Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii oviec a kôz 18/2012 účinný od 15.05.2017

Platnosť od: 26.01.2012
Účinnosť od: 15.05.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 18/2012 s účinnosťou od 15.05.2017 na základe 102/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 ...

§ 1
Označenie ovce a kozy
(1)

Prvotné označenie a trvalé označenie ovce alebo kozy zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto vyhlášky ...

(2)

Prvotné označenie ovce alebo kozy sa vykonáva do 24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie ...

(3)

Trvalé označenie1a) ovce a kozy sa vykonáva

a)
dvoma plastovými ušnými značkami s identifikačným kódom zvieraťa,
b)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom2) vo forme bachorového bolusu alebo elektronickej ...
c)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom2) vo forme injektovateľného transpondéra, ...
d)
jednou plastovou ušnou značkou ovce a kozy do veku 12 mesiacov, alebo
e)
iným spôsobom,1a) ak ich nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných dôvodov alebo ak ide ...
(4)

Trvalé označenie sa vykonáva pred premiestnením ovce alebo kozy z chovu, v ktorom sa zviera narodilo, ...

(5)

Označenie ovce alebo kozy iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie ...

§ 2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1)

Za ušnú značku sa považuje hranatá ušná značka alebo terčík. Vzor a opis ušnej značky je uvedený v prílohe ...

(2)

Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, ovca alebo koza ...

(3)

Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej ...

§ 3
Označovanie ovce a kozy dovezenej zo zahraničia

Ovca a koza dovezená z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorá bola podrobená kontrole3) ...

§ 4
Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora

Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutej alebo zabitej ovce alebo kozy sa znehodnotia.4)

§ 5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1)

Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v ...

(2)

Registračné číslo sa chovu5) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny ...

(3)

Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. ...

(4)

Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa. ...

§ 6
Centrálny register hospodárskych zvierat

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje

a)

registračné číslo chovu,

b)

názov a adresa chovu,

c)

identifikačné údaje o držiteľovi

1.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

2.

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...

3.

názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum ...

d)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,

e)

údaje o zvierati

1.

identifikačný kód zvieraťa,

2.

identifikačný kód matky, ak je známy,

3.

deň, mesiac a rok narodenia,

4.

kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

5.

každá zmena oviec a kôz držaných v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov ...

6.

dátum premiestnenia zvieraťa,

7.

dátum úhynu zvieraťa,

8.

miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje, meno a priezvisko alebo obchodné meno prepravcu, registračné ...

f)

geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie, ...

g)

druh produkcie, iba v chove oviec a kôz.

§ 7
Doklad o premiestnení ovce a kozy
(1)

Doklad o premiestnení ovce alebo kozy potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a ...

(2)

Vzor dokladu o premiestnení ovce a kozy je uvedený v prílohe č. 3.

(3)

Doklad o premiestnení ovce a kozy možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená ...

§ 8
Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy na dočasnú farmu
(1)

Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu sa preukázateľným spôsobom ...

(2)

Dočasnou farmou je chov oviec alebo kôz prevádzkovaný fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ...

(3)

Poskytnúť ovcu alebo kozu na dočasnú farmu možno len vtedy, ak v deň premiestnenia vek ovce alebo kozy ...

(4)

Vzor hlásenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 4.

§ 9
Hlásenie zmien oviec a kôz
(1)

Hlásenie zmien sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny, ak ...

(2)

Vzor hlásenia zmien oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 5.

(3)

Pri hlásení zmien stavu oviec a kôz sa používa číselníky kódov uvedených v § 6 písm. d) piatom bode.

(4)

Hlásenie zmien oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba. ...

§ 10
Individuálny register oviec a kôz v chove
(1)

Individuálny register oviec a kôz sa vedie v každom chove s výnimkou prepravcov.

(2)

Individuálny register oviec a kôz v chove obsahuje

a)
registračné číslo chovu,
b)
názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,
c)
údaje o držiteľovi
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa a dátum identifikácie,6)
2.
identifikačný kód matky zvieraťa, ak je známy,
3.
deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,
4.
kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5.
každá zmena v chove ovce alebo kozy, dátum zmeny v chove a kópia dokladu o premiestnení, ak došlo k ...
6.
výsledok inventúry oviec a kôz v chove aktualizovaný najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej vykonania, ...
7.
údaje o prepravcovi zvieraťa podľa osobitného predpisu.6a)
(3)

Individuálny register oviec a kôz v chove sa vedie v písomnej forme alebo elektronickej forme. Individuálny ...

(4)

Vzor individuálneho registra oviec a kôz v chove je uvedený v prílohe č. 6.

§ 11
Prechodné ustanovenie

Označenie oviec a kôz podľa doterajších predpisov sa považuje za označenie oviec a kôz podľa tejto vyhlášky. ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2

  Príloha č. 3 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4

  Príloha č. 5 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške 18/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na ...
 • 1a)  Príloha časť A nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
 • 2)  Príloha časť A šiesty bod nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych ...
 • 4)  § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Čl. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
 • 5a)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich ...
 • 6)  Príloha časť B ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
 • 6a)  Príloha časť B ods. 1 písm. f) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
 • 7)  Čl. 5 tretí bod a čl. 6 tretí bod nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore