Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021


Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38 JUD91 DS33 EU PP33 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 48

(1)
Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte (§ 101) vedenom v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. k) ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu; právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „nečlenský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
h)
sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie na účely tohto zákona miesto, z ktorého je z väčšej miery ako zo sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti riadená činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti podnikateľského subjektu potrebné na výkon dohľadu,
i)
stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
j)
vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov (§ 110) a na ponukový systém,
k)
organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti (§ 61),
l)
výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,
m)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
n)
štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil dôchodkového fondu; za rizikový profil dôchodkového fondu sa na účely tohto zákona považuje vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu,
o)
informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.
p)
zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba,
q)
akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme, systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a systéme na pripojenie na register poistencov a sporiteľov (§ 110) a na ponukový systém,
h)
názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,
j)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
k)
postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov,
l)
informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
m)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti,
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov48a) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
g)
vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku,49)
h)
doklad o splatení základného imania,
i)
návrhy štatútov dôchodkových fondov,
j)
návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,
k)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitárom,
l)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov48a) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
m)
obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť podala žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5)
Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.
(6)
Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu,50) najneskôr do šiestich mesiacov.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2.
(10)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba so skončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorá má trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a má trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej oblasti finančného trhu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v organizačnej štruktúre najmenej dvoch zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií ako zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí mať najmenej trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu v riadení investícií.
(11)
Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď dôchodková správcovská spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
e)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,51)
f)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.
(12)
Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava alebo kde má sídlo. Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,48a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy51aa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.51aa)
(13)
Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až d).
(14)
Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa
a)
považuje osoba, ktorá
1.
hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona v záujme ochrany sporiteľov,
2.
preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a
3.
nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
nepovažuje
1.
osoba, ktorá nie je bezúhonná osoba,
2.
fyzická osoba, ktorá bola vedúcim zamestnancom alebo pôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v právnickej osobe v čase, keď právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
3.
osoba, ktorá vstúpila do likvidácie,
4.
osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorej bol zamietnutý pre nedostatok majetku,
5.
osoba počas piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.49)
(15)
Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska k žiadosti o povolenie podľa odseku 1, sú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.
(16)
Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti len banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ak majú povolenie na výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo.
(17)
Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti iba právnické osoby uvedené v odseku 16.
(18)
Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických osôb uvedených v odseku 16.
(19)
Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môže byť len právnická osoba uvedená v odseku 16.
(20)
Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môžu byť len právnické osoby uvedené v odseku 16.
(21)
Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Výkon hlasovacích práv akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti uvedených v odsekoch 19 a 20 nemôžu obmedziť stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(22)
Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(23)
Člen predstavenstva a prokurista depozitára musia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa osobitného predpisu.51a) Na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť sú preukázané, ak boli preukázané podľa osobitného predpisu.51a)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore