Hore

Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68928
Dôvodové správy: 1798
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.02.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 28.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36 JUD991 DS2 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 352/2018


§ 6
Sadzba dane

(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 1. do 31. decembra 2019 547 eur/1 000 l, 2. od 1. januára 2020 555 eur/1 000 l, b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59 597,49 eura/1 000 l c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 481,31 eura/1 000 l d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 393 eur/1 000 l, e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90 111,50 eura/1 000 kg f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka 182 eur/1 000 kg 2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo 0 eur/1 000 kg g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická viskozita je 1. do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane 100 eur/1 000 kg 2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C 0 eur/1 000 kg.
(2)
Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) druhom bode je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f) prvého bodu.
(3)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych olejov s inými látkami, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e). Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. f) a minerálny olej bol dodaný alebo bol použitý ako pohonná látka, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g), alebo ak bol minerálny olej použitý ako palivo, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g). Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použitý ako pohonná látka a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. d). Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použije ako pohonná látka, na účel určenia základu dane sa na prepočet množstva minerálneho oleja v kilogramoch na litre pri teplote 15 °C použije koeficient 0,837.
zobraziť paragraf
§ 7
Zvýhodnená sadzba dane na minerálny olej s obsahom biogénnej látky

(1)
Na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 514 eur/1 000 l, ak obsahuje
a)
bioetanolovú zložku
1.
od 1. januára 2018 v objeme 5,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
3.
od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) vrátane biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
b)
biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e)
1.
od 1. januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(2)
Na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 je možné uplatniť sadzbu dane vo výške 368 eur/1 000 l, ak obsahuje
a)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
1.
biodiesel v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea) alebo
2.
biodiesel v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) a biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
b)
od 1. januára 2021 biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(3)
Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.
(4)
Sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2 je možné uplatniť, len ak biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov2g) a nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu2h) ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu. Osoba, ktorá si uplatní sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2, je povinná preukázať colnému úradu, že biogénna látka spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitných predpisov2g) predložením potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a vyhlásením, že biogénna látka nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa osobitného predpisu2h) ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu v čase
a)
podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky uvedeného do daňového voľného obehu alebo
b)
prepustenia minerálneho oleja s obsahom biogénnej látky do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ak po jeho prepustení do voľného obehu2a) nenadväzuje pozastavenie dane.
(5)
Minerálny olej podľa odsekov 1 a 2 musí byť pri preprave sprevádzaný obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahovať informáciu o druhu a množstve biogénnej látky v percentách objemu.
zobraziť paragraf
§ 9a
Výrobca identifikačnej látky

(1)
Identifikačnú látku je oprávnená vyrábať len osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzatvorilo podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „výrobca identifikačnej látky“). Zmluvu o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „zmluva o výrobe identifikačnej látky“) uzatvorí finančné riaditeľstvo s výrobcom identifikačnej látky najviac na obdobie piatich rokov. Finančné riaditeľstvo vyhlási na účely uzavretia zmluvy o výrobe identifikačnej látky obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
(2)
Finančné riaditeľstvo môže uzatvoriť zmluvu o výrobe identifikačnej látky len s osobou, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
preukáže, že identifikačná látka
1.
nemá negatívny vplyv na biopalivá primiešané v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
2.
nemá negatívny vplyv na kvalitu a účinky iných látok pridaných do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na účely zlepšenia jeho kvality,
3.
má dostatočnú stabilitu minimálne 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby a nemení sa v závislosti od zloženia minerálneho oleja podľa rôznych tried kvality minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
4.
nemení vplyvom času svoj rozptyl v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
b)
preukáže, že identifikačná látka po primiešaní do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 nezmení jeho kvalitu,
c)
zabezpečí dostatočné množstvo identifikačnej látky potrebnej na označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 pre všetkých odberateľov identifikačnej látky a zabezpečí vytvorenie dostatočnej zásoby identifikačnej látky, a to najmenej v množstve priemerného dvojmesačného objemu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu,
d)
poskytne finančnému riaditeľstvu bezodplatne kontrolnú vzorku identifikačnej látky,
e)
zabezpečí pre každého odberateľa identifikačnej látky požadovaný počet analytických zariadení potrebných na overenie správnosti označenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,
f)
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
g)
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom identifikačnej látky,
h)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
i)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
j)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
k)
nebola právoplatne odsúdená za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu tejto osoby,
l)
nie je v likvidácii ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(3)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 sa vyžaduje nepretržite počas obdobia, na ktoré bola zmluva o výrobe identifikačnej látky uzatvorená.
(4)
Na účely výberu výrobcu identifikačnej látky zriadi finančné riaditeľstvo komisiu na posúdenie návrhov obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky (ďalej len „komisia“). Členom komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je blízkou osobou,2) členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom výrobcu identifikačnej látky a nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s výrobcom identifikačnej látky. Členmi komisie sú aj zástupcovia odberateľov identifikačnej látky.
(5)
Komisia je pri vyhodnocovaní predložených návrhov obchodnej verejnej súťaže nezávislá a vyhodnocuje ich podľa požadovaných vlastností identifikačnej látky a ďalších kritérií určených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.
(6)
Podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov obchodnej verejnej súťaže a podrobnosti o predkladaní návrhov obchodnej verejnej súťaže upraví štatút komisie, ktorý finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Zmluva o výrobe identifikačnej látky musí obsahovať
a)
vlastnosti identifikačnej látky,
b)
cenu jedného litra identifikačnej látky,
c)
podmienky odberu identifikačnej látky finančným riaditeľstvom,
d)
lehoty na dodanie identifikačnej látky finančnému riaditeľstvu,
e)
zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním identifikačnej látky,
f)
zodpovednosť výrobcu identifikačnej látky za nedostatky identifikačnej látky,
g)
zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky počas jej skladovania,
h)
zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a zodpovednosť za stabilitu prísady v tomto minerálnom oleji a zodpovednosť za nezlučiteľnosť identifikačnej látky s prísadami,
i)
podmienky reklamácie identifikačnej látky,
j)
ďalšie náležitosti súvisiace s výrobou identifikačnej látky.
(8)
Finančné riaditeľstvo vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v zmluve o výrobe identifikačnej látky, alebo ak výrobca identifikačnej látky
a)
počas platnosti zmluvy o výrobe identifikačnej látky prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 2,
b)
počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába z technických dôvodov alebo vplyvom vyššej moci identifikačnú látku,
c)
nedodržiava povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo poruší niektorú z podmienok uvedených v zmluve o výrobe identifikačnej látky a uloženie pokuty a ani výzvy finančného riaditeľstva neviedli k náprave.
(9)
Finančné riaditeľstvo v spolupráci s colným úradom vykonáva kontrolu plnenia podmienok a povinností ustanovených výrobcovi identifikačnej látky podľa odsekov 2, 3 a 7 a daňový dozor nad výrobou identifikačnej látky a nakladaním s identifikačnou látkou. Výrobca identifikačnej látky je povinný poskytnúť finančnému riaditeľstvu bezodplatne vzorku každej šarže identifikačnej látky určenej na dodanie odberateľom identifikačnej látky. Finančné riaditeľstvo je povinné archivovať šaržu identifikačnej látky najmenej 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby. Šarža identifikačnej látky je rovnorodé množstvo identifikačnej látky vyrobené, pripravené alebo homogenizované v jednom výrobnom cykle a balené za tých istých podmienok.
zobraziť paragraf
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
b)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení v zmysle § 18 ods. 5,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
e)
vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1, a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zostáva v platnosti.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) do 15 dní odo dňa ich vzniku. Pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie prevádzkovateľ daňového skladu aj predpokladaný ročný objem výroby alebo skladovania minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch v členení podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ods. 2 určenej colným úradom,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracúva alebo neodosiela minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
zobraziť paragraf
§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na daňovom území

(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente; miestom priameho dodania uvedeným v elektronickom dokumente sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávnený príjemca podľa § 25 ods. 1, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba je osobou uvedenou v § 11, § 25a alebo v § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ, do miesta výstupu (§ 30),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o
1.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 16,
2.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 1,
3.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1, aj iný spôsob prepravy minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Prepravu minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c) je možné začať v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) po zaslaní návrhu elektronického dokumentu colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) bez pridelenia referenčného kódu; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód s výnimkou prepravy minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách.20c) Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na daňovom území musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane s výnimkou prepravy potrubím alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území sa začína, keď minerálny olej v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň podľa odseku 12, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Zmeniť miesto prijatia alebo príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému6c) môže aj odosielateľ (dodávateľ), ktorý prepravuje minerálny olej podľa § 4 ods. 8.
(8)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa). Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(9)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o prijatí“); správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 na daňovom území musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo sa má priamo plniť do bežných nádrží lietadiel alebo lodí na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1, alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(14)
Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej, ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 24 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 13 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. a), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť prijatie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie

(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu minerálneho oleja na území únie v pozastavení dane je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód. Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
(4)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie okrem prepravy potrubím sa začína, keď minerálny olej opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(6)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(7)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(8)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) alebo prijatia v mieste priameho dodania. Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8, ako aj minerálny olej s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu, je možné prepravovať len na základe elektronického dokumentu.
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo ak sa má minerálny olej prepravovať slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Colný úrad povolí na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 23 ods. 14. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 23 ods. 14 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(14)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 16 ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 16 ods. 3 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane osoby uvedené v § 16 ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí minerálneho oleja Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;20a) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. c), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť prijatie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.
zobraziť paragraf
§ 25
Oprávnený príjemca

(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
c)
údaj o množstve minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch a predpokladaný čas prijatia celého množstva minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 22 ods. 1.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 až 5. Ak sú skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2, a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zostáva v platnosti.
(8)
Osoba, ktorá chce prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 22 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva minerálneho oleja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej a neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a to do piatich dní odo dňa upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 22 ods. 14 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja a zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a), c) až f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, kedy bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),
g)
dňom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne prijme celé množstvo minerálneho oleja, ktoré má uvedené v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. d) alebo odseku 17 môže byť vydané nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom

(1)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, palivo, prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov, okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“). Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie, len ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé
a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník,
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,20d) alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu2a) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba“).
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie nesmie mať nedoplatky voči colnému úradu. Osoba podľa odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania obchodovať na daňovom území s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie alebo vydaním odberného poukazu podľa odseku 4 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie alebo žiadateľovi podľa odseku 4 odberný poukaz do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.
(9)
Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b) sa použije § 11 ods. 5, 7 až 9 a 11 až 14 primerane.
(10)
Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 5 písm. b) a c) a odseku 6 do 15 dní odo dňa jej vzniku,
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe,
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo od registrovanej osoby,
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(11)
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.
(12)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 11, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(13)
Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70, 2710 19 29, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov, vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho následným predajom do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť colnému úradu
a)
evidenčné číslo povolenia na obchodovanie,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(14)
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70, 2710 19 29, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, môže požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 13. Žiadosť podľa prvej vety je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný predložiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred zdaňovacím obdobím, za ktoré chce podať oznámenie. Ak vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja, ktoré uviedol držiteľ povolenia na obchodovanie v oznámení podľa prvej vety, a skutočne prijatým množstvom, je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s
a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely alebo na iné ako potravinárske účely v balení s objemom 1 000 l a menej,
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 a vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 v obaloch menších ako 230 litrov.
zobraziť paragraf
§ 25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok

(1)
Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na distribúciu“). Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až i). Osoba podľa § 25, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až f), h) a i). Distribútor pohonných látok je oprávnený distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len na základe povolenia na distribúciu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu považuje každé
a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom území od prevádzkovateľa živnosti20d) alebo z územia iného členského štátu, alebo z územia tretieho štátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ako vlastník a
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom území inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo osobe podľa odseku 16, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na územie iného členského štátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na územie tretieho štátu; dodaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa rozumie prevod práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(4)
Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu predáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu a má vydané povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“). Osoba, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Osoba podľa § 25, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) až f), h) a i). Predajca pohonných látok je oprávnený predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu len na základe povolenia na predaj.
(5)
Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu považuje predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 predajcom pohonných látok na konečnú spotrebu prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorým je meracia zostava na kvapaliny okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené plyny,20e) ktorý je pevne zabudovaný v teréne a pevne spojený so skladovacím zariadením.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(7)
Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať a predávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo § 7 ods. 1 a 2,
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne 10 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
má splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou alebo nakupuje a predáva v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne jeden rok pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu, ak je fyzickou osobou; to platí, ak žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu nedosahuje ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v písmene b),
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj,
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(8)
Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môže táto osoba hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja. Podmienky podľa prvej vety musí spĺňať osoba podľa odsekov 1 a 16 len vtedy, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 výlučne v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c).
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 3 alebo odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 7 a 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 60 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(10)
Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom
a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok za mŕtveho, ak je distribútorom pohonných látok alebo predajcom pohonných látok fyzická osoba,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena e),
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania.
(11)
Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)
Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť v niektorej z jeho prevádzkarní alebo mu colný úrad odňal povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(13)
Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa odseku 11 písm. b) a c), môže byť nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj vydané najskôr po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(14)
Distribútor pohonných látok je povinný
a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2; evidenciu je distribútor pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, osobe podľa odseku 16 alebo osobe podľa § 11 a 21,
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, pričom ak v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu preukázal splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. c), po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia na distribúciu musí preukázať splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. b),
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(15)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a v mieste určenom na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 mať k dispozícii doklady o prevzatí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 preukazujúce nadobudnutie tohto minerálneho oleja alebo ich kópie, a to k aktuálnemu stavu zásob tohto minerálneho oleja, ktorý sa nachádza v mieste predaja; evidenciu je predajca pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. c) a d) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu.
(16)
Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 od osoby podľa odseku 1 (ďalej len „spotrebiteľ pohonných látok“), je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho prvým odberom. Ak spotrebiteľ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, musí mať skladovacie zariadenie podľa odseku 8 okrem spotrebiteľa pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny olej v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(17)
Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti pravdivé, zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 16.
(18)
Spotrebiteľ pohonných látok je povinný
a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v skladovacom zariadení podľa odseku 8, ak má skladovacie zariadenie alebo ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu,
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 distribútorovi pohonných látok osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a podľa odseku 16 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a evidenciu stavu zásob tohto minerálneho oleja.
(19)
Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak
a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania,
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)
Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať osobe podľa odsekov 1, 4 a 16 alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj spotrebiteľ pohonných látok, ktorý má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré nemôže spotrebovať, a správca konkurznej podstaty spotrebiteľa pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(21)
Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ktorý nebude uvedený do pozastavenia dane, je dovozca povinný preukázať sa povolením na distribúciu colnému úradu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 prepúšťa do voľného obehu.2a)
(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
a)
v daňovom voľnom obehu distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu výlučne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode v zariadeniach vyrobených v súlade s technickými normami22) alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode,
b)
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak táto osoba tento minerálny olej nenadobúda a ak konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.
zobraziť paragraf
§ 25c
Pozastavenie uplatňovania povolenia

(1)
Kriminálny úrad finančnej správy osobe podľa § 21, 25a, § 25b ods. 1 alebo ods. 4 môže dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, povolenia na obchodovanie, povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj (ďalej len „pozastavenie uplatňovania povolenia“), ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu; to neplatí, ak colný úrad osobe podľa § 21, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň úplne alebo čiastočne. Kriminálny úrad finančnej správy v rozhodnutí o pozastavení uplatňovania povolenia uvedie dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal. Kriminálny úrad finančnej správy je povinný bezodkladne informovať colný úrad o pozastavení uplatňovania povolenia.
(2)
Kriminálny úrad finančnej správy môže osobe podľa odseku 1 pozastaviť uplatňovanie povolenia na obdobie najviac 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o pozastavení uplatňovania povolenia. V odôvodnených prípadoch je možné predĺžiť pozastavenie uplatňovania povolenia na 120 dní. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania povolenia je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o pozastavení uplatňovania povolenia je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých Kriminálny úrad finančnej správy rozhodol o pozastavení uplatňovania povolenia osobe podľa odseku 1, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať túto osobu a colný úrad. Dňom doručenia oznámenia o ukončení pozastavenia uplatňovania povolenia Kriminálnym úradom finančnej správy môže osoba podľa odseku 1 vykonávať svoju činnosť.
(4)
V čase pozastavenia uplatňovania povolenia je minerálny olej skladovaný osobou podľa § 21 v daňovom sklade považovaný za minerálny olej v pozastavení dane.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, v čase pozastavenia uplatňovania povolenia
a)
môže minerálny olej v pozastavení dane vyrábať, spracúvať a skladovať,
b)
nemôže minerálny olej v pozastavení dane prijímať a odosielať.
zobraziť paragraf
§ 26
Registrovaný odosielateľ

(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať minerálny olej po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane sa použije § 25 primerane.
zobraziť paragraf
§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom

(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, výrobcov biogénnej látky, distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok, spotrebiteľov pohonných látok a užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo jeho povolenia na obchodovanie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na obchodovanie, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol odberný poukaz pridelený,
g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,
h)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
i)
identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom distribútora pohonných látok, číslo povolenia na distribúciu, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na distribúciu,
j)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj,
k)
identifikačné údaje spotrebiteľa pohonných látok, adresu umiestnenia skladovacích zariadení, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom spotrebiteľa pohonných látok, číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2. Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2 písm. f), i) a j).
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, § 11, § 19a, § 25a a 25b a vydaní povolenia na výrobu zmesi podľa § 19 ods. 7, povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1 a povolenia na predaj podľa § 25b ods. 4 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)
(3)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,30c) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,30c) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
zobraziť paragraf
§ 46r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1)
Finančné riaditeľstvo po uzatvorení prvej zmluvy o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. 1 určí obdobie na testovanie označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa v období podľa odseku 2 rozumie primiešavanie identifikačnej látky určenej na testovanie vyrobenej výrobcom identifikačnej látky, s ktorým finančné riaditeľstvo uzatvorilo zmluvu o výrobe identifikačnej látky.
(2)
Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o dni začatia a oznámenie o dni ukončenia obdobia testovania označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Obdobie medzi dňom ukončenia obdobia testovania podľa prvej vety a prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou (ďalej len „deň začatia označovania“), musí byť minimálne 90 dní.
(3)
Osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce v období podľa odseku 2 uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou, je povinná uzatvoriť s finančným riaditeľstvom dohodu o testovaní použitia identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „dohoda o testovaní identifikačnej látky“).
(4)
Dohoda o testovaní identifikačnej látky musí obsahovať
a)
podmienky odberu a použitia identifikačnej látky,
b)
podmienky zúčtovania odberu a použitia identifikačnej látky,
c)
množstvo identifikačnej látky odobratej na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré sa označí identifikačnou látkou,
e)
dátum začatia a dátum ukončenia označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,
f)
podmienky vrátenia nepoužitej identifikačnej látky,
g)
ďalšie náležitosti súvisiace s testovaním identifikačnej látky.
(5)
Finančné riaditeľstvo je povinné po ukončení obdobia podľa odseku 2 vyhodnotiť testovanie identifikačnej látky a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania je možné dodávať na konečnú spotrebu do vypredania zásob.
(7)
Pokuta za správny delikt podľa § 42 ods. 1 písm. s) sa neuplatní na minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania.
zobraziť paragraf
§ 46s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretích štátov a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná najneskôr do 20. januára 2019 požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja; to neplatí, ak bude táto osoba dovážať iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 oslobodený od dane podľa § 10 alebo v spotrebiteľskom balení. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.