm. a) a ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) a § 160 sa nevzťahujú na subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b), tým nie ...

(4)

Ak má špeciálny fond formu uzavretého fondu, ustanovenia tohto zákona o predajnom prospekte a kľúčových ...

Kľúčové informácie pre investorov

§ 153
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná zostaviť za každý fond, ktorý spravuje, krátky dokument obsahujúci ...

(2)

Kľúčové informácie pre investorov je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť investorovi pred vstupom ...

(3)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať základné informácie o príslušnom fonde, ktoré sú nevyhnutné ...

(4)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať tieto základné informácie týkajúce sa príslušného ...

a)
identifikačné údaje60) fondu a orgánu dohľadu,
b)
krátky opis investičných cieľov a investičnej politiky,61)
c)
prezentáciu predchádzajúcej výkonnosti fondu, prípadne scenáre výkonnosti,62)
d)
náklady a poplatky súvisiace s investíciou,63)
e)
rizikovo-výnosový profil vrátane vhodného usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciou.64) ...
(5)

Základné informácie podľa odseku 4 musia byť napísané zrozumiteľne tak, aby neodkazovali na iné dokumenty. ...

(6)

Okrem základných informácií podľa odseku 4 kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj informácie, ...

(7)

Ak ide o fond peňažného trhu, kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj informáciu, či ide o krátkodobý ...

(8)

Ak ide o fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu, kľúčové informácie pre investorov ...

(9)

Ak ide o fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu s pákovým efektom, kľúčové informácie ...

a)
popis politiky pákového efektu, akým spôsobom sa dosahuje, či sa pákový efekt dosahuje na úrovni indexu ...
b)
popis vplyvu akéhokoľvek opačného pákového efektu (krátka expozícia),
c)
popis toho, ako sa výkonnosť fondu môže výrazne líšiť od násobku výkonnosti indexu zo strednodobého ...
(10)

Kľúčové informácie pre investorov musia byť zostavené stručne a netechnickým jazykom zrozumiteľným pre ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná kľúčové informácie pre investorov okrem prekladu použiť bez zmien ...

(12)

Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.65)

§ 154
(1)

Kľúčové informácie pre investorov musia byť pravdivé, jasné a nezavádzajúce; musia byť v súlade s príslušnými ...

(2)

Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať jednoznačné varovanie, že ich poskytnutie nezakladá ...

§ 155
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje investorom cenné papiere fondov priamo alebo prostredníctvom ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie kľúčové informácie pre investorov každého ...

(3)

Osoby, ktoré sú podľa odsekov 1 a 2 povinné poskytovať investorom kľúčové informácie pre investorov, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na distribúciu cenných papierov štandardných fondov a verejných ...

§ 156
(1)

Kľúčové informácie pre investorov sa môžu poskytnúť na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového ...

(2)

Bez ohľadu na zvolený spôsob poskytovania kľúčových informácií pre investorov podľa odseku 1 správcovská ...

(3)

Osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov na ...

Predajný prospekt

§ 157
(1)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť ...

(2)

Predajný prospekt strešného fondu zostavuje správcovská spoločnosť

a)
pre strešný fond ako celok, pričom predajný prospekt musí jednoznačne rozlišovať medzi časťami spoločnými ...
b)
za každý podfond samostatne.
(3)

Predajný prospekt zberného fondu okrem informácií podľa prílohy č. 2 musí obsahovať aj

a)
vyhlásenie, že zberný fond je zberným fondom hlavného fondu, a preto je 85 % a viac majetku v tomto ...
b)
investičný cieľ a investičnú politiku vrátane rizikového profilu, a či sa výkonnosť zberného fondu a ...
c)
stručný opis hlavného fondu, investičného cieľa a investičnej politiky vrátane rizikového profilu a ...
d)
zhrnutie zmluvy uzavretej medzi správcovskými spoločnosťami spravujúcimi zberný fond a hlavný fond podľa ...
e)
spôsob, ako podielnici môžu získať ďalšie informácie o hlavnom fonde a zmluve podľa § 109 ods. 1,
f)
opis každého poplatku a náhrady výdavkov splatných z majetku v zbernom fonde z dôvodu jeho investovania ...
g)
opis daňových dôsledkov investovania majetku v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných papierov ...
(4)

Súčasťou predajného prospektu je aj štatút fondu; to neplatí, ak štatút fondu určuje, že na požiadanie ...

(5)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať majetok ...

(6)

Ak je investičnou politikou fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere ...

(7)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu z dôvodu zloženia majetku fondu alebo ...

(8)

Správcovská spoločnosť je na žiadosť investora povinná poskytnúť dodatočné informácie týkajúce sa kvantitatívnych ...

(9)

Ak je v štatúte fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej politiky investovanie do cenných papierov ...

(10)

Predajný prospekt musí byť investorovi poskytnutý na jeho žiadosť a bezplatne. Predajný prospekt musí ...

(11)

Predajný prospekt sa môže poskytnúť na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom webového sídla. Správcovská ...

(12)

Osobitné podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní predajného prospektu na trvanlivom médiu inom ...

(13)

Ustanovenia odsekov 3, 5 až 7 sa nevzťahujú na špeciálny fond kvalifikovaných investorov.

(14)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo sa rozumie ...

a)
ak je podľa štatútu fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií ...
b)
ak investičnou politikou fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom,
c)
ak správcovská spoločnosť v súvislosti s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku ...
§ 158
(1)

Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte.

(2)

Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, správcovská ...

(3)

Právo na vyplatenie sumy podľa odseku 2 možno uplatniť do šiestich mesiacov, odkedy sa podielnik otvoreného ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú primerane aj na poskytnutie kľúčových informácií pre investorov, ...

§ 159
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte pri každej zmene.

(2)

Pravidlá prijímania zmien predajného prospektu určuje štatút alebo stanovy fondu.

§ 159a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny ...

a)
opis investičnej stratégie a cieľov alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...
b)
popis postupov, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku alternatívneho investičného ...
c)
popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi správcovskou spoločnosťou ...
d)
identifikačné údaje správcovskej spoločnosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoločnosti a iných ...
e)
spôsob, akým správcovská spoločnosť spĺňa požiadavky podľa § 47 ods. 2 písm. d) a ods. 6,
f)
popis akejkoľvek funkcie alebo činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 27 ods. 4 a 5, ktorej výkon ...
g)
popis postupov a spôsobov určovania hodnoty majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného ...
h)
popis riadenia rizika likvidity alternatívneho investičného fondu vrátane práv na vyplatenie alebo odkúpenie ...
i)
popis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ich maximálnu ...
j)
popis ako správcovská spoločnosť zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie s investormi a vždy, keď investor ...
k)
najnovšiu ročnú správu podľa § 160 alebo pri subjekte podľa § 4 ods. 2 písm. b) podľa § 160a,
l)
postup a podmienky pre vydávanie a vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov alebo majetkových ...
m)
aktuálnu čistú hodnotu majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
n)
údaje o minulej výkonnosti alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
o)
identitu primárneho brokera a opis akýchkoľvek významných dohôd správcovskej spoločnosti s primárnymi ...
p)
spôsob a lehoty zverejnenia informácií požadovaných podľa odsekov 4 a 5.
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná pred vstupom do zmluvného vzťahu informovať investora o všetkých dojednaniach ...

(3)

Ak sa na cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny ...

a)
percentuálny podiel aktív alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
b)
každé nové opatrenie v súvislosti s riadením likvidity alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného ...
c)
aktuálny rizikový profil alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
(5)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny ...

a)
akékoľvek zmeny maximálnej úrovne pákového efektu, ktorý môže správcovská spoločnosť využívať pri správe ...
b)
celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe daného alternatívneho investičného fondu alebo ...

Ročná správa a polročná správa

§ 160
(1)

Ročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny ...

(2)

Ročnú správu a polročnú správu strešného fondu zostavuje správcovská spoločnosť

a)
pre strešný fond ako celok, pričom ročná správa a polročná správa musia jednoznačne rozlišovať medzi ...
b)
za každý podfond samostatne.
(3)

Okrem informácií podľa prílohy č. 3 ročná správa musí obsahovať aj výkaz celkových nákladov zberného ...

(4)

Ak nie je v lehote podľa odseku 7 účtovná závierka fondu overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ...

(5)

Polročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť ...

(6)

Údaje uvedené v ročnej správe a polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.

(7)

Ročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom ročnú správu a polročnú správu spôsobom, ktorý ...

(9)

Ustanovenia osobitného predpisu o informačnej povinnosti68) emitentov cenných papierov vydaných na základe ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať správcovskú spoločnosť aspoň raz za šesť mesiacov o poskytnutie ...

(11)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo sa rozumie ...

a)
ak je investičnou politikou fondu kopírovanie indexu,
b)
ak je podľa štatútu fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií ...
§ 160a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky ...

(2)

Ak sa vyžaduje, aby sa za subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo za zahraničný alternatívny investičný ...

(3)

Ročná správa podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
súvahu alebo výkaz aktív a pasív v rozsahu údajov najmenej podľa osobitného predpisu,68b)
b)
výkaz príjmov a výdavkov za príslušný účtovný rok v rozsahu údajov najmenej podľa osobitného predpisu,68b) ...
c)
správu o činnosti za príslušný účtovný rok,68c)
d)
všetky významné zmeny68d) v informáciách podľa § 150b počas účtovného roku, ktorého sa týka správa,
e)
celkovú sumu odmeňovania68e) za účtovný rok rozdelenú na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré ...
f)
celkovú sumu a štruktúru odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti, ...
(4)

Účtovné údaje v ročnej správe subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa uvádzajú v súlade s osobitným zákonom,68f) ...

(5)

Na overovanie účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou a na správu audítora alebo ...

(6)

Správcovská spoločnosť spravujúca subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný ...

a)
požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnila výročnú správu nekótovanej spoločnosti ...
b)
zahrnúť do ročnej správy informácie podľa odseku 7 týkajúce sa príslušnej nekótovanej spoločnosti za ...
(7)

Súčasťou dodatočných informácií, ktoré majú byť zahrnuté do výročnej správy nekótovanej spoločnosti ...

a)
všetky významné udalosti, ktoré sa udiali od konca účtovného roka,
b)
pravdepodobný budúci vývoj nekótovanej spoločnosti,
c)
informácie týkajúce sa nadobudnutia vlastných akcií podľa § 161d Obchodného zákonníka.
(8)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 6 je povinná

a)
požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnilo informácie podľa odseku 6 písm. b) ...
b)
sprístupniť informácie podľa odseku 6 písm. a) investorom subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného ...

TRETIA HLAVA

UVEREJŇOVANIE ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ, POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 161
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou ...

a)
aspoň raz za dva týždne aktuálnu hodnotu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu a čistú ...
b)
aspoň raz za mesiac údaje o aktuálnej hodnote podielu, o čistej hodnote majetku vo verejnom špeciálnom ...
c)
aspoň raz za tri mesiace údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku vo verejnom špeciálnom ...
d)
aspoň raz ročne údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku v špeciálnom fonde kvalifikovaných ...
e)
aspoň raz ročne údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku v alternatívnom investičnom ...
f)
údaje podľa písmen b) až e) sa vypočítavajú a zverejňujú aj vo zvýšenej frekvencii v súlade s osobitným ...
(2)

Ak sa v fonde vydávajú cenné papiere viacerých emisií, hodnotu podielu a čistú hodnotu majetku podľa ...

(3)

Hodnotu majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania určí s odbornou starostlivosťou správcovská ...

(4)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob určenia hodnoty ...

§ 162 - Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov
(1)

Člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor, správca konkurznej ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá

a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,
b)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je klient správcovskej ...
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
d)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,69)
e)
službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na ...
f)
daňovému orgánu na účely daňového konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania,
g)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,71)
h)
Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,72)
i)
riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov,72a)
j)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu72b) pri plnení oznamovacej povinnosti. ...
(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu. ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, ...

(6)

Povinnosti podľa odseku 5 je správcovská spoločnosť povinná plniť aj voči osobám, s ktorými správcovská ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť informácie a doklady o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje ...

(8)

Za porušenie povinností podľa odseku 5 sa nepovažuje

a)
poskytovanie údajov nevyhnutných na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s podielovými listami a na pripísanie ...
b)
plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoločnosti o neobvyklých obchodných operáciách podľa osobitného ...
c)
oznámenie správcovskej spoločnosti orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa pripravuje, ...
d)
poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cieľom vykonať finančné ...
e)
poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu podielnika a údajov o obchode osobe, ktorá preukáže, ...
f)
poskytnutie informácií inej správcovskej spoločnosti v súvislosti s prevodom alebo prípravou prevodu ...
(9)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a na zahraničný investičný ...

(10)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť inej osobe ani využiť ...

DEVIATA ČASŤ

PREDCHÁDZAJÚCE SÚHLASY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA A INFORMAČNÉ POVINNOSTI

PRVÁ HLAVA

PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

§ 163
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej ...
b)
zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej ...
d)
zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo so zahraničnou správcovskou ...
e)
zverenie riadenia investícií vo fonde inej osobe,
f)
zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území nečlenského štátu, ak je taký súhlas vyžadovaný ...
g)
predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,
h)
vrátenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a,
i)
prevod správy fondu,
j)
zmenu depozitára fondu,
k)
zmenu štatútu podielového fondu; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 137 ods. 16 a § 174 ods. 6,
l)
vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo zrušenie zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov ...
m)
premenu podielového fondu na strešný podielový fond alebo premenu podielového fondu na podfond existujúceho ...
n)
premenu uzavretého fondu na otvorený fond, ktorý je špeciálnym fondom,
o)
premenu špeciálneho fondu na štandardný fond,
p)
predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený,
q)
zlúčenie fondov alebo na zlúčenie samosprávneho investičného fondu s iným samosprávnym investičným fondom ...
r)
vytvorenie nového podfondu strešného fondu,
s)
premenu štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond,
t)
zmenu hlavného fondu,
u)
premenu zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom,
v)
to, aby pri zlúčení hlavného fondu zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu,
w)
vrátenie povolenia udeleného podľa § 148.
(2)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti žiadosti ...

(3)

Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje o ...

(4)

Rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť ...

(5)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až h), j) až l), q), r) a w) ...

(6)

Ustanovenia odseku 1 písm. i) až m) a q) až v) a § 172 až 176 a § 180 až 185 sa vzťahujú na zahraničnú ...

(7)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.75)

§ 164
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

(3)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska ...

(4)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 28 ods. ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) zamietne, ...

(6)

Národná banka Slovenska pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 4 je povinná konzultovať s príslušnými ...

a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(7)

Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa § 163 ods. 1 písm. a) správcovská spoločnosť stala súčasťou ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie ...

(9)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 6 a 8 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných ...

(10)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady ...

(11)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. a), obsahuje najmä

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorá nadobúda alebo zvyšuje kvalifikovanú účasť na ...
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá nadobúda alebo zvyšuje kvalifikovanú účasť ...
c)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo,
d)
údaj o výške nadobúdanej alebo zvyšovanej kvalifikovanej účasti a o celkovej kvalifikovanej účasti na ...
§ 165
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) podáva správcovská spoločnosť. ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) musí byť preukázané, že sú splnené ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. b) zamietne, ...

§ 166
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) musí byť preukázané, že sú splnené ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. c) zamietne, ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. c), obsahuje najmä

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia akcionára, ...
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia navrhovanej osoby a jeho funkciu v správcovskej spoločnosti. ...
§ 167
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoločne správcovské ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok ...

(3)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť tiež preukázané, že správcovská ...

(4)

Ak správcovská spoločnosť, ktorá sa zruší bez likvidácie zlúčením, vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) zamietne, ...

§ 168
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) podáva správcovská spoločnosť. ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) musí byť preukázané, že sú splnené ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. e) zamietne, ...

§ 169
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) podáva správcovská spoločnosť. ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) musia byť preukázané organizačné, vecné ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. f) zamietne, ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. f), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo,
b)
názov nečlenského štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka správcovskej spoločnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
d)
rozsah činností vykonávaných pobočkou správcovskej spoločnosti.
§ 170
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) podáva spoločne správcovská ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) musí byť preukázané, že správcovská ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) zamietne, ...

§ 171
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva správcovská spoločnosť, ...

(2)

Na udelenie prechádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) musí byť preukázané, že správcovská ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho ...

(4)

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva samosprávny investičný ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) zamietne, ...

§ 172
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) musí byť preukázané, že

a)
prevodom správy fondu nie sú ohrozené záujmy podielnikov,
b)
cenné papiere štandardného fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského štátu, sa súčasne budú ...
c)
správa štandardného fondu sa prevádza na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28 alebo zahraničnú ...
d)
správcovská spoločnosť, na ktorú sa prevádza správa, má udelené povolenie podľa § 10 ods. 2, ak sa prevádza ...
e)
sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 4, ak ide o štandardný fond, ktorý je zberným fondom,
f)
hlavný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár a audítor alebo audítorská ...
g)
sú splnené podmienky podľa § 121 ods. 2 písm. c) alebo § 137 ods. 3, ak ide o zberný špeciálny fond,
h)
hlavný špeciálny fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár a audítor alebo ...
(3)

Ak sa pri prevode správy fondu mení súčasne aj depozitár fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) zamietne, ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. i), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej fond, jej sídlo a identifikačné číslo alebo obchodné ...
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa fondu, jej sídlo a identifikačné ...
c)
názov fondu, ktorého správa sa prevádza,
d)
schválenie zmeny štatútu fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,
e)
obchodné meno sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prevode správy fondu mení aj depozitár, ...
f)
určenie lehoty, do uplynutia ktorej musí byť uskutočnený prevod správy fondu na inú správcovskú spoločnosť; ...
g)
údaje podľa § 85 ods. 2, § 121 ods. 13 alebo § 137 ods. 13, ak sa prevádza správa fondu, ktorý je zberným ...
(6)

Povolenie na vytvorenie fondu alebo zápis špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa ...

§ 173
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) musí byť preukázané splnenie podmienok ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j) zamietne, ...

§ 174
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) musí byť preukázané, že štatút podielového ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. k) zamietne, ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 2 mesiacov od jej doručenia alebo ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov podielového fondu, ktorého štatút sa mení, a
c)
schválenie zmeny štatútu podielového fondu.
(6)

Na zmeny štatútu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), ak sú to zmeny týkajúce ...

§ 175
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť správcovskej ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) žiada na zrušenie podfondu strešného fondu, ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) zamietne, ...

(5)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. l) žiada na zrušenie podfondu strešného fondu, ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov strešného fondu, ktorého podfond sa zruší,
c)
názov podfondov strešného fondu, ktoré sa zrušia,
d)
schválenie zmeny štatútu strešného fondu súvisiace so zrušením podfondu alebo podfondov.
§ 176
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Ak ide o premenu podielových fondov na strešný podielový fond, na udelenie predchádzajúceho súhlasu ...

a)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu podielových ...
b)
sú splnené podmienky podľa
1.
§ 84 ods. 3, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude štandardným ...
2.
§ 121 ods. 2, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude verejným špeciálnym ...
3.
§ 137 ods. 3, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude špeciálnym ...
(3)

Ak ide o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, na udelenie ...

a)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu podielového ...
b)
zmena alebo doplnenie štatútu existujúceho strešného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a ...
(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) zamietne, ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do jedného mesiaca od jej doručenia ...

(6)

Ak ide o premenu podielových fondov na strešný podielový fond, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti podávajúcej žiadosť podľa odseku 1, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny na strešný podielový fond,
c)
názov strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou podielových fondov a obchodné meno, sídlo ...
d)
názvy podfondov strešného podielového fondu a určenie príslušnosti podielových fondov, ktoré sú predmetom ...
e)
dátum premeny podielových fondov na strešný podielový fond,
f)
povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou vrátane náležitostí rozhodnutia ...
1.
§ 85 ods. 1, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude štandardným ...
2.
§ 121 ods. 11, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude verejným špeciálnym ...
g)
údaje podľa § 137 ods. 12, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude ...
(7)

Ak ide o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, rozhodnutie, ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti podávajúcej žiadosť podľa odseku 1, jej sídlo a identifikačné ...
b)
názov podielového fondu, ktorý je predmetom premeny na podfond existujúceho strešného podielového fondu, ...
c)
názov existujúceho strešného podielového fondu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo jeho depozitára ...
d)
dátum premeny podielového fondu na podfond strešného podielového fondu,
e)
schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu.
§ 177
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) musí byť preukázané, že podielnici ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. n) zamietne, ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej uzavretý fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov uzavretého fondu, ktorý sa premieňa na otvorený fond,
c)
názov otvoreného fondu, ktorý vznikne premenou z uzavretého fondu,
d)
dátum premeny uzavretého fondu na otvorený fond,
e)
schválenie zmeny štatútu fondu v súvislosti s premenou uzavretého fondu na otvorený fond.
§ 178
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o) možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej ...

(3)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) musí byť preukázané, že

a)
zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s § 88 až 93,
b)
fond spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 3,
c)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu špeciálneho ...
d)
ak špeciálny fond je uzavretým fondom, bola splnená podmienka podľa § 177 ods. 2.
(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. o) zamietne, ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej špeciálny fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov špeciálneho fondu, ktorý sa premieňa na štandardný fond,
c)
názov štandardného fondu, ktorý vznikne premenou zo špeciálneho fondu,
d)
dátum premeny špeciálneho fondu na štandardný fond, schválenie zmeny štatútu v súvislosti s premenou ...
(6)

Ak špeciálny fond, ktorý sa premieňa na štandardný fond, bol uzavretým podielovým fondom, na premenu ...

(7)

Ak špeciálny fond, ktorý sa premieňa na štandardný fond, bol otvoreným podielovým fondom, premena nadobúda ...

§ 179
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) musí byť preukázané, že

a)
podielnici špeciálneho fondu boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti predĺžiť ...
b)
zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú v súlade s týmto zákonom,
c)
správcovská spoločnosť požiadala o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 najneskôr tri mesiace ...
(3)

Súčasťou rozhodnutia, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. p), je aj schválenie ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. p) zamietne, ...

§ 180
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Národná banka Slovenska môže konanie o žiadosti podľa odseku 1 z dôvodov ustanovených osobitným predpisom ...

(3)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, po doručení úplnej žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska bezodkladne ...

(4)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska v konaní o žiadosti podľa odseku 1 posúdi možný ...

(5)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska konanie o predchádzajúcom súhlase na cezhraničné ...

(6)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) treba splniť tieto podmienky:

a)
navrhované zlúčenie musí zodpovedať všetkým požiadavkám podľa § 19 až 20,
b)
ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom aspoň jeden zanikajúci fond alebo nástupnícky fond bol notifikovaný ...
c)
ak ide o cezhraničné zlúčenie, nástupnícky európsky štandardný fond bol notifikovaný podľa § 142 na ...
d)
ak ide o tuzemské zlúčenie, Národná banka Slovenska považuje navrhované informácie, ktoré sa poskytnú ...
e)
ak ide o cezhraničné zlúčenie, Národná banka Slovenska považuje navrhované informácie, ktoré sa poskytnú ...
f)
ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym ...
1.
§ 84 ods. 3 alebo ods. 4, ak je nástupníckym fondom štandardný fond,
2.
§ 121 ods. 2, ak je nástupníckym fondom verejný špeciálny fond, alebo
3.
§ 137 ods. 3, ak je nástupníckym fondom špeciálny fond kvalifikovaných investorov,
g)
ak ide o tuzemské zlúčenie, pri ktorom sa použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), a nástupníckym ...
(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) zamietne, ...

a)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený fond a nástupníckym fondom je uzavretý fond,
b)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden štandardný fond a nástupníckym fondom je špeciálny fond,
c)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je špeciálny fond kvalifikovaných ...
d)
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § ...
e)
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § ...
f)
je zanikajúcim fondom aspoň jeden tuzemský subjekt kolektívneho investovania a nástupníckym fondom akýkoľvek ...
(8)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 20 pracovných dní od jej doručenia ...

(9)

Ak ide o cezhraničné zlúčenie, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce fondy, jej sídlo a identifikačné číslo, ...
b)
názvy zanikajúcich fondov,
c)
názov nástupníckeho európskeho štandardného fondu, a ak je nástupníckym fondom zahraničný fond, aj obchodné ...
d)
obchodné mená, sídla a identifikačné čísla depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, sídlo a ...
(10)

Ak ide o tuzemské zlúčenie, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 ...

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje zanikajúce fondy, jej sídlo a identifikačné číslo, ...
b)
názvy zanikajúcich fondov,
c)
názov nástupníckeho fondu a obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá nástupnícky fond spravuje,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitárov zanikajúcich fondov a obchodné meno, sídlo a ...
e)
ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 19 ods. 1 písm. b), pri ktorom ...
f)
ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b) povolenie na vytvorenie novovytvoreného ...
1.
§ 85 ods. 1 alebo ods. 2, ak je nástupníckym fondom štandardný fond,
2.
§ 121 ods. 11 a 13, ak je nástupníckym fondom verejný špeciálny fond,
g)
ak sa pri zlúčení použije postup podľa § 19 ods. 1 písm. b), údaje podľa § 137 ods. 12 a 13, ak je nástupníckym ...
(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na zlučovanie samosprávnych investičných fondov primerane, pričom ...

a)
samosprávny investičný fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny investičný fond zlučuje, má udelené ...
b)
zahraničný samosprávny investičný fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny investičný fond zlučuje, ...
§ 181
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) musí byť preukázané, že zmena alebo ...

(3)

Ak nový podfond strešného fondu bude zberným fondom podľa § 108, na udelenie predchádzajúceho súhlasu ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 pracovných dní od jej doručenia ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. r) zamietne, ...

(6)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. r), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej strešný fond, ktorého štatút sa bude meniť, jej sídlo ...
b)
názov strešného fondu, ktorého štatút sa bude meniť,
c)
názov nového podfondu alebo nových podfondov strešného fondu,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie zmeny štatútu strešného fondu,
f)
ak nový podfond bude zberným fondom, náležitosti rozhodnutia podľa § 182 ods. 5 písm. e), f) a g).
(7)

Správcovská spoločnosť je povinná uverejniť v nadväznosti na udelenie prechádzajúceho súhlasu podľa ...

§ 182
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) musí byť preukázané, že zberný fond, ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) zamietne, ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia úplnej ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. s), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej štandardný fond, ktorý sa premieňa na zberný fond, ...
b)
názov štandardného fondu, ktorý sa premieňa na zberný fond,
c)
názov zberného fondu,
d)
schválenie zmeny štatútu štandardného fondu súvisiacej s premenou na zberný fond a investovaním do hlavného ...
e)
názov hlavného fondu,
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
g)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného fondu,
h)
dátum premeny štandardného fondu na zberný fond.
(6)

Premena štandardného fondu na zberný fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí podľa odseku 5. ...

§ 183
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) musí byť preukázané, že zberný fond, ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) žiada v súvislosti s plánovaným zrušením hlavného ...

a)
v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na majetku v hlavnom fonde pri zrušení hlavného fondu ...
1.
peňažných prostriedkov alebo
2.
prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielu na majetku v hlavnom ...
b)
peňažné prostriedky prijaté podľa tohto odseku sa môžu pred dátumom, od ktorého sa má majetok v zbernom ...
(4)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) žiada v súvislosti s plánovaným zlúčením hlavného ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) zamietne, ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia úplnej ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov zberného fondu,
c)
schválenie zmeny štatútu zberného fondu súvisiacej so zmenou hlavného fondu,
d)
názov nového hlavného fondu,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného fondu,
g)
dátum zmeny hlavného fondu.
(8)

Zmena hlavného fondu nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí podľa odseku 7.

§ 184
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) musí byť preukázané, že štatút štandardného ...

(3)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) žiada v súvislosti s plánovaným zrušením hlavného ...

a)
v prospech majetku v zbernom fonde bude podiel na majetku v hlavnom fonde pri zrušení hlavného fondu ...
1.
peňažných prostriedkov alebo
2.
prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov požiada ...
b)
peňažné prostriedky držané alebo prijaté podľa tohto odseku sa môžu pred dátumom premeny zberného fondu ...
(4)

Ak sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) žiada v súvislosti s plánovaným zlúčením hlavného ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. u) zamietne, ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia úplnej ...

(7)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov zberného fondu,
c)
názov štandardného fondu, ktorý vznikne premenou zo zberného fondu,
d)
schválenie zmeny štatútu zberného fondu súvisiacej s premenou na štandardný fond, ktorý nie je zberným ...
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, ...
f)
dátum premeny zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom.
(8)

Premena zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom, nadobúda účinnosť dňom určeným ...

§ 185
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) musí byť preukázané, že štatút zberného ...

(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. v) zamietne, ...

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote 15 pracovných dní od doručenia úplnej ...

(5)

Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v), obsahuje najmä

a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov zberného fondu,
c)
schválenie zmeny štatútu zberného fondu, ak došlo k akejkoľvek jeho zmene v súvislosti so zlúčením hlavného ...
d)
názov hlavného fondu,
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti ...
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára zberného fondu a depozitára hlavného fondu.
§ 186
(1)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) podáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) musí byť preukázané, že

a)
majitelia cenných papierov alebo majetkových účastí boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti ...
b)
majiteľom cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu bola ...
c)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 vyplatila všetky ...
d)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 prijala opatrenia ...
(3)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) zamietne, ...

DRUHÁ HLAVA

INFORMAČNÉ POVINNOSTI

§ 187 - Povinné predkladanie dokumentov, správ a údajov
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska za každý ňou spravovaný fond

a)
kľúčové informácie pre investorov a všetky ich zmeny a doplnenia,
b)
predajný prospekt a akékoľvek dodatky k nemu,
c)
ročnú správu a polročnú správu alebo pri špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov informácie podľa ...
d)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného účtovného štvrťroka priebežnú účtovnú závierku bez poznámok ...
(2)

Dokumenty podľa odseku 1 písm. a) až c) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj depozitárovi.

(3)

Dokumenty podľa odseku 1 písm. b) a c) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj orgánu dohľadu ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska za správcovskú spoločnosť

a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného roka ročnú správu správcovskej spoločnosti o hospodárení ...
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov účtovného roka polročnú správu správcovskej ...
c)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného účtovného štvrťroka priebežnú účtovnú závierku bez poznámok ...
d)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného účtovného štvrťroka údaj o výške základného imania, údaj ...
(5)

Dokumenty podľa odseku 4 písm. a) a b) je správcovská spoločnosť povinná predložiť aj Ministerstvu financií ...

(6)

Ročná správa správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahovať účtovnú závierku ...

(7)

Ak nie je v lehote podľa odseku 4 písm. a) na uloženie ročnej správy účtovná závierka správcovskej spoločnosti ...

(8)

Polročná správa správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom musí obsahovať účtovnú závierku ...

(9)

Správcovská spoločnosť vypracúva poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa odseku 1 písm. d) a odseku ...

§ 188 - Oznamovacie povinnosti správcovskej spoločnosti za správcovskú spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej ...

(2)

Osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na správcovskej spoločnosti alebo znížiť podiel ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo ...
b)
rozsah, v akom chce osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach ...
(4)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska do 31. ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná po schválení zmeny stanov bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska ...

(7)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná plniť aj oznamovacie ...

(8)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť alebo založiť pobočku na území nečlenského ...

(9)

Po zriadení pobočky a začatí činnosti v nečlenskom štáte je správcovská spoločnosť povinná bezodkladne ...

a)
udelení povolenia na výkon činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte, ak sa také povolenie ...
b)
dátume začiatku činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte,
c)
pláne činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností v nečlenskom štáte,
d)
adrese pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,
e)
mene, priezvisku vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
f)
organizačnej štruktúre pobočky.
(10)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska udelenie sankcie ...

§ 189 - Oznamovacie povinnosti správcovskej spoločnosti za spravovaný fond
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska

a)
dátum začatia vydávania cenných papierov spravovaného fondu,
b)
prekročenie a zosúladenie limitov pre spravovaný fond uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení ...
(2)

Správcovská spoločnosť je povinná zaslať Národnej banke Slovenska bezodkladne po skončení príslušného ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná aspoň raz ročne informovať Národnú banku Slovenska o druhoch finančných ...

(4)

Na špeciálne fondy kvalifikovaných investorov sa ustanovenie odseku 1 písm. b) nevzťahuje. Na subjekty ...

§ 189a
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pravidelne v lehotách podľa osobitného predpisu77a) predkladať Národnej ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná predkladať Národnej banke Slovenska za každý spravovaný alternatívny ...

a)
percentuálny podiel aktív alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
b)
každý nový mechanizmus riadenia likvidity alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho ...
c)
aktuálny rizikový profil alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného ...
d)
informácie o hlavných kategóriách aktív, do ktorých je investovaný majetok alternatívneho investičného ...
e)
výsledky stresového testovania vykonaného podľa § 37a ods. 4 písm. b) a § 37b ods. 2.
(3)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť tieto dokumenty:

a)
ročnú správu za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny investičný ...
b)
podrobný zoznam všetkých spravovaných alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych ...
(4)

Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená periodicky alebo jednorazovo požadovať informácie nad rámec ustanovený ...

(6)

Národná banka Slovenska využíva informácie podľa odsekov 1 až 5 aj na účely určenia miery, v akej využívanie ...

(7)

Národná banka Slovenska sprístupní informácie zhromaždené podľa odsekov 1 až 5 týkajúce sa správcovských ...

§ 189b
(1)

Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...

(2)

Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo alebo ...

a)
dotknutej nekótovanej spoločnosti,
b)
akcionárom alebo spoločníkom, ktorých identifikačné údaje a adresy má k dispozícii alebo ktoré jej môže ...
c)
Národnej banke Slovenska.
(3)

Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje tieto ďalšie informácie:

a)
výslednú situáciu z hľadiska hlasovacích práv,
b)
podmienky, za ktorých bola získaná kontrola vrátane informácií o totožnosti jednotlivých zúčastnených ...
c)
dátum, kedy bola získaná kontrola.
(4)

Oznámenia podľa odsekov 1až 3 je správcovská spoločnosť povinná vykonať bezodkladne, najneskôr však ...

(5)

Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo alebo ...

a)
identifikačné údaje správcovskej spoločnosti,
b)
stratégiu predchádzania a riadenia konfliktov záujmov, najmä medzi správcovskou spoločnosťou, alternatívnym ...
c)
politiku externej a internej komunikácie týkajúcu sa nekótovanej spoločnosti, najmä ak ide o zamestnancov. ...
(6)

Správcovská spoločnosť je povinná v oznámeniach nekótovanej spoločnosti podľa odsekov 3 a 5 požiadať ...

(7)

Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo alebo ...

a)
nekótovanej spoločnosti,
b)
akcionárom alebo spoločníkom nekótovanej spoločnosti, ktorých identifikačné údaje a adresy má k dispozícii ...
c)
Národnej banke Slovenska.
(8)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 7 je povinná požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby ...

(9)

Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...

(10)

Na správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný ...

(11)

Na určenie toho, či na emitentovi cenných papierov podľa odseku 10 bola získaná kontrola sa použijú ...

§ 190 - Oznamovacie povinnosti depozitára

Depozitár je povinný bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska informácie podľa § 189 ods. 1 písm. ...

§ 191 - Spôsob predkladania údajov, správ a hlásení
(1)

Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska údaje ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, ...

(3)

Správcovská spoločnosť môže predkladať depozitárovi správy a iné informácie podľa tohto zákona v písomnej ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska všetky zverejňované údaje ...

§ 192 - Informačné povinnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území Slovenskej ...
(1)

Národná banka Slovenska môže na účely štatistiky vyžadovať, aby zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená na účely dohľadu žiadať, aby zahraničná správcovská spoločnosť ...

(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, štruktúru, rozsah, ...

(4)

Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby postupy a opatrenia na sprístupňovanie ...

§ 192a
(1)

Osoba zapísaná v registri podľa § 31b je povinná predkladať Národnej banke Slovenska informácie o nástrojoch, ...

(2)

Na štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie a termíny predkladania informácií podľa odseku 1 sa použije ...

DESIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 193
(1)

Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná

a)
správcovskými spoločnosťami,
b)
tuzemskými subjektmi kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
c)
zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými spoločnosťami v rozsahu ...
d)
zakladateľmi správcovskej spoločnosti a investičného fondu s premenlivým základným imaním pri ich činnosti ...
e)
členmi predstavenstiev, dozorných rád, prokuristami správcovskej spoločnosti a investičného fondu s ...
f)
akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,
g)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov fondov,
h)
depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
i)
núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
j)
likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
k)
osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 57 alebo § 57a,
l)
vedúcim pobočky zahraničného investičného fondu a zahraničnej správcovskej spoločnosti a jeho zástupcom. ...
(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa ...
b)
dodržiavanie štatútu alebo stanov fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c)
monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality ...
d)
dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok ...
e)
plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov správcovských spoločností, zahraničných ...

(4)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá má v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a uvedený aj výkon činností ...

(6)

Správcovská spoločnosť a neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 148, ...

(7)

Predmetom dohľadu vykonávaným Národnou bankou Slovenska nie je dodržiavanie pravidiel činností pobočkou ...

§ 194
(1)

Ak správcovská spoločnosť ovláda konsolidovaný celok, subkonsolidovaný celok, alebo je súčasťou konsolidovaného ...

(2)

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podľa osobitného predpisu,81) ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podľa osobitného predpisu,81) je na ...

§ 195
(1)

Pri výkone dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto ...

(2)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 193 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať ...

(4)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať so zahraničnými orgánmi dohľadu. ...

(5)

Slovenská republika ani Národná banka Slovenska nezodpovedajú za výsledok hospodárenia s majetkom vo ...

Spolupráca pri výkone dohľadu nad cezhranične vykonávanými činnosťami

§ 196
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ich povinností ...

(2)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie, že na území iného členského štátu sa koná alebo sa ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na území Slovenskej ...

(4)

Národná banka Slovenska môže od príslušných orgánov iného členského štátu požadovať spoluprácu pri výkone ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska dostane žiadosť príslušného orgánu členského štátu o spoluprácu pri výkone ...

a)
vykoná dohľad na mieste sama,
b)
povolí príslušnému orgánu členského štátu vykonať dohľad na mieste alebo umožní audítorom alebo audítorskej ...
(6)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na mieste na základe žiadosti príslušného orgánu členského ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska požiadala o spoluprácu príslušný orgán členského štátu, je Národná banka ...

(8)

Ak príslušný orgán členského štátu vykonáva v Slovenskej republike dohľad na mieste, je Národná banka ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva v inom členskom štáte dohľad na mieste, je povinná na základe žiadosti ...

(10)

Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1 alebo odmietnuť ...

a)
poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný ...
b)
sa už v Slovenskej republike začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám, ...
c)
už v Slovenskej republike nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu voči týmto osobám pre tie isté aktivity, ...
(11)

Ak ide o situáciu podľa odseku 10, Národná banka Slovenska informuje o dôvodoch žiadajúci orgán členského ...

(12)

Pri vykonávaní dohľadu na mieste podľa odsekov 4 až 9 Národná banka Slovenska postupuje v súlade s ustanoveniami ...

(13)

Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) ...

a)
výmenu informácií podľa § 199 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote,
b)
vykonanie dohľadu na mieste podľa § 200 ods. 2 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote, ...
c)
povolenie pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, aby mohli sprevádzať zamestnancov príslušného orgánu ...
§ 197
(1)

Pri výkone dohľadu nad jednotlivými správcovskými spoločnosťami a pobočkami zahraničných správcovských ...

a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a sledovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa začatia ...
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,87)
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich ...
e)
uplatňovania právomocí Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Európskeho ...
(2)

Informácie poskytnuté podľa odseku 1 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu, na účely kontroly ...

§ 198
(1)

Dohľad nad dodržiavaním podmienok distribúcie cenných papierov podľa § 142 až 144 európskym štandardným ...

(2)

Sankcie za porušenie povinností európskeho štandardného fondu podľa § 142 až 144 môže uložiť len orgán ...

(3)

Národná banka Slovenska podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží sankciu, zakáže alebo pozastaví distribúciu ...

a)
sa ponuka vykonáva bez oznámenia podľa § 142,
b)
boli porušené ustanovenia § 144 alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
bolo európskemu štandardnému fondu odobraté povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo.
(4)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že európsky štandardný fond vykonávajúci činnosť ...

(5)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu európskeho štandardného fondu v primeranom čase neprijal ...

a)
po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu európskeho štandardného ...
b)
upozorniť na tieto skutočnosti Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), aby ...
(6)

O prijatí opatrení podľa odseku 5 písm. a) informuje Národná banka Slovenska Európsku komisiu a Európsky ...

(7)

Národná banka Slovenska oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu

a)
odňatie povolenia na vytvorenie štandardného fondu,
b)
inú závažnú sankciu udelenú správcovskej spoločnosti v súvislosti so správou štandardného fondu,
c)
opatrenie na pozastavenie vydávania alebo vyplatenia podielových listov.
(8)

Ak štandardný fond spravuje zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, Národná ...

§ 199
(1)

Národná banka Slovenska je povinná úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, ak správcovská ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu zahraničnej správcovskej ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje bezodkladne príslušný orgán domovského členského štátu európskeho ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán domovského členského štátu zahraničnej ...

§ 200
(1)

Príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá vykonáva ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu hostiteľského ...

(3)

Na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu nečlenského štátu môže ...

(4)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami správcovskej spoločnosti, ktoré pôsobia ...

§ 201
(1)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti podľa § 60 ods. 1 ...

(2)

Ak v súvislosti so žiadosťou správcovskej spoločnosti o udelenie povolenia na vytvorenie európskeho ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 2 pri výkone ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skončila porušovanie ...

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odsekov 3 a 4 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že príslušný orgán domovského členského štátu správcovskej ...

(7)

Ak vec neznesie odklad, môže Národná banka Slovenska prijať predbežné opatrenie na ochranu podielnikov ...

(8)

Ak príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia ...

(10)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné ...

§ 201a
(1)

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti (§ 48) zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením ...

(2)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti s povolením podľa ...

a)
prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby správcovská spoločnosť poskytla príslušnému orgánu hostiteľského ...
b)
požiada príslušný orgán nečlenského štátu o poskytnutie informácií, ak ide o neeurópsku správcovskú ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade ...

(4)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skončila porušovanie ...

(5)

Ak napriek opatreniam podľa odsekov 3 a 4 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade ...

(7)

Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom na základe oznámenia podľa odseku 6 zahraničná ...

(8)

Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa použijú aj, ak Národná banka Slovenska z jasných a preukázateľných dôvodov ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska príjme oznámenie príslušného orgánu hostiteľského členského štátu správcovskej ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že príslušný orgán členského štátu podľa odsekov 1 až 7 ...

(11)

Národná banka Slovenska má rovnaké práva a povinnosti ako majú orgány dohľadu hostiteľského členského ...

§ 201b
(1)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ich povinností ...

(2)

Národná banka Slovenska postúpi hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti kópie dohôd o ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že dohoda o spolupráci, ktorú uzavrel domovský členský ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na území Slovenskej ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska má pochybnosť, že na území iného členského štátu sa koná alebo konalo v rozpore ...

(6)

Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) požiadal v súlade s osobitným predpisom85) ...

a)
riešia účinne hrozbu pre riadne fungovanie a integritu finančného trhu alebo stabilitu celého finančného ...
b)
nevytvárajú riziko regulačnej arbitráže,
c)
nemajú škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov vrátane znižovania likvidity na týchto trhoch ...
§ 201c
(1)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ...

(2)

Národná banka Slovenska oznamuje súhrnné informácie týkajúce sa činností správcovských spoločností alebo ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s posúdením, konaním alebo opomenutím príslušného orgánu iného ...

§ 202 - Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 193 ods. 1 porušili alebo porušujú tento zákon, ...

a)
uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...
b)
nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku vo fonde alebo ...
c)
pozastaví na vymedzenú dobu a vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom fondu a vydávanie, vyplácanie ...
d)
zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, distribúciu cenných papierov ...
e)
uloží pokutu do
1.
5 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú ...
2.
5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
3.
dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, ak je túto sumu možné určiť, a to ...
f)
nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom vo fonde na náklady správcovskej spoločnosti,
g)
nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom vo fonde,
h)
uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i)
uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho ...
j)
nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k)
obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému ...
l)
uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora ...
m)
uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská spoločnosť, ...
n)
uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát ...
o)
zavedie nútenú správu majetku vo fonde,
p)
za podmienok podľa § 207 odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona alebo nariadi zmenu štatútu strešného ...
q)
nariadi správcovskej spoločnosti vytvorenie funkcie vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík,
r)
zakáže akejkoľvek fyzickej osobe zodpovednej za porušenie ustanovení tohto zákona dočasne alebo pri ...
(2)

Národná banka Slovenska uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže Národná banka Slovenska uložiť aj za porušenie § 9 ods. ...

(4)

Právnickej osobe spravujúcej alternatívny investičný fond, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ...

(5)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 193 ods. 1, Národná banka Slovenska ...

(6)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(7)

Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia právnych predpisov, vnútorných ...

(8)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza zo závažnosti, z miery zavinenia, povahy zistených ...

a)
finančnú silu osoby zodpovednej za porušenie, ktorou sa rozumie celkový obrat pri právnickej osobe alebo ...
b)
význam ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila osoba zodpovedná za porušenie, ujmy, ktorú ...
c)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa osoba zodpovedná za porušenie dopustila.
(9)

Sankcie podľa tohto zákona možno ukladať súbežne aj opakovane, ak to ich povaha umožňuje. Pokuta uložená ...

(10)

Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa Zákonníka práce, Občianskeho ...

(11)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ...

(12)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti ...

(13)

O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému ...

(14)

Správcovská spoločnosť je povinná pozastaviť nakladanie s majetkom vo fonde, ak Národná banka Slovenska ...

(15)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach na nápravu a pokutách ...

(16)

Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických ...

a)
je oprávnená odložiť zverejnenie informácií podľa odseku 15 až do času, kým pominú dôvody na nezverejnenie, ...
b)
zverejní informácie podľa odseku 15 anonymne,
c)
je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 15, ak ide o menej závažné porušenia alebo ...
d)
je oprávnená upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 15, ak postupy podľa písmen a) a b) nie ...
(17)

Národná banka Slovenska je oprávnená zverejnenie informácií postupom podľa odseku 16 písm. b) odložiť ...

(18)

Ak bol proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska o opatrení na nápravu alebo o pokute podaný opravný ...

(19)

Národná banka Slovenska oznamuje raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere ...

(20)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy ...

(21)

Ak má Národná banka Slovenska podozrenie o neoprávnenom vykonávaní kolektívneho investovania v rozpore ...

§ 202a
(1)

Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho ...

(2)

Správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť ...

§ 203 - Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrením na ozdravenie správcovskej spoločnosti sa rozumie

a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej spoločnosti minimálne ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných ...
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom predstavenstva, členom dozornej rady, ...
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie správcovskej spoločnosti,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov správcovskej spoločnosti; tieto obchody môže ...
(2)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ...

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je povinné na výzvu Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 ...

§ 204 - Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 163 ods. 1 písm. ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a ...

(3)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka Slovenska na výpise ...

(4)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia91) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 ...

(5)

Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv ...

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(8)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia ...

Nútená správa

§ 205
(1)

Nútená správa je správa majetku v podielovom fonde, ktorá sa vykonáva na základe rozhodnutia Národnej ...

(2)

Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení nútenej správy, ak

a)
správcovská spoločnosť vstúpila do likvidácie, pričom správa podielových fondov nebola napriek ustanoveniam ...
b)
si to vyžaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, na vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich ...
c)
na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz.
(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť o zavedení nútenej správy, aj ak

a)
sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch po sebe ...
b)
nemožno zistiť skutočný stav majetku v podielovom fonde v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona,
c)
je to potrebné na ochranu majetku v podielovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku ...
d)
správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky povolenia vo vzťahu k príslušnému spravovanému subjektu ...
(4)

Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť len depozitár alebo iná správcovská spoločnosť ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť ...

(6)

Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený správca ...

(7)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný

a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.
(8)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej sume za dobu výkonu správy ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 5 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, Národná ...

(10)

Nútená správa sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej ...

(11)

Národná banka Slovenska určí bezodkladne nového núteného správcu, ak

a)
dôjde k zrušeniu núteného správcu,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútený správca stratil povolenie na výkon činnosti.
(12)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 11 nemá odkladný účinok.

(13)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 11 písm. b) alebo písm. c), nútený správca ...

§ 206

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení podľa § 28 uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. ...

Odobratie a zmena povolení

§ 207
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ak

a)
základné imanie správcovskej spoločnosti kleslo pod 125 000 eur,
b)
vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň štvrtiny hodnoty vyžadovanej podľa § 47 ods. ...
c)
správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi podľa § ...
(2)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vytvorenie fondu alebo rozhodne o zrušení zápisu špeciálneho ...

a)
v lehote určenej Národnou bankou Slovenska nie je zloženie majetku v fonde zosúladené s ustanoveniami ...
b)
fond nemá viac ako šesť mesiacov depozitára,
c)
ak do 12 mesiacov od pozastavenia podľa § 15 nebolo obnovené vyplácanie podielových listov,
d)
odobrala správcovskej spoločnosti spravujúcej tento fond povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa ...
(3)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ak

a)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania ...
b)
povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných ...
c)
došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia ...
d)
základné imanie alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú podľa § 47 ...
e)
správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie podľa § 203 ...
f)
nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa ...
g)
správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(4)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vytvorenie fondu alebo rozhodnúť o zrušení zápisu ...

a)
povolenie bolo vydané alebo zápis bol vykonaný na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia alebo zápis špeciálneho ...
c)
prekročenie príslušného limitu alebo obmedzenia podľa § 88 až 93 alebo § 130 až 132 trvá bez prerušenia ...
d)
správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie podľa § 202 ...
e)
pokles aktuálnej hodnoty podielu otvoreného fondu trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace a ...
(5)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa § 148 udelené správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej ...

a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k významným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj ak tieto skutočnosti ...
c)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane ...
d)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(6)

Pri odobratí povolenia podľa tohto zákona povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 208
(1)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. ...

a)
vlastné zdroje správcovskej spoločnosti požadované podľa osobitného predpisu34) klesnú pod štvrtinu ...
b)
správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa § 28 alebo ...
c)
správcovská spoločnosť neuhradila ani v dodatočnej lehote podľa osobitného predpisu93) príspevok do ...
(2)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. ...

a)
správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu, ...
b)
správcovská spoločnosť neprispieva do Garančného fondu investícií na účel ochrany klientov.
§ 209
(1)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, dňom doručenia ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, súčasne rozhodne ...

a)
prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto správcovská spoločnosť ...
b)
určení núteného správcu podľa § 205 alebo
c)
zrušení podielových fondov spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 26.
(4)

Rozhodnutie o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a zašle právnická osoba, ktorej ...

(5)

Ak bolo odobraté povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a správcovskej spoločnosti, ktorá má ...

(6)

Odobratie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 ...

(7)

Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia ...

(8)

Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska odobrala ...

§ 209a

Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28, 28a, 84 alebo ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 210
(1)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

a)
údaje o orgáne, ktorý vykonáva dohľad podľa tohto zákona,
b)
osoby a orgány, s ktorými je Národná banka Slovenska oprávnená vymieňať si informácie pri výkone dohľadu, ...
c)
osoby a orgány, ktoré sú oprávnené prijímať od Národnej banky Slovenska informácie na účel sledovania ...
(2)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

(3)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii na jej žiadosť aj informácie o

a)
žiadosti o povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, ktorá je dcérskou spoločnosťou materskej ...
b)
snahe podnikateľského subjektu so sídlom v nečlenskom štáte získať taký podiel na správcovskej spoločnosti, ...
(5)

Ministerstvo financií oznámi do 22. júla 2014 Európskej komisii a Národná banka Slovenska oznámi do ...

a)
typoch alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, ktorých ...
b)
dodatočných požiadavkách ustanovených nad rámec právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov ...
(6)

Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, že Slovenská republika využila výnimku alebo možnosť ...

(7)

Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) ...

(8)

Národná banka Slovenska štvrťročne oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(9)

Národná banka Slovenska oznamuje štvrťročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere ...

(10)

Ministerstvo financií oznamuje ročne Európskej Komisii údaje o správcovských spoločnostiach s povolením ...

a)
informácie o mieste usadenia správcovských spoločnosti a zahraničných správcovských spoločností,
b)
identifikačné údaje alternatívnych investičných fondov a európskych alternatívnych investičných fondov, ...
c)
identifikačné údaje neeurópskych alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami ...
d)
identifikačné údaje neeurópskych alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami ...
e)
informáciu, či osoby podľa písmena a) vykonávajú svoju činnosť na základe jednotného povolenia alebo ...
f)
akékoľvek ďalšie informácie potrebné na prehľad o spravovaní a distribúcii cenných papierov alebo majetkových ...
§ 211

Bez predchádzajúceho súhlasu podľa tohto zákona je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, ...

§ 212

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 213
(1)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, ...

(2)

Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2011, ...

(3)

Povolenie zahraničného investičného fondu alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 75 predpisu ...

(4)

Správcovské spoločnosti, zahraničné investičné fondy a zahraničné správcovské spoločnosti podľa odsekov ...

(5)

Ak štatúty podielových fondov podľa odseku 2 nie sú k 1. júlu 2011 v súlade s ustanoveniami tohto zákona, ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej ...

(7)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona ...

(8)

Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do 30. júna 2011, je povinný prispôsobiť sa ustanoveniam ...

(9)

Ak predpisy účinné do 30. júna 2011 neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci ...

(10)

Fyzické osoby, ktoré k 30. júnu 2011 boli členom predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristami, alebo ...

(11)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30. júna 2012 nahradiť zjednodušené predajné prospekty ňou spravovaných ...

(12)

Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla 2012 uznávať zjednodušený predajný prospekt európskeho ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná do 1. júla 2012 uznávať zjednodušený predajný prospekt európskeho ...

(14)

Národná banka Slovenska na žiadosť správcovskej spoločnosti vydá potvrdenie o skutočnostiach podľa odsekov ...

(15)

Správcovské spoločnosti a depozitári podielových fondov sú povinní do 31. decembra 2011 na účely dohľadu ...

§ 214
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 30. júnom 2011; vznik týchto ...

(2)

Na vysporiadanie práv podielnikov na vyplatenie podielových listov a na ukončenie nútenej správy podielových ...

(3)

Nútený správca uverejní výzvu podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu spolu ...

(4)

Nútený správca uverejní výzvu podľa odseku 3 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou ...

(5)

Podielnik musí uplatniť právo na vyplatenie podielového listu do jedného roka od prvého zverejnenia ...

(6)

Nútený správca eviduje podielnikov, ktorí oprávnene uplatnili právo na vyplatenie podielových listov, ...

(7)

Po uplynutí lehoty na uplatnenie práva podľa odseku 3 vyplatí nútený správca do 30 dní zostávajúce peňažné ...

§ 215
(1)

Konania o uložení sankcií začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov ...

(2)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa porušenia právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia ...

(3)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. ...

(4)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okrem konaní o uložení sankcií sa dokončia podľa ...

(5)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 216

Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol k 30. júnu 2011 oprávnený vykonávať investičné služby spočívajúce ...

§ 217
(1)

Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré bez povolenia podľa ...

(2)

Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť a nariadi ...

§ 218
(1)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú ...

(2)

Ak tento zákon požaduje uvedenie trvalého pobytu fyzickej osoby a ak fyzická osoba nemá trvalý pobyt ...

§ 219

Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, „investičný ...

§ 220

Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy ...

§ 220a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2013
(1)

Osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe alternatívnych investičných ...

(2)

Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, ktoré ...

(3)

Povolenia vydané zahraničnému investičnému fondu alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § ...

(4)

Ustanovenia § 63a, 150b a 150c sa nevzťahujú na alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne ...

(5)

Správcovská spoločnosť alebo iná osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo iná osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe ...

(7)

Ustanovenia § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b až 66f, § 150b ods. 6, § 150c ods. 5, § 150d ods. 3, § ...

(8)

Ustanovenie § 210 ods. 8 sa uplatňuje od 22. júla 2013 do dátumu vydania stanoviska Európskeho orgánu ...

(9)

Osoba, ktorá vykonáva činnosť podliehajúcu zápisu do registra podľa § 31b, je povinná požiadať o zápis ...

(10)

Každý predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie udelený podľa ...

(11)

Konania o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie začaté pred 22. júlom 2013 ...

(12)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa predpisu účinného od 22. ...

§ 220b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. marca 2016
(1)

Povolenie na spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov podľa § 28, ktoré je platné ...

(2)

Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a európskych alternatívnych investičných ...

§ 220c - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 220d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a ...

§ 220e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. augusta 2021
(1)

Špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 137 ods. 1 pred 2. ...

(2)

Konania podľa § 137 začaté a právoplatne neskončené pred 2. augustom 2021 sa dokončia podľa § 137 v ...

(3)

Právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 2. augustom 2021, sa spravujú ustanoveniami ...

§ 221 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 680/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

4.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 125/2008 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ...

5.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 310/2008 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie ...

6.

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 357/2008 Z. z. o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných ...

7.

opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom ...

8.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2009 č. 4/2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

9.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými ...

§ 222 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych ...

  2.

  Smernica Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  3.

  Smernica Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  4.

  Smernica Komisie 2007/16/ES z 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES ...

  12.

  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU

  1.

  Informácie o fonde

  1.1.

  Názov fondu s uvedením, či ide o fond, ktorý spĺňa požiadavky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho ...

  1.2.

  Dátum vytvorenia fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.

  1.3.

  Ak ide o strešný fond, zoznam všetkých vytvorených podfondov strešného fondu.

  1.4.

  Uvedenie miesta, kde možno získať štatút fondu, ak nie je pripojený, a kde možno získať ročné správy ...

  1.5.

  Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na fond, vrátane údaja o tom, či sa výnosy vyplácané ...

  1.6.

  Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.

  1.7.

  Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora alebo audítorskej spoločnosti. ...

  1.8.

  Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení fondu, najmä

  a)

  práva spojené s podielovým listom; ak sa v príslušnom fonde alebo podfonde strešného fondu vydávajú ...

  b)

  podoba podielového listu,

  c)

  spôsob evidencie podielových listov,

  d)

  forma podielového listu,

  e)

  okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení fondu, a práva podielnikov pri zrušení fondu. ...

  1.9.

  Spôsob a podmienky vydania podielových listov.

  1.10.

  Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené právo ...

  1.11.

  Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.

  1.12.

  Opis investičných cieľov s majetkom v fonde vrátane finančných cieľov (napríklad rast majetku alebo ...

  1.13.

  Pravidlá pre oceňovanie majetku v fonde.

  1.14.

  Údaje o výpočte aktuálnej ceny podielového listu, predajnej ceny podielového listu a nákupnej ceny podielového ...

  a)

  pravidlá pre výpočet a periodicita výpočtu týchto cien; ak sa v príslušnom fonde alebo podfonde strešného ...

  b)

  poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,

  c)

  spôsob, miesto a periodicita zverejňovania týchto cien.

  1.15.

  Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v fonde pre správcovskú spoločnosť, ...

  2.

  Informácie o správcovskej spoločnosti

  2.1.

  Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, kde sa nachádza ...

  2.2.

  Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.

  2.3.

  Názvy fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.

  2.4.

  Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ...

  2.5.

  Údaje o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.

  3.

  Informácie o depozitárovi

  3.1.

  Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ...

  3.2.

  Opis funkcií v oblasti depozitárskej úschovy, ktoré depozitár zveril inej osobe, zoznam osôb, ktorým ...

  3.3.

  Vyhlásenie, že aktuálne informácie podľa bodov 3.1. a 3.2. sú na požiadanie prístupné investorom. ...

  4.

  Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku v ...

  4.1.

  Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.

  4.2.

  Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.

  4.3.

  Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.

  5.

  Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám

  5.1.

  Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.

  5.2.

  Spôsob sprístupňovania informácií o fonde podielnikom v Slovenskej republike a v členských štátoch, ...

  6.

  Iné informácie o investovaní

  6.1.

  Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v fonde od jeho vytvorenia, a to, ak sa v ...

  6.2.

  Profil typického investora, pre ktorého je určený fond alebo podfond strešného fondu, prípadne, ak sa ...

  7.

  Ekonomické informácie

  Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.14. a 1.15., a údaj o tom, či sú uhrádzané ...

  8.

  Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v predajnom ...

  9.

  Osobitné údaje, ak

  a)

  je podľa štatútu fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií ...

  b)

  investičnou politikou fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom,

  c)

  správcovská spoločnosť v súvislosti s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM VO FONDE

  1.

  Stav majetku

  a)

  prevoditeľné cenné papiere,

  1.

  akcie,

  2.

  dlhopisy,

  3.

  cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere ...

  3.1

  cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou,

  4.

  iné cenné papiere,

  b)

  nástroje peňažného trhu

  c)

  účty v bankách,

  1.

  bežný účet,

  2.

  vkladové účty,

  d)

  iný majetok,

  e)

  celková hodnota majetku,

  f)

  záväzky,

  g)

  čistá hodnota majetku.

  2.

  Počet podielov fondu v obehu.

  3.

  Čistá hodnota podielu.

  4.

  Ďalej treba portfólio rozčleniť

  a)

  prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných ...

  b)

  prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu, ...

  c)

  prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d),

  d)

  nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h),

  e)

  ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i),

  f)

  deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  g)

  deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  h)

  listy iných fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania,

  i)

  iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).

  a)

  vzhľadom na investičnú politiku správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde, napríklad podľa hospodárskych, ...

  b)

  podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu majetku, ISIN, ...

  5.

  Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.

  6.

  Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:

  a)

  výnosy z akcií,

  b)

  straty z akcií,

  c)

  výnosy z dlhopisov,

  d)

  straty z dlhopisov,

  e)

  výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných ...

  ea)

  výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou, ...

  f)

  straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných ...

  fa)

  straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou, ...

  g)

  výnosy z iných cenných papierov,

  h)

  straty z iných cenných papierov,

  i)

  výnosy z nástrojov peňažného trhu,

  j)

  straty z nástrojov peňažného trhu,

  k)

  výnosy z vkladových a bežných účtov,

  l)

  straty z vkladových a bežných účtov,

  m)

  výnosy z operácií s derivátmi,

  n)

  straty z operácií s derivátmi,

  o)

  výnosy z devízových operácií,

  p)

  straty z devízových operácií,

  q)

  kapitálové výnosy,

  r)

  iné výnosy,

  s)

  náklady na správu,

  t)

  náklady na depozitára,

  u)

  iné výdavky a poplatky,

  v)

  čistý výnos,

  w)

  výplaty podielov na zisku,

  x)

  znovu investované výnosy,

  y)

  zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku ...

  z)

  zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,

  aa)

  náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,

  ab)

  iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde.

  7.

  Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, ...

  a)

  celková čistá hodnota majetku,

  b)

  čistá hodnota podielu,

  c)

  počet podielov v obehu,

  d)

  počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,

  e)

  počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.

  8.

  Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré ...

  9.

  Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku vo fonde.

  10.

  Ak ide o verejný špeciálny fond nehnuteľností, uvádzajú sa aj tieto údaje:

  a)

  identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho fondu nehnuteľností a jej hodnota,

  b)

  údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti,

  c)

  údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v ...

  11.

  Osobitné údaje, ak

  a)

  investičnou politikou fondu je kopírovanie indexu,

  b)

  je podľa štatútu fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií ...

  Ak sa vo fonde vydávajú listy rôznych emisií (§ 8 ods. 16), údaje podľa druhého, tretieho a siedmeho ...

  12.

  Údaje o zásadách odmeňovania v rozsahu

  a)

  celková výška odmeňovania za účtovný rok rozdelená na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská ...

  b)

  celková suma a štruktúra odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti ...

  c)

  spôsob výpočtu odmien a požitkov,

  d)

  výsledok preskúmania zásad odmeňovania podľa § 33 ods. 16 vrátane všetkých nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli, ...

  e)

  závažné zmeny prijatých zásad odmeňovania.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 203/2011 Z. z.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM

  1.

  Stav majetku

  a)

  cenné papiere,

  1.

  akcie,

  2.

  dlhopisy,

  3.

  iné cenné papiere,

  b)

  účty v bankách,

  1.

  bežný účet,

  2.

  vkladové účty,

  c)

  iný majetok,

  d)

  záväzky,

  e)

  čistá hodnota majetku.

  2.

  Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát ...

  3.

  Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.

  4.

  Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych ...

  5.

  Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  § 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 6a zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 • 3a)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3b)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike ...
 • 3ba)  § 3 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 3bb)  Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná ...
 • 3c)  § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 5)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 6)  § 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
 • 10)  § 16 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 11)  Čl. 46 až 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 12)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...
 • 13)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 14)  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 17)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
 • 18)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 19)  § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad § 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. ...
 • 21a)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 21b)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 22)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22a)  Čl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 22b)  Čl. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 22ba)  § 42 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22c)  Čl. 5 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 22d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. ...
 • 23)  § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Napríklad § 71 až 71n, 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25a)  Čl. 57 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25b)  § 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
 • 25c)  Čl. 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25d)  Čl. 41 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25e)  Čl. 39 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25f)  Čl. 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25g)  Čl. 43 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25h)  Čl. 45 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25ha)  Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 ...
 • 25i)  Čl. 46 až 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25j)  Čl. 48 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25k)  Čl. 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25l)  Čl. 67 až 71 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 25m)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 25n)  Čl. 75 až 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 26)  Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a ...
 • 27)  Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
 • 28)  Čl. 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
 • 29)  § 132 ods. 9 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
 • 29a)  Čl. 63 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 30)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 31)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 32)  Čl. 64 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) 1287/2006 ES z 10. augusta 2006 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...
 • 33a)  Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013.
 • 33b)  Čl. 30 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33c)  Čl. 31 až 37 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33d)  Čl. 34 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33e)  Čl. 36 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 33ea)  § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.
 • 33eb)  Čl. 13 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách ...
 • 33f)  Čl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 34)  § 74 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 34a)  Čl. 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 34aa)  § 78a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.
 • 34b)  Čl. 16 až 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 35)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 36)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 37)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 38)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...
 • 40)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 40a)  Čl. 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40aa)  Čl. 39, 61 a 62 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 v platnom znení.
 • 40b)  Čl. 75 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40c)  Čl. 76 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40d)  Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40e)  Čl. 78 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40f)  Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40g)  Čl. 80 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40h)  Čl. 80 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40i)  Čl. 80 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40j)  Čl. 81 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 40k)  Čl. 81 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 41)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  § 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 43)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 44)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 44a)  § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 44b)  Čl. 113 až 115 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 ...
 • 45a)  Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...
 • 46)  § 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 47)  § 54 ods. 11 a § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 47b)  Čl. 92 až 97 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 47c)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17 decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 48)  Čl. 89 a 90 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 48a)  § 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 49)  § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  Čl. 85 až 87 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49aa)  § 68 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 49b)  § 71j ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49c)  § 71h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 49d)  Čl. 98 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49e)  Čl. 99 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 49f)  Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438. ...
 • 49g)  Čl. 101 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438. ...
 • 49h)  Čl. 102 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 50)  § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 51)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 53a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 55)  § 8a ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55a)  Čl. 112 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 55aa)  § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55ab)  § 12 až 34a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55b)  § 120 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 57)  Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
 • 58)  Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 584/2010.
 • 58a)  § 1 ods. 3 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 373/2014 Z. z.
 • 58b)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/1156.
 • 58c)  Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2015/760.
 • 58d)  Nariadenie (EÚ) 2015/760.
 • 59)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 59a)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1156.
 • 60)  Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...
 • 61)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 62)  Čl. 15 až 18 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 63)  Čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 64)  Čl. 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 65)  Nariadenie (EÚ) č. 583/2010.
 • 66)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 583/2010.
 • 67a)  Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67b)  Čl. 108 a 109 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68)  § 130 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68a)  § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68b)  Čl. 104 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68c)  Čl. 105 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68d)  Čl. 106 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68e)  Čl. 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 68f)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68g)  Čl. 74 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 69)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 70)  § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o ...
 • 71)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 72)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 72a)  Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení ...
 • 72b)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...
 • 73)  Zákon č. 297/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 77)  Čl. 20, 21 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s ...
 • 77a)  Čl. 110 ods. 3 až 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77b)  Čl. 110 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77c)  Čl. 110 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77d)  § 114 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77e)  Čl. 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 77f)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 345/2013 v platnom znení a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 v platnom znení, ...
 • 78)  Civilný sporový poriadok. Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 79)  § 138 až 141 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 81)  § 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Nariadenie (EÚ) č. 584/2010.
 • 86)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 87)  § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 88)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.
 • 89)  § 18 ods. 10 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 89a)  Čl. 116 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
 • 89b)  Čl. 35 nariadenia 1095/2010.
 • 90)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny ...
 • 90a)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90aa)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 90b)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 91)  § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 92)  § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 95)  § 157 ods. 6 a § 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 96)  § 120 a 121 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.