Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67858
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.02.2018


Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.02.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST34 JUD91 DS29 EU PP33 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.02.2018 na základe 97/2017


§ 33
Dočasný dôchodok

(1)
Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok poistiteľ vypláca počas doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku; ak smrť sporiteľa nastane pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, poistiteľ vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok do smrti poberateľa tohto dôchodku.
(2)
Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da.
(3)
Vyplácanie dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2.
(4)
Doba vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku podľa odseku 2 je päť rokov, sedem rokov alebo desať rokov. Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa predchádzajúcej vety určí sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku.
(5)
Dočasný starobný dôchodok a dočasný predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku.
(6)
Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa má vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, za splnené.
zobraziť paragraf
§ 33a
Programový výber

(1)
Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.
(2)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da.
(3)
Vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. a) programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa oznámi sporiteľovi, že žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku a sporiteľ nespĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 2.
(4)
Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť aj vtedy, ak je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa tvorená aj z dobrovoľných príspevkov; na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov alebo jej časť.
(5)
Dobu vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odsekov 2 a 4 alebo mesačnú sumu tohto dôchodku určí sporiteľ v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(6)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok podľa odseku 3 je mesačne najviac v sume podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná vyplácať starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom v sume nižšej ako suma podľa § 46e ods. 9 platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom; to neplatí, ak ide o poslednú splátku starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom.
(8)
Ak sporiteľ ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok, zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom splnil podmienky podľa odseku 2, považujú sa tieto podmienky pri uzatváraní dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom za splnené.
zobraziť paragraf
§ 41
Výplata starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku

(1)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok je splatný najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca. Splatnosť prvej splátky predčasného starobného dôchodku vyplácaného poberateľovi, ktorý splnil podmienky podľa § 31 písm. b) a ktorého predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,37) môže poistiteľ odložiť o jeden kalendárny mesiac.
(2)
Mesačnú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku môže dôchodková správcovská spoločnosť a poistiteľ znížiť o oprávnene vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poistiteľa na ich výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny.
(3)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok sa vypláca poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku alebo jeho zákonnému zástupcovi alebo osobe, ktorej bola sirota zverená rozhodnutím súdu. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku, ktorý je vo výkone väzby40) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,41) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
zobraziť paragraf
§ 46d
Žiadosť o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok bez vydania certifikátu

(1)
Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, ak
a)
podal žiadosť podľa § 44 a nebola mu predložená ponuka podľa § 46, 46a a 46b,
b)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4 a nemá záväznú ponuku podľa § 46, 46a a 46b.
c)
sa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 8 považujú za splnené a nemá záväznú ponuku podľa § 46, 46a a 46b alebo
d)
spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, mu nepredložila záväznú ponuku podľa § 46b, a to do
1.
konca kalendárneho roka, v ktorom bola sporiteľovi vyhotovená ponuka podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. januára do 31. októbra kalendárneho roka,
2.
30 dní od skončenia záväznosti ponúk podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. novembra do 31. decembra kalendárneho roka.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorí so sporiteľom, ktorý požiadal podľa odseku 1 o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Na žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa odseku 1 sa § 44 nepoužije.
zobraziť paragraf
§ 46e
Ponukový systém

(1)
Sociálna poisťovňa je správca42) ponukového systému.
(2)
Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje
a)
o vzniku, zmene a zániku zmluvy o poistení dôchodku,
b)
o vzniku, zmene a zániku dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c)
potrebné na účely vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 písm. b),
d)
o splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sporiteľovi, ak mu bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) alebo sa mu vypláca invalidný dôchodok, aj keď splnil podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,42a)
e)
o dovŕšení dôchodkového veku, ak bol určený podľa osobitného predpisu,42b)
f)
o sume starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku vyplácaného poberateľovi,
g)
o sume dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu3) vyplácanej fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporiteľ,
h)
o sume výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38) invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,38a) invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu38b) a čiastočného invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,38b) vyplácaných fyzickej osobe, ktorá je alebo bola sporiteľ,
i)
o úmrtí poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku a o osobách, ktoré splnili podmienky nároku na výplatu pozostalostného dôchodku podľa osobitného predpisu3) po tomto poberateľovi,
j)
o najnižších mesačných sumách doživotného starobného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poistitelia záujem vyplácať,
k)
o mediáne podľa odseku 9,
l)
potrebné pre Sociálnu poisťovňu, poistiteľa a dôchodkovú správcovskú spoločnosť na účely tohto zákona, dohodnuté v zmluve podľa odseku 11,
m)
o ročnej sume výnosu z investovania vyplatenej sporiteľovi,
n)
o zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 do registra zmlúv,
o)
o percentuálnej výške garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitej pri výpočte mesačnej sumy dôchodku,
p)
o referenčnej sume podľa § 46da.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. b), f), l) a m).
(4)
Poistiteľ poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. a), f), j), l) a o).
(5)
Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytuje Sociálnej poisťovni údaje podľa odseku 2 písm. h).
(6)
Prístup k údajom v ponukovom systéme má
a)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dňa doručenia žiadosti podľa § 44,
b)
dôchodková správcovská spoločnosť o sporiteľovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr odo dňa, keď jej sporiteľ adresoval prejav vôle uzavrieť dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom,
c)
poistiteľ o sporiteľovi alebo poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poistení dôchodku a o pozostalých osobách z tejto zmluvy,
d)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi, a to k údajom podľa odseku 2 písm. f) až h) a m).
(7)
Sociálna poisťovňa poskytuje údaje podľa odseku 2 písm. f) až h), j) až m) a o) ministerstvu a Národnej banke Slovenska na štatistické a analytické účely.
(8)
Najneskôr pred predložením prvej ponuky podľa § 46 ods. 1 písm. a) alebo oznámenia podľa § 46 ods. 1 písm. b) poistiteľ zaeviduje do ponukového systému najnižšiu mesačnú sumu doživotného dôchodku bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov, ktorú má poistiteľ záujem vyplácať.
(9)
Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 8 k prvému dňu kalendárneho roka. Hodnota podľa predchádzajúcej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená.
(10)
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní
a)
referenčnú sumu podľa § 46da do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje,
b)
priemernú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, pozostalostného dôchodku a výnosu z investovania do 31. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý sa tieto priemerné sumy určujú.
(11)
Sociálna poisťovňa uzavrie s poistiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, ktorej obsahom budú práva a povinnosti pri používaní ponukového systému. Náležitosti zmluvy podľa predchádzajúcej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 92

(1)
Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, musí mať sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši
a)
52 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
b)
53 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
c)
54 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
d)
55 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
e)
56 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
f)
57 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
g)
58 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
h)
59 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
i)
60 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
j)
61 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov.
(2)
Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa odseku 1, tento minimálny percentuálny pomer sa zníži o polovicu.
(3)
Ak sporiteľ, ktorý s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoril dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3, nemá ku dňu uzatvorenia tejto dohody v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % sumy uvedenej v certifikáte, dôchodková správcovská spoločnosť prevedie ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody, najneskôr však do 30 dní od jej uzatvorenia, majetok sporiteľa zodpovedajúci sume uvedenej v certifikáte do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Ak sporiteľ nemá osobný dôchodkový účet priradený k dlhopisovému garantovanému dôchodkovému fondu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mu tento účet zriadiť. Počas celého obdobia výplaty dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 nemôže sporiteľ prestúpiť do iného dôchodkového fondu.
(4)
V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch, jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(5)
Požiadavka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa odsekov 1 a 2 sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu podľa § 93 ods. 3; tento pomer nemôže byť neskôr zmenený v neprospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu inak ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky po dni prevodu podľa § 93 ods. 3 alebo na základe oznámenia podľa odseku 2. To platí aj pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
zobraziť paragraf
§ 46da
Referenčná suma

(1)
Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená k 30. novembru kalendárneho roka.
(2)
Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)
a)
na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého trvá ku dňu, ku ktorému sa referenčná suma určuje,
b)
ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) vznikol poistencovi, ktorý je alebo bol sporiteľom, a
c)
ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.
(3)
Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila.
zobraziť paragraf
§ 123at
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2018

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2017. Sociálna poisťovňa zverejní referenčnú sumu podľa prvej vety 1. februára 2018.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.