Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 30.01.2018
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo, Energetika a priemysel, Správne poplatky, Vojenské právo, Poisťovníctvo, Osobné práva, Záväzkové a zmluvné právo, Orgány ochrany práva, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS3EUPPČL7

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 18/2018 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 373/2021

Legislatívny proces k zákonu 373/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
b)
práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
c)
postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ...
§ 2

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej ...

§ 3 - Pôsobnosť
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými ...

(2)

Tento zákon, okrem § 2, § 5, druhej a tretej časti zákona, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov Policajným zborom, Vojenskou políciou, Zborom ...

(4)

Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov

a)
v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná ...
b)
v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná ...
c)
dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ...
1.
s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, ...
2.
so sledovaním jej správania na území Slovenskej republiky.
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov

a)
fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti,
b)
Slovenskou informačnou službou,3) Vojenským spravodajstvom,4)
c)
Národným bezpečnostným úradom na účely vykonávania bezpečnostných previerok a na účely zabezpečovania ...
(6)

Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza ...

§ 4

Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská republika ...

§ 5 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav ...
b)
genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej ...
c)
biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov ...
d)
údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej ...
e)
spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými ...
f)
obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich ...
g)
profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných ...
h)
pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej ...
i)
logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,
j)
šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní ...
k)
online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, ...
l)
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených ...
m)
porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, ...
n)
dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
o)
prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných ...
p)
sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
q)
príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa ...
r)
treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou ...
s)
zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto ...
t)
zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou ...
u)
podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu ...
v)
skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,
w)
hlavnou prevádzkarňou
1.
miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami ...
2.
miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami ...
x)
vnútropodnikovými pravidlami postupy ochrany osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ ...
y)
kódexom správania súbor pravidiel ochrany osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkovateľ alebo ...
z)
medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom ...
aa)
členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
ab)
treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom,
ac)
zamestnancom úradu zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu podľa osobitného ...

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ

PRVÁ HLAVA
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 6 - Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej ...

§ 7 - Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ...

§ 8 - Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, ...

§ 9 - Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a ...

§ 10 - Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, ...

§ 11 - Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných ...

§ 12 - Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad ...

§ 13 - Zákonnosť spracúvania
(1)

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: ...

a)
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, ...
b)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ...
c)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou ...
d)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo ...
e)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri ...
f)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany ...
(2)

Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto ...

(3)

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené ...

a)
akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho ...
b)
okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou ...
c)
povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné ...
d)
možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
e)
existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
§ 14 - Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
(1)

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek ...

(2)

Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas ...

(3)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. ...

(4)

Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy ...

§ 15 - Podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
(1)

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti9) spracúva osobné údaje na základe ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie, aby si overil, že zákonný zástupca dotknutej osoby ...

§ 16 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1)

Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov ...

(2)

Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak

a)
dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny ...
b)
spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo ...
c)
spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej ...
d)
spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia ...
e)
spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,
f)
spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku,12) alebo pri výkone súdnej právomoci,
g)
spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu alebo ...
h)
spracúvanie je nevyhnutné na účel preventívneho pracovného lekárstva, poskytovania zdravotnej starostlivosti ...
i)
spracúvanie je nevyhnutné na účel sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ...
j)
spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti ...
k)
spracúvanie je nevyhnutné na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na ...
§ 17 - Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku

Prevádzkovateľom na účel spracúvania osobných údajov v registri trestov podľa osobitného predpisu16) ...

§ 18 - Spracúvanie osobných údajov bez potreby identifikácie
(1)

Ak si účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od prevádzkovateľa, ...

(2)

Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

PRVÝ DIEL
INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

§ 19 - Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby
(1)

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c)
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania ...
d)
oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. ...
e)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f)
informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej ...
(2)

Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej ...

a)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
b)
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na ...
c)
práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
e)
tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ...
f)
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; ...
(3)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním ...

§ 20 - Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby
(1)

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c)
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania ...
d)
kategórie spracúvaných osobných údajov,
e)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f)
informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej ...
(2)

Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o

a)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
b)
oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje podľa § 13 ods. ...
c)
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na ...
d)
práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
e)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f)
zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných ...
g)
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; ...
(3)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2

a)
najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých ...
b)
najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu ...
c)
najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ...
(4)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú

a)
v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané informácie má,
b)
v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané ...
c)
v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje v osobitnom ...
d)
ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.15) ...
§ 21 - Právo na prístup k osobným údajom
(1)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré ...

a)
účele spracúvania osobných údajov,
b)
kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, ...
d)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie ...
f)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g)
zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h)
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; ...
(2)

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie ...

(4)

Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. ...

DRUHÝ DIEL
OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 22 - Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ...

§ 23 - Právo na výmaz osobných údajov
(1)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo ...

a)
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b)
dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého ...
c)
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené ...
d)
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej ...
f)
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
(3)

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný ...

(4)

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a)
na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b)
na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je ...
c)
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
d)
na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § ...
e)
na uplatnenie právneho nároku.
§ 24 - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
(1)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi ...
b)
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada ...
c)
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá ...
d)
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené ...
(2)

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ ...

(3)

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný ...

§ 25 - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
(1)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo ...

(2)

Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

TRETÍ DIEL
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

§ 26 - Právo na prenosnosť osobných údajov
(1)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ...

a)
sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. ...
b)
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
(2)

Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje ...

(3)

Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

§ 27 - Právo namietať spracúvanie osobných údajov
(1)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej ...

(2)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri ...

(4)

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať ...

(5)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich ...

§ 28 - Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
(1)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom ...

(2)

Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a)
nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b)
vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...
c)
založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
(3)

V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu ...

(4)

Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. ...

ŠTVRTÝ DIEL
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

§ 29
(1)

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 ...

(2)

Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe ...

(4)

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca ...

(5)

Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bezodplatne. ...

a)
požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný ...
b)
odmietnuť konať na základe žiadosti.
(6)

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

(7)

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti ...

(8)

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej osobe podľa § 19 a 20, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ...

(9)

Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štandardizovaných ikonách, a postupy určovania štandardizovaných ...

PIATY DIEL
OBMEDZENIA

§ 30 - Obmedzenie práv dotknutej osoby
(1)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou ...

a)
bezpečnosť Slovenskej republiky,
b)
obranu Slovenskej republiky,
c)
verejný poriadok,
d)
plnenie úloh na účely trestného konania,
e)
iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet ...
f)
ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
g)
predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
h)
monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci v prípadoch ...
i)
ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
j)
uplatnenie právneho nároku,
k)
hospodársku mobilizáciu.
(2)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže postupovať podľa odseku 1 len vtedy, ak osobitný predpis ...

a)
účel spracúvania osobných údajov alebo kategóriu spracúvania osobných údajov,
b)
kategóriu osobných údajov,
c)
rozsah zavedeného obmedzenia,
d)
záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo nezákonnému prístupu alebo nezákonnému prenosu,
e)
určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,
f)
lehotu uchovávania a uplatniteľné záruky s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov ...
g)
riziká pre práva dotknutej osoby a
h)
práva dotknutej osoby na informovanie o obmedzení, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA

PRVÝ DIEL
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA

§ 31 - Prevádzkovateľ
(1)

S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou ...

(2)

Opatrenia podľa odseku 1 zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ...

(3)

Na preukázanie splnenia povinností podľa odseku 1 môže prevádzkovateľ použiť schválený kódex správania ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho ...

(5)

Prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa osobitného ...

§ 32 - Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov
(1)

Prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov podľa odseku 1 zohľadniť ...

(3)

Prevádzkovateľ je povinný zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných ...

(4)

Na preukázanie splnenia povinností podľa odsekov 1 až 3 môže prevádzkovateľ použiť certifikát podľa ...

§ 33 - Spoloční prevádzkovatelia
(1)

Spoločnými prevádzkovateľmi sú dvaja prevádzkovatelia alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou ...

(2)

Základné náležitosti dohody podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe, a to ...

(3)

Bez ohľadu na podmienky dohody podľa odseku 1 môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa ...

§ 34 - Sprostredkovateľ
(1)

Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť ...

(2)

Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho ...

(3)

Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje ...

a)
spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos ...
b)
zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, ...
c)
vykonať opatrenia podľa § 39,
d)
dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa odsekov 2 a 5,
e)
po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi ...
f)
poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím ...
g)
vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich ...
h)
po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa ...
i)
poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť ...
(4)

Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom ...

(5)

Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ...

(6)

Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 a 5 schváleným kódexom ...

(7)

Zmluva alebo iný právny úkon podľa odsekov 3 a 5 sa musí uzatvoriť v listinnej podobe alebo elektronickej ...

(8)

Sprostredkovateľ, ktorý porušil tento zákon tým, že určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, ...

§ 35 - Zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý nemá sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý ...

a)
s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, ...
b)
so sledovaním ich správania na území Slovenskej republiky.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
spracúvanie osobných údajov, ktoré je občasné, nezahŕňa vo veľkom rozsahu spracúvanie osobitných kategórií ...
b)
orgán verejnej moci alebo verejnoprávnu inštitúciu.
(3)

Úrad a dotknutá osoba môžu požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely zabezpečenia ...

(4)

Poverením zástupcu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je dotknuté právo dotknutej osoby na ...

§ 36 - Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup ...

§ 37 - Záznamy o spracovateľských činnostiach
(1)

Prevádzkovateľ a zástupca prevádzkovateľa, ak bol poverený, je povinný viesť záznam o spracovateľských ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa, ...
b)
účel spracúvania osobných údajov,
c)
opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov,
d)
kategórie príjemcov vrátane príjemcu v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
e)
označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných ...
f)
predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov,
g)
všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1.
(2)

Sprostredkovateľ a zástupca sprostredkovateľa, ak bol poverený, je povinný viesť záznam o kategóriách ...

a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje sprostredkovateľa a prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostredkovateľ ...
b)
kategórie spracúvania osobných údajov vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa,
c)
označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osobných ...
d)
všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1.
(3)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 sa vedú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

(4)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa, ak ...

(5)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na zamestnávateľa s menej ako 250 zamestnancami, ak nie ...

(6)

Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach zverejní úrad na svojom webovom sídle.

§ 38 - Právo na náhradu škody a zodpovednosť
(1)

Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia tohto zákona, ...

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní osobných údajov, je zodpovedný za škodu spôsobenú nezákonným ...

(3)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže, že vznik ...

(4)

Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ ...

(5)

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v súlade s odsekom 4 uhradil náhradu škody v plnej výške, má ...

DRUHÝ DIEL
BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 39 - Bezpečnosť spracúvania
(1)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na ...

a)
pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
b)
zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov, ...
c)
proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického ...
d)
proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení ...
(2)

Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie ...

(3)

Súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1 možno preukázať schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo ...

(4)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa ...

§ 40 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu
(1)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa ...

(2)

Ak prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa odseku 1, musí zmeškanie lehoty zdôvodniť.

(3)

Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného ...

(4)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať najmä

a)
opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu ...
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
c)
opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
d)
opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov ...
(5)

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 4 v rozsahu, v akom sú mu známe v čase oznámenia ...

(6)

Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov podľa odseku ...

§ 41 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
(1)

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak

a)
prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné ...
b)
prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby ...
c)
by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné ...
(4)

Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže po zvážení ...

TRETÍ DIEL
POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA

§ 42 - Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
(1)

Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov konzultovať ...

(3)

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov sa vyžaduje najmä, ak ide o

a)
systematické a rozsiahle hodnotenie osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, ...
b)
spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo osobných ...
c)
systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
(4)

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov obsahuje najmä

a)
systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účel spracúvania osobných údajov vrátane uvedenia ...
b)
posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,
c)
posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby a
d)
opatrenia na elimináciu rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany ...
(5)

Pri posudzovaní dosahu spracovateľských operácií vykonávaných prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom ...

(6)

Prevádzkovateľ je oprávnený získavať názory dotknutej osoby alebo organizácie, ktorá zastupuje jej záujmy, ...

(7)

Prevádzkovateľ je povinný posúdiť, či sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v súlade s posúdením ...

§ 43 - Predchádzajúca konzultácia
(1)

Prevádzkovateľ je povinný s úradom uskutočniť konzultáciu pred spracúvaním osobných údajov, ak je z ...

(2)

Ak sa úrad domnieva, že zamýšľané spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 bude v rozpore s týmto ...

(3)

Počas konzultácií s úradom podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť úradu

a)
informácie o povinnostiach prevádzkovateľa, ktoré má v súvislosti s jeho spracovateľskou činnosťou podliehajúcou ...
b)
informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania osobných údajov a prostriedkoch na jeho vykonanie,
c)
informácie o opatreniach a zárukách poskytnutých na ochranu práv dotknutej osoby podľa tohto zákona,
d)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
e)
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 a
f)
ďalšie informácie, o ktoré úrad požiada.

ŠTVRTÝ DIEL
ZODPOVEDNÁ OSOBA

§ 44 - Určenie zodpovednej osoby
(1)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak

a)
spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov ...
b)
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom ...
c)
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných ...
(2)

Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu, ak táto osoba bude spôsobilá plniť úlohy podľa § ...

(3)

Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia, ...

(4)

Okrem prípadov podľa odseku 1 zodpovednú osobu môže určiť prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo ...

(5)

Okrem prípadov podľa odseku 1 je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty ...

(6)

Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí ...

(7)

Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť úlohy ...

(8)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje ...

§ 45 - Postavenie zodpovednej osoby
(1)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala ...

(2)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 ...

(3)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením ...

(4)

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov ...

(5)

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s ...

(6)

Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti ako podľa § 46; prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ ...

§ 46 - Úlohy zodpovednej osoby
(1)

Zodpovedná osoba najmä

a)
poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí ...
b)
monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská ...
c)
poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie ...
d)
spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e)
plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov ...
(2)

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

§ 47 - Všeobecná zásada prenosu

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny ...

§ 48 - Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
(1)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia ...

(2)

Ak neexistuje rozhodnutie Komisie podľa odseku 1, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej ...

(3)

Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu ustanoviť bez toho, aby bolo potrebné žiadať úrad o osobitné ...

a)
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
vnútropodnikových pravidiel podľa § 49,
c)
štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia,
d)
štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré prijal úrad,
e)
schváleného kódexu správania podľa § 85 spolu so záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v ...
f)
certifikátu podľa § 86 spolu so záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcim ...
(4)

Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu tiež zabezpečiť na základe povolenia úradu najmä

a)
zmluvnými doložkami medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom ...
b)
ustanoveniami v administratívnych dohodách medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi inštitúciami, ...
§ 49 - Vnútropodnikové pravidlá
(1)

Úrad schváli vnútropodnikové pravidlá, ak

a)
sa vzťahujú na každého člena skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej ...
b)
sa nimi upravujú vnútorné postupy pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ak ide o spracúvanie osobných ...
c)
spĺňajú požiadavky podľa odseku 2.
(2)

Vo vnútropodnikových pravidlách sa uvedie aspoň

a)
štruktúra a kontaktné údaje skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej ...
b)
prenos osobných údajov alebo súbor prenosov vrátane kategórií osobných údajov, typu spracúvania a jeho ...
c)
ich záväznosť pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
d)
uplatňovanie všeobecných zásad ochrany osobných údajov, najmä obmedzenie účelu, minimalizácia osobných ...
e)
právo dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prostriedky na uplatnenie týchto ...
f)
vyhlásenie, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou ...
g)
spôsob, akým sa okrem spôsobov podľa § 19 a 20 poskytujú dotknutej osobe informácie o vnútropodnikových ...
h)
úloha zodpovednej osoby alebo inej osoby alebo subjektu zodpovedného za monitorovanie dodržiavania vnútropodnikových ...
i)
postup týkajúci sa podávania sťažností,
j)
mechanizmus, ktorý má v rámci skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej ...
k)
mechanizmus ohlasovania a zaznamenávania zmien pravidiel a ohlasovania týchto zmien úradu,
l)
mechanizmus spolupráce s úradom na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, najmä poskytovania výsledkov ...
m)
mechanizmus ohlasovania právnych požiadaviek, ktorým prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ podlieha ...
n)
primeraná odborná príprava fyzických osôb, ktoré majú stály alebo pravidelný prístup k osobným údajom, ...
§ 50 - Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje

Rozhodnutie súdu, rozhodnutie tribunálu alebo rozhodnutie správneho orgánu tretej krajiny, ktoré od ...

§ 51 - Výnimky pre osobitné situácie
(1)

Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 48 ods. 2 až ...

a)
dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o možných ...
b)
prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie ...
c)
prenos je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby ...
d)
prenos je nevyhnutný z verejného záujmu podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou ...
e)
prenos je nevyhnutný na uplatnenie právneho nároku dotknutej osoby,
f)
prenos je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ...
g)
prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou ...
(2)

Ak prenos nemožno uskutočniť podľa § 48 a nemožno ani uplatniť žiadnu výnimku pre osobitnú situáciu ...

a)
prenos nie je opakujúcej sa povahy,
b)
prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb,
c)
prenos je nevyhnutný na účel závažných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, nad ktorými neprevažujú ...
d)
prevádzkovateľ posúdil okolnosti sprevádzajúce prenos osobných údajov a na základe tohto posúdenia poskytol ...
(3)

Prevádzkovateľ je povinný o prenose podľa odseku 2 vopred informovať úrad. Prevádzkovateľ je okrem poskytnutia ...

(4)

Prenos podľa odseku 1 písm. g) nesmie zahŕňať osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov, ktoré ...

(5)

Odsek 1 písm. a) až c) a odsek 2 sa nevzťahujú na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci pri ...

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

PRVÁ HLAVA
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 52

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania ...

§ 53 - Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej ...

§ 54 - Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, ...

§ 55 - Zákonnosť spracúvania
(1)

Príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania podľa ...

(2)

Spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely trestného konania, ktoré boli pôvodne získané na iný ...

(3)

Príslušný orgán je oprávnený osobné údaje spracúvať aj na iný účel, ako je plnenie úloh na účely trestného ...

(4)

Ak príslušný orgán vykonáva iné činnosti, ako je plnenie úloh na účely trestného konania, na spracúvanie ...

§ 56 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1)

Osobitné kategórie osobných údajov môže príslušný orgán spracúvať len vtedy, ak

a)
ich preukázateľne poskytla dotknutá osoba,
b)
je ich spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...
c)
je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej ...
(2)

Príslušný orgán musí pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov prijať primerané záruky na ...

§ 57 - Kategórie dotknutých osôb

Príslušný orgán je, ak je to možné, povinný rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých ...

a)
osoby, u ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že spáchali alebo majú v úmysle spáchať trestný čin,
b)
osoby odsúdené za spáchanie trestného činu,
c)
obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú na základe určitých skutočností dôvody domnievať sa, ...
d)
iné tretie osoby v súvislosti s trestným činom, a to najmä osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby svedčili ...
§ 58 - Pôvod a pravdivosť osobných údajov
(1)

Príslušný orgán označí, ak je to možné, osobné údaje založené na skutočnostiach a osobné údaje založené ...

(2)

Príslušný orgán pred poskytnutím osobných údajov alebo pred prenosom osobných údajov overí ich správnosť, ...

(3)

Príslušný orgán k poskytnutiu a prenosu osobných údajov pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia prijímajúcemu ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

§ 59

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania ...

§ 60 - Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe
(1)

Príslušný orgán na svojom webovom sídle sprístupní najmä

a)
svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
b)
kontaktné údaje zodpovednej osoby,
c)
informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
d)
kontaktné údaje úradu,
e)
informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f)
informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ...
(2)

Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe ...

a)
právnom základe spracúvania osobných údajov,
b)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
c)
kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,
d)
o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.
§ 61 - Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ...

a)
účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
b)
kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)
príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi ...
d)
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)
práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie ...
f)
kontaktných údajoch úradu,
g)
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
h)
zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.
§ 62 - Právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a obmedzenie týchto práv
(1)

Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ...

(2)

Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré ...

a)
spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55,
b)
spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56, alebo
c)
výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu ...
(3)

Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných údajov, ak

a)
dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo ...
b)
osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.
(4)

Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred ...

(5)

Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa odseku ...

§ 63 - Obmedzenie poskytnutia informácií a práv dotknutej osoby
(1)

Príslušný orgán môže odložiť poskytnutie informácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od ...

a)
by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia,
b)
by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
c)
je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu práv iných osôb.
(2)

Osobitný predpis môže ustanoviť kategórie spracúvania osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

(3)

Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na prístup alebo obmedzení ...

(4)

Príslušný orgán musí zdokumentovať skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obmedzilo ...

(5)

Ak príslušný orgán obmedzí poskytnutie informácií alebo obmedzí právo dotknutej osoby podľa odseku 1, ...

§ 64 - Oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov

Príslušný orgán je povinný oznámiť opravu nesprávnych osobných údajov príslušnému orgánu, od ktorého ...

§ 65

Ustanovenia § 61 až 64 sa neuplatňujú, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu ...

§ 66 - Automatizované individuálne rozhodovanie
(1)

Rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré má na dotknutú osobu nepriaznivé právne účinky, nesmie byť založené ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 nesmie byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov, ak sa neuplatňujú ...

(3)

Profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii osôb na základe osobitných kategórií osobných údajov, sa zakazuje. ...

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU A SPROSTREDKOVATEĽA

§ 67

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania ...

§ 68
(1)

Príslušný orgán raz za tri roky preverí, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh ...

(2)

Príslušný orgán vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Záznamy o spracovateľských ...

a)
použití profilovania, ak príslušný orgán zamýšľa profilovanie,
b)
právnom základe pre spracovateľské operácie vrátane prenosu, pre ktorý sú osobné údaje určené.
§ 69 - Vedenie logov
(1)

Príslušný orgán pri získavaní, zmene, prehliadaní, poskytovaní vrátane prenosu, kombinovaní a vymazaní ...

(2)

Príslušný orgán využíva a uchováva logy výlučne na účely overovania zákonnosti spracúvania osobných ...

(3)

Príslušný orgán a sprostredkovateľ príslušného orgánu na požiadanie sprístupnia logy úradu, ak sú dostupné. ...

§ 70 - Predchádzajúca konzultácia
(1)

Príslušný orgán uskutoční s úradom konzultáciu pred spracúvaním osobných údajov, ktoré má tvoriť súčasť ...

(2)

Príslušný orgán spolu so žiadosťou o predchádzajúcu konzultáciu poskytne úradu aj posúdenie vplyvu na ...

(3)

Ak sa úrad domnieva, že by zamýšľané spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 bolo nezákonné, najmä ...

(4)

Ďalšie spracovateľské operácie pre príslušný orgán, ktoré podliehajú povinnosti uskutočniť predchádzajúce ...

§ 71 - Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Príslušný orgán alebo sprostredkovateľ príslušného orgánu pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov ...

a)
kontrolu prístupu k zariadeniam, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k zariadeniam na spracúvanie ...
b)
kontrolu nosičov osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému čítaniu nosičov osobných údajov, kopírovaniu ...
c)
kontrolu uchovávania osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému vkladaniu osobných údajov do informačného ...
d)
kontrolu užívateľa informačného systému, aby sa zabránilo použitiu systémov automatizovaného spracúvania ...
e)
kontrolu prístupu k osobným údajom, aby sa zabezpečilo, že osoby oprávnené používať systém automatizovaného ...
f)
kontrolu prenosu údajov, aby sa zabezpečila možnosť overiť a zistiť subjekty, ktorým sa preniesli osobné ...
g)
kontrolu vkladania údajov do informačného systému, aby sa zabezpečilo, že bude možné overiť a zistiť, ...
h)
kontrolu prepravy osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému čítaniu osobných údajov, kopírovaniu ...
i)
obnovu osobných údajov, aby sa zabezpečilo, že sa inštalované systémy obnovia, ak dôjde k ich prerušeniu, ...
j)
zabezpečenie spoľahlivosti informačného systému, aby sa zabezpečilo, že funkcie tohto systému fungujú ...
k)
zabezpečenie integrity informačného systému, aby sa uchovávané osobné údaje nemohli poškodiť, ak nastane ...
§ 72 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
(1)

Príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť informácie podľa § 40 ods. 4 orgánu členského ...

(2)

Príslušný orgán môže odložiť oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, obmedziť oznámenie o porušení ...

a)
by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia,
b)
by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
c)
je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

ŠTVRTÁ HLAVA
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

§ 73
(1)

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania ...

(2)

Prenos osobných údajov medzi príslušnými orgánmi a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh ...

§ 74 - Všeobecné zásady prenosu osobných údajov
(1)

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny ...

a)
je prenos potrebný na plnenie úloh na účely trestného konania,
b)
sa osobné údaje prenášajú prevádzkovateľovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ktorý ...
c)
členský štát vydal povolenie na prenos v súlade so svojím vnútroštátnym právom, ak sa prenesú osobné ...
d)
Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 alebo boli poskytnuté alebo existujú primerané ...
e)
pri následnom prenose do ďalšej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii príslušný orgán, ktorý ...
(2)

Prenos bez predchádzajúceho povolenia členského štátu podľa odseku 1 písm. c) možno uskutočniť len vtedy, ...

(3)

Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos osobných údajov, na ktorých spracúvanie sa podľa osobitného predpisu ...

§ 75 - Primerané záruky
(1)

Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti podľa § 48 ods. 1, príslušný orgán môže uskutočniť ...

a)
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, poskytuje primerané ...
b)
príslušný orgán posúdil okolnosti prenosu osobných údajov a dospel k záveru, že existujú primerané záruky ...
(2)

Príslušný orgán informuje úrad o kategóriách prenosov podľa odseku 1 písm. b).

(3)

Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa odseku 1 písm. b), musí sa taký prenos zdokumentovať; dokumentácia ...

(4)

Rozhodnutím Komisie o zrušení, zmene alebo pozastavení svojho rozhodnutia o primeranosti podľa § 48 ...

§ 76 - Výnimky pre osobitné situácie
(1)

Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 75, ...

a)
na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
b)
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodná ...
c)
na predídenie bezprostredného a vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej ...
d)
v osobitných prípadoch na plnenie úloh na účely trestného konania, alebo
e)
v osobitných prípadoch na uplatnenie právneho nároku súvisiaceho s plnením úloh na účely trestného konania. ...
(2)

Prenos osobných údajov podľa odseku 1 sa nesmie uskutočniť, ak príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, ...

(3)

Ak sa prenos osobných údajov uskutočňuje podľa odseku 1, musí sa taký prenos zdokumentovať; dokumentácia ...

§ 77 - Prenos osobných údajov príjemcovi z tretej krajiny
(1)

Príslušný orgán v osobitných prípadoch môže uskutočniť prenos osobných údajov príjemcovi so sídlom, ...

a)
je prenos nevyhnutný na plnenie úlohy na účely trestného konania príslušného orgánu, ktorý prenos uskutočňuje, ...
b)
príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, určí, že žiadne práva dotknutej osoby neprevažujú nad verejným ...
c)
príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, sa domnieva, že prenos orgánu, ktorý je v tretej krajine ...
d)
orgán, ktorý je v tretej krajine príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania, je bez zbytočného ...
e)
príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, informuje príjemcu o konkrétnom účele alebo účeloch, na ktoré ...
(2)

Prenosom príjemcovi z tretej krajiny podľa odseku 1 nie je dotknutá medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

(3)

Príslušný orgán, ktorý uskutočňuje prenos podľa odseku 1, musí o tom informovať úrad.

(4)

Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa odseku 1, je povinný ho zdokumentovať.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 78
(1)

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných ...

(2)

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných ...

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo ...

(4)

Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný ...

(5)

Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom ...

(6)

Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme ...

(7)

Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže poskytnúť ...

(8)

Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo ...

(9)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ...

(10)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel archivácie, môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22 a ...

(11)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijímaní bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní vplyvu na ...

Mlčanlivosť

§ 79
(1)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. ...

(2)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov ...

(4)

Ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, § 45 ods. 5 sa nepoužijú vo vzťahu k úradu ...

PIATA ČASŤ

ÚRAD

PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU

§ 80 - Postavenie úradu
(1)

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných ...

(2)

Sídlom úradu je Bratislava.

(3)

Úrad na plnenie úloh dozorného orgánu nad ochranou osobných údajov môže zriaďovať a zrušovať detašované ...

(4)

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ...

(5)

Úrad je rozpočtovou organizáciou.27) Návrh rozpočtu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná pokladničná ...

(6)

Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.

§ 81 - Úlohy úradu
(1)

Úrad je dozorný orgán podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu28) a plní úlohy a vykonáva právomoci, ...

(2)

Úrad

a)
monitoruje uplatňovanie tohto zákona,
b)
vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých ...
c)
poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov,
d)
metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov,
e)
zvyšuje povedomie verejnosti najmä v oblasti rizík a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, ...
f)
zvyšuje povedomie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach podľa tohto zákona,
g)
na požiadanie poskytuje informácie dotknutej osobe v súvislosti s uplatnením jej práv podľa tohto zákona ...
h)
pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov preveruje zákonnosť spracúvania osobných údajov príslušným ...
i)
monitoruje vývoj najmä informačných a komunikačných technológií a obchodných praktík, ak má dosah na ...
j)
spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu údajov v oblasti ochrany osobných údajov,31)
k)
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov najmenej raz za ...
l)
spolupracuje s dozornými orgánmi iných členských štátov vrátane výmeny informácií a poskytuje im vzájomnú ...
(3)

Úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený

a)
nariadiť prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi, prípadne aj zástupcovi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ...
b)
získať od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa prístup k osobným údajom a informáciám, ktoré sú nevyhnutné ...
c)
vstupovať do priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom ...
d)
upozorniť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na to, že plánované spracovateľské operácie pravdepodobne ...
e)
uložiť opatrenia na nápravu, pokutu podľa § 104 alebo poriadkovú pokutu podľa § 105, ak prevádzkovateľ, ...
f)
nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vyhovel žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie ...
g)
nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby svoje spracovateľské operácie zosúladil podľa ...
h)
nariadiť prevádzkovateľovi, aby porušenie ochrany osobných údajov oznámil dotknutej osobe,
i)
nariadiť dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných ...
j)
predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na účel podania vysvetlenia pri podozrení z porušenia ...
k)
odporučiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov ...
l)
nariadiť pozastavenie prenosu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. ...
(4)

Okrem plnenia úloh podľa odseku 1 a 2 úrad ďalej

a)
plní oznamovaciu povinnosť voči Komisii v oblasti ochrany osobných údajov,
b)
prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov,
c)
spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s dozornými orgánmi iných členských štátov ...
(5)

Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných ...

(6)

Úrad môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom alebo môže odmietnuť konať ...

(7)

Ak osobné údaje spracúvajú súdy pri výkone ich súdnej právomoci, dozor podľa § 90 až 98 nad ochranou ...

(8)

Ak osobné údaje spracúva Národný bezpečnostný úrad podľa osobitného predpisu,5) dozor podľa § 90 až ...

§ 82 - Predseda úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády ...

(2)

Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné ...

(3)

Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Predseda úradu musí byť pri výkone svojej funkcie nezávislý a nesmie byť pri plnení svojich úloh a výkone ...

(6)

Predseda úradu je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania nezlučiteľného s jeho povinnosťami podľa tohto ...

(7)

Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat vo výške ...

(8)

K zániku výkonu funkcie predsedu úradu dochádza uplynutím jeho funkčného obdobia alebo zvolením nového ...

(9)

Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou voliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený ...
d)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s jeho povinnosťami podľa odseku 6, alebo
e)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení predsedu úradu za mŕtveho.
(10)

Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný, ak

a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti ...
b)
porušil povinnosť nezávislosti podľa odseku 5, alebo
c)
porušil povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej ...
§ 83 - Podpredseda úradu
(1)

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na ...

(2)

Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov a možno ho vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce ...

(3)

Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa § 82 ods. 3 až 6 a ods. 8 až 10 vzťahujú rovnako.

§ 84 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Predseda úradu, podpredseda úradu a zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných ...

(3)

Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže podpredsedu úradu a zamestnancov úradu oslobodiť predseda ...

DRUHÁ HLAVA
KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT A AKREDITÁCIA

§ 85 - Kódex správania
(1)

Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci ...

(2)

Schválením kódexu správania zo strany úradu nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo zodpovednosť ...

(3)

Žiadosť o schválenie návrhu kódexu správania, návrhu zmeny schváleného kódexu správania alebo návrhu ...

(4)

Žiadosť o schválenie kódexu správania musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
označenie, či ide o návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia ...
d)
postup združenia, ktorým sa člen združenia zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania,
e)
záväzok prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu ...
f)
opis práv a povinností prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa pri výkone monitorovania dodržiavania ...
g)
uvedenie predmetu, na ktorý sa návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo ...
h)
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania ...
i)
kategórie osobných údajov,
j)
kategórie dotknutých osôb,
k)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu osobných údajov, ak existuje,
l)
opis spracovateľských činností, informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania ...
m)
opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknutou osobou,
n)
informáciu, či sa návrh kódexu správania týka spracovateľských činností vo viacerých členských štátoch, ...
o)
identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie pri prenose osobných údajov a informáciu ...
p)
prijaté pravidlá a postupy na monitorovanie dodržiavania kódexu správania.
(5)

Žiadateľ k žiadosti o schválenie kódexu správania podľa odseku 4 musí priložiť

a)
návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schváleného ...
b)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
c)
ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posúdenie súladu návrhu kódexu správania s týmto zákonom ...
(6)

Ak žiadosť o schválenie kódexu správania nespĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní o ...

(7)

Účastníkom konania o schválení kódexu správania je žiadateľ, ktorý podal žiadosť podľa odseku 4.

(8)

Ak úrad počas konania o schválenie kódexu správania zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) ...

(9)

Úrad konanie o schválenie kódexu správania zastaví, ak žiadateľ

a)
neodstráni nedostatky žiadosti v lehote určenej podľa odseku 6,
b)
neodstráni úradom zistené nedostatky v lehote určenej podľa odseku 8.
(10)

Úrad rozhodne o schválení kódexu správania, o zmene schváleného kódexu správania alebo o rozšírení schváleného ...

(11)

Ak je potrebné predložiť návrh kódexu správania, návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh ...

(12)

Úrad po preskúmaní žiadosti o schválenie kódexu správania podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentácie ...

(13)

Proti rozhodnutiu o schválení kódexu správania, rozhodnutiu o zmene schváleného kódexu správania alebo ...

(14)

Proti rozhodnutiu o neschválení kódexu správania, rozhodnutiu o neschválení zmeny schváleného kódexu ...

(15)

Úrad zverejňuje zoznam schválených kódexov správania na svojom webovom sídle.

(16)

Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci ...

§ 86 - Certifikát
(1)

Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo odňatie certifikátu vykonáva subjekt, ktorému bola udelená ...

(2)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ na účely preukázania súladu spracúvania osobných údajov a existencie ...

(3)

Úrad alebo certifikačný subjekt posudzuje súlad spracúvania osobných údajov a existenciu primeraných ...

(4)

Certifikát je verejnou listinou.

(5)

Úrad zverejňuje vydané certifikáty na svojom webovom sídle.

(6)

Žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu certifikátu úradom musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
d)
predmet certifikátu, na ktorý sa má certifikát udeliť,
e)
účel spracúvania osobných údajov,
f)
právny základ spracúvania osobných údajov,
g)
kategórie dotknutých osôb,
h)
kategórie osobných údajov,
i)
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu osobných údajov, ak existuje,
j)
opis spracovateľských činností vrátane informácií o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania ...
k)
opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknutou osobou,
l)
identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie pri prenose osobných údajov.
(7)

Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží

a)
technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú na vydanie certifikátu,
b)
výsledok auditu ochrany osobných údajov nie starší ako šesť mesiacov,
c)
dokumenty preukazujúce splnenie certifikačných kritérií,
d)
opis primeraných záruk pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ...
e)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
f)
ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) ...
(8)

Ak žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu certifikátu nespĺňa náležitosti podľa odsekov ...

(9)

Ak úrad počas konania o vydanie certifikátu alebo konania o obnovu certifikátu zistí nesúlad s týmto ...

(10)

Úrad konanie o vydanie certifikátu alebo konanie o obnovu certifikátu zastaví, ak žiadateľ neodstráni ...

a)
nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b)
úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.
(11)

Úrad rozhodne o vydaní certifikátu alebo obnove certifikátu do 90 dní odo dňa začatia konania.

(12)

Úrad po preskúmaní žiadosti o vydanie certifikátu alebo žiadosti o obnovu certifikátu podľa odsekov ...

(13)

Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žiadateľovi ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet certifikátu,
d)
označenie certifikačných kritérií, na ktorých základe sa vydáva certifikát,
e)
číslo certifikátu,
f)
dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
g)
dobu platnosti certifikátu,
h)
odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska ...
(14)

Proti rozhodnutiu o vydaní certifikátu alebo rozhodnutiu o obnove certifikátu nie je prípustný rozklad. ...

(15)

Proti rozhodnutiu o nevydaní certifikátu alebo rozhodnutiu o neobnovení certifikátu je prípustný rozklad, ...

(16)

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorému bol vydaný certifikát alebo obnovený certifikát (ďalej ...

(17)

Ak certifikovaná osoba podá žiadosť o obnovenie certifikátu v lehote menej ako šesť mesiacov pred uplynutím ...

(18)

Certifikovaná osoba je počas platnosti certifikátu povinná

a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a požiadavky na vydanie certifikátu v súlade s rozhodnutím ...
b)
najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny týkajúce sa rozhodnutia ...
c)
umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto zákona,
d)
archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom certifikačného postupu podľa osobitného predpisu.41)
(19)

Certifikačné kritériá, podmienky certifikačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej ...

§ 87 - Monitorujúci subjekt
(1)

Monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) s kódexom ...

(2)

Kódexy správania schválené úradom pre orgány verejnej moci a verejnoprávne inštitúcie nepodliehajú činnosti ...

(3)

Monitorujúcim subjektom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má vytvorené ...

(4)

Monitorujúci subjekt je oprávnený

a)
monitorovať súlad spracúvania osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) prevádzkovateľom ...
b)
prijať primerané opatrenia v prípadoch porušenia kódexu správania prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ...
c)
dočasne pozastaviť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ...
d)
zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý sa ...
(5)

O opatreniach podľa odseku 4 vrátane dôvodov prijatia takých opatrení je monitorujúci subjekt povinný ...

(6)

Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
uvedenie predmetu kódexu správania.38)
(7)

Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží

a)
technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú pre monitorovanie kódexu správania,
b)
dokumenty preukazujúce nezávislosť žiadateľa,
c)
postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom záujmu medzi žiadateľom a subjektom podliehajúcim monitorovaniu, ...
d)
dokumenty stanovujúce kvalifikačné požiadavky vo vzťahu k monitorovaniu kódexu správania osôb žiadateľa, ...
e)
pravidlá a postupy výkonu činností, najmä procesy monitorovania dodržiavania kódexu správania prevádzkovateľom ...
f)
dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy na výkon monitorovania kódexu správania sú transparentné ...
g)
výsledok auditu výkonu monitorovania kódexu správania,
h)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
i)
ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným ...
(8)

Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 6 a 7 alebo ak v konaní o udelenie ...

(9)

Ak úrad počas konania podľa odseku 11 zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve ...

(10)

Úrad konanie podľa odseku 11 zastaví, ak žiadateľ neodstráni

a)
nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b)
úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.
(11)

Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania.

(12)

Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie podľa odsekov 6 a 7 a súvisiacej dokumentácie vydá ...

(13)

Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá monitorujúcemu subjektu osvedčenie o udelení ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet akreditácie,
d)
číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
e)
dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie,
f)
odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska ...
(14)

Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listinou.

(15)

Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prípustný rozklad.

(16)

Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

(17)

Úrad zverejňuje vydané osvedčenia o udelení akreditácie na svojom webovom sídle.

(18)

Ak sa preukáže, že monitorujúci subjekt vykonáva monitorovanie kódexu správania v rozpore s týmto zákonom ...

(19)

Monitorujúci subjekt je povinný

a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o udelení ...
b)
písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny udelenej akreditácie do 15 dní odo dňa vzniku zmeny,
c)
informovať dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o oprávnenosti monitorovať dodržiavanie ...
d)
bez zbytočného odkladu informovať dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o prijatých opatreniach, ...
e)
dodržiavať zásadu nezávislosti,
f)
archivovať dokumentáciu súvisiacu s monitorovaním kódexu správania podľa osobitného predpisu.42)
(20)

Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky akreditačného postupu, obsahové náležitosti technickej a ...

§ 88 - Certifikačný subjekt
(1)

Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo odňatie certifikátu vykonáva certifikačný subjekt, ktorý ...

(2)

Certifikačným subjektom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má primeranú ...

(3)

Certifikačný subjekt je zodpovedný za posúdenie súladu spracúvania osobných údajov a existencie primeraných ...

(4)

Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c)
uvedenie predmetu certifikačných kritérií.
(5)

Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 musí priložiť

a)
technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevyhnutnú pre certifikačný postup,
b)
postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom záujmu medzi žiadateľom a prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ...
c)
dokumenty určujúce kvalifikačné požiadavky vo vzťahu k certifikačnému postupu osôb žiadateľa, ktoré ...
d)
pravidlá a postupy výkonu certifikačného postupu vrátane postupu na vydanie certifikátu, pravidelné ...
e)
vyhlásenie o dodržiavaní certifikačných kritérií pre certifikačný postup,
f)
dokumenty preukazujúce postupy a pravidlá na vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení vydaného certifikátu ...
g)
dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy vybavovania sťažností v súvislosti s vydaným certifikátom ...
h)
výsledok auditu výkonu certifikačného postupu,
i)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
j)
ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobitným ...
(6)

Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní podľa odseku ...

(7)

Ak úrad počas konania podľa odseku 9 zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve ...

(8)

Úrad konanie o udelení akreditácie zastaví, ak žiadateľ neodstráni

a)
nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 6 v určenej lehote,
b)
úradom zistené nedostatky podľa odseku 7 v určenej lehote.
(9)

Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania.

(10)

Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentácie vydá ...

(11)

Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad vydá certifikačnému subjektu osvedčenie o udelení ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet akreditácie,
d)
číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
e)
dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie; ak ide o obnovu udelenia akreditácie, aj dátum skoršieho ...
f)
dobu platnosti osvedčenia o udelení akreditácie,
g)
odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska ...
(12)

Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listinou.

(13)

Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prípustný rozklad.

(14)

Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

(15)

Úrad zverejní zoznam certifikačných subjektov a schválené certifikačné kritériá na svojom webovom sídle. ...

(16)

Ak certifikačný subjekt spĺňa požiadavky na primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane ...

(17)

Ak certifikačný subjekt podá žiadosť o obnovenie akreditácie v lehote menej ako šesť mesiacov pred uplynutím ...

(18)

Ak sa preukáže, že certifikačný subjekt vykonáva certifikačný postup vrátane udeľovania certifikátu ...

(19)

Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky certifikačného postupu, certifikačné kritériá, obsahové ...

§ 89 - Povinnosti certifikačného subjektu
(1)

Certifikačný subjekt je oprávnený v rozsahu osvedčenia o udelení akreditácie vydať certifikát alebo ...

(2)

Certifikačný subjekt je povinný pred vydaním certifikátu alebo obnovením certifikátu oznámiť úradu

a)
jeho identifikačné údaje,
b)
číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
c)
identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý žiada o vydanie certifikátu, alebo ...
d)
predmet certifikátu,
e)
označenie certifikačných kritérií,
f)
dôvody vydania alebo obnovy certifikátu.
(3)

Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, úrad vyzve certifikačný subjekt na odstránenie nedostatkov ...

(4)

Úrad rozhodne o povolení vydania certifikátu alebo o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom ...

(5)

V konaní podľa odseku 4 úrad neposudzuje splnenie certifikačných kritérií, podmienok na vydanie certifikátu ...

(6)

Povolením úradu na vydanie certifikátu alebo povolením úradu na obnovu certifikátu certifikačným subjektom ...

(7)

Ak úrad počas konania o povolení vydania certifikátu alebo počas konania o povolení obnovy certifikátu ...

(8)

Proti rozhodnutiu o povolení vydania certifikátu alebo rozhodnutiu o povolení obnovy certifikátu certifikačným ...

(9)

Proti rozhodnutiu o nepovolení vydania certifikátu alebo rozhodnutiu o nepovolení obnovy certifikátu ...

(10)

Certifikačný subjekt je povinný do 15 dní od vydania certifikátu, obnovenia certifikátu alebo odňatia ...

a)
jeho identifikačné údaje,
b)
číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
c)
identifikačné údaje dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
d)
predmet certifikátu,
e)
číslo certifikátu,
f)
dôvody vydania, obnovy alebo odňatia certifikátu.
(11)

Certifikát vydaný certifikačným subjektom obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje certifikačného subjektu vrátane čísla osvedčenia o udelení akreditácie,
b)
identifikačné údaje žiadateľa,
c)
predmet certifikátu,
d)
označenie certifikačných kritérií, na základe ktorých sa certifikát vydáva,
e)
číslo certifikátu,
f)
dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
g)
odtlačok pečiatky certifikačného subjektu a podpis osoby oprávnenej konať v mene certifikačného subjektu ...
(12)

Certifikačný subjekt je povinný

a)
spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o udelení ...
b)
najneskôr do 15 dní písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny udelenej akreditácie,
c)
umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto zákona,
d)
dodržiavať zásadu nezávislosti,
e)
archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom certifikačného postupu podľa osobitného predpisu.41)

TRETIA HLAVA
KONTROLA

§ 90 - Začatie kontroly
(1)

Kontrolu spracúvania osobných údajov, kontrolu dodržiavania kódexu správania schváleného úradom podľa ...

(2)

Každý člen kontrolného orgánu vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia vedúceho zamestnanca; ...

(3)

Člen kontrolného orgánu musí byť zamestnanec úradu, ktorý je bezúhonný, má príslušné odborné vzdelanie ...

(4)

Písomné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c)
titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, ktorý má kontrolu vykonať,
d)
odtlačok úradnej pečiatky a podpis.
(5)

Vzor poverenia na vykonanie kontroly zverejní úrad na svojom webovom sídle.

(6)

Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia o kontrole prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ...

(7)

Kontrolný orgán vykoná kontrolu na základe plánu kontrol alebo na základe podozrenia z porušenia povinností ...

(8)

Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené ...

§ 91 - Zaujatosť kontrolného orgánu
(1)

Člen kontrolného orgánu, ktorý sa dozvedel o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho nezaujatosti ...

(2)

Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o nezaujatosti kontrolného orgánu alebo jeho člena so zreteľom ...

(3)

O námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby a o oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu rozhodne ...

§ 92 - Povinnosti kontrolného orgánu

Kontrolný orgán je povinný

a)
vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe predmet kontroly; ak by oznámenie o kontrole pred začatím ...
b)
písomne oznámiť dátum a čas výkonu kontroly v lehote najmenej desiatich dní pred vykonaním kontroly; ...
c)
pred začatím výkonu kontroly a kedykoľvek na požiadanie kontrolovanej osoby, sa preukázať poverením ...
d)
vypracovať zápisnicu o priebehu výkonu kontroly,
e)
vypracovať protokol o kontrole, v ktorom sú uvedené kontrolné zistenia (ďalej len „protokol“), alebo ...
f)
uviesť vyjadrenia kontrolovanej osoby podľa § 95 písm. a) v protokole alebo zázname o kontrole,
g)
vypracovať zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa § 93 písm. j) a § 94 písm. e),
h)
odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu výkonu kontroly, zápisnice o podaní ...
i)
písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálu dokladov alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, ...
j)
posúdiť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť ...
k)
prerokovať protokol s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní.
§ 93 - Oprávnenia kontrolného orgánu

Kontrolný orgán je oprávnený

a)
vstupovať na pozemok a do priestorov kontrolovanej osoby, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitného ...
b)
mať prístup k prostriedkom a zariadeniam, ktoré môžu slúžiť alebo slúžia, alebo mali slúžiť na spracúvanie ...
c)
mať prístup k údajom v automatizovaných prostriedkoch spracúvania do úrovne správcu systému vrátane ...
d)
overovať totožnosť fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovanej osoby konajú alebo poskytujú kontrolnému ...
e)
vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrolnému orgánu v určenej lehote poskytla originál dokladov ...
f)
požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia ...
g)
zdokumentovať dôkazy súvisiace s výkonom kontroly vyhotovovaním fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu ...
h)
vyžadovať aj inú súčinnosť kontrolovanej osoby v rozsahu predmetu kontroly,
i)
vyžadovať poskytnutie súčinnosti na mieste výkonu kontroly aj od inej než kontrolovanej osoby, najmä ...
j)
predvolať v určenom čase a na určené miesto kontrolovanú osobu a aj inú než kontrolovanú osobu s cieľom ...
k)
vykonávať spoločné operácie spolu s dozornými orgánmi iných členských štátov podľa osobitného predpisu.44) ...
§ 94 - Povinnosti kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
strpieť výkon kontroly a vytvoriť kontrolnému orgánu primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie ...
b)
poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon kontroly, najmä pri dokumentovaní ...
c)
v čase výkonu kontroly zabezpečiť kontrolnému orgánu dostupný a bezpečný prístup k zariadeniam, prostriedkom ...
d)
poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú súčinnosť v súlade s jeho oprávneniami podľa § 93 a zdržať sa ...
e)
dostaviť sa na predvolanie kontrolného orgánu s cieľom podať vysvetlenia k predmetu kontroly,
f)
v určenej lehote poskytnúť kontrolnému orgánu originál alebo kópiu dokladov, iných písomností, vyjadrenia ...
g)
poskytnúť kontrolnému orgánu úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku ...
h)
na požiadanie kontrolného orgánu sa dostaviť na prerokovanie protokolu.
§ 95 - Oprávnenia kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je oprávnená

a)
priebežne sa vyjadrovať ku skutočnostiam zisteným v priebehu kontroly,
b)
oboznámiť sa s obsahom protokolu a podať písomné námietky po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami ...
c)
vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie skutočností podľa § 92 písm. b) a c),
d)
vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie sa písomným poverením predsedu úradu podľa § 96 ods. 2,
e)
vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálu dokladov alebo kópie dokladov podľa ...
§ 96 - Prizvaná osoba
(1)

Kontrolný orgán môže prizvať na vykonanie kontroly inú fyzickú osobu alebo zástupcu dozorného orgánu ...

(2)

Prizvaná osoba sa zúčastňuje kontroly na základe písomného poverenia predsedu úradu; o prizvaní kontrolný ...

(3)

Prizvaná osoba najneskôr pri začatí výkonu kontroly preukazuje svoje oprávnenie na vykonanie kontroly ...

(4)

Prizvaná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas výkonu ...

(5)

Prizvaná osoba nemôže vykonávať úlohy podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak so zreteľom ...

(6)

Kontrolovaná osoba môže písomne vzniesť odôvodnené námietky o zaujatosti prizvanej osoby. Prizvaná osoba ...

(7)

O oznámení zaujatosti prizvanou osobou podľa odseku 5 a o námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby ...

§ 97 - Ukončenie kontroly
(1)

Výsledkom kontroly je protokol alebo záznam o kontrole.

(2)

Ak boli kontrolou zistené nedostatky pri spracúvaní osobných údajov, kontrolný orgán vypracuje protokol, ...

a)
identifikačné údaje úradu,
b)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c)
dátum začatia kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
preukázané kontrolné zistenia s ich odôvodnením,
f)
titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, ktorý kontrolu vykonal,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
odtlačok úradnej pečiatky úradu a podpisy členov kontrolného orgánu.
(3)

Ak protokol podľa odseku 2 obsahuje prílohy preukazujúce kontrolné zistenia, tieto tvoria súčasť protokolu. ...

(4)

Kontrolovaná osoba je po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole oprávnená podať písomné ...

(5)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky podľa odseku 4 alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ...

(6)

Kontrolný orgán písomne informuje kontrolovanú osobu o výsledku preskúmania námietok v lehote 15 pracovných ...

(7)

Kontrolný orgán písomne vyzve kontrolovanú osobu na prerokovanie protokolu po doručení výsledku preskúmania ...

(8)

Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) ...

(9)

Kontrola je ukončená

a)
dňom podpísania zápisnice o prerokovaní protokolu,
b)
dňom odmietnutia podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu, o čom kontrolný orgán vyhotoví v zápisnici ...
c)
dňom nedostavenia sa na prerokovanie protokolu na písomnú výzvu kontrolného orgánu podľa odseku 7, o ...
d)
dňom doručenia záznamu o kontrole podľa odseku 8.
§ 98

Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný predpis.45)

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 99 - Konanie o ochrane osobných údajov
(1)

Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) je zistiť, či došlo k porušeniu práv ...

(2)

Konanie je neverejné.

(3)

Účastníkom konania môže byť

a)
dotknutá osoba, ktorá podala návrh na začatie konania podľa § 100,
b)
prevádzkovateľ,
c)
sprostredkovateľ,
d)
certifikačný subjekt,
e)
monitorujúci subjekt.
(4)

Ak sa návrh dotknutej osoby podľa § 100 týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, pri ktorom je ...

(5)

Úrad informuje dotknutú osobu o rozhodnutí vedúceho dozorného orgánu. Ak vedúci dozorný orgán návrh ...

(6)

Ak sa spracúvanie osobných údajov podľa odseku 4 týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý ...

§ 100 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich ...

(2)

Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ...

(3)

Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b)
označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla ...
c)
predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d)
dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e)
kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona ...
(4)

Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.

(5)

Úrad návrh odloží, ak

a)
návrh je zjavne neopodstatnený,
b)
vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
c)
navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno ...
d)
od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.
(6)

Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných ...

(7)

Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez ...

(8)

Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne ...

(9)

O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8 úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu ...

§ 101 - Lehoty
(1)

Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu ...

(2)

Ak je počas konania potrebné vykonať kontrolu, lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 neplynie ...

(3)

Ak počas konania úrad zistí splnenie podmienok na prerušenie konania podľa osobitného predpisu,48) úrad ...

§ 102 - Rozhodnutie
(1)

Ak úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov ...

a)
uložiť opatrenia na nápravu a lehotu na vykonanie nariadeného opatrenia podľa odseku 3, ak je to dôvodné ...
b)
zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý sa ...
c)
odňať certifikát,
d)
nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certifikátu,
e)
odňať osvedčenie o udelení akreditácie,
f)
uložiť pokutu podľa § 104.
(2)

Ak úrad v konaní nerozhodne podľa odseku 1, ak sa v konaní nepreukáže porušenie práv dotknutej osoby ...

(3)

Úrad je oprávnený uložiť povinnosť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, najmä nariadiť

a)
odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku v úradom určenej lehote,
b)
prijatie technických a organizačných opatrení s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú rizikám ...
c)
posúdenie vplyvu spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov v súlade s týmto zákonom alebo ...
(4)

Ak porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov neznesie ...

(5)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný písomne informovať úrad o splnení uložených opatrení ...

§ 103
(1)

Proti rozhodnutiu podľa § 102 možno podať rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

(2)

Podávateľ rozkladu môže rozšíriť podaný rozklad alebo doplniť podaný rozklad o ďalší návrh alebo o ďalšie ...

PIATA HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY

§ 104
(1)

Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 2 % celkového svetového ročného ...

a)
prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnym inštitúciám, za neplnenie alebo porušenie ...
b)
príslušnému orgánu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 67 až 72,
c)
sprostredkovateľovi vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnej inštitúcii v postavení sprostredkovateľa, ...
d)
certifikačnému subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 88 a 89 alebo podľa ...
e)
monitorujúcemu subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 87 ods. 5 a 19 alebo ...
(2)

Úrad môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného ...

a)
nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov vrátane podmienok súhlasu ...
b)
nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby podľa § 19 až 29 a § 59 až 66 alebo podľa čl. ...
c)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri prenose osobných údajov príjemcovi v tretej krajine ...
d)
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zákonného spracúvania osobných údajov podľa § 78,
e)
nesplnil príkaz alebo nedodržal dočasné alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo pozastavenie ...
(3)

Tomu, kto nesplnil úradom uložené opatrenie podľa § 102 ods. 1 písm. a) alebo čl. 58 ods. 2 nariadenia ...

§ 105
(1)

Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ...

(2)

Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne zástupcovi ...

a)
do 2 000 eur, ak nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly podľa § 94 písm. a),
b)
do 10 000 eur, ak marí výkon kontroly podľa § 94 písm. b) až h).
§ 106
(1)

Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodovaní ...

a)
povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov, ako aj ...
b)
prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných údajov
c)
opatrenia, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prijal na zmiernenie škody, ktorú dotknuté osoby ...
d)
mieru zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa so zreteľom na technické a organizačné opatrenia, ...
e)
predchádzajúce porušenia ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
f)
mieru spolupráce s úradom pri náprave porušenia ochrany osobných údajov a zmiernení možných nepriaznivých ...
g)
kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
h)
spôsob, akým sa úrad o porušení ochrany osobných údajov dozvedel, a najmä to, či prevádzkovateľ alebo ...
i)
splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak boli skoršie v konaní o ochrane osobných ...
j)
dodržiavanie schválených kódexov správania podľa § 85 alebo vydaných certifikátov podľa § 86,
k)
priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okolnosti, najmä finančné výhody alebo straty, ktorým sa zabránilo, ...
(2)

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti tými istými spracovateľskými ...

(3)

Pokutu podľa § 104 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr ...

(4)

Poriadkovú pokutu podľa § 105 úrad uloží opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote.

(5)

Poriadkovú pokutu podľa § 105 možno uložiť do 6 mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6)

Pokuty a poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 107 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Správny poriadok sa nepoužije na rozhodovanie o zaujatosti kontrolného orgánu podľa § 91, na rozhodovanie ...

(3)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 82 ods. 4 a § 83 ods. 3 poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

§ 108
(1)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 29 ods. 9, § 70 ods. 4, § 86 ods. 19, § 87 ...

(2)

Ďalšie prípady spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov ...

§ 109 - Súčinnosť

Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho úloh a právomoci a umožniť úradu ...

§ 110 - Prechodné ustanovenia
(1)

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa doterajšieho zákona je úradom podľa tohto ...

(2)

Predseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zvolený do funkcie podľa doterajšieho ...

(3)

Podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho ...

(4)

Vykonávanie funkcie vrchného inšpektora úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona ...

(5)

Ak bol vrchný inšpektor úradu, ktorého vykonávanie funkcie skončilo podľa odseku 4, štátnym zamestnancom ...

(6)

Vykonávanie funkcie inšpektora úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona, skončí ...

(7)

Inšpektor úradu, ktorého funkcia skončila podľa odseku 6, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje ...

(8)

Kontrola začatá podľa doterajšieho zákona sa dokončí podľa doterajšieho zákona.

(9)

Konanie o ochrane osobných údajov podľa doterajšieho zákona a konanie o pokute podľa doterajšieho zákona ...

(10)

Príslušný orgán je povinný zabezpečiť vedenie logov podľa § 69 v informačných systémoch osobných údajov ...

(11)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s týmto zákonom ...

(12)

Zodpovedná osoba poverená podľa doterajšieho zákona, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona alebo ...

§ 111

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 112 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii ...

3.

vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Čl. II

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., ...

1.

V § 35b sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

2.

V § 35c sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V § 35c ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.

4.

V § 35gb sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.

5.

V § 35gb ods. 3 sa slová „§ 35gd ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 35ga ods. 3“.

6.

V § 35gb ods. 6 sa slová „§ 35b ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 35b ods. 7 a 8“.

7.

V § 35gc sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

8.

V § 35gd sa vypúšťajú odseky 1 až 3 a 5 až 11 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 5l, 5m a 5n.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 4.

9.

§ 35ge sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V§ 69 sa vypúšťajú odseky 5, 7 a 8.

Doterajšie odseky 6 a 9 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 13.

2.

V§ 69a ods. 1 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku ...

3.

V § 69a ods. 3 sa slová „osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 28l znie:

„28l) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.

V § 69a sa vypúšťajú odseky 4 a 6.

Doterajšie odseky 5 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

5.

V § 69a ods. 5 sa v prvej vete a druhej vete slová „odsekov 1 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

6.

§ 69c vrátane nadpisu znie:

„§ 69c Informovanie o osobných údajoch (1) Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27da sa vypúšťa.

7.

§ 69f sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV položka 273 znie:

„Položka 273 a) Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 ...

Čl. V

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona ...

1.

§ 65b vrátane nadpisu znie:

„§ 65b Kontrola, oprava a vymazanie informácií alebo osobných údajov (1) Ak to okolnosti dovoľujú, zbor ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17i znie:

„17i) § 5 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 65d sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.

3.

V § 65d ods. 5 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

Čl. VI

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona ...

1.

Doterajší text § 55aa sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými prokuratúrami aspoň raz za 12 mesiacov preveruje, ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa slová „zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

2.

V § 55ac sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 55ad sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

4.

V § 55ad ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

5.

V § 55ae ods. 1 písm. f) sa vypúšťa odkaz 36b a poznámka pod čiarou k odkazu 36b.

6.

§ 55af sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 36c.

Čl. VII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 92a odsek 5 znie:

„(5) Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý nie je fyzickou osobou, má právo bezplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

2.

V § 92b ods. 1 a § 93a ods. 2 až 4 sa vypúšťajú slová „a informovania“.

3.

V § 93a ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „druh a číslo dokladu totožnosti“ vkladajú slová „a fotografiu ...

Čl. VIII

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

2.

V § 13 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.

3.

V § 13 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.

4.

V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.“.

Čl. IX

Zákon č. 417/2002 Z. z. o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb sa mení ...

1.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) analýzou deoxyribonukleovej kyseliny proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) predikciou viditeľných fenotypových prejavov proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 155 ods. 2, 3 a 5 a § 156 ods. 1 a 2 Trestného poriadku. § 20a zákona Národnej rady Slovenskej ...

4.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „konaní, Policajného zboru2) a Železničnej polície,3)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Odber vzorky vykonáva príslušník Policajného zboru2) (ďalej len „policajt“), orgán činný v trestnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 5a znejú:

„4) § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 5) Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore ...

6.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Predikciu viditeľných fenotypových prejavov možno vykonať len zo vzorky zaistenej v súvislosti ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5d znejú:

„5b) § 11 ods. 3 Trestného zákona. 5c) §144 až § 203 Trestného zákona. 5d) Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV ...

7.

V § 4 ods. 3 sa slovo „ôsmich“ nahrádza slovom „dvanástich“.

8.

V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „akreditovanými postupmi“.

9.

V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť6)” ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

10.

V § 4 ods. 5 druhej vete sa slová „pre Železničnú políciu“ nahrádzajú slovom „súd.“.

11.

V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

12.

V § 4 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

13.

V § 5 ods. 3 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „a miesto“.

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...

15.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Poverený útvar vymaže z databázy údaje a) o osobe, 1. proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 12 znejú:

„8) § 215 ods. 1 písm. a) až c) Trestného poriadku. 9) § 285 písm. a) a b) Trestného poriadku. 10) ...

16.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý skončil trestné konanie týkajúce sa osoby, ktorej ...

17.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 417/2002 Z. z. POLYMORFNÉ SYSTÉMY Polymorfné systémy deoxyribonukleovej kyseliny, ...

18.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - príloha č. 2 “.

Čl. X

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

1.

V § 18 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 12b a 12c znejú:

„12b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

2.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12d a 12e znejú:

„12d) Čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679. 12e) Čl. 23, ...

Čl. XI

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 26 odsek 6 znie:

„(6) Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť, že na povolenie a kontrolu vstupov do jadrového zariadenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37b a 37c znejú:

„37b) Čl. 9 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 ...

2.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Úrad je v súlade s osobitným predpisom41a) oprávnený spracúvať osobné údaje inšpektorov, inšpektorov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) Čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ...

Čl. XII

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 52 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

2.

V § 54 sa vypúšťa odsek 6.

3.

V § 54b ods. 4 sa slová „uvedené v § 55 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu.46ba)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46ba znie:

„46ba) § 64 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

4.

V § 54c sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

5.

V § 55 sa vypúšťa nadpis pod paragrafom a odseky 1 a 4 až 11 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46f. ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

6.

V § 58 sa vypúšťa odsek 8.

Čl. XIII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

2.

V § 79 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo a súdy spracúvajú vo verejnom záujme pri plnení svojich úloh informácie, osobné údaje ...

3.

Doterajší text § 80 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Osobné údaje súvisiace so zastupovaním Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskej ...

4.

V § 81 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

5.

V § 82d sa nad slovom „predpis“ odkaz „34)“ nahrádza odkazom „42c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:

„42c) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.

V § 82e sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

7.

V § 82e ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

8.

V § 82f ods. 1 písm. f) sa vypúšťa odkaz 42d a poznámka pod čiarou k odkazu 42d.

9.

§ 82g sa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 42e vypúšťa.

Čl. XIV

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a ...

1.

V § 1 ods. 6 sa slová „až 15“ nahrádzajú slovami „až 14“.

2.

V § 7 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 43 sa označujú ako odseky 14 až 42.

3.

V § 7 ods. 4 sa slová „17 a 18“ sa nahrádzajú slovami „16 a 17“.

4.

V § 7 ods. 21 sa za slovom „odseku“ číslo „21“ nahrádza číslom „20“.

5.

V § 7 ods. 24 úvodnej vete sa slová „20 až 24“ nahrádzajú slovami „19 až 23“.

6.

V § 7 ods. 25 sa číslo „25“ nahrádza číslom „24“ a číslo „39“ sa nahrádza číslom „38“.

7.

V § 7 ods. 26 úvodnej vete sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.

8.

V § 7 ods. 27 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

9.

V § 7 ods. 29 sa číslo „32“ nahrádza číslom „31“.

10.

V § 7 ods. 30 sa číslo „30“ nahrádza číslom „29“.

11.

V § 7 ods. 31 úvodnej vete sa slová „30 a 31“ nahrádzajú slovami „29 a 30“.

12.

V § 7 ods. 33 úvodnej vete sa slová „35, 36 a 38“ nahrádzajú slovami „34, 35 a 37“ a číslo „33“ sa nahrádza ...

13.

V § 7 ods. 34 až 38 sa číslo „34“ nahrádza číslom „33“.

14.

V § 7 ods. 38 sa číslo „26“ nahrádza číslom „25“.

15.

V § 7 ods. 40 sa slová „20 až 40“ nahrádzajú slovami „19 až 39“ a slová „17 až 19“ sa nahrádzajú slovami ...

16.

V § 7 ods. 41 písm. a) sa slová „25 a 32“ nahrádzajú slovami „24 a 31“.

17.

V § 11 ods. 2 sa slová „20 až 43“ nahrádzajú slovami „19 až 42“.

18.

V § 20a ods. 3 písm. b) sa pred slová „zakladateľská listina“ vkladajú slová „informácia a preukázanie ...

19.

V § 20a ods. 3 písm. h) a § 20b ods. 5 písm. e) sa slová „16 až 18“ nahrádzajú slovami „15 až 17“.

20.

V § 24 ods. 1 sa slová „17 až 43“ nahrádzajú slovami „16 až 42“.

21.

V § 24 ods. 6 písm. b) sa slová „meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum ...

22.

V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „17 až 19“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.

Čl. XV

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 ...

V § 72 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 18/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ...

Poznámky

 • 1)  § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 3)  § 17 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 4)  § 17 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v ...
 • 5)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...
 • 10)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...
 • 12)  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o ...
 • 13)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 14)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 16)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17)  § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok.
 • 20)  Civilný sporový poriadok.
 • 21)  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 ...
 • 23)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 24)  Čl. 15, 16, 18 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 25)  Čl. 15, 16, 18 až 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 26)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 27)  § 21 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o ...
 • 28)  Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 29)  Čl. 57 ods. 1 a čl. 58 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 30)  Napríklad čl. 56, 60 až 62 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 31)  Čl. 68 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 32)  Čl. 56, 60 a čl. 61 ods. 1 až 8 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 33)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady ...
 • 35)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 36)  Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny poriadok.
 • 37)  § 38 a 40 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 39)  Čl. 40 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 40)  Čl. 64 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 41)  Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 43)  Čl. 43 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 44)  Čl. 62 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 45)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 46)  Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 47)  Čl. 56 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 48)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore