Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.05.2022 do 07.07.2022

Platnosť od: 29.11.2001
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 07.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST67JUD31674DS79EUPP7ČL4

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.05.2022 do 07.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 483/2001 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 123/2022

Legislatívny proces k zákonu 123/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so ...

§ 2
(1)

Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť,1) ...

(2)

Banka môže prijímať vklady a poskytovať úvery alebo, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) ...

a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,
b)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) ...
c)
obchodovanie na vlastný účet
1.
s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti, ...
2.
s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
3.
s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami ...
d)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
e)
finančný lízing,
f)
poskytovanie záruk,2) otváranie a potvrdzovanie akreditívov,3)
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
h)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
i)
finančné sprostredkovanie,
j)
uloženie vecí,
k)
prenájom bezpečnostných schránok,
l)
poskytovanie bankových informácií,
m)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu,5)
n)
spracovávanie bankoviek a mincí,
o)
vydávanie a správa elektronických peňazí.
(3)

Bankové povolenie je povolenie podľa osobitného predpisu5a) vydané na vykonávanie bankových činností ...

(4)

Ak na výkon niektorých činností uvedených v odseku 2 je potrebné aj osobitné povolenie podľa osobitného ...

(5)

Bankové činnosti uvedené v odseku 2 môžu na území Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom ...

(6)

Banka môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje. ...

(7)

Zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,1ab) ktorá je právnickou osobou so ...

(8)

Pobočka zahraničnej banky je pobočka podľa osobitného predpisu,6a) ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej ...

(9)

Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú s výnimkou uvedenou v odseku 10 vykonávať iné podnikateľské ...

(10)

Iné ako bankové činnosti môžu banka a pobočka zahraničnej banky vykonávať pre iného, len ak súvisia ...

(11)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú v súvislosti s vykonávaním bankových činností povinné plniť aj ...

(12)

Na banku a pobočku zahraničnej banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje ...

(13)

Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)

(14)

Banka a pobočka zahraničnej banky môžu vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade s osobitným predpisom.9a) ...

(15)

Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú zvýhodnené vývozné úvery podľa osobitného predpisu.9b)

(16)

Banka, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu1ac) a má bankové povolenie len na poskytovanie ...

(17)

Na investičnú banku sa použijú ustanovenia tohto zákona v rozsahu k činnostiam, ktoré má uvedené v bankovom ...

§ 3
(1)

Bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5) Bez bankového ...

(2)

Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu svojho podnikania alebo ...

(3)

Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho podnikania ...

(4)

Bez bankového povolenia nemôže nikto, kto spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) poskytovať ...

§ 4
(1)

Slová „banka" alebo „sporiteľňa", ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený ...

§ 5 - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

vkladom zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti, ktoré predstavujú ...

b)

úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na vlastný účet alebo dočasné poskytnutie peňažných ...

c)

pobočkou banky pobočka podľa osobitného predpisu6a) umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo ...

d)

investovaním do cenných papierov na vlastný účet nadobudnutie cenných papierov na účely vykonávania ...

e)

finančnými nástrojmi peňažného trhu medzibankové depozitá, cenné papiere splatné do jedného roka, termínové ...

f)

finančnými nástrojmi kapitálového trhu akcie, dočasné listy, podielové listy a iné cenné papiere prijaté ...

g)

finančným lízingom prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené spravidla v pravidelných ...

h)

klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky osoba, s ktorou má banka alebo pobočka zahraničnej banky ...

i)

bankovým obchodom (ďalej len „obchod") vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi bankou alebo ...

j)

bankovou informáciou informácia týkajúca sa klienta banky, ktorú má banka o ňom a získala ju pri výkone ...

k)

verejnou výzvou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie uskutočnené akoukoľvek osobou na zhromažďovanie ...

l)

platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným ...

m)

osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...

n)

nakladaním s vkladom akékoľvek zriadenie, uloženie, prevod, výber alebo zrušenie vkladu, jeho postúpenie ...

o)

zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 23a ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivej ...

p)

dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania ...

r)

finančným sprostredkovaním sprostredkovanie finančných nástrojov peňažného trhu na medzibankovom trhu, ...

s)

základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:13d) ...

1.

zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu vedeného v mene euro,

2.

vykonávanie týchto platobných operácií:

2a.

vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,

2b.

výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,

2c.

bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet v mene euro

2ca.

úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,

2cb.

inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,

2cc.

prostredníctvom platobnej karty,

3.

vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty,

t)

subjektom finančného sektora subjekt finančného sektora podľa osobitného predpisu,13e)

u)

regulovaným trhom regulovaný trh podľa osobitného predpisu,13f)

v)

finančnou pákou finančná páka podľa osobitného predpisu,13g)

w)

príslušným orgánom dohľadu príslušný orgán podľa osobitného predpisu,13h)

x)

externou ratingovou agentúrou externá ratingová agentúra podľa osobitného predpisu,13i)

y)

centrálnou bankou centrálna banka podľa osobitného predpisu,13j)

z)

inštitúciou inštitúcia podľa osobitného predpisu,13k)

aa)

sekuritizáciou sekuritizácia podľa osobitného predpisu,13l)

ab)

finančnou inštitúciou finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu,13m)

ac)

malou alebo stredne veľkou právnickou osobou právnická osoba, ktorej ročný obrat nepresahuje 50 000 ...

ad)

osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá má pobyt v členskom štáte Európskej ...

ae)

platobným účtom so základnými funkciami (ďalej len „štandardný účet“) platobný účet, ktorý obsahuje ...

1.

zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,

2.

vykonávanie platobných operácií

2a.

vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,

2b.

výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,

2c.

bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet

2ca.

inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,

2cb.

úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,

2cc.

prostredníctvom platobnej karty,

3.

vydanie platobnej karty,

af)

skupinou na účely § 33o až 33z a 62a materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,

ag)

osobitným účtom dlžníka platobný účet, ktorý obsahuje najmenej tieto bankové služby súvisiace s platobným ...

1.

zriadenie, vedenie a zrušenie osobitného účtu dlžníka,

2.

vykonávanie týchto platobných operácií:

2a.

jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu13mc) v mene euro,

2b.

jedenkrát za kalendárny mesiac výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške podľa ...

ah)

hypotekárnym úverom úver, ktorý je zabezpečený záložným právom13n) alebo iným zabezpečovacím právom ...

ai)

tlmiacou rezervou (ďalej len „vankúš“) na zachovanie kapitálu vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa ...

aj)

skupinou na účely zákona okrem § 33o až 33z, § 49a až 49o a § 62a skupina podľa osobitného predpisu,13na) ...

ak)

skupinou mimo územia členského štátu skupina, ktorej materská spoločnosť má sídlo mimo územia členského ...

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DOHĽADE

§ 6
(1)

Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska;8) ...

(2)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava ...

(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk ...

(4)

Dohľad na konsolidovanom základe nenahrádza dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného ...

(5)

Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad ...

(6)

Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nad finančnými konglomerátmi ...

(7)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní ...

(8)

Za výkon dohľadu zodpovedá Národná banka Slovenska. Osoby, ktoré v mene Národnej banky Slovenska vykonávajú ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný ...

(10)

Orgán dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky ...

(11)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami bánk, ktoré pôsobia na území iného štátu ...

(12)

Centrálny depozitár cenných papierov a člen centrálneho depozitára cenných papierov16) sú povinní z ...

(13)

Pri výkone dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk a dohľadu na konsolidovanom ...

a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a monitorovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa ...
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,15)
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich ...
(14)

Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej banky je významná, podá žiadosť ...

a)
to, či podiel tejto pobočky zahraničnej banky presahuje 2 % všetkých prijatých vkladov v Slovenskej ...
b)
pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti zahraničnej banky na likviditu trhu a na platobný ...
c)
veľkosť a význam tejto pobočky zahraničnej banky z hľadiska počtu klientov v rámci finančného systému ...
(15)

Národná banka Slovenska v záujme určenia, že pobočka zahraničnej banky je významná, spolupracuje s orgánmi ...

(16)

Národná banka Slovenska oznamuje príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom je umiestnená ...

(17)

Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

a)
zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov dohľadu (ďalej len „pracovná skupina“) s cieľom uľahčiť spoluprácu ...
b)
určuje, ktorý príslušný orgán dohľadu sa zúčastňuje na zasadnutí a činnosti pracovnej skupiny,
c)
prihliada na dôležitosť činnosti orgánu dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, a najmä na ...
d)
vopred úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia ...
e)
včas a úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí pracovnej ...
(18)

Informácie poskytnuté podľa odseku 12 možno použiť len na účely výkonu dohľadu, auditu a na účely kontroly ...

(19)

Národná banka Slovenska zverejňuje metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom vo Vestníku ...

(20)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným ...
b)
spôsob uplatňovania národnej voľby v súvislosti s preberaním právnych aktov Európskej únie a možností ...
c)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku vrátane kritérií uplatňovania zásady proporcionality, ktoré ...
d)
súhrnné štatistické údaje o rozhodujúcich ukazovateľoch súvisiacich so zmenami v regulácii bankového ...
e)
zoznam uznaných ratingových agentúr,20)
f)
zoznam vyšších územných celkov alebo obcí, ktorým sa na účely výpočtu rizikovo vážených expozícií štandardizovaným ...
(21)

Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania podľa odseku 2 môže Národná banka Slovenska zvýšiť počet ...

(22)

Národná banka Slovenska každoročne vypracováva plán dohľadov na mieste a plán dohľadov na diaľku. Tieto ...

a)
výkone dohľadu,
b)
subjektoch, ktoré sú predmetom dohľadu podľa odseku 1,
c)
pláne dohľadov podľa § 47 ods. 9 a § 48 ods. 9.
(23)

Pri tvorbe plánov dohľadov podľa odseku 22, ak ide o banky, Národná banka Slovenska prihliada najmä ...

a)
výsledky stresového testovania bánk,
b)
informácie a zistenia od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom pobočka banky vykonáva ...
c)
tie banky, pri ktorých to Národná banka Slovenska považuje za potrebné.
(24)

Podmienky podľa § 30 až 32, za ktorých bol banke udelený predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32, je ...

(25)

Ak banka prestane spĺňať podmienky podľa § 30 až 32, za ktorých jej bol udelený predchádzajúci súhlas, ...

(26)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie ...

a)
zisteniach z preskúmaní a hodnotení podľa odseku 2,
b)
metodike, z ktorej vychádzajú rozhodnutia podľa odsekov 2, 22 až 25 a § 50.
(27)

Národná banka Slovenska vykoná najmenej raz ročne stresové testovanie a výsledky vykonaných stresových ...

(28)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska týkajúce ...

(29)

Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslušnému orgánu dohľadu členského štátu ...

(30)

Národná banka Slovenska okrem kreditného rizika, trhového rizika a operačného rizika preskúmava a hodnotí ...

a)
výsledky stresových testov uskutočňovaných bankou, ktorá používa prístup interných ratingov podľa osobitného ...
b)
expozície voči riziku koncentrácie a riadenie tohto rizika bankou vrátane ich súladu s osobitným predpisom,20d) ...
c)
vhodnosť a spôsob uplatňovania postupov pre riadenie rizika spojeného so zmierňovaním kreditného rizika, ...
d)
rozsah primeranosti vlastných zdrojov banky voči aktívam, ktoré sú predmetom sekuritizácie s ohľadom ...
e)
expozície voči riziku likvidity, meranie a riadenie rizika likvidity bankou vrátane analýz alternatívnych ...
f)
dopady rozloženia rizika a spôsob, akým sú tieto dopady začlenené do systému merania rizika, výsledky ...
g)
geografické rozmiestnenie expozícií banky,
h)
obchodný model banky.
(31)

Národná banka Slovenska na účely odseku 30 písm. e) v rámci výkonu dohľadu preskúmava a hodnotí aj

a)
celkové riadenie rizika likvidity banky, pričom zohľadňuje postavenie banky na finančnom trhu,
b)
či banka poskytla skrytú podporu na sekuritizáciu; ak sa zistí, že banka poskytla skrytú podporu na ...
c)
či úpravy oceňovania pozícií alebo portfólií v obchodnej knihe podľa osobitného predpisu20f) umožňujú ...
d)
expozície banky voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z neobchodných činností; ak by v dôsledku náhlej ...
e)
expozície banky voči riziku nadmerného využívania finančnej páky,20g) ktoré je identifikované na základe ...
f)
riadiaci a kontrolný systém banky, spôsobilosť členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady vykonávajúcich ...
(32)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky so sídlom mimo územia členského ...

(33)

Národná banka Slovenska môže prispôsobiť metodiku preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 pri bankách ...

(34)

Ak na základe vykonaného preskúmania a hodnotenia podľa odseku 2 existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti ...

(35)

Národná banka Slovenska môže v súlade s podmienkami podľa odsekov 36 a 37 zdieľať alebo zaslať informácie ...

a)
Medzinárodnému menovému fondu a Svetovej banke na účely hodnotení pre program posúdenia finančného sektora, ...
b)
Banke pre medzinárodné zúčtovanie na účely štúdií kvantitatívneho vplyvu,
c)
Rade pre finančnú stabilitu na účely jej funkcie dohľadu.
(36)

Národná banka Slovenska môže zdieľať dôverné informácie len na základe žiadosti príslušného subjektu ...

a)
žiadosť je riadne odôvodnená vzhľadom na osobitné úlohy, ktoré vykonáva príslušný subjekt podľa odseku ...
b)
žiadosť musí obsahovať presné označenie povahy, rozsahu a formátu požadovaných informácií a prostriedkov ...
c)
požadované informácie sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie osobitných úloh príslušného subjektu podľa ...
d)
informácie sa zasielajú alebo sprístupňujú výlučne osobám priamo zapojeným do vykonávania osobitných ...
e)
na osoby, ktoré majú prístup k takýmto informáciám, sa vzťahuje povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ...
(37)

Národná banka Slovenska môže zaslať informácie na základe žiadosti príslušného subjektu podľa odseku ...

§ 6a
(1)

Banka, ktorá používa prístup interných ratingov pre kreditné riziko podľa § 30 alebo vlastný model výpočtu ...

(2)

Národná banka Slovenska na základe hlásení bánk o výsledkoch výpočtov v rámci ich interných prístupov ...

a)
prístupy, ktoré pre tú istú expozíciu vykazujú výrazné rozdiely v požiadavkách na vlastné zdroje,
b)
prístupy, pri ktorých je neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka rozdielnosť a pri ktorých je aj ...
(3)

Ak sa banka v interných prístupoch výrazne odlišuje od väčšiny porovnateľných bánk alebo ak majú interné ...

(4)

Opatrenia uložené podľa odseku 3 nesmú

a)
viesť k štandardizácii ani k uprednostňovaniu niektorých metód používaných v rámci interných prístupov ...
b)
vytvárať nesprávne stimuly bánk,
c)
spôsobovať davové správanie bánk.

TRETIA ČASŤ

BANKOVÉ POVOLENIE

§ 7
(1)

O udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska. O udelení bankového povolenia pre banky ...

(2)

Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

a)
peňažný vklad do základného imania banky najmenej 16 600 000 eur,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod21a) peňažného vkladu do základného imania a ďalších finančných zdrojov ...
c)
spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke, a prehľadnosť ...
d)
návrh členov štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 1,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, ...
f)
návrh stanov banky,
g)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti banky podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami, ...
h)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na banke,
i)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena h) nebránia výkonu dohľadu,
j)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena h) úzke ...
k)
sídlo budúcej banky, jej ústredie a vykonávanie jej bankovej činnosti musí byť na území Slovenskej republiky; ...
l)
preukázať finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich banku preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú ...
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) ...
n)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb22b) vo ...
o)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí22c) vo ...
p)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické ...
q)
vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci ...
r)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra ...
(3)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú ...

(4)

Banka je povinná pred začatím vykonávania povolených bankových činností preukázať Národnej banke Slovenska ...

a)
splatenie peňažného vkladu do základného imania v plnej výške,
b)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených bankových činností banky, existenciu ...
c)
splnenie povinnosti podľa § 27 ods. 13.
(5)

Výkon bankových činností uvedených v bankovom povolení môže banka začať na základe písomného oznámenia ...

(6)

Podmienky podľa odsekov 2 a 4 je banka povinná dodržiavať počas celej doby platnosti bankového povolenia. ...

(7)

Žiadateľ, ktorého akcionárom s kvalifikovanou účasťou je zahraničná banka, predloží súčasne so žiadosťou ...

(8)

Národná banka Slovenska prerokuje žiadosť o udelenie bankového povolenia s príslušnými orgánmi dohľadu ...

a)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky so sídlom na území členského štátu,
b)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti zahraničnej banky so sídlom na území členského ...
c)
ktorého kontrolujú tie isté osoby, ktoré kontrolujú zahraničnú banku so sídlom na území členského štátu, ...
d)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou poisťovne alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území členského ...
e)
ktorý bude dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne alebo obchodníka s cennými papiermi ...
f)
ktorého kontrolujú tie isté osoby, ktoré kontrolujú poisťovňu alebo obchodníka s cennými papiermi so ...
(9)

Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

a)
náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 vrátane náležitostí žiadosti banky, ...
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)
spôsob preukazovania splnenia povinností podľa odseku 4.
(10)

Za vhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok ...

(11)

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie kvalifikovaná účasť podľa osobitného predpisu.23a) ...

(12)

Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom ...

(13)

Skupinou s úzkymi väzbami sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného predpisu.23b) ...

(14)

Za člena štatutárneho orgánu banky, člena dozornej rady banky, vedúceho pobočky zahraničnej banky, zástupcu ...

(15)

Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá

a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s ...
b)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej ...
c)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej ...
d)
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v zahraničnej ...
e)
nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo ...
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov24a) v oblasti finančného trhu,
g)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich ...
(16)

Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 2 písm. r) a odseku ...

(17)

Osobu uvedenú v odseku 15 písm. b) až d) a f) môže Národná banka Slovenska uznať za dôveryhodnú, ak ...

(18)

Dcérskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie dcérska spoločnosť podľa osobitného predpisu.24aaa) ...

(19)

Materskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie materská spoločnosť podľa osobitného predpisu.24aab) ...

(20)

Kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola podľa osobitného predpisu.24aac)

(21)

Vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie osoba priamo podriadená štatutárnemu orgánu banky ...

(22)

Významným vplyvom sa na účely tohto zákona rozumie možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej ...

(23)

Ak je žiadateľ súčasťou skupiny, predloží aj informácie o materskej spoločnosti, finančnej holdingovej ...

(24)

Ustanovenia odseku 2 písm. e), odseku 14, § 25 ods. 1 až 6, 9, 11 a § 50 ods. 20 sa na finančné holdingové ...

§ 7a
(1)

Národná banka Slovenska prerokuje žiadosť o udelenie bankového povolenia s príslušným orgánom

a)
dohľadu členského štátu, v ktorom má zahraničná banka sídlo, ak ide o udelenie bankového povolenia podľa ...
b)
dohľadu členského štátu, ktorý je zodpovedný za dohľad nad poisťovňami alebo obchodníkmi s cennými papiermi ...
(2)

Národná banka Slovenska prerokuje s príslušným orgánom dohľadu členského štátu podľa odseku 1 najmä ...

(3)

Ak by sa udelením bankového povolenia banka stala súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 až 49, ktorého ...

(4)

Odbornou spôsobilosťou osôb uvedených v odseku 3 sa rozumie primeraná znalosť finančného sektora a skúsenosti ...

§ 7b
(1)

Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1ac) a ktorý má udelené ...

a)
rovná alebo vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
nižšia ako 30 000 000 000 eur a tento obchodník s cennými papiermi je súčasťou skupiny, v ktorej celková ...
(2)

Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 môže ďalej vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu1ac) ...

(3)

Ak bolo podľa § 63 ods. 1 písm. h) odobraté bankové povolenie a obchodník s cennými papiermi spĺňa podmienky ...

§ 8
(1)

O udelení bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom ...

(2)

Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou bankou jej pobočke ...
b)
dôveryhodnosť zahraničnej banky a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jej pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou bankou na vedúceho pobočky zahraničnej ...
d)
obchodný plán zahraničnej banky vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti jej pobočky, podložený ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná banka,
f)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e) nebránia výkonu dohľadu,
g)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke ...
h)
zahraničná banka, ktorá chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, má sídlo, ...
i)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb22a) ...
j)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb22b) vo ...
k)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí22c) vo ...
l)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické ...
m)
vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci ...
(3)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú ...

(4)

Pobočka zahraničnej banky je povinná pred začatím vykonávania povolených bankových činností preukázať ...

a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených bankových činností pobočky zahraničnej ...
b)
splnenie povinnosti podľa § 27 ods. 13.
(5)

Výkon povolených bankových činností môže pobočka zahraničnej banky začať na základe písomného oznámenia ...

(6)

Podmienky podľa odsekov 2 a 4 je pobočka zahraničnej banky povinná dodržiavať počas celej doby platnosti ...

(7)

Zahraničná banka predloží súčasne so žiadosťou o udelenie bankového povolenia záväzné písomné vyjadrenie ...

(8)

Pobočka zahraničnej banky v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo svojom názve uvádzať ...

(9)

Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví

a)
náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 a doklady prikladané k žiadosti,
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)
spôsob preukazovania splnenia povinností podľa odseku 4.
(10)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti o bankové povolenie podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna ...

§ 9
(1)

Bankové povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na ...

(2)

Bankové povolenie obsahuje presné vymedzenie povolených bankových činností a môže obsahovať aj podmienky, ...

(3)

V bankovom povolení možno obmedziť rozsah alebo spôsob výkonu niektorých bankových činností. Na žiadosť ...

(4)

Banka je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom ...

(5)

Zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska ...

(6)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených bankových ...

§ 10

Bankové povolenie nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská ...

§ 11
(1)

Zahraničná banka so sídlom na území členského štátu môže vykonávať na území Slovenskej republiky prostredníctvom ...

(2)

Zahraničná banka podľa odseku 1 je ďalej oprávnená na vykonávanie bankových činností podľa § 2 ods. ...

(3)

Činnosti uvedené v § 2 ods. 2 okrem prijímania vkladov môže na území Slovenskej republiky v súlade s ...

a)
zahraničná banka alebo zahraničné banky majú oprávnenie na výkon bankových činností na území členského ...
b)
zahraničná finančná inštitúcia skutočne vykonáva bankové činnosti na území toho istého členského štátu, ...
c)
zahraničná banka alebo zahraničné banky vlastnia najmenej 90 % hlasovacích práv zahraničnej finančnej ...
d)
zahraničná banka alebo zahraničné banky zabezpečia obozretné riadenie zahraničnej finančnej inštitúcie ...
e)
zahraničná finančná inštitúcia podlieha konsolidovanému dohľadu nad konsolidovaným celkom zahraničnej ...
(4)

Skutočnosti uvedené v odseku 3 preukazuje zahraničná finančná inštitúcia Národnej banke Slovenska písomným ...

(5)

Zahraničná banka, ktorá nepožíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, alebo ...

(6)

Bankovú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. m) môže zahraničná banka podľa odseku 1 vykonávať iba na základe ...

(7)

Na zahraničnú banku podľa odseku 1 sa nepoužijú ustanovenia § 2 ods. 10, § 3, § 4 ods. 1, § 6 ods. 8 ...

§ 12
(1)

Národná banka Slovenska sa do dvoch mesiacov od doručenia vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského ...

(2)

Po doručení vyjadrenia podľa odseku 1 alebo po márnom uplynutí dvoch mesiacov môže zahraničná banka ...

§ 13
(1)

Banka, ktorá chce založiť svoju pobočku na území členského štátu, písomne požiada Národnú banku Slovenska ...

a)
členský štát, na ktorého území chce založiť pobočku,
b)
sídlo pobočky v členskom štáte,
c)
mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky,
d)
obchodný plán obsahujúci najmä výpočet predpokladaných činností a navrhovanú stratégiu činnosti jej ...
e)
organizačnú štruktúru pobočky.
(2)

Ak Národná banka Slovenska nemá dôvody pochybovať o organizačnej štruktúre a finančnej situácii banky ...

(3)

Ak sú pochybnosti o skutočnostiach uvedených v odseku 2, Národná banka Slovenska oznámi svoje rozhodnutie ...

(4)

Zmeny v údajoch uvedených v odsekoch 1 a 2 banka písomne oznámi najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných ...

(5)

Ak banka chce na území členského štátu vykonávať bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 okrem bankovej činnosti ...

(6)

Ak banka chce zriadiť alebo nadobudnúť na území členského štátu finančnú inštitúciu, vopred písomne ...

(7)

Ak finančná inštitúcia so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je dcérskou spoločnosťou banky ...

§ 14
(1)

Dohľad nad pobočkou banky založenej na území členského štátu vykonáva Národná banka Slovenska. Dohľad ...

(2)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že pobočka banky pri výkone ...

(3)

Ak pobočka banky pri výkone bankových činností na území členského štátu poruší právne predpisy členského ...

§ 15

Pri výkone dohľadu podľa § 14 v oblasti sledovania rizík vzniknutých z pôsobenia na finančnom trhu na ...

§ 16

Dohľad nad pobočkou zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 na území Slovenskej republiky vykonáva príslušný ...

§ 17
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka zahraničnej banky podľa § 11 ods. 1 pri výkone bankových ...

(2)

Národná banka Slovenska na základe informácií od príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu o ...

(3)

Ak vec neznesie odklad a príslušný orgán dohľadu členského štátu neprijme opatrenia podľa odseku 1 alebo ...

(4)

Ak príslušný orgán členského štátu prijme reorganizačné opatrenia podľa § 53 ods. 9, tak preventívne ...

§ 18
(1)

Národná banka Slovenska je oprávnená na štatistické účely a informačné účely vyžadovať, aby zahraničná ...

(2)

Na účely určenia, že pobočka zahraničnej banky je významná podľa § 6 ods. 14 a na účely dohľadu podľa ...

§ 19
(1)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom má banka ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi Komisii, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Komisii, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) ...

(5)

Národná banka Slovenska oznámi Komisii problémy, ktoré sa vyskytli pri zakladaní banky alebo pobočky ...

(6)

Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) ...

(7)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) každé ...

§ 20

Zahraničné banky so sídlom v členskom štáte môžu slobodne zabezpečiť reklamu bankovým činnostiam poskytovaným ...

§ 20a - Súhlas na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti ...
(1)

Na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska podáva

a)
materská finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike alebo materská zmiešaná finančná ...
b)
materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová ...
c)
finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom ...
d)
finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, alebo zmiešaná finančná holdingová ...
(3)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje informácie o

a)
organizačnej štruktúre skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná ...
b)
odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti aspoň dvoch fyzických osôb v riadiacej funkcii vo finančnej holdingovej ...
c)
dodržiavaní ustanovení § 7 ods. 2 písm. c) a § 28 akcionármi banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou finančnej ...
d)
organizačnej štruktúre a rozdelení úloh v rámci skupiny.
(4)

Na udelenie súhlasu podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

a)
vnútorné mechanizmy a rozdelenie úloh sú primerané na účely dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto ...
1.
koordinujú činnosť všetkých dcérskych spoločností finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej ...
2.
predchádzajú alebo riešia konflikty v rámci skupiny a
3.
presadzujú zásady určené materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou zmiešanou finančnou ...
b)
organizačná štruktúra skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná ...
1.
postavenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo viacúrovňovej ...
2.
štruktúra akcionárov a
3.
úloha finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny ...
c)
spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré sú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke a preukázanie dôveryhodnosti ...
(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok uvedených ...

(6)

Podmienky na udelenie súhlasu podľa odseku 4 je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná ...

(7)

Ak sa konanie o žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 uskutoční súčasne s konaním podľa § 28 ods. ...

(8)

Udelenie súhlasu podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
hlavným predmetom činnosti finančnej holdingovej spoločnosti je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach ...
b)
finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nie je v rámci skupiny ...
c)
banka, ktorá je dcérskou spoločnosťou, je určená za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala ...
d)
finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa nezúčastňuje na riadiacich, ...
e)
neexistuje prekážka brániaca účinnému výkonu dohľadu nad skupinou na konsolidovanom základe.
(9)

Finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky ...

(10)

Na účely vykonávania dohľadu na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe banka, materská ...

a)
finančnú holdingovú spoločnosť a zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ktorým bol udelený súhlas ...
b)
určenú banku podľa odseku 8 písm. c) kontrolovanú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej ...
c)
finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku určené podľa § 20b ...
(11)

Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe monitoruje dodržiavanie podmienok ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí, že finančná holdingová ...

(13)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť ...

(14)

Ak sa nedosiahne dohoda medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu v inom členskom ...

(15)

Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť ...

(16)

Ak ide o zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a Národná banka Slovenska nie je orgánom vykonávajúcim ...

(17)

Ak zahraničný orgán vykonávajúci dohľad podľa § 49a až 49o alebo osobitných predpisov24f) nevydá súhlas ...

(18)

Ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť podľa odseku 1, oznámi žiadateľovi podľa odseku 2 svoje ...

(19)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia ...

a)
náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k žiadosti,
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odseku 4 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)
ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie splnenia podmienok podľa odsekov 4 a 8. ...
§ 20b - Opatrenia na nápravu a pokuty pre finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú ...
(1)

Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky spočívajúce ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky podľa odseku ...

a)
pozastaviť výkon hlasovacích práv spojených s akciami banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou, držanými ...
b)
uložiť pokutu finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo členom ...
c)
uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť ...
d)
dočasne určiť inú finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku ...
e)
obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov podľa osobitného predpisu24h) akcionárom,
f)
uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť ...
g)
uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť ...
h)
uložiť iné opatrenia na nápravu smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov, ako sú uvedené v písmenách ...
(3)

Právomoci v oblasti dohľadu podľa § 50 a § 63 ods. 1 a 2 Národná banka Slovenska primerane použije aj ...

(4)

Rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 20a ods. 1 nie je dotknuté uloženie opatrení ...

§ 20c - Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii
(1)

Dve alebo viac inštitúcií v Európskej únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského ...

(2)

Národná banka Slovenska môže povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, ktoré vykonávajú činnosť na území ...

a)
bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností, ktoré ustanovujú pravidlá iného ako členského ...
b)
viedlo podľa posúdenia Rady pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len „rezolučná rada“) k zníženiu ...
(3)

Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť len banka, finančná holdingová spoločnosť, ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak celková hodnota aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo ...

(5)

Na účely odsekov 4, 6, 7 a § 122yc celkovou hodnotou aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré ...

a)
každej inštitúcie, ktoré má vo všetkých členských štátoch skupina mimo územia členského štátu, ako vyplýva ...
b)
každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie ...
(6)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) o každej ...

a)
názov inštitúcie a celkovú hodnotu aktív tejto inštitúcie podliehajúcej dohľadu Národnej banky Slovenska ...
b)
názov každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené ...
c)
názov a druh každej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike ...
(7)

Banka, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky a ktorá je súčasťou skupiny mimo územia ...

a)
má sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii,
b)
je sprostredkujúcou materskou spoločnosťou v Európskej únii,
c)
je jedinou inštitúciou skupiny mimo územia členského štátu v Európskej únii alebo
d)
je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, ktorej celková hodnota aktív, ktoré má vo všetkých ...
(8)

Na účely tohto paragrafu a § 122yd ods. 2 sa za inštitúciu považuje aj obchodník s cennými papiermi ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZASTÚPENIE BANKY ALEBO ZAHRANIČNEJ BANKY

§ 21
(1)

Banka je povinná vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie každého svojho zastúpenia ...

a)
označenie sídla zastúpenia,
b)
meno a priezvisko vedúceho zastúpenia a adresu jeho trvalého pobytu.
(2)

Zastúpením banky sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka banky, ktorá propaguje činnosť ...

(3)

Zastúpenie banky nemôže vykonávať bankové činnosti ani inak podnikať.

§ 22
(1)

Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti, môže ...

(2)

Zastúpením zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové ...

(3)

Zahraničné zastúpenie nemôže vykonávať bankové činnosti ani inak podnikať. Nezapisuje sa do obchodného ...

(4)

Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti, je povinná ...

(5)

Vedúci zahraničného zastúpenia môže robiť za zahraničnú banku alebo obdobnú zahraničnú finančnú inštitúciu ...

(6)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia ...

(7)

Zahraničné zastúpenie je povinné do 30 dní od registrácie písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ...

(8)

Zahraničné zastúpenie je povinné do 30 dní písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu, ktorá ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok určených v rozhodnutí ...

(10)

Ak zahraničné zastúpenie nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o registrácii alebo poruší zákony ...

(11)

Registrácia zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej ...

PIATA ČASŤ

ORGANIZÁCIA A RIADENIE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

§ 23
(1)

Banka je povinná v stanovách okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise25) upraviť organizačnú ...

a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov banky,
b)
systém riadenia banky pri dodržaní pravidla podľa § 27 ods. 1 písm. d),
c)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly a vnútorného ...
d)
oddelené riadenie rizík od bankových činností vrátane systému riadenia rizík, ktorým je alebo by mohla ...
e)
oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov podľa § 34,
f)
oddelené sledovanie rizík, ktorým je banka vystavená pri vykonávaní bankových činností s osobami s osobitným ...
g)
informačný systém,
h)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu,
i)
činnosť výboru pre odmeňovanie v banke.
(2)

Banka je povinná vo svojich vnútorných predpisoch upraviť podrobnosti o

a)
organizačnej štruktúre banky podľa odseku 1 s dôrazom na identifikáciu zodpovedných osôb za výkon bankových ...
b)
systéme vnútornej kontroly, do ktorého je zahrnutý aj útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
c)
vypracovaní, uskutočňovaní a aktualizácii ozdravného plánu banky (ďalej len "ozdravný plán").
(3)

Banka je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku ...

a)
kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov, a vyvodzovanie opatrení na ...
1.
zamestnanci alebo organizačné útvary banky, ktoré sa zúčastňujú na jednotlivých prevádzkových pracovných ...
2.
vedúci zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov banky zodpovední za kontrolované procesy a za ...
b)
kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva útvar vnútornej kontroly a ...
(4)

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne ...

(5)

Banka je povinná dodržiavať organizačnú štruktúru spĺňajúcu požiadavky podľa tohto zákona a iných všeobecne ...

(6)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
rizikom možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou banky alebo spôsobená banke inými skutočnosťami; ...
1.
kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky; kreditné ...
2.
trhové riziko vyplývajúce z pozícií banky a spôsobené zmenami hodnôt rizikových faktorov, pričom tieto ...
3.
operačné riziko podľa osobitného predpisu,25aa)
4.
riziko likvidity vyplývajúce z neschopnosti banky splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti,
5.
systémové riziko vyplývajúce z možného vplyvu na stabilitu finančného systému s možnými závažnými negatívnymi ...
6.
riziko modelu vyplývajúce z možnej straty, ktorá môže banke vzniknúť v dôsledku rozhodnutí založených ...
7.
riziko nadmerného využívania finančnej páky,
8.
úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je súčasné alebo ...
b)
riadením rizík predchádzanie možným stratám vrátane škôd včasnou a primeranou identifikáciou rizík, ...
c)
systémom riadenia rizík systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti ...
d)
vnútorným kapitálom také zdroje financovania banky, ktoré banka na základe vlastného určenia a zhodnotenia ...
e)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,25ac)
f)
zmierňovaním kreditného rizika zmierňovanie kreditného rizika podľa osobitného predpisu,25ad)
g)
interným prístupom, prístup podľa osobitného predpisu.25ae)
(7)

Kópiu platného znenia stanov banka doručí Národnej banke Slovenska bezodkladne po každej zmene stanov ...

(8)

Banka môže zriadiť pobočku v zahraničí len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktorý ...

(9)

Opatrením,23) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia: ...

a)
podrobnosti o organizačnej štruktúre a systéme riadenia banky podľa odseku 1,
b)
podrobnosti o systéme vnútornej kontroly banky podľa odseku 3, podrobnosti o činnosti a zodpovednosti ...
c)
čo sa rozumie významným rizikom na účely systému riadenia rizík,
d)
rozsah, v akom pobočky zahraničných bánk podliehajú požiadavkám ustanoveným podľa písmen a) a b),
e)
náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 8 vrátane dokladov prikladaných k žiadosti, ...
f)
podrobnosti týkajúce sa uplatňovania zásad odmeňovania podľa § 23a a 23b.
(10)

Na účely zabezpečenia riadneho a bezpečného výkonu povolených bankových činností a zabraňovania vzniku ...

§ 23a
(1)

Banka je povinná uplatňovať zásady odmeňovania podľa tohto zákona pri osobách, ktorých profesionálne ...

a)
všetkých členov štatutárneho orgánu,
b)
všetkých členov dozornej rady,
c)
vedúcich zamestnancov,
d)
zamestnancov s riadiacou zodpovednosťou za kontrolné funkcie alebo významné obchodné útvary spĺňajúce ...
e)
zamestnancov, ktorí majú nárok na významnú odmenu za predchádzajúce účtovné obdobie, ak
1.
odmena tohto zamestnanca je rovná alebo vyššia ako 500 000 eur a je rovná alebo vyššia ako priemerná ...
2.
vykonávajú profesionálnu činnosť vo významnom obchodnom útvare ustanovenom v súlade s osobitným predpisom ...
f)
ďalších zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e) a ktorých odborné činnosti majú vplyv ...
(2)

V rámci zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 banka uplatňuje

a)
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
2.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu banky a člena dozornej rady banky,
b)
pohyblivú zložku celkovej odmeny.
(3)

Banka je povinná pri uplatňovaní zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 dodržiavať všeobecné princípy ...

(4)

Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia

a)
byť v súlade s riadnym a účinným systémom riadenia rizík, ktorý nepodnecuje k vystaveniu sa riziku nad ...
b)
byť v súlade s obchodnou stratégiou, hodnotami a dlhodobými cieľmi banky,
c)
zahŕňať opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
d)
byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc)
(5)

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu aspoň raz ročne kontroluje uplatňovanie zásad odmeňovania ...

(6)

Zamestnanec útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky, na ktorého sa uplatňujú zásady odmeňovania ...

(7)

Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia rozlišovať medzi kritériami pre určenie

a)
zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, ktorá má zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby ...
b)
pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá má zohľadňovať udržateľný výkon osoby podľa odseku 1, riziká ...
(8)

Na účely uplatňovania zásad odmeňovania sa za banku, ktorá je významná z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej ...

a)
banka je globálne systémovo významnou bankou podľa § 33a ods. 1 písm. b) alebo
b)
banka je lokálne systémovo významnou bankou podľa § 33a ods. 1 písm. c).
(9)

Ak sa banke poskytlo stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, ...

a)
pohyblivé zložky celkovej odmeny osoby podľa odseku 1, ktoré nepresiahnu 1 % z čistých príjmov, ak nie ...
b)
základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravila ich štruktúru, a ak je to potrebné, aj ...
c)
pohyblivé zložky celkovej odmeny členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, ktoré sa nevyplatia ...
§ 23b
(1)

Na pohyblivú zložku celkovej odmeny sa okrem všeobecných princípov podľa § 23a ods. 4 až 7 uplatňujú ...

(2)

Ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, pohyblivá zložka celkovej odmeny je závislá od hodnotenia výkonnosti ...

(3)

Hodnotenie výkonnosti je určené viacročným rámcom s cieľom zabezpečiť postup hodnotenia založený na ...

(4)

Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny musí zohľadňovať schopnosť banky plniť povinnosti podľa ...

(5)

Ak banka plní povinnosti podľa § 29, osobe podľa § 23a ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, ...

(6)

Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa § 23a ods. 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou ...

(7)

Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 23a ods. 1 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho ...

(8)

Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb podľa § 23a ods. 1 musí byť v ...

(9)

Postup merania výkonnosti na účely výpočtu pohyblivej zložky celkovej odmeny alebo pohyblivých zložiek ...

(10)

Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny v banke sa musia zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich ...

(11)

Významná časť, najmenej však 50 % odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny a 50 % neodloženej pohyblivej ...

a)
cenných papierov a
b)
vždy, ak je to možné, iných finančných nástrojov podľa osobitného predpisu25af) alebo iných nástrojov, ...
(12)

Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 11 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad ...

(13)

Najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny sa odkladá na obdobie najmenej štyri až päť rokov od ...

(14)

Ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu banky a odôvodnené výkonnosťou banky, výkonnosťou ...

(15)

Banka je povinná zaviesť opatrenia, ktoré jej umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej ...

(16)

Banka môže v rámci dôchodkovej politiky v súlade s jej obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami ...

(17)

Osoby podľa § 23a ods. 1 nemôžu uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad nevyplatenia pohyblivej zložky celkovej ...

(18)

Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená v nástrojoch alebo vo forme, ktorá by umožnila ...

(19)

Ustanovenia odsekov 11 až 13 a odseku 16 druhej a tretej vety sa neuplatňujú na

a)
banku, ktorá nie je veľkou inštitúciou podľa osobitného predpisu25ag) a ktorej priemerná hodnota aktív ...
b)
zamestnanca, ktorého ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ...
§ 23d
(1)

Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke; iná banka ako banka podľa ...

a)
nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity, ...
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká ...
c)
zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán banky pri príprave ...
d)
dozerá na odmeňovanie všetkých členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie ...
(2)

Výbor pre odmeňovanie v banke pozostáva najmenej z troch členov. Členom výboru pre odmeňovanie môže ...

§ 23e
(1)

Banka je povinná každoročne do 30. júna písomne informovať Národnú banku Slovenska o rozdieloch v odmeňovaní ...

(2)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu na účely porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania ...

(3)

Informácie podľa odsekov 1 a 2 Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu ...

§ 24
(1)

Banka má štatutárny orgán a dozornú radu. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo. Štatutárny orgán aj ...

(2)

Členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za vypracovanie, schválenie a dodržiavanie organizačnej štruktúry, ...

(3)

Členovia štatutárneho orgánu banky sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon povolených bankových ...

(4)

Členovia dozornej rady banky sú povinní poznať a dohliadať na výkon povolených bankových činností, na ...

(5)

Členovia štatutárneho orgánu banky, členovia dozornej rady banky a vedúci zamestnanci banky sú povinní ...

§ 25
(1)

Člen štatutárneho orgánu banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo ...

(2)

Člen dozornej rady banky nemôže byť členom štatutárneho orgánu ani zamestnancom tej istej banky, ani ...

(3)

Člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady banky a zamestnanec banky nesmú využiť informácie, ktoré ...

(4)

Vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky vymenúva a odvoláva štatutárny orgán banky ...

(5)

Vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky je povinný bezodkladne informovať dozornú ...

(6)

Vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu nemôže byť členom štatutárneho orgánu alebo členom ...

(7)

Podnikom pomocných bankových služieb sa rozumie podnik pomocných služieb podľa osobitného predpisu.26c) ...

(8)

Zákazy a obmedzenia ustanovené podľa odsekov 1 a 2 pre členov štatutárneho orgánu banky a pre zamestnancov ...

(9)

Členovia štatutárneho orgánu a členovia dozornej rady banky po celú dobu výkonu svojej funkcie plnia ...

(10)

Banka zabezpečí personálne a finančné zdroje pre priebežné odborné vzdelávania členov štatutárneho orgánu ...

(11)

Banka pri výbere členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady uplatňuje pravidlá podľa osobitného ...

(12)

Banka je povinná bezodkladne po zverejnení informácie podľa osobitného predpisu26f) zaslať zverejnené ...

(13)

Informácie podľa odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky ...

(14)

Člen štatutárneho orgánu banky alebo člen dozornej rady banky môže byť súčasne buď členom najviac jedného ...

a)
banke, ktorá je súčasťou toho istého inštitucionálneho systému ochrany podľa osobitného predpisu,26g) ...
b)
inej právnickej osobe, ktorá je podnikateľom26a) v rámci tej istej skupiny,
c)
burze cenných papierov,26b)
d)
centrálnom depozitárovi cenných papierov16) alebo
e)
inej právnickej osobe, v ktorej má táto banka kvalifikovanú účasť.
(15)

Na účely odseku 14 sa jedna alebo viac funkcií člena štatutárneho orgánu alebo funkcií člena dozornej ...

(16)

Pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 Národná banka Slovenska zohľadňuje aj individuálne ...

(17)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia ...

§ 26
(1)

Ustanoveniami § 24 a 25 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1)

(2)

Ustanovenia § 23 až 25 sa obdobne vzťahujú aj na pobočku zahraničnej banky, na vedúceho pobočky zahraničnej ...

ŠIESTA ČASŤ

POŽIADAVKY NA PODNIKANIE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

§ 27
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe. Banka ...

a)
spôsobom, ktorý zohľadňuje a zmierňuje riziká,
b)
spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy ich vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov a ktorý neohrozuje ...
c)
za výhodných ekonomických a právnych podmienok pre banku alebo pobočku zahraničnej banky a pre ich klientov ...
d)
tak, aby pri každom obchode za banku alebo pobočku zahraničnej banky konali najmenej dve osoby; ak to ...
(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v záujme zabránenia vzniku strát vrátane škôd v dôsledku ...

(3)

Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je O-SII ...

(4)

V organizačnej štruktúre banky musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec a ďalší zamestnanci zodpovední za ...

a)
monitorovanie a uplatňovanie stratégie riadenia rizík a postupov podľa odseku 1,
b)
predkladanie písomnej správy o výkone svojej činnosti aspoň raz ročne členom štatutárneho orgánu banky ...
c)
vytváranie podpory a poskytovanie informácie štatutárnemu orgánu banky a dozornej rade banky v súvislosti ...
d)
preskúmavanie, či hodnoty aktív a pasív ponúkaných klientom zohľadňujú obchodný zámer a investičný zámer ...
(5)

Zamestnanci podľa odseku 4 vykonávajú funkciu riadenia rizík nezávisle od iných útvarov banky a bezodkladne ...

(6)

Vedúceho zamestnanca podľa odseku 4 je možné odvolať len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej ...

(7)

Banka je povinná mať vlastný systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu, ktorý považuje za primeraný ...

a)
stratégiu pre riadenie objemu vnútorného kapitálu,
b)
postup na určovanie primeranej výšky vnútorného kapitálu, zložiek vnútorného kapitálu a priraďovanie ...
c)
systém udržiavania vnútorného kapitálu na požadovanej výške.
(8)

Vnútorný kapitál banky musí byť primeraný skutočným trhovým rizikám, ktoré nepodliehajú požiadavke na ...

(9)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné

a)
udržiavať trvale svoju platobnú schopnosť,
b)
riadiť aktíva a pasíva tak, aby si zabezpečili nepretržitú likviditu a aby dodržali ukazovatele likvidity, ...
c)
bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o neplnení alebo predpokladanom neplnení povinností podľa ...
(10)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
vynaložením odbornej starostlivosti najmä to, že banka alebo pobočka zahraničnej banky
1.
pri jednotlivých obchodoch porovnáva ponuky cien alebo doloží nevhodnosť či nemožnosť posúdenia viacerých ...
2.
dokumentuje spôsob uskutočnenia obchodu, kontroluje objektívnosť evidovaných údajov a predchádza vlastným ...
3.
uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
4.
vypracúva obchodné zámery a investičné zámery, ktoré sú podkladom na uskutočňovanie jednotlivých operácií, ...
b)
platobnou schopnosťou schopnosť riadne a včas plniť peňažné záväzky,
c)
likviditou schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky bez zbytočných strát na účely riadneho ...
(11)

Banka a pobočka zahraničnej banky, ktorá urobila chybu pri vykonávaní zúčtovania alebo platobných služieb, ...

(12)

Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú uzatvárať zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre nich, ...

(13)

Banka je povinná upraviť právne vzťahy s členmi štatutárneho orgánu a pobočka zahraničnej banky s vedúcim ...

(14)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia ...

a)
podrobnosti o systéme riadenia rizík a ostatných pravidlách podľa odseku 2, ako aj ďalšie druhy rizík, ...
b)
ukazovatele likvidity a podrobnosti o likvidite podľa odseku 9 a spôsob jej zisťovania,
c)
percentuálne pomery podľa odseku 19, čo sa rozumie devízovou pozíciou v cudzej mene a celkovou devízovou ...
d)
rozsah, v akom pravidlám podľa písmen a) až c) podliehajú pobočky zahraničných bánk.
(15)

Vedúci pobočky zahraničnej banky je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri výkone svojej ...

(16)

Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú urobiť právne úkony na svoje náklady v prospech člena štatutárneho ...

(17)

Dozorná rada banky je povinná zabezpečiť vymáhanie škody, ktorá vznikne banke a za ktorú je zodpovedný ...

(18)

Člen štatutárneho orgánu je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie ...

(19)

Banka je povinná vykonávať svoje činnosti tak, aby neprekročila podľa odseku 14 písm. c) percentuálne ...

a)
devízových pozícií v jednotlivých cudzích menách k jej vlastným zdrojom,
b)
celkových devízových pozícií k jej vlastným zdrojom.
§ 27a
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky môžu využívať na finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov ...

§ 27b
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného ...

(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov ...

(4)

Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť zoznam zamestnancov podľa odseku ...

§ 27c - Poskytovanie základného bankového produktu
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť klientovi, ktorý je spotrebiteľom27f) (ďalej ...

a)
spotrebiteľ dovŕšil 18 rokov,
b)
spotrebiteľ podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového ...
c)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a pobočke ...
d)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem ...
e)
banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú tieto bankové služby spotrebiteľovi v rámci svojho podnikania ...
f)
banka a pobočka zahraničnej banky už poskytujú spotrebiteľovi aspoň dve bankové služby súvisiace s platobným ...
(2)

Spotrebiteľ potvrdzuje skutočnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) čestným vyhlásením.

(3)

Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu ...

(4)

Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový ...

(5)

Ak banka a pobočka zahraničnej banky zistia nepravdivosť čestného vyhlásenia podľa odseku 2 alebo nedodržanie ...

(6)

Ak je súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci ...

(7)

Náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu sú meno, priezvisko, rodné číslo a ...

(8)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť spotrebiteľa o poskytnutie základného bankového ...

(9)

Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. s) druhého bodu prostredníctvom

a)
platobnej karty,
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu.
(10)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci základného bankového produktu poskytnúť bankové ...

(11)

V súvislosti s poskytovaním základného bankového produktu pri vykonávaní platobných operácií podľa § ...

(12)

Poskytnutie základného bankového produktu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím ...

(13)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu základných bankových produktov najmenej ...

(14)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 25. januára príslušného kalendárneho roka ...

a)
počte novo poskytnutých a zrušených základných bankových produktov,
b)
počte zamietnutých žiadostí o zriadenie základného bankového produktu vrátane dôvodu zamietnutia a
c)
výške poplatku za základný bankový produkt.
(15)

Ministerstvo informuje Európsku komisiu pravidelne, jedenkrát ročne o základných bankových produktoch ...

(16)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezplatne sprístupniť informácie podľa odseku 17 na webovom ...

(17)

Informácie o základnom bankovom produkte musia obsahovať

a)
podmienky na poskytnutie základného bankového produktu,
b)
bankové služby zahrnuté v základnom bankovom produkte,
c)
informáciu o výške poplatku,
d)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.
§ 27d - Zriadenie platobného účtu so základnými funkciami
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť bankové služby oprávnenej osobe v rozsahu štandardného ...

(2)

Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je klient, ktorý je spotrebiteľom,27f) a je osobou s pobytom ...

(3)

Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu oprávnenej osoby, ...

(4)

Oprávnená osoba s poskytnutým štandardným účtom si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového ...

(5)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet alebo zamietnuť žiadosť podľa odseku ...

(6)

Ak žiadosť podľa odseku 1 nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve banka alebo pobočka zahraničnej ...

(7)

Banka a pobočka zahraničnej banky zamietnu žiadosť podľa odseku 1, ak

a)
zriadenie štandardného účtu je v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
oprávnená osoba má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje ...
c)
márne uplynie lehota podľa odseku 6.
(8)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť podľa odseku 1, bezplatne a bezodkladne písomne ...

a)
dôvodoch tohto zamietnutia,
b)
postupe podávania sťažnosti proti zamietnutiu,
c)
práve podať sťažnosť Národnej banke Slovenska,
d)
orgánoch mimosúdneho riešenia sporov,
e)
kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(9)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet oprávnenej osobe, ktorá má platobný ...

(10)

Ak spotrebiteľ zruší platobný účet, ktorý je spojený s hypotekárnym úverom, a požiada o zriadenie štandardného ...

(11)

Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu ...

(12)

Ak má oprávnená osoba zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako štandardný ...

(13)

Banka a pobočka zahraničnej banky sa môžu dohodnúť s oprávnenou osobou na poskytnutí služieb alebo produktov ...

(14)

Zriadenie štandardného účtu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím ďalších ...

(15)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci štandardného účtu poskytnúť bankové služby v mene ...

(16)

Banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie štandardného účtu, ak preukázateľne zistia, že ...

a)
používala platobný účet v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
nevykonala na platobnom účte platobnú operáciu viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
c)
poskytla nepravdivé informácie s cieľom zriadenia štandardného účtu,
d)
nemá pobyt v Európskej únii alebo
e)
má zriadený platobný účet, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu.
(17)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zruší poskytovanie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených ...

(18)

Banka a pobočka zahraničnej banky spolu s výpoveďou zo zmluvy o poskytovaní štandardného účtu písomne ...

(19)

Oprávnená osoba môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. ae) druhého bodu v rámci členských ...

a)
platobnej karty,
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, ak tieto banka a pobočka zahraničnej ...
(20)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 10. septembra príslušného kalendárneho roka ...

a)
počte novo zriadených a zrušených štandardných účtov,
b)
počte zamietnutých žiadostí podľa odseku 1 a o dôvode ich zamietnutia,
c)
výške poplatku za štandardný účet so základnými funkciami.
(21)

Ministerstvo informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o štandardnom účte v rozsahu informácií podľa ...

(22)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o počte bánk a pobočiek zahraničných ...

(23)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodplatne sprístupniť informácie podľa odseku 24 na webovom ...

(24)

Informácie o štandardnom účte so základnými funkciami musia obsahovať

a)
bankové služby štandardného účtu,
b)
informáciu o výške poplatku,
c)
dôvody zamietnutia žiadosti podľa odseku 1,
d)
informáciu o zákaze podľa odseku 14,
e)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.
§ 27e

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaobchádzať so spotrebiteľom, ktorý je osobou s pobytom ...

§ 27f - Zriadenie a vedenie osobitného účtu dlžníka
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na žiadosť správcu konkurznej podstaty dlžníka zriadiť ...

(2)

Povinnosť viesť osobitný účet dlžníka zaniká uplynutím doby podľa osobitného predpisu.27fbd) Banka a ...

(3)

Výška poplatku za osobitný účet dlžníka v minimálnom rozsahu služieb podľa § 5 písm. ag) je najviac ...

§ 27g - Zriadenie a vedenie osobitného účtu na úhradu nákladov na volebnú kampaň
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť a viesť osobitný platobný účet v rozsahu podľa ...

(2)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je povinná zriadiť osobitný platobný účet podľa odseku 1, ...

(3)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky je oprávnená zrušiť osobitný platobný účet podľa odseku 1, ak ...

§ 28
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska sa vyžaduje

a)
na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na ...
b)
na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia alebo splynutia inej právnickej osoby ...
c)
na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa písmena b) alebo na zmenu jej právnej formy; v tom prípade ...
d)
na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti,28)
e)
na použitie akcií vydaných bankou ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií alebo inej ...
f)
na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5,
g)
na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti vrátane uzatvorenia zmluvy o prevode programu ...
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § ...

(3)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)

(4)

Podľa predchádzajúceho súhlasu udeleného podľa odseku 1 možno postupovať najviac jeden rok, ak z rozhodnutia ...

(5)

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý ...

(6)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú ...

(7)

Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví náležitosti ...

(8)

Každý je povinný poskytnúť na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v ňou určenej lehote ňou požadované ...

(9)

Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na banke alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní banky ...

(10)

Banka je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v ...

(11)

Banka, ktorá obchoduje na regulovanom trhu, je povinná najmenej raz ročne alebo na požiadanie bezodkladne ...

(12)

Konaním v zhode sa na účely tohto zákona rozumie

a)
konanie smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, uskutočnené ...
1.
právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnymi orgánmi, členmi štatutárnych orgánov ...
2.
osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej banke v záležitostiach týkajúcich ...
3.
ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami priamo alebo sprostredkovane tou istou ...
4.
blízkymi osobami,30)
b)
konanie dvoch alebo viacerých právnických osôb smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky ...
c)
konanie vzájomne personálne prepojených právnických osôb,
d)
iné obdobné konanie ako v písmenách a) až c).
(13)

Ovládajúcou osobou sa na účely konania v zhode podľa odseku 12 rozumie osoba, ktorá má v právnickej ...

(14)

Ovládanou osobou sa na účely konania v zhode podľa odseku 12 rozumie právnická osoba, v ktorej má ovládajúca ...

(15)

Ak by sa získaním podielu podľa odseku 1 písm. a) banka stala súčasťou konsolidovaného celku podľa § ...

(16)

Odbornou spôsobilosťou osôb uvedených v odseku 15 sa rozumie primeraná znalosť finančného sektora a ...

(17)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná prerokovať s príslušnými ...

a)
zahraničná banka, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(18)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu podľa § 7a ...

(19)

Predmetom prerokovania podľa odsekov 17 a 18 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných ...

(20)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady ...

(21)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

(22)

O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska ...

(23)

Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 nevydá, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku ...

(24)

Národná banka Slovenska bezodkladne posúdi žiadosť rezolučnej rady podľa osobitného predpisu30aa) o ...

§ 29
(1)

Banka je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov.

(2)

Materská banka podľa § 44 ods. 2 písm. a) je povinná vypočítavať a nepretržite sledovať hodnotu vlastných ...

(3)

Vlastné zdroje banky sú vlastnými zdrojmi podľa osobitného predpisu.30a)

(4)

Banka je povinná udržiavať svoje vlastné zdroje minimálne na úrovni svojho základného imania podľa § ...

§ 29a - Odporúčania týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov
(1)

Národná banka Slovenska v rámci preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, ako aj na základe výsledkov ...

(2)

Národná banka Slovenska na základe preskúmania a hodnotenia podľa odseku 1 oznámi banke svoje odporúčanie ...

(3)

Odporúčanie Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 musí byť špecifické pre konkrétnu banku. Odporúčanie ...

(4)

Vlastné zdroje použité na splnenie odporúčania podľa odseku 2, ktoré majú pokrývať iné riziká, ako je ...

a)
požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitného predpisu,30bc)
b)
osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b uloženej Národnou bankou Slovenska na krytie iných ...
(5)

Vlastné zdroje použité na splnenie odporúčania podľa odseku 2, ktoré majú pokrývať riziko nadmerného ...

a)
požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitného predpisu,30bd)
b)
osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 29b uloženej Národnou bankou Slovenska na krytie rizika ...
(6)

Ak banka spĺňa príslušné požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov,30ba) osobitnú ...

§ 29b - Osobitná požiadavka na vlastné zdroje
(1)

Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, 24, 25 a § 33, Národná banka Slovenska ...

a)
banka je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, na ktoré sa nevzťahujú alebo sa nedostatočne vzťahujú ...
b)
banka nedodržuje povinnosti podľa § 23 ods. 1 až 5 a § 27 ods. 7 alebo osobitného predpisu30be) a nie ...
c)
úpravy ocenení podľa § 39 sú nedostatočné na to, aby banke umožnili za bežných trhových podmienok v ...
d)
neplnenie požiadaviek na používanie interného prístupu podľa § 30 až 32 bude mať podľa Národnej banky ...
e)
banka opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných zdrojov na splnenie ...
f)
Národná banka Slovenska považuje inú situáciu špecifickú pre banku za situáciu vyvolávajúcu významné ...
(2)

Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté ...

a)
ktoré sú výslovne vylúčené z požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitných predpisov30ba) alebo nie ...
b)
pri ktorých hrozí podhodnotenie napriek tomu, že spĺňajú uplatniteľné požiadavky podľa osobitných predpisov.30ba) ...
(3)

Na účely odseku 2 kryje kapitál považovaný za primeraný všetky riziká alebo prvky rizík, ktoré boli ...

(4)

Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je významné aspoň ...

(5)

Ak sa na krytie rizík, ktoré sú iné ako riziko nadmerného využívania finančnej páky a ktoré sú podľa ...

(6)

Ak sa na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, ktoré je podľa osobitného predpisu30bd) ...

(7)

Ak odsek 9 neustanovuje inak, banka spĺňa osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú jej uložila Národná ...

a)
najmenej tri štvrtiny osobitnej požiadavky na vlastné zdroje tvorí kapitál Tier 1,
b)
najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 podľa písmena a) tvorí vlastný kapitál Tier 1.
(8)

Banka spĺňa osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú jej uložila Národná banka Slovenska podľa § ...

(9)

Ak je to potrebné a s ohľadom na špecifické okolnosti banky, môže Národná banka Slovenska určiť, aby ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska s cieľom riešiť krytie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej ...

a)
požiadavky na vlastné zdroje určenej podľa osobitného predpisu,30bc)
b)
požiadavky na kombinovaný vankúš podľa § 33a ods. 1 písm. i),
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a, ak sa toto odporúčanie týka iných ...
(11)

Ak Národná banka Slovenska s cieľom riešiť krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, ktoré ...

a)
požiadavky na vlastné zdroje určenej podľa osobitného predpisu,30bd)
b)
požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a, ak sa toto odporúčanie týka rizika ...
(12)

Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. ...

§ 29c

Národná banka Slovenska informuje rezolučnú radu o odporúčaní týkajúcom sa dodatočných vlastných zdrojov ...

§ 30
(1)

Na používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko a na jeho zmenu sa vyžaduje predchádzajúci ...

(2)

Ak banka má v úmysle zavádzať prístup interných ratingov pre kreditné riziko postupne, potrebuje predchádzajúci ...

(3)

Pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 2 Národná banka Slovenska určí prijateľnú lehotu ...

(4)

Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ak banka dôsledne uplatňuje systém ...

(5)

Banka žiadajúca o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných odhadov straty ...

§ 31
(1)

Na určenie hodnoty trhového rizika banka namiesto zjednodušeného prístupu podľa osobitného predpisu30i) ...

(2)

Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ak banka splní podmienky podľa osobitného ...

(3)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska od banky dodatočne žiadať ...

(4)

Ak je krátka pozícia splatná skôr ako dlhá pozícia, banka prijme opatrenia proti riziku nedostatočnej ...

(5)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia ...

(6)

Ak banka prekračuje viaceré hodnoty multiplikačného koeficientu30k) alebo nespĺňa podmienky potrebné ...

§ 31a - Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe
(1)

Banka je povinná zaviesť interné systémy, používať štandardizovanú metodiku alebo zjednodušenú štandardizovanú ...

(2)

Banka je povinná zaviesť interné systémy na posudzovanie a monitorovanie rizík vyplývajúcich z možných ...

(3)

Národná banka Slovenska môže od banky vyžadovať, aby na účely riadenia úrokového rizika vyplývajúceho ...

(4)

Národná banka Slovenska môže od malej a menej zložitej banky podľa osobitného predpisu30ka) vyžadovať, ...

§ 32
(1)

Banka môže okrem používania štandardizovaného prístupu pre operačné riziko používať aj ďalšie prístupy ...

(2)

Národná banka Slovenska vydá predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ak banka splní podmienky podľa osobitného ...

§ 33
(1)

Národná banka Slovenska uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 alebo určí iné modelovacie ...

a)
ekonomická hodnota vlastného imania klesne o viac ako 15 % jej kapitálu Tier 1 následkom náhlej a neočakávanej ...
b)
v banke dôjde k veľkému poklesu čistého úrokového výnosu v dôsledku náhlej a neočakávanej zmeny úrokových ...
(2)

Na účely tohto zákona sa ekonomickou hodnotou banky rozumie rozdiel reálnej hodnoty úrokovo citlivých ...

(3)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, ...

(4)

Ak na základe preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2 Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že ...

§ 33a
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
systémovo významnou bankou materská banka v Európskej únii, materská finančná holdingová spoločnosť ...
b)
G-SII globálne systémovo významná banka, ktorou je systémovo významná banka určená Národnou bankou Slovenska ...
c)
O-SII lokálne systémovo významná banka, ktorou je systémovo významná banka určená Národnou bankou Slovenska ...
d)
G-SII mimo územia členského štátu globálne systémovo významná banka mimo územia členského štátu podľa ...
e)
proticyklickým kapitálovým vankúšom špecifickým pre banku vlastné zdroje, udržiavané podľa § 33c,
f)
vankúšom pre G-SII vlastné zdroje udržiavané podľa § 33d ods. 5,
g)
vankúšom pre O-SII vlastné zdroje udržiavané podľa § 33d ods. 6,
h)
vankúšom na krytie systémového rizika vlastné zdroje, ktoré banka udržiava podľa § 33e,
i)
požiadavkou na kombinovaný vankúš celkový vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu30m) požadovaný ...
1.
proticyklický vankúš špecifický pre banku,
2.
vankúš pre G-SII,
3.
vankúš pre O-SII,
4.
vankúš na krytie systémového rizika,
j)
mierou proticyklického kapitálového vankúša miera, ktorú banka uplatňuje na výpočet svojho proticyklického ...
k)
finančnou holdingovou spoločnosťou finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,30n)
l)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou podľa osobitného ...
m)
materskou bankou banka podľa osobitného predpisu,30p)
n)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou materská finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného ...
o)
materskou bankou v Európskej únii materská banka podľa osobitného predpisu,30s)
p)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská finančná holdingová spoločnosť ...
r)
určeným orgánom členského štátu orgán členského štátu zodpovedný za určenie miery proticyklického kapitálového ...
s)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou30ta) materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá ...
t)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...
u)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská zmiešaná finančná holdingová ...
(2)

Vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu,30m) ktorý banka drží na splnenie požiadavky na kombinovaný ...

a)
požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu,30bc)
b)
osobitnej požiadavky na vlastné zdroje uloženej podľa § 29b na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného ...
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a na riešenie iných rizík, ako je ...
d)
rizikovo orientovaných zložiek požiadaviek podľa osobitných predpisov.30td)
(3)

Vlastný kapitál Tier 1 podľa osobitného predpisu,30m) ktorý banka drží na splnenie jedného z prvkov ...

§ 33b
(1)

Banka okrem udržiavania vlastného kapitálu Tier 130m) na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje podľa ...

(2)

Na účely splnenia požiadaviek podľa § 6, požiadaviek uložených opatrením na nápravu podľa § 50 a požiadaviek ...

(3)

Ak banka neplní požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania uvedeným v ...

§ 33c
(1)

Banka udržiava okrem požiadavky podľa § 33b ods. 1 aj proticyklický kapitálový vankúš špecifický pre ...

(2)

Na účely splnenia požiadaviek podľa § 6, požiadaviek uložených opatrením na nápravu podľa § 50, požiadaviek ...

(3)

Ak banka neplní požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania podľa § 33k ...

§ 33d
(1)

Národná banka Slovenska rozhodne o určení G-SII podľa odseku 2 na konsolidovanom základe a rozhodne ...

(2)

Národná banka Slovenska určuje G-SII a zaraďuje G-SII do príslušnej podkategórie podľa odseku 12 na ...

a)
veľkosť skupiny,
b)
prepojenie skupiny s finančným systémom,
c)
nahraditeľnosť bankových činností, ktoré poskytuje skupina,
d)
zložitosť skupiny,
e)
cezhraničná činnosť skupiny vrátane cezhraničnej činnosti medzi členskými štátmi a medzi členským štátom ...
(3)

Národná banka Slovenska pri zaraďovaní G-SII do príslušnej kategórie podľa odseku 13 písm. c) môže prihliadnuť ...

a)
kritériá podľa odseku 2 písm. a) až d),
b)
cezhraničná činnosť skupiny okrem činností skupiny v rámci zúčastnených členských štátov podľa osobitných ...
(4)

Kritériom pre určenie O-SII Národnou bankou Slovenska je aspoň jedno z týchto kritérií:

a)
veľkosť,
b)
dôležitosť pre hospodárstvo Európskej únie ako celku alebo hospodárstvo Slovenskej republiky,
c)
význam cezhraničných činností,
d)
prepojenie banky alebo skupiny s finančným systémom.
(5)

Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre G-SII na konsolidovanom ...

(6)

Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre O-SII na individuálnom ...

(7)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o určení vankúša pre O-SII na individuálnom základe, konsolidovanom ...

(8)

Národná banka Slovenska určí vankúš pre O-SII tak, aby vankúš pre O-SII nevytváral neprimerané negatívne ...

(9)

Národná banka Slovenska pred rozhodnutím o určení alebo zmene vankúša pre O-SII oznámi tento zámer Európskemu ...

a)
dôvody, pre ktoré sa vankúš pre O-SII považuje za účinný a primeraný prostriedok, ktorým možno znížiť ...
b)
posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu alebo negatívneho vplyvu vankúša pre O-SII na vnútorný ...
c)
mieru vankúša pre O-SII, ktorého uplatňovanie Národná banka Slovenska bude požadovať.
(10)

Ak O-SII je dcérskou spoločnosťou G-SII alebo dcérskou spoločnosťou O-SII, ktorá je buď bankou, alebo ...

a)
súčet vyššej z hodnôt miery vankúša pre G-SII alebo O-SII, ktorá sa vzťahuje na skupinu na konsolidovanom ...
b)
3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu30v) alebo hodnota miery vankúša ...
(11)

Odsekom 10 nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6 a § 33k.

(12)

G-SII sa zaraďuje do jednej zo šiestich podkategórií. Najnižšiu hraničnú úroveň a hraničné úrovne medzi ...

a)
podkategória 1 vo výške 1 %,
b)
podkategória 2 vo výške 1,5 %,
c)
podkategória 3 vo výške 2 %,
d)
podkategória 4 vo výške 2,5 %,
e)
podkategória 5 vo výške 3 %,
f)
podkategória 6 vo výške 3,5 %.
(13)

Národná banka Slovenska môže bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 12,

a)
preradiť G-SII z nižšej podkategórie do vyššej podkategórie,
b)
zaradiť osobu podľa § 33a ods. 1 písm. c), ktorej celkový výsledok podľa odseku 2 je nižší ako hraničný ...
c)
preradiť G-SII z vyššej podkategórie do nižšej podkategórie pri zohľadnení jednotného mechanizmu riešenia ...
(14)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká zoznam a názvy G-SII, O-SII a ...

(15)

Ak skupina na konsolidovanom základe podlieha vankúšu pre G-SII aj vankúšu pre O-SII, uplatní sa vyšší ...

(16)

Ak banka podlieha vankúšu na krytie systémového rizika podľa § 33e, tento vankúš na krytie systémového ...

§ 33e
(1)

Národná banka Slovenska rozhodne o určení vankúša vlastného kapitálu Tier 1 na krytie systémového rizika ...

kde

BSR je vankúš na krytie systémového rizika,

rT je miera vankúša, ktorá sa vzťahuje na celkovú výšku rizikovej expozície banky,

ET je celková výška rizikovej expozície banky vypočítaná podľa osobitného predpisu,30v)

i je index označujúci podsúbor expozícií podľa odseku 2,

ri je miera vankúša uplatniteľná na výšku rizikovej expozície podsúboru expozícií i,

Ei je výška rizikovej expozície pre podsúbor expozícií i vypočítaná podľa osobitného predpisu.30v)

(2)

Vankúš na krytie systémového rizika sa môže uplatňovať na

a)
expozície umiestnené v Slovenskej republike,
b)
sektorové expozície umiestnené v Slovenskej republike v členení
1.
expozície voči fyzickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie,
2.
expozície voči právnickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na podnikanie,
3.
expozície voči fyzickým osobám okrem expozícií podľa prvého bodu,
4.
expozície voči právnickým osobám okrem expozícií podľa prvého bodu,
c)
expozície umiestnené v iných členských štátoch, ak odseky 9 a 13 neustanovujú inak,
d)
sektorové expozície v členení podľa písmena b) umiestnené v inom členskom štáte, pre ktorý Národná banka ...
e)
expozície umiestnené v inom ako členskom štáte,
f)
podsúbory expozícií podľa písmena b).
(3)

Národná banka Slovenska určí vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície alebo podsúbory ...

(4)

Národná banka Slovenska pri určení vankúša na krytie systémového rizika zabezpečí, aby vankúš na krytie ...

(5)

Národná banka Slovenska pred uverejnením oznámenia podľa odseku 10 informuje Európsky výbor pre systémové ...

a)
opis systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika v Slovenskej republike,
b)
dôvody, pre ktoré rozsah systémového rizika alebo makroprudenciálneho rizika ohrozuje stabilitu finančného ...
c)
dôvody, pre ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika považuje za účinný a primeraný prostriedok, ...
d)
posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu alebo pravdepodobného negatívneho vplyvu vankúša na krytie ...
e)
mieru alebo miery vankúša na krytie systémového rizika, ktorú Národná banka Slovenska požaduje, a expozície, ...
f)
dôvody, pre ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika nepovažuje za duplicitný k vankúšu pre O-SII, ...
(6)

Ak prijatie rozhodnutia o určení miery vankúša na krytie systémového rizika vedie k zníženiu miery tohto ...

(7)

Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek ...

(8)

Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek ...

(9)

Národná banka Slovenska pred určením alebo zmenou miery vankúša na krytie systémového rizika pre akýkoľvek ...

(10)

Národná banka Slovenska zverejní na svojom webovom sídle oznámenie o určení alebo úprave vankúša na ...

a)
mieru alebo miery vankúša na krytie systémového rizika,
b)
banky, na ktoré sa vankúš na krytie systémového rizika vzťahuje,
c)
expozície, na ktoré sa miera alebo miery vankúša na krytie systémového rizika vzťahujú,
d)
odôvodnenie pre určenie alebo zmenu miery alebo mier vankúša na krytie systémového rizika,
e)
dátum, od ktorého musia banky uplatňovať určený alebo zmenený vankúš na krytie systémového rizika,
f)
názvy štátov, v ktorých sa nachádzajú rizikové expozície, na ktoré sa uplatňuje vankúš na krytie systémového ...
(11)

Ak by zverejnenie informácie podľa odseku 10 písm. d) mohlo ohroziť stabilitu finančného systému, takáto ...

(12)

Ak banka neplní v celom rozsahu požiadavku podľa odseku 1, podlieha obmedzeniam týkajúcim sa rozdeľovania ...

(13)

Ak Národná banka Slovenska rozhodne o určení vankúša na krytie systémového rizika pre expozície umiestnené ...

§ 33f
(1)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o uznaní miery vankúša na krytie systémového rizika určenej podľa ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska uzná mieru vankúša na krytie systémového rizika podľa odseku 1 pre banky, ...

(3)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o uznaní miery vankúša na krytie systémového rizika zohľadňuje ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska určila mieru vankúša na krytie systémového rizika podľa § 33e, môže požiadať ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska uzná mieru vankúša na krytie systémového rizika pre banku podľa odseku 1, ...

§ 33g
(1)

Národná banka Slovenska štvrťročne posúdi mieru cyklického systémového rizika a primeranosť miery proticyklického ...

a)
referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
b)
všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká,
c)
iné ukazovatele, ktoré Národná banka Slovenska považuje za dôležité.
(2)

Národná banka Slovenska štvrťročne vypočítava referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš. ...

a)
ukazovateľ rastu úverov a z neho vyplývajúcich rizík, najmä na odchýlku pomeru objemu poskytnutých úverov ...
b)
všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká.
(3)

Národná banka Slovenska určuje mieru proticyklického kapitálového vankúša vyjadrenú ako percentuálny ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska prvýkrát určí mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako nula, ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zníži existujúcu mieru proticyklického kapitálového vankúša, tak určí aj ...

(6)

Národná banka Slovenska štvrťročne uverejní na svojom webovom sídle

a)
platnú mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
príslušný pomer úverov k hrubému domácemu produktu a jeho odchýlku od dlhodobého trendu,
c)
referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
d)
odôvodnenie určenej miery proticyklického kapitálového vankúša,
e)
dátum, od ktorého sú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na ...
f)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene e) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych ...
g)
obdobie, počas ktorého sa nepredpokladá zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša a jeho odôvodnenie, ...
(7)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká každú zmenu miery proticyklického ...

§ 33h
(1)

Ak určený orgán členského štátu alebo takýto orgán štátu, ktorý nie je členským štátom, určil mieru ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 1 uzná mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako ...

a)
platnú mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
členský štát alebo štát, ktorý nie je členským štátom na ktorý sa vzťahuje,
c)
dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na ...
d)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene c) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych ...
§ 33i
(1)

Ak určený orgán štátu, ktorý nie je členským štátom, neurčil mieru proticyklického kapitálového vankúša ...

(2)

Ak určený orgán štátu, ktorý nie je členským štátom, určil mieru proticyklického kapitálového vankúša ...

(3)

Určenie miery proticyklického kapitálového vankúša podľa odseku 1 alebo odseku 2, ktorou sa zvýši existujúca ...

(4)

Národná banka Slovenska oznamuje každé určenie miery proticyklického kapitálového vankúša podľa odseku ...

a)
mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b)
štát, ktorý nie je členským štátom, na ktorý sa vzťahuje,
c)
odôvodnenie určenej miery proticyklického kapitálového vankúša,
d)
dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša na ...
e)
odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene d) v lehote kratšej ako 12 kalendárnych ...
§ 33j
(1)

Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre banku sa vypočíta ako vážený priemer mier ...

(2)

Ak bola miera proticyklického kapitálového vankúša určená príslušným orgánom dohľadu členského štátu ...

a)
na úrovni 2,5 % celkovej rizikovej expozície, ak Národná banka Slovenska neuznala mieru proticyklického ...
b)
určenú príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ak Národná banka Slovenska uznala mieru proticyklického ...
(3)

Ak bola miera proticyklického kapitálového vankúša určená príslušným orgánom štátu, ktorý nie je členským ...

a)
na úrovni 2,5 % celkovej rizikovej expozície, ak Národná banka Slovenska neuznala mieru proticyklického ...
b)
určená určeným orgánom tohto štátu, ak Národná banka Slovenska uznala mieru proticyklického kapitálového ...
(4)

Expozície voči kreditným rizikám zahŕňajú všetky triedy expozícií iné ako uvedené v osobitnom predpise,30zc) ...

a)
požiadavkám na vlastné zdroje na kreditné riziko podľa osobitného predpisu,30zb)
b)
požiadavkám na vlastné zdroje na špecifické riziko podľa osobitného predpisu30zd) alebo vlastné zdroje ...
c)
požiadavkám na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu,30zf) ak je expozícia sekuritizáciou.
(5)

Banka identifikuje geografické umiestnenie expozície voči kreditným rizikám v súlade s príslušnými delegovanými ...

(6)

Na účely výpočtu podľa odseku 1 sa miera proticyklického kapitálového vankúša uplatňuje

a)
pre členský štát od dátumu uvedeného v oznámeniach uverejnených podľa § 33g ods. 6 písm. e) alebo podľa ...
b)
pre štát, ktorý nie je členským štátom, 12 kalendárnych mesiacov po dátume oznámenia zmeny miery proticyklického ...
c)
od dátumu uvedeného v oznámeniach uverejnených podľa § 33i ods. 4 písm. d) alebo podľa § 33h ods. 2 ...
d)
bezodkladne, ak je následkom rozhodnutia Národnej banky Slovenska zníženie miery proticyklického kapitálového ...
(7)

Na účely odseku 6 písm. b) sa zmena miery proticyklického kapitálového vankúša pre štát, ktorý nie je ...

§ 33k
(1)

Banka, ktorá spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, nesmie vykonávať rozdeľovanie vlastného kapitálu ...

(2)

Banka, ktorá nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, vypočíta maximálnu rozdeliteľnú sumu podľa odseku ...

a)
vykonať rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1,
b)
zaviesť povinnosť uhradiť pohyblivú zložku odmeňovania alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia ...
c)
uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(3)

Banka počas obdobia, v ktorom nespĺňa alebo neprekračuje požiadavku na kombinovaný vankúš, môže konať ...

(4)

Banka vypočítava maximálnu rozdeliteľnú sumu ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 5 a koeficientu ...

(5)

Suma, ktorá sa má podľa odseku 4 vynásobiť, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu ...

(6)

Koeficient je

a)
0, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje ...
b)
0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje ...
c)
0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje ...
d)
0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje ...
(7)

Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:

kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.

(8)

Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:

kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.

(9)

Na účely odsekov 1 a 2 rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1 zahŕňa

a)
platenie peňažných dividend,
b)
rozdeľovanie plne platených alebo čiastočne platených prémiových akcií alebo iných kapitálových nástrojov ...
c)
vyplatenie alebo kúpu svojich vlastných akcií alebo iných kapitálových nástrojov uvedených v osobitnom ...
d)
splatenie súm zaplatených v spojení s kapitálovými nástrojmi uvedenými v osobitnom predpise,30zj)
e)
rozdeľovanie položiek uvedených v osobitnom predpise.30zk)
(10)

Ak banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš a plánuje rozdeliť svoj rozdeliteľný zisk alebo postupovať ...

Oznámenie obsahuje

a)
výšku kapitálu držaného bankou v členení na
1.
vlastný kapitál Tier 1,
2.
dodatočný kapitál Tier 1,
3.
kapitál Tier 2,
b)
výšku predbežného zisku a koncoročného zisku banky,
c)
maximálnu rozdeliteľnú sumu vypočítanú podľa odseku 4,
d)
sumu rozdeliteľného zisku, ktorú banka plánuje prideliť na
1.
platby dividend,
2.
spätné odkupovanie akcií,
3.
platby v súvislosti s nástrojmi v rámci dodatočného kapitálu Tier 1,
4.
platby pohyblivej zložky odmeňovania, alebo dobrovoľných platieb dôchodkového zabezpečenia z dôvodu ...
(11)

Banka je povinná prijať opatrenia na zabezpečenie presného výpočtu výšky rozdeliteľného zisku a maximálnej ...

(12)

Obmedzenia podľa odsekov 1 až 11 sa vzťahujú len na platby, ktorých výsledkom je zníženie vlastného ...

(13)

Banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak nemá vlastné zdroje vo výške a kvalite potrebnej ...

a)
ustanovení osobitného predpisu30zka) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa ...
b)
ustanovení osobitného predpisu30zkb) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa ...
c)
ustanovení osobitného predpisu30zkc) a opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) týkajúceho sa ...
§ 33ka
(1)

Banka, ktorá spĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, nesmie vykonávať rozdeľovanie kapitálu ...

(2)

Banka, ktorá nespĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, vypočíta maximálnu rozdeliteľnú ...

a)
vykonať rozdeľovanie vlastného kapitálu Tier 1,
b)
zaviesť povinnosť uhradiť pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia ...
c)
uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(3)

Banka počas obdobia, v ktorom nespĺňa alebo neprekračuje požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej ...

(4)

Banka vypočítava maximálnu rozdeliteľnú sumu vzťahujúcu sa na ukazovateľ finančnej páky ako súčin sumy ...

(5)

Suma, ktorá sa má podľa odseku 4 vynásobiť, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu ...

(6)

Koeficient je

a)
0, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa ...
b)
0,2, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa ...
c)
0,4, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa ...
d)
0,6, ak kapitál Tier 1 držaný bankou, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadavky na vlastné zdroje podľa ...
(7)

Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky sa použije tento ...

kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.

(8)

Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky sa použije tento ...

kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.

(9)

Na účely odsekov 1 a 2 sa na rozdeľovanie kapitálu Tier 1 použijú ustanovenia § 33k ods. 9.

(10)

Ak banka nespĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky a plánuje rozdeliť svoj rozdeliteľný ...

(11)

Banka je povinná prijať opatrenia na zabezpečenie presného výpočtu výšky rozdeliteľného zisku a maximálnej ...

(12)

Obmedzenia podľa odsekov 1 až 11 sa vzťahujú len na platby, ktorých výsledkom je zníženie kapitálu Tier ...

(13)

Banka nespĺňa požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky na účely odsekov 1 až 12, ak neudržiava ...

§ 33l
(1)

Ak banka nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš alebo požiadavku na vankúš ukazovateľa finančnej páky, ...

(2)

Plán na zachovanie kapitálu obsahuje

a)
odhady príjmov a výdavkov a prognózu súvahy,
b)
opatrenia na zvýšenie podielov kapitálu banky,
c)
plán a časový harmonogram na zvýšenie vlastných zdrojov so zámerom splniť požiadavku na kombinovaný ...
d)
ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na vykonanie hodnotenia podľa ...
(3)

Národná banka Slovenska posúdi plán na zachovanie kapitálu a môže ho schváliť len, ak realizácia tohto ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska neschváli plán na zachovanie kapitálu podľa odseku 3, uloží banke

a)
požiadavku na zvýšenie vlastných zdrojov v určenej lehote,
b)
obmedzenia týkajúce sa rozdelení vo väčšom rozsahu než podľa § 33k alebo
c)
požiadavku podľa písmena a) a obmedzenie podľa písmena b).
§ 33m

Národná banka Slovenska rozhodne o

a)

určení preferenčnej rizikovej váhy vo výške od 35 % do 150 % na úvery úplne zabezpečené nehnuteľným ...

b)

určení preferenčnej rizikovej váhy vo výške od 50 % do 150 % na časť expozície zabezpečenú záložným ...

c)

určení prísnejších kritérií na časť expozície, ktorá sa považuje za zabezpečenú nehnuteľnosťou na bývanie ...

d)

určení prísnejších kritérií na časť expozície, ktorá sa považuje za zabezpečenú nehnuteľnosťou na podnikanie ...

e)

určení minimálnej hodnoty na expozíciami váženú priemernú hodnotu straty v prípade zlyhania podľa prístupu ...

f)

určení prísnejších požiadaviek pre vlastné zdroje, veľkú majetkovú angažovanosť, zverejňovanie, na vankúš ...

g)

uznaní opatrení iného členského štátu podľa osobitného predpisu,30zr)

h)

určení prísnejších požiadaviek na veľkú majetkovú angažovanosť, rizikové váhy pre nehnuteľný majetok ...

§ 33n

Na rozhodovanie Národnej banky Slovenska podľa § 33d až 33j a 33m sa nevzťahujú ustanovenia o konaní ...

§ 33o
(1)

Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo banka, ktorá má významný podiel na finančnom ...

a)
celková hodnota jej aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jej celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ...
(2)

Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä

a)
zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona ...
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v banke od posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke ...
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia banka prijme na zvládnutie ...
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie ...
e)
odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane ...
g)
identifikovanie kritických funkcií banky,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných ...
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia banky, postupy schvaľovania ...
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov banky,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu banky k zdrojom núdzového financovania, ktoré banke ...
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov banky vrátane infraštruktúry ...
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k ...
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný ...
s)
prípravné opatrenia, ktoré banka prijala a ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu ...
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých banka môže prijať opatrenia uvedené ...
u)
opatrenia, ktoré je banka pripravená prijať, ak sú splnené podmienky podľa § 65a,
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže banka na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o ...
(3)

Banka je povinná ukazovatele podľa odseku 2 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán banky ...

a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý, ...
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý. ...
(4)

Rozhodnutie podľa odseku 3 s odôvodnením banka bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.

(5)

Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej ...

(6)

Ozdravný plán musí obsahovať primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení ...

(7)

Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán banky a banka ho následne predloží na posúdenie Národnej banke ...

(8)

Banka je povinná aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, ...

§ 33p
(1)

Banka predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných dní od jeho ...

a)
ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6,
b)
možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne s prihliadnutím na prípravné ...
c)
možno odôvodnene očakávať, že ozdravný plán je možné realizovať rýchlo a efektívne, keď sa banka nachádza ...
(2)

Pri posudzovaní ozdravného plánu Národná banka Slovenska prihliada aj na primeranosť štruktúry kapitálu ...

(3)

Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov od jeho ...

(4)

Národná banka Slovenska do piatich pracovných dní odo dňa predloženia ozdravného plánu podľa odseku ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom ...

(6)

Ak banka nedostatky podľa odseku 5 neodstráni, Národná banka Slovenska môže banku vyzvať, aby vykonala ...

(7)

Ak banka nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote podľa odseku 5 alebo predloží ozdravný ...

(8)

Ak banka v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná banka Slovenska vyhodnotí, že ...

a)
znížiť rizikový profil banky a riziko likvidity,
b)
vytvoriť predpoklady na včasné prijatie rekapitalizačných opatrení,
c)
vykonať zmeny v stratégii a štruktúre banky,
d)
vykonať zmeny v stratégii financovania banky s cieľom zlepšiť odolnosť hlavných oblastí obchodnej činnosti ...
e)
vykonať zmeny v systéme riadenia banky.
(9)

Na uloženie opatrenia a povinnosti podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.89)

§ 33q
(1)

Ak je banka materskou spoločnosťou na úrovni skupiny,30zy) je povinná vypracovať a predložiť Národnej ...

(2)

Národná banka Slovenska predloží skupinový ozdravný plán

a)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad nad dcérskou spoločnosťou, ktorá ...
b)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka banky, ak skupinový ...
c)
rezolučnej rade,
d)
príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností podľa osobitného predpisu.30zz)
(3)

V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná banka, ktorá je materskou spoločnosťou ...

(4)

Skupinový ozdravný plán obsahuje náležitosti podľa § 33o ods. 2 a 6 vo vzťahu k skupine, ako aj k jednotlivým ...

(5)

Pre každý scenár makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií sa v skupinovom ...

§ 33r
(1)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

a)
schválení skupinového ozdravného plánu,
b)
uložení povinnosti dcérskej spoločnosti vypracovať individuálny ozdravný plán,
c)
postupe podľa § 33p ods. 5,
d)
postupe podľa § 33p ods. 6,
e)
postupe podľa § 33p ods. 7,
f)
uložení opatrenia podľa § 33p ods. 8.
(2)

Na preskúmanie skupinového ozdravného plánu sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 33p s tým, že Národná ...

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu ...

(4)

Ak sa v lehote podľa odseku 1 nepodarí Národnej banke Slovenska dosiahnuť spoločné rozhodnutie orgánov ...

(5)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny, ...

(6)

Národná banka Slovenska môže vo veciach podľa odseku 1 písm. a) a § 33p ods. 8 písm. a), b) a d) požiadať ...

(7)

Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi podľa odseku 1 je záväzné ...

§ 33s - Ustanovenia o proporcionalite
(1)

Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania banky na finančný systém ...

(2)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či ...

§ 33t - Zmluva o finančnej podpore v rámci skupiny
(1)

Materská banka, materská banka v Európskej únii, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová ...

(2)

Ustanovenia odsekov 3 až 7 a § 33o až 33z sa nevzťahujú na mechanizmus financovania medzi členmi podskupiny, ...

(3)

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné podmienky ustanovené v odsekoch 2, 4 až 7 a v § 33s až 33y, skupinovú ...

(4)

Zmluva o skupinovej podpore môže obsahovať dohodu, ktorou sa člen podskupiny prijímajúci skupinovú podporu ...

(5)

Zmluva o skupinovej podpore môže byť uzatvorená len vtedy, ak

a)
uzavretie zmluvy o skupinovej podpore musí byť prejavom slobodnej vôle zmluvných strán,
b)
zmluva o skupinovej podpore obsahuje zásady ustanovenia hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej ...
c)
k ustanoveniu hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory nedôjde skôr ako v čase prijatia ...
d)
pri prijímaní rozhodnutia o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore a ustanovení hodnoty protiplnenia za ...
e)
pred ustanovením protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory a pred prijatím každého rozhodnutia ...
f)
podmienky na poskytnutie skupinovej podpory sú ustanovené v súlade s požiadavkami podľa § 33w,
g)
pri ustanovovaní hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory sa môžu zohľadniť informácie, ...
h)
pri ustanovovaní hodnoty protiplnenia za poskytnutie skupinovej podpory sa nemusí zohľadniť predpokladaný ...
(6)

Zmluva o skupinovej podpore môže byť uzatvorená, len ak v čase jej uzatvárania orgány dohľadu, ktoré ...

(7)

Práva zo zmluvy o skupinovej podpore vykonávajú zmluvné strany samostatne, na zmluvy o právach iných ...

(8)

Zmluva o skupinovej podpore sa môže vzťahovať na poskytnutie skupinovej podpory jednej alebo viacerým ...

§ 33u
(1)

Ak dôjde medzi osobami skupiny k dohode o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore, podá materská banka30zzaa) ...

(2)

Ak je Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

(3)

Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe vyvinie ...

(4)

Pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 je Národná ...

(5)

Ak v lehote pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia podľa odseku 3 Národná banka Slovenska ako orgán ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 3 vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa odseku ...

(7)

Spoločné rozhodnutie dosiahnuté medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu podľa odseku 3 je ...

(8)

Národná banka Slovenska predloží rade zmluvu o skupinovej podpore, ktorú schválila, ako aj jej zmeny. ...

§ 33v - Schválenie zmluvy o skupinovej podpore akcionármi
(1)

Po schválení návrhu zmluvy o skupinovej podpore podľa § 33u budúca zmluvná strana predloží návrh zmluvy ...

(2)

Štatutárny orgán každej osoby, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy o poskytnutí skupinovej podpory, každý ...

§ 33w - Podmienky poskytnutia skupinovej podpory

Člen podskupiny môže poskytnúť skupinovú podporu, len ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a)
existuje dôvodný predpoklad, že poskytovanou podporou sa významne napravia finančné ťažkosti osoby prijímajúcej ...
b)
poskytnutie skupinovej podpory má za cieľ zachovať alebo obnoviť finančnú stabilitu dotknutej skupiny ...
c)
skupinová podpora sa poskytuje za protihodnotu a v súlade s ďalšími podmienkami podľa § 33t ods. 5,
d)
na základe informácií dostupných štatutárnemu orgánu člena podskupiny, ktorý poskytuje skupinovú podporu, ...
1.
úveru, ak tento úver sa včas splatí,
2.
vystavenia záruky, ak poskytovateľ skupinovej podpory v dohodnutej lehote po uplatnení práv zo záruky ...
3.
poskytnutia inej formy zabezpečenia, ak poskytovateľ skupinovej podpory v dohodnutej lehote po realizácii ...
e)
poskytnutím skupinovej podpory sa neohrozí likvidita ani platobná schopnosť člena podskupiny, ktorý ...
f)
poskytnutím skupinovej podpory sa neohrozí finančná stabilita najmä toho členského štátu, v ktorom má ...
g)
v čase poskytnutia skupinovej podpory člen podskupiny, ktorý má podporu poskytnúť, spĺňa požiadavky ...
h)
v čase poskytnutia skupinovej podpory člen podskupiny spĺňa požiadavky na majetkovú angažovanosť (large ...
i)
poskytnutie skupinovej podpory nenaruší riešiteľnosť krízových situácií člena podskupiny, ktorý má skupinovú ...
§ 33x - Rozhodnutie o poskytnutí skupinovej podpory
(1)

O poskytnutí skupinovej podpory rozhoduje štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý zamýšľa podporu poskytnúť. ...

(2)

O prijatí skupinovej podpory rozhoduje štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý zamýšľa podporu prijať. ...

(3)

Člen podskupiny podľa odseku 1 je povinný rozhodnutie podľa odseku 1 doručiť

a)
Národnej banke Slovenska,
b)
orgánu dohľadu členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad členom podskupiny, ...
c)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, ak je odlišný ...
d)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(4)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

(5)

Pred poskytnutím alebo prijatím skupinovej podpory člen podskupiny preverí, či bola splnená podmienka ...

§ 33y - Predchádzajúci súhlas na poskytnutie skupinovej podpory
(1)

Štatutárny orgán člena podskupiny, ktorý má zámer poskytnúť skupinovú podporu, oznámi tento zámer pred ...

a)
Národnej banke Slovenska,
b)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad nad členom podskupiny, ktorému sa má skupinová podpora poskytnúť, ...
c)
orgánu dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, ak je odlišný ...
d)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(2)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje odôvodnené rozhodnutie štatutárneho orgánu podľa § 33x a podrobný ...

(3)

Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie podľa odseku 2 bankou, nad ktorou vykonáva dohľad, ...

(4)

O svojom rozhodnutí podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska orgány dohľadu podľa odseku 1 písm. ...

(5)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad bankou, ktorá má byť príjemcom skupinovej podpory alebo ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 3 alebo v lehote podľa odseku 3 ...

(8)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

a)
môže prehodnotiť skupinový ozdravný plán postupom podľa § 33r,
b)
môže vyzvať člena dotknutej skupiny, ktorý podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska na individuálnom ...
c)
je povinná prehodnotiť skupinový ozdravný plán postupom podľa § 33r, ak o to požiada orgán dohľadu nad ...
(9)

Ak orgán dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej skupinový ozdravný ...

a)
požiadať orgán dohľadu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad dotknutou skupinou, aby ...
b)
vyzvať člena dotknutej skupiny, ktorému bolo zakázané prijatie skupinovej podpory alebo jej poskytnutie ...
§ 33z - Informačná povinnosť

Člen podskupiny je povinný informovať na svojom webovom sídle, či uzatvoril zmluvu o skupinovej podpore ...

§ 34
(1)

Ak nejde o verejne prístupné informácie, banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie pri uskutočňovaní ...

a)
využívať informácie získané v súvislosti so svojimi úverovými obchodmi a naopak,
b)
na vlastný účet využívať informácie získané v súvislosti so svojimi investičnými obchodmi vykonávanými ...
(2)

Na účely odseku 1 sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné najmä urobiť vo svojom organizačnom, ...

(3)

Úverovými obchodmi podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti týkajúce sa poskytovania úverov vrátane poskytovania ...

(4)

Investičnými obchodmi podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti týkajúce sa

a)
investovania do cenných papierov,
b)
obchodovania s cennými papiermi,
c)
obchodovania s právami spojenými s cennými papiermi alebo odvodenými od cenných papierov,
d)
účasti na vydávaní cenných papierov a poskytovania súvisiacich služieb,
e)
správy cenných papierov vrátane poradenskej činnosti.
(5)

Investičné obchody na účet klienta môžu banka a pobočka zahraničnej banky uskutočňovať len za podmienok ...

(6)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky vedie oddelenú evidenciu o investičných obchodoch uskutočňovaných ...

§ 35
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky nesmú vykonávať s osobami, ktoré k nim majú osobitný vzťah, obchody, ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú osobám podľa odseku 1 úvery alebo záruky, len ak o tom jednomyseľne ...

(3)

Do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka je každá osoba uvedená v odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku ...

(4)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke, sa na účely tohto zákona považujú

a)
členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami ...
b)
členovia dozornej rady banky,
c)
osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci ...
d)
osoby blízke30) členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky alebo ...
e)
právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú ...
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou ...
g)
právnické osoby pod kontrolou banky,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke, ...
j)
člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky zahraničnej banky,
k)
jej správca programu krytých dlhopisov a zástupca jej správcu programu krytých dlhopisov,
l)
osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovanej účasti na ...
(5)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej banky, sa na účely tohto zákona považujú

a)
vedúci pobočky zahraničnej banky,
b)
členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej banky,
c)
osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických ...
d)
osoby blízke30) osobám uvedeným v písmene a) alebo b) alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad ...
e)
právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú ...
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej banke, a akákoľvek právnická osoba, ktorá je ...
g)
právnické osoby pod kontrolou zahraničnej banky,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v pobočke ...
j)
vedúci inej pobočky zahraničnej banky a člen štatutárneho orgánu banky.
§ 36
(1)

Suma úverov nezabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti, poskytnutých bankou jej zamestnancovi alebo ...

(2)

Banka nesmie poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z úveru na akékoľvek

a)
nadobudnutie ňou vydaných akcií,
b)
nadobudnutie akcií vydaných osobou, ktorá má kvalifikovanú účasť na banke,
c)
nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré majú kontrolu nad osobami alebo ktoré sú pod ...
d)
nadobudnutie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou banky,
e)
splatenie iného úveru poskytnutého na akékoľvek nadobudnutie akcií podľa písmen a) až d) alebo na zabezpečenie ...
(3)

Banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie nadobudnúť od osoby s osobitným vzťahom k nej pohľadávku, ...

(4)

Akýkoľvek právny úkon podľa odsekov 2 a 3 je neplatný.

(5)

Banka nesmie poskytnúť úver ani zabezpečiť záväzky z poskytnutého úveru zamestnancovi alebo osobe, ktorá ...

§ 36b
(1)

Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky poskytuje spotrebiteľské úvery podľa osobitného ...

(2)

Na banku, zahraničnú banku a pobočku zahraničnej banky podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o povolení ...

§ 37
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na svojej internetovej stránke a vo svojich prevádzkových ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode, okrem ...

(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje ...

(4)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uverejniť na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových ...

(5)

Banka je povinná uložiť výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením do verejnej časti ...

(6)

Banka vo výročnej správe podľa osobitného predpisu35) uvedie

a)
názov, povahu činnosti a geografickú polohu,
b)
výnosy,
c)
počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,
d)
zisk alebo stratu pred zdanením,
e)
daň z príjmov,
f)
získané subvencie z verejných zdrojov,
g)
návratnosť aktív určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy.
(7)

Zahraničná banka, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, je povinná uverejňovať svoju výročnú ...

(8)

Banka a zahraničná banka, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky, sú povinné poskytnúť záujemcovi ...

(9)

Banka je povinná uverejňovať informácie o

a)
sebe a o svojej činnosti,
b)
opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré jej boli uložené,
c)
svojich finančných ukazovateľoch,
d)
celkovom príjme za výkon funkcie všetkých členov dozornej rady banky, a to vrátane príjmov za výkon ...
e)
vybraných akcionároch banky najviac v rozsahu údajov vymedzených v § 93a ods. 1 písm. a) bodoch 1 a ...
f)
veľkosti podielov akcionárov na základnom imaní banky a na hlasovacích právach v banke,
g)
finančných ukazovateľoch konsolidovaného celku a o štruktúre konsolidovaného celku, ktorého je banka ...
h)
skutočnostiach týkajúcich sa odmeňovania v banke a vyplývajúcich zo zásad odmeňovania v banke,
i)
štruktúre krytých dlhopisov, ich splatnosti, počte a objeme emisií krytých dlhopisov, ich mene, na ktorú ...
j)
hodnote, type a pomere aktív v krycom súbore a o dôležitých zmenách v ňom,
k)
objeme podľa príslušnej meny peňažnej menovitej hodnoty, váženej priemernej zostatkovej splatnosti, ...
l)
pomernom geografickom rozložení základných aktív a nehnuteľností, ktoré ich zabezpečujú a tvoria krycí ...
m)
ďalších dokumentoch a informáciách súvisiacich s programom krytých dlhopisov.
(10)

Pobočka zahraničnej banky je povinná uverejňovať informácie o sebe a o svojej činnosti, informácie o ...

(11)

Banka a pobočka zahraničnej banky nie sú povinné uverejňovať nepodstatné informácie, vnútorné informácie ...

(12)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie ...

(13)

Ak uverejnené informácie podľa odsekov 9 a 10 sú neúplné alebo sa podstatne odchyľujú od skutočnosti, ...

(14)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví

a)
rozsah a spôsob informovania klienta podľa odseku 2,
b)
druh obchodu a rozsah, spôsob a termín predkladania údajov podľa odseku 3,
c)
rozsah informácií podľa odsekov 9 a 10, ktoré sú povinné uverejňovať banka a pobočka zahraničnej banky, ...
d)
periodicita, spôsob a termín uverejňovania informácií podľa odsekov 9 a 10,
e)
spôsob uverejňovania opravy, ako aj to, čo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií ...
(15)

Reklama35a) alebo akákoľvek ponuka obchodu, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný ...

(16)

Ustanovením odseku 15 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.35b)

(17)

Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa,27f) od spoločenstva ...

(18)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať v súhrnnej podobe ministerstvu údaje o jednotlivých ...

(19)

Ak má banka zriadenú organizačnú zložku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, ...

§ 38
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej osoby podľa ...

(2)

Register obsahuje údaje o úveroch a zábezpekách, ak odsek 10 neustanovuje inak, poskytované do registra ...

(3)

Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu klienta využívať údaje z registra pri výkone svojich úloh, ...

(4)

Údaje poskytnuté podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska zostávajú naďalej predmetom bankového tajomstva ...

(5)

Národná banka Slovenska môže na základe vzájomnej písomnej dohody poskytnúť údaje z registra aj bez ...

(6)

Údaje poskytnuté Národnej banke Slovenska z databáz údajov centrálnej banky iného členského štátu alebo ...

(7)

Národnej banke Slovenska na účely vedenia a používania registra podľa odsekov 1 až 6 sú orgány verejnej ...

(8)

Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví podrobnosti ...

(9)

Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok registra, ktorý upraví pravidlá a postupy technického, ...

(10)

Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo správca bytového domu35bb) na základe ...

§ 38a
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať analýzu rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné priestory, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s ...

a)
funkčným a aktívnym zabezpečovacím systémom a poplachovým systémom a napojiť ich na stredisko registrovania ...
b)
funkčným a aktívnym kamerovým monitorovacím bezpečnostným systémom s 24-hodinovým záznamom v kvalite, ...
c)
ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík podľa odseku 1.
(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky neumožní vstup verejnosti do priestorov, v ktorých ich zamestnanci ...

(4)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú ďalej povinné

a)
prerokovať s útvarom Policajného zboru analýzu rizík podľa odseku 1 a bezpečnostné opatrenia podľa odseku ...
b)
Policajnému zboru na jeho požiadanie poskytovať záznamy a údaje získané zariadeniami podľa odseku 2 ...
(5)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví obsah ...

SIEDMA ČASŤ

OBCHODNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 39
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť obchodnú knihu, ktorou sa na účely toho zákona rozumie ...

(2)

Pozíciami v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré banka alebo pobočka ...

(3)

Pozície, ktoré banka a pobočka zahraničnej banky zaznamenávajú v obchodnej knihe, predstavujú pozície ...

(4)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vo vnútornom predpise určiť postup a spôsob riadenia jednotlivých ...

(5)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vo svojom vnútornom predpise na účely výpočtu požiadaviek ...

(6)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné všetky pozície zaznamenané v obchodnej knihe denne oceňovať. ...

(7)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť bankovú knihu, v ktorej denne zaznamenávajú obchody ...

(8)

Na účely vedenia obchodnej knihy a bankovej knihy sa rozumie

a)
finančným nástrojom finančný nástroj,37a) iný cenný papier, iný derivát alebo právny vzťah, na základe ...
b)
komoditou hmotný predmet alebo ovládateľná energia, najmä výrobok, elektrická energia a nerastná surovina ...
(9)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť analytickú evidenciu o majetku a záväzkoch, s ktorými ...

(10)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaúčtovať každý účtovný prípad súvisiaci s bankovou činnosťou ...

(11)

Banka a pobočka zahraničnej banky zostavujú okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu30d) aj ...

(12)

Právnické osoby, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44, zostavujú okrem účtovnej závierky ...

(13)

Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť zostavuje svoju priebežnú konsolidovanú ...

(14)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu o majetku a záväzkoch30d) podľa rizík alebo ...

(15)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia: ...

a)
požiadavky na vedenie obchodnej knihy podľa odseku 1 a čo sa rozumie riadením obchodnej knihy a zabezpečením ...
b)
požiadavky na zaznamenávanie pozícií vyplývajúcich z vykonávania vnútorných zabezpečení do obchodnej ...
c)
požiadavky na postup a spôsob riadenia jednotlivých pozícií alebo súhrnu pozícií zaznamenaných v obchodnej ...
d)
minimálny rozsah oblastí, na ktoré sa vzťahuje celkové riadenie obchodnej knihy podľa odseku 4,
e)
pravidlá oceňovania pozícií v obchodnej knihe a periodicita oceňovania, ak nie je dostupná trhová cena ...
f)
podrobnosti o vedení obchodnej knihy podľa odsekov 1 až 6,
g)
podrobnosti o evidencii majetku a záväzkoch a o jej vedení, ako aj o obsahu, forme, členení, termínoch, ...
§ 40
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v písomnej zmluve s audítorom zabezpečiť

a)
vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa ...
b)
preverenie správnosti účtovníctva na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska v priebehu kalendárneho ...
c)
vypracovanie rozšírenej správy41) podľa osnovy, ktorú ustanoví opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka ...
d)
preverenie správnosti údajov podľa § 37 ods. 6.
(2)

Správu podľa odseku 1 písm. a) a c) sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predložiť Národnej ...

(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor ...

(4)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k banke osobitný vzťah podľa § 35 ods. 4 písm. a) až h), ...

(5)

Audítor je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska a dozornú radu banky o skutočnostiach, ...

a)
banka je v predlžení,43)
b)
banka alebo pobočka zahraničnej banky zostavuje nepravdivo, nesprávne alebo neúplne účtovné výkazy a ...
(6)

Banka je v predlžení, ak má menej majetku vrátane pohľadávok ako záväzkov.

(7)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(8)

Ak si audítor neplní povinnosti podľa odsekov 5 a 7, Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť výmenu ...

(9)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania ...

(10)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné raz ročne zabezpečiť overenie bezpečnosti informačného ...

§ 41
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predložiť Národnej banke Slovenska informáciu o zámere ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o nedostatkoch ...

(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky predkladá do 31. marca kalendárneho roka Národnej banke Slovenska ...

(4)

Druhom obchodu sa na účely tohto zákona rozumie skupina obchodov v rámci bankových činností uvedených ...

§ 42
(1)

Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uschovávať a ochraňovať pred poškodením, ...

(2)

Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke ...

(3)

Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska údaje ...

(4)

Na vyžiadanie ministerstva a v lehote ním určenej sú banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky ...

(5)

Pobočka zahraničnej banky so sídlom mimo Európskej únie je povinná raz ročne vypracovať a predkladať ...

a)
výške celkových aktív zodpovedajúcich rozsahu činnosti pobočky zahraničnej banky,
b)
likvidných aktívach, ktoré sú vedené v pobočke zahraničnej banky, najmä o likvidných aktívach v menách ...
c)
výške finančných zdrojov, ktoré sú pobočke zahraničnej banky dlhodobo poskytnuté,
d)
systéme ochrany vkladov klientov pobočky zahraničnej banky,
e)
systéme riadenia rizík,
f)
riadiacom systéme a kontrolnom systéme vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
g)
plánoch na obnovu, ktoré sa vzťahujú na pobočku zahraničnej banky a
h)
ďalších skutočnostiach, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon dohľadu.
(6)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie ...

a)
udelených bankových povoleniach podľa § 8, ako aj akýchkoľvek zmenách v týchto povoleniach,
b)
celkových aktívach a záväzkoch pobočky zahraničnej banky podľa písmena a) podľa pravidelných výkazov, ...
c)
názve skupiny, ku ktorej patrí zahraničná banka so sídlom mimo Európskej únie.
§ 43

Ustanoveniami tejto časti zákona nie sú dotknuté povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa ...

ÔSMA ČASŤ

DOHĽAD NA KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE

§ 44
(1)

Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad nad konsolidovaným celkom na účel sledovania a ...

(2)

Konsolidovaný celok je tvorený

a)
materskou bankou alebo materskou bankou v Európskej únii a aspoň jednou bankou, finančnou inštitúciou ...
b)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ...
c)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a aspoň jednou bankou, nad ktorou má holdingová spoločnosť ...
(3)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad konsolidovaným celkom podľa odseku 2 písm. c) v rozsahu ...

(4)

Národná banka Slovenska vedie zoznam finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená v rámci výkonu dohľadu nad konsolidovanými celkami podľa odseku ...

a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva ...
c)
ktorej zaradenie do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe nie je účelné z hľadiska zabezpečenia úloh ...
(6)

Dohľad na konsolidovanom základe sa však vykonáva nad takými osobami podľa odseku 5 písm. b), ak viaceré ...

(7)

Národná banka Slovenska oznámi príslušnej osobe jej vyňatie podľa odseku 5 písm. b) alebo c); táto osoba ...

(8)

Národná banka Slovenska môže od dcérskych spoločností banky, finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená vyňať z dohľadu dcérsku spoločnosť, ktorá je bankou, a delegovať ...

(10)

Ak banka, ktorej materskou spoločnosťou je zahraničná banka so sídlom v štáte, ktorý nie je členským ...

(11)

Národná banka Slovenska preverí skutočnosť uvedenú v odseku 10 z vlastného podnetu alebo na žiadosť ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 11 zistí, že nad bankou sa nevykonáva dohľad na konsolidovanom ...

(13)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 20 % na základnom imaní právnickej ...
b)
regulovanou osobou banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, ...
(14)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe a súčasťou skupiny je materská ...

(15)

Ustanoveniami o konsolidovanom dohľade podľa odsekov 1 až 14 nie sú dotknuté ustanovenia § 20a.

§ 45
(1)

Materská banka je povinná zabezpečiť, aby boli ustanovenia § 23, 27 a § 29 ods. 4 dodržiavané aj konsolidovaným ...

(2)

Ak banka ako dcérska spoločnosť má súčasne kontrolu nad finančnou inštitúciou alebo správcovskou spoločnosťou ...

(3)

Osoba, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), je povinná vypracúvať ...

(4)

Audítor osoby, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b), je na účely ...

(5)

Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská zmiešaná finančná holdingová ...

(6)

Odseky 3 a 4 sa rovnako vzťahujú na holdingovú spoločnosť so zmiešanou činnosťou podľa § 44 ods. 2 písm. ...

§ 46
(1)

Osoba, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená vykonať dohľad na mieste45) alebo je oprávnená požiadať o vykonanie ...

(3)

Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie auditu ...

(4)

Požiadavky podľa § 23a až 23d sa nevzťahujú na konsolidovanom základe na dcérsku spoločnosť, ak má táto ...

a)
členskom štáte a platia pre ňu osobitné požiadavky na odmeňovanie podľa práva Európskej únie,
b)
inom ako členskom štáte a platia pre ňu osobitné požiadavky na odmeňovanie podľa práva Európskej únie, ...
§ 47
(1)

Ak je banka súčasťou konsolidovaného celku, nad ktorým je vykonávaný dohľad príslušným orgánom dohľadu ...

(2)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe aj nad bankami so sídlom v inom členskom ...

(3)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2, len ak aspoň jedna z dcérskych spoločností materského ...

(4)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa odseku 2, len ak má v Slovenskej republike sídlo jediná ...

(5)

V prípadoch podľa odsekov 2, 3 a 4 môže Národná banka Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných ...

(6)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu vykoná dohľad ...

(7)

Národná banka Slovenska vyhovie žiadosti príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu o informáciu ...

(8)

Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska zodpovedá za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad materskými bankami ...

a)
plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti aj vo vzťahu k ...
b)
vykonáva dohľad na mieste a overuje dodržiavanie požiadaviek určených v § 37, § 45 ods. 1 a § 46 ods. ...
c)
koordinuje zhromažďovanie a poskytovanie významných alebo nevyhnutných informácií pri bežnej činnosti ...
d)
plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti v spolupráci s ...
e)
môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak s ňou príslušné orgány dohľadu ...
(10)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
významnou informáciou informácia potrebná na výkon konsolidovaného dohľadu príslušných orgánov dohľadu ...
b)
nevyhnutnou informáciou informácia, ktorá môže významne ovplyvniť hodnotenie spoľahlivosti a bezpečnosti ...
(11)

V prípade žiadostí o predchádzajúci súhlas podľa § 30 až 32 alebo na používanie vlastných odhadov straty ...

(12)

Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 11 samostatne, ak sa v lehote najneskôr do ...

(13)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa odseku 11 spolu s úplným odôvodnením a stanoviskami ostatných ...

(14)

Národná banka Slovenska postupuje primerane podľa odsekov 11 až 13, ak banka so sídlom na území Slovenskej ...

(15)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

a)
vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami ...
1.
uplatnení § 6 ods. 2 a § 27 ods. 7 s cieľom zistiť, že výška vlastných zdrojov na konsolidovanom základe ...
2.
opatreniach na riešenie akýchkoľvek významných záležitostí a významných zistení týkajúcich sa dohľadu ...
3.
všetkých odporúčaniach týkajúcich sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a ods. 2,
b)
predloží ostatným príslušným orgánom dohľadu správu obsahujúcu hodnotenie
1.
na účely písmena a) prvého bodu rizika skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe podľa § 29b,
2.
na účely písmena a) druhého bodu profilu rizika likvidity skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe ...
3.
na účely písmena a) tretieho bodu rizika skupiny inštitúcií na konsolidovanom základe podľa § 29a,
c)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena a) do štyroch mesiacov po predložení správy podľa písmena ...
d)
vezme do úvahy v spoločnom rozhodnutí podľa písmena c) hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré ...
e)
doručí spoločné rozhodnutie podľa písmena c) materskej banke v Európskej únii,
f)
konzultuje na žiadosť ktoréhokoľvek z ostatných príslušných orgánov dohľadu s Európskym orgánom dohľadu ...
g)
môže konzultovať svoj postup s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) z vlastnej ...
h)
vydá rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. m) a § 29a v spojení s § 6 ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 7 ...
i)
odôvodní rozhodnutie vydané podľa písmena h),
j)
predloží všetkým príslušným orgánom dohľadu a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie podľa písmena ...
k)
dosiahne spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie podľa ...
l)
preverí aktuálnosť, a ak je potrebné, aktualizuje spoločné rozhodnutie podľa písmena c), a ak také rozhodnutie ...
m)
postupuje primerane podľa písmen a) až l), ak banka podľa § 2 ods. 1 je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom ...
(16)

Ak v lehote podľa odseku 15 písm. c) ktorýkoľvek z orgánov dohľadu podľa odseku 15 požiada Európsky ...

(17)

Ak sa vyžaduje konsolidácia podľa osobitného predpisu,45aaaa) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad ...

(18)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ak súčet hodnoty aktív bánk skupiny, ...

§ 48
(1)

Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska potrebuje informácie, ktoré už boli poskytnuté príslušnému orgánu dohľadu ...

(3)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

(4)

Dohodami podľa odseku 3 sa môžu určiť ďalšie povinnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu ...

(5)

Národná banka Slovenska je pri vykonávaní dohľadu povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu ...

a)
príslušný orgán dohľadu iného členského štátu neposkytol Národnej banke Slovenska významné informácie, ...
b)
príslušný organ dohľadu iného členského štátu žiadosť Národnej banky Slovenska o poskytnutie významnej ...
(6)

Ak je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. 2 písm. a) alebo b) banka so sídlom v inom členskom ...

(7)

Nevyhnutná informácia podľa odseku 5 obsahuje

a)
právnu, riadiacu a organizačnú štruktúru konsolidovaného celku na požadovanej úrovni vrátane všetkých ...
b)
spôsob zisťovania údajov od bánk podľa písmena a) a spôsob ich overovania,
c)
hodnotenie nepriaznivého vývoja ekonomickej situácie bánk podľa písmena a) alebo iných osôb zahrnutých ...
d)
závažné opatrenia na nápravu prijaté Národnou bankou Slovenska podľa § 50 vrátane uloženia povinnosti ...
(8)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov, sa ustanoví: ...

a)
rozsah a spôsob dodržiavania povinností materskej banky, ako aj metódy konsolidácie údajov na tieto ...
b)
rozsah a spôsob dodržiavania povinností banky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 ods. ...
c)
čo sa rozumie kritickou situáciou podľa § 47 ods. 9 a § 48 ods. 1, významnou bankou podľa § 48 ods. ...
(9)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

a)
výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre ...
b)
dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovoľnom zverení úloh a dobrovoľnom delegovaní povinností medzi Národnou ...
c)
určenie programov previerok vykonávaných orgánmi dohľadu, ktoré sa opierajú o hodnotenie rizika skupiny ...
d)
zvýšenie efektívnosti dohľadu v súvislosti so žiadosťami o informácie uvedené v § 48 ods. 2 a 5,
e)
dôsledné uplatňovanie požiadaviek na podnikanie podľa tohto zákona vo všetkých subjektoch skupiny bánk ...
f)
uplatnenie § 47 ods. 9 písm. d),
g)
spoluprácu podľa § 49k ods. 2 a § 49l,
h)
uplatnenie § 49k ods. 1 a 3.
(10)

Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 9 na základe písomných ...

a)
vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré príslušné orgány dohľadu sa zúčastňujú na zasadnutí alebo ...
b)
vopred úplne informuje každého člena kolégia o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia kolégia, ...
c)
včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo ...
d)
pri svojom rozhodovaní prihliada na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, ...
e)
informuje, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky ...
(11)

Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ...

(12)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná uzavrieť dohodu podľa odseku 3 s príslušným orgánom dohľadu zodpovedným ...

(14)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, na plnenie úloh podľa odsekov ...

(15)

Národná banka Slovenska a finančná spravodajská jednotka v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto ...

§ 49
(1)

Národná banka Slovenska je pred vydaním svojho rozhodnutia povinná rokovať s príslušnými orgánmi dohľadu ...

a)
povoľuje zmena akcionárskej štruktúry banky alebo zmena riadiacej štruktúry banky,
b)
udeľuje závažné opatrenie na nápravu a pokuty podľa § 50.
(2)

Rokovanie podľa odseku 1 Národná banka Slovenska vedie vždy s príslušným orgánom dohľadu iného členského ...

(3)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného ...

DEVIATA ČASŤ

DOPLŇUJÚCI DOHĽAD NAD FINANČNÝMI KONGLOMERÁTMI

§ 49a

Doplňujúcim dohľadom nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") je sledovanie a regulácia ...

§ 49b - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

finančným konglomerátom

1.

skupina, ak

1a.

je ovládaná regulovanou osobou,

1b.

regulovaná osoba podľa bodu 1a je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ...

1c.

aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo ...

1d.

konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti ...

2.

skupina, ak

2a.

aspoň jedna z osôb v skupine je regulovanou osobou,

2b.

nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny je sústredená vo finančnom sektore podľa § 49e ...

2c.

aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo ...

2d.

konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti ...

3.

podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého alebo druhého bodu,

b)

finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických ...

1.

banka, iná finančná inštitúcia podľa § 5 písm. ab) alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria ...

2.

poisťovňa, zaisťovňa45a) alebo poisťovacia holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu;45ae) tieto ...

3.

obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných ...

c)

skupinou na účely tejto časti zákona skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa písmena ...

d)

ovládaním vzťah, ak

1.

jedna osoba kontroluje inú osobu,

2.

jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo

3.

osoby sú navzájom prepojené vzťahom vyjadrujúcim vplyv na riadení porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim ...

§ 49c
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva doplňujúci dohľad, ak

a)
finančný konglomerát je ovládaný bankou,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou ...
c)
materskou spoločnosťou banky je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný konglomerát tvoria ...
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom ...
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej ...
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené v ...
(2)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

(3)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

§ 49d
(1)

Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi príslušným orgánom dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 49c ods. 1, alebo banke ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri Európskej Komisii princípy, ktoré ...

(5)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

§ 49e
(1)

Činnosti sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb ...

(2)

Činnosti vo finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný sektor ...

a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine ...
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných ...
(3)

Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa ...

(4)

Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva ...

(5)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska prijaté podľa odseku 4 Národná banka Slovenska oznámi aj príslušným ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a ktorého právny poriadok neumožňuje výmenu ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení príslušných orgánov ...

(9)

Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne ...

(10)

Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(11)

Národná banka Slovenska môže so súhlasom príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(12)

Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom údajov o celkových aktívach osôb v skupine z ich ...

(13)

Minimálnou výškou vlastných zdrojov bánk na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie taká výška vlastných ...

(14)

Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako banka, ktoré sa zahŕňajú ...

(15)

Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje ...

§ 49f
(1)

Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná dodržiavať podmienky podľa § 49g až 49j, ...

a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jej materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom ...
c)
je prepojená s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 49b písm. d) tretieho ...
d)
jej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom ...
(2)

Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je banka spĺňajúca ...

(3)

Banka, ktorej materská spoločnosť je regulovanou osobou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou ...

(4)

Národná banka Slovenska preverí, či sa nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 vykonáva dohľad nad ...

(5)

Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách ...

§ 49g
(1)

Banka podľa § 49f ods. 1 je povinná zabezpečiť, aby na úrovni finančného konglomerátu sa dodržala dostatočná ...

(2)

Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vykonávať výpočty dostatočnej výšky vlastných ...

(3)

Národná banka Slovenska po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(4)

Banka, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť Národnej banky Slovenska ...

(5)

Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky ...

(6)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov ...

a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a ktorého právny poriadok neumožňuje výmenu informácií ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami vo finančnom konglomeráte; ...
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska nezaradenie osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s príslušnými orgánmi dohľadu ...

(8)

Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu ...

(9)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa na účely výpočtu ...

a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu, a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov ...
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte, a spôsob ich výpočtu, ...
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu.
§ 49h
(1)

Banka, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť Národnej banky Slovenska ...

(2)

Koncentráciou rizík finančného konglomerátu na účely doplňujúceho dohľadu sa rozumie každá činnosť osôb ...

(3)

Ak finančný konglomerát ovláda iná regulovaná osoba, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu ...

(4)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším finančným ...

(5)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia na ...

a)
výpočte majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a podrobnosti o majetkovej angažovanosti finančného ...
b)
výpočte majetkovej angažovanosti bankového sektora a podrobnosti o majetkovej angažovanosti bankového ...
c)
výpočte majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a podrobnosti o majetkovej ...
d)
koncentrácii rizík finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu.
§ 49i
(1)

Banka, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť Národnej banky Slovenska ...

(2)

Vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie obchod, v ktorom regulované osoby ...

(3)

Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ...

(4)

Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa § 35.

(5)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším finančným ...

§ 49j
(1)

Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vytvoriť systém riadenia rizík a systém ...

(2)

Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa

a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu ...
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej ...
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného ...
d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riešenie úpadku; ...
(3)

Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa

a)
hodnotenie postupov na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení o dostatočnej ...
b)
hodnotenie postupov účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie ...
(4)

Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni finančného konglomerátu pravidelne ...

a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre, ...
b)
na svojom webovom sídle zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.
(5)

Ak Národná banka Slovenska koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 49k ods. 2, oznámi informácie ...

§ 49k
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu

a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného ...
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu ...
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík a o vnútroskupinových ...
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a sleduje funkčnosť systému riadenia rizík ...
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za akejkoľvek situácie v spolupráci s príslušným orgánom ...
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)

Národná banka Slovenska je povinná v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú ...

(3)

Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté príslušnému orgánu dohľadu ...

(4)

Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

§ 49l
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu členských ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(3)

Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä

a)
právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb ...
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových ...
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych ...
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, a preverovania týchto ...
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách vo finančnom konglomeráte, ktorý by ...
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu ...
(4)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré ...

a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 28 ods. 1 písm. a) a b) a § 9 ods. 4, ak by zmeny ...
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám vo finančnom konglomeráte, ktoré by ...
(5)

Národná banka Slovenska nie je povinná rokovať podľa odseku 4, ak toto rokovanie môže ohroziť prijatie ...

(6)

Národná banka Slovenska je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnená vyzvať príslušný orgán dohľadu ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu štátov, ...

(8)

Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými ...

§ 49m
(1)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá za ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán dohľadu členského štátu, ktorý zodpovedá ...

§ 49n

Osoby, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sú na účely doplňujúceho dohľadu povinné poskytovať ...

§ 49o
(1)

Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 49c sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke ...

(2)

Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, ...

DESIATA ČASŤ

OPATRENIA NA NÁPRAVU A POKUTY

§ 50
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, spočívajúce ...

a)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na jej ozdravenie a určiť lehotu na ich ...
b)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, vrátane ...
c)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky skončiť nepovolenú činnosť,
d)
uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo ...
e)
obmedziť alebo pozastaviť banke alebo pobočke zahraničnej banky výkon niektorej bankovej činnosti alebo ...
f)
odobrať bankové povolenie na výkon niektorej bankovej činnosti,
g)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
h)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú banka alebo pobočka ...
i)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom ...
j)
zaviesť nútenú správu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 53,
k)
odobrať bankové povolenie banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodov uvedených v § 63,
l)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
m)
uložiť banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 29b,
n)
uložiť banke uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát ...
o)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich ...
p)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej ...
r)
uložiť banke, aby obmedzila poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 23a vo výške ...
s)
uložiť banke, aby použila zisk na udržanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek ...
t)
uložiť banke povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie banka zodpovedná za nedostatok ...
u)
uložiť banke povinnosť, aby upustila od konania alebo zdržala sa konania, ktoré je v rozpore s týmto ...
v)
uložiť banke povinnosť plniť osobitné požiadavky na likviditu vrátane obmedzení nesúladu splatnosti ...
w)
uložiť banke povinnosť previesť program krytých dlhopisov alebo jeho časť na tretiu osobu, ktorou môže ...
x)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky povinnosť zverejniť dodatočné informácie určené Národnou ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu banky, členovi dozornej rady banky, ...

(3)

Pod opatreniami na ozdravenie banky alebo pobočky zahraničnej banky sa rozumie

a)
predloženie záväzného ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán udržiavania vlastných zdrojov banky vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné ...
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie banky alebo pobočky zahraničnej ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti banky a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu prijatia ...
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,47) tantiém48) a iných podielov na zisku, odmien a ...
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom štatutárneho orgánu, členom dozornej ...
e)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
f)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov banky alebo pobočky zahraničnej banky; tieto ...
g)
prijatie opatrení na zlepšenie riadenia rizík,
h)
prijatie opatrení na zabránenie presunu rizika pri sekuritizácii.
(4)

Národná banka Slovenska je povinná vyzvať banku, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak banka neplní ...

(5)

Štatutárny orgán banky, ktorá neplní povinnosti podľa § 23, § 27 ods. 7 alebo § 30, je povinný predložiť ...

(6)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané opatrenie podľa odseku 1 písm. e), Národná banka Slovenska ...

(7)

Za porušenie ustanovení § 2 ods. 16 druhej vety, § 3, § 4 ods. 1 a § 28 môže Národná banka Slovenska ...

a)
do 10 % celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho ...
b)
do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
c)
do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť. ...
(8)

Uložením pokuty podľa odseku 1, 2, 7 alebo odseku 23 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. ...

(9)

Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta podľa odseku ...

(10)

Pokutu podľa odseku 1 písm. d), odsekov 2 a 7, § 51 ods. 1, § 51a ods. 1 alebo § 82 ods. 2 alebo opatrenia ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť ...

(12)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť ...

(13)

Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený ...

(14)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky informuje48b) Národnú banku Slovenska o výsledku stresových ...

(15)

Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 2 ,7, § 51 ods.1, § 51a ods. 1 a ...

(16)

Národná banka Slovenska podľa odseku 15 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu ...

(17)

Informácie podľa odseku 16 sa zverejnia anonymne, ak ide o

a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného ...
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(18)

Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. d) aj vtedy, ak sa finančná ...

(19)

Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa tohto paragrafu alebo po prijatí opatrenia ...

(20)

Národná banka Slovenska je oprávnená overiť, či členovia štatutárneho orgánu banky alebo členovia dozornej ...

(21)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti materskej inštitúcie, materskej finančnej holdingovej ...

(22)

Za duplicitnú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, ktorú Národná banka Slovenska môže zostaviť ...

(23)

Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 7b ods. 1 a nepožiadal Národnú ...

§ 50a

Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho ...

§ 51
(1)

Národná banka Slovenska môže právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku, nad ktorým ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, ...
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny ...
d)
nesplní povinnosť podľa § 47 ods. 1.
(2)

Na pokuty podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 7 až 9 a ods. 10 prvej vety.

§ 51a
(1)

Národná banka Slovenska môže zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo inej osobe, ktorá je ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny ...
d)
nesplní povinnosti podľa § 49g až 49j.
(2)

Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej ...

a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu podľa § 50 ods. 3 alebo
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)

Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 6 ods. 1 vykonáva dohľad Národná banka ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska uložila sankciu osobe podľa § 6 ods. 1, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu ...

§ 52
(1)

Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 28 ods. 1 písm. a), alebo ktorá získala predchádzajúci ...

(2)

Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov ...

(3)

Predbežným opatrením podľa odseku 1 je banka viazaná.

(4)

Za doručenie podľa odseku 2 sa považuje aj doručenie predbežného opatrenia zástupcovi splnomocnenému ...

(5)

Banka nemôže na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska ...

(6)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv ...

(7)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia ...

§ 52a
(1)

Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) sankcie, ...

(2)

Národná banka Slovenska využíva centrálnu databázu podľa odseku 1 na účely posudzovania dobrej povesti ...

§ 53
(1)

Národná banka Slovenska môže zaviesť nútenú správu nad bankou, ak s prihliadnutím na okolnosti a situáciu ...

(2)

Účelom nútenej správy nad bankou je najmä

a)
znemožnenie výkonu funkcií orgánom banky zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu banky,
b)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti banky s cieľom zastaviť zhoršovanie sa hospodárskej ...
c)
ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky a ochrana majiteľov krytých dlhopisov vydaných ...
d)
prijatie ozdravného programu, ak je ekonomické ozdravenie banky reálne, vrátane prijatia a vykonania ...
(3)

Nútená správa je reorganizačné opatrenie, ktoré môže mať vplyv na existujúce práva tretích osôb.

(4)

Národná banka Slovenska je povinná zaviesť nútenú správu, ak banka svoje vlastné zdroje udržiava na ...

(5)

Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak nedostatky v činnosti banky ohrozujú jej bezpečné ...

(6)

Nútená správa je zavedená okamihom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je ihneď účinná voči ...

(7)

Nútená správa nad bankou sa od okamihu jej zavedenia vzťahuje aj na jej pobočky umiestnené na území ...

(8)

Národná banka Slovenska nemôže zaviesť nútenú správu nad pobočkou zahraničnej banky, ktorú zriadila ...

(9)

Zahraničné reorganizačné opatrenie s obdobným účelom a vplyvom na existujúce práva tretích osôb, ako ...

(10)

Zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení nútenej správy, poučenia o rozklade a účel zavedenia nútenej ...

(11)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu členského štátu o zavedení nútenej ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu podľa § 16 nad pobočkou zahraničnej banky zistí dôvody ...

§ 54
(1)

Nútenú správu banky vykonáva dočasný správca banky (ďalej len „správca“) a zástupca správcu. Správcu ...

(2)

Osvedčením o vymenovaní správcu a zástupcu správcu na výkon nútenej správy a osôb vykonávajúcich zahraničné ...

(3)

Správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku 5.

(4)

Na správcu a zástupcu správcu, ak je ním fyzická osoba, na členov štatutárneho orgánu správcu a zástupcu ...

a)
ktorá je zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo členom rezolučnej rady alebo ktorá bola zamestnancom ...
b)
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za úmyselný ...
c)
ktorá kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala v banke, nad ktorou bola zavedená nútená ...
d)
ktorá má k banke, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 35 ods. 4,
e)
ktorá je dlžníkom alebo veriteľom banky, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
f)
ktorá je zamestnancom správcu, prostredníctvom ktorého správca vykonáva nútenú správu alebo členom štatutárneho ...
g)
ktorá je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej banky, alebo vedúcim alebo zástupcom ...
h)
ktorá kedykoľvek v období posledného roka poskytovala banke, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ...
(5)

Na spoločníkov alebo akcionárov správcu, ktorý je právnickou osobou, na štatutárny orgán, členov štatutárneho ...

(6)

Správca je oprávnený riadiť banku a jej zamestnancov alebo spolupracovať so štatutárnym orgánom banky ...

(7)

Zástupca správcu je zodpovedný za správcom zverenú oblasť činnosti banky a podlieha pri výkone nútenej ...

(8)

Správca a zástupca správcu pri výkone nútenej správy na území iného členského štátu musia postupovať ...

(9)

Osoba vykonávajúca zahraničné reorganizačné opatrenie zavedené v členskom štáte a jej zástupca majú ...

(10)

V súvislosti s výkonom nútenej správy je správca po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej banky ...

(11)

Výkon funkcie správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy, uplynutím doby, na ktorú ...

§ 55
(1)

Zavedením nútenej správy sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov banky okrem valného zhromaždenia ...

(2)

Správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie banky, určiť program valného zhromaždenia, riadiť jeho ...

(3)

Správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu banky a obnovenie likvidity ...

(4)

Správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy predložiť Národnej banke Slovenska ...

(5)

Správca môže po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska a rezolučnej rady podať návrh na vyhlásenie ...

(6)

Správca môže podať Národnej banke Slovenska návrh na odobratie bankového povolenia, ak zistí skutočnosti ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa neuplatnia, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú v spolupráci ...

(8)

Ak správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, s náležitou odbornou starostlivosťou zhodnotí, ...

(9)

Ak nedôjde k prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti na tretiu osobu podľa odseku 8 v lehote ...

(10)

Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas majiteľov ...

§ 56
(1)

Správca, zástupca správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať svoje funkcie s náležitou ...

(2)

Správca, zástupca správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré získali pri výkone ...

(3)

Správca, zástupca správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach ...

§ 57
(1)

Národná banka Slovenska uzatvorí so správcom zmluvu o výkone činnosti správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí ...

(2)

Pribratie odborných poradcov podľa § 54 ods. 10 správca uskutoční na zmluvnom základe a za podmienok ...

(3)

Výšku odmeny správcu a zástupcu správcu za výkon funkcie určí Národná banka Slovenska.

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrátane odmien správcu, zástupcov správcu a odborných poradcov ...

§ 58
(1)

Členovia štatutárneho orgánu, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci, vedúci útvaru vnútornej kontroly ...

(2)

Správca je oprávnený vedúcim zamestnancom, vedúcemu útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu okamžite ...

(3)

V dôsledku zavedenia nútenej správy nesmie byť členom štatutárneho orgánu a členom dozornej rady vyplatená ...

§ 59
(1)

Účinky zavedenia nútenej správy v banke, ktorá má pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ak ide o

a)
pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ktorými sa spravuje ...
b)
kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, spravujú sa právnym poriadkom členského štátu, ...
c)
práva týkajúce sa nehnuteľnosti, lode alebo lietadla, ktoré musia byť evidované v katastri nehnuteľností ...
d)
vlastnícke alebo iné práva k finančným nástrojom,37a) ktoré musia byť evidované vo verejnom registri ...
e)
zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých účelom je nahradenie alebo zmena celkového rozdielu ...
(2)

Počas šiestich mesiacov od zavedenia nútenej správy nemožno postupovať pohľadávky voči banke a započítavať ...

(3)

Správca môže odporovať právnemu úkonu,53) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch pred zavedením ...

(4)

Správca môže odporovať aj právnemu úkonu,53) ktorým bola banka ukrátená a ku ktorému došlo v posledných ...

(5)

Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v členskom štáte nemá vplyv na ...

(6)

Zavedenie nútenej správy v banke kupujúcej aktívum alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v zahraničnej ...

(7)

Zavedenie nútenej správy v banke predávajúcej aktívum alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v ...

(8)

Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reorganizačného opatrenia v členskom štáte a ustanovenia ...

(9)

Zavedením nútenej správy nad bankou nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom ...

§ 60
(1)

Zavedenie nútenej správy, údaje o správcovi a jeho zástupcovi, skončenie nútenej správy a s tým súvisiace ...

(2)

Do obchodného registra sa zapisuje

a)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo správcu a zástupcu správcu, ak ide o fyzickú ...
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu, zástupcu správcu ak ide o právnickú osobu.
(3)

Správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom ...

(4)

Zavedenie zahraničného reorganizačného opatrenia v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, ktorá ...

§ 61
(1)

Počas nútenej správy môže Národná banka Slovenska poskytnúť banke finančnú pomoc na odstránenie dočasného ...

(2)

Nárok na vrátenie finančnej pomoci poskytnutej podľa odseku 1 má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami ...

§ 62
(1)

Nútená správa sa končí

a)
doručením rozhodnutia Národnej banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody na jej trvanie, ...
b)
vyhlásením konkurzu na banku,
c)
uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy; to neplatí, ak podľa posúdenia Národnej banky Slovenska ...
d)
odobratím alebo zánikom bankového povolenia.
(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 Národná banka Slovenska bezodkladne zverejní aspoň ...

(3)

Bezodkladne po skončení nútenej správy je banka povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby ...

§ 62a
(1)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, ...

(2)

Ak Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu zodpovednému za výkon dohľadu na konsolidovanom základe ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi zámer vydať rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad bankou, ktorá je ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe na ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so zámerom príslušného orgánu dohľadu vydať rozhodnutie o zahraničnom ...

§ 63
(1)

Národná banka Slovenska je povinná odobrať bankové povolenie, ak

a)
vlastné zdroje banky klesnú pod úroveň základného imania podľa § 7 ods. 2 písm. a),
b)
banka svoje vlastné zdroje udržiava na úrovni nižšej než 25 % súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám ...
c)
banka alebo pobočka zahraničnej banky nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti bankového povolenia vykonávať ...
d)
banka alebo pobočka zahraničnej banky získala bankové povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených ...
e)
banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je schopná počas najmenej 30 dní plniť svoje splatné záväzky ...
f)
ide o pobočku zahraničnej banky a táto zahraničná banka stratila v štáte svojho sídla oprávnenie pôsobiť ...
g)
banka alebo pobočka zahraničnej banky poruší ustanovenie § 7 ods. 6 a 7, § 8 ods. 6 a 7 a § 28 ods. ...
h)
investičná banka využíva svoje bankové povolenie výlučne na vykonávanie činností podľa osobitného predpisu1a) ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať bankové povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti banky ...

a)
banka dosiahne stratu prevyšujúcu 50 % základného imania v jednom roku alebo 10 % ročne v troch po sebe ...
b)
banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka čiastočne alebo úplne pozastaví nakladanie vkladateľov ...
c)
banka alebo pobočka zahraničnej banky neplní povinnosti podľa osobitných predpisov,57)
d)
banka alebo pobočka zahraničnej banky nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v bankovom ...
e)
banka neplní podmienky podľa § 7 ods. 2 alebo pobočka zahraničnej banky neplní podmienky podľa § 8 ods. ...
f)
banka alebo pobočka zahraničnej banky zmenila sídlo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ...
g)
banka alebo pobočka zahraničnej banky opakovane alebo po uložení poriadkovej pokuty marí výkon dohľadu, ...
h)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona89) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...
§ 64
(1)

Bankové povolenie zaniká

a)
banke dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie bankového povolenia,
b)
banke dňom vyhlásenia konkurzu na majetok banky podľa osobitného predpisu,58)
c)
pobočke zahraničnej banky dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničnej banky alebo dňom zrušenia ...
d)
banke alebo pobočke zahraničnej banky dňom vrátenia bankového povolenia; bankové povolenie možno vrátiť ...
e)
vtedy, ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa ...
f)
dňom predaja podniku banky alebo pobočky zahraničnej banky,28)
g)
pobočke zahraničnej banky dňom ukončenia jej činnosti zahraničnou bankou,
h)
banke alebo pobočke zahraničnej banky na tie bankové činnosti, na ktoré jej zaniklo osobitné povolenie ...
(2)

Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne informovať Národnú banku Slovenska ...

§ 65
(1)

Po okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí bankového povolenia alebo odo dňa zániku bankového povolenia ...

(2)

Od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí bankového povolenia alebo odo dňa zániku bankového povolenia ...

(3)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové povolenie pri vykonávaní ...

(4)

Rozhodnutie o odobratí bankového povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí bankového povolenia zahraničnej banke na vykonanie bankových činností ...

(6)

Odobratie bankového povolenia sa zapisuje do obchodného registra.1) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia ...

(7)

Bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o odobratí bankového povolenia Národná banka Slovenska podá ...

(8)

Ak sa banka zrušuje s likvidáciou, Národná banka Slovenska ustanoví likvidátora podľa § 66 ods. 1 bezodkladne ...

(9)

Ak sa banka po zániku bankového povolenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) zrušuje podľa osobitného predpisu59) ...

(10)

Národná banka Slovenska zastaví konanie o odobratí bankového povolenia na základe vyhlásenia konkurzu ...

§ 65a - Opatrenia včasnej intervencie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce v nedodržiavaní alebo obchádzaní ...

a)
vykonať jedno opatrenie alebo viaceré opatrenia uvedené v ozdravnom pláne alebo aktualizovať ozdravný ...
b)
vypracovať analýzu svojej situácie, identifikovať opatrenia na prekonanie zistených problémov a vypracovať ...
c)
zvolať valné zhromaždenie banky a určiť program valného zhromaždenia podľa návrhov Národnej banky Slovenska; ...
d)
odvolať člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, ak nespĺňajú ...
e)
vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii záväzkov s veriteľmi banky,
f)
vykonať zmeny v obchodnej stratégii banky,
g)
vykonať zmeny v organizačnej štruktúre banky a vo výkone bankových činností, alebo
h)
predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré sú potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových ...
(2)

Pri posudzovaní, či dochádza k zhoršovaniu finančnej situácie podľa odseku 1, Národná banka Slovenska ...

(3)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje rezolučnú radu o nedostatkoch zistených podľa odseku 1. ...

(4)

Lehotu na splnenie opatrení včasnej intervencie podľa odseku 1 určí Národná banka Slovenska primerane ...

(5)

Uplatnením opatrení včasnej intervencie podľa odseku 1, nie sú dotknuté ustanovenia § 50.

(6)

Na uplatnenie opatrení včasnej intervencie na banku, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, sa primerane ...

(7)

Ak sa výrazne zhoršuje finančná situácia banky alebo Národná banka Slovenska zistila vážne nedostatky ...

(8)

Uplatnením postupu podľa odseku 7, nie je dotknuté ustanovenie § 50.

(9)

Opatrenie včasnej intervencie možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov alebo od dôvodného ...

(10)

Doručením je rozhodnutie o uložení opatrenia včasnej intervencie vykonateľné. Proti rozhodnutiu možno ...

(11)

Na zverejnenie informácie o výroku opatrenia včasnej intervencie alebo odvolania osoby podľa odseku ...

(12)

Na opatrenia podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.60c)

JEDENÁSTA ČASŤ

LIKVIDÁCIA BANKY

§ 66
(1)

Ak sa zrušuje banka s likvidáciou, likvidátora je oprávnená ustanoviť iba Národná banka Slovenska; na ...

(2)

Likvidátorom nemôže byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k banke, ktorá je alebo bola v posledných ...

(3)

Národná banka Slovenska určí likvidátorovi odmenu s prihliadnutím na rozsah jeho činnosti a tiež určí ...

(4)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii právnickej osoby, ktorej bankové povolenie bolo odobraté alebo ...

(5)

Likvidátor je povinný predkladať Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady spracovávané ...

(6)

Likvidátor je povinný vymáhať vydanie plnenia z neplatných právnych úkonov alebo odporovateľných právnych ...

(7)

Likvidátor zverejní výrok rozhodnutia o likvidácii právnickej osoby, ktorej bankové povolenie bolo odobraté ...

(8)

Na likvidáciu pobočky zahraničnej banky, ktorá má sídlo mimo Európskej únie, sa obdobne vzťahujú ustanovenia ...

(9)

Na likvidáciu právnickej osoby, ktorej bankové povolenie bolo odobraté alebo zaniklo, vrátane jej pobočky ...

(10)

Pohľadávky banky alebo pobočky zahraničnej banky v likvidácii sa uspokoja v rovnakom poradí, v akom ...

DVANÁSTA ČASŤ

Program krytých dlhopisov

§ 67 - Krytý dlhopis a program krytých dlhopisov
(1)

Krytý dlhopis je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorého menovitá hodnota a alikvotné ...

(2)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná zverejňovať informácie podľa § 37 ods. 9 písm. ...

(3)

Vydávanie a správa krytého dlhopisu podlieha dozoru vykonávaného správcom programu krytých dlhopisov ...

(4)

Dlhopis podľa osobitného predpisu,61) ktorý nespĺňa podmienky ustanovené pre kryté dlhopisy podľa tohto ...

(5)

Program krytých dlhopisov je súhrn všetkých práv a záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ...

(6)

Časť programu krytých dlhopisov musí zodpovedať jednej emisii alebo viacerým emisiám krytých dlhopisov ...

(7)

Majiteľom krytých dlhopisov patrí prednostné zabezpečovacie právo k aktívam a iným majetkovým hodnotám ...

(8)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, môže program krytých dlhopisov alebo jeho časti previesť ...

(9)

Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa vyžaduje súhlas majiteľov ...

(10)

Odo dňa doručenia písomného oznámenia príslušného správcu Národnej banke Slovenska o zámere previesť ...

a)
počas prvého mesiaca je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť záväzky z programu ...
b)
počas druhého až dvanásteho mesiaca je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v ...
(11)

Odo dňa doručenia písomnej žiadosti príslušného správcu Národnej banke Slovenska o predĺženie lehoty ...

a)
počas týchto ďalších 12 mesiacov je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná plniť v pôvodných ...
b)
na emisiu krytých dlhopisov, ktorá bola splatná v predchádzajúcich 11 mesiacoch podľa odseku 10 písm. ...
(12)

Ak Národná banka Slovenska nevydá predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. g), predĺženie lehoty ...

(13)

Ustanovenia odsekov 10 až 12 sa uplatňujú na banku, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, len ak je ...

§ 68 - Krycí súbor
(1)

Krycí súbor tvoria tieto súčasti:

a)
základné aktíva podľa § 70,
b)
doplňujúce aktíva podľa § 72,
c)
zabezpečovacie deriváty podľa § 73,
d)
likvidné aktíva podľa § 74.
(2)

Aktíva a iné majetkové hodnoty sa stávajú súčasťou krycieho súboru ich zápisom do registra krytých dlhopisov ...

(3)

Krycí súbor možno použiť len na krytie

a)
záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na úhradu menovitej hodnoty krytých dlhopisov ...
b)
odhadovaných záväzkov alebo nákladov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré vyplývajú a ...
c)
záväzkov banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vyplývajúcich zo zabezpečovacích derivátov podľa ...
(4)

Aktíva a iné majetkové hodnoty, ktoré tvoria súčasť krycieho súboru, slúžia banke, ktorá je emitentom ...

(5)

Pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať záväzky z krytých dlhopisov riadne ...

(6)

Exekúcii61ab) nepodliehajú pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ktoré sú zapísané ...

§ 69 - Spôsob výpočtu ukazovateľa krytia
(1)

Ukazovateľ krytia je pomer hodnoty krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 a súčtu hodnôt záväzkov a nákladov ...

(2)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná ukazovateľ krytia priebežne udržiavať na úrovni ...

(3)

V jednotlivých emisných podmienkach krytých dlhopisov môže banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ...

§ 70 - Základné aktíva
(1)

Základné aktíva podľa § 68 ods. 1 písm. a) tvoria pohľadávky banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ...

(2)

Súčasťou základných aktív podľa odseku 1 sú spolu s pohľadávkami banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ...

(3)

Základné aktíva podľa odseku 1 musia tvoriť najmenej 90 % celkovej hodnoty krycieho súboru bez hodnoty ...

(4)

Hodnota základných aktív sa určí na základe zostatkovej menovitej hodnoty jednotlivých pohľadávok spolu ...

(5)

Do hodnoty základných aktív podľa odseku 4 sa nezapočítavajú pohľadávky banky podľa odseku 1 ani časti ...

(6)

Z dôvodov na strane banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, alebo jej právnych nástupcov sa nemôže ...

§ 71 - Požiadavky na nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva
(1)

Nehnuteľnosť, ktorou sa zabezpečujú základné aktíva podľa § 70 ods. 1, musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu62a) a nachádza sa na území Slovenskej ...
b)
v čase zápisu do registra krytých dlhopisov podľa § 68 ods. 2 nepresahuje nesplatená istina príslušného ...
c)
na nehnuteľnosti nevzniklo a netrvá iné záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti okrem záložných ...
(2)

Ak poklesne hodnota založenej nehnuteľnosti až do výšky aktuálne nesplatenej istiny hypotekárneho úveru ...

(3)

Hodnotu nehnuteľnosti podľa odseku 1 určí banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, na základe celkového ...

(4)

Hodnotu založenej nehnuteľnosti je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná priebežne sledovať ...

§ 72 - Doplňujúce aktíva
(1)

Doplňujúce aktíva podľa § 68 ods. 1 písm. b) musia spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu64a) a ...

a)
vkladmi v Národnej banke Slovenska, Európskej centrálnej banke alebo centrálnej banke členského štátu ...
b)
hotovosťou,
c)
štátnymi pokladničnými poukážkami vydanými Slovenskou republikou alebo dlhovými cennými papiermi vydanými ...
d)
vkladmi v bankách, zahraničných bankách a dlhovými cennými papiermi vydanými bankami a zahraničnými ...
(2)

Doplňujúce aktíva podľa odseku 1 môžu tvoriť najviac 10 % celkovej hodnoty krycieho súboru bez hodnoty ...

(3)

Hodnota doplňujúcich aktív sa určí na základe ich reálnej hodnoty.

§ 73 - Zabezpečovacie deriváty
(1)

Zabezpečovacie deriváty podľa § 68 ods. 1 písm. c) tvoria deriváty,65) ktorých účelom je riadenie a ...

(2)

Zabezpečovacie deriváty musia spĺňať kvalifikačné kritériá efektívneho zaisťovacieho vzťahu podľa osobitných ...

(3)

Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvára obchody s cieľom zmiernenia menového rizika ...

(4)

Do výpočtu hodnoty krycieho súboru sa zabezpečovacie deriváty započítavajú takto:

a)
zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie menového rizika sa oceňujú v reálnej hodnote,
b)
zabezpečovacie deriváty použité na riadenie a zmiernenie úrokového rizika doplňujúcich aktív sa oceňujú ...
c)
zabezpečovacie deriváty použité na zmiernenie úrokového rizika základných aktív a krytých dlhopisov ...
(5)

Vyhlásenie nútenej správy, rezolučného konania, likvidácie alebo konkurzu vo vzťahu k banke, ktorá je ...

§ 74 - Vankúš likvidných aktív
(1)

Ak banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nemá zosúladené splatnosti kladných peňažných tokov ...

(2)

Vankúš likvidných aktív tvoria

a)
aktíva úrovne 1 a aktíva úrovne 2A podľa osobitného predpisu,66a) okrem vlastných krytých dlhopisov ...
b)
expozície64a) voči inštitúciám.
(3)

Ak v období nasledujúcich 180 dní nastane splatnosť istiny emisie krytých dlhopisov, rozdiel medzi kladnými ...

a)
za obdobie nasledujúcich 30 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky v plnej ...
b)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky ...
(4)

Hodnota cenných papierov vstupujúcich do vankúša likvidných aktív sa určí na základe ich reálnej hodnoty ...

(5)

Hodnota vankúša likvidných aktív je súčasťou ukazovateľa krytia.

(6)

Likvidné aktíva, ktoré tvoria súčasť vankúša likvidných aktív podľa tohto zákona, sa môžu započítať ...

§ 75 - Register krytých dlhopisov
(1)

Krycí súbor, vydané kryté dlhopisy, záväzky a náklady podľa § 68 ods. 3 je banka, ktorá je emitentom ...

(2)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná v registri krytých dlhopisov vykonávať zápisy ...

(3)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré ...

(4)

Register krytých dlhopisov a doklady, na základe ktorých sa vykonali zápisy v registri krytých dlhopisov, ...

(5)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná o obchodoch s krytými dlhopismi, aktívach a ...

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví ...

a)
štruktúra, rozsah a časti registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. ...
b)
údaje, ktoré majú byť vedené v registri krytých dlhopisov a v registri hypoték vedenom podľa § 122ya ...
c)
spôsob, dôvody, postupy a technické pravidlá na vyradenie aktív z krycieho súboru, vymazanie údajov ...
d)
spôsob, postupy, technické pravidlá a kontrola vedenia týchto registrov a uschovávania dokladov súvisiacich ...
e)
vedenie ukazovateľov krytia, postup a podrobnosti ich výpočtu na základe údajov v registri krytých dlhopisov, ...
f)
rozsah, obsah, spôsob, forma a termíny predkladania údajov z registra krytých dlhopisov a z registra ...
g)
metodika na vedenie registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9, ako ...
§ 76 - Stresové testovanie
(1)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v rámci programu krytých dlhopisov vykonáva stresové testovanie ...

(2)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vykoná stresové testovanie najmenej raz ročne, na základe ...

(3)

Stresové testovanie podľa odseku 1 musí obsahovať testovanie na

a)
kreditné riziko,
b)
úrokové riziko,
c)
devízové riziko,
d)
riziko likvidity,
e)
riziko protistrany,
f)
operačné riziko,
g)
riziko poklesu cien nehnuteľností.
(4)

Parametre stresového testovania banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná nastaviť v súlade ...

(5)

V stresovom testovaní sa zohľadnia všetky faktory zmierňujúce riziko.

(6)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je v rámci stresového testovania povinná preukázať, že ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, dokumentáciu ...

§ 77 - Správca programu krytých dlhopisov
(1)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná mať správcu programu krytých dlhopisov a jeho ...

(2)

Správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu odvoláva Národná banka Slovenska z vlastného podnetu ...

(3)

Správcom programu krytých dlhopisov a jeho zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je na túto činnosť ...

§ 78
(1)

Správca programu krytých dlhopisov vykonáva svoju činnosť samostatne, nezávisle a nestranne. Pri výkone ...

(2)

O sporoch medzi správcom programu krytých dlhopisov a bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ...

§ 79
(1)

Správca programu krytých dlhopisov vykonáva dozor nad vydávaním krytých dlhopisov vydaných podľa osobitného ...

(2)

Správca programu krytých dlhopisov je povinný vyhotoviť pred vydaním krytých dlhopisov písomné osvedčenie, ...

(3)

Správca programu krytých dlhopisov kontroluje, či banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, v súlade ...

(4)

Správca programu krytých dlhopisov v rámci výkonu dozoru najmä kontroluje a overuje, či

a)
celková menovitá hodnota vydaných krytých dlhopisov spolu s alikvotným úrokovým výnosom je krytá aktívami ...
b)
banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, plní požiadavky na štruktúru krycieho súboru podľa tohto ...
c)
aktíva tvoriace krycí súbor a zapísané v registri krytých dlhopisov spĺňajú náležitosti podľa tohto ...
d)
zmluva, ktorej predmetom sú zabezpečovacie deriváty tvoriace krycí súbor, obsahuje ustanovenia podľa ...
e)
odhadované záväzky podľa § 68 ods. 3 písm. b) sú opodstatnené,
f)
nehnuteľnosti zabezpečujúce základné aktíva spĺňajú požiadavky podľa § 71,
g)
banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uschováva register krytých dlhopisov a doklady, na ktorých ...
h)
banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, vedie o súvisiacich obchodoch oddelene analytickú evidenciu ...
(5)

Správca programu krytých dlhopisov je povinný na požiadanie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ...

(6)

Správca programu krytých dlhopisov je povinný predkladať správu o programe krytých dlhopisov za predchádzajúci ...

a)
počte, objeme, výnosoch a dobách splatnosti vydaných emisií krytých dlhopisov,
b)
objeme aktív v krycom súbore a krytých dlhopisoch v eurách alebo v cudzej mene,
c)
štruktúre krycieho súboru podľa § 68 ods. 1,
d)
ukazovateli krytia podľa § 69 ods. 2 alebo ukazovateli krytia podľa § 69 ods. 3, ak sa uplatňuje,
e)
priemernej výške, splatnosti základných aktív, ako aj o dobe fixácie a váženej úrokovej sadzbe,
f)
objeme zlyhaných hypotekárnych úverov a objeme vyradených hypotekárnych úverov z krycieho súboru,
g)
príčinách podstatných zmien v dopĺňaní aktív alebo vyraďovaní aktív z krycieho súboru,
h)
štruktúre nehnuteľností zabezpečujúcich základné aktíva v krycom súbore, a to v členení na rodinné domy, ...
i)
pomernom rozmiestnení nehnuteľností zabezpečujúcich základné aktíva podľa územného členenia Slovenskej ...
j)
spôsobe výpočtu a výške odhadovaných záväzkov alebo nákladov banky podľa § 68 ods. 3 písm. b), ktorá ...
k)
metodike a výsledkoch stresového testovania,
l)
činnosti správcu programu krytých dlhopisov a o dohľade Národnej banky Slovenska v súvislosti s programom ...
m)
ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s činnosťou banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
(7)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná správu podľa odseku 6 zverejniť na svojom webovom ...

(8)

Za obsah, správnosť, úplnosť a aktuálnosť správy o programe krytých dlhopisoch zodpovedá správca programu ...

§ 80
(1)

Správca programu krytých dlhopisov pri zistení nedostatkov alebo pri porušení tohto zákona v súvislosti ...

(2)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná umožniť správcovi programu krytých dlhopisov ...

(3)

Výšku odmeny pre správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu určuje Národná banka Slovenska po ...

(4)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uzatvorí so správcom programu krytých dlhopisov zmluvu ...

(5)

Činnosť správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou ...

(6)

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, správca programu krytých dlhopisov a jeho zástupca zodpovedajú ...

Trinásta časť

Mladomanželský úver

§ 88a
(1)

Dlžníkom zo zmluvy o úvere, ktorými sú manželia a ani jeden z manželov neprekročil 35 rokov veku a zároveň ...

(2)

Štátnym príspevkom pre mladomanželov sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby ...

(3)

Mladomanželom sa štátny príspevok pre mladomanželov poskytne, ak

a)
majú spolu ku dňu podania žiadosti o mladomanželský úver priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu ...
b)
sa banka alebo pobočka zahraničnej banky zaviaže, že mladomanželom od poskytnutia a začatia úročenia ...
c)
žiadosť o mladomanželský úver bola podaná od 1. apríla 2010.
(4)

Na účely výpočtu štátneho príspevku pre mladomanželov na mladomanželský úver poskytnutý v cudzej mene ...

(5)

Štátny príspevok pre mladomanželov sa poskytne na mladomanželský úver, ktorého výška je najviac 10 000 ...

(6)

Splátky mladomanželského úveru vrátane úrokov, na ktorý sa poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ...

§ 88b
(1)

Nárok na štátny príspevok pre mladomanželov voči štátnemu rozpočtu si uplatňujú mladomanželia prostredníctvom ...

(2)

Štátny príspevok pre mladomanželov sa poskytuje mladomanželom každoročne počas určenej lehoty splatnosti ...

(3)

Ak mladomanželia uzatvoria viac zmlúv o mladomanželskom úvere, štátny príspevok pre mladomanželov sa ...

(4)

Mladomanželom nepatrí štátny príspevok pre mladomanželov počas obdobia, keď banka alebo pobočka zahraničnej ...

(5)

Nárok na štátny príspevok pre mladomanželov zaniká, ak mladomanželia

a)
prevedú záväzok z mladomanželského úveru na inú osobu s výnimkou im blízkej osoby, pričom blízka osoba ...
b)
predložili pri uzatváraní zmluvy o mladomanželskom úvere so štátnym príspevkom pre mladomanželov nepravdivé ...
c)
sa počas trvania zmluvy o mladomanželskom úvere rozvedú.
(6)

Ak jeden z mladomanželov alebo obaja mladomanželia zomrú, nárok na štátny príspevok pre mladomanželov ...

(7)

Ak mladomanželom zanikne nárok na štátny príspevok pre mladomanželov podľa odseku 5 písm. b), sú povinní ...

(8)

Banka a pobočka zahraničnej banky nezodpovedajú za pravdivosť údajov o výške priemerného mesačného príjmu ...

§ 88c
(1)

Ministerstvo uhrádza banke a pobočke zahraničnej banky štátny príspevok pre mladomanželov mesačne.

(2)

Požiadavku na štátny príspevok pre mladomanželov za príslušný mesiac uplatňuje banka a pobočka zahraničnej ...

(3)

Ministerstvo poukazuje peňažné prostriedky podľa odseku 2 do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ...

(4)

Zúčtovanie poskytnutého štátneho príspevku pre mladomanželov za príslušný rok vykoná banka a pobočka ...

(5)

Banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedajú za

a)
včasné uplatňovanie nárokov na štátny príspevok pre mladomanželov zo štátneho rozpočtu,
b)
správne vyčíslenie výšky štátnych príspevkov pre mladomanželov,
c)
vrátenie štátneho príspevku pre mladomanželov pri nedodržaní podmienok na poskytnutie štátneho príspevku ...
§ 88d
(1)

Centrálnu evidenciu zmlúv o mladomanželských úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok ...

(2)

Banky a pobočky zahraničnej banky sú povinné mesačne poskytovať ministerstvu alebo ním určenej právnickej ...

a)
rodné čísla mladomanželov,
b)
číslo zmluvy o mladomanželskom úvere,
c)
vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátneho príspevku pre mladomanželov,
d)
výšku mladomanželského úveru v eurách,
e)
výšku mesačnej splátky v eurách,
f)
termín splatnosti mladomanželského úveru,
g)
výšku úrokovej sadzby dohodnutej v zmluve o mladomanželskom úvere,
h)
obdobie preradenia pohľadávky z mladomanželského úveru podľa § 88b ods. 4,
i)
výšku štátneho príspevku pre mladomanželov v eurách.
(3)

Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku pre mladomanželov vykonáva ministerstvo. ...

(4)

Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej ...

(5)

Ministerstvo môže popri opatrení podľa odseku 4 uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky v závislosti ...

(6)

Na konanie podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahuje správny poriadok.

(7)

Zamestnanci a členovia orgánov osoby určenej podľa odseku 1 a ministerstva sú povinní dodržiavať mlčanlivosť ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

OCHRANA KLIENTOV A BANKOVÉ TAJOMSTVO

§ 89
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky pri vykonávaní bankových činností na území Slovenskej republiky uzatvárajú ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta ...

(3)

Na účely odseku 2 možno totožnosť klientov preukázať

a)
dokladom totožnosti klienta podľa osobitných predpisov o dokladoch totožnosti,73) pričom prostredníctvom ...
b)
podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný ...
c)
dokladom totožnosti73) zákonného zástupcu maloletého klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, pričom prostredníctvom ...
1.
predloženie dokladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie maloletého klienta, a rodného ...
2.
získanie preukázateľných elektronických údajov z úradnej evidencie, z ktorých je zrejmé a nepochybné ...
d)
kvalifikovaným elektronickým podpisom,73ab) ak klient bol identifikovaný podľa písmena a) alebo písmena ...
e)
pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení osobitným identifikačným číslom alebo obdobným ...
(4)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri každom obchode s hodnotou najmenej 15 000 eur zisťovať ...

(5)

Ak klient nakladá so sumou nepresahujúcou 2 000 eur a ak osobitný zákon21a) neustanovuje inak, banky ...

a)
pri obchodoch vykonávaných prostredníctvom zmenárenských automatov,
b)
pri poskytovaní finančných služieb na diaľku,74a)
c)
pri nakladaní s vkladom okrem zriadenia vkladu.
(6)

Ustanovením odsekov 2 a 4 nie sú dotknuté povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa osobitného ...

(7)

Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora73aa) podľa § 89 ods. 3 môže ...

(8)

Na účely zriadenia platobného účtu a služieb s ním súvisiacich možno preukázať totožnosť klienta, ktorým ...

(9)

Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná zrušiť platobný účet zriadený v prospech fyzickej osoby ...

(10)

Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky postupuje podľa odseku 8 druhej alebo tretej vety, povinnosť ...

§ 90
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať informácie právnickej osobe so 100 % majetkovou ...

(3)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak,76aa) orgán verejnej moci je oprávnený s bankou a pobočkou zahraničnej ...

§ 91
(1)

Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta ...

(2)

Na účely tejto časti zákona sa za klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky považuje aj právny nástupca ...

(3)

Správu o všetkých záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, banka a pobočka zahraničnej ...

(4)

Správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, podá banka a ...

a)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely civilného procesu a správneho súdneho procesu, ktorého ...
b)
orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,80)
c)
daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu dane, ktorým ...
d)
Úradu vládneho auditu82) pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu82) u klienta banky ...
e)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,67) alebo Slovenskej komory ...
f)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia,83) ktorým bola uložená klientovi banky a pobočky ...
g)
služby kriminálnej polície, služby finančnej polície a inšpekčnej služby Policajného zboru na účely ...
h)
ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,85)
i)
správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní ...
j)
príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...
k)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného ...
l)
Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona37) nad spracúvaním a ochranou ...
m)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona86b) u klienta ...
n)
Justičnej pokladnici na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného zákona86c) od klienta banky ...
o)
Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa ...
p)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,86da)
r)
agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania ...
s)
Kriminálnemu úradu finančnej správy a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom ...
1.
plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich86db) alebo
2.
výkonu správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky ...
t)
ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu,86dc)
u)
príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod ...
v)
banky alebo pobočky zahraničnej banky na účely preverenia informácií podľa § 27c ods. 2 a § 27d ods. ...
w)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ochrane hospodárskej ...
x)
Úradu pre reguláciu hazardných hier v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním zakázaných ...
y)
Sociálnej poisťovne86dg) na účely vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu klienta banky alebo ...
z)
Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu nad verejným ...
aa)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na ochranu oznamovateľa ...
ab)
Súdnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ...
ac)
notára v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri osvedčovaní splnenia podmienky podľa osobitného ...
ad)
ministerstvu vnútra na účely kontroly vedenia volebnej kampane podľa osobitného predpisu86dl) v rozsahu ...
ae)
Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel ich poskytnutia Európskemu úradu boja proti podvodom podľa ...
(5)

Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže banka alebo pobočka zahraničnej ...

(6)

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov potrebných na poskytovanie platobných ...

(7)

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie ohlasovacej povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej ...

(8)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne poskytovať ministerstvu v lehotách ním určených ...

(9)

Správu podľa odseku 4 môže banka a pobočka zahraničnej banky podať aj elektronickými prostriedkami; ...

(10)

Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné banke alebo pobočke zahraničnej banky podávať v elektronickej ...

(11)

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej ...

(12)

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie povinnosti86h) banky, zahraničnej banky, pobočky ...

(13)

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti banky, zahraničnej banky ...

(14)

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov bankou a pobočkou zahraničnej banky ...

§ 92
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta poskytnúť údaje na identifikáciu ...

a)
v dôsledku chyby pri vykonávaní platobnej operácie alebo zúčtovania utrpela majetkovú ujmu, ktorá spočíva ...
b)
na vymáhanie takto vzniknutého bezdôvodného obohatenia sú nevyhnutné údaje na identifikáciu tohto klienta ...
(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky údaje podľa odseku 1 nevydajú, ak na ich písomné upozornenie o predloženej ...

(3)

Ak si klient banky alebo pobočky zahraničnej banky neplní riadne a včas svoje záväzky voči banke alebo ...

(4)

Osoby a orgány uvedené v odsekoch 1 až 3, § 90, § 91, § 92a alebo § 92b môžu bankou alebo pobočkou zahraničnej ...

(5)

Ak sa pohľadávka banky alebo pobočky zahraničnej banky z poskytnutého úveru alebo z poskytnutej záruky ...

(6)

Ak ide o realizáciu záložného práva záložným veriteľom, ktorý je v poradí na uspokojenie sa zo zálohu ...

(7)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú oprávnené

a)
viesť svoj register klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov ...
b)
poskytnúť aj bez súhlasu klienta informácie z tohto registra ostatným bankám a pobočkám zahraničných ...
(8)

Ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako ...

(9)

Informácie chránené bankovým tajomstvom sa môžu poskytnúť iba s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky ...

(10)

Za podanie správy audítorovi podľa § 91 ods. 3 a za podanie správy podľa § 91 ods. 4 písm. a), e) a ...

(11)

Banka, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, ktorý kontroluje iná banka, zahraničná banka alebo finančná ...

§ 92a
(1)

Banky a pobočky zahraničných bánk si na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi ...

(2)

Prevádzkovanie spoločného bankového registra vrátane spracúvania údajov v spoločnom bankovom registri ...

(3)

Informácie poskytnuté do spoločného bankového registra alebo zo spoločného bankového registra zostávajú ...

(4)

Informácie o klientovi a jeho obchodoch uvedených v odseku 1, ktoré banka alebo pobočka zahraničnej ...

(5)

Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý nie je fyzickou osobou, má právo bezplatne sa oboznámiť ...

§ 92b
(1)

Banky a pobočky zahraničných bánk si na účely poskytovania základného bankového produktu podľa § 27c ...

(2)

Informácie poskytnuté do spoločného registra spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, ...

(3)

Na spoločný register spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 92c

Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 93
(1)

Zamestnanci banky a pobočky zahraničnej banky, ako aj členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady ...

(2)

Zamestnanci a členovia orgánov určenej právnickej osoby,9) ktorá zabezpečuje platobné služby a jeho ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť ...

§ 93a
(1)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania ...

a)
poskytnúť:
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje88a) o totožnosti ...
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a.
schopnosť klienta splniť si záväzky z obchodu,
4b.
požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c.
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d.
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje88a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely prípravy, ...

(3)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, je banka a pobočka zahraničnej ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, je banka a pobočka zahraničnej ...

(6)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, môže banka a pobočka zahraničnej ...

(7)

Priestory banky, pobočky zahraničnej banky a Národnej banky Slovenska a bankomaty a zmenárenské automaty ...

(8)

Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje klientov a iných dotknutých osôb na účely posúdenia rizík ...

(9)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania ...

§ 93b
(1)

Subjekt alternatívneho riešenia sporov zriadený podľa osobitných zákonov88j) je príslušný riešiť aj ...

(2)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné klientovi, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť ...

(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné klientovi, ktorým nie je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť ...

(4)

Ustanovenia § 93a sa rovnako použijú pre stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spory ...

§ 93c

Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb73d) ...

PÄTNÁSTA ČASŤ

KONANIE PRED NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA

§ 94
(1)

Na konanie a rozhodovanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa vzťahuje osobitný ...

(2)

Národná banka Slovenska rozhodne v prvom stupni o žiadosti podľa § 30 až 32 do deviatich mesiacov od ...

(3)

Ak treba, Národná banka Slovenska v konaní podľa odseku 2 môže pred vydaním rozhodnutia vo veci preveriť ...

(4)

Ak sa rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 30 až 32 viaže na splnenie podmienok uvedených ...

(5)

Žiadosť podľa tohto zákona môže žiadateľ predložiť v elektronickej podobe.

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, ...

ŠESTNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 114a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 114b
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva v Slovenskej republike pôsobnosť a právomoci príslušného orgánu dohľadu13h) ...

(2)

Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu13h) vykonáva národné voľby vyplývajúce z osobitného ...

(3)

Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovujú ...

§ 115

Ochranu vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk vrátane úrokov a iných majetkových ...

§ 116

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

§ 117
(1)

Banky, ktoré poskytli úvery alebo na ktoré prešli pohľadávky z úverov poskytnutých pred 1. januárom ...

(2)

Banke uvedenej v odseku 1 je vláda alebo na základe jej splnomocnenia ministerstvo oprávnené poskytnúť ...

(3)

Ak záväzky banky uvedenej v odseku 1, za ktoré bola poskytnutá osobitná záruka podľa odseku 2, prevezme ...

(4)

Ak banka uvedená v odseku 1 v rámci procesu reštrukturalizácie jej úverového portfólia postúpi pohľadávky ...

§ 118
(1)

Ak banke vznikla majetková ujma po 1. februári 1992 povinným poskytnutím úverov podľa právnych predpisov ...

(2)

Banka je povinná oznámiť ministerstvu predpokladanú výšku majetkovej ujmy v termínoch určených na zostavenie ...

(3)

Ministerstvo uhradí zo štátneho rozpočtu majetkovú ujmu banke, ktorá splnila povinnosť podľa odseku ...

§ 119
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(2)

Pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto ...

(3)

Banky, pobočky zahraničných bánk a iné osoby sú najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia ...

(4)

Osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov a komunálnych úverov najviac na obdobie dvoch rokov ...

§ 120
(1)

Povolenie pôsobiť ako banka udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ...

(2)

Vykonávacie právne predpisy, ktoré boli vydané podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších ...

§ 121
(1)

Právna forma banky založenej ako štátny peňažný ústav podľa doterajších predpisov sa premieňa na akciovú ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky ako štátneho peňažného ústavu pred premenou právnej ...
b)
obchodné meno a sídlo banky ako akciovej spoločnosti po premene právnej formy,
c)
predmet podnikania (činnosti) banky ako akciovej spoločnosti po premene právnej formy; tento predmet ...
d)
výšku základného imania banky ako akciovej spoločnosti po premene právnej formy; toto základné imanie ...
e)
počet, druh, menovitú hodnotu, podobu a formu akcií, na ktoré je v súlade s ustanovením § 2 ods. 6 rozvrhnuté ...
f)
stanovy banky ako akciovej spoločnosti po premene právnej formy, ktoré tvoria prílohu k rozhodnutiu ...
g)
mená, priezviská, rodné čísla a adresu trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu banky ako akciovej ...
h)
mená, priezviská, rodné čísla a adresu trvalého pobytu členov dozornej rady banky ako akciovej spoločnosti ...
(2)

Zakladateľ štátneho peňažného ústavu vyhotoví rozhodnutie podľa odseku1 bez výzvy na upísanie akcií ...

(3)

Dňom premeny právnej formy podľa odsekov 1 a 2 sa vklad do základného imania premieňanej banky ako štátneho ...

(4)

Dňom premeny právnej formy podľa odsekov 1 a 2 prechádza na premenenú banku ako akciovú spoločnosť v ...

(5)

Dňom premeny právnej formy podľa odsekov 1 a 2 zdrojmi financovania premenenej banky ako akciovej spoločnosti ...

a)
vlastné zdroje tvorené základným imaním, fondmi a hospodárskym výsledkom príslušného roka,
b)
cudzie zdroje tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami,
c)
zverené zdroje poskytnuté zo štátneho rozpočtu.
(6)

Dňom premeny právnej formy podľa odsekov 1 a 2 bez likvidácie prechádza na premenenú banku ako akciovú ...

(7)

Ministerstvo je pred premenou a aj po premene právnej formy podľa odsekov 1 a 2 oprávnené kontrolovať ...

§ 122

Banky a pobočky zahraničnej banky sú povinné bezodplatne zabezpečiť premenu peňažných prostriedkov v ...

§ 122a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003

Právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o hypotekárnom úvere uzatvorených pred 1. júlom 2003 sa spravujú podľa ...

§ 122b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je ...

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. januára 2004 spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom ...

(3)

Konanie o nútenej správe začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2004 a výkon nútenej správy ...

(4)

Stredisko cenných papierov, ktoré dočasne vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu,94) je povinné ...

(5)

Národná banka Slovenska môže najdlhšie na obdobie do 31. decembra 2006 ustanoviť osobitné podmienky ...

§ 122c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2005

Doplňujúci dohľad sa začne vykonávať po zohľadnení finančnej situácie a výsledku hospodárenia finančných ...

§ 122d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 122e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2006

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o komunálnom úvere uzatvorených ...

§ 122f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)

Banky, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov, musia ...

(2)

Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 počas roku 2007 je 95 %, počas roku 2008 90 % a počas roku ...

(3)

Do 31. decembra 2007 môžu banky namiesto štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko používať výpočet ...

(4)

Ak banka postupuje podľa odseku 3,

a)
kreditné deriváty sa zahŕňajú do zoznamu plne rizikových položiek, a tým sa im priradí 100 % kreditná ...
b)
hodnoty kreditných ekvivalentov pre derivátové nástroje sa vypočítavajú podľa predpisov účinných k 31. ...
(5)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, vo vzťahu k expozíciám, pre ktoré sa používa štandardizovaný prístup, ...

(6)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, požiadavka na vlastné zdroje na operačné riziko podľa § 30 ods. 5 ...

(7)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, vzťahujú sa na jej majetkovú angažovanosť predpisy účinné k 31. decembru ...

(8)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, všetky odkazy týkajúce sa štandardizovaného prístupu pre kreditné ...

(9)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, pred 1. januárom 2008 sa neuplatňujú ustanovenia týkajúce sa systému ...

(10)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, pred 1. januárom 2008 sa § 6 ods. 2 uplatňuje v rozsahu ustanovenom ...

(11)

Ak banka postupuje podľa odseku 3, vzťahujú sa na výpočet jej rizík vyplývajúcich z obchodnej knihy, ...

(12)

Národná banka Slovenska môže

a)
pre banky žiadajúce o používanie prístupu interných ratingov do 31. decembra 2009 schváliť skrátenie ...
b)
pre banky žiadajúce o používanie vlastných odhadov straty v prípade zlyhania alebo vlastných odhadov ...
c)
do 31. decembra 2012 umožniť bankám naďalej uplatňovať na účasti podľa osobitného predpisu získané pred ...
d)
do 31. decembra 2017 oslobodiť od uplatňovania prístupu interných ratingov niektoré kapitálové pohľadávky ...
(13)

Do 31. decembra 2010 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ...

(14)

Banky, ktorým nebolo povolené používať vlastné odhady straty v prípade zlyhania alebo vlastné odhady ...

(15)

Banka môže začať používať rozšírený prístup interných ratingov pre kreditné riziko podľa § 33 ods. 6 ...

(16)

Banka môže začať používať pokročilý prístup podľa § 33d ods. 4 na účely výpočtu hodnoty zodpovedajúcej ...

§ 122g - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Každá banka, iná banka [§ 5 písm. p)], pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej banky [§ ...

(2)

Banka, iná banka, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej banky, zahraničná banka a iná ...

(3)

Ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike je banka, iná banka, pobočka zahraničnej banky, pobočka ...

§ 122h - Prechodné ustanovenie

Banka, iná banka, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej banky, zahraničná banka a iná ...

§ 122i - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
(1)

Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili ...

(2)

Peňažné prostriedky na bežnom účte alebo vkladovom účte ani peňažné vklady potvrdené vkladnou knižkou, ...

(3)

Pri prechode na euro sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné najneskôr v druhý pracovný deň po ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2009

§ 122j

Banka, iná banka, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej banky, zahraničná banka a iná ...

§ 122k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je ...

§ 122l - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné začať poskytovať základný bankový produkt do troch mesiacov ...

§ 122m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)

V prechodnom období do 31. decembra 2012 vydá Národná banka Slovenska spoločné rozhodnutie podľa § 47 ...

(2)

Ustanovenia § 75 ods. 4 písm. h), § 75 ods. 6 až 8, § 85a ods. 1, § 85a ods. 3 písm. a) a § 85b ods. ...

(3)

Banky, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov, musia ...

(4)

Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 3 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje ...

(5)

Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 3 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje ...

(6)

Do 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ...

§ 122n - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa predpisov účinných do 30. novembra ...

(3)

Každá banka je povinná najneskôr do 31. júla 2012 zaviesť a uplatňovať zásady odmeňovania v súlade s ...

(4)

Každá banka a iné osoby podľa § 23a ods. 1 sú najneskôr do 31. júla 2012 povinní zabezpečiť zosúladenie ...

(5)

Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „úverová inštitúcia“, rozumie sa ...

§ 122o - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Poberateľovi hypotekárneho úveru, ktorému hypotekárna banka po 31. decembri 2011 poskytne hypotekárny ...

a)
úroková sadzba tohto nového hypotekárneho úveru bude nižšia ako úroková sadzba hypotekárneho úveru poskytnutého ...
b)
doba splatnosti tohto nového hypotekárneho úveru nebude presahovať dobu do splatnosti hypotekárneho ...
(2)

Ustanovenie § 84 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2012 platí na nový hypotekárny úver podľa odseku ...

(3)

Ustanovenie § 75 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2012 týkajúce sa

a)
zákazu požadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením ...
b)
oznamovacej povinnosti hypotekárnej banky sa prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho ...
§ 122p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2011
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 31. ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 31. decembrom 2011 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne ...

§ 122q - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať základný bankový produkt najneskôr od 1. júla ...

(2)

Ustanovenie § 75 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. septembra 2012 týkajúce sa

a)
zákazu požadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením ...
b)
oznamovacej povinnosti hypotekárnej banky sa prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho ...
(3)

Ustanovenie § 75 ods. 11 v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej ...

(4)

Hypotekárna banka je povinná najneskôr do 1. novembra 2012 zosúladiť všeobecné podmienky poskytovania ...

§ 122r - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je ...

§ 122s - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného ...

(4)

Zákaz podľa ustanovenia § 37 ods. 21 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo ...

(5)

Ustanovenie § 75 ods. 12 sa prvýkrát uplatní pri predčasnom splatení hypotekárneho úveru alebo jeho ...

§ 122t - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. augusta 2014 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

(2)

Banka udržiava vankúš na zachovanie kapitálu podľa § 33b ods. 1 vo výške 1,5 % jej celkovej rizikovej ...

(3)

Každá banka a iné osoby podľa § 23a ods. 1 sú najneskôr do 30. novembra 2014 povinní zabezpečiť zosúladenie ...

§ 122u - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2015 ...

(2)

Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 6, 10 a 11, s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a ...

(3)

Ustanovenie § 36a ods. 1 sa pri uplatňovaní § 75 ods. 12, s odchýlkami podľa § 36a ods. 2 a 3, prvýkrát ...

(4)

Ustanovenia § 36a ods. 4 a 5 sa prvýkrát použijú na zmluvy o úvere uzavreté po 31. decembri 2014.

(5)

Ustanovenie § 75 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije na zmluvy o ...

§ 122v - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Banka udržiava vankúš pre G-SII na konsolidovanom základe podľa § 33d ods. 4 vo výške

a)

25 % tohto vankúša od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016,

b)

50 % tohto vankúša od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017,

c)

75 % tohto vankúša od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018,

d)

100 % tohto vankúša od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

§ 122w - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. ...

(2)

Základný bankový produkt poskytnutý spotrebiteľovi do 31. decembra 2015 sa považuje od 1. januára 2016 ...

(3)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať základný bankový produkt podľa § 27c v znení ...

(4)

Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné do 31. januára 2016 informovať spotrebiteľa o zmene rámcovej ...

(5)

Ministerstvo informuje Komisiu podľa § 27d ods. 21 prvýkrát do 18. septembra 2018.

(6)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu podľa § 27d ods. 22 prvýkrát do 18. septembra 2018.

§ 122x - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 122y - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. januára 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré ...

§ 122ya - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Právne vzťahy a nároky vzniknuté z hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných pred ...

(2)

Bankové povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov vydané hypotekárnej banke, ktoré je platné k ...

(3)

Banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých ...

(4)

Hypotekárne záložné listy, ktoré banka vydala pred 1. januárom 2018 a ktoré táto banka v súlade s týmto ...

(5)

Banka, ktorá má právoplatný predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých ...

(6)

Banka po zmene emisných podmienok emisie hypotekárnych záložných listov podľa odseku 5 je povinná bezodkladne ...

(7)

Ak majiteľ hypotekárneho záložného listu, na ktorý sa vzťahuje zmena emisných podmienok vykonaná bankou ...

(8)

Banka, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá ...

(9)

Register hypoték vedený podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 je hypotekárna banka povinná viesť ...

(10)

Práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob menovania a odvolávania, požiadavky na výkon funkcie a ostatné ...

(11)

Úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ktoré banka poskytla na základe zmlúv uzavretých ...

(12)

Pri zmluvách o hypotekárnom úvere uzavretých pred 1. januárom 2018 sa na určovanie štátneho príspevku ...

(13)

Na uplatňovanie požiadavky na štátny príspevok a na štátny príspevok pre mladých podľa odseku 12, na ...

(14)

Na vykonávanie centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na ...

(15)

Na výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku a štátneho príspevku ...

(16)

Požiadavka na výpočet vankúša likvidných aktív uvedená v § 74 ods. 3 písm. b) sa zavedie postupne takto: ...

a)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky ...
b)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky ...
c)
za obdobie nasledujúcich 31 až 180 dní vstupujú do výpočtu kladné peňažné toky a záporné peňažné toky ...
§ 122yb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019 pri výkone funkcie depozitára podľa osobitných predpisov24ca) ...

(2)

Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky na výkon funkcie depozitára, ktoré bolo ...

§ 122yc - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu103) a ktorý k 24. decembru ...

§ 122yd - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. decembra 2020
(1)

Materská finančná holdingová spoločnosť a materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá musí ...

(2)

Skupina mimo územia členského štátu, ktorá k 27. júnu 2019 vykonávala činnosti prostredníctvom viac ...

(3)

Riziko podľa § 31a alebo riziká podľa osobitného predpisu,30x) pri ktorých hrozí podhodnotenie napriek ...

§ 122yf - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá k 1. januáru 2022 nezriaďuje a nevedie osobitný platobný ...

§ 122z - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. júna 2010 č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy ...

§ 123

Zrušuje sa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 123a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu a spôsobe ...

§ 123b - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 ...

§ 123c - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Čl. V

Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb., zákona č. ...

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

„§ 56a Medzinárodné sankcie (1) Ak Rada bezpečnosti Organizácie Spojených národov prijme rozhodnutie ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 s výnimkou ustanovení článku V, ktorý nadobúda účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii bánk ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad bankami, ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 1a)  § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1aa)  § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1ab)  Čl. 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych ...
 • 1ac)  Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 1ad)  § 6 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 313 až 322 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 682 až 691 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 5)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5a)  Čl. 4 ods. 1 bod 42 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 5b)  Napríklad § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 186/2009 Z. z.
 • 6a)  Čl. 4 ods. 1 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 7)  § 21 ods. 3 a 4 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 9)  Zákon č. 492/2009 Z. z.
 • 9a)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9b)  § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  § 19 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 5 písm. f) až i) a § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 13b)  § 25 až 32 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 13ba)  Čl. 4 ods. 1 bod 73 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13c)  § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 13d)  § 708 Obchodného zákonníka.
 • 13e)  Čl. 4 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13f)  Čl. 4 ods. 1 bod 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 13g)  Čl. 4 ods. 1 bod 93 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13h)  Čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13i)  Čl. 4 ods. 1 bod 98 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...
 • 13j)  Čl. 4 ods. 1 bod 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13k)  Čl. 4 ods. 1 bod 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13l)  Čl. 4 ods. 1 bod 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 13m)  Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 49 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 13ma)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 13mb)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 13mc)  § 167o ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13n)  § 118 ods. 2, § 119 ods. 2, § 151a až 151me a § 555 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 13na)  Čl. 4 ods. 1 bod 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 13o)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky ...
 • 14)  Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 15a)  § 6 až 11 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 3 až 17 a § 34 až 45 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a ...
 • 17a)  § 10 ods. 3 a § 26 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Napríklad § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 20)  Čl. 135 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Čl. 18 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...
 • 20a)  Čl. 92, 93 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 20b)  Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 20c)  Čl. 177 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 20d)  Čl. 387 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 20e)  Čl. 362 až 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 20f)  Čl. 105 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 20g)  Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 20h)  Čl. 429 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 21)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. ...
 • 21a)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 22a)  § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  § 64 ods. 2 písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 22c)  § 82 ods. 2 písm. j) zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 23)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 23a)  Čl. 4 ods. 1 bod 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 23b)  Čl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 24)  § 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 24a)  Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. ...
 • 24aa)  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 24aaa)  Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona ...
 • 24aaaa)  § 10 ods. 4 a 5 a § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24aaab)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 24aab)  Čl. 4 ods. 1 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 24aac)  Čl. 4 ods. 1 bod 37 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.§ 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 24aad)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24b)  § 36 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.
 • 24c)  § 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom ...
 • 24ca)  Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 24d)  § 29 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.
 • 24e)  § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 24f)  § 143a až 143o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 124 až 138 zákona č. 39/2015 ...
 • 24g)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24h)  Čl. 4 ods. 1 bod 110 nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 24i)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ...
 • 24j)  Čl. 4 ods. 1 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 25)  § 173 a 174 Obchodného zákonníka.
 • 25a)  Čl. 8 ods. 1 písm. l) a čl. 76 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. ...
 • 25aa)  Čl. 4 ods. 1 bod 52 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 25ac)  Čl. 4 ods. 1 bod 34 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 25ad)  Čl. 4 ods. 1 bod 57 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 25ae)  Čl. 143 ods.1, čl. 221, 225, čl. 259 ods. 3, čl. 312 ods. 2, čl. 283 a 363 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. ...
 • 25af)  Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 25ag)  Čl. 4 ods. 1 bod 146 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 25ah)  Čl. 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 26a)  § 2 ods. 2 a § 23 Obchodného zákonníka.
 • 26b)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 26c)  Čl. 4 ods. 1 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 26d)  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 26da)  Medzinárodný účtovný štandard 28 Prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým ...
 • 26e)  Čl. 435 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 26f)  Čl. 433 a čl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 26g)  Čl. 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 26g)  § 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 26ga)  § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 26h)  Čl. 326 až 350 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 26i)  Čl. 345 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 27)  Zákonník práce.
 • 27a)  § 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 27b)  § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 27c)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 27d)  § 21ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 27e)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 27f)  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 27fa)  § 716 Obchodného zákonníka.
 • 27fba)  § 81 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.§ 65 Trestného zákona v znení neskorších ...
 • 27fbb)  § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2009 Z. z.
 • 27fbc)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 27fbd)  § 167o ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27fbe)  § 3 ods. 2 a 4, § 5 ods. 5 a 6 a § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene ...
 • 27fbf)  § 3, 5 a 6 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27g)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 28)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 28a)  § 32 až 83 a 195a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  § 5 Obchodného zákonníka.§ 28 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
 • 28c)  § 478 Obchodného zákonníka.§ 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 30)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 30a)  Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30aa)  § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 30b)  Čl. 92 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30ba)  Tretia, štvrtá a siedma časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Kapitola 2 nariadenia Európskeho ...
 • 30bb)  Čl. 92 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30bc)  Čl. 92 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30bd)  Čl. 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30be)  Čl. 393 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30bf)  Tretia a štvrtá časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Kapitola 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402. ...
 • 30bg)  Tretia a siedma časť nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30c)  Čl. 142 až 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30d)  Čl. 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30e)  Čl. 147 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30f)  Čl. 143 až 144 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30g)  Čl. 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30h)  Čl.144 ods. 1 a čl. 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30i)  Čl. 360 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30j)  Čl. 363 až 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30k)  Čl. 366 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30ka)  Čl. 4 ods. 1 bod 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30l)  Čl. 312 až 320 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30la)  Čl. 4 ods. 1 bod 134 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30m)  Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30n)  Čl. 4 ods. 1 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30o)  Čl. 4 ods. 1 bod 22 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30p)  Čl. 4 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30r)  Čl. 4 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30s)  Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30t)  Čl. 4 ods. 1 bod 31 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30ta)  Čl. 4 ods. 1 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30tb)  Čl. 4 ods. 1 bod 32 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30tc)  Čl. 4 ods. 1 bod 33 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30td)  Čl. 92a a 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších ...
 • 30u)  Čl. 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30v)  Čl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30w)  Čl. 6 až 24 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30wa)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/ 2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú ...
 • 30wb)  Nariadenie (EÚ) č. 806/ 2014 v platnom znení.
 • 30x)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013.
 • 30y)  Hlava II prvej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30za)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
 • 30zb)  Čl. 107 až 311 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zc)  Čl. 112 písm. a) až f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zd)  Čl. 326 až 350 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30ze)  Čl. 362 až 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zf)  Čl. 242 až 270 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zg)  Čl. 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 30zh)  Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zj)  Čl. 26 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
 • 30zk)  Čl. 26 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zka)  Čl. 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30zkb)  Čl. 92 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30zkc)  Čl. 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30zkd)  Čl. 429 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30zl)  Čl. 124 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zm)  Čl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zn)  Čl. 126 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zo)  Čl. 164 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zp)  Čl. 458 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zr)  Čl. 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zs)  Čl. 458 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 30zt)  § 9 zákona č. 266/2005 Z. z.§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30zu)  § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30zv)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 30zx)  § 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...
 • 30zy)  § 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.
 • 30zz)  § 2 písm. j) zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 30zza)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 30zzaa)  Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 30zzb)  § 84 zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 30zzc)  § 16 ods. 3 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32a)  Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  § 1 až 8, § 9 až 19, § 20 ods. 8, § 21 a § 25e ods. 1, 5 a 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských ...
 • 32c)  § 8a, § 20 ods. 1 až 7, § 20a až 20e, § 23, 24 a § 25e ods. 2 až 4, ods. 7 a 8 zákona č. 129/2010 Z. ...
 • 33)  § 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 31 ...
 • 33a)  § 2 ods. 36 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
 • 33b)  § 38 ods. 3 až 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
 • 33c)  § 34 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
 • 34)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 20 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 35a)  § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 35aa)  Čl. 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 35b)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 35ba)  § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35bb)  § 6 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35bc)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35c)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 35d)  § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. ...
 • 35da)  Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov ...
 • 36)  § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 37a)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 37aa)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 37aaa)  § 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aab)  § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aac)  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z..
 • 37aad)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 37aae)  § 23a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37ab)  § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aba)  Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 37abb)  § 7b ods. 6 a § 8b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších ...
 • 37ac)  Čl. 4 ods. 1 bod 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 38)  § 2 ods. 4 písm. a) a b) a § 24 až 29 zákona č. 431/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 39)  Zákon č. 431/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. ...
 • 40)  Zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 2 ods. 1 písm. c) a § 15 ods. 5 písm. c) zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 42)  § 19 zákona č. 466/2002 Z. z.
 • 43)  § 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 520/2005 Z. z.
 • 43a)  Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z., opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 ...
 • 43b)  Napríklad § 7 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 44)  Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 44a)  Čl. 28 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 44b)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších ...
 • 45)  § 36 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. ...
 • 45a)  § 2 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45aa)  Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 45aaa)  § 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45aaaa)  Čl. 18 ods. 3 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 45ab)  Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 45ac)  Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
 • 45aca)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 45acb)  § 6 až 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších ...
 • 45acc)  § 12 až 34a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45ad)  Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 ...
 • 45ae)  § 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 8/2008 Z. z.
 • 45b)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 45c)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 45d)  Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 46)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 46a)  Čl. 25 až 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 47)  § 178 ods. 1 a 2 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 48)  § 178 ods. 3 a 4 a § 187 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 48a)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 48aa)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48aaa)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 48aaaa)  Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 48b)  Čl. 377 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 48c)  § 37 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 276/2009 Z. z.
 • 48d)  § 27 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane ...
 • 48e)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 48f)  § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 48g)  § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
 • 48h)  § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 48i)  Čl. 92 až 403, čl. 411 až 429b alebo čl. 430 až 430c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 49)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49a)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 49aa)  Zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49b)  Napríklad § 9 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 50)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 52)  § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52a)  § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka.
 • 53a)  § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 54)  § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 55)  Napríklad § 70, § 87 a § 94 až 101 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 154/1999 Z. ...
 • 57)  § 6, § 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších ...
 • 58)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení ...
 • 59)  § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.
 • 60)  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60a)  § 51 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 60b)  § 29, 30 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 60c)  § 10 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 61)  § 20b zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 61a)  § 2 ods. 1 písm. t) zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 61aa)  §195a ods. 2 až 8 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 279/2007 Z. z.
 • 61ab)  § 61q ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. ...
 • 61b)  § 1 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 61c)  Čl. 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 62)  Zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62a)  § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z. § 6 ods. 2 opatrenia Národnej banky ...
 • 63)  § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 64)  § 8 ods. 16 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z. § 8 opatrenia č. 10/2016 (oznámenie ...
 • 64a)  Čl. 129 ods.1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 64b)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca ...
 • 65)  § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Čl. 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2251 zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 66a)  Čl. 10 a 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 66b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66c)  Napríklad § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 67)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 72)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 72b)  Napríklad § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 72c)  Napríklad § 2 ods. 3 a § 53 ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka, § 19 písm. d) a § 20 písm. e) Civilného ...
 • 72d)  § 2 písm. m) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 73)  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 73a)  § 6 ods. 1 a 2, § 7 až 7d, § 8 až 8b a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 ...
 • 73aa)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 73ab)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 73ac)  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 74a)  Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení ...
 • 74b)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74c)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74d)  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74e)  § 29 až 36 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74f)  § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74g)  § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 76)  § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 76a)  § 38 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 352/2012 Z. z.
 • 76aa)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 77)  § 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona ...
 • 78)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.Správny súdny poriadok.
 • 80)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 80c)  Napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 81)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 199/2004 Z. z. ...
 • 82)  Zákon č. 357/2015 Z. z.
 • 82a)  § 16b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 341/2005 Z. z.
 • 83)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 83a)  § 94, 95, 180a, 195a a 206i zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 84a)  § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
 • 84b)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Napríklad § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 ...
 • 86)  Napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými ...
 • 86a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 86b)  § 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 86c)  § 6 až 13 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
 • 86d)  § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 86da)  § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení ...
 • 86db)  § 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2 písm. ...
 • 86dc)  § 4 ods. 2, § 14 ods. 5 a 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
 • 86dd)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 86de)  § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo ...
 • 86df)  § 85 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 86dg)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 86dh)  § 225j zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
 • 86di)  § 167 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 86dj)  § 7 a 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 86dk)  § 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 86dl)  § 3 ods. 2, § 5 ods. 3 a 4 a § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 86dm)  § 3 ods. 5, § 5 ods. 7 a § 6 ods. 8 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 86dn)  § 73b zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 357/2003 Z. z.
 • 86do)  Čl. 7 ods. 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 ...
 • 86dp)  Napríklad Trestný poriadok, § 29a ods. 4 a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 86e)  Zákon č. 126/2011 Z. z.
 • 86f)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 86g)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...
 • 86ga)  Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov. ...
 • 86h)  § 7 ods. 6, 7 a 11 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 86i)  § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
 • 86j)  Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 86k)  § 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 87)  Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon č. 466/2002 ...
 • 87a)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 87aa)  § 75 ods. 12 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 87ab)  Napríklad zákon č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 87ac)  § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka ...
 • 87ad)  § 20 ods. 6 a 8 zákona č. 90/2016 Z. z.
 • 87b)  § 4 ods. 3, § 5, § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 87c)  § 8 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 88)  Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 88a)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 88b)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a ...
 • 88c)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 ...
 • 88d)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 88e)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 88f)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 88g)  Zákon č. 18/2018 Z. z. Nariadenie (EÚ) 2016/679.
 • 88h)  Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení ...
 • 88i)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 88ia)  § 10 ods. 7 a § 13 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 88ib)  § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 88j)  § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom ...
 • 88k)  Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a ...
 • 89)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 89a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 90)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 92)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 • 93)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 94)  § 163 ods. 1 a 6 a § 163a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95)  Zákon č. 659/2007 Z. z.
 • 96)  Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách ...
 • 97)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon ...
 • 98)  Napríklad § 17a a § 17b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 99)  § 3 ods. 4 až 9 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 100)  § 32 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 101)  § 3 ods. 6 a 11 a § 27f ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 102)  § 3 ods. 8 až 10 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 103)  Čl. 4 ods. 1 bod 1písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 104)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore