Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.05.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lekárne, liečivá, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD15 DS17 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 352/2018

Legislatívny proces k zákonu 352/2018
Legislatívny proces k zákonu 352/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

K predpisu 352/2018, dátum vydania: 14.12.2018

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je:
-upraviť základnú sadzbu dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín a motorovú naftu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív na základe schválenia poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky alebo opatrenie nepredstavuje pomoc (2018/C 31/02) (Ú. v. EÚ C 31, 27.1.2018),
-stanoviť povinnosť označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou,
-zaviesť legislatívnu zmenu tak, aby sa v nadväznosti na zámer vlády Slovenskej republiky prijímať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov ustanovili opatrenia sprevádzajúce zavedenie zdanenia výživových doplnkov bez zbytočného administratívneho zaťaženia daňových subjektov.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019 a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 14, 15, 20, 21, 22, 25 až 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou.
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republikyMateriál nelegislatívnej povahyMateriál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiáluTranspozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK
jún 2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2018


2.Definovanie problému

Čl. I
Úprava základnej sadzby dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín a motorovú naftu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív,
Zavedenie povinnosti označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou s cieľom jednoznačne identifikovať zdanené pohonné látky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
Čl. II
Zrušenie oslobodenia alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov. MF SR pristupuje k zrušeniu tohto oslobodenia od spotrebnej dane na základe stanoviska Európskej komisie, v ktorom uvádza nesúlad medzi poskytnutím oslobodenia od spotrebnej dane z alkoholických nápojov na výrobu a prípravu výživových doplnkov ustanoveným v zákone č. 530/2011 Z. z. a Smernicou Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

3.Ciele a výsledný stav

Čl. I
Legislatívne úpravy sú zamerané na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja.
Čl. II
Transpozícia smernice Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

4.Dotknuté subjekty

Čl. I
Podnikateľské subjekty, ktoré podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov uvádzajú minerálne oleje na daňovom území do daňového voľného obehu.

Čl. II
Podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú, prepravujú, dovážajú a predávajú výživové doplnky.

5.Alternatívne riešenia

Čl. I
Možným alternatívnym riešením je zavedenie iných opatrení na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja.
Čl. II
Smernica Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje neumožňuje alternatívne riešenia.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Čl. I
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na identifikačnú látku o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami.

☒ Áno

☐ Nie

7.Transpozícia práva EÚ

Áno.

8.Preskúmanie účelnosti**

Bezpredmetné.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné


9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

10.Poznámky
Čl. I
V súvislosti s navrhovanou úpravou základnej sadzby dane na pohonné látky sa pre jednotlivé roky uvedené v tabuľke č. 1 predpokladajú mierne výpadky príjmov. Po zavedení označovania pohonných látok identifikačnou látkou v aplikačnej praxi sa predpokladá zvýšený príjem do štátneho rozpočtu, ktorý by mal eliminovať predpokladané výpadky príjmov a výdavky verejnej správy súvisiace s týmto opatrením, a to tak, že konečný vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy bude pozitívny.
Čl. II
Zavedením nových správnych deliktov je možné predpokladať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však v súčasnosti nie je možné kvantifikovať.
Návrh zákona bude mať vplyv aj na zmenu informačných systémov finančnej správy, z toho dôvodu bude mať návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Výdavky nie sú v rámci schváleného rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2018 až 2020 rozpočtované, t. j. ide o rozpočtovo nekrytý vplyv.

11.Kontakt na spracovateľa

Čl. I
Ing. Milan Danišovič, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní,
milan.danisovic@mfsr.sk

Čl. II
Ing. Michaela Jarošová, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní michaela.jarosova@mfsr.sk


12.Zdroje

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

I. Úvod: Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 29. júna 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovo zabezpečené, negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a negatívne vplyvy na informatizáciu.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov a vplyvom na rozpočet verejnej správy
K predloženému návrhu sú vypracované dve doložky vybraných vplyvov a dve analýzy vplyvov, a to osobitne k čl. I a k čl. II. Z obidvoch doložiek a analýz vyplývajú pozitívne a negatívne vplyvy. Negatívne vplyvy nie sú rozpočtovo zabezpečené. V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov žiada Komisia k predloženému materiálu vypracovať jednu doložku vybraných vplyvov a jednu analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Podľa jednotlivých článkov žiada Komisia informácie analyticky uviesť v časti „2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie“. Komisia tiež žiada, aby kapitola MF SR zabezpečila financovanie návrhu v rámci stanovených limitov na príslušný rozpočtový rok. Doložku a analýzu vplyvov je potrebné vypracovať tak, aby z nich nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadne vplyvy na informatizáciu. Zverejňovanie informácií na webovom sídle sa považuje za službu (platí pre Čl. I.) a vytváranie/rozširovanie registrov (informačných systémov, platí pre Čl. I. aj II.) znamená vplyv na informatizáciu. Táto skutočnosť musí byť premietnutá do doložky vplyvov ako pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a následne vypracovaná analýza vplyvov.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
K doložke k čl. I.

Náklady súvisiace s povinnosťou označovania pohonných látok identifikačnou látkou a s tým súvisiaca povinnosť výkonu laboratórnych testov predstavujú nepriame a nie priame finančné náklady. Komisia odporúča predkladateľovi vyňatie ich popisu z priamych finančných nákladov (kam patria náklady typu poplatky, dane, clá, a pod.) a umiestnenie do časti „3.3.2 Nepriame finančné náklady“.
Komisia má za to, že ak predkladateľ disponuje počtom registrovaných subjektov a identifikoval jednotkovú cenu povinnosti na 1000 l, v kvantifikácii by mal smerovať k vyčísleniu dopadov na všetky dotknuté podnikateľské subjekty a vynásobiť tak jednotkovú cenu povinnosti počtom litrov minerálneho oleja, ktoré relevantné podnikateľské subjekty uviedli za posledný kalendárny rok na daňovom území do daňového voľného obehu.
Komisia zároveň žiada predkladateľa o identifikáciu počtu MSP z radu dotknutých podnikateľských subjektov.
K doložke k čl. II.

Náklady súvisiace so zrušením oslobodenia alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov žiada Komisia predkladateľa uviesť v časti „3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie“ a neuvádzať „0“, ak predkladateľ zároveň uvádza, že „Predpokladá sa zvýšenie priamych finančných nákladov v súvislosti so zavedením zdanenia výživových doplnkov s obsahom alkoholického nápoja, a to vo výške daňových príjmov uvedených v tabuľke č. 3“. Ak dokáže predkladateľ vyčísliť príjmy štátneho rozpočtu, mal by rovnako vyznačil náklady v eurách na podnikateľské prostredie.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Stanovisko predkladateľa návrhu zákona
Predkladateľ návrhu zákona na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov vypracoval jednu spoločnú doložku vybraných vplyvov pre všetky články návrhu zákona, doplnil požadovanú analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti a upravil analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie.

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom


- 14 000

57 006 000

57 004 000
v tom: VPS
- 14 000
57 006 000
57 004 000
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
- 14 000
57 006 000
57 004 000
EÚ zdroje
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0

Výdavky verejnej správy celkom

812 837

960 000

0

0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
812 837
960 000
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
812 837
960 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
812 837
960 000
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

0

0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora

812 837

960 000

0

0

Poznámky:

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
K Čl. I
Úbytok príjmov
Úpravou základnej sadzby dane na pohonné látky (motorový benzín a motorová nafta) sa počíta s výpadkom príjmov ŠR zo spotrebnej dane z minerálneho oleja vrátane DPH v roku 2019 vo výške 76 000 eur, v roku 2020 vo výške 56 000 eur a v roku 2021 v o výške 58 000 eur.
Zvýšenie výdavkov
Predpokladané finančné dopady na úpravu informačných systémov finančnej správy predstavujú sumu 510 000 eur s DPH. Krytie uvedenej čiastky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) nemá v rozpočte zabezpečené a bude potrebné navýšenie záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2018, kapitálové výdavky, RP 718006, prvok 0EK0D02.
Predpokladané finančné dopady súvisia s úpravou:
a)Portálu finančnej správy, ktorá si vyžiada vytvorenie nových formulárov (UPVS), prípadne úpravu existujúcich formulárov všeobecného podania, vytvorenie nového back – end systému, prípadne úpravu existujúceho back – end systému,
b)APV SysNeD, a to v súvislosti so zavedením nového typu daňového subjektu a zaradením nového typu evidovaného daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Je potrebné vytvoriť žiadosť o zaradenie do evidencie, ktorá musí obsahovať údaje určené zákonom,
c)SPD Spis, ktoré budú spočívať v úprave prístupových práv a užívateľskej role pre Colné laboratórium FR SR,
d)APV SysNed, a to úpravu formulára daňového priznania - spotrebná daň z minerálneho oleja (úprava sadzby dane) , vrátane vyvolaných zmien v tomto systéme.
Ďalšie predpokladané finančné vplyvy vo výške 960 000 eur s DPH s požiadavkou Colného laboratória FR SR na zabezpečenie nákupu prístrojov potrebných na zisťovanie identifikačnej látky v pohonných látkach.
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou systému označovania pohonných látok by mali byť aj mobilné prístroje určené pre potreby colných úradov na zisťovanie identifikačnej látky v pohonných látkach, predpokladá sa zakúpenie dvoch takýchto prístrojov pre jednu stanicu colného úradu. Keďže FR SR v súčasnom období nevie, ktorá spoločnosť bude identifikačnú látku (vrátane prístroja) vyrábať a dodávať, cena týchto prístrojov by mohla byť v približne 20 000 eur za kus. FR SR predpokladá obstaranie 40 ks takýchto prístrojov o celkovej sume 800 000 eur bez DPH. Dá sa však predpokladať, že vybratý výrobca identifikačnej látky bude vedieť na stanovenie identifikačnej látky v pohonných látkach poskytnúť identifikačné prístroje za podstatne nižšie obstarávacie náklady.
Krytie čiastky 960 000 eur s DPH FR SR nemá v rozpočte zabezpečené a bude potrebné navýšenie záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2019, kapitálové výdavky, RP 713005, IA č. 30540 s názvom „Laboratórne prístroje a príslušenstvo CL FS SR“, prvok 07205.
Predpokladaný celkový odhadovaný finančný dopad návrhu zákona je 1 470 000 eur s DPH.

Na základe uvedených informácií bude negatívny vplyv na rozpočet kapitoly MF SR na rok 2018 v celkovej sume 510 000 eur a na rok 2019 v sume 960 000 eur.
S ohľadom na skutočnosť, že kapitola MF SR nemá na uvedený účel rozpočtované žiadne finančné prostriedky, bude potrebné ich zabezpečiť, a to na:
−úpravu informačných systémov Portál finančnej správy, APV SysNeD, SPD Spis a APV SysNed:
•rok 2018, kapitola Ministerstva financií SR, organizácia Finančné riaditeľstvo SR, kapitálové výdavky, podpoložka ekonomickej klasifikácie 718006, podprogram medzirezortného programu 0EK 0D, prvok 0EK 0D 02, suma 510 000 eur,
−obstaranie prístrojov (40 ks) pre colné úrady na detekciu identifikačnej látky v minerálnom oleji:
•rok 2019, kapitola Ministerstva financií SR, organizácia Finančné riaditeľstvo SR, kapitálové výdavky, podpoložka ekonomickej klasifikácie 713 005, program 072, podprogram 072 05, suma 960 000 eur.
Predpokladané zvýšenie príjmov
Zavedenie povinnosti označovania pohonných látok identifikačnou látkou v aplikačnej praxi by malo priniesť nasledujúce pozitívne efekty:
-zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov a s tým spojený vyšší výnos DPH,
-zvýšenie kvality predávaných pohonných hmôt (potlačenie predaja pohonných hmôt bez potvrdenia pôvodu),
-zlepšenie konkurenčného prostredia v oblasti výroby a predaja pohonných hmôt.
Uvedené opatrenie bude mať pozitívny vplyv na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov. Vzhľadom k nedostatku potrebných informácií pre štandardný odhad vplyvu opatrenia, si Finančná správa stanovila cieľ, ktorým je dodatočný výnos na spotrebnej dani z minerálnych olejov vo výške 47,5 mil. eur za rok a z toho vyplývajúci vyšší výnos na DPH o 9,5 mil. eur a pozitívny vplyv na výnos DPPO. Vychádza z informácií o úspešnosti zavedenia podobného opatrenia v Srbsku a z vývoja daňovej medzery na minerálnych olejoch.
K Čl. II
Potrebné finančné prostriedky v sume 302 837 eur budú zabezpečené do rozpočtu kapitoly MF SR rozpočtovým opatrením – povoleným prekročením limitu výdavkov na rok 2018.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona upravuje zdaňovanie motorového benzínu, motorovej nafty a iné opatrenia na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja. A zavádza zdanenie výživových doplnkov s obsahom alkoholického nápoja.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku


nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

K Čl. I
Spotrebná daň z minerálneho oleja sa upravuje nasledovne:
V súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív sa upravuje základná sadzba dane na:
−motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 stanovuje základná sadzba dane do 31. decembra 2019 vo výške 547 eur/1 000 l od 1. januára 2020 vo výške 555 eur/1 000 l a
−plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 základná sadzba dane vo výške 393 eur/1 000 l.
Legislatívne opatrenia na zamedzenie daňových únikov:
Navrhuje sa zavedenie povinnosti označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou s cieľom jednoznačne identifikovať zdanené pohonné látky uvedené do daňového voľného obehu.
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2018

2019

2020

2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka
Daňové príjmy (100)1

- 14 000
57 006 000
57 004 000

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom


- 14 000

57 006 000

57 004 000

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
0
0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
812 837
960 000
0
0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0


Dopad na výdavky verejnej správy celkom

812 837

960 000

0

0

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2018

2019

2020

2021

poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0

z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0

z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0


Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0


Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0

z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0

z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0

Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Čl. I
Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú minerálne oleje na daňovom území do daňového voľného obehu. Predovšetkým tie subjekty, ktoré sú registrované a evidované colnými úradmi podľa príslušných ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Predpokladaný počet dotknutých subjektov je na základe evidencie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky cca 50 podnikateľských subjektov.
Čl. II
Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú a predávajú výživové doplnky. Počet dotknutých subjektov nie je možné určiť.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Čl. I
Na základe zverejnenej predbežnej informácie PI/2018/75 sa v dňoch 14. a 21. mája 2018 na pôde Ministerstva financií Slovenskej republiky uskutočnilo v rámci verejných konzultácií stretnutie k pripravovanému návrhu zákona s podnikateľskými subjektami, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi.
Hlavnou témou tohto stretnutia bolo
-podrobnejšie oboznámiť zástupcov podnikateľských subjektov s oblasťami, ktorých by sa mali dotknúť pripravované návrhy zmeny novely zákona č. 98/2004 Z. z.
-umožniť zástupcom podnikateľských subjektov vyjadriť sa k týmto návrhom.
Zástupcovia podnikateľských subjektov boli vyzvaní aby v termíne do 22. mája 2018 predložili svoje návrhy a pripomienky k pripravovaným okruhom zmien. Na základe predložených pripomienok sa dňa 22. júna 2018 uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom boli prediskutované predpokladané problémy s praktickým uplatňovaní povinnosti označovať pohonné látky identifikačnou látkou.
Zástupcovia podnikateľských subjektov boli tiež informovaní, že sa k predmetnému návrhu zákona budú môcť vyjadriť a predkladať pripomienky aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Čl. II
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sekcia daňová a colná usporiadala dňa 3. mája 2018 verejné konzultácie s podnikateľskými subjektami. Na verejné konzultácie boli pozvané podnikateľské subjekty, ktoré v rámci predbežnej informácie zaslali pripomienky alebo prejavili záujem zúčastniť sa. Verejnej konzultácie sa zúčastnili zástupcovia Asociácie platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, Calendula a. s., Essprit, Slovenského Rádu rytierov destilátov a Finančného riaditeľstva SR.
Hlavným bodom konzultácie bola legislatívna úprava zákona č. 530/2011 Z. z., ktorá zruší oslobodenie alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov. Prítomným boli predstavené hlavné zámery novely zákona č. 530/2011 Z. z. a uvítali návrhy súvisiace so znížením administratívnej záťaže.
Podnikateľské subjekty boli vyzvané, aby zaslali námety k pripravovanej novele zákona č. 530/2011 Z. z., týkajúce sa výlučne zrušenia oslobodenia alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov.

3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Čl. I
Predpokladá sa zníženie priamych finančných nákladov v súvislosti so znížením základnej sadzby dane z minerálneho oleja (motorovej nafty a motorového benzínu) pre približne 2 % subjektov, pri ktorých sa predpokladá, že si budú uplatňovať základnú sadzbu spotrebnej dane na motorový benzín a motorovú naftu, keďže nebudú spĺňať kritériá na uplatnenie si zvýhodnenej sadzby dane. Tieto znížené náklady by mali byť vo výške rozdielu navrhovanej základnej sadzby dane a teraz platnej základnej sadzby dane.
Čl. II
Predpokladá sa zvýšenie priamych finančných nákladov v súvislosti so zavedením zdanenia výživových doplnkov s obsahom alkoholického nápoja, a to vo výške 62 000 eur v roku 2019 a ž 2021.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Čl. I
Predpokladá sa zvýšenie nepriamych finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré budú povinné označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území.
Predpokladané finančné náklady budú závislé od počtu plniacich miest, ktoré bude potrebné v daňovom sklade vybaviť plniacim zariadením na označovanie pohonných látok identifikačnou látkou, čo by mohlo pre jeden daňový sklad predstavovať investíciu minimálne vo výške 2,5 – 3 mil. eur.
Tiež sa predpokladajú finančné náklady v súvislosti s vykonaním laboratórnych testov ako je kompatibilita identifikačnej látky s aditívami s vlastnou pohonnou hmotou, nízkoteplotnými vlastnosťami a pod., a to približne vo výške 25 000 eur.
Čl. II
Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Čl. I
Predpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže pre tie subjekty, ktoré budú povinné označovať motorový benzín a motorovú naftu identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území, súvisiace s odberom, vrátením identifikačnej látky a vedením evidencie odberu a použitia identifikačnej látky. Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

Čl. II
Výrobcovia výživových doplnkov sa budú registrovať ako daňové sklady a osoby, ktoré prepravujú na daňové územie tieto produkty z krajín EÚ budú musieť byť registrovaní ako oprávnení príjemcovia. Preprava nezdaneného tovaru je možná len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému na prepravu a kontrolu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (EMCS).
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
nekvantifikované
nekvantifikované
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
nekvantifikované
nekvantifikované
Celkové náklady regulácie
nekvantifikované
nekvantifikované

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.

3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba
B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
as_55265
Poskytovanie záznamov pre spis na zverejnenie prostredníctvom el. služby DR SCAN

Infraštruktúra

A – nový systém
B – zmena systému

Kód systému

Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_7205
Systém správy nepriamych daní (SysNeD)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
B

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona
je upravená v práve Európskej únie:
a)Primárne právo:
-čl. 107 a 108, čl. 110 až 113, čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
b)Sekundárne právo
-smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných

daní pre etanol a alkoholické nápoje (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 316, 31.10.1992), gestor: MF SR,
-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca

spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1, Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: Ministerstvo hospodárstva SR,
-smernica Rady 2008/118/ES zo 16.decembra 2008 o všeobecnom systéme

spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015,

ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015), gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní

postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 288, 23.11.1993) v platnom znení. gestor: MF SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008

o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008) v platnom znení, gestor: MPaRV SR, spolugestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú

podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008) v platnom znení, gestor: MPaRV SR, spolugestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje

smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v

oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení, gestor: Protimonopolný úrad SR,
-rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003

o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003),
-vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/209/EÚ z 20. apríla 2012 o uplatňovaní

ustanovení smernice Rady 2008/118/ES o kontrole a preprave na určité prídavné látky v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 2003/96/ES (Ú. v. EÚ L 110, 24.4. 2012),
-vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/74 z 25. novembra 2016, ktorým sa

stanovuje spoločná značkovacia látka na daňové účely pre plynové oleje a kerozín (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2017).
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 292/02, Meiland Azewijn BV proti Hauptzollampt Duisburg, [2004],

Výrok rozhodnutia:
Článok 8a ods. 1 smernice 92/81 o harmonizácii štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov treba vykladať v tom zmysle, že zakazuje členským štátom vyberať spotrebnú daň z označených a neoznačených minerálnych olejov nachádzajúcich sa v štandardnej palivovej nádrži úžitkového motorového vozidla vrátane poľnohospodárskeho stroja a používaných nielen ako palivo na pohon tohto motorového vozidla, ale aj na iné účely, ako napríklad na poľnohospodárske práce, ak bol tento minerálny olej v súlade so zákonom uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 82/12, Transportes Jordi Besora SL proti Generalitat de Catalunya, [2014].
Výrok rozhodnutia:
Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza daň z maloobchodného predaja minerálnych olejov, akou je daň z predaja určitých minerálnych olejov dotknutá vo veci samej, keďže takúto daň nemožno považovať za daň, ktorá sleduje špecifický účel v zmysle tohto ustanovenia, pretože cieľ tejto dane, určenej na financovanie výkonu právomocí v oblasti zdravotníctva a životného prostredia dotknutými územnými samosprávnymi celkami, sám osebe nesmeruje k zabezpečeniu ochrany zdravia a životného prostredia.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 163/09, Repertoire Culinaire Ltd v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, [2010].
Výrok rozhodnutia:
Článok 20 prvá zarážka smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa má vykladať v tom zmysle, že definícia „etanolu“ uvedená v tomto ustanovení sa uplatňuje na víno na varenie a na portské na varenie.
Za okolností, ako sú vo veci samej, sa na oslobodenie od zosúladenej dane z vína na varenie, portského na varenie a koňaku na varenie vzťahuje článok 27 ods. 1 písm. f) smernice 92/83.
Za predpokladu, že výrobky, akými sú víno na varenie, portské na varenie a koňak na varenie dotknuté v spore vo veci samej, ktoré sa považovali za výrobky nepodliehajúce spotrebnej dani alebo za oslobodené od spotrebnej dane podľa smernice 92/83 a uvoľnené na spotrebu v členskom štáte, kde boli vyrobené, sú určené na uvedenie na trh v inom členskom štáte, posledný uvedený členský štát musí priznať týmto výrobkom na jeho území rovnaké zaobchádzanie, ibaže existujú konkrétne, objektívne a overiteľné skutočnosti dokazujúce, že prvý členský štát správne neuplatnil ustanovenia tejto smernice alebo že podľa jej článku 27 ods. 1 je odôvodnené prijatie opatrení na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa plateniu spotrebných daní a ich zneužívaniu a na zabezpečenie ich správneho a čestného uplatnenia.
Článok 27 ods. 1 písm. f) smernice 92/83 sa má vykladať v tom zmysle, že priznanie oslobodenia upravené v tomto ustanovení môže podliehať dodržaniu podmienok, ako sú podmienky upravené vnútroštátnou právnou úpravou dotknutou v spore vo veci samej, a to obmedzenie osôb oprávnených podať žiadosť o vrátenie, lehota štyroch mesiacov na predloženie takejto žiadosti a stanovenie minimálnej sumy na vrátenie, iba vtedy, ak z konkrétnych, objektívnych a overiteľných skutočností vyplýva, že tieto podmienky sú nevyhnutné na účely zabezpečenia správnej a čestnej aplikácie tohto oslobodenia od daní, ako aj na účely ochrany pred daňovými únikmi, vyhýbaním sa plateniu daní a ich zneužívaním. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby preveril, či ide o takýto prípad, pokiaľ ide o podmienky upravené touto právnou úpravou.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice 2003/96/ES: do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t. j. do 1.5. 2004.
Lehota na prebratie smernice 92/83/EHS: do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t. j. do 1.5. 2004.
Lehota na prebratie smernice 2008/118/ES bola stanovená do 1.1. 2010.
b)Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora EÚ proti SR podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Smernica 2003/96/ES bola úplne prebratá do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a do zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Smernica 92/83/EHS bola prebratá do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Smernica 2008/118/ES bola prebratá do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Smernica (EÚ) 2015/1535 bola prebratá do zákona č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplný.

B. Osobitná časť
K článku I
K bodom 1 a 2
Navrhovanou úpravu sa plní záväzok Slovenskej republiky, ktorý vyplynul z rozhodnutia európskej komisie z 21. decembra 2017, ktorým notifikovala štátnu pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív, a to zosúladenie daňového zvýhodnenia biopalív s čl. 16 ods. 1 a 2 smernice č. 2003/96/ES (biopalivá) o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny.
K bodom 3, 7 a 10
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text.
K bodu 4
§ 8
Navrhovanou úpravou sa zavádza povinnosť označovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z., t. j. motorový benzín a motorovú naftu (ďalej len „pohonné látky“) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území s cieľom overenia správnosti uplatnenia sadzby dane na tieto pohonné látky po ich uvedení do daňového voľného obehu. Definuje sa osoba, ktorá je oprávnená odoberať identifikačnú látku, ktorou je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca minerálneho oleja. Ustanovujú sa tiež situácie kedy sa pohonné látky nevzťahuje povinnosť aby boli označené identifikačnou látkou a tiež sa zakazuje
-označovať iné minerálne oleje rovnakou identifikačnou látkou ako pohonné látky,
-označovať pohonné látky identifikačnou látkou, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť označovania identifikačnou látkou,
-zmeniť označenie pohonných látok, pričom zmenou označovania sa myslí napríklad zmena koncentrácie identifikačnej látky, odstránenie identifikačnej látky alebo akákoľvek iná zmena, ktorej následkom by bolo, že pohonné látky nebudú označené v súlade s § 8 návrhu zákona,
-uvádzať pohonné látky do daňového voľného obehu, ak nie sú označené identifikačnou látkou, okrem zákonom stanovených výnimiek,
-predávať, ponúkať na predaj, skladovať alebo prepravovať pohonné látky ak nie sú označené stanoveným spôsobom okrem ustanovených výnimiek.
Upravuje sa postup v situácii, keď nebude vybraný výrobca identifikačnej látky a doterajší výrobca nebude oprávnený alebo nebude môcť vyrábať identifikačnú látku. Tiež sa stanovuje postup odberateľa identifikačnej látky a finančného riaditeľstva, ak nastane porucha zariadenia na primiešavanie identifikačnej látky.
§ 9
Stanovujú sa podmienky na zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja pre osobu, ktorá chce dovážať pohonné látky z tretích štátov a situácie kedy colný úrad vyradí dovozcu minerálneho oleja z tejto evidencie. Colný úrad bude môcť vyradiť dovozcu minerálneho oleja z evidencie, ak neuskutočnil dovoz pohonných látok v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov minerálneho oleja, požiada o vyradenie z evidencie dovozcov minerálneho oleja, prestal spĺňať niektorú z podmienok pre zaradenie do evidencie alebo podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra (napr. živnostenského), podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania.
§ 9a
Stanovujú sa kritériá na výrobcu identifikačnej látky, spôsob a podmienky jeho výberu. Podľa navrhovaného znenia z dôvodu zamedzenia falšovania identifikačnej látky získa oprávnenie vyrábať identifikačnú látku na označovanie pohonných látok uvádzaných do daňového voľného obehu na daňovom území len jeden výrobca identifikačnej látky, ktorého na základe verejnej súťaže vyberie komisia, ktorú zriadi finančné riaditeľstvo. Zároveň sa stanovujú dôvody kedy sa vyhlási nový výber výrobcu identifikačnej látky.
§ 9b
Navrhované znenie tohto ustanovenia upravuje postup finančného riaditeľstva a odberateľa identifikačnej látky pri odbere, vrátení identifikačnej látky, podmienky jej reklamácie, vedenie evidencie odberu a použitia identifikačnej látky a stanovujú sa príslušné lehoty pre stanovené povinnosti. Výrobcovi identifikačnej látky sa stanovuje povinnosť uvádzať na spotrebiteľskom balení identifikačnej látky údaj o objeme identifikačnej látky v balení, dátum balenia, lehotu spotreby identifikačnej látky a informáciu o množstve pohonných látok, ktoré je možné označiť jedným litrom identifikačnej látky. Lehotou spotreby identifikačnej látky je lehota odo dňa výroby identifikačnej látky do uplynutia, ktorej je možné bezpečne použiť identifikačnú látku na označenie pohonných látok, aby pohonné látky označené touto identifikačnou látkou boli považované za označené v súlade so zákonom.
§ 9c
Navrhované ustanovenie umožní finančnému riaditeľstvu rozhodnúť o zmene identifikačnej látky, ak bude mať odôvodené podozrenie, že používaná identifikačná látka bola nezákonným spôsobom použitá na označovanie pohonných látok. Zároveň sa stanovuje postup finančného riaditeľstva a odberateľa identifikačnej látky pri zmene identifikačnej látky a spôsob nakladania s pohonnými látkami, ktoré boli označené doterajšou identifikačnou látkou a uvedené do daňového voľného obehu pred dátumom zmeny identifikačnej látky.
K bodom 5 a 6
Ustanovenie upravujúce vznik daňovej povinnosti sa dopĺňa o situáciu, ak minerálny olej (motorový benzín a motorová nafta), ktorý má byť označený identifikačnou látkou je predávaný, ponúkaný na predaj, skladovaný alebo prepravovaný bez označenia identifikačnou látkou v požadovanom objeme. Zároveň sa stanovuje, kto je platiteľom dane.
K bodu 8
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa predmetný text zosúlaďuje vo všetkých ustanoveniach v rovnakom znení.
K bodu 9
Navrhovanou úpravou sa identifikuje daňový subjekt, ktorý má v oznámenom mieste priameho dodania sídlo, trvalý pobyt a lebo miesto podnikania.
K bodu 11
Legislatívno-technická úprava spresňujúca odkaz na príslušné ustanovenie.
K bodom 12, 13, 15, 16, 17 a 18
Legislatívno-technické úpravy spresňujúce predmetné ustanovenia.

K bodu 14
Legislatívno-technická úprava spresňujúca spotrebiteľské balenie.
K bodu 19
Navrhovaná úprava umožní Kriminálnemu úradu finančnej správy dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia vo vybraných prípadoch, kedy bolo začaté trestné stíhanie vyšetrovateľom finančnej správy pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu, po dôkladnom zvážení všetkých okolností a len v tých prípadoch, kedy vydaním takého rozhodnutia nebude narušený samotný účel a priebeh trestného konania, prípadne nebude sťažené využitie procesných prostriedkov a postupov v zmysle trestného konania.
K bodom 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 31
Legislatívno-technické úpravy dopĺňajúce a upravujúce vedenie evidencie daňovým subjektom, colným úradom a finančným riaditeľstvom.
K bodom 27, 28, 29 a 30
V súvislosti s navrhovanými zmenami sa primerane upravujú a dopĺňajú skutkové podstaty správnych deliktov a stanovujú sa sankcie za tieto správne delikty. Ustanovuje sa tiež nová sankcia vo výške spotrebnej dane pripadajúcej na množstvo pohonných látok, ktoré malo byť chýbajúcim množstvom identifikačnej látky označené a na výpočet pokuty sa použije sadzba spotrebnej dane na motorový benzín bez obsahu biozložky (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.
K bodu 32
Stanovuje sa, že tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.
K bodu 33
V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia. Podľa prechodných ustanovení (§ 46r ods. 1 a 2 návrhu zákona) sa stanovuje, že finančné riaditeľstvo bude môcť po uzatvorení zmluvy o výrobe identifikačnej látky s výrobcom identifikačnej látky určiť obdobie na testovanie označovania pohonných látok identifikačnou látkou. Začiatok a ukončenie obdobia testovania identifikačnej látky určenej na označovanie pohonných látok uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Zároveň sa stanovuje, že obdobie určené na vyhodnocovanie testovania finančným riaditeľstvom, t. j. počet dní po dni ukončenia testovania a prvým dňom začatia označovania pohonných látok identifikačnou látkou podľa § 8 nemôže byť menej ako 90 dní.
K článku II
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny uvedené v bode 3.

K bodu 3
V súlade so smernicou sú výživové doplnky s obsahom alkoholického nápoja predmetom dane. Výživové doplnky sú potraviny doplňujúce prirodzenú stravu, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín s výživovým alebo fyziologickým účinkom a na trh sa umiestňujú v dávkovanej forme tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osoby, ktoré chcú umiestňovať výživový doplnok na trh sú povinné plniť oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR o zložení a označovaní výživových doplnkov.
Z dôvodu špecifických podmienok súvisiacich s výrobou výživových doplnkov a v snahe racionalizovať výkon správy dane sa ustanovuje ich výroba v novom type daňového skladu. V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov bude možné vyrábať extrakty a maceráty a dodávať ich iba na účely oslobodené od dane alebo na výrobu výživových doplnkov. Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov má povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorý používa, alebo predpokladá použiť počas jedného kalendárneho mesiaca. Prítomnosť správcu dane v tomto daňovom sklade sa nevyžaduje a upúšťa sa aj od povinnosti označiť výživový doplnok s obsahom liehu v spotrebiteľskom balení liehu kontrolnou známkou. Na zabezpečenie správneho fungovania kontrolných mechanizmov sa ustanovuje dôsledné vedenie evidencie o prijatom alkoholickom nápoji, jeho použití na výrobu výživových doplnkov, dodaní, predaji a stave zásob.
Zároveň sa ustanovuje, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má vydané povolenie podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. a chce vyrábať výživové doplnky nie je povinný požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
K bodom 4 a 7
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v bode 1.
K bodom 5, 6 a 12
Dopĺňa sa finančnému riaditeľstvu, colnému úradu a prevádzkovateľovi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov povinnosť viesť evidenciu.
K bodu 8, 13 a 14
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením zdanenia výživových doplnkov.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava z dôvodu možnosti vyrábať výživové doplnky v iných typoch daňových skladov.
K bodu 10
Upravuje sa povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou tak, aby sa nevzťahovala na výživové doplnky.
K bodu 11
Z dôvodu špecifického charakteru výživových doplnkov, ktoré sa predávajú najmä v lekárňach, v snahe predchádzať administratívnej záťaži podnikateľských subjektov, ktoré vyrábajú a predávajú iba výživové doplnky, sa upúšťa od povinnosti mať pri predaji týchto výrobkov vydané povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu alebo byť držiteľom oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností.

K bodu 15
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny uvedené v bode 3.
K bodom 16 a 17
V súvislosti so zavedením nového typu daňového skladu sa ustanovujú sankcie a pokuty za porušenie povinností súvisiacich s prevádzkovaním daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
K bodu 18
V nadväznosti na vykonané zmeny sa ustanovujú prechodné ustanovenia upravujúce povinnosti osôb, ktoré chcú prevádzkovať daňový sklad na výrobu výživových doplnkov. Zároveň sa ustanovujú povinnosti pre užívateľské podniky, ktoré vyrábali výživové doplnky z liehu oslobodeného od dane a chcú byť prevádzkovateľmi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, prípadne ak sa rozhodnú ukončiť svoju činnosť. Výživové doplnky vyrobené s použitím alkoholického nápoja oslobodeného od dane je možné predávať do vypredania zásob.
K článku III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019 a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 14, 15, 20, 21, 22, 25 až 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 26. septembra 2018.
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

K predpisu 352/2018, dátum vydania: 14.12.2018

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je:

-upraviť základnú sadzbu dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín a motorovú naftu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko Daňové zvýhodnenie biopalív na základe schválenia poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky alebo opatrenie nepredstavuje pomoc (2018/C 31/02) (Ú. v. EÚ C 31, 27.1.2018),

-stanoviť povinnosť označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou,

-zaviesť legislatívnu zmenu tak, aby sa v nadväznosti na zámer vlády Slovenskej republiky prijímať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov ustanovili opatrenia sprevádzajúce zavedenie zdanenia výživových doplnkov bez zbytočného administratívneho zaťaženia daňových subjektov.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 5 a ods. 6 písm. b) d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019 a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 14, 15, 20, 21, 22, 25 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou.

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

jún 2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

júl 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

september 2018

2.Definovanie problému

Čl. I

Úprava základnej sadzby dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín a motorovú naftu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) Slovensko Daňové zvýhodnenie biopalív,

Zavedenie povinnosti označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou s cieľom jednoznačne identifikovať zdanené pohonné látky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.

Čl. II

Zrušenie oslobodenia alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov. MF SR pristupuje k zrušeniu tohto oslobodenia od spotrebnej dane na základe stanoviska Európskej komisie, v ktorom uvádza nesúlad medzi poskytnutím oslobodenia od spotrebnej dane z alkoholických nápojov na výrobu a prípravu výživových doplnkov ustanoveným v zákone č. 530/2011 Z. z. a Smernicou Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

3.Ciele a výsledný stav

Čl. I

Legislatívne úpravy sú zamerané na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Čl. II

Transpozícia smernice Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

4.Dotknuté subjekty

Čl. I

Podnikateľské subjekty, ktoré podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov uvádzajú minerálne oleje na daňovom území do daňového voľného obehu.

3

Čl. II

Podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú, prepravujú, dovážajú a predávajú výživové doplnky.

5.Alternatívne riešenia

Čl. I

Možným alternatívnym riešením je zavedenie iných opatrení na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Čl. II

Smernica Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje neumožňuje alternatívne riešenia.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Čl. I

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na identifikačnú látku o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami.

Áno

Nie

7.Transpozícia práva EÚ

Áno.

8.Preskúmanie účelnosti**

Bezpredmetné.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

4

10.Poznámky

Čl. I

V súvislosti s navrhovanou úpravou základnej sadzby dane na pohonné látky sa pre jednotlivé roky uvedené v tabuľke č. 1 predpokladajú mierne výpadky príjmov. Po zavedení označovania pohonných látok identifikačnou látkou v aplikačnej praxi sa predpokladá zvýšený príjem do štátneho rozpočtu, ktorý by mal eliminovať predpokladané výpadky príjmov a výdavky verejnej správy súvisiace s týmto opatrením, a to tak, že konečný vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy bude pozitívny.

Čl. II

Zavedením nových správnych deliktov je možné predpokladať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však v súčasnosti nie je možné kvantifikovať.

Návrh zákona bude mať vplyv aj na zmenu informačných systémov finančnej správy, z toho dôvodu bude mať návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Výdavky nie v rámci schváleného rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2018 až 2020 rozpočtované, t. j. ide o rozpočtovo nekrytý vplyv.

11.Kontakt na spracovateľa

Čl. I

Ing. Milan Danišovič, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní,

milan.danisovic@mfsr.sk

 

Čl. II

Ing. Michaela Jarošová, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní michaela.jarosova@mfsr.sk

12.Zdroje

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

I. Úvod: Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 29. júna 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovo zabezpečené, negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a negatívne vplyvy na informatizáciu.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov a vplyvom na rozpočet verejnej správy

K predloženému návrhu vypracované dve doložky vybraných vplyvov a dve analýzy vplyvov, a to osobitne k čl. I a k čl. II. Z obidvoch doložiek a analýz vyplývajú pozitívne a negatívne vplyvy. Negatívne vplyvy nie sú rozpočtovo zabezpečené. V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov žiada Komisia k predloženému materiálu vypracovať jednu doložku vybraných vplyvov a jednu analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Podľa jednotlivých článkov žiada Komisia informácie analyticky uviesť v časti „2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie“. Komisia tiež žiada, aby kapitola MF SR zabezpečila financovanie návrhu v rámci stanovených limitov na príslušný rozpočtový rok. Doložku a analýzu vplyvov je potrebné vypracovať tak, aby z nich nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv.

K vplyvom na informatizáciu spoločnosti

Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadne vplyvy na informatizáciu. Zverejňovanie informácií na webovom sídle sa považuje za službu (platí pre Čl. I.) a vytváranie/rozširovanie registrov (informačných systémov, platí pre Čl. I. aj II.) znamená vplyv na informatizáciu. Táto skutočnosť musí byť premietnutá do doložky vplyvov ako pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a následne vypracovaná analýza vplyvov.

K vplyvom na podnikateľské prostredie

K doložke k čl. I.

Náklady súvisiace s povinnosťou označovania pohonných látok identifikačnou látkou a s tým súvisiaca povinnosť výkonu laboratórnych testov predstavujú nepriame a nie priame finančné náklady. Komisia odporúča

5

predkladateľovi vyňatie ich popisu z priamych finančných nákladov (kam patria náklady typu poplatky, dane, clá, a pod.) a umiestnenie do časti „3.3.2 Nepriame finančné náklady“.

Komisia za to, že ak predkladateľ disponuje počtom registrovaných subjektov a identifikoval jednotkovú cenu povinnosti na 1000 l, v kvantifikácii by mal smerovať k vyčísleniu dopadov na všetky dotknuté podnikateľské subjekty a vynásobiť tak jednotkovú cenu povinnosti počtom litrov minerálneho oleja, ktoré relevantné podnikateľské subjekty uviedli za posledný kalendárny rok na daňovom území do daňového voľného obehu.

Komisia zároveň žiada predkladateľa o identifikáciu počtu MSP z radu dotknutých podnikateľských subjektov.

K doložke k čl. II.

Náklady súvisiace so zrušením oslobodenia alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov žiada Komisia predkladateľa uviesť v časti „3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie“ a neuvádzať „0“, ak predkladateľ zároveň uvádza, že „Predpokladá sa zvýšenie priamych finančných nákladov v súvislosti so zavedením zdanenia výživových doplnkov s obsahom alkoholického nápoja, a to vo výške daňových príjmov uvedených v tabuľke č. 3“. Ak dokáže predkladateľ vyčísliť príjmy štátneho rozpočtu, mal by rovnako vyznačil náklady v eurách na podnikateľské prostredie.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

Stanovisko predkladateľa návrhu zákona

Predkladateľ návrhu zákona na základe pripomienok Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov vypracoval jednu spoločnú doložku vybraných vplyvov pre všetky články návrhu zákona, doplnil požadovanú analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti a upravil analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie.

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom

- 14 000

57 006 000

57 004 000

v tom: VPS

- 14 000

57 006 000

57 004 000

z toho:

- vplyv na ŠR

Rozpočtové prostriedky

- 14 000

57 006 000

57 004 000

EÚ zdroje

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

812 837

960 000

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť

812 837

960 000

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

812 837

960 000

0

0

Rozpočtové prostriedky

812 837

960 000

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť

0

0

0

0

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora

812 837

960 000

0

0

Poznámky:

7

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

K Čl. I

Úbytok príjmov

Úpravou základnej sadzby dane na pohonné látky (motorový benzín a motorová nafta) sa počíta s výpadkom príjmov ŠR zo spotrebnej dane z minerálneho oleja vrátane DPH v roku 2019 vo výške 76 000 eur, v roku 2020 vo výške 56 000 eur a v roku 2021 v o výške 58 000 eur.

Zvýšenie výdavkov

Predpokladané finančné dopady na úpravu informačných systémov finančnej správy predstavujú sumu 510 000 eur s DPH. Krytie uvedenej čiastky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) nemá v rozpočte zabezpečené a bude potrebné navýšenie záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2018, kapitálové výdavky, RP 718006, prvok 0EK0D02.

Predpokladané finančné dopady súvisia s úpravou:

a)Portálu finančnej správy, ktorá si vyžiada vytvorenie nových formulárov (UPVS), prípadne úpravu existujúcich formulárov všeobecného podania, vytvorenie nového back – end systému, prípadne úpravu existujúceho back – end systému,

b)APV SysNeD, a to v súvislosti so zavedením nového typu daňového subjektu a zaradením nového typu evidovaného daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Je potrebné vytvoriť žiadosť o zaradenie do evidencie, ktorá musí obsahovať údaje určené zákonom,

c)SPD Spis, ktoré budú spočívať v úprave prístupových práv a užívateľskej role pre Colné laboratórium FR SR,

d)APV SysNed, a to úpravu formulára daňového priznania - spotrebná daň z minerálneho oleja (úprava sadzby dane) , vrátane vyvolaných zmien v tomto systéme.

Ďalšie predpokladané finančné vplyvy vo výške 960 000 eur s DPH s požiadavkou Colného laboratória FR SR na zabezpečenie nákupu prístrojov potrebných na zisťovanie identifikačnej látky v pohonných látkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou systému označovania pohonných látok by mali byť aj mobilné prístroje určené pre potreby colných úradov na zisťovanie identifikačnej látky v pohonných látkach, predpokladá sa zakúpenie dvoch takýchto prístrojov pre jednu stanicu colného úradu. Keďže FR SR v súčasnom období nevie, ktorá spoločnosť bude identifikačnú látku (vrátane prístroja) vyrábať a dodávať, cena týchto prístrojov by mohla byť v približne 20 000 eur za kus. FR SR predpokladá obstaranie 40 ks takýchto prístrojov o celkovej sume 800 000 eur bez DPH. sa však predpokladať, že vybratý výrobca identifikačnej látky bude vedieť na stanovenie identifikačnej látky v pohonných látkach poskytnúť identifikačné prístroje za podstatne nižšie obstarávacie náklady.

Krytie čiastky 960 000 eur s DPH FR SR nemá v rozpočte zabezpečené a bude potrebné navýšenie záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2019, kapitálové výdavky, RP 713005, IA č. 30540 s názvom „Laboratórne prístroje a príslušenstvo CL FS SR“, prvok 07205.

Predpokladaný celkový odhadovaný finančný dopad návrhu zákona je 1 470 000 eur s DPH.

8

Na základe uvedených informácií bude negatívny vplyv na rozpočet kapitoly MF SR na rok 2018 v celkovej sume 510 000 eur a na rok 2019 v sume 960 000 eur.

S ohľadom na skutočnosť, že kapitola MF SR nemá na uvedený účel rozpočtované žiadne finančné prostriedky, bude potrebné ich zabezpečiť, a to na:

−úpravu informačných systémov Portál finančnej správy, APV SysNeD, SPD Spis a APV SysNed:

•rok 2018, kapitola Ministerstva financií SR, organizácia Finančné riaditeľstvo SR, kapitálové výdavky, podpoložka ekonomickej klasifikácie 718006, podprogram medzirezortného programu 0EK 0D, prvok 0EK 0D 02, suma 510 000 eur,

−obstaranie prístrojov (40 ks) pre colné úrady na detekciu identifikačnej látky v minerálnom oleji:

•rok 2019, kapitola Ministerstva financií SR, organizácia Finančné riaditeľstvo SR, kapitálové výdavky, podpoložka ekonomickej klasifikácie 713 005, program 072, podprogram 072 05, suma 960 000 eur.

Predpokladané zvýšenie príjmov

Zavedenie povinnosti označovania pohonných látok identifikačnou látkou v aplikačnej praxi by malo priniesť nasledujúce pozitívne efekty:

-zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov a s tým spojený vyšší výnos DPH,

-zvýšenie kvality predávaných pohonných hmôt (potlačenie predaja pohonných hmôt bez potvrdenia pôvodu),

-zlepšenie konkurenčného prostredia v oblasti výroby a predaja pohonných hmôt.

Uvedené opatrenie bude mať pozitívny vplyv na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov. Vzhľadom k nedostatku potrebných informácií pre štandardný odhad vplyvu opatrenia, si Finančná správa stanovila cieľ, ktorým je dodatočný výnos na spotrebnej dani z minerálnych olejov vo výške 47,5 mil. eur za rok a z toho vyplývajúci vyšší výnos na DPH o 9,5 mil. eur a pozitívny vplyv na výnos DPPO. Vychádza z informácií o úspešnosti zavedenia podobného opatrenia v Srbsku a z vývoja daňovej medzery na minerálnych olejoch.

K Čl. II

Potrebné finančné prostriedky v sume 302 837 eur budú zabezpečené do rozpočtu kapitoly MF SR rozpočtovým opatrením – povoleným prekročením limitu výdavkov na rok 2018.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Návrh zákona upravuje zdaňovanie motorového benzínu, motorovej nafty a iné opatrenia na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja. A zavádza zdanenie výživových doplnkov s obsahom alkoholického nápoja.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

X zmena sadzby

zmena v nároku

9

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

K Čl. I

Spotrebná daň z minerálneho oleja sa upravuje nasledovne:

V súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív sa upravuje základná sadzba dane na:

−motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 stanovuje základná sadzba dane do 31. decembra 2019 vo výške 547 eur/1 000 l od 1. januára 2020 vo výške 555 eur/1 000 l a

−plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 základná sadzba dane vo výške 393 eur/1 000 l.

Legislatívne opatrenia na zamedzenie daňových únikov:

Navrhuje sa zavedenie povinnosti označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou s cieľom jednoznačne identifikovať zdanené pohonné látky uvedené do daňového voľného obehu.

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2018

2019

2020

2021

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

10

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Tabuľka č. 4

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka

Daňové príjmy (100)1

- 14 000

57 006 000

57 004 000

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

- 14 000

57 006 000

57 004 000

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

812 837

960 000

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0

0

0

0

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

812 837

960 000

0

0

11

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2018

2019

2020

2021

poznámka

Počet zamestnancov celkom

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

0

0

0

z toho vplyv na ŠR

0

0

0

0

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

12

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Čl. I

Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú minerálne oleje na daňovom území do daňového voľného obehu. Predovšetkým tie subjekty, ktoré registrované a evidované colnými úradmi podľa príslušných ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Predpokladaný počet dotknutých subjektov je na základe evidencie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky cca 50 podnikateľských subjektov.

Čl. II

Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú a predávajú výživové doplnky. Počet dotknutých subjektov nie je možné určiť.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Čl. I

Na základe zverejnenej predbežnej informácie PI/2018/75 sa v dňoch 14. a 21. mája 2018 na pôde Ministerstva financií Slovenskej republiky uskutočnilo v rámci verejných konzultácií stretnutie k pripravovanému návrhu zákona s podnikateľskými subjektami, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi.

Hlavnou témou tohto stretnutia bolo

-podrobnejšie oboznámiť zástupcov podnikateľských subjektov s oblasťami, ktorých by sa mali dotknúť pripravované návrhy zmeny novely zákona č. 98/2004 Z. z.

-umožniť zástupcom podnikateľských subjektov vyjadriť sa k týmto návrhom.

Zástupcovia podnikateľských subjektov boli vyzvaní aby v termíne do 22. mája 2018 predložili svoje návrhy a pripomienky k pripravovaným okruhom zmien. Na základe predložených pripomienok sa dňa 22. júna 2018 uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom boli prediskutované predpokladané problémy s praktickým uplatňovaní povinnosti označovať pohonné látky identifikačnou látkou.

Zástupcovia podnikateľských subjektov boli tiež informovaní, že sa k predmetnému návrhu zákona budú môcť vyjadriť a predkladať pripomienky aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Čl. II

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sekcia daňová a colná usporiadala dňa 3. mája 2018 verejné konzultácie s podnikateľskými subjektami. Na verejné konzultácie boli pozvané podnikateľské subjekty, ktoré v rámci predbežnej informácie zaslali pripomienky alebo prejavili záujem zúčastniť sa. Verejnej konzultácie sa zúčastnili zástupcovia Asociácie platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, Calendula a. s., Essprit, Slovenského Rádu rytierov destilátov a Finančného riaditeľstva SR.

13

Hlavným bodom konzultácie bola legislatívna úprava zákona č. 530/2011 Z. z., ktorá zruší oslobodenie alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov. Prítomným boli predstavené hlavné zámery novely zákona č. 530/2011 Z. z. a uvítali návrhy súvisiace so znížením administratívnej záťaže.

Podnikateľské subjekty boli vyzvané, aby zaslali námety k pripravovanej novele zákona č. 530/2011 Z. z., týkajúce sa výlučne zrušenia oslobodenia alkoholického nápoja od spotrebnej dane, ak je určený na výrobu a prípravu výživových doplnkov.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Čl. I

Predpokladá sa zníženie priamych finančných nákladov v súvislosti so znížením základnej sadzby dane z minerálneho oleja (motorovej nafty a motorového benzínu) pre približne 2 % subjektov, pri ktorých sa predpokladá, že si budú uplatňovať základnú sadzbu spotrebnej dane na motorový benzín a motorovú naftu, keďže nebudú spĺňať kritériá na uplatnenie si zvýhodnenej sadzby dane. Tieto znížené náklady by mali byť vo výške rozdielu navrhovanej základnej sadzby dane a teraz platnej základnej sadzby dane.

Čl. II

Predpokladá sa zvýšenie priamych finančných nákladov v súvislosti so zavedením zdanenia výživových doplnkov s obsahom alkoholického nápoja, a to vo výške 62 000 eur v roku 2019 a ž 2021.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Čl. I

Predpokladá sa zvýšenie nepriamych finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré budú povinné označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území.

Predpokladané finančné náklady budú závislé od počtu plniacich miest, ktoré bude potrebné v daňovom sklade vybaviť plniacim zariadením na označovanie pohonných látok identifikačnou látkou, čo by mohlo pre jeden daňový sklad predstavovať investíciu minimálne vo výške 2,5 – 3 mil. eur.

Tiež sa predpokladajú finančné náklady v súvislosti s vykonaním laboratórnych testov ako je kompatibilita identifikačnej látky s aditívami s vlastnou pohonnou hmotou, nízkoteplotnými vlastnosťami a pod., a to približne vo výške 25 000 eur.

Čl. II

Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Čl. I

Predpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže pre tie subjekty, ktoré budú povinné označovať motorový benzín a motorovú naftu identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území, súvisiace s odberom, vrátením identifikačnej látky a vedením evidencie odberu a použitia identifikačnej látky. Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

14

Čl. II

Výrobcovia výživových doplnkov sa budú registrovať ako daňové sklady a osoby, ktoré prepravujú na daňové územie tieto produkty z krajín budú musieť byť registrovaní ako oprávnení príjemcovia. Preprava nezdaneného tovaru je možná len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému na prepravu a kontrolu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (EMCS).

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

nekvantifikované

nekvantifikované

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

nekvantifikované

nekvantifikované

Celkové náklady regulácie

nekvantifikované

nekvantifikované

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.

15

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

as_55265

Poskytovanie záznamov pre spis na zverejnenie prostredníctvom el. služby DR SCAN

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

isvs_7205

Systém správy nepriamych daní (SysNeD)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

B

16

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

3.Predmet návrhu zákona

je upravená v práve Európskej únie:

a)Primárne právo:

-čl. 107 a 108, čl. 110 až 113, čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.

b)Sekundárne právo

-smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných

daní pre etanol a alkoholické nápoje (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 316, 31.10.1992), gestor: MF SR,

-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca

spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 9/zv. 1, Ú. v. L 283, 31.10.2003) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: Ministerstvo hospodárstva SR,

-smernica Rady 2008/118/ES zo 16.decembra 2008 o všeobecnom systéme

spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. L 9, 14.1.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015,

ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17.9.2015), gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní

postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

17

(Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 288, 23.11.1993) v platnom znení. gestor: MF SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008

o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. L 39, 13.2.2008) v platnom znení, gestor: MPaRV SR, spolugestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú

podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. L 170, 30.6.2008) v platnom znení, gestor: MPaRV SR, spolugestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje

smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v

oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5.2012) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení, gestor: Protimonopolný úrad SR,

-rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003

o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003),

-vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/209/EÚ z 20. apríla 2012 o uplatňovaní

ustanovení smernice Rady 2008/118/ES o kontrole a preprave na určité prídavné látky v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 2003/96/ES (Ú. v. L 110, 24.4. 2012),

-vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/74 z 25. novembra 2016, ktorým sa

stanovuje spoločná značkovacia látka na daňové účely pre plynové oleje a kerozín (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2017).

c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 292/02, Meiland Azewijn BV proti Hauptzollampt Duisburg, [2004],

18

Výrok rozhodnutia:

Článok 8a ods. 1 smernice 92/81 o harmonizácii štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov treba vykladať v tom zmysle, že zakazuje členským štátom vyberať spotrebnú daň z označených a neoznačených minerálnych olejov nachádzajúcich sa v štandardnej palivovej nádrži úžitkového motorového vozidla vrátane poľnohospodárskeho stroja a používaných nielen ako palivo na pohon tohto motorového vozidla, ale aj na iné účely, ako napríklad na poľnohospodárske práce, ak bol tento minerálny olej v súlade so zákonom uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 82/12, Transportes Jordi Besora SL proti Generalitat de Catalunya, [2014].

Výrok rozhodnutia:

Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza daň z maloobchodného predaja minerálnych olejov, akou je daň z predaja určitých minerálnych olejov dotknutá vo veci samej, keďže takúto daň nemožno považovať za daň, ktorá sleduje špecifický účel v zmysle tohto ustanovenia, pretože cieľ tejto dane, určenej na financovanie výkonu právomocí v oblasti zdravotníctva a životného prostredia dotknutými územnými samosprávnymi celkami, sám osebe nesmeruje k zabezpečeniu ochrany zdravia a životného prostredia.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 163/09, Repertoire Culinaire Ltd v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, [2010].

Výrok rozhodnutia:

Článok 20 prvá zarážka smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa vykladať v tom zmysle, že definícia „etanolu“ uvedená v tomto ustanovení sa uplatňuje na víno na varenie a na portské na varenie.

Za okolností, ako vo veci samej, sa na oslobodenie od zosúladenej dane z vína na varenie, portského na varenie a koňaku na varenie vzťahuje článok 27 ods. 1 písm. f) smernice 92/83.

Za predpokladu, že výrobky, akými sú víno na varenie, portské na varenie a koňak na varenie dotknuté v spore vo veci samej, ktoré sa považovali za výrobky nepodliehajúce spotrebnej dani alebo za oslobodené od spotrebnej dane podľa smernice 92/83 a uvoľnené na spotrebu v členskom štáte, kde boli vyrobené, sú určené na uvedenie na trh v inom členskom štáte, posledný uvedený členský štát musí priznať týmto výrobkom na jeho území rovnaké zaobchádzanie, ibaže existujú konkrétne, objektívne a overiteľné skutočnosti dokazujúce, že prvý členský štát správne neuplatnil ustanovenia tejto smernice alebo že podľa jej článku 27 ods. 1 je odôvodnené prijatie opatrení na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa plateniu spotrebných daní a ich zneužívaniu a na zabezpečenie ich správneho a čestného uplatnenia.

Článok 27 ods. 1 písm. f) smernice 92/83 sa vykladať v tom zmysle, že priznanie oslobodenia upravené v tomto ustanovení môže podliehať dodržaniu podmienok, ako podmienky upravené vnútroštátnou právnou úpravou dotknutou

19

v spore vo veci samej, a to obmedzenie osôb oprávnených podať žiadosť o vrátenie, lehota štyroch mesiacov na predloženie takejto žiadosti a stanovenie minimálnej sumy na vrátenie, iba vtedy, ak z konkrétnych, objektívnych a overiteľných skutočností vyplýva, že tieto podmienky nevyhnutné na účely zabezpečenia správnej a čestnej aplikácie tohto oslobodenia od daní, ako aj na účely ochrany pred daňovými únikmi, vyhýbaním sa plateniu daní a ich zneužívaním. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby preveril, či ide o takýto prípad, pokiaľ ide o podmienky upravené touto právnou úpravou.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice 2003/96/ES: do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t. j. do 1.5. 2004.

Lehota na prebratie smernice 92/83/EHS: do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t. j. do 1.5. 2004.

Lehota na prebratie smernice 2008/118/ES bola stanovená do 1.1. 2010.

b)Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

c)Smernica 2003/96/ES bola úplne prebratá do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a do zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Smernica 92/83/EHS bola prebratá do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Smernica 2008/118/ES bola prebratá do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Smernica (EÚ) 2015/1535 bola prebratá do zákona č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Úplný.

20

B. Osobitná časť

K článku I

K bodom 1 a 2

Navrhovanou úpravu sa plní záväzok Slovenskej republiky, ktorý vyplynul z rozhodnutia európskej komisie z 21. decembra 2017, ktorým notifikovala štátnu pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko Daňové zvýhodnenie biopalív, a to zosúladenie daňového zvýhodnenia biopalív s čl. 16 ods. 1 a 2 smernice č. 2003/96/ES (biopalivá) o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny.

K bodom 3, 7 a 10

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text.

K bodu 4

§ 8

Navrhovanou úpravou sa zavádza povinnosť označovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z., t. j. motorový benzín a motorovú naftu (ďalej len „pohonné látky“) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území s cieľom overenia správnosti uplatnenia sadzby dane na tieto pohonné látky po ich uvedení do daňového voľného obehu. Definuje sa osoba, ktorá je oprávnená odoberať identifikačnú látku, ktorou je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca minerálneho oleja. Ustanovujú sa tiež situácie kedy sa pohonné látky nevzťahuje povinnosť aby boli označené identifikačnou látkou a tiež sa zakazuje

-označovať iné minerálne oleje rovnakou identifikačnou látkou ako pohonné látky,

-označovať pohonné látky identifikačnou látkou, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť označovania identifikačnou látkou,

-zmeniť označenie pohonných látok, pričom zmenou označovania sa myslí napríklad zmena koncentrácie identifikačnej látky, odstránenie identifikačnej látky alebo akákoľvek iná zmena, ktorej následkom by bolo, že pohonné látky nebudú označené v súlade s § 8 návrhu zákona,

-uvádzať pohonné látky do daňového voľného obehu, ak nie označené identifikačnou látkou, okrem zákonom stanovených výnimiek,

-predávať, ponúkať na predaj, skladovať alebo prepravovať pohonné látky ak nie sú označené stanoveným spôsobom okrem ustanovených výnimiek.

Upravuje sa postup v situácii, keď nebude vybraný výrobca identifikačnej látky a doterajší výrobca nebude oprávnený alebo nebude môcť vyrábať identifikačnú látku. Tiež sa stanovuje postup odberateľa identifikačnej látky a finančného riaditeľstva, ak nastane porucha zariadenia na primiešavanie identifikačnej látky.

§ 9

Stanovujú sa podmienky na zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja pre osobu, ktorá chce dovážať pohonné látky z tretích štátov a situácie kedy colný úrad vyradí dovozcu minerálneho oleja z tejto evidencie. Colný úrad bude môcť vyradiť dovozcu minerálneho oleja z evidencie, ak neuskutočnil dovoz pohonných látok v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov minerálneho oleja, požiada o vyradenie z evidencie dovozcov minerálneho oleja, prestal spĺňať niektorú z podmienok pre zaradenie do evidencie alebo podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra (napr. živnostenského), podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania.

21

§ 9a

Stanovujú sa kritériá na výrobcu identifikačnej látky, spôsob a podmienky jeho výberu. Podľa navrhovaného znenia z dôvodu zamedzenia falšovania identifikačnej látky získa oprávnenie vyrábať identifikačnú látku na označovanie pohonných látok uvádzaných do daňového voľného obehu na daňovom území len jeden výrobca identifikačnej látky, ktorého na základe verejnej súťaže vyberie komisia, ktorú zriadi finančné riaditeľstvo. Zároveň sa stanovujú dôvody kedy sa vyhlási nový výber výrobcu identifikačnej látky.

§ 9b

Navrhované znenie tohto ustanovenia upravuje postup finančného riaditeľstva a odberateľa identifikačnej látky pri odbere, vrátení identifikačnej látky, podmienky jej reklamácie, vedenie evidencie odberu a použitia identifikačnej látky a stanovujú sa príslušné lehoty pre stanovené povinnosti. Výrobcovi identifikačnej látky sa stanovuje povinnosť uvádzať na spotrebiteľskom balení identifikačnej látky údaj o objeme identifikačnej látky v balení, dátum balenia, lehotu spotreby identifikačnej látky a informáciu o množstve pohonných látok, ktoré je možné označiť jedným litrom identifikačnej látky. Lehotou spotreby identifikačnej látky je lehota odo dňa výroby identifikačnej látky do uplynutia, ktorej je možné bezpečne použiť identifikačnú látku na označenie pohonných látok, aby pohonné látky označené touto identifikačnou látkou boli považované za označené v súlade so zákonom.

§ 9c

Navrhované ustanovenie umožní finančnému riaditeľstvu rozhodnúť o zmene identifikačnej látky, ak bude mať odôvodené podozrenie, že používaná identifikačná látka bola nezákonným spôsobom použitá na označovanie pohonných látok. Zároveň sa stanovuje postup finančného riaditeľstva a odberateľa identifikačnej látky pri zmene identifikačnej látky a spôsob nakladania s pohonnými látkami, ktoré boli označené doterajšou identifikačnou látkou a uvedené do daňového voľného obehu pred dátumom zmeny identifikačnej látky.

K bodom 5 a 6

Ustanovenie upravujúce vznik daňovej povinnosti sa dopĺňa o situáciu, ak minerálny olej (motorový benzín a motorová nafta), ktorý byť označený identifikačnou látkou je predávaný, ponúkaný na predaj, skladovaný alebo prepravovaný bez označenia identifikačnou látkou v požadovanom objeme. Zároveň sa stanovuje, kto je platiteľom dane.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa predmetný text zosúlaďuje vo všetkých ustanoveniach v rovnakom znení.

K bodu 9

Navrhovanou úpravou sa identifikuje daňový subjekt, ktorý v oznámenom mieste priameho dodania sídlo, trvalý pobyt a lebo miesto podnikania.

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava spresňujúca odkaz na príslušné ustanovenie.

K bodom 12, 13, 15, 16, 17 a 18

Legislatívno-technické úpravy spresňujúce predmetné ustanovenia.

22

K bodu 14

Legislatívno-technická úprava spresňujúca spotrebiteľské balenie.

K bodu 19

Navrhovaná úprava umožní Kriminálnemu úradu finančnej správy dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia vo vybraných prípadoch, kedy bolo začaté trestné stíhanie vyšetrovateľom finančnej správy pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu, po dôkladnom zvážení všetkých okolností a len v tých prípadoch, kedy vydaním takého rozhodnutia nebude narušený samotný účel a priebeh trestného konania, prípadne nebude sťažené využitie procesných prostriedkov a postupov v zmysle trestného konania.

K bodom 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 31

Legislatívno-technické úpravy dopĺňajúce a upravujúce vedenie evidencie daňovým subjektom, colným úradom a finančným riaditeľstvom.

K bodom 27, 28, 29 a 30

V súvislosti s navrhovanými zmenami sa primerane upravujú a dopĺňajú skutkové podstaty správnych deliktov a stanovujú sa sankcie za tieto správne delikty. Ustanovuje sa tiež nová sankcia vo výške spotrebnej dane pripadajúcej na množstvo pohonných látok, ktoré malo byť chýbajúcim množstvom identifikačnej látky označené a na výpočet pokuty sa použije sadzba spotrebnej dane na motorový benzín bez obsahu biozložky 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.

K bodu 32

Stanovuje sa, že tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.

K bodu 33

V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné upraviť prechodné ustanovenia. Podľa prechodných ustanovení 46r ods. 1 a 2 návrhu zákona) sa stanovuje, že finančné riaditeľstvo bude môcť po uzatvorení zmluvy o výrobe identifikačnej látky s výrobcom identifikačnej látky určiť obdobie na testovanie označovania pohonných látok identifikačnou látkou. Začiatok a ukončenie obdobia testovania identifikačnej látky určenej na označovanie pohonných látok uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Zároveň sa stanovuje, že obdobie určené na vyhodnocovanie testovania finančným riaditeľstvom, t. j. počet dní po dni ukončenia testovania a prvým dňom začatia označovania pohonných látok identifikačnou látkou podľa § 8 nemôže byť menej ako 90 dní.

K článku II

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny uvedené v bode 3.

23

K bodu 3

V súlade so smernicou výživové doplnky s obsahom alkoholického nápoja predmetom dane. Výživové doplnky potraviny doplňujúce prirodzenú stravu, ktoré koncentrovanými zdrojmi živín s výživovým alebo fyziologickým účinkom a na trh sa umiestňujú v dávkovanej forme tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osoby, ktoré chcú umiestňovať výživový doplnok na trh povinné plniť oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR o zložení a označovaní výživových doplnkov.

Z dôvodu špecifických podmienok súvisiacich s výrobou výživových doplnkov a v snahe racionalizovať výkon správy dane sa ustanovuje ich výroba v novom type daňového skladu. V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov bude možné vyrábať extrakty a maceráty a dodávať ich iba na účely oslobodené od dane alebo na výrobu výživových doplnkov. Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorý používa, alebo predpokladá použiť počas jedného kalendárneho mesiaca. Prítomnosť správcu dane v tomto daňovom sklade sa nevyžaduje a upúšťa sa aj od povinnosti označiť výživový doplnok s obsahom liehu v spotrebiteľskom balení liehu kontrolnou známkou. Na zabezpečenie správneho fungovania kontrolných mechanizmov sa ustanovuje dôsledné vedenie evidencie o prijatom alkoholickom nápoji, jeho použití na výrobu výživových doplnkov, dodaní, predaji a stave zásob.

Zároveň sa ustanovuje, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vydané povolenie podľa § 15 zákona č. 530/2011 Z. z. a chce vyrábať výživové doplnky nie je povinný požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.

K bodom 4 a 7

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v bode 1.

K bodom 5, 6 a 12

Dopĺňa sa finančnému riaditeľstvu, colnému úradu a prevádzkovateľovi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov povinnosť viesť evidenciu.

K bodu 8, 13 a 14

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením zdanenia výživových doplnkov.

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava z dôvodu možnosti vyrábať výživové doplnky v iných typoch daňových skladov.

K bodu 10

Upravuje sa povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou tak, aby sa nevzťahovala na výživové doplnky.

K bodu 11

Z dôvodu špecifického charakteru výživových doplnkov, ktoré sa predávajú najmä v lekárňach, v snahe predchádzať administratívnej záťaži podnikateľských subjektov, ktoré vyrábajú a predávajú iba výživové doplnky, sa upúšťa od povinnosti mať pri predaji týchto výrobkov vydané povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu alebo byť držiteľom oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností.

24

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny uvedené v bode 3.

K bodom 16 a 17

V súvislosti so zavedením nového typu daňového skladu sa ustanovujú sankcie a pokuty za porušenie povinností súvisiacich s prevádzkovaním daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.

K bodu 18

V nadväznosti na vykonané zmeny sa ustanovujú prechodné ustanovenia upravujúce povinnosti osôb, ktoré chcú prevádzkovať daňový sklad na výrobu výživových doplnkov. Zároveň sa ustanovujú povinnosti pre užívateľské podniky, ktoré vyrábali výživové doplnky z liehu oslobodeného od dane a chcú byť prevádzkovateľmi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, prípadne ak sa rozhodnú ukončiť svoju činnosť. Výživové doplnky vyrobené s použitím alkoholického nápoja oslobodeného od dane je možné predávať do vypredania zásob.

K článku III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 5 a ods. 6 písm. b) d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019 a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 14, 15, 20, 21, 22, 25 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 26. septembra 2018.

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

K predpisu 530/2011, dátum vydania: 30.12.2011

Dôvodová správa

I.Všeobecná časť

Návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len 'zákon') sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR, na zá klade záverov vyplývajúcich z Koncepcie daňových únikov na spotrebných daniach, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 290 dňa 4. mája 2011, ako i na základe poznatkov získaný ch pri aplikácii zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon č. 104/2004 Z. z.'), zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon č. 105/2004 Z. z ') a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva (ďalej len 'zákon č. 106/2004 Z. z.') v praxi.

Legislatívnu úpravu spotrebnej dane z vína, liehu a piva v Slovenskej republike (ďalej len 'SR') a jej aplikáciu v praxi významným spôsobom ovplyvňuje niekoľko skutočností, a to:

-je predmetom legislatívy EÚ v oblasti spotrebných daní, najmä smernice Rady 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (ďalej len 'smernica Rady 2008/118/ES'), smernice Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (ďalej len 'smernica Rady 92/83/EHS') a smernice Rady 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje,

-daňové úniky identifikované v Koncepcií daňových únikov na spotrebných daniach, ktoré maj ú nielen významný negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu, ale aj devastačné účinky na zdravú hospodársku súťaž, zníženie celkovej kvality podnikateľského prostredia, miery ziskovosti a uplatnenia legálne podnikajúcich subjektov na trhu a v neposlednom rade nenávratne poškodenie ľudského zdravia konzumáciou nelegálne vyrobeného liehu,

-rýchly vývoj nových výrobných postupov liehu a nových druhov alkoholických nápojov, ktorý ch charakteristiky sa prelínajú rôznymi kategóriami alkoholických nápojov, pričom vznikajú problémy súvisiace s ich zatrieďovaním podľa Harmonizovaného systému kódov kombinovanej nomenklatúry, a to nielen v rámci daňového územia, ale aj v iných členských štátoch EÚ, pričom podstatou je využívanie rôzneho zdaňovania jednotlivých druhov alkoholických nápojov a snahou vyrábať tieto ná poje tak, aby mohli byť zaradené do kategórie alkoholických nápojov s nižším daňovým zaťažením.

Na základe uvedeného, ako aj z dôvodu mnohý ch doterajších legislatívnych zmien najmä zákona č. 105/2004 Z. z., bolo potrebné vypracovať nový zákon, ktorý bude súhrnne riešiť problematiku zdaňovania alkoholických nápojov, ich výroby, monitorovania pohybu, zábezpeky na daň a podobne. Vzhľadom na komplexnosť danej problematiky je nevyhnutý koncepčný prístup spočívajúci v efektívnych legislatívnych zásahoch a v nastavení série účinných nástrojov do rúk štátnej operatívy, avšak pri zohľadnení špecifík jednotlivýc h typov alkoholických nápojov.

Koncepčne úplne novým spôsobom sa navrhuje riešiť i problematika zdaňovania jednotlivých druhov alkoholických nápojov. Ustanovuje sa jednotná sadzba spotrebnej dane na alkoholický nápoj, prič om sadzba dane na jednotlivé druhy alkoholického nápoja, t. j. víno, lieh a pivo, zohľadňuje obsah alkoholu v konečnom výrobku tak, že sú pri zdaňovaní každého druhu alkoholického nápoja dodržané z ákladné princípy smernice Rady 92/83/EHS. Cieľom zavedenia tohto systému je vytvoriť takú štruktúru zdaňovania jednotlivých alkoholických n ápojov, ktorá by zohľadňovala všetky aspekty vplývajúce na ich výrobu, spracovanie, distribúciu a spotrebu.

Predkladaný návrh zákona zohľadň uje aj prijatie nového procesného predpisu, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'zákon č. 563/2009 Z. z'), ako aj nov ého kompetenčného zákona pre oblasť daňovej a colnej správy, ktorými dochádza k zavàšeniu prvej fázy reformy daňovej a colnej správy. Účelom tejto reformy je zjednotiť výber daní, cla a poistn ých odvodov a zmeniť daňovú a colnú správu tak, aby bola efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych príjmov a zároveň proklientsky orientovan á, s cieľom zjednodušenia procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťaže na strane povinného subjektu, no predovšetkým pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednoteného výberu daní a cla. Zmeny v z ákone je potrebné vykonať tak, aby sa zabezpečila ich konformita s novoprijatým právnym rámcom upravujúcim správu daní, ako aj s novou štruktúrou daňovej a colnej správy.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012 okrem § 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 a § 51, 52 a § 53 ods. 4 až 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na soci álne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Euró pskej únie.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

K predpisu 530/2011, dátum vydania: 30.12.2011

B. Osobitn á časť

Prvá časť – Spoločné ustanovenia pre alkoholické nápoje

K § 1 – Predmet úpravy Úvodné ustanovenie definuje predmet úpravy zákona, ktorým je zdaňovanie alkoholických nápojov spotrebnou daňou.

K § 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely zákona sú v tomto paragrafe definované niektoré pojmy používané v zákone, ako je napr. daňové územie, územie Európskej únie, územie tretích štátov, daňový sklad, prevádzkovateľ daňového skladu, pozastavenie dane, oprávnený príjemca, registrovaný odosielateľ a uvedenie alkoholického nápoja do daňové ho voľného obehu. Pre účely dovozu a vý vozu je potrebné definovať územie tretích štátov, ktorým je územie, ktoré nie je územím Európskej únie.

Pozastavením dane je daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posúva na deň uvedenia alkoholického nápoja do daňového voľné ho obehu, pričom sa tento daňový režim používa na stupni výroby predmetu spotrebnej dane, pri dlhodobom skladovaní predmetu spotrebnej dane, napr. pri skladovaní zásob na účely štátnych hmotných rezerv alebo pri preprave medzi daňovými skladmi, resp. z daňového skladu na vývoz alebo pri dovoze do daňového skladu. Pozastavenie dane umožňuje jednak voľný pohyb predmetu spotrebnej dane na území spoločenstva a z ároveň umožňuje vybrať spotrebnú daň v krajine konečnej spotreby.

Daňový m skladom je miesto, kde oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu za podmienok ustanovených zákonom alkoholický nápoj v pozastavení dane vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela v pozastavení dane, pričom ide o samostatné, priestorovo a stavebne ohraničené miesto, ktoré je adekvátne zabezpečené z dôvodu ochrany nezdaneného predmetu dane pred zneužití m.

Prevádzkovateľom daňového skladu je osoba, ktorá v rá mci podnikania a na základe povolenia od príslušných orgánov členského štátu v daňovom sklade vyrába, spracúva, drží, prijíma alebo odosiela tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

Oprávneným pr íjemcom je osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príle žitostne alkoholický nápoj na základe povolenia v pozastavení dane prijíma z iného členského štátu, ale nesmie ho v pozastavení dane skladovať ani odosielať. Môže ísť napr. o obchodníka, distributéra alkoholického nápoja, ktorý na daňovom území nakupuje alkoholický ná poj už uvedený do daňového voľného obehu (zdanený).

Registrovaným odosielateľom je osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a je oprávnená v pozastaven í dane odosielať alkoholický nápoj po jeho prepustení do colného režimu voľný obeh.

Uvedením alkoholick ého nápoja do daňového voľného obehu sa rozumie akékoľvek vyňatie alkoholického nápoja z režimu pozastavenia dane, jeho vyrobenie mimo pozastavenia dane, prepustenie dovážané ho alkoholického nápoja do voľného obehu (z colného hľadiska), ak za takýmto dovozom nenasleduje pozastavenie dane, vrátane nezákonného dovozu alebo nezákonného odňatia spod colného dohľadu ako i každé nakladanie s alkoholickým nápojom, ktorý nebol preukázateľne zdanený, mimo pozastavenia dane.

Na účely zákona sa definujú aj majetkovo prepojené osoby a personálne prepojené osoby.

K § 3 - Správa dane

Správu spotrebnej dane z alkoholických nápojov vykonáva colný úrad. Úpravu miestnej príslušnosti ustanovuje vo všeobecnosti z ákon č. 563/2009 Z. z. Navrhuje sa upraviť miestna príslušnosť colného úradu pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto z ákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholických nápojov, ktoré sa u nej nachádzali alebo nachádzajú, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickými nápojmi ako vlastnými tak, ž e miestne príslušným colným úradom je zakaždým ten úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Každé takéto zistenie je osobitným prípadom a preto v prípade viacerých zistení môže byť miestne príslušným colným úradom pre tú istú fyzickú osobu rovnaký colný úrad ale aj iný colný úrad.

Zároveň sa spresňuje miestna príslušnosť v tom zmysle, ž e Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky môže pre organizačnú zložku právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ďalej len 'osoba') alebo prevádzkareň fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ako podľa daňového poriadku, ak je to pre výkon správy účelnejšie.

K § 4 - Predmet dane

Predmetom dane je alkoholický nápoj, ktorým sa rozumie víno, medziprodukt, lieh a pivo, ktorý sa na daňovom území vyrobil, dopravil z iného č lenského štátu alebo doviezol z tretích krajín. Súčasne sa na účely tohto zákona sa vínom rozumie, tiché víno, šumivé víno, tich ý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj. Štruktúra predmetu dane zodpovedá štruktúre vymedzenej smernicou Rady 92/83/EHS.

K § 5 - Zá klad dane, výpočet dane

Základom dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh je jeho množstvo vyjadrené v hl a., t. j množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri 20 °C . Súč asne sa ustanovuje jeho odvoden á jednotka, ktorou je liter absolútneho alkoholu (l a.). Daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane a množ stva liehu vyjadreného v hl a.

Základom dane na alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt je hektoliter vína alebo medziproduktu, pričom daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane a množstva vína alebo medziproduktu.

Základom dane na alkoholický nápoj, ktorým je pivo je hektoliter piva, pričom daň sa vypočíta ako súčin základu dane, % skutočného obsahu alkoholu v pive a príslušnej sadzby dane.

Upravuje sa zaokrúhľovanie základu, ktorý sa pri liehu zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta, víne a medziprodukte na dve desatinné miesta a pri pive na päť desatinných miest.

Súčasne sa upravuje spôsob výpoč tu dane, ak sa na výrobu medziproduktu použije preukázateľne zdanený lieh alebo víno, resp. ak sa na výrobu liehu použije preukázateľne zdanené víno, pivo alebo medziprodukt a takto vyrobený medziprodukt alebo lieh sú dodané na účely oslobodené od dane alebo dodané do iného členského štátu.

K § 6 - Sadzba dane

Ustanovuje sa základná sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorá je vo výške 1 080 eur. Zároveň sa ustanovujú sadzby dane pre jednotliv é druhy alkoholických nápojov podľa objemu skutočného obsahu alkoholu, a to percentuálnym podielom na základnej sadzbe dane.Zároveň sa ustanovuje, že v pr ípade akejkoľvek zmeny sadzby dane na ktorýkoľvek alkoholický nápoj sa

vždy rovnakým pomerom upraví sadzba každé ho druhu alkoholického nápoja.

K § 7 - Oslobodenie od dane

Smernica Rady 2008/118/ES a smernica Rady 92/83/EHS ustanovujú obligatórne a fakultatívne oslobodenia od spotrebnej dane z alkoholických nápojov, ktoré sú premietnuté v návrhu zákona v jednotlivých hlavách predmetného zákona. V prvej hlave sú oslobodenia od dane, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy alkoholických nápojov. V osobitných ustanoveniach jednotlivým druhom alkoholických nápojov sú upraven é oslobodenia od spotrebnej dane zohľadňujúce špecifiká jednotlivého alkoholického nápoja.

Okrem iných oslobodení od spotrebnej dane je osobitným prípadom oslobodenie od spotrebnej dane, ktoré vypl ýva so smernice Rady 2008/118/ES nadväzujúce na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to pre osoby iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv a ozbrojenými silami cudzích štátov na použitie v r ámci aktivít na daňovom území. Takáto preprava alkoholického nápoja na daňové územie sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom a musí byť doložená osvedčením o oslobodení zo spotrebnej dane vyhotoven ým podľa vzoru a spôsobom uvedeným v nariadení komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

K § 8 - Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholického nápoja dovážaného cestujúcim z územia tretích štá tov v osobnej batožine

Ustanovujú sa množstvá jednotlivý ch druhov alkoholických nápojov, na ktoré je možné uplatniť oslobodenie od spotrebnej dane v prípade cestujúceho, ktorý dováža alkoholický nápoj z tretích štátov v osobnej batožine. Oslobodenie od spotrebnej dane z alkoholických nápojov si nemôže uplatniť cestujúci mladší ako 17 rokov.

K § 9 - Užívateľský podnik

Užívateľsk ým podnikom môže byť každá osoba, ktorá je na základe odberného poukazu oprávnená odoberať a používať alkoholický nápoj oslobodený od dane. Ustanovenie upravuje podmienky na zaradenie do evidencie užívateľských podnikov, vydanie odberného poukazu, jeho odňatie, postup colné ho úradu pri zaradení osoby do evidencie užívateľských podnikov a vydaní odberného poukazu ako i podmienky na prevádzkovanie osobitného typu užívateľského podniku, v ktorom sa v rámci podnikateľskej č innosti regeneruje lieh.

Doba platnosti odberného poukazu sa obmedzuje najdlh šie na jeden rok. Odberný poukaz nie je všeobecne platný. Bude sa vydávať žiadateľovi pre odber alkoholického nápoja od konkrétneho dodávateľa a vyhotovuje sa v troch vyhotoveniach. Pri odbere alkoholického nápoja oslobodeného od dane na da ňovom území je užívateľský podnik povinný predložiť odberný poukaz.

Prípade osobitného užívateľského podniku, v ktorom sa v rámci podnikania regeneruje lieh sa ustanovuje povinnosť užívateľskému podniku strpieť prítomnosť zamestnanca finančného úradu a poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť pri výkone daňového dozoru.

K § 10 - Vznik daňovej povinnosti

Predmetné ustanovenie taxatívne vymedzuje prí pady, pri ktorých dochádza k vzniku daňovej povinnosti, pričom podľa zásad ustanovených v smernici Rady 2008/118/ES daňová povinnosť musí vzniknúť najneskô r pri uvoľnení predmetu dane do daňového voľného obehu, t. j. na spotrebu. Využitím daňového režimu pozastavenia dane, ktorý umožňuje smernica Rady č. 2008/118/ES, sa vznik daňovej povinnosti časovo pos úva od momentu výroby na moment uvoľnenia do daňového voľného obehu, napr. uvoľnenia na konečnú spotrebu, ktorou sa rozumie použitie alkoholického nápoja na priamu ľudskú spotrebu. Uveden é je možné realizovať len za podmienok ustanovených zákonom, ktoré zabezpečia ochranu pred možnými daňovými únikmi nezdaneného predmetu dane.

Daňová povinnosť sa viaže na deň, kedy dôjde k vyňatiu alkoholického nápoja z pozastavenia dane, čo v praxi znamená akékoľvek vydanie alkoholického nápoja z priestorov daňového skladu pre odberateľa alebo odberateľovi, ktorý nie je prevá dzkovateľom daňového skladu alebo oprávneným príjemcom v inom členskom štáte, a teda nie je oprávnený odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo registrovaným odosielateľom oprávneným odosielať tovar v režime pozastavenia dane. Vyňatím je tiež vlastná spotreba alkoholického n ápoja. Podľa smernice Rady 118/208/ES daňová povinnosť musí vzniknúť aj v prípade chýbajúceho množstva alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane s v ýnimkou množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ako aj množstva pripadajúceho na nenahraditeľné straty alkoholického ná poja v dôsledku náhodnej udalosti alebo vyššej moci, ale len za predpokladu, že sú tieto straty uznané správcom dane ako oslobodené. Ak bol alkoholický nápoj vyrobený mimo pozastavenia dane, vzniká daňová povinnosť dňom vyrobenia.

Daňová povinnosť vzniká aj v prípade, že správca dane zistí držbu alkoholického nápoja, ktorého pôvod a spôsob nadobudnutia nevie osoba preukázať, ako aj dňom dodania alebo použitia alkoholického n ápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel.

K § 11 - Osoba povinná platiť daň

Platiteľom dane je každá osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa príslušných ustanovení zákona. Zákon taxatívne vymedzuje prípady, kedy je platiteľ dane povinný daň vysporiadať.

K § 12 - Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane

Ak zákon v osobitných prípadoch neustanov í inak, zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. V prípadoch, keď je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahrani čných zástupcov alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnos ť podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný podať da ňové priznanie aj za to zdaňovacie obdobie, v ktorom nedošlo k vzniku daň ovej povinnosti. V ostaných prípadoch platitelia dane podávajú daňové priznanie a aj platia daň do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti.

Formulár daňového priznania vydá ministerstvo všeobecne záväzným prá vnym predpisom. Platiteľ dane je povinný okrem prípadov stanovených zákonom, si daň vypočítať sám.

K § 13 - Vrátenie dane

O vrátenie dane môžu požiadať tie da ňové subjekty, ktoré sú oprávnené nadobúdať alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo alkoholický ná poj oslobodený od dane, avšak pri jeho nákupe túto možnosť nemohli z rôznych príčin využiť.

Daň možno vrátiť aj osobe z preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území , ak dodala alkoholický nápoj na územie iného členského štátu a predložila potvrdenie správcu dane príslušného pre odberateľa o vysporiadaní dane v inom členskom štáte, ako aj v prí pade, ak uskutočnila vývoz alkoholického nápoja do tretieho štátu a vývoz preukázala príslušným dokladom potvrdzujúcim, že alkoholický nápoj opustil územie spoločenstva.

Daňový subjekt si vrátenie dane úplatní v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní a ak sú splnené vš etky podmienky ustanovené zákonom, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania.

K § 14 - Pozastavenie dane, daňový sklad

V súlade s čl. 4 ods. 7 smernice Rady 2008/118/ES pozastavením dane rozumieme daňový režim, ktorý znamená dočasné odloženie - posunutie vzniku daňovej povinnosti. Tento režim sa uplatňuje v daňovom sklade a pri preprave alkoholického nápoja v režime pozastavenia dane. Podstatné je, že alkoholický nápoj sa musí nachá dzať v daňovom sklade alebo preprava alkoholického nápoja sa musí uskutočňovať medzi daňovými skladmi navzájom alebo medzi daňovým skladom a oprávneným príjemcom v inom členskom štáte alebo ak v ývoz alebo dovoz uskutočňuje prevádzkovateľ daňového skladu, alebo ak alkoholický nápoj, ktorý bol dovezený z územia tretieho štátu a uvedený do colného režimu voľný obeh tento odosiela v režime pozastavenia dane registrovaný odosielateľ.

Cieľom tohto daňového režimu je, aby v odôvodnených prípadoch, t.j. počas výroby a dlhodobého skladovania vä čších objemov predmetu dane nebol predmet dane zaťažený spotrebnou daňou a neefektívne neviazal veľké objemy finančných prostriedkov. Súčasne sa uplatnením tohto daňového režimu napĺň a aj podstata princípu voľného pohybu tovarov v rámci spoločenstva.

Pozastavenie dane sa končí v momente, keď je alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu, t. j. jeho uvoľnenia na konečnú spotrebu.

Daňovým skladom sa môže v súlade s čl. 4 ods. 11 smernice rady 2008/118/ES stať podnik na výrobu alkoholického nápoja, sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na daňovom území, podnik na výrobu alkoholického n ápoja, sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, časť podniku na výrobu alkoholického nápoja alebo časť skladu alkoholického nápoja, okrem zákonom stanovených výnimiek.

Daňovým skladom nemôže byť liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.

§ 15 - Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak chce prevádzkovať viac daňových skladov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre daňový sklad, požiada o povolenie na prevádzkovanie každ ého daňového skladu.

Predtým ako colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá povolenie o prevádzkovanie daňového skladu , je nevyhnutné aby preveril skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v príloh ách. Kontrola uvedených údajov má zabezpečiť, aby sa povolenie o prevádzkovanie daňové ho skladu vydalo iba subjektom, u ktorých je predpoklad, že budú daňovo spoľahlivé. Preukázanie daňovej spoľahlivosti vo vzťahu k uplatňovaniu jednotlivých ustanovení tohto zákona je mimoriadne dôležité, nakoľko sa žiadateľ ovi poskytuje 'zvýhodnené daňové postavenie', ktoré v praxi znamená, že vznik daňovej povinnosti je posunutý od momentu vyrobenia alkoholického nápoja až na moment uvoľnenia do daňového voľného obehu, t j. uvoľnenia na konečnú spotrebu.

Ustanovenie zároveň upravuje, kedy colný úrad zruší registráciu, odníme povolenie na prevádzkovanie da ňového skladu, resp. prípady kedy registrácia a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zanikne zo zákona.

K § 16 - Zábezpeka na daň

Z dôvodu vysokého daňového zaťaženia alkoholických nápojov, a to najmä liehu, vzniká i vysoké riziko možných daňových únikov. Preto v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES je jednou z kľúčový ch podmienok pre vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu povinnosť zložiť zábezpeku na daň za každý daňový sklad osobitne. Vychádzajúc zo smerníc i praxe členských štátov EÚ sa v podmienkach Slovenskej republiky uplatňujú dva varianty zloženia zábezpeky, a to banková záruka podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo vklad finančných prostriedkov na účet coln ého úradu. Účelom zavedenia inštitútu zabezpečenia dane je zabezpečiť pre štát prostredníctvom zlož enej zábezpeky podmienky pravidelného prísunu finančných prostriedkov do rozpočtu i v tých prípadoch, keď prevádzkovateľ daňového skladu neodvedie do rozpočtu splatnú daň. V takom prípade použije št át zloženú zábezpeku na úhradu dane, čím však dôjde k zníženiu zloženej zábezpeky na daň.

Návrh zákona novým spôsobom upravuje problematiku zábezpek na da ň, a to z dôvodu neustále sa vyskytujúcich problémov v praxi pri aplikácii systému zábezpek na daň. Uvedené nadväzuje i na Koncepciu boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach. Novým spôsobom sa upravujú podmienky dopĺňania a vrátenia zábezpeky na daň a sprísňujú sa aj podmienky na upustenie od zloženia zábezpeky na daň. Zároveň sa upravujú podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ak má byť na účely toho zá kona považovaná za daňovo spoľahlivú.

K § 17 - Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na daňovom území

Ustanovuje sa postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane , ako aj alkoholického nápoja, ktorý je oslobodený od dane podľa príslušných ustanovení zákona na daňovom území. Na prepravu alkoholické ho nápoja v pozastavení dane sa musí používať elektronický sprievodný dokument (ďalej len 'elektronický dokument'), ktorý je vyhotovený prostredníctvom elektronického systému, ktorý je ďalším prvkom kontroly pohybu nezdaneného alkoholického nápoja napr. na ceste od jeho výroby až po jeho konečnú spotrebu, resp. po jeho vývoz z daňového územia, ak nedochádza k jeho konečnej spotrebe na daňovom území.

Ustanovenie upravuje podrobnosti o vyhotovení návrhu elektronického dokumentu odosielateľom, jeho 'obeh' až po ukončenie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane a teda i 'uzatvorenia' elektronick ého dokumentu. Odosielateľ, ktorý uskutočňuje prepravu alkoholického nápoja na daňovom území a zložil zábezpeku na daň, môže zmeniť príjemcu alebo miesto prijatia alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému.

Na alkoholický nápoj, ktorý sa prepravuje v pozastavení dane musí byť vždy zložená zábezpeka, a to do výš ky dane, ktorá pripadá na množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, pričom sa ustanovujú o soby, ktoré ju môžu skladať. Zákon vymedzuje aj prípady, pri ktorých sa nemusí skladať ďalšia zábezpeka na daň alebo sa umožní jej zníženie.

K § 18 - Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane na území únie

Ustanovuje sa postup pri preprave alkoholického ná poja v pozastavení dane na území únie. Na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane sa musí používať elektronický dokument vyhotovený prostredníctvom elektronického systému.

Ustanovenie upravuje podrobnosti o vyhotovení návrhu elektronického dokumentu odosielateľom, jeho 'obeh' až po ukonč enie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane a teda i 'uzatvorenia' elektronického dokumentu. Odosielateľ, ktorý uskutočňuje prepra vu alkoholického nápoja na daňovom území a zložil zábezpeku na daň, môže zmeniť príjemcu alebo miesto prijatia alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému.

Na alkoholický nápoj, ktorý sa prepravuje v pozastavení dane musí byť vždy zložená zábezpeka na daň, a to do výšky dane, ktorá pripadá na množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, pričom sa ustanovujú osoby, ktoré ju môžu skladať. Zákon vymedzuje aj prípady, pri ktorých sa nemusí skladať zá bezpeka na daň alebo sa umožní jej zníženie.

K § 19 - Oprávnený príjemca

Oprávneným príjemcom je osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu, a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne prijíma na základe povolenia alkoholický n ápoj v pozastavení dane z iného členského štátu. Oprávnený príjemca však nesmie alkoholický nápoj v pozastavení dane skladova ť, ani odosielať.

Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, musí po žiadať colný ú rad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, musí na každý príležitostný príjem alkoholického nápoja písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane a po splnení zákonom stanovený ch podmienok a po ich preverení, colný úrad vydá toto povolenie. Na každý príležitostný príjem alkoholického nápoja musí byť vydané povolenie prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane a zložená zábezpeka na daň.

K § 20 - Registrovaný odosielateľ

Registrovaným odosielateľom je osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu. Stanovujú sa podmienky, za ktorých je možné povolenie odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane vydať, odňať alebo za ktorý ch toto povolenie zaniká.

K § 21 - Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme

Stanovuje sa postup odosielateľa a colného úradu pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme. V prípade nedostupné ho elektronického systému je odosielateľ povinný písomne, telefonicky, faxom alebo emailom oznámiť colnému úradu vývozu začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze. V prípade telefonického, faxové ho alebo elektronického oznámenia sa písomné, teda listinné potvrdenie oznámenia nevyžaduje.

K § 22 - Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane

Za nezrovnalosť sa na účely zákona považujú také skutočnosti, dôsledkom ktorých sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo jeho časť uskutočnila inak ako podľa ustanovení zákona.

Daňová povinnosť vznikne na daňovom území , a to dňom vzniku nezrovnalosti a v prípadoch, ak pri preprave alkoholického ná poja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, aleb o ak sa pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti.

Zákon ustanovuje prípady, pri ktorých mož no požiadať colný úrad o vrátenie dane. O vrátenie dane však nemožno po žiadať po uplynutí lehoty troch rokov.

K § 23 - Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri dovoze

Definuje sa pojem dovoz a miesto dovozu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ uvedie po prepustení do voľného obehu alkoholický nápoj do režimu pozastavenia dane, musí byť takýto alkoholický nápoj umiestnený v daň ovom sklade, resp. oprávnenému príjemcovi na území iného členského št átu.

K § 24 - Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze

Definuje sa pojem vývoz a miesto výstupu. Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane sa môže vykonať len s elektronický m dokumentom, okrem prípadov, ktoré sú taxatívne ustanovené v zákone. Pri vývoze je vý vozca povinný vytvoriť návrh elektronického dokumentu a zaslať ho na colný úrad v ývozu. Colný úrad vývozu overí všetky údaje a ak sú správne, pridelí referenčný kód a zašle elektronicky dokument aj s referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu.

Ak preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a alkoholický nápoj opustil územie únie, colný úrad výstupu vyhotoví o tom elektronické potvrdenie a zašle ho colnému úradu vývozu. Colný úrad vývozu overí údaje, ktoré colný úrad výstupu uviedol v potvrdení o výstupe a vyhotoví sprá vu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.

K § 25 - Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme

Upravuje sa postup odosielateľa (vývozcu) a finančného úradu pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme. V prípade nedostupného elektronického systé mu je odosielateľ (vývozca) povinný písomne, telefonicky, faxom alebo emailom oznámiť colnému úradu vývozu začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze. V prípade telefonického, faxového alebo elektronické ho oznámenia sa písomné, teda listinné potvrdenie oznámenia nevyžaduje.

K § 26 - Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely

Stanovuje sa postup osoby, ktorá chce prijať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte na podnikateľské účely alebo alkoholický nápoj uvedený do daňového vo ľného obehu na daňovom území dodať na územie iného členského štátu. Súčasne sa týmto osobám ustanovujú povinnosti pri vzniku daňovej povinnosti.

K § 27 - Zjednodušený sprievodný dokument

Alkoholický ná poj uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte a prepravovaný na podnikateľské účely do iného členského štátu, musí sprevádzať zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa vzoru a spôsobom uvedeným v nariadení komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. septembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajú ceho spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte.

Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava alkoholického nápoja uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo pri preprave všeobecne denaturovaného liehu, ktorý sa dodá va na podnikateľské účely na daňovom území. Zjednodušený sprievodný dokument možno použiť aj pri preprave alkoholického ná poja, ktorým je víno vyrobené malým výrobcom vína na územie iného členského štátu, ak na základe predpisov tohto člensk ého štátu sa zjednodušený sprievodný dokument vyžaduje.

K § 28 - Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely

Ak si fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu sama prepraví na daňové územie alkoholický nápoj uvedený do daňového voľné ho obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého alkoholického nápoja nevzniká daňová povinnosť na daňovom území, pokiaľ alkoholický nápoj použije len pre vlastnú spotrebu.

Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely alebo na podnikateľské účely je rozhodujúce okrem množstva takto prepraveného alkoholického nápoja aj dôvod nadobudnutia alebo držby a miesto, kde sa alkoholický ná poj nachádza, alebo spôsob, akým bol prepravený.

K § 29 - Zásielkový obchod

Zásielkový m obchodom sa na účely toho zákona rozumie dodanie alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte do iného členského štátu na súkromn é účely odberateľovi, ktorý nie je prevádzkovateľom daňového skladu ani oprávneným príjemcom. Podnikateľský subjekt môže zásielkový obchod uskutočňovať sám alebo prostrední ctvom inej osoby.

Odosielateľovi so s ídlom v členskom štáte odoslania vzniká daňová povinnosť na území členského štátu, v ktorom má sídlo odberateľ, a to dodaním alkoholického nápoja odberateľovi. Odosielateľ je vš ak povinný ešte pred uskutočnením zásielkového obchodu oznámiť miestne príslušnému správcovi dane pre odberateľa príslušné údaje a zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajú cej na množstvo alkoholického nápoja, ktorý je predmetom dodávky.

K § 30 - Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zá sielkovom obchode

V nadvä znosti na príslušné články smernice Rady 2008/118/ES sa upravuje miesto vzniku nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely a pri zásielkovom obchode. Súčasne je potrebn é stanoviť povinnosti daňového dlžníka po vzniku tejto nezrovnalosti.

V prípadoch ustanovený ch zákonom, môže platiteľ dane požiadať o vrátenie zaplatenej dane, ak od vzniku nezrovnalosti neuplynula lehota troch rokov.

K § 31 - Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane

Alkoholický ná poj, ktorý sa predáva v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel osobám, ktoré bezprostredne opustia územie spoločenstva je oslobodený od dane. Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj dodávaný na paluby lietadiel, ktorý je určený na spotrebu počas letu.

Osoba, ktorá chce uskutočňovať takýto predaj alkoholického nápoja, je povinná požiadať o povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a zložiť zábezpeku na daň.

Osoba uskutočňujúca predaj tohto alkoholického nápoja je povinná na predajnom doklade viesť evidenciu, ktorá obsahuje meno osoby, cieľové letisko kupujúceho spolu s číslom letu, ako aj obchodný názov s cenou alkoholického nápoja.

K § 32 a § 33 - Osobitná úprava predaja alkoholického nápoja oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv

V sú lade so smernicou Rady 2008/118/ES sa upravuje oslobodenie od spotrebnej dane pre osoby, ktoré sú členmi diplomatického zboru, tzv. zahraničný zástupcovia. Oslobodenie do spotrebnej dane sa uplatň uje priamou formou, a to nákupom alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

Ustanovujú sa podmienky na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca si môže v daňových skladoch pre zahraničných zástupcov kúpiť alkoholický nápoj oslobodený od dane len na zá klade povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od spotrebnej dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Predmetné povolenie pre zahraničného zástupcu vydáva colný úrad Bratislava. Pr ílohou povolenia je odpisový list, v ktorom colný úrad Bratislava uvedie limit na nákup alkoholického nápoja oslobodené ho od dane za kalendárny rok.

V prípade, že niektorý štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom okrem medzinárodných organizácii a ich úradníkov, neprizná sa zahraničným zá stupcom tohto štátu oslobodenie od dane.

Ustanovuje sa povinnosť viesť evidenciu kópií povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničný ch zástupcov a kópií odpisových listov.

K § 34, § 35, § 36, § 37 a § 38 - Vedenie evidencií

Ïalším z povinných prvkov kontroly vý roby, držby, spotreby a pohybu alkoholického nápoja je vedenie evidencií slúžiacich pre správne určenie dane. Z evidencie musí byť zrejmý najmä obchodný názov, množstvo a dátum vyrobeného, prevzatého, spotrebovaného a vydaného alkoholického nápoja.

V prípadoch výdaja alkoholického nápoja, ktorý je oslobodený od dane musí by ť výdaj doložený odberným poukazom odberateľa alebo kópiou povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daň ovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu.

Ustanovujú sa náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia vedená prevádzkovateľom daňového skladu, užívateľským podnikom, oprá vneným príjemcom a registrovaným odosielateľom.

K § 39 – Vedenie evidencií colným úradom a finančným riaditeľstvom

Ustanovenie upravuje vedenie evidencie colným úradom, ktorá obsahuje zoznam prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov daňových skladov s povolením na denaturáciu, oprávnených príjemc ov, registrovaných odosielateľov, splnomocnencov pre zásielkový obchod, daňových skladov, liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia, dovozcov spotrebiteľského balenia, príjemcov (odberateľ ov) liehu, register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov, register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov, zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok a zoznam výrobn ých zariadení v podnikoch na výrobu liehu.

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad vedie centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje podľa tohto zákona. Colný úrad Bratislava vedie centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

Druhá časť – Osobitné ustanovenia pre lieh

K § 40 - Oslobodenie od dane pre lieh

V sú lade so smernicou Rady 92/83/EHS sa ustanovujú osobitné prípady, kedy je lieh oslobodený od dane. Ide najmä o prípady, keď je lieh použitý na vý robu liečiv, aróm, potravín, vedecké účely alebo je určený na použitie vo výrobnom procese v množstve určenom výrobnou normou spotreby za predpokladu, že konečný výrobok neobsahuje lieh, na výrobu aróm určených na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu, na výrobu potravín, ak obsah alkoholu neprekročí množ stvo 8,5 l a. na 100 kg výrobku pre čokoládové výrobky a množstvo 5 l a. na 100 kg výrobku pre ostatné potraviny s výnimkou nápojov s obsahom alkoholu viac ako 1,2% objemu, ako lieh osobitne denaturovaný na výrobu v ýrobkov alebo na iný určený účel použitia v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

K § 41 - Osobitná úprava použitia, prí jmu a výdaja aróm s obsahom liehu oslobodeného od dane

Ustanovuje sa, aby každá osoba, ktorá chce používať, prijímať alebo vydávať arómy oslobodené od dane, bola povinná požiadať coln ý úrad o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane. Zároveň osoby, kto ré boli zaradené do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane s ú povinné viesť evidenciu, z ktorej by bolo zrejmé použitie, príjem alebo výdaj aróm na úč ely uplatnenia oslobodenia od dane v súlade so zákonom.

K § 42 - Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na lieh

Okrem podmienok na prevádzkovanie daňového skladu uvedený ch v § 15 je osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad na lieh povinná sp ĺňať aj osobitné podmienky týkajúce sa vyrobeného zariadenia na výrobu liehu a podmienok potrebných na spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu. Výrobné zariadenie a zariadenie na spracovanie liehu v daňovom sklade, kde dochádza k výrobe, spracovaniu alebo skladovaniu liehu musí byť usporiadané tak, aby správca dane mohol kedykoľvek zistiť množstvo vyrobeného, spracúvaného alebo uskladneného liehu.

Lieh sa môže vyrábať len v daň ovom sklade a za prí tomnosti zamestnanca colného úradu. Pre použitie syntetického a sulfitového liehu ako aj denaturovaného liehu musia byť ustanovené určité obmedzenia a zákazy, nakoľko takýto lieh nesmie byť použitý na priamu ľudskú spotrebu.

K § 43 - Podnik na výrobu liehu

Podnik na výrobu liehu je definovaný ako podnik nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh , pričom vyrobené množstvo liehu musí byť registrované kontrolným objemovým meradlom na lieh, okrem prípadov stanovených zákonom. Ak sa meria množstvo vyrobené ho liehu meracou zostavou n a lieh, táto zostava musí byť zabezpečená odstavením prietoku liehu pri prekročení maximálnej povolenej teploty liehu a doplnená prietokový m regulátorom liehu pretekajúcim meracou zostavou na lieh a etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou.

Výrobou l iehu je aj získanie liehu ako vedľajšieho produktu pri výrobe droždia a získanie liehu regeneráciou.

Každý podnik na výrobu liehu musí mať zriadený samostatný sklad liehu, okrem liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.

K § 44 - Výrobné zariadenie v podniku na vý robu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie

Lieh sa môže vyrábať len na taký ch výrobných zariadeniach, ktoré zaručujú spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva.

Výrobné zariadenie v podnikoch na výrobu liehu musí byť zabezpečené uzáverami colného úradu a celé vyrobené množstvo liehu musí byť registrované kontrolným liehovým meradlom, okrem droždiarne.

Tam, kde sú technické problémy so zabezpečením výrobného zariadenia (napr. výrobne syntetického liehu), sa použijú uzávery celého priestoru, to znamená uzamknutie všetkých možných prístupových ciest do vý robne liehu po skončení výroby.

K § 45 - Meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu a zisťovanie zásob liehu

Ustanovuje sa definícia kontrolného liehového meradla, ktorým sa rozumie, buď objemové meradlo na lieh alebo meracia zostava na lieh.

Osoby, ktoré vyrábajú lieh v podniku na výrobu liehu sú povinné merať všetok vyrobený lieh kontrolným liehovým meradlom, ktoré musí byť typovo schválené a overené podľa osobitného predpisu.

Kontrolné liehové meradlo musí byť zabezpečené overovacími značkami metrologického orgánu a uzáverami colného úradu. Kontrolu liehového meradla vykonáva colný úrad a zisťuje a vypočítava množstvo vyrobeného liehu spôsobom, ktorý bude ustanovený vo všeobecne záväznom právnom predpise.

K § 46 - Sklad liehu

Skladom liehu sa rozumie liehovarnícky závod, ktorým je výrobň a liehovín, egalizačná stanica, denaturačný závod alebo plniareň; nachádzajúci sa na daňovom území. V rámci podnikania tento liehovarnícky závod prijí ma, spracováva, plní, skladuje alebo odosiela lieh vyrobený v podniku na výrobu liehu.

Skladom liehu je aj sklad, v ktorom sa pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti lieh prijíma, skladuje a odosiela alebo používa na výrobu aróm, macerátov, extraktov alebo miešaných alkoholických nápojov.

Zákonom sa ustanovujú obligatórne náležitosti, ktoré musí sklad liehu spĺňať. Ministerstvo je súčasne splnomocnené ustanoviť všeobecne záväzným prá vnym predpisom podrobnosti o zariadeniach na skladovanie na skladovanie liehu, ich usporiadaní a o zariadeniach na vyskladňovanie a preberanie liehu.

K § 47 a § 48 - Denaturácia liehu, Povolenie na denatur áciu liehu

Denaturáciou sa rozumie zmiešanie liehu s povolený denaturačným prostriedkom a denaturačný prostriedok nie je možne všeobecne dostupnými metódami oddeliť od liehu.

Lieh môže byť denaturovaný len v da ňovom sklade, ktorého prevádzkovateľovi bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu a za prítomnosti zamestnanca finančného úradu. Daňový sklad, v ktorom sa lieh denaturuje, musí byt vybavený dávkovacím, zmiešavacím a iný m podobným zariadením na výrobu denaturovaného liehu.

Zároveň sa zakazuje používať iné, ako ustanovené denaturačné prostriedky a meniť vlastnosti denaturované ho liehu.

Ustanovujú a p odmienky na denaturáciu liehu, pričom každá osoba, ktorá chce denaturovať lieh musí mať okrem povolenia na prevá dzkovanie daňového skladu - denaturačného závodu aj povolenie na denaturáciu liehu, ktoré vydá colný úrad.

K § 49 - Pestovateľské pálenie ovocia

Pestovateľské p álenie ovocia je služba pre pestovateľov, ktorí si môžu dať vyrobiť lieh (destilát) v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia. Osoba, ktorá prevádzkuje takýto liehovarnícky závod mus í mať na túto činnosť povolenie Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR a musí sa zaregistrovať na príslušnom colnom úrade.

Ustanovujú sa podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.

Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je zdaňovaný zníženou sadzbou dane, ktor á je 50 % základnej sadzby z vyrobeného liehu, najviac do množstva vyrobeného liehu 43 l a. pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľ ské pálenie ovocia môže vyrobiť pestovateľovi lieh (destilát) len na základe žiadosti.

Platiteľom dane je prevá dzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý túto daň vyberá od pestovateľa pri odovzdaní liehu (destilátu). Platiteľ dane je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujú ceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov, pre ktorých prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie vyrobil v danom zdaňovacom období lieh a kópie žiadostí o výrobu destilátu.

Lieh (destilá t) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa nesmie ďalej predávať a uvádzať na trh. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. V danom prípade sa za deň vý roby bude považovať deň, kedy bol lieh opätovne rektifikovaný.

K § 50 - Osobitná úprava evidencie výrobných zariadení

Ustanovuje sa povinnosť pre osobu, ktorá má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť a nemá vydané príslušné povolenie na jeho prevádzkovanie alebo jej toto povolenie zaniklo, príp. bolo odňaté, aby v lehote do 15 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámila colnému úradu svoje identifikačné číslo, adresu umiestnenia zariadenia alebo jeho časti a technické údaje vr átane fotodokumentácie. Ak sú údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe, ktorá má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, potvrdenie o zaevidovaní drž by výrobného zariadenia alebo jeho časti (ďalej len 'potvrdenie o zaevidovaní'). Držba výrobného zariadenia alebo jeho časti sa nepovaž uje za neoprávnenú, ak sú zachované skutočnosti, za ktorý ch bolo potvrdenie vydané.

Ak osoba už nemá v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, je povinná v lehote 15 dní odo dňa vzniku oznámiť colnému úradu danú skutočnosť. Colný úrad skutočnosť a údaje preverí a ak sú pravdivé vydá osobe potvrdenie o vyradení z evidencie držby výrobného zariadenia alebo jeho časti.

K § 51 a § 52 - Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou

Na účely zákona sa definuje sa pojem spotrebiteľské balenie liehu (ďalej len 'spotrebiteľské balenie) a kontrolná známka. Spotrebiteľské balenie kódu 2207 a 2208 smie byť na daňovom území uvedené do daňového voľného obehu len označené kontrolnou známkou, okrem prípadov ustanovených zákonom. Označiť spotrebiteľské balenie môže len odberate ľ kontrolných známok, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) podľa § 26 ods. 1.

Ustanovuje sa, kedy je spotrebite ľské balenie považované za neoznačené. Zároveň sa ustanovujú podmienky kedy mo žno v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, pričom sa upravuje i spôsob označenia spotrebiteľského balenia, ak bola z neho colným úradom v rámci daňového dozoru odstránená kontrolná známka.

Ustanovuje sa spôsob nalepenia kontrolnej známky na spotrebiteľské balenie, pričom musí byť dodržaná zásada, že pri otvorení spotrebiteľského balenia musí dôjsť k pretrhnutiu kontrolnej známky. Pri spotrebiteľských baleniach, ktoré majú miesto určené na otvorenie prekryté priehľadnou ochrannou fó liou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou.

V odôvodnených prípadoch, môže finančné riaditeľ stvo povoliť nalepenie kontrolnej známky aj na fóliu.

Zakazuje sa predávať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu ako ustanovenú zákonom. Výnimky sú umožnené len na základe povolenia colného úradu.

Ustanovujú sa podmienky, ktoré musí žiadateľ ktorý m je dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) podľa § 26 ods. 1 spĺňať, aby mol byť zaradený do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu.

K § 53 - Tlač a distribúcia kontrolných známok

Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti tlačiť kontrolné známky, musí s finančným riaditeľstvom uzatvoriť zmluvu o dohľade nad tlačou kontrolných známok. Na uzavretie zmluvy na tlač kontrolných známok finančné riaditeľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž, pri čom sa ustanovujú podmienky, ktoré musí osoba spĺňať, ak chce uzatvoriť zmluvu na tlač kontrolných známok. Zmluva na tlač kontrolných známok sa uzatvára najviac na obdobie troch rokov.

Keďže lieh patrí k najviac za ťaženým spotrebnou daňou a hlavným kontrolným prvkom pri predaji spotrebiteľských balení je kontrolná známka, finančné riaditeľstvo vykonáva dozor nad tlačou kontrolných známok, nakladaním s kontrolnými známkami, materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou vytlačených tlačový ch listov kontrolných známok a materiálov používaných na tlač kontrolný ch známok. Tlač kontrolných známok sa môže vykonávať iba za prítomnosti zamestnanca finančného riaditeľstva a tlačiareň musí poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva potrebnú súčinnosť.

Ustanovuje sa povinnosť pre tlačiareň viesť evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač, počte vytlačených tlačový ch listov kontrolných známok, počte vytlačených kontrolných známok, množstve iného materiálu použitého na tlač kontrolných známok, množstve zničeného ceninového papiera pri tlači, o zničený ch alebo poškodených kontrolných známok, množstve kontrolných známok, ktoré tlačiareň uznala pri ich reklamácii zo strany finančného riaditeľstva a o množstve vydaných kontrolných zná mok zamestnancovi finančného riaditeľstva.

Odberateľ kontrolných známok, musí elektronicky požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok a žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Colný ú rad bezodkladne potvrdí prijatie žiadosti a najneskôr nasledujúci deň oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu pripadajúcu na objednané kontrolné zn ámky a žiadosť o vydanie kontrolných známok elektronicky zašle zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni. Zamestnanec finančného riaditeľstva vyhotoví o prevzatí kontrolných známok úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno odovzdá odberateľovi kontrolných známok a miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontroln ých známok.

Ak sa budú spotrebiteľské balenia označova ť kontrolnými známkami v inom členskom štáte, odberateľ kontrolných známok oznámi colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie kontrolných známok zoznam liehu uvádzaného do daňového voľného obehu, identifikačné údaje zahraničného dod ávateľa liehu a adresu, kde sa kontrolná známka bude lepiť na spotrebiteľské balenie. Ak odberateľovi kontrolnej známky zaniklo alebo bolo odňaté povolenie podľa tohto zákona, alebo nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok, že odberateľ kontrolných zn ámok už ním prevzaté kontrolné známky nemôže použiť na označenie spotrebiteľského balenia, musí nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu.

Colný úrad vedie evidenciu vydaných kontrolných známok podľa odberateľ a kontrolných známok, ako aj známok, ktoré boli odberateľom kontrolných známok odobraté.

K § 54 - Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Predávať spotrebiteľské balenie v daň ovom voľnom obehu možno len na základe povolenia na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (povolenie na predaj) alebo oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (opr ávnenie na distribúciu). Ustanovenie teda rozlišuje osobu oprávnenú na distribúciu, ktorá môže predávať spotrebiteľské ďalšej osobe oprávnenej na distribúciu, osobe, ktorá má povolenie na predaj, ako aj konečnému spotrebiteľovi a osobu, ktorá je držiteľom povolenia na predaj, ktorá môže spotrebiteľské balenie predávať iba konečnému spotrebiteľovi.

Osoba, ktorá je registrovaná colným úradom ako prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca príp. je evidovaná ako dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) liehu, nemusí písomne požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu, ani spĺňať podmienky ustanovené pre držiteľa oprávnenia na distribúciu. Colný úrad jej vydá oprávnenie na distribúciu a pridelí jej aj číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňové ho skladu, povolenia na prijatie liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu.

Ustanovujú sa povinnosti, ktoré musí spĺňať osoba oprávnená na distribúciu a povinnosti, ktoré musí spĺňať osoba oprávnená na predaj spotrebiteľského balenia.

K § 55 - Ničenie liehu

Lieh, ktorý sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom štátu je colný úrad povinný zničiť. Colným úradom sa zničí, na žiadosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia lieh, ktorý je preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie ako aj lieh, ktorý pestovateľ neprevzal. Na požiadanie prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu možno zničiť pribudlinu pod dohľadom colného úradu. Za zničenie pribudliny pod ľa tohto zákona sa považuje aj jej spálenie v podniku na výrobu liehu prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý ju mal v držbe. Lieh je ničený na náklady osoby, ktorá má taký to lieh v držbe.

K § 56, § 57, § 58 a § 59 - Osobitná úprava vedenia evidencií na lieh

Okrem náležitostí uvedených v § 34 až § 38, je osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu, skladu liehu, užívateľského podniku, oprávneným príjemcom, prevá dzkovateľom tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov, splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo odosielateľom (dodávateľom) povinná viesť aj osobitnú evidenciu a uchovávať ju desať rokov. Evidencia liehu sa uzatvára k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, okrem osoby, ktorá je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.

Ïalej sa ustanovujú osobitné náležitosti vedenia evidencie prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu liehu, sklad liehu a užívateľský podnik.

Tretia časť - Osobitné ustanovenia pre víno a medziprodukt

K § 60 - Oslobodenie od dane

Ustanovujú sa osobitné prípady, kedy sú víno a medziprodukt oslobodené od dane. Jedná sa najmä o prípady, kedy sú víno a medziprodukt použit é na výrobu liečiv, aróm, potravín, vedecké účely alebo analytické účely výrobu potravín priamo, alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg hotového výrobku, alebo na priemyseln é spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona.

V súlade so smernicou Rady 92/83/EHS sa zároveň ustanovuje oslobodenie od spotrebnej dane na tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný ná poj, ktorý vyrobil malý výrobca fermentovaného nápoja pre svoju domácnosť na da ňovom území, a to najviac v množstve 1000 litrov za hospodársky rok.

K § 61 - Podnik na výrobu vína a medziproduktu

Podnik na výrobu v ína a medziproduktu je definovaný ako podnik nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno a medziprodukt vyrába, spracováva, prijíma a odosiela.

Osoba, ktorá bude chcieť prevádzkovať podnik na výrobu vína a medziproduktu ako daňový sklad, musí písomne pož iadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

K § 62 - Sklad vína a medziproduktu

Skladom vína a medziproduktu sa na účely zákona rozumie taký podnik, alebo časť podniku, v ktorom sa v rámci podnikania víno a medziprodukt skladuje, prijíma a odosiela, prípadne spracováva.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad vína a medziproduktu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, na podanie žiadosti musia byť splnené podmienky ustanovené zákonom.

K § 63 - Osobitná úprava pre tiché víno

Upravuje sa, že osoba, ktorá je výrobcom iba tichého ví na a za hospodársky rok nevyrobí viac ako 1 000 hl tichého vína nemusí výrobu tichého vína uskutočňovať v daňovom sklade. Súčasne nie je povinný takýto výrobca tichého vína byť evidovaný alebo registrovaný colným úradom. Registrácia tohto výrobcu tichého vína ako pre prevádzkovateľa daňového skladu sa vy žaduje len v tom prípade, ak chce táto osoba dodávať tiché víno do iného členského štátu v re žime pozastavenia dane. Súčasne sa upravuje, že na prepravu vína je možné použiť sprievodný doklad podľ a nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na úč ely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva. Zároveň sa ustanovuje, že ak vedie evidenciu v súlade so zákonom o vinohradní ctve a vinárstve, táto evidencia sa považuje za evidenciu vedenú podľa tohto zákona.

K § 64 - Osobitná ú prava oslobodenia od dane pre malého výrobcu fermentovaného nápoja

V súlade so smernicou Rady 92/83/EHS sa umožňuje oslobodiť od spotrebnej dane fermentovaný nápoj vyrobený fyzickou osobou, ktorý je určený na jeho spotrebu alebo spotrebu členmi jeho domácnosti, alebo jeho blízkymi osobami. Od spotrebnej dane je oslobodené víno najviac v množstve 1 000 litrov, ktoré bolo vyrobené za hospodársky rok.

Štvrtá časť – Osobitné ustanovenia pre pivo

K § 65 - Oslobodenie od dane pre alkoholický ná poj, ktorým je pivo

Ustanovujú sa osobitné prí pady, kedy je pivo oslobodené od dane. Jedná sa najmä o prípady, kedy pivo použité na výrobu liečiv, aróm, potravín alebo na vedecké účely alebo analytické účely výrobu potravín priamo alebo ako sú časť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg hotového výrobku, alebo na priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona.

K § 66 - Malý samostatný pivovar

V súlade s čl. 4 smernice Rady 92/83/EHS, ktorá umožňuje pre malé samostatné pivovary s ročnou výrobou piva do 200 000 hektolitrov využívať zníženú sadzbu dane, sa v tomto paragrafe definujú podmienky, za ktorých môže byť pivovar považovaný za malý samostatný pivovar. Použitie zníženej sadzby dane má umožniť čiastočnú kompenzáciu vyššej nákladovosti vyplývajúcej z nízkej kapacity výroby v malých pivovaroch v porovnaní s veľkými pivovarmi. Uvedené má zabezpečiť podporu tradície malých pivovarov.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak dôjde k väčšej produkcii piva ako uvedenej v oznámení colnému úradu je povinný t úto výrobu piva malý samostatný pivovar zdaniť príslušnou sadzbou spotrebnej dane.

K § 67 - Podnik na výrobu piva

Podnik na vý robu piva je definovaný ako podnik nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo vyrába, spracováva, prijíma a odosiela. Výrobou piva sa rozumie aj zmena množstva obsahu mladiny v pive, za predpokladu, že tým dô jde aj k zmene základu dane.

Osoba, ktorá bude chcieť prevádzkovať podnik na výrobu piva ako daňový sklad, musí písomne požiadať coln ý úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

K § 68 - Sklad piva

Skladom piva sa na účely zákona rozumie taký podnik, alebo časť podniku, v ktorom sa v rámci podnikania pivo skladuje, prijíma a odosiela, prípadne spracováva.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad piva v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, na podanie žiadosti musia byť splnené podmienky ustanovené zákonom.

Piata časť – Daňový dozor a daňová kontrola

K § 69 - Daňový dozor a daňová kontrola

Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má daňový subjekt sídlo alebo trvalý pobyt, alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný prepravný prostriedok alebo kontrolovaný alkoholický ná poj. Správca dane vykoná va daňový dozor i nad tlačou a distribúciu kontrolných známok. Osoba je povinná strpieť výkon daňové ho dozoru.

Pod daňovým dozorom sa na účely zákona rozumie vykonávanie takých opatrení, ktoré majú zabrániť tomu, aby alkoholický nápoj unikol zdaneniu v ktoromkoľvek stupni od výroby cez jeho distribúciu (pohyb, preprava) až ku konečnej spotrebe.

Pri výkone úradného dozoru je colný úrad oprávnený vstupovať do priestorov, kde sa nachádza alkoholicky nápoj alebo sa dá predpokladať, že sa tam nachádza, zisťovať stav zásob a nariadiť vykonanie inventúry, zastavovať vozidlá, v ktorých by sa mohol lieh prepravovať, kontrolovať prepravu alkoholického nápoja, odoberať bezplatne vzorky, kontrolova ť doklady súvisiace s činnosťou daňového subjektu, zisťovať prirodzené úbytky alkoholického nápoja. Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo.

K § 70 - Správne delikty

Ako už bolo vyš šie spomenuté, vysoké daňové zaťaženie liehu spôsobuje, že ide o daňovo vysoko citlivý a rizikový predmet spotrebnej dane. Z uvedených dôvodov je mimoriadne dôležité uplatňovať pri realizá cii zákona v praxi (okrem v zákone upravených mechanizmov kontroly výroby, držby, spotreby a pohybu liehu) i sankčné opatrenia pri porušení ustanovení zákona. Ich úlohou je nielen sankčne postihovať poruš ovanie ustanovení tohto zákona, ale aj preventívne obmedzovať priestor pre možné daňové úniky. Výška sankcií je diferencovaná podľa závažnosti porušenia zákona.

K § 71 - Priestupky

Ustanovenie taxatívne vymedzuje konanie, pri ktorom sa fyzická osoba dopúšťa priestupku a ustanovuje sa výška pokuty.

Šiesta č asť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

K § 72

Ustanovuje sa zoznam preberaných prá vnych aktov Európskej Únie, splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho problematiku výrobných zariadení v podniku na výrobu liehu a v skladoch liehu, podmienky na meranie a zisťovanie vyrobeného množstva liehu, podmienky na zisťovanie stavu zásob liehu. Zároveň sa ustanovuje postup colného úradu pri zaradení daňového subjektu do evidencií veden ých podľa toho zákona. Súčasne sa ustanovuje, že na správu dane sa použije zákon č. 563/2009 Z. z.

K § 73, § 74, § 75 a § 76

V nadväznosti na vykonané zmeny sa ustanovujú prechodné ustanovenia.

K § 77

Zrušovacie ustanovenie.

K § 78

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 a § 51, 52 a § 53 ods. 8 až 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2011.

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore