Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2024


Platnosť od: 16.04.2002
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29 JUD232 DS12 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2002 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 423/2020


§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon upravuje ďalšiu pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada") a podrobnosti o spôsobe ustanovenia predsedu súdnej rady, podpredsedu súdnej rady a jej členov, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy.
zobraziť paragraf
§ 3
Zloženie súdnej rady

(1)
Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia.
(2)
Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady osobu, ktorá nie je sudcom.
(3)
Vysokoškolské právnické vzdelanie člena súdnej rady sa na účely tohto zákona preukazuje
a)
diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona1) po skončení magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike,
b)
dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike, alebo
c)
dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.
(4)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola za takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.1a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.1b) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1c) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(5)
Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.
zobraziť paragraf
§ 3a
Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) súdna rada
a)
sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,
b)
vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c)
prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,
d)
zabezpečuje účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a pléna Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu,
e)
plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
zobraziť paragraf
§ 3b
Pôsobnosť v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov


Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141b ústavy súdna rada
a)
koná vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu a vo veciach majetkových pomerov sudcu,
b)
presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude funkciu vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
c)
vykonáva dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
d)
overuje spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu,
e)
prijíma stanoviská podľa tohto zákona,
f)
uplatňuje návrhové oprávnenia vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov.
zobraziť paragraf
§ 4
Ďalšia pôsobnosť súdnej rady

(1)
Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí
a)
prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b)
schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
c)
predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
d)
voliť podpredsedu súdnej rady,
e)
koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,3)
f)
zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
g)
zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády,
h)
volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,2a)
i)
podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve,
j)
rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis,4)
k)
rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona.
(2)
Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej
a)
schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b)
schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
c)
určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu.
(3)
Ďalšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovuje osobitný zákon.4)
zobraziť paragraf
§ 4b

(1)
Funkcia predsedu súdnej rady zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie predsedu alebo člena súdnej rady,
c)
odvolaním predsedu alebo člena súdnej rady,
d)
smrťou,
e)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. 3 ústavy, alebo
f)
ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)
Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo najstaršiemu členovi súdnej rady. Funkcia predsedu súdnej rady zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia podľa prvej vety.
(3)
Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať, ak
a)
jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,
b)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo
c)
opakovane porušuje svoje povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 5
Podpredseda súdnej rady

(1)
Súdna rada si volí zo svojich členov podpredsedu súdnej rady. Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej rady môže podať každý člen súdnej rady.
(2)
Ak predseda súdnej rady4a) nie je zvolený a počas neprítomnosti predsedu súdnej rady vykonáva povinnosti predsedu súdnej rady podpredseda súdnej rady. Predseda súdnej rady môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdnej rady, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
(3)
Počas neprítomnosti predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady a ak funkcia predsedu súdnej rady a funkcia podpredsedu súdnej rady nie je obsadená vykonáva ich povinnosti vekovo najstarší člen súdnej rady.
(4)
Na voľbu, odvolanie a zánik funkcie podpredsedu súdnej rady sa vzťahujú § 4a a 4b. Návrh na odvolanie podpredsedu súdnej rady môže samostatne podať predseda súdnej rady.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Zasadnutie súdnej rady zvoláva a zasadnutie vedie predseda súdnej rady. Ak nejde o výkon pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) až j) ústavy alebo podľa § 4 ods. 1 písm. h), § 4 ods. 2 a voľbu a odvolanie predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady, môže predseda súdnej rady v neodkladných prípadoch požiadať členov súdnej rady, aby o návrhu uznesenia rozhodli aj mimo zasadnutia súdnej rady; ak aspoň traja členovia súdnej rady uplatnia k návrhu uznesenia pripomienky alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí súdnej rady. Zasadnutia súdnej rady môžu v čase mimoriadnej situácie4aa) alebo núdzového stavu4ab) prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku; zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa po skončení zasadnutia sprístupní komukoľvek.
(2)
Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia súdnej rady. Ak najmenej traja členovia súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie programu, predseda súdnej rady zaradí tento návrh do programu zasadnutia súdnej rady.
(3)
Program zasadnutia súdnej rady schvaľuje súdna rada.
(4)
Predseda súdnej rady zvoláva zasadnutie súdnej rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, alebo ak o zvolanie písomne požiada najmenej tretina členov súdnej rady.
(5)
Ak predseda súdnej rady nezvolá do 15 dní zasadnutie súdnej rady, za ktorého zvolanie sa vyslovila tretina členov súdnej rady, začne sa zasadnutie súdnej rady v sídle súdnej rady aj bez jej zvolania v tridsiaty deň po doručení žiadosti o 13. hodine. Ak tridsiaty deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je dňom zasadnutia súdnej rady najbližší nasledujúci pracovný deň.
(6)
Súdna rada rozhoduje vždy uznesením. Na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(7)
Člen súdnej rady, ktorý je kandidátom vo voľbe, nemá právo hlasovať na tejto voľbe, ak sa o zvolenie do tej istej funkcie uchádza aspoň jeden ďalší kandidát, ktorý nie je členom súdnej rady. Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, nemá právo hlasovať aj vtedy, ak súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti tohto člena súdnej rady.
(8)
Hlasovanie súdnej rady je verejné.
(9)
Predseda súdnej rady je povinný jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na vymenovanie sudcu, odvolanie sudcu, pridelení sudcu alebo preložení sudcu zaslať ministrovi spravodlivosti do troch dní odo dňa, keď súdna rada o veci rozhodla.
(10)
Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady.
(11)
Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa zverejňuje termín zasadnutia súdnej rady, návrh programu zasadnutia súdnej rady a materiály, o ktorých má podľa návrhu programu zasadnutia súdna rada rokovať, a to najmenej 15 dní pred termínom zasadnutia súdnej rady; materiály doplnené na rokovaní súdnej rady podľa § 6 ods. 2 sa zverejňujú v rovnakej lehote ako prijaté uznesenie súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa ďalej uverejní prijaté uznesenie súdnej rady, zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady. Prijaté uznesenie súdnej rady sa uverejní do 24 hodín od jeho prijatia súdnou radou. Zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa uverejnia zároveň s prijatými uzneseniami súdnej rady.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat, príplatok a paušálne náhrady podľa osobitného predpisu.4b) Predseda súdnej rady má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla súdnej rady. Náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, mu patria v rovnakej výške ako členovi vlády. Počas výkonu svojej funkcie má právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(2)
Členovi súdnej rady, ktorý nie je sudcom, patrí mesačne odmena vo výške 1,5 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor, a to od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa ujal výkonu funkcie člena súdnej rady. Členovi súdnej rady odmena nepatrí, ak je zvolený za predsedu súdnej rady alebo podpredsedu súdnej rady. Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, má upravenú pracovnú zaťaženosť sudcu podľa osobitného predpisu.4c)
(3)
Člen súdnej rady má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou v súdnej rade podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením súdnej rady; po skončení funkčného obdobia mu zostávajú.
(5)
Náklady spojené s výkonom funkcie člena súdnej rady, ktorý nie je sudcom, sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Voľba členov súdnej rady sudcami sa koná na základe ich všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
(2)
Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy majú sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu. Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy majú sudcovia okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu v príslušnom volebnom obvode.
(3)
Prekážkou vo výkone práva voliť podľa odseku 2 je obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Zoznam sudcov podľa odseku 2 prvej vety zabezpečuje predseda sudcovskej rady najvyššieho súdu a predseda sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu a zoznam sudcov podľa odseku 2 druhej vety zabezpečujú pre príslušný volebný obvod predsedovia sudcovských rád krajských súdov v spolupráci s predsedami sudcovských rád v tomto volebnom obvode. O námietkach vo veciach zápisu do zoznamu sudcov rozhoduje hlavná volebná komisia.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy môže byť v príslušnom volebnom obvode zvolený každý sudca okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu v tomto volebnom obvode.
(2)
Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“)
a)
sudcovská rada najvyššieho súdu alebo sudcovská rada najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
b)
sudcovská rada okresného súdu, sudcovská rada krajského súdu alebo sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu, pre volebný obvod, v ktorom je zriadená, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, alebo
e)
najmenej desať sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy (ďalej len „navrhovateľ“).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 11a
Volebné obvody

(1)
Pre voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy sa vytvárajú tieto volebné obvody:
a)
západoslovenský volebný obvod, ktorý je štvormandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trenčíne,
b)
stredoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
c)
východoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2)
Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 12
Volebné orgány

(1)
Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú
a)
hlavná volebná komisia,
b)
volebná komisia pre najvyšší súd a najvyšší správny súd,
c)
volebné komisie pre volebné obvody podľa § 11a.
(2)
Kandidát na člena súdnej rady nemôže byť členom hlavnej volebnej komisie alebo volebnej komisie.
(3)
Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia sudcovských rád najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu a Špecializovaného trestného súdu, a to vždy jeden z členov za každú sudcovskú radu, a zástupcovia kolégií predsedov sudcovských rád, a to vždy jeden z členov kolégia predsedov sudcovských rád za každé kolégium. Sudcovské rady a kolégiá predsedov sudcovských rád zvolia svojich zástupcov v hlavnej volebnej komisii najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia volieb. Členovia hlavnej volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu hlavnej volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vekom najstarší člen hlavnej volebnej komisie.
(4)
Ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie zvolá predseda súdnej rady najneskôr 30 dní pred dňom konania volieb.
(5)
Volebná komisia je päťčlenná a jej členov volí zhromaždenie sudcov (§ 17 ods. 2) bezprostredne pred začatím volieb. Členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vekom najstarší člen volebnej komisie.
(6)
Hlavná volebná komisia a volebná komisia sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť jej rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Návrh kandidáta sa doručuje predsedovi súdnej rady. Predseda súdnej rady do 30 dní pred dňom konania volieb odovzdá všetky doručené návrhy kandidátov predsedovi hlavnej volebnej komisie.
(2)
Ak návrh kandidáta podáva sudcovská rada, k návrhu kandidáta pripojí výpis uznesenia zo svojho zasadnutia, z ktorého musí byť zrejmé, že návrh bol schválený ustanoveným spôsobom. Ak návrh kandidáta podáva záujmová stavovská organizácia sudcov, k návrhu kandidáta priloží doklad o registrácii a výpis uznesenia zo zasadnutia príslušného orgánu. Ak návrh kandidáta podáva najmenej desať sudcov, k návrhu kandidáta sa pripojí zoznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a podpis sudcov, ktorí návrh predkladajú.
(3)
Návrh kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, rodné číslo, deň ustanovenia do funkcie sudcu a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý je kandidátom na člena. Návrh kandidáta na člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy musí obsahovať aj označenie volebného obvodu, v ktorom má kandidovať. Návrh môže obsahovať aj odôvodnenie zamerané najmä na údaje o odbornej praxi navrhovaného kandidáta.
(4)
K návrhu kandidáta sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)
V prílohe k návrhu kandidáta navrhovateľ určí svojho splnomocnenca a jeho náhradníka a uvedie ich meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je navrhovateľ viazaný. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca navrhovateľ oznámi hlavnej volebnej komisii.
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Predložené návrhy kandidátov preskúma hlavná volebná komisia najneskôr do 15 dní pred dňom konania volieb. Ak hlavná volebná komisia zistí, že predložený návrh kandidáta nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona, bezodkladne na to upozorní splnomocnenca navrhovateľa s určením lehoty, v akej má návrh kandidáta doplniť alebo opraviť. Na návrh kandidáta, ktorý nebol v určenej lehote doplnený alebo opravený, sa neprihliada. Podanie návrhu kandidáta hlavná volebná komisia potvrdí splnomocnencovi navrhovateľa.
(2)
Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov pre voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy a listiny kandidátov pre voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy pre jednotlivé volebné obvody. V listine kandidátov sa uvedú podľa abecedného poradia priezviská a mená kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, s uvedením ich miesta výkonu funkcie sudcu a dňa ich posledného ustanovenia do funkcie sudcu. Takto zostavené listiny kandidátov podpíše predseda hlavnej volebnej komisie a ďalší jej dvaja vekom najstarší členovia.
(3)
Predseda hlavnej volebnej komisie zabezpečí zverejnenie listín kandidátov na všetkých súdoch najneskôr desať dní pred dňom konania voľby.
zobraziť paragraf
§ 17
Deň, čas a miesto konania volieb

(1)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne oznámi, či ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy; v prípade voľby podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy oznámi aj volebný obvod alebo volebné obvody, v ktorých sa má uskutočniť voľba člena súdnej rady sudcami, a počet členov súdnej rady, ktorí majú byť zvolení v príslušnom volebnom obvode. Deň konania volieb musí byť najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady alebo najneskôr 75 dní po uprázdnení funkcie člena súdnej rady.
(2)
Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy, zhromaždenie sudcov tvoria sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, zhromaždenie sudcov vo volebnom obvode tvoria sudcovia tohto volebného obvodu. Ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) a b) ústavy alebo ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady v dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, konajú sa v tom istom čase.
(3)
Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb
a)
predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po dohode s predsedom sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
b)
predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného trestného súdu,
c)
predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu.
zobraziť paragraf
§ 18
Hlasovanie

(1)
Vydanie hlasovacích lístkov sudcom, priebeh volieb a zistenie výsledkov hlasovania organizuje a riadi volebná komisia (§ 12). Prevzatie hlasovacieho lístka sudca potvrdí vlastnoručným podpisom.
(2)
Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému sudca odovzdáva svoj hlas, v osobitne vyhradenom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov a vhodením hlasovacieho lístka do volebnej schránky. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, sudca je oprávnený voliť najviac taký počet kandidátov, koľko členov súdnej rady je potrebné zvoliť v príslušnom volebnom obvode.
zobraziť paragraf
§ 21
Zistenie výsledkov volieb

(1)
Hlavná volebná komisia po prevzatí zápisníc o priebehu a výsledkoch hlasovania od všetkých volebných komisií zráta počet všetkých sudcov zapísaných v zoznamoch a počet vydaných hlasovacích lístkov.
(2)
Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch a zostaví poradie kandidátov pre tieto obvody podľa počtu získaných hlasov; osobitne zostaví poradie kandidátov na člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.
(3)
Pri rovnosti počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov získa skoršie poradie kandidát s dlhším časom výkonu funkcie sudcu, v prípade rovnakého času výkonu funkcie sudcu získa skoršie poradie kandidát určený žrebom; žrebovanie vykoná predseda hlavnej volebnej komisie.
zobraziť paragraf
§ 22
Zápisnica o výsledku volieb

(1)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
celkový počet sudcov, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)
počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(2)
V zápisnici o výsledku volieb sa ďalej uvedie aj meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý bol zvolený za člena súdnej rady. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, v prípade vyhlásenia volieb na obsadenie miest viacerých členov súdnej rady sa v zápisnici uvedie aj poradie kandidátov.
(3)
Zápisnicu o výsledku volieb podpisujú všetci členovia hlavnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov hlavnej volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpíše, uvedú sa v nej dôvody, pre ktoré ju nepodpísal.
(4)
Po podpise zápisnice o výsledku volieb predseda hlavnej volebnej komisie zverejní výsledky volieb.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, počet zvolených kandidátov sa rovná počtu neobsadených funkcií členov súdnej rady, ktorých majú zvoliť sudcovia v príslušnom volebnom obvode; za členov súdnej rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.
(2)
Hlavná volebná komisia vydá zvolenému členovi súdnej rady osvedčenie o jeho zvolení za člena súdnej rady. V osvedčení sa uvedie meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, miesto výkonu funkcie sudcu, informácia, či ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy, a ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, aj volebný obvod, v ktorom ho zvolili sudcovia za člena súdnej rady.
(3)
Predseda hlavnej volebnej komisie bezodkladne oznámi údaje podľa odseku 2 predsedovi súdnej rady, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
Funkcia člena súdnej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady. Pred uplynutím funkčného obdobia funkcia člena súdnej rady zaniká
a)
preložením člena súdnej rady, ktorý je sudcom
1.
na súd nižšieho stupňa, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
2.
na súd mimo volebného obvodu, za ktorý bol člen súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy zvolený,
b)
vzdaním sa funkcie člena súdnej rady,
c)
odvolaním člena súdnej rady,
d)
smrťou člena súdnej rady alebo dňom vyhlásenia za mŕtveho,
e)
zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia,
f)
prerušením výkonu funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u predsedu súdnej rady alebo u podpredsedu súdnej rady,
g)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,
h)
stratou bezúhonnosti,
i)
vymenovaním do funkcie sudcu, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e) ústavy.
(2)
Člen súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena súdnej rady predsedovi súdnej rady. Funkcia člena súdnej rady zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia predsedovi súdnej rady.
(3)
Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5 do 30 dní odo dňa ich vzniku, zaniká uplynutím tejto lehoty funkcia člena súdnej rady.
zobraziť paragraf
§ 27

(1)
Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami sa primerane použijú ustanovenia § 10 až 23, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať
a)
nadpolovičná väčšina sudcovských rád v príslušnom volebnom obvode,
b)
najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode alebo
c)
najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.
(3)
Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina sudcov oprávnených voliť tohto člena súdnej rady. Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina všetkých sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode.
(4)
Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane použije § 25.
zobraziť paragraf
§ 27a

(1)
Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
(2)
Navrhovateľom kandidátov na funkciu podľa odseku 1 môže byť člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo minister spravodlivosti. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho súdu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho súdu. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho správneho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho správneho sudu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho správneho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu.
(3)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda súdnej rady oznámi všetkým navrhovateľom vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov na funkciu podľa odseku 1 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.
(4)
Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na najvyšší súd alebo na najvyšší správny súd. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)
Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 sa doručí predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi súdnej rady po uplynutí lehoty podľa odseku 3 a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(6)
Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 členom súdnej rady najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.
(7)
Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 možno do začatia volieb vziať písomne späť. Kandidát na funkciu podľa odseku 1 sa môže do začatia volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry je účinné doručením predsedovi súdnej rady.
zobraziť paragraf
§ 27b

(1)
Kandidáti na funkciu podľa § 27a ods. 1 majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr sedem dní predo dňom konania volieb.
(2)
Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení vo funkcii podľa § 27a ods. 1. Počas prezentácie kandidáta na zasadnutí súdnej rady nie sú prítomní ostatní navrhnutí kandidáti.
zobraziť paragraf
§ 27c

(1)
O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)
Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba vykonala.
(3)
Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov.
(4)
Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods.1 nezíska vo voľbe alebo v opakovanej voľbe podľa odseku 3 nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby.
zobraziť paragraf
§ 27d
Nová voľba

(1)
Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods.1, vykoná sa do 120 dní na zasadnutí súdnej rady nová voľba.
(2)
Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich voľbách.
(3)
Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
zobraziť paragraf
§ 27e
Ďalšia voľba

(1)
Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods.1, vyhlási predseda súdnej rady ďalšiu voľbu tak, aby sa uskutočnila do 120 dní, a to aj opakovane, až do zvolenia kandidáta.
(2)
V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe (§ 27a ods. 2). Z ďalšej voľby sú vylúčení kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v bezprostredne predchádzajúcej voľbe.
(3)
Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
zobraziť paragraf
§ 27f
Návrh na odvolanie

(1)
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 ústavy.
(2)
O návrhu podľa odseku 1 súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.
zobraziť paragraf
§ 27g
Ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady

(1)
Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, môže súdnej rade podať
a)
člen súdnej rady,
b)
minister spravodlivosti,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
iná stavovská právnická organizácia.8)
(2)
Za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, možno navrhnúť občana, ktorý
a)
získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný9) alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,10)
b)
je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,11)
e)
aspoň päť rokov vykonával právnickú prax.
(3)
Návrh na kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, sa podáva súdnej rade. Návrh obsahuje
a)
meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, profesionálny životopis kandidáta preukazujúci splnenie podmienok podľa odseku 2, dátum a podpis navrhovateľa,
b)
doklad o tom, že kandidát aspoň päť rokov vykonával právnickú prax,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,1c)
d)
písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,
e)
v prípade návrhu podľa odseku 1 písm. c) a d) aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.
Na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(4)
Pri voľbe kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 7, § 27a ods. 3 a § 27b až 27e.
(5)
Pri návrhoch podľa odsekov 1 a 2 môže súdna rada kandidátov vypočuť, a to pred svojím rozhodnutím. Návrh je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov súdnej rady. Na opakované a nové hlasovanie o návrhoch sa primerane použijú ustanovenia § 27c ods. 3 a § 27d.
zobraziť paragraf
§ 27h
Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu

(1)
Ak sudca nepodá včas písomné vyhlásenie12) alebo majetkové priznanie,13) vyzve ho predseda súdnej rady, aby splnil túto povinnosť dodatočne do 30 dní.
(2)
Súdna rada preskúma úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby vyzve sudcu, aby ich do 30 dní v potrebnom rozsahu spresnil alebo doplnil.
(3)
Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 a 2, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27ha
Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu

(1)
Súdna rada preveruje úplnosť majetkových priznaní sudcov. Na tento účel súdna rada spomedzi svojich členov zriaďuje trojčlenné kontrolné komisie (ďalej len „komisia súdnej rady“), ktorých členmi je vždy aspoň jeden člen súdnej rady zvolený sudcami a aspoň jeden člen súdnej rady, ktorý nie je sudcom; predsedu komisie súdnej rady určí súdna rada.
(2)
Ak na základe vyhodnotenia majetkového priznania komisia súdnej rady zistí u sudcu majetkový prírastok prevyšujúci jeho príjmy v súčte aspoň o 5000 eur, alebo nadobudne dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu samotného majetku, sudca je povinný na základe výzvy komisie súdnej rady preukázať ich pôvod. O svojich zisteniach komisia súdnej rady informuje všetkých členov súdnej rady.
(3)
Komisia súdnej rady je oprávnená na účely podľa odseku 2 vyzvať sudcu, aby
a)
predložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo doklad preukazujúci príjmy sudcu alebo nadobudnutie majetku a jeho hodnotu,
b)
preukázal pôvod zdrojov, z ktorých nadobudol majetok uvádzaný v majetkovom priznaní,
c)
preukázal pôvod zdrojov majetku uvádzaného v čestnom alebo inom obdobnom vyhlásení,
d)
objasnil majetkové pomery a pôvod zdrojov majetku svojho plnoletého dieťaťa, ako aj neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo o správe spoločného majetku, alebo ak bolo ich bezpodielové spoluvlastníctvo zrušené súdom za trvania manželstva,
e)
objasnil pôvod darov a pôvod zdedeného majetku.
(4)
Na splnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 určí komisia súdnej rady sudcovi primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní. Splnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa preukazuje komisii súdnej rady. Komisia súdnej rady si sama zaobstará podklady dôležité pre výkon jej pôsobnosti.
(5)
Ak komisia súdnej rady nepovažuje splnenie preukazovaných povinností podľa odsekov 2 a 3 za dostatočné a má dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu majetkového prírastku sudcu, o hodnovernosti ním preukazovaných skutočností týkajúcich sa pôvodu majetkového prírastku alebo o statočnosti pôvodu samotného majetku, sudcu ústne vypočuje. Ak je to nevyhnutné pre úplne objasnenie veci, komisia súdnej rady môže ústne vypočuť aj ďalšie osoby, najmä blízke osoby sudcu. Komisia súdnej rady pri tom dbá o zachovanie práva na súkromie a ochranu osobných údajov vypočúvaných osôb. Ústne vypočutie je neverejné.
(6)
Ak je to nevyhnutné pre úplné objasnenie veci a na odstránenie pochybností o neprijímaní neoprávnených platieb, môže komisia súdnej rady po ústnom vypočutí sudcu požiadať kanceláriu súdnej rady o zabezpečenie informácií o existencii bankových účtov a o transakciách na týchto účtoch vedených na sudcu. Kancelária súdnej rady zriaďuje na tento účel v rámci svojej organizačnej štruktúry organizačný útvar, ktorého zamestnanci musia disponovať platným osvedčením o bezpečnostnej previerke IV. stupňa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“. Kancelária súdnej rady požiada o poskytnutie uvedených informácií postupom podľa osobitného predpisu.14) Kancelária súdnej rady po zaobstaraní informácií poskytne komisii súdnej rady zoznam bankových účtov podľa prvej vety a informácie o transakciách na týchto účtoch prevyšujúcich jednotlivo sumu 266 eur, a to za obdobie predchádzajúcich 60 mesiacov, najviac však za obdobie výkonu funkcie sudcu.
(7)
Komisia súdnej rady umožní sudcovi písomne sa vyjadriť ku zisteným informáciám o bankových účtoch podľa odseku 6 a o transakciách na týchto účtoch a k pochybnostiam súdnej rady. Ak je to potrebné, komisia súdnej rady môže sudcu opätovne ústne vypočuť; ustanovenia § 27ha ods. 5 tretej vety a štvrtej vety platia primerane.
(8)
Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania. Návrh na začatie disciplinárneho konania podá predseda súdnej rady na základe stanoviska súdnej rady o nespôsobilosti sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku prijímaným vo forme uznesenia na návrh komisie, ktorá preverovala úplnosť majetkového priznania sudcu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hb
Dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu

(1)
Ak tak ustanovuje tento zákon, alebo ak bol na sudcu podaný návrh na začatie disciplinárneho konania pre nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku a komisia súdnej rady má dôvodné pochybnosti o dodržiavaní povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu, komisia súdnej rady je oprávnená preveriť, či sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.15)
(2)
Komisia súdnej rady na účely podľa odseku 1 dožiada príslušné štátne orgány o vyjadrenia a informácie týkajúce sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov sudcu s osobami s prostredia organizovaného zločinu, ktorými štátne orgány disponujú. Vyjadrenia a informácie podľa prvej vety sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy spravodajskej služby16) alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti jej príslušníkov alebo osôb konajúcich v jej prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(3)
Komisia súdnej rady je povinná pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 si sama zaobstarať aj ďalšie podklady dôležité pre výkon jej pôsobnosti.
(4)
Vyjadrenia a informácie poskytnuté dožiadanými štátnymi orgánmi podľa odseku 2 a podklady podľa odseku 3 komisia súdnej rady sama vyhodnocuje, pričom nimi nie je viazaná.
(5)
Komisia súdnej rady umožní sudcovi vyjadriť sa ku zisteným informáciám vyhodnoteným podľa odseku 4; informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami sa sudcovi neposkytujú. Komisia súdnej rady sudcu za týmto účelom ústne vypočuje. Komisia súdnej rady pri tom dbá o zachovanie práva na súkromie a ochranu osobných údajov vypočúvanej osoby. Ústne vypočutie je neverejné.
(6)
Súdna rada príjme na základe komisiou súdnej rady vedeného preverovania, ňou zaobstaraných alebo vyžiadaných podkladov a vyjadrenia sudcu uznesením stanovisko, či sudca porušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Ak súdna rada prijme stanovisko, že sudca porušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hc
Dohľad pri výberovom konaní na funkciu predsedu súdu a pri preložení sudcu na iný súd

(1)
Výberová komisia podľa osobitného predpisu17) požiada súdnu radu po ukončení výberového konania o preverenie majetkových pomerov úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu a o vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb. O zisteniach a prijatých stanoviskách informuje súdna rada výberovú komisiu a ministra spravodlivosti. Odmietnutie úspešného uchádzača o funkciu predsedu súdu pred vymenovaním do funkcie predsedu súdu nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa tohto zákona.
(2)
Súdna rada vykoná u sudcu, ktorý má byť preložený na súd vyššieho stupňa, preverenie majetkových pomerov a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb. O zisteniach a prijatých stanoviskách informuje súdna rada toho, kto preloženie sudcu navrhol. Späťvzatie návrhu na preloženie sudcu, späťvzatie súhlasu sudcu s preložením alebo späťvzatie žiadosti sudcu o preloženie nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hd
Dohľad pri voľbe predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu a predsedu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu


Súdna rada vykoná po doručení návrhov kandidátov na funkciu podľa § 27a preverenie majetkových pomerov kandidátov a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb. O zisteniach a prijatých stanoviskách informuje súdna rada toho, kto kandidáta navrhol. Späťvzatie návrhu kandidáta alebo vzdanie sa kandidatúry nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa tohto paragrafu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27he
Osobitné ustanovenia o dohľade pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu

(1)
Pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu súdnou radou podľa osobitného predpisu18) vykoná súdna rada preverenie majetkových pomerov kandidátov na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb.
(2)
U kandidáta na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu podania kandidatúry na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu nevykonával funkciu sudcu, sa ustanovenia § 27ha a 27hb použijú primerane.
(3)
Pri kandidátovi na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu podania kandidatúry na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu vykonával funkciu sudcu, sa vzdanie kandidatúry nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hf
Overovanie spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu


Súdna rada pri obsadzovaní voľných miest sudcov a voľných miest hosťujúcich sudcov vykoná preverenie majetkových pomerov kandidátov na funkciu sudcu a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa tohto zákona. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb primerane.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hg
Spoločné ustanovenia o dohľade k výkonu pôsobnosti podľa § 27ha a 27hb

(1)
Súdna rada vykonáva svoju pôsobnosť podľa § 27ha alebo § 27hb aj na základe
a)
odôvodneného podnetu predsedu súdnej rady, predsedu súdu, alebo ministra spravodlivosti,
b)
kvalifikovaného podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ak sa o jeho dôvodnosti uznesie nadpolovičná väčšina členov súdnej rady.
(2)
Kvalifikovaný podnet podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať identifikáciu a podpis osoby, ktorá ho podáva, musí byť z neho zrejmé, ktorého sudcu sa týka a opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o pravdivosti majetkového priznania sudcu alebo o dodržiavaní povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Na anonymné podanie súdna rada neprihliada.
(3)
Pri odôvodnenom a kvalifikovanom podnete podľa odseku 1 na výkon pôsobnosti podľa § 27hb je súdna rada oprávnená preveriť najskôr majetkové pomery sudcu postupom podľa tohto zákona. Pre následný výkon pôsobnosti podľa § 27hb sa v takom prípade ustanovenia § 27hb ods. 1 nepoužijú.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hh
Spoločné ustanovenia k pôsobnosti súdnej rady

(1)
Sudcovské rady poskytujú súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti. Sudcovské rady poskytnú na požiadanie súdnej rade dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie. Člen súdnej rady má právo zúčastniť sa na zasadnutí sudcovskej rady.
(2)
Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti v rozsahu, v akom im to umožňujú osobitné predpisy, najmä sú povinné poskytnúť súdnej rade na požiadanie vyjadrenia a informácie, ktorými disponujú a ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie; to neplatí pre spravodajské služby.
(3)
Podklady vyžiadané súdnou radou na účely výkonu jej pôsobnosti od orgánov verejnej moci sa nesmú použiť pri opätovnom výkone pôsobnosti súdnej rady voči tej istej osobe.
(4)
Po skončení výkonu pôsobnosti voči konkrétnej osobe je súdna rada povinná zabezpečiť, aby ďalším nakladaním s podkladmi vyžiadanými súdnou radou od orgánov verejnej moci nedošlo k zásahu do nezávislosti a nestrannosti súdu pri rozhodovaní alebo k neprimeranému zásahu do práva na súkromie.
(5)
V súvislosti s výkonom pôsobnosti súdnej rady sú poverení členovia súdnej rady oprávnení vykonať úkony potrebné na zistenie skutočností a zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na rozhodovanie súdnej rady, súdna rada je najmä oprávnená nahliadnuť do registrov, do spisu orgánu verejnej moci alebo súdneho spisu vrátane spisov v trestnom konaní a robiť si z nich odpisy, výpisy a kópie; to sa netýka registrov a spisov vedených orgánmi verejnej moci plniacimi úlohy ochrany utajovaných skutočností alebo spravodajských služieb. Ustanovenia Trestného poriadku nie sú prvou vetou v časti pred bodkočiarkou dotknuté.
(6)
Ak § 27ha ods. 8 a § 27hb ods. 5 neustanovujú inak, pri výkone pôsobnosti v súvislosti s oprávnením predsedu súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi je predseda súdnej rady oprávnený požadovať od disciplinárne zodpovedného sudcu stanovisko k disciplinárnemu previneniu a k veciam súvisiacim s disciplinárnym previnením. Na tento účel si predseda súdnej rady môže vyžiadať súdny spis vrátane spisov v trestnom konaní a robiť z neho odpisy, výpisy, kópie a žiadať doplňujúce vyjadrenia, tým nie sú dotknuté ustanovenia Trestného poriadku.
(7)
Orgán činný v trestnom konaní je povinný bezodkladne oznámiť súdnej rade
a)
začatie trestného konania, ktoré môže súvisieť s výkonom pôsobnosti súdnej rady (§ 3b, § 27h až 27hh a tento paragraf),
b)
vznesenie obvinenia voči sudcovi.
(8)
Členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti súdnej rady; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len súdna rada. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.19)
(9)
Súdna rada prijíma na účely výkonu jej pôsobnosti zodpovedajúce technické opatrenia a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov osôb, o ktorých koná.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27hi
Rozhodovanie o nesúhlase s trestným stíhaním sudcu

(1)
Súdna rada na návrh sudcu obvineného pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona rozhodne o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin; svoje rozhodnutie musí súdna rada odôvodniť.
(2)
Súdna rada rozhoduje o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady, dotknutý sudca, obhajca sudcu a prokurátor; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady.
(3)
O návrhu sudcu podľa odseku 1 musí súdna rada rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia na zasadnutí súdnej rady, na ktorom umožní vyjadriť sa sudcovi, jeho obhajcovi a prokurátorovi.
(4)
Ak súdna rada rozhodla, že nevysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu podľa odseku 1, nový návrh dotknutého sudcu v tej istej veci je vylúčený.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 34
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1)
Členom súdnej rady, ktorí vykonávajú funkciu člena súdnej rady ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
(2)
Sudca zvolený sudcami za člena súdnej rady podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 a ktorý k 31. decembru 2020 nevykonával funkciu sudcu na najvyššom súde, sa považuje od 1. januára 2021 za člena súdnej rady zvoleného vo volebnom obvode, v ktorom k 31. decembru 2020 vykonával funkciu sudcu.
(3)
Ak po 1. januári 2021 zanikne funkcia člena súdnej rady zvoleného sudcami podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 a ktorý k 31. decembru 2020 vykonával funkciu sudcu na najvyššom súde, voľby člena súdnej rady sudcami sa vyhlásia pre ten volebný obvod, z ktorého nie je zvolený člen súdnej rady, alebo za ktorý nie je zvolený potrebný počet členov súdnej rady; ak je týchto volebných obvodov viac, určí sa volebný obvod, v ktorom sa vyhlásia voľby člena súdnej rady sudcami žrebom na zasadnutí súdnej rady.
(4)
Voľba člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vyhlási po zániku funkcie posledného člena súdnej rady zvoleného sudcami podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, ktorý k 31. decembru 2020 vykonával funkciu sudcu na najvyššom súde.
(5)
Voľbu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu vyhlási predseda súdnej rady do 15. januára 2021.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  Čl. 141a ods. 4 písm. g) ústavy.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4a)  Čl. 141a ods. 1 ústavy.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]12)  § 31 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]13)  § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]14)  § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]15)  Napríklad § 129 ods. 2 až 7 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore