Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 24.07.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Rozhodcovské konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD238 DS5 EU PP1 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 420/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov,1) rodinnoprávnych vzťahov,2) ...

(3)

Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko4b) ...

a)
sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
b)
mediáciu nariadil súd,
c)
z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
d)
súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu.
(4)

Na účely tohto zákona je členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska.

§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti mediátora, postup podávania žiadostí o zápis do registra mediátorov, žiadostí o zápis ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ...

(2)

Na účely tohto zákona je

a)
osoba zúčastnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného ...
b)
bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
c)
spotrebiteľským sporom spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy4bb) alebo súvisiaci so spotrebiteľskou ...
§ 3
Mediátor

Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej ...

§ 4
Výkon činnosti mediátora
(1)

Výkon činnosti mediátora je podnikaním.

(2)

Mediátor

a)
je povinný
1.
pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej ...
2.
vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou ...
3.
správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených ...
4.
informovať pred začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, zásadách, účele ...
5.
poučiť osoby zúčastnené na mediácii pred začatím mediácie o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, ...
6.
rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky na ich vzájomnú komunikáciu a ...
7.
podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, alebo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ...
8.
osobám zúčastneným na mediácii vyhotoviť potvrdenie o skončení mediácie a osobám prizvaným k mediácii ...
9.
bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré ...
10.
viesť knihu mediácií a v rámci nej viesť prehľadnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva,
b)
nesmie
1.
sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ...
2.
vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, ...
3.
vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ...
(3)

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom ...

(4)

Podmienky výkonu mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ustanovuje ...

(5)

Mediátor vykonáva mediáciu prevažne v kancelárii, ktorá sa zapisuje do registra mediátorov; kanceláriou ...

(6)

Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ...

(7)

Ustanovenia § 11 ods. 5, 7 a 8 sa vzťahujú primerane aj na mediátora a ustanovenie § 11 ods. 6 sa na ...

Mlčanlivosť
§ 5

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou ...

§ 6

Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody podľa § 4 ods. ...

§ 7
Dohoda o riešení sporu mediáciou
(1)

Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že ...

(2)

Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1.

(3)

Osoby zúčastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení ...

(4)

Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá ...

(5)

Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa ...

§ 8
Registračné konanie
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie register mediátorov, ...

(2)

Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto

a)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike,7) alebo má uznaný ...
c)
je bezúhonný,
d)
má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, ...
e)
nebol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý z registra mediátorov.
(3)

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti ...

(4)

Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej ...

(5)

Ministerstvo vyčiarkne z registra mediátorov toho, kto

a)
o to písomne požiadal,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
e)
nespĺňa predpoklady na zápis do registra mediátorov,
f)
nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal.
g)
opakovane v období jedného roka poruší zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom závažným spôsobom. ...
(6)

Ministerstvo vydá mediátorovi písomné osvedčenie o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov alebo ...

(7)

Ministerstvo zapíše do registra mediačných centier mediačné centrum, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom ...

(8)

Ministerstvo zapíše do registra vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá získala akreditáciu ...

(9)

Ak sú splnené podmienky na zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, ministerstvo vykoná zápis v lehote 30 dní. ...

(10)

Register mediátorov a register mediačných centier zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(11)

Mediátor, mediačné centrum a vzdelávacia inštitúcia sú povinní ministerstvu oznámiť a preukázať zmeny ...

§ 8a
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora
(1)

Ministerstvo môže rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti mediátora, ak mediátor o pozastavenie ...

(2)

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora na základe jeho písomnej žiadosti nemôže trvať viac ako ...

(3)

Ak dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora trvá, nesmie mediátor vykonávať činnosť podľa tohto ...

(4)

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora sa zapisuje do registra mediátorov spolu s uvedením jeho ...

§ 9
Odborná príprava mediátora a odborná skúška mediátora
(1)

Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na ...

(2)

Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín a je zameraná pomerne na

a)
výučbu o základoch práva, o odvetviach občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva, rodinného ...
b)
oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia,
c)
oblasť pravidiel správania sa mediátora a tréning jeho sociálnych zručností a
d)
vedenie procesu mediácie, prípravu dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie.
(3)

Po odbornej príprave mediátor vykoná odbornú skúšku, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti, schopnosti ...

§ 10
Vzdelávacia inštitúcia
(1)

Odbornú prípravu, skúšku mediátora a preskúšanie mediátora môže vykonávať len vzdelávacia inštitúcia ...

(2)

Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté potvrdenie o akreditácii, ministerstvo vyčiarkne z registra ...

(3)

Vzdelávacia inštitúcia vydáva absolventovi odbornej prípravy mediátora po úspešnom vykonaní odbornej ...

§ 10a
Ďalšie vzdelávanie mediátora
(1)

Mediátor je povinný sa podľa tohto zákona sústavne vzdelávať.

(2)

Ministerstvo prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií zapísaných v registri vzdelávacích inštitúcií organizuje ...

(3)

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie. ...

(4)

Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, mediátor je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ...

(5)

Podrobnosti o ďalšom vzdelávaní a o preskúšaní mediátora ministerstvom upraví všeobecne záväzný právny ...

Mediačné centrum
§ 11
(1)

Za podmienok podľa tohto zákona môže fyzická osoba alebo právnická osoba zriadiť mediačné centrum (ďalej ...

(2)

Mediačné centrum

a)
určuje osobitné predpoklady a zameranie, ktoré musí spĺňať mediátor uchádzajúci sa o zápis do zoznamu ...
b)
zapisuje mediátorov do zoznamu mediátorov, vedie zoznam a eviduje zmeny v zozname mediátorov zapísaných ...
c)
zabezpečuje materiálne podmienky na výkon mediácie mediátormi zapísanými v zozname,
d)
poskytuje ministerstvu súčinnosť pri výkone právomoci podľa tohto zákona,
e)
organizuje osvetovú činnosť zameranú na podporu mediácie a ďalšie aktivity zamerané na podporu rozvoja ...
(3)

Orgány mediačného centra a jeho pracovníci nesmú v priebehu mediácie do výkonu mediácie nijako zasahovať, ...

(4)

Zriaďovateľ je bezodkladne po zriadení a zaregistrovaní mediačného centra a aj v prípade zmien v ministerstvom ...

a)
zriadenie mediačného centra,
b)
zriadenie pobočiek mediačného centra, ak ich zriadil,
c)
prijatý štatút zriadeného mediačného centra a vnútorné predpisy upravujúce výkon mediácie, ak boli prijaté, ...
d)
zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v zriadenom mediačnom centre, a jeho zmeny.
(5)

Mediačné centrum je povinné zriadiť, zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom ...

a)
meno, priezvisko a bydlisko zriaďovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné ...
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo mediačného centra, adresa na doručovanie, adresa na podávanie podaní ...
c)
skutočnosť, že mediačné centrum je zapísané v registri vedenom ministerstvom s uvedením čísla zápisu, ...
d)
aktuálny zoznam členov orgánov mediačného centra s uvedením mena a priezviska,
e)
zoznam mediátorov a zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu spotrebiteľských sporov vedený mediačným ...
f)
členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov, ...
g)
druhy spotrebiteľských sporov, ktoré je mediačné centrum oprávnené riešiť, ak podľa štatútu je toto ...
h)
právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori, úplné znenie štatútu a rokovacieho poriadku vrátane ...
i)
jazyk, v ktorom je možné viesť mediáciu a urobiť podanie,
j)
informácia, že mediáciu je možné ukončiť spôsobom podľa tohto zákona,
k)
priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu, ak mediačné centrum rieši spotrebiteľské spory, ...
l)
informácia o záväznosti a právnych účinkoch mediácie pre osoby zúčastnené na mediácii,
m)
správa o činnosti mediačného centra podľa odseku 6, ak mediačné centrum rieši spotrebiteľské spory.
(6)

Spotrebiteľské spory môže riešiť iba mediačné centrum, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Mediačné ...

a)
počte mediácií spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokoch, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii ...
b)
najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom,
c)
počte mediácií spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené, a o dôvode ich skončenia,
d)
priemernej dĺžke trvania mediácie spotrebiteľského sporu,
e)
miere, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediačné centrum takéto ...
f)
členstve, prípadne spolupráci mediačného centra s nadnárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú riešením ...
(7)

Na základe žiadosti poskytne mediačné centrum informácie podľa odsekov 5 a 6 aj na trvalom médiu.

(8)

Mediačné centrum spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto ...

§ 12
Štatút mediačného centra

Štatút mediačného centra ustanoví

a)
organizačnú štruktúru mediačného centra,
b)
zameranie mediačného centra,
c)
osobitné predpoklady, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediačné ...
d)
pravidlá o odmene mediátora a osobitné pravidlá riešenia spotrebiteľských sporov, ak mediačné centrum ...
§ 13
Zoznam mediátorov mediačného centra a výkon mediácie
(1)

Mediačné centrum vedie zoznam mediátorov a zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu spotrebiteľských ...

(2)

Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediátora, ktorý spĺňa predpoklady podľa zákona a osobitné ...

(3)

Na účely výkonu mediácie mediačné centrum zabezpečí náhodný, nezávislý a nestranný výber mediátora. ...

(4)

V zozname mediátorov príslušného mediačného centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, adresa jeho ...

(5)

Zodpovednosťou mediačného centra za škodu nie je dotknutá zodpovednosť mediátora za škodu spôsobenú ...

§ 14
Začiatok mediácie, koniec mediácie a kniha mediácií
(1)

V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho ...

a)
presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
b)
presné označenie mediátora a jeho kancelárie,
c)
vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,
d)
výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a
e)
dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.
(2)

Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými ...

(3)

Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so ...

(4)

Kniha mediácií je neprenosná, mediátorom vedená evidencia časovo usporiadaných zápisov o uzavretí dohôd ...

a)
poradové číslo zápisu,
b)
presný dátum a čas zápisu,
c)
číslo dohody o začatí mediácie, dátum uzavretia dohody o začatí mediácie a jej trvanie,
d)
dátum a spôsob skončenia mediácie,
e)
presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
f)
presné označenie sporu, ktorý je predmetom mediácie,
g)
výšku dohodnutej odmeny mediátora,
h)
podpisy osôb zúčastnených na mediácii a podpis mediátora,
i)
poznámku.
(5)

Kniha mediácií sa ukladá a vedie pre každý kalendárny rok samostatne a mediátor je povinný archivovať ...

(6)

Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské konanie, ktorému predchádzala mediácia v členskom štáte, ...

(7)

Mediátor je povinný ihneď a z dôležitých dôvodov, najneskôr pracovný deň nasledujúci po uzavretí dohody ...

(8)

Mediácia sa končí

a)
dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b)
dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude ...
c)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti ...
d)
dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť ...
e)
dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia ...
f)
dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe ...
g)
dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému ...
h)
uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich ...
i)
dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak ...
§ 15
Účinky dohody o mediácii
(1)

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii ...

(2)

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia ...

a)
spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b)
schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.
§ 15a

Výšku odmeny mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej ...

§ 16
Prechodné ustanovenie
(1)

Právnické osoby, ktoré pred účinnosťou tohto zákona získali akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie, ...

(2)

Fyzické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady ustanovené v § 8 ods. 2 písm. a) až c), absolvovali akreditovanú ...

§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2016; vznik týchto ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na mediáciu, ktorá sa začala podľa právnych predpisov účinných ...

(3)

Mediátor zapísaný v registri mediátorov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za ...

(4)

Osvedčenia o účasti na odbornom seminári organizovanom ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov vydané ...

(5)

Mediačné centrum, ktoré je právnickou osobou, je povinné zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto ...

§ 17

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

V § 99 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju ďalšiu činnosť vykonávať ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „mediátorov9a),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 420/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 420 /2004 Z. z.

  VZOR KNIHY MEDIÁCIÍ

  ...

Poznámky

 • 1)  § 1 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Zákon o rodine.
 • 3)  § 261 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 1 Zákonníka práce.
 • 4a)  Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, ...
 • 4b)  Čl. 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov ...
 • 4ba)  § 3 až 6 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4bb)  § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 4c)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Napríklad § 167 a 168 Trestného zákona, § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane ...
 • 7)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 7aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7b)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 11)  § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 12)  § 73k ods. 4 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad § 10 ods. 4 zákona č. 97/1963 Zb.
 • 14)  Zákon č. 97/1963 Zb. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore