Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 20.04.2019


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 20.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40 JUD535 DS23 EU PP10 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 20.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2004 s účinnosťou od 20.04.2019 na základe 92/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného ...
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového ...
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe ...
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových ...
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci ...
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne ...
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká ...
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel ...
l)
personálne prepojenými osobami
1.
osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv ...
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo ...
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný ...
n)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je ...
(2)

Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené ...

§ 3
Správa dane

Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aaa) Miestne príslušným ...

§ 4
Predmet dane
(1)

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného ...

(2)

Tabakovým výrobkom sa na účely tohto zákona rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.

(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
cigaretou tabakový povrazec, ktorý
1.
je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
2.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
3.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom,
b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo ...
1.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
2.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom ...
c)
tabakom
1.
tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený ...
2.
tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní ...
3.
tabak podľa bodov 1 a 2, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25 % hmotnosti ...
(4)

Cigaretou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne ...

(5)

Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne ...

(6)

Tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok,

a)
ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky ...
b)
ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1.
použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
2.
iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú ...
(7)

Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. ...

(8)

Predmetom dane je aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem ...

§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)

Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch2ac) ...

(2)

Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu. ...

(3)

Cenou cigariet sa rozumie cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.

(4)

Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet ...

(5)

Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane; ...

(6)

Daň z tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.

(7)

Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej ...

(8)

Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú ...

§ 6
Sadzba dane
(1)

Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 76,70 eura/kg tabak 76,70 eura/kg.

(2)

Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44u ods. 1 sa ustanovuje takto:

kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 64,10 eura/1 ...

(3)

Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2.

(4)

Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná ...

(5)

Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je ...

§ 7
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky

a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo ...
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom ...
c)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom tabakových ...
d)
v pozastavení dane, ak boli nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, ...
e)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na prirodzené úbytky ...
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných ...
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými ...
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené ...
§ 8
Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku ...
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe ...
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej ...
d)
neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,4a) ...
2.
povaha a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely, ...
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia ...

a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje ...
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje ...
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou ...
d)
250 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje ...
(3)

Každé množstvo ustanovené v odseku 2 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva ...

(4)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

§ 9
Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)

Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa ...

(2)

Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak sú označené kontrolnou známkou, ...

(3)

Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár ...

(4)

Označovať spotrebiteľské balenie tabaku kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, ...

(5)

Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť ...

(6)

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. ...

(7)

Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná ...

(8)

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej ...

(9)

Iné usporiadanie grafických prvkov a údajov na kontrolnej známke, ako je ustanovené všeobecne ...

(10)

Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) sú ...

(11)

Ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov ...

(12)

Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou sa nevzťahuje ...

a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo ...
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom ...
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných ...
d)
dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov ...
e)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené ...
f)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené ...
g)
vyvážané na územie tretích štátov v pozastavení dane,
h)
dodávané do iných členských štátov v pozastavení dane,
i)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové ...
j)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas ...
k)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré ...
l)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
m)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
n)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov ...
o)
na cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode predávané z otvoreného spotrebiteľského balenia ...
(13)

Pri predaji cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode na konečnú spotrebu je povolený ...

(14)

Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského ...

(15)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý uviedol spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. ...

(16)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie cigár uvedených v ...

a)
dôvody žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § ...
b)
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane uvedený na kontrolnej známke a počet spotrebiteľského ...
c)
miesto označenia spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou ...
d)
lehotu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode. ...
(17)

Colný úrad preverí údaje uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského ...

(18)

Daňová povinnosť vzniká odberateľovi kontrolných známok, ktorému colný úrad vydal súhlas ...

§ 9aa
Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných ...

(2)

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne ...

(3)

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových ...

§ 9a
Evidencia dovozcov tabakových výrobkov
(1)

Dovozca tabakových výrobkov, ktorým sa rozumie osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo ...
(2)

Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok alebo pred dovozom tabakových ...

(3)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku ...
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(4)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(5)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti ...

(6)

Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku ...

(7)

Colný úrad vyradí dovozcu tabakových výrobkov z evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak

a)
neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich ...
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3.
§ 9b
Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
(1)

Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.8aa) ...

(2)

Cena kontrolnej známky zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne v súlade s osobitným predpisom.8ad) ...

(3)

Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými ...

(4)

Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač ...

(5)

Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a ...

(6)

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, ...

(7)

Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ...

(8)

Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol ...

(9)

Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ ...

(10)

Dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu sú povinní dať si potvrdiť počet ...

a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť ...
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom ...
(11)

Pri dovoze tabakových výrobkov dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu ...

a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť ...
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom ...
(12)

Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, ...

a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa ...
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe ...
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských ...
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmena ...
(13)

Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia ...

a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných ...
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných ...
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia ...
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať podľa druhej vety údaje oznamované odberateľom ...
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odseku 21.
(14)

Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným ...

(15)

Ak sa bude spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označovať kontrolnou známkou mimo daňového ...

(16)

Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky vrátane kontrolných ...

(17)

Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, vrátane kontrolných známok, ...

(18)

Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky ...

(19)

Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, ...

(20)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa ...

(21)

Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak ...

a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky:
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie ...
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, ...
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie, ...
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných ...
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu ...
(22)

Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ...

a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 16 až 19,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok ...
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom ...
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom ...
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, ...
f)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok ...
(23)

Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 21 za kalendárny mesiac ...

(24)

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je ...

(25)

Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných ...

(26)

Ak odberateľ kontrolných známok zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 23, že údaje v evidencii ...

§ 10
Zákaz predaja
(1)

Na daňovom území sa zakazuje predaj

a)
tabakových výrobkov neoznačených na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ak tento zákon ...
b)
cigariet na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za ...
c)
tabakových výrobkov z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia po kusoch, ak ...
d)
cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
e)
cigariet na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; osoba, ...
(2)

Každá osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne ...

(3)

Ak osoba poruší zákaz predaja podľa odseku 1 písm. d) a predá spotrebiteľské balenie cigariet ...

§ 11
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením tabakových výrobkov do daňového ...

a)
vydania tabakových výrobkov osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení ...
b)
vlastnej spotreby tabakových výrobkov v daňovom sklade,
c)
prijatia tabakových výrobkov prepravených na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo tabakových výrobkov oslobodených ...
e)
zistenia chýbajúcich tabakových výrobkov v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených ...
f)
vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) ...
g)
vyrobenia tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru ...
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto ...
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ...
(2)

Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a)
zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u osoby, ak táto osoba ...
b)
dodania alebo dňom použitia tabakových výrobkov oslobodených od dane na iný ako určený účel, ...
c)
predaja spotrebiteľského balenia cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke. ...
(3)

Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) a c) sa považuje ...

§ 12
Osoba povinná platiť daň
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je ...

a)
ktorá vydala tabakové výrobky osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení ...
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe tabakových výrobkov, ...
c)
ktorá prijala tabakové výrobky prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe tabakové výrobky v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a tie jej boli ...
e)
ktorá má v držbe tabakové výrobky a boli u nej zistené chýbajúce tabakové výrobky v pozastavení ...
f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách ...
g)
ktorá vyrobila tabakové výrobky mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakových výrobkov do voľného ...
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej ...
(2)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 2 je osoba, ktorá

a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov ...
b)
dodala na použitie alebo použila tabakové výrobky oslobodené od dane na iný ako určený účel, ...
c)
predala spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke. ...
§ 13
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového ...

(3)

Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr ...

(4)

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty ...

(5)

Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu ...

(6)

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. ...

(7)

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa ...

§ 14
Vrátenie dane
(1)

Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť

a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky ...
b)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi tabakových výrobkov, ak majú takéto tabakové výrobky ...
(2)

Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť osobe, ak ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu ...
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) tabakových ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie ...
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, ...
(3)

Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak ...

(4)

Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal

a)
platiteľ dane v neprospech príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov, ktorému vyhotovil dobropis, ...
b)
platiteľ dane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane.
(5)

Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak ...

(6)

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového ...

§ 16
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)

Pozastavenie dane sa uplatní na tabakové výrobky, ktoré sa

a)
nachádzajú v daňovom sklade,
b)
prepravujú za podmienok podľa § 21 a 22 alebo
c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.3)
(2)

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) alebo sklad ...

(3)

Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu ...

(4)

Daňovým skladom nemôže byť sklad tabakových výrobkov, ktorý nakupuje spotrebiteľské balenia ...

(5)

V daňovom sklade môžu byť tabakové výrobky len v pozastavení dane.

§ 17
Podnik na výrobu tabakových výrobkov
(1)

Podnikom na výrobu tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto ...

(2)

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu tabakových výrobkov a chce prevádzkovať podnik na ...

(3)

Výrobou tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek proces spracovania tabakovej ...

(4)

Colný úrad môže rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu ...

a)
strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom,
b)
poskytnúť zamestnancovi colného úradu alebo osobe poverenej colným úradom nevyhnutnú súčinnosť, ...
c)
zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru.
§ 18
Sklad tabakových výrobkov
(1)

Skladom tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce ...

(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie ...

(3)

Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, v ktorom sa majú tabakové výrobky v pozastavení dane ...

a)
podniká v distribúcii tabakových výrobkov nepretržite minimálne dva roky,
b)
má ročný obrat najmenej 500 000 000 kusov cigariet alebo 100 ton tabaku alebo 1 000 000 kusov cigár ...
§ 19
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie ...

a)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, ...
b)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré ...
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
g)
osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu;12a) to sa nevzťahuje na žiadosť ...
h)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie ...
i)
odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu ...
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, ...
(5)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká

a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania ...
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 6 písm. b) a c) vo výške určenej colným úradom, ...
2.
zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 16 vo výške určenej colným úradom, ...
3.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote určenej ...
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského ...
(8)

Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového ...

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k ...
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)

Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového ...

(10)

Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14) ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového ...

§ 19a
Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu
(1)

Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje

a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena ...
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi ...
(3)

Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin ...

(4)

Daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom

a)
dodania tabakovej suroviny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo ...
b)
prijatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia ...
c)
zistenia tabakovej suroviny, ktorá sa nachádza alebo nachádzala sa u osoby, ak táto osoba nevie ...
d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie ...
e)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena d).
(5)

Platiteľom dane z tabakovej suroviny je osoba,

a)
ktorá dodáva tabakovú surovinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny ...
b)
ktorá prijíma tabakovú surovinu z územia iného členského štátu na daňovom území okrem prijatia ...
c)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny ...
d)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného ...
e)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena d).
(6)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane z tabakovej suroviny je povinný najneskôr ...

(7)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí ...

(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce vykonávať činnosti uvedené v odseku 2, je povinný ...

(9)

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa. ...
(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ...

(11)

Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal ...

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(12)

Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti ...

(13)

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny ...

a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(14)

Zápisy v evidencii podľa odseku 13 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný ...

(15)

Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom

a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti ...
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti ...
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
(16)

Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie ...

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k ...
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 11.
(17)

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný

a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní ...
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny. ...
(18)

Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s ...

(19)

Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.
(20)

Dovozom tabakovej suroviny sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakovej suroviny do voľného ...

(21)

Od dane z tabakovej suroviny je oslobodená tabaková surovina

a)
odobratá ako vzorka na účely daňového dozoru alebo na účely inej úradnej kontroly, úradnej ...
b)
zničená colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom tabakovej suroviny stal ...
§ 19aa
Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok
(1)

Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s bezdymovým tabakovým výrobkom v rámci podnikania považuje ...

a)
prijatie bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
dovoz bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov.
(2)

Dovozom bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov sa na účely ...

(3)

Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ...

(4)

Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového ...

(5)

Daňová povinnosť z bezdymového tabakového výrobku vzniká dňom

a)
prijatia bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa) ...
c)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
zistenia bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa nachádza alebo sa nachádzal u osoby, ak táto ...
(6)

Platiteľom dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku je osoba,

a)
ktorá prijala bezdymový tabakový výrobok z iného členského štátu na daňovom území,
b)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie bezdymového tabakového výrobku ...
c)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového ...
(7)

Platiteľ dane uvedený v odseku 6 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené ...

(8)

Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok ...

(9)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakovým výrobkom, ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
obchodný názov bezdymového tabakového výrobku,
c)
údaj o množstve bezdymového tabakového výrobku v kilogramoch, o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom ...
(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ...

(11)

Osoba, ktorá chce prijať alebo doviesť bezdymový tabakový výrobok, je povinná pred vydaním povolenia ...

(12)

Colný úrad pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku preverí ...

(13)

Povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zaniká dňom uplynutia lehoty podľa ...

(14)

Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území podľa § ...

a)
dodala v rámci podnikania do iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému ...
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) bezdymového ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom ...
b)
vyviezla v rámci podnikania na územie tretích štátov a uskutočnenie vývozu doložila colným ...
c)
bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky ...
d)
bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového ...
(15)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je ...

a)
prijatého na daňovom území z iného členského štátu,
b)
odoslaného do iného členského štátu,
c)
dovezeného na daňové územie z územia tretích štátov,
d)
vyvezeného na územie tretích štátov.
(16)

Na daňovom území sa zakazuje predaj bezdymového tabakového výrobku na konečnú spotrebu

a)
za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom tabakovom ...
b)
podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru.
(17)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho ...

(18)

Bezdymový tabakový výrobok možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označený kontrolnou ...

(19)

Na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9 v rozsahu týkajúcom ...

(20)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, môže ...

(21)

Na bezdymový tabakový výrobok sa použijú ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) až d), o) a r) až ...

§ 19b
Evidencia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
(1)

Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19, alebo osoba, ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technické údaje a priložiť nákres a fotodokumentáciu technologického zariadenia na výrobu tabakových ...
(2)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný ...

(3)

Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne technologické zariadenie na ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej technologické zariadenie určené na výrobu tabakových výrobkov ...
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého technologického zariadenia určeného ...
(4)

Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe technologické zariadenie ...

(5)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak ...

(6)

Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o ...

(7)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov ...

a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu technologického zariadenia na výrobu tabakových ...
§ 20
Zábezpeka na daň
(1)

Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť ...
b)
banková záruka14) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ...
(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej ...

(4)

Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku ...

(5)

Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť ...

a)
pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na ...
b)
ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za ...
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 7, a to o sumu, ktorú colný úrad ...
(7)

Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na ...

(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného ...

(9)

Colný úrad o žiadosti podľa odseku 8 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný ...

(10)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky

a)
úplne, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej ...
(11)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 10 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo ...

(12)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení ...

(13)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ...

a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie ...
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred ...
d)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 41 ods. 1 písm. a), b), e) alebo písm. m),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(14)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 sú:

a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo ...
b)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa § 19 ods. 4 písm. e) až g).
(15)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené ...

(16)

Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od ...

a)
prevádzkovateľ daňového skladu má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ ...
(17)

Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového ...

(18)

Doručením výzvy podľa odseku 16 rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky ...

§ 20a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)

Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť ...

(2)

V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ...

(3)

Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového ...

§ 21
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území
(1)

Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len

a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu ...
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa ...
(2)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie ...

(3)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na ...

(4)

Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových ...

(6)

Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ...

(7)

Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území ...

(8)

Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po ...

(9)

Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), ...

(10)

Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť ...

(11)

Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň

a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane ...
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ...
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak ...
(12)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových ...

§ 22
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
(1)

Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len

a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela ...
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela ...
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom ...
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom ...
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe ...

(3)

Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie únie ...

(4)

Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových ...

(6)

Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového ...

(7)

Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(8)

Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), ...

(9)

Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území únie, musia byť po prevzatí ...

(10)

Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť ...

(11)

Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 ...

(12)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových ...

§ 22a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)

Colný úrad môže osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup ...

(2)

Colný úrad je povinný osobu podľa § 19, 23 alebo § 24, ktorej dočasne pozastavil prístup do ...

(3)

Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný ...

§ 23
Oprávnený príjemca
(1)

Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu ...

a)
adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, ...
b)
obchodný názov tabakového výrobku,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej ...
d)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia ...
(3)

Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu ...
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, ...
(5)

Osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(6)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného ...

(7)

Osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, ...

(8)

Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

(9)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku ...
(10)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

(11)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

(12)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

(13)

Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému ...

(14)

Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká

a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania ...
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) alebo ...
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane ...
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského ...
g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.
(15)

Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane ...

a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného ...
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského ...
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)

Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

(17)

Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane

a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(18)

Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

§ 24
Registrovaný odosielateľ
(1)

Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane okrem ...

a)
obchodný názov tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom množstve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane v príslušnej ...
(3)

Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 23 ods. 5,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu ...
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, ...
(5)

Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe ...

(6)

Na registráciu, vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na ...

§ 25
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)

Na účely tohto zákona sa elektronický systém14a) považuje za nedostupný, ak je elektronický ...

(2)

Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný

a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ...
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ...
(3)

Ak je elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu tabakových ...

(4)

Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený ...

(5)

Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, ...

(6)

Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončila so sprievodným dokumentom alebo ...

(7)

Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) ...

(8)

Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí ...

(9)

Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa ...

§ 26
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona ...

a)
boli tabakové výrobky pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, ...
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane k stratám tabakových výrobkov, ktoré ...
(3)

Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, ...

(4)

Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové ...

(5)

Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku ...

(6)

Ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského ...

(7)

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená ...

(8)

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane ...

a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň ...
b)
na daňovom území pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového ...
(10)

Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane ...

(11)

Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.

§ 27
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze
(1)

Dovozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov ...

(2)

Tabakové výrobky po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia ...

(3)

Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ ...

§ 28
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze
(1)

Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov ...

(2)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe ...

(3)

Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové ...

(4)

Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil ...

(5)

Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) ...

(6)

Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom ...

(7)

Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad ...

(8)

Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad ...

(9)

Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa ...

§ 28a
Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Ak je elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, vývozca je povinný

a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu19b) začatie prepravy ...
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 25 ods. 2 písm. b).
(2)

Vývozca môže začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku ...

(3)

Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument ...

(4)

Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) ...

(5)

Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom ...

(6)

Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) ...

(7)

Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 28 ods. 5 z iného dôvodu, ...

§ 29
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravia na ...

(2)

Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov podľa ...

a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo v príslušnej mernej jednotke, obchodný ...
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaných tabakových výrobkov; ...
(3)

Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému ...

(4)

Ak sa tabakové výrobky podľa odseku 1 prepravujú na daňové územie alebo prijímajú na daňovom ...

(5)

Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť ...

(6)

Ak pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému ...

(7)

Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia tabakových ...

a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)

Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť ...

(9)

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému ...

(10)

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravujú cez ...

(11)

Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného ...

(12)

Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného ...

(13)

Ak odberateľ tabakových výrobkov, ktorým je oprávnený príjemca, chce tabakové výrobky uvedené ...

§ 30
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)

Osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom ...

(2)

Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravujú ...

(3)

Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ...

(4)

Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave tabakových výrobkov uvedených do ...

§ 31
Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na ...

(2)

Ak sa použijú tabakové výrobky podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová ...

(3)

Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na ...

a)
dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom, ...
b)
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené, ...
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
d)
množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 ...
§ 32
Zásielkový obchod
(1)

Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá ...

a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)

Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových ...

(3)

Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému ...

a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku ...
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré ...
(4)

Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa ...

(5)

Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na ...

(6)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu ...

(7)

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému ...

(8)

Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca ...

(9)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, colný ...

(10)

Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak

a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia ...
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, ...
(11)

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území ...

(12)

Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov ...

§ 32a
Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo ...
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov podľa § 29 alebo § 32 sa na účely tohto zákona ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona ...

a)
boli tabakové výrobky pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, ...
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu k stratám tabakových výrobkov, ...
(3)

Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom ...

(4)

Ak sa pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom ...

(5)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti ...

(6)

Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň ...

(7)

Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom ...

(8)

Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom ...

(9)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je platiteľ dane povinný do piatich ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)

Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.

§ 33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk ...

(2)

Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, ...

(3)

Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu ...

(4)

Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať ...

(5)

Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ...

(6)

Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového ...

(7)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky ...

(8)

Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu sa uskutočňuje v ...

(9)

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu

a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)

Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

(11)

Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 ...

(12)

Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových ...

Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 33a
(1)

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov ...

(2)

Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je

a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho ...
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") ...
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na ...
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej ...
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt ...
(3)

Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným ...

(4)

Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných ...

(5)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť ...

(6)

Preprava tabakových výrobkov prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa ...

(7)

Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade ...

(8)

Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov ...

(9)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom ...

(10)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom ...

(11)

Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných ...

(12)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové ...

(13)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za ...

a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet.
(14)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny ...

(15)

Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...

(16)

Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku ...

(17)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(18)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní ...

(19)

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi ...

§ 33b
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať tabakové výrobky ...

a)
skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom výlučne ...
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatých tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch,
2.
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo ...
3.
stav zásob tabakových výrobkov v kusoch alebo v kilogramoch.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 a 3 ...

(3)

Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § ...

Vedenie evidencií
§ 34
(1)

Prevádzkovateľ podniku na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) je povinný viesť evidenciu ...

a)
vyrobených tabakových výrobkov,
b)
prevzatých tabakových výrobkov,
c)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
d)
vydaných tabakových výrobkov,
e)
základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakových výrobkov použitých pri ich ...
f)
stavu zásob tabakových výrobkov a základných surovín a materiálov použitých pri výrobe tabakových ...
(2)

V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4 uvedený

a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby tabakových výrobkov,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia tabakových výrobkov a identifikačné údaje dodávateľa; ...
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia tabakových výrobkov na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania tabakových výrobkov a identifikačné údaje odberateľa; ...
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu tabakových výrobkov, miesto uskutočnenia colného konania ...
(3)

Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od dane musí byť doložené kópiou povolenia na nákup ...

(4)

Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku ...

§ 35
(1)

Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu ...

a)
prevzatých tabakových výrobkov,
b)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
c)
vydaných tabakových výrobkov,
d)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 3 a 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

§ 37
(1)

Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatých tabakových výrobkov, v členení na tabakové výrobky prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.

§ 38
(1)

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu

a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
odoslaných tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(2)

Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaných ...

(3)

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu tabakových výrobkov

a)
prijatých,
b)
vydaných.
(4)

Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane. ...

§ 39
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)

Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom tabakových výrobkov, ...

(2)

Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo ...

(3)

Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý ...
b)
zisťovať stav zásob tabakových výrobkov, tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku ...
c)
kontrolovať prepravné obaly a iné obaly, napríklad kontajner, debnu, škatuľu, v ktorých sa nachádzajú ...
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaných tabakových výrobkov, tabakovej suroviny ...
e)
odoberať bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daňový dozor, vzorky podľa ...
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie ...
g)
zisťovať prirodzené úbytky tabakových výrobkov pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace ...
h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré ...
(4)

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného ...

(5)

Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola ...

(6)

Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný ...

(7)

Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení tabakových výrobkov, tabakovej suroviny ...

(8)

Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo ...

§ 40
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)

Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov ...

(2)

Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a adresu umiestnenia daňových skladov, ...
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum ...
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia ...
d)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
e)
identifikačné údaje dovozcu tabakových výrobkov a jeho evidenčné číslo,
f)
obchodný názov prijímaných a skladovaných tabakových výrobkov,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
i)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
j)
identifikačné údaje osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní,
k)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.
(3)

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú ...

(4)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 10, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ...

(5)

Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na ...

a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 33a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre ...
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre ...
§ 41
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak

a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ...
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší povinnosť uvedenú v § 9b ods. 13, 14, 17, 18 a 19,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok podľa tohto zákona,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov ...
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane ...
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené ...
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e), § 10 ods. 2 alebo § 19aa ods. 16,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a),
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane ...
n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického ...
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016,
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016,
o)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 9b ods. 18, ak ...
p)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u ...
q)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 9b ods. 3 až 5,
r)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a spotrebiteľské balenie ...
s)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a označil spotrebiteľské ...
t)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie ...
u)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického ...
v)
nepostupovala podľa § 9b ods. 13 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) ...
w)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového ...
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 1 písm. a), b), d) až i), p) alebo w) od 100 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c), j) až o), r) až v) alebo x) od 50 do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. q) do 50 000 eur.
(3)

Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania ...

(4)

Colný úrad pri podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), ...

(5)

Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí ...

(6)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto ...

(7)

Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské ...

(8)

Pokutu podľa odseku 2 písm. c) uloží Colný úrad Banská Bystrica.

§ 41a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak

a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ...
b)
označí spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov ...
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f), § 8 ods. 2 alebo § 19aa ods. ...
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny u ...
f)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa odseku 1 od 50 eur do 50 000 eur.

(3)

Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania ...

(4)

Colný úrad pri podozrení z dopustenia sa priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) spotrebiteľské ...

(5)

Tabakové výrobky, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok, ktoré colný úrad zabezpečí ...

(6)

Za priestupok podľa odseku 1 môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 500 ...

(7)

Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 42
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Na správu dane sa použije osobitný predpis,14aa) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Na postup colného úradu pri zaradení do evidencie podľa § 9a, § 19a a § 19aa sa vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) ...

(5)

Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 20a ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 16, § 20 ods. 11, § 21 ods. ...

§ 42a

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 43
(1)

Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na tabakové výrobky, ktoré ...

§ 44
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, ...
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré ...
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku ...
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej ...
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote ...
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu ...
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, ...
(5)

Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku ...

a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 ...
(6)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. ...

(9)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa ...

(10)

Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského ...

(11)

Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti ...

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)

Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné ...

(14)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ ...

(15)

Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 ...

(16)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie ...

a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ...
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského ...
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú ...
d)
po zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú ...
(17)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného ...

(18)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného ...

(19)

Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné ...

(20)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa ...

(21)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, ...

(22)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané ...

(23)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno ...

(24)

Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie ...

(25)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené ...

(26)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších ...

(27)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je ...

(29)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie ...

(30)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových ...

(31)

Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským ...

(32)

Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť ...

(33)

Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu ...

(34)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového ...

(35)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 ...

(36)

Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ...

(37)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské ...

§ 44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného ...

§ 44b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 15 ods. 10 a 11 zákona v znení ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad ...

(3)

Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie ...

(5)

Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať tabakové výrobky oslobodené od ...

(6)

Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia ...

(7)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom ...

(8)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(10)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie ...

(11)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť ...

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných ...

§ 44c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení ...

(2)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2005 sa dokončí podľa ustanovení ...

§ 44d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2007 sa ukončí podľa ustanovení ...

(2)

Užívateľský podnik podľa § 8 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v držbe ...

(3)

Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane možno uvádzať do daňového voľného obehu ...

(4)

Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane môže užívateľský podnik podľa odseku 2 používať ...

§ 44e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009
(1)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské ...

§ 44f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Cena cigariet uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré sa bude uvádzať ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedená cena cigariet ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane z cigariet, ...

(4)

V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku ...

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 46,80 eura/1 ...

(5)

V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 je minimálna sadzba dane 69,70 eura/1 000 kusov.

§ 44g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane ...

(2)

Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane ...

(3)

Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území príjme tabakové výrobky v pozastavení dane z iného ...

(4)

Na prepravu tabakových výrobkov podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený ...

(5)

Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území, ktorá sa začala podľa § ...

(6)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010 ...

(7)

Ak má daňový splnomocnenec zásoby tabakových výrobkov, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) ...

(8)

Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové ...

(9)

Vývozca tabakových výrobkov pri vývoze tabakových výrobkov v pozastavení dane môže postupovať ...

(10)

Ak sa vývoz tabakových výrobkov podľa odseku 9 začal podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca ...

§ 44h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Cigary alebo cigarky, ktoré sa považujú za cigary alebo cigarky podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ods. ...

(2)

Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktorý sa považuje za tabak na vlastnoručné zhotovenie ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov sú povinní ...

§ 44i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou ...

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov tabak 66,96 eura/kg.

(2)

V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku ...

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 55,70 eura/1 ...

(3)

V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou ...

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 75,56 eura/1 000 kusov tabak 69,44 eura/kg.

(4)

V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku ...

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 58 eur/1 000 ...

(5)

V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 ...

(6)

V období od 1. februára 2012 do 30. septembra 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 88,50 eura/1 ...

(7)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2012, ...

(8)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára ...

(9)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení ...

(10)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení ...

(11)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá ...

(12)

Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. októbra 2012, ...

(13)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení ...

(14)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení ...

(15)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá ...

(16)

Daň z tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 označených ...

(17)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2011 sa ukončí podľa § 41 predpisu ...

(18)

Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

§ 44j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)

Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 ods. 6 doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(2)

Osoba podľa odseku 1 je povinná

a)
do 15. marca 2012 vykonať inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu8) ...
b)
do 31. marca 2012 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu ...
(3)

Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 zničí na náklady osoby podľa ...

(4)

Poukaz vydaný odberateľovi kontrolných známok na osobu podľa odseku 1 stráca platnosť od 1. februára ...

(5)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená odseku ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená v ...

(7)

Osoba, ktorá chce od 1. februára 2012 prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) ...

(8)

Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny.10)
(9)

Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa ...

§ 44k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 doterajšieho ...

(2)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení ...

a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej ...
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo ...
(3)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ...

a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie ...
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy ...
(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu k žiadosti podľa odseku 4 priloží

a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo ...
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené ...

(7)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 doterajšieho predpisu v ...

(8)

Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, ...

(9)

Ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky ...

(10)

Ustanovenie § 20 ods. 14 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje. ...

§ 44l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Daň zo spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený ...

§ 44m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Žiadosť o registráciu podanú podľa § 19, 23 alebo § 24 predpisu účinného do 31. decembra 2013 ...

(2)

Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú ...

§ 44n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)

Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného ...

(2)

Osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou ...

(3)

Obchodník s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014, je povinný ...

§ 44o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2014
(1)

Podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné postupovať do 31. decembra 2014.

(2)

Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 ...

(3)

Tlačiareň podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je povinná

a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti Colného úradu Bratislava inventarizáciu zásob kontrolných ...
b)
do 15. februára 2015 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, ...
(4)

Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 3 písm. b) zničí na náklady ...

(5)

Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014 ...

(6)

Registračné odberné číslo pridelené osobe podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 ...

(7)

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu ...

(8)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu ...

(9)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9 ods. 8 predpisu ...

(10)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu ...

(11)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá ...

(12)

Do 31. decembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek nevzťahuje § ...

(13)

Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa ...

(14)

Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného ...

(15)

Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného ...

(16)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek ...

(17)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá ...

(18)

Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2014 dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia ...

(19)

Žiadateľ podľa odseku 18 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ...
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku ...
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(20)

Žiadateľ podľa odseku 18 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti. ...

(21)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti ...

(22)

Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9 ods. 10 predpisu účinného ...

(23)

Na odberateľa kontrolných známok, ktorý do 31. decembra 2014 postupuje podľa § 9 predpisu účinného ...

(24)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce kontrolnou známkou označovať spotrebiteľské balenie ...

§ 44p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. januára 2015 obchodovať s tabakovou surovinou, ...

(2)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového ...

(3)

Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom ...

(4)

Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 24 ods. 6 a § 23 ods. ...

§ 44r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky podľa § 20 v znení účinnom do 30. novembra 2014 ...

§ 44s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)

Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa § 9b ods. 21 v znení účinnom do 31. októbra ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 v znení účinnom do 31. ...

(3)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 ods. 1 písm. n) v znení účinnom do 31. októbra 2015 ...

§ 44t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre ...

§ 44u
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2017
(1)

V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje takto:

opis tovaru kombinovaná sadzba dane špecifická časť percentuálna časť cigarety 61,80 eura/1 ...

(2)

V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 ...

(3)

V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je sadzba dane z tabaku 73,90 eura/kg.

(4)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2017 musí ...

(5)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. ...

(7)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá ...

(8)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára ...

(9)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby ...

§ 44v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2019 musí ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. ...

(3)

Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. ...

(4)

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá ...

(5)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek ...

(6)

Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre ...

(7)

Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára ...

(8)

Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby ...

§ 44w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ...

(2)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41a v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ...

§ 44x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

(2)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. ...

(3)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto ...

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) ...
e)
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého ...
f)
nie je v likvidácii, nie je na ňu právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(4)

Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s ...

§ 44y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Spôsob označovania spotrebiteľského balenia cigariet podľa § 9 ods. 9 v znení účinnom do 30. ...

§ 44z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019
(1)

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj podľa § 9 ods. ...

(2)

Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku dodané podľa § 9 ods. 12 písm. ...

(3)

Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského ...

(4)

Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského ...

§ 45

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označovaní niektorých ...

§ 45a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2006 Z. z. o povolených denaturačných ...

§ 45b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 552/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 46

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 9 ods. 1 až 31, § ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení ...

  2.

  Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov ...

  3.

  Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce ...

  4.

  Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru ...

  5.

  Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02-1

Poznámky

 • 1)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). Čl. 355 Zmluvy ...
 • 1aa)  Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1aaa)  Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1b)  Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ...
 • 2)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 2aa)  Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 2aaa)  § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2aab)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2ab)  STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky rezu.
 • 2ac)  STN Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie hmotnosti obsahu balíčkov tabaku (56 0280-6). ...
 • 3)  Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona ...
 • 4)  Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém ...
 • 4a)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane ...
 • 7)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 ...
 • 8)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 8aa)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 8ab)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní ...
 • 8ac)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 8ad)  Rozhodnutie 2012/21/EÚ.
 • 8ae)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných ...
 • 8b)  § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 8c)  § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva financií ...
 • 9)  § 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 10)  § 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch.§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 11)  § 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z. § 39 Obchodného zákonníka. ...
 • 12a)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2609/1995-100 z 3. októbra 1995, ktorým ...
 • 12b)   § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...
 • 12c)  § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a ...
 • 13)  § 524 Občianskeho zákonníka.§ 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 13a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 14)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14a)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii ...
 • 14aa)  Zákon č. 563/2009 Z. z.
 • 14b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 14c)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • 19a)  Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 19b)  Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 19c)  Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 19d)  Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 21)  Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína. Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu ...
 • 22)  § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 22a)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 23)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 25)  Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných ...
 • 25a)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, ...
 • 25b)  § 42 a 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 25c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 25d)  § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 25e)  Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 25f)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 26)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore