Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST46JUD993DS25EUPP8ČL0

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2004 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 387/2020

Legislatívny proces k zákonu 387/2020§ 4
Predmet dane

(1)
Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem
1.
tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29,
2.
pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo.
(3)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku 6, ak
a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok alebo ich derivátov a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo.
(4)
Pohonná látka je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových motorov, naftových motorov, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov a leteckých prúdových motorov.
(5)
Palivo je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na výrobu tepla.
(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú
a)
elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2b)
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.
(7)
Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna látka vyrobená z biomasy,2c) ktorou je
a)
biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10 vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku alebo použitého odpadového oleja rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu,
b)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518,
c)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
d)
bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
pokročilé biopalivo, ktorým je biopalivo podľa osobitného predpisu.2ca)
(8)
Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave podľa § 23, 24 a 31
a)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39; tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 21, 2710 12 25 a 2710 19 29 len, ak sú prepravované voľne, napríklad automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov,
d)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,
e)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
f)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
j)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.
(9)
Z minerálneho oleja podľa odseku 2 podlieha kontrole a postupu pri preprave podľa § 23 a 31 a oznamovacej povinnosti podľa § 25a ods. 12 minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov. Prepravu minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) musí sprevádzať dokument obsahujúci údaj o jeho kinematickej viskozite.
(10)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
zobraziť paragraf
§ 6
Sadzba dane

(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 514 eur/1 000 l, b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31 a 2710 12 50 597,49 eura/1 000 l c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 481,31 eura/1 000 l d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 368 eur/1 000 l, e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38 a 2710 20 90 111,50 eura/1 000 kg f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry2711 12 až 2711 19 00 182 eur/1 000 kg, g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická viskozita je 1. do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane 100 eur/1 000 kg 2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C 0 eur/1 000 kg.
(2)
Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak minerálny olej uvedený v odseku 5 je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych olejov s inými látkami, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e). Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. f) a minerálny olej bol dodaný alebo bol použitý ako pohonná látka, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g), alebo ak bol minerálny olej použitý ako palivo, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g). Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použitý ako pohonná látka a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. d). Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použije ako pohonná látka, na účel určenia základu dane sa na prepočet množstva minerálneho oleja v kilogramoch na litre pri teplote 15 °C použije koeficient 0,837.
(5)
Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo.
zobraziť paragraf
§ 11
Užívateľský podnik

(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce používať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“). Osoba, ktorá chce odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať o vydanie odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak alebo ak nebude postupovať podľa § 15 ods. 1 písm. b). Užívateľský podnik je oprávnený používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účel použitia uvedený v povolení na použitie a odoberať tento minerálny olej len na základe odberného poukazu. Povolenie na použitie sa vyžaduje aj pri použití preukázateľne zdaneného minerálneho oleja užívateľským podnikom na účely použitia podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 uvedené v tomto povolení, ak užívateľský podnik postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(2)
Užívateľským podnikom je aj osoba
a)
podľa § 21, ak vykonáva činnosť užívateľského podniku v iných ako výrobných a skladovacích priestoroch, ktoré má uvedené v povolení na prevádzkovanie daňového skladu; k žiadosti o vydanie povolenia na použitie nepredkladá prílohy podľa odseku 7 písm. a), e) a f),
b)
oprávnená dodávať letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b); pri odbere a dodaní týchto leteckých pohonných látok v územne vymedzenom priestore letiska sa nevyžaduje odberný poukaz a postup pri preprave podľa § 23 sa neuplatňuje,
c)
oprávnená dodávať v územne vymedzenom priestore letiska letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na iné účely ako podľa písmena b), pričom pri
1.
odbere tohto minerálneho oleja sa nevyžaduje odberný poukaz,
2.
odbere a dodaní tohto minerálneho oleja sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
3.
dodaní tohto minerálneho oleja sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. c) nepoužije,
4.
dodaní tohto minerálneho oleja vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. b) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,
d)
oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
e)
oprávnená na základe povolenia podľa osobitného predpisu6baa) plniť minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) a tento minerálny olej dodávať na konečnú spotrebu.
(3)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
oslobodený od dane uvedený v § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave uvedený v § 4 ods. 8,
c)
uvedený v § 6 ods. 5.
(4)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 3 je zakázané používať bez povolenia na použitie a dodávať alebo odoberať bez odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak.
(5)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
leteckých pohonných látok zahraničnými leteckými spoločnosťami priamo do nádrží lietadiel na ich vlastný pohon a prevádzku,
b)
lodných prevádzkových látok zahraničnými lodnými spoločnosťami do nádrží lodí na ich vlastný pohon a prevádzku,
c)
minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
d)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
e)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. a) a b) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude žiadateľ odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(7)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 8 písm. e),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(8)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 6, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti podľa odseku 6 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného predpisu,6baa) ak chce byť užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. e).
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie alebo odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a) a b) a účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa odseku 6 písm. c).
(10)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Pri určení množstva odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze colný úrad zohľadní údaje uvedené v odseku 7 písm. c) a d) alebo prihliadne na stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a použité množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa odseku 14 alebo podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(11)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 6, užívateľský podnik uvedie
a)
identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
d)
predpokladané množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odobrať, v litroch alebo kilogramoch.
(12)
Užívateľský podnik je povinný
a)
umiestniť daňovo zvýhodnený minerálny olej bezodkladne po prevzatí v mieste použitia alebo uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 7 písm. b), alebo dodať konečnému spotrebiteľovi, ak je užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. b) až d),
b)
používať len daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie,
c)
používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účely uvedené v povolení na použitie,
d)
nakupovať alebo inak odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze; to neplatí, ak použil preukázateľne zdanený minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie, z ktorého si uplatnil vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
e)
oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa
1.
odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa jej zmeny,
2.
odseku 6 písm. b) až e) pred jej zmenou,
3.
odseku 7 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.
odseku 7 písm. e) a odseku 8 písm. f) do 15 dní odo dňa ich zmeny,
5.
odseku 7 písm. b) až d) najneskôr päť pracovných dní pred ich zmenou,
f)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
g)
viesť evidenciu podľa § 37,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na použitie.
(13)
Pri zmene údajov oznámených užívateľským podnikom podľa odseku 12 písm. e) colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na použitie. Pri zmene údajov podľa odseku 6 písm. b), c) a e) môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní povolenie na použitie a vydá nový odberný poukaz.
(14)
Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v povolení na použitie z iného členského štátu a na účely uvedené v povolení na použitie postupuje užívateľský podnik podľa § 25 primerane, pričom prijatím tohto minerálneho oleja v užívateľskom podniku a umiestnením v jeho sklade sa tento minerálny olej považuje za daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(15)
Bez povolenia na použitie, odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27 možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. b) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25 (kerozín), ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(16)
Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie so súhlasom colného úradu dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má vydané povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, ak
a)
vykonáva obmenu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d)
b)
bol daňovo zvýhodnený minerálny olej znehodnotený v procese použitia uvedeného v povolení na použitie alebo
c)
zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie.
(17)
Colný úrad odníme povolenie na použitie, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v povolení na použitie a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 8 písm. a) až f),
c)
užívateľský podnik prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 8 písm. g),
d)
užívateľský podnik porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
e)
užívateľský podnik nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie na účely uvedené v povolení na použitie v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania alebo od dátumu posledného odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
f)
užívateľský podnik požiadal o odňatie povolenia na použitie,
g)
colný úrad zaregistroval užívateľský podnik ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v mieste umiestnenia jeho prevádzkarní alebo
h)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
(18)
Povolenie na použitie zaniká, ak
a)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
osoba nepodala žiadosť podľa písmena a), dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a)
c)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
(19)
Pri odňatí alebo zániku povolenia na použitie sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom odňatia alebo zániku povolenia na použitie zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odňatia alebo zániku povolenia na použitie informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v žiadosti podľa odseku 6 písm. e).
(20)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu. Rovnako postupuje správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádza do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(21)
Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 20, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odsekoch 16 a 20, ktorý bol zneškodnený podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f).
zobraziť paragraf
§ 12
Vznik daňovej povinnosti

(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania minerálneho oleja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c)
prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g),
k)
prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,
c)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1 a ktorý je ponúkaný na použitie ako pohonná látka alebo palivo, alebo dňom jeho použitia ako pohonnej látky alebo paliva, pričom dňom použitia ako pohonnej látky sa rozumie deň jeho umiestnenia do bežnej nádrže [§ 10 ods. 2 písm. i)] a dňom použitia ako paliva sa rozumie deň jeho umiestnenia do nádrže spojenej s vykurovacím zariadením,
d)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnej látky,
e)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 ako pohonnej látky,
f)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnej látky alebo ako paliva.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(4)
Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vzniká dňom jeho uvedenia do daňového voľného obehu v zmesi s iným minerálnym olejom.
zobraziť paragraf
§ 13
Osoba povinná platiť daň

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala minerálny olej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala minerálny olej prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na taký minerálny olej zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe minerálny olej a bol u nej zistený chýbajúci minerálny olej,
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodený od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty a úbytky technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj minerálny olej nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali minerálny olej na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g),
k)
ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,
c)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1, ako pohonnú látku alebo palivo,
d)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
e)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
f)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.
(3)
Ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového voľného obehu colný úrad, platiteľom dane je osoba, ktorá taký minerálny olej nadobudla alebo použila.
(4)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 v zmesi s iným minerálnym olejom do daňového voľného obehu.
zobraziť paragraf
§ 15
Vrátenie dane

(1)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ktorý má v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie na použitie a ktorý použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie; vrátenie dane z tohto minerálneho oleja si užívateľský podnik uplatní súhrne za celý kalendárny mesiac, v ktorom použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie.
(2)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania taký minerálny olej
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup minerálneho oleja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave minerálneho oleja.
(3)
Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu. Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje minerálny olej, za ktorý nebola preukázateľne zaplatená daň podľa osobitného predpisu;7aa) to neplatí pri vrátení dane podľa § 16 a 17.
(4)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu7b) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
zobraziť paragraf
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
b)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení v zmysle § 18 ods. 5,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
f)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5, ak žiadateľ chce dodávať tento minerálny olej konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1, a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zostáva v platnosti.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. b) a c) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) a f) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. b) o technickej dokumentácii zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a v doklade o overení skladovacích zariadení a meracích zariadení je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku alebo do 15 dní odo dňa doručenia osvedčenia o overení podľa osobitného predpisu.14) Pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie prevádzkovateľ daňového skladu aj predpokladaný ročný objem výroby alebo skladovania minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch v členení podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ods. 2 určenej colným úradom alebo navýšená v lehote podľa § 22a ods. 3,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracúva alebo neodosiela minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
zobraziť paragraf
§ 22
Zábezpeka na daň

(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka 20) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(4)
Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.15) Na výpočet zábezpeky na daň na minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 sa uplatní sadzba dane podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(5)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté.
(6)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, okrem zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja, na ktoré je zložená zábezpeka na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(8)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,20) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak je zložená zábezpeka na daň vyššia o viac ako 20 % ako je súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob minerálneho oleja, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(10)
Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 9 do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob minerálneho oleja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(12)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na štyri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad na základe žiadosti podľa odseku 11 rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(14)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorý
a)
je vlastníkom výrobného zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo výrobného zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo o čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,
d)
nedopustil sa správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. a), b), e), g), h) až k), a to najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(15)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 výrobné zariadenie v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.
(16)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 11 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 15.
(17)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 12, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má
1.
evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(18)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
zobraziť paragraf
§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na daňovom území

(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente; miestom priameho dodania uvedeným v elektronickom dokumente sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávnený príjemca podľa § 25 ods. 1, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba je osobou uvedenou v § 11, § 25a alebo v § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo do miesta výstupu (§ 30),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o
1.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 2 písm. b),
2.
dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,
3.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 20,
4.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1, aj iný spôsob prepravy minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Prepravu minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c) je možné začať v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) po zaslaní návrhu elektronického dokumentu colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) bez pridelenia referenčného kódu; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód s výnimkou prepravy minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách.20c)
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane s výnimkou prepravy potrubím alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území sa začína, keď minerálny olej v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň podľa odseku 12, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Zmeniť miesto prijatia alebo príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému6c) môže aj odosielateľ (dodávateľ), ktorý prepravuje minerálny olej podľa § 4 ods. 8.
(8)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa). Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(9)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o prijatí“); správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 na daňovom území musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo sa má priamo plniť do bežných nádrží lietadiel alebo lodí na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1, alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom tohto minerálneho oleja odosielaného podľa § 11 ods. 16 a 20.
(14)
Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej, ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 24 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 13 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. a), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť dopravenie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom

(1)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, palivo, prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov, okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“). Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie, len ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé
a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník,
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,20d) alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu2a) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba“).
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie nesmie mať nedoplatky voči colnému úradu.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienku uvedenú v odseku 4, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.
(9)
Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 5 písm. b) a odseku 6 písm. c) do 15 dní odo dňa jej vzniku, zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe,
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo od registrovanej osoby,
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(10)
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.
(11)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 10, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(12)
Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70, 2710 19 29, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov, vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho následným predajom do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť colnému úradu
a)
evidenčné číslo povolenia na obchodovanie,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(13)
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70, 2710 19 29, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, môže požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 12. Žiadosť podľa prvej vety je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný predložiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred zdaňovacím obdobím, za ktoré chce podať oznámenie. Ak vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja, ktoré uviedol držiteľ povolenia na obchodovanie v oznámení podľa prvej vety, a skutočne prijatým množstvom, je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(14)
Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s
a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely alebo na iné ako potravinárske účely v balení s objemom 1 000 l a menej,
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 a vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 v obaloch menších ako 230 litrov.
zobraziť paragraf
§ 25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok

(1)
Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na distribúciu“). Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až i). Osoba podľa § 25, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až f), h) a i). Distribútor pohonných látok je oprávnený distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len na základe povolenia na distribúciu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu považuje každé
a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na daňovom území od prevádzkovateľa živnosti20d) alebo z územia iného členského štátu, alebo z územia tretieho štátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), a d) ako vlastník a
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na daňovom území inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo osobe podľa odseku 16, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na územie iného členského štátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na územie tretieho štátu; dodaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) sa rozumie prevod práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a) a d) ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).
(4)
Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu predáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na konečnú spotrebu a má vydané povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“). Osoba, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Osoba podľa § 25, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) až f), h) a i). Predajca pohonných látok je oprávnený predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na konečnú spotrebu len na základe povolenia na predaj.
(5)
Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu považuje predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) predajcom pohonných látok na konečnú spotrebu prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorým je meracia zostava na kvapaliny okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené plyny,20e) ktorý je pevne zabudovaný v teréne a pevne spojený so skladovacím zariadením.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).
(7)
Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať a predávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) minimálne 10 000 000 l, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
má splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou alebo nakupuje a predáva v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) minimálne jeden rok pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu, ak je fyzickou osobou; to platí, ak žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu nedosahuje ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v písmene b),
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj,
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(8)
Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môže táto osoba hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja. Podmienky podľa prvej vety musí spĺňať osoba podľa odsekov 1 a 16 len vtedy, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d). Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) výlučne v spotrebiteľskom balení na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c); spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu21a) a minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu s menovitým obsahom od 50 do 210 litrov.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 3 alebo odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 7 a 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 60 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(10)
Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom
a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok za mŕtveho, ak je distribútorom pohonných látok alebo predajcom pohonných látok fyzická osoba,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena e),
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania.
(11)
Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)
Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť v niektorej z jeho prevádzkarní alebo mu colný úrad odňal povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) dodať distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(13)
Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa odseku 11, môže byť nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj vydané najskôr po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(14)
Distribútor pohonných látok je povinný
a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d); evidenciu je distribútor pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak má skladovacie zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora pohonných látok,
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, osobe podľa odseku 16 alebo osobe podľa § 11 a 21,
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) a d) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, pričom ak v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu preukázal splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. c), po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia na distribúciu musí preukázať splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. b),
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(15)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a v mieste určenom na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) mať k dispozícii doklady o prevzatí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) preukazujúce nadobudnutie tohto minerálneho oleja alebo ich kópie, a to k aktuálnemu stavu zásob tohto minerálneho oleja, ktorý sa nachádza v mieste predaja; evidenciu je predajca pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora pohonných látok,
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. c) až e) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a a d) na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu; to neplatí, ak predajca pohonných látok vydáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) znehodnotený z dôvodu nepredvídateľných okolností na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) a oznámi túto skutočnosť colnému úradu.
(16)
Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) od osoby podľa odseku 1 (ďalej len „spotrebiteľ pohonných látok“), je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho prvým odberom. Ak spotrebiteľ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d), musí mať skladovacie zariadenie podľa odseku 8 okrem spotrebiteľa pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny olej v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(17)
Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti pravdivé, zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 16.
(18)
Spotrebiteľ pohonných látok je povinný
a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v skladovacom zariadení podľa odseku 8, ak má skladovacie zariadenie alebo ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu,
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora pohonných látok,
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) distribútorovi pohonných látok osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a podľa odseku 16 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a evidenciu stavu zásob tohto minerálneho oleja.
(19)
Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak
a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania,
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)
Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) dodať osobe podľa odsekov 1, 4 a 16 alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj spotrebiteľ pohonných látok, ktorý má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ktoré nemôže spotrebovať, a správca konkurznej podstaty spotrebiteľa pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(21)
Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ktorý nebude uvedený do pozastavenia dane, je dovozca povinný preukázať sa povolením na distribúciu colnému úradu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) prepúšťa do voľného obehu.2a)
(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak
1.
táto osoba tento minerálny olej neodobrala od predajcu pohonných látok a následne nedodala konečnému spotrebiteľovi a
2.
konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.
zobraziť paragraf
§ 29
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze

(1)
Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa minerálny olej nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze minerálneho oleja sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Minerálny olej po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane.
(3)
Minerálny olej, ktorý po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 3 pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 je povinný pri prepustení tohto minerálneho oleja do voľného obehu,2a) mať platné povolenia na použitie, platný odberný pokaz a zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku alebo dodaný konečnému spotrebiteľovi, ak je dovozcom užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d).
zobraziť paragraf
§ 35

(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného minerálneho oleja,
b)
prevzatého minerálneho oleja,
c)
použitého minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja,
f)
stavu zásob minerálneho oleja a iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu dane, obchodný názov, množstvo a dátum
a)
výroby minerálneho oleja,
b)
prevzatia minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja aj dátum jeho prepustenia do voľného obehu,2a) miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta,
c)
použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal dopravca, na ktorého účet nebol minerálny olej vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
vývozu minerálneho oleja, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom alebo číslom povolenia na obchodovanie. Vydanie minerálneho oleja podľa § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa.
(4)
Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Osoba uvedená v § 19a je povinná viesť evidenciu
a)
vyrobenej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
b)
prevzatej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
c)
použitej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
d)
vydanej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
e)
stavu zásob biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
zobraziť paragraf
§ 37

(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
odobraté množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze v príslušnom kalendárnom mesiaci,
c)
množstvo preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, ktoré použil na účely uvedené v povolení na použitie v príslušnom kalendárnom mesiaci, z ktorého žiada o vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
d)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý použil na účely uvedené v povolení na použitie,
e)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ak dodáva tento minerálny olej konečnému odberateľovi v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
f)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, z ktorého vykonal obmenu v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d) ak postupoval podľa § 11 ods. 16 písm. a),
g)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý bol znehodnotený v procese jeho použitia na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a), ak postupoval podľa § 11 ods. 16 písm. b),
h)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktoré zneškodnil z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 16 písm. c),
i)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja dodaného podľa § 11 ods. 20,
j)
množstvo nepoužitého daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na konci kalendárneho mesiaca.
(2)
Zápisy v evidencii podľa odseku 1 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
zobraziť paragraf
§ 39

(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého minerálneho oleja,
b)
odoslaného minerálneho oleja v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného minerálneho oleja do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)
Osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu
a)
minerálneho oleja prijatého,
b)
množstva minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 prijatého v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) z prijatého minerálneho oleja,
c)
minerálneho oleja vydaného,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(5)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 a 3 primerane.
zobraziť paragraf
§ 40
Daňový dozor a daňová kontrola

(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom minerálneho oleja, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolovaný minerálny olej.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s minerálnym olejom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej,
b)
zisťovať stav zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálneho oleja, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej, vykonávať kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, kontrolovať minerálny olej v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnym olejom alebo také, ktorými možno minerálny olej prepravovať,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone.
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona a u osôb podľa § 11 sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4 a odsekov 6 a 7 primerane.
zobraziť paragraf
§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom

(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, výrobcov biogénnej látky, distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok, spotrebiteľov pohonných látok a užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom užívateľského podniku, číslo povolenia na použitie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na použitie, číslo odberného poukazu, dátum vydania a dátum odňatia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo jeho povolenia na obchodovanie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na obchodovanie, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol odberný poukaz pridelený,
g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,
h)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
i)
identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom distribútora pohonných látok, číslo povolenia na distribúciu, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na distribúciu,
j)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj,
k)
identifikačné údaje spotrebiteľa pohonných látok, adresu umiestnenia skladovacích zariadení, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom spotrebiteľa pohonných látok, číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2. Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2 písm. d), f) a i) až k).
zobraziť paragraf
§ 42a
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
b)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
c)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel,
d)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží colný úrad pokutu od 100 eur do 100 000 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(4)
Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)
zobraziť paragraf
§ 46u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

(1)
Užívateľský podnik, ktorý colný úrad zaradil do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, sa považuje za užívateľský podnik podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(2)
Colný úrad vydá užívateľskému podniku zaradenému do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 povolenie na použitie a odberný poukaz podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021, ak spĺňa podmienky na vydanie povolenia na použitie a vydanie odberného poukazu podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(3)
V povolení na použitie a v odbernom poukaze uvedie colný úrad údaje podľa platného odberného poukazu vydaného podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, ak sa colný úrad a užívateľský podnik nedohodnú inak.
(4)
Odberný poukaz vydaný užívateľskému podniku podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 stráca platnosť 30. júna 2021.
(5)
Osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) až c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(6)
Osoba, ktorá chce od 1. júla 2021 odoberať a dodávať na použitie alebo používať minerálny olej podľa § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
údaje o predpokladanom množstve ročnej spotreby minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 v kilogramoch,
c)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021.
(7)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
b)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(8)
Prílohami k žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 9 písm. e),
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(9)
Žiadateľ podľa odsekov 5 a 6 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného prepisu,6baa) ak je žiadateľom podľa odseku 6.
(10)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie a odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odsekov 5 a 6 a v prílohách podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 9, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a), druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 a účel použitia tohto minerálneho oleja.
(11)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 6 písm. d), v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(12)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 30. júna 2021.
(13)
Platnosť povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) a povolenia na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) vydaných podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 1. júla 2021.
(14)
Zaradenie do evidencie spotrebiteľov pohonných látok zaniká 1. júla 2021 osobe, ktorá nakupovala alebo inak odoberala v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(15)
Správneho deliktu sa v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až g), ods. 15 písm. b) až e) a g), ods. 18 písm. a) až d) a f),
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(16)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 15 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 15 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(17)
Ak bola v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 15 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(18)
Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 15 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 12. februára 2023, ukončí sa podľa predpisu účinného do 12. februára 2023 a na pokutu sa vzťahuje odsek 16.
(19)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 17, 18 a 19, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. d), § 25a ods. 10, § 25b ods. 11 a 19, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 31 ods. 4 nemožno podať odvolanie.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 47a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2021


Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6c)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore