Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 16.04.2002
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD203DS16EUPPČL2

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 185/2002 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 151/2022

Legislatívny proces k zákonu 151/2022§ 10

(1)
Voľba členov súdnej rady sudcami sa koná na základe ich všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
(2)
Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy majú sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu. Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy majú sudcovia okresného súdu, krajského súdu, správneho súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu v príslušnom volebnom obvode.
(3)
Prekážkou vo výkone práva voliť podľa odseku 2 je obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Zoznam sudcov podľa odseku 2 prvej vety zabezpečuje predseda sudcovskej rady najvyššieho súdu a predseda sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu a zoznam sudcov podľa odseku 2 druhej vety zabezpečujú pre príslušný volebný obvod predsedovia sudcovských rád krajských súdov v spolupráci s predsedami sudcovských rád v tomto volebnom obvode. O námietkach vo veciach zápisu do zoznamu sudcov rozhoduje hlavná volebná komisia.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy môže byť v príslušnom volebnom obvode zvolený každý sudca okresného súdu, krajského súdu, Špecializovaného trestného súdu alebo správneho súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu v tomto volebnom obvode.
(2)
Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“)
a)
sudcovská rada najvyššieho súdu alebo sudcovská rada najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
b)
sudcovská rada okresného súdu, sudcovská rada krajského súdu, sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu alebo sudcovská rada správneho súdu, pre volebný obvod, v ktorom je zriadená, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, alebo
e)
najmenej desať sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy (ďalej len „navrhovateľ“).
zobraziť paragraf
§ 11a
Volebné obvody

(1)
Pre voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy sa vytvárajú tieto volebné obvody:
a)
západoslovenský volebný obvod, ktorý je štvormandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trenčíne,
b)
stredoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
c)
východoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2)
Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Sudcovia Správneho súdu v Banskej Bystrici sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. b). Sudcovia Správneho súdu v Bratislave sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a). Sudcovia Správneho súdu v Košiciach sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 17
Deň, čas a miesto konania volieb

(1)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne oznámi, či ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy; v prípade voľby podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy oznámi aj volebný obvod alebo volebné obvody, v ktorých sa má uskutočniť voľba člena súdnej rady sudcami, a počet členov súdnej rady, ktorí majú byť zvolení v príslušnom volebnom obvode. Deň konania volieb musí byť najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady alebo najneskôr 75 dní po uprázdnení funkcie člena súdnej rady.
(2)
Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy, zhromaždenie sudcov tvoria sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, zhromaždenie sudcov vo volebnom obvode tvoria sudcovia tohto volebného obvodu. Ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) a b) ústavy alebo ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady v dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, konajú sa v tom istom čase.
(3)
Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb
a)
predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po dohode s predsedom sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
b)
predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného trestného súdu,
c)
predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu,
d)
predseda sudcovskej rady správneho súdu pre zhromaždenie sudcov tohto súdu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore