Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68478
Dôvodové správy: 1759
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.10.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018


Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.09.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Dane z príjmu, Štátna hospodárska politika, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST37 JUD91 DS32 EU PP33 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2004 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018


§ 50

(1)
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,
d)
schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
názvy dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútov dôchodkových fondov,
g)
schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(3)
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí dôchodková správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.
(4)
Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 48 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 48 alebo 49 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela. Zmeny v informačnom prospekte, pri ktorých náležitosti informačného prospektu zostanú v súlade s týmto zákonom, sa nepovažujú za zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie o povolení alebo jeho zmena nadobudli právoplatnosť.
(6)
Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska o povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia po jej zápise do obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 48 ods. 2 písm. a) až e), g) až m), p) a r).
zobraziť paragraf
§ 52
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,56) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,
b)
zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,
d)
zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
e)
prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
f)
zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g)
zmenu štatútu dôchodkového fondu,
h)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
i)
vytvorenie nového dôchodkového fondu,
j)
zlúčenie dôchodkových fondov.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c),e) až g) a q) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu a musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 19 a 20,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 60) a podmienka pre základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8,
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť zlučuje a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 súvisiacich so zlúčením,
e)
podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázané, že správa dôchodkových fondov prechádza na dôchodkovú správcovskú spoločnosť s platným povolením na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí byť preukázané, že prechodom správy dôchodkových fondov nie sú ohrozené záujmy sporiteľov a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 79; pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),
f)
podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),
g)
podľa odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),
h)
podľa odseku 1 písm. h) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny dôchodkový fond a dôchodková správcovská spoločnosť musí preukázať, že správa dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov,
i)
podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí byť predložený predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový dôchodkový fond,
j)
podľa odseku 1 písm. j) sa na dôchodkový fond, s ktorým sa dôchodkové fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením dôchodkových fondov vytvorí (ďalej len „nástupnícky dôchodkový fond“), rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) až l), n) a o).
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)
(4)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá plánuje stať sa materskou spoločnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
podľa odseku 1 písm. b), f) až h) dôchodková správcovská spoločnosť,
c)
podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
podľa odseku 1 písm. e) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové fondy alebo ich nútený správca,
f)
podľa odseku 1 písm. i) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond vytvára,
g)
podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá dôchodkové fondy zlučuje.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo jej doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 30 dní od jej doručenia alebo doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b), d) až j) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu,43) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. e) obsahovať
a)
názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
c)
schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prechode správy dôchodkových fondov mení aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie zmeny depozitára dôchodkových fondov,
e)
určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov,
f)
súhlas na zlúčenie týchto dôchodkových fondov, ak sa prechod správy týka dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 4.
(7)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i) obsahovať
a)
názov novovytváraného dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára novovytváraného dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a informačného prospektu novovytváraného dôchodkového fondu.
(8)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. j) obsahovať
a)
názov zanikajúceho dôchodkového fondu a názov nástupníckeho dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového fondu alebo schválenie zmeny štatútu a zmeny informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového fondu.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(10)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. g) sa nevyžaduje, ak bol vydaný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. f) a výlučným dôvodom zmeny štatútu dôchodkového fondu je zmena depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(11)
Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.
(12)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), f), g), i) a j) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(13)
Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho súhlasu s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. a).
(14)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 77
Štatút dôchodkového fondu

(1)
Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2)
Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa § 48 ods. 6. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti. Ak ide o skutočnosti podľa § 52 ods. 10, sú zmeny štatútu účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorému predchádza rozhodnutie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti o zmenách štatútu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na webovom sídle aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov s príslušnými zmenami.
(4)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b)
obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f)
výšku odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, výšku odplaty za správu dôchodkového fondu a výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
g)
uvedenie povinnosti alebo záväzku dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok v dôchodkovom fonde podľa § 63d, a ak ide o garantovaný dôchodkový fond, aj dĺžku sledovaného obdobia; inak je dôchodková správcovská spoločnosť povinná v štatúte uviesť, že v dôchodkovom fonde majetok do dôchodkového fondu nedopĺňa,
h)
postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov o týchto zmenách,
i)
vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(5)
Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať majetok do dôchodkového fondu podľa tohto zákona, tento záväzok nemôže zrušiť a nemôže ani zmeniť dĺžku sledovaného obdobia.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.