Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.03.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST55JUD651DS49EUPP33ČL0

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.03.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.03.2024 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť

(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného43) Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona.
(2)
Správou dôchodkových fondov sa rozumie
a)
riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
1.
vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,
2.
vedenie účtu nepriradených platieb,
3.
vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predčasného starobného dôchodku programovým výberom a vyplácanie výnosu z investovania,
4.
vedenie zoznamu sporiteľov,
5.
určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,
6.
vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,
7.
vedenie obchodnej dokumentácie,
8.
zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,
9.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,
10.
vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde,
11.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
12.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde,
13.
informovanie sporiteľov a vybavovanie ich sťažností,
14.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia,
15.
riadenie rizík v dôchodkovom fonde,
c)
propagácia a reklama dôchodkových fondov,
d)
výber dobrovoľných príspevkov.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. 4 a môže vytvoriť dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5, a to spôsobom a na účel podľa tohto zákona.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Dôchodková správcovská spoločnosť musí byť bezúhonná nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(6)
Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.“ alebo skratku „d. s. s., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 48 ods. 1 v plnom rozsahu.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.
(10)
Zakazuje sa
a)
zmena predmetu činnosti, zmena právnej formy a cezhraničná zmena právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
splynutie, rozdelenie a cezhraničná premena dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore