Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.06.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST57 JUD45319 DS60 EU PP29 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.06.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 580/2004 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 139/2019

Legislatívny proces k zákonu 139/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia ...

§ 2
Pojem a druhy zdravotného poistenia
(1)

Zdravotné poistenie je

a)
povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného ...
b)
individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného ...
(2)

Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári ...

DRUHÁ ČASŤ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

§ 3
Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia
(1)

Poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená ...

(2)

Verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky; ...

a)
je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca, ...
b)
vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ...
c)
dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa ...
d)
je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského ...
1.
nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a),
2.
manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
3.
manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, ...
4.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b), ...
5.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) ...
6.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) ...
7.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) ...
8.
manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) a b) ...
(3)

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej ...

a)
vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky ...
b)
vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú ...
c)
je azylant,4)
d)
je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej ...
e)
je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu ...
f)
je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,6)
g)
je vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,8)
h)
je nezaopatrený rodinný príslušník,8a) ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte,
i)
je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorého za takého považujú právne predpisy členského ...
j)
je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt ...
(4)

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ...

(5)

Zdravotným poistením v cudzine sa na účely tohto zákona rozumie systém zdravotného poistenia ...

(6)

Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon ...

(7)

Miesto alebo zariadenie na výkon činností sa považuje za trvalé podľa odseku 6, ak sa na výkon ...

(8)

Stálou prevádzkarňou na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá koná v mene zamestnávateľa ...

(9)

Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej ...

(10)

Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá je zdravotne poistená v inom členskom štáte. ...

§ 4
Vznik verejného zdravotného poistenia
(1)

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom3) na území ...

(2)

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie ...

(3)

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné ...

§ 5
Zánik verejného zdravotného poistenia
(1)

Verejné zdravotné poistenie zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2)

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie ...

(3)

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné ...

Prihláška

§ 6
(1)

Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „prihláška“) ...

(2)

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať prihlášku ...

(3)

Za fyzickú osobu vo väzbe7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak nie je zdravotne ...

(4)

Za maloletého poistenca je povinný podať prihlášku

a)
zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený ...
b)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia ...
c)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,11) ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o ...
(5)

Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých ...

(6)

Ak poistenec podal prihlášku v lehote ustanovenej v odseku 1, potvrdením prihlášky je zdravotná ...

(7)

Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, ...

(8)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa ...

(9)

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca, len ak prihláška bola skôr podaná ...

(10)

Zdravotná poisťovňa je pri podaní prihlášky povinná elektronicky, ak ďalej nie je uvedené inak ...

a)
pri vzniku verejného zdravotného poistenia
1.
oznámiť prijatie prihlášky úradu13) do troch pracovných dní od jej prijatia vrátane dátumu ...
2.
potvrdiť prihlášku do siedmich dní od jej prijatia, ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9, ...
3.
písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu ...
4.
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia,
b)
pri zmene zdravotnej poisťovne
1.
elektronicky oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka dátum a čas prijatia ...
2.
potvrdiť prihlášku do 30. novembra príslušného kalendárneho roka,
3.
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do 5. decembra príslušného kalendárneho roka.
(11)

Úrad je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni elektronicky

a)
informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej ...
b)
do 20. novembra príslušného kalendárneho roka informáciu o dátume a čase prijatia prihlášky, ...
(12)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vyžiadať si od zdravotnej poisťovne, ktorá naposledy ...

(13)

Pri získavaní oprávnenia na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta si poistenec ...

§ 7
(1)

Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. To neplatí, ak verejné ...

(2)

Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho ...

(3)

Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku ...

(4)

Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť ...

(5)

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, ...

(6)

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni ...

(7)

Ustanovenia § 6 ods. 2 až 4, ods. 5 prvá veta a ods. 12 a 13 platia rovnako aj pri zmene príslušnej ...

(8)

Ak zákonný zástupca poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j) alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec ...

§ 8
(1)

Prihláška musí mať písomnú formu13aaa) a musí obsahovať

a)
označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania a čas,
b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, ...
c)
pri osobách uvedených v § 6 ods. 2 až 4 meno a priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej ...
d)
obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,
e)
označenie poistenca podľa § 3,
f)
označenie platiteľa poistného (§ 11 ods. 1 a 2),
g)
podpis poistenca alebo podpis osôb uvedených v § 6 ods. 8,
h)
dátum a čas prijatia prihlášky.
(2)

Ak za maloletého poistenca, ktorého údaje nie sú známe, podáva prihlášku poskytovateľ zdravotnej ...

(3)

Ak prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) za poistenca, ktorého matka písomne ...

(4)

Prihláška pri zmene zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2) musí obsahovať okrem náležitostí uvedených ...

(5)

Ak podáva prihlášku azylant, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinný spolu s prihláškou ...

(6)

Prihláška môže obsahovať aj číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ...

Úhrada zdravotnej starostlivosti

§ 9
(1)

Poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) ...

(2)

Poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej ...

a)
ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní ...
b)
od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť ...
c)
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa ...
d)
ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § ...
e)
ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo
f)
ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ,
g)
ktorému bol určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,15aa)
h)
ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
(3)

Poistenec, ktorý nepodal prihlášku, má právo len na úhradu neodkladnej starostlivosti, ktorú ...

(4)

Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhradí zdravotnej poisťovni pri prvom poskytnutí neodkladnej ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov náklady ...

a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu poistenca, ktorému ...
b)
dátum poskytnutia neodkladnej starostlivosti,
c)
uvedenie choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,15a) v súvislosti s ktorou sa poskytla ...
d)
výšku úhrady za poskytnutú neodkladnú starostlivosť,
e)
údaj o potvrdení žiadosti zdravotnou poisťovňou podľa odseku 6.
(6)

Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa podľa osobitného ...

(7)

Zdravotná poisťovňa má právo uplatniť svoj nárok na úhradu nákladov za poskytnutú

a)
zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia ...
b)
zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu ...
c)
zdravotnú starostlivosť voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca ...
d)
zdravotnú starostlivosť voči poistencovi po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si poistenec ...
e)
neodkladnú starostlivosť poistencovi podľa odseku 3 voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ...
§ 9a
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine okrem členských štátov ...
(1)

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine okrem členských ...

(2)

Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poistencovi náklady na plánovanú zdravotnú starostlivosť ...

§ 9b
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte
(1)

Poistenec má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte ...

a)
potrebnej zdravotnej starostlivosti,
b)
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte,
c)
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne.
(2)

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje ...

(3)

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi, ak má poistenec bydlisko v inom ...

(4)

Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne vo vzťahu k poistencovi je ...

(5)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu podľa odseku 3 preukazuje poistenec ...

a)
formulár E106,
b)
formulár E109,
c)
formulár E120,
d)
formulár E121,
e)
prenosný dokument S1.
(6)

Nárok na úhradu nákladov potrebnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 preukazuje poistenec ...

a)
európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz“),
b)
náhradným certifikátom17) k európskemu preukazu (ďalej len „náhradný certifikát“).
(7)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne ...

a)
formulár E112,
b)
prenosný dokument S2,
c)
prenosný dokument S3,
d)
formulár E123 alebo
e)
prenosný dokument DA1.
(8)

Úhradu nákladov podľa odsekov 5 až 7 zabezpečuje príslušná zdravotná poisťovňa prostredníctvom ...

(9)

Ak poistenec nepredloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte európsky ...

(10)

Poistenec má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej ...

a)
ochorenie nie je možné liečiť v Slovenskej republike v primeranej lehote16b) pri zohľadnení súčasného ...
b)
požadovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou liečby, ...
c)
boli vyčerpané všetky možnosti liečby v Slovenskej republike a od liečby v inom členskom štáte ...
d)
poistenec má bydlisko v inom členskom štáte8aa) a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala ...
e)
ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo ...
(11)

Plánovaná zdravotná starostlivosť zahŕňa ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ústavnú zdravotnú ...

(12)

Rozsah úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne podľa ...

(13)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže udeliť súhlas na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti ...

(14)

Právo na preplatenie nákladov má poistenec, ak písomne požiada príslušnú zdravotnú poisťovňu ...

(15)

Práva a povinnosti poistenca pri poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti v inom členskom ...

§ 9c
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského štátu v Slovenskej ...
(1)

Poistenec iného členského štátu má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej ...

a)
potrebnej zdravotnej starostlivosti,
b)
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej ...
c)
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu.
(2)

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu je zdravotná ...

(3)

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu, ak má ...

(4)

Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu vo vzťahu ...

(5)

Zdravotná poisťovňa je pre poistenca iného členského štátu na účely osobitných predpisov3a) ...

a)
pobytu, ktorá je príslušná uhrádzať náklady na zdravotnú starostlivosť v mieste pobytu,
b)
bydliska, ktorá je príslušná uhrádzať náklady na zdravotnú starostlivosť v mieste bydliska.
(6)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu podľa odseku 3 preukazuje poistenec ...

a)
formulárom E106,
b)
formulárom E109,
c)
formulárom E120,
d)
formulárom E121,
e)
prenosným dokumentom S1.
(7)

Na základe predloženia nárokového dokladu podľa odseku 6 zdravotná poisťovňa ako inštitúcia ...

(8)

Nárok na úhradu nákladov potrebnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 preukazuje poistenec ...

a)
európskym preukazom,
b)
náhradným certifikátom.
(9)

Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného ...

a)
formulárom E112,
b)
prenosným dokumentom S2,
c)
prenosným dokumentom S3,
d)
formulárom E123 alebo
e)
prenosným dokumentom DA1.
(10)

Ak sa poistenec iného členského štátu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike ...

(11)

Ak sa poistenec iného členského štátu pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike ...

a)
požiadať úrad, zdravotnú poisťovňu ako inštitúciu miesta pobytu alebo inštitúciu miesta bydliska ...
b)
náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak ide o ambulantnú zdravotnú starostlivosť, uhradiť ...
(12)

Ak poistenec iného členského štátu nemôže požiadať úrad, zdravotnú poisťovňu ako inštitúciu ...

(13)

Ak ide o zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov,3a) lieky, zdravotnícke pomôcky a ...

(14)

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti16d) do časti lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ...

(15)

Ak sa poistenec iného členského štátu preukáže lekárskym predpisom alebo lekárskym poukazom ...

(16)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

§ 9d
Preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom ...
(1)

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo indikovaná ...

a)
sociálna služba,16f)
b)
odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív alebo ...
c)
program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu ...
(2)

Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v ...

(3)

Cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej ...

(4)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas na poskytnutie ...

a)
ochorenie zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre poistenca alebo obyvateľstvo, ...
b)
liečba je poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej ...
c)
liečbu je možné poskytnúť v Slovenskej republike v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc ...
(5)

Zdravotná poisťovňa získava informácie o dôveryhodnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ...

(6)

Zdravotná poisťovňa bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 písm. a) až c), nemôže zamietnuť udelenie ...

(7)

Ak pacient trpí zriedkavou chorobou, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne, ...

(8)

Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa odsekov ...

(9)

Ak príslušná zdravotná poisťovňa udelí predchádzajúci súhlas na poskytnutie cezhraničnej ...

(10)

Výška úhrady v Slovenskej republike podľa odsekov 2 a 3 na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej ...

(11)

Zdravotná poisťovňa ako inštitúcia miesta pobytu alebo ako inštitúcia miesta bydliska nevydáva ...

(12)

Členský štát Európskej únie, v ktorom sa poskytuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, je ...

§ 9e
Úhrada nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského ...
(1)

Poistenec iného členského štátu Európskej únie má nárok na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej ...

(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri určení ceny za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť ...

(3)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského štátu Európskej únie ...

(4)

Ak sa poistenec iného členského štátu Európskej únie preukáže u poskytovateľa lekárenskej ...

§ 9f
Konanie o predchádzajúcom súhlase
(1)

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 9a ods. 2, § 9b ods. 10 a § 9d ods. 3 podáva poistenec príslušnej ...

(2)

Klinickým pracoviskom podľa odseku 1 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s personálnym zabezpečením ...

(3)

Poistenec môže požiadať aj o dodatočné vydanie súhlasu podľa § 9b ods. 10 najneskôr do jedného ...

(4)

O žiadosti podľa odsekov 1 a 3 príslušná zdravotná poisťovňa rozhodne do 15 pracovných dní ...

(5)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu ...

(6)

O odvolaní podľa odseku 5 rozhodne úrad do 15 pracovných dní odo dňa prijatia odvolania spolu ...

(7)

Na konanie podľa odsekov 1 a 3 až 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,56) ak tento ...

§ 9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi verejne zdravotne poistenému v ...

Poistenec verejne zdravotne poistený podľa § 3 ods. 4 má právo na úhradu nákladov zdravotnej ...

§ 10
Žiadosť o preplatenie nákladov
(1)

Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Súčasťou žiadosti o preplatenie musí byť

a)
originál dokladu o zaplatení, ktorým je
1.
doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené ...
2.
originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného ...
b)
záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
c)
originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných ...
(3)

Ak bola poistencovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v cudzine v kalendárnom roku a jej poskytovanie ...

(4)

Ak poistenec uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v cudzine na prelome kalendárnych ...

(5)

Cudzojazyčné doklady priložené k žiadosti podľa odseku 2 sú akceptované aj bez úradne osvedčeného ...

(6)

Po podaní žiadosti o preplatenie príslušná zdravotná poisťovňa skontroluje správnosť osobných ...

(7)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)
vzory nárokových dokladov,
b)
zoznam klinických pracovísk,
c)
vzor žiadosti o preplatenie nákladov,
d)
okruh poistencov, ktorí majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte ...
e)
okruh poistencov iných členských štátov, ktorí majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti ...
f)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri
1.
potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte,
2.
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte, poskytovanej ...
3.
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne poskytovanej v inom členskom ...
g)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri
1.
potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v Slovenskej republike,
2.
zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej ...
3.
zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu poskytovanej ...
h)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní zdravotnej ...
i)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní cezhraničnej ...
j)
postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a úradu pri poskytovaní cezhraničnej ...
§ 10a
Preukaz poistenca a európsky preukaz
(1)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poistencovi vydať preukaz poistenca do desiatich pracovných ...

(2)

Preukaz poistenca obsahuje

a)
titul, ak ho poistenec má,
b)
meno a priezvisko poistenca,
c)
rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo ...
d)
dátum narodenia poistenca,
e)
obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f)
kód zdravotnej poisťovne,
g)
dobu platnosti preukazu poistenca,
h)
označenie preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7,
i)
identifikačné číslo poistenca.
(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky ...

(4)

Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.17)

§ 10b
Zárobková činnosť
(1)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ...

a)
právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohody o brigádnickej ...
b)
dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) ...
c)
dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitného predpisu,22)
d)
dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu,23)
e)
podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z ...
(2)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa ...

(3)

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa ...

(4)

Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá ...

§ 11
Platitelia poistného
(1)

Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné

a)
zamestnanec,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba,
c)
zamestnávateľ,
d)
štát,
e)
platiteľ dividend.
(2)

Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a ...

a)
zamestnancom,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
c)
osobou podľa odseku 7.
(3)

Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú ...

(4)

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov ...

(5)

Zamestnávateľom je na účely tohto zákona

a)
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti ...
b)
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej ...
c)
pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3
1.
fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým ...
2.
právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom ...
(6)

Ak zamestnávateľom zamestnanca nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 5, je ním ...

(7)

Štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za

a)
nezaopatrené dieťa;29) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba ...
b)
fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok podľa osobitného predpisu,31) okrem poberateľa vdovského ...
c)
fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok33) a rodičovský príspevok z iného členského ...
d)
fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e)
fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,35)
f)
obvineného vo väzbe7) alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,8) obvineného vo väzbe ...
g)
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe ...
h)
študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných ...
i)
fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,36)
j)
fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, ak za ...
k)
fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa ...
l)
manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ...
m)
fyzickú osobu,
1.
ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41) ...
2.
ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) ...
3.
ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti ...
4.
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu,44a) potreba ošetrovania ...
5.
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti ...
n)
fyzickú osobu, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá je členom domácnosti, ...
o)
fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,46)
p)
cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
q)
azylanta,4)
r)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, ...
s)
fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas ...
t)
študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského ...
u)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ...
v)
zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom ...
1.
bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) ...
1b.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ...
2.
suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného ...
3.
príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného ...
4.
zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca a
5.
odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 ...
w)
fyzickú osobu vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.47ab)
(8)

Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v), ...

(9)

Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz. Osoby uvedené ...

(10)

Osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu ...

a)
navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, ...
b)
pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
c)
je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe ...
(11)

Platiteľ dividend na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,47b) ...

§ 12
Sadzba poistného
(1)

Sadzba poistného je pre

a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec
1.
osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ...
2.
zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je 0 % z vymeriavacieho základu podľa ...
b)
zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu ...
c)
samostatne zárobkovo činnú osobu 14 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná ...
d)
zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva
1.
osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu ...
2.
zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je za tieto osoby 0 % z vymeriavacieho ...
e)
poistenca podľa § 11 ods. 2 14 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba ...
f)
štát 4 % z vymeriavacieho základu,
g)
zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu ...
(2)

Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba

a)
uznaná za invalidnú,48)
b)
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.49)
(3)

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom ...

(4)

Sadzba poistného podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu sa vzťahuje len ...

§ 13
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov ...

(3)

Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je základ dane z príjmov zo zárobkovej činnosti ...

(4)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca ...

(5)

Vymeriavací základ zamestnávateľa pre platbu poistného za zamestnanca je vymeriavací základ každého ...

(6)

Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu ...

(7)

Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu ...

(8)

Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne ...

(9)

Vymeriavací základ je najmenej úhrn minimálnych základov podľa odsekov 10 a 11 za všetky kalendárne ...

(10)

Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca ...

(11)

Minimálny základ podľa odseku 10 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych ...

a)
za poistenca platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s),
b)
poistenec bol vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo
c)
sa poistenec nepovažoval za samostatne zárobkovo činnú osobu a poistenca podľa § 11 ods. 2.
(12)

Ak príjmy fyzickej osoby nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu50) ...

(13)

Na vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa odseku 2, ktorá je zároveň zamestnancom ...

(14)

Vymeriavací základ štátu je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy, ak v odseku 15 nie je ustanovené ...

(15)

Vymeriavací základ štátu pre platbu poistného za osobu uvedenú v § 11 ods. 7, ktorá bola takouto ...

(16)

Na vymeriavací základ osoby podľa § 11 odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorá má ...

(17)

Ak súd rozhodol o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru (ďalej len ...

(18)

Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného ...

(19)

Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

§ 13a
Odpočítateľná položka
(1)

Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom ...

(2)

Odpočítateľná položka je 4 560 eur v rozhodujúcom období, ak v odsekoch 3 až 6 nie je ustanovené ...

(3)

Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho ...

(4)

Odpočítateľná položka upravená podľa odseku 3 sa s rastom vymeriavacieho základu podľa

a)
§ 13 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ...
b)
§ 13a ods. 1 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho ...
(5)

Odpočítateľná položka sa určí ako nižšia zo súm vypočítaných podľa odseku 4.

(6)

Odpočítateľná položka v zápornej výške sa neuplatňuje.

§ 14

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu (§ 13) je kalendárny rok, v ktorom sa platí ...

§ 15
Platenie poistného
(1)

Povinnosť platiť poistné vzniká

a)
dňom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4),
b)
dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3,
c)
dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4,
d)
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za ...
e)
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené ...
(2)

Poistné sa platí

a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet príslušnej zdravotnej poisťovne, ...
b)
poštovou poukážkou na účet príslušnej zdravotnej poisťovne alebo
c)
v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.
(3)

Poistné sa platí v eurách.

(4)

Poistné sa platí preddavkami na poistné (§ 16) a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného ...

(5)

Platiteľ poistného je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným symbolom ...

§ 16
Preddavok na poistné
(1)

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet ...

(2)

Preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak, ...

a)
zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. ...
b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] ...
c)
zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého ...
d)
poistenec podľa § 11 ods. 2 vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ním ...
e)
štát vo výške 1/12 sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí ...
f)
poistenec, ktorý má príjem z dividend, vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. ...
(3)

Pomernou časťou základu dane podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie časť základu dane z príjmu ...

(4)

Preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. a) vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ. ...

(5)

Ak samostatne zárobkovo činná osoba nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom ...

(6)

Ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, preddavok na poistné podľa odseku ...

(7)

Preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. e) odvádza za štát ministerstvo zdravotníctva.

(8)

Výška preddavku na poistné

a)
samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 ...
b)
poistenca podľa § 11 ods. 2 je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. ...
c)
poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend, je najviac vo výške určenej ...
d)
poistenca podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych ...
e)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa ...
(9)

Platiteľ podľa § 11 ods. 1 písm. b), ktorý je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa ...

(10)

Zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti samostatne zárobkovo činnej osoby povinnej ...

(11)

Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení v odseku ...

(12)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá ukončila alebo pozastavila vykonávanie alebo oprávnenie ...

(13)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa nevykonalo ročné zúčtovanie poistného, platí preddavky ...

(14)

U poistenca, ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie, preddavky, ...

(15)

Preddavok na poistné z príjmu podľa odseku 2 písm. f) vypočítava a odvádza za poistenca, ktorý ...

(16)

Na účely výpočtu preddavku na poistné sa príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť ...

(17)

Odpočítateľná položka sa s rastom príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom ...

(18)

Ak je príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom ...

§ 17
Splatnosť preddavku na poistné
(1)

Preddavok na poistné zamestnancov [§ 11 ods. 1 písm. a)] a zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. ...

(2)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [§ 11 ods. 1 písm. b)] a platiteľov poistného ...

(3)

Samostatne zárobkovo činné osoby a poistenci podľa § 11 ods. 2 môžu na základe písomnej dohody ...

(4)

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ...

(5)

Za deň platby preddavku na poistné sa považuje

a)
pri bezhotovostnom prevode z účtu deň, v ktorom sa uskutočnilo odpísanie platby z účtu platiteľa ...
b)
pri platbe poštovou poukážkou deň, v ktorý sa uskutočnila platba poštovou poukážkou,
c)
pri platbe v hotovosti deň, v ktorý sa uskutočnila platba v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni. ...
(6)

Ak sa neuskutočnilo pripísanie platby preddavku na poistné na účet zdravotnej poisťovne v deň ...

a)
bezhotovostným prevodom platiteľ poistného v prevodnom príkaze, ktorý dal pred dňom splatnosti ...
b)
poštovou poukážkou platiteľ poistného poukázal preddavok na poistné najneskôr v posledný deň ...
(7)

Platiteľ poistného je povinný bez zbytočného odkladu preukázať zdravotnej poisťovni na jej požiadanie ...

(8)

Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa ...

(9)

Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát, poukazuje ministerstvo zdravotníctva na účet ...

§ 17a
Výkaz nedoplatkov
(1)

Zdravotná poisťovňa môže uplatniť voči poistencovi alebo platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov ...

(2)

Výkaz nedoplatkov obsahuje

a)
u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ...
b)
u fyzickej osoby meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo; ak ide o fyzickú osobu oprávnenú ...
c)
určenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 s uvedením dátumu začatia ...
d)
výšku nedoplatkov podľa stavu účtu platiteľa poistného k určitému dňu vychádzajúcemu z údajov ...
e)
deň, ku ktorému bola výška nedoplatkov zistená,
f)
rozpis výšky nedoplatkov podľa písmena c) na jednotlivé mesiace obdobia, za ktoré je výkaz nedoplatkov ...
g)
číslo účtu príslušnej zdravotnej poisťovne, na ktorý musia byť nedoplatky uhradené,
h)
poučenie o možnosti podať námietky podľa odseku 4,
i)
označenie zdravotnej poisťovne, ktorá výkaz nedoplatkov vydala, dátum vydania,
j)
podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby alebo autorizáciu ...
(3)

Poistenec alebo platiteľ poistného sa vopred neupovedomuje o zostavení výkazu nedoplatkov na zdravotnom ...

(4)

Proti výkazu nedoplatkov možno príslušnej zdravotnej poisťovni podať námietky do 15 dní odo ...

(5)

Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok podľa ...

(6)

Ak poistenec alebo platiteľ poistného podá voči doručenému výkazu nedoplatkov námietky v lehote ...

(7)

Ak zdravotná poisťovňa námietkam poistenca alebo platiteľa poistného v plnom rozsahu vyhovie, ...

(8)

Zdravotná poisťovňa môže výkaz nedoplatkov zrušiť aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí ...

(9)

Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(10)

Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.51c)

(11)

Zdravotná poisťovňa môže vo výkaze nedoplatkov okrem výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania ...

§ 17b
Doručovanie výkazu nedoplatkov
(1)

Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom.

(2)

Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená ...

(3)

Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje

a)
právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, ...
b)
samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, ...
c)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú ...
(4)

Ak sa má výkaz nedoplatkov doručiť na adresu v cudzine a nepodarí sa ho doručiť podľa odseku ...

(5)

Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia ...

(6)

Na doručovanie výkazov nedoplatkov sa nevzťahuje Správny poriadok.

§ 17c
Odpisovanie pohľadávok
(1)

Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi poistného na základe právoplatného ...

a)
o potvrdení vyrovnania dlhu, na základe ktorého zanikla povinnosť splatiť zdravotnej poisťovni ...
b)
po skončení reštrukturalizácie, ak pohľadávky zdravotnej poisťovne prihlásené do reštrukturalizácie ...
c)
o oddlžení platiteľa poistného, na základe ktorého zanikla povinnosť splatiť zdravotnej poisťovni ...
d)
o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo po splnení konečného rozvrhu výťažku, ...
e)
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zastavení konkurzného ...
g)
o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,
h)
o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti ...
(2)

Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi poistného, na ktorú bola vznesená ...

(3)

Zdravotná poisťovňa môže pohľadávku voči platiteľovi poistného odpísať z vlastného podnetu, ...

a)
je pravdepodobné, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa poistného vymáhanie nebude viesť ani k ...
c)
bol výkon rozhodnutia zastavený exekútorom alebo na základe rozhodnutia súdu podľa Exekučného ...
d)
vymáhanie je spojené s odôvodnenými nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie ...
e)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním na dedičoch v rámci dedičského konania. ...
(4)

O odpísaných pohľadávkach vedie zdravotná poisťovňa osobitnú evidenciu.

§ 18
Úroky z omeškania
(1)

Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže príslušná ...

(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. ...

(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. ...

(4)

V prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou pre jednotlivé ...

§ 19
Ročné zúčtovanie poistného
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny ...

a)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol samostatne zárobkovo činnou osobou, nebol ...
1.
platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, jeho príjem podľa § 13 ods. 7 nepresiahol úhrn minimálnych ...
2.
zamestnancom a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),
b)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde ...
c)
ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie okrem poistenca, ktorý ...
d)
ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
e)
ktorý počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka bol súčasne zamestnancom len u jedného ...
1.
jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znižoval o odpočítateľnú položku (§ ...
2.
jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako ...
3.
nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1.
(2)

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného podľa odseku 1 do 30. septembra nasledujúceho ...

(3)

Zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní poistného vykoná výpočet sumy poistného z vymeriavacieho ...

(4)

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý ...

(5)

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý ...

(6)

Ak sú údaje vykázané alebo určené podľa § 20, oznámené podľa § 22 až 24 alebo oznámené ...

(7)

Ak zdravotná poisťovňa neeviduje žiadne údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ...

(8)

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle v lehote ...

(9)

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov ...

(10)

Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, oznámenie podľa odseku 8, nové oznámenie podľa ...

(11)

Na doručovanie oznámenia podľa odseku 8, nového oznámenia podľa odseku 13 a výkazu nedoplatkov ...

(12)

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení podľa odseku 8 alebo podľa ...

(13)

Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska podľa odseku 12 zistí, že výsledkom ...

(14)

Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo ak poistenec nie je v lehote podľa odseku ...

(15)

Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do ...

(16)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov ...

(17)

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo ...

(18)

Zamestnávateľ zúčtuje zamestnancovi preplatok alebo nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote ...

(19)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného ...

(20)

Ak má platiteľ poistného na základe oznámenia daňovému úradu predĺženú lehotu na podanie ...

(21)

Na účely ročného zúčtovania poistného sa za príslušnú zdravotnú poisťovňu považuje zdravotná ...

(22)

Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné zúčtovanie poistného pri prevode poistného kmeňa ...

(23)

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného, vzor ročného zúčtovania poistného, podrobnosti ...

§ 20
Vykazovanie poistného
(1)

Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný ...

(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená vyžiadať si od platiteľa poistného doklady potrebné ...

(3)

Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená pri výkone kontrolnej činnosti vyčísliť zamestnávateľovi, ...

(4)

Ak zamestnávateľ nepredloží zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku ...

(5)

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni ...

(6)

Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 21
Premlčanie
(1)

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 15) a nárok ...

(2)

Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku ...

(3)

Právo na vrátenie preplatku sa premlčí uplynutím piatich rokov od prvého dňa kalendárneho roka ...

(4)

V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 ...

(5)

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si voči tretej osobe nárok na úhradu nákladov za poskytnutú ...

(6)

Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si voči poistencovi nárok na úhradu nákladov za poskytnutú ...

(7)

Právo platiteľa poistného na vrátenie zaplatených preddavkov na poistné a poistného, ktoré platiteľ ...

§ 22
Práva a povinnosti poistenca
(1)

Poistenec má právo

a)
na výber zdravotnej poisťovne za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 7) a osobitným predpisom,52b) ...
b)
na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 9 a 10),
c)
na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti11) má príslušná zdravotná ...
d)
na poskytnutie neodkladnej starostlivosti15) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak ...
e)
vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného (§ 19),
f)
podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
g)
domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného ...
(2)

Poistenec je povinný

a)
uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 9 ods. 7,
b)
preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne alebo ...
c)
plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1,
d)
doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného ...
e)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 a 16,
f)
poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností ...
g)
dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci ...
h)
chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej ...
i)
preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...
j)
preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1.
občianskym preukazom s elektronickým čipom, ak osoba má vydaný občiansky preukaz s elektronickým ...
2.
dokladom o pobyte s elektronickým čipom,53aac) ak osoba má vydaný doklad o pobyte s elektronickým ...
3.
preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný občiansky ...
4.
preukazom poistenca s označením preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7,
k)
poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
(3)

Ustanovením odseku 2 písm. g) nie je dotknuté právo poistenca podľa osobitného predpisu.53ad)

(4)

Povinnosť vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým ...

§ 23
Oznamovacie povinnosti
(1)

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní

a)
zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu; táto povinnosť nevzniká, ak je ...
b)
zmenu alebo vznik platiteľa poistného; ak ide o vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2, najneskôr ...
c)
skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3),
d)
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa ...
e)
skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12).
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) a odseku 15 sa nevzťahujú na zamestnanca a platiteľa poistného ...

(3)

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 ...

a)
§ 11 ods. 7 písm. g), poistenec je povinný uviesť identifikačné údaje zariadenia, v ktorom je ...
b)
§ 11 ods. 7 písm. j), poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa a ...
c)
§ 11 ods. 7 písm. k), poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby ...
d)
§ 11 ods. 7 písm. l), poistenec je povinný uviesť meno, priezvisko a rodné číslo manžela alebo ...
e)
§ 11 ods. 7 písm. r), poistenec je povinný uviesť identifikačné údaje cirkevného, rehoľného ...
(4)

Poistenec je povinný oznámiť najneskôr do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného ...

(5)

Skutočnosti podľa odsekov 1 a 3 je povinný oznámiť za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti ...

(6)

Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania ...

(7)

Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) elektronicky ...

(8)

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný ...

(9)

Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť

a)
poistencovi bez zbytočného odkladu dôvod odmietnutia potvrdenia prihlášky (§ 6 ods. 9),
b)
úradu do 20. dňa v kalendárnom mesiaci údaje uvedené v § 27 ods. 2 a do 30. novembra kalendárneho ...
c)
ministerstvu zdravotníctva do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci počet poistencov, za ktorých ...
d)
ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť ...
e)
ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30. novembra nasledujúceho ...
1.
za zamestnancov a zamestnávateľov mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, ...
2.
za samostatne zárobkovo činné osoby mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má ...
3.
za platiteľov dividend poskytuje mesačné údaje v rozsahu identifikačné číslo organizácie, dátum ...
4.
za osoby podľa § 11 ods. 2 poskytuje mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho má ...
5.
za všetkých poistencov údaje z ročného zúčtovania poistného v rozsahu rodné číslo poistenca, ...
(10)

Samostatne zárobkovo činná osoba podáva oznámenie podľa odseku 1 písm. a) a oznámenie zmeny ...

(11)

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti podľa odseku 1 písm. ...

a)
fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej schopnosti, duševnej ...
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje preukazom občana s ťažkým zdravotným ...
(12)

Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine najneskôr ...

(13)

Poistenec, ktorý ani na výzvu zdravotnej poisťovne nesplní oznamovaciu povinnosť do ôsmich dní ...

(14)

Ak si poistenec dodatočne po tom, čo zdravotná poisťovňa uplatnila postup podľa odseku 13, splní ...

(15)

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy ...

(16)

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni ...

(17)

Príslušný úrad poverený vedením matriky je povinný oznámiť narodenie fyzickej osoby úradu13) ...

(18)

Poistenec a platiteľ poistného si môžu oznamovaciu povinnosť splniť v listinnej podobe alebo v ...

(19)

Záväznú formu, vzory výkazov, štruktúru výkazov a metodické pokyny na poskytovanie údajov podľa ...

§ 24
Povinnosti platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom ...

a)

vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať ...

b)

plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,

c)

písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom ...

d)

viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne ...

e)

viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať

1.

meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ...

2.

údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,

3.

počet dní, za ktoré sa platí poistné v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,

4.

príjem podľa § 13 ods. 1 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,

5.

úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé kalendárne ...

6.

úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) v ...

7.

údaj o vzniku skutočností podľa § 11 ods. 7,

f)

preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty ...

g)

predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného ...

h)

poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone ...

i)

predkladať úradu13) pri výkone dohľadu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, ...

j)

plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 8,

k)

písomne alebo elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 5 do ...

l)

písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní ...

m)

písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní ...

n)

v listinnej podobe alebo elektronickej podobe zaslať opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom ...

o)

písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní ...

§ 25
Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
plniť povinnosti podľa § 6 ods. 10 a 12,
b)
pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 1 až 4 overiť totožnosť poistenca a údajov uvedených ...
c)
pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 8 a pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť ...
d)
oznámiť vznik poistného vzťahu predchádzajúcej príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní ...
e)
vykonať ročné zúčtovanie poistného podľa § 19,
f)
uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete
1.
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej ...
2.
zoznam dlžníkov podľa § 25a,
g)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 9,
h)
vrátiť bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou sumu preddavku na poistné, ...
i)
oznámiť úradu porušenie povinností uvedených v § 22 ods. 2, § 23 ods. 1, 4 až 6 a ods. 8 a ...
j)
predkladať úradu preukazné a pravdivé údaje podľa § 27 a 27a,
k)
vydať na základe žiadosti poistenca alebo platiteľa poistného (ďalej len „žiadateľ“) potvrdenie ...
l)
pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou údaje potrebné na ...
m)
zaslať údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného zdravotnej poisťovni, ktorá ...
(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná

a)
zabezpečiť poistencovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,1)
b)
poskytnúť poistencovi na požiadanie informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ...
(3)

Zdravotná poisťovňa poskytuje Sociálnej poisťovni na účely vykonávania sociálneho poistenia ...

a)
zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové ...
b)
zamestnávateľovi v rozsahu identifikačné číslo osoby, daňové identifikačné číslo, názov ...
c)
samostatne zárobkovo činnej osobe v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo poistenca, ak ho má ...
(4)

Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať orgánom verejnej moci a iným orgánom podľa osobitného ...

a)
údaje o platiteľoch poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) v rozsahu uvedenom v odseku 3 ...
b)
informáciu o pohľadávkach po splatnosti voči platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. ...
§ 25a
Zoznam dlžníkov
(1)

Dlžník na účely tohto zákona je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná ...

(2)

Zoznam dlžníkov obsahuje

a)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt výšku pohľadávky a údaj ...
b)
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a výšku ...
(3)

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov má právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku ...

(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná

a)
preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia, ...
b)
vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžníkov v lehote podľa písmena a), ak je námietka opodstatnená.
(5)

Na preverenie opodstatnenosti námietky dlžníka voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov sa nevťahujú ...

(6)

Príslušná zdravotná poisťovňa zodpovedá za škodu53c) spôsobenú nesprávnym zaradením dlžníka ...

§ 26
Pokuty
(1)

Úrad13) môže uložiť pokutu

a)
do výšky 165 eur poistencovi za nesplnenie povinností ustanovených v § 22 ods. 2 písm. a), b), ...
b)
do výšky 331 eur tomu, kto nesplnil oznamovacie povinnosti ustanovené v § 23 okrem § 23 ods. 6 ...
c)
do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie povinností ustanovených v § 24 písm. ...
(2)

Úrad môže uložiť pokutu za každé nesplnenie povinnosti alebo porušenie ustanovenia podľa odseku ...

(3)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad môže uložiť pokutu vo výške dvojnásobku ...

(4)

Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty. ...

(5)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti úradom, najneskôr však ...

(6)

Na konanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.56)

(7)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Ukladanie pokút zdravotným poisťovniam upravuje osobitný predpis.57)

TRETIA ČASŤ

PREROZDEĽOVANIE POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

§ 27
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné
(1)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná do 20. dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu

a)
celkovú sumu, ktorú získala zaplatením preddavkov na poistné (§ 16) v každom kalendárnom mesiaci ...
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku od 5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch, osobitne ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát [§ 11 ods. 1 ...
d)
počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...
e)
zoznam poistencov podľa písmena d), ktorý obsahuje
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové ...
2.
kód lieku uvedeného v zozname kategorizovaných liekov57aa) (ďalej len „kategorizovaný liek“), ...
3.
počet balení lieku podľa druhého bodu,
4.
dátum výdaja alebo podania lieku podľa druhého bodu,
f)
zoznam poistencov podľa písmena b) a zoznam poistencov podľa písmena c), ktorý obsahuje
1.
rodné číslo poistenca, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ...
2.
pohlavie poistenca,
3.
vek poistenca,
4.
počet dní evidencie v zozname poistencov podľa písmena b) a v zozname poistencov podľa písmena ...
5.
číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca podľa odseku 11 a § 27c ods. 4 písm. a).
(3)

Základom mesačného prerozdeľovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné; ...

a)
platitelia poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisťovni ...
b)
platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, ...
(4)

Štandardizovaný príjem na účely mesačného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca ...

(5)

Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením ...

(6)

Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného ...

(7)

Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a)
kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „oprávnená ...
b)
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „povinná ...
(8)

Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca rozhodnutie o mesačnom ...

a)
uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1.
celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné podľa odseku 2 písm. a),
2.
počet poistencov podľa odseku 2 písm. b) až d),
3.
počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
b)
rozhodne o
1.
výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2.
celkovej sume z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3.
výsledku mesačného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4.
spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 9,
5.
povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 15.
(9)

V rozhodnutí podľa odseku 8 úrad určí každej povinnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej ...

(10)

Príslušnosť zdravotnej poisťovne na mesačné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného ...

(11)

Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú do ...

§ 27a
Ročné prerozdeľovanie poistného
(1)

Ročné prerozdeľovanie poistného sa vykonáva v každom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom ...

a)
celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a ods. ...
b)
počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...
(3)

Základom ročného prerozdeľovania poistného je 95 % povinného poistného podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Štandardizovaný príjem na účely ročného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca ...

(5)

Celková suma z ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu ...

(6)

Výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z ročného ...

(7)

Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel výsledku ročného ...

(8)

Ak je upravený výsledok ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a)
kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam,
b)
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam.
(9)

Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 15. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom ...

a)
uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1.
celkovú sumu povinného poistného podľa odseku 2 písm. a),
2.
počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa odseku 2 písm. b) a odseku 12,
3.
počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
b)
rozhodne o
1.
výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2.
celkovej sume z ročného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3.
výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4.
upravenom výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 7 pre každú zdravotnú poisťovňu,
5.
spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z ročného prerozdeľovania podľa odseku 10,
6.
povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 15.
(10)

V rozhodnutí podľa odseku 9 úrad určí každej zdravotnej poisťovni podľa odseku 8 písm. b) výšku ...

(11)

Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného kmeňa ...

(12)

Údaje o počte poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát ...

§ 27b
Farmaceuticko-nákladové skupiny
(1)

Farmaceuticko-nákladová skupina je definovaná anatomicko-terapeuticko-chemickou skupinou liečiv ...

(2)

Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva ...

(3)

Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 2 do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín zaradených ...

(4)

Farmaceuticko-nákladová skupina sa zaradí do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak

a)
jej zaradenie zvýši predpovedaciu silu prerozdeľovania poistného vyjadrenú koeficientom determinácie ...
b)
koeficient dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny použitý na výpočet indexu rizika ...
c)
podiel dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny na celkových ročných nákladoch ...
d)
dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny tvoria aspoň 15 % priemerných nákladov na ...
e)
podiel štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú ...
(5)

Dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa odseku 4 písm. b) až d) sú rozdielom ...

(6)

Farmaceuticko-nákladová skupina sa vyradí zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak prestane ...

(7)

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín obsahuje

a)
číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny,
b)
kód farmaceuticko-nákladovej skupiny,
c)
názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečby,
d)
kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ak ho možno k farmaceuticko-nákladovej skupine ...
e)
ATC skupinu, ktorá definuje farmaceuticko-nákladovú skupinu.
(8)

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín môže obsahovať pravidlo vylučujúce zaradenie poistenca ...

(9)

Návrh na zmenu zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ...

§ 27c
Viacročné nákladové skupiny
(1)

Viacročná nákladová skupina je určená nákladmi na zdravotnú starostlivosť vynaloženými na ...

(2)

Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 1 do viacerých viacročných nákladových skupín, poistenec ...

(3)

K zmene štruktúry viacročných nákladových skupín dôjde, ak zmena zvýši predpovedaciu silu ...

(4)

Zoznam viacročných nákladových skupín obsahuje

a)
číslo viacročnej nákladovej skupiny,
b)
podmienky na zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny.
(5)

Návrh na zmenu zoznamu viacročných nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ...

§ 28
(1)

Počet prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako súčet súčinov

a)
počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. ...
b)
počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7) ...
c)
počtu poistencov zaradených v jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupinách a príslušného ...
d)
počtu poistencov zaradených v jednotlivých viacročných nákladových skupinách a príslušného ...
(2)

Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z ...

(3)

Index rizika nákladov sa vypočíta lineárnou regresnou analýzou

a)
pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. ...
b)
pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7),
c)
pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny,
d)
pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny.
(4)

Zdravotná poisťovňa je povinná na účely prerozdeľovania poistného do 30. júna kalendárneho ...

a)
údaje o spotrebe kategorizovaných liekov za každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra ...
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové ...
2.
kód kategorizovaného lieku,
3.
počet balení kategorizovaného lieku,
4.
kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
5.
dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku,
b)
údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období ...
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové ...
2.
pohlavie,
3.
náklady na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
4.
paušálne náklady na poistenca určené ako podiel celkových paušálnych nákladov zdravotnej poisťovne ...
c)
údaje o platiteľovi poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý ...
1.
rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové ...
2.
kalendárny mesiac a informácia o tom, či k prvému dňu kalendárneho mesiaca bol poistencom, za ...
d)
údaje z registra poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva ...
1.
rodné číslo a dátum narodenia poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, ...
2.
pohlavie,
3.
dátum začatia poistného vzťahu a dátum ukončenia poistného vzťahu,
e)
údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období ...
(5)

Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje predložené zdravotnou poisťovňou podľa odseku 4 okrem ...

(6)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov poistenec, ktorý bol v období od 1. januára do 31. decembra ...

(7)

Ak poistenec bol poistencom, za ktorého platiteľom poistného je štát podľa odseku 5, jeden alebo ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva pri spracúvaní údajov podľa odseku 4 zdokumentuje v chybovom protokole ...

(9)

Ministerstvo zdravotníctva doručí konečné údaje podľa odseku 5 po opravách podľa odseku 8 zdravotným ...

(10)

Úrad je povinný na účely výpočtu indexu rizika nákladov do 30. júna kalendárneho roka predložiť ...

a)
rodné číslo a dátum narodenia poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, ...
b)
pohlavie,
c)
dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
d)
kód príslušnej zdravotnej poisťovne,
e)
označenie platiteľa poistného s uvedením dátumu začatia a dátumu skončenia povinnosti platiť ...
(11)

Ministerstvo zdravotníctva každoročne pri výpočte indexu rizika nákladov, na základe údajov ...

(12)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho ...

a)
index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok,
b)
zoznam farmaceuticko-nákladových skupín,
c)
zoznam viacročných nákladových skupín.
(13)

Index rizika nákladov sa neustanovuje pre farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktorá nespĺňa kritériá ...

(14)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 27 ods. 8 alebo § 27a ods. 9 nemá odkladný účinok. Na toto ...

(15)

Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením záväzku podľa § 27 alebo § 27a, je povinná ...

(16)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom ...

a)
podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a ročnom prerozdeľovaní,
b)
podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov,
c)
podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových ...
d)
podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín,
e)
dátové rozhranie na zasielanie údajov uvedených v odsekoch 4, 9 a 10.
§ 28a
(1)

Úrad je povinný vykonať dohľad nad zaradením poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín ...

a)
25 % tvorí náhodný výber poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín,
b)
25 % tvoria poistenci, ktorým bolo vydaných alebo podaných viac ako 1000 štandardných dávok liečiva ...
c)
25 % tvoria poistenci zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny, ktorej index rastu počtu zaradených ...
d)
25 % tvoria poistenci, ktorí sú zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny s indexom rizika nákladov ...
(2)

Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou ...

(3)

Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok na účely vykonania ročného prerozdeľovania ...

(4)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi zdravotnej poisťovni do 31. decembra kalendárneho roka

a)
popis spôsobu výpočtu indexu rizika nákladov a výstupy zo štatistického softvéru použitého ...
1.
kontrolu zaslaných údajov a identifikáciu chybných údajov,
2.
zmenu údajov na účely výpočtu indexu rizika nákladov,
3.
výpočet lineárnej regresie a indexu rizika nákladov,
4.
výpočet koeficientov determinácie jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín,
b)
výsledky splnenia kritérií na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových ...
(5)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra na účely výpočtu ročného prerozdeľovania ...

a)
rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide ...
b)
číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.
(6)

Úrad oznámi zdravotnej poisťovni do 31. januára údaje o poistencoch zdravotnej poisťovne podľa ...

a)
rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide ...
b)
číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený, a príslušný index rizika ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 29
(1)

Pri právach poistenca v súvislosti so zdravotným poistením sa uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku ...

§ 29a

Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov60) sa do 31. decembra 2005 vylučujú ...

§ 29b
(1)

Práva a povinnosti za

a)
poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, vykonáva zákonný zástupca poistenca, ...
b)
fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody vykonáva ústav,
c)
maloletého poistenca vykonáva
1.
zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený ...
2.
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo
3.
zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5)
(2)

Plnenie oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1 za fyzickú osobu vo väzbe alebo fyzickú osobu ...

(3)

Za dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu sa na účely tohto zákona považuje ...

(4)

Výška minimálnej mzdy zmenená nariadením vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho ...

(5)

Ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, ...

(6)

Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 7 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí úrad s Finančnou ...

(7)

Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Finančná správa ...

(8)

Ministerstvo vnútra poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia ...

a)
podľa § 11 ods. 7 písm. b) a s) v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum ...
b)
podľa § 11 ods. 7 písm. p) v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum ...
c)
podľa § 11 ods. 7 písm. q) v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ...
d)
podľa § 9 ods. 2 písm. h), ktorá bola zaradená do programu ministerstva vnútra na podporu a ochranu ...
(9)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky údaje na účely vykonávania ...

(10)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky údaje na účely vykonávania ...

(11)

Finančná správa Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného ...

(12)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje úradu elektronicky údaje na účely vykonávania ...

(13)

Sociálna poisťovňa poskytuje úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného ...

(14)

Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely ...

a)
fyzickej osobe podľa § 11 ods. 7 písm. b) a s) v členení na fyzické osoby podľa § 11 ods. 7 ...
b)
obvinenom vo väzbe a obvinenom vo väzbe v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený ...
c)
odsúdenom vo výkone trestu odňatia slobody a odsúdenom vo výkone trestu odňatia slobody v inom ...
(15)

Subjekty uvedené v odseku 6 poskytujú zdravotným poisťovniam a úradu súčinnosť pri ročnom zúčtovaní ...

(16)

Ministerstvo vnútra sprístupňuje úradu a zdravotnej poisťovni elektronicky údaje z registra fyzických ...

(17)

Ministerstvo vnútra poskytuje súčinnosť úradu pri overovaní údajov uvedených v odseku 16. Preukazovanie ...

(18)

Preukazovanie skutočností podľa § 11 ods. 7 písm. v) prvého bodu sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí ...

(19)

Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotnej poisťovni na účely vykonávania verejného zdravotného ...

a)
fyzickej osobe a jej nemocenských dávkach v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, alebo ak ide ...
b)
fyzickej osobe a jej invalidných dôchodkoch, starobných dôchodkoch alebo obdobných dôchodkoch ...
c)
zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, ...
d)
zamestnávateľovi v rozsahu identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo, názov, ...
e)
samostatne zárobkovo činnej osobe v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, alebo ...
f)
osobách, na ktoré sa podľa osobitných predpisov3a) vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky ...
(20)

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na dividendy vyplácané ...

§ 29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Preddavok na poistnom za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorý je splatný po 31. decembri 2009, sa ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ...

§ 30

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „zdravotné poistenie“ ...

§ 31
(1)

V roku 2005 je poistenec povinný podať prihlášku v zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna ...

(2)

Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť prihlášku podanú podľa odseku 1, ak neodmietla jej ...

(3)

Prerozdelenie poistného za posledný štvrťrok 2004 vykoná ministerstvo zdravotníctva v spolupráci ...

(4)

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná v období od účinnosti tohto zákona do 30. júna ...

(5)

Prvé ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona vykonajú platitelia poistného a zdravotné ...

(6)

Ak sa ročné zúčtovanie poistného za poistenca podľa § 19 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 6 nevykoná, ...

(7)

Vymeriavací základ zamestnanca na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 za kalendárne ...

(8)

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa určí ...

(9)

Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ročného zúčtovania poistného za rok ...

(10)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného ...

(11)

Do vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného ...

(12)

Prvé ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná v roku 2006 za rok 2005. Úrad ...

§ 31a
(1)

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2005 sa nevzťahuje na poistenca, ktorý ...

(2)

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2005 sa nevzťahuje na poistenca, ktorý ...

(3)

Poistenec, ktorý v priebehu roka 2005 bol poistencom viacerých zdravotných poisťovní a ktorý vykonáva ...

(4)

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2005 nezahŕňa podiel ...

(5)

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2005 nezahŕňa príspevok ...

(6)

V roku 2006 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do konca júna 2006,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 15. mája 2006,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 7. mája 2006,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do konca júla 2006,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2006,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 31. augusta 2006,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 31. októbra 2006.
(7)

V roku 2006 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 31. augusta 2006,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2006,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2006.
(8)

Konanie o pokutách začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. ...

§ 31b
(1)

V roku 2007 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2007,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 15. mája 2007,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 31. mája 2007,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2007,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2007,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2007,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2007.
(2)

V roku 2007 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 30. septembra 2007,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2007,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2007.
§ 31c

Od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007 je sadzba poistného pre štát 5 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 31d
(1)

V roku 2008 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2008,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 31. mája 2008,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 15. mája 2008,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2008,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2008,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2008,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2008.
(2)

V roku 2008 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 15. októbra 2008,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2008,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2008.
(3)

Ročné zúčtovanie za rok 2007 sa vykoná podľa tohto zákona.

(4)

Ročné zúčtovanie poistného nevykonávajú poistenci zdravotnej poisťovne za rok, v ktorom jej ...

§ 31e

Pre rok 2008 je sadzba poistného pre štát 4,5 % z vymeriavacieho základu.

§ 31f
(1)

V roku 2009 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2009,
b)
lehota podľa § 19 ods. 2 do 31. mája 2009,
c)
lehota podľa § 19 ods. 5 do 15. mája 2009,
d)
lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2009,
e)
lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2009,
f)
lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2009,
g)
lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2009.
(2)

V roku 2009 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a)
lehota podľa § 27a ods. 2 do 15. októbra 2009,
b)
lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2009,
c)
lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2009.
§ 31g

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné za kalendárne mesiace roku 2008 a ročné prerozdeľovanie ...

§ 31h

Pre rok 2009 je sadzba poistného pre štát 4,9 % z vymeriavacieho základu.

§ 31i

Pre rok 2010 je sadzba poistného pre štát 4,78 % z vymeriavacieho základu.

§ 31j

Pre rok 2011 je sadzba poistného pre štát 4,32 % z vymeriavacieho základu.

§ 32
(1)

Na poistné, poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty, ktoré bol ...

a)
na poistné odo dňa splatnosti,
b)
na poplatky z omeškania odo dňa nároku zdravotnej poisťovne na predpísanie poplatkov z omeškania, ...
c)
na poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti od posledného dňa, keď mohla byť oznamovacia povinnosť ...
d)
na pokuty odo dňa nesplnenia povinnosti.
(2)

Poistné zaplatené do účinnosti tohto zákona bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu ...

(3)

Právo na vrátenie poistného alebo jeho časti podľa odseku 2 sa premlčí do troch rokov od posledného ...

(4)

Poistné alebo jeho časť podľa odseku 2, ktoré je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vrátiť, ...

§ 33

V roku 2005 je zdravotná poisťovňa povinná vydať európsky preukaz najneskôr do 31. decembra 2005. ...

§ 34

Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnancom ...

§ 35

Osoba, ktorá bola do účinnosti tohto zákona dobrovoľne verejne zdravotne poistená, je povinná ...

§ 36
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Fyzická osoba, ktorá je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 ...

(2)

Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného ...

(3)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola povinná poskytovať príjem ...

(5)

Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola osobou podľa § 11 ods. 2 a podľa tohto zákona už ...

(7)

Nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a), ktoré dosiahlo vek 26 rokov veku k 31. decembru ...

(8)

Na účely platenia preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinná platiť samostatne ...

(9)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2010 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(10)

Dohodu podľa § 29b ods. 6 a 7 úrad uzatvorí najneskôr do 30. júna 2011.

(11)

Zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, ...

(12)

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo ...

(13)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci ...

§ 37
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)

Fyzickej osobe podľa § 11 ods. 7 písm. a) podľa doterajšieho právneho predpisu, ktorá k 31. decembru ...

(2)

Právne vzťahy založené výkazmi nedoplatkov vydanými pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ...

(3)

Ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2012 za rok 2011.

(4)

Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2012 za rok 2011. ...

(5)

V ročnom zúčtovaní za rok 2011 sa fyzická osoba podľa § 11 ods. 3 druhej vety podľa doterajšieho ...

(6)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa zárobková činnosť podľa § 10b ods. ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá sa do 30. apríla 2011 považovala za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa ...

(8)

V ročnom zúčtovaní poistného za rok 2011 sa vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) ...

(9)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa fyzická osoba podľa § 11 ods. 7 písm. ...

§ 38
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1)

Zdravotná poisťovňa prvýkrát zverejní zoznam obsahujúci údaje podľa § 25 ods. 1 písm. e) ...

(2)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 je zamestnávateľ povinný uviesť za rozhodujúce ...

(3)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sa odchodné, výsluhový príspevok alebo ...

§ 38a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná splniť povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. e) a f) prvýkrát ...

(2)

Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca do 31. ...

a)
rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko ...
b)
kód kategorizovaného lieku,
c)
počet balení kategorizovaného lieku,
d)
kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
e)
dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku.
(3)

Index rizika nákladov vydaný na rok 2012 sa naposledy použije pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac ...

(4)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na mesiace júl až december 2012 je úrad povinný zaslať ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá do 10. septembra 2012 na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra ...

(6)

Mesačné prerozdeľovanie za mesiac máj 2012 a mesačné prerozdeľovanie za mesiac jún 2012 sa vykoná ...

(7)

Úrad pri ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 použije za obdobie

a)
od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnom ...
b)
od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 index rizika nákladov podľa tohto zákona v znení účinnom ...
(8)

V rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012 úrad uvedie celkovú sumu povinného poistného ...

(9)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 sú zdravotné poisťovne povinné zaslať ...

(10)

Na účely výpočtu indexu rizika nákladov na rok 2013 je úrad povinný zaslať ministerstvu zdravotníctva ...

(11)

Od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 je sadzba poistného pre štát 4,328381343 % z vymeriavacieho ...

§ 38b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného ...

(2)

Na určenie výšky preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 a na rok ...

(3)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 určí vo výške určenej ...

(4)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2014 určí vo výške určenej ...

(5)

Pomerná časť základu dane podľa odsekov 3 a 4 je časť základu dane podľa odsekov 3 a 4 pripadajúca ...

(6)

Na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby zo základu dane z príjmov ...

(7)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2013 vo výške podielu základu ...

(8)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2014 vo výške podielu základu ...

(9)

Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti ...

(10)

Finančná správa Slovenskej republiky poskytne úradu elektronicky na účely výpočtu preddavkov ...

(11)

Zdravotná poisťovňa je povinná na základe údajov podľa odseku 10 vypočítať samostatne zárobkovo ...

(12)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila k 1. januáru 2013 príslušnú zdravotnú poisťovňu, ...

(13)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci ...

(14)

Dohoda uzatvorená s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 29b ods. 6 a 7 do nadobudnutia ...

(15)

Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je sadzba poistného pre štát 4,25 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013

Dohodu podľa § 29b ods. 17 uzatvorí úrad s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najneskôr ...

§ 38e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije ...

(2)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. ...

(3)

Pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa použije § 13 ods. 9 v znení účinnom ...

§ 38ea
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013

Dohodu podľa § 29b ods. 18 uzatvorí úrad s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr ...

§ 38eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na ...

(2)

Od 1. januára 2015 do 31. októbra 2015 je sadzba poistného pre štát 4,16 % z vymeriavacieho základu. ...

(3)

Od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015 je sadzba poistného pre štát 5,85 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38ec
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. k) sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 30. ...

(2)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát ...

§ 38ef
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Odpočítateľná položka podľa § 13a ods. 3 a 4 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára ...

§ 38eg
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,30 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38eh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2016
(1)

Ustanovenie § 38eg sa od 1. novembra 2016 neuplatňuje.

(2)

Od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,96 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38ei
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Odpočítateľná položka podľa § 13a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát ...

(2)

Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 fyzická ...

(3)

Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 3,78 % z vymeriavacieho základu. ...

(4)

Ak zdravotná poisťovňa zaslala poistencovi výzvu a nezaslala mu upovedomenie podľa § 23 ods. 13 ...

(5)

Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 nepredložil príslušnej ...

(6)

Pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016 zdravotná poisťovňa postupuje podľa § 19 ods. 1 ...

(7)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa použije ...

§ 38ej
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017

Do 31. decembra 2017 sa poistenec, ktorý má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo ...

§ 38ek
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017
(1)

Ustanovenie § 38ei ods. 3 sa od 1. novembra 2017 neuplatňuje.

(2)

Od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 5,67 % z vymeriavacieho základu. ...

(3)

Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2017 za rok 2016. ...

§ 38el
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Fyzickej osobe, ktorej vzniklo verejné zdravotné poistenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) v znení účinnom ...

(2)

Odpočítateľná položka podľa § 13a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát ...

(3)

Výška mesačného preddavku na nadlimitnú sumu v mesačnom prerozdeľovaní podľa § 27 ods. 11 ...

(4)

Na výpočet hodnoty nadlimitnej sumy za obdobia podľa odseku 1 sa použije postup ustanovený v § ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 15 dní od účinnosti tohto zákona na účely výpočtu ...

a)
rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy je nenulová; ak ide o cudzinca, ktorý ...
b)
pohlavie,
c)
výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d)
zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e)
výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f)
kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(6)

Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2018 za mesiac január ...

(7)

Ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2017 sa vykoná v roku 2018 podľa tohto zákona v znení ...

(8)

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je sadzba poistného pre štát 3,71 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38em
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného ...

(2)

Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) viacerými zamestnávateľmi ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v ...

§ 38en
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018
(1)

Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu údaje podľa § 28a ods. 5 v znení účinnom od 30. decembra ...

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 28 ods. 12 písm. c), ktorým sa prvýkrát ustanovuje ...

(3)

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa § 27 v znení účinnom od 30. decembra 2018 ...

(4)

Dohodu podľa § 29b ods. 8 písm. d) úrad uzatvorí do 31. marca 2019.

(5)

Pokutu za porušenie povinností podľa § 24 písm. l) až o) nemožno uložiť, ak k porušeniu povinností ...

§ 38eo
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,20 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38ep
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019

Konania podľa § 17a v znení účinnom do 28. februára 2019 začaté a právoplatne neukončené ...

§ 38es
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019
(1)

Ustanovenie § 38eo sa od 1. júna 2019 neuplatňuje.

(2)

Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,44 % z vymeriavacieho základu. ...

§ 38f
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 39
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 580/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  2.

  Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 2)  § 788 až 791 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 3)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 3a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov ...
 • 3aa)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 4)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 4a)  Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 6)  § 62 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Článok 1 písm. i) bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla ...
 • 8aa)  Čl. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení. Čl. 11 nariadenia (ES) č. 987/2009 ...
 • 8aaa)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8aab)  § 62 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 8ab)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  Napríklad článok 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 883/2004 v znení nariadenia (ES) č. 988/2009. ...
 • 8c)  § 133 až 136 Obchodného zákonníka.
 • 8d)  Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. ...
 • 9)  § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 10)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. ...
 • 11)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 12)  § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 13)  § 17 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 13a)  § 16 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 13aa)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 13aaa)  § 40 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 15)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 15a)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 15aa)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 16a)  § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 16b)  § 6 ods. 2 až 12 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16c)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení. Čl. 26 nariadenia (ES) č. 987/2009 v platnom ...
 • 16d)  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16e)  § 23 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 16f)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 16g)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16h)  § 20d zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 16ha)  § 7 a 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16hb)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 16hc)  § 7 ods. 3 písm. a) prvý a druhý bod alebo § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení ...
 • 16hd)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 16he)  Čl. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.
 • 17)  Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, ...
 • 18)  § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
 • 19a)  § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ...
 • 20)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 22)  § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 558/2005 Z. z.
 • 29)  § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 31)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...
 • 32)  § 38 až 43, § 125 a 126 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ...
 • 33)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 34)  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 40 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 37)  Zákon č. 447/2008 Z. z.
 • 38)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 39)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 40)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu ...
 • 42)  § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 42 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 44)  § 39 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44a)  § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
 • 44b)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44c)  § 36 ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 376/2018 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 46)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 47)  § 5 písm. a), b) a d) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47a)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 47aa)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47aaa)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...
 • 47ab)  § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 47b)  § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 48)  § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 42 zákona č. 328/2002 Z. ...
 • 49)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 49a)  § 81b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 50)  § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50a)  § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
 • 51)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 51a)  § 77a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 51da)  § 61k a § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. ...
 • 51e)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51d)  § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 52a)  § 61g zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 52b)  § 61f ods. 3 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 53a)  § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 53aa)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 53aaa)  § 61 až 61h zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53aab)  § 61f ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53aac)  § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 53ab)  § 39 ods. 7 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 633/2004 Z. z.
 • 53ac)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.
 • 53ad)  § 61f ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53ae)  § 67 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53b)  § 267 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 192 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych ...
 • 53ba)  § 84 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53baa)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 53bb)  § 61f ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 53c)  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 9 ods. 6 až 8 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 55)  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 55a)  § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku ...
 • 55b)  § 5 ods. 2 až 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. v ...
 • 55c)  § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 56)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 57)  Zákon č. 581/2004 Z. z.
 • 57a)  § 61f ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 57aa)  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 57b)  § 61h zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
 • 57c)  Napríklad § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 58)  § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene ...
 • 59)  § 9 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z.
 • 60)  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 61)  Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma ...
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 63)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...
 • 65)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z. z.§ 20 ods. 1 písm. f) ...
 • 67)  § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v ...
 • 68)  § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore