Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 28.02.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST72JUD7424DS77EUPP29ČL1

Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 580/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 81/2021

Legislatívny proces k zákonu 81/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia ...

§ 2
Pojem a druhy zdravotného poistenia
(1)

Zdravotné poistenie je

a)
povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného ...
b)
individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného ...
(2)

Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s ...

DRUHÁ ČASŤ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

§ 3
Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia
(1)

Poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa ...

(2)

Verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky; ...

a)
je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca, ...
b)
vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva ...
c)
dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje ...
d)
je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa ...
1.
nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a),
2.
manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
3.
manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
4.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b), je vedená ...
5.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a ktorá dosiahla ...
6.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a je invalidná ...
7.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a nie je ...
8.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) a je nezaopatrené ...
(3)

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ...

a)
vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo ...
b)
vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť podľa ...
c)
je azylant,4)
d)
je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike ...
e)
je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej ...
f)
je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,6)
g)
je vo výkone detencie,6a) vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,8)
h)
je nezaopatrený rodinný príslušník,8a) ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte,
i)
je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorého za takého považujú právne predpisy členského štátu jeho ...
j)
je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území ...
k)
odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ...
(4)

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak nie ...

(5)

Zdravotným poistením v cudzine sa na účely tohto zákona rozumie systém zdravotného poistenia financovaný ...

(6)

Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, ...

(7)

Miesto alebo zariadenie na výkon činností sa považuje za trvalé podľa odseku 6, ak sa na výkon činnosti ...

(8)

Stálou prevádzkarňou na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá koná v mene zamestnávateľa a sústavne ...

(9)

Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ...

(10)

Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá je zdravotne poistená v inom členskom štáte.

§ 4
Vznik verejného zdravotného poistenia
(1)

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom3) na území Slovenskej ...

(2)

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie ...

(3)

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie ...

§ 5
Zánik verejného zdravotného poistenia
(1)

Verejné zdravotné poistenie zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2)

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie ...

(3)

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie ...

Prihláška

§ 6
(1)

Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „prihláška“) v zdravotnej ...

(2)

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať prihlášku jeho zákonný ...

(3)

Za fyzickú osobu vo väzbe7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak nie je zdravotne ...

(4)

Za maloletého poistenca je povinný podať prihlášku

a)
zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti ...
b)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia ...
c)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,11) ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie ...
(5)

Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých zdravotných ...

(6)

Ak poistenec podal prihlášku v lehote ustanovenej v odseku 1, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa ...

(7)

Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, v ktorej ...

(8)

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ako je zdravotná poisťovňa ...

(9)

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca, len ak prihláška bola skôr podaná aj v ...

(10)

Zdravotná poisťovňa je pri podaní prihlášky povinná elektronicky, ak ďalej nie je uvedené inak [písmeno ...

a)
pri vzniku verejného zdravotného poistenia
1.
oznámiť prijatie prihlášky úradu13) do troch pracovných dní od jej prijatia vrátane dátumu a času prijatia ...
2.
potvrdiť prihlášku do siedmich dní od jej prijatia, ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,
3.
písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu odmietnutie ...
4.
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia,
b)
pri zmene zdravotnej poisťovne
1.
elektronicky oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka dátum a čas prijatia prihlášky, ...
2.
potvrdiť prihlášku do 30. novembra príslušného kalendárneho roka,
3.
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do 5. decembra príslušného kalendárneho roka.
(11)

Úrad je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni elektronicky

a)
informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej poisťovni ...
b)
do 20. novembra príslušného kalendárneho roka informáciu o dátume a čase prijatia prihlášky, dátume ...
(12)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vyžiadať si od zdravotnej poisťovne, ktorá naposledy vykonávala ...

(13)

Pri získavaní oprávnenia na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta si poistenec povinnosť ...

§ 7
(1)

Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. To neplatí, ak verejné zdravotné ...

(2)

Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho ...

(3)

Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku ...

(4)

Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú ...

(5)

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, ...

(6)

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni ...

(7)

Ustanovenia § 6 ods. 2 až 4, ods. 5 prvá veta a ods. 12 a 13 platia rovnako aj pri zmene príslušnej ...

(8)

Ak zákonný zástupca poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j) alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa ...

§ 8
(1)

Prihláška musí mať písomnú formu,13aaa) ak je podaná elektronickými prostriedkami, musí byť podpísaná ...

a)
označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania,
b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo identifikačnej karty alebo číslo ...
c)
pri osobách uvedených v § 6 ods. 2 až 4 meno a priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo ...
d)
obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,
e)
označenie poistenca podľa § 3,
f)
označenie platiteľa poistného (§ 11 ods. 1 a 2),
g)
podpis poistenca alebo podpis osôb uvedených v § 6 ods. 8,
h)
dátum prijatia prihlášky.
(2)

Ak za maloletého poistenca, ktorého údaje nie sú známe, podáva prihlášku poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) ...

(3)

Ak prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) za poistenca, ktorého matka písomne požiadala ...

(4)

Prihláška pri zmene zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2) musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v odseku ...

(5)

Ak podáva prihlášku azylant, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinný spolu s prihláškou predložiť ...

(6)

Prihláška môže obsahovať aj titul, ak ho poistenec má a má ho zapísaný v registri fyzických osôb,51d) ...

Úhrada zdravotnej starostlivosti

§ 9
(1)

Poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) ...

(2)

Poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti15) ...

a)
ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní všetky podmienky ...
b)
od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil ...
c)
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného ...
d)
ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 ...
e)
ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
f)
ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
g)
ktorému bol určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,15aa)
h)
ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) ...
(3)

Poistenec, ktorý nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej starostlivosti, ktorú uhrádza ...

(4)

Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhradí zdravotnej poisťovni pri prvom poskytnutí neodkladnej starostlivosti ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov náklady neodkladnej ...

a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu poistenca, ktorému sa poskytla ...
b)
dátum poskytnutia neodkladnej starostlivosti,
c)
uvedenie choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,15a) v súvislosti s ktorou sa poskytla neodkladná ...
d)
výšku úhrady za poskytnutú neodkladnú starostlivosť,
e)
údaj o potvrdení žiadosti zdravotnou poisťovňou podľa odseku 6.
(6)

Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu.16) ...

(7)

Zdravotná poisťovňa má právo uplatniť svoj nárok na úhradu nákladov za poskytnutú

a)
zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného ...
b)
zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu ...
c)
zdravotnú starostlivosť voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo ...
d)
zdravotnú starostlivosť voči poistencovi po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si poistenec ...
e)
neodkladnú starostlivosť poistencovi podľa odseku 3 voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá ...
§ 9a
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine okrem členských štátov
(1)

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine okrem členských štátov, ...

(2)

Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poistencovi náklady na plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú ...

§ 9b
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte
(1)

Poistenec má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte podľa ...

a)
potrebnej zdravotnej starostlivosti,
b)
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte,
c)
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne.
(2)

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje ...

(3)

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi, ak má poistenec bydlisko v inom členskom ...

(4)

Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne vo vzťahu k poistencovi je zdravotná ...

(5)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu podľa odseku 3 preukazuje poistenec ...

a)
formulár E106,
b)
formulár E109,
c)
formulár E120,
d)
formulár E121,
e)
prenosný dokument S1,
f)
štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072.
(6)

Nárok na úhradu nákladov potrebnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 preukazuje poistenec poskytovateľovi ...

a)
európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz“),
b)
náhradným certifikátom17) k európskemu preukazu (ďalej len „náhradný certifikát“).
(7)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne podľa ...

a)
formulár E112,
b)
prenosný dokument S2,
c)
prenosný dokument S3,
d)
formulár E123 alebo
e)
prenosný dokument DA1.
(8)

Úhradu nákladov podľa odsekov 5 až 7 zabezpečuje príslušná zdravotná poisťovňa prostredníctvom úradu.16a) ...

(9)

Ak poistenec nepredloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte európsky preukaz, ...

(10)

Poistenec má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne ...

a)
ochorenie nie je možné liečiť v Slovenskej republike v primeranej lehote16b) pri zohľadnení súčasného ...
b)
požadovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou liečby, sa v Slovenskej ...
c)
boli vyčerpané všetky možnosti liečby v Slovenskej republike a od liečby v inom členskom štáte sa očakáva ...
d)
poistenec má bydlisko v inom členskom štáte8aa) a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v Slovenskej ...
e)
ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho ...
(11)

Plánovaná zdravotná starostlivosť zahŕňa ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ústavnú zdravotnú starostlivosť. ...

(12)

Rozsah úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne podľa odseku ...

(13)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže udeliť súhlas na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom ...

(14)

Právo na preplatenie nákladov má poistenec, ak písomne požiada príslušnú zdravotnú poisťovňu do jedného ...

(15)

Práva a povinnosti poistenca pri poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte ...

§ 9c
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského štátu v Slovenskej ...
(1)

Poistenec iného členského štátu má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v ...

a)
potrebnej zdravotnej starostlivosti,
b)
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej ...
c)
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu.
(2)

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu je zdravotná starostlivosť, ...

(3)

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu, ak má poistenec ...

(4)

Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu vo vzťahu k poistencovi ...

(5)

Zdravotná poisťovňa je pre poistenca iného členského štátu na účely osobitných predpisov3a) inštitúcia ...

a)
pobytu, ktorá je príslušná uhrádzať náklady na zdravotnú starostlivosť v mieste pobytu,
b)
bydliska, ktorá je príslušná uhrádzať náklady na zdravotnú starostlivosť v mieste bydliska.
(6)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu podľa odseku 3 preukazuje poistenec ...

a)
formulárom E106,
b)
formulárom E109,
c)
formulárom E120,
d)
formulárom E121,
e)
prenosným dokumentom S1,
f)
štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072.
(7)

Na základe predloženia nárokového dokladu podľa odseku 6 zdravotná poisťovňa ako inštitúcia miesta bydliska ...

(8)

Nárok na úhradu nákladov potrebnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 preukazuje poistenec iného ...

a)
európskym preukazom,
b)
náhradným certifikátom.
(9)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského ...

a)
formulárom E112,
b)
prenosným dokumentom S2,
c)
prenosným dokumentom S3,
d)
formulárom E123 alebo
e)
prenosným dokumentom DA1.
(10)

Ak sa poistenec iného členského štátu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike ...

(11)

Ak sa poistenec iného členského štátu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike ...

a)
požiadať úrad, zdravotnú poisťovňu ako inštitúciu miesta pobytu alebo inštitúciu miesta bydliska o súčinnosť ...
b)
náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak ide o ambulantnú zdravotnú starostlivosť, uhradiť ...
(12)

Ak poistenec iného členského štátu nemôže požiadať úrad, zdravotnú poisťovňu ako inštitúciu miesta pobytu ...

(13)

Ak ide o zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov,3a) lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické ...

(14)

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti16d) do časti lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, kde ...

(15)

Ak sa poistenec iného členského štátu preukáže lekárskym predpisom alebo lekárskym poukazom vydaným ...

(16)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

§ 9d
Preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom ...
(1)

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo indikovaná poistencovi ...

a)
sociálna služba,16f)
b)
odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív alebo buniek ...
c)
program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu zdravia ...
(2)

Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom ...

(3)

Cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne ...

(4)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas na poskytnutie cezhraničnej ...

a)
ochorenie zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre poistenca alebo obyvateľstvo, zohľadňujúc ...
b)
liečba je poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, ...
c)
liečbu je možné poskytnúť v Slovenskej republike v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc ...
(5)

Zdravotná poisťovňa získava informácie o dôveryhodnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v inom ...

(6)

Zdravotná poisťovňa bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 písm. a) až c), nemôže zamietnuť udelenie predchádzajúceho ...

(7)

Ak pacient trpí zriedkavou chorobou, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne, alebo ...

(8)

Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa odsekov 2 a ...

(9)

Ak príslušná zdravotná poisťovňa udelí predchádzajúci súhlas na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej ...

(10)

Výška úhrady v Slovenskej republike podľa odsekov 2 a 3 na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej ...

(11)

Zdravotná poisťovňa ako inštitúcia miesta pobytu alebo ako inštitúcia miesta bydliska nevydáva predchádzajúci ...

(12)

Členský štát Európskej únie, v ktorom sa poskytuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, je členský štát ...

§ 9e
Úhrada nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského štátu ...
(1)

Poistenec iného členského štátu Európskej únie má nárok na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri určení ceny za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť ...

(3)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského štátu Európskej únie správu ...

(4)

Ak sa poistenec iného členského štátu Európskej únie preukáže u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti16d) ...

§ 9f
Konanie o predchádzajúcom súhlase
(1)

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 9a ods. 2, § 9b ods. 10 a § 9d ods. 3 podáva poistenec príslušnej ...

(2)

Klinickým pracoviskom podľa odseku 1 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s personálnym zabezpečením ...

(3)

Poistenec môže požiadať aj o dodatočné vydanie súhlasu podľa § 9b ods. 10 najneskôr do jedného roka ...

(4)

O žiadosti podľa odsekov 1 a 3 príslušná zdravotná poisťovňa rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa jej ...

(5)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie; ...

(6)

O odvolaní podľa odseku 5 rozhodne úrad do 15 pracovných dní odo dňa prijatia odvolania spolu s výsledkami ...

(7)

Na konanie podľa odsekov 1 a 3 až 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,56) ak tento zákon ...

§ 9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, a ...

Ak nie je v § 9 ods. 2 ustanovené inak, poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej ...

a)
starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok,
b)
invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský ...
c)
výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu.8ab)
§ 9h
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a obete obchodovania ...
(1)

Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) má cudzinec, ktorý ...

a)
cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b)
cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
(2)

Zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa odseku 1 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov. ...

(3)

Náklady vzniknuté podľa odseku 2 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo ...

(4)

Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o ...

(5)

Ak cudzincovi uvedenému v odseku 1 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné ...

(6)

Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich ...

a)
poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b)
zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c)
zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
d)
vyradení cudzinca z programu ochrany obetí.
§ 10
Žiadosť o preplatenie nákladov
(1)

Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť

a)
originál dokladu o zaplatení, ktorým je
1.
doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené ...
2.
originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky ...
b)
záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
c)
originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, ...
(3)

Ak bola poistencovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v cudzine v kalendárnom roku a jej poskytovanie ...

(4)

Ak poistenec uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v cudzine na prelome kalendárnych ...

(5)

Cudzojazyčné doklady priložené k žiadosti podľa odseku 2 sú akceptované aj bez úradne osvedčeného prekladu ...

(6)

Po podaní žiadosti o preplatenie príslušná zdravotná poisťovňa skontroluje správnosť osobných údajov ...

(7)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)
vzory nárokových dokladov,
b)
zoznam klinických pracovísk,
c)
vzor žiadosti o preplatenie nákladov,
d)
okruh poistencov, ktorí majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa osobitných ...
e)
okruh poistencov iných členských štátov, ktorí majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v Slovenskej ...
f)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri
1.
potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte,
2.
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte, poskytovanej ...
3.
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne poskytovanej v inom členskom štáte, ...
g)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri
1.
potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v Slovenskej republike,
2.
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej ...
3.
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu poskytovanej v Slovenskej ...
h)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní zdravotnej ...
i)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní cezhraničnej ...
j)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní cezhraničnej ...
§ 10a
Preukaz poistenca a európsky preukaz
(1)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poistencovi vydať preukaz poistenca do desiatich pracovných ...

(2)

Preukaz poistenca obsahuje

a)
titul, ak ho poistenec má,
b)
meno a priezvisko poistenca,
c)
rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné ...
d)
dátum narodenia poistenca,
e)
obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f)
kód zdravotnej poisťovne,
g)
dobu platnosti preukazu poistenca,
h)
označenie preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7,
i)
identifikačné číslo poistenca.
(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz ...

(4)

Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.17)

§ 10b
Zárobková činnosť
(1)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má ...

a)
právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov
1.
z dohody o brigádnickej práci študentov,
2.
zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy ...
3.
z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ...
4.
z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov ...
5.
zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia ...
6.
z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a) ...
b)
dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) ...
c)
dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitného predpisu,22)
d)
dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu,23)
e)
podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov ...
(2)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného ...

(3)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného ...

(4)

Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou ...

§ 11
Platitelia poistného
(1)

Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné

a)
zamestnanec,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba,
c)
zamestnávateľ,
d)
štát,
e)
platiteľ dividend.
(2)

Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je

a)
zamestnancom,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
c)
osobou podľa odseku 7.
(3)

Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ...

(4)

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ...

(5)

Zamestnávateľom je na účely tohto zákona

a)
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti ...
b)
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti ...
c)
pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3
1.
fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská ...
2.
právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte ...
(6)

Ak zamestnávateľom zamestnanca nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 5, je ním platiteľ ...

(7)

Štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za

a)
nezaopatrené dieťa;29) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia ...
b)
fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok podľa osobitného predpisu,31) okrem poberateľa vdovského dôchodku, ...
c)
fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok33) a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ...
d)
fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e)
fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,35)
f)
obvineného vo väzbe,7) odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,8) osobu vo výkone detencie,6a) obvineného ...
g)
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia ...
h)
študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ...
i)
fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,36)
j)
fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, ak za inú ...
k)
fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného ...
l)
manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý ...
m)
fyzickú osobu,
1.
ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41)
2.
ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej ...
3.
ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 14. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného ...
4.
ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 90. dňa osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu44) ...
5.
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu,44a) potreba ošetrovania alebo starostlivosti ...
6.
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti ...
n)
fyzickú osobu, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá je členom domácnosti, ktorej ...
o)
fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,46)
p)
cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
q)
azylanta4) v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu,
r)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
s)
fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej ...
t)
študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského ...
u)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa ...
v)
zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ...
1.
bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) ...
1b.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho ...
2.
suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru ...
3.
príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo ...
4.
zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca a
5.
odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych ...
w)
fyzickú osobu vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.47ab)
(8)

Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v), ak má ...

(9)

Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz. Osoby uvedené v odseku ...

(10)

Osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v ...

a)
navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo ...
b)
pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
c)
je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce ...
(11)

Platiteľ dividend na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,47b) ...

§ 12
Sadzba poistného
(1)

Sadzba poistného je pre

a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec
1.
osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ...
2.
zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je 0 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ...
b)
zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § ...
c)
samostatne zárobkovo činnú osobu 14 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba ...
d)
zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva
1.
osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu podľa ...
2.
zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je za tieto osoby 0 % z vymeriavacieho základu ...
e)
poistenca podľa § 11 ods. 2 14 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba so ...
f)
zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § ...
(2)

Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba

a)
uznaná za invalidnú,48)
b)
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.49)
(3)

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola ...

(4)

Sadzba poistného podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu sa vzťahuje len na príjem ...

§ 13
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických ...

(3)

Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je základ dane z príjmov zo zárobkovej činnosti podľa ...

(4)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca ...

(5)

Vymeriavací základ zamestnávateľa pre platbu poistného za zamestnanca je vymeriavací základ každého ...

(6)

Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu podľa ...

(7)

Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu podľa ...

(8)

Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu ...

(9)

Vymeriavací základ je najmenej úhrn minimálnych základov podľa odsekov 10 a 11 za všetky kalendárne ...

(10)

Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa ...

(11)

Minimálny základ podľa odseku 10 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ...

a)
bol poistenec zamestnancom alebo osobou podľa § 11 ods. 7,
b)
poistenec bol vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo
c)
sa poistenec nepovažoval za samostatne zárobkovo činnú osobu a poistenca podľa § 11 ods. 2.
(12)

Ak príjmy fyzickej osoby nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu50) ...

(13)

Celková platba za poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 je suma určená zákonom o štátnom rozpočte. Platba ...

(14)

Na vymeriavací základ osoby podľa § 11 odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorá má v rozhodujúcom ...

(15)

Ak súd rozhodol o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru (ďalej len „náhrada ...

(16)

Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného ...

(17)

Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

§ 13a
Odpočítateľná položka
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, ...

(2)

Odpočítateľná položka je 4 560 eur v rozhodujúcom období, ak v odsekoch 3 až 6 nie je ustanovené inak. ...

(3)

Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia ...

(4)

Odpočítateľná položka upravená podľa odseku 3 sa s rastom vymeriavacieho základu podľa

a)
§ 13 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá ...
b)
§ 13a ods. 1 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ...
(5)

Odpočítateľná položka sa určí ako nižšia zo súm vypočítaných podľa odseku 4.

(6)

Odpočítateľná položka v zápornej výške sa neuplatňuje.

§ 14

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu (§ 13) je kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné. ...

§ 15
Platenie poistného
(1)

Povinnosť platiť poistné vzniká

a)
dňom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4),
b)
dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3,
c)
dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4,
d)
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne ...
e)
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ...
(2)

Poistné sa platí

a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet príslušnej zdravotnej poisťovne,
b)
poštovou poukážkou na účet príslušnej zdravotnej poisťovne alebo
c)
v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.
(3)

Poistné sa platí v eurách.

(4)

Poistné sa platí preddavkami na poistné (§ 16) a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného (§ 19).

(5)

Platiteľ poistného je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným symbolom určeným ...

§ 16
Preddavok na poistné
(1)

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnej ...

(2)

Preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)
zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého ...
b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu ...
c)
zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca ...
d)
poistenec podľa § 11 ods. 2 vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ním určenej ...
e)
štát vo výške 1/12 sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí medzi ...
f)
poistenec, ktorý má príjem z dividend, vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. f)] z príjmu ...
(3)

Pomernou časťou základu dane podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie časť základu dane z príjmu fyzických ...

(4)

Preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. a) vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ. ...

(5)

Ak samostatne zárobkovo činná osoba nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom v odseku ...

(6)

Ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. ...

(7)

Preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. e) odvádza za štát ministerstvo zdravotníctva.

(8)

Výška preddavku na poistné

a)
samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. ...
b)
poistenca podľa § 11 ods. 2 je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ...
c)
poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend, je najviac vo výške určenej sadzbou ...
d)
poistenca podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych ...
e)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. ...
(9)

Platiteľ podľa § 11 ods. 1 písm. b), ktorý je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ...

(10)

Zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti samostatne zárobkovo činnej osoby povinnej odvádzať ...

(11)

Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení v odseku 2 písm. ...

(12)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá ukončila alebo pozastavila vykonávanie alebo oprávnenie na vykonávanie ...

(13)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa nevykonalo ročné zúčtovanie poistného, platí preddavky v ...

(14)

U poistenca, ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie, preddavky, ktoré ...

(15)

Preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. f) vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý má príjem ...

(16)

Na účely výpočtu preddavku na poistné sa príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom ...

(17)

Odpočítateľná položka sa s rastom príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci ...

(18)

Ak je príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom ...

§ 17
Splatnosť preddavku na poistné
(1)

Preddavok na poistné zamestnancov [§ 11 ods. 1 písm. a)] a zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. c)] je ...

(2)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [§ 11 ods. 1 písm. b)] a platiteľov poistného ...

(3)

Samostatne zárobkovo činné osoby a poistenci podľa § 11 ods. 2 môžu na základe písomnej dohody so zdravotnou ...

(4)

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho ...

(5)

Za deň platby preddavku na poistné sa považuje

a)
pri bezhotovostnom prevode z účtu deň, v ktorom sa uskutočnilo odpísanie platby z účtu platiteľa poistného, ...
b)
pri platbe poštovou poukážkou deň, v ktorý sa uskutočnila platba poštovou poukážkou,
c)
pri platbe v hotovosti deň, v ktorý sa uskutočnila platba v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni. ...
(6)

Ak sa neuskutočnilo pripísanie platby preddavku na poistné na účet zdravotnej poisťovne v deň jeho splatnosti, ...

a)
bezhotovostným prevodom platiteľ poistného v prevodnom príkaze, ktorý dal pred dňom splatnosti preddavku ...
b)
poštovou poukážkou platiteľ poistného poukázal preddavok na poistné najneskôr v posledný deň jeho splatnosti. ...
(7)

Platiteľ poistného je povinný bez zbytočného odkladu preukázať zdravotnej poisťovni na jej požiadanie ...

(8)

Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa si ...

(9)

Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát, poukazuje ministerstvo zdravotníctva na účet zdravotnej ...

§ 17a
Výkaz nedoplatkov
(1)

Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov dlžné ...

(2)

Výkaz nedoplatkov obsahuje

a)
u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ...
b)
u fyzickej osoby meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo; ak ide o fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ...
c)
určenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 s uvedením dátumu začatia a dátumu ...
d)
výšku nedoplatkov podľa stavu účtu platiteľa poistného k určitému dňu vychádzajúcemu z údajov vykázaných ...
e)
deň, ku ktorému bola výška nedoplatkov zistená,
f)
rozpis výšky nedoplatkov podľa písmena c) na jednotlivé mesiace obdobia, za ktoré je výkaz nedoplatkov ...
g)
číslo účtu príslušnej zdravotnej poisťovne, na ktorý musia byť nedoplatky uhradené,
h)
poučenie o možnosti podať námietky podľa odseku 4,
i)
označenie zdravotnej poisťovne, ktorá výkaz nedoplatkov vydala, dátum vydania,
j)
podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby alebo autorizáciu ...
(3)

Poistenec alebo platiteľ poistného sa vopred neupovedomuje o zostavení výkazu nedoplatkov na zdravotnom ...

(4)

Proti výkazu nedoplatkov možno príslušnej zdravotnej poisťovni podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia ...

(5)

Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok podľa odseku ...

(6)

Ak poistenec alebo platiteľ poistného podá voči doručenému výkazu nedoplatkov námietky v lehote podľa ...

(7)

Ak zdravotná poisťovňa námietkam poistenca alebo platiteľa poistného v plnom rozsahu vyhovie, zruší ...

(8)

Zdravotná poisťovňa môže výkaz nedoplatkov zrušiť aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí poistenca ...

(9)

Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(10)

Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.51c)

(11)

Zdravotná poisťovňa môže vo výkaze nedoplatkov okrem výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného ...

§ 17b
Doručovanie výkazu nedoplatkov
(1)

Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom.

(2)

Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka ...

(3)

Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje

a)
právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
b)
samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, ...
c)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu ...
(4)

Ak sa má výkaz nedoplatkov doručiť na adresu v cudzine a nepodarí sa ho doručiť podľa odseku 3 písm. ...

(5)

Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu ...

(6)

Na doručovanie výkazov nedoplatkov sa nevzťahuje Správny poriadok.

§ 17c
Odpisovanie pohľadávok
(1)

Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi poistného na základe právoplatného uznesenia ...

a)
o potvrdení vyrovnania dlhu, na základe ktorého zanikla povinnosť splatiť zdravotnej poisťovni pohľadávku ...
b)
po skončení reštrukturalizácie, ak pohľadávky zdravotnej poisťovne prihlásené do reštrukturalizácie ...
c)
o oddlžení platiteľa poistného, na základe ktorého zanikla povinnosť splatiť zdravotnej poisťovni pohľadávku, ...
d)
o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo po splnení konečného rozvrhu výťažku,
e)
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zastavení konkurzného konania ...
g)
o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,
h)
o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti neprechádza ...
(2)

Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi poistného, na ktorú bola vznesená námietka premlčania, ...

(3)

Zdravotná poisťovňa môže pohľadávku voči platiteľovi poistného odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymožiteľná. ...

a)
je pravdepodobné, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa poistného vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému ...
c)
bol výkon rozhodnutia zastavený exekútorom alebo na základe rozhodnutia súdu podľa Exekučného poriadku,51da) ...
d)
vymáhanie je spojené s odôvodnenými nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude ...
e)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním na dedičoch v rámci dedičského konania.
(4)

O odpísaných pohľadávkach vedie zdravotná poisťovňa osobitnú evidenciu.

§ 18
Úroky z omeškania
(1)

Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže príslušná ...

(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) ...

(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) ...

(4)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou pre jednotlivé splátky ...

§ 19
Ročné zúčtovanie poistného
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za ...

a)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol samostatne zárobkovo činnou osobou, nebol poistencom, ...
1.
platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, jeho príjem podľa § 13 ods. 7 nepresiahol úhrn minimálnych základov ...
2.
zamestnancom a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),
b)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával ...
c)
ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie okrem poistenca, ktorý má ...
d)
ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
e)
ktorý počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka bol súčasne zamestnancom len u jedného zamestnávateľa ...
1.
jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znižoval o odpočítateľnú položku (§ 16 ods. 16 až ...
2.
jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako 380 eur ...
3.
nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1.
(2)

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného podľa odseku 1 do 30. septembra nasledujúceho ...

(3)

Zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní poistného vykoná výpočet sumy poistného z vymeriavacieho základu ...

(4)

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné ...

(5)

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné ...

(6)

Ak sú údaje vykázané alebo určené podľa § 20, oznámené podľa § 22 až 24 alebo oznámené podľa § 29b preukazujúce ...

(7)

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje žiadne údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania poistného, postupuje ...

(8)

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle v lehote podľa odseku ...

(9)

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov ...

(10)

Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, oznámenie podľa odseku 8, nové oznámenie podľa odseku ...

(11)

Na doručovanie oznámenia podľa odseku 8, nového oznámenia podľa odseku 13 a výkazu nedoplatkov podľa ...

(12)

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení podľa odseku 8 alebo podľa odseku 17 ...

(13)

Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska podľa odseku 12 zistí, že výsledkom mal byť ...

(14)

Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo ak poistenec nie je v lehote podľa odseku 2 zamestnancom ...

(15)

Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní ...

(16)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok ...

(17)

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť ...

(18)

Zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi preplatok alebo nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote do ...

(19)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci ...

(20)

Ministerstvo zdravotníctva na základe ročného zúčtovania poistného podaného zdravotnou poisťovňou podľa ...

(21)

Na účely ročného zúčtovania poistného sa za príslušnú zdravotnú poisťovňu považuje zdravotná poisťovňa, ...

(22)

Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné zúčtovanie poistného pri prevode poistného kmeňa upravuje ...

(23)

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného, vzor ročného zúčtovania poistného, podrobnosti o platení ...

§ 20
Vykazovanie poistného
(1)

Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny ...

(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená vyžiadať si od platiteľa poistného doklady potrebné na výpočet ...

(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená pri výkone kontrolnej činnosti vyčísliť zamestnávateľovi, ...

(4)

Ak zamestnávateľ nepredloží zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné ...

(5)

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú ...

(6)

Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 21
Premlčanie
(1)

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 15) a nárok na úhradu ...

(2)

Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí ...

(3)

Právo na vrátenie preplatku sa premlčí uplynutím piatich rokov od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho ...

(4)

V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 právo ...

(5)

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si voči tretej osobe nárok na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú ...

(6)

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si voči poistencovi nárok na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú ...

(7)

Právo platiteľa poistného na vrátenie zaplatených preddavkov na poistné a poistného, ktoré platiteľ ...

§ 22
Práva a povinnosti poistenca
(1)

Poistenec má právo

a)
na výber zdravotnej poisťovne za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 7) a osobitným predpisom,52b) ...
b)
na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 9 a 10),
c)
na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti11) má príslušná zdravotná poisťovňa ...
d)
na poskytnutie neodkladnej starostlivosti15) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná ...
e)
vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného (§ 19),
f)
podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
g)
domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia ...
h)
na úhradu doplatkov zdravotnou poisťovňou za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku ...
(2)

Poistenec je povinný

a)
uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 9 ods. 7,
b)
plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
c)
plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1,
d)
doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného ...
e)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 a 16,
f)
poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností podľa ...
g)
dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného ...
h)
chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ...
i)
preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1.
občianskym preukazom s elektronickým čipom, ak osoba má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, ...
2.
dokladom o pobyte s elektronickým čipom,53aac) ak osoba má vydaný doklad o pobyte s elektronickým čipom, ...
3.
preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný občiansky ...
4.
preukazom poistenca s označením preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7,
5.
zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa ...
6.
uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s ...
j)
predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti11) pri predpisovaní a výdaji liekov, dietetických ...
k)
poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
(3)

Ustanovením odseku 2 písm. g) nie je dotknuté právo poistenca podľa osobitného predpisu.53ad)

(4)

Povinnosť vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom ...

§ 23
Oznamovacie povinnosti
(1)

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní

a)
zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu; táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec ...
b)
zmenu alebo vznik platiteľa poistného; ak ide o vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2, najneskôr ...
c)
skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3),
d)
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 11 ods. ...
e)
skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12).
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) a odseku 15 sa nevzťahujú na zamestnanca a platiteľa poistného ...

(3)

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), ...

a)
§ 11 ods. 7 písm. g), poistenec je povinný uviesť identifikačné údaje zariadenia, v ktorom je umiestnený ...
b)
§ 11 ods. 7 písm. j), poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa a priložiť ...
c)
§ 11 ods. 7 písm. k), poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby alebo ...
d)
§ 11 ods. 7 písm. l), poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo manžela alebo manželky, ...
e)
§ 11 ods. 7 písm. r), poistenec je povinný uviesť identifikačné údaje cirkevného, rehoľného a charitatívneho ...
(4)

Poistenec je povinný oznámiť najneskôr do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného ...

(5)

Skutočnosti podľa odsekov 1 a 3 je povinný oznámiť za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na ...

(6)

Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania príslušnú ...

(7)

Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) elektronicky ...

(8)

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť ...

(9)

Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť

a)
poistencovi bez zbytočného odkladu dôvod odmietnutia potvrdenia prihlášky (§ 6 ods. 9),
b)
úradu do 20. dňa v kalendárnom mesiaci údaje uvedené v § 27 ods. 2 a do 30. novembra kalendárneho roka ...
c)
ministerstvu zdravotníctva do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci počet poistencov, za ktorých platí ...
d)
ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť (ďalej ...
e)
ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30. novembra nasledujúceho ...
1.
za zamestnancov a zamestnávateľov mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, ...
2.
za samostatne zárobkovo činné osoby mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, ...
3.
za platiteľov dividend poskytuje mesačné údaje v rozsahu identifikačné číslo organizácie, dátum vyplatenia ...
4.
za osoby podľa § 11 ods. 2 poskytuje mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, ...
5.
za všetkých poistencov údaje z ročného zúčtovania poistného v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má ...
(10)

Samostatne zárobkovo činná osoba podáva oznámenie podľa odseku 1 písm. a) a oznámenie zmeny svojho názvu ...

(11)

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti podľa odseku 1 písm. e) od ...

a)
fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej schopnosti, duševnej schopnosti ...
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím ...
(12)

Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr ...

(13)

Poistenec, ktorý ani na výzvu zdravotnej poisťovne nesplní oznamovaciu povinnosť do ôsmich dní odo dňa ...

(14)

Ak si poistenec dodatočne po tom, čo zdravotná poisťovňa uplatnila postup podľa odseku 13, splní oznamovaciu ...

(15)

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá ...

(16)

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa ...

(17)

Príslušný úrad poverený vedením matriky je povinný oznámiť narodenie fyzickej osoby úradu13) na účely ...

(18)

Poistenec a platiteľ poistného si môžu oznamovaciu povinnosť splniť v listinnej podobe alebo v elektronickej ...

(19)

Záväznú formu, vzory výkazov, štruktúru výkazov a metodické pokyny na poskytovanie údajov podľa odseku ...

§ 24
Povinnosti platiteľa poistného
(1)

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného ...

a)
vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné ...
b)
plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
c)
elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných ...
d)
viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie ...
e)
viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať
1.
meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ak rodné ...
2.
údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
3.
počet dní, za ktoré sa platí poistné v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
4.
príjem podľa § 13 ods. 1 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
5.
úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé kalendárne ...
6.
úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) v členení ...
7.
údaj o vzniku skutočností podľa § 11 ods. 7,
f)
preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti ...
g)
predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania ...
h)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly ...
i)
predkladať úradu13) pri výkone dohľadu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ...
j)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 8,
k)
elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 5 do ôsmich pracovných dní ...
l)
elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného ...
m)
elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku ...
n)
v elektronickej podobe zaslať opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo oznámení zamestnávateľa ...
o)
elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného ...
(2)

Ak zdravotnej poisťovni poskytuje údaj o zmene platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 ...

§ 25
Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
plniť povinnosti podľa § 6 ods. 10 a 12,
b)
pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 1 až 4 overiť totožnosť poistenca a údajov uvedených v prihláške ...
c)
pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 8 a pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou ...
d)
oznámiť vznik poistného vzťahu predchádzajúcej príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od potvrdenia ...
e)
vykonať ročné zúčtovanie poistného podľa § 19,
f)
uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete
1.
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej ...
2.
zoznam dlžníkov podľa § 25a,
g)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 9,
h)
vrátiť bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou sumu preddavku na poistné, nedoplatku ...
i)
oznámiť úradu porušenie povinností uvedených v § 22 ods. 2, § 23 ods. 1, 4 až 6 a ods. 8 a § 24,
j)
predkladať úradu preukazné a pravdivé údaje podľa § 27 a 27a,
k)
vydať na základe žiadosti poistenca alebo platiteľa poistného (ďalej len „žiadateľ“) potvrdenie o stave ...
l)
pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou údaje potrebné na výpočet ...
m)
zaslať údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného zdravotnej poisťovni, ktorá naposledy ...
(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná

a)
zabezpečiť poistencovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,1)
b)
poskytnúť poistencovi na požiadanie informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má ...
(3)

Zdravotná poisťovňa poskytuje Sociálnej poisťovni na účely vykonávania sociálneho poistenia súčinnosť ...

a)
zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové ...
b)
zamestnávateľovi v rozsahu identifikačné číslo osoby, daňové identifikačné číslo, názov a adresa sídla ...
c)
samostatne zárobkovo činnej osobe v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, ...
(4)

Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať orgánom verejnej moci a iným orgánom podľa osobitného predpisu55a) ...

a)
údaje o platiteľoch poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) v rozsahu uvedenom v odseku 3 písm. a) ...
b)
informáciu o pohľadávkach po splatnosti voči platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) ...
c)
informáciu o nesplnení povinnosti poistenca podľa § 23 ods. 1 písm. b) alebo nesplnení povinnosti platiteľa ...
(5)

Zdravotná poisťovňa na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu55d) poskytne prostredníctvom ...

(6)

Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla55e) dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na poistenca, ktorý nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území ...

§ 25a
Zoznam dlžníkov
(1)

Dlžník na účely tohto zákona je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná ...

(2)

Zoznam dlžníkov obsahuje

a)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt výšku pohľadávky a údaj o tom, ...
b)
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a výšku pohľadávky. ...
(3)

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov má právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku je možné ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia,
b)
vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžníkov v lehote podľa písmena a), ak je námietka opodstatnená.
(5)

Na preverenie opodstatnenosti námietky dlžníka voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov sa nevťahujú všeobecné ...

(6)

Príslušná zdravotná poisťovňa zodpovedá za škodu53c) spôsobenú nesprávnym zaradením dlžníka do zoznamu ...

(7)

Dlžníkom nie je poistenec alebo platiteľ poistného, ak boli pohľadávky voči nemu odpísané podľa § 17c ...

§ 26
Pokuty
(1)

Úrad13) môže uložiť pokutu

a)
do výšky 165 eur poistencovi za nesplnenie povinností ustanovených v § 22 ods. 2 písm. a), b), d), f) ...
b)
do výšky 331 eur tomu, kto nesplnil oznamovacie povinnosti ustanovené v § 23 okrem § 23 ods. 6 tretej ...
c)
do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie povinností ustanovených v § 24 ods. 1 písm. a) ...
(2)

Úrad môže uložiť pokutu za každé nesplnenie povinnosti alebo porušenie ustanovenia podľa odseku 1; pri ...

(3)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad môže uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty uloženej ...

(4)

Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.

(5)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti úradom, najneskôr však do troch ...

(6)

Na konanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.56)

(7)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Ukladanie pokút zdravotným poisťovniam upravuje osobitný predpis.57)

TRETIA ČASŤ

PREROZDEĽOVANIE POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

§ 27
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné
(1)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná do 20. dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu

a)
celkovú sumu, ktorú získala zaplatením preddavkov na poistné (§ 16) v každom kalendárnom mesiaci za ...
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku od 5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch, osobitne ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát [§ 11 ods. 1 písm. d)] ...
d)
počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 ...
e)
zoznam poistencov podľa písmena d), ktorý obsahuje
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné ...
2.
kód lieku uvedeného v zozname kategorizovaných liekov57aa) (ďalej len „kategorizovaný liek“), na ktorého ...
3.
počet balení lieku podľa druhého bodu,
4.
dátum výdaja alebo podania lieku podľa druhého bodu,
f)
zoznam poistencov podľa písmena b) a zoznam poistencov podľa písmena c), ktorý obsahuje
1.
rodné číslo poistenca, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, a dátum ...
2.
pohlavie poistenca,
3.
vek poistenca,
4.
počet dní evidencie v zozname poistencov podľa písmena b) a v zozname poistencov podľa písmena c),
5.
číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca podľa odseku 11 a § 27c ods. 4 písm. a).
(3)

Základom mesačného prerozdeľovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní ...

a)
platitelia poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisťovni za ...
b)
platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ...
(4)

Štandardizovaný príjem na účely mesačného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca (§ 28 ods. ...

(5)

Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných ...

(6)

Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného prerozdeľovania ...

(7)

Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a)
kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „oprávnená poisťovňa”), ...
b)
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „povinná poisťovňa”). ...
(8)

Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, ...

a)
uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1.
celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné podľa odseku 2 písm. a),
2.
počet poistencov podľa odseku 2 písm. b) až d),
3.
počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
4.
výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 12,
b)
rozhodne o
1.
výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2.
celkovej sume z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3.
výsledku mesačného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4.
spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 9,
5.
povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 15.
(9)

V rozhodnutí podľa odseku 8 úrad určí každej povinnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej oprávnenej ...

(10)

Príslušnosť zdravotnej poisťovne na mesačné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného kmeňa upravuje ...

(11)

Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú do viacročných ...

(12)

Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej ...

§ 27a
Ročné prerozdeľovanie poistného
(1)

Ročné prerozdeľovanie poistného sa vykonáva v každom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, ...

a)
celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2 povinný ...
b)
počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 ...
(3)

Základom ročného prerozdeľovania poistného je 95 % povinného poistného podľa odseku 2 písm. a) po odpočítaní ...

(4)

Štandardizovaný príjem na účely ročného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca (§ 28 ods. ...

(5)

Celková suma z ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných ...

(6)

Výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z ročného prerozdeľovania ...

(7)

Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel výsledku ročného prerozdeľovania ...

(8)

Ak je upravený výsledok ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a)
kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam,
b)
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam.
(9)

Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 15. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom ...

a)
uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1.
celkovú sumu povinného poistného podľa odseku 2 písm. a),
2.
počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa odseku 2 písm. b) a odseku 12,
3.
počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
4.
počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1,
5.
celkovú sumu, ktorá predstavuje súčet nadlimitných súm za všetkých poistencov podľa štvrtého bodu,
6.
celkové priemerné náklady na jedného poistenca (§ 27aa ods. 3),
b)
rozhodne o
1.
výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2.
celkovej sume z ročného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3.
výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4.
upravenom výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 7 pre každú zdravotnú poisťovňu,
5.
spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z ročného prerozdeľovania podľa odseku 10,
6.
povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 15,
7.
podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu,
8.
upravenom podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5 za každú zdravotnú poisťovňu.
(10)

V rozhodnutí podľa odseku 9 úrad určí každej zdravotnej poisťovni podľa odseku 8 písm. b) výšku jej ...

(11)

Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného kmeňa upravuje ...

(12)

Údaje o počte poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát (§ 11 ods. ...

§ 27aa
Nadlimitná suma
(1)

Nadlimitnou sumou sa rozumie 80 % zo sumy, o ktorú prekračujú skutočné náklady zdravotnej poisťovne ...

(2)

Štandardizované náklady skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 sa určujú ako súčin indexu rizika ...

(3)

Celkové priemerné náklady na poistenca sa určujú ako podiel celkových nákladov zdravotných poisťovní ...

(4)

Podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako súčet nadlimitných súm podľa odseku 1 ...

(5)

Upravený podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako rozdiel podielu zdravotnej poisťovne ...

(6)

Štandardizované náklady skupiny a celkové priemerné náklady sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

(7)

Ministerstvo zdravotníctva oznamuje úradu do 31. októbra na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy podľa ...

a)
rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá ...
b)
pohlavie,
c)
výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d)
zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e)
výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f)
kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
§ 27b
Farmaceuticko-nákladové skupiny
(1)

Farmaceuticko-nákladová skupina je definovaná anatomicko-terapeuticko-chemickou skupinou liečiv (ďalej ...

(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, ...

(3)

Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 2 do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín zaradených do ...

(4)

Farmaceuticko-nákladová skupina sa zaradí do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak

a)
jej zaradenie zvýši predpovedaciu silu prerozdeľovania poistného vyjadrenú koeficientom determinácie ...
b)
koeficient dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny použitý na výpočet indexu rizika nákladov ...
c)
podiel dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny na celkových ročných nákladoch na zdravotnú ...
d)
dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny tvoria aspoň 15 % priemerných nákladov na poistenca, ...
e)
podiel štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú ...
(5)

Dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa odseku 4 písm. b) až d) sú rozdielom medzi ...

(6)

Farmaceuticko-nákladová skupina sa vyradí zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak prestane spĺňať ...

(7)

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín obsahuje

a)
číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny,
b)
kód farmaceuticko-nákladovej skupiny,
c)
názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečby,
d)
kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ak ho možno k farmaceuticko-nákladovej skupine ...
e)
ATC skupinu, ktorá definuje farmaceuticko-nákladovú skupinu.
(8)

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín môže obsahovať pravidlo vylučujúce zaradenie poistenca do príbuzných ...

(9)

Návrh na zmenu zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ministerstvu ...

§ 27c
Viacročné nákladové skupiny
(1)

Viacročná nákladová skupina je určená nákladmi na zdravotnú starostlivosť vynaloženými na poistenca ...

(2)

Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 1 do viacerých viacročných nákladových skupín, poistenec sa ...

(3)

K zmene štruktúry viacročných nákladových skupín dôjde, ak zmena zvýši predpovedaciu silu prerozdeľovania ...

(4)

Zoznam viacročných nákladových skupín obsahuje

a)
číslo viacročnej nákladovej skupiny,
b)
podmienky na zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny.
(5)

Návrh na zmenu zoznamu viacročných nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ministerstvu ...

§ 28
(1)

Počet prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako súčet súčinov

a)
počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. ...
b)
počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7) a príslušného ...
c)
počtu poistencov zaradených v jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupinách a príslušného indexu ...
d)
počtu poistencov zaradených v jednotlivých viacročných nákladových skupinách a príslušného indexu nákladov ...
(2)

Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z údajov ...

(3)

Index rizika nákladov sa vypočíta lineárnou regresnou analýzou

a)
pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. ...
b)
pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7),
c)
pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny,
d)
pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny.
(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná na účely prerozdeľovania poistného do 30. júna kalendárneho roka predložiť ...

a)
údaje o spotrebe kategorizovaných liekov za každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra ...
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné ...
2.
kód kategorizovaného lieku,
3.
počet balení kategorizovaného lieku,
4.
kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
5.
dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku,
b)
údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. ...
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné ...
2.
pohlavie,
3.
náklady na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
4.
paušálne náklady na poistenca určené ako podiel celkových paušálnych nákladov zdravotnej poisťovne na ...
c)
údaje o platiteľovi poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky ...
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné ...
2.
kalendárny mesiac a informácia o tom, či k prvému dňu kalendárneho mesiaca bol poistencom, za ktorého ...
d)
údaje z registra poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky ...
1.
rodné číslo a dátum narodenia poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, ...
2.
pohlavie,
3.
dátum začatia poistného vzťahu a dátum ukončenia poistného vzťahu,
e)
údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. ...
(5)

Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje predložené zdravotnou poisťovňou podľa odseku 4 okrem rodného ...

(6)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov poistenec, ktorý bol v období od 1. januára do 31. decembra ...

(7)

Ak poistenec bol poistencom, za ktorého platiteľom poistného je štát podľa odseku 5, jeden alebo viac ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva pri spracúvaní údajov podľa odseku 4 zdokumentuje v chybovom protokole chybné ...

(9)

Ministerstvo zdravotníctva doručí konečné údaje podľa odseku 5 po opravách podľa odseku 8 zdravotným ...

(10)

Úrad je povinný na účely výpočtu indexu rizika nákladov do 30. júna kalendárneho roka predložiť v elektronickej ...

a)
rodné číslo a dátum narodenia poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové ...
b)
pohlavie,
c)
dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
d)
kód príslušnej zdravotnej poisťovne,
e)
označenie platiteľa poistného s uvedením dátumu začatia a dátumu skončenia povinnosti platiť poistné. ...
(11)

Ministerstvo zdravotníctva každoročne pri výpočte indexu rizika nákladov, na základe údajov potrebných ...

(12)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho ...

a)
index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok,
b)
zoznam farmaceuticko-nákladových skupín,
c)
zoznam viacročných nákladových skupín.
(13)

Index rizika nákladov sa neustanovuje pre farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktorá nespĺňa kritériá podľa ...

(14)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 27 ods. 8 alebo § 27a ods. 9 nemá odkladný účinok. Na toto konanie ...

(15)

Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením záväzku podľa § 27 alebo § 27a, je povinná zaplatiť zdravotnej ...

(16)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií ...

a)
podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a ročnom prerozdeľovaní,
b)
podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov,
c)
podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových ...
d)
podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín,
e)
dátové rozhranie na zasielanie údajov uvedených v odsekoch 4, 9 a 10.
§ 28a
(1)

Úrad je povinný vykonať dohľad nad zaradením poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín na účely ...

a)
25 % tvorí náhodný výber poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín,
b)
25 % tvoria poistenci, ktorým bolo vydaných alebo podaných viac ako 1000 štandardných dávok liečiva ...
c)
25 % tvoria poistenci zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny, ktorej index rastu počtu zaradených ...
d)
25 % tvoria poistenci, ktorí sú zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny s indexom rizika nákladov ...
(2)

Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou ...

(3)

Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok na účely vykonania ročného prerozdeľovania ...

(4)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi zdravotnej poisťovni do 31. decembra kalendárneho roka

a)
popis spôsobu výpočtu indexu rizika nákladov a výstupy zo štatistického softvéru použitého na výpočet ...
1.
kontrolu zaslaných údajov a identifikáciu chybných údajov,
2.
zmenu údajov na účely výpočtu indexu rizika nákladov,
3.
výpočet lineárnej regresie a indexu rizika nákladov,
4.
výpočet koeficientov determinácie jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín,
b)
výsledky splnenia kritérií na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových ...
(5)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra na účely výpočtu ročného prerozdeľovania poistného ...

a)
rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ...
b)
číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.
(6)

Úrad oznámi zdravotnej poisťovni do 31. januára údaje o poistencoch zdravotnej poisťovne podľa stavu ...

a)
rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ...
b)
číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený, a príslušný index rizika nákladov ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 29
(1)

Pri právach poistenca v súvislosti so zdravotným poistením sa uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania ...

§ 29a

Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov60) sa do 31. decembra 2005 vylučujú finančné ...

§ 29b
(1)

Práva a povinnosti za

a)
poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, vykonáva zákonný zástupca poistenca,
b)
fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody vykonáva ústav,
c)
fyzickú osobu vo výkone detencie vykonáva detenčný ústav,
d)
maloletého poistenca vykonáva
1.
zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti ...
2.
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo
3.
zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5)
(2)

Plnenie oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1 za fyzickú osobu vo väzbe, fyzickú osobu v detencii ...

(3)

Za dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu sa na účely tohto zákona považuje dôchodok ...

(4)

Výška minimálnej mzdy zmenená nariadením vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka ...

(5)

Ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, ...

(6)

Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 7 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad s Finančnou správou ...

(7)

Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Finančná správa Slovenskej ...

(8)

Ministerstvo vnútra poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia ...

a)
podľa § 11 ods. 7 písm. b) a s) v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, ...
b)
podľa § 11 ods. 7 písm. p) v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, ...
c)
podľa § 11 ods. 7 písm. q) v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ...
d)
podľa § 9 ods. 2 písm. h), ktorá bola zaradená do programu ochrany obetí, v rozsahu rodné číslo, meno ...
(9)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky údaje na účely vykonávania verejného ...

(10)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky údaje na účely vykonávania verejného ...

(11)

Finančná správa Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného ...

(12)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje úradu elektronicky údaje na účely vykonávania verejného ...

(13)

Sociálna poisťovňa poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia ...

(14)

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania ...

a)
fyzickej osobe podľa § 11 ods. 7 písm. b) a s) v členení na fyzické osoby podľa § 11 ods. 7 písm. b) ...
b)
obvinenom vo väzbe a obvinenom vo väzbe v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený [§ 11 ...
c)
odsúdenom vo výkone trestu odňatia slobody a odsúdenom vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom ...
(15)

Detenčný ústav úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia poskytne údaje ...

(16)

Subjekty uvedené v odseku 6 poskytujú zdravotným poisťovniam a úradu súčinnosť pri ročnom zúčtovaní ...

(17)

Ministerstvo vnútra sprístupňuje úradu a zdravotnej poisťovni elektronicky údaje z registra fyzických ...

(18)

Ministerstvo vnútra poskytuje súčinnosť úradu pri overovaní údajov uvedených v odseku 17. Preukazovanie ...

(19)

Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. v) prvého bodu sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad ...

(20)

Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotnej poisťovni na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia ...

a)
fyzickej osobe a jej nemocenských dávkach v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, ...
b)
fyzickej osobe a jej invalidných dôchodkoch, starobných dôchodkoch alebo obdobných dôchodkoch vyplácaných ...
c)
zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, identifikačné ...
d)
zamestnávateľovi v rozsahu identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo, názov, adresa sídla ...
e)
samostatne zárobkovo činnej osobe v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, alebo ak ...
f)
osobách, na ktoré sa podľa osobitných predpisov3a) vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky v rozsahu ...
(21)

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku ...

(22)

Subjekty uvedené v odsekoch 8, 9, 12 až 14 a 20 poskytujú úradu údaje o fyzickej osobe, u ktorej došlo ...

§ 29ba
(1)

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia je aj očkovanie vakcínou ...

(2)

Očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa uhrádza aj občanovi Slovenskej republiky, ktorý nie je ...

(3)

Náklady vzniknuté podľa odseku 2 zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov uhrádza ministerstvo ...

§ 29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Preddavok na poistnom za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorý je splatný po 31. decembri 2009, sa určí ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ročného ...

§ 30

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „zdravotné poistenie“ alebo „povinné ...

§ 31
(1)

V roku 2005 je poistenec povinný podať prihlášku v zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna 2005. ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť prihlášku podanú podľa odseku 1, ak neodmietla jej potvrdenie ...

(3)

Prerozdelenie poistného za posledný štvrťrok 2004 vykoná ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so ...

(4)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná v období od účinnosti tohto zákona do 30. júna 2006 vypočítať, ...

(5)

Prvé ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona vykonajú platitelia poistného a zdravotné poisťovne ...

(6)

Ak sa ročné zúčtovanie poistného za poistenca podľa § 19 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 6 nevykoná, preddavky ...

(7)

Vymeriavací základ zamestnanca na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 za kalendárne mesiace ...

(8)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa určí podľa § ...

(9)

Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa ...

(10)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 ...

(11)

Do vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného za ...

(12)

Prvé ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná v roku 2006 za rok 2005. Úrad pri ...

§ 31a
(1)

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2005 sa nevzťahuje na poistenca, ktorý bol počas ...

(2)

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2005 sa nevzťahuje na poistenca, ktorý bol v období ...

(3)

Poistenec, ktorý v priebehu roka 2005 bol poistencom viacerých zdravotných poisťovní a ktorý vykonáva ...

(4)

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2005 nezahŕňa podiel na ...

(5)

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2005 nezahŕňa príspevok ...

(6)

V roku 2006 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do konca júna 2006,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 15. mája 2006,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 7. mája 2006,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do konca júla 2006,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2006,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 31. augusta 2006,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 31. októbra 2006.
(7)

V roku 2006 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 31. augusta 2006,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2006,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2006.
(8)

Konanie o pokutách začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 31b
(1)

V roku 2007 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2007,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 15. mája 2007,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 31. mája 2007,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2007,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2007,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2007,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2007.
(2)

V roku 2007 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 30. septembra 2007,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2007,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2007.
§ 31c

Od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007 je sadzba poistného pre štát 5 % z vymeriavacieho základu.

§ 31d
(1)

V roku 2008 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2008,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 31. mája 2008,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 15. mája 2008,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2008,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2008,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2008,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2008.
(2)

V roku 2008 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 15. októbra 2008,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2008,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2008.
(3)

Ročné zúčtovanie za rok 2007 sa vykoná podľa tohto zákona.

(4)

Ročné zúčtovanie poistného nevykonávajú poistenci zdravotnej poisťovne za rok, v ktorom jej zanikla ...

§ 31e

Pre rok 2008 je sadzba poistného pre štát 4,5 % z vymeriavacieho základu.

§ 31f
(1)

V roku 2009 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2009,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 31. mája 2009,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 15. mája 2009,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2009,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2009,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2009,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2009.
(2)

V roku 2009 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 15. októbra 2009,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2009,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2009.
§ 31g

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné za kalendárne mesiace roku 2008 a ročné prerozdeľovanie ...

§ 31h

Pre rok 2009 je sadzba poistného pre štát 4,9 % z vymeriavacieho základu.

§ 31i

Pre rok 2010 je sadzba poistného pre štát 4,78 % z vymeriavacieho základu.

§ 31j

Pre rok 2011 je sadzba poistného pre štát 4,32 % z vymeriavacieho základu.

§ 32
(1)

Na poistné, poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty, ktoré bol ...

a)
na poistné odo dňa splatnosti,
b)
na poplatky z omeškania odo dňa nároku zdravotnej poisťovne na predpísanie poplatkov z omeškania,
c)
na poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti od posledného dňa, keď mohla byť oznamovacia povinnosť ...
d)
na pokuty odo dňa nesplnenia povinnosti.
(2)

Poistné zaplatené do účinnosti tohto zákona bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku ...

(3)

Právo na vrátenie poistného alebo jeho časti podľa odseku 2 sa premlčí do troch rokov od posledného ...

(4)

Poistné alebo jeho časť podľa odseku 2, ktoré je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vrátiť, možno ...

§ 33

V roku 2005 je zdravotná poisťovňa povinná vydať európsky preukaz najneskôr do 31. decembra 2005.

§ 34

Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnancom a Kancelária ...

§ 35

Osoba, ktorá bola do účinnosti tohto zákona dobrovoľne verejne zdravotne poistená, je povinná do 15 ...

§ 36
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Fyzická osoba, ktorá je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto ...

(2)

Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(3)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávateľ ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola povinná poskytovať príjem uvedený ...

(5)

Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola osobou podľa § 11 ods. 2 a podľa tohto zákona už takouto ...

(7)

Nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a), ktoré dosiahlo vek 26 rokov veku k 31. decembru 2010, ...

(8)

Na účely platenia preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinná platiť samostatne zárobkovo ...

(9)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2010 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.

(10)

Dohodu podľa § 29b ods. 6 a 7 úrad uzatvorí najneskôr do 30. júna 2011.

(11)

Zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo ...

(12)

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku ...

(13)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2011 za ...

§ 37
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)

Fyzickej osobe podľa § 11 ods. 7 písm. a) podľa doterajšieho právneho predpisu, ktorá k 31. decembru ...

(2)

Právne vzťahy založené výkazmi nedoplatkov vydanými pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa riadia ...

(3)

Ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2012 za rok 2011.

(4)

Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2012 za rok 2011.

(5)

V ročnom zúčtovaní za rok 2011 sa fyzická osoba podľa § 11 ods. 3 druhej vety podľa doterajšieho právneho ...

(6)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa zárobková činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. b) podľa ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá sa do 30. apríla 2011 považovala za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa doterajšieho ...

(8)

V ročnom zúčtovaní poistného za rok 2011 sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) nevzťahuje ...

(9)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa fyzická osoba podľa § 11 ods. 7 písm. a) podľa ...

§ 38
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1)

Zdravotná poisťovňa prvýkrát zverejní zoznam obsahujúci údaje podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu ...

(2)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 je zamestnávateľ povinný uviesť za rozhodujúce obdobie ...

(3)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa odchodné, výsluhový príspevok alebo rekreačná starostlivosť ...

§ 38a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná splniť povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) prvýkrát do 20. septembra ...

(2)

Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca do 31. decembra ...

a)
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum ...
b)
kód kategorizovaného lieku,
c)
počet balení kategorizovaného lieku,
d)
kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
e)
dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku.
(3)

Index rizika nákladov vydaný na rok 2012 sa naposledy použije pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac ...

(4)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na mesiace júl až december 2012 je úrad povinný zaslať ministerstvu ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá do 10. septembra 2012 na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 ...

(6)

Mesačné prerozdeľovanie za mesiac máj 2012 a mesačné prerozdeľovanie za mesiac jún 2012 sa vykoná podľa ...

(7)

Úrad pri ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 použije za obdobie

a)
od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. ...
b)
od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. ...
(8)

V rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 úrad uvedie celkovú sumu povinného poistného za každú ...

(9)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 sú zdravotné poisťovne povinné zaslať ministerstvu ...

(10)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 je úrad povinný zaslať ministerstvu zdravotníctva ...

(11)

Od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 je sadzba poistného pre štát 4,328381343 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného za rok ...

(2)

Na určenie výšky preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 a na rok 2014 ...

(3)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 určí vo výške určenej sadzbou ...

(4)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2014 určí vo výške určenej sadzbou ...

(5)

Pomerná časť základu dane podľa odsekov 3 a 4 je časť základu dane podľa odsekov 3 a 4 pripadajúca na ...

(6)

Na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby zo základu dane z príjmov fyzických ...

(7)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2013 vo výške podielu základu dane z ...

(8)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2014 vo výške podielu základu dane z ...

(9)

Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

(10)

Finančná správa Slovenskej republiky poskytne úradu elektronicky na účely výpočtu preddavkov na poistné ...

(11)

Zdravotná poisťovňa je povinná na základe údajov podľa odseku 10 vypočítať samostatne zárobkovo činnej ...

(12)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila k 1. januáru 2013 príslušnú zdravotnú poisťovňu, je ...

(13)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2013 za ...

(14)

Dohoda uzatvorená s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 29b ods. 6 a 7 do nadobudnutia ...

(15)

Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je sadzba poistného pre štát 4,25 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013

Dohodu podľa § 29b ods. 17 uzatvorí úrad s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najneskôr do 31. ...

§ 38e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri vykonaní ...

(2)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) ...

(3)

Pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa použije § 13 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára ...

§ 38ea
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013

Dohodu podľa § 29b ods. 18 uzatvorí úrad s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 5. ...

§ 38eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na poistné podľa ...

(2)

Od 1. januára 2015 do 31. októbra 2015 je sadzba poistného pre štát 4,16 % z vymeriavacieho základu.

(3)

Od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015 je sadzba poistného pre štát 5,85 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38ec
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. k) sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 30. júna 2015 ...

(2)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát použije ...

§ 38ef
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Odpočítateľná položka podľa § 13a ods. 3 a 4 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát ...

§ 38eg
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,30 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38eh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2016
(1)

Ustanovenie § 38eg sa od 1. novembra 2016 neuplatňuje.

(2)

Od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,96 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38ei
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Odpočítateľná položka podľa § 13a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije ...

(2)

Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 fyzická osoba, ...

(3)

Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 3,78 % z vymeriavacieho základu. ...

(4)

Ak zdravotná poisťovňa zaslala poistencovi výzvu a nezaslala mu upovedomenie podľa § 23 ods. 13 pred ...

(5)

Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 nepredložil príslušnej ...

(6)

Pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016 zdravotná poisťovňa postupuje podľa § 19 ods. 1 tohto zákona ...

(7)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa použije prvýkrát ...

§ 38ej
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017

Do 31. decembra 2017 sa poistenec, ktorý má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad ...

§ 38ek
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017
(1)

Ustanovenie § 38ei ods. 3 sa od 1. novembra 2017 neuplatňuje.

(2)

Od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 5,67 % z vymeriavacieho základu. ...

(3)

Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2017 za rok 2016.

§ 38el
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Fyzickej osobe, ktorej vzniklo verejné zdravotné poistenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) v znení účinnom ...

(2)

Odpočítateľná položka podľa § 13a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije ...

(3)

Výška mesačného preddavku na nadlimitnú sumu v mesačnom prerozdeľovaní podľa § 27 ods. 11 v roku 2018 ...

(4)

Na výpočet hodnoty nadlimitnej sumy za obdobia podľa odseku 1 sa použije postup ustanovený v § 27aa ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 15 dní od účinnosti tohto zákona na účely výpočtu hodnoty ...

a)
rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy je nenulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá ...
b)
pohlavie,
c)
výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d)
zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e)
výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f)
kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(6)

Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2018 za mesiac január 2018.

(7)

Ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2017 sa vykoná v roku 2018 podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(8)

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je sadzba poistného pre štát 3,71 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38em
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného ...

(2)

Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) viacerými zamestnávateľmi ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom ...

§ 38en
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018
(1)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu údaje podľa § 28a ods. 5 v znení účinnom od 30. decembra 2018 ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 28 ods. 12 písm. c), ktorým sa prvýkrát ustanovuje zoznam viacročných ...

(3)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa § 27 v znení účinnom od 30. decembra 2018 sa vykoná ...

(4)

Dohodu podľa § 29b ods. 8 písm. d) úrad uzatvorí do 31. marca 2019.

(5)

Pokutu za porušenie povinností podľa § 24 písm. l) až o) nemožno uložiť, ak k porušeniu povinností podľa ...

§ 38eo
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,20 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38ep
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019

Konania podľa § 17a v znení účinnom do 28. februára 2019 začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom ...

§ 38eq
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za rok 2019 sa vykoná v roku 2020 podľa § 19 v znení účinnom ...

§ 38es
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019
(1)

Ustanovenie § 38eo sa od 1. júna 2019 neuplatňuje.

(2)

Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,44 % z vymeriavacieho základu.

§ 38et
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ustanovenie § 10b ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa ...

§ 38eu
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2019 do 31. decembra 2019
(1)

Ustanovenie § 38es ods. 2 sa od 1. novembra 2019 neuplatňuje.

(2)

Od 1. novembra 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 5 % z vymeriavacieho základu.

§ 38ev
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Preddavok na poistné zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. c)] podľa § 17 ods. 1 a preddavok na poistné ...

(2)

Ustanovenie § 17 ods. 1 v časti týkajúcej sa splatnosti preddavku na poistné zamestnávateľov a ustanovenie ...

(3)

Na spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu69) alebo poklesu príjmov z podnikania ...

(4)

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky môže ustanoviť

a)
obdobie, za ktoré sa má platiť preddavok na poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § ...
b)
termín splatnosti preddavku na poistného za obdobie podľa písmena a).
(5)

Podmienka pre účasť na verejnom zdravotnom poistení ustanovená v § 3 ods. 3 písm. a) sa počas krízovej ...

(6)

Prihláška poistenca podľa § 6 ods. 1 sa považuje za podpísanú poistencom aj vtedy, ak poistenec, ktorému ...

(7)

Pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas krízovej situácie zdravotná poisťovňa neuplatňuje obmedzenie ...

(8)

Na úhradu zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá bola počas krízovej situácie ...

(9)

Lehota určená v § 10a ods. 1 a 3 sa počas krízovej situácie neuplatňuje, ak lehotu nie je možné dodržať ...

(10)

Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát podľa § 16 ods. 2 písm. e), môže počas krízovej situácie ...

(11)

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného podľa § 19 ods. 1 za rok 2019 do 31. decembra ...

(12)

Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za kalendárny rok 2019 ...

(13)

Poistenec sa môže počas krízovej situácie preukazovať pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa ...

a)
preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa ...
b)
uvedením svojho rodného čísla.
(14)

Poistenec a platiteľ poistného sú počas krízovej situácie povinní splniť povinnosti ustanovené v § 23 ...

(15)

Údaje z daňového priznania za rok 2019 v rozsahu podľa § 29b ods. 11 poskytne Finančná správa Slovenskej ...

(16)

Na účely ročného prerozdeľovania poistného vykonávaného za rok 2019 sa ustanovuje lehota na

a)
oznámenie údajov podľa § 27a ods. 2 do 15. februára 2021; celková suma poistného sa oznamuje podľa evidencie ...
b)
doručenie rozhodnutia podľa § 27a ods. 9 do 28. februára 2021,
c)
úhradu záväzku podľa § 27a ods. 10 do 15. marca 2021.
(17)

Ministerstvo zdravotníctva odvedie do 31. decembra 2020 zdravotnej poisťovni preddavok na výsledok ročného ...

(18)

Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti ...

(19)

Informácia o presune poistenca musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je ...

(20)

Na účely preukázania nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením ...

(21)

Na úhradu nákladov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 18 sa vzťahuje postup podľa § 9b ...

(22)

Preprava poistenca v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa ...

(23)

Pri úmrtí poistenca s ochorením COVID-19, ktoré nastane u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

§ 38ew
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Výška mesačného preddavku na nadlimitnú sumu v mesačnom prerozdeľovaní podľa § 27 ods. 12 v rokoch 2021 ...

(2)

Na výpočet hodnoty nadlimitnej sumy za obdobia podľa odseku 1 sa použije postup ustanovený v § 27aa ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 15. januára 2021 na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy ...

a)
rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá ...
b)
pohlavie,
c)
výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d)
zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e)
výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f)
kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(4)

Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vykoná prvýkrát v marci ...

(5)

Ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2020 sa vykoná v roku 2021 podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(6)

Subjekty uvedené v § 29b ods. 8, 9, 12 až 14 a 20 uzatvoria dohodu o poskytovaní údajov podľa § 29b ...

(7)

Za azylanta, ktorému bol azyl udelený pred 1. januárom 2021, je štát platiteľom poistného do 30. júna ...

(8)

Ministerstvo vnútra do 8. januára 2021 odovzdá zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov na ...

a)
meno a priezvisko,
b)
pohlavie,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho má osoba pridelené,
e)
adresa prechodného pobytu alebo tolerovaného pobytu,
f)
dátum, kedy bola doplnková ochrana poskytnutá alebo dátum zaradenia do programu ochrany obetí,
g)
označenie dôvodu nároku podľa § 9h ods. 1.
(9)

Cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou sa môže preukazovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

(10)

Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. a), ...

(11)

Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. b), ...

§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021

Oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. 6 sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 ...

§ 38f
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 39
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku za ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 580/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  2.

  Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 2)  § 788 až 791 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 3a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho ...
 • 3aa)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 4)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 4a)  Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 6)  § 62 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Článok 1 písm. i) bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o ...
 • 8aa)  Čl. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení. Čl. 11 nariadenia (ES) č. 987/2009 v platnom ...
 • 8aaa)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8aab)  § 62 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 8aac)  § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8ab)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  Napríklad článok 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 883/2004 v znení nariadenia (ES) č. 988/2009.
 • 8c)  § 133 až 136 Obchodného zákonníka.
 • 8d)  Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 9)  § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 10)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. ...
 • 11)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 12)  § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 13)  § 17 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 13a)  § 16 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 13aa)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 13aaa)  § 40 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 13aab)  Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 14)  § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 15)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 15a)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 15aa)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 16a)  § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 16b)  § 6 ods. 2 až 12 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16c)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení. Čl. 26 nariadenia (ES) č. 987/2009 v platnom znení. ...
 • 16d)  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16e)  § 23 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 16f)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 16g)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16h)  § 20d zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 16ha)  § 7 a 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16hb)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.
 • 16hc)  § 7 ods. 3 písm. a) prvý a druhý bod alebo § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 16hd)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 16hda)  § 58 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16hdb)  § 20 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16he)  Čl. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.
 • 16m)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 17)  Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, 24. 4. ...
 • 18)  § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
 • 19a)  § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ...
 • 20)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 22)  § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 558/2005 Z. z.
 • 29)  § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...
 • 32)  § 38 až 43, § 125 a 126 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene ...
 • 33)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 34)  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 40 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 37)  Zákon č. 447/2008 Z. z.
 • 38)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 39)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 40)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej ...
 • 42)  § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 42 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 42 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z.. v znení neskorších predpisov.§ 12a alebo § 12b zákona č. 576/2004 ...
 • 44a)  § 12a alebo § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z.
 • 44b)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44c)  § 36 ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 376/2018 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 46)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 47)  § 5 písm. a), b) a d) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 47aa)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47aaa)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 47ab)  § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 47b)  § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 48)  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 42 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 49)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 49a)  § 81b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 50)  § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50a)  § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 51)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 51a)  § 77a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 51d)  § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51da)  § 61k a § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. ...
 • 51e)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 52a)  § 61g zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 52b)  § 61f ods. 3 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 53a)  § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 53aa)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 53aaa)  § 61 až 61h zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53aab)  § 87a až 87d zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 81/2021 Z. z.
 • 53aac)  § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 53ab)  § 39 ods. 7 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 633/2004 Z. z.
 • 53ac)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.
 • 53ad)  § 61f ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53ae)  § 67 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53b)  § 267 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 192 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ...
 • 53ba)  § 84 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53baa)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 53bb)  § 61f ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53c)  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 9 ods. 6 až 8 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 55)  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 55a)  § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom ...
 • 55b)  § 5 ods. 2 až 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších ...
 • 55c)  § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 55ca)  § 27 ods. 4 až 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55d)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 55e)  § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z.
 • 55f)  § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 56)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 57)  Zákon č. 581/2004 Z. z.
 • 57a)  § 61f ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 57aa)  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 57b)  § 61h zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 57c)  Napríklad § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 58)  § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení ...
 • 59)  § 9 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z.
 • 60)  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o ...
 • 61)  Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma ...
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 63)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 65)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č. ...
 • 67)  § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 68)  § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 69)  § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 71)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 72)  § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
 • 73)  § 2 ods. 1 písm. q) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 74)  § 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore