Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 22.05.2021 do 30.06.2022

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 22.05.2021
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST48JUD557DS27EUPP10ČL0

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 22.05.2021 do 30.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2004 s účinnosťou od 22.05.2021 na základe 186/2021

Legislatívny proces k zákonu 186/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území. ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ...
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia ...
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových ...
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania ...
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne zdanené ...
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná ...
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na ...
l)
personálne prepojenými osobami
1.
osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na ...
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci ...
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán ...
n)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená ...
o)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela tabakové ...
p)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29a prijíma na podnikateľské ...
(2)

Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené ...

§ 3 - Správa dane

Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aaa) Miestne príslušným ...

§ 4 - Predmet dane
(1)

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského ...

(2)

Tabakovým výrobkom sa na účely tohto zákona rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
cigaretou tabakový povrazec, ktorý
1.
je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
2.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
3.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom,
b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku ...
1.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
2.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej ...
c)
tabakom
1.
tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený alebo vhodný ...
2.
tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní ...
3.
tabak podľa bodov 1 a 2, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25 % hmotnosti tabakových ...
(4)

Cigaretou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných ...

(5)

Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne z iných ...

(6)

Tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok,

a)
ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa ...
b)
ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1.
použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
2.
iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu. ...
(7)

Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. c), sa ...

(8)

Predmetom dane je aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho ...

§ 5 - Základ dane, výpočet dane
(1)

Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch2ac) s ...

(2)

Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu. Spotrebiteľským ...

(3)

Cenou cigariet sa rozumie cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.

(4)

Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet ...

(5)

Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane; tabakový ...

(6)

Daň z tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.

(7)

Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby ...

(8)

Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené ...

§ 6 - Sadzba dane
(1)

Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 76,70 eura/kg tabak 76,70 eura/kg.

(2)

Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44u ods. 1 sa ustanovuje takto:

kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 64,10 eura/1 000 ...

(3)

Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2.

(4)

Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná ...

(5)

Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké ...

§ 7 - Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky

a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného ...
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom ...
c)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom tabakových výrobkov ...
d)
v pozastavení dane, ak boli nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, technologickej ...
e)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na prirodzené úbytky pri výrobe, ...
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých ...
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 33a ods. ...
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na ...
§ 8 - Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku ...
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného ...
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť ...
d)
neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,4a) ...
2.
povaha a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích ...

a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje ...
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje ...
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou ...
d)
250 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje ...
(3)

Každé množstvo ustanovené v odseku 2 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva ...

(4)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

§ 9 - Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)

Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti ...

(2)

Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak sú označené kontrolnou známkou, ak odseky ...

(3)

Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo ...

(4)

Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ ...

(5)

Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské ...

(6)

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. ...

(7)

Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ...

(8)

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú ...

(9)

Iné usporiadanie grafických prvkov a údajov na kontrolnej známke, ako je ustanovené všeobecne záväzným ...

(10)

Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) sú povinní na ...

(11)

Ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa na účely ...

(12)

Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské ...

a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného ...
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom ...
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých ...
d)
dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet, ...
e)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na ...
f)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na ...
g)
vyvážané na územie tretích štátov v pozastavení dane,
h)
dodávané do iných členských štátov v pozastavení dane,
i)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky ...
j)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
k)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady ...
l)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
m)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
n)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v inom členskom ...
o)
na cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode predávané z otvoreného spotrebiteľského balenia cigár, ...
(13)

Pri predaji cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode na konečnú spotrebu je povolený kusový ...

(14)

Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského ...

(15)

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu označené kontrolnou ...

§ 9a - Evidencia dovozcov tabakových výrobkov
(1)

Dovozca tabakových výrobkov, ktorým sa rozumie osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské ...

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý ...
b)
obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo dovážaného ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(2)

Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok alebo pred dovozom tabakových ...

(3)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný ...
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené ...
(4)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(5)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a ...

(6)

Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. ...

(7)

Colný úrad vyradí dovozcu tabakových výrobkov z evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak

a)
neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich ...
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3.
§ 9b - Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
(1)

Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.8aa) Tlač ...

(2)

Cena kontrolnej známky zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne v súlade s osobitným predpisom.8ad) Cenu kontrolnej ...

(3)

Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, ...

(4)

Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných ...

(5)

Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení ...

(6)

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, ...

(7)

Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý ...

(8)

Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí ...

(9)

Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných ...

(10)

Dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu sú povinní dať si potvrdiť počet kontrolných ...

a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť ...
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení ...
(11)

Pri dovoze tabakových výrobkov dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu v colnom ...

a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť ...
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení ...
(12)

Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, na základe ...

a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných ...
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich ...
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských ...
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmena a) alebo ...
(13)

Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia tabakových ...

a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok ...
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach ...
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových ...
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať podľa druhej vety údaje oznamované odberateľom ...
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odseku 21.
(14)

Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom ...

(15)

Ak sa bude spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, ...

(16)

Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky vrátane kontrolných známok, ...

(17)

Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, vrátane kontrolných známok, ktoré ...

(18)

Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil ...

(19)

Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol ...

(20)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných ...

(21)

Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť ...

a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky:
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných ...
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, ...
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných ...
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie. ...
(22)

Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné ...

a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 16 až 19,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské ...
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení ...
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení ...
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac ...
f)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské ...
(23)

Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 21 za kalendárny mesiac v elektronickom ...

(24)

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ ...

(25)

Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ...

(26)

Ak odberateľ kontrolných známok zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 23, že údaje v evidencii ...

§ 10 - Zákaz predaja
(1)

Na daňovom území sa zakazuje predaj

a)
tabakových výrobkov neoznačených na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ak tento zákon v § 9 ...
b)
cigariet na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, ...
c)
tabakových výrobkov z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia po kusoch, ak tento ...
d)
cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
e)
cigariet na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; osoba, ktorá ...
(2)

Každá osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť ...

(3)

Ak osoba poruší zákaz predaja podľa odseku 1 písm. d) a predá spotrebiteľské balenie cigariet za cenu ...

§ 11 - Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením tabakových výrobkov do daňového ...

a)
vydania tabakových výrobkov osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane, ...
b)
vlastnej spotreby tabakových výrobkov v daňovom sklade,
c)
prijatia tabakových výrobkov prepravených na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo tabakových výrobkov oslobodených od ...
e)
zistenia chýbajúcich tabakových výrobkov v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených ...
f)
vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v ...
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie ...
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré ...
(2)

Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a)
zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u osoby, ak táto osoba nevie preukázať ...
b)
dodania alebo dňom použitia tabakových výrobkov oslobodených od dane na iný ako určený účel,
c)
predaja spotrebiteľského balenia cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
(3)

Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) a c) sa považuje deň, keď ...

§ 12 - Osoba povinná platiť daň
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,

a)
ktorá vydala tabakové výrobky osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení ...
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe tabakových výrobkov,
c)
ktorá prijala tabakové výrobky prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe tabakové výrobky v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a tie jej boli odcudzené; ...
e)
ktorá má v držbe tabakové výrobky a boli u nej zistené chýbajúce tabakové výrobky v pozastavení dane ...
f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e), ...
g)
ktorá vyrobila tabakové výrobky mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ...
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej ...
(2)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 2 je osoba, ktorá

a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ...
b)
dodala na použitie alebo použila tabakové výrobky oslobodené od dane na iný ako určený účel,
c)
predala spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
§ 13 - Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie ...

(3)

Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch ...

(4)

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na ...

(5)

Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo ...

(6)

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. 1 písm. h) a ...

(7)

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane ...

§ 14 - Vrátenie dane
(1)

Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť

a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené ...
b)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi tabakových výrobkov, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto ...
(2)

Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu (§ 29 ods. ...
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov, ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane ...
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným ...
(3)

Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba dane ...

(4)

Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia ...

(5)

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ...

§ 16 - Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)

Pozastavenie dane sa uplatní na tabakové výrobky, ktoré sa

a)
nachádzajú v daňovom sklade,
b)
prepravujú za podmienok podľa § 21 a 22 alebo
c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.3)
(2)

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) alebo sklad tabakových ...

(3)

Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu tabakových ...

(4)

Daňovým skladom nemôže byť sklad tabakových výrobkov, ktorý nakupuje spotrebiteľské balenia tabakových ...

(5)

V daňovom sklade môžu byť tabakové výrobky len v pozastavení dane.

§ 17 - Podnik na výrobu tabakových výrobkov
(1)

Podnikom na výrobu tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce ...

(2)

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu tabakových výrobkov a chce prevádzkovať podnik na výrobu ...

(3)

Výrobou tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek proces spracovania tabakovej ...

(4)

Colný úrad môže rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových ...

a)
strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom,
b)
poskytnúť zamestnancovi colného úradu alebo osobe poverenej colným úradom nevyhnutnú súčinnosť,
c)
zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru.
§ 18 - Sklad tabakových výrobkov
(1)

Skladom tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na ...

(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie ...

(3)

Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, v ktorom sa majú tabakové výrobky v pozastavení dane prijímať, ...

a)
podniká v distribúcii tabakových výrobkov nepretržite minimálne dva roky,
b)
má ročný obrat najmenej 500 000 000 kusov cigariet alebo 100 ton tabaku alebo 1 000 000 kusov cigár ...
§ 19 - Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia ...

a)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného ...
b)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou ...
d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
e)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie ...
f)
odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických ...
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej. ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické ...
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo ...
(5)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká

a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti ...
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 6 písm. b) a c) vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka ...
2.
zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 16 vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka ...
3.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote určenej colným ...
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
(8)

Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave, ...
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)

Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu ...

(10)

Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, zahraničnú banku so sídlom v inom členskom štáte alebo ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

§ 19a - Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu
(1)

Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) týmto ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje

a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena a) alebo ...
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.11) ...
(3)

Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu ...

(4)

Daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom

a)
dodania tabakovej suroviny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému ...
b)
prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej ...
c)
zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie preukázať ...
d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie ...
e)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena d).
(5)

Platiteľom dane z tabakovej suroviny je osoba,

a)
ktorá dodáva tabakovú surovinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému ...
b)
ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia tabakovej ...
c)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u ...
d)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ...
e)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena d).
(6)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr do ...

(7)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať ...

(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2, je povinný oznámiť ...

(9)

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa.
(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(11)

Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal ...

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková ...
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené ...
(12)

Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti ...

(13)

Daň z tabakovej suroviny preukázateľne zdanenej na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 5 písm. ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu tabakovej suroviny príjemcom (odberateľom) tabakovej suroviny,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabakovej suroviny v tomto členskom ...
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným ...
(14)

Preukázateľne zdanenou tabakovou surovinou na účely tohto zákona je tabaková surovina, ak platba dane ...

(15)

Na vrátenie dane z tabakovej suroviny sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.

(16)

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny ...

a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(17)

Zápisy v evidencii podľa odseku 16 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný ...

(18)

Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom

a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti ...
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti ...
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
(19)

Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie ...

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave, ...
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 11.
(20)

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný

a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej ...
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.
(21)

Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou ...

(22)

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.
(23)

Dovozom tabakovej suroviny sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do voľného ...

(24)

Od dane z tabakovej suroviny je oslobodená tabaková surovina

a)
odobratá ako vzorka na účely daňového dozoru alebo na účely inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo ...
b)
zničená colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom tabakovej suroviny stal štát ...
(25)

Na odňatie a zánik povolenia sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia ...

§ 19aa - Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok
(1)

Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s bezdymovým tabakovým výrobkom v rámci podnikania považuje

a)
prijatie bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
dovoz bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov.
(2)

Dovozom bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov sa na účely tohto zákona ...

(3)

Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená ...

(4)

Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového tabakového ...

(5)

Daňová povinnosť z bezdymového tabakového výrobku vzniká dňom

a)
prijatia bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
zistenia bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa nachádza alebo sa nachádzal u osoby, ak táto osoba ...
(6)

Platiteľom dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku je osoba,

a)
ktorá prijala bezdymový tabakový výrobok z iného členského štátu na daňovom území,
b)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného ...
c)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového ...
(7)

Platiteľ dane uvedený v odseku 6 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ...

(8)

Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na daňové ...

(9)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakovým výrobkom, musí ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
obchodný názov bezdymového tabakového výrobku,
c)
údaj o množstve bezdymového tabakového výrobku v kilogramoch, o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom ...
(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 ...

(11)

Osoba, ktorá chce prijímať alebo dovážať bezdymový tabakový výrobok, je povinná pred vydaním povolenia ...

(12)

Colný úrad pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku preverí u žiadateľa, ...

(13)

Povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku ...

(14)

Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území možno vrátiť osobe ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu bezdymového tabakového výrobku príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku, ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ...
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným ...
c)
bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného ...
d)
bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového výrobku ...
(15)

Preukázateľne zdaneným bezdymovým tabakovým výrobkom na účely tohto zákona je bezdymový tabakový výrobok, ...

(16)

Na vrátenie dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.

(17)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná ...

a)
prijatého na daňovom území z iného členského štátu,
b)
odoslaného do iného členského štátu,
c)
dovezeného na daňové územie z územia tretích štátov,
d)
vyvezeného na územie tretích štátov.
(18)

Na daňovom území sa zakazuje predaj bezdymového tabakového výrobku na konečnú spotrebu

a)
za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom tabakovom výrobku ...
b)
podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru.
(19)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho ...

(20)

Bezdymový tabakový výrobok možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označený kontrolnou známkou, ...

(21)

Na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9 v rozsahu týkajúcom sa označovania ...

(22)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, môže označovať ...

(23)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná ...

(24)

Na odňatie a zánik povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. ...

(25)

Na bezdymový tabakový výrobok sa použijú ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) až d), o) a r) až v), ods. ...

§ 19b - Evidencia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
(1)

Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19, alebo osoba, ktorej ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technické údaje a priložiť nákres a fotodokumentáciu technologického zariadenia na výrobu tabakových ...
(2)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný stav technologického ...

(3)

Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne technologické zariadenie na výrobu ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej technologické zariadenie určené na výrobu tabakových výrobkov alebo ...
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého technologického zariadenia určeného na výrobu ...
(4)

Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe technologické zariadenie ...

(5)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto ...

(6)

Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, ...

(7)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov ...

a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov ...
§ 20 - Zábezpeka na daň
(1)

Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť ...
b)
banková záruka14) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak ...
(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na ...

(4)

Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na ...

(5)

Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú ...

a)
pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa ...
b)
ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci ...
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 7, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na ...
(7)

Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije ...

(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ...

(9)

Colný úrad o žiadosti podľa odseku 8 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel ...

(10)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky

a)
úplne, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe ...
(11)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 10 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, ...

(12)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky ...

(13)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý

a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie ...
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním ...
d)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 41 ods. 1 písm. a), b), e) alebo písm. m),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(14)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 je: doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na ...

(15)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti ...

(16)

Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky ...

a)
prevádzkovateľ daňového skladu má
1.
evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky ...
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového ...
(17)

Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu ...

(18)

Doručením výzvy podľa odseku 16 rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky vydané colným ...

§ 20a - Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)

Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na ...

(2)

V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých ...

(3)

Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu ...

§ 21 - Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území
(1)

Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len

a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového ...
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného ...
(2)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, ...

(3)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe ...

(4)

Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov ...

(6)

Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ...

(7)

Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území je povinný ...

(8)

Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po prevzatí ...

(9)

Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad ...

(10)

Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť vždy zložená ...

(11)

Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň

a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane podľa ...
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa ...
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli ...
(12)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov ...

§ 22 - Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie
(1)

Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len

a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný ...
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný ...
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do ...
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do ...
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť len na základe ...

(3)

Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie ...

(4)

Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov ...

(6)

Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového ...

(7)

Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(8)

Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), ...

(9)

Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území Európskej únie, musia byť po prevzatí ...

(10)

Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť ...

(11)

Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 33a ods. ...

(12)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov ...

§ 22a - Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)

Colný úrad môže osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického ...

(2)

Colný úrad je povinný osobu podľa § 19, 23 alebo § 24, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického ...

(3)

Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne ...

§ 23 - Oprávnený príjemca
(1)

Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

a)
adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov tabakového výrobku,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej ...
d)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. ...

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické ...
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(5)

Osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je ...

(6)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského ...

(7)

Osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, ...

(8)

Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane ...

(9)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(11)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(12)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(13)

Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu najneskôr ...

(14)

Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká

a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti ...
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku ...
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom, ...
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.
(15)

Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak

a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu ...
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)

Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ...

(17)

Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane

a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(18)

Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

§ 24 - Registrovaný odosielateľ
(1)

Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane okrem údajov ...

a)
obchodný názov tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom množstve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane v príslušnej ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 23 ods. 5,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické ...
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(5)

Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. ...

(6)

Na registráciu, vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu ...

§ 25 - Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)

Na účely tohto zákona sa elektronický systém14a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém14a) ...

(2)

Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný

a)
oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ...
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý ...
(3)

Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom ...

(4)

Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môže ...

(5)

Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je ...

(6)

Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) ...

(7)

Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného ...

(8)

Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto ...

§ 26 - Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
boli tabakové výrobky pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, ...
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú ...
(3)

Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová ...

(4)

Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí ...

(5)

Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo ...

(6)

Ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu ...

(7)

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, ...

(8)

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zistí, ...

a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom ...
b)
na daňovom území pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu ...
(10)

Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nemožno ...

(11)

Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.

§ 27 - Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze
(1)

Dovozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do voľného ...

(2)

Tabakové výrobky po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia ...

(3)

Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ ...

§ 28 - Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze
(1)

Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do colného ...

(2)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického ...

(3)

Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky ...

(4)

Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku ...

(5)

Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické ...

(6)

Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom území, colný ...

(7)

Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu19c) ...

(8)

Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu19b) ...

(9)

Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa použije ...

§ 28a - Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Ak je elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, vývozca je povinný

a)
oznámiť colnému úradu vývozu19b) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 25 ods. 2 písm. b).
(2)

Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený ...

(3)

Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný ...

(4)

Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom ...

(5)

Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) sú ...

(6)

Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 28 ods. 5 z iného dôvodu, ako ...

§ 29 - Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravia na daňové územie ...

(2)

Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov podľa odseku ...

a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov ...
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaných tabakových výrobkov; na zábezpeku ...
(3)

Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu ...

(4)

Ak sa tabakové výrobky podľa odseku 1 prepravujú na daňové územie alebo prijímajú na daňovom území opakovane, ...

(5)

Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať ...

(6)

Ak pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu ...

(7)

Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia tabakových výrobkov ...

a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)

Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského ...

(9)

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu ...

(10)

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravujú cez územie iného ...

(11)

Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného členského ...

(12)

Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu ...

(13)

Ak odberateľ tabakových výrobkov, ktorým je oprávnený príjemca, chce tabakové výrobky uvedené do daňového ...

§ 30 - Zjednodušený sprievodný dokument
(1)

Osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území ...

(2)

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravujú na daňové ...

(3)

Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený ...

(4)

Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave tabakových výrobkov uvedených do daňového ...

§ 31 - Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie ...

(2)

Ak sa použijú tabakové výrobky podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na ...

(3)

Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské ...

a)
dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom, ...
b)
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
d)
množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov ...
§ 32 - Zásielkový obchod
(1)

Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá v rámci ...

a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)

Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových výrobkov na ...

(3)

Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa ...

a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo ...
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má byť odoslané ...
(4)

Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb ...

(5)

Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť ...

(6)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému ...

(7)

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

a)
doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti,
b)
plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom,
c)
vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) splnomocnenca pre zásielkový obchod alebo ...
(8)

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 19 ods. 4 písm. ...

(9)

Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca ...

(10)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, colný úrad vydá ...

(11)

Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak

a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho ...
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého ...
(12)

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového ...

(13)

Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v ...

§ 32a - Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri ...
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov podľa § 29 alebo § 32 sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
boli tabakové výrobky pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie ...
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú ...
(3)

Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, ...

(4)

Ak sa pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom ...

(5)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti ...

(6)

Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ...

(7)

Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území ...

(8)

Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, ...

(9)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je platiteľ dane povinný do piatich pracovných ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)

Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.

§ 33 - Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách ...

(2)

Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich ...

(3)

Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi ...

(4)

Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové ...

(5)

Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ...

(6)

Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu ...

(7)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie ...

(8)

Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu sa uskutočňuje v pozastavení ...

(9)

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu

a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)

Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

(11)

Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane. ...

(12)

Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, ...

Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 33a
(1)

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených ...

(2)

Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je

a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho ...
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na ...
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ...
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území ...
(3)

Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, ...

(4)

Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných ...

(5)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické ...

(6)

Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa uskutočňuje ...

(7)

Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...

(8)

Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne ...

(9)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade ...

(10)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade ...

(11)

Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných ...

(12)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky ...

(13)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny ...

a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet, 800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet, 500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 g tabaku,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet, 300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, ...
(14)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové ...

(15)

Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov ...

(16)

Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, ...

(17)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

(18)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie ...

(19)

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa ...

(20)

Každé množstvo tabakových výrobkov ustanovené v odsekoch 12 až 14 predstavuje 100% celkového povoleného ...

§ 33b
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať tabakové výrobky oslobodené ...

a)
skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom ...
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatých tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch,
2.
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaných ...
3.
stav zásob tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 a 3 primerane. ...

(3)

Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 19 ods. ...

Vedenie evidencií
§ 34
(1)

Prevádzkovateľ podniku na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) je povinný viesť evidenciu

a)
vyrobených tabakových výrobkov,
b)
prevzatých tabakových výrobkov,
c)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
d)
vydaných tabakových výrobkov,
e)
základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakových výrobkov použitých pri ich výrobe,
f)
stavu zásob tabakových výrobkov a základných surovín a materiálov použitých pri výrobe tabakových výrobkov. ...
(2)

V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4 uvedený

a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby tabakových výrobkov,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia tabakových výrobkov a identifikačné údaje dodávateľa; pri ...
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia tabakových výrobkov na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania tabakových výrobkov a identifikačné údaje odberateľa; ak tabakové ...
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu tabakových výrobkov, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné ...
(3)

Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od dane musí byť doložené kópiou povolenia na nákup tabakových ...

(4)

Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti. ...

§ 35
(1)

Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatých tabakových výrobkov,
b)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
c)
vydaných tabakových výrobkov,
d)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 3 a 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

§ 37
(1)

Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatých tabakových výrobkov, v členení na tabakové výrobky prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

§ 38
(1)

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu

a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
odoslaných tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(2)

Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaných ...

(3)

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu tabakových výrobkov

a)
prijatých,
b)
vydaných.
(4)

Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

§ 39 - Daňový dozor a daňová kontrola
(1)

Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom tabakových výrobkov, tabakovej ...

(2)

Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt ...

(3)

Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný ...
b)
zisťovať stav zásob tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku a tovarov, ...
c)
kontrolovať prepravné obaly a iné obaly, napríklad kontajner, debnu, škatuľu, v ktorých sa nachádzajú ...
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaných tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo ...
e)
odoberať bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daňový dozor, vzorky podľa písmen ...
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie ...
g)
zisťovať prirodzené úbytky tabakových výrobkov pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s ich fyzikálno-chemickými ...
h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z ...
(4)

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu ...

(5)

Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných ...

(6)

Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam, ...

(7)

Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo ...

(8)

Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ...

§ 40 - Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)

Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových ...

(2)

Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a adresu umiestnenia daňových skladov, ak nie sú ...
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
d)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
e)
identifikačné údaje dovozcu tabakových výrobkov a jeho evidenčné číslo,
f)
obchodný názov prijímaných a skladovaných tabakových výrobkov,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
i)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
j)
identifikačné údaje osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní,
k)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.
(3)

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ...

(4)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 10, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ...

(5)

Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup tabakových ...

a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 33a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...
§ 41 - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak

a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré ...
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší povinnosť uvedenú v § 9b ods. 13, 14, 17, 18 a 19,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok podľa tohto zákona,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ...
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej ...
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od ...
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e), § 10 ods. 2 alebo § 19aa ods. 18,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a),
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku ...
n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia ...
1.
0,5 % do 30. júna 2016,
2.
0,1 % od 1. júla 2016,
o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak nejde o porušenie ...
p)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ...
q)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 9b ods. 3 až 5,
r)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a spotrebiteľské balenie tabakových ...
s)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie ...
t)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, ...
u)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia ...
v)
nepostupovala podľa § 9b ods. 13 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) ...
w)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku ...
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 1 písm. a), b), d) až i), p) alebo w) od 100 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c), j) až o), r) až v) alebo x) od 50 do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. q) do 50 000 eur.
(3)

Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky ...

(4)

Colný úrad pri podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), p) alebo ...

(5)

Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré ...

(6)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.

(7)

Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské ...

(8)

Pokutu podľa odseku 2 písm. c) uloží Colný úrad Banská Bystrica.

§ 41a - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak

a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktoré ...
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ...
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f), § 8 ods. 2 alebo § 19aa ods. 19 na iný ...
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u nej zistenej, ...
f)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa odseku 1 od 50 eur do 50 000 eur.

(3)

Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky ...

(4)

Colný úrad pri podozrení z dopustenia sa priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) spotrebiteľské ...

(5)

Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré ...

(6)

Za priestupok podľa odseku 1 môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 500 eur. Na priestupky ...

(7)

Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 42
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Na správu dane sa použije osobitný predpis,14aa) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Na postup colného úradu pri zaradení do evidencie podľa § 9a, § 19a a § 19aa a vydaní povolenia na zastupovanie ...

(4)

Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) ...

(5)

Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. c), § 19 ods. 2 písm. g), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ods. 3 písm. b), ...

(6)

Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 20a ods. 1 a ods. ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 19, § 20 ods. 11, § 21 ods. 2, § ...

§ 42a

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.25f) ...

§ 43
(1)

Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli ...

§ 44
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného ...
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou ...
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať ...
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne ...
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej. ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote ...
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické ...
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo ...
(5)

Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň ...

a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, ...
(6)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) iba v samostatnom ...

(9)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto ...

(10)

Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu ...

(11)

Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené ...

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať tabakové ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)

Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové ...

(14)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ 24 ods. ...

(15)

Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať ...

(16)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet ...

a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú ...
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu ...
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ...
d)
po zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu ...
(17)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného odberného ...

(18)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí ...

(19)

Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné ...

(20)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších ...

(21)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, musí byť ...

(22)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané ...

(23)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno predávať ...

(24)

Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet ...

(25)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené ...

(26)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších predpisov, ...

(27)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je povinná ...

(29)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia ...

(30)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových ...

(31)

Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom, a ...

(32)

Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť na daňové ...

(33)

Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu slovenským ...

(34)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(35)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 tabakové ...

(36)

Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ak tento ...

(37)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie ...

§ 44a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového ...

§ 44b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 15 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných ...

(3)

Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie ...

(5)

Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom ...

(6)

Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na ...

(7)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade ...

(8)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

(10)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie na prevádzkovanie ...

(11)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické ...

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, ...

§ 44c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom ...

(2)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2005 sa dokončí podľa ustanovení zákona ...

§ 44d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2007 sa ukončí podľa ustanovení zákona ...

(2)

Užívateľský podnik podľa § 8 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v držbe denaturované ...

(3)

Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do ...

(4)

Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane môže užívateľský podnik podľa odseku 2 používať najneskôr ...

§ 44e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009
(1)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2009, musí ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia ...

§ 44f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Cena cigariet uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré sa bude uvádzať ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedená cena cigariet výlučne ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane z cigariet, ...

(4)

V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ...

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 46,80 eura/1 ...

(5)

V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 je minimálna sadzba dane 69,70 eura/1 000 kusov.

§ 44g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom ...

(2)

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na územie ...

(3)

Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území príjme tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského ...

(4)

Na prepravu tabakových výrobkov podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený ...

(5)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území, ktorá sa začala podľa § 21 v znení ...

(6)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako ...

(7)

Ak má daňový splnomocnenec zásoby tabakových výrobkov, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. ...

(8)

Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie ...

(9)

Vývozca tabakových výrobkov pri vývoze tabakových výrobkov v pozastavení dane môže postupovať podľa ...

(10)

Ak sa vývoz tabakových výrobkov podľa odseku 9 začal podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 a ...

§ 44h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Cigary alebo cigarky, ktoré sa považujú za cigary alebo cigarky podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 5 predpisu ...

(2)

Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktorý sa považuje za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov sú povinní do 10. januára ...

§ 44i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ...

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov tabak 66,96 eura/kg.

(2)

V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ...

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 55,70 eura/1 000 ...

(3)

V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ...

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 75,56 eura/1 000 kusov tabak 69,44 eura/kg.

(4)

V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku ...

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 58 eur/1 000 kusov ...

(5)

V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov. ...

(6)

V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 88,50 eura/1 ...

(7)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2012, musí ...

(8)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2012, musí ...

(9)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(10)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(11)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(12)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. októbra 2012, musí ...

(13)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(14)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(15)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(16)

Daň z tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 označených podľa ...

(17)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2011 sa ukončí podľa § 41 predpisu účinného ...

(18)

Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 ...

§ 44j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)

Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 ods. 6 doterajšieho predpisu v znení účinnom do ...

(2)

Osoba podľa odseku 1 je povinná

a)
do 15. marca 2012 vykonať inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu8) alebo ...
b)
do 31. marca 2012 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym ...
(3)

Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 zničí na náklady osoby podľa odseku ...

(4)

Poukaz vydaný odberateľovi kontrolných známok na osobu podľa odseku 1 stráca platnosť od 1. februára ...

(5)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená odseku 1, ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená v odseku ...

(7)

Osoba, ktorá chce od 1. februára 2012 prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) na výrobu ...

(8)

Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo ...
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny.10)
(9)

Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti ...

§ 44k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 doterajšieho predpisu v ...

(2)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky ...

a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po ...
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý ...
(3)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý

a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie ...
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa ...
(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu k žiadosti podľa odseku 4 priloží

a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo zmluvu ...
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti ...

(7)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení ...

(8)

Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ ...

(9)

Ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa ...

(10)

Ustanovenie § 20 ods. 14 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje. ...

§ 44l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Daň zo spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým ...

§ 44m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Žiadosť o registráciu podanú podľa § 19, 23 alebo § 24 predpisu účinného do 31. decembra 2013 a konanie ...

(2)

Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú spotrebu ...

§ 44n - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)

Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do ...

(2)

Osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, ...

(3)

Obchodník s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014, je povinný do 15. ...

§ 44o - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2014
(1)

Podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné postupovať do 31. decembra 2014.

(2)

Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká ...

(3)

Tlačiareň podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je povinná

a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti Colného úradu Bratislava inventarizáciu zásob kontrolných známok ...
b)
do 15. februára 2015 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s ...
(4)

Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 3 písm. b) zničí na náklady tlačiarne ...

(5)

Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014 nevzťahuje ...

(6)

Registračné odberné číslo pridelené osobe podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k ...

(7)

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného ...

(8)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného ...

(9)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného ...

(10)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného ...

(11)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(12)

Do 31. decembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek nevzťahuje § 5 ods. ...

(13)

Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b ...

(14)

Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu ...

(15)

Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr ...

(16)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek a ...

(17)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá skladuje ...

(18)

Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2014 dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích ...

(19)

Žiadateľ podľa odseku 18 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný ...
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené ...
(20)

Žiadateľ podľa odseku 18 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(21)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a ...

(22)

Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9 ods. 10 predpisu účinného ...

(23)

Na odberateľa kontrolných známok, ktorý do 31. decembra 2014 postupuje podľa § 9 predpisu účinného do ...

(24)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce kontrolnou známkou označovať spotrebiteľské balenie cigariet, ...

§ 44p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2015 obchodovať s tabakovou surovinou, je povinný ...

(2)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(3)

Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. ...

(4)

Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 24 ods. 6 a § 23 ods. 8 v ...

§ 44r - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky podľa § 20 v znení účinnom do 30. novembra 2014 nebolo ...

§ 44s - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)

Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa § 9b ods. 21 v znení účinnom do 31. októbra 2015 v období ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 v znení účinnom do 31. októbra ...

(3)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 ods. 1 písm. n) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ...

§ 44t - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť ...

§ 44u - Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2017
(1)

V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje takto:

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 61,80 eura/1 000 ...

(2)

V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 000 ...

(3)

V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je sadzba dane z tabaku 73,90 eura/kg.

(4)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2017 musí byť označené ...

(5)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 ...

(7)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(8)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2017 ...

(9)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej ...

§ 44v - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2019 musí byť označené ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2019 ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2019 ...

(4)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(5)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť ...

(7)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2019 ...

(8)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej ...

§ 44w - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ukončené ...

(2)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41a v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ukončené ...

§ 44x - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane ...

(2)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 11 v ...

(3)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto podmienky: ...

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ...
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za ...
e)
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková ...
f)
nie je v likvidácii, nie je na ňu právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené ...
(4)

Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou ...

§ 44y - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Spôsob označovania spotrebiteľského balenia cigariet podľa § 9 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2018 ...

§ 44z - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku dodané podľa § 9 ods. 12 písm. j) v ...

(3)

Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského ...

(4)

Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského ...

§ 44aa - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou podľa § ...

(2)

Odberateľ kontrolných známok, ktorým je prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu a prevádzkovateľ ...

(3)

Osoba zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra ...

(4)

Ak konanie o správnom delikte podľa § 41 ods. 1 písm. j) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo ...

§ 44ab - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
(1)

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je sadzba dane z tabaku 89,30 eura/kg.

(2)

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ...

kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 74,60 eura/1 000 ...

(3)

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je minimálna sadzba dane z cigariet 116,50 eura/1 000 ...

(4)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2021 musí byť označené ...

(5)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 ...

(7)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(8)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2021 ...

(9)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej ...

(10)

V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ...

(11)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku ...

(12)

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom ...

(13)

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 14 ...

kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 79,60 eura/1 000 ...

(14)

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je minimálna sadzba dane z cigariet 124,30 eura/1 000 ...

(15)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2022 musí byť označené ...

(16)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 ...

(17)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 ...

(18)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(19)

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ...

(20)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku ...

(21)

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom ...

(22)

V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je sadzba dane z tabaku 95,30 eura/kg.

(23)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2022 ...

(24)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej ...

§ 44ad - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2023 musí byť označené ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 ...

(4)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje ...

(5)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť ...

(7)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2023 ...

(8)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej ...

(9)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku ...

(10)

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom ...

§ 45

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označovaní niektorých tabakových ...

§ 45a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2006 Z. z. o povolených denaturačných ...

§ 45b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 552/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 46

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 9 ods. 1 až 31, § 10 až 43 ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice ...

  2.

  Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov ...

  3.

  Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích ...

  4.

  Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ...

  5.

  Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

  6.

  Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme ...

  7.

  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02-1

Poznámky

 • 1)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). Čl. 355 Zmluvy o fungovaní ...
 • 1aa)  Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1aaa)  Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1b)  Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 2)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 2aa)  Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 2aaa)  § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2aab)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2ab)  Napríklad STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky tabakového rezu (56 0280). ...
 • 2ac)  Napríklad STN 56 0280-6 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie hmotnosti obsahu balíčkov tabaku ...
 • 3)  Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 ...
 • 4)  Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva ...
 • 4a)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný ...
 • 7)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. ...
 • 8)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 8aa)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 8aaa)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8ab)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku ...
 • 8ac)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8ad)  Rozhodnutie 2012/21/EÚ.
 • 8ae)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných ...
 • 8b)  § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 8c)  § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 9)  § 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 10)  § 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch.§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 11)  § 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z. § 39 Obchodného zákonníka.
 • 12b)   § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 12c)  § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 524 Občianskeho zákonníka.§ 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 239 Trestného ...
 • 13a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 14)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14a)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy ...
 • 14aa)  Zákon č. 563/2009 Z. z.
 • 14b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 14c)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 19)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • 19a)  Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 19b)  Čl. 1 bod 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 19c)  Čl. 329 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné ...
 • 19d)  Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 21)  Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína. Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu ...
 • 22)  § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 22a)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 23)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 25)  Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ...
 • 25a)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, ...
 • 25b)  § 42 a 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 25c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 25d)  § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 25e)  Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...
 • 25f)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 26)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore